ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 469 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Αντώνης Φραγγεδάκης Αρχειονόμος - Βιβλιοθηκονόμος- Αναπλ. Γραμματέας της ΕΕΒ, Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων (ΕΕΒ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει δραστηριότητες και λειτουργίες των βιβλιοθηκών, αναδεικνύοντας συγκεκριμένα παραδείγματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την αντιμετώπιση του φαινομένου του ψηφιακού αποκλεισμού και των ανισοτήτων που υπάρχουν στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Η εργασία αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στον ορισμό της έννοιας του ψηφιακού αποκλεισμού και στις διαστάσεις του φαινομένου σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το Ψηφιακό Χάσμα αναφέρεται α) σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής και β) σε θέματα χρήσης του Διαδικτύου. Η παρουσίαση της κατάστασης ενισχύεται και με την ύπαρξη των σχετικών στατιστικών δεδομένων που καταδεικνύουν τις πληθυσμιακές ομάδες που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στο χώρο των τεχνολογιών των επικοινωνιών και της πληροφορίας. Οι βιβλιοθήκες, λόγω της αποστολής και της οργάνωσης τους, σε διεθνές επίπεδο θεωρούνται οι κατάλληλοι θεσμοί που κατοχυρώνουν το δικαίωμα της οικουμενικής πρόσβασης στους πολίτες. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται τα προβλήματα πρόσβασης και κυρίως χρήσης του Διαδικτύου που αντιμετωπίζει η ευρύτερη πληθυσμιακή ομάδα, των χρηστών των βιβλιοθηκών. Από την πλευρά των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν υφίσταται πρόβλημα υλικοτεχνικής υποδομής, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό της ακαδημαϊκής κοινότητας να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η ακαδημαϊκή κοινότητα παρουσιάζεται εξοικειωμένη με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ωστόσο εντοπίζεται το πρόβλημα που έχει ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών στη χρήση του Διαδικτύου αναφορικά με τον εντοπισμό και άντληση των πληροφοριών που σχετίζονται με την παρακολούθηση των σπουδών τους. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται από τους εργαζομένους στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ότι ένα μεγάλο μέρος κυρίως των προπτυχιακών φοιτητών χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως μέσο διασκέδασης και πρόσβασης σε αμφιβόλου ποιότητας ιστοσελίδες. Από την πλευρά των Λαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας (Δημόσιες και Δημοτικές), εντοπίζεται αρχικά το πρόβλημα της έλλειψης της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής που καθιστά προβληματική ή και ανύπαρκτη τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες των λαϊκών βιβλιοθηκών λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού των χρηστών τους και της ανομοιογένειας που παρουσιάζουν ως σύνολο, αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών των Λαϊκών βιβλιοθηκών ποικίλουν όχι μόνο σε σχέση με την ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο, αλλά και με τη γεωγραφική περιοχή. Στην τρίτη ενότητα δίνεται έμφαση στην παρουσίαση λειτουργιών και δράσεων βιβλιοθηκών (Ακαδημαϊκών και Λαϊκών) μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

2 470 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ενδεικτικά αναφέρονται τα παραδείγματα της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών On Line Reference Desk, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας - Κέντρο Πληροφόρησης και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Ελσίνκι - Ask a Librarian που καταφέρνουν, με τις διαφορετικές υπηρεσίες τους να δίνουν ουσιαστική βοήθεια σε χρήστες που αδυνατούν να εντοπίσουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει. Η συμβολή των βιβλιοθηκών αυτών δεν περιορίζεται μόνο στα θέματα της υλικοτεχνικής υποδομής και της δωρεάν πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος αντιμετώπισης των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών. Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό Χάσμα, Βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Λαϊκές Βιβλιοθήκες, Κοινωνία της Πληροφορίας, Πληροφορία, Διαχείριση, Πρόσβαση, Ψηφιακός Αποκλεισμός, Χρήστες, Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, Διαδίκτυο, IFLA

3 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 471 ACADEMIC AND PUBLIC LIBRARIES SERVICES FOR THE CONFRONTATION OF DIGITAL DIVIDE Fragedakis Antonis Library scientist - Assistant Secretary of Association of Greek Librarians SUMMARY The present work aim has to present activities and operations of libraries, electing concrete examples of Greece and abroad, for the confrontation of phenomenon of digital Divide and inequalities that exist in the Information Society. Three units constitute the work. The first unit is reported in the definition of significance of digital exclusion and in dimensions of phenomenon in world, European and national level. The Digital Divide is reported a) on issues material and technical infrastructure and b) on issues use of Internet. The presentation of situation is also strengthened with the existence of relative statistical data that shows the demographic teams that are unable they watch the developments in the space of Information. Communications Technologies. The libraries are considered the suitable institutions that guarantee the right of ecumenical access in the citizens, because the mission and their organisation in international level. 'n the second unit are examined the problems of access and mainly use of Internet that faces the wider demographic team, users of libraries. From the side of academic libraries it does not suffer problem of material and technical infrastructure, with result the bigger percentage of academic community has the possibility of access on Internet. The academic community presents itself familiarized with the use of new technologies, however is located the problem that has a big percentage of students in the use of internet in regard to the localisation and pumping of information that is related with the follow-up of their study. Concretely it is realised by the workers in the Greek academic libraries that a big part of mainly second cycle students they use the internet as means of amusement and access in doubtful quality web pages. By the side of Public libraries of country (Dimosies and Dimotikes), is located initially the problem of lack of suitable material and technical infrastructure that renders problematic or even non-existent the possibility of access in the internet. The users of public libraries because the bigger percentage of their users and the inhomogeneousness that present as total face different problems with regard to the use of internet concerning the wider academic community. The informative needs of users of Popular libraries vary not only concerning the age, the sex and the educative level, but also with the geographic band. In the third unit is given accent in the presentation of operations and action of libraries (academic and popular) through concrete examples of Greece and abroad. Indicatively are reported the examples of Library of Agriculture University of Athens On Line Reference Desk, the Public Central Library Corfu - Centre of Information and Municipal Library of Helsinki - Ask a Librarian that accomplish, with their different services they give essential help in users that are unable they locate the information that them interests. The contribution of these libraries is not limit-

4 472 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ed only in the subjects of material and technical infrastructure and free access on Internet, but particular interest presents the way of confrontation of informative needs of users. Conclusions: This work presents the phenomenon of digital exclusion that his repercussions exclude a big part of Greek society from the use of new technologies. The libraries (academic, public) have the possibility of constituting the main institutions for the familiarization of their users with the use of Internet, through concrete services that are included in new planning for the wider access in the knowledge and in the information. The proposed services can be applied from the majority of Greek libraries. The presentation of examples is supported in statistical data and in research of libraries on the spot. The work hopes it contributes in the enrichment of almost non-existent Greek bibliography for the relation of libraries with the digital exclusion. Keywords: Digital Divide, libraries, Academic Libraries, Public Libraries Administration, Access, Internet, Users, Information Society, IFLA

5 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Ψηφιακός αποκλεισμός 0 όρος ψηφιακός αποκλεισμός είναι απόδοση του αγγλικού όρου «Digital Divide» 1. Η επανάσταση του Ίντερνετ απέτυχε να αγκαλιάσει το 98% του πληθυσμού του πλανήτη. Γνωρίζουμε ήδη πως αυτό ακριβώς θα είναι το μεγάλο θέμα του 21ου αιώνα: ο ψηφιακός αποκλεισμός και το κατά πόσον αυτός μπορεί να γεφυρωθεί. Δεν πρόκειται για ένα μόνο χάσμα, αλλά μάλλον για πολλά ανάμεσα στους νέους και τους ηλικιωμένους, τους άνδρες και τις γυναίκες, τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους λευκούς και τους μαύρους, τους «βόρειους» και τους «νότιους» και κυρίως, τις α νεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Ο ψηφιακός αποκλεισμός δεν αναφέρεται μόνο στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αλλά και σε θέματα υποδομής των τεχνολογιών επικοινωνίας. Όταν αναφερόμαστε στην υποδομή μιας χώρας στα θέματα επικοινωνιών, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις εξής παραμέτρους: α) τηλεφωνικές γραμμές, β) συσκευές τηλεόρασης και ραδιοφώνου, γ) κινητή τηλεφωνία, δ) συσκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών, ε) σύνδεση με το Διαδίκτυο και χρήση των υπηρεσιών του και τέλος στ) συσκευές Fax. Τα παραπάνω κριτήρια τα ορίζει η ITU 2. Ο ψηφιακός αποκλεισμός αναφέρεται στη διόγκωση του χάσματος μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών της Γης, μια «ψαλίδα» που επισήμανε πριν από είκοσι χρόνια η Επιτροπή Μπραντ στην έκθεση της για την οικονομική απόκλιση μεταξύ Βορρά και Νότου. Ο ψηφιακός αποκλεισμός αναφέρεται συγκεκριμένα στην άνιση συμμετοχή των υπανάπτυκτων και αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια, εθνική και τοπική υποδομή πληροφόρησης και επικοινωνίας 3. Ο ψηφιακός αποκλεισμός αφορά εξίσου τις μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες χωρών με υ ψηλό βαθμό ψηφιοποίησης, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και σε μη ανεπτυγμένες χώρες, όπου ένα αμελητέο ποσοστό του πληθυσμού ζει πάνω από το όριο της φτώχειας. Στην Αμερική, η πρόσβαση στο Ίντερνετ κοστίζει στον χρήστη το 1% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος του, ενώ στην Ουγκάντα κοστίζει παραπάνω από το μέσο μηνιαίο (κατά κεφαλήν) μισθό Ποια είναι τα κριτήρια μέτρησης του ψηφιακού χάσματος; Το ψηφιακό χάσμα μέσα σε μία αναπτυγμένη χώρα οφείλεται σε παρόμοιους λόγους όπως το παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα, συμπεριλαμβανόμενων των εισοδηματικών ανισοτήτων, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και την έλλειψη εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες. Η μέτρηση του ψηφιακού χάσματος γίνεται με μία σειρά δείκτες, λόγω της σφαιρικότητας και πολυπλοκότητας του θέματος 4. Όταν αναφερόμαστε στο ψηφιακό χάσμα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις εξής παραμέτρους: Φύλο, ανικανότητα, φυλή, γεωγραφική θέση, εισόδημα, εκπαίδευση 5 Γενικότερα για to Διαδίκτυο, είναι δύσκολο να δοθούν ακριβείς αριθμοί επειδή αλλάζουν καθημερινά και επιπλέον είναι δύσκολη η ακριβής μέτρηση των χρηστών, λόγω του γεγονότος ότι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο μπορεί να έχει ένα μεγάλο αριθμό χρηστών. Αυτό συμβαίνει στους εργασιακούς χώρους, στα ερευνητικά κέντρα και κυρίως στις βιβλιοθήκες.

6 474 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Η Παγκόσμια Τράπεζα τονίζει επίσης αυτό το σημείο "κατά προσέγγιση περίπου 90 τοις εκατό των υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο βρίσκονται στις υψηλού εισοδήματος χώρες που περιλαμβάνουν μόνο το 16 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού". Ακόμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το χάσμα υπάρχει. Εάν στη Σουηδία ή στις Κάτω Χώρες τα δύο τρίτα του πληθυσμού είναι χρήστες του Διαδικτύου, παράλληλα λιγότερο από 20% είναι το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα ή την Πορτογαλία. Ενδιαφέρον έχουν και τα στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα 6. Τα ελληνικά νοικοκυριά εμφανίζουν το μικρότερο ποσοστό πρόσβασης στο Internet στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, οι Έλληνες είναι οι κοινοτικοί πολίτες που χρησιμοποιούν λιγότερο το Internet για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτά προκύπτουν από στοιχεία έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την εφαρμογή του προγράμματος δράσης για την ηλεκτρονική Ευρώπη e-europe 2002 που δόθηκε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Το Νοέμβριο του 2002 μόνο το 14% από τα ελληνικά νοικοκυριά είχε πρόσβαση στο Internet με μέσο κοινοτικό όρο 42,6%. Χαμηλά ποσοστά εμφανίζουν επίσης η Ισπανία με 31% και η Πορτογαλία με 32%. Προηγούνται η Ολλανδία με 68% και ακολουθούν η Δανία με 67% και η Σουηδία με 66%. Οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τη διείσδυση των ψηφιακών μέσων στις αδύναμες οικονομικές ομάδες μέσω του σχολείου, των κοινοτικών κέντρων πληροφόρησης ή ακόμα και των επιδοτήσεων για τη χρήση νέων τεχνολογιών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιδοτήσεις δίνονται από μεγάλες εταιρείες στο πλαίσιο της προσπάθειας τους να ε ξοικειώσουν το εργατικό δυναμικό με τις ψηφιακές τεχνολογίες. 7

7 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Οικονομία της Γνώσης Η διαχείριση της πληροφορίας και κατ' επέκταση η κατοχή της γνώσης απέκτησαν νέα διάσταση στο χώρο των εμπορικών συναλλαγών. Σήμερα γίνεται αναφορά και στην έννοια της «κεφαλαιοποίησης της γνώσης». Για τους παραπάνω λόγους η νέα οικονομία αναφέρεται και ως οικονομία της γνώσης. Αναφερόμαστε πλέον στο αποθέματα και στη διαχείριση του πληροφοριακού πλούτου. Η έννοια της πληροφορίας άλλαζε σε σημείο που να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη κοινωνία. Οι αλλαγές αυτές δεν έφεραν μόνο την αύξηση της ταχύτητας ροής των πληροφοριών, αλλά και τον χώρο που αυτές που αποθηκεύονται. Παράλληλα δημιούργησε νέες δομές και συστήματα παραγωγής και α νάλυσης τους. «Η πληροφορία δεν είναι, πλέον απλώς, ένα μήνυμα - σε - κύκλωμα, αλλά έχει μετεξελιχτεί σε μήνυμα -σε κύκλωμα- δράσης,» 8 «Η Γνώση ει'ναι δύναμη» ήταν η ρήση του άγγλου φιλοσόφου Francis Beacon, ( ). Η πληροφορία ταυτίστηκε με τη γνώση σε σημείο η Κοινωνία της Πληροφορίας να χαρακτηρίζεται και ως Κοινωνία της Γνώσης. Κατά την άποψη των περισσοτέρων 9 αυτή η αντίληψη είναι ε σφαλμένη διότι συγχέει α) την έννοια της πληροφορίας με αυτή της γνώσης και β) με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν αρκετά αισιόδοξη πρόβλεψη να ταυτίζεται ο πληροφοριακός όγκος με τη Γνώση. 1.2 Η συμβολή των βιβλιοθηκών στη μείωση του ψηφιακού αποκλεισμού Οι Βιβλιοθήκες, ανεξαρτήτως κατηγορίας, αποτελούν μια ομάδα οργανισμών που συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της ΚτΠ λόγω της οργάνωσης και κυρίως της αποστολής τους. Οι Βιβλιοθήκες ήταν πρωτοπόρες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην ανταλλαγή πληροφοριών, στη χρήση της τηλεματικής, δημιουργώντας μια υποδομή κατάλληλη να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας εποχής. Ανάλογα με το είδος τους συμβάλλουν στην ένταξη των πολιτώνχρηστών τους, στην ΚτΠ. Αυτή η συμβολή τους έχει δύο άξονες α) θέματα υποδομής, δωρεάν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, οπτικοακουστικών μέσων, αυτοματοποιημένα συστήματα πληροφοριών. Από την άλλη ουσιαστικά προσφέρουν στον πολίτη το δικαίωμα της οικουμενικής πρόσβασης, δηλαδή προσφέρουν την β) πρόσβαση στην πληροφορία. Η Christine Deschamps, Πρόεδρος της IFLA κάλεσε για την προσεχή παγκόσμια σύνοδο κορυφής του Ο.Η.Ε σχετικά με την ΚτΠ να αναγνωρίσει ότι οι βιβλιοθήκες έχουν έναν βασικό ρόλο στην ανάσχεση της ανάπτυξης του Ψηφιακού Χάσματος Παρακάλεσε τους ηγέτες των κρατών να αποφύγουν προτάσεις που ουσιαστικά είναι σαν "να ανακαλύπτουν πάλι τον τροχό" 10. Παράλληλα τόνισε ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις επενδύσεις τους στο υπάρχον δίκτυο βιβλιοθηκών, δηλώνοντας ότι "Μια σχετικά χαμηλή επένδυση στην τεχνολογία, την κατάρτιση και το περιεχόμενο θα λειτουργούσε στην παραγωγή των πληροφοριών και στη διάθεση της γνώσης στους πληροφοριακά φτωχούς". Στην ίδια εισήγηση-κάλεσμα προς τους ηγέτες όλου του κόσμου καταλήγει στην εξής πρόταση. "Η ικανότητα, η ενεργητικότητα και η συνεργασία των βιβλιοθηκονόμων όλου του κόσμου, δεν θα σας απογοητεύσουν στο αγώνα για το γεφύρωμα του ψηφιακού χάσματος, υπό την προϋπόθεση να τους δώσετε τους απαιτούμενους πόρους." n

8 476 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2. Ελληνικές βιβλιοθήκες: Υποδομή και χρήση ίου Διαδικτύου Οι Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα ανάλογα με το είδος τους παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές α ναφορικά με την υλικοτεχνική υποδομή για τη χρήση του Διαδικτύου. Σύμφωνα με πρόσφατες έ ρευνες οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθήκες ερευνητικών ιδρυμάτων σχεδόν σε ποσοστό 99 % παρουσιάζονται να διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και παράλληλα να κάνουν χρήση του Διαδικτύου. Αντίθετα το πρόβλημα παρουσιάζεται στις Λαϊκές Βιβλιοθήκες και ειδικότερα στις Δημοτικές όπου το μεγαλύτερο ποσοστό δε διαθέτει σύνδεση με το ΔιαδΙκτυο. Υποδομή των βιβλιοθηκών Διάθεση ηλεκτρονικού υπολογιστή Βάση: Σύνολο βιβλιοθηκών: 449 Ερώτηση: Υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρονικός υπολογιστής στη βιβλιοθήκη στην οποία εργάζεστε; Η πλειοψηφία των βιβλιοθηκών που εξετάσθηκαν (σχεδόν 9 στις 10) είναι εξοπλισμένες με η λεκτρονικό υπολογιστή. Ελαφρώς χαμηλότερη είναι η διάθεση Η/Υ στις Λαϊκές Βιβλιοθήκες (7 στις 10) καθώς και στις βιβλιοθήκες ημιαστικών /αγροτικών περιοχών (8 στις 10). Αντίθετα, στις Ακαδημαϊκές και Ειδικής Έρευνας αλλά και της Αθήνας, η διάθεση Η/Υ είναι σχεδόν καθολική. 12

9 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 477 Υποδομή των βιβλιοθηκών Σύνδεση με το Internet Βάση: Σύνολο βιβλιοθηκών: 449 Ερώτηση; Υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο Internet στη βιβλιοθήκη στην οποία εργάζεστε; Σε συνάρτηση με την κατοχή του Η/Υ είναι και η σύνδεση με το ΔιαδΙκτυο. Βέβαια, μπορεί 9 στις 10 να έχουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, σύνδεση όμως με το Internet, έχουν 7 στις 10. Συγκρίνοντας τα ποσοστά κατοχής Η/Υ και σύνδεσης με το Διαδίκτυο προκύπτει ότι υπάρχουν ορισμένες βιβλιοθήκες που έχουν υπολογιστή αλλά ακόμα δεν έχουν συνδεθεί με το Internet. Πρέπει να σημειωθεί, ότι η Ειδική Βιβλιοθήκη που επισκεφθήκαμε είχε και τα δύο. Τη χαμηλότερη σύνδεση με το Internet την εντοπίζουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στις Λαϊκές Βιβλιοθήκες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Στη δεκαετία του 1990 οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στη χώρα μας κατάφεραν να αξιοποιήσουν και τα ομολογουμένως υψηλά κονδύλια του Β' ΚΠΣ και συγκεκριμένα του ΕΠΕΑΕΚ. Στην πλειοψηφία τους διαθέτουν κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και κυρίως είναι στελεχωμένες από εξειδικευμένο προσωπικό. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώνουμε ότι σχεδόν το 99% των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύνδεση με το Διαδίκτυο. Επιπλέον το ίδιο ποσοστό διαθέτει το δικό του δικτυακό τόπο και επιπλέον ένα μικρότερο ποσοστό έχει δημιουργήσει θεματικές πύλες πληροφόρησης. Παράλληλα το μεγαλύτερο ποσοστό των βιβλιοθηκών της κατηγορίας προσφέρουν στους χρήστες τους δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αμέσως γίνεται αυτονόητη η πρώτη μεγάλη συμβολή τους στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος και αυτή η συμβολή λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις σε γεωγραφικές περιοχές των περιφερειακών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, όπου δε λειτουργεί Δημόσια ή Δημοτική Βιβλιοθήκη. Παράλληλα ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών ειδικότερα των παλαιοτέρων ετών για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με την έννοια της ψηφιακής πληροφορίας χρησιμοποιώντας τις ευκολίες που του παρέχει η βιβλιοθήκη. Οι ευκολίες αυτές, σε συνδυασμό και με την ευρύτερη υποδομή του ιδρύματος, που ανήκει η βιβλιοθήκη, ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ένα πολύ καλό επίπεδο ποιότητας. 2.2 Λαϊκές Βιβλιοθήκες Οι Λαϊκές βιβλιοθήκες είναι γνωστό ότι έχουν τους περισσότερους χρήστες, αφού απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού του κάθε κράτους. Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και κατ' επέκταση στις ομάδες που δημιουργεί ο ψηφιακός αποκλεισμός. 0 σκοπός τους είναι διπλός: α) να προσφέρουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή στους χρήστες και επιπλέον να εκπαιδεύσουν τους τεχνολογικά αναλφάβητους στη χρήση των νέων τεχνολογιών και β) να βοηθήσουν στον εντοπισμό και στην παροχή της πληροφορίας που αναζητούν, θα πρέπει να τονίσω ότι οι βιβλιοθήκες δεν είναι ένα μαγαζί με τις πληροφορίες στα ράφια όπου ο χρήστης ζητά και παίρνει αυτό που θέλει. Σκοπός είναι να μάθουν οι χρήστες από μόνοι τους να αναζητούν αυτό που θέλουν και έπειτα να απευθύνονται στον βιβλιοθηκονόμο. Αναφέρομαι στη χρήση των αυτοματοποιημένων καταλόγων που δυστυχώς στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν, ελάχιστοι γνωρίζουν τη χρήση τους. Στην Ε.Ε. ο προβληματισμός για τον ρόλο των Λαϊκών Βιβλιοθηκών στην ΚτΠ ξεκίνησε από το

10 478 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1993 και πάλι η Ελλάδα απουσιάζει από αυτό το διάλογο 14. Οι Λαϊκές Βιβλιοθήκες φέρνουν μια αλλαγή σε διαφορετικά επίπεδα αναπτύσσοντας μία ορατή στρατηγική αναφορικά με το πως θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ΚτΠ. Το κίνητρο γι' αυτή τη μελέτη ξεκίνησε από το γεγονός ότι η συμμετοχή των Λαϊκών Βιβλιοθηκών στα καλέσματα για προτάσεις σύμφωνα με προγράμματα της Ε.Ε. ήταν απογοητευτικά χαμηλό. Δεδομένου του γεγονότος ότι λειτουργούν περίπου Λαϊκές Βιβλιοθήκες στην Ε.Ε., στις οποίες συναντάται μια ποικιλία περιλαμβάνοντας εκείνες με τις μικρές συλλογές και τις Μητροπολιτικές Βιβλιοθήκες οι οποίες προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών. Το 1993 αποφασίστηκε επιπλέον να ξεκινήσει μα σειρά πρωτοβουλιών, όπως εργασίες, μελέτες και άλλες ευρωπαϊκές ενέργειες για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της Λαϊκής Βιβλιοθήκης σε ερευνητικά προγράμματα. 15 Στην Ελλάδα με τον όρο Λαϊκές Βιβλιοθήκες αναφερόμαστε στις Δημόσιες που ανήκουν στο Υπ.ΕΠ.θ. και στις Δημοτικές που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. 2.3 Δημοτικές Βιβλιοθήκες Η κατάσταση στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες κρίνεται απογοητευτική. Διαπίστωση που δεν καταγράφεται για πρώτη φορά και που δυστυχώς τείνει να παραμείνει κοινότυπη. Η έρευνα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου 17 καταγράφει τις ελλείψεις, τις ανισότητες και την ανομοιογένεια στο χώρο των ελληνικών βιβλιοθηκών, περιλαμβάνοντας όλες τις κατηγορίες και όλη την επικράτεια. Αναφορικά με την ΚτΠ, οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα παρουσιάζονται ανέτοιμες, αδιάφορες, με βασικό έλλειμμα πληροφορίας και κυρίως χωρίς τεχνολογική υποδομή και εξειδικευμένο προσωπικό. Ελάχιστες Δημοτικές βιβλιοθήκες αξιοποίησαν το Β' Κ.Π.Σ. και δυστυχώς η ίδια κατάσταση παρέμεινε και σχετικά με το Γ Κ.Π.Σ. Θα πρέπει να τονίσω ότι η ευθύνη δε βαρύνει α ποκλειστικά τις Δημοτικές βιβλιοθήκες αλλά τους ΟΤΑ και φυσικά τους Δημάρχους που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων αδιαφορούν παντελώς για τη λειτουργία των Δημοτικών Βιβλιοθηκών. Από την άλλη η ποικιλομορφία που παρουσιάζει το νομικό και το διοικητικό καθεστώς τους και κυρίως η έλλειψη ενός συντονιστικού φορέα που θα τους παρέχει την κατάλληλη τεχνογνωσία, δίνοντας τους ταυτόχρονα τις γενικές κατευθύνσεις και τους κατάλληλους πόρους δημιουργούν μια στάσιμη κατάσταση που οδηγεί ουσιαστικά στον πλήρη μαρασμό τους δημιουργώντας εμπόδια στον εκσυγχρονισμό τους και στην παρακολούθηση των αλλαγών στις νέες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού Βιβλιοθηκονόμων Π.Ε., και Τ.Ε., στις περισσότερες από αυτές, δυσχεραίνει περισσότερο την εύρυθμη λειτουργία τους. 2.4 Δημόσιες Βιβλιοθήκες Στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες σαφώς η κατάσταση είναι καλύτερη. Αυτό οφείλεται σε δυο κυρίως λόγους α) Ανήκουν στο Υπ.ΕΠ.Θ και συγκεκριμένα στην Ειδική Γραμματεία Βιβλιοθηκών και Αρχείων και αποτελούν διανομαρχιακές υπηρεσίες δηλαδή υπάγονται απευθείας στην κεντρική διοίκηση χωρίς να εμπλέκεται η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και β) ο νέος νόμος οργάνωσης και λειτουργίας τους ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με τον ρόλο των βιβλιοθηκών στην ΚτΠ, λύνοντας αρκετά προβλήματα που δημιουργούσαν οι παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Παράλληλα είναι γνωστό ότι υπάρχει ενιαία πολιτική και συντονισμός των ενεργειών τους και κυρίως το

11 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 479 οργανόγραμμα τους περιλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό βιβλιοθηκονόμους Π.Ε. και Τ.Ε. αντικαθιστώντας τους Βιβλιοφύλακες και τους Ταζινόμους του παλαιού νόμου. Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί ότι σχεδόν όλες οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες έχουν αυτοματοποιήσει τις λειτουργίες τους και οι περισσότερες αυτές έχουν σύνδεση με το Διαδίκτυο προσφέροντας στους χρήστες τους πρόσβαση σε αυτό. Δεν είναι υπερβολή να τονιστεί ότι το χρονικό διάστημα έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο χώρο των Δημοσίων βιβλιοθηκών που δεν είχαν γίνει για πολλές δεκαετίες. Αναφορικά με την ένταξη τους στην Κτπ έγιναν σημαντικά και ουσιαστικά μέτρα που αφορούσαν θέματα υλικοτεχνικής υποδομής: αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρήση ISDN, σύνδεση με το Διαδίκτυο, χρήση του προγράμματος αυτοματοποίησης ΑΒΕΚΤ 5 και διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με τη χρήση του, δημιουργία ιστοσελίδων, ένταξη των βιβλιοθηκών στο δίκτυο EDUNET του Υπ.ΕΠ.Θ και όλα αυτά βασισμένα σε αρκετά καλό προγραμματισμό που είχε ως αποτέλεσμα να απορροφηθούν αρκετά κονδύλια από το Γ' ΚΠΣ και από το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας στο οποίο εντάχθηκε και μέρος των Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 3. Υπηρεσία πληροφόρησης και κατεύθυνσης χρηστών (On line Reference Desk) - Βιβλιοθήκη Γ.Π.Α. To πρώτο παράδειγμα αφορά τη λειτουργία του On line Referenoe Desk της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για μια δράση της βιβλιοθήκης που ουσιαστικά ε πεκτείνει χα όρια της και δίνει άμεση πληροφόρηση χρησιμοποιώντας την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λαμβάνει τα ερωτήματα όχι μόνο από μέλη της ακαδημαϊκής ή ερευνητικής κοινότητας, αλλά και από ελεύθερους επαγγελματίες ή υπαλλήλους γεωπόνους και κυρίως α πό αγρότες και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για ποικίλα θέματα που έ χουν σχέση με την καλλιέργεια και την κτηνοτροφία αντίστοιχα. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της υπηρεσίας είναι ότι τα ερωτήματα συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται σύμφωνα με το γνωστικό πεδίο που σχετίζονται. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να αποσταλεί η πληροφορία είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου. 3.1 Το Κέντρο Πληροφόρησης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης στις Δημόσιες βιβλιοθήκες που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ ΚΠΣ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του νέου θεσμού οι βασικοί άξονες δράσεις του είναι οι ακόλουθοι: «Ενίσχυση του παραδοσιακού καταλόγου των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και εξασφάλιση πρόσβασης σε εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων ανεξαρτήτως μορφολογίας και τυπολογίας υλικού. Παροχή υπηρεσιών διαδανεισμού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συνεχής αξιολόγηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και προσαρμογή των υπηρεσιών τους (στο μέτρο του δυνατού). Αδιάκοπη ενημέρωση του προσωπικού αναφορικά με τεχνολογικές εξελίξεις μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης (σεμινάρια, συνέδρια κλπ.).» 18

12 480 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας τους έμφαση δίνεται στην πρόσβαση στην ψηφιακή μορφή των πληροφοριών και στην καλύτερη διαχείριση τους με σκοπό να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα των πληροφοριακών αναγκών της τοπικής κοινωνίας που απευθύνονται. 19 Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, όπως και σε άλλες Δημόσιες βιβλιοθήκες λειτουργεί η παραπάνω υπηρεσία, η οποία απαιτεί εκτός από την υλικοτεχνική υποδομή και τον απαραίτητο χώρο, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η αποστολή του Βιβλιοθηκονόμου δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή της πληροφορίας, αλλά και στην προεργασία που πρέπει να γίνεται για την οργάνωση της πληροφορίας που βρίσκεται κυρίως σε ψηφιακή μορφή. Είναι απόλυτα λογικό ότι η κάθε Δημόσια Βιβλιοθήκη δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Αυτό όμως προϋποθέτει έρευνα των πληροφοριακών αναγκών του τοπικού πληθυσμού. 3.2 Η υπηρεσία "Ask a Librarian" της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Ελσίνκι Η υπηρεσία "Ask a Librarian" της Βιβλιοθήκης του Ελσίνκι 20 είναι και αυτή, όπως οι υπηρεσίες που αναφέρθηκαν, μια υπηρεσία πληροφόρησης και κατεύθυνσης χρηστών. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της υπηρεσίας είναι: 1) Η χρήση της υπηρεσίας είναι δωρεάν 2) Οι ερωτήσεις απαντιούνται με χρήση των συλλογών των βιβλιοθηκών, των βάσεων δεδομένων και του Διαδικτύου. 3) Οι ερωτήσεις των χρηστών μπορούν να απαντηθούν από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη του δικτύου των βιβλιοθηκών της Φινλανδίας. 4) Η απάντηση είναι μια περίληψη των καλύτερων πηγών που προσδιορίζονται από τους επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους. 5) Εάν ο χρήστης θέτει μια πολύ μεγάλη ερώτηση (με ευρύ θεματικό περιεχόμενο) η υπηρεσία τον ενθαρρύνει να επισκεφτεί την κοντινότερη βιβλιοθήκη για να συμβουλευθεί προσωπικά από τους βιβλιοθηκάριους. 6) Η ερώτηση που τίθεται θα απαντηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες 7) Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σώζονται σε ένα δημόσιο αρχείο. 8) Καμία προσωπική πληροφορία για το χρήστη δεν αρχειοθετείται. 9) Οι ερωτήσεις αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά. Συμπεράσματα: Η εργασία αυτή παρουσιάζει το φαινόμενο του ψηφιακού αποκλεισμού που οι επιπτώσεις του αποκλείουν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι βιβλιοθήκες (ακαδημαϊκές, λαϊκές) έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν τους κύριους φορείς για την εξοικείωση των χρηστών τους με τη χρήση του διαδικτύου, μέσα από συγκεκριμένες υπηρεσίες που εντάσσονται σε νέο σχεδιασμό για την ευρύτερη πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφορία. Οι προτεινόμενες υπηρεσίες έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι είναι υ πηρεσίες κατεύθυνσης χρηστών και μπορούν να εφαρμοστούν από την πλειοψηφία των ελληνικών βιβλιοθηκών. Η παρουσίαση των παραδειγμάτων στηρίζεται σε στατιστικά δεδομένα και σε επιτόπια έρευνα των βιβλιοθηκών. Η εργασία ελπίζει να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της σχεδόν ανύπαρκτης ελληνικής βιβλιογραφίας για τη σχέση των βιβλιοθηκών με το ψηφιακό αποκλεισμό.

13 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 481 υπάρχει μια ποικιλία στους όρους στα ελληνικά. Συναντάμε τον όρο «ψηφιακό χάσμα», «πληροφοριακό χάσμα», αλλά θα προτιμήσουμε την πρώτη απόδοση. 2 Η International Telecommunioation Union πρόκειται για διεθνή οργάνωση που εκπροσωπεί διεθνείς νομικές συμφωνίες που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες. Βλ επίσης Πλανήτης Δύο Ταχυτήτων, RAM Η χρήση του Διαδικτύου και η πολιτική για την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού ΕπιχειρεΙν στην Ελλάδα 2001, 2.1 ψηφιακό χάσμα, Θόδωρος Καρούνος, Γενικός Διευθυντής ΕΔΕΤ, Λίνα ΓουσΙου, Σύμβουλος Έρευνας και Τεχνικο-οικονομικών Μελετών ΕΔΕΤ, στη διεύθυνση 5 0ι πληροφορίες που ακολουθούν καθώς και οι πίνακες έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα divide and information_society.htm Living in an e-world, an Information Society for all?? 6 «Στην ΕΕ οι Έλληνες χρησιμοποιούν λιγότερο το Internet για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών», πηγή Α.Π.Ε. Διεύθυνση του άρθρου: ''Πλανήτης Δύο Ταχυτήτων, RAM Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Η επικράτεια των πληροφοριών, σελ.39 9 Υπέρμαχοι και αντίπαλοι της Παγκοσμιοποίησης και θεωρητικοί της Γνώσης συμφωνούν ότι δεν πρέπει να συγχέεται η πρόσβαση στην πληροφορία με ιην κατάκτηση της γνώσης. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Η επικράτεια των πληροφοριών, κεφ , Η φύση της Γνώσης, σελ Christine, Deschamps: "Libraries Help Bridge Digital Divide", press release: IFLA, , The Hague. Στο δικτυακό τόπο ο.π. 12 E.KE.BI. «Έρευνα Διερεύνησης αναγκών επιμόρφωσης βιβλιοθηκάριων /βιβλιοθηκονόμων» Ιούνιος 2003, Μη δημοσιευμένη έρευνα. Η έρευνα διεξήχθη το 2002 από την εταιρεία Opinion για λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΒΙ. 13 Ε.ΚΕ.ΒΙ. «Έρευνα Διερεύνησης αναγκών επιμόρφωσης βιβλιοθηκάριων/βιβλιοθηκονόμων» Ιούνιος 2003, Μη δημοσιευμένη έρευνα. Η έρευνα διεξήχθη το 2002 από την εταιρεία Opinion για λογαριασμό του Ε.ΚΕΒΙ. 14 Public libraries and the information society, J. Thorhauge, editor M. Segbert, Luxembourg European Commission cl997. Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο όπου εκπρόσωποι από τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. παρουσιάζουν την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των Λ.Β. της χώρας που εκπροσωπούν. Ταυτόχρονα καταθέτουν τις ενέργειες που έχουν γίνει για την προσαρμογή των Λ.Β. στις προκλήσεις της ΚτΠ καθώς και τον προβληματισμό τους. 15 Public libraries and the information society, J. Thorhauge, editor M. Segbert., Luxembourg European Commission cl997, σελ, III 16 Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται οι Παιδικές βιβλιοθήκες του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών, οι βιβλιοθήκες τοπικών πολιτιστικών συλλόγων. 17 Πρόγραμμα καταγραφής και κωδικοποίησης ελληνικών βιβλιοθηκών, έκθεση αποτελεσμάτων, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Αθήνα, 1998.

14 482 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 18 Γεωργíα, Προκοπιάδου, «Κέντρα Πληροφόρησης στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες», εισήγηση σιο Διεθνές Συνέδριο Βιβλιοθηκών Οι Βιβλιοθήκες στην υπηρεσία του πολίτη, 2-4 Δεκεμβρίου 2002, Ινστιτούτο Γκαίτε, Α θήνα, μη δημοσιευμένη 19 ο.π. 20 Ιστοσελίδα όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη υπηρεσία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αναστασιάδης, Παναγιώτης Σ. Η ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας: Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενιαίου ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου: Συγκριτική ανάλυση των θεσμικών παρεμβάσεων στις χώρες μέλη. Αθήνα: Αναστασιάδης Παναγιώτης Σ., Βεργόπουλος, Κώστας. Το τέλος του κύκλου: Καταστολή και ηγεμονία στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας. Πρόγραμμα καταγραφής και κωδικοποίησης ελληνικών βιβλιοθηκών: έκθεση αποτελεσμάτων. Α θήνα: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Σοφία. Η επικράτεια των πληροφοριών. Αθήνα: Κριτική, Λέανδρος, Νίκος. Πολιτική οικονομία των ΜΜΕ: η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας των Μέσων στην εποχή της πληροφοριακής επανάστασης. Αθήνα: Καστανιώτης, Μήτρου, Λίλιαν. Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, Μπράουν, Ντέϊβιντ. Η δικτατορία στον κυβερνοχώρο: το τέλος της δημοκρατίας στην εποχή της πληροφορικής, μετάφραση από τα αγγλικά Πάσχος Μανδραβέλης, πρόλογος Νίκος Κοτζιάς. Αθήνα: Καστανιώτης, Νεγρεπόντης, Νικόλας. Ψηφιακός κόσμος. Αθήνα: Καστανιώτης, Παπαθανασόπουλος, Στέλιος. Η Ευρώπη των επικοινωνιών: Οι πολιτικές της ευρωπαϊκής ένωσης για το επικοινωνιακό πεδίο. 1η έκδ. Αθήνα: Καστανιώτης, Rifkin, Jeremy. Η νέα εποχή της πρόσβασης: Η νέα κουλτούρα του υπερκαπιταλισμού, όπου όλη η ζωή είναι μια επί πληρωμή εμπειρία. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, Προκοπιάδου, Γεωργία. Κέντρα Πληροφόρησης στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Βιβλιοθηκών Οι Βιβλιοθήκες στην υπηρεσία του πολίτη, 2-4 Δεκεμβρίου 2002, Ινστιτούτο Γκαίτε, Αθήνα, μη δημοσιευμένη 12. Φρίντμαν, Τόμας. To Lexus και η ελιά Τι είναι η παγκοσμιοποίηση. 1η έκδ. Αθήνα: Ωκεανίδα, Χτούρης, Σωτήρης Ν. Μεταβιομηχανική κοινωνία και η κοινωνία της πληροφορίας: παγκόσμια δίκτυα: ο ρόλος τους στη νέα κοινωνική διαφοροποίηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, Casteils, Manuel. The rise of the network society. Maiden, Mass.: Blackwell, Dertouzos, Michael L. What will be: how the new world of information will change our lives. San Francisco, Calif.: Harperedge, Lyon, David. The information society: issues and illusions. Cambridge: Polity Press, 1988

15 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Rosen, Bernard Carl. Winners and losers of the information revolution: psychological change and its discontents. Westport, Conn.: Praeger, Thorhauge, J. Public libraries and the information society, editor M. Segbert. Luxembourg: European Commission, cl Πλανήτης Δύο Ταχυτήτων, RAM Φράγκος, Σπ., Πρόσωπα, ΤΟ ΒΗΜΑ Η χρήση του Διαδικτύου και η πολιτική για την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην Ελλάδα 2001, Θόδωρος Καρούνος, Γενικός Διευθυντής ΕΔΕΤ, Λίνα Γουσίου, Σύμβουλος Έ ρευνας και Τεχνικό-οικονομικών Μελετών ΕΔΕΤ, στη διεύθυνση 22. Λέανδρος, Νίκος, Ψηφιακό χάσμα και διεθνείς ανισότητες στην κοινωνία της πληροφορίας, κεφάλαιο: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνία της πληροφορίας, στη διεύθυνση 23. Σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης , πρόταση για τον τομέα Κοινωνίας της Πληροφορίας, Μάιος1999, στη διεύθυνση society.gr/policies/policies_frame.html 24. Ψηφιακό Χάσμα - Κίνδυνοι και Ευκαιρίες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις, έρευνα της STRATE GIC INTERNATIONAL S.A. στη διεύθυνση 25. Bridging the digital divide, έρευνα του BBC για το ψηφιακό χάσμα στη διεύθυνση 26. Deschamps, Christine: Libraries Help Bridge Digital Divide, press release: IFLA, ,The Hague. Στο δικτυακό τόπο 27. Hewitt, Cynthia de Alcantara: Information Technologies and Social Development, περίληψη, η μετάφραση έγινε από τον συντάκτη της εργασίας, το κείμενο του πορίσματος βρίσκεται στη διεύθυνση 28. Report of the secretary general Development and international cooperation in the twentyfirst century. the role of information technology in the context of a knowledge-based global economy, UN, May, 2000 στη διεύθυνση

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή 1. ΤΠΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (DIGITAL DIVIDE) Η ψηφιακή τεχνολογία πάνω στην οποία στηρίζονται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξαμηνιαία Επιστημονική Έκδοση Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) http://healjournal.seab.gr Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών: προβλήματα και προοπτικές

Συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών: προβλήματα και προοπτικές Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών: προβλήματα και προοπτικές Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Μαρία Κορκίδη Εκρηκτική συσσώρευση της γνώσης Αποτύπωσή της σε διάφορες μορφές Χρήση νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο. Ενότητα Αγροτική κοινωνία. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο. Ενότητα Αγροτική κοινωνία. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο Ενότητα 2.1.1 Αγροτική κοινωνία 2.1.1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1/5 Αγροτικές κοινωνίες Αυτές που ζουν από την καλλιέργεια της γης 2 2.1.1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2/5 Μόνιμη εγκατάσταση Στοιχειώδες εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΖΙ...

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΖΙ... ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 55 ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΖΙ... Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Γενικός Διευθυντής της Ε.Β.Ε. Αιδεσιμότατε, κ. Εκπρόσωπε του Νομάρχη, κ. Εκπρόσωπε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

New Technologies in Security and Citizens Rights. Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

New Technologies in Security and Citizens Rights. Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου New Technologies in Security and Citizens Rights Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Νέες προκλήσεις Για την (κυβερνο)ασφάλεια Για την προστασία κρίσιμων υποδομών Για την σύλληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr)

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr) Εισήγηση στην Ημερίδα Η Πολιτική για την Αναπηρία, Η Αναπηρία για την Πολιτική που συνδιοργάνωσε η ευρωβουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, το Τμήμα ΑΜΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2011 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο σχεδιασμός της έρευνας έγινε αρχικά από την ΕΥΣΕΚΤ με σκοπό τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο συνέδριο «Cisco Expo»

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο συνέδριο «Cisco Expo» Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Cisco Expo» - 26.01.2005 Θέμα: «Οι προκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας» Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Pilloras, Panagiotis þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων. Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης

H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων. Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εφαρμοσμένες (Φυσικές) Επιστήμες Εφαρμοσμένες (Φυσικές) Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην πληροφορία και ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα Αικατερίνη Γιαννουκάκου Βιβλιοθηκονόμος MSc, ΥΔ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ομάδα Δικαίου

Πρόσβαση στην πληροφορία και ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα Αικατερίνη Γιαννουκάκου Βιβλιοθηκονόμος MSc, ΥΔ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ομάδα Δικαίου Πρόσβαση στην πληροφορία και ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα Αικατερίνη Γιαννουκάκου Βιβλιοθηκονόμος MSc, ΥΔ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ πληροφορία που δημιουργείται,

Διαβάστε περισσότερα

e-content: New advantages - New handicaps

e-content: New advantages - New handicaps e-content: New advantages - New handicaps Panayiotes Anastasiades Ph.D. University Of Cyprus, Department of Computer Science Chairman of the permanent scientific committee on social issues of the Greek

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης»

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Σχολή: Τµήµα: ιοίκησης και Οικονοµίας ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή εργασία: «Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Αντωνίου Γαρυφαλλιά Μαρία Α.Μ 3133 Ζερβός

Διαβάστε περισσότερα

ρόλοι και αποτίμηση του έργου

ρόλοι και αποτίμηση του έργου ρόλοι και αποτίμηση του έργου Γιώργος Κανλής georioskan@yahoo.gr pms10kan@ionio.gr 19 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυτική συνθήκη της Ρώμης στις 25 Μαρτίου 1957 Συνασπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθαίνω πριν σπουδάσω 8-2-2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Λέκτορας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ίδρυση: 1990 Το τρίτο κατά σειρά τμήμα που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανήκει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Νικολία Κ. Παπαδημητροπούλου ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2013 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συνάντησης

Πρόγραμμα Συνάντησης 4 th SPP NETWORK MEETING GREECE. Athens, 16 December 2011 Agenda Προεδρείο: Ε. Σκουλά, Κ. Γεωργίου, Α. Δαλαμάγκα Πρόγραμμα Συνάντησης Ώρα Θέμα Εισηγητής 10:00-10:05 Χαιρετισμός Νικόλαος Σαράντης Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΚΑΙ... 27 27 Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Ιωάννης Κλαψόπουλος 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIO ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2)

Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2013 Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Μοσχάτου»

«Δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Μοσχάτου» AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «Δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Μοσχάτου» ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη 3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας -Σπουδές... 5 Απορρόφηση Αποφοίτων Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα