ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ"

Transcript

1 ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη ιόγνη ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνςηζηνύλ ζε δπν θαηεγνξίεο: ζηελ πιεζώξα ησλ ιανγξαθηθώλ ζπιινγώλ θαη εζλνγξαθηθώλ κνπζείσλ πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε όιε ηελ Διιάδα θαη ζηνλ νηθείν ραξαθηήξα ησλ εθζεκάησλ. Σνπηθνί θαη πνιηηηζηηθνί ζύιινγνη, δεκνηηθέο αξρέο θαη ηδηώηεο ηδξύνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξα κηθξά ηνπηθά κνπζεία, κε ζηόρν ηε διάζωζη ζηνηρείσλ ηνπ λεόηεξνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ ηεο θάζε πεξηνρήο, άιινηε κε ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ εξαζηηέρλε ζπιιέθηε πνπ εθζέηεη κε ζρεδόλ απνθιεηζηηθό θξηηήξην ηελ παιαηόηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη άιινηε κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη κέζνδν. Έηζη, ζπρλά ζε κηθξή απόζηαζε από ην ζρνιείν, έλα κνπζείν, πηζαλώο ην κνλαδηθό ηεο πεξηνρήο, πεξηκέλεη ηα παηδηά. ηελ ίδξπζε θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ ζπιινγώλ πνιιώλ από ηα κνπζεία απηά, έρνπλ ζπκβάιεη δάζθαινη, θπξίσο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970, νξκώκελνη από δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο. Κάπνηνη εμέθξαζαλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ αλάγθε θαηαγξαθήο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ηεο θαζεκεξηλήο ηζηνξίαο ησλ αλζξώπσλ, ησλ αληηιήςεώλ ηνπο, ησλ πξαθηηθώλ ηνπο, κε ζθνπό ηελ αλάδεημε ηνπ λεόηεξνπ πνιηηηζκνύ έλαληη ηεο αξραηνπιεμίαο. Άιινη πξνζπάζεζαλ λα απνδείμνπλ ην ζπλερέο ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ, κε ζθνπό λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο 1. Πνιιέο επίζεο είλαη νη θαηαγξαθέο από εθπαηδεπηηθνύο άπινπ ιανγξαθηθνύ πιηθνύ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ. Ζ νηθεηόηεηα, παηδηώλ θαη ελειίθσλ κε ηα εθζέκαηα ελόο ιανγξαθηθνύ - εζλνγξαθηθνύ κνπζείνπ είλαη έλαο επηπιένλ ζεκαληηθόο ιόγνο ηεο πςειήο επηζθεςηκόηεηάο ηνπο. Οη πξνζνκνηώζεηο εζσηεξηθώλ γλώξηκσλ ρώξσλ ζπηηηώλ θαη εξγαζηεξίσλ, θαζώο θαη ηα θαηλνκεληθά εύθνια εξκελεύζηκα αληηθείκελα θάλνπλ απηά ηα κνπζεία λα θαληάδνπλ θηιηθά ζε θάζε επηζθέπηε. Μάιηζηα, ζε αγξνηηθέο θπξίσο πεξηνρέο, πνιιέο θνξέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπιινγέο αληηθείκελα ζαλ απηά πνπ απνηεινύλ αθόκα κέξνο ηνπ νηθνγελεηαθνύ λνηθνθπξηνύ. Ζ επαθή κε ην γλσζηό θαη ε άκεζε ζρέζε κε ηα εθζέκαηα αίξνπλ ην θόβν ηνπ θνηλνύ απέλαληη ζε έλα κνπζείν πνπ επηθνηλσλεί κε επηζηεκνληθό ιόγν, κε θαηαλνεηό ζηνπο κε εηδηθνύο 2. 1 ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο, κε ηηο εγθπθιίνπο 85453/278/ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη 561/ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Δπηζηεκώλ πξνηξέπνληαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ζπιιέμνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ πάζεο θύζεσο θεηκήιηα, αξραηνινγηθά θαη ιανγξαθηθά επξήκαηα. 2 Είναι πολύ ωπαία ηα μοςζεία, ππέπει να πηγαίνοςμε, να μαθαίνοςμε ηην ιζηοπία. Εγώ δεν πάω ζε μοςζεία, δεν ππολαβαίνω. Νηπέπομαι πος ηο λέω Ε, δεν καηαλαβαίνω και πολλά ππάγμαηα, δεν είναι για μένα. Μόνο ζε λαϊκήρ ηέσνηρ. Εκεί πάω, γιαηί μος απέζει. Καηαλαβαίνω ηι είναι ηο κάθε ππάγμα, είναι εςσάπιζηο. Από εκηθαηεπζπλόκελε ζπλέληεπμε κε γνλείο, ζην πιαίζην έξεπλαο ηεο ππνθαηλόκελεο, κε ζέκα ηηο αληηιήςεηο ησλ κηθξώλ παηδηώλ γηα ηνπο ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο. 1

2 ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 3 πνπ πεξηέρνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, γίλνληαη αλαθνξέο ζην ιατθό πνιηηηζκό θαη πεξηέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ έληαμε ζηνηρείσλ ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ σζνύλ ζηελ ελαζρόιεζε κε πνηθίια ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ελδηαθεξόλησλ ησλ παηδηώλ θαη ηελ πνιύπιεπξε-δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζή ηνπο. ηα ζρνιηθά βηβιία (Γιώζζαο, Ηζηνξίαο, Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, Αλζνιόγηα ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ) 4 εκθαλίδεηαη ηαθηηθά ε παξόηξπλζε γηα επίζθεςε ζε θάπνην κνπζείν, εζλνγξαθηθό πνιιέο θνξέο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξόηαζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαζεκαηηθώλ ζρεδίσλ εξγαζίαο. ε απηέο ηηο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε αθελόο ησλ εθζεκάησλ, αθεηέξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ησλ κνπζείσλ (κνπζεηνζθεπέο, εθπαηδεπηηθνί θάθεινη, βηβιία). Αθόκα, ζηα πξνο επεμεξγαζία θείκελα ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ, πεξηιακβάλνληαη εθηελή απνζπάζκαηα εθπαηδεπηηθώλ θπιιαδίσλ από κνπζεία, θσηνγξαθίεο εθζεκάησλ κε ηηο ιεδάληεο ηνπο, άξζξα θαη αλαθνξέο, θαζώο θαη κηθξόο αξηζκόο θεηκέλσλ από ηνλ άπιν ιατθό πνιηηηζκό ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ, αιιά θαη δηαθόξσλ πεξηνρώλ ηνπ θόζκνπ, εθθξάδνληαο έηζη ηελ πξόζεζε λα δνζεί ζηα βηβιία δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε. Δλδεηθηηθά, θαηαγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα κεξηθά παξαδείγκαηα από ηα ζρνιηθά βηβιία πνπ αλαθέξνληαη ζε εζλνγξαθηθά κνπζεία: ζην βηβιίν Γιώζζαο ηεο Α ηάμεο, θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ελνηήησλ Μια παπάζηαζη ζηην πλαηεία θαη Καπάβια, πξνηείλνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό επηζθέςεηο ζε κνπζεία κε ζπλαθή ζεκαηνινγία (Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο, παζάξεην, Λανγξαθηθό ηεκλίηζαο, Ναπηηθό Διιάδνο, Ναπηηθό Οηλνπζζώλ θ.ά.) θαη δαλεηζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, γηα κηα πην δηεπξπκέλε πξνζέγγηζε ην θάζε ζέκαηνο. Παξάιιεια, πεξηέρνληαη δπν ειιεληθέο ιατθέο παξαδόζεηο, κηα ιατθή παξάδνζε από ηελ Ηλδία, δύν ιατθά παξακύζηα, έλα ειιεληθό θη έλα ηλδηθό, δηαζθεπαζκέλα, έλα ιάρληζκα, θάιαληα, έλα δεκώδεο παηδηθό ηξαγνπδάθη, έλα ηξαγνύδη ηνπ ζεάηξνπ θηώλ, όια εληαγκέλα ζηελ πινθή ηνπ βηβιίνπ. ην βηβιίν ηεο Β ηάμεο ε 13 ε ελόηεηα κε ηνλ ηίηιν Μερ ζηο Μοςζείο, εηζάγεη ηα παηδηά ζηελ έλλνηα ηεο ζπιινγήο, ηνπο δεηά λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο από νδεγό θαη λα αζρνιεζνύλ κε ηα θεηκεληθά είδε ηεο ιεδάληαο θαη ηεο πεξηγξαθήο θάλνληαο εμάζθεζε ζε αληηθείκελα κνπζεηαθώλ ζπιινγώλ ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ, λα γίλνπλ «κηθξνί ιανγξάθνη» λα δηαβάζνπλ ην πεξηνδηθό γηα παηδηά ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο Λαλοςζάκι. ην βηβιίν ηεο Γ ηάμεο επαλέξρεηαη ην ζέκα ηεο ζπιινγήο. ηελ ελόηεηα ηνπ βηβιίνπ ηεο η ηάμεο Μοςζεία, πεξηέρνληαη κεηαμύ άιισλ πιεξνθνξηαθά ζεκεηώκαηα γηα ην Ηζηνξηθό Λανγξαθηθό Μνπζείν Κνξίλζνπ θαη ην Μνπζείν Αξραίσλ, Βπδαληηλώλ θαη Μεηαβπδαληηλώλ Μνπζηθώλ Οξγάλσλ Θεζζαινλίθεο. Αλάινγε είλαη ε παξνπζία ηνπ 3 Σν Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ (Γ.Δ.Π.Π.) θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ (Α.Π..) πεξηέρνληαη ζην Φ.Δ.Κ. 303/Β / Έρνπλ εηζαρζεί ζηα ζρνιεία από ην ζρνιηθό έηνο

3 κνπζείνπ θαη θεηκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ην ιατθό πνιηηηζκό ζηα Αλζνιόγηα, αιιά θαη ζηα βηβιία Μειέηεο Πεξηβάιινληνο. Γηα παξάδεηγκα, ζην βηβιίν Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ηεο Β ηάμεο, αθηεξώλεηαη έλα θεθάιαην γηα ηελ επίζθεςε ζε ιανγξαθηθό κνπζείν, θαη δίλεηαη ζρεηηθό θύιιν εξγαζίαο, ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθόο εμεηδηθεύεη, αλάινγα κε ην ζέκα θαη ην ρώξν. Αθόκα, ζηνλ Οδηγό Νηπιαγωγού 5 πεξηέρνληαη ζύληνκν ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία, αιιά θαη ηελ αμηνιόγεζε κηαο επίζθεςεο ζε ρώξν πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο ε νξγαλσκέλε επίζθεςε ζε κνπζείν παξνπζηάδεηαη σο κέξνο ελόο επξύηεξνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο. πρλά νη καζεηέο παξνηξύλνληαη λα ξσηήζνπλ ελειίθνπο ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο γηα έζηκα, ζπληαγέο, παηρλίδηα, παξαδόζεηο, θάλνληαο κηθξέο έξεπλεο θαη θαηαγξαθέο είηε ζε ζπλάξηεζε κε ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο ύιεο είηε θαηά ηελ εθαξκνγή δηαζεκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζρεδίσλ εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο 6 είηε ζπκκεηέρνληαο ζε πξναηξεηηθά θαηλνηόκα Πνιηηηζηηθά ή Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα θαη Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο 7. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζηεξίδνληαη ζηελ νιηζηηθή αληίιεςε ηεο γλώζεο θαη ηνλ αλαθαιππηηθό ηξόπν κάζεζεο κέζα από ηελ έξεπλα θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία. Έρνπλ ζηόρν θπξίσο ηε δηακόξθσζε ζηάζεσλ θαη θαηαιήγνπλ πνιιέο θνξέο ζηε δηαπξαγκάηεπζε επίθαηξσλ θνηλσληθώλ δεηεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο εκπιεθόκελνπο, όπσο ε κεηαλάζηεπζε, ή θιηκαηηθή αιιαγή, ε εηεξόηεηα, ε δηαηξνθή, ε ηνπηθή θνηλσληθή ηζηνξία. Από ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή πνιιώλ ζρνιείσλ λα παξνπζηάδνπλ πξνγξάκκαηα δεκνηηθώλ ρνξώλ θαη ηξαγνπδηώλ ή ιατθώλ παηρληδηώλ, λα πξαγκαηνπνηνύλ αλαπαξαζηάζεηο εζίκσλ, ζηνηρείσλ παξαδνζηαθνύ βίνπ, αγξνηηθώλ εξγαζηώλ κε ηνλ ηξόπν ηνπ παξειζόληνο, ρσξίο εκβάζπλζε θαη θαηαλόεζε από ηα παηδηά ηνπ ελλνηνινγηθνύ ηνπο γίγλεζζαη. Πξόθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή πνπ εδξάδεηαη ζε εζλνθεληξηθνύ ραξαθηήξα αληίιεςε ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλέρεηαο, κέζσ ηεο απνθνκκέλεο από θάζε θνηλσληθό πιαίζην αλαβίσζεο, ε νπνία κέλεη ζην λνζηαιγηθό θνιθιόξ θαη εμηδαληθεύεη ηηο 5 Σν βηβιίν απηό έρεη εηζαρζεί ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ην ζρνιηθό έηνο θαη πεξηέρεη ηηο θαηεπζπληήξηεο κεζνδνινγηθέο αξρέο ηεο. 6 Ζ Δπέιηθηε Εώλε, ζεζκόο πνπ ιεηηνύξγεζε πηινηηθά ζε 185 δεκνηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία θαηά ην ζρνιηθό έηνο θαη, από ην 2005, επεθηάζεθε ππνρξεσηηθά ζην ζύλνιν ησλ ζρνιείσλ έρεη ζηόρν ηην ανάπηςξη ηηρ ππωηοβοςλιακήρ δπάζηρ μαθηηών και εκπαιδεςηικών, μέζα από μεθοδολογίερ ολιζηικήρ και και διαθεμαηικήρ πποζέγγιζηρ ηηρ γνώζηρ και ηην ςλοποίηζη δπαζηηπιοηήηων και ζσεδίων επγαζίαρ. (Έθζεζε απνηειεζκάησλ, Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, 2002). Πξόθεηηαη γηα κηα δώλε 2-3 σξώλ εβδνκαδηαία, αλάινγα κε ηελ ηάμε, θαηά ηε νπνία νη καζεηέο αζρνινύληαη δηεξεπλεηηθά κε ζέκα πνπ έρνπλ επηιέμεη. 7 Πξνγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ ηξηκεληαίαο δηάξθεηαο, ηα νπνία ζρεδηάδνληαη θαη πξαγκαηνπνηνύληαη από εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο ζε πξναηξεηηθή βάζε. 3

4 ζπλζήθεο δσήο ζην ρσξηό ηνπ 19 νπ θαη 20 νύ αηώλα, παξαβιέπνληαο ην ηζηνξηθό πιαίζην, ηνλ αλζξώπηλν αγώλα ή ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. πρλό θαηλόκελν επίζεο είλαη λα βαθηίδνληαη μοςζεία ηάξηρ νη εθζέζεηο εηεξόθιεησλ παιηώλ ρξεζηηθώλ θαη δηαθνζκεηηθώλ αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη πεξηζηαζηαθά ζε ζρνιεία θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, γεγνλόο πνπ ελέρεη ηνλ θίλδπλν ην κνπζείν λα εθιακβάλεηαη από ηα παηδηά κόλν σο ζπιινγή πξαγκάησλ, κε κόλν θξηηήξην έθζεζεο ηελ παιαηόηεηα, θαη όρη σο ρώξνο εξκελείαο θαη ζπλ-αλάγλσζεο. Πώο ην ζύγρξνλν ζρνιείν ζα ππεξβεί ην θνιθιόξ, ηελ αλαπαξαγσγή κηαο ζηεξενηππηθήο εηθόλαο ηνπ παξειζόληνο θαη ζα πξνρσξήζεη ζε κηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ, ζε εξκελείεο αληηιήςεσλ, θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, ζπλεζεηώλ; Με ην ζρεδηαζκό καθξόρξνλσλ ζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ έξεπλα, ηελ θαηαγξαθή παξαδόζεσλ, παξακπζηώλ, δνμαζηώλ, καξηπξηώλ θαη αθεγήζεσλ ζε ζύλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ θνληηλνύ παξειζόληνο θαη ζε αληίζηημε κε δεηήκαηα ηνπ παξόληνο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηώλ θαη ε πξνζπάζεηα πνιύπιεπξεο εξκελείαο ηνπο κε ηα εξγαιεία πνπ θάζε ειηθηαθή νκάδα κπνξεί λα ρεηξηζηεί, ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγηθή κάζεζε πιεπξώλ ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο θαη ζηελ παξαγσγή ζπλεηδεηήο ζπιινγηθήο κλήκεο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ην πνιηηηζηηθό πξόγξακκα Νεπάιδερ και ξωηικά γςπεύοςν ζπίηι, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε από 35 ηάμεηο δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο Αζήλαο, ηε ρξνληά Ήηαλ κηα πξνζπάζεηα λα αποκαηαζηαθεί ε εζηθή ζρέζε κε ηε θύζε, ζρέζε πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη ραζεί, κέζα από ην ζέκα ησλ Νεξατδώλ ηεο ειιεληθήο ιατθήο παξάδνζεο θαη κύζσλ ηεο αξραηόηεηαο. Αθνξκή ζηάζεθε έλα επίθαηξν γεγνλόο, νη κεγάιεο ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνύ πνπ είραλ αλαζηαηώζεη ηα παηδηά. ε θάζε ηάμε δόζεθε πιηθό, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαλ: ιατθέο ειιεληθέο παξαδόζεηο γηα λεξάηδεο, δέληξα θαη θπηά κύζνη γηα δξπάδεο, δέληξα θαη κεηακνξθώζεηο από ηελ ειιεληθή κπζνινγία ιατθά παξακύζηα, ηξαγνύδηα θαη ιόγηα θείκελα (Υπό ηην βαζιλικήν δπςν, ηνπ Παπαδηακάληε) ερνγξαθεκέλα άξζξα γηα ηελ εξκελεία ησλ ιατθώλ παξακπζηώλ θαη παξαδόζεσλ δηαθάλεηεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ έξγα ηέρλεο παιηόηεξα θαη ζύγρξνλα κε ζέκα ηηο κπζηθέο κεηακνξθώζεηο, ηηο δξπάδεο θαη ηηο λύκθεο - λεξάηδεο. δηαθάλεηεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ έξγα ηέρλεο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα, κε έρνπλ ζέκα ην δέληξν ηεο δσήο, ην δάζνο θαη ηα δέληξα 4

5 δηαθάλεηεο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε αληηθείκελα ιατθήο ηέρλεο, ζηα νπνία εηθνλίδνληαη ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαπάλσ ιατθέο παξαδόζεηο δηαθάλεηεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε θσηνγξαθίεο θαη καξηπξίεο γύξσ από ηα δάζε θαη ηα δέληξα. πξνηάζεηο επεμεξγαζίαο Με αθνξκή ην πιηθό απηό, θάζε ζρνιηθή νκάδα κπόξεζε λα πξνζεγγίζεη δνμαζίεο, απόςεηο θαη ζηνηρεία ηνπ παξαδνζηαθνύ βίνπ, λα θαηαγξάςεη καξηπξίεο, λα ζπγθξίλεη κε ηηο παξαδόζεηο άιισλ ηόπσλ, λα αλαιύζεη θαη λα εξκελεύζεη ην πεξηερόκελό ηνπο κε ηξόπν δεκηνπξγηθό, αιιά θαη λα δεη ην παξόλ κε κηα δηαθνξεηηθή καηηά, όπσο θαίλεηαη από ηηο ζπδεηήζεηο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο ζέζεηο πνπ εμέθξαζαλ, θαζώο θαη από ηηο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, ηα θείκελα, ηηο ηζηνξίεο, ηα παηρλίδηα θαη ηα ζεαηξηθά δξώκελα πνπ ζπλέζεζαλ 8. Οκάδεο κάιηζηα κε πνιππνιηηηζκηθή ζύλζεζε αλαδήηεζαλ ζηνηρεία από ηηο ρώξεο πξνέιεπζεο όισλ ησλ παηδηώλ, ηα νπνία ζπλ-αλάγλσζαλ θαη ζπλ-εξκήλεπζαλ σο θνηλή έγλνηα ησλ αλζξώπσλ. Ζ πξαγκαηηθόηεηα ησλ πνιππνιηηηζκηθώλ ηάμεσλ θαη ε πξόθιεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο, ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο, κε ηελ αλαδήηεζε ησλ θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αιιά θαη ηελ αλάδεημε ησλ δηαθνξεηηθώλ ηαπηνηήησλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Άιισζηε, ε πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα δηαθέξεη θαη αλάκεζα ζε άηνκα ηεο ίδηαο εζλνηηθήο πξνέιεπζεο, αθόκα θαη ηνπ ίδηνπ ηόπνπ. Έλαο βαηόο δξόκνο πνπ πνιιά ζρνιεία αθνινπζνύλ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ κε ζέκα εθθάλζεηο ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ ηεο θάζε ρώξαο, όπσο ζπληαγέο, κνπζηθή, παξαδνζηαθά παηρλίδηα, παξακύζηα Δίλαη, όκσο, ε δηαπίζησζε όηη όινη έρνπκε ηνπο δηθνύο καο, παξόκνηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο, δηαπνιηηηζκηθόηεηα; Πξόθεηηαη κάιινλ γηα κηα εθδνρή πνπ επηηξέπεη ζηα ζηεγαλά λα παξακέλνπλ. Πώο ζα κπνξνύζε λα αλαπηπρζεί ζην ζρνιείν νπζηαζηηθόο δηάινγνο πνιηηηζκώλ, έλαο δηάινγνο αλάκεζα ζην παξόλ θαη ην παξειζόλ; Αλαδεηώληαο θαη ζπδεηώληαο ηηο ηζηνξίεο θαη ηηο δηαδξνκέο ηνπ θάζε κέινπο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο θαη ησλ γνληώλ ηνπ, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηηο πξνζσπηθέο αθεγήζεηο λα ζπλαληεζνύλ. Καηαγξάθνληαο ηη θέξεη ν θαζέλαο από ηνλ ηόπν ηνπ σο αληηθείκελν ή κλήκε. Πνιιέο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη νη πξνηάζεηο ζε κηα ηέηνηα αλάγλσζε ηεο ζρέζεο ζρνιείνπ θαη εζλνγξαθηθώλ κνπζείσλ: Σν λεξό, γηα παξάδεηγκα, ε ζεκαζία ηνπ γηα ηηο αγξνηηθέο θνηλσλίεο, όπσο θαίλεηαη από ηνλ άπιν πνιηηηζκό θάζε ηόπνπ, ε κεηαθνξά ηνπ κε ηνλ ίδην ηξόπν αθόκα ζε θάπνηεο θνηλσλίεο. Ζ αλάγθε ηεο εμαζθάιηζεο ηξνθήο, όπσο θαίλεηαη από ηελ παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα θαη ηα ιατθά παξακύζηα, ζε ζρέζε κε ηε κεηαθίλεζε γηα ηελ αλαδήηεζή ηεο. Δλδπκαηνινγηθά ζηνηρεία, όπσο ε κεηαθνξά ηεο 8 Λεπηνκέξεηεο από ην πξόγξακκα θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζην Καιιηόπε Κύξδε, Νεπάιδερ ζηην πόλη, Γέθςπερ (ππό δεκνζίεπζε) 5

6 πεξηνπζίαο κε ηηο ιίξεο ηηο θεληεκέλεο πάλσ ζην λπθηθό θόξεκα, ζε επνρέο θαηαηξεγκνύ, θαη ηα αλάινγα ζε πιεζπζκνύο πνπ ζήκεξα δηώθνληαη ή κεηαθηλνύληαη. Ζ αλαδήηεζε, ηειηθά, κέζα από ηηο ζπιινγέο ησλ εζλνγξαθηθώλ κνπζείσλ, ζηνηρείσλ γηα ηελ θηλεηηθόηεηα, ηα ηαμίδηα, ηε κεηαλάζηεπζε, ηελ εξγαζία, ηηο δηώμεηο θαη ν απόερόο ηνπο ζηνλ άπιν πνιηηηζκό κπνξεί λα αλαδείμεη δεηήκαηα εηεξόηεηαο θαη πνιιαπιώλ ηαπηνηήησλ, αιιά θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλεύξεζε ζπγγελεηώλ κπνξεί λα γίλεη αθνξκή γηα δηάινγν θαη ελίζρπζε ηεο εθηίκεζεο απηνύ πνπ θέξεη θαζέλαο καο σο άηνκν θαη σο κέινο κηαο θνηλόηεηαο. Δίλαη αλνηρηή, επνκέλσο, ε πξόθιεζε γηα κηα δηαθνξεηηθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ ηόζν από ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα όζν θαη από ηνπο θνξείο πνπ αζρνινύληαη κε ην λεόηεξν ειιεληθό πνιηηηζκό 9. Η Καλλιόπη Κύρδη είναι εκπαιδεσηικός, σπεύθσνη πολιηιζηικών θεμάηων ζηην Α Διεύθσνζη Πρωηοβάθμιας Εκπαίδεσζης Αηηικής. 9 Πξόζθαην παξάδεηγκα απνηειεί ε κνπζεηνινγηθή αληίιεςε ηεο λέαο κόληκεο έθζεζεο ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο Άνθπωποι και Επγαλεία. 6

7 Β τάξη, βιβλίο γλώσσας Δηθ. 1, 2. ε έθζεζε κε ιατθά παηρλίδηα, γνλείο δείρλνπλ ζηα παηδηά πώο λα θηηάρλνπλ απιά παηρλίδηα, ζαλ απηά πνπ έπαηδαλ νη ίδηνη θαη νη δηθνί ηνπο γνλείο. 7

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα