ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

2 Νόμος της βαρύτητας του Newton m m 1 2 R

3 Έλξη λόγω βαρύτητας. Έστω δύο υλικά σημεία με μάζες m 1 και m 2, τα οποία απέχουν απόσταση r μεταξύ τους. Αν θεωρήσουμε ως αρχή συστήματος αναφοράς το σημείο m, τότε ο νόμος του Newton μας δίνει το μέτρο της αμοιβαίας έλξης των δύο αυτών μαζών ως όπου, G είναι σταθερά αναλογίας και ονομάζεται παγκόσμια σταθερά της βαρύτητας

4 Νόμος της παγκόσμιας βαρύτητας του Newton m m earth R

5 Κάθε σημείο εκτός της Γης υπόκειται στην επίδραση του πεδίου βαρύτητας της. Δηλαδή, αν τοποθετηθεί σ αυτό μάζα m, τότε η μάζα αυτή υφίσταται από τη Γη, αλλά και εξασκεί στη Γη, δύναμη η οποία καθορίζεται από το νόμο του Newton. Áí èåùñþóï óïõìå üôé ôï óçìåßï åõñßóêåôáé óôçí åðéöüíåéá ôçò Ãçò, ôüôåô ðñýðåé íá êüíïõìå ìåñéêýò õðïè ïèýóåéò ò ãéáã íá åßíáé ç Ýëîç ôçò ò Ãçò Ã ßóç ìå áõôþ ðïõ ð õ ðñïð ñïâëýðåôáé áðü ôï íüìï ôïõ Newton. Èåùñïýìå êáô áñ Üò ò ôçô Ãç áêßíçôç,, ôçò ô äßíïõìå ôï ó Þìá óöáßñáò ò êáéê åðéðëýïí èåùñïýìå üôé äåí õðüñ Üñ ïõí áíïìïéïìïñößåò ò ðõêíü íüôçôáò óôï åóùôåñé åñéêü ôçò. Ôüôå, Ô ç Ýëîç ôçò Ãçò óôç ìüæá m èá åßíáé F = G Mm 2 r

6 Όμως, ο δεύτερος νόμος του Newton προβλέπει την επιτάχυνση που αποκτά μια μάζα, όταν σ αυτή εφαρμόζεται δύναμη. Η επιτάχυνση αυτή είναι F g = m Συνδυάζοντας την παραπάνω σχέση με τον νόμο της παγκόσμιας έλξης, έχουμε g = G M 2 r

7 Δηλαδή η επιτάχυνση της βαρύτητας, με άλλα λόγια η επιτάχυνση που αποκτά η μάζα m λόγω της δύναμης που εξασκείται πάνω σ αυτή από τη μάζα Μ, ισούται με την ένταση του πεδίου που προκαλεί η μάζα Μ στο σημείο που ευρίσκεται η m. Η παρακάτω σχέση δίνει επομένως το μέτρο της έντασης του πεδίου βαρύτητας της Γης, σε απόσταση r από το κέντρο της. g = G M r 2

8 Áí áöþóï óïõìå åëåýèåñç ôç ìüæá m,, ôüôåô áõôþ èá åðéôá õíèåß õðü ôçí åðßäñáóç ôçò äýíáìçò F. Ç ðñþôç áðüðåéñá íá ìåôñçèåß ç óôáèåñü G Ýãéíå áðü ôïí Cavendish ôï 1798 (Gar( Garlandand 1977) ìå ôç ñþóç ôïõ óôρåðôïý æõãïý. ÔáÔ áðïôåëýóìáôá ôïõ Cavendish Ýäùóáí ìéá åêôßìçóç ôçò ìýóçò ò ðõêíü íüôçôáò ò ôçò ô ò Ãçò à ßóç ìå 5,4 gr/cm 3. Ç åêôßìçóç áõôþ áðåôýëåóå áíáðüí Üíôå ï ãåãïíüò ò ãéáã ôçí åðï Þ Þ ôïõ ô Cavendish ãéáôß Ýäåéîå ãéá ðñþôç öïñü üôé ç ðõêíü íüôçôá ôïõ åóùôåñé åñéêïý ý ôçò ô ò Ãçò à åßíáé êáôü ðïëý ìåãáë áëýôåñç áõôþò ôùíô åðéöáíåéáêþí óôñùìüôùí. Áðü ôçí Üëëç ìåñéü ç åêôßìçóç ôïõ Cavendish äåí åßíáé ðïëý ìáêñéü áðü áêñéâýóôåñåò ïé ïðïßåò ò ðñáð ñáãìáôïðïéþèçêáí óôïí åéêïó ïóôü áéþíá íá. Ï Heyl (1930) ÝäùóåÝ ôçí åêôßìçóç 5,52 g/cm 3.

9 Σήμερα γνωρίζουμε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας της Γης, g, κυμαίνεται μεταξύ 978 και 983 cm/sec 2. Επίσης γνωρίζουμε ότι η πυκνότητα μεταβάλλεται στο εσωτερικό της Γης και ότι σχετίζεται με την ταχύτητα κίνησης των σεισμικών κυμάτων. Για τη μεταβολή αυτή υπάρχουν εκτενείς αναφορές στη βιβλιογραφία (Garland 1977, Παπαζάχος 1991) G=6.672X10-8 cm 3 gr -1 sec -2

10 Επομένως η ένταση του πεδίου βαρύτητας έχει διαστάσεις επιτάχυνσης. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ; ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ After: Boyd, j. Lecture notes on Potential field methods. Colorado School of Mines

11 Αν η ταχύτητα ενός κινητού αλλάζει κατά την κίνησή του, τότε η μεταβολή αυτή ως προς το χρόνο που πραγματοποιήθηκε αναφέρεται ως επιτάχυνση. Θετική επιτάχυνση σημαίνει ότι το αντικείμενο κινείται πιο γρήγορα όσο ο χρόνος παρέρχεται. Αντίθετα αρνητική επιτάχυνση σημαίνει ότι το αντικείμενο επιβραδύνεται. Η επιτάχυνση μετράται όταν υπολογίσουμε την ταχύτητα σε δύο διαφορετικές στιγμές και διαιρέσουμε τη διαφορά ταχύτητας με το χρόνο που αυτή πραγματοποιήθηκε. Επομένως οι διαστάσεις είναι ταχύτητα / χρόνος ή μήκος / χρόνος / χρόνος. After: Boyd, j. Lecture notes on Potential field methods. Colorado School of Mines

12 ÌïíÜäåò ìýôñçóçò ôïõ ðåäßïõ âáñýôçôáò Óôï óýóôçìá cgs ôá èåìåëéþäç ìåãýèç ìåôñéïýíôáé óå ãñáììüñéá (gr), åêáôïóôü ôïõ ìýôñïõ (cm) êáé äåõôåñüëåðôá (sec). Áðü ôçí Üëëç ìåñéü óôï óýóôçìá SI êáé ôï mksa, ç ìüæá ìåôñéýôáé óå éëéüãñáììá (kgr) ç áðüóôáóç óå ìýôñá (m) êáé ï ñüíïò ðüëé óå äåõôåñüëåðôá (sec). Åö üóïí ôï äéüíõóìá g åßíáé åðéôü õíóç, ôüôå óôï cgs ìåôñéýôáé óå cm / sec -2 åíþ óôο SI óå m/sec -2. Ôï äéüíõóìá g åêöñüæåé êáé ôç äýíáìç ç ïðïßá åîáóêåßôáé óå ìïíáäéáßï õðüèåìá óå êüèå óçìåßï åíüò ðåäßïõ âáñýôçôáò. ÅðïìÝíùò ìðïñåß íá áñáêôçñéóôåß êáé ùò Ýíôáóç ôïõ ðåäßïõ âáñýôçôáò ç ïðïßá ðñïêýðôåé áðü ôçí êëßóç ôïõ äõíáìéêïý óå êüèå óçìåßï. Óôç ÃåùöõóéêÞ, Ý åé åðéêñáôþóåé ç ñþóç ôçò ìïíüäáò Gal (áðü ôï üíïìá ôïõ Ãáëéëáßïõ) ç ïðïßá åßíáé ç ßóç ìå 10-2 m/sec 2 Þ 1cm/sec 2. ÓõíçèÝóôåñá ìüëéóôá ñçóéìïðïéåßôáé ìéá õðïäéáßñåóþ ôçò ôï mgal.

13 Galileo Galilei Born: 15 Feb 1564 in Pisa Died: 8 Jan 1642 in Arcetri (near Florence)

14 Iσχύει g = 0 πράγμα που σημαίνει ότι το πεδίο είναι και συντηρητικό πεδίο. Υπάρχει δηλαδή συνάρτηση δυναμικού U τέτοια ώστε F = g = U m o

15 Εύκολα συνάγεται ότι η παραπάνω σχέση οδηγεί στην U (r) = G m r και αν θεωρήσουμε ότι η μάζα m καταλαμβάνει τον χώρο V, τότε U (r) = G V ρ ( Q) dv r όπου το Q είναι σημείο του όγκου V και το δυναμικό καθορίζεται σε σημείο P εξωτερικό του χώρου V.

16 Αν υποθέσουμε ότι ο χώρος V συρρικνώνεται, δηλαδή r 0 τότε ο πυρήνας του ολοκληρώματος γίνεται απροσδιόριστος και το ολοκλήρωμα εσφαλμένο (improper). Με άλλα λόγια, η σχέση συγκλίνει για όλα τα σημεία του χώρου εκτός της περιοχής που καταλαμβάνει η μάζα που δημιουργεί το πεδίο (Kellogg 1953). Επομένως, εξωτερικά της περιοχής V η διαφόριση μπορεί να αλλάξει τάξη με την ολοκλήρωση και να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα 2 U ( P) = 0 P εξωτερικό της V

17 Για το χώρο εσωτερικά της περιοχής V, αποδεικνύεται (Blakely 1995, Wahr 1996) ότι ισχύει πάλι g( Q) = U ( Q) εφόσον προκαλείται από κατά τμήματα συνεχή συνάρτηση πυκνότητας η οποία επιπλέον έχει όριο. Επίσης, αποδεικνύεται ότι εσωτερικά της V ισχύει 2 U ( Q) = 4πGp( Q) η οποία ονομάζεται εξίσωση Poisson και αποτελεί γενίκευση της εξίσωσης Laplace εφόσον καταλήγει σ αυτή για όλα τα σημεία όπου ρ(q)=0.

18 Η πυκνότητα των πετρωμάτων και των ορυκτών Οι ανομοιογένειες του φλοιού προκαλούν ανωμαλίες στο πεδίο βαρύτητας της Γης εφ όσον αυτές παρουσιάζονται με διαφορετική πυκνότητα από τον περίγυρό τους. Mάλιστα, το μέγεθος της διαφοράς πυκνότητας καθορίζει το πλάτος της ανωμαλίας. Επομένως η πυκνότητα των διαφόρων σχηματισμών στην περιοχή έρευνας συνιστά βασική παράμετρο στην κατασκευή μοντέλων προσομοίωσης της υπεδάφιας κατάστασης.

19 Εκτός όμως από την παραμετρική θεώρηση της ποσότητας αυτής γενικά για το υπέδαφος, η γνώση της πυκνότητας των σχηματισμών, ή μιας μέσης τιμής αυτής, για το υλικό που παρεμβάλλεται μεταξύ σταθμού μέτρησης και επιπέδου αναφοράς μας χρειάζεται για την πραγματοποίηση της διόρθωσης «Bouguer» και της τοπογραφικής διόρθωσης.

20 After: Boyd, j. Lecture notes on Potential field methods. Colorado School of Mines

21 Tο μέγεθος της διαφοράς πυκνότητας καθορίζει το πλάτος της ανωμαλίας. After: Boyd, j. Lecture notes on Potential field methods. Colorado School of Mines

22

23 Οι πυκνότητες των πετρωμάτων εξαρτώνται από την πυκνότητα των κόκκων του μητρικού σχηματισμού, το πορώδες και την πυκνότητα του υγρού το οποίο πληρώνει τους πόρους και τα κενά του πετρώματος. Γενικά όμως, οι πυκνότητες των ορυκτών που σχηματίζουν τα πετρώματα δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, τουλάχιστον για τα πιο κοινά από αυτά. Έτσι, π.χ.,., ο χαλαζίας (SiO2) έχει μέση πυκνότητα 2,65 gr/cm 3 και ο ασβεστίτης (CaCO3) περίπου 2,72 gr/cm 3 (Nettleton 1976). Από την άλλη μεριά, το υγρό που πληρεί τους πόρους και τα κενά των πετρωμάτων είναι διάλυμα NaCl ή άλλων ορυκτών σε νερό. Δηλαδή, η πυκνότητά του είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από τη μονάδα και δεν παρουσιάζει αξιόλογες διακυμάνσεις.

24 Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η πυκνότητα καθορίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό από το πορώδες εφ όσον θεωρήσουμε ότι οι σχηματισμοί είναι κορεσμένοι σε διάλυμα αλάτων σε νερό. Υπάρχει βέβαια η πιθανότητα, οι πόροι και τα διάκενα κάποιων σχηματισμών να είναι πληρωμένοι από πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Στην περίπτωση αυτή, το υλικό πλήρωσης των διακένων είναι ελαφρύτερο του νερού.

25 Η πυκνότητα των κοινών ιζηματογενών σχηματισμών συνολικά δίνεται από τη σχέση ρ r = ρ g (1-P) αν οι σχηματισμοί αυτοί είναι ξηροί, ή από τη σχέση ρ r = ρ g (1-P) + P (1 gr/cm 3 ) αν αυτοί είναι κορεσμένοι με διάλυμα πυκνότητας 1 gr/cm 3. Στις παραπάνω σχέσεις, ρ r είναι η πυκνότητα που εμφανίζουν οι σχηματισμοί μακροσκοπικά, ρ g είναι η πυκνότητα του ιστού του σχηματισμού και Ρ το ενεργό πορώδες.

26 Η ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΕΣΕΙΣ Αλατούχοι δόμοι (NaCl) Ανυδρίτης (CaCO4) 2,165 gr/cm 3 2,900 gr/cm 3 Δολομίτες 2,0-3,0 gr/cm 3 Εβαπορίτες χαμηλή πυκνότητα

27 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ π.χ. ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΙΣΔΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ

28 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ. Material Density (gr/cm 3 ) Air ~0 Water 1 Sediments Sandstone Shale Limestone Granite Basalts Metamorphic Rocks After: Boyd, j. Lecture notes on Potential field methods. Colorado School of Mines

29 Ôï äéüíõóìá g äåí Ý åé ãåíéêü êáôáêüñõöç äéåýèõíóç íóç. Ôï ãåãïíüò áõôü ïöåßëåôáé óôçí ðåñéóôñïöþ ôçò Ãçò, óôï áíþìáëï ôïðïãñáöéêü áíüãëõöï êáé óôéò Ýëîåéò ôùí ïõñáíßùí óùìüôùí ùí üðùò ï Ήëιοò êáé ç ÓåëÞíç íç. Áí èåùñþóï óïõìå Êáñôåóéáíü óýóôçìá óõíôåôáãìýíùííùí óôçí åðéöüíåéá ôçò Ãçò, ôüôå ôï äéüíõóìá g ðåñéãñüöåôáé ùò g = g ˆi + g ˆj + x y g z kˆ ˆi, ˆj,k ˆ üðïõ, ôá ìïíáäéáßá äéáíýóìá óìáôá êáôü ìþêïò ôùí áîüíùí ôïõ óõóôþìáôïò. ÓõíÞèùò, ëáìâüíï Üíïõìå ôï óýóôçìá áõôü Ýôóé þóôå ï z Üîïíáò íá åßíáé êáôáêüñõöïò ï x êáôü ôç äéåýèõíóç Äýóç-ÁíáôïëÞ êáé ï y êáôü ôç äéåýèõíóç ÂïññÜò-Íüôïò.

30 ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑΜΕ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΛΑ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ g z = U z ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ) U zz = g z z = 2 U 2 z ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ g zz = 2 g z z 2 = 3 U 3 z

31 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ Διάνυσμα Σημείο εφαρμογής: το σημείο παρατήρησης Διεύθυνση : την οριζόντια διεύθυνση κατά την οποία η μεταβολή του g z είναι μέγιστη. Φορά: φορά ελάττωσης της g z Συνιστώσες: U xz = g x z = 2 U x z U yz = g y z = 2 U y z Ùò ìïíüäá ìýôñçóçò ôçò âáèìßäáò ñçóéìïðïéåßôáé ôï Eötvos (E) ôï ïðïßï åßíáé ßóï ìå 10-9 sec -2. Ôï üíïìá ôçò ìïíüäáò áõôþò ðñïýñ åôáé áðü ôïí Ïýããñï ãåùöõóéêü Eötvos Lorand (Bell and Hansen, 1998). Ç ìýóç êáôáêüñõöç âáèìßäá ôçò åðéôü õíóçò (Ýíôáóçò) ôïõ ðåäßïõ âáñýôçôáò óôçí åðéöüíåéá ôçò Ãçò åßíáé Å êáé ç ìýóç ïñéæüíôéá 1540 Å.

32 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ Οι τομές της ισοδυναμικής επιφάνειας σε ένα σημείο της με επίπεδα είναι καμπύλες. Μία από αυτές είναι μέγιστης και μια ελάχιστης καμπυλότητας. Μέγιστη καμπυλότητα: 1/ρ 1 Ελάχιστη καμπυλότητα: 1/ρ 2 Μέτρο της παραμόρφωσης της ισοδυναμικής επιφάνειας του πεδίου βαρύτητας σε κάποιο σημείο. R= (1/( 1/ρ 1-1/ρ 2 ) g ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ R= U yy -U xx ΜΟΝΑΔΕΣ Eötvos

33 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ Δηλαδή η διαφορική κυρτότητα παριστάνει τη διαφορά της βαθμίδας της συνιστώσας g x κατά τη διεύθυνση x από τη βαθμίδα της συνιστώσας g y κατά τη διεύθυνση y. R = g x x g y y Παριστάνεται με βέλος που έχει τη διεύθυνση της ελάχιστης κυρτότητας

34 ΑΠΛΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ,, mgal. Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΘΑΜΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΑΞΟΝΑ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ After: Boyd, j. Lecture notes on Potential field methods. Colorado School of Mines

35 ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ

36 ΕΚΚΡΕΜΕΣ T = 2π l g l = Θ mh m Μάζα Θ Ροπή Αδρανείας h Απόσταση άξονα αιώρησης κέντρου βάρους After: Boyd, j. Lecture notes on Potential field methods. Colorado School of Mines

FZ1.s92

FZ1.s92 第 一 章 服 装 制 作 工 艺 基 础 知 识 第 一 节 服 装 术 语 服 装 术 语 是 服 装 技 术 专 用 语, 如 服 装 的 每 一 个 品 种 服 装 上 的 每 一 块 裁 片 服 装 制 作 过 程 中 每 一 种 操 作, 以 及 所 使 用 的 工 具 服 装 制 作 过 程 中 出 现 的 各 种 弊 病 和 要 达 到 的 某 些 质 量 要 求 等, 都 有 其

Διαβάστε περισσότερα

12320 专 家 在 线 前 列 腺 癌 术 后 指 标 升 高 咋 办 宝 鸡 读 者 蔡 先 生 问 : 我 今 年 78 岁 今 年 3 月 体 检 时 发 现 前 列 腺 特 异 抗 原 (PSA) 高 达 31.22, 被 诊 断 为 前 列 腺 癌, 随 后 行 根 治 术 术 后 有

12320 专 家 在 线 前 列 腺 癌 术 后 指 标 升 高 咋 办 宝 鸡 读 者 蔡 先 生 问 : 我 今 年 78 岁 今 年 3 月 体 检 时 发 现 前 列 腺 特 异 抗 原 (PSA) 高 达 31.22, 被 诊 断 为 前 列 腺 癌, 随 后 行 根 治 术 术 后 有 健 康 百 科 人 体 奥 秘 科 普 系 列 之 20 尿 道 : 人 体 的 排 污 管 道 核 心 提 示 : 本 期 我 们 来 介 绍 人 体 泌 尿 系 统 的 最 后 一 个 器 官 尿 道 它 从 膀 胱 连 通 到 体 外, 其 作 用 是 将 尿 排 出 体 外 排 污 管 尿 道 是 从 膀 胱 通 向 体 外 的 管 道 男 性 尿 道 细 长, 长 约 18cm, 起 自

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - Book 1 瑜伽行.doc

Microsoft Word - Book 1 瑜伽行.doc 宇 宙 生 灵 学 妙 航 法 师 的 宇 宙 生 命 学 和 宇 宙 生 灵 学 是 关 于 修 行 修 炼 的 两 部 奇 书, 书 的 内 容 包 罗 万 象, 涉 及 神 学 宗 教 学 气 功 学 以 及 现 代 边 缘 科 学 他 从 浩 如 烟 海 的 古 代 宗 教 著 作 中 找 寻 到 了 修 行 修 炼 的 核 心 三 部 圣 典 : 古 印 度 薄 迦 梵 歌 印 度 佛 教

Διαβάστε περισσότερα

ì ó è à ù í ú á é à à è á è é á ó é è ì è è è á è ò ù é é ò ú è è è é ù ù á í ù à í í í à ó í é ì é ù ó ì áá á è à á ó á ì à ì í ù úù á í à íí ì à ò è í ù ì ì ì ó á ì

Διαβάστε περισσότερα

Þ ìe v û Ô Ç ˆ u u Á Á ig u ì Á Õ Õ} u k ä{ ä Õ ó Á ò { Ù~ˆ éó ä½áä{ ä }à ò u Á Õz u n u Áu ò z Á ˆ u u Á g u { Á Õ h i. ð ~ h i. ~ ~ ~ d Á ³ { e

Þ ìe v û Ô Ç ˆ u u Á Á ig u ì Á Õ Õ} u k ä{ ä Õ ó Á ò { Ù~ˆ éó ä½áä{ ä }à ò u Á Õz u n u Áu ò z Á ˆ u u Á g u { Á Õ h i. ð ~ h i. ~ ~ ~ d Á ³ { e Èx j u u ˆ ì s mø ó ðy Ô Ç u Á u ò } Ì ~ d Á ³ { e z Ì u p Â~f u ä k u Á Õ }  ² d ºó ûý  hïá u Áu È ûlš¹u È Á j v ˆ u ;mø Áu ò ~ Á ³ u ä p ;mø d ó ;mø ó ûý  h ïá ó Áu È û} u È Á ì ² dº k à s Txbjo)2:95*Áu

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - EH 入出國與移民法規-講義-01.doc

Microsoft Word - EH 入出國與移民法規-講義-01.doc } Œtçw j ¹ uˆú e Œ q çw} ˆÚ¾æ n f n f u¾ n f u¾ î u¾ ˆÚ ¾ æ e¼ n f u n f u n n ¾ n ¾ à ¾ æ e¼ m v m t u ¾m v h uf v u ¾m ±å u ¾Öæ t e¼ v ˆÚ ¾ n f u n f u ˆÚ ¾ Î ˆÚ e ˆÚ n f u n f u m ˆÚÒè ˆÚ n ¾ n ¾ î

Διαβάστε περισσότερα

目 錄.doc

目   錄.doc 台 南 市 白 河 區 詔 安 社 區 農 村 再 生 計 畫 草 案 地 點 : 台 南 市 白 河 區 詔 安 社 區 申 請 單 位 : 台 南 市 白 河 區 詔 安 社 區 發 展 協 會 中 華 民 國 100 年 10 月 15 日 目 錄 一 農 村 社 區 名 稱 01 二 申 請 組 織 或 團 體 01 三 聯 絡 人 姓 名 01 四 社 區 整 合 及 參 與 方 式 01

Διαβάστε περισσότερα

上上签 20:01:17

上上签 20:01:17 这 是 我 去 年 冬 天 的 聊 天 记 录, 里 面 有 我 很 多 惯 例, 当 初 我 对 暧 昧 还 不 是 认 识 很 清 楚, 采 用 了 很 多 暧 昧 的 策 略, 后 来 的 验 证 效 果 是 不 很 好 的, 让 我 花 费 和 很 多 精 力 才 扭 转 不 过 其 中 惯 例 很 多 值 得 反 复 学 习 河 南 阿 Q 20:01:17 看 了 你 的 QQ 心 情,

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313035B248B0D3BFEFBDD2BFEFB2D5AE61AAF8B77CA4E2A555303431342E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313035B248B0D3BFEFBDD2BFEFB2D5AE61AAF8B77CA4E2A555303431342E646F63> 目 錄 親 師 專 線 p1 選 課 選 組 篇 新 北 市 立 淡 水 商 工 104 學 年 度 高 中 部 選 課 選 組 輔 導 實 施 計 畫 p2 新 北 市 立 淡 水 商 工 104 學 年 度 高 一 選 課 選 組 輔 導 重 要 日 程 p3 高 中 部 一 年 級 個 人 學 習 成 績 興 趣 性 向 測 驗 之 選 組 參 考 表 p4 選 課 選 組 Step by Step

Διαβάστε περισσότερα

à è ú ì à ú è á ú à à á ù ó ò é é à ì ó ò ì í ó á á ì í ì ì ì é à é ì í ù á ì ó í à ó é ì ì ì ì á í à ì ò á ò à è í ù à ì à ú í á é ó ù ì à è ì ì ó ì ú ì ì à á ì ì á í í ì à í ú è ì í é à ì ù è à è

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E6C7A9D7D6D2B3C9A8C3E8>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E6C7A9D7D6D2B3C9A8C3E8> 关 于 推 荐 深 圳 市 禅 游 科 技 股 份 有 限 公 司 股 份 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 备 案 申 请 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 : 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 和 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办

Διαβάστε περισσότερα

表 一 海 南 省 一 般 公 共 预 算 收 支 表 收 入 支 出 一 地 方 一 般 公 共 预 算 收 入 6,827,607 一 地 方 一 般 公 共 预 算 支 出 12,858,495 ( 一 ) 税 收 收 入 5,538,824 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 1,0

表 一 海 南 省 一 般 公 共 预 算 收 支 表 收 入 支 出 一 地 方 一 般 公 共 预 算 收 入 6,827,607 一 地 方 一 般 公 共 预 算 支 出 12,858,495 ( 一 ) 税 收 收 入 5,538,824 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 1,0 海 南 省 和 省 本 级 政 府 预 算 表 海 南 省 财 政 厅 1 月 30 日 表 一 海 南 省 一 般 公 共 预 算 收 支 表 收 入 支 出 一 地 方 一 般 公 共 预 算 收 入 6,827,607 一 地 方 一 般 公 共 预 算 支 出 12,858,495 ( 一 ) 税 收 收 入 5,538,824 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 1,093,777

Διαβάστε περισσότερα

广州市□□□(部门)2016年部门预算

广州市□□□(部门)2016年部门预算 广 州 市 机 编 制 委 员 会 办 公 室 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总

Διαβάστε περισσότερα

中共重庆商务职业学院委员会

中共重庆商务职业学院委员会 渝 商 职 院 党 发 2016 8 号 中 共 重 庆 商 务 职 业 学 院 委 员 会 重 庆 商 务 职 业 学 院 关 于 印 发 深 化 综 合 改 革 方 案 的 通 知 校 属 各 部 门 : 我 校 深 化 综 合 改 革 方 案 ( 试 行 ) 及 深 化 改 革 第 一 阶 段 任 务 分 解 表 已 经 校 党 委 会 审 定, 现 印 发 给 你 们, 请 认 真 遵 照

Διαβάστε περισσότερα

设 置, 占 81%) (27 家 设 置, 占 64%) (24 家 设 置, 占 57%) (18 家 设 置, 占 43%); ( 三 ) 在 看 板 的 上, 辽 宁 公 司 充 分 发 挥 区 域 公 司 特 点, 将 总 部 看 板 设 置, 并 形 成 一 个 闭 合 信 息 流, 实

设 置, 占 81%) (27 家 设 置, 占 64%) (24 家 设 置, 占 57%) (18 家 设 置, 占 43%); ( 三 ) 在 看 板 的 上, 辽 宁 公 司 充 分 发 挥 区 域 公 司 特 点, 将 总 部 看 板 设 置, 并 形 成 一 个 闭 合 信 息 流, 实 集 团 公 司 关 于 精 细 化 工 作 有 关 情 况 的 ( 三 ) 各 子 公 司 ( 重 点 三 级 四 级 公 司 ): 根 据 关 于 进 一 步 做 好 2015 年 精 细 化 工 作 的 通 知 ( 中 金 运 营 函 2015 27 ) 的 要 求, 各 应 于 2015 年 5 月 15 日 前 向 集 团 公 司 报 送 精 细 化 工 作 进 展 情 况 的 有 关 情

Διαβάστε περισσότερα

元 [ 所 17-1-2-3] IA27 ( D ) 下 列 何 項 情 況, 其 夫 妻 所 得 可 免 合 併 申 報? (A) 當 年 度 結 婚 (B) 當 年 度 離 婚 (C) 妻 58 歲, 夫 62 歲 無 所 得 受 其 子 扶 養 (D) 以 上 皆 是 [ 所 17-1-1]

元 [ 所 17-1-2-3] IA27 ( D ) 下 列 何 項 情 況, 其 夫 妻 所 得 可 免 合 併 申 報? (A) 當 年 度 結 婚 (B) 當 年 度 離 婚 (C) 妻 58 歲, 夫 62 歲 無 所 得 受 其 子 扶 養 (D) 以 上 皆 是 [ 所 17-1-1] 綜 合 所 得 稅 選 擇 題 題 庫 IA01 ( A ) 非 中 華 民 國 境 內 居 住 之 個 人, 取 有 中 華 民 國 境 內 銀 行 給 付 之 活 期 儲 蓄 存 款 利 息 所 得, 依 據 所 得 稅 法 規 定, 應 否 課 徵 綜 合 所 得 稅? (A) 應 就 源 扣 繳 (B) 全 年 在 27 萬 元 以 下 免 納 所 得 稅 (C) 應 該 辦 理 結 算 申

Διαβάστε περισσότερα

孙国强

孙国强 第 四 期 权 威 信 息 从 能 力 到 试 题 高 考 阅 读 试 题 备 考 思 路 本 刊 特 约 嘉 宾 邢 治 修 高 考 阅 读 试 题 的 复 习 备 考, 是 一 个 常 常 让 考 生 教 师 感 到 困 惑 的 难 题 : 试 题 选 材 全 力 回 避 课 文 具 体 篇 目, 让 考 生 觉 得 教 的 不 考 考 的 不 教 而 失 去 课 堂 上 正 面 积 极 的 态

Διαβάστε περισσότερα

全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 師 資 培 育 之 大 學 操 作 手 冊 目 錄 壹 在 校 師 資 生 使 用 全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 之 前 置 作 業... 1 貳 使 用 者 註 冊 登 入 說 明... 4 一 加 入 會 員... 4 二 使 用 者 登 錄... 7 參 承 辦 人 員 資 料 管 理... 8 肆 校 內 公 布 欄... 9 伍 各 項 資

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303135C4EAC8EBD1A74D4241C1AABFBCD7DBBACFB2CEBFBCB4F0B0B8BCB0CFEABDE22E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303135C4EAC8EBD1A74D4241C1AABFBCD7DBBACFB2CEBFBCB4F0B0B8BCB0CFEABDE22E646F6378> 05 年 入 学 MBA 联 考 综 合 试 卷 参 考 答 案 及 详 解 说 明 : 由 于 05 年 入 学 MBA 联 考 试 题 为 一 题 多 卷, 因 此 现 场 试 卷 中 的 选 择 题 顺 序 及 每 道 题 的 选 项 顺 序, 不 同 考 生 有 所 不 同 请 在 核 对 答 案 时 注 意 题 目 和 选 项 的 具 体 内 容 所 有 解 析 来 自 网 络, 仅 供

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B3CFD0C5B9FABCCAD3D0B9D8B8BAD4F0C8CBBECDA1B032303035C4EAD6D0B9FAD2F8D0D0D2B5B9ABBFAAC6C0BCB6A1B1B4F0BCC7D5DFCECA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B3CFD0C5B9FABCCAD3D0B9D8B8BAD4F0C8CBBECDA1B032303035C4EAD6D0B9FAD2F8D0D0D2B5B9ABBFAAC6C0BCB6A1B1B4F0BCC7D5DFCECA2E646F63> 中 诚 信 国 际 有 关 负 责 人 就 2005 年 中 国 银 行 业 公 开 评 级 答 记 者 问 2005 年 9 月 1 日, 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 公 司 在 北 京 召 开 新 闻 发 布 会, 发 布 了 2005 年 中 国 银 行 业 展 望 与 评 级 报 告, 并 公 布 了 18 家 国 内 银 行 的 综 合 财 务 实 力 评 级 个 体 财

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 第5章、102年成果報告5

Microsoft Word - 第5章、102年成果報告5 s Ùvº ¹ () Æ 5.1 í j Âû v û ª 3-n-13 ui kó ÁË Áh½i{û ûáì Áû 1 3-n-14 û Ë äá ˆì 2 3 4 5 6 7 8 š Ám½ ½ p k Á ½ ˆ p ³ pì Á pìu ÂyñÕ má Ì }ñ }ñ šá k ä ìá ½ ÙŒ ä 4-n-12 š Á ìk Ám 4-n-02 mñ Á ì 4-s-01 u ìqï

Διαβάστε περισσότερα

Ps22Pdf

Ps22Pdf cm cm K M cmcm M N a b H M N M N GB cm cm cm BG cm PQ P Q P P Q P Q P V cm cm V W m m A V E I r cos M abcd ab ad bc a db c ad bc a d bc ac ac a h a a c ac a b ac a ba da d a da ba

Διαβάστε περισσότερα

校园之星

校园之星 x x x x x x C H N O V x B x x x x S S x mm cm cm cm cm x x x x x x x x A A B X B B ml x x B

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E62DB6A8>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E62DB6A8> 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 推 荐 深 圳 市 前 海 圆 舟 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 推 荐 报 告 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 证 监 会 ) 发 布 的 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法, 以 及 全 国 中

Διαβάστε περισσότερα

<4D F736F F D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E6A3A8B7E2C3E6B2CAD3A12BD5FDCEC4BADAB0D7B4F2D3A1A3A92E646F63>

<4D F736F F D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E6A3A8B7E2C3E6B2CAD3A12BD5FDCEC4BADAB0D7B4F2D3A1A3A92E646F63> 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 推 荐 上 海 新 联 纬 讯 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 开 转 让 的 推 荐 报 告 二 零 一 六 年 六 月 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 推 荐 上 海 新 联 纬 讯 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 进 入 全 国 中 小 企 业 股

Διαβάστε περισσότερα

!!"#! " # $%%&#! ()*+ %& %,&,, &!!# # # #! "# ## # #! $# # #! %#! &# -,.$# /! 0(1 $%%& %&23%2!!!!!!!!!!!!!! %,% 4&%.&.22!!! &! 2%% 2,% %.32!,%%%,,! 56

!!#!  # $%%&#! ()*+ %& %,&,, &!!# # # #! # ## # #! $# # #! %#! &# -,.$# /! 0(1 $%%& %&23%2!!!!!!!!!!!!!! %,% 4&%.&.22!!! &! 2%% 2,% %.32!,%%%,,! 56 !! !!"#! " # $%%&#! ()*+ %& %,&,, &!!# # # #! "# ## # #! $# # #! %#! &# -,.$# /! 0(1 $%%& %&23%2!!!!!!!!!!!!!! %,% 4&%.&.22!!! &! 2%% 2,% %.32!,%%%,,! 5667 "" 888# 597# 9:;#

Διαβάστε περισσότερα

残疾儿童康复机构服务规范 第 3 部分:听障儿童康复机构_征求意见稿.doc

残疾儿童康复机构服务规范 第 3 部分:听障儿童康复机构_征求意见稿.doc ICS 03.080.99 A16 DB11 地 方 标 准 DB XX/ XXXXX XXXX 残 障 儿 童 康 复 机 构 服 务 规 范 第 3 部 分 : 听 障 儿 童 康 复 机 构 Service specification of rehabilitation organization for children with handicap Part 3: rehabilitation

Διαβάστε περισσότερα

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : ( CIP) /. :, 2007. 1 ( ) ISBN 978-7 - 80178-435 - 3......... - -. K892 CIP ( 2007 ) 000250 : : : : : 2007 1 1 2007 1 1 : 880 1230 : 100 : 1500 : 3000 : 268. 00 ( : 26. 80 ) : 41 : 100009 : 84044445

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CFEEC4BFB5B3C8BACDC5B9A4D7F7B2DFBBAED6B8B5BCCAD6B2E15F315F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CFEEC4BFB5B3C8BACDC5B9A4D7F7B2DFBBAED6B8B5BCCAD6B2E15F315F2E646F63> 目 录 党 支 部 概 述 一 党 支 部 的 性 质 01 二 党 支 部 的 作 用 01 三 党 支 部 的 基 本 任 务 01 四 党 支 部 的 组 织 形 式 02 1. 党 员 大 会 02 2. 党 支 部 委 员 会 02 3. 党 小 组 03 五 相 关 制 度 03 党 支 部 书 记 一 党 支 部 书 记 的 产 生 04 二 党 支 部 书 记 的 地 位 04 三

Διαβάστε περισσότερα

辽石化大委发[2007]33号

辽石化大委发[2007]33号 中 共 辽 宁 石 油 化 工 大 学 委 员 会 组 织 部 文 件 辽 石 化 大 组 通 字 [2016]4 号 印 发 关 于 在 本 科 学 生 党 员 中 开 展 学 党 章 党 规 学 系 列 讲 话, 做 合 格 党 员 学 习 教 育 实 施 方 案 的 通 知 各 基 层 党 委 总 支 : 为 认 真 贯 彻 落 实 中 央 省 委 和 学 校 党 委 的 部 署 要 求, 现

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 第三章第三節.doc

Microsoft Word - 第三章第三節.doc 第 三 節 植 栽 及 建 物 環 境 敷 地 調 查 一 周 圍 環 境 調 查 臺 中 刑 務 所 典 獄 長 官 舍 及 浴 場 位 於 臺 中 市 西 區, 刑 務 所 演 武 場 之 後 方, 以 林 森 路 自 由 路 一 段 與 貴 和 街 為 界 圍 塑 出 之 區 域, 林 森 路 25 巷 與 自 由 路 一 段 89 巷 縱 橫 貫 穿 其 中 本 案 刑 務 所 典 獄 長

Διαβάστε περισσότερα

(CIP) /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) ( 1 : ) : * : : :

(CIP) /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) ( 1 : ) : * : : : (CIP) /. :, 2004 ISBN 7 5045 4591 0....T S974. 2 CIP (2004) 059489 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6. 75 2 165 2004 8 1 2004 8 1 : : 13. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http : / / www.class.com.cn : 010

Διαβάστε περισσότερα

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请 竞 赛 规 程 一 比 赛 时 间 和 地 点 时 间 :2016 年 8 月 7 日 至 13 日 地 点 : 湖 北 省 利 川 市 二 竞 赛 织 指 导 单 位 : 中 国 门 球 协 会 主 办 单 位 : 中 国 门 球 协 会 门 球 之 苑 编 辑 部 利 川 市 人 民 政 府 承 办 单 位 : 湖 北 省 门 球 协 会 恩 施 州 老 年 人 体 育 协 会 利 川 市 文

Διαβάστε περισσότερα

書本介紹

書本介紹 班 級 經 營 期 末 報 告 組 員 : 幼 三 甲 4A0I0030 蔡 依 璇 4A0I0048 蘇 家 儀 4A0I0096 張 容 嫣 4A0I0098 袁 少 潔 書 本 介 紹 閱 讀 對 象 : 小 學 低 年 級 的 老 師 新 生 家 長 有 意 從 事 小 學 者 及 關 心 教 育 品 質 的 社 會 人 士 內 容 : 1. 教 師 如 何 成 功 有 效 地 經 營 低

Διαβάστε περισσότερα

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 会协_2015_1号.doc

Microsoft Word - 会协_2015_1号.doc k á}» st v Œz Ÿ x v oœ c c g»â» w»â Ä x «g»â» Æm Ã Û»Â Æ m Ä d Ö Ä oø c c g»â» Æm e Ä cà d Ð Àß «Í Èc½ ½ 1 Ä ([FHO ò ([FHO À {Û Ä d d ¼ c Ä œ þ q ì r d Ç } Ä Éxq ì r d ò ~ ~œò d ò ¾ d í àóú å c d ~ ò½

Διαβάστε περισσότερα

C-062.docx

C-062.docx 十 二 年 國 民 基 本 教 育 國 中 教 師 有 效 教 學 深 耕 推 廣 計 畫 優 良 教 案 甄 選 比 賽 教 學 計 畫 ( 教 案 ) 設 計 主 題 名 稱 對 映 鄉 土 意, 聯 接 板 橋 情 對 聯 有 效 教 學 教 材 來 源 改 編 教 科 書 ( 康 軒 翰 林 南 一 其 他 ) 自 編 教 學 節 數 6 節 主 題 第 三 冊 第 六 課 大 明 湖 語

Διαβάστε περισσότερα

6寸PDF生成工具

6寸PDF生成工具 内容简介 类别 传统武侠 问世间 情为何物 直将生死相许 几多缠绵 几多爱恨 几多悲欢在心间 生是偶然 死是宿命 为何总由上天摆布 我命由我不由天 拔剑长啸 抬首处 骂一声 贼老天 誓不与你甘休 驭长剑 驾彩虹 信手挥洒 却看天地间 谁是真英雄 作家介绍 枪手1号 男 我看过很多的网络小说 可以说网上有名的小说我基本全看了 但也有些看不下去 之所以动笔写小说 只是因为我喜欢写作 构思严谨 文笔流利是我追求的目标

Διαβάστε περισσότερα

财务部57

财务部57 ......... 2001... 2001......... ........................... ........................... .................. 2001 21 ( ) ( ) 2001 2 28 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

Διαβάστε περισσότερα

1

1 1 2 g ng g ng d ng t ng l ng z ng c ng ong [ ] t i z i l i ai r o ao a e o i u ia ua uai iao ian uan an iang uang ie e iong ueng i u [ ] 3 m ji gu [ ] xi ji hu 4 xi ji hu si s [ ] q r q r n 5 1 2 3 4 6

Διαβάστε περισσότερα

化学实验基本操作-加热、干燥和冷却.doc

化学实验基本操作-加热、干燥和冷却.doc 1 [ ] [ ] 1 2 1 2 3 4 5 6 [ ] 7 2 [ ] [ ] 8 9 10 [ ] 3 [ ] [ ] 1 2-2 11 12 13 14 15 16 17 [ ] g) = 100% 5.0g 18 19 4 [ ] [ ] 20 21 [ ] 22 23 24 25 5 [ ] [ ] 26 27 [ ] - 28 6 [ ] [ ] 29 30 31 32 33 34 2-31

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 会协_2011_54号-OK.doc

Microsoft Word - 会协_2011_54号-OK.doc k á}» st f ¼~ é~ºpíö ~ oø É zø { q³u c c g»â» { g»â»â yð Þ ì «ÃȻ u ¾ È nú u ¾ È n«¾s ۻ À Ä w fòw»â À Ä Ç xd É Ç Ç É Ç ä»d î cjì î c t È ]KSM#FLFSDRUJFQ Ò ù «g»â»~ œè»â À Ä Ç w»â À Ä Ç x f «g»â» Û Õ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 3 國文.doc

Microsoft Word - 3 國文.doc qv 102 Ô Ý gæ 2.31 à 4 32.41 à 3!!!!ý!!! ( ) 1. Šë ²íå (A) ò (B) (C) Æ ç (D) Š ( ) 2. Šëå ª þ ² ¾ (A) Êk (B) j k j (C) Ž k ˆ (D) k ( ) 3. á ë ²í (A) žá ë É Ÿ æî é (B) Þ É ò é Ÿ ÞÉÞ (C) â áð ë Š ë Ð (D)

Διαβάστε περισσότερα

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68 23 Ÿ ï ²¼ññ Š 103 7 29 11 Ù 8 Ø ˆ ± ˆˆ ž Ì ñ ñ ± ˆˆ ž å 11 Ù 8 Ø ˆ ñ þ Ú ± œ¼ 103 1 6 ³ªã Î Ú ðœ¼ Œ œ¼ ñ Ô ë É ë Ž ˆ Ê Ž ó ú É É ž Ú ç ë É Íµ Ì 2017 ˆ ª Ö ³ ð á É Š þ ë É É ë ¹«Ž ªãŠ ë š É ë Á Á Á Á Á«é

Διαβάστε περισσότερα

µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c u } Ç Ò Ô Ú q rc q v é r q à rc» q à rc Í q rd À Í í uã í d À { Ѓ {î³ Ò ¾

µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c u } Ç Ò Ô Ú q rc q v é r q à rc» q à rc Í q rd À Í í uã í d À { Ѓ {î³ Ò ¾ i ~ à À Í i ~ à À ~ à w ~ à Ô ~ à Ô i ~ à À ~ à ½ ~ à ~ à 文件  st i î ~àþ ó ó w ó w ó w ÿ ~ t c c Öc Öc cœîc îceî À ê {î³ c c µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c

Διαβάστε περισσότερα

貳、研究目的

貳、研究目的 玻 璃 風 爆 摘 要 颱 風 天 時, 可 見 家 家 戶 戶 在 幫 玻 璃 貼 膠 帶, 想 防 止 玻 璃 被 風 吹 破 但 在 玻 璃 上 貼 膠 帶 是 否 真 的 能 增 加 玻 璃 的 抗 壓 性, 且 貼 哪 種 字 型 哪 種 材 質 的 膠 帶 所 產 生 的 效 果 較 佳, 看 法 眾 說 紛 紜, 因 此 我 們 自 製 加 壓 箱, 並 藉 由 壓 力 計 及 空 氣

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - FO 食品化學--講義-01.doc

Microsoft Word - FO 食品化學--講義-01.doc ç Chapter 1 j (water) j«{ã fµ zá jì 4 Ð h Ì À À e pá w uáiùðî Á di êù}i mn Á i Ápï z Ù Á qò iw u Ù ³ i Á ii Áw uý d Á { ³ i Á «Ô { }i m i³à u qò id u s i ÈÇÁid Á u } ä ûáé ³À ÇÁi Á m ï à ii (hydrophobic

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc k 89 k! ³ ³ ë!!v! œ ±áï Ð â á ë ± žë ÎÌŠ ñëë ± ë ³ ³ Î ò žëª œ Î â ë ý Ü ó œ ž «35 Çž 15 ˆž 20 Î ž þ «åô «ù ùë žˆ Þ ³ ª ¹ ª ö«á ë ë æ ë Ü ë Ü ž æ ª ë Ü ë ö æë Ü ½ ž Þ ë ÜÎ Š Š ï š ˆ ë ëüˆ à ë Ð Œ Û Œ œ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - JA 旅運經營學-講義-01.doc

Microsoft Word - JA 旅運經營學-講義-01.doc n dº Ájì l h k àj à Ð Ùkp 36dÁ d l ê Ì à k và ç n 6 dáiï Ù r ì } ì Ç l dà 211 kìe 212 217 n e}h ªp d ä dº~ dº dº l iï à Î p ìe s Ø û «i 21&k n ï y } Ùs ïìá d yzàìp e Õ }Ì ïá ï y Õz s Ø e û e 212 217 Î

Διαβάστε περισσότερα

2014年大学生村官考试公共基础知识:社会革命和社会改革

2014年大学生村官考试公共基础知识:社会革命和社会改革 2014 年 吉 林 省 招 募 三 支 一 扶 高 校 毕 业 生 计 划 实 施 公 告 根 据 省 人 社 厅 等 11 部 门 关 于 做 好 2014 年 高 校 毕 业 生 三 支 一 扶 计 划 实 施 工 作 的 通 知 ( 吉 人 社 联 字 2014 22 号 ) 精 神, 决 定 从 即 日 起 部 署 吉 林 省 2014 年 高 校 毕 业 生 三 支 一 扶 计 划 实

Διαβάστε περισσότερα

朝陽科技大學八十八學年度招考碩士班簡章目錄

朝陽科技大學八十八學年度招考碩士班簡章目錄 24 24 1 1,400 2,400 27 2 3 (042332-3000 ( 7092~7094 http://www.cyut.edu.tw/~finance 18 28 (100 ( (40 (30% ( ( ( ( ( ( 1. 2. 3. 4. (30% ( 4 70 3. 70 4 (042332-3000 ( 7062~7063 http://www.ba.cyut.edu.tw

Διαβάστε περισσότερα

û y ìx û y û ½ mø e z Ù y Ì e z û ½ 2 e 3 û ìxdí û ½ 2 2 ÌÝ }Ù p ½Éú s u à û í ú y Ù d ìx~ 1. à à à ½k { ó w{ Ë ½yu u ç Ës u à Ë Ë à ž½ Ðç Ë Ã ã ½ Ø g

û y ìx û y û ½ mø e z Ù y Ì e z û ½ 2 e 3 û ìxdí û ½ 2 2 ÌÝ }Ù p ½Éú s u à û í ú y Ù d ìx~ 1. à à à ½k { ó w{ Ë ½yu u ç Ës u à Ë Ë à ž½ Ðç Ë Ã ã ½ Ø g Ì œ y qø±½ Ç Ùyu jy feíyu û Õ Ùu ûí y ûˆkì k û} vásà s Í às s ú úõ í y Ô x x mø x xe Š 𜠺 x Ù x v û à v û à Á ¹äÉ Ã ž ~ˆ v û v û Õ Ç ÙÕ Ù â Á àn à ú e ï Á ž û vìxe û ì õì ~ û y Ð û y k û ½ y Ð zndà ª

Διαβάστε περισσότερα

地勘快讯

地勘快讯 地 勘 快 讯 2016 年 第 20 期 ( 总 第 72 期 ) 重 庆 市 地 勘 局 党 委 办 公 室 主 办 2016 年 7 月 1 日 地 勘 动 态 我 局 召 开 纪 念 建 党 95 周 年 暨 先 进 基 层 党 组 织 优 秀 共 产 党 员 优 秀 党 务 工 作 者 表 彰 大 会 6 月 29 日 下 午, 我 局 在 机 关 一 会 议 室 举 办 纪 念 建 党

Διαβάστε περισσότερα

申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理 依 据 4 ( 六 ) 办 理 条 件 5 ( 七 )

申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理 依 据 4 ( 六 ) 办 理 条 件 5 ( 七 ) 行 政 许 可 3716000101503 申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 滨 州 市 司 法 局 发 布 2015-09-01 1 申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理

Διαβάστε περισσότερα

环 境, 我 在 巩 固 在 校 期 间 所 学 习 的 理 论 知 识 的 同 时, 不 断 的 充 实 己, 利 用 业 余 时 间 主 动 学 习 专 业 知 识, 技 能, 把 理 论 联 系 到 工 作 实 践 中 作 为 一 名 工 作 生 活 中 的 党 员, 我 始 终 注 意 与

环 境, 我 在 巩 固 在 校 期 间 所 学 习 的 理 论 知 识 的 同 时, 不 断 的 充 实 己, 利 用 业 余 时 间 主 动 学 习 专 业 知 识, 技 能, 把 理 论 联 系 到 工 作 实 践 中 作 为 一 名 工 作 生 活 中 的 党 员, 我 始 终 注 意 与 个 人 入 党 转 正 申 请 书 多 篇 范 例 大 学 生 入 党 转 正 申 请 书 敬 爱 的 党 支 部 : 去 年 月 24 日 我 被 党 组 织 吸 收 为 中 国 共 产 党 预 备 党 员, 到 今 年 月 24 日 预 备 期 满, 为 了 便 于 党 组 织 对 我 的 考 察, 现 将 自 己 半 年 来 的 情 况 做 如 下 总 结 : 大 四 一 学 期 几 乎 没

Διαβάστε περισσότερα

邻居啊 第二天 对门却悄无声息了 莫非昨夜的吵闹 仅是个幻觉 夜幕拉下时 寒风又吱溜溜地叫个不停 老婆 睡下后 我这只夜猫子 继续兴致勃勃地跟着福尔 摩斯去探案 白天的喧嚣退去了 周围格外安静 正 是读书的好时候 突然 响起了钟摆声 哒 哒 哒 节奏匀称 不疾不徐 声响却愈来愈大 格外突兀 了 原来

邻居啊 第二天 对门却悄无声息了 莫非昨夜的吵闹 仅是个幻觉 夜幕拉下时 寒风又吱溜溜地叫个不停 老婆 睡下后 我这只夜猫子 继续兴致勃勃地跟着福尔 摩斯去探案 白天的喧嚣退去了 周围格外安静 正 是读书的好时候 突然 响起了钟摆声 哒 哒 哒 节奏匀称 不疾不徐 声响却愈来愈大 格外突兀 了 原来 李 绍 武 过了元宵节 年味渐渐淡去 如同浓浓的香茶经过不断 冲泡 稀释 日子又寡淡稀松起来 已经立春了 而严寒还霸 气十足 迟迟不肯退场 回想起来 那天晚上还是有些不同寻常的 灰黄的日头 一落下 寒风便骤然而起 带着尖厉的哨音在夜空中横冲直 撞 撞得四下里哐哐哐乱响 这种情况下 竟然还有野猫发 情 在楼下声嘶力竭地哀嚎 让人心惊胆寒 我和老婆躺在 被窝里 看一部正热播的言情剧 俊男靓女们给爱情折磨成

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313231BAC520CAD7B6BCCAA6B7B6B4F3D1A732303135C4EAD7A8D2B5BCBCCAF5D6B0CEF1C6C0C6B8B9A4D7F7D2E2BCFB2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313231BAC520CAD7B6BCCAA6B7B6B4F3D1A732303135C4EAD7A8D2B5BCBCCAF5D6B0CEF1C6C0C6B8B9A4D7F7D2E2BCFB2E646F63> 首 都 师 大 校 发 2015 121 号 ( 经 2015 年 第 23 次 校 长 办 公 会 讨 论 通 过 ) 根 据 学 校 工 作 安 排, 定 于 2015 年 12 月 9 日 至 2016 年 1 月 13 日 布 置 开 展 本 年 度 专 业 技 术 职 务 评 议 聘 任 工 作 现 依 据 学 校 聘 任 制 度 改 革 的 相 关 文 件 精 神, 提 出 以 下 工

Διαβάστε περισσότερα

其 他 方 面 也 可 以 采 用 同 样 的 方 式, 这 样 又 可 以 锻 炼 除 语 文 方 面 的 其 他 能 力 了 而 英 语 方 面, 我 认 为 配 合 英 语 专 业 举 办 英 语 演 讲 比 赛 就 很 不 错 这 样 开 展 一 系 列 的 创 新 活 动, 锻 炼 多 方

其 他 方 面 也 可 以 采 用 同 样 的 方 式, 这 样 又 可 以 锻 炼 除 语 文 方 面 的 其 他 能 力 了 而 英 语 方 面, 我 认 为 配 合 英 语 专 业 举 办 英 语 演 讲 比 赛 就 很 不 错 这 样 开 展 一 系 列 的 创 新 活 动, 锻 炼 多 方 2016 年 团 总 支 学 生 会 工 作 计 划 在 11-XX 年 度 里, 建 筑 与 艺 术 学 部 团 总 支 学 生 会 将 会 在 总 结 去 年 工 作 经 验 的 基 础 上, 进 一 步 贯 彻 的 优 良 传 统 坚 持 团 结 务 实 创 新 的 工 作 精 神, 紧 密 围 绕 学 生 会 自 我 教 育, 自 我 管 理, 自 我 服 务 的 方 针, 加 强 内 部

Διαβάστε περισσότερα

第 六 条 办 法 第 五 条 ( 三 ) 协 会 考 评, 考 评 指 考 核 评 价 第 七 条 办 法 第 六 条 职 业 操 守 包 括 的 内 容 : 个 人 诚 信 不 做 假 账 不 偷 漏 税 不 贪 污 盗 窃 等 第 八 条 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 实 行 五 星

第 六 条 办 法 第 五 条 ( 三 ) 协 会 考 评, 考 评 指 考 核 评 价 第 七 条 办 法 第 六 条 职 业 操 守 包 括 的 内 容 : 个 人 诚 信 不 做 假 账 不 偷 漏 税 不 贪 污 盗 窃 等 第 八 条 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 实 行 五 星 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 办 法 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 根 据 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 办 法 ( 以 下 简 称 办 法 ), 制 定 本 细 则 第 二 条 办 法 第 一 条 根 据 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案 精 神, 指 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案 规 定 的 按 规 定 需 要

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A67EABD7A4BAB3A1B1B1A8EEA8EEABD7A6DBA6E6B5FBA6F4AD70B5652E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A67EABD7A4BAB3A1B1B1A8EEA8EEABD7A6DBA6E6B5FBA6F4AD70B5652E646F63> 國 立 臺 南 大 學 104 年 度 內 部 控 制 制 度 整 體 層 級 自 行 評 估 計 畫 一 辦 理 依 據 : 行 政 院 政 府 內 部 控 制 監 督 作 業 要 點 ( 以 下 簡 稱 作 業 要 點 ) 二 計 畫 目 的 : 本 校 為 落 實 自 我 監 督 機 制, 以 合 理 確 保 內 部 控 制 持 續 有 效 運 作, 由 相 關 單 位 依 職 責 分 工 評

Διαβάστε περισσότερα

统计工作情况汇报

统计工作情况汇报 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 申 报 材 料 填 报 要 求 与 说 明 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 评 审 表 填 报 要 求 和 说 明 一 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 评 审 表 填 报 要 求 和 说 明 ( 一 ) 填 表 要 求 : 申 报 人 要 具 体 全 面 真 实 准 确 地 填 写 任 现 职 以 来 的 思 想 政 治 表 现 学 术 水 平

Διαβάστε περισσότερα

他 随 身 带 有 二 三 十 张 古 方, 白 天 卖 药, 夜 晚 将 药 材 精 细 研 末, 按 方 配 制 对 于 病 人 服 药 后 反 应, 特 别 留 心 发 现 问 题, 就 近 向 老 医 生 老 药 贩 虚 心 求 教, 千 方 百 提 高 药 效 同 时 对 于 春 夏 秋

他 随 身 带 有 二 三 十 张 古 方, 白 天 卖 药, 夜 晚 将 药 材 精 细 研 末, 按 方 配 制 对 于 病 人 服 药 后 反 应, 特 别 留 心 发 现 问 题, 就 近 向 老 医 生 老 药 贩 虚 心 求 教, 千 方 百 提 高 药 效 同 时 对 于 春 夏 秋 绵 延 二 百 年 的 成 都 同 仁 堂 成 都 陈 同 仁 堂 是 古 老 的 中 成 药 铺, 清 代 乾 隆 年 间 开 设 在 成 都 湖 广 馆 街 口, 历 史 悠 久 专 业 丸 散, 兼 营 膏 丹 以 货 真 价 实, 言 不 二 价 而 闻 名 所 制 药 品 畅 销 本 市 和 川 西 北 农 村 山 区 及 云 南 贵 州 陕 西 甘 肃 等 省 并 远 至 新 疆 西 藏

Διαβάστε περισσότερα

目 录 第 一 章 地 方 陪 同 导 游 人 员 服 务 程 序...1 第 一 节 地 方 陪 同 导 游 人 员 的 概 念 与 职 责...1 第 二 节 服 务 准 备...2 一 熟 悉 接 待 计 划...2 二 落 实 接 待 事 宜...5 三 物 质 和 知 识 的 准 备...

目 录 第 一 章 地 方 陪 同 导 游 人 员 服 务 程 序...1 第 一 节 地 方 陪 同 导 游 人 员 的 概 念 与 职 责...1 第 二 节 服 务 准 备...2 一 熟 悉 接 待 计 划...2 二 落 实 接 待 事 宜...5 三 物 质 和 知 识 的 准 备... 马 鞍 山 高 级 技 工 学 校 旅 游 服 务 与 管 理 专 业 模 拟 导 游 教 案 0 目 录 第 一 章 地 方 陪 同 导 游 人 员 服 务 程 序...1 第 一 节 地 方 陪 同 导 游 人 员 的 概 念 与 职 责...1 第 二 节 服 务 准 备...2 一 熟 悉 接 待 计 划...2 二 落 实 接 待 事 宜...5 三 物 质 和 知 识 的 准 备...6

Διαβάστε περισσότερα

走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 是 我 们 先 人 用 生 命 之 血 打 造 的 家 园 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 浪 涛 承 载 过 千 百 万 只 我 们 先 人 驶 向 今 天 的 航 船 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 每 一 座 青 山 都 刻 满 了 我

走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 是 我 们 先 人 用 生 命 之 血 打 造 的 家 园 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 浪 涛 承 载 过 千 百 万 只 我 们 先 人 驶 向 今 天 的 航 船 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 每 一 座 青 山 都 刻 满 了 我 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 是 我 们 先 人 用 生 命 之 血 打 造 的 家 园 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 浪 涛 承 载 过 千 百 万 只 我 们 先 人 驶 向 今 天 的 航 船 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 每 一 座 青 山 都 刻 满 了 我 们 先 人 垦 殖 的 足 印 走 吧, 到 三 峡 去 : 看 峡 江 上 的 悬 棺, 看 藏

Διαβάστε περισσότερα

6寸PDF生成工具

6寸PDF生成工具 第 一 章 皇 城 惊 变 战 争 与 和 平, 自 古 以 来 就 是 矛 盾 的 对 立 面, 却 又 是 密 不 可 分 的 两 个 整 体 长 久 的 和 平, 必 会 带 来 血 腥 残 酷 的 战 争, 混 乱 次 序 的 大 战 之 后 必 会 迎 来 一 段 歌 舞 升 平 的 和 平 年 代 卡 米 拉 大 陆 按 着 不 可 抗 拒 的 自 然 规 律 旋 转 着, 和 平 与

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 送報伕2.doc

Microsoft Word - 送報伕2.doc 送 報 伕 楊 逵 胡 風 譯 呵, 這 可 好 了! 我 想 我 感 到 了 像 背 著 很 重 很 重 的 東 西, 快 要 被 壓 扁 了 的 時 候, 終 於 卸 了 下 來 似 的 那 種 輕 快 因 為, 我 來 到 東 京 以 後, 一 混 就 快 一 個 月 了, 在 這 將 近 一 個 月 的 中 間, 我 每 天 由 絕 早 到 深 夜, 到 東 京 市 底 一 個 一 個 職

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - N011 斷翅天使

Microsoft Word - N011 斷翅天使 斷 翅 天 使 天 色 未 央, 冷 冽 寒 風 放 肆 在 無 人 煙 的 街 道 橫 行 亂 竄, 接 近 凌 晨 時 候 的 公 路 上 還 不 見 任 何 轎 車 的 蹤 影 靜 謐 的 空 氣, 被 急 促 的 足 聲 打 破 ; 在 沒 有 其 它 雜 音 的 清 晨, 噠 噠 的 腳 步 聲 顯 得 特 別 響 亮 一 個 小 身 影 疾 步 掠 過 路 燈 下 的 光 芒, 來 到

Διαβάστε περισσότερα

中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆

中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆 中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆 攻 读 博 士 学 位 研 究 生 培 养 方 案 为 保 证 中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆 ( 以 下 简 称 国 科 图 ) 博 士 研 究 生 的 培 养 质 量, 进 一 步 优 化 和 规 范 国 科 图 博 士 研 究 生 的 培 养 工 作 根 据 教 育 部 颁 发 的 关 于 修 订 研 究 生 培 养 方 案 的

Διαβάστε περισσότερα

申论写作套路万能模板

申论写作套路万能模板 申 论 就 是 针 对 特 定 事 实, 用 论 据 进 行 论 证, 申 述, 把 事 情 说 清 楚, 讲 明 白 公 务 员 考 试 申 论 就 是 针 对 当 前 存 在 的 社 会 热 点 和 难 点 问 题, 进 行 分 析 论 证, 提 出 对 策 申 论 的 本 质 : 公 务 员 的 思 维 方 式 那 么 如 何 写 好 申 论 作 文? 申 论 文 章 写 作 高 分 技 巧

Διαβάστε περισσότερα

( 地 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 哈 密 地 伊 吾 792268282 新 疆 广 汇 新 能 源 有 限 公 司 玛 纳 斯 663633976 玛 纳 斯 祥 云 化 纤 有 限 公 司 玛 纳 斯 74866269611 玛 纳 斯 澳 洋 科 技 有 限 责

( 地 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 哈 密 地 伊 吾 792268282 新 疆 广 汇 新 能 源 有 限 公 司 玛 纳 斯 663633976 玛 纳 斯 祥 云 化 纤 有 限 公 司 玛 纳 斯 74866269611 玛 纳 斯 澳 洋 科 技 有 限 责 附 件 2016 年 国 家 重 点 监 控 企 业 名 单 一 废 水 国 家 重 点 监 控 企 业 名 单 ( 共 2660 家 ) 新 疆 维 吾 尔 自 治 (65 家 ) ( 地 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 乌 鲁 木 齐 新 792287504 新 疆 帕 戈 郎 清 真 食 品 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 头 屯 河 72237822 新 疆 乌 苏

Διαβάστε περισσότερα

图 文 聚 焦 国 培 计 划 (2013) 甘 肃 省 农 村 小 学 音 乐 骨 干 教 师 短 期 集 中 培 训 9 月 4 日 开 班 了, 学 员 老 师 们 从 甘 肃 省 各 个 县 市 州 汇 聚 湖 南 一 师, 开 始 了 为 期 14 天 的 培 训 学 习 : 鲜 明 的

图 文 聚 焦 国 培 计 划 (2013) 甘 肃 省 农 村 小 学 音 乐 骨 干 教 师 短 期 集 中 培 训 9 月 4 日 开 班 了, 学 员 老 师 们 从 甘 肃 省 各 个 县 市 州 汇 聚 湖 南 一 师, 开 始 了 为 期 14 天 的 培 训 学 习 : 鲜 明 的 . 国 培 简 报 国 培 计 划 (2013) 中 西 部 项 目 甘 肃 省 小 学 音 乐 短 期 集 中 培 训 班 二 〇 一 三 年 第 一 期 总 第 三 十 期 本 期 内 容 图 文 聚 焦 (1) 学 员 发 言 音 乐 学 员 代 表 在 国 培 开 班 典 礼 上 的 讲 话 (1) 课 堂 掠 影 (3) 教 师 心 语 (5) 国 培 掠 影 (12) 教 学 交 流 (14)

Διαβάστε περισσότερα

申請機構基本資料

申請機構基本資料 第 1 頁, 共 17 頁 有 機 農 糧 產 品 驗 證 申 請 書 驗 證 基 準 : 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 驗 證 基 準 第 一 部 份 及 第 三 部 份 驗 證 類 別 : 農 糧 產 品 農 糧 產 品 驗 證 類 型 : 初 次 申 請 重 新 申 請 驗 證 增 項 評 鑑 重 新 評 鑑 農 糧 產 品 經 營 業 者 名 稱 : 填 寫 日 期 :

Διαβάστε περισσότερα

申請機構基本資料

申請機構基本資料 第 1 頁, 共 17 頁 有 機 農 糧 產 品 驗 證 申 請 書 驗 證 基 準 : 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 驗 證 基 準 第 一 部 分 第 二 部 分 及 第 三 部 分 驗 證 類 型 : 初 次 申 請 增 項 評 鑑 重 新 評 鑑 重 新 申 請 驗 證 驗 證 變 更 驗 證 類 別 : 農 糧 產 品 農 糧 產 品 農 糧 產 品 經 營 業 者

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 三方协议书与接收函的相关说明学生版.doc

Microsoft Word - 三方协议书与接收函的相关说明学生版.doc 三 方 协 议 书 与 接 收 函 的 相 关 说 明 各 位 同 学, 毕 业 生 就 业 签 约 已 进 入 较 繁 忙 阶 段, 由 于 不 少 同 学 签 订 三 方 协 议 书 时 对 落 户 档 案 派 遣 等 常 规 手 续 都 不 甚 了 解, 漏 办 各 类 手 续 不 仅 影 响 自 身 工 作 效 率, 也 可 能 对 毕 业 派 遣 造 成 问 题 有 鉴 于 此, 大 学

Διαβάστε περισσότερα

附件1

附件1 附 件 金 融 负 债 与 权 益 工 具 的 区 分 及 相 关 会 计 处 理 规 定 为 进 一 步 规 范 优 先 股 永 续 债 等 金 融 工 具 的 会 计 处 理, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 ( 以 下 简 称 金 融 工 具 确 认 和 计 量 准 则 ) 和 企 业 会 计 准 则 第

Διαβάστε περισσότερα

~2~

~2~ 4...... 9.. 19 22 24 27 35 41-1 -~1~ 46 49 57 60 64 66 68 71. - 2 -~2~ - 3 -~3~ ( ) ( ) - 4 -~4~ - 5 -~5~ - 6 -~6~ ( ) ( ) ? - 7 -~7~ ( ) - 8 -~8~ 1942 1947 1624 70 300-9 -~9~ ! 2853 1962 1949 5 27 9 17

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 1 010100010108 2 010100010118 3 010100010232 4 010100010513 5 010100010515 6 010100010623 7 010100020169 8 010100040001 9 010100040009 10 010100040053 11 010100040078 12 010100040103 13 010100040107 14

Διαβάστε περισσότερα

学做一体手册,餐饮.doc

学做一体手册,餐饮.doc 流 程 化 用 流 程 优 化 制 度 化 用 制 度 规 范 工 具 化 用 工 具 执 行 范 例 化 用 范 例 演 示 黑 龙 江 职 业 学 院 酒 店 管 理 团 队 编 制 自 助 餐 工 作 流 程 及 注 意 事 项 一 餐 前 工 作 流 程 1 摆 放 餐 具 上 午 10:30 分 以 前, 将 消 毒 好 的 餐 具 摆 放 在 餐 厅 内 的 消 毒 柜 中 按 照 字

Διαβάστε περισσότερα

硕士论文正文

硕士论文正文 大连文史资料第四辑 - 1 - ...5...13...17...30...32...34...37...43...48...54...56...60...62 ...64...68...72...79...81 16 24cm, 3 12cm 5 12 8 1884 13 24-35cm 3 12-25cm 6 8cm 4 8 24cm 2 15-35cm 2 8cm 4 6 15cm

Διαβάστε περισσότερα

cm 50.5cm

cm 50.5cm 101 45.5cm 38.0cm 2007 19222007 19121996 1894 1943 48 49 50 51 72.5cm 50.5cm 2006 60 1980 1958 30 53.0cm 45.5cm 2008 21 19 101 33.0cm 24.0cm 2007 33.0cm 24.0cm 2008 41.0cm 31.5cm 2008 52 53 53.0cm 33.0cm

Διαβάστε περισσότερα

9-1909743-20160311-yy.xls

9-1909743-20160311-yy.xls 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 职 位 性 质 单 位 层 级 职 位 名 称 职 位 简 介 招 录 人 数 1 2 3 4 5 岳 阳 市 残 疾 人 联 合 会 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 参 照 管 理 的 人 民 团 体 和 市 州 直 群 众 团 体 科 员 财 务 工 作 科 员 报 考 人 员

Διαβάστε περισσότερα

1 2 册 3 4 5 6 7 8 2 3 4 234 5 15 6 5 5 5 14 14 ( )4 ( ) 15( )6 ( ) 5 5 14 14 9 10 11 2 8 8 16 3 1 4 2 8 8 16 16 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 5 4 4 3 6 5

Διαβάστε περισσότερα

穨finaldiss.doc

穨finaldiss.doc 84 1004 999 1001 271 955 971 994 1021 272 1066 273 1137 85 274 1037 1038 275 1983 3044 276 277 3947-3948 86 278 279 3948 280 87 281 83 88 282 283 4194-4196 284 285 4558-4559 89 1007 286 746-747 1009-1010

Διαβάστε περισσότερα

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆 新 北 巿 立 江 翠 國 民 中 學 104 學 年 度 第 一 學 期 自 然 生 活 科 技 領 域 七 年 級 第 三 次 定 期 考 查 試 卷 班 別 : 座 號 : 姓 名 : 測 驗 說 明 1. 範 圍 : 康 軒 版 第 一 冊 5-1~6-5 2. 本 題 目 卷 兩 張 雙 面 共 3 頁 3. 全 部 試 題 共 44 題, 皆 為 單 一 選 擇 題, 請 以 2B 鉛

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cyut.edu.tw/~recruit http://www.cyut.edu.tw/~recruit 93 14 93 14 () 2B 2B 逹 逹 25.7cm 36.4cm A B C D E F G H I J K L M 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 N O P Q R S T U V W X Y Z

Διαβάστε περισσότερα

第十二章 角色转换 走向成功

第十二章  角色转换 走向成功 第 十 一 章 教 学 目 的 通 过 该 章 使 大 学 生 掌 握 与 就 业 相 关 的 法 律 法 规, 树 立 就 业 权 利 意 识, 掌 握 就 业 权 益 的 内 涵 特 点 和 基 本 内 容, 引 导 学 生 防 范 就 业 陷 阱, 正 确 处 理 和 用 人 单 位 的 各 种 纠 纷, 能 使 用 法 律 武 器 维 护 自 身 合 法 权 益 教 学 内 容 第 一 节

Διαβάστε περισσότερα

16 标 本 缓 急 的 护 理 原 则 不 包 括 ( 扶 正 祛 邪 法 ) 17 顺 从 疾 病 假 象 而 进 行 护 理 的 方 法 为 ( 反 护 法 ) 18 下 列 属 于 正 护 法 的 是 ( 虚 则 补 之 ) 19 因 中 气 不 足 脾 阳 不 运 而 致 的 腹 胀 便

16 标 本 缓 急 的 护 理 原 则 不 包 括 ( 扶 正 祛 邪 法 ) 17 顺 从 疾 病 假 象 而 进 行 护 理 的 方 法 为 ( 反 护 法 ) 18 下 列 属 于 正 护 法 的 是 ( 虚 则 补 之 ) 19 因 中 气 不 足 脾 阳 不 运 而 致 的 腹 胀 便 中 医 护 理 学 习 题 集 一 填 空 题 1 医 疗 体 育 的 奠 基 人 是 (1 华 佗 ) 2 伤 寒 杂 病 论 开 创 了 (1 辨 证 施 护 ) 先 河 3 头 有 疮 则 (1 沐 ), 身 有 疡 则 (2 浴 ) 4 首 创 麻 沸 散 的 是 (1 华 佗 ) 5 我 国 第 一 部 医 学 典 籍 是 (1 黄 帝 内 经 ), 成 书 于 战 国 至 秦 汉 时 期,

Διαβάστε περισσότερα

???p???????????i?h?h?D???N_?s_

???p???????????i?h?h?D???N_?s_ 緊 張 蜥 蜥 求 生 術 -- 斯 文 豪 氏 攀 木 蜥 蜴 摘 要 本 研 究 透 過 飼 養 戶 外 觀 察 與 實 驗, 瞭 解 斯 文 豪 氏 攀 木 蜥 蜴 的 外 觀 及 生 態 習 性, 並 以 不 同 的 環 境 因 子 結 合 松 果 腺 的 反 應 探 討 體 色 的 變 化 研 究 發 現 : 一 情 緒 會 影 響 攀 蜥 的 體 色, 當 驚 慌 逃 竄 暴 躁 攻 擊

Διαβάστε περισσότερα

國立和美實驗學校103學年度第1次教師甄選簡章

國立和美實驗學校103學年度第1次教師甄選簡章 國 立 和 美 實 驗 學 校 105 學 年 度 第 1 次 教 師 甄 選 簡 章 壹 依 據 : 教 師 法 教 育 人 員 任 用 條 例 暨 其 施 行 細 則 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 評 審 委 員 會 設 置 辦 法 公 立 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 甄 選 作 業 要 點 及 本 校 教 師 甄 選 作 業 要 點 等 有 關 規 定 辦 理 貳 甄 選

Διαβάστε περισσότερα

3. 透 過 團 體 小 組 分 別 設 計 出 一 套 自 行 車 伸 展 操 4. 教 師 介 紹 騎 乘 自 行 車 上 座 方 法 煞 車 及 踩 踏 等 要 領. 練 習 自 行 車 運 動 中 基 本 的 上 座 平 衡 直 行 轉 彎 煞 車 等 動 作 ( 二 ) 自 行 車 運 動

3. 透 過 團 體 小 組 分 別 設 計 出 一 套 自 行 車 伸 展 操 4. 教 師 介 紹 騎 乘 自 行 車 上 座 方 法 煞 車 及 踩 踏 等 要 領. 練 習 自 行 車 運 動 中 基 本 的 上 座 平 衡 直 行 轉 彎 煞 車 等 動 作 ( 二 ) 自 行 車 運 動 普 通 高 級 中 學 新 課 程 體 育 科 教 學 資 源 研 發 單 元 設 計 理 念 架 構 一 單 元 名 稱 : 戶 外 活 動 ( 自 行 車 ) 二 適 用 對 象 : 高 一 三 教 學 節 數 : 二 節 (100 分 鐘 ) 四 教 學 目 標 設 計 者 : 田 珮 甄 / 景 美 女 中 能 瞭 解 自 行 車 的 歷 史 背 景 裝 備 服 裝 及 競 賽 種 類, 透

Διαβάστε περισσότερα

104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目 的 一 凝 聚 本 市 中 心 學 校 與 重 點 種 子 學 校 正 確 用 藥 教 育 推 廣 共 識, 期 能 培

104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目 的 一 凝 聚 本 市 中 心 學 校 與 重 點 種 子 學 校 正 確 用 藥 教 育 推 廣 共 識, 期 能 培 衛 生 福 利 部 食 品 藥 物 管 理 署 104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 計 畫 桃 園 市 田 心 國 民 小 學 中 心 學 校 成 果 報 告 書 104 年 11 月 10 日 104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目

Διαβάστε περισσότερα

( ) 5. 自 行 車 有 吱 吱 喳 喳 的 聲 音 可 能 是 什 麼 原 因 所 造 成?(1) 鈴 號 的 聲 音 (2) 螺 栓 ( 帽 ) 鬆 動 (3) 腳 踏 板 磨 損 ( ) 6. 下 列 敘 述 何 者 是 對 的?(1) 輪 胎 的 胎 壓 是 愈 高 愈 好, 所 以 填

( ) 5. 自 行 車 有 吱 吱 喳 喳 的 聲 音 可 能 是 什 麼 原 因 所 造 成?(1) 鈴 號 的 聲 音 (2) 螺 栓 ( 帽 ) 鬆 動 (3) 腳 踏 板 磨 損 ( ) 6. 下 列 敘 述 何 者 是 對 的?(1) 輪 胎 的 胎 壓 是 愈 高 愈 好, 所 以 填 一 是 非 題 :( 每 題 2 分, 共 20 分 ) ( )1. 發 生 交 通 事 故 時, 為 了 使 失 去 知 覺 的 傷 者 儘 快 恢 復 意 識, 應 向 傷 者 拍 打 搖 動 ( )2. 腳 踏 自 行 車 煞 車 壞 掉 不 修 沒 關 係, 因 為 用 腳 也 可 以 煞 車 ( )3. 雖 然 腳 踏 自 行 車 速 度 比 機 車 慢, 但 是 為 了 安 全 起 見,

Διαβάστε περισσότερα

人体解剖实习指导.doc

人体解剖实习指导.doc 解 剖 操 作 须 知 一 解 剖 操 作 目 的 l 深 刻 了 解 人 体 各 部 位 的 层 次 结 构, 人 体 各 器 官 的 结 构 特 点 和 在 自 然 状 态 下 各 器 官 的 位 置 和 相 互 关 系 2 通 过 解 剖 实 习 操 作, 加 深 解 剖 学 理 论 的 学 习 和 知 识 的 掌 握 3 培 养 学 生 独 立 思 考 自 学 和 独 立 工 作 的 能 力

Διαβάστε περισσότερα

表 决, 审 议 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 本 公 司 章 程 的 规 定 3 本 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议, 与 该 等 交 易 有 利 害 关 系 的 关 联 股 东 将 放 弃 在 股 东 大 会 上 对 相 关 议 案 的 投 票 权 ( 二 ) 公

表 决, 审 议 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 本 公 司 章 程 的 规 定 3 本 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议, 与 该 等 交 易 有 利 害 关 系 的 关 联 股 东 将 放 弃 在 股 东 大 会 上 对 相 关 议 案 的 投 票 权 ( 二 ) 公 证 券 代 码 :600850 证 券 简 称 : 华 东 电 脑 编 号 : 临 2016-014 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 关 于 预 计 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9F0D5FEB0ECB7A2A3A832303136A3A93532BAC52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9F0D5FEB0ECB7A2A3A832303136A3A93532BAC52E646F63> 广 西 壮 族 自 治 区 人 民 政 府 办 公 厅 文 件 桂 政 办 发 2016 52 号 广 西 壮 族 自 治 区 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 广 西 医 疗 卫 生 服 务 体 系 规 划 (2016 2020 年 ) 的 通 知 各 市 县 人 民 政 府, 自 治 区 人 民 政 府 各 组 成 部 门 各 直 属 机 构 : 广 西 医 疗 卫 生 服 务 体 系

Διαβάστε περισσότερα

103_02.xls

103_02.xls 103 學 年 度 大 學 考 試 入 學 分 發 各 系 組 最 低 錄 取 分 數 及 錄 取 人 數 一 覽 表 0001 國 立 臺 灣 大 學 中 國 文 學 系 國 文 x1.50 英 文 x1.25 數 學 乙 x1.00 歷 史 x1.25 地 理 x1.00 32 493.40 **** ----- ----- ----- 0002 國 立 臺 灣 大 學 外 國 語 文 學 系

Διαβάστε περισσότερα