ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με πράξη του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. πρωτ. Δ1Γ ΕΞ 2010/ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 152 παρ. δ, 155 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. 26/Α/ ), διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία του υπαλλήλου ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδώρου του Λάμπρου, του κλάδου ΥΕ Επιμελητών με βαθμό Β, από , ημερομηνία κατά την οποία έχει ήδη συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και το 60 έτος της ηλικίας του. Με πράξη του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. πρωτ. Δ1Γ ΕΞ 2010/ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. 26/ Α/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΠΑΤΕΡΑΚΗ Μαρίας του Αλεξάνδρου, του κλάδου ΥΕ Επιμελητών με βαθμό Β, από 28/6/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης. Με πράξη του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. πρωτ. Δ1Γ ΕΞ 2010/ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. 26/ Α/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του υπαλλήλου ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ Παυσανία του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΥΕ Επιμελητών με βαθμό Α, από 30/6/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης. Με πράξη του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. Δ1Γ ΕΞ 2010/ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 148 του Ν. 3528/2007, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Ηλία, υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ειδικότητας Προγραμματιστών Η/Υ, από , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησής της. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. Φ10.4/2585/ διαπιστωτική πρά ξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156, του Ν. 3528/ 2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της καθηγήτριας Δ.Ε. Παπαδάκη Ερωφίλης του Νικολάου (AM: ), κλάδου ΠΕ03, Μαθηματικού, με βαθμό Α και ΜΚ 4, του 22ου Γυμνασίου Πατρών, την , ημερο μηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Φ10.4/2586/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, 156 και 63, του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της καθηγήτριας Δ.Ε. Κασκαμπά Παναγιώτας του Ιωάννη (AM: ), κλάδου ΠΕ02, Φιλολόγου, με βαθμό Α και ΜΚ 1, του 8ου Γυμνασίου Πατρών, την , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Στην ανωτέρω καθηγήτρια απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Με την αριθμ. Φ10.4/2587/ διαπιστωτική πρά ξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, 156 και 63, του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του καθηγητή Δ.Ε. Νέλου Γεωργίου του Δημητρίου (AM: ), κλάδου (2)

2 5966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΕ04.01, Φυσικού, με βαθμό Α και ΜΚ 1, του 17ου Γυμνα σίου Πατρών, την , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Στον ανωτέρω καθηγητή απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Με την αριθμ. Φ10.4/2589/ διαπιστωτική πρά ξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156, του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της καθηγήτριας Δ.Ε. Χαριτάτου Τρίγκα Αικατερίνης του Κωνσταντίνου (AM: ), κλάδου ΠΕ02, Φιλολόγου, με βαθμό Α και ΜΚ 5, του 18ου Γυμνασίου Πατρών, την , ημε ρομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Φ10.4/2594/ διαπιστωτική πρά ξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156, του Ν. 3528/ 2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της κα θηγήτριας Δ.Ε. Σακελλάρη Αικατερίνης του Νικολάου (AM: ), κλάδου ΠΕ02, Φιλολόγου, με βαθμό Α και ΜΚ 3, του 18ου Γυμνασίου Πατρών, την , ημε ρομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Φ10.4/2598/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του καθηγητή Δ.Ε. Μακρή Θεοφάνη του Σπυρίδωνα (AM: ), κλάδου ΠΕ09, Οικονομολόγου, με βαθμό Α και ΜΚ 2, του 4ου Γενικού Λυκείου Πατρών, την , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ - Με την αριθμ. 1205/ απόφαση του Προϊ σταμένου του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), γί νεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του ΚΑΝΤΖΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Γεωργίου, εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ18.12 Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής, με οργανική θέση στο ΕΠΑΛ Βέροιας, με βαθμό Α, ΜΚ 01 και Α.Μ , από , ημερομηνία υπο βολής της 2ης αίτησης παραίτησής του. Με την αριθμ. 1204/ απόφαση του Προϊ σταμένου του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), γί νεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του ΣΙΛΙΓΚΟΥΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου, εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ17 Μηχανολόγων, με οργανική θέση στο ΕΠΑΛ Βέροιας, με βαθμό Α, ΜΚ 01 και Α.Μ , από , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησής του. Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ Με την αριθμ. 2350/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 παρ. 1, 2 και 5, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Σιδέρη Ειρήνης του Γεωργίου, εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ 60 (Νηπ/γών), με βαθμό A, M.K.01 και A.M , από Ο Προϊστάμενος ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ - Με την Φ.10.1/2025/ απόφαση του Προϊστα μένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07 άρθρο 148, γίνεται δεκτή η παραίτηση της ΚΑΖΑΝΙΔΟΥ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (A.M.: ), του κλάδου Π.Ε. 70 (Δασκάλων), βαθμού Α, Μ.Κ. 2, δασκάλας του 2ου 12/θέσιου ολοήμερου Δη μοτικού Σχολείου Καβάλας (ημερομηνία 1ης αίτησης 23/6/2010 και 2ης αίτησης 9/7/2010). Ο Διευθυντής κ.α.α. Ο Προϊστάμενος 1ου Γραφείου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ - Με την αριθ. Φ10.2/1745/ απόφαση του Διευ θυντή Δ/νσης Π.Ε. Ν. Αρκαδίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26/ /τ.Α, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Καρακίτσου Πα ναγιώτη του Βασιλείου, Δασκάλου του Δημ. Σχολείου Λουκά (Α.Μ ), με βαθμό Α και Μ.Κ1 από ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Με την αριθ. Φ10.2/1711/ απόφαση του Διευ θυντή Δ/νσης Π.Ε. Ν. Αρκαδίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26/ /τ.Α, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Κοτσιώνη Γεωργίας του Στάικου με βαθμό Α και Μ.Κ1 και Α.Μ.(537226) από ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Με την αριθ. Φ10.2/1708/ απόφαση του Διευ θυντή Δ/νσης Π.Ε. Ν. Αρκαδίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26/ /τ.Α, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Καγιούλη Χρυσούλας του Ιωάννη με βαθμό Α και Μ.Κ1 και Α.Μ.(537859) από ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Ο Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ (3) Με την αριθ / πράξη της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση της υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1, Μαρίας Ξυδώνα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5967 Παναγοπούλου του Νικολάου από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτη ση με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την Υπηρεσία. Στην υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τριακονταετή ευδόκιμη παραμονή της εκφράζει την ευαρέσκειά της. Με την αριθμ / πράξη της Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθη κε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ3 Εργατών με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο 5 Στεφάνου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτε ρη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή του από την Υπηρεσία. Με την αριθμ / πράξη της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147 και 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ 12 Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο το 2 Παπαδάκη Βικτωρίας του Γεωργίου από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτε ρη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την Υπηρεσία. Στην υπάλληλο, μετά την υπερτριακονταετή ευδόκιμη παραμονή της, απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αριθμ. 15/2010 απόφαση του Προέδρου των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Χολαργού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77, 79, 101 και 217 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 5/2010 πρα κτικό του), μετατάσσεται η υπάλληλος ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου από τον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Βοηθητικών Εργασιών σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 32 Μαγείρων (λόγω απόκτησης εμπειρίας) με βαθμό Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικονομικού έτους 2010 η οποία έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τον ΚΑ (Αριθμ. βεβ. Δημοτ. Βρεφ. Σταθμ. Χολαργού: 55/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 16197/9300/ ). Με την αριθμ. 25/2010 απόφαση του Προέδρου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Χολαργού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, (4) μετατάσσεται η υπάλληλος ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Λεωνίδα, από τον κλάδο TE Βρεφονηπιοκόμων σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών (πτυχίο του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) με βαθμό Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Χολαργού η οποία έχει προ βλεφθεί και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπο λογισμού του Ν.Π. οικονομικού έτους (Αριθμ. βεβ. Διοικ. Οικον. Δημ. Βρεφ. Σταθ. Χολαργού: 1200/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 23776/13652/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθ. 103/2010 απόφαση του Δημάρχου Αμαλιά δας, γίνονται αποδεκτές οι υπ αριθμ / και 11312/ αιτήσεις παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Αμαλιάδας, Παναγιωτόπουλου Διονυσίου του Πα ναγιώτη, κατηγορίας Υ.Ε. κλάδου Υ.Ε. 16 με σύμβαση ΙΔΑΧ, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 196 παρ. ε και 201 του Ν. 3584/07. (Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους /601/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Ελλάδας 65970/6905/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την αριθμ. 3392/ απόφαση του Δημάρ χου Δήμου Ξηροβουνίου, Νομού Άρτας, διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της υπαλ λήλου του Δήμου Ξηροβουνίου, Βασιλικής Τσώλη Ξέρα του Γεωργίου, Κατηγορίας ΔΕ., Κλάδου Δ.Ε. 29 Οδηγών, με Βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 2, η οποία στις ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης, συμπλήρωσε 33 χρόνια, 7 μήνες και 22 ημέρες πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας, λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 152, 159 και 160 του Ν. 3584/2007. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ηπείρου 47641/6476/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Με την αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών που εκδό

4 5968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση της Καμπάση Παπαδάτου Άννας του Αριστείδη, μονίμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Ζακύνθου από ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής της. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ - Με την αρίθμ. 404/ απόφαση του Προέ δρου του Ν.Π.: «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Κερκυραίων», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση της δημοτικής υπαλλήλου Μαζαράκη Ελινίκης του Γεωργίου, κλάδου Δ.Ε. βοηθών Βρεφονη πιοκόμων, λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. ΠΙΝ: οικ / ). Με την αρίθμ / απόφαση του Δη μάρχου Κερκυραίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση του δημοτικού υπαλλήλου Θωμά Χρήστου του Λαζάρου, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών με βαθμό Α, λόγω συνταξιοδότησης (αρ. απ. ΠΙΝ:11981/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΟΥΓΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ Με την αριθμ. ΔΔΥ οικ.3318/ απόφαση του Νομάρχη Άρτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η από λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων) Χριστοδούλου Γρηγορίου του Βασιλείου του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μη χανημάτων με βαθμό Α, λόγω θανάτου. Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Γ. ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ. 04/22967/ διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 του Π.Δ. 30/96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, Ταμτάκου Χαριζάνη Παναγιώτας του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοι κητικών Γραμματέων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α στις ημερομηνία κατά (5) την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία. Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Με την αριθ. 1038/ απόφαση Νομάρχη Κοζάνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 3320/2005 οι οποίες συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 11 του Ν. 3491/2006, τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 και τις διατάξεις των άρθρων 70 και 74 του Ν. 3528/2007 και κατόπιν του αριθμ. 851/ εγγράφου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης (αριθ. 3/ πρακτικό), μετατάσσεται η υπάλληλος Φιδάνου Μαρίνα του Ιωάννη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, από την ειδικότητα Δ.Ε. Διοικη τικού στην ειδικότητα ΠΕ Επιστημών Πολιτισμού, με τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΠΕ Επιστημών Πολιτισμού και με δέσμευση κενής όμοιας θέσης μόνιμου προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης Κοζάνης. (Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης 4142/ ). Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Με την αριθμ. 8655/ απόφαση του Νο μάρχη Λέσβου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/96 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Τμήματος Υποστή ριξης Επάρχου και Επαρχιακού Συμβουλίου Λήμνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου, Καφαλτή Άννας του Αναστασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α στις , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 1852/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 148 παρ. 5 Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Γεωργίου Ξηροπαΐδη του Ιωάννη από τη θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ιδρύματος, από , ημερομηνία ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. (6)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5969 Με την 1856/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 148 παρ. 5 Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Μαρίας Βερονίκης Καρύδη του Γεωργίου από τη θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή της Ιατρι κής Σχολής του Ιδρύματος. Με την υπ αριθ. 1858/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 148 παρ. 5 Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Βαρβάρας Μοντεσάντου του Ευαγγέλου από τη θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος. Με την 1861/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 148 παρ. 5 Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Μπογκντάν Γκούγκου Γραμματόπουλου του Γεωργίου από τη θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ιδρύματος. Με την 10069/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 9 του π.δ. 117/02 και την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής, εξε λίσσεται η Ευαγγελία Δρόση του Μιχαήλ, μέλος Ει δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ κατηγορίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Α βαθμίδα (θέση μόνιμη) από , ημερομηνία συμπλήρωσης πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη βαθμίδα, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την 1232/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 2 παρ. 9 του Π.Δ. 118/02, εξελίσσεται ο Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος του Δημητρίου, μέλος Ειδικού και Εργαστηριακού Διδα κτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) κλάδου II, κατηγορίας TE του Τμήματος Φυσικής, στην βαθμίδα Α (θέση μόνιμη) από , ημερομηνία συμπλήρωσης πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη βαθμίδα, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 εδάφιο (ε) περίπτ. 4 (γ) και της παρ. 4 εδάφιο (στ) του άρθρου 13 του Ν. 2817/2000, μετακινείται η Ολυμπία Λέτσιου του Χρήστου, μόνιμο μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι κού (ΕΤΕΠ), ΠΕ κατηγορίας, με Βαθμίδα Α, του Τομέα Νευροψυχικών της Ιατρικής Σχολής, σε θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου II Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, του ίδιου Τομέα και της ίδιας Σχολής, στην οποία μετα τρέπεται η θέση ΕΤΕΠ που κατέχει, επειδή πληροί τις απαιτούμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για κατάληψη αντίστοιχης θέσης. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 14019/ ). Με εντολή Πρύτανη Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 3, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25 και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ /τ. Β ) και αριθμ /Β1/ , μονιμοποιείται ο Τζαμτζής Ιωάννης του Ευθυμίου, μέ λους (με θητεία) ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστο ρίας (με γνωστικό αντικείμενο «Ρωμαϊκή Ιστορία») του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα σε συνδυασμό με το άρθρο 148 του Ν. 3528/07), γίνεται δεκτή η παραί τηση που υπέβαλε η Μαίρη Μάντζιου του Γρηγορίου, από τη μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που υπηρετεί. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν {άρθρο 11 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/2005/τ. Α ), άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/ /τ.Α ), Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ /Β1/ (ΦΕΚ 652/ /τ.Β ) και των άρθρων 35 και 156 του Ν. 3528/2007}, γίνεται δεκτή η παραίτηση της Βαρτζιώτη Όλγας του Ιωάννη, από τη θέση υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Πανεπιστημίου Ιωαν νίνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί, από , (ημερομηνία που ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα σε κενή θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας του Παν/μου Πατρών. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, άρθρο 11 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/2005/τ.Α ), άρθρο 1, παρ. 2 και 3 του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/ /τ.Α ) και του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), γίνεται δεκτή η παραίτηση του Γιαννόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη, από τη θέση υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

6 5970 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) που υπηρετεί, από , (ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης). Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαιτι κές Μετρήσεις και Γεωδαιτικές Εφαρμογές». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πα νεπιστημίου Πατρών στην υπ αριθμ. 11/ απο φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 5 του Ν. 1268/1982, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004, 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992, 1 παρ. 1 και 4 και του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, τις δια τάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 134/1999 (ΦΕΚ 132/ /τ.Α ), ως εξής: Πολυτεχνική Σχολή Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαιτικές Μετρήσεις και Γεωδαιτικές Εφαρμογές». Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο βάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη Πατρών Ρίο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι προέρχονται από Πανεπιστή μια του Εξωτερικού, θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσκο μίσουν αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. 2. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσι εύματα με ευρεία ανάλυση των επιστημονικών εργα σιών. Το βιογραφικό και το υπόμνημα θα υποβληθούν σε εξήντα (60) τουλάχιστον αντίγραφα. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα θα υποβληθούν σε πέντε (5) τουλάχιστον αντίγραφα. 3. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί μέχρι την έκδοση της πράξης διορισμού του). 5. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλε ται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διε ξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό Τύπου Α του αρμόδιου Στρατολο γικού γραφείου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 7 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δια της υπ αριθμ. 315/ αποφάσεως του Σε βασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ εκδο θείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ν. 590/1977: «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» τας διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 του ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 17/τ.Β / ), και την υπ αριθμ. 136/2010 του Μη τροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κα στορίας, διορίζεται ο Βασίλειος Σωτηρίου του Χαριλάου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βυσσινέας Καστοριάς από 21ης Ιουλίου 2010 και κατατάσσεται εις την Γ μισθολογική κατηγορία με ΜΚ 18 και κλάδο ΔΕ. Ο Μητροπολίτης Ο Καστορίας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Δια της υπ αριθμ. 7/2010 πράξεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και συμ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5971 φώνως προς τας διατάξεις της υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως με θέμα: «Επέκταση διατάξεων του Ν. 3205/2003 σε διαβαθμι σμένους κληρικούς», επανακατατάσσει: (Λόγω λήψεως ανωτέρου τίτλου σπουδών), 1. Τον Παύλον (κατά κόσμον Παναγιώτην) Αμανατιάδην του Σάββα, Εφημέριον Αγίου Νικολάου Αγριλιάς εις την Α Κατηγορίαν (18 1 κκατ. ΠΕ) εκ της Β Κατ. (ΔΕ 17 1 ), καθότι έλαβε πτυχίον τής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων. 2. τον Χρήστον Πασχαλίδην του Κωνσταντίνου, Εφημέ ριον Αγ. Νικολάου Κραλίου, εις την Β Κατηγορίαν (17 1 Κατ. ΔΕ) εκ της Δ. Κατ. (ΔΕ 18 1 ), καθότι έλαβε «Βεβαί ωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ Πάτρας 2)». 3. τον Γεώργιον Δημητρόπουλον του Βασιλείου, εφημ. Αγ. Ιωάννου Προδρόμου Γομοστού, εις την Β Κατηγο ρίαν (17 1 Κατ. ΔΕ) εκ της Δ. Κατ. (ΔΕ 18 1 ), καθότι έλαβε «Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ Πάτρας 2)». 4. τον Γεώργιον Κέκερην του Αθανασίου, Εφημέριον Προφ. Ηλιού Καρείκων, εις την Γ. Κατηγορίαν (18 1 Κατ. ΔΕ) εκ της Δ. Κατ. (ΔΕ 18 1 ), καθότι έλαβε «Αποδεικτικό από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας». Δια της υπ αριθμ. 375 αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών Χρυσοστόμου εκδοθείσης συμ φώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλη σίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινή Υπουργική Από φαση (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ), και την υπ αριθμ. 7/2010 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται o Άγγελος Μακρής του Νικολάου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Παντανάσσης Δροσιάς και κατατάσσεται εις την Δ (Υ.Ε ) Μισθολογική Κατηγορία και με το 18 Μισθολογικό Κλιμάκιο. Ο Μητροπολίτης Ο Πατρών ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Με την υπ αριθμ. πρωτ. 10/02/6912/10774/ , απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθη νών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου υπαλλή λου του Νοσοκομείου ΜΗΤΚΑ ΟΛΓΑΣ του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, για λόγους συνταξιοδότησης. ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Με την αριθ. πρωτ / πράξη Διοικήτρι ας του Εδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της ΜΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του Δημητρίου, υπαλλήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας Τ.Ε. του κλά δου Φυσικοθεραπευτών, με βαθμό Α, ύστερα από την υποβολή δεύτερης αίτησης παραίτησης που προβλέ πεται από τις διατάξεις του άρθρου 148, παρ. 5, του Ν. 3528/07 από 23/07/2010, λόγω συνταξιοδοτήσεως. Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΡΛΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Με τις υπ αριθμ / και 11868/ αποφάσεις του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», οι οποίες εκδόθη καν λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/2007 και την υπ αριθμ. 708/ απόφαση του Ε Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις που κενώθηκαν λόγω συντα ξιοδοτήσεων, κατά το έτος 2007, οι κατωτέρω δόκιμοι υπάλληλοι: α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΒΑΘ ΜΟΣ (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5493/ ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Με την αριθμ 14480/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέ σης από την Υπηρεσία, της Αποστόλου Ελευθερίας του Βασιλείου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ ΑΔ. Νοσοκόμων με βαθμό Α και 3 Μ.Κ. από , ημερομηνία θανάτου. Θ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Με την με αριθμό 7009/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας της 6ης Υ.Πε., λύεται η υπαλληλική σχέση της μόνιμης Υπαλλήλου Στεφανίδου Καίτης του Νικολάου, κλάδου TE Νοση λευτικής, με αποδοχές 1ου Μ.Κ. και Α βαθμό, λόγω πα ραίτησης για συνταξιοδότηση (1η αίτηση παραίτησης 7009/ ), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 148 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/07/τ.Α ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ Δ Δ

8 5972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Με την αριθμ. Π/13806/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, που εκδόθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, παρ. 5, λύεται η υπαλληλική σχέση της Λιάλιου Σταυρούλας του Παναγιώτη, κλάδου TE Νοσηλευτικής, με βαθμό Α και ΜΚ 2, από (ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης) προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Με την 1/ πράξη του Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΘΑ ΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ από την θέση του ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΕ κατηγορίας του Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου σε κενή οργανική θέση ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗ ΛΕΥΤΩΝ με τον βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ: 1667/ ). ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΑΒΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Με την αριθ. 165/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, λύεται, από 20/07/2010, η υπαλ ληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης, με βαθμό Β και ΜΚ 4, Παπανδρέα Καλλιόπης του Ζωγράφου, λόγω συνταξι οδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Mε την υπ αριθμ. 12/ πράξη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου που εκδόθηκε ύστερα από την υπ αριθμ. 83/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου του Ιδρύματος, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Απαλάκη Γεωργίου του Ιωάννη από μόνιμη θέση του κλάδου Δ.Ε. Οδηγού αυτοκινήτων με Α βαθμό από ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησής του για λόγους συνταξιοδότη σης και σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007. Ο Πρόεδρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 512 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011010535/14 12 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7887 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1058 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/25889/3370/245 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα,21/01/2009 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 415 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας 2. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7681 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1039 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. 6705 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 598 25 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011016095/24 2 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 714 4 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 491 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011009184/30 11 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011011473/27.12.2010 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 296 15 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112007385/27.12.2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 487 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Aριθμ. 4385 Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 25/05/2010 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 1945 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6811 28 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 921 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 23146 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 31 19 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 32427 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι T.K. 26334, Πάτρα Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Κ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1057 8 Αυγούστου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 5126/04.06.2014 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5783 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 4802/ΕΠΙΚ/125α/1-8-2016 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1096 19 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011025774/15.6.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1449 12 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. ΔΔ1.1/2540/Φ.006.6 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 496 25 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI ΛΟΙΠΟI ΦΟΡΕIΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 14882 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7895 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1059 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 16068 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 560 30 Ιουνίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 2616 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8615 16 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1163 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 1093 Προκήρυξη κενής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 85 24 Ιανουαρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 3815 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1175 30 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθµ. 2217/30 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 01-09-2016 Αρ. Πρωτ. 2345 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1563 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 231 16 Μαρτίου 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 15291/15/ΓΠ Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτό νων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1169 17 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 4065/29 6 2015 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4587 12 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 655 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. 3128 Προκήρυξη μιας θέσεως Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 124 6 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112000487 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 358 21 Απριλίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 25565 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7395 10 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 998 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθ. 339 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στον Τομέα Μαθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1665 12 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. 8531 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7347 10 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 992 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 6059 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 22.4.2016 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1075

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Βόγδος Πλιάτσιος Τηλ.: 24610 68283 Φαξ: 24610 39682 Email: prosop@teiwm.gr Koζάνη 30-9-2015 Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/1.4/2525 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 21-4-2016. Αρ. Πρωτ. 1036 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7223 7 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 975 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Αριθμ. 2085 Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/3526 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Μαρούσι 25.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 271 6 Απριλίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910018272 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1123 22 Αυγούστου 2014 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1314016975 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9503 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1294 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 25942 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 765 24 Ιουλίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1213015814 Προκήρυξη μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 938 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 01/02 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.4/407 Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα 26810 50017 26810 76405 www.teiep.gr vnasi@teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1995 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 275 7 Μαρτίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 4436 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 425 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ 22288 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121.1/134/116850/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πλη ροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6735 27 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 911 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034767/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6231 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 841 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4721 14 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 674 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 1211 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6601 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 891 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 1516034872/2.8.2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1104 29 Οκτωβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1415025370/3 8 15 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 833 22 Οκτωβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121/21/56836/Β2 Οικονομικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς. 3. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Άρτα 05/ 09 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 4060 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Ελ.Λαζαρίδου Τηλ.: 2310996796 Fax: 2310 996788

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 08 / 04 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4/1799 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 992 16 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...............1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 259 6 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1213007368 Προκήρυξη μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6063 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 816 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516030876/28-6-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 29 24 Ιανουαρίου 2012 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011027084/5 7 2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κάτσικα Ασηµίνα Τηλ: 2610 367626, Fax: 2610 367624 E-mail: mkatsika@eap.gr URL: http://www.eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 175 29 Φεβρουαρίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121.1/12/111960π.έ./Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχα νολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6515 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 799 29 Αυγούστου 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 3223 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας κενής θέσεως Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα