ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με πράξη του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. πρωτ. Δ1Γ ΕΞ 2010/ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 152 παρ. δ, 155 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. 26/Α/ ), διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία του υπαλλήλου ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδώρου του Λάμπρου, του κλάδου ΥΕ Επιμελητών με βαθμό Β, από , ημερομηνία κατά την οποία έχει ήδη συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και το 60 έτος της ηλικίας του. Με πράξη του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. πρωτ. Δ1Γ ΕΞ 2010/ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. 26/ Α/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΠΑΤΕΡΑΚΗ Μαρίας του Αλεξάνδρου, του κλάδου ΥΕ Επιμελητών με βαθμό Β, από 28/6/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης. Με πράξη του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. πρωτ. Δ1Γ ΕΞ 2010/ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. 26/ Α/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του υπαλλήλου ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ Παυσανία του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΥΕ Επιμελητών με βαθμό Α, από 30/6/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης. Με πράξη του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. Δ1Γ ΕΞ 2010/ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 148 του Ν. 3528/2007, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Ηλία, υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ειδικότητας Προγραμματιστών Η/Υ, από , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησής της. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. Φ10.4/2585/ διαπιστωτική πρά ξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156, του Ν. 3528/ 2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της καθηγήτριας Δ.Ε. Παπαδάκη Ερωφίλης του Νικολάου (AM: ), κλάδου ΠΕ03, Μαθηματικού, με βαθμό Α και ΜΚ 4, του 22ου Γυμνασίου Πατρών, την , ημερο μηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Φ10.4/2586/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, 156 και 63, του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της καθηγήτριας Δ.Ε. Κασκαμπά Παναγιώτας του Ιωάννη (AM: ), κλάδου ΠΕ02, Φιλολόγου, με βαθμό Α και ΜΚ 1, του 8ου Γυμνασίου Πατρών, την , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Στην ανωτέρω καθηγήτρια απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Με την αριθμ. Φ10.4/2587/ διαπιστωτική πρά ξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, 156 και 63, του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του καθηγητή Δ.Ε. Νέλου Γεωργίου του Δημητρίου (AM: ), κλάδου (2)

2 5966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΕ04.01, Φυσικού, με βαθμό Α και ΜΚ 1, του 17ου Γυμνα σίου Πατρών, την , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Στον ανωτέρω καθηγητή απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Με την αριθμ. Φ10.4/2589/ διαπιστωτική πρά ξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156, του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της καθηγήτριας Δ.Ε. Χαριτάτου Τρίγκα Αικατερίνης του Κωνσταντίνου (AM: ), κλάδου ΠΕ02, Φιλολόγου, με βαθμό Α και ΜΚ 5, του 18ου Γυμνασίου Πατρών, την , ημε ρομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Φ10.4/2594/ διαπιστωτική πρά ξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156, του Ν. 3528/ 2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της κα θηγήτριας Δ.Ε. Σακελλάρη Αικατερίνης του Νικολάου (AM: ), κλάδου ΠΕ02, Φιλολόγου, με βαθμό Α και ΜΚ 3, του 18ου Γυμνασίου Πατρών, την , ημε ρομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Φ10.4/2598/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του καθηγητή Δ.Ε. Μακρή Θεοφάνη του Σπυρίδωνα (AM: ), κλάδου ΠΕ09, Οικονομολόγου, με βαθμό Α και ΜΚ 2, του 4ου Γενικού Λυκείου Πατρών, την , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ - Με την αριθμ. 1205/ απόφαση του Προϊ σταμένου του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), γί νεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του ΚΑΝΤΖΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Γεωργίου, εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ18.12 Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής, με οργανική θέση στο ΕΠΑΛ Βέροιας, με βαθμό Α, ΜΚ 01 και Α.Μ , από , ημερομηνία υπο βολής της 2ης αίτησης παραίτησής του. Με την αριθμ. 1204/ απόφαση του Προϊ σταμένου του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), γί νεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του ΣΙΛΙΓΚΟΥΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου, εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ17 Μηχανολόγων, με οργανική θέση στο ΕΠΑΛ Βέροιας, με βαθμό Α, ΜΚ 01 και Α.Μ , από , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησής του. Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ Με την αριθμ. 2350/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 παρ. 1, 2 και 5, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Σιδέρη Ειρήνης του Γεωργίου, εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ 60 (Νηπ/γών), με βαθμό A, M.K.01 και A.M , από Ο Προϊστάμενος ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ - Με την Φ.10.1/2025/ απόφαση του Προϊστα μένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07 άρθρο 148, γίνεται δεκτή η παραίτηση της ΚΑΖΑΝΙΔΟΥ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (A.M.: ), του κλάδου Π.Ε. 70 (Δασκάλων), βαθμού Α, Μ.Κ. 2, δασκάλας του 2ου 12/θέσιου ολοήμερου Δη μοτικού Σχολείου Καβάλας (ημερομηνία 1ης αίτησης 23/6/2010 και 2ης αίτησης 9/7/2010). Ο Διευθυντής κ.α.α. Ο Προϊστάμενος 1ου Γραφείου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ - Με την αριθ. Φ10.2/1745/ απόφαση του Διευ θυντή Δ/νσης Π.Ε. Ν. Αρκαδίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26/ /τ.Α, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Καρακίτσου Πα ναγιώτη του Βασιλείου, Δασκάλου του Δημ. Σχολείου Λουκά (Α.Μ ), με βαθμό Α και Μ.Κ1 από ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Με την αριθ. Φ10.2/1711/ απόφαση του Διευ θυντή Δ/νσης Π.Ε. Ν. Αρκαδίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26/ /τ.Α, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Κοτσιώνη Γεωργίας του Στάικου με βαθμό Α και Μ.Κ1 και Α.Μ.(537226) από ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Με την αριθ. Φ10.2/1708/ απόφαση του Διευ θυντή Δ/νσης Π.Ε. Ν. Αρκαδίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26/ /τ.Α, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Καγιούλη Χρυσούλας του Ιωάννη με βαθμό Α και Μ.Κ1 και Α.Μ.(537859) από ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Ο Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ (3) Με την αριθ / πράξη της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση της υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1, Μαρίας Ξυδώνα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5967 Παναγοπούλου του Νικολάου από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτη ση με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την Υπηρεσία. Στην υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τριακονταετή ευδόκιμη παραμονή της εκφράζει την ευαρέσκειά της. Με την αριθμ / πράξη της Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθη κε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ3 Εργατών με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο 5 Στεφάνου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτε ρη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή του από την Υπηρεσία. Με την αριθμ / πράξη της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147 και 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ 12 Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο το 2 Παπαδάκη Βικτωρίας του Γεωργίου από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτε ρη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την Υπηρεσία. Στην υπάλληλο, μετά την υπερτριακονταετή ευδόκιμη παραμονή της, απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αριθμ. 15/2010 απόφαση του Προέδρου των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Χολαργού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77, 79, 101 και 217 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 5/2010 πρα κτικό του), μετατάσσεται η υπάλληλος ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου από τον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Βοηθητικών Εργασιών σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 32 Μαγείρων (λόγω απόκτησης εμπειρίας) με βαθμό Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικονομικού έτους 2010 η οποία έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τον ΚΑ (Αριθμ. βεβ. Δημοτ. Βρεφ. Σταθμ. Χολαργού: 55/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 16197/9300/ ). Με την αριθμ. 25/2010 απόφαση του Προέδρου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Χολαργού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, (4) μετατάσσεται η υπάλληλος ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Λεωνίδα, από τον κλάδο TE Βρεφονηπιοκόμων σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών (πτυχίο του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) με βαθμό Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Χολαργού η οποία έχει προ βλεφθεί και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπο λογισμού του Ν.Π. οικονομικού έτους (Αριθμ. βεβ. Διοικ. Οικον. Δημ. Βρεφ. Σταθ. Χολαργού: 1200/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 23776/13652/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθ. 103/2010 απόφαση του Δημάρχου Αμαλιά δας, γίνονται αποδεκτές οι υπ αριθμ / και 11312/ αιτήσεις παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Αμαλιάδας, Παναγιωτόπουλου Διονυσίου του Πα ναγιώτη, κατηγορίας Υ.Ε. κλάδου Υ.Ε. 16 με σύμβαση ΙΔΑΧ, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 196 παρ. ε και 201 του Ν. 3584/07. (Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους /601/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Ελλάδας 65970/6905/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την αριθμ. 3392/ απόφαση του Δημάρ χου Δήμου Ξηροβουνίου, Νομού Άρτας, διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της υπαλ λήλου του Δήμου Ξηροβουνίου, Βασιλικής Τσώλη Ξέρα του Γεωργίου, Κατηγορίας ΔΕ., Κλάδου Δ.Ε. 29 Οδηγών, με Βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 2, η οποία στις ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης, συμπλήρωσε 33 χρόνια, 7 μήνες και 22 ημέρες πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας, λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 152, 159 και 160 του Ν. 3584/2007. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ηπείρου 47641/6476/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Με την αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών που εκδό

4 5968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση της Καμπάση Παπαδάτου Άννας του Αριστείδη, μονίμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Ζακύνθου από ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής της. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ - Με την αρίθμ. 404/ απόφαση του Προέ δρου του Ν.Π.: «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Κερκυραίων», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση της δημοτικής υπαλλήλου Μαζαράκη Ελινίκης του Γεωργίου, κλάδου Δ.Ε. βοηθών Βρεφονη πιοκόμων, λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. ΠΙΝ: οικ / ). Με την αρίθμ / απόφαση του Δη μάρχου Κερκυραίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση του δημοτικού υπαλλήλου Θωμά Χρήστου του Λαζάρου, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών με βαθμό Α, λόγω συνταξιοδότησης (αρ. απ. ΠΙΝ:11981/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΟΥΓΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ Με την αριθμ. ΔΔΥ οικ.3318/ απόφαση του Νομάρχη Άρτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η από λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων) Χριστοδούλου Γρηγορίου του Βασιλείου του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μη χανημάτων με βαθμό Α, λόγω θανάτου. Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Γ. ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ. 04/22967/ διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 του Π.Δ. 30/96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, Ταμτάκου Χαριζάνη Παναγιώτας του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοι κητικών Γραμματέων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α στις ημερομηνία κατά (5) την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία. Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Με την αριθ. 1038/ απόφαση Νομάρχη Κοζάνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 3320/2005 οι οποίες συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 11 του Ν. 3491/2006, τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 και τις διατάξεις των άρθρων 70 και 74 του Ν. 3528/2007 και κατόπιν του αριθμ. 851/ εγγράφου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης (αριθ. 3/ πρακτικό), μετατάσσεται η υπάλληλος Φιδάνου Μαρίνα του Ιωάννη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, από την ειδικότητα Δ.Ε. Διοικη τικού στην ειδικότητα ΠΕ Επιστημών Πολιτισμού, με τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΠΕ Επιστημών Πολιτισμού και με δέσμευση κενής όμοιας θέσης μόνιμου προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης Κοζάνης. (Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης 4142/ ). Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Με την αριθμ. 8655/ απόφαση του Νο μάρχη Λέσβου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/96 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Τμήματος Υποστή ριξης Επάρχου και Επαρχιακού Συμβουλίου Λήμνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου, Καφαλτή Άννας του Αναστασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α στις , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 1852/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 148 παρ. 5 Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Γεωργίου Ξηροπαΐδη του Ιωάννη από τη θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ιδρύματος, από , ημερομηνία ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. (6)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5969 Με την 1856/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 148 παρ. 5 Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Μαρίας Βερονίκης Καρύδη του Γεωργίου από τη θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή της Ιατρι κής Σχολής του Ιδρύματος. Με την υπ αριθ. 1858/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 148 παρ. 5 Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Βαρβάρας Μοντεσάντου του Ευαγγέλου από τη θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος. Με την 1861/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 148 παρ. 5 Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Μπογκντάν Γκούγκου Γραμματόπουλου του Γεωργίου από τη θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ιδρύματος. Με την 10069/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 9 του π.δ. 117/02 και την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής, εξε λίσσεται η Ευαγγελία Δρόση του Μιχαήλ, μέλος Ει δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ κατηγορίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Α βαθμίδα (θέση μόνιμη) από , ημερομηνία συμπλήρωσης πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη βαθμίδα, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την 1232/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 2 παρ. 9 του Π.Δ. 118/02, εξελίσσεται ο Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος του Δημητρίου, μέλος Ειδικού και Εργαστηριακού Διδα κτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) κλάδου II, κατηγορίας TE του Τμήματος Φυσικής, στην βαθμίδα Α (θέση μόνιμη) από , ημερομηνία συμπλήρωσης πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη βαθμίδα, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 εδάφιο (ε) περίπτ. 4 (γ) και της παρ. 4 εδάφιο (στ) του άρθρου 13 του Ν. 2817/2000, μετακινείται η Ολυμπία Λέτσιου του Χρήστου, μόνιμο μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι κού (ΕΤΕΠ), ΠΕ κατηγορίας, με Βαθμίδα Α, του Τομέα Νευροψυχικών της Ιατρικής Σχολής, σε θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου II Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, του ίδιου Τομέα και της ίδιας Σχολής, στην οποία μετα τρέπεται η θέση ΕΤΕΠ που κατέχει, επειδή πληροί τις απαιτούμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για κατάληψη αντίστοιχης θέσης. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 14019/ ). Με εντολή Πρύτανη Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 3, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25 και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ /τ. Β ) και αριθμ /Β1/ , μονιμοποιείται ο Τζαμτζής Ιωάννης του Ευθυμίου, μέ λους (με θητεία) ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστο ρίας (με γνωστικό αντικείμενο «Ρωμαϊκή Ιστορία») του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα σε συνδυασμό με το άρθρο 148 του Ν. 3528/07), γίνεται δεκτή η παραί τηση που υπέβαλε η Μαίρη Μάντζιου του Γρηγορίου, από τη μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που υπηρετεί. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν {άρθρο 11 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/2005/τ. Α ), άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/ /τ.Α ), Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ /Β1/ (ΦΕΚ 652/ /τ.Β ) και των άρθρων 35 και 156 του Ν. 3528/2007}, γίνεται δεκτή η παραίτηση της Βαρτζιώτη Όλγας του Ιωάννη, από τη θέση υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Πανεπιστημίου Ιωαν νίνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί, από , (ημερομηνία που ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα σε κενή θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας του Παν/μου Πατρών. Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, άρθρο 11 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/2005/τ.Α ), άρθρο 1, παρ. 2 και 3 του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/ /τ.Α ) και του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), γίνεται δεκτή η παραίτηση του Γιαννόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη, από τη θέση υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

6 5970 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) που υπηρετεί, από , (ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης). Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαιτι κές Μετρήσεις και Γεωδαιτικές Εφαρμογές». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πα νεπιστημίου Πατρών στην υπ αριθμ. 11/ απο φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 5 του Ν. 1268/1982, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004, 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992, 1 παρ. 1 και 4 και του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, τις δια τάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 134/1999 (ΦΕΚ 132/ /τ.Α ), ως εξής: Πολυτεχνική Σχολή Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαιτικές Μετρήσεις και Γεωδαιτικές Εφαρμογές». Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο βάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη Πατρών Ρίο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι προέρχονται από Πανεπιστή μια του Εξωτερικού, θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσκο μίσουν αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. 2. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσι εύματα με ευρεία ανάλυση των επιστημονικών εργα σιών. Το βιογραφικό και το υπόμνημα θα υποβληθούν σε εξήντα (60) τουλάχιστον αντίγραφα. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα θα υποβληθούν σε πέντε (5) τουλάχιστον αντίγραφα. 3. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί μέχρι την έκδοση της πράξης διορισμού του). 5. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλε ται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διε ξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό Τύπου Α του αρμόδιου Στρατολο γικού γραφείου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 7 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δια της υπ αριθμ. 315/ αποφάσεως του Σε βασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ εκδο θείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ν. 590/1977: «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» τας διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 του ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 17/τ.Β / ), και την υπ αριθμ. 136/2010 του Μη τροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κα στορίας, διορίζεται ο Βασίλειος Σωτηρίου του Χαριλάου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βυσσινέας Καστοριάς από 21ης Ιουλίου 2010 και κατατάσσεται εις την Γ μισθολογική κατηγορία με ΜΚ 18 και κλάδο ΔΕ. Ο Μητροπολίτης Ο Καστορίας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Δια της υπ αριθμ. 7/2010 πράξεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και συμ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5971 φώνως προς τας διατάξεις της υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως με θέμα: «Επέκταση διατάξεων του Ν. 3205/2003 σε διαβαθμι σμένους κληρικούς», επανακατατάσσει: (Λόγω λήψεως ανωτέρου τίτλου σπουδών), 1. Τον Παύλον (κατά κόσμον Παναγιώτην) Αμανατιάδην του Σάββα, Εφημέριον Αγίου Νικολάου Αγριλιάς εις την Α Κατηγορίαν (18 1 κκατ. ΠΕ) εκ της Β Κατ. (ΔΕ 17 1 ), καθότι έλαβε πτυχίον τής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων. 2. τον Χρήστον Πασχαλίδην του Κωνσταντίνου, Εφημέ ριον Αγ. Νικολάου Κραλίου, εις την Β Κατηγορίαν (17 1 Κατ. ΔΕ) εκ της Δ. Κατ. (ΔΕ 18 1 ), καθότι έλαβε «Βεβαί ωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ Πάτρας 2)». 3. τον Γεώργιον Δημητρόπουλον του Βασιλείου, εφημ. Αγ. Ιωάννου Προδρόμου Γομοστού, εις την Β Κατηγο ρίαν (17 1 Κατ. ΔΕ) εκ της Δ. Κατ. (ΔΕ 18 1 ), καθότι έλαβε «Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ Πάτρας 2)». 4. τον Γεώργιον Κέκερην του Αθανασίου, Εφημέριον Προφ. Ηλιού Καρείκων, εις την Γ. Κατηγορίαν (18 1 Κατ. ΔΕ) εκ της Δ. Κατ. (ΔΕ 18 1 ), καθότι έλαβε «Αποδεικτικό από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας». Δια της υπ αριθμ. 375 αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών Χρυσοστόμου εκδοθείσης συμ φώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλη σίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινή Υπουργική Από φαση (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ), και την υπ αριθμ. 7/2010 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται o Άγγελος Μακρής του Νικολάου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Παντανάσσης Δροσιάς και κατατάσσεται εις την Δ (Υ.Ε ) Μισθολογική Κατηγορία και με το 18 Μισθολογικό Κλιμάκιο. Ο Μητροπολίτης Ο Πατρών ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Με την υπ αριθμ. πρωτ. 10/02/6912/10774/ , απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθη νών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου υπαλλή λου του Νοσοκομείου ΜΗΤΚΑ ΟΛΓΑΣ του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, για λόγους συνταξιοδότησης. ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Με την αριθ. πρωτ / πράξη Διοικήτρι ας του Εδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της ΜΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του Δημητρίου, υπαλλήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας Τ.Ε. του κλά δου Φυσικοθεραπευτών, με βαθμό Α, ύστερα από την υποβολή δεύτερης αίτησης παραίτησης που προβλέ πεται από τις διατάξεις του άρθρου 148, παρ. 5, του Ν. 3528/07 από 23/07/2010, λόγω συνταξιοδοτήσεως. Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΡΛΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Με τις υπ αριθμ / και 11868/ αποφάσεις του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», οι οποίες εκδόθη καν λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/2007 και την υπ αριθμ. 708/ απόφαση του Ε Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις που κενώθηκαν λόγω συντα ξιοδοτήσεων, κατά το έτος 2007, οι κατωτέρω δόκιμοι υπάλληλοι: α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΒΑΘ ΜΟΣ (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5493/ ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Με την αριθμ 14480/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέ σης από την Υπηρεσία, της Αποστόλου Ελευθερίας του Βασιλείου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ ΑΔ. Νοσοκόμων με βαθμό Α και 3 Μ.Κ. από , ημερομηνία θανάτου. Θ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Με την με αριθμό 7009/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας της 6ης Υ.Πε., λύεται η υπαλληλική σχέση της μόνιμης Υπαλλήλου Στεφανίδου Καίτης του Νικολάου, κλάδου TE Νοση λευτικής, με αποδοχές 1ου Μ.Κ. και Α βαθμό, λόγω πα ραίτησης για συνταξιοδότηση (1η αίτηση παραίτησης 7009/ ), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 148 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/07/τ.Α ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ Δ Δ

8 5972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Με την αριθμ. Π/13806/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, που εκδόθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, παρ. 5, λύεται η υπαλληλική σχέση της Λιάλιου Σταυρούλας του Παναγιώτη, κλάδου TE Νοσηλευτικής, με βαθμό Α και ΜΚ 2, από (ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης) προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Με την 1/ πράξη του Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΘΑ ΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ από την θέση του ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΕ κατηγορίας του Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου σε κενή οργανική θέση ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗ ΛΕΥΤΩΝ με τον βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ: 1667/ ). ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΑΒΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Με την αριθ. 165/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, λύεται, από 20/07/2010, η υπαλ ληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης, με βαθμό Β και ΜΚ 4, Παπανδρέα Καλλιόπης του Ζωγράφου, λόγω συνταξι οδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Mε την υπ αριθμ. 12/ πράξη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου που εκδόθηκε ύστερα από την υπ αριθμ. 83/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου του Ιδρύματος, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Απαλάκη Γεωργίου του Ιωάννη από μόνιμη θέση του κλάδου Δ.Ε. Οδηγού αυτοκινήτων με Α βαθμό από ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησής του για λόγους συνταξιοδότη σης και σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007. Ο Πρόεδρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 570 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων...1 Υπουργείο Οικονομικών...2» Παιδείας και Θρησκευμάτων...3» Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 134 26 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/761Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 99 7 Αυγούστου 00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου της Κεντρι κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα