ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12973 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 Προκρυξη (Αριθμός 1Γ/2008) Γραπτός διαγωνισμός για την πλρωση συνολικά οκτακοσίων εβδομντα επτά (877) θέσεων τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοττων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχς για την επιλογ προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη σης» (ΦΕΚ 28/ /τ.Α ) όπως τροποποιθηκε και συ μπληρώθηκε μεταγενέστερα. β) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκς Ένωσης» (ΦΕΚ 175/ /τ.Α ). γ) Του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προ σώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220/ /τ.Α ), όπως ισχύει. δ) Του «Αποκατάσταση των παλιννοστού ντων ομογενών από την τέως Σοβιετικ Ένωση και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/ /τ.Α ). ε) Του ν. 3051/2 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλρωση του συστματος προσλψεων στο δημόσιο τομέα και συνα φείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/20.9.2/τ.A ), όπως τροπο ποιθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. στ) Του ν. 3260/2 «Ρυθμίσεις του συστματος προσλψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/6.8.2/τ.Α ). ζ) Του ν. 3320/2 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ σωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ 48/23.2.2/τ.Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/ /τ.A ). η) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/ /τ.Α ). θ) Του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαι σίου για τη δομ και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαι δευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 69/ /τ.Α ). ι) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλλων και Υπαλ λλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/ /τ.Α ). ια) Του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 «Παραγωγ και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 24/ /τ.A ). ιβ) Του ν. 3489/2006 «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/ /τ.Α ). ιγ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων δι ορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ 39/ /τ.Α ), όπως τροποποιθηκε με τα π.δ. 347/2 (ΦΕΚ 315/ /τ.Α ), 44/2 (ΦΕΚ 63/9.3.2/τ.Α ), π.δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/ /τ.Α ) και π.δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/ /τ.A ). ιδ) Του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/ /τ.Α ) όπως τροποποι θηκε και ισχύει. ιε) Του π.δ. 8/2 «Διορισμός πρόσληψη πολι τών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκς Ένωσης στο Υπουργείο Οικονομικών» (ΦΕΚ 5/18.1.2/τ.Α ). ιστ) Του π.δ. 167/2 «Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 220/2.9.2/τ.Α ). ιζ) Του π.δ. 117/ «Αναδιοργάνωση των περι φερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του π. δ/τος 551/1988 (Α 259) και άλλες οργανωτικές διατά ξεις» (ΦΕΚ 117/ /τ.Α ). 2. Την 42948/ Απόφαση του Υπουργού Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1854/τ. Β / ) «Πλρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα». 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ / από φαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ αριθμ /2 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 989/ /τ.Β ) για την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υπο βολς αντιρρσεων εκ μέρους των υποψηφίων. 4. Τις υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.4.5/434/17279/ όπως τροποποιθηκε με την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.4.5/119/22288 π.ε./ (Γενικό Λογιστριο του Κράτους), ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.13/420/9067/ (Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.4.5/18/7122π.ε./ ορθ επανάληψη 6/2/2008 (Υπουργείο Οικονομίας και Οικο νομικών) αποφάσεις της Επιτροπς του άρθρου 2 παρ. 1 των υπ αριθμ. 55/1998 και 33/2006 Π.Υ.Σ. με τις οποί ες εγκρίθηκε η πλρωση των θέσεων. 5. Τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1049/ / τ.β Γενικό Λογιστριο του Κράτους), / (ΦΕΚ 17/ /τ.Β Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης), 18945/292/ (ΦΕΚ 614/ /τ.Β Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικς Προστασίας, με τις οποί

2 12974 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ες καθορίστηκαν οι θέσεις για τα προστατευόμενα από το ν. 2643/1998 άτομα. Για την προκρυξη των θέσεων αυτών αρμόδιος φορέας είναι ο ΟΑΕΔ. 6. Τα έγγραφα με τα οποία ζητθηκε η πλρωση των συγκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων. 7. Τα σχετικά έγγραφα με τα οποία γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλρωση των θέσεων αυτών. 8. Τον Κανονισμό λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/18.7.2/τ.Β ). 9. Oτι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογ της αποφάσεως αυτς για τη διεξαγωγ της σχετι κς διαδικασίας και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει τον φορέα (ΑΣΕΠ) και Κ.Α.Ε και θα επιβαρύνει τελικώς τους φορείς για τους οποίους διενεργείται η πρόσληψη. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (877) ΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: Α Κατηγορία Πανεπιστημιακς Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πεντακόσιες σαράντα πέντε (545) θέσεις. Β Κατηγορία Τεχνολογικς Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες τρεις (203) θέσεις. Γ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εκατόν είκοσι εννέα (129) θέσεις. Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατά Νομαρχια κ Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ειδικότητα θα καλυφθεί από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν, και με τη σειρά επιτυχίας τους και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα (παρ. 6 άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006). Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακ Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ειδικότητα θα καλυφθεί από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα τρίτεκνης οικογέ νειας, εφόσον υπάρχουν, και με τη σειρά επιτυχίας τους και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006) Ποσοστό 5% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων στις Περιφέρειες Ανατολικς Μακεδονίας και Θρά κης, Δυτικς Μακεδονίας και Κεντρικς Μακεδονίας πλην του νομού Θεσσαλονίκης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, θα καλυφθεί από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς εφόσον υπάρχουν, και με τη σειρά επιτυχίας τους, κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα και δηλώσουν ότι θα υπηρετσουν στις περιοχές αυτές του λάχιστον επί μία 10ετία (παρ. 6 άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2). Ποσοστό 5% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων στις Περιφέρειες Ανατολικς Μακεδονίας και Θρά κης, Δυτικς Μακεδονίας και Κεντρικς Μακεδονίας πλην του νομού Θεσσαλονίκης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, θα καλυφθεί από ομογενείς προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικς Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνικ ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του, εφόσον υπάρχουν, και με τη σειρά επιτυχίας τους, κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα και δηλώσουν ότι θα υπηρετσουν στις περιοχές αυτές του λάχιστον επί μία 10ετία (παρ. 1 άρθρο 9 του όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2). Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η κατανομ των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2 ως αντικαταστάθηκε κατά το σημείο αυτό με την παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006. Οι υποψφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω ειδικών θέσεων, που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πο λυτέκνων, γονείς με τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντες ποντίους ομογενείς και πα λιννοστούντες ομογενείς του, θα πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησ τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Z. Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, γονείς με τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντες ποντίους ομογενείς και παλιννοστούντες ομογενείς του, από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυ τές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον έχουν υποβάλει σχετικ αί τηση συμμετοχς για τους αντίστοιχους κλάδους. Οι θέσεις κατανέμονται για κάθε κατηγορία, κλάδο ειδικότητα στις Νομαρχίες και Επαρχεία κατά φορέα και αναφέρονται με τους κωδικούς τους στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ (Παράρτημα Η ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Οι υποψφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψφιοι και πολίτες των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκς Ενώσεως (ν. 2431/1996) με εξαίρεση όλες τις θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ: Δημοσιονομικών, Εφοριακών, Εφοριακών Κτηματικών και Τελωνεια κών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (άρθρο 3 π.δ. 8/2 ΦΕΚ 5/18.1.2/τ.Α ). 2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος Να έχουν την υγεία και τη φυσικ καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους.

3 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοττων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψη φίων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Κεφάλαιο Ε (Ενότητα: Αιτσεις για Ειδικ Εξέταση). 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. 5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολς των αιτσε ων συμμετοχς, όσο και κατά το διορισμό. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται στο Παράρτημα Α. Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδας και των Ανεξάρ τητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχς σε διαδικασία πλ ρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτ αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακ κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις ο υποψφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται στον πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, μαζί με τους κωδικούς τους, μέ χρι την ημερομηνία λξης της προθεσμίας υποβολς των αιτσεων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο δίπλωμα οποιουδποτε Τμματος ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα Ελληνικού Ανοι κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημε δαπς ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπς. 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΙΤΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Πτυχίο δίπλωμα οποιουδποτε Τμματος ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπς ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπς 520 αλλοδαπς πτυχίο ΚΑΤΕΕ ισότιμος τίτλος της ημεδαπς αλλοδαπς. 3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Δίπλωμα Επαγγελματικς Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) Πτυχίο Β κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα Πτυχίο Α κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδ ποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης Απολυτριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου Απολυτριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών Γραμματέων β) Οικονομίας 930 γ) Βιβλιοθηκονομίας Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρσεων β) Υπαλλλων Επιχειρσεων Μεταφορών γ) Υπαλλλων Λογιστηρίου δ) Υπαλλλων Διοίκησης ε) Εμπορικών Επιχειρσεων Λυκείου Γενικς Κατεύθυνσης άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικς μονάδας της ημεδαπς αλλοδαπς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την κάλυψη των θέσεων κλάδων ειδικοττων ΠΕ ΤΕ κατηγορίας, γίνονται επίσης δεκτοί: α) κάτοχοι πτυχίων διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευ ρωπαϊκς Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικς ισοτιμίας από το (Σ.Α.Ε.Ι) Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά και 110

4 12976 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκς Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμ φωνα με σχετικ απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικς εκπαίδευσης που χορηγείται από την Διεύθυνση Επαγ γελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του Ο.Ε.Ε.Κ. (άρθρο 13 του π.δ. 231/1998 ΦΕΚ 178 Α ). ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ απαιτείται: α) η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσι ών διαδικτύου (βλ. Κεφάλαιο Ζ και Παράρτημα Δ ) και β) η καλ γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας, όπως αναλυτικά ορίζεται κατά περίπτωση στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση αναφέρονται με κωδικούς στη στλη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟ ΣΟΝΤΑ του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ (Παράρτημα Η ). Οι κωδικοί αυτοί πρέπει απαραιττως να δηλω θούν στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρεται η ένδειξη «Συμπληρωματικοί Κωδικοί». Η επεξγηση των κωδικών αναφέρεται στο τέλος του «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ» και ο τρόπος απόδει ξης των πρόσθετων προσόντων στο Κεφάλαιο Ζ. Οι υποψφιοι πρέπει να κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα μέχρι την ημερομηνία λξης της προθεσμίας υπο βολς των αιτσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. ΙV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Στις Ειδικές Περιπτώσεις Πρόσληψης εμπίπτουν: Α) Σύζυγος ένα τέκνο Ελλνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν πρόσωπο που τραυματίστηκε σοβαρά, συ νεπεία τρομοκρατικς πράξης, είτε αυτ στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων. Στην περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να ασκσει το δικαίωμα διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο σε ένα τέκνο του (παρ.4 άρθρο 12 ν. 3230/2, ΦΕΚ 44/Α/11.2.2). Β) Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός αδελφ τελεί υπό επιτροπεία κατά τον χρόνο δημοσίευσης της προκρυξης, (τρίτο εδάφιο, παρ.21, άρθρο 20 ν. 2738/1999). Γ) Σύζυγος ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7 ης Σεπτεμβρίου 1999 (παρ.6, άρθρο 18 ν. 2768/1999). Δ) (i) Γονέας ένας αδελφός μία αδελφ προσώπου που απεβίωσε συνέπεια του τροχαίου δυστυχμα τος στη διάβαση Τεμπών την 13 η Απριλίου 2. (ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου δυστυχματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικς θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτς δεν επιθυμούν λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρό κειται για μαθητές, σε έναν γονέα έναν αδελφό μία αδελφ τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματι σθέντες σε σύζυγο ένα τέκνο τους. Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/ «Διορι σμός υπαλλλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 3200/2 ΦΕΚ 281/Α/9.12.2», ΦΕΚ 922/Β/ ). Ε) (i) Γονέας ένας αδελφός μία αδελφ προσώπου που απεβίωσε συνέπεια του τροχαίου δυστυχματος που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικς εκδρομς στο πέταλο του Μαλλιακού την 27 η Σεπτεμβρίου 2. (ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου δυστυχματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικς θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτς δεν επιθυμούν λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρό κειται για μαθητές, σε έναν γονέα έναν αδελφό μία αδελφ τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματι σθέντες σε σύζυγο ένα τέκνο τους. Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα [ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14/οικ / «Διο ρισμός υπαλλλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 ν. 3659/2008 ΦΕΚ 77/Α/ » (ΦΕΚ 1112/ )]. 2. Οι υποψφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε) περιπτώσεις προσλαμβάνονται στο δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτ αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, καθώς και στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκρυξη αριθμού θέσεων, σε σειρά πέραν του αριθμού των διοριστέ ων και έχουν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορέα, τα απαιτούμενα για τις θέσεις που επιθυ μούν να διορισθούν γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκρυξη. Αν δεν υπάρχει κεν θέση ο υποψφιος προσλαμβάνεται σε προσωποπαγ θέση που συνιστάται με την απόφαση πρό σληψης στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλά δου ειδικότητας που θα κενωθεί στον φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγς θέση (άρθρο 20 παρ. 21 ν. 2738/1999, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 και τo αντίστοιχο άρθρo 2 της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/ και της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14/οικ.15653/ ). Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη των παραπάνω ιδιοττων αναφέρονται στη περί πτωση 2 της ενότητας ΙΙ του Κεφαλαίου Η της παρούσας προκρυξης. V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ (βλέπε Παράρτημα Η ).

5 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ Τα εξεταστέα μαθματα, η ύλη τους και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων θα είναι διαφορετικά για κάθε κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτά με τη μέθοδο των ερωτσεων πολλα πλών επιλογών και οι απαντσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα. 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) 1.1. Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου Περιλαμβάνει γραπτ δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθ χρση της ελληνι κς γλώσσας θα εξετασθεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτσεις σχετικές με κεί μενο κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους Δημόσιο Δίκαιο Διοικητικό Δίκαιο Συστματα οργάνωσης διοίκησης Διοικητικές αρχές και υπηρεσίες Διοικητικές πράξεις Αρχ της νομιμό τητας Μορφές ελέγχου της Διοίκησης. Συμβούλιο της Επικρατείας Τακτικά Διοικητικά Δικαστρια. Αίτηση ακύρωσης Προσφυγ ουσίας Προσωπικ ευθύνη των οργάνων της Διοίκησης Ιδιωτικό Δίκαιο α) Αστικό Δίκαιο Οι κανόνες του δικαίου γενικά. Φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Δικαιοπραξία. Αντιπροσώπευση και πλη ρεξουσιότητα. Ενοχ. Έννοια, γένεση και απόσβεση. Ενοχές από σύμβαση. Ενοχ εις ολόκληρον. Υπερημερία δα νειστ και οφειλέτη. Εταιρεία Αστικού Δικαίου. Αδικοπραξίες. Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ αυτά γε νικά. Κυριότητα. Τρόπος κτσης. Περιεχόμενο και προστασία. Κληρονομικ διαδοχ γενικά. Διαθκη ιδιόγραφη, δημόσια και μυστικ. Περιεχόμενο διαθκης. Εξ αδιαθέτου διαδοχ. Νόμιμη μοίρα. Αποδοχ και αποποίηση κλη ρονομιάς. β) Εμπορικό Δίκαιο Εμπορικές πράξεις. Έμποροι. Εμπορικές εταιρείες. Συναλλαγματικ, γραμμάτιο εις διαταγν, τραπεζικ επιταγ Οικονομικ Εισαγωγικά: Το οικονομικό πρόβλημα. Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοττων. Το οικονομικό κύκλωμα και οι λειτουργίες του οικονομικού συστματος. Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία. Μικροοικονομικ: Θεωρία ζτησης. Ισορροπία καταναλωτ. Θεωρία παραγωγς και κόστους. Ισορροπία της επιχείρησης και προσδιορισμός παραγωγς και τιμών στον πλρη ανταγωνισμό, στο μονοπωλιακό ανταγωνι σμό και στο ολιγοπώλιο. Μακροοικονομικ: Μακροοικονομικά μεγέθη. Το νεοκλασικό και κεϋνσιανό υπόδειγμα μακροοικονομικς ισορ ροπίας. Θεωρία καταναλώσεων και επενδύσεων. Ζτηση χρματος και επιτόκιο στο νεοκλασικό και κεϋνσιανό υπόδειγμα. Περί πληθωρισμού και ανεργίας. Νομισματικ και δημοσιονομικ πολιτικ Λογιστικ Γενικ λογιστικ. Λογιστικές πράξεις τέλους χρσεως. Ισολογισμός αποτελέσματα και διάθεση αποτελεσμά των. Λογιστικ εταιριών. Γενικά περί βιομηχανικς λογιστικς. Κόστος κοστολόγηση. Γενικά περί ελληνικού γε νικού λογιστικού σχεδίου. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά τον κώδικα φορολογικών στοιχείων. Ελεγκτικ Δημόσια Οικονομικ & Δημοσιονομικό Δίκαιο Έννοια και φύση των φόρων. Διακρίσεις των φόρων. Πλεονεκτματα και μειονεκτματα αμέσων και εμμέσων φόρων. Διάρθρωση του φορολογικού συστματος στην Ελλάδα. Επιδιώξεις και στόχοι της φορολογικς πολιτι κς. Κατανομ του φορολογικού βάρους. Αντιδράσεις φορολογουμένων (φοροδιαφυγ, φοροαποφυγ, μετακύ ληση εμμέσων φόρων). Περί δημοσίου προϋπολογισμού γενικά. Ανάλυση δαπανών και εσόδων. Δημοσιονομικ και φορολογικ πολιτικ στον προσδιορισμό. Κατάρτιση και ψφιση προϋπολογισμού. Απολογισμός και γενικός ισολογισμός. Γενικά περί διαδικασίας είσπραξης δημοσίων εσόδων και διοικητικς εκτέλεσης. Έννοια, είδη και κανόνες πιστώσεων. Ανάληψη δημοσίων δαπανών και προληπτικός έλεγχος αυτών. Ελεγκτικό Συνέδριο. Συμβά σεις προμηθειών και δημοσίων έργων. 2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) 2.1. Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου Περιλαμβάνει γραπτ δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθ χρση της ελληνι κς γλώσσας θα εξετασθεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτσεις σχετικές με κεί μενο κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους Δημόσιο Δίκαιο Διοικητικό Δίκαιο Συστματα οργάνωσης διοίκησης Διοικητικές αρχές και υπηρεσίες Διοικητικές πράξεις. Προσωπικ ευθύ νη των οργάνων της διοίκησης Ιδιωτικό Δίκαιο α) Αστικό Δίκαιο Νομικά πρόσωπα. Κτση κυριότητας. Κληρονομικ διαδοχ εν γένει. Εξ αδιαθέτου διαδοχ. Νόμιμη μοίρα. Απο δοχ και αποποίηση κληρονομιάς. β) Εμπορικό Δίκαιο Έμποροι εμπορικές πράξεις. Εμπορικές εταιρείες. Σύσταση και λύση αυτών Οικονομικ Βασικές οικονομικές έννοιες. Προσφορά Ζτηση Τιμές. Κόστος Παραγωγς. Ελαστικότητες ζτησης και προ

6 12978 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. σφοράς. Συμπεριφορά Καταναλωτ και Επιχείρησης. Διεθνές εμπόριο (Βασικές έννοιες). Χρμα Πίστη Τρά πεζες (Βασικές έννοιες) Λογιστικ α) Γενικ Λογιστικ Εισαγωγ στην έννοια της Επιχείρησης και της λειτουργίας της. Τεχνικ της διγραφίας. Ο λογιστικός κύκλος για ατομικές επιχειρσεις από την αρχ της χρσης μέχρι το τέλος του διαχειριστικού έτους. Μισθοδοτικές κα ταστάσεις. β) Λογιστικ Εταιρειών Περιπτώσεις ομαλς και ανώμαλης διακοπς της λειτουργίας τους. Μετατροπές συγχωνεύσεις. Λογιστικ παραγγελίας και αντιπροσωπείας. 3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) 3.1. Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου Περιλαμβάνει γραπτ δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθ χρση της ελληνι κς γλώσσας θα εξετασθεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτσεις σχετικές με κεί μενο κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους (Το σύγχρονο δημοκρατικό πολίτευμα) Το άτομο και η Πολιτεία. Μορφές πολιτικς οργάνωσης (διάκριση πολιτευμάτων). Η Δημοκρατία και οι μορ φές της. Δημοκρατία και Σύνταγμα. Η Ελλάδα ως δημοκρατικ πολιτεία (Όργανα και λειτουργίες του Κράτους). Κοινωνία των Πολιτών. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη. Διεθνς Κοινότητα Διεθνείς Σχέσεις και Διε θνείς Οργανισμοί. Η Ευρωπαϊκ Ένωση Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες Ερωτματα και προβλματα από την ύλη των μαθηματικών του Γυμνασίου και Λυκείου (κάθε ορθ λύση είναι αποδεκτ, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για τη λύση του προβλματος). II. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Στους επόμενους πίνακες αναφέρονται οι ομάδες εξεταστέων μαθημάτων, τα εξεταστέα μαθματα και οι συ ντελεστές βαρύτητάς τους. Οι υποψφιοι για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονομικών θα εξεταστούν στην ομάδα μα θημάτων Α. Οι υποψφιοι για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης θα εξεταστούν στην ομάδα μαθημάτων Β. Οι υποψφιοι για τις θέσεις των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ θα εξεταστούν στα μαθματα που αναφέρονται στους αντίστοιχους πίνακες. ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Β 1. Κατηγορία ΠΕ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1.1. Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου Δημόσιο Δίκαιο Ιδιωτικό Δίκαιο Οικονομικ Λογιστικ Δημόσια Οικονομικ & Δημοσιονομικό Δίκαιο Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου Δημόσιο Δίκαιο Ιδιωτικό Δίκαιο Οικονομικ Λογιστικ Δημόσια Οικονομικ & Δημοσιονομικό Δίκαιο 2 2. Κατηγορία ΤΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 2.1. Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου Δημόσιο Δίκαιο Ιδιωτικό Δίκαιο Οικονομικ Λογιστικ 2 3. Κατηγορία ΔΕ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 3.1. Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες 2

7 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η βαθμολόγηση των μαθημάτων, θα γίνει με ηλεκτρονικ ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλε κτρονικού σαρωτ (scanner ΟΜR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρικ Επιτροπ, ορθές απαντσεις. Βαθμός του μαθματος είναι το άθροισμα των ορθών απαντσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας Εφόσον εφαρμόζεται και αρνητικ βαθμολόγηση, ο βαθμός προκύπτει μετά από αφαί ρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντσεις. Αν στη βαθμολογία προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία της μονάδος. Βαθμός της γραπτς εξέτασης του κάθε υποψηφίου είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων, λαμβανομένων υπόψη και των συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθματος. II. Διοριστέοι είναι τόσοι υποψφιοι όσοι και οι αντίστοιχες προκηρυσσόμενες θέσεις, σύμφωνα με τη σει ρά κατάταξης. IΙΙ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, ο τελικός βαθμός της γραπτς εξέτασης προσαυξάνεται λαμβάνοντας υπόψη ως κριτριο για κάθε υποψφιο: α) το βαθμό του βασικού του πτυχίου, β) τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές, γ) τυχόν εξειδικευμένη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και δ) τυχόν εντοπιότητα. Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού για τον κάθε υποψφιο είναι ο τελικός βαθμός της γραπτς εξέτασης, προσαυξημένος με βάση τα ανωτέρω υπό στοιχεία α, β, γ, και δ κριτρια, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά ακο λούθως: 1. Βαθμός τίτλου σπουδών. Προστίθεται ο βαθμός σε δεκάβαθμη κλίμακα του βασικού τίτλου, ακέραιος κλασματικός [με δύο (2) δεκαδι κά ψηφία], αφού αφαιρεθεί το πέντε (5) που αποτελεί τη βάση για την απονομ του. Αν ο βαθμός του τίτλου εί ναι σε άλλη κλίμακα ανάγεται στη δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το δέκα (10). 2. Μεταπτυχιακές σπουδές α) Για διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, προσαύξηση τέσσε ρις (4) μονάδες. β) Για μεταπτυχιακό τίτλο ετσιας τουλάχιστον φοίτησης, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμε νο της θέσης προσαύξηση δύο (2) μονάδες. Σημείωση: Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται και ως μεταπτυχιακός τίτλος (αφορά κυρίως πτυχία του εξωτερικού). 3. Εμπειρία Για εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον εξαμνου: μισ (0.5) μονάδα. Για εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον εξαμνων: μία (1) μονάδα. Για εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον εξαμνων: μιάμιση (1,5) μονάδα. Για εμπειρία τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαμνων: δύο (2) μονάδες. Για εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον εξαμνων: δυόμισι (2,5) μονάδες. Για εμπειρία οκτώ (8) τουλάχιστον εξαμνων: τρεις (3) μονάδες. Για εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον εξαμνων: τριάμισι (3,5) μονάδες. Για εμπειρία δώδεκα (12) τουλάχιστον εξαμνων: τέσσερις (4) μονάδες. Για εμπειρία δεκαέξι (16) τουλάχιστον εξαμνων: πέντε (5) μονάδες. Για εμπειρία είκοσι (20) εξαμνων και άνω: έξι (6) μονάδες. 4. Εντοπιότητα Προσαύξηση κατά είκοσι (20) μονάδες για τους υποψηφίους οι οποίοι δεσμεύονται να υπηρετσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του δημοσίου των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρ θρου 14 του ν. 2190/1994 της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, οι οποίες προκηρύσσονται στον αντίστοιχο νομό νησί παραμεθόρια περιοχ που ακολουθεί και είναι δημότες των Νομών: Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Πέλλας και Σερρών των νησιών του Αιγαίου: Ρό δου, Κω, Σύρου, Μυκόνου, Θρας, Μλου, Πάρου, Λέσβου, Σάμου, Ικαρίας, Χίου, Καρπάθου, Λέρου, Λμνου και Κυ θρων, Ιθάκης των παραμεθόριων περιοχών των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κιλκίς όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, δηλαδ: Των δμων Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς, Παραποτάμου, Σαγιάδας, Συβότων και Φιλιατών του νομού Θεσπρω τίας. Των δμων Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινακίου, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Καλπακίου, Κεντρικού Ζα γορίου, Κονίτσης, Μαστοροχωρίων, Μολοσσών, Τύμφης των κοινοττων Αετομηλίτσης, Λάβδανης, Παπίγκου, Πωγωνιανς και Φούρκας του νομού Ιωαννίνων. Των δμων Αξιούπολης, Γουμένισσας, Δοϊράνης, Ευρωπού, Κιλκίς, Κρουσσών, Μουριών, Πολυκάστρου, Χέρσου της Κοινότητας Λιβαδίων του νομού Κιλκίς. 5. Προσαύξηση συνολικς βαθμολογίας απολυθέντων παραιτηθέντων από τη «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Θεσσαλονίκης. Απολυθέντες παραιτηθέντες από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης δικαιούνται προσαυξσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικς βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τη συμμετοχ

8 12980 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. τους στη συγκεκριμένη διαδικασία, εφόσον απολύθηκαν το χρονικό διάστημα από και μέχρι τις και δεν έχουν δη συμπληρωμένες τις προϋποθέσεις πλρους συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό τους φορέα απολύθηκαν παραιτθηκαν μέχρι τις (τοι μέσα σε έξι μνες από την έναρξη ισχύος του άρ θρου 23 του ν. 3526/2007/ΦΕΚ 24/ /τ. A ). Ο τρόπος απόδειξης της ανωτέρω προσαύξησης αναφέρεται στην ενότητα 10 (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) του Κεφαλαίου Ζ της παρούσας προκρυξης. ΙV. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στο συνολικό βαθμό του διαγωνισμού, προηγείται ο κάτοχος διδακτορι κού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπς ισοτίμου της αλλοδαπς, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπου δών της ημεδαπς αναγνωρισμένου όμοιου της αλλοδαπς, ετσιας τουλάχιστον φοίτησης και ακολουθούν: ο υποψφιος που έλαβε το μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα που έχει το μεγαλύτερο συντελεστ και με τη σειρά που τα μαθματα αναγράφονται στην προκρυξη και αν στο συγκεκριμένο μάθημα έχουν τον ίδιο βαθμό, προ ηγείται ο υποψφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα που έχει τον αμέσως επόμενο σε μονάδες συντε λεστ και ούτω καθεξς. Αν παρά ταύτα δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς επιτυχίας βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, αυτ καθορίζεται από την Κεντρικ Επιτροπ με δημόσια κλρωση. V. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ Με βάση τους πίνακες βαθμολογίας και τις προσαυξσεις των υποψηφίων, θα συνταχθούν οι κατωτέρω προ σωρινοί πίνακες: α) Αλφαβητικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων στον οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι υποψφιοι, κατά κατη γορία. Παραπλεύρως του ονόματος κάθε υποψηφίου αναγράφονται ο τελικός βαθμός της γραπτς εξέτασης, οι προσαυξσεις, ο συνολικός βαθμός του διαγωνισμού καθώς και η σειρά κατάταξης. Ειδικότερα για την κατηγο ρία ΠΕ θα εκδοθούν ξεχωριστοί πίνακες για τις δύο ομάδες μαθημάτων. β) Αλφαβητικός πίνακας διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται οι διοριστέοι και παραπλεύρως του ονόμα τος του καθενός αναφέρεται ο φορέας και ο κλάδος στον οποίο διορίζεται. Ο Πίνακας διοριστέων καταρτίζεται με βάση τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων και με τη σειρά που έχουν σε αυτόν, σε συνδυασμό και με τη δλωση προτίμησς τους και περιλαμβάνει αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. γ) Αλφαβητικός πίνακας απορριπτέων κατά κατηγορία, στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι εκ των υποψηφίων δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται στην προκρυξη. Για τις ειδικές θέσεις πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας παλιννοστούντων ποντίων ομογενών παλιννοστούντων ομογενών του, καταρτίζονται αντί στοιχα και χωριστοί κατά κατηγορία πίνακες κατάταξης που περιλαμβάνουν τους υποψηφίους των ανωτέρω κατηγοριών κατά τη σειρά της συνολικς βαθμολογίας τους στο γραπτό διαγωνισμό. Οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων αποστέλλονται από την Κεντρικ Επιτροπ για ανάρτηση στα καταστματα των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικσεων της Χώρας και στο ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ κα ταχωρίζει στο δικτυακό του τόπο (www.asep.gr) τους πίνακες αυτούς και συγχρόνως αποστέλλει Δελτίο Τύπου στον ημερσιο τύπο με το οποίο γνωστοποιεί ότι οι ανωτέρω πίνακες απεστάλησαν για ανάρτηση στα κατα στματα των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης επιτρέπεται μέσα σε αποκλειστικ προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της αναρτσεώς τους, η άσκηση ενστάσεως για οποιονδποτε λόγο σε σχέση με τους πίνακες, πλην της βαθμολογίας. Επανεξέταση νέα βαθμολόγηση των γραπτών δεν επιτρέπεται. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσ της με αποστολ συστημένης επιστολς απευθείας στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση, που πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως πα ραλείψεως, πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολς παραβόλου σαράντα ευρώ ( 40) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομικ Υπηρεσία (ΔΟΥ), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και παραλλλως προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας των πι νάκων κατάταξης υποψηφίων. Εάν διαπιστώσει οποιαδποτε πλημμέλεια που επιδέχεται διόρθωση μπορεί να αναθέσει στην Κεντρικ Επιτροπ την ανασύνταξη των πινάκων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζονται οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων και επί τη βά σει αυτών οι πίνακες Διοριστέων. Ακολούθως το ΑΣΕΠ, αφού βεβαιωθεί για την ορθ σύνταξη των ανωτέρω πινάκων, τους κυρώνει και τους απο στέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνσεως (Τεύχος Γ ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Για τη συμμετοχ στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετικ αίτηση με το ειδικό έντυ πο «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Οι υποψφιοι της κατηγορίας ΠΕ υποβάλλουν το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 175», της κατηγορίας ΤΕ το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 176» και της κατηγορίας ΔΕ το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 177». Οι υποψφιοι δύνανται να αναζητσουν τα έντυπα των αιτσεων: στα Καταστματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικσεων στα κατά τόπους ΚΕΠ στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομς: Έντυπα αιτσεων > Δι αγωνισμοί ΑΣΕΠ > Γραπτοί.

9 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π Η ευθύνη της σωστς συμπληρώσεως της αιτσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολ, σε φάκελο μεγέθους Α4 σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας και την κατηγορία (ΠΕ ΤΕ ΔΕ) για την οποία ο υποψφιος υποβάλλει την αίτησ του, στην ακόλουθη διεύθυνση: Α Σ Ε Π ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008 Ταχυδρομικ θυρίδα: ΤΚ ΑΘΗΝΑ Οι υποψφιοι υποβάλλουν αίτηση στο διαγωνισμό μέχρι και την 24 Οκτωβρίου 2008 ημέρα Παρασκευ Το εμπρόθεσμο της αιτσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικς σμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολς ο οποίος μετά την αποσφράγισ του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Κάθε υποψφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ ΔΕ). Η υποβολ περισσοτέρων της μιας αιτσεων για θέσεις της ίδιας προκρυξης συνεπάγεται αυτοδικαί ως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Στην αίτησ του ο υποψφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ειδικότητα, φορέα και νομαρχία, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί. Αν ο υποψφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά κλάδο ειδικότητα με τη σειρά που αναγράφονται στην προκρυξη. Στην «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» ο υποψφιος επισυνάπτει: α) Φωτοαντίγραφο διπλς όψεως της ανωτέρω συμπληρωμένης «Αίτησης Υπεύθυνης Δλωσης» με πρωτό τυπη υπογραφ, β) παράβολο είκοσι (20) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομικ Υπηρεσία (ΔΟΥ), γ) φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικς ταυτότητας ( ελλείψει ταυτότητας, των κρισίμων σελί δων του διαβατηρίου δηλαδ αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και η φωτο γραφία του κατόχου). Εάν από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης, δ) πρωτότυπα επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικών γνώσης ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ, πιστοποιητικών, δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο Κεφάλαιο Ζ, με τα οποία απο δεικνύονται τυχόν ιδιότητες κριτρια που τον αφορούν. Εάν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά τα σχετιζόμενα με τυχόν ιδιότητες του υποψηφίου (πολυτέκνου, τριτέκνου, εντοπιότητας, κ.λ.π.), τότε οι ιδιότητες αυτές δεν θα ληφθούν υπόψη, ακόμη και αν δηλώνονται στις σχετικές ενδείξεις του εντύπου των αιτσεων. Εάν δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ, οι υποψφιοι τί θενται στον πίνακα απορριπτέων. Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθ συμπλρωση του εντύπου της αιτσεώς τους ώστε αυτ: α) Να είναι πλρης και β) Να ανταποκρίνεται απολύτως καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους. Αντικατάσταση της αιτσεως διόρθωση αυτς συμπλρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών έστω και συμπληρωματικών διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λξη της προθεσμίας υποβολς των αι τσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιττως να αναγράφει στο επάνω μέρος του εντύπου με μεγάλα γράμμα τα «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ» άλλως ενδέχεται να μη ληφθεί υπόψη. Όπου απαιτείται από την παρούσα προκρυξη, δλωση προσόντος ιδιότητας, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχς όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με χωριστ υπεύθυνη δλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Στην αίτησ του ο υποψφιος αναγράφει τη Νομαρχία στην περιφέρεια της οποίας επιθυμεί να εξετασθεί. Είναι ενδεχόμενο η εξέταση να γίνει σε ορισμένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικσεις σε περίπτωση μικρού αριθ μού υποψηφίων. Εάν δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη ένδειξη της Νομαρχιακς Αυτοδιοίκησης (βλ. Παράρ τημα Ζ ), τότε θα θεωρηθεί ως τόπος εξέτασης η Αθνα. Οι κωδικοί των απαιτούμενων πρόσθετων προσόντων που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕ ΣΕΩΝ (Παράρτημα Η ) πρέπει απαραιττως να δηλωθούν στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρε ται η ένδειξη «Συμπληρωματικοί Κωδικοί». ΚΩΔ. 98: Οι υποψφιοι απολυθέντες παραιτηθέντες από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης προκειμένου να τύχουν προσαυξσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικς βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τη συμμετοχ τους στη διαδικασία επιλογς θέσεων, πρέπει απαραιττως να δηλώσουν τον κωδικό 98 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επειδ η επεξεργασία των αιτσεων θα γίνει μηχανογραφικά, οι υποψφιοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν τα οικεία τετραγωνίδια της αίτησης καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται σε προσόντα, ιδιότητες κριτρια που απαιτούνται διαθέτουν. Αν οι υποψφιοι δεν συμπληρώσουν τα προαναφερόμενα τε τραγωνίδια κωδικούς, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα κριτρια, έστω και αν προσκομίζονται τα σχε τικά δικαιολογητικά.

10 12982 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Το ΑΣΕΠ μετά την παραλαβ των αιτσεων θα καταρτίσει αλφαβητικό αρχείο των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, καθώς και πίνακα των υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία επειδ η αίτησ τους είναι εκπρόθεσμη λείπει το καθορισμένο παράβολο. Οι πίνακες αποκλειομένων που περιλαμβάνουν το λόγο απο κλεισμού για κάθε υποψφιο θα αναρτηθούν στο κτίριο του ΑΣΕΠ στην Αθνα και στις Νομαρχιακές Αυτοδι οικσεις της Χώρας. Κατά των πινάκων αυτών ο υποψφιος έχει δικαίωμα υποβολς αντιρρσεων, με σχετικ αναφορά που υποβάλλει καταθέτει στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικς προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Υποψφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοττων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, δη λαδ υποψφιοι με οποιαδποτε πάθηση βλάβη που δεν επιτρέπει τη φυσικ χρση γραφς, τυφλοί, αμβλύω πες, κωφοί, βαρκοοι, δυσλεξικοί, καθώς και υποψφιοι με νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλματα άλλα προ βλματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτώς με λοιπές παθσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας τους την ελληνικ νοηματικ γλώσσα, θα πρέπει: α) να αναγράψουν στην κεφαλίδα της αίτησς τους με κεφαλαία γράμματα τη φράση «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΕΙ ΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ». β) να επισυνάψουν στην αίτησ τους τα ακόλουθα επικυρωμένα δικαιολογητικά: i) Βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικς επιτροπς του άρθρου 165 του ν. 3528/2007, (Υπαλληλικός Κώδικας, ΦΕΚ 26/ /τ. Α ) από την οποία: να προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση βλάβη και η συνεπεία αυτς αδυναμία συμμετοχς σε γραπτ δοκιμασία και να πιστοποιείται η φυσικ καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκσει τα καθκοντα της θέσης για την κα τάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνισθεί. ii) Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία, επιπλέον ειδικ διαγνωστικ έκθεση Δημοσίου Ια τροπαιδαγωγικού Κέντρου Σταθμού, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσ τους στα μαθματα δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπο αντίγραφα επικυρωμένα, σύμφωνα με τα αναφε ρόμενα στο τέλος του Κεφαλαίου Ζ. iii) Δλωση (σε απλό χαρτί γραφς), στην οποία να αναφέρουν τον τρόπο εξέτασης με τον οποίο επιθυμούν να εξετασθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ. Οι υποψφιοι οι οποίοι δεν θα γίνουν δεκτοί για ειδικ εξέταση, θα ειδοποιηθούν εγκαίρως και πάντως του λάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτ, με φρο ντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΑΣΕΠ, θα τους γνωστοποιηθεί και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο μπορούν να εξετασθούν μαζί με τους λοιπούς υποψηφίους του γραπτού διαγωνισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα είναι γραπτός. Η ημερομηνία διεξαγωγς του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως, με ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ. Τα θέματα θα μεταδοθούν στα εξεταστικά κέντρα με το σύστημα Vertical Blanking Internal (V.B.I.) του Υπουρ γείου Εθνικς Παιδείας και Θρησκευμάτων, με οποιοδποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Οι υποψφιοι πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, προσόντα και ιδιότητες μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολς των αιτσεων συμμετοχς. Τα σχετικά αποδεικτικά, τα οποία υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχς, πρέπει να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ. Επικυρωμένη φωτοτυπία τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτσης αυτού. Προσοχ Για την προσθκη των, πέραν του 5, μονάδων του βαθμού του τίτλου και των κλασμάτων των μονάδων αυτών πρέπει στο αποστελλόμενο κυρωμένο αντίγραφο του τίτλου να γίνεται μνεία της ακριβούς αριθμητικς βαθ μολογίας. Εάν η βαθμολογία εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό με ακέραιο αριθμό, το αντίγραφο αυτό πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση της οικείας σχολς περί της πραγματικς αριθμητικς βαθμολογίας (όχι της τυχόν στρογγυλοποιημένης σε ακέραιη μονάδα). Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχ τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό πρόσληψη στο δημόσιο τομέα, νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος. Προς απόδειξη αυτών οι υποψφιοι απόφοιτοι των ΙΕΚ πρέπει να προσκομίσουν: Δίπλωμα Επαγγελματικς Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος, από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολο γίας του στo θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης

11 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβς ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψφιος κατέστη διπλωματούχος. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπ: α) Για τίτλους Πανεπιστημιακς και Τεχνολογικς Εκπαίδευσης απαιτείται, μόνον: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικς κλίμακας αυτού με τη βαθμολογικ κλίμακα των ημεδαπών τίτλων Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιμία του τίτλου καθώς και την αντιστοιχία της βαθμολογικς κλίμα κας αυτού με τη βαθμολογικ κλίμακα των ημεδαπών τίτλων Πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικς Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικς Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.), εφόσον στην τελευταία αυτ περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του Σ.Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ.2 12 και 11 του π.δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της ΕΕ). Οι υποψφιοι που είναι κάτοχοι των παρακάτω πτυχίων, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πρά ξης αναγνώρισης για την ισοτιμία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α το Ι.Τ.Ε. από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογικ αντιστοιχία του τίτλου: i) Ιατρικς, τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκσεως ιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 84/1986 (ΦΕΚ 31/Α/86) και ii) Νοσηλευτικς Μαιευτικς, τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγη θεί άδεια ασκσεως επαγγέλματος Νοσηλευτ Νοσηλεύτριας Μαιευτ Μαίας στην ημεδαπ, σύμφωνα με το π.δ. 40/1986 (ΦΕΚ 14/Α/86) και το π.δ. 97/86 (ΦΕΚ 35/Α/86), αντίστοιχα. Οι υποψφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκς Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικς ισο τιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικς Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ) όπως ισχύει κάθε φορά, και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκς Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κα τοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετικ απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικς εκπαίδευσης που χο ρηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικς Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως ανα γνώρισης για την ισοτιμία του τίτλου. Σημείωση: (βαθμολογικ αντιστοιχία) Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους, αντιστοιχία βαθμολογικς αξιολογι κς κλίμακας με τη βαθμολογικ αξιολογικ κλίμακα τίτλων της ημεδαπς, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζε ται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτ, ο υποψφιος στη θέση του εντύπου της αίτησης που αναφέρεται στο βαθμό τίτλου σπουδών συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογικς κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπς, δηλ. «5». Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικς Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξε ων της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολς στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπς, καθορίζουν με βεβαίωσ τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. της ημεδαπς. Με βάση τη βεβαίωση αυτ τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. το Ι.Τ.Ε.». Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζό μενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. της ημεδαπς, τα οποία ζητούνται από την προκρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις. β) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικς μη επαγγελματικς Εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικς Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικς και επαγ γελματικς εκπαίδευσης αλλοδαπς, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπς ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) Εθνικς Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, Αθνα και βεβαίω ση αντιστοιχίας του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικς Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. Οι κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκς Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμ φωνα με σχετικ απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικς εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγ γελματικς Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α ), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου. Όλα τα ανωτέρω (τίτλοι, βεβαιώσεις, πράξεις, πιστοποιητικά) πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολς των αιτσεων.

12 12984 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Οι υποψφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετσιας τουλάχιστον φοίτη σης, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσομένων θέσεων, προσκομίζουν επικυ ρωμένη φωτοτυπία του διδακτορικού μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το αντίστοιχο Εκ παιδευτικό Ίδρυμα η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπ απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι την τε λευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολς των αιτσεων και σε περίπτωση που από την πράξη το πιστοποι ητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χοργησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασ της. Σημείωση: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπς αναγνωρίζεται μόνο εφό σον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μετα πτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος, β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει τον βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχι ακός τίτλος. 3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Για όσους υποψηφίους έχουν εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσομένων θέσεων, η εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί με σχέση εργασίας σύμβαση έργου στο δημόσιο τον ιδιωτικό τομέα με την ιδι ότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την απόδει ξη του είδους και της χρονικς διάρκειας της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπ αλλοδαπ αναφέ ρονται στο Παράρτημα Β της παρούσας προκρυξης. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας σύμβαση έργου στο δημόσιο τον ιδιωτικό τομέα άσκηση επαγγέλματος σε καθκοντα έργα συναφ με το αντικείμενο των προς πλρωση θέ σεων προσμετρούμενη, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψφιος μετέχει στη διαγωνιστικ διαδικασία. 4. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ. Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ της Προκρυξης. 5. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ. Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτς αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ της παρούσας προκρυξης. 6.. Οι υποψφιοι οι οποίοι δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπη ρεσιών του δημοσίου των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 της παρα γράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, οι οποίες προκηρύσσονται στον αντίστοιχο νομό νησί παραμεθόρια περιοχ που ακολουθεί και είναι δημότες των Νομών: Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Πέλλας και Σερρών των νησιών του Αιγαίου: Ρόδου, Κω, Σύρου, Μυκόνου, Θρας, Μ λου, Πάρου, Λέσβου, Σάμου, Ικαρίας, Χίου, Καρπάθου, Λέρου, Λμνου και Κυθρων, Ιθάκης των παραμεθόριων περιοχών των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κιλκίς όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, δηλαδ: των δμων Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς, Παραποτάμου, Σαγιάδας, Συβότων και Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας, των δμων Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινακίου, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Καλπακίου, Κεντρικού Ζα γορίου, Κονίτσης, Μαστοροχωρίων, Μολοσσών, Τύμφης των κοινοττων Αετομηλίτσης, Λάβδανης, Παπίγκου, Πωγωνιανς και Φούρκας του νομού Ιωαννίνων, των δμων Αξιούπολης, Γουμένισσας, Δοϊράνης, Ευρωπού, Κιλκίς, Κρουσσών, Μουριών, Πολυκάστρου, Χέρσου της Κοινότητας Λιβαδίων του νομού Κιλκίς, και των οποίων ζητούν την προτίμηση, προσκομίζουν πιστοποιητικό του Δημάρχου Προέδρου του οικείου Δμου Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του δημότη. Οι υποψφιοι που κάνουν χρση του ανωτέρω πλεονεκτματος και δέχονται να υπηρετσουν στη θέση της επιλογς τους επί 10ετία τουλάχιστον, δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 3051/2, να αποσπασθούν, μετατεθούν, μεταταγούν μεταφερθούν πριν τη συμπλρωση 10ετίας. Ο κωδικός της εντοπιότητας που αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ (Παράρτημα Η ), πρέπει απαραιττως να δηλωθεί στην αντίστοιχη θέση του εντύπου της αίτησης. 7. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Οι πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό του οικείου δμου της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομ αποτελεί προϋπόθεση για την κτση της ιδιότητας του πολυτέκνου αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλο δαπς αρχς πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό οικογενειακς κατάστασης της αλλοδαπς, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ. Οι προϋποθέσεις κτσεως της ιδιότητας του πολυτέκνου αναφέρονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα Ε της παρούσας προκρυξης. Τα τέκνα πολυτέκνων: α) Πιστοποιητικό οικογενειακς κατάστασης του οικείου δμου κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπς αρχς και

13 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π β) Πιστοποιητικό οικογενειακς κατάστασης της πατρικς οικογένειας, του οικείου δμου κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομ αποτελεί προϋπόθεση για την κτση της ιδιότητας του πο λυτέκνου αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπς αρχς πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπον δίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό οικογενειακς κατάστασης της αλλοδαπς, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ. Οι προϋποθέσεις κτσεως της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας αναφέρονται, κατά περίπτωση, στο Παράρτημα Ε της πα ρούσας προκρυξης. Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρμόδια αλλοδαπ αρχ ορίζεται στο τέ λος του παρόντος κεφαλαίου. Το πιστοποιητικό οικογενειακς κατάστασης των Πολυτέκνων με τέσσερα τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρττως ηλικίας και λοιπών ιδιοττων, πρέπει να περιλαμβάνει: 1) Όταν ο υποψφιος πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου: α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. γ) Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα. δ) Τα από άλλο άλλους γάμους του ιδίου της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέ ρονται αναλυτικά. ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για την μητέρα. στ) Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. ζ) Ημερομηνία γεννσεως όλων των ανωτέρω. 2) Όταν ο υποψφιος πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας: α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του. γ) Τα από άλλο άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του. ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. στ) Ημερομηνία γεννσεως όλων των ανωτέρω. Για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις Ι και ΙΙ του Παραρτματος Ε : Α. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνικ ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979, το πιστοποι ητικό οικογενειακς κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει: 1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου: α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. γ) Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα. δ) Τα από άλλο άλλους γάμους του ιδίου της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέ ρονται αναλυτικά. ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για την μητέρα. στ) Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. ζ) Ημερομηνία γεννσεως όλων των ανωτέρω. η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω. θ) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία). 2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας: α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του. γ) Τα από άλλο άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυ τικά. δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του. ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. στ) Ημερομηνία γεννσεως όλων των ανωτέρω. ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω. η) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης χηρείας όλων των θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία). Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακς κατάστασης απαιτείται επιπλέον: α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα, με το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδποτε λόγο κατά 70% για τους ανάπηρους πολέμου. β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρττως ηλικίας, από οποιοδποτε λόγο τέκνα ανά πηρα πολέμου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους. γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικς ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου τέκνου αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολς από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπου δών της μαθητείας για τέχνη επάγγελμα.

14 12986 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Β. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνικ ιδιότητα, βάσει των διατάξεων του νόμου 3454/2006, το πι στοποιητικό οικογενειακς κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει: 1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου: α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα. δ) Τα από άλλο άλλους γάμους του ιδίου της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται ανα λυτικά. ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα. στ) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. ζ) Ημερομηνία γεννσεως όλων των ανωτέρω. η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω. 2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας: α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του. γ) Τα από άλλο άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του. ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. στ) Ημερομηνία γεννσεως όλων των ανωτέρω. ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω. η) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία). Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακς κατάστασης απαιτείται επιπλέον: α) Σε περίπτωση οποιασδποτε αναπηρίας τέκνου αδελφού υποψηφίου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρττως ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία και η ισοβιότητα αυτς. β) Σε περίπτωση αναπηρίας εξ οιασδποτε αιτίας αναπηρίας πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω, κατά περίπτωση, αναπηρία και ειδικώς για την αναπηρία πολέμου και η ισοβιότητα αυτς. γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικς ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου τέκνου αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολς Πανεπιστημιακς Τεχνολογικς Εκπαίδευ σης αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπς αλλοδαπς, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών. δ) Σε περίπτωση που τέκνο αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτικ του θη τεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από αρμόδια αρχ 8. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ο ένας εκ των γονέων με τρία παιδιά ένα εκ των τριών τέκνων: α) Πιστοποιητικό οικογενειακς κατάστασης του δμου της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομ αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα τέ κνου τρίτεκνης οικογένειας αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπς αρχς. Οι προϋποθέσεις κτσεως της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα τέκνου τρίτεκνης οικογένειας αναφέρονται κατά περίπτωση στο Παράρ τημα Ε της παρούσας προκρυξης και β) Υπεύθυνη δλωση του υποψηφίου στην οποία: (i) να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα λοιπά μέλη της οικογένειας και (ii) να βεβαιώνεται ότι κανένα μέλος της οικογένειας δεν έχει διοριστεί κάνοντας χρση του δικαιώματος του ποσοστού 10%. Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρμόδια αλλοδαπ αρχ ορίζεται στο τέ λος του παρόντος κεφαλαίου. Το πιστοποιητικό οικογενειακς κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει: 1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα: α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα. δ) Τα από άλλο άλλους γάμους του ιδίου της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται ανα λυτικά. ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα. στ) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. ζ) Ημερομηνία γεννσεως όλων των ανωτέρω. 2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του. γ) Τα από άλλο άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του. ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. στ) Ημερομηνία γεννσεως όλων των ανωτέρω.

15 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ζ) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία). Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακς κατάστασης απαιτείται επιπλέον: α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρττως ηλικίας και οικογενειακς κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανα πηρία. β) Για την απόδειξη της σπουδαστικς ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου τέκνου αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολς πανεπιστημιακς τεχνολογικς εκπαίδευ σης αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπς αλλοδαπς από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών. γ) Σε περίπτωση που τέκνο αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτικ του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών. δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων διαζύγιο δι ακοπ της έγγαμης συμβίωσης ένα περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστικ διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρω μένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτσει διατηρεί την γονικ μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων. 9. ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΟΝΤΙΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ. Οι παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς, φωτοαντίγραφο του Ελληνικού διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνικ Προξενικ Αρχ διαβατηρίου αλλοδαπς, συμπεριλαμβανομένης και της σελίδας με την Ελληνικ προξενικ θεώρηση, από τα οποία να προκύπτει ότι ο σκοπός άφιξης στην Ελλάδα είναι η παλιννόστη ση απόφαση του Νομάρχη από την οποία να προκύπτει η Ελληνικ τους ιθαγένεια βεβαίωση της αρμόδιας αρχς που έχει εκδώσει την σχετικ απόφαση για την ιθαγένεια (Α Τμμα Ιθαγένειας της Διεύθυνσης Αστικς και Δημοτικς Κατάστασης ΥΠΕΣΔΔΑ) ότι ο υποψφιος ανκει στην ανωτέρω κατηγορία. Οι παλιννοστούντες ομογενείς προερχόμενοι από χώρες της πρώην Σοβιετικς Ένωσης που απέκτησαν την Ελληνικ ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου αλλοδα πς συμπεριλαμβανομένης και της σελίδας με την ελληνικ προξενικ θεώρηση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο σκοπός άφιξης στην Ελλάδα είναι η παλιννόστηση απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Πε ριφέρειας για την κτση της Ελληνικς ιθαγένειας βεβαίωση της αρμόδιας αρχς που έχει εκδώσει την σχε τικ απόφαση για την ιθαγένεια (Α Τμμα Ιθαγένειας της Διεύθυνσης Αστικς και Δημοτικς Κατάστασης ΥΠΕΣ ΔΔΑ) ότι ο υποψφιος ανκει στην ανωτέρω κατηγορία. Οι υποψφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετικ ένδειξη στην αίτηση συμμετοχς τους, ότι δέχονται να υπηρετσουν επί δεκαετία τουλάχιστον στις περιοχές στις οποίες προ κηρύσσονται οι αντίστοιχες θέσεις. 10. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Οι υποψφιοι απολυθέντες παραιτηθέντες από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε» Θεσσαλο νίκης, προκειμένου να τύχουν προσαυξσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικς βαθμολογίας που συ γκεντρώνουν από τη συμμετοχ τους στη συγκριμένη διαδικασία πρέπει να δηλώσουν τον κωδικό 98 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ και να προσκομίσουν: α) Αντίγραφο εγγράφου Καταγγελίας της Σύμβασης Εργασίας και Υπεύθυνη δλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις πλρους συνταξιοδοτσεως κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3526/2007 (τοι ), προκειμένου για τους απολυθέντες β) Αντίγραφο Πράξεως παραιτσεως, προκειμένου για τους παραιτηθέντες. Οι προϋποθέσεις χρσης της ανωτέρω προσαύξησης αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤ ΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. Αλλοδαπς Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπς, που απαιτούνται από την προκρυξη πρέπει να είναι επι κυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνικ γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχς που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχ που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζο νται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχ που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβ αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο δημόσια αρχ επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασ τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχ του Υπουργείου Εξωτερικών την Πρεσβεία το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα από δικηγόρο από άμισθο ερμη νέα διορισμένο βάσει του ν. 148/ / Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπου δών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτο αντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα επικυρωμένα αντί γραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επι κυρώνεται με υπεύθυνη δλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986.

16 12988 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Ημεδαπς α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπς (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικς έννομης τάξης, προ ερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές τις Υπηρεσίες της Ελληνικς Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών άδειες πιστοποιητικά βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο σε ακριβές αντίγραφο του πρωτο τύπου σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχς που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχ που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδποτε διοικητικ αρχ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) τις Υπηρεσίες της Ελληνικς Αστυνομίας δικηγόρο συμβολαιογράφο. Ο υποψφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιττως με υπεύθυνη δλωση κατά το άρθρο 8, παρ. 4, του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύ πων που έχει στα χέρια του. Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητικ αρχ, καθώς και τα απλά αντί γραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητικ αρχ που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα. β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπς (δηλαδ έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπς, όπως αποδείξεις παροχς υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώ νει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτρια οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψφιο στην αίτηση συμμετοχς του στη διαδικασία πλρωσης θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λξεως της προθεσμίας υποβολς των αιτσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτριο ιδιότητα υπρχε κατά την τελευταία ημέρα λξεως της προθεσμίας υποβολς των αιτσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ο διορισμός των επιτυχόντων θα γίνει, υποχρεωτικά, στον εισαγωγικό βαθμό του οικείου κλάδου κάθε κατη γορίας. Σε περίπτωση μη αποδοχς διορισμού κωλύματος διορισμού, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά βαθμολογίας του οικείου πίνακα. Το ίδιο θα ισχύσει και όταν οι υποψφιοι που διορίστηκαν παραιτηθούν εντός έτους από το διορισμό τους. ΙΙ. ΔΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Οι υποψφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέ ρες από την λξη της προθεσμίας υποβολς των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων. 1. Οι διοριστέοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο διορισμού τους στον οικείο φορέα: Το πιστοποιητικό στρατολογικς κατάστασης (για τους άνδρες), το αντίγραφο ποινικού μητρώου καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισμού, άλλως οι υποψφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλρωση οι αμέσως επόμενοι. Υπεύθυνη Δλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι κατά τη λξη της προθεσμίας υποβολς της αίτησης συμ μετοχς τους στη διαδικασία πλρωσης θέσεων της παρούσας προκρυξης, δεν κατείχαν θέση τακτικού υπαλ λλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α β βαθμίδας, κατόπιν διορισμού τους με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία πενταετία από το διορισμό τους. 2. Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης (όπως αναφέρονται στην ενότητα IV του Κεφαλαίου Α ) απαιτείται: Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης: α) Βεβαίωση της Αστυνομικς Διεύθυνσης στην περιοχ της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός, β) Βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομικ επιτροπ του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της πε ρίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και γ) εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο σε ένα τέκνο, υποβολ, από το πρόσωπο το οποίο θα ασκσει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνης δλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του σοβαρώς τραυ ματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυμεί να ασκσει το δικαίωμα διορισμού. Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης: Για την απόδειξη του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου αδελφός αδελφ τελεί υπό επιτροπεία πιστοποιητικό οικογενειακς κατάστασης του οικείου δμου κοινότητας και ανάλογη δικαστικ απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία. Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης: α) Ληξιαρχικ πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δμο Κοινότητα, β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικς Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικς Αλλη λεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλθηκε εξαιτίας του σεισμού, γ) Υπεύθυνη δλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/86 ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη άλλο άτομο της οικογένειας και δ) Πιστοποιητικό του οικείου δμου κοινότητας οικογενειακς κατάστασης του αιτούντος, στο οποίο να εμ φανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της και να προκύπτει η συγγενικ σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέρω θανόντα. * *

17 ΦΕΚ 461 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Δ) περίπτωσης: α) Ληξιαρχικ πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δμο Κοινότητα, για την υποπερίπτωση (i). β) Βεβαίωση Διευθυντ Μονάδας Εντατικς Θεραπείας και ενός ιατρού αυτς από την οποία να πιστοποιεί ται ο σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικς Θεραπείας, για την υποπερί πτωση (ii). Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii) γ) Υπεύθυνη δλωση του ν. 1599/1986 ότι ο ίδιος το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το δι καίωμα διορισμού: δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα στη διάβαση των Τεμπών την 13η Απριλίου 2 και δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3200/2 άλλο άτομο της οικογένειας. δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 παραίτησης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το δι ορισμό. ε) Πιστοποιητικό οικογενειακς κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογέ νειάς του και η συγγενικ σχέση του με τον θανόντα τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαίου δυστυχματος. στ) Δικαστικ απόφαση βεβαίωση της οικείας αστυνομικς αρχς από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνα τος ο τραυματισμός, συνεπεία του οποίου ακολούθησε η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικς Θεραπείας, επλθε από το τροχαίο δυστύχημα στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2. Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Ε) περίπτωσης: α) Ληξιαρχικ πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δμο Κοινότητα, για την υποπερίπτωση (i). β) Βεβαίωση Διευθυντ Μονάδας Εντατικς Θεραπείας και ενός ιατρού αυτς από την οποία να πιστοποιεί ται ο σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικς Θεραπείας, για την υποπερί πτωση (ii). Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii) γ) Υπεύθυνη δλωση του ν. 1599/1986 ότι ο ίδιος το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το δι καίωμα διορισμού: δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικς εκδρομς στο πέταλο του Μαλλιακού την 27 η Σεπτεμβρίου 2. δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 3659/2008 άλλο άτομο της οικογένειας. δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 παραίτησης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το δι ορισμό. ε) Πιστοποιητικό οικογενειακς κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογέ νειάς του και η συγγενικ σχέση του με τον θανόντα τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαίου δυστυχματος. στ) Δικαστικ απόφαση βεβαίωση της οικείας αστυνομικς αρχς από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνα τος ο τραυματισμός, συνεπεία του οποίου ακολούθησε η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικς Θεραπείας, επλ θε από το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικς εκδρομς στο πέταλο του Μαλλιακού την 27 η Σεπτεμβρίου 2. Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για μεν τις (Α), (Γ), (Δ) και (Ε) περιπτώσεις κατά την ημέρα λξε ως της προθεσμίας υποβολς των αιτσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκ ρυξης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε) περιπτώσεις προσκομίζονται στο φορέα κατά τον χρόνο του διορισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Προκρυξη αυτ να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Το τεύχος αυτό της Εφημερίδας της Κυβερνσεως να αποσταλεί: Σε όλες τις Διευθύνσεις Τοπικς Αυτοδιοί κησης και Διοίκησης των Νομών της Χώρας και τις Διευθύνσεις Διοίκησης της έδρας των Περιφερειών της Χώ ρας, οι οποίες και να αναρτσουν την προκρυξη αυτ στα καταστματά τους. Να σταλεί επίσης και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικσεις της Χώρας στην περιοχ των οποίων προκηρύσσεται πλρωση θέσεων οι οποίες να προβούν σε ανάρτησ της. Τα Παραρτματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η καθώς και το Υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δλωσης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκρυξης. Περίληψη της προκρυξης να δημοσιευθεί στις εφημερίδες: Των Αθηνών «KAΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΝΕΑ» και σε μία τοπικ εφημερίδα της έδρας του νομού στον οποίο προκη ρύσσονται θέσεις. Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης της προκρυξης να μεταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Η Προκρυξη περίληψη αυτς να καταχωρισθεί στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ: Αθνα, 3 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΗΣ

18 12990 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Οι υποψφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψφιοι και πολίτες των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκς Ενώσεως (ν. 2431/1996) με εξαίρεση όλες τις θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ: Δημοσιονομικών, Εφοριακών, Εφοριακών Κτηματικών και Τελωνεια κών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (άρθρο 3 π.δ. 8/2 ΦΕΚ 5/18.1.2/τ.Α ). Για όσους έχουν αποκτσει την ελληνικ ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) του λάχιστον έτος από την απόκτησ της, μέχρι την ημερομηνία λξεως της προθεσμίας υποβολς των αιτσεων. Για τους πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκς Ενώσεως απαιτείται η γνώση της Ελληνικς γλώσσας σε βαθ μό επαρκ για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελλη νομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικς Γλώσσας (τηλ.2310/459101/5 και 210/ ) των κατωτέρω επιπέδων: Πιστοποιητικό Γ Επιπέδου: για κλάδους ειδικότητες της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης. Πιστοποιητικό Δ Επιπέδου: για κλάδους ειδικότητες της κατηγορίας Πανεπιστημιακς (Π.Ε.) και Τεχνολο γικς (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης. Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικς Γλώσσας του Αριστο τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ , τηλ.2310/ ) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετικ εξέταση του υποψηφίου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Δικαιούνται επίσης να είναι υποψφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνικ ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησ της, εφόσον μέχρι την απόκτησ της ταν υπκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκς Ενώσεως. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικς ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν. δ. 3832/1958). 2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος Να έχουν την υγεία και την φυσικ καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λξεως της προθεσμίας υποβολς των αιτσεων, ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού, τοι: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδποτε ποιν. β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπ, υπεξαίρεση (κοιν και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογρα φία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθκοντος, συκοφαντικ δυσφμιση καθ υποτροπ εγκλματα κατά της γενετσιας ελευθερίας οικονομικς εκμετάλ λευσης της γενετσιας ζως. γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπς με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λξει ο χρόνος που ορί στηκε για τη στέρηση. ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητικ δικαστικ συμπαράσταση (πλρη μερικ) είτε υπό επικουρικ δικαστι κ συμπαράσταση (πλρη μερικ) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων. στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλλου υπαλλλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2527/1997, Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 λόγω επιβολς της πειθαρχικς ποινς της οριστικς παύσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος δι ατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινς. 5. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λξεως της προθεσμίας υποβολς των αιτσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκς Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα. 6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών (π.χ. πτυχίο, τίτλος ξένης γλώσσας), μέχρι την ημερο μηνία λξης της προθεσμίας υποβολς των αιτσεων συμμετοχς και σε περίπτωση που ο τίτλος έχει απο κτηθεί στην αλλοδαπ να κατέχουν και:

19 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π α) Προκειμένου για τίτλους Πανεπιστημιακς Τεχνολογικς Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. το Ι.Τ.Ε., για την ισοτιμία του τίτλου και βαθμολογικ αντιστοιχία αυτού πιστοποιητικό αναγνώ ρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογικ αντιστοιχία αυτού πράξη αναγνώρι σης επαγγελματικς ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικς Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμι ας Εκπαίδευσης. β) Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικς μη επαγγελματικς εκπαίδευσης: Βεβαίωση ισο τιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικς Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους Δευτε ροβάθμιας τεχνικς και επαγγελματικς εκπαίδευσης αλλοδαπς, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτρο πς Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικς Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλί μακα. Για την απόδειξη της συνδρομς μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους οι υπο ψφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα διοριστέων υποχρεούνται, να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οι κείο πίνακα και καλούνται για αναπλρωση οι αμέσως επόμενοι. Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχς σε διαδικασία πλρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτ αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακ κατά σταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΌΠΟΣ ΑΠOΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤA 50% ΕΠΙΣΗΜAΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡIΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ) Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας σύμβαση έργου στο δημόσιο τον ιδιωτικό τομέα άσκηση επαγγέλματος σε καθκοντα έργα συναφ με το αντικείμενο των προς πλρωση θέσεων, προσμε τρούμενη μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψφιος μετέχει στη διαγωνιστι κ διαδικασία. 1. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικς δι άρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξς: 1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Χωριστ από την αίτηση υπεύθυνη δλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προ κύπτει και το είδος της εμπειρίας. 2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. Υπεύθυνη δλωση, χωριστ από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκε κριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και Υποβολ μιας τουλάχιστον σχετικς σύμβασης δελτίων παροχς υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Όπου παραπάνω προβλέπεται χωριστ υπεύθυνη δλωση του υποψηφίου για την εμπειρία, αυτ γίνεται, σύμφωνα με το υπόδειγμα υπεύθυνης δλωσης που ακολουθεί στο τέλος των παραρτημάτων της παρούσας προκρυξης. Επίσης οι υποψφιοι μπορούν να προμηθεύονται το υπόδειγμα αυτό από τα Κ.Ε.Π. και τον δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπ: Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπ επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψφιος προσκομίζει: (1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτικ: Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απα σχόλησης του ενδιαφερομένου και Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατικ αμιγώς ιδιωτικ μικτ ασφάλιση.

20 12992 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. (2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγ γελμα συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτικ: Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου, Υπεύθυνη δλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρό νος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου της επωνυ μίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και Βεβαίωση της αρμόδιας αρχς του κράτους στο οποίο απασχολθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγ γελμα τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτικ, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου. (3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτρα της αλλοδαπς μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετά φρασ τους στην ελληνικ γλώσσα. Ο τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του Κεφαλαίου Ζ της προκρυξης. Ειδικές περιπτώσεις α. Δικαστικ Απόφαση Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστικ απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονικ διάρκεια της παροχς της. β. Απόδειξη εμπειρίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Διοικητικού από πτυχιούχους της Νομικς που εί ναι δικηγόροι ασχολούνται με την πρακτικ άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου. Οι πτυχιούχοι της Νομικς που είναι δικηγόροι ασχολούνται με την πρακτικ άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου, προκειμένου να αποδείξουν εμπειρία για θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Διοικητι κού πρέπει να προσκομίσουν: (1) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο δικηγόρος απέκτησε την ιδιότητα του ασκούμενου και πότε αυτ του δικηγόρου. (2) Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετικ). (3) Επικυρωμένα από το Δικηγορικό Σύλλογο φωτοαντίγραφα των ετσιων «καταστάσεων παραστάσεων στα Δικαστρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολς της αίτησης συμμε τοχς του υποψηφίου στο διαγωνισμό. Η προσκόμιση των ανωτέρω καταστάσεων είναι ενδεικτικ και αρκεί να αναφέρεται σε αυτές έστω και μία μόνο παράσταση στα Δικαστρια ένα μόνο συμβόλαιο κατ έτος. Μόνο δε για τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα εμφανίζει μηδενικ απασχόληση (καμία απολύτως παράσταση και κα νένα συμβόλαιο) δεν θα προσμετράται χρόνος εμπειρίας. Οι έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγ ματοποιούν παραστάσεις στα δικαστρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους, επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι είτε αυτός είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονικ διάρκεια της δικηγορικς υπηρεσί ας που προσφέρουν καθώς και ο τρόπος πληρωμς τους. (4) Υπεύθυνη δλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο τόπος παροχς των υπη ρεσιών τους (γραφείο, ιδιωτικός δημόσιος φορέας) καθώς και το είδος και η χρονικ διάρκεια της εξειδικευ μένης εμπειρίας. (5) Μία τουλάχιστον σχετικ σύμβαση δελτία παροχς υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. γ. Έρευνα συμμετοχ σε ερευνητικά κέντρα προγράμματα Η έρευνα η συμμετοχ σε ερευνητικά κέντρα προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο επικεφαλς του κέντρου του προγράμματος θα χορηγσει βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς το αντικείμενο έρευνας και η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, ο χρόνος συμμετοχς του υποψηφίου, η ειδικότερη ενασχόλησ του με το αντικείμενό του και η συμβολ του στην περάτωση του προγράμματος, καθώς και η συμβατικ σχέση με την οποία συνδεόταν με το φορέα που εκτέλε σε το πρόγραμμα. Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψφιος κατά τη διάρκεια της συμμε τοχς του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκρυξη βασικό τίτλο σπουδών. δ. Στρατιωτικ θητεία Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικς θη τείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτ η σχετικ ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετικ εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησ της και μετά. ε. Προγράμματα STAGE Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχ στα προγράμματα απόκτησης εργασιακς εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 του ν. 3200/2). Η σχετικ βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ Τοπικ Υπηρε σία Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 & Λύρα 140, Κηφισιά) από την οποία πρέπει να προκύπτει το εί δος και η χρονικ διάρκεια του προγράμματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΥΡΓΙ 15/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ:4682 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΤΑΧ.Δνση:Πυργί-Χίος Τ.Κ 821 02 Τηλ.22710 72876 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 28/7/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Διανομή ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Διανομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 Ημερομηνία: 01/06/2010 117 41 ΑΘΗΝΑ Αριθμ. πρωτ. 4934 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 5 Ημερομηνία: 06/05/2010 811 00 Αριθμ. πρωτ. 50767 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ (2ΜΗΝΗΣ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ (2ΜΗΝΗΣ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνικ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα : 25 / 07 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ: 22621 Δ/ΝΣΗ : Δ/κών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ανθρώπινου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση : Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει Διανομή ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΡ./ΗΜ.: ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ 50654/25.5.10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «ΣΙΘΩΝΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «ΣΙΘΩΝΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΙΘΩΝΙΑ» Νικήτη 01/ 02 /2012 ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Πληροφορίες: Καρακούση Βικτώρια Αριθ. Πρωτ.: 307 Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23753-50109

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015)

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015) Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-15) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του Ν. 4325/15

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία Χρυσούπολη 30/4/2014 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 737 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για την πλρωση δύο (2) θέσεων με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθµός 4Κ/2009)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθµός 4Κ/2009) ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθµός 4Κ/2009) Πλήρωσης µε σειρά προτεραιότητας τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Τράπεζας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 7Θ3ΑΩΛΞ-ΠΕΣ Λάρισα, 4/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 65290 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500341/fax :2410-250372, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 02/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 12090 (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 8.01.2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 905 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 8.01.2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 905 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 8.01.2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 905 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 Ταχ. Κωδ.:42100 Πληροφορίες: Χρστος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Ημερομηνία: 25/05/2010 Περιοχή Βέροιας Αριθ. Πρωτ.: 50751 Ελ. Βενιζέλου 87 591 00 Βέροια

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Ημερομηνία: 25/05/2010 Περιοχή Βέροιας Αριθ. Πρωτ.: 50751 Ελ. Βενιζέλου 87 591 00 Βέροια Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Ημερομηνία: 25/05/2010 Περιοχή Βέροιας Αριθ. Πρωτ.: 50751 Ελ. Βενιζέλου 87 591 00 Βέροια ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ.σοχ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι, 20 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωτ: 28623 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Παράρτημα Α,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/ 634Μ / 2007 Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 25765 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πανόραμα, 10-02-2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6343 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διανομή ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/Περιοχή Χαλκίδας ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΑ-ΔΟΚΟΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Ημερομηνία:23-9-2010 Αριθμ. Πρωτ.:50682 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» Κάλχου 48-50 Τ.Κ. 131 22 Ίλιον Τηλέφ : 213 20 30 178 FAX : 210-26 96 866 E-mail : ilionbns@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΜΗΣ 10 Ημερομηνία: 17-03 - 2011 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟΔΟΣ Αριθμ. πρωτ.: 50776 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΟΡΔΩ-ΤΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ (ΔΕΥΑΚ) ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 1-50100 Τηλ. 24610 51500 FAX 24610 51550 Κοζάνη 29/03/2010 Αρ. Πρωτ.: 1096 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Δημοτικ Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Σέρρες,15/09/2016 Αριθ. Πρωτ: 2333 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη 24/08/2010 Αρ. Πρωτ.: 3214. α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Κοζάνη 24/08/2010 Αρ. Πρωτ.: 3214. α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ) ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 1-50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ. 24610 51500 FAX 24610 51550 Κοζάνη 24/08/2010 Αρ. Πρωτ.: 3214 B0UΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Δημοτικ Επιχείρηση Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κορυδαλλός, 20/7/2010 Αρ. Πρωτ: 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, 3/7/205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 35 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 260 Fax: 23720262 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/205 για

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 10/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πάτρα 10/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613650 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 10/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 2145 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 24121 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μυλοποτάμου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μυλοποτάμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 13/09 /2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ - 229 - ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 20 Μαΐου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 16132 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ημερομηνία : 4 05-2010 Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία : Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 13 / 2011 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία : Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 13 / 2011 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εμπορία Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία : 15.11.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 09913 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 13 / 2011 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 5-5-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 6658 & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΑ:ΒΙΚΥΩ63-Μ7Ψ 26-08-2013 Άγιος Δημήτριος 13/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5993 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικού Γραφείο Προσωπικού Τηλ: 2132007754

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Γλυφάδα, 20-9-2016 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 4754 ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.») ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Σέρρες,17/11/2015 Αριθ. Πρωτ: 2138 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 162 33 ΒΥΡΩΝΑΣ Βύρωνας, 25/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 28842 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 23877 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28161 28162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28163 28164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:4ΑΛΓΒ-ΣΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:4ΑΛΓΒ-ΣΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:4ΑΛΓΒ-ΣΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-1-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 314590 π.ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 40155

Βαθμός Προτεραιότητας Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 40155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασιλέως Γεωργίου Α1, τ.κ.5440 Τηλ. 231331 7128/7 Βαθμός Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργος Ορεστικό 19-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμός Πρωτ.: 15390 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Πληρ.: Πρωτόγερου Δέσποινα Τηλ. 2467351316 Fax: 2467351331 Email:dproto@0822.syzefxis.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 17-08 -2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4211 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 2/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 06-04-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 17147 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:848 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ν.Π.Ι.. ΟΤΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ν.Π.Ι.. ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ( ΗΚΕΝΚ) ΝΠΙ Λεωνίδιο, 03-02-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 30 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.»

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.» ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Μ.Α.Ε.: 68925 / 71 / Β / 09 / 14 ΑΦΜ 998792474 ΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.Α.Δ.Ε.Σ. Α..Ε.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παλαίκαστρο 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 15036 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜE 4/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12638 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : 6 ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων Πληροφορίες: κ. Θεοφάνης Σαγρής Τηλέφωνο : 2410617980-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Νικήτη Τ.Κ. 63088 Τηλ.: 2375350100 Fax: 2375023244 Πληροφορίες: Βατιάνης Κωνσταντίνος Νικήτη 5/6/2012 Αρ. Πρωτ: 10109

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016 Τήνου 27 Αριθμ. Πρωτ.: 3387 Τ.Κ. 17343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 986 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018700 Fax: 213.2018.715 email:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Η.Π.: 311998/04-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μυτιλήνη 20-5-2010 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:695 ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ- ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ακτή Ενώσεως, Παλιό Τελωνείο Χανιά τκ 73132 Τηλ. : 2821087098 2821087077, Fax: 2821074332, Email: dipeh@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 26/5/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 15130 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Φυλή : 16-04-013 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνα e-mail : Αμαρυλλίδος 7, Δημοτική Ενότητα Φυλής : 133 51 : 10 411975, 10 41930 : paidikos.filis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κάρπαθος, 19/05/2011 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΑΡΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 110 Όλυµπος Καρπάθου Τ.Κ. 85700 ΤΗΛ. 2245051010 - FAX. 2245051013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 16-05-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 699 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΛΗΡ.: Φ. ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΤΗΛ: 2710-226849 EMAIL: arcadialab@tri.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ» Ηράκλειο 3/11/2011 Αριθ. Πρωτ.: 867 Ε.Ε. Έργου : Συντήρηση, Στερέωση και Ανάδειξη του ανακτόρου και του αρχαιολογικού χώρου Κνωσού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. Νευροκόπι, 3 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤ. ΔΙΟΙΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 98 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Μόσχογλου ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ: 2523022552

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. : 12835 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αριθμ. Πρωτ. : 12835 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Τόπος: ΙΛΙΟΝ Ημ/νία: 19/03/2010 Αριθμ. Πρωτ. : 12835 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2015 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2015 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : 4/8/2015 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ) Αριθμ. Πρωτ.: 669 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003 ΤΗΛ. 22990-20126-28 FAX:22990-20017 Α.Φ.Μ. 090103808 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5. Την υπ αριθµ. 560/5-8/2011 (ορθή επανάληψη ) απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης περί Καθορισµού θέσεων και ειδικοτήτων.

5. Την υπ αριθµ. 560/5-8/2011 (ορθή επανάληψη ) απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης περί Καθορισµού θέσεων και ειδικοτήτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο 02-09-2011 Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Αριθµ. Πρωτ.: 1063 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 30/3/2013 ΕΩΣ 8/4/2013 21-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 21.01.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2226 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κ. Καραμανλή 38Β Τηλ. 2310 840295, 2310 841962 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λαγκαδάς, 10-12-2012 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: -4910- Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα