ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥ ΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/ Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγ ματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Νομαρχίας Αθηνών Καθορισμός ύψους επιχορήγησης από το Δημόσιο στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Οικ. Έτους Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυ πηρέτηση της Δασοπροστασίας... 6 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομο γενή POPANBOPULO ANASTASIA (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας μονάδας φροντί δας ηλικιωμένων Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Κοινωνική Λειτουργό Αντωνογιαννάκη Ελευθε ρία του Ιωάννη Εγγραφή αποφοίτων της ειδικότητας Τ.Ε.Λ. «Ηλε κτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού» στο Γ εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητας «Τε χνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» των Ι.Ε.Κ Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φαρμακευτικού προ ϊόντος EIPRO Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φαρμακευτι κού προϊόντος RISEDRONATE/PHARMATHEN INTERNATIONAL Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φαρμακευτικού προ ϊόντος VOCILON Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος ISTERID ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ σης της Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00102/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, πιστοποιείται η ολοκλή ρωση οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρεί ας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στη δημιουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30 MW και στη διασύνθεση του υποσταθμού με το δίκτυο της ΔΕΗ στον Προφήτη Ηλία, Αχλαδόκαμπος, Νομού Αργολίδας. Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επένδυ σης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ( ) Ευρώ, το οποίο αναλύεται σε κόστος συμβα τικής επένδυσης ποσού επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ( ) Ευρώ, και κόστος επένδυσης με χρηματοδο τική μίσθωση ποσού δέκα οκτώ εκατομμυρίων πεντακο σίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ( ) Ευρώ. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα ( ) Ευρώ, που απο τελεί ποσοστό 28,10% του συνολικού κόστους της ενι σχυόμενης επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ( ) Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος του μη επιδοτούμενου Τραπεζικού Δανείου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ( ) Ευρώ. Το ύψος της επιδότησης του προγράμματος χρη ματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των έξι

2 11818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ( ) ευρώ και αποτελεί το 35% της εν λόγω επένδυσης ποσού Ευρώ και θα κατα βληθεί σε δόσεις εκάστη των οποίων θα υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσεως του εξοπλισμού το οποίο εμπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόμενη δόση του μισθώματος. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: Η συνολική απασχόληση είναι πέντε (5) ΕΜΕ. Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα ταβολή του συνόλου της επιχορήγησης της συμβατι κής επένδυσης ποσού δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ( ) Ευρώ. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.13/2037/οικ.9691 (2) Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγμα τος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοι νής Ωφέλειας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 154), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ. 19/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Του Υπουργείου Τουρισμού»(ΦΕΚΑ 85). 3. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Α/ ). 4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ρύθμιση Θεμά των Ενεργειακής Πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 286Α/ ), όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατά ξεις του άρθρου 29 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 άρθρ. 23 ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α /207/ ). 5. Την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924, ΦΕΚ Β 1040/2007/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με τον Καθορισμό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. 6. Την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/2467, ΦΕΚ Β 2353/2007/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με την Μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). 7. Την υπ αριθμ. 310/2008 γνωμοδότηση της Ρυθμιστι κής Αρχής Ενέργειας, η οποία διαβιβάστηκε με την υπ αριθμ. Ο 26021/ επιστολή ΡΑΕ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Στο πλαίσιο των διατάξεων κατά το άρθρο 29 του ν. 2773/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κα θορίζουμε την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού μεθοδολογία επιμερισμού των δαπανών για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) ως εξής: Το ύψος της χρέωσης για δαπάνες ΥΚΩ ορίζεται ανά κατηγορία Πελατών, για τις ακόλουθες κατηγορίες Πε λατών: i. Οικιακής χρήσης Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ii. Γεωργικής χρήσης ΧΤ iii. Εμπορικής και δημόσιας χρήσης ΧΤ iv. Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ v. Χρήσης για φωτισμό οδών και πλατειών ΧΤ vi. Γεωργικής χρήσης Μέσης Τάσης (ΜΤ) vii. Εμπορικής και δημόσιας χρήσης ΜΤ viii. Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ ix. Υψηλής Τάσης (ΥΤ) συμπεριλαμβανομένων των λι γνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., των αντλητικών υδροηλε κτρικών μονάδων (όσον αφορά την κατανάλωση ενέρ γειας για άντληση) και των βοηθητικών των μονάδων παραγωγής οι οποίες συνδέονται στο Σύστημα (όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας κατά τις περιόδους που η αντίστοιχη μονάδα δεν εγχύει ενέργεια στο Σύ στημα) x. Κατανάλωση Αυτοπαραγωγής. Οι χρεώσεις για ΥΚΩ σταδιακά θα συγκλίνουν σε ενι αίες χρεώσεις ανά τάση ανεξαρτήτου χρήσης. Κατά την διάρκεια του έτους t, εκτιμάται το απαιτού μενο ετήσιο έσοδο για το έτος t+1 (ΕτΕσΥΚΩ t+1 ) που αντιστοιχεί στο Ετήσιο Αντάλλαγμα για την παροχή ΥΚΩ κατά το έτος t, όπως προκύπτει από την εφαρμο γή της ισχύουσας μεθοδολογίας, και περιλαμβάνει τη διόρθωση για τα απολογιστικά στοιχεία για το ετήσιο αντάλλαγμα ΥΚΩ και τα έσοδα κατά το έτος t 1. Υπολογίζονται οι συντελεστές επιμερισμού σi για κάθε τάση i ή σ i,j για κάθε κατηγορία πελάτη j στην τάση i σύμφωνα με τον τύπο: σ i,j = Q Ισοδ,i,j /Σ Q Ισοδ,i,j Όπου: Q Ισοδ,i,j : Οι ισοδύναμες πωλήσεις της κατηγορίας j στην τάση i και υπολογίζεται ως Q Ισοδ,i,j = Qi,j* AVR i,j /AVR 1 Όπου: Q i,j : Οι πραγματικές πωλήσεις της κατηγορίας j στην τάση i AVR 1 : Το μέσο έσοδο της ΥΤ AVR i,j : Το μέσο έσοδο της κατηγορίας j στην τάση i Για τους παραπάνω υπολογισμούς χρησιμοποιούνται τα τελευταία διαθέσιμα απολογιστικά στοιχεία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μέσο έσοδο για τους αυτοπαραγωγούς, οι ισοδύναμες πωλήσεις για τους αυτοπαραγωγούς ισούνται με την καταναλισκόμενη ενέργεια. Υπολογίζεται ετησίως ο αρχικός επιμερισμός του ΕτΕσΥΚΩ t+1 ανά κατηγορία Πελατών (ΕτΕσΥΚΩ i,j ) ως το γινόμενο του ΕτΕσΥΚΩ t+1 με το σχετικό συντελεστή επιμερισμού. Το ποσό που δεν ανακτάται από συγκε κριμένους Πελάτες, π.χ. λόγω επιβολής ανώτατου ορίου χρέωσης ανά θέση κατανάλωσης ή λόγω εξαιρέσεως

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από την επιβολή χρέωσης ΥΚΩ, επιμερίζεται αναλογικά με τις ισοδύναμες πωλήσεις ως εξής: Τα έσοδα που δεν ανακτώνται στην ΥΤ επιμερίζονται στους πελάτες ΜΤ και ΧΤ Τα έσοδα που δεν ανακτώνται από ορισμένες κα τηγορίες οικιακών πελατών ανακτώνται από τους υπό λοιπους οικιακούς πελάτες Έτσι προκύπτει το τελικό ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από την κατηγορία Πελατών j στην τάση i (ΕτΕσΥΚΩ i,j *). Υπολογίζεται ετησίως η μοναδιαία χρέωση ΥΚΩ για κάθε κατηγορία Πελατών j στο επίπεδο τάσης i ως το πηλίκο του ετήσιου εσόδου ΕτΕσΥΚΩ i,j που έχει επι μεριστεί στην κατηγορία αυτή προς την εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κατηγορίας σε όλη την επικράτεια κατά το έτος t+1. Η συνολική κατανάλωση ή η ανά ζώνη κατανάλωση κάποιων κατηγοριών Πελατών (π.χ. καταναλώσεις «νύ χτας» με χαμηλότερη χρέωση) μπορούν να εξαιρεθούν από την επιβολή χρέωσης ΥΚΩ. Στις περιπτώσεις αυ τές το ετήσιο έσοδο επιμερίζεται αποκλειστικά στις καταναλώσεις που δεν απαλλάσσονται. Παρομοίως, τα έσοδα που δεν ανακτώνται από ορισμένες κατηγορίες οικιακών πελατών (π.χ. πολύτεκνοι, Κοινωνικό τιμολόγιο) ανακτώνται από τους υπόλοιπους οικιακούς πελάτες. Για τους οικιακούς Πελάτες και τις υποκατηγορίες όπως υφίστανται σήμερα ανά συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση, η χρέωση για ΥΚΩ όπως προκύπτει από την εφαρμογή της παραπάνω γενικής μεθοδολογίας προσαρμόζεται με συντελεστή που διαφοροποιείται για κάθε υποκατηγορία Οικιακών Πελατών. Ο συντελεστής προσαρμογής προκύπτει από το λόγο του μέσου εσόδου της υποκατηγορίας προς το μέσο έσοδο όλων των οικι ακών Πελατών. Οι υποκατηγορίες με συντελεστή κάτω του 1.15 δεν προσαρμόζονται. Οι τελικές χρεώσεις των υπολοίπων κατηγοριών θα προσαρμόζονται αναλογικά έτσι ώστε να προκύπτει το ΕτΕσΥΚΩ ΟΙΚ *. Η ΡΑΕ γνωμοδοτεί έως την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους t και για το έτος t+1 σχετικά με τις κατηγορίες Πελατών και τις καταναλώσεις που απαλλάσσονται από την χρέ ωση ΥΚΩ και την αριθμητική τιμή των ακόλουθων συ ντελεστών εφαρμογής της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για δαπάνες για ΥΚΩ: το ύψος του απαιτούμενου ετήσιου εσόδου ΕτΕσΥΚΩ από τις χρεώσεις για ΥΚΩ, τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών επιμερισμού του ΕτΕσΥΚΩ i,j για κάθε κατηγορία Πελατών, τις τελικές τιμές του επιμερισμένου ετησίου εσόδου για κάθε κατηγορία Πελατών (ΕτΕσΥΚΩ i,j *) μετά από τις απαραίτητες προσαρμογές, και τις χρεώσεις για ΥΚΩ που θα ισχύουν για κάθε κατηγορία Πελατών. Οι Προμηθευτές, Αυτοπαραγωγοί και οι Διαχειριστές του Συστήματος και Δικτύου παρέχουν για το σκοπό αυτό στη ΡΑΕ τα απαραίτητα στοιχεία έως την 15η Νο εμβρίου κάθε έτους. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν απο λογιστικά στοιχεία πωλήσεων και μέσων εσόδων και προϋπολογιστικά στοιχεία πωλήσεων για το έτος t+1 ανά κατηγορία Πελατών. Για τους Αυτοπαραγωγούς, τα στοιχεία αφορούν την καταναλισκόμενη ενέργεια (απολογιστικά και προϋπολογιστικά). Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών επιμερισμού, οι χρεώσεις για δαπάνες ΥΚΩ και οι καταναλώσεις που απαλλάσσονται από την χρέωση ΥΚΩ προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Αθήνα, 5 Μαΐου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Αριθμ /409 (3) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Νομαρχίας Αθηνών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε ρα με το π.δ. 436/ Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 5. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 «περί χρονικών ορί ων εργασίας μισθωτών» όπως προσετέθησαν με το ν.δ. 264/ Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. της περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών». 7. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 8. Την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουργι κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/ ) «Μεταβίβαση εξου σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991 στο Γενικό Γραμματέα». 9. Το άρθρο 16 του ν. 3205/ Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ κοινή υπουργι κή απόφαση (Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.). 11. Την υπ αριθμ. 33 της ΠΥΣ «Τροποποίη ση και αναμόρφωση της υπ αριθμ. 88/ ΠΥΣ και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/Α/ ). 12. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Νομαρ χίας Αθηνών. 13. Την από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ). 14. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολο γισμό της Νομαρχίας Αθηνών οικονομικού έτους 2009,

4 11820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στους Κ.Α.Ε 0511, 0292 και 0291, ποσόν δαπάνης ,00, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για ενενή ντα δυο (92) υπαλλήλους της Νομαρχίας, με σχέση ερ γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ειδικοτήτων υπαλλήλων γραφείου, προσωπικού καθαριότητας και εργατών), μέχρι 50 ώρες το μήνα ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Αθήνα, 13 Απριλίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Αριθμ /ΣΤ1 (4) Καθορισμός ύψους επιχορήγησης από το Δημόσιο στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Οικ. Έτους ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του π.δ. 414/1998 (ΦΕΚ 291 Α/98) «Με τατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκρισης του καταστατικού της». 2. Τον Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους Οικ. Έτους Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2009 της Κ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.110 και ΚΑΕ 2891 με ,00 ευρώ. 4. Τον ν. 3699/2008 ΦΕΚ199 Α/2008, άρθρο 36 «Καθα ρισμός Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 5. Την υπ αριθμ /Δ4 απόφαση του Υ.ΠΕ.Π.Θ. ΦΕΚ 2294 Β/ «Ορισμός του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ως συμ βαλλόμενου μέρους για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με καθαριστές στριες των σχολείων Π.Ε. και ΔΕ. 6. Την υπ αριθμ. 1666/Δ10Ε89/ κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (1948 Β / ΦΕΚ), αποφασίζουμε: Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2009 την επιχο ρήγηση του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. από τον τακτικό προϋπολογισμό για την αμοιβή των καθαριστών στριών των σχολείων Π.Ε και Δ.Ε. το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων ευρώ ( ,00 ). Η καταβολή της επιχορήγησης στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και η συνολική δαπάνη των είκοσι ενός εκατομμυρίων ευρώ ( ,00 ) θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.110 ΚΑΕ 2891 «Επιχορήγηση στον ΟΣΚ για τη χρημα τοδότηση των σχολικών επιτροπών για την καταβολή αμοιβών προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθω σης έργου». ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Μαρούσι, 5 Μαΐου 2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /Δ4 (5) Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 1 ν. 2817/2000 «Εκπαί δευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (78 Α ), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο μόνο 2α π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (70 Α ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 3. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (68Β) 4. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (40Β ) 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Μεταφέρουμε τις παρακάτω κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ σης από κλάδο σε κλάδο ως εξής: Είκοσι τέσσερις (24) οργανικές θέσεις από τον κλάδο ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας στον κλάδο ΠΕ Μουσικών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Μαρούσι, 6 Μαΐου 2009 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Αριθμ /2224 (6) Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση της Δασοπροστασίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /τ.Α/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 «Κυβέρ νηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α/137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α/154) και αντικατα στάθηκε με την παρ.2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α/38). 3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979, (ΦΕΚ 289/Α/ ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/ ) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΓΛΚ «παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003 και το υπ αριθμ. 2/34012/0022/ έγγραφο του ΓΛΚ/ Δ22 Μισθολογίου». 5. Την υπ αριθμ. 147/ (ΦΕΚ 67/Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με «ανάθεση αρμοδιο τήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», Κων/νο Κιλτίδη και Μιχάλη Παπαδόπουλο. 6. Την υπ αριθμ /4740/ απόφαση για τον καθορισμό της έδρας, του ωραρίου λειτουργίας, των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης, του εξοπλισμού και της στελέχωσης του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπρο στασίας (ΦΕΚ 597/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ αριθμ /1395/ απόφαση (ΦΕΚ 815/Β/ ). 7. Τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προ στασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος για τη στε λέχωση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας, του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ και του Συντονιστικού Κέντρου της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε: 1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις ερ γάσιμες ημέρες, τις Νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του προγράμματος δασοπροστασίας και την υποστήριξη της λειτουργίας του Συντονιστικού Κέντρου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ και του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας. 2. Τις ώρες της υπερωριακής απασχόλησης, για το χρονικό διάστημα από έως σε ώρες, από τις οποίες, ώρες για απογευματινή εργασία και ώρες για εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ως ακολούθως: Σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού προϋπολογι σμού Ε.Φ 29/110. Για τους υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π, που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την εξυπηρέτηση αναγκών του προ γράμματος Δασοπροστασίας και την υποστήριξη του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας, του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ και του Συντονιστικού Κέντρου της Γενικής Γραμματεί ας Πολιτικής Προστασίας, σε 24ωρη βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1845/1989, του ν. 998/1979, του ν. 2612/1998 και τα άρθρα 1 και 3 του π.δ. 242/1993 (ΦΕΚ 107/Α /1993), σύνολο ωρών υπερωριακής εργασίας μέχρι ώρες, από τις οποίες ώρες απογευματινής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού σε βάρος των Κ.Α.Ε 0511 και ώρες εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού σε βάρος του Κ.Α.Ε Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται στις έδρες του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το ΣΕΚΥΠΣ, σύμ φωνα με πρόγραμμα που θα καταρτίσει η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα και υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο ορίζονται μέχρι 69,5 από τις οποίες, οι 53,5 ώρες αντιστοιχούν σε απογευματινή εργασία και οι 16 ώρες σε εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες. Χρονική περίοδος πραγματοποίησης από μέ χρι Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπερωριακά τις εργάσιμες ημέρες καθώς και κατά τις Κυριακές, νύχτες, και εξαιρέσιμες ημέρες, ανέρχεται μέχρι τους 55 υπαλλήλους. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παρεχόμενης υπερωριακής απασχόλησης, ορίζεται ο προ ϊστάμενος του τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Δασι κών Πυρκαγιών, της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Φ.Π. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από Ε,.Φ 29/110 ΚΑΕ 5242 «Δαπάνες Δασοπροστασίας υπό κατανομή», οι οποίες θα μεταφερθούν ανάλογα στους Κ.Α.Ε 0511, 0512 του ίδιου φορέα και είναι εντός των ορίων της εγκεκριμέ νης πίστωσης του οικείου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους Ο Γενικός Δ/ντής Ανάπτυξης και Προστασίας Δα σών και Φ.Π: α. Θα εκδώσει απόφαση για τη συγκρότηση των συ νεργείων υπερωριακής εργασίας και θα ορίσει τους υπαλλήλους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα δα σοπροστασίας β. Θα καθορίσει το Πρόγραμμα επιφυλακής των υπαλ λήλων που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την εξυ πηρέτηση των παραπάνω σκοπών. γ. Θα τροποποιεί τον πίνακα των υπαλλήλων, στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατά στασή των, σε αυτόν, συνεπεία μεταθέσεων, ασθενείας κ.λπ. Αθήνα, 6 Μαΐου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ (7) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή POPANBOPULO ANASTASIA (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑ ΣΤΑΣΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ. Με την υπ αριθμ. 966/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθρου 1 ν. 2790/2000 (ΦΕΚ Α 24/2000) όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα, γίνεται δεκτή η από αίτηση της ομογενούς POPANDOPULO ANASTASIA (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ

6 11822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Εγκρίνεται επίσης ο εξελληνισμός του κυρίου ονό ματος και του επωνύμου της από POPANDOPULO ANASTASIA σε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη μερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ Αριθμ (8) Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1. α. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996, κώδικας Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. β. Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσω τερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρε σιών της Νομαρχίας Αθηνών, υπ αριθμ. (ΦΕΚ 2144/ τβ / ) απόφασης Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών 159/ Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τΑ / ) «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοινωνική Πρόνοιας και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Π4β/3176/ (ΦΕΚ 455/τΒ / ) υπουργικής απόφασης «Προϋποθέ σεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μ.Φ.Η. κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. Π1γ/οικ / (ΦΕΚ 1136/ τβ / ). 4. Την υπ αριθμ. οικ. 5939/ απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης Μ.Φ.Η. στην Σοφία συζ. Παναγιώτου Κλούρα, στην οδό Αριστοφάνους 20 στην περιοχή του Χολαργού, με διακριτικό τίτλο «ΘΕΟΞΕΝΙΑ». 5. Την από αίτηση του Παναγιώτη Δημ. Κλούρα, με τα νόμιμα δικαιολογητικά. 6. Την από αίτηση του Παναγιώτη Δημ. Κλού ρα, με συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 7. Την από αίτηση του Παναγιώτη Δημ. Κλού ρα, με συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 8. Την από αίτηση του Παναγιώτη Δημ. Κλούρα, με συμπληρωματικά δικαιολογητικά, αποφα σίζουμε: Αναθεωρούμε την υπ αριθμ. οικ. 5939/ από φαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής που αφορά στην λειτουργία ιδιωτικής επιχείρησης Μονάδας Φροντί δας Ηλικιωμένων και από κινητική αναπηρία ανιάτως πασχόντων ατόμων, στο κτήριο που βρίσκεται στην περιοχή του Χολαργού, στην οδό Αριστοφάνους 20, λόγω αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος και μετα βίβασης της επιχείρησης από την Σοφία συζ. Πανα γιώτου Κλούρα με διακριτικό τίτλο «ΘΕΟΞΕΝΙΑ» στον Παναγιώτη Κλούρα του Δημητρίου με διακριτικό τίτλο «ΘΕΟΞΕΝΙΑ». Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμ. οικ. 5939/ απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, δηλαδή δυναμικότητα σαράντα δύο (42) κλινών, που αναπτύσσονται στους χώρους όπως ορίζονταν στην προαναφερθείσα άδεια λειτουργίας. Αγία Παρασκευή, 27 Απριλίου 2009 Ο Νομάρχης Ι. ΣΓΟΥΡΟΣ (9) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Κοινω νική Λειτουργό Αντωνογιαννάκη Ελευθερία του Ιωάν νη. Με την υπ αριθμ. 1422/ απόφαση του Αντι νομάρχη Χανίων χορηγείται στην Αντωνογιαννάκη Ελευθερία του Ιωάννη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού. Ο Αντινομάρχης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΥΠΑΡΗΣ Αριθμ. Δ /10606 (10) Εγγραφή αποφοίτων της ειδικότητας Τ.Ε.Λ. «Ηλεκτρονι κών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού» στο Γ εξά μηνο κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» των Ι.Ε.Κ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Την παρ. 2 του άρθρου 5 και την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/τ. Α / ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Το ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/T.A /1985) «Δομή και Λει τουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ. 121/1992 (ΦΕΚ 371/ τ. Β / ) «Κα νονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» Απόφαση του Υπουργού Εθνι κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. Δ /1547/ πράξη Προέδρου με θέμα «Έγκριση έναρξης λειτουργίας και Ωρολογίων και Αναλυτικών προγραμμάτων νέων ειδικοτήτων ΙΕΚ» με την οποία εγκρίθηκε η ειδικότητα ΙΕΚ «Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών». 5. Το υπ αριθμ. 4/ Πρακτικό Συνεδρίασης του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με το οποίο εισηγείται προς τον Ο.Ε.Ε.Κ. την εγγραφή των αποφοίτων της ειδικότητας «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού» των Τ.Ε.Λ. στο Γ εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνι κός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» των Ι.Ε.Κ. 6. Το γεγονός ότι πολλοί απόφοιτοι των Τ.Ε.Λ. επιθυ μούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Ι.Ε.Κ. και να απαλλαγούν από την παρακολούθηση μαθημάτων τα οποία έχουν διδαχθεί στα Τ.Ε.Λ. 7. Την υπ αριθμ. 12/ απόφαση επί του θέμα τος 5γ της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφα σίζουμε:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τη δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων της ει δικότητας «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτο ματισμού» των Τ.Ε.Λ. στο Γ εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπι κοινωνιών» των Ι.Ε.Κ. Αθήνα, 4 Μαΐου 2009 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φαρμακευτικού προϊόντος EIPRO. Με την υπ αριθμ , 30079, 30080, 30081, και 30083/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της κοινής υπουργικής απόφασης /2006, άδεια κυκλοφορίας στο κτηνι ατρικό φαρμακευτικό προϊόν EIPRO. Δραστική ουσία: IPRONIL Μορφή: Δερματικό εκνέφωμα, διάλυμα, Διάλυμα για επίχυση σε σημείο 50mg/pipette, 67mg/ pipette, 134mg/pipette, 268mg/pipette & 402mg/pipette Δικαιούχος σήματος: VIRBAC SA RANCE Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: VIRBAC SA rance. Η Διευθύντρια ΔΕΥΠ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (12) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φαρμακευτικού προϊόντος RISEDRONATE/PHARMATHEN INTERNATIONAL. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της υπ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοι νής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν RISEDRONATE/PHARMATHEN INTERNATIONAL. Δραστική ουσία: RISEDRONATE SODIUM (11) Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 35MG/ TAB. Δικαιούχος σήματος: PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A. Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (13) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φαρμακευτικού προϊόντος VOCILON. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της υπ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοι νής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν VOCILON. Μορφή:.C.TAB. Δικαιούχους σήματος: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ. Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (14) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος ISTERID. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της υπ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοι νής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν ISTERID. Δραστική ουσία: INASTERIDE Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 5MG/ TAB. Δικαιούχος σήματος: ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ

8 11824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2018 17 Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΟΥ ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1805 7 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 28 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στις τράπεζες ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα