ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορή γηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο νομό Χανίων Τροποποίηση της αρ. Υ5β/οικ. 1962/ (ΦΕΚ 1268/Β / ) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της ατομικής επιχείρησης ΧΟΥ ΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου, όπως ισχύει Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Έδεσσας της υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοι νωνικής Προστασίας ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ /4547/11 από φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Διορθώσεις σφαλμάτων σε αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ /13 (1) Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο νομό Χανίων. ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρ θρου 7 του N. 4018/2011 (Α /215) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 11 του N. 4107/2013 (Α /98). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α /98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». γ. Του Π.Δ. 65/2011 (Α /147), «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». δ. Του Π.Δ. 136/2010 (Α /229), «Οργανισμός της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». ε. Της αριθμ. Υ305 (Β /1628) απόφασης του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου». στ. Της αριθμ. Υ48 (Β /2105) απόφασης του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 2. Το με Α.Π. οικ.: 9754/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας ως σημείου υπο δοχής του Τμήματος Διαμονής του Νομού Χανίων, σύμ φωνα με τις διατάξεις του N. 4018/2011 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών. 3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, διαπιστώνουμε: 1. Την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Αδειών Δια μονής του Νομού Χανίων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών

2 29436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ως σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους και επι δίδονται οι σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις από την 23η Αυγούστου Η ανωτέρω υπηρεσία, από την οριζόμενη ημερο μηνία, λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης και ανα λαμβάνει, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» και την ισχύουσα νομοθεσία, την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών για τα θέματα έκ δοσης αδειών διαμονής και ιδίως για: (α) την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής, (β) την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων, (γ) την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων, (δ) την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (ε) την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδι κασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκλη ση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (στ) την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και (ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων. 3. Από την ίδια ημερομηνία διαπιστώνουμε ότι οι Δήμοι (α) Χανίων, (β) Αποκορώνου, (γ) Πλατανιά, (δ) Κισσάμου, (ε) Καντάνου Σελίνου, (στ) Γαύδου και (ζ) Σφακίων του Νομού Χανίων παύουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδειών διαμονής και σταδιακά παρα δίδουν, με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, στην ανωτέρω ορισθείσα αρμόδια προς τούτο υπηρεσία, τους φακέλους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, τις ανεπί δοτες άδειες διαμονής, τις απορριπτικές ή ανακλητικές αποφάσεις και τα κενά έντυπα βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης τύπου Α και Β της παρ. 4 του άρθρου 11 του N. 3386/2005, όπως ισχύει, με μέριμνα της Διευθύνσεως Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία εποπτεύει τη σχετική δια δικασία. Οι Δήμοι εκκαθαρίζουν το φυσικό τους αρχείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και αποστέλλουν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα στο Τμήμα Αδειών Διαμο νής του Νομού Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί ευσης στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Aθήνα, 14 Αυγούστου 2013 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Αριθμ. Υ5β/Γ.Π (2) Τροποποίηση της αρ. Υ5β/οικ. 1962/ (ΦΕΚ 1268/ Β / ) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του N. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α / ) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000): «Ορ γανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τη με αριθ. 3403/ (ΦΕΚ 1642/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουρ γό Υγείας Ζωή Μακρή». 4. Αρ. Υ5β/οικ. 1962/ (ΦΕΚ 1268/Β / ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Την αρ. Υ5β/οικ. 1962/ (ΦΕΚ 1268/Β / ) υπουργική απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέ σεων, δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλης λεπτο μέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού. 7. Την αναγκαιότητα της άμεσης έκδοσης των αδειών λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατά στασης, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την αρ. Υ5β/οικ. 1962/ (ΦΕΚ 1268/Β / ) υπουργική απόφαση, όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει και αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 αυτής, η οποία διατυπώνεται ως εξής: Άρθρο 9 Έλεγχος των δικαιολογητικών, των κτιριακών και λοι πών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού «Ειδικά για τον έλεγχο των κτιριακών εγκαταστά σεων όλων των Μονάδων αλλά και του τεχνικού εξο πλισμού, αυτός πραγματοποιείται από ένα Μηχανικό ή άλλο Τεχνικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε.) ή του Νοσοκομείου του ΕΣΥ, το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ο έλεγχος επίσης μπορεί να πραγματοποιείται από Μηχανικό της οικείας Περιφέρειας ή του οικείου Δή μου. Για το λόγο αυτό, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ψυ χικής Υγείας κατ έτος κατάλογος, ο οποίος περιέχει το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προη γούμενης παραγράφου και ο οποίος συντάσσεται με ευθύνη της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Υ5β/οικ. 1962/ (ΦΕΚ 1268/Β / ) υπουργική απόφαση, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 20 Αυγούστου 2013 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ F Αριθμ (3) Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 103 παρ. 2, 4 και 5, 280 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ), β) του άρθρου 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α / ) γ) του άρθ. 243 του N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/Α / ) και δ) Το άρθρο 90 παρ. 3 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις». 2. Την υπ αριθ. 8840/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών». 3. Την υπ αριθ. 11 (ΑΠ: οικ. 4569/ ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ ΞΘ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ. & Ηλ.Δ του με θέμα «Θέμα τα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων». 4. Τις υπ' αριθμ. 1869/2011 (ΦΕΚ 1632/2011 (ΦΕΚ 1633/2011 (ΦΕΚ 1870/2011 (ΦΕΚ 3028/τ.Β /2011), 1871/2011 (ΦΕΚ 3028/τ. Β /2011), 1636/2011 (ΦΕΚ 313/τ.Β /2011) αποφάσεις Δη μοτικού Συμβουλίου Δ. Θεσ/νίκης συγχώνευσης των παλαιότερων σχολικών επιτροπών, σύστασης έξι νέων Ν.Π.Δ.Δ., σχολικών επιτροπών, και ορισμού μελών των Διοικητικών τους Συμβουλίων. 5. Την αριθμ. 833/ απόφαση Δημοτικού Συμ βουλίου Θεσσαλονίκης, με την οποία ορίζεται: Α) Η συγχώνευση των παρακάτω σχολικών επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης ως προς τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την επωνυμία: 7η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης ΦΕΚ 8η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 9η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 10η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3028/τ.Β /72011), 11η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ε Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3028/τ.Β /2011), 12η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Κοινότητας Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3138/τ.Β 2011) Β) Η σύσταση ενός (1) Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολι κή Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσ σαλονίκης» η οποία θα καλύπτει τα παρακάτω σχολεία: Γυμνάσια: 2 ο, 4 ο 11 ο, 13 ο, 15 ο, 17 ο, 1 ο Εσπερινό, Πειραματικό, Δια πολιτισμικό 12 ο, 30 ο 3 ο, 7 ο, 26 ο, 32 ο 6 ο, 1 ο Α.Τ., 2 ο Α.Τ., 1 ο Κ.Τ., 2 ο Κ.Τ., 4 ο Κ.Τ., 1 ο Μαλακο πής, 2 ο Μαλακοπής, 2 ο Πειραματικό, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) 1 ο, 5 ο, 8 ο, 14 ο, 19 ο, 28 ο, 31 ο, 1 ο Πειραματικό, 1 ο Χαριλάου, 2 ο Χαριλάου, 3 ο Χαριλάου, 4 Χαριλάου 1 ο Τριανδρίας Λύκεια: 2 ο ΓΕΛ, 4 ο ΓΕΛ, 11 ο ΓΕΛ, 15 ο ΓΕΛ, 17 ο ΓΕΛ, 1 ο Εσπερινό ΓΕΛ, 2 ο Εσπερινό ΓΕΛ, Πειραματικό, Διαπολιτισμικό ΓΕΛ, 2 ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης 16 ο ΓΕΛ, 1 ο ΕΠΑΛ, 5 ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 9 ο ΕΠΑΛ, 12 ο ΕΠΑΛ, 13 ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 1η ΕΠΑΣ, 2η ΕΠΑΣ, 1 ο ΣΕΚ, 2 ο ΣΕΚ, 9 ο ΣΕΚ, ΙΕΚ Θεσσαλονίκη 1 3 ο ΓΕΛ, 7 ο ΓΕΛ, 23 ο ΓΕΛ 10 ο ΓΕΛ, 12 ο ΓΕΛ, 18 ο ΓΕΛ, 20 ο ΓΕΛ, 24 ο ΓΕΛ, 27 ο ΓΕΛ, 28 ο ΓΕΛ, 1 ο Πειραματικό, 6 ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 7 ο ΕΠΑΛ, 8 ο ΕΠΑΛ, 10 ο ΕΠΑΛ, 14 ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 15 ο ΕΠΑΛ, 3η ΕΠΑΣ, 3 ο ΣΕΚ, 4 ο ΣΕΚ 1 ο ΓΕΛ, 5 ο ΓΕΛ, 8 ο ΓΕΛ, 14 ο ΓΕΛ, 19 ο ΓΕΛ, 30 ο ΓΕΛ, 31 ο ΓΕΛ, 32 ο ΓΕΛ, 2 ο Πειραματικό 1 ο ΓΕΛ Τριανδρίας, ΙΕΚ Τριανδρίας Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης θα αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη με τους ανα πληρωτές τους ως εξής: Οκτώ (8) μέλη που ορίζει η πλειοψηφία από Δημοτικούς ή Δημοτικής Κοινότητας Συμβούλους ή δημότες ή κατοίκους που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Τρία (3) μέλη που ορίζει η μειοψηφία από Δημοτικούς ή Δημοτικής Κοινότητας Συμβούλους ή δημότες ή κα τοίκους που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοι νωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Έναν (1) εκπρόσωπο Ενώσεων Γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ένωση Γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονά δας. Δύο (2) Διευθυντές εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων των σχολείων της σχολικής επιτροπής. Έναν (1) εκ πρόσωπο μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

4 29438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίω μα ψήφου και αντικαθιστά έναν (1) εκ των τριών (3) μελών της μειοψηφίας, της αρχικής σύνθεσης, μετά από κλήρωση. Ο σκοπός της ανωτέρω σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοι χων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τη λεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλ λευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών, μονάδων (άρθρο 243 Ν. 3463/2006). Οι πόροι της σχολικής επιτροπής προέρχονται από: α) Την ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους Κε ντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), β) Την τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδη γούν στην επιβολή της έκτακτης επιχορήγησης, γ) Προσόδους της σχολικής περιουσίας, δ) Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, ε) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, στ) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων που συγ χωνεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη πε ριουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στη σχολική επιτροπή. Τα χρηματικά υπόλοιπα των συγχωνευομένων σχο λικών επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 μεταφέρονται στη σχολική επιτροπή που προκύπτει από τη συγχώνευση. Έδρα της σχολικής επι τροπής είναι η έδρα του Δήμου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006), Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο (άρθρο 240 του N. 3463/2006). Η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο, λήγει δε πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντι κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο 240 του N. 3463/2006). Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των γονέων του σχολείου, του Δ.Σ. της Ένωσης, της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας Γονέων είναι διετής, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων τους στα προβλεπό μενα από τις ισχύουσες διατάξεις όργανα. Η θητεία των γονέων ή κηδεμόνων που συμμετέχουν στα ανω τέρω όργανα, λήγει αυτοδικαίως στην περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο. (Άρ θρο 53 του N. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε από τις σχετικές διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998), αποφασίζουμε: Α) Η συγχώνευση των παρακάτω σχολικών επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης ως προς τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την επωνυμία: 7η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 8η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 9η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 10η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3028/τ.Β /2011), 11η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ε Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3028/τ.Β 2011), 12η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Κοινότητας Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3138/τ.Β /2011) Β) Η σύσταση ενός (1) Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολι κή Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσ σαλονίκης» η οποία θα καλύπτει τα παρακάτω σχολεία: Γυμνάσια: 2 ο, 4 ο, 11 ο, 13 ο, 15 ο, 17 ο, 1 ο Εσπερινό, Πειραματικό, Δια πολιτισμικό 12 ο, 30 ο 3 ο, 7 ο, 26 ο, 32 ο 6 ο, 1 ο Α.Τ., 2 ο Α.Τ., 1 ο Κ.Τ., 2 ο Κ.Τ., 4 ο Κ.Τ., 1 ο Μαλακοπής, 2 ο Μαλακοπής, 2 ο Πειραματικό, Εργαστήριο Ειδικής Επαγ γελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) 1 ο, 5 ο, 8 ο, 14 ο, 19 ο, 28 ο, 31 ο, 1 ο Πειραματικό, 1 ο Χαριλάου, 2 ο Χαριλάου, 3 ο Χαριλάου, 4 Χαριλάου 1 ο Τριανδρίας Λύκεια: 2 ο ΓΕΛ, 4 ο ΓΕΛ, 11 ο ΓΕΛ, 15 ο ΓΕΛ, 17 ο ΓΕΛ, 1 ο Εσπερινό ΓΕΛ, 2 ο Εσπερινό ΓΕΛ, Πειραματικό, Διαπολιτισμικό ΓΕΛ, 2 ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης 16 ο ΓΕΛ, 1 ο ΕΠΑΛ, 5 ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 9 ο ΕΠΑΛ, 12 ο ΕΠΑΛ, 13 ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 1 η ΕΠΑΣ, 2 η ΕΠΑΣ, 1 ο ΣΕΚ, 2 ο ΣΕΚ, 9 ο ΣΕΚ, ΙΕΚ Θεσσαλονίκη 1 3 ο ΓΕΛ, 7 ο ΓΕΛ, 23 ο ΓΕΛ 10 ο ΓΕΛ, 12 ο ΓΕΛ, 18 ο ΓΕΛ, 20 ο ΓΕΛ, 24 ο ΓΕΛ, 27 ο ΓΕΛ, 28 ο ΓΕΛ, 1 ο Πειραματικό, 6 ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 7 ο ΕΠΑΛ, 8 ο ΕΠΑΛ, 10 ο ΕΠΑΛ, 14 ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 15 ο ΕΠΑΛ, 3η ΕΠΑΣ, 3 ο ΣΕΚ, 4 ο ΣΕΚ 1 ο ΓΕΛ, 5 ο ΓΕΛ, 8 ο ΓΕΛ, 14 ο ΓΕΛ, 19 ο ΓΕΛ, 30 ο ΓΕΛ, 31 ο ΓΕΛ, 32 ο ΓΕΛ, 2 ο Πειραματικό 1 ο ΓΕΛ Τριανδρίας, ΙΕΚ Τριανδρίας

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης θα αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη με τους ανα πληρωτές τους ως εξής: Οκτώ (8) μέλη που ορίζει η πλειοψηφία από Δημοτικούς ή Δημοτικής Κοινότητας Συμβούλους ή δημότες ή κατοίκους που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Τρία (3) μέλη που ορίζει η μειοψηφία από Δημοτικούς ή Δημοτικής Κοινότητας Συμβούλους ή δημότες ή κα τοίκους που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοι νωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Έναν (1) εκπρόσωπο Ενώσεων Γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ένωση Γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονά δας. Δύο (2) Διευθυντές εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων των σχολείων της σχολικής επιτροπής. Έναν (1) εκ πρόσωπο μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και αντικαθιστά έναν (1) εκ των τριών (3) με λών της μειοψηφίας, της αρχικής σύνθεσης, μετά από κλήρωση. Ο σκοπός της ανωτέρω σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοι χων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τη λεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλ λευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών, μονάδων (άρθρο 243 Ν. 3463/2006). Οι πόροι της σχολικής επιτροπής προέρχονται από: α) Την ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους Κε ντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), β) Την τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην επιβολή της έκτακτης επιχορήγησης, γ) Προσόδους της σχολικής περιουσίας, δ) Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, ε) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, στ) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακί νητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στη σχολική επιτροπή. Τα χρηματικά υπόλοιπα των συγχωνευομένων σχολικών επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 μεταφέρονται στη σχολική επιτροπή που προκύπτει από τη συγχώνευ ση. Έδρα της σχολικής επιτροπής είναι η έδρα του Δήμου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006), Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο (άρθρο 240 του N. 3463/2006). Η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο, λήγει δε πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντι κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο 240 του N. 3463/2006). Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των γονέων του σχολείου, του Δ.Σ. της Ένωσης, της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας Γονέων είναι διετής, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων τους στα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις όργανα. Η θητεία των γονέων ή κηδεμόνων που συμμετέχουν στα ανωτέρω όργανα, λή γει αυτοδικαίως στην περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο. (Άρθρο 53 του N. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε από τις σχετικές διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998). Κάλυψη δαπάνης: Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η επιχορήγηση των νέων δύο σχολικών επιτροπών, που προκύπτουν από την συγχώνευση δηλαδή η «Σχολική Επιτροπή Πρω τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης» και η «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή μου Θεσσαλονίκης» ανέρχεται στο ίδιο ύψος με τις επιχορηγήσεις των δώδεκα συγχωνευόμενων σχολικών επιτροπών και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/ του προ ϋπολογισμού του Δήμου, με τίτλο «Απόδοση Χρημά των σε σχολικές επιτροπές για τις λειτουργικές τους ανάγκες» στον οποίο έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού ,88 για όλες τις σχολικές επιτροπές. Η προκαλούμενη δαπάνη για τα επόμενα έτη θα προ βλέπεται στους κατ έτος συντασσόμενους προϋπολο γισμούς του Δήμου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

6 29440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (4) Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της ατομικής επιχείρησης ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου, όπως ισχύει. Με την με αριθμ. ΙΕ/30377/1487/Π07/5/00353/Ε/Ν. 3299/ /8/2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΙΕ/2021/ΠΟ7/5/00353/Ε/ Ν. 3299/04/ (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β /925/ ) από φαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» του Αθανασίου που πραγματοποιείται στη θέση Τ.Δ. Ελληνικού, Δ.Ε Κατσανοχωρίων, Δήμου Βορεί ων Τζουμέρκων Νομού Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου και αναφέρεται στην ίδρυση πτηνοτροφείου πατρογο νικών πτηνών δυναμικότητας πτηνών (0144, κωδ. Κλάδου ΣΤΑΚΟΔ 2003) ως εξής: συνολικό κόστος : ,31 αντί : ,27 του συνολικού κόστους της απόφασης υπαγωγής, με επιχορήγηση ποσοστό 50% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ,66, ίδια συμμετοχή ποσοστό 50% ήτοι ποσό : ,65. Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 12/8/2013. Νέες θέσεις εργασίας: 0 Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ήτοι ,09. Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει του άρθρου 11 παργρ. 5 και του άρθρου 16 (με ταβατικές διατάξεις) του N. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α /1 2 11) «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερει ακή Συνοχή», της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του Π.Δ. 33/2011. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ F Αριθμ. απόφ. 93 (5) Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Έδεσσας της υπη ρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προ στασίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του N. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ λήλων». 4. Την αριθ. 2/78400/0022/ εγκύκλιο του Γε νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφα λαίου του N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 5. Το αριθ. 385/τ.Β / ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύ θηκε η αριθ. 303/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Έδεσσας για την «Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» και μεταφορά στο Δήμο Έδεσσας του προσωπικού του καταργηθέντος δια της συγχωνεύσεως του ΝΠΔΔ «Αθλητικός οργανι σμός Δήμου Έδεσσας». 6. Το γεγονός ότι απαιτείται, το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Έδεσσας της υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλη τισμού και Κοινωνικής Προστασίας να απασχοληθεί κατά τις απογευματινές ώρες, υπερωριακά και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώ πιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. 6. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έτους προ κύπτουν ενδεικτικά οι παρακάτω εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες: Η εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυ νατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Η συντήρηση των δημοτικών γυμναστηρίων. Η διοργάνωση και επιτήρηση αθλητικών εκδηλώ σεων. 7. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 3.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπο λογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και συγκε κριμένα τους Κ.Α και , αποφασίζει: Α. Καθιερώνουμε για το έτος 2013, υπερωριακή απο γευματινή, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι δια τάξεις του άρθρου 20 του N. 4024/2011, για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου και συγκεκριμένα για τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Β. Με απόφαση του Δημάρχου που θα εκδοθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ θα ορίζονται οι υπάλληλοι με ονομαστικό κατάλογο και οι αντίστοιχες ώρες απασχόλησης. Γ. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωρι ακής εργασίας, ορίζονται οι αρμόδιοι Διευθυντές των Υπηρεσιών του Δήμου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Έδεσσα, 14 Αυγούστου 2013 Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (6) Στην αριθμ /4547/11 απόφαση του Υπουργού Ναυ τιλίας και Αιγαίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1738/τ.Β / , στη σελίδα 24915, στον αριθμό της απόφασης, γίνεται η εξής διόρθωση: Από τον εσφαλμένο: «3122.1/4547/01» Στον ορθό: «3122.1/4547/11». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) F (7) Στην αριθ. Φακ.Π595/11140/12/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 1530/τ.Β / , στη σελίδα και στον αριθμό της απόφασης γίνεται η εξής διόρθωση: Από τον εσφαλμένο: «αριθ. Φακ.Π595/11140/12/ », Στον ορθό: «αριθ. Φακ.Π595/11140/12/ ». Στην αριθ. Φακ.Π612/10260/12/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 1530/τ.Β / , στη σελίδα και στον αριθμό της απόφασης γίνεται η εξής διόρθωση: Από τον εσφαλμένο: «αριθ. Φακ.612/10260/12/ », Στον ορθό: «αριθ. Φακ.Π612/10260/12/ ». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

8 29442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της δι αδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 18 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργη θούν από το Τμήμα Δ της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις βά ρος του Παπαγιάννη Χαραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 965 19 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων

Διαβάστε περισσότερα