ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ"

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α 222) - 1 -

2 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΑΘΗΝΑ, Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών και δράσεων του προς την απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισµό της φορολογικής διοίκησης, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την πληρέστερη και εγκυρότερη ενηµέρωσή τους και γενικά την βελτίωση των σχέσεων κράτους πολίτη δηµοσιεύει τις διοικητικές λύσεις φορολογικών θεµάτων που έχουν δοθεί από τη ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) µέσα στα έτη 2006 και Στόχος της δηµοσίευσης αυτής είναι αφενός η διευκόλυνση των περιφερειακών φορολογικών αρχών και αφετέρου η έγκυρη, εµπεριστατωµένη και άµεση πληροφόρηση των φορολογουµένων µ σκοπό να αποφεύγονται οι διενέξεις και αµφισβητήσεις. Προσδοκώντας ότι η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί άµεσα, ουσιαστικά και ποιοτικά τον πολίτη, η ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) του Υπουργείου µας θα συνεχίσει να δηµοσιεύει κατ έτος τις διοικητικές της λύσεις συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην ενδυνάµωση των σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ πολίτη και Κράτους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ - 2 -

3 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν σελ. Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Ε Τ Ο Υ Σ ΑΡΘΡΟ 2 - Υπόχρεοι σε τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων ΘΕΜΑ: Έννοια εφηµεριδοπώλη Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΘΕΜΑ: Καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων σε συνταξιούχο σκηνοθέτη, για προβολή ντοκιµαντέρ που είχαν παραχθεί όταν ήταν εν ενεργεία ΘΕΜΑ: Καταβολή προµηθειών σε υπαλλήλους.από την προώθηση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία. 27 ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ. από Ευρωπαϊκό Όµιλο Οικονοµικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. συνταξιούχου καθηγητή Πανεπιστηµίου για ανατυπώσεις βιβλίων που είχαν εκδοθεί όταν ήταν εν ενεργεία ΘΕΜΑ: Υποκατάστηµα στην αλλοδαπή Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις διαχειριστή κτιρίου ΑΡΘΡΟ 3 - ιάκριση επιτηδευµατιών. Έννοια χονδρικής και λιανικής πώλησης. Έννοια είδους ΘΕΜΑ: Έννοια είδους για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εργασιών και έκδοση στοιχείων ΘΕΜΑ: Παροχή στατιστικών στοιχείων έναντι αµοιβής Έκδοση στοιχείου ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εργασιών σε αγαθά ως επεξεργασία ή µη ΘΕΜΑ: Περιγραφή είδους Έκδοση στοιχείων ΑΡΘΡΟ 4 - Ένταξη επιτηδευµατιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση δηµοτικού φόρου ΘΕΜΑ: Κατ οίκον διδασκαλία ξένων γλωσσών Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Υποκατάστηµα στην αλλοδαπή Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ ΑΡΘΡΟ 5 - Βιβλία πρώτης κατηγορίας ΘΕΜΑ: Καταχώριση στα βιβλία στοιχείου εξόδου άλλης επιχείρησης και συνέπειές της ΑΡΘΡΟ 6 - Βιβλία δεύτερης κατηγορίας ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση της δωρεάν παροχής γεύµατος στο προσωπικό

4 ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιχορήγησης που εισπράττει επιχείρηση από τον ΕΟΜΜΕΧ για πραγµατοποίηση επενδύσεων και καταχώρησή της στα τηρούµενα βιβλία ΘΕΜΑ: Υποχρέωση σύνταξης απογραφής Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων του Κ.Β.Σ ΑΡΘΡΟ 7 - Βιβλία τρίτης κατηγορίας ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιχορήγησης που εισπράττει επιχείρηση από τον ΕΟΜΜΕΧ για πραγµατοποίηση επενδύσεων και καταχώρησή της στα τηρούµενα βιβλία ΑΡΘΡΟ 8 - Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίου αποθήκης από εκµεταλλευτή Σούπερ - Μάρκετ ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης βιβλίου αποθήκης από εκµεταλλευτή καφετέριας, καφενείου και συναφών ΘΕΜΑ: Αλλαγή της µονάδας µέτρησης των εµπορευοµένων αγαθών ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης εκµεταλλευτή καταστήµατος Σούπερ Μάρκετ για αποθέµατα που καταστρέφονται ως ακατάλληλα ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης ΑΡΘΡΟ 9 - Έννοια υποκαταστήµατος. Βιβλία υποκαταστήµατος ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την αγορά και κατανάλωση ειδών εντός της ίδιας επαγγελµατικής εγκατάστασης που πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή Υποχρέωση ή µη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την κατανάλωση ειδών που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων ΘΕΜΑ: ιακίνηση αγαθών εντός των εργοταξίων ΘΕΜΑ: Τρόπος αποστολής του ηµερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών που τηρείται µηχανογραφικά στην έδρα ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που διενεργεί το υποκατάστηµα από την έδρα της επιχείρησης ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης βιβλίων υποκαταστήµατος ΘΕΜΑ: Μεταφορά Υποκαταστήµατος ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για αγορές της έδρας και του υποκαταστήµατος επιτηδευµατία ΑΡΘΡΟ 10 - Πρόσθετα βιβλία ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών Έκδοση α.π.υ. από γιατρούς που συµβάλλονται µε ασφαλιστικά ταµεία και το ηµόσιο ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη δελτίου ποσοτικής παραλαβής για αγορά αγροτικών Προϊόντων ΘΕΜΑ: Σχετικά µε συγκέντρωση παλαιών (άχρηστων) ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση Υποχρέωση ή µη έκδοσης φορολογικού στοιχείου κατά την παραλαβή αυτών από τα καταστήµατα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών

5 ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που καταβάλλονται από ατοµική επιχείρηση για αγορά µηχανήµατος κ.λπ. 67 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις για τήρηση πρόσθετου βιβλίου και έκδοση στοιχείων από πλυντήριο αυτοκινήτων που λειτουργεί µε κερµατοδέκτη ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλίου έργων ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την αγορά και κατανάλωση ειδών εντός της ίδιας επαγγελµατικής εγκατάστασης που πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή Υποχρέωση ή µη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την κατανάλωση ειδών που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές ΘΕΜΑ: Εφοδιασµοί αεροσκαφών µε καύσιµα σε αεροδρόµια της χώρας Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκευσης ΘΕΜΑ: Τρόπος ενηµέρωσης του βιβλίου έργων και έκδοσης της Α.Π.Υ. όταν για την εκτέλεση του έργου συµφωνείται ηµερήσια αµοιβή ΘΕΜΑ: Πρόσθετο βιβλίο επίσκεψης ασθενών Τρόπος έκδοσης Α.Π.Υ ΘΕΜΑ: Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών µανικιούρ-πεντικιούρ ΘΕΜΑ: Κατ οίκον διδασκαλία ξένων γλωσσών Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Τήρηση ή µη βιβλίου επενδύσεων για επενδύσεις για τις οποίες λαµβάνονται επιχορηγήσεις ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης πρόσθετου βιβλίου Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση εκµετάλλευσης παιδότοπου ΑΡΘΡΟ 11 - ελτίο Αποστολής. Συγκεντρωτικό ελτίο Αποστολής ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης.α., για τη διακίνηση εξοπλισµού από εταιρεία που αναλαµβάνει τη φωτιστική και ηχητική κάλυψη µουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων ΘΕΜΑ: Αποστολή εµπορευµάτων από αποθήκη Τόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για τη συλλογή και µεταφορά χρησιµοποιηµένων ή ληγµένων µπαταριών σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης ΘΕΜΑ: ιαδικασία συγκέντρωσης ανακυκλώσιµων υλικών Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης επί εισφοράς κλάδου - Έκδοση δελτίων αποστολής για διακινήσεις αγαθών εντός του ίδιου κτιρίου ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης δελτίου αποστολής για διακίνηση κτηνοτροφικών προϊόντων προς πώληση, από Ν.Π.Ι.. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΘΕΜΑ: Αγορά αγαθών και πώλησή τους στην αλλοδαπή, χωρίς αυτά να έρθουν στην Ελληνική Επικράτεια ΘΕΜΑ: ιακίνηση αγαθών εντός των εργοταξίων ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση διακίνησης εµπορευµάτων, για δειγµατισµό και πιθανή πώληση ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που διενεργεί το υποκατάστηµα, από την έδρα της επιχείρησης Έκδοση φορολογικών στοιχείων που αφορούν πωλήσεις για λογαριασµό τρίτου ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη δελτίου αποστολής για διακινήσεις παγίου εξοπλισµού, αναγκαίου για την εκτέλεση εργασιών τοπογράφου µηχανικού

6 ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης δελτίου αποστολής για τη διακίνηση πάγιου εξοπλισµού, από εταιρεία που αναλαµβάνει την οργάνωση εκδηλώσεων και δεξιώσεων σε ιδιωτικούς χώρους ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για τη διαπίστωση ελλειµµάτων κατά την παραλαβή εµπορευµάτων (υγρών καυσίµων) ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία από εταιρία παροχής υπηρεσιών διατροφής (catering), σε εκδηλώσεις µαζικής εστίασης (γαµήλιες συνεστιάσεις κ.λ.π.) ΘΕΜΑ: ιακίνηση αγαθών εισαγόµενων από χώρα της Ε.Ε., µε παράδοση σε παραλήπτη τρίτο εντός Ελλάδας κατ εντολήν και για λογαριασµό του αρχικού εισαγωγέα ΘΕΜΑ: Πώληση αγαθών και παραµονή στις εγκαταστάσεις του πωλητή για φύλαξη ΘΕΜΑ: Πωλητές οπωρολαχανικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές Φορολογικές Υποχρεώσεις ΘΕΜΑ: Σχετικά µε υποχρέωση έκδοσης ή µη δελτίου αποστολής για διακινήσεις πάγιου εξοπλισµού (γεωτρύπανου), καθώς και γεωτρητικών δειγµάτων (σκυροδέµατος, αδρανών υλικών, βράχων, υλικών εδάφους και υπεδάφους κ.λ.π.) τα οποία προορίζονται για έλεγχο ποιότητας ΘΕΜΑ: Υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής για τη διακίνηση d.v.d., playstation, βιντεοκασετών κ.λπ., προς ενοικίαση από επιχείρηση videoclub, στα σπίτια των ενοικιαστών - ιδιωτών ΘΕΜΑ: Μη έκδοση δελτίου αποστολής για την διακίνηση πλυστικών µηχανηµάτων από επιχειρήσεις καθαρισµού κτιρίων ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για επικόλληση ετικετών (ευχετηρίων κ.λπ.) σε φιάλες που περιέχουν ποτά ΑΡΘΡΟ 12 - Τιµολόγια. Εκκαθαρίσεις ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων από αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία (ΡΑ ΙΟ ΤΑΞΙ) για την παροχή συνδροµητικών υπηρεσιών στα µέλη της ΘΕΜΑ: Αγορές αγαθών από ιδιώτες ύστερα από δηµοπρασία µέσω διαδικτύου. Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία ΘΕΜΑ: Υπηρεσίες διαµεσολάβησης µεταφοράς κεφαλαίων ΘΕΜΑ: Εκτύπωση λογαριασµών κινητής τηλεφωνίας από εγκαταστάσεις τρίτων που συνδέονται ON LINE µε το κεντρικό ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τιµολόγηση αγαθών ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος. Έννοια επεξεργασίας. Περιεχόµενο ελτίου Αποστολής και Τιµολογίου ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση κωδικών χρόνου οµιλίας εταιρειών κινητής ή και σταθερής τηλεφωνίας, µέσω ηλεκτρονικών πωλητών ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για χρέωση σε τρίτο, µέρους εξόδων προώθησης αγαθών ΘΕΜΑ: Μετακύλιση διαφηµιστικής δαπάνης ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικού τιµολογίου για επιστροφή αγαθών ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που καταβάλλονται από ατοµική επιχείρηση για αγορά µηχανήµατος κλπ

7 ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση χρηµατικού ποσού, το οποίο τιµολογήθηκε σε προηγούµενες χρήσεις και επιστρέφεται στον πελάτη της επιχείρησης σε επόµενη χρήση ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικό σύµβουλο προς επιχείρηση µεσιτείας ή πρακτορείας ασφαλειών ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για χονδρική πώληση τύπου (εφηµερίδων και περιοδικών) από υποπράκτορα εφηµερίδων ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη µεταβίβαση Φ..Χ. και δικαιώµατος άδειας ΘΕΜΑ: Παραγωγή λογισµικού (προγραµµάτων) Η/Υ κατόπιν παραγγελίας Έκδοση φορολογικού στοιχείου ΘΕΜΑ: Στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή ασφαλιστικών αποζηµιώσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε επιτηδευµατίες ΘΕΜΑ: Παροχή στατιστικών στοιχείων έναντι αµοιβής Έκδοση στοιχείου ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για παροχή υπηρεσιών διαφήµισης µέσω διαδικτύου από αλλοδαπό αντισυµβαλλόµενο, ο οποίος δεν αποστέλλει δικά του φορολογικά παραστατικά ΘΕΜΑ: Έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.) αντί Τιµολογίου ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για τις αµοιβές που λαµβάνουν οι ασφαλιστικοί σύµβουλοι από τους ασφαλιστικούς πράκτορες ΘΕΜΑ: Έκδοση περιοδικού σε ηλεκτρονική µορφή και διάθεσή του µέσω τρίτου ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για αγορά προγραµµάτων λογισµικού (software) και ονοµασιών διαδικτυακών τόπων (domain names) µέσω διαδικτύου από αλλοδαπό αντισυµβαλλόµενο, ο οποίος δεν αποστέλλει δικά του φορολογικά παραστατικά. - Προϋποθέσεις έκδοσης αθεώρητων στοιχείων ΘΕΜΑ: Πώληση λογισµικού µέσω διαδικτύου Ανάθεση τιµολόγησης ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εργασιών και έκδοση στοιχείων ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ. σε εργασίες επί αυτοκινήτων, πριν και µετά την πώλησή τους ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για µεταφορά προσώπων ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση εταιρικής µερίδας οµόρρυθµης εταιρίας ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για καταβολή ποσού σε συνταξιούχο, προερχόµενο από αναθεώρηση τιµών για έργο που είχε εκτελέσει πριν τη διακοπή των εργασιών ΘΕΜΑ: Τρόπος ενηµέρωσης του βιβλίου έργων και έκδοσης της Α.Π.Υ. όταν για την εκτέλεση του έργου συµφωνείται ηµερήσια αµοιβή ΘΕΜΑ: Λανθασµένη αναγραφή σε φορολογικά στοιχεία της επωνυµίας και του Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου ΘΕΜΑ: Πώληση καρτών τηλεφωνίας. Ζητήµατα ΦΠΑ και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη φορολογικού στοιχείου για απόκτηση εταιρικής µερίδας σε αστική µη κερδοσκοπική εταιρία ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση πρακτορειακής εταιρίας ΘΕΜΑ: Καταχώρηση εξόδων στα τηρούµενα βιβλία µε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ΘΕΜΑ: Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας

8 ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για επαναλαµβανόµενες πωλήσεις φαρµάκων ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών παραστατικών για αγορά αγαθού από περισσότερους του ενός αγοραστές ΘΕΜΑ: Κοινοπραξία πλοίων Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση φαρµάκων σε ασφαλισµένους του ηµοσίου και άλλων ασφαλιστικών ταµείων, µέσω νοσοκοµείων ή κλινικών ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικό σύµβουλο προς επιχείρηση «µεσιτείας» ασφαλειών ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικού τιµολογίου για επιστροφή αγροτικών προϊόντων. 149 ΑΡΘΡΟ 13 - Αποδείξεις λιανικής πώλησης. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Π.Υ. από γιατρούς σε ασφαλισµένους του ηµοσίου, για αµοιβή που δεν εισπράττεται ΘΕΜΑ: Έκδοση αθεώρητων χειρόγραφων αποδείξεων λιανικής πώλησης κατ εφαρµογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/ ΘΕΜΑ: Χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος των ιατρών που συµβάλλονται µε τα ασφαλιστικά ταµεία. Χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την αναγραφόµενη αξία στις α.λ.π. που εκδίδουν τα καταστήµατα που λειτουργούν ως STOCK ή OUTLET ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση παροχής ψυχαγωγικών υπηρεσιών µε προσφορά δωρεάν ενός αναψυκτικού ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη χρήσης Φ.Τ.Μ. του ν.1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από πλανόδιο πωλητή νωπών αλιευµάτων ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ., από συνεργείο επισκευής µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων ΘΕΜΑ: ιάθεση καρτών ελεγχόµενης στάθµευσης ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης (α.λ.π.), για πωληθέντα ενδύµατα τα οποία παραµένουν στο κατάστηµα προς επιδιόρθωση ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Λ.Π. από Φ.Τ.Μ. για πρωινά ξενοδοχείων ΘΕΜΑ: Πώληση ειδών από αυτόµατα µηχανήµατα που λειτουργούν µε κάρτες και κέρµατα ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Π.Υ. από εκµεταλλευτή θεριζοαλωνιστικής µηχανής για την αµοιβή του που καταβάλλεται σε είδος ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ., από επιχείρηση πώλησης και τοποθέτησης εξατµίσεων αυτοκινήτων ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών διάθεσης κωδικών ανανέωσης χρόνου οµιλίας κινητής τηλεφωνίας µέσω δικτύου Τραπεζών µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας ΘΕΜΑ: Πρόσθετο βιβλίο επίσκεψης ασθενών Τρόπος έκδοσης Α.Π.Υ ΘΕΜΑ: Πώληση καρτών τηλεφωνίας. Ζητήµατα ΦΠΑ και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ΘΕΜΑ: Τρόπος εµφάνισης των αµοιβών των δικηγόρων στις Α.Π.Υ ΘΕΜΑ: Έκδοση α.π.υ. επί µίσθωσης βιντεοκασετών και ψηφιακών οπτικών δίσκων (d.v.d.) ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ. από εκµεταλλευτές κέντρου αισθητικής

9 ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών ακρόασης ή/και παρακολούθησης ραδιοτηλεοπτικού σήµατος µέσω διαδικτύου µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας ΘΕΜΑ: Ηµεροµηνία έκδοσης εισιτηρίων θεάµατος που προπωλούνται ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθερίων επαγγελµάτων ΑΡΘΡΟ 13 α - Ειδικά στοιχεία ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη θεωρηµένων αποδείξεων για τη χρέωση ασφαλίστρων. 172 ΘΕΜΑ: Έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από πρακτορείο ταξιδίων. 173 ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση ξυστών καρτών και καρτών προαγοράς χρόνου ελεγχόµενης στάθµευσης οχηµάτων σε δηµοτικές θέσεις ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Λ.Π. από Φ.Τ.Μ. κατά την είσοδο του πελάτη σε κέντρο διασκέδασης για άµεσο συµψηφισµό µε το εισιτήριο εισόδου ΑΡΘΡΟ 14 - Αποδείξεις αυτοπαράδοσης ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ. σε υπηρεσίες στάθµευσης αυτοκινήτων που παρέχονται δωρεάν ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης από ξενοδοχείο για δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε πελάτες ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιµετώπιση δωρεάν διάθεσης εµβολίων από παιδίατρο, σε ιδιώτες πελάτες του ΑΡΘΡΟ 15 - Αποδείξεις δαπανών ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη φορολογικού στοιχείου για αµοιβή δικηγόρου από ιδιώτη, µετά τη διακοπή της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλµατός του ΘΕΜΑ: Χορήγηση διατακτικών γευµάτων από επιχειρήσεις προς το προσωπικό τους ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία από Ν.Π..., για την καταβολή επιδόµατος θέσης σε αποσπασµένους δηµοσίους υπαλλήλους ΘΕΜΑ: Χορήγηση» δωροεπιταγών από επιχειρήσεις σε πελάτες τους Έκδοση φορολογικού στοιχείου ΘΕΜΑ: Συµµετοχή εργαζοµένων στο κόστος σίτισης αυτών ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση της δωρεάν παροχής γεύµατος στο προσωπικό εστιατορίου ΘΕΜΑ: Παραστατικό καταβολής αµοιβής σε πρώην ελεύθερο επαγγελµατία. 184 ΑΡΘΡΟ 16 - Έγγραφα µεταφοράς ΘΕΜΑ: Έκδοση µηνιαίας συγκεντρωτικής φορτωτικής για επαναλαµβανόµενες µεταφορές από µεταφορικά γραφεία ΘΕΜΑ: Μεταφόρτωση αγαθών σε άλλο Φ..Χ. του ιδίου µεταφορέα ΘΕΜΑ: Έκδοση φορτωτικών εγγράφων ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο από µεταφορέα για µεταφορά αγαθών βάσει σύµβασης χρονοναύλωσης

10 ΘΕΜΑ: ιακίνηση αγαθών µε επιβατικό Ι.Χ. µεταφορικό µέσο της προµηθεύτριας εταιρίας και µεταφόρτωση αυτών σε µεταφορικά µέσα (Ι.Χ. ή.χ.) του πελάτη, προκειµένου να µεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του ΑΡΘΡΟ 17 - Χρόνος ενηµέρωσης βιβλίων ΘΕΜΑ: Υποχρέωση µεταφοράς των δεδοµένων των βιβλίων του υποκαταστήµατος στα βιβλία της έδρας ΘΕΜΑ: Επίδραση της εκπρόθεσµης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών στο κύρος των βιβλίων ΑΡΘΡΟ 18 - Τρόπος ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων σε κινητά φύλλα ΘΕΜΑ: Αλλαγή κωδικών αριθµών λογαριασµών ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ΘΕΜΑ: Εξόφληση στοιχείου αξίας άνω των ευρώ µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση µεταβίβασης αγαθών σε ιδιώτη µε πλειστηριασµό ΘΕΜΑ: Έκδοση µηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων επί οχήµατος εν σειρά µε τη χρήση εκτυπωτή σελίδας (inkjet, laser κ.λ.π.) ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ΘΕΜΑ: Επιστροφή τιµολογίων από πελάτη ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα εξόφλησης παραστατικών µέσω internet banking ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης εκµεταλλευτή καταστήµατος Σούπερ Μάρκετ για αποθέµατα που καταστρέφονται ως ακατάλληλα ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από τοπογράφο µηχανικό σε ιδιώτες συγκύριους έκτασης, για κοινές δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν για την ένταξη της έκτασης σε σχέδιο πόλεως ΘΕΜΑ: Προαιρετικό περιεχόµενο δελτίων αποστολής ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ΘΕΜΑ: Εφαρµογή ή µη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 στις εκκαθαρίσεις των ΚΤΕΛ A.E ΘΕΜΑ: ικαιολογητικά δαπανών που πραγµατοποιούνται στην αλλοδαπή ΘΕΜΑ: Έκδοση µηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων επί οχήµατος, εν σειρά, µε τη χρήση θερµικού εκτυπωτή, σε θερµικό χαρτί ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική τιµολόγηση ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων άνω των ευρώ µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ΑΡΘΡΟ 18α - Εναρµόνιση των όρων για την τιµολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΘΕΜΑ: Έκδοση και διαβίβαση φορολογικών στοιχείων µέσω του ιαδικτύου (Internet)

11 ΑΡΘΡΟ 19 - Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ΘΕΜΑ: Αρµόδιος προϊστάµενος.ο.υ. για κατά τρόπο διάφορο θεώρηση φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) ΘΕΜΑ: Υποχρέωση προσκόµισης κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων, φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, µε χρόνο θεώρησης αυτών µέχρι 31/12/ ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης θεωρηµένων αποδείξεων για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις παρεχόµενες εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη προσκόµισης κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων, αχρησιµοποίητων θεωρηµένων φορολογικών στοιχείων, για ακύρωση ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών µοτοσικλετών. 218 ΘΕΜΑ: Κτηµατοµεσίτες Φορολογικές υποχρεώσεις ΑΡΘΡΟ 20 - Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση (συγκεντρωτικές καταστάσεις) ΘΕΜΑ: Λανθασµένη αναγραφή του Α.Φ.Μ. των αντισυµβαλλοµένων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προµηθευτών ΘΕΜΑ: Υποβολή ή µη της κατάστασης προµηθευτών της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από επιτηδευµατίες για τις προµήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε κατόχουςχρήστες πιστωτικών καρτών ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την απαλλαγή του κλάδου των εκµεταλλευτών Ε..Χ. (ΤΑΞΙ) από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 (παρ.1α) του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΘΕΜΑ: Υποβολή της κατάστασης προµηθευτών της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από επιτηδευµατίες για τις προµήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε κατόχουςχρήστες πιστωτικών καρτών ΘΕΜΑ: Έννοια εφηµεριδοπώλη Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΘΕΜΑ: Έκδοση τιµολογίου για είσπραξη επιστρεφόµενου ΦΠΑ Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικών τιµολογίων για Φ.Π.Α. Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 (παρ. 1α) του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Υποβολή από τουριστικά γραφεία συγκεντρωτικών καταστάσεων πιστωτικών τιµολογίων ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από εκµεταλλευτές Ε..Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) ΘΕΜΑ: Αγοραπωλησίες ακινήτων και καταστάσεις της παρ. 1 α του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.)

12 ΘΕΜΑ: Υποβολή ισοζυγίων ΑΡΘΡΟ 21 - Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Χρόνος διαφύλαξης αυτών ΘΕΜΑ: Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων Προσκόµιση των αχρησιµοποίητων θεωρηµένων στοιχείων για ακύρωση κατά την διακοπή εργασιών ΘΕΜΑ: Καταστροφή φορολογικών ταµειακών µηχανών παλαιάς τεχνολογίας, µε ενταµιευµένα στη µνήµη δεδοµένα ελεγµένων και περαιωµένων µε τακτικό έλεγχο χρήσεων ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας από την έδρα για υπηρεσίες που παρέχει το υποκατάστηµα ΑΡΘΡΟ 24 - Χρόνος και τρόπος µηχανογραφικής ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων ΘΕΜΑ: Εµφάνιση των υπολοίπων απογραφής στο Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών ΘΕΜΑ: Τρόπος αποστολής του ηµερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών που τηρείται µηχανογραφικά στην έδρα ΘΕΜΑ: Περιεχόµενο Ισοζυγίου λογαριασµών Γενικού Αναλυτικών Καθολικών ΑΡΘΡΟ 25 - Ειδικές διατάξεις µηχανογράφησης ΘΕΜΑ: Τρόπος αποστολής του ηµερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών που τηρείται µηχανογραφικά στην έδρα ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων σε κινητά φύλλα ΑΡΘΡΟ 27 - Απογραφή ΘΕΜΑ: Υποχρέωση σύνταξης απογραφής Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Αλλαγή της µονάδας µέτρησης των εµπορευοµένων αγαθών ΘΕΜΑ: Καταµέτρηση αποθεµάτων τέλους χρήσης ΑΡΘΡΟ 28 - Αποτίµηση στοιχείων απογραφής ΘΕΜΑ: ιαχωρισµός αξίας κτήσης ακινήτου σε αξία οικοπέδου και αξία κτίσµατος ΑΡΘΡΟ 30 - Κύρος και αποδεικτική δύναµη βιβλίων και στοιχείων ΘΕΜΑ: Ελλείµµατα εµπορευµάτων κατά τις περιοδικές απογραφές ή κατά την απογραφή τέλους χρήσης ΘΕΜΑ: Επίδραση της εκπρόθεσµης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών στο κύρος των βιβλίων ΑΡΘΡΟ 36 - ικαιώµατα προϊσταµένου ΟΥ ΘΕΜΑ: Θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε επιτηδευµατία, µε ληξιπρόθεσµα και απαιτητά χρέη

13 ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. επί ακινήτων Έλεγχος ληξιπρόθεσµων χρεών, για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Μη διευκόλυνση ελέγχου ΘΕΜΑ: Συστέγαση επιχειρήσεων ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευµατίες που εντάσσονται στο µέτρο έκδοσης στοιχείων µε τη χρήση ΕΑΦ ΣΣ (ΠΟΛ. 1082/2003) και στο µέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (ΠΟΛ. 1083/2003) ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευµατίες που εντάσσονται στο µέτρο έκδοσης στοιχείων µε τη χρήση ΕΑΦ ΣΣ (ΠΟΛ. 1082/2003) και στο µέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (ΠΟΛ. 1083/2003) ΑΡΘΡΟ 39 - Μεταβατικές διατάξεις ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζηµίωσης από ασφαλιστική εταιρεία για αποκατάσταση ζηµιών σε αυτοκίνητα, µε δικαιολογητικά τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία Άρθρο 5 του N. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) ΘΕΜΑ: Πρόστιµο Κ.Β.Σ. για έκδοση αθεώρητων δελτίων αποστολής ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµων Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόµων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόµενου σε έκδοση και λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Μή αναγραφή της φράσης «Αθεώρητα βάσει Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003» σε εκδοθέντα στοιχεία ΘΕΜΑ: Πρόστιµο Κ.Β.Σ. για έκδοση αθεώρητων (όχι εκ παραδροµής) δελτίων αποστολής ΘΕΜΑ: Μη καταχώρηση Α.Λ.Π. στο βιβλίο εσόδων - εξόδων Πλήθος και ύψος προστίµων ΘΕΜΑ: Παραβάσεις που καταλογίζονται επί µη ενηµέρωσης του βιβλίου εσόδων εξόδων µε τα στοιχεία πώλησης ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός παράβασης. Ύψος επιβλητέου προστίµου ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµων σε βάρος των κληρονόµων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόµενου σε έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Επιστροφή ή µη Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης, σε αγρότη του ειδικού καθεστώτος, λόγω έκδοσης εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιµολογίων από έµπορο αγοραστή, των παραγοµένων αγροτικών προϊόντων του ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για την εκτέλεση δηµόσιου τεχνικού έργου Επιβολή ή µη ισόποσου προστίµου ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για πώληση µηχανηµάτων έργων, πάγιου εξοπλισµού, οχηµάτων Καταλογισµός ή µη παράβασης ΘΕΜΑ: Καταχώριση στα βιβλία στοιχείου εξόδου άλλης επιχείρησης και συνέπειές της ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµου του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση µεταβίβασης ακινήτου µε σύνταξη συµβολαίου µεταβίβασης µε ανακριβή αξία πώλησης ΘΕΜΑ: Καταλογιστέες παραβάσεις στην περίπτωση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων χωρίς αντίστοιχες καταχωρήσεις στο πρόσθετο βιβλίο

14 ΘΕΜΑ: Συνέπειες από τη µη καταχώρηση του α/α της απόδειξης παροχής υπηρεσιών και της αξίας της συναλλαγής στο µητρώο µαθητών ΘΕΜΑ: Υποβολή ισοζυγίων ΘΕΜΑ: Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. για την καταβολή στο ηµόσιο χρεών της εταιρείας ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη προσκόµισης κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων, αχρησιµοποίητων θεωρηµένων φορολογικών στοιχείων για ακύρωση Επιβολή προστίµου Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α 222) α) Μηχανογραφικά εκδιδόµενα στοιχεία Σήµανση µε τη χρήση ΕΑΦ ΣΣ ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των τηρούντων πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), από την χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήµανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ..Σ.Σ.) ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκτύπωσης φορολογικών στοιχείων σε τρίτο πρόσωπο ΘΕΜΑ: Έκδοση µηχανογραφικών τιµολογίων διαφηµίσεων χωρίς τη χρήση ΕΑΦ ΣΣ Υποχρέωση θεώρησης ή µη ΘΕΜΑ: Στοιχεία που σηµαίνονται µε ΕΑΦ ΣΣ β) Φ.Τ.Μ ΘΕΜΑ: Σχετικά µε διαδικασία δήλωσης έναρξης φ.τ.µ ΘΕΜΑ: Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών µανικιούρ-πεντικιούρ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Ε Τ Ο Υ Σ ΑΡΘΡΟ 2 Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή µη από τον πρόεδρο του.σ. σωµατείου ΑΡΘΡΟ 3 ιάκριση επιτηδευµατιών. Έννοια χονδρικής και λιανικής πώλησης. Έννοια είδους ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης ΘΕΜΑ: Πώληση ηλεκτρονικού υπολογιστή µε ενσωµατωµένο λογισµικό και προγράµµατα /εφαρµογές ΑΡΘΡΟ 4 Ένταξη επιτηδευµατιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών διαφήµισης από περίπτερο. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων ΘΕΜΑ: Παραλαβή τιµολογίων πριν την έναρξη εργασιών ΘΕΜΑ: Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66α του ν.2190/ ΑΡΘΡΟ 6 Βιβλία δεύτερης κατηγορίας

15 ΘΕΜΑ: Καταχώρηση ή µη στο βιβλίο εσόδων - εξόδων δαπανών που καταβάλλονται από δικηγόρο για λογαριασµό πελατών του ΘΕΜΑ: Τρόπος καταχώρησης επιχορήγησης Ο.Α.Ε.. που καταβάλλεται σε νέους επαγγελµατίες που τηρούν βιβλίο εσόδων εξόδων ΑΡΘΡΟ 8 - Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης επιτηδευµατία µε αντικείµενο εργασιών την εµπορία επίπλων κουζίνας ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης βιβλίου αποθήκης από επιχείρηση που ασχολείται µε την τροφοδοσία (catering) αεροσκαφών ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης λιανοπωλητών ή κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών ΑΡΘΡΟ 9 Έννοια υποκαταστήµατος. Βιβλία υποκαταστήµατος ΘΕΜΑ: Τρόπος ενσωµάτωσης δεδοµένων υποκαταστήµατος εξωτερικού στα βιβλία της έδρας στην ηµεδαπή ΑΡΘΡΟ 10 Πρόσθετα βιβλία ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία από επιχείρηση εµπορίας ελαστικών αυτοκινήτων ΘΕΜΑ: Απαλλαγή τηρούντων πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρο10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), από την χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήµανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ..Σ.Σ.) ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης ή µη πρόσθετου βιβλίου εισερχοµένων ΘΕΜΑ: Μεσίτης αστικών συµβάσεων- Υποχρεώσεις ως προς τον Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις συνεργατών µεσίτη αστικών συµβάσεων ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου µεταχειρισµένων αγαθών και του βιβλίου πελατών Έκδοση φορολογικού στοιχείου για την ακύρωση δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών από ιδιώτη κατά τη διάρκεια της παροχής τους ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από εκτυπωτή Laser ΑΡΘΡΟ 11- ελτία αποστολής. ελτία εσωτερικής διακίνησης επιχειρήσεων επεξεργασίας ΘΕΜΑ: ιακίνηση και διάθεση δωρεάν ή µε συνδροµή περιοδικού ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης πρόσθετου βιβλίου κ.λπ., από επιχείρηση παροχής φιλοξενίας και εκπαίδευσης κατοικίδιων ζώων-εκδιδόµενα στοιχεία για τη µεταφορά αυτών ΘΕΜΑ: ιακίνηση αγαθών, µέσω αποθήκης, για εξαγωγή σε τρίτη χώρα. Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση διακίνησης αγαθών για δοκιµή και στη συνέχεια χρησιδανεισµό τους στον ίδιο επιτηδευµατία.319 ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας - εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις περιοδικού σε βιβλιοπωλεία και σε συνδροµητές ΘΕΜΑ: Επιστροφή εµπορευµάτων χωρίς στοιχείο διακίνησης

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1023 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/14.12.2004/ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, 1087/10.6.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ α/α α/α κριτηρίου κανόνα 2 3 4 5 6 7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Πρόκειται για επιτηδευµατίες εκδότες πλαστών ή εικονικών ή νοθευµένων φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου

1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου 1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου Τα νομικά πρόσωπα διακρίνονται, ανάλογα με τη φύση τους, σε δύο κατηγορίες: τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αυτά του ιδιωτικού δικαίου. Σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται.

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται. Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α Γιώργο Δ. Χριστόπουλο V Ποια φορολογικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα