ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ Β. Κωστακοπούλου, Ν. Σταµάτης, Α.Α. Θωµάτου, I. Kωνσταντίνου * 1 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 30100, Αγρίνιο, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προσδιορίσθηκαν οι συγκεντρώσεις και τα ποσοστά αποµάκρυνσης επιλεγµένων οργανικών αναδυόµενων ρύπων (παρασιτοκτόνα, αλκυλφαινόλες, φαρµακευτικές ενώσεις, φθαλικοί εστέρες) στη µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Αγρινίου. Η µέθοδος προσδιορισµού των ενώσεων στα δείγµατα εισόδου και εξόδου της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας επεξεργασίας βασιζόταν στην χρήση παθητικών δειγµατοληπτών (POCIS) και στην αέρια χρωµατογραφία-φασµατοµετρία µάζας. Η έκθεση των δειγµατοληπτών πραγµατοποιήθηκε για διάστηµα επτά ηµερών δύο φορές την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου Στην είσοδο του βιολογικού καθαρισµού οι συγκεντρώσεις δεν ξεπέρασαν τα ng/l για τις άλκυλ-φαινόλες (εννεϋλοφαινόλη), τα ng/l και 3952 ng/l για τις φαρµακευτικές και τους µεταβολίτες (ναπροξένη και σαλικυλικό οξύ αντίστοιχα), τα ng/l για το DEHP και τα 1354 ng/l για τα παρασιτοκτόνα (isoproturon). Οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις στην έξοδο της τριτοβάθµιας επεξεργασίας προσδιορίσθηκαν έως τα ng/l για την εννεϋλοφαινόλη, ng/l για το σαλικυλικό οξύ και ng/l για το isoproturon. Τα ποσοστά αποµάκρυνσης των ενώσεων κυµάνθηκαν από % για τις φαρµακευτικές ενώσεις και % για τις αλκυλφαινόλες και % για τα παρασιτοκτόνα. DETERMINATION OF EMERGING POLLUTANTS IN MUNICIPAL WASTEWATERS USING PASSIVE SAMPLING AND GAS CHROMATOGRAPHY- MASS SPECTROMETRY V. Kostakopoulou, N. Stamatis, A.A. Thomatou, I. Konstantinou * Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Ioannina, 30100, Agrinio, Greece. ABSTRACT The concentration levels and the removal efficiencies of selected emerging pollutants (pesticides, alkylphenols, pharmaceuticals, phthalates) were determined in the sewage treatment plant of Agrinio City. The determination of the compounds in influent and secondary and tertiary effluents was based on polar passive samplers (POCIS) and gas chromatography-mass spectrometry. The deployment was conducted twice for 7 days during the period Mars-May The target compounds were determined at concentrations up to ng/l for alkylphenols (nonylphenol), ng/l and 3952 ng/l for pharmaceuticals and their metabolites (for naproxen and salicylic acid, respectively) ng/l for DEHP and 1354 ng/l for pesticides (isoproturon) in the influent. The corresponding concentrations at the effluent were determined up to ng/l for nonyl phenol, for salicylic acid and for isoproturon. The removal efficiencies of the STP for these compounds varied between % for pharmaceuticals, % for alkyl phenols, and % for pesticides.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ρύπανση του νερού, δηλαδή κάθε φυσική, χηµική ή βιολογική του µεταβολή που το καθιστά ακατάλληλο για τους οργανισµούς που ζουν σ αυτό, παρακολουθεί την ιστορία του ανθρώπου από τότε που τα λύµατα των πρώτων οικισµών απελευθερώνονταν στα γειτονικά ποτάµια, λίµνες και θάλασσες. Τα αστικά λύµατα περιέχουν παραπροϊόντα του ανθρώπινου µεταβολισµού και διάφορες χηµικές ενώσεις καθηµερινής χρήσης αποτελώντας µια από τις κύριες εισόδους αναδυόµενων οργανικών ρύπων όπως φυτοφάρµακα, φαρµακευτικά προϊόντα, φαινόλες κτλ. στα υδάτινα οικοσυστήµατα εξαιτίας της µερικής αποµάκρυνσης (προσρόφηση, βιοαποδόµηση, οξείδωση κ.α.) των ρύπων κατά την διαδικασία επεξεργασία τους. Εποµένως οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων γίνονται όλο και περισσότερο στόχος µελέτης σε ότι αφορά την ποιότητα των υδάτων που απορρίπτονται στο περιβάλλον και την αποτελεσµατικότητα τους στην αποµάκρυνση των οργανικών µικρορύπων [1, 2]. Η αποτίµηση της ρύπανσης στο υδάτινο περιβάλλον µπορεί να επιτευχθεί µε έλεγχο υδατικών δειγµάτων, ιζηµάτων και βιοδεικτών. Ο έλεγχος της ρύπανσης σε φυσικά και επεξεργασµένα ύδατα µπορεί να γίνει µε εφαρµογή µεθόδων δειγµατοληψίας, όπως η στιγµιαία και η παθητική δειγµατοληψία. Τα περισσότερα προγράµµατα ελέγχου και παρακολούθησης των επιπέδων των ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον βασίζονταν στη στιγµιαία συλλογή δείγµατος νερού σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή [3]. Η µέθοδος αυτή ωστόσο αντιπροσωπεύει µόνο µια στιγµιαία µέτρηση των επιπέδων ρύπανσης µε αποτέλεσµα τυχόν σηµαντικές διακυµάνσεις της συγκέντρωσης των ρύπων στη υπό µελέτη περιοχή να µην λαµβάνονται υπόψη. Την τελευταία όµως δεκαετία προτάθηκε η παθητική δειγµατοληψία µε σκοπό να παρακάµψει τα µειονεκτήµατα της στιγµιαίας και να αποτυπώσει µια πιο ακριβή και αξιόπιστη εικόνα των επιπέδων των οργανικών ρύπων συναρτήσει του χρόνου [3]. Κατά την εφαρµογή της παθητικής δειγµατοληψίας οι ρύποι διαχέονται διαµέσου µιας µεµβράνης η οποία εµφανίζει µεγάλη χηµική συγγένεια ως προς αυτούς, από την υδατική φάση στη φάση συλλογής και συγκέντρωσης των ρύπων, ως αποτέλεσµα της διαφοράς του χηµικού δυναµικού των ενώσεων µεταξύ των δύο φάσεων. Η µεταφορά των ενώσεων από την υδατική φάση στο µέσο συλλογής συνεχίζεται µέχρι να επέλθει ισορροπία στο σύστηµα ή µέχρι τον τερµατισµό της δειγµατοληψίας. Υπάρχουν εµπορικά διαθέσιµοι πολλοί τύποι παθητικών δειγµατοληπτών, οι περισσότεροι από αυτούς χρησιµοποιούν έναν οργανικό διαλύτη ή ένα προσροφητικό υλικό ως δέκτη των ρύπων που συγκρατείται σε ένα πολυµερικό µεµβρανώδες περίβληµα [3, 4]. εν υπάρχουν πολλές µελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία που να προσδιορίζουν τα επίπεδα συγκεντρώσεων και τα ποσοστά αποµάκρυνσης οργανικών αναδυοµένων ρύπων µε χρήση παθητικής δειγµατοληψίας σε βιολογικούς καθαρισµούς [5]. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στον προσδιορισµό των επιπέδων συγκέντρωσης και των ποσοστών αποµάκρυνσης επιλεγµένων οργανικών αναδυοµένων ρύπων συµπεριλαµβανοµένων παρασιτοκτόνων, αλκυλφαινολών, φαρµακευτικών ενώσεων και φθαλικών εστέρων κατά την επεξεργασία των λυµάτων στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού της πόλης του Αγρινίου µε χρήση παθητικής δειγµατοληψίας σε συνδυασµό µε αέρια χρωµατογραφία-φασµατοµετρία µάζας. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 2.1 Υλικά Όλες οι πρότυπες ουσίες της οµάδας των επιλεχθέντων οργανικών ουσιών (καθαρότητας >98%) προµηθεύτηκαν από την εταιρεία Riedel-de Hean (Seelze, Germany). Παρασκευάστηκαν πρότυπα διαλύµατα σε µεθανόλη και φυλάχτηκαν σε γυάλινες ογκοµετρικές φιάλες στους -20 ο C. Οι διαλύτες που χρησιµοποιήθηκαν (µεθανόλη και εξάνιο)

3 ήταν υψηλής καθαρότητας της εταιρείας Pestiscan. Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν δειγµατολήπτες POCIS-pharmaceutical (Εxposmeter SA, Tavelsjo Sweden). 2.2 Περιοχή δειγµατοληψίας Το Αγρίνιο µε κατοίκους είναι το µεγαλύτερο αστικό κέντρο του νοµού Αιτωλοακαρνανίας αλλά και η κύρια αγροτική περιοχή της δυτικής Ελλάδας. Οι µη σηµειακές πηγές ρύπανσης που προκύπτουν από τις γεωργικές δραστηριότητες στις αγροτικές περιοχές γύρω από το Αγρίνιο, και στην πόλη του Αγρινίου, τα όµβρια ύδατα, αστικά και νοσοκοµειακά λύµατα (παντορροϊκό αποχετευτικό σύστηµα) αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές εισαγωγής οργανικών ρύπων στη µονάδα του βιολογικού καθαρισµού της πόλης. Εν συντοµία η µονάδα επεξεργασίας των αστικών λυµάτων του Αγρινίου αποτελείται από την προκατεργασία για την αποµάκρυνση των αιωρούµενων στερεών, µια ανοξική δεξαµενή, µια δευτεροβάθµια βιολογική επεξεργασία ενεργού ιλύος, µια δευτεροβάθµια δεξαµενή καθίζησης και µια τριτοβάθµια επεξεργασία µε αµµόφιλτρα και χλωρίωση. Τα επεξεργασµένα λύµατα οδηγούνται τελικά στον ποταµό Αχελώο ένα από τους σηµαντικότερους ποταµούς της Ελλάδας (πρώτο σε παροχή νερού και δεύτερο σε µήκος). Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν στην είσοδο της πρωτοβάθµιας επεξεργασίας, στην έξοδο της δευτεροβάθµιας και στην έξοδο της τριτοβάθµιας επεξεργασίας κατά την χρονική περίοδο Απριλίου Μαΐου του ειγµατολήπτες POCIS Οι παθητικοί δειγµατολήπτες POCIS-Pharmaceutical χρησιµοποιούνται για πληθώρα οργανικών υδρόφιλων ρύπων µε εφαρµογές στη δειγµατοληψία φυτοφαρµάκων, φαρµακευτικών ενώσεων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας και γενικά προϊόντων οικιακής και βιοµηχανικής χρήσης. Η διάρκεια της έκθεσης των δειγµατοληπτών µπορεί να κυµαίνεται από εβδοµάδες έως µήνες [4-6]. Οι δειγµατολήπτες POCIS αποτελούνται από µία στοιβάδα προσροφητικού υλικού (Oasis HLB) που βρίσκεται µεταξύ δύο πολυαιθεροσουλφονικών (PES) µεµβρανών και δύο δακτυλίους που συγκρατούν τις µεµβράνες για να αποφευχθεί η απώλεια του προσροφητικού υλικού Οι µεµβράνες επιτρέπουν τη διέλευση των ρύπων και τη συγκράτησή τους στο προσροφητικό υλικό, ενώ εµποδίζουν τη διέλευση των αιωρούµενων σωµατιδίων, των µικροοργανισµών και των µακροµορίων. Η ενεργή επιφάνεια των µεµβρανών που έρχεται σε επαφή µε το υδατικό µέσο δειγµατοληψίας είναι 41 cm 2 και η µάζα του προσροφητικού υλικού είναι περίπου 220 mg. 2.4 ιαδικασία εκχύλισης των δειγµατοληπτών POCIS Οι παθητικοί δειγµατολήπτες POCIS µετά από έκθεση 7 ηµερών αφαιρέθηκαν από τα κάνιστρα που ήταν τοποθετηµένοι και εκπλύθηκαν µε µικρή ποσότητα αποσταγµένου νερού. Στη συνέχεια αφαιρέθηκαν προσεκτικά οι δύο µεµβράνες PES, συλλέχθηκε το προσροφητικό και ζυγίστηκε ( 0,2 g) µετά από ξήρανση. Εν συνεχεία τοποθετήθηκε σε πλαστική στήλη ανάµεσα σε δυο φίλτρα (frits) πολυαιθυλενίου (Supelco). Η έκλουση της στήλης πραγµατοποιήθηκε µε 20 ml µεθανόλης σε δύο διαδοχικά βήµατα, το δείγµα συµπυκνώθηκε µε ήπιο ρεύµα αζώτου µέχρι ξηρού και επαναδιαλύθηκε σε εξάνιο σε τελικό όγκο 1 ml. 2.5 Χρωµατογραφική ανάλυση Για τον προσδιορισµό των παραπάνω επιλεγµένων οργανικών ρύπων χρησιµοποιήθηκε αέριος χρωµατογράφος Shimadzu 17A, µε ανιχνευτή φασµατοµετρίας µάζας και τριχοειδή στήλη Equity-1 ( 30m x 0, 25mm x 0.25µm ) που περιέχει 5% φαίνυλ-πολυσιλοξάνιο και

4 95% διµεθυλ-πολυσιλοξάνιο, κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες : θερµοκρασία του εισαγωγέα 220 ο C, εισαγωγή δείγµατος splitless, θερµοκρασιακό πρόγραµµα στήλης ο C (10 ο C /min), ,5 ο C (2 ο C /min), 187,5 ο C (3 ο C /min),187,5-200 ο C (2 ο C /min), 200 ο C (8 ο C /min), ο C (2 ο C /min), 210 ο C (7 ο C /min), ο C (5 ο C /min), ο C (1 ο C /min), ο C (10 ο C /min). Φέρον αέριο χρησιµοποιήθηκε το ήλιο (67,3 kpa). Η πηγή ιόντων και ο διασυνδετής διατηρούνταν στους 200 ο C και 310 ο C, αντίστοιχα. 1µl του δείγµατος εισάγονταν και το φάσµα λαµβάνονταν στα 70 ev µε τη τεχνική ιονισµού της πρόσκρουσης ηλεκτρονίων (Ε.Ι.) Η καταγραφή των φασµάτων µάζας γίνονταν µε την µέθοδο της παρακολούθησης επιλεγµένων ιόντων (SIM). 2.6 Προσδιορισµός των επιπέδων συγκέντρωσης Η ανάπτυξη της µεθοδολογίας προσδιορισµού των επιπέδων των συγκεντρώσεων οργανικών ρύπων µε την χρήση παθητικών δειγµατοληπτών περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των συγκεντρώσεων των ρύπων γνωρίζοντας τον ρυθµό δειγµατοληψίας (Rs, sampling rate) του προσροφητικού υλικού σύµφωνα µε την σχέση [3, 4] C w =C s M s /R s t όπου C w και C s είναι η συγκέντρωση του οργανικού ρύπου στο νερό (ng/l) και στο προσροφητικό υλικό του δειγµατολήπτη (ng/g) αντίστοιχα, M s είναι η µάζα σε γραµµάρια του υλικού πλήρωσης του δειγµατολήπτη, R s είναι ο ρυθµός δειγµατοληψίας κάθε ένωσης (L/d) και t είναι ο χρόνος παραµονής σε ηµέρες του δειγµατολήπτη στο υδάτινο περιβάλλον [3, 4]. Χρησιµοποιήθηκαν οι ρυθµοί δειγµατοληψίας που έχουν υπολογισθεί σε προηγούµενες µελέτες στην διεθνή βιβλιογραφία [3, 6-8]. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3.1 Επίπεδα συγκεντρώσεων οργανικών ρύπων Τα φυτοφάρµακα και οι φαρµακευτικές ενώσεις καθώς και οι µεταβολίτες τους είναι από τις πιο συχνά ανιχνεύσιµες οργανικές ουσίες στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισµών αλλά και σε φυσικά νερά στην Ελλάδα. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα προσδιορισµού των συγκεντρώσεων των οργανικών ρύπων στην είσοδο του βιολογικού καθαρισµού και στην έξοδο της δευτεροβάθµιας και της τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Στην είσοδο του βιολογικού καθαρισµού οι συγκεντρώσεις των επιλεχθέντων παρασιτοκτόνων κυµάνθηκαν µεταξύ 1,87 ng/l και 1354 ng/l για την είσοδο και µεταξύ n.d και 606 ng/l για την έξοδο, για το isoproturon και το alachlor αντίστοιχα. Παρόµοια επίπεδα συγκεντρώσεων έχουν ανιχνευθεί και σε παλαιότερη έρευνα που έχει διεξαχθεί στην ίδια µονάδα επεξεργασίας αλλά ακολουθώντας στιγµιαία δειγµατοληψία [3, 9]. Οι συγκεντρώσεις για τις φαρµακευτικές ενώσεις και τους µεταβολίτες τους δεν ξεπέρασαν τα ng/l για την είσοδο και τα 479,6 ng/l για την έξοδο, συγκεντρώσεις που παρατηρήθηκαν για το σαλικυλικό οξύ. Υψηλότερα επίπεδα συγκεντρώσεων για τις ίδιες φαρµακευτικές ενώσεις (salicylic acid, naproxen, triclosan και diclofenac) έχουν ανιχνευθεί στην είσοδο του βιολογικού καθαρισµού της πόλης των Ιωαννίνων µε στιγµιαία δειγµατοληψία π.χ. το σαλικυλικό οξύ και το naproxen ανιχνεύθηκαν µε µέση συγκέντρωση 86,8 µg/l, και 1,5 µg/l [10]. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται η µέση συγκέντρωση οργανικών ρύπων κατά την πρώτη και δεύτερη δειγµατοληψία στην είσοδο και την έξοδο της δευτεροβάθµιας και της τριτοβάθµιας επεξεργασίας.

5 Πίνακας 1: Επίπεδα συγκεντρώσεων οργανικών ρύπων στην είσοδο του βιολογικού καθαρισµού και στην έξοδο της δευτεροβάθµιας και της τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Μικρορύποι Είσοδος Έξοδος Έξοδος Τριτοβάθµιου ευτεροβάθµιου 1 η ειγµ. 2 η ειγµ. Μέση τιµή 1 η ειγµ 2 η ειγµ Μέση Τιµή 1 η ειγµ 2 η ειγµ Μέση τιµή Carbamazepine 29,50 70,58 50,04 3,47 8,38 5,93 2,96 4,17 3,56 Salicylic acid , n.d. 479,6 479,6 Diclofenac 21,86 104,7 63,28 17,47 20,05 18,75 15,96 11,50 13,75 Triclosan n.d. 95,79 95,79 n.d. 51,40 51,40 n.d. 19,10 19,10 Naproxen 108,2 n.d ,93 n.d. 73,93 n.d. n.d. n.d. Nonyl-phenol ,3 127,7 16,41 153,8 85,41 3,30 34,25 18,77 t-octyl-phenol ,25 45,34 12,14 24,33 18,23 5,54 12,80 9,17 DEHP 26,05 56,56 41,58 3,35 49,95 26,67 2,85 35,85 19,35 Isoproturon , ,0 498,0 552,0 Pyrimethanil 2,01 42,69 22,35 1,63 32,06 16,84 0,35 11,34 5,8 Alachlor 1,87 6,46 4,165 1,59 4,70 3,145 n.d. 1,22 1,22 Συγκέντρωση (ng/l) Triclosan Είσοδος Έξοδος ευτεροβάθµιου Έξοδος Τριτοβάθµιου Naproxen Nonyl-phenol Octyl-phenol DEHP Carbamazepine Diclofenac Isoproturon Pyrimethanil Salicylic acid Alachlor Σχήµα 1: Μέση συγκέντρωση οργανικών ρύπων κατά την πρώτη και δεύτερη δειγµατοληψία στην είσοδο και έξοδο δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Στην κατηγορία των αλκυλοφαινολών, η συγκέντρωση της εννεϋλοφαινόλης παρουσίασε µεγαλύτερη συγκέντρωση από την τερτ-όκτυλφαινoλη. Συγκεκριµένα η εννεϋλοφαινόλη και όκτυλ-φαινόλη προσδιορίστηκαν µε µέση συγκέντρωση 127,7 ng/l και 45,34 ng/l για την είσοδο, 85,41 ng/l και 18,23 ng/l για την έξοδο της δευτεροβάθµιας και 18,77 ng/l και 9,17 ng/l για τη έξοδο της τριτοβάθµιας επεξεργασίας, αντίστοιχα. Συγκεντρώσεις µέχρι ng/l και 45 ng/l για την εννεϋλοφαινόλη και την τερτ-όκτυλφαινoλη αντίστοιχα έχουν προσδιορισθεί στον βιολογικό καθαρισµό της Θεσσαλονίκης µε παθητική δειγµατοληψία µε δειγµατολήπτες POCIS [6]. Τέλος, ο φθαλικός δι(2-αιθυλoεξυλo) εστέρας (DEHP) προσδιορίστηκε σε χαµηλά επίπεδα και συγκεκριµένα στην είσοδο µε µέση συγκέντρωση 41,58 ng/l, στην έξοδο της δευτεροβάθµιας 26,67 ng/l και στην έξοδο της τριτοβάθµιας επεξεργασίας 19,35 ng/l.

6 3.2 Ποσοστά αποµάκρυνσης των ρύπων στα διαφορετικά στάδια επεξεργασίας Τα ποσοστά αποµάκρυνσης µετά την δευτεροβάθµια και τη τριτοβάθµια επεξεργασία από τη πρώτη και δεύτερη δειγµατοληψία καθώς και η µέση τιµή τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 2. Τα ποσοστά αποµάκρυνσης των ενώσεων κυµάνθηκαν από 26,9-100% για τις φαρµακευτικές ενώσεις, από 75,5-93,1% για τις αλκυλφαινόλες και 55,2-100% για τα παρασιτοκτόνα. Παρόµοια ποσοστά αποµάκρυνσης έχουν παρατηρηθεί για τα επιλεγµένα παρασιτοκτόνα και σε παλαιότερη έρευνα που έχει διεξαχθεί στα ίδια σηµεία του ίδιου βιολογικού αλλά ακολουθώντας στιγµιαία δειγµατοληψία [2, 10]. Οι περισσότερες φαρµακευτικές ενώσεις µε εξαίρεση το naproxen δεν αποµακρύνθηκαν σε ποσοστό που να µην είναι δυνατή η ανίχνευση τους στην έξοδο της τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Σύµφωνα µε δεδοµένα της βιβλιογραφίας, το naproxen µε στιγµιαία δειγµατοληψία παρουσίασε στη µονάδα επεξεργασίας λυµάτων των Ιωαννίνων αποµάκρυνση από 48-62% και 95% για µονάδες επεξεργασίας στην Σουηδία. Η µέση αποµάκρυνση για το σαλικυλικό οξύ βρέθηκε 93,9% και για το triclosan 80,1%. Το salicylic acid είναι µια ουσία που αποµακρύνεται ικανοποιητικά (99%) από τις µονάδες βιολογικών καθαρισµών [11] ενώ για το σαλικυλικό οξύ έχουν καταγραφεί αποµακρύνσεις από 44-93%. Τέλος, το diclofenac αποµακρύνθηκε σε µέσο ποσοστό έως 57,9% σε συµφωνία µε άλλες µελέτες [9]. Η αποµάκρυνση των άλκυλ-φαινολών µετά την δευτεροβάθµια επεξεργασία κυµάνθηκε µεταξύ 45.5 και 60.9% και ήταν µικρότερη από το εύρος τιµών που έχει παρατηρηθεί σε άλλες µελέτες µε στιγµιαία και σύνθετη δειγµατοληψία (73-93%) [12]. Ο φθαλικός δι(2- αιθυλoεξυλo) εστέρας στη παρούσα εργασία παρουσίασε µέσο ποσοστό αποµάκρυνσης 62,8% που είναι χαµηλότερο συγκρινόµενο µε αντίστοιχα δεδοµένα της βιβλιογραφίας. Στον Καναδά βρέθηκε ποσοστό αποµάκρυνσης 75%, ενώ ακόµα υψηλότερη αποµάκρυνση (94%) παρουσιάστηκε στη Φιλανδία σε µονάδα βιολογικού καθαρισµού που περιλάµβανε στάδιο νιτροποίησης/απονιτροποίησης [13]. Πίνακας 2: Ποσοστά αποµάκρυνσης οργανικών ρύπων από την πρώτη και δεύτερη δειγµατοληψία καθώς και η µέση τιµή τους από την είσοδο στην έξοδο της δευτεροβάθµιας και από την είσοδο στην έξοδο της τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Μικρορύποι Αποµάκρυνση(είσοδος-έξοδος ευτ.) Αποµάκρυνση(είσοδος-έξοδος Τριτ.) 1 η ειγµ. 2 η ειγµ. Μέση τιµή 1 η ειγµ. 2 η ειγµ. Μέση Τιµή Carbamazepine 88,2 88,1 88,1 89,9 94,1 92,0 Salicylic acid 20,0 76,8 48, ,8 93,9 Diclofenac 20,1 80,8 50,1 26,9 89,0 57,9 Triclosan n.d. 46,3 46,3 n.d. 80,1 80,1 Naproxen 31,6 n.d. 31,6 100 n.d. 100 Nonyl-phenol 65,8 25,8 45,5 93,1 83,4 88,2 Octyl-phenol 68,4 53,4 60,9 85,5 75,5 80,5 DEHP 87,1 11,7 49,4 89,1 36,6 62,8 Isoproturon 40,5 51,4 45,9 55,2 73,1 64,2 Pyrimethanil 18,9 24,9 21,9 82,5 73,4 77,9 Alachlor 14,9 27,2 21, ,1 90,5

7 Αποµάκρυνση (Eίσοδος-έξοδος ευτ.) Αποµάκρυνση(Είσοδος-έξοδος Τριτ.) 100 % Αποµάκρυνση Carbamazepine Salicylic acid Diclofenac Triclosan Naproxen Nonyl-phenol Octyl-phenol DEHP Isoproturon Pyrimethanil Alachlor Σχήµα 2: Ποσοστά µέσης αποµάκρυνσης (%) οργανικών ρύπων κατά την πρώτη και δεύτερη δειγµατοληψία µετά την δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια επεξεργασία του βιολογικού καθαρισµού. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα εργασία περιγράφει το προσδιορισµό των επιπέδων συγκέντρωσης και την αποµάκρυνση οργανικών ρύπων µε εφαρµογή παθητικής δειγµατοληψίας και αέριας χρωµατογραφίας φασµατοµετρίας µάζας στα απόβλητα του βιολογικού καθαρισµού στη πόλη του Αγρινίου. Η παθητική δειγµατοληψία εξισορροπεί απότοµες χρονικές µεταβολές στην συγκέντρωση των ρύπων που µελετήθηκαν. Οι συγκεντρώσεις των περισσοτέρων ρύπων βρέθηκαν σε χαµηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε τα επίπεδα που έχουν παρατηρηθεί σε άλλες µονάδες επεξεργασίας ενώ τα ποσοστά αποµάκρυνσης βρέθηκαν σε ανάλογα επίπεδα για τις περισσότερους ρύπους µε δεδοµένα µελετών που έχουν πραγµατοποιηθεί µε στιγµιαία δειγµατοληψία σε διάφορες µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η µερική αποµάκρυνση των ρύπων µετά και την τριτοβάθµια επεξεργασία επιφέρει την µεταφορά των ρύπων στον ποταµό Αχελώο σε χαµηλές όµως συγκεντρώσεις η επικινδυνότητα των οποίων αποτελεί αντικείµενο µελλοντικής έρευνας. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Kasprzyk-Hordern B., R.M. Dinsdale, A. Guwy (2009) The removal of pharmaceuticals, personal care products, endocrine disruptors and illicit drugs during wastewater treatment and its impact on the quality of receiving waters, Water Research 43: N. Stamatis, D. Hela, I.K. Konstantinou (2010) Removal of pesticides in municipal sewage treatment plant, Water Science and Technology 62:

8 3. A.A. Thomatou, D. Hela, I. Zacharias, I. Konstantinou (2011) Passive sampling of selected pesticides in aquatic environment using polar organic chemical integrative samplers, Environmental Science and Pollution Research in press. 4. Alvarez, D.A., Petty, J.D., Huckins, J.N., Jones-Lepp, T.L., Getting, D.T., Goddard, J.P., Manaham, S.E. (2004) Development of a passive, in situ, integrative sampler for hydrophilic organic contaminants in aquatic environments, Environmental Toxicology and Chemistry 23: Alvarez DA, Stackelberg PE, Petty JD, Huckins JN, Furlong ET, Zaugg SD, Meyer MT (2005) Comparison of a novel passive sampler to standard water-column sampling for organic contaminants associated with wastewater effluents entering a New Jersey stream, Chemosphere 61: Arditsoglou A, Voutsa D (2008) Passive sampling of selected endocrine disrupting compounds using polar organic chemical integrative samplers, Environmental Pollution 156: Li H., Helm P.A., Metcalfe C.D. (2010) sampling in the Great lakes for pharmaceuticals, personal care products and endocrine disrupting substances using the passive polar organic chemical integrative sampler, Environmental Toxicology and Chemistry 29: Alvarez D.A., Cranor W.L., Perkins S.D., Schroeder V.L., Iwanowicz L.R., Clark R.C., Guy C.P., Pinkney A.E., Blazer V.S., Mullican J.E. (2009) Reproductive health of bass in the Potomac, USA, drainage: seasonal occurrence of perstistent and emerging organic contaminants, Environmental Toxicology and Chemistry 28: Kosma C., Lambropoulou D., Albanis T. (2010) Occurrence and removal of PPCP in municipal and hospital wastewaters in Greece, Journal of Hazardous Materials 179: Stamatis N., D. Hela, I.K. Konstantinou (2010) Occurrence and removal of fungicides in municipal sewage treatment plant. Journal of Hazardous Materials 175: Ternes T.A (1998) Occurrence of drugs in German sewage treatment plants and rivers. Water Research 32: Höhne C. and W. Püttmann (2008) Occurrence and temporal variations of the xenoestrogens bisphenol A, 4-tert-octylphenol, and tech. 4-nonylphenol in two German wastewater treatment plants, Environmental Science Pollution Research 15: Dargnat C., M-J. Teil, M., Chevreuil, M., Blanchard (2008) Phthalate removal throughout wastewater treatment plant, Case study of Mrne Aval station (France), science of the Total Environment 407:

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ N. Σταµάτης 1,2,. Χελά 3, I. Kωνσταντίνου 1* 1 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

TOMIXX (ΠΕΝΕΚ/0609/24)

TOMIXX (ΠΕΝΕΚ/0609/24) TOMIXX (ΠΕΝΕΚ/0609/24) Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων πολυσύνθετων χημικών μειγμάτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία Ποια η υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Ζ Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών : 6 2 4 Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi. ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.gr Σχεδιασμός αναλυτικών μεθόδων: Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Ce(IV)(NH ) (N ) 6 C H CeH 8 N 8 8 C H 8 (78.) (58.) (8.) Βιβλιογραφία Tse-Lok Ho et al., Synthesis 97, 6. Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Οξείδωση.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Εργαστηριακή Άσκηση

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Εργαστηριακή Άσκηση Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων: Περιβαλλοντική Διαχείριση - Σύγχρονα Εργαλεία ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Εργαστηριακή Άσκηση Δρ. Όλγα Αρβανίτη (Χημικός) Email: arvaniti@env.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα NP 4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα CEt + FeCl 3 x 6 H 2 CEt C 8 H 12 3 C 4 H 6 C 12 H 18 4 (156.2) (70.2) (270.3) (226.3) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της παρουσίας και της τύχης ενδοκρινικών διαταρακτών στην τάφρο της Μπέλιτσας στο Νοµό Σερρών

Μελέτη της παρουσίας και της τύχης ενδοκρινικών διαταρακτών στην τάφρο της Μπέλιτσας στο Νοµό Σερρών Μελέτη της παρουσίας και της τύχης ενδοκρινικών διαταρακτών στην τάφρο της Μπέλιτσας στο Νοµό Σερρών Μ. Αγγελακοπούλου, Α. Τατάρογλου,. Βουτσά Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.oc-praktikum.de

http://www.oc-praktikum.de NP 05 Σύνθεση της π-µεθοξυακετοφαινόνης από ανισόλη CH + CH CH Sc(Tf) + CH CH CH CH C 7 H 8 (08.) C 4 H 6 (02.) (CF S ) Sc (492.2) C 9 H 0 2 (50.2) C 2 H 4 2 (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Γενικά Η χρωµατογραφία είναι µια από τις σηµαντικότερες τεχνικές διαχωρισµού και µέθοδος ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, που βρίσκει εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη OH

4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη OH 4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη H C 12 H 25 Br (249.2) Br + + NaH (40.0) + Adogen 464 C 25 H 54 ClN (404.2) C 6 H 6 (94.1) C 18 H 30 (262.4) + NaBr (102.9) Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Π.M.Σ. Ωκεανογραφίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Π.M.Σ. Ωκεανογραφίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Π.M.Σ. Ωκεανογραφίας Χημική συμπεριφορά και διακίνηση οργανικών ρύπων στο θαλάσσιο χώρο της βιομηχανικής ζώνης του ΒΔ Σαρωνικού Κόλπου.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.oc-praktikum.de

http://www.oc-praktikum.de NP 506 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη KMn /Al C H 0 KMn C H 8 (78.) (58.0) (08.) Bιβλιογραφία Nüchter, M., ndruschka, B., Trotzki, R., J. Prakt. Chem. 000,, No. 7 Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές»

Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές» Προσδιορισμός Diuron σε θαλασσινό νερό με υγροχρωματογραφία διαδοχική φασματομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ T. Licha 1, K. Nodler 1, D. Voutsa 2, C. Samara 2 1 Georg-August-Universität,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ M. Αντωνοπούλου 1, N. Σταµάτης 1, I. Kωνσταντίνου 1* 1 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

4001 Μετεστεροποίηση του καστορελαίου σε ρικινολεϊκό µεθυλεστέρα

4001 Μετεστεροποίηση του καστορελαίου σε ρικινολεϊκό µεθυλεστέρα 4001 Μετεστεροποίηση του καστορελαίου σε ρικινολεϊκό µεθυλεστέρα καστορέλαιο + NaOMe MeOH CH 4 O OH O OMe (32.0) C 19 H 36 O 3 (312.5) Ταξινόµιση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Αντίδραση του καρβονυλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης βενζολίου στην ατµόσφαιρα των χώρων εργασίας.

Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης βενζολίου στην ατµόσφαιρα των χώρων εργασίας. Αποφ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 130879/1987 Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης βενζολίου στην ατµόσφαιρα των χώρων εργασίας. Φ.Ε.Κ. 341 Β' της 25-6-1987 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο 0 Σύνθεση της trans-,-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο H O /HCO H C H 0 (8.) H O HCO H (.0) (.0) C H O (.) Ταξινόµιση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Προσθήκη σε αλκένια, στερεοεκλεκτική προσθήκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μηδενική παραγωγή λάσπης από την λειτουργία βιολογικών καθαρισμών αστικών αποβλήτων με την τεχνική της βιοενίσχυσης. Επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου στην Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1003 Νίτρωση της βενζαλδεϋδης σε 3-νιτροβενζαλδεϋδη

1003 Νίτρωση της βενζαλδεϋδης σε 3-νιτροβενζαλδεϋδη 1003 Νίτρωση της βενζαλδεϋδης σε 3-νιτροβενζαλδεϋδη H O H O HNO 3 /H 2 SO 4 + side products NO 2 7 H 6 O HNO 3 (63.0) 7 H 5 NO 3 (106.1) H 2 SO 4 (98.1) (151.1) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού

Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού Εισαγωγή Ε. Μπακέας 2011 Χρωµατογραφία: ποικιλία µεθόδων διαχωρισµού µίγµατος ουσιών µε παραπλήσιες χηµικές ιδιότητες Βασίζεται στη διαφορετική κατανοµή των ουσιών µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση έσποινα Φυτιλή, Χηµικός Μηχανικός MSc, MBA, Μελετήτρια Έργων Περιβάλλοντος ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο

3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο 3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο H 2 O 2 / Lipase O C 8 H 14 (110.2) H 2 O 2 (34.0) C 8 H 14 O (126.2) Βιβλιογραφία S. Warwel, M. Rüsch gen. Klaas, J. Mol. Catalysis B: Enzym.

Διαβάστε περισσότερα

Απόρριψη λυµάτων σε χειµάρρους: Επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού και της άµµου ακτών κολύµβησης Μαρία Α. Ευστρατίου Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Στο θαλάσσιο περιβάλλον οι µολυσµατικές/ρυπογόνες

Διαβάστε περισσότερα

3015 Σύνθεση του ιωδοκυκλοεξανίου από κυκοεξάνιο και ιωδοφόρµιο

3015 Σύνθεση του ιωδοκυκλοεξανίου από κυκοεξάνιο και ιωδοφόρµιο 5 Σύνθεση του ιωδοκυκλοεξανίου από κυκοεξάνιο και ιωδοφόρµιο + CHI NaOH I C 6 H (8.) CHI (9.7) (.) C 6 H I (.) Βιβλιογραφία P. R. Schreiner, O. Lauenstein, E. D. Butova, and A. A. Fokin, Angew. Chem. 999,,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΕΣ: Πηγές Ποσιμου Νερού και Υπηρεσίες Ποσιμου Νερού: Απειλές, προκλησεις και προοπτική. Μάρκος Σκληβανιωτης Dr.

ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΕΣ: Πηγές Ποσιμου Νερού και Υπηρεσίες Ποσιμου Νερού: Απειλές, προκλησεις και προοπτική. Μάρκος Σκληβανιωτης Dr. ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΕΣ: Πηγές Ποσιμου Νερού και Υπηρεσίες Ποσιμου Νερού: Απειλές, προκλησεις και προοπτική Μάρκος Σκληβανιωτης Dr. Χημικός Μηχανικός Ταυτότητα των Μικρορυπαντών 1/ πλαίσιο Αυξανόμενη χρήση χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

1010 Ενδοµοριακή ακυλίωση του 3-φαινυλοπροπιονικού οξέος προς 2,3διυδροινδανο-1-όνη (αλφα-ινδανόνη)

1010 Ενδοµοριακή ακυλίωση του 3-φαινυλοπροπιονικού οξέος προς 2,3διυδροινδανο-1-όνη (αλφα-ινδανόνη) 1010 Ενδοµοριακή ακυλίωση του 3-φαινυλοπροπιονικού οξέος προς 2,3διυδροινδανο-1-όνη (αλφα-ινδανόνη) H πολυφωσφορικό οξύ C 9 H 10 2 C 9 H 8 (150.2) (132.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ενώσεων

Διαβάστε περισσότερα

2023 Αναγωγή της D-(+)-καµφοράς µε λιθιο αργιλλιο υδρίδιο σε ένα ισοµερές µίγµα (+)-βορνεόλης και ( )-ισοβορνεόλης

2023 Αναγωγή της D-(+)-καµφοράς µε λιθιο αργιλλιο υδρίδιο σε ένα ισοµερές µίγµα (+)-βορνεόλης και ( )-ισοβορνεόλης 223 Αναγωγή της D-(+)-καµφοράς µε λιθιο αργιλλιο υδρίδιο σε ένα ισοµερές µίγµα (+)-βορνεόλης και ( )-ισοβορνεόλης LiAlH 4 tert-butyl-methyl-ether H + OH O OH H C 1 H 16 O (152.2) LiAlH 4 (38.) a C 1 H

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Ζωοτεχνίας MIS 380231 Δράση 3 η : Ποιότητα σφαγίου και κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή: Δημιουργία υπονόμων και αποχετευτικού συστήματος λόγω της ανάγκης απομάκρυνσης των λυμάτων. Εμφάνιση υποτυπωδών

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης

Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης Από τη βασική γνώση στην πρακτική λύση Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης Διαχείριση αποβλήτων τυροκομείου Δημήτρης Βαγενάς Καθηγητής Ανάπτυξη Καινοτομία Κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Επιβλέπων :. Μαµάης Αθήνα, Νοέµβριος 2006

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Επιβλέπων :. Μαµάης Αθήνα, Νοέµβριος 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΥΡΙ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη NP 0 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη CH CH + H H S + CH CH C H 6 C 7 H 6 C 9 H 8 C H (0.) (8.) (98.) (80.) (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση µεµβρανικών λιπιδίων µε χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας 60 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΙ ΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΟΙΒΑ ΑΣ Σκοπός της άσκησης : η εφαρµογή της χρήσης µιας φυσικής ιδιότητας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος μικρής διαπερατότητας

Έδαφος μικρής διαπερατότητας ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ Χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία: αστικών λυμάτων (κυρίως για μικρές κοινότητες)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (HPLC) ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΛΗ / ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Επίπεδη, μήκους 3-25 cm και διαμέτρου 0,5-5 mm. Μικροπορώδη σωματίδια πηκτής διοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάργυρος Καναράς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ

Ανάργυρος Καναράς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΩ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Με τον όρο χρωματογραφία εννοούμε ένα πλήθος τεχνικών διαχωρισμού που βασίζονται στη διαφορετική κατανομή των συστατικών ενός μίγματος μεταξύ μια κινητής και μιας στατικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Ξενοφών Κομηνός Χημικός M.Sc. Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συλλογή πληροφοριών 1. Εταιρίες (τεχνικός ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff 26 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-1 προς µια βάση Schiff CH 3 O + CH 2 NH 2 Montmorillonit K-1 cyclohexane CH 3 NCH 2 Ph + H 2 O H 3 C CH 2 C 1 H 14 O (15.2) C

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

4010 Σύνθεση της π-µεθοξυακετοφαινόνης από ανισόλη

4010 Σύνθεση της π-µεθοξυακετοφαινόνης από ανισόλη 4010 Σύνθεση της π-µεθοξυακετοφαινόνης από ανισόλη O C 3 + O O 3 C O C 3 Zeolith O C 3 + C 3 COO O C 3 C 7 8 O (108.1) C 4 6 O 3 (102.1) C 9 10 O 2 (150.2) C 2 4 O 2 (60.1) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Εισαγωγή ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο Ρώσος βοτανολόγος M.S. Tswett χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη χρωματογραφία για τον διαχωρισμό διαφόρων φυτικών χρωστικών με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί συνιστώσες ενός δικτύου ύδρευσης είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικοί συνιστώσες ενός δικτύου ύδρευσης είναι οι ακόλουθες : Διάλεξη 9-10 Οι βασικοί συνιστώσες ενός δικτύου ύδρευσης είναι οι ακόλουθες : Τα έργα σύλληψης στη θέση υδροληψίας, όπως η κατασκευή πηγαδιών, η διάνοιξη γεωτρήσεων, η υδροληψία, η αποθήκευση νερών ποταμών

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF SELECTED PESTICIDES IN VARIOUS FOOD COMMODITIES ORIGINATED FROM ORGANIC, CONVENTIONAL AND GREENHOUSE FARMING SYSTEMS

DETERMINATION OF SELECTED PESTICIDES IN VARIOUS FOOD COMMODITIES ORIGINATED FROM ORGANIC, CONVENTIONAL AND GREENHOUSE FARMING SYSTEMS DETERMINATION OF SELECTED PESTICIDES IN VARIOUS FOOD COMMODITIES ORIGINATED FROM ORGANIC, CONVENTIONAL AND GREENHOUSE FARMING SYSTEMS Ioannis Ch. Salmas, Vasiliki I. Boti and Triantafyllos A. Albanis Lab

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

3023 Υδρογόνωση του κινναµωµικού αιθυλεστέρα σε 3- φαινυλοπροπιονικό αιθυλεστέρα

3023 Υδρογόνωση του κινναµωµικού αιθυλεστέρα σε 3- φαινυλοπροπιονικό αιθυλεστέρα Υδρογόνωση του κινναµωµικού αιθυλεστέρα σε - φαινυλοπροπιονικό αιθυλεστέρα NaBH /NiCl C H (.) NaBH NiCl H (.) (.). C H (.) Βιβλιογραφία S.-K. Chung, J. rg. Chem. 99,, Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος»

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» «Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» Καθηγητής Γεώργιος Ζαλίδης Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονικώς υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Φασματομετρία μαζών. Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ

Φασματομετρία μαζών. Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ Φασματομετρία μαζών Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ 2 Εφαρμογές 1) Επαλήθευση ή διερεύνηση οργανικών ενώσεων κατά τη συνθετική τους

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Εισαγωγή στις βαθµίδες βιολογικών καθαρισµών Ε εξεργασία καθαρισµού λυµάτων Αποµάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών των λυµάτων ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Ζουμπούλης Αναστάσιος

Ζουμπούλης Αναστάσιος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΡΟΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PhoReSE Ζουμπούλης Αναστάσιος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας και Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανάσιος Σ. Στασινάκης Ηµεροµηνία Γεννήσεως : 11/11/1975 Τόπος Γεννήσεως : Καλαµάτα ιεύθυνση εργασίας : Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός υδρογονανθράκων Ορυκτελαίου σε Φυτικά Έλαια

Προσδιορισμός υδρογονανθράκων Ορυκτελαίου σε Φυτικά Έλαια Γενικό Χημείο του Κράτους Εργαστήριο της Δ/νσης Τροφίμων Εργαστήριο του Α Τμ. Δ ΧΥ Αθηνών ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Προσδιορισμός υδρογονανθράκων Ορυκτελαίου σε Φυτικά Έλαια Δείγμα 1 g

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο 1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο O HN CH 3 NH 2 NH 2 KOH 2 C 8 H 8 NO C 6 H 6 N C 6 H 4 3 N (214.1) (56.1) (172.0) (159.8) (329.8) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) Τσιµισκή 98, 546 22 Θεσσαλονίκη, kzampet@eyath.gr.

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) Τσιµισκή 98, 546 22 Θεσσαλονίκη, kzampet@eyath.gr. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΜΕΘΟ Ο ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗΣ ΦΑΣΗΣ - ΜΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ - ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΑΖΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5013 Σύνθεση του 2,6-διµεθυλο-4-φαινυλο-1,4-διυδροπυριδινο- 3,5-δικαρβοξυλικού διαιθυλεστέρα

5013 Σύνθεση του 2,6-διµεθυλο-4-φαινυλο-1,4-διυδροπυριδινο- 3,5-δικαρβοξυλικού διαιθυλεστέρα NP 5013 Σύνθεση του 2,6-διµεθυλο-4-φαινυλο-1,4-διυδροπυριδινο- 3,5-δικαρβοξυλικού διαιθυλεστέρα NH 4 HC 3 + + 2 C 2 C 2 C 2 H CH 3 H 3 C N CH 3 H + 4 H 2 + C N 3 C 7 H 6 C 6 H 10 3 C 19 H 23 4 N C 2 (79.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD Θεωρητικό υπόβαθρο Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2 Οργανικά απόβλητα και µικροργανισµοί Οξείδωση Ενέργεια Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια οξείδωση Νέα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

4016 Σύνθεση της (±) 2,2 -διυδροξυ-1,1 -διναφθαλινίου (1,1 -δι- 2-ναφθόλης)

4016 Σύνθεση της (±) 2,2 -διυδροξυ-1,1 -διναφθαλινίου (1,1 -δι- 2-ναφθόλης) 4016 Σύνθεση της (±) 2,2 -διυδροξυ-1,1 -διναφθαλινίου (1,1 -δι- 2-ναφθόλης) FeCl 3. 6 H 2 O C 10 H 7 C 20 H 14 O 2 (144.2) (270.3) (286.3) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Οξειδωτική σύζευξη

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα