ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό τητα και Επιχειρηματικότητα», σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/ Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου της ΑΣΤΕΡ και των ΕΠΑ.Σ Γαλαξειδίου, Θράκης και Ηρακλείου, του Οργανισμού Τουριστι κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έτους Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του ΤΕΕ/ΕΠΑ.Σ Μακεδονίας και της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης, του Οργανισμού Τουριστι κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έτους Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΤΕΕ/ΕΠΑ.Σ Αναβύσσου, του Οργανισμού Τουριστι κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έτους Λύση του Α.Σ. ΟΤΑ Β.Α. Χίου Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή ΑΓΓΕΛΟΒ (ANGELOV) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (KONSTAN TINE) του ΙΩΑΝΝΗ και της ΖΑΪΜΟΒΑ ΡΙΤΑ κ.λπ.. 7 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 4586/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ13/5115 (1) Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Το άρθρο 53 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ 154 Α), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευ ση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ ξης» (ΦΕΚ 19 Α) και το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 3. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 232 Α). 4. Την ανάγκη υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυ ξης σχετικά με την παρακολούθηση των διεθνών ενερ γειακών εξελίξεων και αντιστοίχως τον σχεδιασμό και διαμόρφωση διεθνούς ενεργειακής πολιτικής της χώ ρας. 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουρ γείου Ανάπτυξης ως προς τη μισθοδοσία του Ειδικού Γραμματέα, ενός Ειδικού Συμβούλου και ενός Ειδικού Συνεργάτη, που ανέρχεται συνολικά σε ετήσια βάση στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ( ) ευρώ, αποφασίζουμε: 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ειδική Γραμ ματεία Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής (ΕΓΔΕΠ), με σκο πό α) την υποστήριξη του Υπουργού Ανάπτυξης για την κατάρτιση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού, ο οποίος θα περιέχει τους στόχους της διεθνούς πολι τικής της χώρας, β) την παρακολούθηση των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων για το πετρέλαιο, το φυσικό αέ ριο, την ηλεκτρική και άλλες μορφές ενέργειας, καθώς και των εξελίξεων που σχετίζονται με τις οδεύσεις πε τρελαιαγωγών ή αγωγών φυσικού αερίου, γ) την συμμε τοχή στις διεθνείς συναντήσεις που αφορούν στα ανω τέρω θέματα, δ) την εισήγηση στον Υπουργό Ανάπτυξης επί θεμάτων διεθνούς ενεργειακής στρατηγικής. 2. Η ΕΓΔΕΠ υπάγεται απ ευθείας στον Υπουργό Ανά πτυξης, ο οποίος έχει και την ευθύνη διαμόρφωσης του οριστικού περιεχομένου των σχετικών δράσεων της ΕΓΔΕΠ. 3. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της η ΕΓΔΕΠ υπο στηρίζεται από τη Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων και Διε θνών Δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη τικής Υποστήριξης Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυ

2 4510 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ξης. Η στελέχωση της ΕΓΔΕΠ γίνεται με μετακινήσεις υπαλλήλων από Διευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυ ξης. 4. Ο Ειδικός Γραμματέας Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτι κής διορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης. Τα προσόντα διορισμού του, τα ασυμβίβαστα του λειτουργήματός του, η υπηρεσιακή και μισθολογική του διαβάθμιση διέπονται από τις ισχύου σες κάθε φορά διατάξεις για τους Ειδικούς Γραμματείς. Για τη σύνθεση και στελέχωση του Γραφείου του ΕΓΔΕΠ ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 13 και 14 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Αριθμ. 260/55Δ/Φ.50 (2) Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επι χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007 ΟI YΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 3. Τον ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της (ΕΕΕΕ L 210/ ) «περί καθορισμού γενικών δια τάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999». 4. Την υπ αριθμ. Ε(2007)5338/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα τικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας CCI2007GR161PO Την υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/ (ΦΕΚ Β 1502/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησια κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», όπως τροπο ποιήθηκε με τις α) υπ αριθμ. Δ13/4927/ (ΦΕΚ Β 444/ ), β) υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/22018/ (ΦΕΚ Β 1814/ ) και γ) 10590/2010Δ/Φ.03/ (ΦΕΚ 1909 Β / ) αποφάσεις. 6. το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α 3/ ) «Εκτέλεση ενερ γειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση αντί στοιχων πόρων». 7. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 19/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/ (ΦΕΚ Α 85/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 8. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165 Α/ ). 9. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/ ). 10. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α 232/ ). 11. Την υπ αριθμ /Υ252/ (ΦΕΚ Β 1948/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών «καθορισμός αρμοδιο τήτων Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 12. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Διορι σμός Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 530/ ). 13. Την υπ αριθμ / /ΦΕΚ 1810 Β / απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Τοποθέτηση και ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνι στικότητα» όπως παρατάθηκε με την υπ αριθμ / ΔΚΗ/Α/1133/ , (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 55, ). 14. Τον ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της (ΕΕΕΕ L 317/ ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου λίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 15. Την εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 16. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχει ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επι χειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ), της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη: 1. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επι χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» είναι ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα, του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 2. Λοιπά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΕ με δικαίωμα ψήφου είναι: O Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι κότητα και Επιχειρηματικότητα», με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Μονάδας Α της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4511 Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης O Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυ ξης O Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης O Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης O Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης O Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης O Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης Eκπρόσωπος του ΕΟΤ Εκπρόσωπος του ΕΟΜΜΕΧ Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο μικών Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός» Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ Εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοι κήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοι νοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι τροπής (ΟΚΕ) Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχα νιών (ΣΕΒ) Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ) Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελ ματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE) Εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ λάδος (ΟΕΕ) Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Εκπρόσωπος της Greenpeace Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνι κού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Δια χείρισης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχεί ρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμμα τείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Δια χείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργεί ου Ανάπτυξης 3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι: Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ χου Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ μάτων. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμέ νου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ γκεκριμένα: Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών Εκπρόσωποι άλλων Γενικών Διευθύνσεων Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ σεων Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος και οι Προϊστάμενοι των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠΑΕ Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστι κότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νη σιών 4. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακο λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και το όνομά του γνωστοποιείται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Η ίδια δι αδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Στην περίπτωση αναπλήρωσης, το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι είται εγγράφως στην ΕΠΑΕ. 5. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουρ γείων, οργανισμών, φορέων και περιφερειών χωρίς δι καίωμα ψήφου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν επίσης να προσκληθούν ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερή σια διάταξη της συνεδρίασης. Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης δια σφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών.

4 4512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007 την παρα κολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότη τας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΕ». Ειδικότερα: 1. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφω να με τις ανάγκες του προγραμματισμού. Ως ομάδες κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποιεί ιδίως τη σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα της πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συμβολή της πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού προγράμ ματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότητα της πράξης και την ωριμότητα της πράξης. 2. Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημει ώνεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Επιχει ρησιακού Προγράμματος. 3. Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας και τη συμβολή στους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προ γράμματος Μεταρρύθμισης και παρέχει κατευθύνσεις στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή τους. 4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά τα προ βλεπόμενα στο άρθρο 48 του Κανονισμού 1083/ Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επι τροπή. 6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγ χου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και για τυχόν σχετι κά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τμήματός της. 7. Προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε ανα θεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προγράμματος η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής διαχεί ρισής του. 8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Ταμείων με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 9. Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμε τοχή των Ταμείων. 10. Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό τητα και Επιχειρηματικότητα» σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος: (α) το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην εφαρμογή του, (β) τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που υλοποιούνται και (γ) τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστι κότητα και Επιχειρηματικότητα» παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης παραδείγματα τέτοιων μέτρων. Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι κότητα» για την άσκηση των καθηκόντων της: 1. Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμ βάσεις του ΕΠ. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν σε θέματα εμπιστευτικότητας. 2. Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ γούμενες προσκλήσεις. 3. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια στρατηγική της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ ματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Άρθρο 3 Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικό τητα και Επιχειρηματικότητα» σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που απορ ρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι κότητα» είναι αρμόδια για την διοργάνωση των συνεδριά σεων της Επιτροπής Παρακολούθησης, την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων καθώς και για κάθε υποστηρικτική ενέργεια που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της ΕπΠα. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρα κολούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ειδι κής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικό τητα και Επιχειρηματικότητα», όπως αυτός εγκρίνεται με βάση το άρθρο 19 παρ 3 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ). Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4513 Αριθμ (3) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρό νου της ΑΣΤΕΡ και των ΕΠΑ.Σ Γαλαξειδίου, Θράκης και Ηρακλείου, του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαί δευσης και Κατάρτισης έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθ μίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). 3. Την υπ αριθμ. 2/7093/002/ κοινή υπουρ γική απόφαση περί επέκτασης των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 4. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρι σμού» (ΦΕΚ 85/Α/2004). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3270/ (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». 6. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 232/Α/2007). 7. Το υπ αριθμ. 1366/ έγγραφο της Επιθεώ ρησης Εργασίας Νοτίου Αιγαίου (Τμήμα Κοινωνικής Επι θεώρησης Δωδεκανήσου). 8. Το υπ αριθμ. 1002/ έγγραφο της Επιθεώ ρησης Εργασίας Στερεάς Ελλάδας (Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Φωκίδας). 9. Το υπ αριθμ. 1667/ έγγραφο της Επιθε ώρησης Εργασίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Έβρου). 10. Το υπ αριθμ. 4566/ έγγραφο της Επιθε ώρησης Εργασίας Κρήτης (Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώ ρησης Ηρακλείου). 11. Το υπ αριθμ. Φ. 173/83/12991/ (ΑΠ. ΥΠ. ΤΟΥΡ. ΑΝ / ) έγγραφο του ΟΤΕΚ. 12. Την υπ αριθμ. 362/ απόφαση που λήφθη κε στην 37η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΤΕΚ. 13. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη ύψους , που προκαλείται από την υπερωριακή απασχόληση, 6 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου και 1 υπάλληλο ορισμένου χρόνου της ΑΣΤΕΡ, 5 υπαλλήλων αορίστου χρόνου και 11 υπαλλή λων ορισμένου χρόνου του ΕΠΑΣ Γαλαξειδίου, 3 υπαλ λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΕΠΑΣ Θράκης και 10 υπαλλήλων με σχέ ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 1 υπαλλήλου με συλλογική σύμβαση αορίστου χρόνου του ΕΠΑΣ Ηρακλείου του ΟΤΕΚ, θα βαρύνουν τον κωδικό 0261 του ΟΤΕΚ έτους 2008, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου και ορισμένου χρόνου της ΑΣΤΕΡ και των ΕΠΑ.Σ Γαλαξειδίου, Θράκης και Ηρακλείου, του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έτους 2008, ως εξής: ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΤΟΥΣ ΑΣΤΕΡ Για 6 υπαλλήλους αορίστου χρόνου: 120 ώρες έκα Για 1 υπάλληλο ορισμένου χρόνου: 120 ώρες Συνολικά: 840 ώρες Αιτιολόγηση υπερωριακής απασχόλησης: Η υπερωριακή απασχόληση προκύπτει από την 24ωρη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου οικοτροφείου, την φύ λαξη του κτιρίου όλο τον χρόνο σε 24ωρη βάση, τη συντήρηση διατηρητέου κτιρίου μηχανημάτων και εργαλείων. Επίσης η υπερωριακή απασχόληση προκύ πτει και από τις αυξημένες ανάγκες κατά τις εγγραφές αποτελέσματα πρακτική άσκηση προσλήψεις απο λύσεις προσωπικού παραλαβή αιτήσεων ΑΣΕΠ καθώς και από την διευθέτηση, καθαριότητα και τον έλεγχο των παλαιών αρχείων. 2. ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ Για 5 υπαλλήλους αορίστου χρόνου: 120 ώρες έκα Για 11 υπάλληλους ορισμένου χρόνου: 100 ώρες έκα Συνολικά: ώρες Αιτιολόγηση υπερωριακής απασχόλησης Η υπερωριακή απασχόληση προκύπτει από την ανά γκη κάλυψης ποικίλων ανειλημμένων δραστηριοτήτων του εκπαιδευτηρίου οικοτροφείου (προκηρύξεις, προ σλήψεις, αιτήσεις διοικητικού εκπαιδευτικού προσω πικού). 3. ΕΠΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Για 3 υπαλλήλους αορίστου χρόνου: 120 ώρες έκα Συνολικά: 360 ώρες Αιτιολόγηση υπερωριακής απασχόλησης Η υπερωριακή απασχόληση προκύπτει από την λει τουργία τμήματος Ι.Ε.Κ. Εναλλακτικών Μορφών Τουρι σμού και Τμήματος T.E.Ε. Β κύκλου σπουδών. 4. ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Για 10 υπαλλήλους αορίστου χρόνου: 120 ώρες έκα Για 1 υπάλληλο με συλ. σύμβαση αορ. χρόνου: 120 ώρες Συνολικά: ώρες Αιτιολόγηση υπερωριακής απασχόλησης Η υπερωριακή απασχόληση προκύπτει από την ανάγκη ομαλής λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου οικοτροφείου σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση, στο οικοτροφείο, στην ευρεία πρακτική άσκηση των μαθη τών και στο ξενοδοχείο. Επίσης από τη λειτουργία των τμημάτων Μετεκπαίδευσης σε όλη την Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Ιεράπετρα), τα λειτουργία τμη μάτων ΙΕΚ και από τη συντήρηση και μερική ανακαίνιση κτιρίου και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

6 4514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 882 (4) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρό νου του ΤΕΕ/ΕΠΑ.Σ Μακεδονίας και της Σχολής Ξε ναγών Θεσσαλονίκης, του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθ μίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). 3. Την υπ αριθμ. 2/7093/002/ κοινή υπουρ γική απόφαση περί επέκτασης των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 4. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρι σμού» (ΦΕΚ 85/Α/2004). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3270/ (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». 6. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 232/Α/2007). 7. Το υπ αριθμ. 3963/ έγγραφο της Επιθεώ ρησης Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας. 8. Το υπ αριθμ. 3969/ έγγραφο της Επιθεώ ρησης Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας. 9. Το υπ αριθμ. Φ.173/87/528/ (ΑΠ. ΥΠ. ΤΟΥΡ. ΑΝ. 882/ ) έγγραφο του ΟΤΕΚ. 10. Την υπ αριθμ. 362/ απόφαση που λήφθηκε στην 37η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΤΕΚ. 11. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη ύψους ,62, που προκαλείται από την υπερωριακή απασχόληση, 16 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου, 3 υπαλλήλων με συλ. σύμβαση αορ. χρόνου και 22 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου του ΤΕΕ/ΕΠΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και 1 υπαλλήλου αορίστου χρόνου της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης του ΟΤΕΚ, θα βαρύνουν τον κωδικό 0261 του ΟΤΕΚ έτους 2008, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του ΤΕΕ/ΕΠΑΣ Μακεδονίας και της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης, του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έτους 2008, ως εξής: ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΕΠΑ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΤΟΥΣ ΤΕΕ/ΕΠΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Για 16 υπαλλήλους αορίστου χρόνου: 120 ώρες έκα Για 3 υπαλλήλους με συλ. σύμβ. αορ. χρόνου: 120 ώρες έκα Για 22 υπαλλήλους ορισμένου χρόνου: 120 ώρες έκα Συνολικά: ώρες Αιτιολόγηση υπερωριακής απασχόλησης: Η υπερωριακή απασχόληση προκύπτει από την ευθύ νη των εργασιών του ΤΕΕ/ΕΠΑΣ Μακεδονίας, του ΙΕΚ Μακεδονίας, του Γραφείου Διασύνδεσης και της Με τεκπαίδευσης (Θεσσαλονίκης και πόλεων Β. Ελλάδος ομπρέλα). 2. ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Για 1 υπάλληλο αορίστου χρόνου: 120 ώρες Συνολικά: 120 ώρες Αιτιολόγηση υπερωριακής απασχόλησης: Η υπερωριακή απασχόληση προκύπτει από τις προ σλήψεις διδακτικού προσωπικού, την οργάνωση των πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών της Σχολής κα θώς και τα την υπέρβαση κάθε ωραρίου απασχόλησης (ολοήμερη απασχόληση) κατά την διάρκεια αυτών των εκπαιδευτικών εκδρομών και τη διαχειριστική τους από δοση. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (5) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΤΕΕ/ΕΠΑ.Σ Αναβύσσου, του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευ σης και Κατάρτισης έτους Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθ μίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). 3. Την υπ αριθμ. 2/7093/002/ κοινή υπουρ γική απόφαση περί επέκτασης των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 4. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρι σμού» (ΦΕΚ 85/Α/2004). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3270/ (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». 6. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 232/Α/2007). 7. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Τουριστικής Ανάπτυξης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή των στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 2209/Β/ ). 8. Το υπ αριθμ. 137/ έγγραφο της Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικής Αττικής. 9. Το υπ αριθμ. Φ. 173/92/1294/ (ΑΠ. ΥΠ. ΤΟΥΡ. ΑΝ. 2693/ ) έγγραφο του ΟΤΕΚ. 10. Την υπ αριθμ. 362/ απόφαση που λήφθηκε στην 37η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΤΕΚ. 11. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη ύψους , που προκαλείται από την υπερωριακή απασχόληση 19 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4515 ρίστου χρόνου του ΤΕΕ/ΕΠΑΣ Αναβύσσου του ΟΤΕΚ, θα βαρύνουν τον κωδικό 0261 του ΟΤΕΚ έτους 2008, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΤΕΕ/ΕΠΑΣ Αναβύσσου, του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έτους 2008, ως εξής: ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΕΕ/ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Για 19 υπαλλήλους αορίστου χρόνου: 120 ώρες έκα Συνολικά: ώρες Αιτιολόγηση υπερωριακής απασχόλησης: Η υπερωριακή απασχόληση προκύπτει από την 24ωρη λειτουργία του Οικοτροφείου (ασφαλή διαμονή επο πτεία των μαθητών), την επιτήρηση της πρακτικής (εστι ατόριο, εργαστήρια Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής πρωί και απόγευμα) και τις αυξημένες ανάγκες των επιμέρους τμημάτων της Σχολής (Λογιστήριο Διαχεί ριση, Γραμματεία, Επιμελητεία κ.α.). Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /6909 (6) Λύση του Α.Σ. ΟΤΑ Β.Α. Χίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/ Τις διατάξεις του άρθρου 271 (παρ. 6) του ΔΚΚ. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 211 (παρ. 2) και 212 του π.δ. 410/ Την υπ αριθμ. 327/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδαμύλων. 5. Την υπ αριθμ. 1483/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, περί μεταβίβασης δικαι ώματος υπογραφής, αποφασίζουμε: Τη λύση του Α.Σ. ΟΤΑ Β.Α. Χίου, βάσει του άρθρου 211 (παρ. 2) π.δ. 410/1995, λόγω της μη συγκρότησης των διοικητικών του οργάνων για διάστημα μεγαλύτερου των δυο ετών. Η κατανομή της περιουσίας του Α.Σ. ΟΤΑ Β.Α Χίου μεταξύ των Δήμων Ομηρούπολης και Καρδαμύλων γί νεται ως εξής: Δήμος Ομηρούπολης: α) Ένα πλυντήριο κάδων με αρ. κυκλοφορίας: ΚΥΗ 4704 Δήμος Καρδαμύλων: α) Δύο απορριμματοφόρα ένα με αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΥ 4702, και ένα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ: 4703, β) ένα σάρωθρο με αρ. κυκλοφορίας: ΜΕ και γ) το χρηματικό υπόλοιπο του Α.Σ. ΟΤΑ Β.Α Χίου, το οποίο ανέρχεται σε 2.099,16 ευρώ. Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στους προϋπο λογισμούς των Δήμων Ομηρούπολης και Καρδαμύλων. Χίος, 18 Φεβρουαρίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΒΑΣ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ (7) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή ΑΓΓΕΛΟΒ (ANGELOV) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (KONSTANTINE) του ΙΩΑΝΝΗ και της ΖΑΪΜΟΒΑ ΡΙΤΑ κ.λπ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ /21445/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ΑΓΓΕΛΟΒ (ANGELOV) ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΥ (KONSTANTINE) του ΙΩΑΝΝΗ και της ΖΑΪΜΟ ΒΑ ΡΙΤΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίνουμε τον εξελληνισμό του επωνύμου του από ΑΓΓΕΛΟΒ σε ΑΓ ΓΕΛΙΔΗΣ. 4. Με την υπ αριθμ. Φ /20732/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ΜΕΛΙΚΟΒ (MELIKOV) ΟΔΥΣΣΕΑ (ODISEI) του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΚΡΙΝΑ, περί αποκτήσε ως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίνουμε τον εξελληνισμό του επωνύμου του από ΜΕΛΙΚΟΒ σε ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ καθώς και του ονόματός του από ΟΔΙΣΣΕΪ σε ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Γενική Διευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στο ΦΕΚ 136/ /τ. Β που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 4586/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας διορθώνεται το εσφαλμένο: «... α) δυο (2) υπαλλήλους της Σχολής Ξεναγών του Ο.Τ.Ε.Κ.» στο ορθό «... α) δυο (2) υπαλλήλους της Σχολής Ξεναγών Αθηνών του Ο.Τ.Ε.Κ.». Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 8 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 84. Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τε λωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα