ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιό τητας καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προ σωπικού του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ειδική Αγωγή» Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1133/ τ.β / ) υπουργικής απόφασης που ανα φέρεται στο ΠΜΣ με τίτλο: «Διεθνείς Σπουδές» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο μικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστή μων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Παρά ταση λειτουργίας του ανωτέρω Π.Μ.Σ Τροποποίηση της υπ αριθμ /695/ κοι νής υπουργικής απόφασης «Έγκριση πιστώσεων για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις έτους 2008 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » (ΦΕΚ 511 Β ) Χαρακτηρισμός Αστικών Επιβατικών Γραμμών στους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/25286 (1) Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιότη τας καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προσω πικού του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: (α) Της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από πράξεως Νομοθετικού πε ριεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί καθιε ρώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ 126/Α1). (β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α / ) «Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημό σιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». (γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ), «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». (δ) Της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α ) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». (ε) Του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α ) «Οργανισμός Υπηρε σιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. (στ) Του π.δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της». (ζ) Του άρθρου 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων», (ΦΕΚ 231/Α1). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΦΕΚ 1950/Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω τερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο». 3. Το υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΟΦ/86768/ έγγραφο με το οποίο ζητείται ο καθορισμός του ωρα ρίου λειτουργίας του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης σε πρωινή και απογευματινή βάρδια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος καθώς ο κύριος όγκος των μαθημάτων πραγματοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες όπου οι σπουδαστές δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Πολιτισμού την αρ μοδιότητα να καθορίσει με απόφασή του το ωράριο εργασίας του προσωπικού του Κρατικού Ωδείου Θεσ σαλονίκης σε πρωινή και απογευματινή βάρδια. 2. Το ανωτέρω προσωπικό του Κρατικού Ωδείου Θεσ σαλονίκης θα απασχολείται μέσα στα καθοριζόμενα όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

2 29306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ F Αριθμ /Β7 (2) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχο λική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ει δική Αγωγή». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α / ) και του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα τη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944/Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Το π.δ. 312/ (ΦΕΚ 221 τ.α / ) «Μετο νομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών». 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεση του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστρια κού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν. 6η/ ). 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ ) 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα νεπιστημίου Αθηνών ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώ νει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός 1. Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την έρευνα, τη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων για την Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή. 2. Το Πρόγραμμα της Ειδικής Αγωγής αποσκοπεί: στη δημιουργία επιστημονικών στελεχών ικανών να συμμετέχουν στη διεξαγωγή ερευνών, στη μελέτη και στην εκπόνηση προγραμμάτων, και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στην καταπολέμηση των κοινωνικών διακρί σεων που αναδύονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών θεσμών. στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε δυ ναμικό των σχολείων, των κεντρικών δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργεί ου Παιδείας, Κέντρων Ερευνών, δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργα νώσεων, και ιδιωτικών φορέων, και οι οποίοι θα παρέ χουν έργο στους τομείς της Ειδικής Αγωγής ατόμων με αναπηρία. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Δι πλώματος Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν οι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις οι οποίοι γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα καθώς και πτυχι ούχοι Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζεται σε τέσσερα (4) ακα δημαϊκά εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου καθορίζονται ως εξής: Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μα θήματα (θεωρητικού και εργαστηριακού περιεχομένου) τα οποία εντάσσονται σε ενότητες, να ολοκληρώσει τις ειδικές υποχρεώσεις, να παρακολουθήσει το διεπι στημονικό σεμινάριο και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Αναλυτικότερα: Α εξάμηνο: Οι ΜΦ παρακολουθούν 2 υποχρεωτικά μα θήματα των 10 ECTS το καθένα και 1 μάθημα επιλογής των 10 ECTS και Διεπιστημονικό Σεμινάριο α έτους. Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30 ECTS Β εξάμηνο: οι ΜΦ παρακολουθούν: 1) την υποχρεωτική πρακτική άσκηση με εποπτεία (10 ECTS), 2) το υποχρεω τικό Εργαστήριο ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης (10 ECTS) και 3) 1 υποχρεωτικό μάθημα (10 ECTS). Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30 ECTS Γ εξάμηνο: Οι ΜΦ παρακολουθούν 2 υποχρεωτικά μα θήματα και 1 μάθημα επιλογής (των 10 ECTS). Σύνολο πιστωτικών μονάφων 30 ECTS

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ εξάμηνο: Οι ΜΦ εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλω ματική Εργασία (25 ECTS) και παρακολουθούν το Διεπι στημονικό Σεμινάριο παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (5 ECTS). Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30 ECTS. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επι λογής: Μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες (10 ECTS), α εξάμηνο Ποιοτικές μέθοδοι στην κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα (10 ECTS), β εξάμηνο Ψυχοπαθολογία του παιδιού: κοινωνική και μαθησια κή περιθωριοποίηση (3 δ.μ. ΕΚΠΑ,10 ECTS), α εξάμηνο Εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων με ανα πηρίες (10 ECTS), β εξάμηνο Πολιτική και πρακτική της ένταξης: διαπολιτισμική προσέγγιση, Inclusion Policy and Practice: Cross cultural Perspectives. (10 ECTS), γ εξάμηνο Μαθήματα επιλογής Εκπαιδευτική πολιτική για ειδικές κοινωνικές ομάδες (10 ECTS), χειμερινό εξάμηνο Η κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης του παιδιού (10 ECTS), χειμερινό εξάμηνο Συμβουλευτική ψυχολογία σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (10 ECTS), εαρινό εξάμηνο Η τέχνη στην ειδική αγωγή (10 ECTS), εαρινό εξά μηνο Εργαστήρια (1) Εργαστήρια ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης (10 ECTS, υποχρεωτικό), β εξάμηνο. Το εργαστήριο Ειδικής Αγωγής συνδέει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. Η διάρκειά του είναι ένα εξάμηνο, το οποίο συμπίπτει με το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης. (2) Εργαστήριο μεθοδολογίας: ανάλυση δεδομένων (χωρίς ECTS), β εαρινό εξάμηνο. Πρακτική άσκηση ειδικής αγωγής με εποπτεία Η πρακτική άσκηση με εποπτεία είναι υποχρεωτική, έχει 10 ECTS, β εξάμηνο. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Στα διεπιστημονικά σεμινάρια, διδάσκοντες, μέλη ΔΕΠ από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος παρου σιάζουν επιστημονικούς/ερευνητικούς προβληματισμούς. Στη θεματική τους εντάσσονται η διεθνής επιστημονική επικαιρότητα, η ελληνική επιστημονική επικαιρότητα, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα της εκπαί δευσης και του κράτους στην ελληνική ιστορία, λογο τεχνία και παράδοση. Διεπιστημονικό Σεμινάριο πρώτου εξαμήνου Διεπιστημονικό Σεμινάριο της Μεταπτυχιακής Δι πλωματικής Εργασίας (5 ECTS), δ εξάμηνο. Το ΔΣΔΕ αξιολογείται ως τμήμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να είναι ερευνητική ή συνθετική σε θεματική που εντάσσεται στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο μεταπτυχιακός φοι τητής, συνοδεύεται από το Διεπιστημονικό Σεμινάριο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και έχει 25 ECTS. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε 20 (είκοσι) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν: α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών. β) Μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και δι δάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το πρόγραμμα αξιοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή και τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας και εργαστη ριακών ασκήσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό (PC με σχετικό λογισμικό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δυνα τότητα σύνδεσης με βιβλιοθήκες και Τράπεζες πληρο φοριών μέσω Η/Υ κ.λπ.) που μπορούν να στηρίζουν τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Για τις ανάγκες της επαγγελματικής πρακτικής άσκη σης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών το Π.Μ.Σ. συ νεργάζεται με Κέντρα και εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα, όπως: κανονικά ή ειδικά σχολεία, σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) ή και αναγνωρισμένα από το κράτος θεραπευτικά Κέντρα Ημέρας ή Ιδρύμα τα. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγω γή» θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ) Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως α) Ανθρώπινο δυναμικό ευρώ β) Δαπάνες μετακινήσεων ευρώ γ) Δαπάνες αναλώσιμων και τεχνική υποστήριξη ευρώ δ) Αγορά βιβλίων ευρώ ε) Εξοπλισμός ευρώ στ) Λοιπές δαπάνες ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ευρώ 2. Οι πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος είναι από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι φοιτητές της κατεύθυνσης ειδικής αγωγής του υπάρχοντος Π.Μ.Σ που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπου δές τους κατά την υπογραφή της παρούσης, ακολουθούν το παλιό πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 1432/Β / ) και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Οι διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης ισχύουν για μια διετία κατά τη διάρκεια της οποίας το

4 29308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 3685/2008. Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από φαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυχια κών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2008 ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ /Β7 (3) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1133/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο ΠΜΣ με τίτλο: «Διεθνείς Σπουδές» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομι κών και Κοινωνικών Επιστήμων, όπως έχει τροποποι ηθεί και ισχύει. Παράταση λειτουργίας του ανω τέρω Π.Μ.Σ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.α / ) και του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώμα τος». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98Α ) 3. Την υπ αριθμ. Y251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1133/τ.Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρω παϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πα νεπιστημίου Μακεδονίας», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1612/τ.Β / ) και την υπ αριθμ.58725/β7 (ΦΕΚ 956/τ.Β / ) υπουργική απόφαση. 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρω παϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πα νεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (συνεδρία ). 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα νεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (συνεδρία ). 7. α. Το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος ελήξε η λειτουργία του εν λόγω ΠΜΣ, β. Την έκθεση πεπραγμένων και σκοπιμότητας του Προέδρου του Τμήματος και Δ/ντή του ΠΜΣ που ανα φέρεται στη λειτουργία του ΠΜΣ κατά την χρονική περίοδο , το οποίο μας διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. 8408/ έγγραφο της Γραμματείας της Πρυτανείας. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1133, τ.β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οι κονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διεθνείς Σπουδές», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ τής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στις Διεθνείς Σπουδές, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και σοβαρές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές. Οι βασικοί σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο νομικών και Πολιτικών Σπουδών είναι οι εξής: Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της επι στήμης των Διεθνών Σχέσεων Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο ρικού επιπέδου Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα. Είναι προφανές ότι όλοι οι συντελεστές που συμμετέ χουν στο ΠΜΣ αναλαμβάνουν την αυτονόητη ευθύνη να προωθούν το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα, ειδικότερα δε οι διδάσκοντες να επι διώκουν τη συνεχή βελτίωση στον τρόπο διδασκαλίας, να μεταφέρουν ή και να παράγουν τεχνογνωσία στους επιστημονικούς τομείς του ΠΜΣ. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς Σπουδές με τις εξής κατευθύνσεις: 1. Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία 2. Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι όλων των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνω ρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών (ν ΦΕΚ 233 τ. Α / ), οι οποίοι θα γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α / ). Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς Σπουδές και στις δύο κατευθύνσεις ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων 1. Τα μαθήματα του ΠΜΣ περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εξετάσεις και σεμινάρια). Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμ βάνουν από τέσσερα μαθήματα το καθένα. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. 2. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Όλα τα μαθήματα δι δάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 8 πιστωτικές μονάδες ECTS, ενώ κάθε μάθημα επιλογής με 7 πιστωτικές μονάδες ECTS. Η διατριβή ισοδυναμεί με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων ECTS. Το πρόγραμμα μαθημάτων της έχει ως εξής: 1. Κατεύθυνση «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία»: Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 2. Πολιτικό Σύστημα Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαθήματα επιλογής (δύο από τα τέσσερα) 1. Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί 2. Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3. Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκόσμιο Οικονομικό Σύ στημα 4. Διπλωματική Ιστορία: Οι μεγάλες Δυνάμεις και το Διεθνές Σύστημα Β ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Ευρωπαϊκή Δικαιϊκή Τάξη και Ευρωπαϊκές Πολιτικές 2. Συγκριτικά Πολιτικά Συστήματα Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαθήματα επιλογής (δύο από τα τέσσερα) 1. Διεθνής Διπλωματία και Διαχείριση Κρίσεων 2. Ενεργειακοί Πόροι και Διεθνής Πολιτική 3. Παγκοσμιοποίηση και Εθνικό Κράτος 4. Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταπτυχιακή Διατριβή Το πρόγραμμα μαθημάτων της κατεύθυνσης έχει ως εξής: 2. Κατεύθυνση «Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική»: Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 2. Θεωρία Πολέμου Μαθήματα επιλογής (δύο από τα τέσσερα) 1. Διπλωματική Ιστορία: Οι μεγάλες Δυνάμεις και το Διεθνές Σύστημα 2. Περιφερειακές Συγκρούσεις 3. Οικονομικά της Άμυνας 4. Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί Β ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Διεθνής Διπλωματία και Διαχείριση Κρίσεων 2. Στρατηγική Ανάλυση Μαθήματα επιλογής (δύο από τα τέσσερα) 1. Εφαρμοσμένη Στατιστική 2. Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3. Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 4. Ενεργειακοί Πόροι και Διεθνής Πολιτική Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταπτυχιακή Διατριβή Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται ετησίως κατ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές, δηλ. είκοσι (20) φοιτητές ανά κατεύθυνση. Άρθρο 8 Προσωπικό Η ομαλή λειτουργία του Π.Μ.Σ. απαιτεί την απασχό ληση μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, μελών Ε.Π. καθώς και διδασκόντων που ανή κουν στις κατηγορίες που προβλέπονται στις διατάξεις του αρθρ. 5 του ν (ΦΕΚ 148/ ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει την κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακου στικά όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. εγκρίνεται να λειτουργήσει μέχρι το ακα δημαϊκό έτος , οπότε θα αξιολογηθεί σύμ φωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α / ), η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας α) Από το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται σε ,00 και αναλύεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ( ) Ανθρώπινο Προσωπικό Δαπάνες υποτροφιών Δαπάνες μετακίνησης Γενικές δαπάνες (Έξοδα προβολής κ.λπ.) ΣΥΝΟΛΟ

6 29310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα κα λυφθεί από τις εξής πηγές χρηματοδότησης: α) δίδα κτρα, β)φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γ) χο ρηγίες φυσικών και νομικών προσώπων, δ) έσοδα από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων στο επιστη μονικό πεδίο του ΠΜΣ, ε) έσοδα από εκτέλεση έργων με φορείς του Δημοσίου. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης ισχύουν για μια διετία κατά την διάρκεια της οποίας το ΠΜΣ θα πρέπει να προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ). Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα υπουργική απόφαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2008 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ /695/ κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση πιστώσεων για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις έτους 2008 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » (ΦΕΚ 511 Β ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλά δος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101). β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). γ) του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις (Α 113)». δ) των άρθρων 22 παρ. 3 και 99 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά τους και άλλες διατάξεις» (Α 247). ε) του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ σεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή» (Α 320), όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 1409/1983 (Α 199), 2512/1997 (Α 138), 2538/1997 (Α 242) και το ν. 2945/2001 (Α 223). στ) του άρθρου 13 παρ. 4 της υπ αριθμ /640/2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία και τρόπος πληρωμής και ελέγχου των Αγροπεριβαλλοντικών μέτρων του Εγγράφου Προ γραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.) Καν. (ΕΚ) 1257/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.(ΕΚ) 1783/2003» (Β 1754), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ζ) του άρθρου 3 του ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α 249). 2. Την υπ αριθμ /Υ252/ κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 3. Την υπ αριθμ /695/ κοινή υπουργι κή απόφαση «Έγκριση πιστώσεων για τις γεωργοπερι βαλλοντικές ενισχύσεις έτους 2008 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » (ΦΕΚ 511 Β ). 3. Τους Κανονισμούς (ΕΚ): α) 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21 ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 209 της σ ). β) 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20 ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 277 της σ ). γ) 1320/2006 της Επιτροπής, της 5 ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 243 της σ ) δ) 885/2006 της Επιτροπής, της 21 ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανο νισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ (Επίσημη Εφημερίδα L 171 της , σ έως 0110). 4. Την υπ αριθμ. C(2007) 6015/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του προγράμμα τος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού Το γεγονός ότι: i) σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ, εάν η σχετική ενίσχυση καταβάλλεται από οργανισμό πληρωμών μεταξύ 1 η Ιανουαρίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου 2015 ii) σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Καν.(ΕΚ) 1320/2006, οι δαπάνες σχετικά με τις δεσμεύσεις πο λυετών προγραμμάτων που αναλήφθηκαν κατά την Γ Προγραμματική Περίοδο σε σχέση με τις πληρωμές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά την 31 η Δεκεμβρί ου 2006, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την νέα περίοδο προγραμματισμού iii) κατά την Γ προγραμματική περίοδο, τα γεωργο περιβαλλοντικά μέτρα εφαρμόσθηκαν στα πλαίσια του

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης iν) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», έχει αναληφθεί δέσμευση της χώρας για χρηματοδότηση των ανειλημ μένων υποχρεώσεων με 600,00 εκατ. έως το 2013 και ποσοστό συμμετοχής έως 85%. ν) οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές δικαιούχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από έως ανέρχονται σε 165,00 εκατ. ενώ από έως ανέρχονται σε 85,00 και αναμένονται περαιτέρω πληρωμές ύψους 60,00 εκατ. έως το τέλος του 2008 iii) από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο Η υπ αριθμ /695/ κοινή υπουργική από φαση (ΦΕΚ 511/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση, τροποποιείται ως εξής: 1. Στον τέταρτο στίχο της παραγράφου 1 του άρ θρου 2, η φράση «πίστωση ύψους έως ,00 Ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «πίστωση ύψους ,00 ευρώ». 2. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 2 του άρθρου 3, η φράση «από το ποσό των ,00 ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «από το ποσό των ,00 ευρώ». Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ F Αριθμ (5) Χαρακτηρισμός Αστικών Επιβατικών Γραμμών στους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης «όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία κ.λπ.» 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Β 54871/4060/2003 υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις και δι αδικασίες για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστι κής, μιας γραμμής ως αστικής ή υπεραστικής κ.λπ.» 4. Την υπ αριθμ. 31/2008 απόφαση Νομαρχιακού Συμ βουλίου, με την οποία χαρακτηρίστηκε ο Δήμος Ορεστι άδας και ο Δήμος Διδυμοτείχου ως αστική περιοχή. 5. Το από έγγραφο του ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. για τις ενδιάμεσες στάσεις της αστικής γραμμής στο Δήμο Ορεστιάδας. 6. Το από έγγραφο του ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. για τις ενδιάμεσες στάσεις της αστικής γραμμής στο Δήμο Διδυμοτείχου. 7. Το υπ αριθμ. 16/2008 πρακτικό συνεδρίασης Δημο τικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας, για τη δια δρομή αστικής συγκοινωνίας και τον τύπο του αστικού λεωφορείου. 8. Το υπ αριθμ. 110/ πρακτικό συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου, για την έγκριση σύναψης σύμβασης με το ΚΤΕΛ για ανάθεση εκτέλεσης Δημοτικής συγκοινωνίας. 9. Τις από βεβαιώσεις της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Ροδόπης Έβρου σχετικά με τις χιλιομετρικές αποστάσεις των αστικών γραμμών. 10. Την 5474/ Βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφο ρών και Επικοινωνιών του Επαρχείου Β. Έβρου. 11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 εδάφιο β του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α/ ) περί Εθνικού Τυπογρα φείου κ.λ.π., αποφασίζουμε: Χαρακτηρίζουμε: Α) Μέσα στην αστική περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας την παρακάτω Αστική Επιβατική Γραμμή: ΙΕΚ (ΟΑΕΔ) ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΕΚ ΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΦΟ ΡΙΑ) ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ. Σύνολο στάσεων αστικής γραμμής 8. Β) Μέσα στην αστική περιοχή του Δήμου Διδυμοτείχου τις παρακάτω Αστικές Επιβατικές Γραμμές: 1) ΣΤΑΣΗ ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΑΑΚΙΟ ΣΙΔΗΡΟ ΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΒΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΧΟ ΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥ ΛΑΚΩΝ ΠΑΛΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΑΣΗ ΤΣΑΚΑΛΗ. Σύνολο στάσεων αστικής γραμμής 16. 2) 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΤΕΛ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗ ΝΟΧΩΡΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΗΠΕΔΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σύνολο στάσεων αστικής γραμμής 13. Αναθέτουμε στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Έβρου Α.Ε. την εκτέλεση της αστικής συγκοινωνίας. Για την ταξινόμηση Αστικών Λεωφορείων κατάλληλου τύπου να υποβληθεί στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Ροδόπης Έβρου απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων του υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Έβρου Α.Ε.. Σε περίπτωση που το υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Έβρου Α.Ε. δεν αποδεχθεί την εξυπηρέτηση των παραπάνω Αστικών Γραμμών, αναθέτουμε την εκτέλεση της αστι κής συγκοινωνίας στους αντίστοιχους Δήμους. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ορεστιάδα, 29 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Νομάρχης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ

8 29312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2455 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3023 7 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνεργασία της Σχολής Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α) με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 3 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1171 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμμα τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2305 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 545/Β7/20.07.2004 (ΦΕΚ 115 Β 30.07.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 210 1 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα