ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: ΜΑΟΥΣΙ Ιςτοςελίδα: ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτερ. ΕΞΑΙ. ΕΡΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΓ9-Ψ3 Μαροφςι, Αρ. Ρρωτ.: 56216/Δ1 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ: ΡΟΣ : Α/ΘΜΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ: Ρερ. Δ/νςεισ, Δ/νςεισ Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: , Μ. 1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Εκπ/ςθσ, Αςλάνογλου: , Κ. Τουμπακάρθ: Διευκυντζσ Αϋκμιασ και Βϋκμιασ , Γ. Μπουηιάνθ: ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΡ: Ε. Εμμανουθλίδου: , Α. Μποφςουλα: , Σ. Γιάχου Εκπαίδευςθσ, 3. Ρροϊςταμζνουσ Γραφείων Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Μθτροπόλεισ : A. Βερβζρθ Αρμεν. Κυαν. Σταυρόσ, Ιςραθλιτικι Κοινότθτα: Μ. Ντόβα: ΚΟΙΝ: Ππωσ ο πίνακασ αποδεκτϊν ΚΕΓ, Ακαδθμία Ακθνϊν: Κ. Τουμπακάρθ: Β/ΘΜΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ: Ρερ. Δ/νςεισ, Δ/νςεισ Δ.Ε.: Ρ. Φοφγιαξθ , Ξ. ωςςζτθ Μθτροπόλεισ:Ε. Μπιγζρθ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΡΑΙΤΕ: Αγγ. Φραϊδάκθ ΙΕΡ,Αρμεν.Κυαν.Σταυρόσ,Σιβιτανίδειοσ, ΚΕΓ, Ακαδθμία Ακθνϊν, ΕΚΕΡ: Α. Κοκκινίδου ΘΕΜΑ: Ρρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για υποβολι αιτιςεων αποςπάςεων ςε υ π θ ρ ε ς ί ε σ και φ ο ρ ε ί σ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, κατά το ςχολικό ζτοσ Το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, μετά τθν ολοκλιρωςθ των μετακζςεων εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ , Καλεί τουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι επικυμοφν να αποςπαςκοφν ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου, ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ

2 Εκπαίδευςθσ, ςτισ ανεξάρτθτεσ ι αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου, ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου, τα οποία εποπτεφονται από το Υπουργείο, ςτα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ (Γ.Α.Κ.), και να προςφζρουν υπθρεςία κατά το ςχολικό ζτοσ , να υποβάλουν αίτθςθ από μζχρι Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ϋ ΝΟΜΙΚΚΟ ΡΛΑΙΣΣΙ ΙΟ Οι ιςχφουςεσ διατάξεισ βάςει των οποίων πραγματοποιοφνται μζχρι ςιμερα οι αποςπάςεισ για τουσ προαναφερόμενουσ φορείσ, είναι οι ακόλουκεσ: άρκρο 31 παρ. 1,2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.αϋ), άρκρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ.αϋ), άρκρο 31 του Ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 τ.αϋ), ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 8 του Ν.1946/1991, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 11 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ.αϋ), άρκρο 14 παρ. 29 περ. ιϋ, τελευταίο εδάφιο, του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.αϋ), άρκρο 6 παρ. 14 του Ν. 1674/86 (ΦΕΚ 203 τ.αϋ) όπωσ ιςχφει, άρκρο 46 παρ. 2 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124 τ.αϋ), άρκρο 17 παρ. 4 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ.α ), άρκρο 25 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 τ.αϋ) όπωσ ιςχφει, άρκρο 8 παρ. 14 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.αϋ) όπωσ ιςχφει, Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ.αϋ) Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ϋ ΚΚΑΘΘΚΚΟΝΤΤΑ ΑΡΟΣΣΡΩΜΕΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΟΕΕΑ ΑΡΟΣΣΡΑΣΣΘΣΣ Α. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ: Οι υποψιφιοι προσ απόςπαςθ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου, ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ και ςτισ Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ κα κλθκοφν να τοποκετθκοφν ςε υπθρεςίεσ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με τθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και αφοροφν διοικθτικισ, οικονομικισ ι μθχανογραφικισ φφςεωσ κζματα, και κζματα προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ και τουσ τφπουσ εκπαίδευςθσ κακϊσ και κζματα ςυνεργαςίασ με άλλουσ φορείσ. Για τισ αποςπάςεισ αυτζσ τα αρμόδια υπθρεςιακά ςυμβοφλια λαμβάνουν υπόψθ, ανάλογα με τθ κζςθ που πρόκειται να καλυφκεί,τα εξισ κριτιρια: α. τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, ςτθ νομικι ι οικονομικι επιςτιμθ και ςτθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, β. το δεφτερο πτυχίο που είναι ςχετικό με τθ διοικθτικι, τθ νομικι ι οικονομικι επιςτιμθ, γ. τθν τεκμθριωμζνθ γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ κζςθσ που πρόκειται να καλυφκεί, δ. τθ γνϊςθ των νζων τεχνολογιϊν, θ οποία αποδεικνφεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ι πιςτοποίθςθ επιπζδου Αϋ ι Βϋ, ε. τθν αξιόλογθ διοικθτικι εμπειρία, κατά προτίμθςθ ςτισ υπθρεςίεσ ι ςε νομικά πρόςωπα του ΥΡΔΒΜΘ, ςτ. τθν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, θ οποία αποδεικνφεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ι πιςτοποιθτικό επιπζδου Β2 και άνω. 2

3 Στθν αίτθςι τουσ για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ οι εκπαιδευτικοί κα επιςυνάψουν τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτα ωσ άνω αναφερόμενα κριτιρια μαηί με ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα (όχι παραπάνω από 500 λζξεισ) ςτο οποίο κα περιγράψουν τυχόν πρόςκετα προςόντα που διακζτουν. Ρροκειμζνου για το κριτιριο (ε) απαιτείται ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του προϊςταμζνου τθσ υπθρεςίασ ι του νομικοφ προςϊπου, ςτο οποίο υπθρζτθςαν. Β. Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κα αποςπαςκοφν ςε ΑΕΙ ι ΑΤΕΙ κα αςκοφν με ευκφνθ των Ρροζδρων των Τμθμάτων των ΑΕΙ ι των Ρροϊςταμζνων αντίςτοιχα των ΤΕΙ ζργο ςχετικό μόνο με υποβοικθςθ των Τμθμάτων ςε πρακτικζσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ των φοιτθτϊν. Για τθν επιλογι των υποψθφίων προσ απόςπαςθ απαιτείται αιτιολογθμζνθ πρόταςθ των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με αναφορά ςτο ζργο που κα αναλάβουν. Για τισ αποςπάςεισ των παραπάνω περιπτϊςεων τα αρμόδια κακ φλθ όργανα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ λαμβάνουν υπόψθ, ανάλογα με τθ κζςθ που πρόκειται να καλυφκεί,τα εξισ κριτιρια: α. τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν ειδικότθτα του εκπαιδευτικοφ, β. τθν αξιόλογθ εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ κζςθσ που πρόκειται να καλυφκεί γ. τθ γνϊςθ των νζων τεχνολογιϊν, θ οποία αποδεικνφεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ι πιςτοποίθςθ επιπζδου Αϋ ι Βϋ, δ. τθν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, θ οποία αποδεικνφεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ι πιςτοποιθτικό επιπζδου Β2 και άνω. Στθν αίτθςι τουσ για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ οι εκπαιδευτικοί κα επιςυνάψουν τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτα ωσ άνω αναφερόμενα κριτιρια μαηί με ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα (όχι παραπάνω από 500 λζξεισ) ςτο οποίο κα περιγράψουν τυχόν πρόςκετα προςόντα που διακζτουν. Γ. ΑΝΕΞΑΤΘΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ, ΝΡΔΔ ΚΑΙ ΝΡΙΔ ΤΟΥ ΥΡΔΒΜΘ (Ι.Ε.Ρ., Γ.Α.Κ., ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕΣ, Ακαδθμία Ακθνϊν, κ.λ.π.). Οι υποψιφιοι προσ απόςπαςθ εκπαιδευτικοί ςτουσ ανωτζρω φορείσ κα πρζπει να ενθμερωκοφν για το ζργο που επιτελοφν οι φορείσ αυτοί, προκειμζνου να δθλϊςουν τθν υποψθφιότθτά τουσ. Για τθν επιλογι των υποψθφίων προσ απόςπαςθ κα υπάρχει αιτιολογθμζνθ πρόταςθ των φορζων με αναφορά ςτο ζργο που κα αναλάβουν. Για τισ αποςπάςεισ των παραπάνω περιπτϊςεων τα αρμόδια κακ φλθ όργανα των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου λαμβάνουν υπόψθ, ανάλογα με τθ κζςθ που πρόκειται να καλυφκεί,τα εξισ κριτιρια: α. τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, ςτθ νομικι ι οικονομικι επιςτιμθ και ςτθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, β. το δεφτερο πτυχίο που είναι ςχετικό με τθ διοικθτικι, τθ νομικι ι οικονομικι επιςτιμθ, γ. τθν τεκμθριωμζνθ γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ κζςθσ που πρόκειται να καλυφκεί, δ. τθ γνϊςθ των νζων τεχνολογιϊν, θ οποία αποδεικνφεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ι πιςτοποίθςθ επιπζδου Αϋ ι Βϋ, ε. τθν αξιόλογθ διοικθτικι εμπειρία, κατά προτίμθςθ ςτισ υπθρεςίεσ ι ςε νομικά πρόςωπα του ΥΡΔΒΜΘ, ςτ. τθν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, θ οποία αποδεικνφεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ι πιςτοποιθτικό επιπζδου Β2 και άνω. 3

4 Στθν αίτθςι τουσ για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ οι εκπαιδευτικοί κα επιςυνάψουν τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τα ωσ άνω αναφερόμενα κριτιρια μαηί με ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα (όχι παραπάνω από 500 λζξεισ) ςτο οποίο κα περιγράψουν τυχόν πρόςκετα προςόντα που διακζτουν. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ ϋ Αϋϋ ΔΙΑΔΙΚΚΑΣΣΙ ΙΑ ΥΥΡΟΒΟΛΘΣΣ ΑΙΤΤΘΣΣΕΕΩΝ: : Θ αίτθςθ υποβάλλεται μζςω του ενιαίου θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αιτιςεων αποςπάςεων (επιςυνάπτονται αναλυτικζσ οδθγίεσ) ςτο π λ θ ς ι ζ ς τ ε ρ ο Γραφείο (ι Γραφείο Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ι Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ) ι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όπου κα κατατίκενται και τα δικαιολογθτικά και οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν επικυρωμζνο αντίγραφο. Αιτιςεισ οι οποίεσ κα αποςταλοφν είτε απευκείασ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου είτε ςτον φορζα ςτον οποίο ενδιαφζρονται να αποςπαςκοφν δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί κα μποροφν να υποβάλουν, ςφμφωνα με αντίςτοιχθ εγκφκλιο αποςπάςεων που κα ακολουκιςει (από Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ςε Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι από Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε ςε Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε.) αίτθςθ απόςπαςθσ και ςε Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. ΕΡΙΣΘΜΑΝΣH Ι: Θ αίτθςθ απόςπαςθσ κατατίκεται για ζναν μόνο φορζα ι υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. Στθν περίπτωςθ τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ για Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ δφο Δ/νςεων τθσ ίδιασ Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ. Αίτθςθ για απόςπαςθ ςε διεφκυνςθ κα πρζπει να υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να εκτελζςουν κακικοντα που αφοροφν κζματα των Γραφείων Φυςικισ Αγωγισ και των Γραφείων Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. ΕΡΙΣΘΜΑΝΣH ΙΙ: Κατά τθ διαδικαςία αποςπάςεων προθγοφνται εκείνεσ ςε υπθρεςίεσ ι φορείσ του ΥΡΔΒΜΘ και ςε περίπτωςθ ικανοποίθςισ τουσ δεν εξετάηονται λοιπζσ αιτιςεισ (από ΡΥΣΡΕ ςε ΡΥΣΡΕ ι από ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΔΕ κ.λ.π.). Βϋϋ ΔΙΚΚΑΙ ΙΩΜΑ-ΚΚΩΛΥΥΜΑ ΥΥΡΟΒΟΛΘΣΣ ΑΙΤΤΘΣΣΘΣΣ Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ - υπεφκυνθσ διλωςθσ για απόςπαςθ ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, με εξαίρεςθ τουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι: α) διορίςτθκαν ςτα δυςπρόςιτα ςχολεία και διανφουν τθν υποχρεωτικι υπθρεςία ςτα ςχολεία αυτά, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/ τ.α ) ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 4 του άρκρου 4 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ τ.α ), β) διορίςτθκαν το ςχολικό ζτοσ και διανφουν τθν τριετι υπθρεςία τουσ κακϊσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ τ. Αϋ) ςτισ οποίεσ ςαφϊσ ορίηεται ότι «Ο χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ πρώτθσ τοποκζτθςθσ μετά το διοριςμό δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των τριών ετών. ( ) Κάκε διάταξθ που ρυκμίηει διαφορετικά το κζμα αυτό καταργείται», γ) είναι ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ κθτεία τουσ λιγει μετά τισ ι δ) υπθρετοφν ςε κζςεισ με κθτεία θ οποία λιγει μετά τισ

5 Αιτιςεισ απόςπαςθσ που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτϊςεων δεν κα γίνονται δεκτζσ. ΕΡΙΣΘΜΑΝΣH ΙΙ: Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποςπϊνται και ταυτόχρονα τουσ χορθγείται ι ανανεϊνεται θ άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ με αποδοχζσ, κα πρζπει υποχρεωτικά να ανακαλζςουν είτε τθν άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ είτε τθν απόςπαςι τουσ. Α) Ρροσ τουσ εκπαιδευτικοφσ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Αϋϋ ΕΕΛΕΕΓΓΧΧΟΣΣ- -ΑΡΟΣΣΤΤΟΛΘ ΤΤΩΝ ΑΙΤΤΘΣΣΕΕΩΝ - ΔΙΕΕΥΥΚΚΙ ΙΝΙΣΣΕΕΙ ΙΣΣ ΕΕΡΙ ΙΣΣΘΜΑΝΣΣΕΕΙ ΙΣΣ Τα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ ζχουν τθν ζννοια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδισ διλωςθ ςυνεπάγεται κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 του παραπάνω νόμου. 2. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ελζγξουν προςεκτικά τθν αίτθςθ που κα εκτυπωκεί από το ςφςτθμα θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ και να τθν υπογράψουν μετά τθν τελικι ειςαγωγι των ςτοιχείων τουσ. Θ αίτθςι τουσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα επίςθμα αποδεικτικά ςτοιχεία των λόγων απόςπαςθσ τουσ οποίουσ επικαλοφνται. Πλα τα δικαιολογθτικά, κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί πρόςφατα. 3. Μετά τθν υποβολι των αιτιςεων δεν κα γίνονται δεκτζσ τροποποιιςεισ φορζων απόςπαςθσ. 4. Ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ δεν κα γίνεται δεκτι, εκτόσ εάν οι λόγοι τουσ οποίουσ επικαλείται ο εκπαιδευτικόσ ζχουν προκφψει μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Β) Ρροσ τουσ Ρροϊςτάμενουσ των Διευκφνςεων και Γραφείων Εκπαίδευςθσ Οι Ρροϊςτάμενοι Διευκφνςεων και Γραφείων Εκπαίδευςθσ παρακαλοφνται: 1. Να κοινοποιιςουν άμεςα τθν εγκφκλιο αυτι ςε όλα τα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, επιςυνάπτοντασ το αναλυτικό εγχειρίδιο οδθγιϊν για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ και 2. Να κζςουν υπόψθ των πιςτοποιθμζνων χρθςτϊν του ςυςτιματοσ το επιςυναπτόμενο αναλυτικό εγχειρίδιο οδθγιϊν για τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. 3. Με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων και μζχρι κα πρζπει να προβοφν ςτον ζλεγχο των αιτιςεων απόςπαςθσ που υπζβαλαν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότθτάσ τουσ ωσ προσ τουσ λόγουσ που ςυνιςτοφν κϊλυμα απόςπαςθσ εκπαιδευτικοφ, ςτο Ολοκλθρωμζνο Θλεκτρονικό Σφςτθμα Συλλογισ και Διαχείριςθσ Αιτιςεων Απόςπαςθσ (https://anaplirotes.sch.gr), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που περιζχονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα δεφτερο Ζντυπο Οδθγιϊν για τον ζλεγχο των αιτιςεων απόςπαςθσ, αποςτζλλοντασ το ςχετικό εκτυπωμζνο ζντυπο ελζγχου κεωρθμζνο μαηί με τισ αιτιςεισ όπωσ περιγράφεται ςτθν επόμενθ παράγραφο. 5

6 4. Αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου, να ςυγκεντρϊςουν όλεσ τισ υποβλθκείςεσ ςτθν υπθρεςία τουσ αιτιςεισ μαηί με τα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά των εκπαιδευτικϊν και να τισ αποςτείλουν με ςυγκεντρωτικό Ρίνακα (όπου κα αναφζρεται και θ οργανικι κζςθ του κάκε εκπαιδευτικοφ) ταχυδρομικά, το ςυντομότερο δυνατό και όχι πζραν τθσ , ςε ζνα μόνο φάκελο μεγζκουσ Α4, ωσ ακολοφκωσ: Στθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων τισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςε αποςπάςεισ για τθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου. Στθ Διεφκυνςθ Βιβλιοκθκϊν και Γενικϊν Αρχείων του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων τισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά για τισ αποςπάςεισ που αναφζρονται ςε ΓΑΚ και Δθμόςιεσ Βιβλιοκικεσ του Ν. 3149/2003 και Στθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Ετζρων Κλάδων του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων τισ αντίςτοιχεσ αιτιςεισ για τισ αποςπάςεισ ςτα ΡΕΚ, προκειμζνου οι υπθρεςίεσ αυτζσ να προκαλζςουν ςχετικι γνωμοδότθςθ του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Ρ. Ειδικότερα: ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΑΡΟΣΡΑΣΘΣ Κεντρικι Υπθρεςία Δθμόςιεσ Βιβλιοκικεσ και ΓΑΚ Ρ.Ε.Κ. ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΘΕΣΙΑ ΥΡ.Ε.Ρ.Θ Δ/νςθ Διοικθτικοφ Δ/νςθ Βιβλιοκθκϊν και ΓΑΚ Δ/νςθ Ρρος/κοφ Ετζρων Κλάδων ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ Α. Ραπανδρζου Ακινα Α. Ραπανδρζου Ακινα Α. Ραπανδρζου Ακινα κ. Καςτρινάκθσ κ. Μανωλάσ κ. Μιχαλολιάκου κ. Μπλετςογιάννθ κ. Διαμαντισ κ. Καηάκου 5) Να διαβιβάςουν άμεςα τισ αιτιςεισ απόςπαςθσ ςε Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, και Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ςτον οικείο Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ταξινομθμζνεσ κατά κλάδο και αλφαβθτικά, προκειμζνου να ςυνταχκεί, κατά περίπτωςθ, ςχετικι πρόταςθ του ΑΡΥΣΡΕ ι ΑΡΥΣΔΕ αντίςτοιχα, θ οποία και κα αποςταλεί προσ το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων θλεκτρονικά (Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ Αϋκμιασ και Βϋκμιασ Εκπαίδευςθσ) το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία που κα οριςτεί ςε επόμενο ζγγραφό μασ για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ωσ ακολοφκωσ: ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Δ/ΝΣΘ ΑΤΤΙΚΘΣ Δ/ΝΣΘ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΑΚΘΣ Δ/ΝΣΘ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΘ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝ. ΤΣΟΧΑ ΑΘΘΝΑ ΤΕΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΟΜΟΤΘΝΘ ΕΛΕΥΘΕΙΟΥ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘ ΑΚΤΘ ΔΥΜΑΙΩΝ 25 Α ΡΑΤΑ ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΘΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ κ. Ψυχουντάκθ Δ κ. Καλπία Β. κ. Σγουρόπουλοσ Κ. κ. Ραςινιόσ Α. (Α/κμια) κ. Χατηθςάββα Τ. (Β/κμια) κ. Μποφςια (Α/κμια) κ. Αργυροποφλου (Β/κμια) κ.τόλια Κ. κ. Ροφλου Δ

7 ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Δ/ΝΣΘ ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΘ ΘΡΕΙΟΥ Δ/ΝΣΘ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΘ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ Δ/ΝΣΘ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΘ ΚΘΤΘΣ Δ/ΝΣΘ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΘ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ Δ/ΝΣΘ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ι. ΜΑΚΥΓΙΑΝΝΘ ΚΟΗΑΝΘ Φ. ΤΗΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΝΔΘΛΑΑ ΛΑΙΣΑ ΑΛΥΚΕΣ ΡΟΤΑΜΟΥ ΚΕΚΥΑ ΛΕΩΦ. ΓΕΩΓΙΚΘΣ ΣΧΟΛΘΣ 65 (Κτίριο «Zeda») ΘΕΜΘ Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟ ΟΜΘΟΥ 15 & ΕΣΤΙΑΣ ΣΥΟΣ Τ. ΣΕΧΙΩΤΘ ΤΙΡΟΛΘ ΑΚΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ κ. Λαγοφ Ε. (Α/κμια) κ. Γκλαβίνα Ε. (Β/κμια) ΤΘΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ κ. Σαΐνθσ Χ κ. Νικολουδάκθσ Κ κ. Βαςιλειάδθσ (Α/κμια) κ. Μίαρθσ (Β/κμια) κ. Κάντιου Ρ. (Α/κμια) κ. Κομψοποφλου (Β/κμια) κ. Λοφκα Ε. (Α/κμια) κ. Μαρι Μ. (Β/κμια) κ. Βαςιλείου Κ. (Α/κμια) κ. Ιςαακίδθσ Χ. (Β/κμια) κ. Κονονζλου Α. (Α/κμια) κ. Λαρδίκου Σ. (Β/κμια) κ. Μπίρθ Σ. (Β/κμια) κ. Λιαςκϊνθσ Θ. (Α/κμια) κ. Ηαχαρόπουλοσ (Β/κμια) ) Να διαβιβάςουν άμεςα ςτισ διοικιςεισ των οικείων φορζων (ΑΕΙ, ΤΕΙ και λοιπϊν εποπτευομζνων φορζων) τισ αιτιςεισ απόςπαςθσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, προκειμζνου οι φορείσ αυτοί να ςυντάξουν προτάςεισ, τισ οποίεσ και κα αποςτείλουν ςτο Υπουργείο θλεκτρονικά το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία που κα οριςτεί ςε επόμενο ζγγραφό μασ. ΦΟΕΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.) Ε.Ο.Ρ.Ρ. ΑΚΑΔΘΜΙΑ ΑΘΘΝΩΝ Ι.Ε.Ρ. ΚΕΝΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΕΕΥΝΑΣ (Κ.Ε.Ε.) ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΙΜΟΦΩΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΡ.ΕΚ) Καραμαοφνα 1, Ρλατεία Σκρά Θεςςαλονίκθ Λεωφ. Εκν.Αντίςταςθσ 41, Νζα Ιωνία Αττικισ Ρανεπιςτθμίου 28, Ακινα Μεςογείων 396, Αγ. Ραραςκευι Αττικισ Αγίου Ανδρζου 2, Ακινα 3θσ Σεπτεμβρίου 42 & Ρολυτεχνείου, Ακινα κοσ Βλάχοσ κα Σερζτθ Αςθμίνα κοσ Γιαμάσ κα Καπετανάκθ κοσ Βαςιλάκθσ κα Κιμιςκίδου κα Ρατςιάδου Μάγδα και λοιποφσ φορείσ, όπωσ ο πίνακασ αποδεκτϊν. ΕΡΙΣΘΜΑΝΣH: Ρίνακεσ που αποςτζλλονται από επί μζρουσ Τμιματα, Σχολζσ Ρανεπιςτθμίου, ΤΕΙ, ι ΙΕΚ, δεν κα γίνουν δεκτοί. Τυχόν υποβλθκείςεσ πριν από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ εγκυκλίου προτάςεισ δεν κα λθφκοφν υπόψθ. 7

8 Βϋϋ ΔΙΑΔΙΚΚΑΣΣΙ ΙΑ ΑΡΟΣΣΡΑΣΣΕΕΩΝ Από τισ προαναφερόμενεσ διατάξεισ των άρκρων 6, παρ. 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186Αϋ), αρ.14, παρ.29ι του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78Αϋ) και αρ.16, παρ.10 του Ρ.Δ.1/2003 (ΦΕΚ1Αϋ), προκφπτει ότι: α) Οι αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων γίνονται με απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από γνϊμθ του Κεντρικοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Ρ.), που λειτουργεί ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου. β) Οι αποςπάςεισ ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ και ςτισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ γίνονται με απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από γνϊμθ των κατά τόπουσ ΑΡΥΣΡΕ και ΑΡΥΣΔΕ. γ) Οι αποςπάςεισ ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου, αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων γίνονται με απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από πρόταςθ των αρμοδίων κακ φλθ οργάνων των νομικϊν αυτϊν προςϊπων. Στθν πρόταςθ κα αναφζρεται το ζργο που κα κλθκοφν να διεκπεραιϊςουν οι υπό απόςπαςθ εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα για τισ αποςπάςεισ ςτα Ρανεπιςτιμια και ΤΕΙ οι προτεινόμενοι/υποψιφιοι για απόςπαςθ εκπαιδευτικοί κα πρζπει να ζχουν ςχζςθ με τθν ειδικότθτα του Τμιματοσ που τουσ προτείνει, με ςχετικι αιτιολόγθςθ. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κα αποςπαςκοφν ςε Ρανεπιςτιμια ι ΤΕΙ κα αςκοφν με ευκφνθ των Ρροζδρων των Τμθμάτων των Ρανεπιςτθμίων ι των Ρροϊςταμζνων αντίςτοιχα των ΤΕΙ ζργο ςχετικό μόνο με υποβοικθςθ των Τμθμάτων ςε πρακτικζσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ των φοιτθτϊν. δ) Στθν παροφςα εγκφκλιο δεν περιλαμβάνεται θ κατθγορία αποςπάςεων ςε ςχολικζσ ι άλλεσ βιβλιοκικεσ παρά μόνο ςε Δθμόςιεσ του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141Αϋ). ε) Για τισ αποςπάςεισ που αφοροφν ςτθν Ειδικι Ραιδαγωγικι Ακαδθμία Θεςςαλονίκθσ αρμόδια είναι θ Διεφκυνςθ Ξζνων και Μειονοτικϊν Σχολείων του ΥΡΕΡΘ, όπου οι αιτιςεισ γίνονται χειρόγραφα βάςει ειδικισ εγκυκλίου τθσ ίδιασ τθσ Διεφκυνςθσ (Τμιμα Αϋ, τθλ , ). ςτ) Σχετικά με τισ αποςπάςεισ ανανεϊςεισ αποςπάςεων εκπαιδευτικϊν ςχολικοφ ζτουσ που αφοροφν ςτθ Γενικι Γραμματεία Διά Βίου Μάκθςθσ και ςτο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (ςχετικι εγκφκλιοσ κα εκδοκεί από τθν Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), ςασ γνωρίηουμε τα παρακάτω: i) Γ.Γ.Δ.Β.Μ. : αιτιςεισ εκπαιδευτικϊν για αποςπάςεισ -ανανεϊςεισ αποςπάςεων για τθν υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. να κατατίκενται ςτθ Γενικι Γραμματεία Διά Βίου Μάκθςθσ, Αχαρνϊν 417 & Κοκκινάκθ. ii) ΣΔΕ : αιτιςεισ εκπαιδευτικϊν για αποςπάςεισ - ανανεϊςεισ αποςπάςεων για τα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ να κατατίκενται ςτθ Γενικι Γραμματεία Διά Βίου Μάκθςθσ, Αχαρνϊν 417 & Κοκκινάκθ και κα αφοροφν ςυγκεκριμζνο ΣΔΕ. iii) ΔΘΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. : αιτιςεισ εκπαιδευτικϊν για αποςπάςεισ - ανανεϊςεισ αποςπάςεων για τα Δθμόςια Ι.Ε.Κ. να κατατίκενται ςτθ Γενικι Γραμματεία Διά Βίου Μάκθςθσ, Αχαρνϊν 417 & Κοκκινάκθ και κα αφοροφν ςυγκεκριμζνο Ι.Ε.Κ. Τθλζφωνα επικοινωνίασ : Τμιμα Διοικθτικοφ Γ.Γ.Δ.Β.Μ κ. Αγαλοποφλου Ελζνθ κ. Βενεδίκθ Μαρία κ. Μπάδα Άννα κ. Ραπαγιάννθσ Δθμιτριοσ κ. Διονυςοποφλου Δανάθ 8

9 ΕΡΙΣΘΜΑΝΣH: Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ελλείψεισ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςε ςχολεία καμία απόςπαςθ δεν κα πραγματοποιθκεί. Θ ΥΡΟΥΓΟΣ Συνθμμζνα: Αναλυτικζσ οδθγίεσ Ρίνακασ Αποδεκτϊν: ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΡΟΥΛΟΥ 1. Γραφείο Υπουργοφ 2. Γραφεία Υφυπουργϊν 3. Γραφείο Γεν. Γραμματζα 4. Γραφεία Ειδικϊν Γραμματζων 5. Γενικζσ Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ και Ανεξάρτθτα Τμιματα ΚΥ ΥΡΕΡΘ 6. ΑΕΙ ΤΕΙ τθσ χϊρασ 7. Σιβιτανίδειοσ Δθμόςια Σχολι Τεχνϊν και Επαγγελμάτων 8. Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ 9. ΕΑΙΤΥ 10. Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ 11. Ε.Κ.Ε.Ρ. 12. Ο.ΕΡ.ΕΚ. 13. Κζντρο Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ 14. Ε.Ο.Ρ.Ρ. 15. Ι.Ε.Ρ. (πρϊθν Ρ.Ι.) 16. Ακαδθμία Ακθνϊν 17. ΚΥΣΔΕ 18. ΚΥΣΡΕ 19. ΚΥΣΔΙΡ 20. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ 21. ΟΛΜΕ 22. ΔΟΕ 24. Δ Θ Μ Ο Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Θ Κ Ε Σ ( Ν. Ρ. Δ. Δ ) ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Τ.Κ. Εκνικι Βιβλιοκικθ Ελλάδασ Ρανεπιςτθμίου 32, Ακινα Αίγινασ Κυβερνείου 6, Αίγινα Αμφίκλειασ Αμφίκλεια Ανδρίτςαινασ Ανδρίτςαινα Αρεόπολθσ Αρεόπολθ Αταλάντθσ Ρλ. Δθμαρχείου, Αταλάντθ Βζροιασ (Κεντρικι) Ζλλθσ 8, Βζροια Βυτίνασ Βυτίνα, Βυτίνα Γρεβενϊν (Κεντρικι) Ρλ.Ελευκερίασ, Γρεβενά Δελφϊν Αγγ.& Εφα Σικελιανοφ, Δελφοί Δθμθτςάνασ Δθμθτςάνα Δράμασ (Κεντρικι) Αγ.Βαρβαρασ 5, Δράμα Ζδεςςασ (Κεντρικι) Φιλίππου 32-34, Ζδεςςα Ελευκεροφπολθσ Ρλ.Αγ.Νικολάου, Ελευκεροφπολθ (Κεντρικι) Ηαγοράσ Ηαγορά

10 ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Τ.Κ. Ηακφνκου Ρλ.Διονυςίου Σολωμοφ, Ηάκυνκοσ Ιωαννίνων (Κεντρικι) Ελευκ.Βενιηζλου & Μπότςαρθ, Ιωάννινα Καλαμάτασ (Κεντρικι) Αριςτομζνουσ 28, Καλαμάτα Καρπενθςίου (Κεντρικι) Εκνικι Καρπενθςίου-Αγρινίου, Καρπενιςι Κζρκυρασ (Κεντρικι) Αγγλ.Στρατϊνεσ-Ραλιό Φροφριο, Κζρκυρα Κιλκίσ (Κεντρικι) Γ.Καπετά, Κιλκίσ Κόνιτςασ (Κεντρικι) Ρλ.Ελευκερίασ, Κόνιτςα Λαμίασ (Κεντρικι) Αινιάνων 6, Λαμία Λάριςασ (Κεντρικι) Ραπακυριαηι 47, Λάριςα Λειβαδιάσ (Κεντρικι) Κάδμου 7 & Δαιδάλου, Λειβαδιά Λευκάδασ οντογιάννθ 11, Λευκάδα Λθξουρίου (Κεντρικι) Αικατερίνθσ Τουλ 1, Λθξοφρι Μικυμνασ Δ.Χατηθαποςτόλθ 18, Μικυμνα Μθλεϊν Μθλιζσ, Βόλου Μολάων Μολάοι Λακωνίασ Μουηακίου Μουηάκι Καρδίτςασ Μυτιλινθσ (Κεντρικι) Σμφρνθσ 11, Μυτιλινθ Ναυπάκτου (Κεντρικι) Κοηϊνθ 7, Ναφπακτοσ Ναυπλίου (Κεντρικι) Κωλζττθ 3, Ναφπλιο Ρεταλιδίου Ρεταλίδι Ρφργου (Κεντρικι) Γερμανοφ & Μυρτίλου, Ρφργοσ εκφμνου (Κεντρικι) Αγ.Βαρβάρασ 26, ζκυμνο όδου (Κεντρικι) Αριςτοτζλουσ 1, όδοσ Σάμου (Κεντρικι) Θεμ.Σοφοφλθ 47, Σάμοσ Σερρϊν (Κεντρικι) Ρ.Κωςτοποφλου 2, Σζρρεσ Σιάτιςτασ (Κεντρικι) Ρλ.Τςιςτοποφλου 3, Σιάτιςτα Σπάρτθσ (Κεντρικι) Λυκοφργου 135, Σπάρτθ Τρίπολθσ (Κεντρικι) Γεωργίου Α' 41, Τρίπολθ Φλϊρινασ (Κεντρικι) Αργυροκάςτρου 1, Φλϊρινα Χαλκίδασ (Κεντρικι) Μ.Κακαρά 2, Χαλκίδα Χίου (Κεντρικι) Κοραι 2, Χίοσ Αργοςτόλι (Ν.Ρ.Ι.Δ) Θλ.Ηερβοφ 12, Αργοςτόλι ΓΕΝΙΚΑ ΑΧΕΙΑ: ΓΑΚ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Τ.Κ. ΓΑΚ-Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΡΩΘΝ ΣΤΑΤΟΡΕΔΟ ΚΑΨΑΛΘ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΑΚ-Ν. ΑΓΟΛΙΔΑΣ Β. ΧΑΛΘ 12- Τ. Θ. 119 ΝΑΥΡΛΙΟ ΓΑΚ-Ν. ΑΚΑΔΙΑΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΡΟΥΛΟΥ & ΡΑΡΑΘΓΟΡΟΥΛΟΥ, ΡΝΕΥΜ.ΚΕΝΤΟ ΤΙΡΟΛΘ ΓΑΚ- Ν. ΑΤΑΣ ΒϋΡΑ/ΛΟΣ ΡΕΙΦ. ΟΔΟΥ/ Τ.Θ. 125 ΑΤΑ ΓΑΚ-Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΜΑΙΗΩΝΟΣ 200, ΡΑΤΑ ΓΑΚ-Ν. ΓΕΒΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ, ΤΕΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΘ, ΓΕΒΕΝΑ ΓΑΚ-Ν. ΔΑΜΑΣ ΘΡΕΙΟΥ 16, ΔΑΜΑ ΓΑΚ-Ν. ΔΩΔ/ΝΘΣΟΥ ΑΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1, ΟΔΟΣ ΓΑΚ- Ν. ΕΒΟΥ ΡΑΤΙΑΧΟΥ ΚΥΙΛΛΟΥ 6, ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ ΓΑΚ-Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΑΒΕΛΑ 5, ΧΑΛΚΙΔΑ ΓΑΚ-Ν. ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ ΨΑΩΝ 1, ΚΑΡΕΝΘΣΙ ΓΑΚ-Ν. ΗΑΚΥΝΘΟΥ ΡΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΗΑΚΥΝΘΟΣ ΓΑΚ- Ν. ΘΛΕΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & ΓΥΜΝΑΣΙΑΧΟΥ ΔΟΥΚΑ 30, ΡΥΓΟΣ ΓΑΚ- Ν. ΘΜΑΘΙΑΣ ΟΛΓΑΝΟΥ 23, ΒΕΟΙΑ ΓΑΚ- Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΘ ΚΑΔΙΩΤΙΣΣΘΣ 30/ Τ.Θ ΘΑΚΛΕΙΟ

11 ΓΑΚ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Τ.Κ. ΓΑΚ-ΙΣΤΟ. ΑΧΕΙΟ ΘΡΕΙΟΥ Δ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ & ΓΛΥΚΘΔΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΑΚ-Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΘΤΟΡΟΛΕΩΣ 1 &ΡΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ/ Τ.Θ. 1158, ΚΑΒΑΛΑ ΓΑΚ-Ν. ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΕΡΤΑΝΘΣΟΥ ΤΕΜΑ, ΚΑΔΙΤΣΑ ΓΑΚ-Ν. ΚΕΚΥΑΣ ΡΑΛΑΙΟ ΦΟΥΙΟ, ΚΕΚΥΑ ΓΑΚ-Ν. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΕΜΕΝΘ 1, ΑΓΟΣΤΟΛΙ ΓΑΚ- Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΡΛΑΤΩΝΟΣ 16/ Τ. Θ. 152 ΚΙΛΚΙΣ ΓΑΚ-Ν. ΚΟΗΑΝΘΣ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ 2, ΚΟΗΑΝΘ ΓΑΚ- Ν. ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17α, ΚΟΙΝΘΟΣ ΓΑΚ-ΙΣΤ.ΑΧ.ΚΘΤΘΣ Ι. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΘ 20, ΧΑΝΙΑ ΓΑΚ-Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΡΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΘ /ΕΜΟΥΡΟΛΘ, ΣΥΟΣ ΓΑΚ-Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΔΟΥ 174, ΣΡΑΤΘ ΓΑΚ-Ν. ΛΑΙΣΑΣ ΣΚ. ΣΟΥΤΣΟΥ 10, ΛΑΙΣΑ ΓΑΚ-Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΤΘΙΟ ΡΑΛ. ΔΙΟΙΚΘΤ., ΑΝΑΡ. ΡΟΛΕΜΟΥ 3, ΝΕΑΡΟΛΘ ΓΑΚ-Ν. ΛΕΣΒΟΥ 8θσ ΝΟΕΜΒΙΟΥ 21-23, ΜΥΤΙΛΘΝΘ ΓΑΚ-Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Θ. ΣΤΑΤΟΥ 1, ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΑΚ-Ν. ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ ΜΑΓΝΘΤΩΝ& ΣΡΥΙΔΘ/ Τ. Θ. 1291, ΒΟΛΟΣ ΙΣΤ.ΑΧ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 21, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ ΓΑΚ-Ν. ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ ΥΡΑΡΑΝΤΘΣ 36, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΑΚ- Ν. ΞΑΝΘΘΣ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 30, ΞΑΝΘΘ ΓΑΚ-Ν. ΡΕΛΛΑΣ ΛΕΩΦ. ΦΙΛΙΡΡΟΥ 38, ΕΔΕΣΣΑ ΓΑΚ- Ν. ΡΙΕΙΑΣ 28θσ ΟΚΤΩΒΙΟΥ 40, ΚΑΤΕΙΝΘ ΓΑΚ-Ν. ΡΕΒΕΗΑΣ ΚΑΑΜΑΝΘ 1, ΡΕΒΕΗΑ ΓΑΚ- Ν. ΕΘΥΜΝΟΥ ΚΩΝ. ΣΑΘΑ 18/ Τ. Θ. 154, ΕΘΥΜΝΟ ΓΑΚ- Ν. ΟΔΟΡΘΣ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΘ 6, ΚΟΜΟΤΘΝΘ ΓΑΚ-Ν. ΣΑΜΟΥ ΚΤΘΙΟ ΡΩΘΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΣΑΜΟΣ ΓΑΚ- Ν. ΣΕΩΝ ΔΘΜ. ΥΨΘΛΑΝΤΘ 1, ΣΕΕΣ ΓΑΚ- Ν. ΤΙΚΑΛΩΝ ΙΗΑΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ ΓΑΚ-Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΙΝΙΑΝΩΝ 6, ΛΑΜΙΑ ΓΑΚ-Ν. ΦΛΩΙΝΑΣ ΑΒΕΩΦ 36, ΦΛΩΙΝΑ ΓΑΚ- Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΑΚ- Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ Β. ΦΑΝΤΗΘ 9, Τ.Θ.1680, ΡΟΛΥΓΥΟΣ ΓΑΚ-Ν. ΧΙΟΥ ΚΟΑΘ 2, ΧΙΟΣ ΓΑΚ- ΤΟΡ. ΑΧ. ΑΓΙΑΣ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 1, ΑΓΙΑ ΓΑΚ-ΤΟΡ. ΑΧ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΥΒΕΝΕΙΟ/ Τ.Θ. 67, ΑΙΓΙΝΑ ΓΑΚ-ΤΟΡ. ΑΧ. ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΑΤΩΝΟΣ 14, ΑΙΓΙΟ ΓΑΚ-ΤΟΡ. ΑΧ. ΙΘΑΚΘΣ ΒΑΘΥ, ΙΘΑΚΘ ΓΑΚ- ΤΟΡ. ΑΧ. ΚΥΘΘΩΝ ΚΑΣΤΟ ΧΩΑΣ, ΚΥΘΘΑ ΓΑΚ- ΤΟΡ. ΑΧ. ΛΕΟΥ ΡΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΟΣ ΓΑΚ-ΤΟΡ. ΑΧ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΘΜΑΧΕΙΟ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΓΑΚ-ΤΟΡ. ΑΧ. ΛΙΜΝΘΣ ΡΕΙΟΧΘ ΡΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΛΙΜΝΘ ΓΑΚ-ΤΟΡ. ΑΧ. ΝΑΞΟΥ ΑΧΑΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΓΑΚ- ΤΟΡ. ΑΧ.ΡΑΞΩΝ ΜΑΓΑΗΙΑ, ΡΑΞΟΙ ΓΑΚ-ΤΟΡ. ΑΧ. ΡΑΑΜΥΘΙΑΣ ΡΛ. ΒΟΥΛΓΑΘ 14, ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΑΚ-ΤΟΡ. ΑΧ. ΡΟΟΥ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΡΟΟΥ ΓΑΚ-ΤΟΡ. ΑΧ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ 29, ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΓΑΚ-ΤΟΡ. ΑΧ. ΣΡΕΤΣΩΝ ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΚΘ ΣΤΕΓΘ ΣΡΕΤΣΩΝ, ΣΡΕΤΣΕΣ ΓΑΚ-ΤΟΡ. ΑΧ. ΥΔΑΣ ΥΔΑ ΚΕΝΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ-ΓΑΚ ΔΑΦΝΘΣ 61, ΨΥΧΙΚΟ /ΑΘΘΝΑ

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις Π.Ε.: Ο. Ιντζέ: 210 3443266, Μ. Εκπ/σης Ασλάνογλου: 2103443246, Γ. Μπουζιάνη: 210 3442335

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις Π.Ε.: Ο. Ιντζέ: 210 3443266, Μ. Εκπ/σης Ασλάνογλου: 2103443246, Γ. Μπουζιάνη: 210 3442335 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες, καθώς και οι προθεσµίες της παρούσας εγκυκλίου. Λ. Καρακίτσου: 210 3442335, Μ. Ασλάνογλου: 210 344 2467

οδηγίες, καθώς και οι προθεσµίες της παρούσας εγκυκλίου. Λ. Καρακίτσου: 210 3442335, Μ. Ασλάνογλου: 210 344 2467 Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14-04-2009 Αρ.Πρωτ. 43659/ 2 Βαθµός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα Άρκρο 1 ο Συνιςτάται επιςτθμονικό, μθ κερδοςκοπικό ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα