Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών"

Transcript

1 1

2 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Επιµέλεια Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010

3 3 Α ογραφή Προσω ικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Μετά το τέλος των έργων ου υλο οίησαν οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες µε χρηµατοδότηση του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος Εκ αίδευσης και Αρχικής Ε αγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ) γεννήθηκε η ανάγκη να καταγραφεί η κατάσταση ου ε ικρατεί στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες. Για το λόγο αυτό το ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) α οφάσισε τη Xαρτογράφηση των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών µε στόχο τη διαµόρφωση εικόνας ως ρος τη διοικητική τους διάρθρωση και τη στελέχωσή τους. Η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών α οτελεί το µοναδικό αξιό ιστο φορέα για τη συγκέντρωση ε ιµέρους στοιχείων ου χρειάζεται το ΥΠ.Ε.Π.Θ., τα Πανε ιστήµια, τα Τ.Ε.Ι. και ο Σ.Ε.Α.Β. Η Μ.Ο.Π.Α.Β. µε αφορµή το αίτηµα της ιοικούσας Ε ιτρο ής της Οριζόντιας ράσης Βιβλιοθηκών ανέλαβε τη διεξαγωγή της έρευνας. Συνέταξε ερωτηµατολόγιο, ήρθε σε ε ικοινωνία µε τους υ εύθυνους βιβλιοθηκονόµους και συγκέντρωσε ηλεκτρονικά τα στοιχεία των Βιβλιοθηκών. Πρόθεση της υ ηρεσίας είναι να διεξάγει εριοδικά Α ογραφή του Προσω ικού των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ροκειµένου να καταγράφει την ραγµατικότητα σχετικά µε την κατάσταση ου ε ικρατεί σε αυτές. Στην έρευνα, ου διεξήχθη α ό 12 έως 16 Α ριλίου 2010, συµµετείχε το σύνολο των Βιβλιοθηκών. Στην έρευνα αρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τον αριθµό των εργαζοµένων ανά κατηγορία, το καθεστώς εργασίας τους και τις σ ουδές τους. Ε ίσης, καταγράφεται η ύ αρξη ή όχι κανονισµού λειτουργίας, οργανισµού και οργανογράµµατος. Τέλος, γίνεται µια διασταύρωση του ροσω ικού των βιβλιοθηκών µε το σύνολο των δυνητικών χρηστών της Βιβλιοθήκης σε κάθε Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα.

4 4 Ευχαριστούµε τους υ εύθυνους βιβλιοθηκονόµους των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ου αντα οκρίθηκαν στο σχετικό ερωτηµατολόγιο αρά το φόρτο εργασίας και τις δυσκολίες ου αντιµετώ ισαν µε τη συµ λήρωσή του. ρ. Βασίλης Πολυχρονό ουλος Υ εύθυνος Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

5 5 Α. Το Ερωτηµατολόγιο Το ερωτηµατολόγιο το ο οίο ανέλαβαν να συµ ληρώσουν οι υ εύθυνοι Βιβλιοθηκονόµοι α οτελείται α ό τέσσερις ενότητες. Η ρώτη αφορά στα στοιχεία των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και του υ ευθύνου ου ανέλαβε τη Χαρτογράφηση της συγκεκριµένης Βιβλιοθήκης. Συγκεκριµένα, αναζητήθηκαν ληροφορίες για την ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση, την ιστοσελίδα και το είδος της Βιβλιοθήκης. Ε ίσης, κατεγράφησαν τα τηλέφωνα και η ηλεκτρονική διεύθυνση τόσο του ροσώ ου ου ανέλαβε τη συµ λήρωση του ερωτηµατολογίου όσο και του Υ ευθύνου ιευθυντού ή Προϊστάµενου σε κάθε Βιβλιοθήκη. Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη διάθεση της Μ.Ο.Π.Α.Β., αλλά και ο οιουδή οτε άλλου ε ιθυµεί να ε ικοινωνήσει µε κά οια Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη. Η δεύτερη ενότητα ε ιχειρεί να καταγράψει το ροσω ικό των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών της χώρας µέσα α ό έναν αναλυτικό ίνακα, ο ο οίος είναι χωρισµένος µε βάση την ιδιότητα των εργαζοµένων, το καθεστώς εργασίας τους και τις σ ουδές τους. Έτσι, στο ερωτηµατολόγιο καταγράφονται : α. οι διευθυντές και οι ροϊστάµενοι των τµηµάτων, β. οι Βιβλιοθηκονόµοι, γ. οι τυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων, αλλά και οι εργαζόµενοι δίχως τυχίο ου εκτελούν Βιβλιοθηκονοµικές εργασίες, δ. το ροσω ικό ου εκτελεί άλλες εργασίες - µη Βιβλιοθηκονοµικές ό ως γραµµατείς, λογιστές, τεχνικοί, θυρωροί, κλητήρες ε. οι ειδικοί Πληροφορικής στ. οι συντηρητές βιβλίων Η τρίτη ενότητα εξετάζει εάν στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες υ άρχει : α. Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης β. Οργανισµός γ. Οργανόγραµµα την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ΦΕΚ ου τα κατοχυρώνουν. Ε ίσης, καταγράφονται οι αναθεωρήσεις τους.

6 6 Η τέταρτη ενότητα αρουσιάζει το συνολικό αριθµό φοιτητών, µελών ΕΠ, ερευνητών, διοικητικών και άλλων υ αλλήλων και τεχνικών ου εργάζονται στο Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα, το ο οίο υ ηρετεί η κάθε µια Βιβλιοθήκη. Η έµ τη και τελευταία ενότητα ε ιχειρεί, µέσα α ό συγκεντρωτικούς δείκτες, να εξετάσει την ε άρκεια του ροσω ικού των Βιβλιοθηκών για την κάλυψη των αναγκών της Ακαδηµαϊκής κοινότητας ελέγχοντας την αναλογία του ρος το συνολικό δυνητικό αριθµό χρηστών, ο ο οίος ταυτίζεται µε τα µέλη του Ιδρύµατος ου υ ηρετεί. Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας, το ο οίο συµ λήρωσαν οι υ εύθυνοι Βιβλιοθηκονόµοι αρατίθεται στο Παράρτηµα 1.

7 7 Β. Α οτελέσµατα της Έρευνας 1. Προσω ικό ανά κατηγορία Α. ιευθυντές και Προϊστάµενοι Βιβλιοθηκών 1. ιευθυντές Το ρώτο εδίο για το Προσω ικό των Βιβλιοθηκών αφορά στον αριθµό των διευθυντών στις Βιβλιοθήκες. Η καταγραφή έδειξε ως υ άρχουν συνολικά 17 διευθυντές στα Πανε ιστήµια και στα Τ.Ε.Ι. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία ου έδωσαν οι υ εύθυνοι για τη συµ λήρωση του ερωτηµατολογίου στα Πανε ιστήµια υ άρχουν 15 διευθυντές σε σύνολο 23 Βιβλιοθηκών, ενώ στα Τ.Ε.Ι. µόλις 2 σε σύνολο Προϊστάµενοι Τµηµάτων Το δεύτερο εδίο καταγράφει τους ροϊσταµένους τµηµάτων των Βιβλιοθηκών. Συνολικά εργάζονται 27 ροϊστάµενοι στις Βιβλιοθήκες των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων. Α ό αυτούς οι 15 βρίσκονται σε Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και οι 12 στα Τ.Ε.Ι. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία α οτυ ώνονται στον Πίνακα 1 : Πίνακας 1 : ιευθυντές και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Τύ ος Ιδρύµατος ιευθυντές Προϊστάµενοι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τ.Ε.Ι ΣΥΝΟΛΟ Αναλυτικά τα δεδοµένα για τους διευθυντές και τους ροϊσταµένους των Βιβλιοθηκών α οτυ ώνονται στους Πίνακες 1α και 1β. Ο ρώτος αφορά στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και ο δεύτερος στα Τ.Ε.Ι.

8 8 ιευθυντές και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Πανε ιστηµίων Ι ΡΥΜΑ ιευθυντές Προϊστάµενοι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 6 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 8 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 14 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 17 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 18 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 19 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 20 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 22 ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 15 15

9 9 ιευθυντές και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. Ι ΡΥΜΑ ιευθυντές Προϊστάµενοι 1 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 3 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 4 Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ ΑΣ 1 5 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 1 6 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 1 7 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 1 8 Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 9 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 1 10 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 1 12 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 14 Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 1 15 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.Ι Το Γράφηµα 1 καταγράφει τη συνολική εικόνα των ιευθυντών και των Προϊσταµένων στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι.: Γράφηµα 1 : ιευθυντές και Προϊστάµενοι Τµηµάτων ιευθυντές και Προιστάµενοι Ακαδηµαικών Βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι ιευθυντές Προϊστάµενοι

10 10 Β. Βιβλιοθηκονόµοι Ο συνολικός αριθµός των Βιβλιοθηκονόµων στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι. είναι 496. Στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων υ ηρετούν 415, ενώ σε αυτές των Τ.Ε.Ι. 81. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις Βιβλιοθήκες του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων δεν υ άρχει κανένας Βιβλιοθηκονόµος. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία α οτυ ώνονται στον Πίνακα 2: Πίνακας 2 : Βιβλιοθηκονόµοι Βιβλιοθηκονόµοι Τύ ος Ιδρύµατος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 415 Τ.Ε.Ι. 81 ΣΥΝΟΛΟ 496 Το Γράφηµα 2 καταγράφει τη συνολική εικόνα των Βιβλιοθηκονόµων στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι.: Γράφηµα 2 : Βιβλιοθηκονόµοι Βιβλιοθηκονόµοι Αριθµός Εργαζοµένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τύ ος Ιδρύµατος Τ.Ε.Ι. Αναλυτικά τα δεδοµένα για τους Βιβλιοθηκονόµους των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών αρουσιάζονται στους Πίνακες 2α και 2β. Ο ρώτος αφορά στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και ο δεύτερος στα Τ.Ε.Ι.

11 11 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 46 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 92 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 27 6 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 12 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 30 8 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 17 9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 15 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 5 19 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6 20 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8 22 ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3 23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 415

12 12 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ Τ.Ε.Ι. Ι ΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ 10 2 Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 3 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 7 4 Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ ΑΣ 2 5 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 4 6 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 12 7 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 7 8 Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 9 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 2 10 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7 11 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 5 12 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 6 13 Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3 14 Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 2 15 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.Ι. 81

13 13 Γ. Προσω ικό ου εκτελεί Βιβλιοθηκονοµικές Εργασίες δίχως Πτυχίο Αρχειονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας Ο συνολικός των εργαζοµένων στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι. ου εκτελούν Βιβλιοθηκονοµικές εργασίες είναι 167. Στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων υ ηρετούν 156 τέτοιοι υ άλληλοι, ενώ σε αυτές των Τ.Ε.Ι. 11. Α ό τους υ αλλήλους των Πανε ιστηµίων οι 88 είναι ΠΕ, οι 8 ΤΕ και οι 58 Ε, ενώ στα Τ.Ε.Ι. οι αντίστοιχοι αριθµοί είναι 2, 2 και 7. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία α οτυ ώνονται στον Πίνακα 3: ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Βιβλιοθηκονοµικές Εργασίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ Ε ΠΕ ΤΕ Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Το Γράφηµα 3 καταγράφει τη συνολική εικόνα του ροσω ικού ου εκτελεί Βιβλιοθηκονοµικές εργασίες στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι.: Γράφηµα 3 : Βιβλιοθηκονοµικές Εργασίες Βιβλιοθηκονοµικές Εργασίες Αριθµός Εργαζοµένων Α.Ε.Ι. Τύ ος Ιδρύµατος Τ.Ε.Ι. Αναλυτικά τα δεδοµένα για το ροσω ικό ου εκτελεί Βιβλιοθηκονοµικές εργασίες στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες αρουσιάζονται στους Πίνακες 3α

14 14 και 3β. Ο ρώτος αφορά στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και ο δεύτερος στα Τ.Ε.Ι. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΠΕ ΤΕ Ε 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

15 15 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τ.Ε.Ι. Ι ΡΥΜΑ ΠΕ ΤΕ Ε 1 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ 2 Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 4 Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ ΑΣ 5 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 6 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 10 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 12 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 14 Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 15 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.Ι

16 16. Προσω ικό ου εκτελεί Άλλες Εργασίες Εκτός α ό τους εργαζοµένους ου α ασχολούνται σε Βιβλιοθηκονοµικές εργασίες υ άρχουν και υ άλληλοι ου εργάζονται ως γραµµατείς, κλητήρες, λογιστές, τεχνικοί θυρωροί κτλ. Ο συνολικός αριθµός αυτών των εργαζοµένων στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι. είναι 85. Στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων υ ηρετούν 69 τέτοιοι υ άλληλοι, ενώ σε αυτές των Τ.Ε.Ι. 16. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία α οτυ ώνονται στον Πίνακα 4: ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Άλλες Εργασίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΟΛΟ Το Γράφηµα 4 καταγράφει τη συνολική εικόνα του ροσω ικού ου εκτελεί άλλες εργασίες στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι.: Γράφηµα 4 : Προσω ικό ου εκτελεί Άλλες Εργασίες Προσω ικό ου εκτελεί Άλλες Εργασίες Αριθµός Εργαζοµένων Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. Τύ ος Ιδρύµατος Αναλυτικά τα δεδοµένα για το ροσω ικό ου εκτελεί άλλες εργασίες στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες αρουσιάζονται στους Πίνακες 4α και 4β. Ο ρώτος αφορά στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και ο δεύτερος στα Τ.Ε.Ι.

17 17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΑΛΛΟΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1 6 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8 8 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4 10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 14 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 19 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 20 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 6 21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 22 ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 69

18 18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΑΛΛΟΙ» Τ.Ε.Ι. Ι ΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ 2 2 Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 3 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 1 4 Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ ΑΣ 1 5 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 1 6 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 6 7 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 8 Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 10 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 3 12 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 1 13 Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 14 Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 15 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.Ι. 16

19 19 Ε. Ειδικοί Πληροφορικής Ο συνολικός των Ειδικών Πληροφορικής στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι. είναι 46. Στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων υ ηρετούν 40 τέτοιοι υ άλληλοι, ενώ σε αυτές των Τ.Ε.Ι. 6. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία α οτυ ώνονται στον Πίνακα 5: ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Άλλες Εργασίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΟΛΟ 40 6 Το Γράφηµα 5 καταγράφει τη συνολική εικόνα του ροσω ικού ου εκτελεί άλλες εργασίες στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι.: Γράφηµα 5 : Ειδικοί Πληροφορικής Ειδικοί Πληροφορικής Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. Κατηγορία Ιδρύµατος Αναλυτικά τα δεδοµένα για τους Ειδικούς Πληροφορικής των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών αρουσιάζονται στους Πίνακες 5α και 5β. Ο ρώτος αφορά στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και ο δεύτερος στα Τ.Ε.Ι.

20 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 6 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 8 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 6 10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2 14 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 17 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 18 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 19 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 20 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2 21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 22 ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 40

21 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ Τ.Ε.Ι. Ι ΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ 1 2 Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 4 Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ ΑΣ 5 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 6 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 1 7 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 8 Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 1 10 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1 11 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 12 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 2 13 Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 14 Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 15 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.Ι. 6

22 22 ΣΤ. Συντηρητές Βιβλίων Ο συνολικός των Συντηρητών Βιβλίων στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι. είναι 2 και υ ηρετούν και οι δύο σε Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 8 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 14 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 19 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 20 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 22 ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2

23 23 Ζ. Οριζόντια ράση Βιβλιοθηκών Εκτός α ό τους εργαζοµένους στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες υ άρχει κι ένας µικρός αριθµός υ αλλήλων ου εργάζονται στην Οριζόντια ράση Βιβλιοθηκών. Πρόκειται για 9 εργαζοµένους οι ο οίοι α ασχολούνται στις ακόλουθες εργασίες : 1. Τεχνική Υ οστήριξη (εργαζόµενος µερικής α ασχόλησης µε σύµβαση έργου). Υ εύθυνος Συλλογικού Καταλόγου, Συστήµατος ιαδανεισµού, Συστήµατος Θησαυρού, ικτυακών Τό ων Σ.Ε.Α.Β. & Σ.Κ.Ε.Α.Β., Προβολής, Έρευνας, Ανά τυξης και Στρατηγικού Σχεδιασµού. 2. Υ οστήριξη Συλλογικού Καταλόγου (εργαζόµενος λήρους α ασχόλησης µε σύµβαση έργου). Υ εύθυνος τεχνικής υ οστήριξης του βιβλιοθηκονοµικού συστήµατος Geac-Advance, ου φιλοξενεί τη βάση του Συλλογικού Καταλόγου (Εξαγωγή των βιβλιογραφικών εγγραφών α ό τις βιβλιοθήκες-µέλη, συνήθως κάθε 6 µήνες, *Μετατρο ή εγγραφών α ό MARC21 σε UNIMARC, ό ου αυτό κρίνεται α αραίτητο, *Μετατρο ή του character - set (σύνολο χαρακτήρων) των εγγραφών, βάσει αυτού ου χρησιµο οιεί ο Σ.Κ.Ε.Α.Β., Μετατρο ή στο κατάλληλο µορφότυ ο (format) ISO-2709, *Αφαίρεση των το ικών εδίων του UNIMARC, ου θεωρούνται µη αναγκαία για το Σ.Κ.Ε.Α.Β. (.χ. 9ΧΧ, 001, 003,005, 8ΧΧ, λην του 801), Α όρριψη εγγραφών ου αρουσιάζουν λάθη ή ελλείψεις στη δοµή του UNIMARC (εγγραφές χωρίς αντίτυ α, χωρίς τα εδία 001 και 005, χωρίς ή µε λάθη στο εδίο 100), ηµιουργία, µέσω ειδικού αλγορίθµου, µοναδικού κλειδιού ανά εγγραφή, µε βάση ορισµένα βασικά βιβλιογραφικά εδία, ό ως είναι ο τίτλος, ο υ ότιτλος, το ISBN, η κύρια νευµατική υ ευθυνότητα, η έκδοση, η σειρά, το έτος έκδοσης, Α όρριψη εγγραφών ου είναι δι λές ή ιθανόν δι λές στην ίδια βιβλιογραφική βάση (έχουν ίδιο το µοναδικό κλειδί), Εισαγωγή των εγγραφών στο Συλλογικό Κατάλογο. Όταν η εγγραφή δεν υ άρχει, δηµιουργείται µία νέα εγγραφή στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. Όταν η εγγραφή υ άρχει, ροστίθενται τα το ικά στοιχεία της εγγραφής ( ληροφορίες αντιτύ ων), καθώς και βασικές βιβλιογραφικές ληροφορίες, ό ως τα θέµατα και ο ταξινοµικός αριθµός, *Α οστολή εγγραφών ου α ερρίφθησαν στις

24 24 βιβλιοθήκες, για έλεγχο και διορθώσεις, * ηµιουργία στατιστικών στοιχείων, για το σύνολο των βιβλιοθηκών και ανά βιβλιοθήκη.). Ε ικοινωνία µε την εταιρία αροχής του Geac-Advance, ανά τυξη νέων ρογραµµάτων µετατρο ής των εγγραφών, συντήρηση του συστήµατος, αραµετρο οιήσεις βιβλιογραφικής βάσης), δηµιουργία & ενηµέρωση ιστοσελίδας Σ.Κ.Ε.Α.Β., συµµετοχή στην αραµετρο οίηση του Koha για το Συλλογικό Κατάλογο, συµµετοχή στη συγγραφή ροτάσεων για ερευνητικά και ανα τυξιακά ρογράµµατα και για συµµετοχή της οµάδας σε ευρύτερες συνεργασίες βιβλιοθηκών, στη συγγραφή άρθρων και ανακοινώσεων σε εριοδικά & συνέδρια. 3. Υ οστήριξη Συστήµατος ιαδανεισµού (εργαζόµενος λήρους α ασχόλησης µε σύµβαση έργου). ιατήρηση αρχείου µε τους κωδικούς εισαγωγής των Ιδρυµάτων στο σύστηµα Ίρις (VDX) και τα στοιχεία των υ ευθύνων διαδανεισµού, καθώς και ανανέωσή τους σε ερί τωση αλλαγών. Καθηµερινός έλεγχος, µέσα α ό το εριβάλλον των χρηστών, για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος, καθώς και έλεγχος για την οµαλή λειτουργία του κεντρικού εξυ ηρετητή ου φιλοξενεί το σύστηµα. Καταγραφή των ροβληµάτων, των ερωτηµάτων και των δυσλειτουργιών και άµεση µεταφορά τους στην εταιρία κατασκευής του ρογράµµατος, µε σκο ό την έγκυρη ε ίλυσή τους. Συνεχής ε αφή µε την εταιρία κατασκευής και συντήρησης για την οµαλότερη ροσαρµογή του συστήµατος στα ελληνικά δεδοµένα και τις ιδιαιτερότητες των χρηστών (.χ. αραρτήµατα, ελληνική γλώσσα, κ.λ.). Παροχή διαρκούς υ οστήριξης και οδηγιών στους χρήστεςβιβλιοθηκονόµους αναφορικά µε τα ροβλήµατα και τα ερωτήµατα ου αρουσιάζονται & αροχή αναλυτικού εγχειρίδιου χρήσης του συστήµατος. Εκ αίδευση των νέων χρηστών. Συνεχής ενηµέρωση της Ιστοσελίδας για θέµατα διαδανεισµού. ηµιουργία νέων λογαριασµών στο σύστηµα. Ενηµέρωση των λογαριασµών των χρηστών µε νέα στοιχεία. Μελέτη και εκ αίδευση στα συστήµατα διαδανεισµού ανοιχτού κώδικα (smille, Pleias) και έλεγχος της οµαλής ε ικοινωνίας τους µε το κεντρικό σύστηµα VDX. Υ οστήριξη και αναβάθµιση σταθµών εργασίας του Γραφείου του Σ.Κ.Ε.Α.Β.

25 25 Συµµετοχή στη συγγραφή ροτάσεων για ερευνητικά και ανα τυξιακά ρογράµµατα και για συµµετοχή της οµάδας σε ευρύτερες συνεργασίες βιβλιοθηκών, στη συγγραφή άρθρων και ανακοινώσεων σε εριοδικά & συνέδρια. 4. Τεχνικός ιαχειριστής (εργαζόµενος µερικής α ασχόλησης µε σύµβαση έργου). ηµιουργία & συντήρηση της διασύνδεσης για την υ οβολή αιτηµάτων διαδανεισµού στο VDX α ό τον webopac του Σ.Κ.Ε.Α.Β. και του Ζέφυρου, ου ανα τύχθηκε µε την τεχνολογία του smille. Ανά τυξη module για τη διασύνδεση VDX και smille. Ανά τυξη και τεχνική υ οστήριξη της νέας ιστοσελίδας του Σ.Κ.Ε.Α.Β. Συµµετοχή στην ανά τυξη της Βάσης και του Πληροφοριακού Συστήµατος ου θα υ οστηρίζει όλες τις ληροφορίες ου µ ορεί να έχει ο Σ.Κ.Ε.Α.Β. και σύνδεση αυτού µε την ιστοσελίδα του Σ.Κ.Ε.Α.Β. Ανά τυξη και διατήρηση web service µε βάση το VDX και κατασκευή διαχειριστικού εριβάλλοντος. Ανά τυξη του smille ώστε να α οτελέσει το νέο κεντρικό σύστηµα διαδανεισµού του Σ.Κ.Ε.Α.Β. Συµµετοχή στην αραµετρο οίηση και εγκατάσταση του koha σε server του Συλλογικού Καταλόγου. Συµµετοχή στην αραµετρο οίηση και εγκατάσταση του eprints σε server του Συλλογικού Καταλόγου. Συµµετοχή στη συγγραφή ροτάσεων για ερευνητικά και ανα τυξιακά ρογράµµατα και για συµµετοχή της οµάδας σε ευρύτερες συνεργασίες βιβλιοθηκών, στη συγγραφή άρθρων και ανακοινώσεων σε εριοδικά & συνέδρια. 5. Υ οστήριξη Θησαυρού (εργαζόµενη λήρους α ασχόλησης µε σύµβαση έργου). ηµιουργία και συντήρηση του ενιαίου δίγλωσσου (ελληνοαγγλικού) Θησαυρού Ε ιστηµονικών Όρων. Προµήθεια και ρόσβαση σε έντυ α και ηλεκτρονικά βοηθήµατα (θεµατικές ε ικεφαλίδες, λεξικά, θησαυρούς, ρότυ α). Ανεύρεση των όρων ευρετηρίασης. Ανάλυση της δοµής τους. όµηση των όρων του θησαυρού ( ροσδιορισµός της σχέσης των ροτιµώµενων όρων µε τους λατύτερους, ειδικότερους, σχετικούς και µη ροτιµώµενους όρους). Αντιστοίχιση ελληνικών-αγγλικών όρων. Ένταξη των όρων σε ιεραρχίες και µικροθησαυρούς. Συνένωση των µικροθησαυρών και συγκρότηση του ενιαίου δίγλωσσου (ελληνοαγγλικού) Θησαυρού

26 26 Ε ιστηµονικών Όρων. Έλεγχος µικροθησαυρών ου έχουν δηµιουργηθεί α ό βιβλιοθήκες ή άλλα ιδρύµατα και ένταξή τους στον ενιαίο θησαυρό. όµηση του θησαυρού µε τη χρήση του ρογράµµατος διαχείρισης θησαυρών Web- TMS. Έλεγχος των ροσφερόµενων υ ηρεσιών και υ οβολή ροτάσεων για βελτιώσεις ή ροσαρµογές. Προβολή του έργου. ηµοσιο οίηση εγχειριδίου µε τη µεθοδολογία και τις οδηγίες δόµησης του θησαυρού, τα εργαλεία (έντυ α και ηλεκτρονικά) ου χρησιµο οιήθηκαν, τον οδηγό χρήσης του ρογράµµατος ΤΜS, τις δηµοσιεύσεις/άρθρα της Ε ιτρο ής του θησαυρού σε συνέδρια. Κατασκευή ιστοτό ου για το θησαυρό ( αρουσία στο Web), εµ λουτισµό του µε βιβλιογραφία για τη δηµιουργία θησαυρών και διασύνδεσή του µε τον ιστότο ο του Συλλογικού Καταλόγου. Σύνταξη δελτίου τύ ου ου θα ανακοινώνει την έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας του θησαυρού, καθώς και α οστολή ρόσκλησης για συµµετοχή στην ιλοτική του εφαρµογή. Καθορισµός συναντήσεων µε τις οµάδες ου συντάσσουν τους ε ιµέρους µικροθησαυρούς για ε ίλυση τυχόν ροβληµάτων ου ανακύ τουν. 6. Συντονισµός Οµάδας Σ.Κ.Ε.Α.Β. & Ε ικοινωνία µε Βιβλιοθήκες (εργαζόµενη λήρους α ασχόλησης µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου, 4ήµερη α ασχόληση στον Σ.Κ.Ε.Α.Β. και 1ήµερη α ασχόληση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.). Ως εργαζόµενη 4ήµερης α ασχόλησης: ηµιουργία & ενηµέρωση δικτυακών τό ων Σ.Κ.Ε.Α.Β. & Σ.Ε.Α.Β. ιεκ εραίωση αλληλογραφίας & ε ικοινωνίας για τον Σ.Κ.Ε.Α.Β. και µέρος αλληλογραφίας, ε ικοινωνίας & γραµµατειακής υ οστήριξης για τον Σ.Ε.Α.Β. Προβολή υ ηρεσιών Σ.Κ.Ε.Α.Β. & εκ αίδευση βιβλιοθηκονόµων & χρηστών σε αυτές τις υ ηρεσίες (δηµιουργία εριεχοµένου και υλικού εκ αίδευσης, συντονισµός των µελών της οµάδας του Σ.Κ.Ε.Α.Β. ου συνεργάζονται για τη διοργάνωση ηµερίδας, συνεδρίου, σεµιναρίου, αρουσίασης, ταξιδίου, κ.λ., καθώς και συνολική ε ιµέλεια των εργασιών ου αφορούν τα αρα άνω). Εξυ ηρέτηση βιβλιοθηκονόµων & τελικών χρηστών (µε διάφορους τρό ους διάδρασης). Έρευνα & ανά τυξη (συµµετοχή στη συγγραφή ροτάσεων για ερευνητικά και ανα τυξιακά ρογράµµατα και

27 27 για συµµετοχή της οµάδας σε ευρύτερες συνεργασίες βιβλιοθηκών, στη συγγραφή άρθρων και ανακοινώσεων σε εριοδικά και συνέδρια, καθώς και συνολική ε ιµέλεια των αρα άνω.). Ως εργαζόµενη 1ήµερης α ασχόλησης στο Α ογευµατινό Γραφείο Εξυ ηρέτησης Χρηστών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π.: υ οδοχή, αροχή ληροφοριών (reference), κυκλοφορία υλικού (δανεισµός, ε ιστροφή, ανανέωση, κράτηση υλικού, κ.λ.). 7. Οικονοµική ιαχείριση Σ.Ε.Α.Β. ιαχείριση και διεκ εραίωση όλης της διαδικασίας ληρωµής των Συνδροµών των Ηλεκτρονικών Περιοδικών ιαρκής ε ικοινωνία µε όλα τα ιδρύµατα και τα αρµόδια τµήµατά τους (Εκ ρόσω οι στον Σ.Ε.Α.Β., Οικονοµικές Υ ηρεσίες, Ε ιτρο ή Ερευνών, Γραµµατείες Συµβουλίων) σχετικά µε το χρόνο, τον τρό ο και τη διαδικασία ληρωµής της Συνδροµής των Ιδρυµάτων στον Σ.Ε.Α.Β. Ε ικοινωνία µε τις εταιρείες αροχής των λογισµικών για τα α αραίτητα έγγραφα και τον τρό ο ληρωµής τους. Συνεργασία µε τα υ όλοι α τµήµατα του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Μ.Π.(Τµήµα Προµηθειών, ιαχείριση Προγραµµάτων, Οικονοµικό & Λογιστικό Τµήµα) για την διεκ εραίωση όλων των ληρωµών του έργου. Έλεγχος και διαχείριση όλων των ενταλµάτων ληρωµής του έργου (µισθοδοσία, τιµολόγια, εξοδολόγια, διάφορα έξοδα). Ε ικοινωνία µε τους εκ ροσώ ους των ιδρυµάτων στον Σ.Ε.Α.Β. για διάφορα θέµατα καθώς ε ίσης και µε τα ιδρύµατα για την ρόοδο ορισµού εκ ροσώ ου τους στον Σ.Ε.Α.Β. 8. Οικονοµική ιαχείριση Σ.Ε.Α.Β. ιαχείριση και διεκ εραίωση όλης της διαδικασίας ληρωµής των Συνδροµών των Ηλεκτρονικών Περιοδικών ιαρκής ε ικοινωνία µε όλα τα ιδρύµατα και τα αρµόδια τµήµατά τους (Εκ ρόσω οι στον Σ.Ε.Α.Β., Οικονοµικές Υ ηρεσίες, Ε ιτρο ή Ερευνών, Γραµµατείες Συµβουλίων) σχετικά µε το χρόνο, τον τρό ο και τη διαδικασία ληρωµής της Συνδροµής των Ιδρυµάτων στον Σ.Ε.Α.Β. Ε ικοινωνία µε τις εταιρείες αροχής των λογισµικών για τα α αραίτητα έγγραφα και τον τρό ο ληρωµής τους. Συνεργασία µε τα υ όλοι α τµήµατα του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Μ.Π. (Τµήµα Προµηθειών, ιαχείριση Προγραµµάτων, Οικονοµικό & Λογιστικό Τµήµα) για την διεκ εραίωση

28 28 όλων των ληρωµών του έργου. Έλεγχος και διαχείριση όλων των ενταλµάτων ληρωµής του έργου (µισθοδοσία, τιµολόγια, εξοδολόγια, διάφορα έξοδα). Ε ικοινωνία µε τους εκ ροσώ ους των ιδρυµάτων στον Σ.Ε.Α.Β. για διάφορα θέµατα καθώς ε ίσης και µε τα ιδρύµατα για την ρόοδο ορισµού εκ ροσώ ου τους στον Σ.Ε.Α.Β. 9. Υ εύθυνος Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (εργαζόµενος λήρους α ασχόλησης µε σύµβαση έργου). Συγκέντρωση, καταγραφή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων κάθε µορφής, ου αφορούν τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Α οτύ ωση µε ετήσιες εκθέσεις της ραγµατικότητας ου ε ικρατεί στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Συλλογή, ε εξεργασία, ανάλυση και αρουσίαση όλων των δεδοµένων µέσα α ό µια ψηφιο οιηµένη διαδικασία. Χρήση εικτών Α οτίµησης και Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Συµβουλευτικός ρόλος για την καθιέρωση Ελληνικών ροτύ ων και την υιοθέτηση διαδικασιών α οτίµησης και διασφάλισης οιότητας στη λειτουργία των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών της Ελλάδος. ιαρκής ανανέωση του θεµατικού Portal ου βρίσκεται στην ιστοσελίδα της. Παροχή ηλεκτρονικής ρόσβασης σε ληροφορίες ου αναφέρονται σε στατιστικά στοιχεία βιβλιοθηκών, µεθόδους ανάλυσης δεδοµένων, εικτών Α οτίµησης κτλ. Συνεργασία µε αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού για την ανταλλαγή ληροφοριών ου διευκολύνουν στην υλο οίηση των στόχων της (.χ. LIBECON, LISU, κτλ.). Χρήση άλλων διαθέσιµων ηγών στατιστικής ληροφόρησης (.χ. Εθνική Στατιστική Υ ηρεσία, UNESCO, κ.ά). Έκδοση ετήσιων ερευνών για το Μέσο κόστος των Ελληνικών Βιβλίων. Πραγµατο οίηση ρωτότυ ων ηλεκτρονικών ερευνών Αξιολόγησης των Βιβλιοθηκών α ό τους χρήστες. Οργάνωση ηµερίδων, ενηµέρωση των Βιβλιοθηκονόµων για τη βελτιστο οίηση των ρακτικών οιότητας, συµµετοχή σε Συνέδρια για τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες.

29 29 2. Προσω ικό ανά καθεστώς εργασίας και τυχίο Το δεύτερο κεφάλαιο της έκθεσης καταγράφει το καθεστώς εργασίας και τις σ ουδές των εργαζοµένων στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες σύµφωνα µε τις κατηγορίες ου εµφανίζονται και στο ρώτο κεφάλαιο. Έτσι, µέσα α ό αναλυτικούς ίνακες αρουσιάζεται το καθεστώς εργασίας και τα τυχία των Βιβλιοθηκονόµων, των υ αλλήλων ου α ασχολούνται µε Βιβλιοθηκονοµικές εργασίες χωρίς να έχουν τυχίο Αρχειονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας, όσων αρέχουν άλλες υ ηρεσίες, των Ειδικών Πληροφορικής και των Συντηρητών Βιβλίων. Η κατηγοριο οίηση αναφορικά µε το καθεστώς εργασίας γίνεται µε βάση το εάν ρόκειται για µόνιµους υ αλλήλους, Ι ΑΧ ή συµβασιούχους. Τα τυχία των εργαζοµένων χωρίζονται σε ΠΕ, ΤΕ, ενώ η τρίτη κατηγορία είναι η Ε. Τα δεδοµένα αρουσιάζονται αναλυτικά ανά Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα, ρώτα των Πανε ιστηµίων και στη συνέχεια των Τ.Ε.Ι.

30 30 1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ Αναφορικά µε το καθεστώς εργασίας των 496 Βιβλιοθηκονόµων ου εργάζονται στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. µ ορούν να αρατηρηθούν τα ακόλουθα : Α ό τους 415 Βιβλιοθηκονόµους στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων οι µόνιµοι υ άλληλοι είναι 110, α ό τους ο οίους οι 27 είναι ΠΕ και οι 83 ΤΕ. Ε ίσης, στην έρευνα κατεγράφησαν 200 υ άλληλοι Ι ΑΧ, 21 ΠΕ και 179 ΤΕ, και 105 συµβασιούχοι α ό τους ο οίους οι 40 είναι ΠΕ και οι 65 ΤΕ. Α ό τους 81 Βιβλιοθηκονόµους στις Βιβλιοθήκες των Τ.Ε.Ι. οι 15 είναι µόνιµοι υ άλληλοι, οι 52 Ι ΑΧ και οι 14 συµβασιούχοι. Α ό τους 15 µονίµους υ αλλήλους οι 3 είναι ΠΕ και οι 12 ΤΕ. Οι Ι ΑΧ είναι 4 και 48 αντίστοιχα, ενώ οι συµβασιούχοι 2 και 12. Τα στοιχεία αυτά α οτυ ώνονται στον ακόλουθο Πίνακα : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΜΟΝΙΜΟΙ Ι ΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ Ι ΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ Ακολουθούν αναλυτικά τα δεδοµένα ανά Βιβλιοθήκη των Ιδρυµάτων :

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 3650 1853 1999 1167 1651 686 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3650

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων ΤΕΙ),

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1999-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ sed12pinisc2 Ηµ/νία: 18/09/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 9 ΣΥΝΟΛΟ 28113 17992 4283 2456 949 332 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 3524 2890 389

Διαβάστε περισσότερα

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 11 / 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 6η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2011 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/07/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 2 από 7 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟ

Ηµ/νία: 19/07/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 2 από 7 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟ sed12pin8 Ηµ/νία: 19/07/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 7 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3C1\sed11_pin4x.txt 2/2/2006, 9:09:14πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3C1\sed11_pin4x.txt 2/2/2006, 9:09:14πµ Ηµ/νία: 31/01/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Σελίδα 1 από 8 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική Νοτιαφρικανική ΗΠΑ-Καναδάς Ωκεανία Πρώην ΕΣΣ ΣΧΟΛΗ Ενωση ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 04/07/2006 sed12bstudme Ώρα: 13:35:45 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 38113 18722 21799 11753 16314 6969 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 9009 5333 5938 3688 3071 1645 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1939 1173 1219

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ sed11fp21 Ηµ/νία: 11/10/2004 Σελίδα 1 από 21 Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Απω Ανατολή Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική Νοτιαφρικανική ΗΠΑ-Καναδάς Ενωση ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42543 25744 36 11 5 5 2016 1327

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατε ώνυµο Όνοµα ατέρα Όνοµα µητέρας Χρυσάνθη Χ. Μ ορµ ότση Χριστόφορος Χρυσούλα Ηµεροµ. γέννησης 13/02/1958 Αριθµός δελτίου ταυτότητας ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3%

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3% ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡ Α (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 12,599 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6,916 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 5,683 82.2% ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016 Κωδ Τμήμα 2016 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

) sed12pin5 : 21/12/ , , 1 14 : 09:32:49 IT0688 ( )

) sed12pin5 : 21/12/ , , 1 14 : 09:32:49 IT0688 ( ) ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΑΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) sed12pin5 Ηµ/νία: 21/12/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΦΟΙΤΗΤEΣ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΦΥΛΟ, Σελίδα 1 από 14 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010 Πεδίο Όνομα Σχολής / Τμήματος ΠΟΛΗ Ε.Μ. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 2E 20406 20147 19519 18926 18203 17526 17268 17232 17916 18187 20182

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3C1\sed11_pin2_1.txt 6/12/2005, 12:28:26µµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3C1\sed11_pin2_1.txt 6/12/2005, 12:28:26µµ Ηµ/νία: 06/12/2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Σελίδα 1 από 6 Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική ΗΠΑ-Καναδάς Πρώην ΕΣΣ Αλβανία ΦΟΡΕΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 613 ΑΣΤΕΡ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 614 ΑΣΤΕΚ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τμήματος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών ς & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/ Το Τμήμα Μηχανικών ς και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ

Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 31.1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ Τα πρώτα βασικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Νέο Σύστημα

Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Νέο Σύστημα Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 2016 - Νέο Σύστημα 16009888 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 16009935 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 16009889 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 105 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 125

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κάτσικα Ασηµίνα Τηλ: 2610 367626, Fax: 2610 367624 E-mail: mkatsika@eap.gr URL: http://www.eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) Ταχ. /νση: Κα ετάν Γιάννη Πα αδάκη 3 Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό

A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό Πίνακας κατανομής επιχορήγησης 2014 A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Θεολογίας (1) 3,2 Κοινωνικής Θεολογίας (1) 3,2 Νομικής (6) 14,4 Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κωδ. Υποψηφ. Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα 13072361 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 13072362 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12064693

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ sed12pinisc2 Ηµ/νία: 18/09/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 9 ΣΥΝΟΛΟ 28565 17994 4041 2184 1001 371 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 3499 2736 241

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2015 2014 2015 2014 129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκη 20206

Διαβάστε περισσότερα