Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών"

Transcript

1 1

2 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Επιµέλεια Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010

3 3 Α ογραφή Προσω ικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Μετά το τέλος των έργων ου υλο οίησαν οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες µε χρηµατοδότηση του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος Εκ αίδευσης και Αρχικής Ε αγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ) γεννήθηκε η ανάγκη να καταγραφεί η κατάσταση ου ε ικρατεί στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες. Για το λόγο αυτό το ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) α οφάσισε τη Xαρτογράφηση των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών µε στόχο τη διαµόρφωση εικόνας ως ρος τη διοικητική τους διάρθρωση και τη στελέχωσή τους. Η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών α οτελεί το µοναδικό αξιό ιστο φορέα για τη συγκέντρωση ε ιµέρους στοιχείων ου χρειάζεται το ΥΠ.Ε.Π.Θ., τα Πανε ιστήµια, τα Τ.Ε.Ι. και ο Σ.Ε.Α.Β. Η Μ.Ο.Π.Α.Β. µε αφορµή το αίτηµα της ιοικούσας Ε ιτρο ής της Οριζόντιας ράσης Βιβλιοθηκών ανέλαβε τη διεξαγωγή της έρευνας. Συνέταξε ερωτηµατολόγιο, ήρθε σε ε ικοινωνία µε τους υ εύθυνους βιβλιοθηκονόµους και συγκέντρωσε ηλεκτρονικά τα στοιχεία των Βιβλιοθηκών. Πρόθεση της υ ηρεσίας είναι να διεξάγει εριοδικά Α ογραφή του Προσω ικού των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ροκειµένου να καταγράφει την ραγµατικότητα σχετικά µε την κατάσταση ου ε ικρατεί σε αυτές. Στην έρευνα, ου διεξήχθη α ό 12 έως 16 Α ριλίου 2010, συµµετείχε το σύνολο των Βιβλιοθηκών. Στην έρευνα αρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τον αριθµό των εργαζοµένων ανά κατηγορία, το καθεστώς εργασίας τους και τις σ ουδές τους. Ε ίσης, καταγράφεται η ύ αρξη ή όχι κανονισµού λειτουργίας, οργανισµού και οργανογράµµατος. Τέλος, γίνεται µια διασταύρωση του ροσω ικού των βιβλιοθηκών µε το σύνολο των δυνητικών χρηστών της Βιβλιοθήκης σε κάθε Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα.

4 4 Ευχαριστούµε τους υ εύθυνους βιβλιοθηκονόµους των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ου αντα οκρίθηκαν στο σχετικό ερωτηµατολόγιο αρά το φόρτο εργασίας και τις δυσκολίες ου αντιµετώ ισαν µε τη συµ λήρωσή του. ρ. Βασίλης Πολυχρονό ουλος Υ εύθυνος Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

5 5 Α. Το Ερωτηµατολόγιο Το ερωτηµατολόγιο το ο οίο ανέλαβαν να συµ ληρώσουν οι υ εύθυνοι Βιβλιοθηκονόµοι α οτελείται α ό τέσσερις ενότητες. Η ρώτη αφορά στα στοιχεία των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και του υ ευθύνου ου ανέλαβε τη Χαρτογράφηση της συγκεκριµένης Βιβλιοθήκης. Συγκεκριµένα, αναζητήθηκαν ληροφορίες για την ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση, την ιστοσελίδα και το είδος της Βιβλιοθήκης. Ε ίσης, κατεγράφησαν τα τηλέφωνα και η ηλεκτρονική διεύθυνση τόσο του ροσώ ου ου ανέλαβε τη συµ λήρωση του ερωτηµατολογίου όσο και του Υ ευθύνου ιευθυντού ή Προϊστάµενου σε κάθε Βιβλιοθήκη. Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονται στη διάθεση της Μ.Ο.Π.Α.Β., αλλά και ο οιουδή οτε άλλου ε ιθυµεί να ε ικοινωνήσει µε κά οια Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη. Η δεύτερη ενότητα ε ιχειρεί να καταγράψει το ροσω ικό των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών της χώρας µέσα α ό έναν αναλυτικό ίνακα, ο ο οίος είναι χωρισµένος µε βάση την ιδιότητα των εργαζοµένων, το καθεστώς εργασίας τους και τις σ ουδές τους. Έτσι, στο ερωτηµατολόγιο καταγράφονται : α. οι διευθυντές και οι ροϊστάµενοι των τµηµάτων, β. οι Βιβλιοθηκονόµοι, γ. οι τυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων, αλλά και οι εργαζόµενοι δίχως τυχίο ου εκτελούν Βιβλιοθηκονοµικές εργασίες, δ. το ροσω ικό ου εκτελεί άλλες εργασίες - µη Βιβλιοθηκονοµικές ό ως γραµµατείς, λογιστές, τεχνικοί, θυρωροί, κλητήρες ε. οι ειδικοί Πληροφορικής στ. οι συντηρητές βιβλίων Η τρίτη ενότητα εξετάζει εάν στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες υ άρχει : α. Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης β. Οργανισµός γ. Οργανόγραµµα την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ΦΕΚ ου τα κατοχυρώνουν. Ε ίσης, καταγράφονται οι αναθεωρήσεις τους.

6 6 Η τέταρτη ενότητα αρουσιάζει το συνολικό αριθµό φοιτητών, µελών ΕΠ, ερευνητών, διοικητικών και άλλων υ αλλήλων και τεχνικών ου εργάζονται στο Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα, το ο οίο υ ηρετεί η κάθε µια Βιβλιοθήκη. Η έµ τη και τελευταία ενότητα ε ιχειρεί, µέσα α ό συγκεντρωτικούς δείκτες, να εξετάσει την ε άρκεια του ροσω ικού των Βιβλιοθηκών για την κάλυψη των αναγκών της Ακαδηµαϊκής κοινότητας ελέγχοντας την αναλογία του ρος το συνολικό δυνητικό αριθµό χρηστών, ο ο οίος ταυτίζεται µε τα µέλη του Ιδρύµατος ου υ ηρετεί. Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας, το ο οίο συµ λήρωσαν οι υ εύθυνοι Βιβλιοθηκονόµοι αρατίθεται στο Παράρτηµα 1.

7 7 Β. Α οτελέσµατα της Έρευνας 1. Προσω ικό ανά κατηγορία Α. ιευθυντές και Προϊστάµενοι Βιβλιοθηκών 1. ιευθυντές Το ρώτο εδίο για το Προσω ικό των Βιβλιοθηκών αφορά στον αριθµό των διευθυντών στις Βιβλιοθήκες. Η καταγραφή έδειξε ως υ άρχουν συνολικά 17 διευθυντές στα Πανε ιστήµια και στα Τ.Ε.Ι. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία ου έδωσαν οι υ εύθυνοι για τη συµ λήρωση του ερωτηµατολογίου στα Πανε ιστήµια υ άρχουν 15 διευθυντές σε σύνολο 23 Βιβλιοθηκών, ενώ στα Τ.Ε.Ι. µόλις 2 σε σύνολο Προϊστάµενοι Τµηµάτων Το δεύτερο εδίο καταγράφει τους ροϊσταµένους τµηµάτων των Βιβλιοθηκών. Συνολικά εργάζονται 27 ροϊστάµενοι στις Βιβλιοθήκες των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων. Α ό αυτούς οι 15 βρίσκονται σε Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και οι 12 στα Τ.Ε.Ι. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία α οτυ ώνονται στον Πίνακα 1 : Πίνακας 1 : ιευθυντές και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Τύ ος Ιδρύµατος ιευθυντές Προϊστάµενοι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τ.Ε.Ι ΣΥΝΟΛΟ Αναλυτικά τα δεδοµένα για τους διευθυντές και τους ροϊσταµένους των Βιβλιοθηκών α οτυ ώνονται στους Πίνακες 1α και 1β. Ο ρώτος αφορά στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και ο δεύτερος στα Τ.Ε.Ι.

8 8 ιευθυντές και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Πανε ιστηµίων Ι ΡΥΜΑ ιευθυντές Προϊστάµενοι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 6 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 8 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 14 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 17 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 18 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 19 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 20 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 22 ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 15 15

9 9 ιευθυντές και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. Ι ΡΥΜΑ ιευθυντές Προϊστάµενοι 1 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 3 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 4 Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ ΑΣ 1 5 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 1 6 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 1 7 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 1 8 Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 9 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 1 10 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 1 12 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 14 Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 1 15 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.Ι Το Γράφηµα 1 καταγράφει τη συνολική εικόνα των ιευθυντών και των Προϊσταµένων στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι.: Γράφηµα 1 : ιευθυντές και Προϊστάµενοι Τµηµάτων ιευθυντές και Προιστάµενοι Ακαδηµαικών Βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι ιευθυντές Προϊστάµενοι

10 10 Β. Βιβλιοθηκονόµοι Ο συνολικός αριθµός των Βιβλιοθηκονόµων στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι. είναι 496. Στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων υ ηρετούν 415, ενώ σε αυτές των Τ.Ε.Ι. 81. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις Βιβλιοθήκες του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων δεν υ άρχει κανένας Βιβλιοθηκονόµος. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία α οτυ ώνονται στον Πίνακα 2: Πίνακας 2 : Βιβλιοθηκονόµοι Βιβλιοθηκονόµοι Τύ ος Ιδρύµατος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 415 Τ.Ε.Ι. 81 ΣΥΝΟΛΟ 496 Το Γράφηµα 2 καταγράφει τη συνολική εικόνα των Βιβλιοθηκονόµων στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι.: Γράφηµα 2 : Βιβλιοθηκονόµοι Βιβλιοθηκονόµοι Αριθµός Εργαζοµένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τύ ος Ιδρύµατος Τ.Ε.Ι. Αναλυτικά τα δεδοµένα για τους Βιβλιοθηκονόµους των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών αρουσιάζονται στους Πίνακες 2α και 2β. Ο ρώτος αφορά στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και ο δεύτερος στα Τ.Ε.Ι.

11 11 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 46 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 92 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 27 6 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 12 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 30 8 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 17 9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 15 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 5 19 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6 20 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8 22 ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3 23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 415

12 12 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ Τ.Ε.Ι. Ι ΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ 10 2 Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 3 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 7 4 Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ ΑΣ 2 5 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 4 6 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 12 7 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 7 8 Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 9 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 2 10 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 7 11 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 5 12 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 6 13 Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3 14 Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 2 15 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.Ι. 81

13 13 Γ. Προσω ικό ου εκτελεί Βιβλιοθηκονοµικές Εργασίες δίχως Πτυχίο Αρχειονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας Ο συνολικός των εργαζοµένων στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι. ου εκτελούν Βιβλιοθηκονοµικές εργασίες είναι 167. Στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων υ ηρετούν 156 τέτοιοι υ άλληλοι, ενώ σε αυτές των Τ.Ε.Ι. 11. Α ό τους υ αλλήλους των Πανε ιστηµίων οι 88 είναι ΠΕ, οι 8 ΤΕ και οι 58 Ε, ενώ στα Τ.Ε.Ι. οι αντίστοιχοι αριθµοί είναι 2, 2 και 7. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία α οτυ ώνονται στον Πίνακα 3: ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Βιβλιοθηκονοµικές Εργασίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ Ε ΠΕ ΤΕ Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Το Γράφηµα 3 καταγράφει τη συνολική εικόνα του ροσω ικού ου εκτελεί Βιβλιοθηκονοµικές εργασίες στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι.: Γράφηµα 3 : Βιβλιοθηκονοµικές Εργασίες Βιβλιοθηκονοµικές Εργασίες Αριθµός Εργαζοµένων Α.Ε.Ι. Τύ ος Ιδρύµατος Τ.Ε.Ι. Αναλυτικά τα δεδοµένα για το ροσω ικό ου εκτελεί Βιβλιοθηκονοµικές εργασίες στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες αρουσιάζονται στους Πίνακες 3α

14 14 και 3β. Ο ρώτος αφορά στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και ο δεύτερος στα Τ.Ε.Ι. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΠΕ ΤΕ Ε 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

15 15 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τ.Ε.Ι. Ι ΡΥΜΑ ΠΕ ΤΕ Ε 1 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ 2 Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 4 Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ ΑΣ 5 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 6 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 10 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 12 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 14 Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 15 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.Ι

16 16. Προσω ικό ου εκτελεί Άλλες Εργασίες Εκτός α ό τους εργαζοµένους ου α ασχολούνται σε Βιβλιοθηκονοµικές εργασίες υ άρχουν και υ άλληλοι ου εργάζονται ως γραµµατείς, κλητήρες, λογιστές, τεχνικοί θυρωροί κτλ. Ο συνολικός αριθµός αυτών των εργαζοµένων στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι. είναι 85. Στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων υ ηρετούν 69 τέτοιοι υ άλληλοι, ενώ σε αυτές των Τ.Ε.Ι. 16. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία α οτυ ώνονται στον Πίνακα 4: ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Άλλες Εργασίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΟΛΟ Το Γράφηµα 4 καταγράφει τη συνολική εικόνα του ροσω ικού ου εκτελεί άλλες εργασίες στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι.: Γράφηµα 4 : Προσω ικό ου εκτελεί Άλλες Εργασίες Προσω ικό ου εκτελεί Άλλες Εργασίες Αριθµός Εργαζοµένων Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. Τύ ος Ιδρύµατος Αναλυτικά τα δεδοµένα για το ροσω ικό ου εκτελεί άλλες εργασίες στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες αρουσιάζονται στους Πίνακες 4α και 4β. Ο ρώτος αφορά στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και ο δεύτερος στα Τ.Ε.Ι.

17 17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΑΛΛΟΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1 6 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8 8 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4 10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 14 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 19 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 20 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 6 21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 22 ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 69

18 18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΑΛΛΟΙ» Τ.Ε.Ι. Ι ΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ 2 2 Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 3 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 1 4 Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ ΑΣ 1 5 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 1 6 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 6 7 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 8 Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 10 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 3 12 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 1 13 Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 14 Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 15 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.Ι. 16

19 19 Ε. Ειδικοί Πληροφορικής Ο συνολικός των Ειδικών Πληροφορικής στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι. είναι 46. Στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων υ ηρετούν 40 τέτοιοι υ άλληλοι, ενώ σε αυτές των Τ.Ε.Ι. 6. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία α οτυ ώνονται στον Πίνακα 5: ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Άλλες Εργασίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΟΛΟ 40 6 Το Γράφηµα 5 καταγράφει τη συνολική εικόνα του ροσω ικού ου εκτελεί άλλες εργασίες στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι.: Γράφηµα 5 : Ειδικοί Πληροφορικής Ειδικοί Πληροφορικής Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. Κατηγορία Ιδρύµατος Αναλυτικά τα δεδοµένα για τους Ειδικούς Πληροφορικής των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών αρουσιάζονται στους Πίνακες 5α και 5β. Ο ρώτος αφορά στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και ο δεύτερος στα Τ.Ε.Ι.

20 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 6 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 8 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 6 10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2 14 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 17 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 18 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 19 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 20 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2 21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 22 ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 40

21 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ Τ.Ε.Ι. Ι ΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ 1 2 Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 4 Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ ΑΣ 5 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 6 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 1 7 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 8 Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 1 10 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1 11 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 12 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 2 13 Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 14 Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 15 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.Ι. 6

22 22 ΣΤ. Συντηρητές Βιβλίων Ο συνολικός των Συντηρητών Βιβλίων στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και Τ.Ε.Ι. είναι 2 και υ ηρετούν και οι δύο σε Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 8 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 14 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 19 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 20 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 22 ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2

23 23 Ζ. Οριζόντια ράση Βιβλιοθηκών Εκτός α ό τους εργαζοµένους στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες υ άρχει κι ένας µικρός αριθµός υ αλλήλων ου εργάζονται στην Οριζόντια ράση Βιβλιοθηκών. Πρόκειται για 9 εργαζοµένους οι ο οίοι α ασχολούνται στις ακόλουθες εργασίες : 1. Τεχνική Υ οστήριξη (εργαζόµενος µερικής α ασχόλησης µε σύµβαση έργου). Υ εύθυνος Συλλογικού Καταλόγου, Συστήµατος ιαδανεισµού, Συστήµατος Θησαυρού, ικτυακών Τό ων Σ.Ε.Α.Β. & Σ.Κ.Ε.Α.Β., Προβολής, Έρευνας, Ανά τυξης και Στρατηγικού Σχεδιασµού. 2. Υ οστήριξη Συλλογικού Καταλόγου (εργαζόµενος λήρους α ασχόλησης µε σύµβαση έργου). Υ εύθυνος τεχνικής υ οστήριξης του βιβλιοθηκονοµικού συστήµατος Geac-Advance, ου φιλοξενεί τη βάση του Συλλογικού Καταλόγου (Εξαγωγή των βιβλιογραφικών εγγραφών α ό τις βιβλιοθήκες-µέλη, συνήθως κάθε 6 µήνες, *Μετατρο ή εγγραφών α ό MARC21 σε UNIMARC, ό ου αυτό κρίνεται α αραίτητο, *Μετατρο ή του character - set (σύνολο χαρακτήρων) των εγγραφών, βάσει αυτού ου χρησιµο οιεί ο Σ.Κ.Ε.Α.Β., Μετατρο ή στο κατάλληλο µορφότυ ο (format) ISO-2709, *Αφαίρεση των το ικών εδίων του UNIMARC, ου θεωρούνται µη αναγκαία για το Σ.Κ.Ε.Α.Β. (.χ. 9ΧΧ, 001, 003,005, 8ΧΧ, λην του 801), Α όρριψη εγγραφών ου αρουσιάζουν λάθη ή ελλείψεις στη δοµή του UNIMARC (εγγραφές χωρίς αντίτυ α, χωρίς τα εδία 001 και 005, χωρίς ή µε λάθη στο εδίο 100), ηµιουργία, µέσω ειδικού αλγορίθµου, µοναδικού κλειδιού ανά εγγραφή, µε βάση ορισµένα βασικά βιβλιογραφικά εδία, ό ως είναι ο τίτλος, ο υ ότιτλος, το ISBN, η κύρια νευµατική υ ευθυνότητα, η έκδοση, η σειρά, το έτος έκδοσης, Α όρριψη εγγραφών ου είναι δι λές ή ιθανόν δι λές στην ίδια βιβλιογραφική βάση (έχουν ίδιο το µοναδικό κλειδί), Εισαγωγή των εγγραφών στο Συλλογικό Κατάλογο. Όταν η εγγραφή δεν υ άρχει, δηµιουργείται µία νέα εγγραφή στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. Όταν η εγγραφή υ άρχει, ροστίθενται τα το ικά στοιχεία της εγγραφής ( ληροφορίες αντιτύ ων), καθώς και βασικές βιβλιογραφικές ληροφορίες, ό ως τα θέµατα και ο ταξινοµικός αριθµός, *Α οστολή εγγραφών ου α ερρίφθησαν στις

24 24 βιβλιοθήκες, για έλεγχο και διορθώσεις, * ηµιουργία στατιστικών στοιχείων, για το σύνολο των βιβλιοθηκών και ανά βιβλιοθήκη.). Ε ικοινωνία µε την εταιρία αροχής του Geac-Advance, ανά τυξη νέων ρογραµµάτων µετατρο ής των εγγραφών, συντήρηση του συστήµατος, αραµετρο οιήσεις βιβλιογραφικής βάσης), δηµιουργία & ενηµέρωση ιστοσελίδας Σ.Κ.Ε.Α.Β., συµµετοχή στην αραµετρο οίηση του Koha για το Συλλογικό Κατάλογο, συµµετοχή στη συγγραφή ροτάσεων για ερευνητικά και ανα τυξιακά ρογράµµατα και για συµµετοχή της οµάδας σε ευρύτερες συνεργασίες βιβλιοθηκών, στη συγγραφή άρθρων και ανακοινώσεων σε εριοδικά & συνέδρια. 3. Υ οστήριξη Συστήµατος ιαδανεισµού (εργαζόµενος λήρους α ασχόλησης µε σύµβαση έργου). ιατήρηση αρχείου µε τους κωδικούς εισαγωγής των Ιδρυµάτων στο σύστηµα Ίρις (VDX) και τα στοιχεία των υ ευθύνων διαδανεισµού, καθώς και ανανέωσή τους σε ερί τωση αλλαγών. Καθηµερινός έλεγχος, µέσα α ό το εριβάλλον των χρηστών, για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος, καθώς και έλεγχος για την οµαλή λειτουργία του κεντρικού εξυ ηρετητή ου φιλοξενεί το σύστηµα. Καταγραφή των ροβληµάτων, των ερωτηµάτων και των δυσλειτουργιών και άµεση µεταφορά τους στην εταιρία κατασκευής του ρογράµµατος, µε σκο ό την έγκυρη ε ίλυσή τους. Συνεχής ε αφή µε την εταιρία κατασκευής και συντήρησης για την οµαλότερη ροσαρµογή του συστήµατος στα ελληνικά δεδοµένα και τις ιδιαιτερότητες των χρηστών (.χ. αραρτήµατα, ελληνική γλώσσα, κ.λ.). Παροχή διαρκούς υ οστήριξης και οδηγιών στους χρήστεςβιβλιοθηκονόµους αναφορικά µε τα ροβλήµατα και τα ερωτήµατα ου αρουσιάζονται & αροχή αναλυτικού εγχειρίδιου χρήσης του συστήµατος. Εκ αίδευση των νέων χρηστών. Συνεχής ενηµέρωση της Ιστοσελίδας για θέµατα διαδανεισµού. ηµιουργία νέων λογαριασµών στο σύστηµα. Ενηµέρωση των λογαριασµών των χρηστών µε νέα στοιχεία. Μελέτη και εκ αίδευση στα συστήµατα διαδανεισµού ανοιχτού κώδικα (smille, Pleias) και έλεγχος της οµαλής ε ικοινωνίας τους µε το κεντρικό σύστηµα VDX. Υ οστήριξη και αναβάθµιση σταθµών εργασίας του Γραφείου του Σ.Κ.Ε.Α.Β.

25 25 Συµµετοχή στη συγγραφή ροτάσεων για ερευνητικά και ανα τυξιακά ρογράµµατα και για συµµετοχή της οµάδας σε ευρύτερες συνεργασίες βιβλιοθηκών, στη συγγραφή άρθρων και ανακοινώσεων σε εριοδικά & συνέδρια. 4. Τεχνικός ιαχειριστής (εργαζόµενος µερικής α ασχόλησης µε σύµβαση έργου). ηµιουργία & συντήρηση της διασύνδεσης για την υ οβολή αιτηµάτων διαδανεισµού στο VDX α ό τον webopac του Σ.Κ.Ε.Α.Β. και του Ζέφυρου, ου ανα τύχθηκε µε την τεχνολογία του smille. Ανά τυξη module για τη διασύνδεση VDX και smille. Ανά τυξη και τεχνική υ οστήριξη της νέας ιστοσελίδας του Σ.Κ.Ε.Α.Β. Συµµετοχή στην ανά τυξη της Βάσης και του Πληροφοριακού Συστήµατος ου θα υ οστηρίζει όλες τις ληροφορίες ου µ ορεί να έχει ο Σ.Κ.Ε.Α.Β. και σύνδεση αυτού µε την ιστοσελίδα του Σ.Κ.Ε.Α.Β. Ανά τυξη και διατήρηση web service µε βάση το VDX και κατασκευή διαχειριστικού εριβάλλοντος. Ανά τυξη του smille ώστε να α οτελέσει το νέο κεντρικό σύστηµα διαδανεισµού του Σ.Κ.Ε.Α.Β. Συµµετοχή στην αραµετρο οίηση και εγκατάσταση του koha σε server του Συλλογικού Καταλόγου. Συµµετοχή στην αραµετρο οίηση και εγκατάσταση του eprints σε server του Συλλογικού Καταλόγου. Συµµετοχή στη συγγραφή ροτάσεων για ερευνητικά και ανα τυξιακά ρογράµµατα και για συµµετοχή της οµάδας σε ευρύτερες συνεργασίες βιβλιοθηκών, στη συγγραφή άρθρων και ανακοινώσεων σε εριοδικά & συνέδρια. 5. Υ οστήριξη Θησαυρού (εργαζόµενη λήρους α ασχόλησης µε σύµβαση έργου). ηµιουργία και συντήρηση του ενιαίου δίγλωσσου (ελληνοαγγλικού) Θησαυρού Ε ιστηµονικών Όρων. Προµήθεια και ρόσβαση σε έντυ α και ηλεκτρονικά βοηθήµατα (θεµατικές ε ικεφαλίδες, λεξικά, θησαυρούς, ρότυ α). Ανεύρεση των όρων ευρετηρίασης. Ανάλυση της δοµής τους. όµηση των όρων του θησαυρού ( ροσδιορισµός της σχέσης των ροτιµώµενων όρων µε τους λατύτερους, ειδικότερους, σχετικούς και µη ροτιµώµενους όρους). Αντιστοίχιση ελληνικών-αγγλικών όρων. Ένταξη των όρων σε ιεραρχίες και µικροθησαυρούς. Συνένωση των µικροθησαυρών και συγκρότηση του ενιαίου δίγλωσσου (ελληνοαγγλικού) Θησαυρού

26 26 Ε ιστηµονικών Όρων. Έλεγχος µικροθησαυρών ου έχουν δηµιουργηθεί α ό βιβλιοθήκες ή άλλα ιδρύµατα και ένταξή τους στον ενιαίο θησαυρό. όµηση του θησαυρού µε τη χρήση του ρογράµµατος διαχείρισης θησαυρών Web- TMS. Έλεγχος των ροσφερόµενων υ ηρεσιών και υ οβολή ροτάσεων για βελτιώσεις ή ροσαρµογές. Προβολή του έργου. ηµοσιο οίηση εγχειριδίου µε τη µεθοδολογία και τις οδηγίες δόµησης του θησαυρού, τα εργαλεία (έντυ α και ηλεκτρονικά) ου χρησιµο οιήθηκαν, τον οδηγό χρήσης του ρογράµµατος ΤΜS, τις δηµοσιεύσεις/άρθρα της Ε ιτρο ής του θησαυρού σε συνέδρια. Κατασκευή ιστοτό ου για το θησαυρό ( αρουσία στο Web), εµ λουτισµό του µε βιβλιογραφία για τη δηµιουργία θησαυρών και διασύνδεσή του µε τον ιστότο ο του Συλλογικού Καταλόγου. Σύνταξη δελτίου τύ ου ου θα ανακοινώνει την έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας του θησαυρού, καθώς και α οστολή ρόσκλησης για συµµετοχή στην ιλοτική του εφαρµογή. Καθορισµός συναντήσεων µε τις οµάδες ου συντάσσουν τους ε ιµέρους µικροθησαυρούς για ε ίλυση τυχόν ροβληµάτων ου ανακύ τουν. 6. Συντονισµός Οµάδας Σ.Κ.Ε.Α.Β. & Ε ικοινωνία µε Βιβλιοθήκες (εργαζόµενη λήρους α ασχόλησης µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου, 4ήµερη α ασχόληση στον Σ.Κ.Ε.Α.Β. και 1ήµερη α ασχόληση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.). Ως εργαζόµενη 4ήµερης α ασχόλησης: ηµιουργία & ενηµέρωση δικτυακών τό ων Σ.Κ.Ε.Α.Β. & Σ.Ε.Α.Β. ιεκ εραίωση αλληλογραφίας & ε ικοινωνίας για τον Σ.Κ.Ε.Α.Β. και µέρος αλληλογραφίας, ε ικοινωνίας & γραµµατειακής υ οστήριξης για τον Σ.Ε.Α.Β. Προβολή υ ηρεσιών Σ.Κ.Ε.Α.Β. & εκ αίδευση βιβλιοθηκονόµων & χρηστών σε αυτές τις υ ηρεσίες (δηµιουργία εριεχοµένου και υλικού εκ αίδευσης, συντονισµός των µελών της οµάδας του Σ.Κ.Ε.Α.Β. ου συνεργάζονται για τη διοργάνωση ηµερίδας, συνεδρίου, σεµιναρίου, αρουσίασης, ταξιδίου, κ.λ., καθώς και συνολική ε ιµέλεια των εργασιών ου αφορούν τα αρα άνω). Εξυ ηρέτηση βιβλιοθηκονόµων & τελικών χρηστών (µε διάφορους τρό ους διάδρασης). Έρευνα & ανά τυξη (συµµετοχή στη συγγραφή ροτάσεων για ερευνητικά και ανα τυξιακά ρογράµµατα και

27 27 για συµµετοχή της οµάδας σε ευρύτερες συνεργασίες βιβλιοθηκών, στη συγγραφή άρθρων και ανακοινώσεων σε εριοδικά και συνέδρια, καθώς και συνολική ε ιµέλεια των αρα άνω.). Ως εργαζόµενη 1ήµερης α ασχόλησης στο Α ογευµατινό Γραφείο Εξυ ηρέτησης Χρηστών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π.: υ οδοχή, αροχή ληροφοριών (reference), κυκλοφορία υλικού (δανεισµός, ε ιστροφή, ανανέωση, κράτηση υλικού, κ.λ.). 7. Οικονοµική ιαχείριση Σ.Ε.Α.Β. ιαχείριση και διεκ εραίωση όλης της διαδικασίας ληρωµής των Συνδροµών των Ηλεκτρονικών Περιοδικών ιαρκής ε ικοινωνία µε όλα τα ιδρύµατα και τα αρµόδια τµήµατά τους (Εκ ρόσω οι στον Σ.Ε.Α.Β., Οικονοµικές Υ ηρεσίες, Ε ιτρο ή Ερευνών, Γραµµατείες Συµβουλίων) σχετικά µε το χρόνο, τον τρό ο και τη διαδικασία ληρωµής της Συνδροµής των Ιδρυµάτων στον Σ.Ε.Α.Β. Ε ικοινωνία µε τις εταιρείες αροχής των λογισµικών για τα α αραίτητα έγγραφα και τον τρό ο ληρωµής τους. Συνεργασία µε τα υ όλοι α τµήµατα του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Μ.Π.(Τµήµα Προµηθειών, ιαχείριση Προγραµµάτων, Οικονοµικό & Λογιστικό Τµήµα) για την διεκ εραίωση όλων των ληρωµών του έργου. Έλεγχος και διαχείριση όλων των ενταλµάτων ληρωµής του έργου (µισθοδοσία, τιµολόγια, εξοδολόγια, διάφορα έξοδα). Ε ικοινωνία µε τους εκ ροσώ ους των ιδρυµάτων στον Σ.Ε.Α.Β. για διάφορα θέµατα καθώς ε ίσης και µε τα ιδρύµατα για την ρόοδο ορισµού εκ ροσώ ου τους στον Σ.Ε.Α.Β. 8. Οικονοµική ιαχείριση Σ.Ε.Α.Β. ιαχείριση και διεκ εραίωση όλης της διαδικασίας ληρωµής των Συνδροµών των Ηλεκτρονικών Περιοδικών ιαρκής ε ικοινωνία µε όλα τα ιδρύµατα και τα αρµόδια τµήµατά τους (Εκ ρόσω οι στον Σ.Ε.Α.Β., Οικονοµικές Υ ηρεσίες, Ε ιτρο ή Ερευνών, Γραµµατείες Συµβουλίων) σχετικά µε το χρόνο, τον τρό ο και τη διαδικασία ληρωµής της Συνδροµής των Ιδρυµάτων στον Σ.Ε.Α.Β. Ε ικοινωνία µε τις εταιρείες αροχής των λογισµικών για τα α αραίτητα έγγραφα και τον τρό ο ληρωµής τους. Συνεργασία µε τα υ όλοι α τµήµατα του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Μ.Π. (Τµήµα Προµηθειών, ιαχείριση Προγραµµάτων, Οικονοµικό & Λογιστικό Τµήµα) για την διεκ εραίωση

28 28 όλων των ληρωµών του έργου. Έλεγχος και διαχείριση όλων των ενταλµάτων ληρωµής του έργου (µισθοδοσία, τιµολόγια, εξοδολόγια, διάφορα έξοδα). Ε ικοινωνία µε τους εκ ροσώ ους των ιδρυµάτων στον Σ.Ε.Α.Β. για διάφορα θέµατα καθώς ε ίσης και µε τα ιδρύµατα για την ρόοδο ορισµού εκ ροσώ ου τους στον Σ.Ε.Α.Β. 9. Υ εύθυνος Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (εργαζόµενος λήρους α ασχόλησης µε σύµβαση έργου). Συγκέντρωση, καταγραφή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων κάθε µορφής, ου αφορούν τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Α οτύ ωση µε ετήσιες εκθέσεις της ραγµατικότητας ου ε ικρατεί στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Συλλογή, ε εξεργασία, ανάλυση και αρουσίαση όλων των δεδοµένων µέσα α ό µια ψηφιο οιηµένη διαδικασία. Χρήση εικτών Α οτίµησης και Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Συµβουλευτικός ρόλος για την καθιέρωση Ελληνικών ροτύ ων και την υιοθέτηση διαδικασιών α οτίµησης και διασφάλισης οιότητας στη λειτουργία των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών της Ελλάδος. ιαρκής ανανέωση του θεµατικού Portal ου βρίσκεται στην ιστοσελίδα της. Παροχή ηλεκτρονικής ρόσβασης σε ληροφορίες ου αναφέρονται σε στατιστικά στοιχεία βιβλιοθηκών, µεθόδους ανάλυσης δεδοµένων, εικτών Α οτίµησης κτλ. Συνεργασία µε αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού για την ανταλλαγή ληροφοριών ου διευκολύνουν στην υλο οίηση των στόχων της (.χ. LIBECON, LISU, κτλ.). Χρήση άλλων διαθέσιµων ηγών στατιστικής ληροφόρησης (.χ. Εθνική Στατιστική Υ ηρεσία, UNESCO, κ.ά). Έκδοση ετήσιων ερευνών για το Μέσο κόστος των Ελληνικών Βιβλίων. Πραγµατο οίηση ρωτότυ ων ηλεκτρονικών ερευνών Αξιολόγησης των Βιβλιοθηκών α ό τους χρήστες. Οργάνωση ηµερίδων, ενηµέρωση των Βιβλιοθηκονόµων για τη βελτιστο οίηση των ρακτικών οιότητας, συµµετοχή σε Συνέδρια για τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες.

29 29 2. Προσω ικό ανά καθεστώς εργασίας και τυχίο Το δεύτερο κεφάλαιο της έκθεσης καταγράφει το καθεστώς εργασίας και τις σ ουδές των εργαζοµένων στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες σύµφωνα µε τις κατηγορίες ου εµφανίζονται και στο ρώτο κεφάλαιο. Έτσι, µέσα α ό αναλυτικούς ίνακες αρουσιάζεται το καθεστώς εργασίας και τα τυχία των Βιβλιοθηκονόµων, των υ αλλήλων ου α ασχολούνται µε Βιβλιοθηκονοµικές εργασίες χωρίς να έχουν τυχίο Αρχειονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας, όσων αρέχουν άλλες υ ηρεσίες, των Ειδικών Πληροφορικής και των Συντηρητών Βιβλίων. Η κατηγοριο οίηση αναφορικά µε το καθεστώς εργασίας γίνεται µε βάση το εάν ρόκειται για µόνιµους υ αλλήλους, Ι ΑΧ ή συµβασιούχους. Τα τυχία των εργαζοµένων χωρίζονται σε ΠΕ, ΤΕ, ενώ η τρίτη κατηγορία είναι η Ε. Τα δεδοµένα αρουσιάζονται αναλυτικά ανά Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα, ρώτα των Πανε ιστηµίων και στη συνέχεια των Τ.Ε.Ι.

30 30 1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ Αναφορικά µε το καθεστώς εργασίας των 496 Βιβλιοθηκονόµων ου εργάζονται στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. µ ορούν να αρατηρηθούν τα ακόλουθα : Α ό τους 415 Βιβλιοθηκονόµους στις Βιβλιοθήκες των Πανε ιστηµίων οι µόνιµοι υ άλληλοι είναι 110, α ό τους ο οίους οι 27 είναι ΠΕ και οι 83 ΤΕ. Ε ίσης, στην έρευνα κατεγράφησαν 200 υ άλληλοι Ι ΑΧ, 21 ΠΕ και 179 ΤΕ, και 105 συµβασιούχοι α ό τους ο οίους οι 40 είναι ΠΕ και οι 65 ΤΕ. Α ό τους 81 Βιβλιοθηκονόµους στις Βιβλιοθήκες των Τ.Ε.Ι. οι 15 είναι µόνιµοι υ άλληλοι, οι 52 Ι ΑΧ και οι 14 συµβασιούχοι. Α ό τους 15 µονίµους υ αλλήλους οι 3 είναι ΠΕ και οι 12 ΤΕ. Οι Ι ΑΧ είναι 4 και 48 αντίστοιχα, ενώ οι συµβασιούχοι 2 και 12. Τα στοιχεία αυτά α οτυ ώνονται στον ακόλουθο Πίνακα : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΜΟΝΙΜΟΙ Ι ΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ Ι ΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ Ακολουθούν αναλυτικά τα δεδοµένα ανά Βιβλιοθήκη των Ιδρυµάτων :

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός Κεντρική Βιβλιοθήκη Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης Αιγάλεω, 122 10, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 53 85 134 Φαξ: 210 53 85 134 Ιστότοπος: www.library.teiath.gr Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006)

TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006) TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006) Πάντος Α. Πάντος Α ό τον Μάρτιο του 1993, ο ότε ο γράφων εκλήθη και ανέλαβε την διεύθυνση της τότε ιευθύνσεως Αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σηµείωµα

Πληροφοριακό Σηµείωµα ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την εξαγορά των µετοχών της εταιρείας µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα