ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 32861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για δύο (2) υπαλλήλους του Οργανισμού Κωπαΐδας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για το έτος Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΥΟ /1697/292/ Β0014/ΠΟΛ.1046/ , ως προς το χρόνο υπο βολής Τροποποιητικών Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την επιστρο φή Φ.Π.Α. έτους 2006, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω διόρθωσης ποσών που αφο ρούν τα προϊόντα καπνό και βαμβάκι Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής του Ειδικού Γυ μνασίου Ειδικού Ενιαίου Λυκείου Ιλίου Ανακατανομή των κενών θέσεων του τακτικού διοι κητικού προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλη σης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε υφιστάμε νους κλάδους Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1375/Β ), / (ΦΕΚ 1725/Β ) και / (ΦΕΚ 1230/Β ) κοινών υπουργικών αποφάσεων, για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν. 1782/2003) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Αθλητι κό Οργανισμό Δήμου Αιγάλεω Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Πολιτιστι κό Οργανισμό Δήμου Αιγάλεω Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ Δή μου Αιγάλεω Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Φιλαρμο νική Δήμου Αιγάλεω Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέντρο Παιδιού Δήμου Αιγάλεω Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Συμβου λευτικό Κέντρο Δήμου Αιγάλεω Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Βιβλιοθή κη Δήμου Αιγάλεω Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Αι γάλεω Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κανονισμού Λειτουρ γίας, Διοίκησης και Παροχών του Κ.Α.Φ.Λ.Θ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ.80294/42007/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτε ρικών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για δύο (2) υπαλλήλους του Οργανισμού Κωπαΐδας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για το έτος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λει τουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδη γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/ 2003». 3. Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». 4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2 32862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 6. Το υπ αριθμ. 3577/ έγγραφο της Περιφέ ρειας Στερεάς Ελλάδας και των συνημμένων σε αυτό, υπ αριθμ. 629/ εγγράφου του Οργανισμού Κω παΐδας με τον πίνακα προγραμματισμού υπερωριακής απασχόλησης και της σχετικής βεβαίωσης της Υ.Δ.Ε. στο Νομό Βοιωτίας για την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων. 7. Την ανάγκη απασχόλησης, για το έτος 2007, δύο υπαλλήλων του Οργανισμού Κωπαΐδας, με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή και από την 16 η έως την 22 η ώρα, λόγω υπηρεσιακών αναγκών. 8. Την υπ αριθμ. 2020/ απόφαση της Περιφε ρειακής Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνει την υπερωριακή απα σχόληση των νομίμων ωρών (120), ετησίως, για καθένα από τους ανωτέρω δύο (2) υπαλλήλους του Οργανισμού Κωπαΐδας. 9. Την υπ αριθμ. 4247/ απόφαση του Τμή ματος Χρονικών Ορίων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 2141/Β /2007), με την οποία εγκρίθηκαν για καθέναν από τους ανωτέρω υπαλλήλους έως εξήντα (60) ώρες συνολικά, πέραν του νομίμου ορίου των εκατόν είκοσι (120) ωρών ετη σίως. 10. Την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων για το σκο πό αυτό, ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) ευρώ, στους ΚΑΕ 0261 και 0261 Α του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κωπαΐδας για το έτος 2007, σε βάρος των οποίων προκαλείται δαπάνη ίση με τέσσερις χι λιάδες (4.000) ευρώ, περίπου. 11. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/ (ΦΕΚ 1950/ Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο», αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, Δευτέρα έως Παρασκευή και από τη 16 η μέχρι τη 22 η ώρα, για δύο υπαλλήλους του Οργανισμού Κωπαΐδας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για το έτος 2007, μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα και μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ώρες ετησίως, για καθέναν από τους ανωτέρω υπαλλήλους, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού του ανωτέρω Οργανισμού. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ Αριθμ /9943/1444/Β0014 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΥΟ /1697/292/ Β0014/ΠΟΛ.1046/ , ως προς το χρόνο υποβο λής Τροποποιητικών Αιτήσεων και Αναλυτικών Κατα στάσεων Δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2006, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω διόρθωσης ποσών που αφορούν τα προϊόντα καπνό και βαμβάκι. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/ 2000): α) του άρθρου 41 β) του άρθρου 42 γ) της παραγράφου 3 του άρθρου Την παράγραφο 4 της υπ αριθμ. Π.953/432/64/ ΠΟΛ.41/ (ΦΕΚ 107/Β / ) απόφασης. 3. Την υπ αριθμ /1697/292/Β0014/ΠΟΛ.1046/ (ΦΕΚ 474/Β/5.4.07) απόφαση. 4. Την ανάγκη διόρθωσης των Αιτήσεων και Αναλυτι κών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, ως προς τα ποσά που αφορούν τα προϊόντα καπνό και βαμβάκι για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαι ούχων καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαρα γωγών. 5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 6. Την υπ αριθμ /Υ.252/ (ΦΕΚ 1948/Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών». 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 την προθε σμία υποβολής Τροποποιητικών Αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που προ βλέπεται από την υπ αριθμ /1697/292/Β0014/ ΠΟΛ.1046/ απόφαση, αποκλειστικά για τη διόρ θωση ποσών που αφορούν παραδόσεις καπνού και βαμ βακιού έτους Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ /ΙΒ (3) Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής του Ειδικού Γυμνασίου Ειδικού Ενιαίου Λυκείου Ιλίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ν. 2817/2000 άρθρο 3 14 «Εκπαίδευση των ατό μων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». 3. Τον προϋπολογισμό έτους Το υπ αριθμ. 206/ αίτημα της σχολικής επιτροπής. 5. Την ανάγκη επιχορήγησης της σχολικής επιτροπής, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την επιχορήγηση της σχολικής επιτρο πής του Ειδικού Γυμνασίου Ειδικού Ενιαίου Λυκείου Ιλίου με το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ ,00 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2224 του Ε.Φ οικονομικού έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. οικ (4) Ανακατανομή των κενών θέσεων του τακτικού διοικητι κού προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Ερ γατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε υφιστάμενους κλά δους. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου εικοστού του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοι νωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.Α.Ε.) και λοιπές ασφα λιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ 245 Α ) ιδίως το άρθρο εικοστό παρ. 1. β) Του β.δ. 404/1971 και ν. 2956/2001. γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικο ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/25873/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών» (ΦΕΚ 1950/Β ). 3. Την υπ αριθμ / (Β 2060) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ στασίας» 4. Την υπ αριθμ. Β138509/ Πρόταση του Διοι κητή του ΟΑΕΔ. 5. Το υπ αριθμ. 2/23593/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται πρόσθετη δαπάνη, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 1110/ έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε: Την ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων του τακτικού διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού σε υφιστάμενους κλάδους και για ειδικότητες που κρίνο νται απαραίτητες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπη ρεσίας ως εξής: 1. Τριακόσιες σαράντα τρεις (343) κενές οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού προερχόμενες από τους παρακάτω κλάδους μεταφέρονται και προσαυξάνουν αντίστοιχα τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Δ/κού Οικ/κού του Οργ. Απασχ. Εργ. Δυν. ως εξής: 1. ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Μηχανικών 1 3. ΤΕ Κοιν. Εργασίας ΔΕ Τεχνικός 5 5. ΔΕ Δακτυλογράφων 7 6. ΔΕ Μεταφραστών 6 7. ΔΕ Τηλεφωνητών 2 8. ΔΕ Δ/κός Λογ/κός ΥΕ Προσ/κού Καθαρ ΔΕ Τουριστ. Επαγ/των ΔΕ Κηπουρικής Ανθοκομίας ΥΕ Φυλ. Νυχτοφυλάκων ΥΕ Βοηθ. Προσωπικού 40 και ο εν λόγω κλάδος διαμορφώνεται ως εξής: ΠΕ Δ/κου Οικ/κού: 560 θέσεις 2. Τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις μονίμου προσωπι κού προερχόμενες από τον κλάδο ΥΕ Εργατών προσαυ ξάνουν αντίστοιχα τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής: ΠΕ Μηχανικών: 11 θέσεις 3. Είκοσι πέντε (25) και είκοσι τρεις (23) κενές οργα νικές θέσεις μονίμου προσωπικού προερχόμενες από τον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού προσαυξάνουν αντίστοιχα τις θέσεις του κλάδου ΤΕ Δ/κού Λογ/κού και ΤΕ Πληροφορικής, και οι εν λόγω κλάδοι διαμορ φώνονται ως εξής: ΤΕ Δ/κού Λογ/κού: 175 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής: 23 θέσεις Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2007 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Χ. ΖΩΗΣ Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ Αριθμ (5) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1375/Β ), / (ΦΕΚ 1725/Β ) και / (ΦΕΚ 1230/Β ) κοι νών υπουργικών αποφάσεων, για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν. 1782/2003). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α) Των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α ), όπως

4 32864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμ μετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν δύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδι ασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 Α ) και του άρθρου 3 του αυτού νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ) «Για τον εκ συγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 101). β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλά δας εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 280). γ) Του άρθρου 8 του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 255). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Τα άρθρα 13 ως 16 και 145 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/ 2003 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοι νής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 2019/1993, (ΕΚ) αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθμ. 1868/1992, (ΕΚ) αριθμ. 2358/1971 και (ΕΚ) αριθμ. 2529/2001» (L 270). 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1783/2003 και ισχύει. 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονι σμού (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ. (L 153) 5. Την υπ αριθμ / κοινή απόφα ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Πε ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) 782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921 Β ), που κυ ρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α ). 6. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 538 Β ) από φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ / υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικο νομίας και Οικονομικών, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 του Συμβου λίου (ΦΕΚ 1921Β )». 7. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Καν.(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του παραρτήματος III του Κανονισμού αυτού» (ΦΕΚ 764Β ). 8. Το π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ Α 289). 9. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του ν.δ. 943/1971 (ΦΕΚ Α 141) και το ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτι κού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α 128), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 10. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1375 Β ) κοι νή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων. 11. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1725 Β ) κοι νή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων. 12. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1230 Β ) κοι νή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων. 13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο Μόνον 1. Φορέας Πιστοποίησης γεωργικών συμβούλων ορί ζεται ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕ ΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) και όπου στις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1375/Β ) και υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1230/Β ) κοινές υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. νοείται εφεξής ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 2. Η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος του συστήματος γεωργικών συμβούλων ανατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όπου στις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1375/Β ) και υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1230/Β ) κοινές υπουργικές απο φάσεις αναφέρεται η Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νοείται εφεξής η Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3. Η ευθύνη σύνταξης των αναγκαίων οδηγών εφαρμο γής και των οριζομένων στην περίπτωση η της παρα γράφου 2 του άρθρου 4 της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1375/B ) κοινής υπουργικής απόφασης ανήκει στην αρμόδια καθ ύλη Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία προς αποφυγή επικα λύψεων συνεργάζεται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. 4. Τα τηρούμενα α. «Μητρώο Δοκίμων Γεωργικών Συμ βούλων» και β. «Μητρώο Δόκιμων Συνεργατών Γεωργι κών Συμβούλων» διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενα από τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στον Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π, εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η συσταθείσα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1375/Β ) κοι νής υπουργικής απόφασης διαρκής Επιτροπή αποτε λείται: α. από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως πρόεδρο β. ένα (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους από τους υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επι λεγόμενο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γ. τρεις (3) Γεωτεχνικούς υπαλλήλους από την Κε ντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δ. δύο (2) Γεωτεχνικούς, εκπροσώπους του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ε. έναν (1) Γεωτεχνικό, εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΚΟΝΤΟΣ Αριθμ. οικ (6) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αιγάλεω. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την από απαιτούμενη βεβαίωση του Δικη γόρου Καστριτσέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/512/ 20901/20900/ απόφαση της επιτροπής του άρ θρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ / 2007 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 28 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διά στημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 23/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αιγάλεω και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής: 19 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων Προσόντα: Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα έχουν σαν κύριο έργο την εκγύμναση των παιδιών και ενηλίκων, ανάλογα με την ειδικότητά τους. Θα μεριμνούν και θα συνεργάζονται για την οργάνω ση και διεξαγωγή μαζικών αθλητικών εκδηλώσεων και διεξαγωγή αγώνων, Αθλητικών Ημερίδων και Τουρνουά αθλημάτων. Το συγκεκριμένο έργο θα γίνεται στα Αθλητικά κέντρα και αίθουσες που χρησιμοποιεί ο Δ.Α.Ο. (Δ.Α.Κ., Ορυζο μύλων, Κλειστό Γυμναστήριο, Κολυμβητήριο κ.λπ.) Αμοιβή: Η αμοιβή των 19 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγω γής θα ανέρχεται στο ύψος των ,96 ευρώ ετησίως (χωρίς Φ.Π.Α.) για τον καθένα εξ αυτών. Ένα (1) ΔΕ Προπονητή τρια με άδεια ασκήσεως από την Γ.Γ.Α. Προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α. Ο Η ΔΕ προπονητής ρια θα έχει τα ίδια ακριβώς καθήκοντα με τους ανωτέρω Γυμναστές και θα εκτελεί το έργο στα πιο πάνω Αθλητικά κέντρα και χώρους που χρησιμοποιεί ο Δ.Α.Ο. Αμοιβή: Η αμοιβή του/της 1 ΔΕ Προπονητή/τριας θα ανέρχεται στο ύψος των ,90 ευρώ ετησίως (χωρίς Φ.Π.Α.). Πέντε (5) ΔΕ Νοσηλευτές τριες Προσόντα Πτυχίο ΔΕ Νοσηλευτικής. Ο Η Νοσηλευτής τρια ΔΕ θα παρέχουν άμεση υγειο νομική περίθαλψη στους αθλούμενους, στους πιο πάνω χώρους και αθλητικά κέντρα που χρησιμοποιεί ο Δ.Α.Ο., σε περίπτωση ατυχήματος ή υγειονομικού επεισοδίου και θα ενδιαφέρονται όταν χρειαστεί για την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αμοιβή: Η αμοιβή των 5 ΔΕ Νοσηλευτών/τριων θα ανέρχεται στο ύψος των ,90 ευρώ ετησίως (χωρίς Φ.Π.Α.) για τον καθένα εξ αυτών. Δύο (2) ΔΕ Χειριστές Η/Υ Προσόντα Απολυτήριο Λυκείου και αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ Οι ΔΕ θα εκτελούν το έργο Γραμματειακής Υποστή ριξης με την συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων αθλουμένων των τελευταίων πέντε ετών και του έτους που εκτελούν το έργο, καταγραφή στοιχείων αθλουμέ νων επιδόσεις (φύλλο, ηλικία και άθλημα, ως και κατά αθλητικό χώρο από τους πιο πάνω χώρους που χρησι μοποιεί ο Δ.Α.Ο.). Θα παρέχουν Γραμματειακή Υποστήριξη στις εκδη λώσεις του Δ.Α.Ο. όπως Κολυμβητικές Ημερίδες, Γύρος Αιγάλεω, Τουρνουά μπάσκετ, Διαδημοτικά Τουρνουά όπως Ποδόσφαιρο, σκάκι κ.λπ., Ημερίδες Στίβου, Πα ναιγαλιώτικα κ.λπ. Αμοιβή: Η αμοιβή των 2 ΔΕ Χειριστών Η/Υ θα ανέρχεται στο ύψος των ,90 ευρώ ετησίως (χωρίς Φ.Π.Α.) για τον καθένα εξ αυτών. Ένας (1) ΥΕ Γενικών καθηκόντων Προσόντα Απολυτήριο ΥΕ Ο ΥΕ θα έχει τα ίδια ακριβώς καθήκοντα με τους ανωτέρω θα βοηθά και θα αναπληρώνει, όταν χρειαστεί τους ανωτέρω, θα συνεργάζεται δε μαζί τους για την σωστή εκπλήρωση των καθηκόντων και γενικότερα για την επιτυχία των σκοπών του Νομικού Προσώπου. Αμοιβή: Η αμοιβή του ΥΕ Γενικών καθηκόντων θα ανέρχεται στο ύψος των ,90 ευρώ ετησίως (χωρίς ΦΠΑ).

6 32866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο Φ.Π.Α. όλων των άνω συμβάσεων θα βαρύνει το Ν.Π. του Δ.Α.Ο. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ. εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. οικ (7) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Αιγάλεω. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την από απαιτούμενη βεβαίωση του Δικη γόρου Καστριτσέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ./1/512/20901/20900/ απόφαση της επι τροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ / 2007 απόφαση κατανομής του Υφυ πουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 29 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων νια το χρονικό διά στημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 22/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Πολ/κού Οργ/μού Δήμου Αιγάλεω και υπό την απαραίτητη προϋ πόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/ 1997 ως εξής: 1) Έναν Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Προσόντα: Θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με τις εικαστικές τέχνες (εικαστικός καλλιτέχνης) ή να είναι θεωρητικός σε ζητήματα τεχνών και ειδικότερα των εικαστικών. Έργο Αρμοδιότητες: 1.α) Πλήρη αρμοδιότητα και ευθύνη λειτουργίας του εργαστηρίου εικαστικών τεχνών. β) Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης τόσο στον εκπαιδευτικό τομέα όσο και στον τομέα των εκδηλώσεων. γ) Κατάρτιση και εισήγηση στη Διοίκηση του προϋ πολογισμού και παρουσίαση του απολογισμού κάθε καλλιτεχνικής περιόδου. δ) Θα προτείνει στη Διοίκηση σχέδιο Κανονισμού Λει τουργίας του εργαστηρίου ή τροποποίηση ή συμπλή ρωση των ήδη υπαρχόντων. ε) Θα προΐσταται των υπηρεσιών του εργαστηρί ου, θα ελέγχει, εποπτεύει και θα συντονίζει την λει τουργία τους και θα εισηγείται αποκλειστικά στην πρόσληψη καλλιτεχνικού, διοικητικού ή βοηθητικού προσωπικού. Θα διδάσκει μαθήματα γλυπτικής στα τμήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δ.Π.Ο. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ μηνιαίως και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ,00 ευρώ για ετήσια κατ ανώτατο χρονικό όριο απασχό λησή του. Ακόμη η αμοιβή του ως καθηγητού Γλυπτικής ορίζεται σε 22,00 ευρώ την ώρα και οι ώρες απασχόλησής του δεν θα υπερβαίνουν τις 500 ώρες κατά το χρόνο εκτέ λεσης του διδακτικού έργου (ήτοι κατ ανώτατο όριο 500 Χ 22,00 ευρώ = ,00 ευρώ) 2) Εννέα καθηγητές ζωγραφικής στους οποίους ανα τίθεται το έργο τις διδασκαλίας ζωγραφικής, αγιογρα φίας και σχεδίου στα τμήματα του Εικαστικού Εργα στηρίου. Προσόντα: Πτυχιούχοι ανώτατης σχολής καλών τε χνών. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ (22.000,00 ευρώ έκαστος) για το έτος (Ωρι αία αποζημίωση 22,00 ευρώ, ώρες το ανώτερο έκαστος). 3) Ένα δάσκαλο ζωγραφικής που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση εμπειρίας στον οποίο ανατίθεται το έργο της διδασκαλίας αγιογραφίας στα τμήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ για το έτος (Ωριαία αποζημίωση 21,00 ευρώ, ώρες το ανώτερο). 4) Δύο καθηγητές κεραμικής στους οποίου ανατίθεται το έργο της διδασκαλίας κεραμικής στα τμήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου. Προσόντα: Πτυχιούχοι ανώτατης σχολής καλών τε χνών η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση με εξειδίκευση στην κεραμική. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ (22.000,00 ευρώ έκαστος) για το έτος (Ωρι αία αποζημίωση 22,00 ευρώ, ώρες το ανώτερο έκαστος). 5) Ένα δάσκαλο κεραμικής που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση εμπειρίας στον οποίο ανατίθεται το έργο διδασκαλίας κεραμικής στα τμήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ για το έτος (Ωριαία αποζημίωση 21,00 ευρώ, ώρες το ανώ τερο). 6) Ένα καθηγητή Γλυπτικής στον οποίο ανατίθεται το έργο διδασκαλίας γλυπτικής στα τμήματα του Εικαστι κού Εργαστηρίου. Προσόντα: Πτυχιούχος ανώτατης σχολής καλών τε χνών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ για το έτος (Ωριαία αποζημίωση 22,00 ευρώ, 800 ώρες το ανώτερο). 7) Μία συντονίστρια των προγραμμάτων του Εικαστι κού Εργαστηρίου στην οποία ανατίθεται το έργο της Διοικητικής υποστήριξης των τμημάτων του Εικαστικού Εργαστηρίου. Προσόντα: α) Απολυτήριο Λυκείου β) Γνώση Αγγλικής επίπεδο Lower και πάνω γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ για το έτος (1.071,00 ευρώ το μήνα). 8) Μία συντονίστρια των προγραμμάτων του Εικαστι κού Εργαστηρίου στην οποία ανατίθεται το έργο της Διοικητικής υποστήριξης των τμημάτων του Εικαστικού Εργαστηρίου. Προσόντα: α) Απολυτήριο Λυκείου β) Γνώση Αγγλικής επίπεδο Lower και πάνω γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ για το έτος 2007 (1.062,00 ευρώ το μήνα). 9) Μία συντονίστρια των προγραμμάτων της σχολής χορού στην οποία ανατίθεται το έργο της Διοικητικής υποστήριξης των τμημάτων του χορού. Προσόντα: α) Απολυτήριο Λυκείου β) Γνώση Αγγλικής επίπεδο Lower και πάνω Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ για το έτος (1.062,00 ευρώ το μήνα). Δεδομένου ότι το Ν.Π. στερείται μόνιμο προσωπι κό και ειδικότερα Δ/κούς υπάλληλους και λόγω ότι οι λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων του Νομικού προσώπου έχουν αυξηθεί σημαντικά (εξυπηρετούνται τουλάχιστον 600 μέλη στα διάφορα τμήματα) κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη 3 (τριών) συντονιστριών για να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες του Νομικού προσώπου. 10) Τρεις δασκάλες χορού στις οποίες ανατίθεται το έργο της διδασκαλίας χορού στα τμήματα χορού του Δ.Π.Ο. Προσόντα: α) Πτυχίο ή Δίπλωμα του Υπουργείου Πο λιτισμού β) Ηλικία ετών γ) Εμπειρία πέραν της 2ετίας. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ για το έτος 2007, ευρώ έκαστος. (Ωριαία αποζη μίωση 17 ευρώ, ώρες το ανώτερο έκαστος). 11) Ένα Δάσκαλο Θεατρικού παιχνιδιού στον οποίο ανατίθεται το έργο της διδασκαλίας θεατρικού παιχνι διού στα τμήματα θεάτρου του Δ.Π.Ο. Προσόντα: Εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ για το έτος (22 ευρώ την ώρα, ώρες το ανώτερο). 12) Ένα καθηγητή Ιστορίας Τέχνης στον οποίο ανατί θεται το έργο διδασκαλίας Ιστορίας Τέχνης στα τμή ματα του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δ.Π.Ο. Προσόντα: Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ για το έτος (Ωριαία αποζημίωση 22,00 ευρώ, 800 ώρες το ανώτερο). 13) Ένα καθηγητή χαρακτικής στον οποίο ανατίθεται το έργο της διδασκαλίας χαρακτικής στα τμήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δ.Π.Ο. Προσόντα: Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Καλών Τε χνών. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ για το έτος (Ωριαία αποζημίωση 22,00 ευρώ, ώρες το ανώτερο). 14) Δύο καθηγητές Αργυροχρυσοχοΐας στους οποίους ανατίθεται το έργο διδασκαλίας αργυροχρυσοχοίας στα τμήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δ.Π.Ο. Προσόντα: Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ έκαστος για το έτος (Ωριαία αποζημίωση ευρώ, ώρες το ανώτερο έκαστος). 15) Ένα Λογιστή στον οποίο ανατίθεται το έργο της λογιστικής τακτοποίησης των βιβλίων και στοιχείων του Δ.Π.Ο. Προσόντα: Πτυχίο ή Δίπλωμα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας T.E.I. (κλάδος Τ.Ε Διοικητικός Λογιστικός). Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ για το έτος ) Ένα καθηγητή Φωτογραφίας στον οποίο ανατίθε ται το έργο της διδασκαλίας φωτογραφίας στα τμήμα τα του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δ.Π.Ο. Προσόντα: Πτυχίο T.E.I Σχολή φωτογραφίας ή Πτυχίο Ι.Ε.Κ. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ για το έτος (Ωριαία αποζημίωση 22,00 ευρώ, ώρες το ανώτερο). 17) Ένα γραφίστα στον οποίο ανατίθεται το έργο της δημιουργίας εντύπων κ.λπ. του Δ.Π.Ο. Ο Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός κάθε χρόνο οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες για να γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό χρειάζεται να κοινοποιηθούν με διάφορους τρόπους: όπως έντυπο υλικό κ.λπ. Για το λόγω αυτό κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη ενός μία γραφίστα για την δημιουργία αυτού του υλικού. Προσόντα: Πτυχίο Ι.Ε.Κ. Γραφιστικής ή Απολυτήριο τίτλο TEE τμήματος Γραφιστικής. Αμοιβή: Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ για το έτος (1.0622,00 ευρώ το μήνα). Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ. εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. οικ (8) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ Δήμου Αιγάλεω. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

8 32868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την από απαιτούμενη βεβαίωση του Δικη γόρου Καστριτσέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την με αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ./1/512/20901/20900/ απόφαση της επι τροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ / 2007 απόφαση κατανομής του Υφυ πουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 9 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διά στημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 59/2007 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Δήμου Αιγάλεω και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής: Δύο (2) TE Κοινωνικοί Λειτουργοί Προσόντα: Πτυχίο ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Ο Η Κοινωνική Λειτουργός ΤΕ θα συνεργάζεται μέσα στο χώρο των ΚΑΠΗ με τα μέλη, με σκοπό να συμβάλ λει στην αντιμετώπιση τυχόν ψυχολογικών ατομικών και οικογενειακών προβλημάτων. Θα συνεργάζεται με τη Διοίκηση των ΚΑΠΗ και θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση, εκπαίδευση, αξιοποίηση εθελοντών. Θα υπο βάλλει στο Δ.Σ. προγράμματα εκδηλώσεων ψυχαγωγι κών, μορφωτικών κ.λπ. για έγκριση και θα οργανώνει αυτά σε συνεργασία με τα μέλη ή ιδιώτες εθελοντές αν υπάρχουν. Θα έχει την ευθύνη και εποπτεία της οικογενειακής βοηθού. Αμοιβή: η αμοιβή εκάστου ορίζεται στο ποσό των ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ετησίως και θα καταβάλλεται τμηματικά. Μία (1) ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας Προσόντα: Πτυχίο ΤΕ Επισκέπτριας Υγείας Ο Η Επισκέπτρια Υγείας ΤΕ θα ασχολείται με θέματα πρόληψης (πρωτοβάθμια φροντίδα) και αγωγή υγείας μέσα στο χώρο των ΚΑΠΗ. Θα έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και τη διαχείριση του φαρμακευτικού και γενικά υγειονομικού υλικού και θα φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια αυτού. Θα επισκέπτεται τα μέλη στο σπί τι τους όταν προκύπτουν προβλήματα υγείας και θα παρέχει οδηγίες και συμβουλές για θέματα ατομικής υγιεινής. Αμοιβή: η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ετησίως και θα καταβάλλεται τμηματικά. Δύο (2) ΤΕ Νοσηλεύτριες Προσόντα Πτυχίο ΤΕ Νοσηλεύτριας Ο Η Νοσηλεύτρια ΤΕ θα ασχολείται με θέματα πρό ληψης (πρωτοβάθμια φροντίδα) και αγωγή υγείας μέσα στο χώρο των ΚΑΠΗ. Θα επισκέπτεται τα μέλη στο σπίτι τους όταν προκύπτουν προβλήματα υγείας και θα παρέχει οδηγίες και συμβουλές για θέματα ατομικής υγιεινής. Αμοιβή: η αμοιβή εκάστου ορίζεται στο ποσό των ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ετησίως και θα καταβάλλεται τμηματικά. Μία (1) ΔΕ Νοσηλεύτρια Προσόντα Πτυχίο ΔΕ Νοσηλεύτριας Ο Η Νοσηλεύτρια ΔΕ θα ασχολείται με θέματα πρό ληψης (πρωτοβάθμια φροντίδα) και αγωγή υγείας μέσα στο χώρο των ΚΑΠΗ. Θα επισκέπτεται τα μέλη στο σπίτι τους όταν προκύπτουν προβλήματα υγείας και θα παρέχει οδηγίες και συμβουλές για θέματα ατομικής υγιεινής. Αμοιβή: η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ετησίως και θα καταβάλλεται τμηματικά. Δύο (2) ΤΕ Φυσιοθεραπευτές/τριες Προσόντα Πτυχίο ΤΕ Φυσιοθεραπείας Ο Η Φυσιοθεραπευτής ΤΕ ύστερα από γραπτή εντολή Ιατρού (παραπεμπτικό) θα εφαρμόζει φυσικοθεραπευ τική αγωγή στα μέλη των ΚΑΠΗ που θα έχουν ανάγκη απ αυτή. Θα εκτελεί το έργο μέσα στο χώρο του ΚΑΠΗ ενώ σε έκτακτες και ειδικές ανάγκες και μετά από ειδική πρόταση του Ιατρού των ΚΑΠΗ θα μπορεί να εκτελεί φυσικοθεραπευτική αγωγή και στο σπίτι των μελών. Αμοιβή: η αμοιβή εκάστου ορίζεται στο ποσό των ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ετησίως και θα καταβάλλεται τμηματικά Ένα (1) ΠΕ Ορθοπεδικός Προσόντα πτυχίο Ιατρού με ειδικότητα ορθοπεδικού Ο Η Ορθοπεδικός ΠΕ θα παρέχει τις Ιατρικές του υπηρεσίες και θα φροντίζει για την ύστερα από εξέτα ση παραπομπή μελών των ΚΑΠΗ σε άλλες ειδικότητες, θα συνιστά διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων και θα παρέχει οδηγίες για φαρμακευτική αγωγή μέσα στο χώρο των ΚΑΠΗ, επισκεπτόμενος πάντως σε ειδικές περιπτώσεις και στο σπίτι το μέλος που θα έχει την ανάγκη του. Αμοιβή: η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ετησίως και θα καταβάλλεται τμηματικά. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ. εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. οικ (9) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Φιλαρμονική Δήμου Αιγάλεω. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου».

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την από απαιτούμενη βεβαίωση του Δικη γόρου Καστριτσέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/512/ 20901/20900/ απόφαση της επιτροπής του άρ θρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ / 2007 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 15 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διά στημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 2/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Φιλαρμο νικής Δήμου Αιγάλεω και υπό την απαραίτητη προϋπό θεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής: Τέσσερις (4) Μουσικοί κλαρίνου Δύο (2) Μουσικοί κόρνας Δύο (2) Μουσικοί κορνέτων Δύο (2) Μουσικοί τρομπονιού Ένας (1) Μουσικός ευφώνιου ή φαγκότου Ένας (1) Μουσικός κρουστού Ένας (1) Μουσικός τρομπέτας Ένας (1) Μουσικός βαρύτονου Ένας (1) Μουσικός σαξοφώνου. Η επιλογή θα γίνει με αξιολόγηση δείγματος της ποιότητας του παραγόμενου έργου του κάθε μου σικού από τον εκτελούντα καθήκοντα αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής του Δήμου Αιγάλεω ως εξής: κάθε μουσικός θα λαμβάνει μέρος σε μια ομαδική πρό βα ρεπερτορίου της μπάντας και θα επιδεικνύει τις δυνατότητες του στην ομάδα και «solo» και «tutti», ενώ θα πρέπει αναγκαία να κατέχουν και το ανά λογο πτυχίο οργάνου για το οποίο επιθυμούν να προσληφθούν. Το προσφερόμενο έργο θα αντιστοιχεί σε απασχό ληση έως 36 ωρών ανά μήνα και το ποσό της αμοιβής του ορίζεται σε 13 ανά ώρα το οποίο θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα ανάλογα με το παραγόμενο έργο, που θα βεβαιούται από τον αρχιμουσικό ή τον Πρόε δρο της Φιλαρμονικής του Δήμου Αιγάλεω και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ανά έτος. Τόπος εκτέλεσης του προσφερόμενου έργου θα εί ναι εν γένει η περιφέρεια του Δήμου Αιγάλεω με έδρα το κτίριο όπου στεγάζεται και γίνονται οι πρόβες της Φιλαρμονικής. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ. εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. οικ (10) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέντρο Παιδιού Δήμου Αιγάλεω. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την από απαιτούμενη βεβαίωση του Δικη γόρου Καστριτσέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/512/ 20901/20900/ απόφαση της επιτροπής του άρ θρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ / 2007 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έρ γου με 5 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνο νται στην υπ αριθμ. 22/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Παιδιού Δήμου Αιγάλεω και υπό την απαραί τητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής: ΜΙΑ (1) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ (ΠΕ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ΠΕ Παιδαγωγικού Τμήματος Νη πιαγωγών. Η Νηπιαγωγός θα φροντίζει για την σωστή ψυχοσω ματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερησίου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης. Τόπος εκτέλεσης του έργου οι Βρεφονηπιακοί Σταθ μοί του Ν.Π. Η αμοιβή της θα ορίζεται στο ποσό των ,92 ευρώ ετησίως και θα καταβάλλεται τμηματικά. ΜΙΑ (1) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟ (TE) ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ΤΕΙ ή άλλων ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η Βρεφονηπιοκόμος θα φροντίζει για την σωστή ψυχο σωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερησίου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης. Τόπος εκτέλεσης του έργου οι Βρεφονηπιακοί Σταθ μοί του Ν.Π.

10 32870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η αμοιβή της ορίζεται στο ποσό των ,92 ευρώ ετησίως και θα καταβάλλεται τμηματικά. ΤΡΕΙΣ (3) ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟ ΜΟΙ (ΔΕ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή αποδεικτικός τίτλος Α και Β κύκλου σπουδών αντί στοιχης ειδικότητας ή Απολυτήριο Λυκείου: Ενιαίου Πο λυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παραπάνω σχολικών μονάδων. Οι Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων, θα βοηθούν τη Νηπιαγωγό και τη Βρεφονηπιοκόμο, σε όλα τα καθή κοντα τους και θα εκτελεί τις οδηγίες που παίρνει από αυτό. Στην περίπτωση απουσίας του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου, αντικαθιστά αυτό απευ θυνόμενη στον Υπεύθυνο του Σταθμού για βοήθεια και υποστήριξη. Τόπος εκτέλεσης του έργου οι Βρεφονηπιακοί Σταθ μοί του Ν.Π. Η αμοιβή τους ορίζεται στο ποσό των ,96 ευρώ ετησίως για την κάθε μία και θα καταβάλλεται τμη ματικά. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ. εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. οικ (11) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Συμβουλευ τικό Κέντρο Δήμου Αιγάλεω. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την από απαιτούμενη βεβαίωση του Δικη γόρου Καστριτσέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/512/ 20901/20900/ απόφαση της επιτροπής του άρ θρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ / 2007 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 6 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διά στημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 9/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Συμβ/κου Κέντρου Δήμου Αιγάλεω και υπό την απαραίτητη προϋ πόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/ 1997 ως εξής: 1) Ένα μία (1) Ιατρό Γενικής Ιατρικής ΠΕ 2) Ένα μία (1) Παιδίατρο ΠΕ 3) Ένα μία (1) Καρδιολόγο ΠΕ 4) Ένα μία (1) Οδοντίατρο ΠΕ 5) Ένα μία (1) Γυναικολόγο ΠΕ 6) Ένα μία (1) Νοσηλευτή τρία TE 1) Ο/Η Ιατρός Γενικής Ιατρικής θα ασχολείται με την παροχή πρώτων βοηθειών και την ιατρική παρακολού θηση απόρων, ανασφάλιστων και ανίκανων να μετακι νηθούν κατοίκων του Δήμου μας. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος και η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά συνολικού ποσού ,00, ύστερα από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι τα Δημοτικά Ιατρεία. 2) Οι Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (Παιδίατρος, Καρδιολόγος, Γυναικολόγος) θα ασχοληθούν με την παροχή πρώτων βοηθειών και την ιατρική παρακο λούθηση απόρων και ανασφάλιστων κατοίκων του Δήμου μας. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος και η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά συνολικού ποσού ,0, ύστερα από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι τα Δημοτικά Ιατρεία. 3) Ο/Η Οδοντίατρος θα παρέχει οδοντιατρική προλη πτική αγωγή σε παιδιά απόρων δημοτών μας. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος και η αμοιβή του θα καταβάλλεται τμηματικά συνολικού ποσού ,00, ύστερα από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι τα Δημοτικά Ιατρεία. 4) Ο/Η Νοσηλευτής τρια θα ασχολείται με την παρο χή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις, αρρώστους όλων των ηλικιών αλλά και θα συνεργάζεται με τους Ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων στο συντονισμό ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των απόρων και ανασφάλιστων κα τοίκων μας. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος και η αμοιβή του θα καταβάλλεται τμηματικά συνολικού ποσού ,00, ύστερα από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι τα Δημοτικά Ιατρεία. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ. εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. οικ (12) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Βιβλιοθήκη Δήμου Αιγάλεω. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την από απαιτούμενη βεβαίωση του Δικη γόρου Καστριτσέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ./1/512/20901/20900/ απόφαση της επι τροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ /2007 απόφαση κατανομής του Υφυ πουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνή θη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έρ γου με 1 TE Βιβλιοθηκονόμο για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 7/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης Δήμου Αιγάλεω και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής: Ο Η Βιβλιοθηκονόμος TE θα συνεργάζεται μέσα στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, θα ασχολείται με κα ταχώρηση, ευρετήρια, καρτελογράφηση, καταλογράφη ση, κ.λπ. εργασίες συναφείς. Αμοιβή: Η αμοιβή του ορίζεται στο ποσό των ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ετησίως και θα καταβάλλεται τμηματι κά. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ. εντός 5 ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. οικ (13) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Αιγάλεω. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την από απαιτούμενη βεβαίωση του Δικη γόρου Καστριτσέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./ 1/512/20901/20900/ απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ /2007 απόφαση κατανομής του Υφυπουρ γού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνή θη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 61 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διά στημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνο νται στην υπ αριθμ. 304/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αιγάλεω και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής: Α. Ένας (1) ΠΕ Λογιστικού Ένας (1) ΔΕ Χειριστής Η/Υ Ένας (1) TE Διοίκησης Επιχειρήσεων για την αυτοψία και καταμέτρηση ιδιοκτησιών στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα και των λοιπών περιο χών του Δήμου καθώς και εισαγωγή νέων δεδομένων στο λογισμικό πρόγραμμα. Τόπος εκτέλεσης το Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα και οι προς καταμέτρηση ιδιοκτησίες. Η αμοιβή του ΠΕ Λογιστικού θα ανέρχεται στο ποσό των ,96 ευρώ ετησίως, η αμοιβή του 1 ΔΕ Χει ριστή Η/Υ θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως και η αμοιβή του 1 TE Διοίκησης Επιχειρή σεων θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως. Β. Τέσσερις (4) ΔΕ Χειριστές Η/Υ για την πλήρη εισαγωγή στοιχείων των ηλεκτροδο τούμενων ή μη επιφανειών, σε ηλεκτρονικό αρχείο για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και των Δημοτικών Τελών.

12 32872 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η αμοιβή των 4 ΔΕ Χειριστών Η/Υ θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως για τον καθένα. Γ. Ένας (1) TE Λογιστικού για την παρακολούθηση αποθεμάτων και την ενη μέρωση καρτελών εξαγωγής εισαγωγής υλικών που απαιτούνται από την αναλυτική λογιστική του Δήμου και την εν γένει εφαρμογή του διπλογραφικού συστή ματος. Η αμοιβή του 1 TE Λογιστικού θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως. Δ. Τρεις (3) TE Νοσηλεύτριες Τρεις (3) ΔΕ Οδηγοί για τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος «Βοή θεια στο Σπίτι» στο χώρο ευθύνης των λοιπών ΚΑΠΗ πλην του Α. Τόπος εκτέλεσης η περιοχή του Δήμου Αιγάλεω και τα ΚΑΠΗ πλην του Α. Η αμοιβή των 3 TE Νοσηλευτριών θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως για την καθεμία και των 3 ΔΕ Οδηγών θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως για τον καθένα εξ αυτών. Ε. Ένας (1) TE Λογιστικού Τέσσερις (4) ΔΕ Χειριστές Η/Υ για την καταγραφή και αρχειοθέτηση παλαιών υλι κών, ανταλλακτικών και ελαστικών προς δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου αποθήκης της Δ/νσης Καθαριό τητας. Τόπος εκτέλεσης το Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα και οι εγκαταστάσεις της Δ/νσης Καθαριότητας. Η αμοιβή του 1 TE Λογιστικού θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως και η αμοιβή των 4 ΔΕ Χει ριστών Η/Υ θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως για τον καθένα. ΣΤ. Έξι (6) ΔΕ Χειριστές Η/Υ για την άμεση εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων επί δοσης και επιστροφής των συσσωρευθεισών αδειών παραμονής των αλλοδαπών και την εισαγωγή των στοιχείων των αλλοδαπών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΔΑΕΜ. Τόπος εκτέλεσης το Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα ή ο εκάστοτε χώρος στέγασης του Γραφείου Αλλο δαπών. Η αμοιβή των 6 ΔΕ Χειριστών Η/Υ θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως για τον καθένα εξ αυτών. Ζ. Πέντε (5) ΔΕ Χειριστές Η/Υ για την εισαγωγή όλων των παλαιών ληξιαρχικών πρά ξεων (γάμοι θάνατοι γεννήσεις) στο μηχανογραφικό σύστημα. Η αμοιβή των 5 ΔΕ Χειριστών Η/Υ θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως για τον καθένα εξ αυτών. Η. Πέντε (5) ΔΕ Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για την αντιγραφή των 100 κατεστραμμένων από την μακροχρόνια χρήση βιβλίων πενήντα περίπου χιλιάδων οικογενειακών μερίδων του Δήμου. Η αμοιβή των 5 ΔΕ Αποφοίτων Γενικού Λυκείου θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως για τον καθένα εξ αυτών. Θ. Τέσσερις (4) ΔΕ Χειριστές Η/Υ Ένας (1) TE Μονάδων Τ.Α. για την επεξεργασία των αιτημάτων δημοτών και κα τοίκων που υποβάλλονται μέσω των ΚΕΠ προς το Δήμο ως και για την προώθηση των αιτημάτων προς έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου των αιτουμένων πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων. Η αμοιβή των 4 ΔΕ Χειριστών Η/Υ θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως για τον καθένα, η αμοιβή του 1 TE Μονάδων Τ.Α. θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως. Ι. Τρεις (3) ΔΕ Οδηγοί για τη διακίνηση της αλληλο γραφίας μεταξύ του Δήμου και των ΚΕΠ ως και για την προώθηση των πιστοποιητικών και των λοιπών εγγρά φων προς υπηρεσίες και προς δημότες κατοίκους που εκδίδονται κατόπιν της, μέσω των ΚΕΠ, υποβολής αιτημάτων προς το Δήμο. Τόπος εκτέλεσης η περιοχή του Δήμου Αιγάλεω και οι τόποι προορισμού και παραλαβής των πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων. Η αμοιβή των 3 ΔΕ Οδηγών θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως για τον καθένα. ΙΑ. Ένας (1) ΔΕ Οδηγός αυτοκινήτου μοτοσυκλέτας για τη διακίνηση της αλληλογραφίας και των λοι πών εγγράφων του Δήμου από και προς άλλες υπη ρεσίες. Τόπος εκτέλεσης η περιοχή του Δήμου Αιγάλεω και οι τόποι προορισμού ή παραλαβής των εγγράφων. Η αμοιβή του 1 ΔΕ Οδηγού αυτοκινήτου μοτοσυκλέ τας θα ανέρχεται στο ποσό των, 152,00 ευρώ ετησίως. IB. Ένας (1) ΠΕ Ιατρός Εργασίας με αντικείμενο έργου την παροχή υποδείξεων και συμ βουλών στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την σωματικά και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τόπος εκτέλεσης τα Δημοτικά Ιατρεία Αιγάλεω και κάθε εργασιακός χώρος του Δήμου. Η αμοιβή του 1 Ιατρού Εργασίας θα ανέρχεται στο ποσό των ,75 ευρώ ετησίως και απαιτούμενα προ σόντα: α) Πτυχίο Ιατρικής της Εργασίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή β) Πτυχίο ειδικότητας της παθολογίας και παρακο λούθηση ειδικού σεμιναρίου ιατρικής της Εργασίας ή διετή τουλάχιστον εμπειρία σε επιχείρηση και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος γ) Προϋπηρεσία σε καθήκοντα Ιατρού Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας για πέντε τουλάχιστον χρόνια και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γιατρός με τα προσό ντα αυτά είναι δυνατό να γίνει δεκτός γιατρός οποιασ δήποτε ειδικότητας, κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγ γέλματος. ΙΓ. Ένας (1) ΠΕ Σύμβουλος Ειδικός Επιστήμονας με αντικείμενο έργου τον εντοπισμό προβλημάτων, την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνώσεων και την υποβολή προτάσεων προς τη Διοίκηση του Δήμου ιδιαίτερα σε θέματα σχετικά με το διπλογραφικό σύ στημα, τη λειτουργία Ταμειακής Υπηρεσίας από το Δήμο καθώς και την υποβολή προτάσεων για τα οικονομικά και διοικητικά θέματα (έσοδα, έξοδα, προϋπολογισμός)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32872α και την πλέον ορθολογική διαχείριση των προσόδων του Δήμου. Η αμοιβή του 1 ΠΕ Συμβούλου Ειδικού Επιστήμονος θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως. ΙΔ. Δύο (2) ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ένας (1) ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Ένας (1) ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με αντικείμενο του έργου τη συλλογή στοιχείων για την εκπόνηση μελετών των έργων «Αρχιτεκτονικές και Στατικές παρεμβάσεις σε κτίρια των σχολείων (τεχνικό Πρόγραμμα 2007)», «Ενίσχυση, Επισκευή καν Συντήρηση του 1 ου Γυμνασίου Αιγάλεω», «Κατασκευή παιδικών κα τασκηνώσεων στη Ραφήνα». Τόπος εκτέλεσης το Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα και οι χώροι που προβλέπονται από το έργο. Η αμοιβή των 2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, και του 1 ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως για τον καθένα εξ αυτών και η αμοιβή του 1 ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσι κών Πόρων θα ανέρχεται στο ποσό των ,75 ευρώ ετησίως. ΙΕ. Ένας (1) ΠΕ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με αντικείμενο του έργου τη διαχείριση, παρακολού θηση και υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμε νων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μη και συγκεκριμένα τη διαχείριση προγραμμάτων, την τήρηση δελτίων και φακέλων που απαιτούνται για την έγκυρη υποβολή δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την ορθή υλοποίηση των προγραμμά των. Η αμοιβή του 1 ΠΕ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών θα ανέρχεται στο ποσό των ,75 ευρώ ετησίως. ΙΣΤ. Πέντε (5) ΔΕ Τηλεφωνητές με αντικείμενο την εγκατάσταση και δοκιμαστική λει τουργία Τηλεφωνικών Κέντρων στις εκτός του Κεντρι κού Καταστήματος Υπηρεσίες του Δήμου. Τόπος εκτέλεσης οι εγκαταστάσεις του Δήμου όπου τίθενται σε λειτουργία τα Τηλεφωνικά Κέντρα. Η αμοιβή των 5 ΔΕ Τηλεφωνητών θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως για τον καθένα. ΙΖ. Τέσσερις (4) ΔΕ Χειριστές Η/Υ για την καταχώρηση του βιογραφικού και λοιπών στοι χείων του υπηρεσιακού φακέλου όλου του προσωπικού (μονίμου, αορίστου χρόνου και με διάφορες συμβάσεις ορισμένου χρόνου) που υπηρέτησε και υπηρετεί στο Δήμο για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού αρχείου του Προ σωπικού του Δήμου. Η αμοιβή των 4 ΔΕ Χειριστών Η/Υ θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως για τον καθένα. ΙΗ. Ένας (1) ΠΕ Λογιστής με άδεια Α τάξης με αντικείμενο του έργου την τήρηση αναλυτικής λο γιστικής. Η αμοιβή του 1 ΠΕ Λογιστή με άδεια Α τάξης θα ανέρ χεται στο ποσό των ,00 ευρώ ετησίως. Ο ΦΠΑ όλων των άνω συμβάσεων θα βαρύνει το Δήμο. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ. εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ (14) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κανονισμού Λει τουργίας, Διοίκησης και Παροχών του Κ.Α.Φ.Λ.Θ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και β) του π.δ. 360/1997 «Διατήρηση της Εποπτείας Νο μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 2. Την υπ αριθμ /12199/1960 (ΦΕΚ 511/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας «Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του Κανονισμού ΚΑΦ Λιμένος». 3. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ αριθμ. 415/ (θέμα 3 ο ) συνεδρίασης της Διοικούσας και Διαχειριστι κής Επιτροπής του Κ.Α.Φ. και Ε. Ο.Λ.Θ. που μας υπο βλήθηκε με το υπ αριθμ. 393/ έγγραφο ΚΑΦ & Ε ΟΛΘ. 4. Την οικονομική δυνατότητα του Κ.Α.Φ. και Ε. Ο.Λ.Θ. 5. Την υπ αριθμ / προγενέστερη από φασή μας «περί τροποποίησης του άρθρου 26 του Κα νονισμού Λειτουργίας, Διοίκησης και Παροχών του ΚΑ ΦΛΘ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1846/τ.Β / , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κανονισμού Λειτουργίας, Διοίκησης και Παροχών του Κ.Α.Φ.Λ.Θ., ως κατωτέρω: Το κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενο στους δικαιού χους ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης, ορίζεται ανάλο γα με τα έτη συμμετοχής στο Κ.Α.Φ. και Ε. Ο.Λ.Θ., ως ακολούθως: 1. Από το 1 ο έως το 10 ο έτος θα χορηγείται το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (3.358,97 ) για κάθε έτος. 2. Από το 11 ο έως το 20 ο έτος θα χορηγείται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (4.899,14 ) για κάθε έτος. 3. Από το 21 ο έως και το 37 ο έτος θα χορηγείται το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσ σάρων Ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (5.474,79 ) για κάθε έτος. Κλάσμα του έτους πάνω από έξι (6) μήνες λογίζεται ολόκληρο έτος και υπολογίζεται για την προσαύξηση

14 32872β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ως άνω, αλλά όχι και τη θεμελίωση του δικαιώματος για τη λήψη παροχής της εφάπαξ αποζημίωσης. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν επέρχε ται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό (1/1992 εγκ. Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου). Η απόφαση αυτή ισχύει από Θεσσαλονίκη, 23 Νοεμβρίου 2007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (15) Στο ΦΕΚ 2246/Β / στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Δικαιο σύνης με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδι κείου Θεσσαλονίκης», γίνονται οι εξής διορθώσεις: Στη σελίδα διορθώνεται το υπ αριθμ. 3 από τα «έχοντας υπόψη»: Από το εσφαλμένο «ΦΕΚ 842/Β/ », στο ορθό «ΦΕΚ 842/Β / », και Στη σελίδα διορθώνεται η ημερομηνία της υπουργικής αποφάσεως: Από το εσφαλμένο «Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2007», στο ορθό «Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007». Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μ. ΝΑΝΟΥ (16) Στην υπ αριθμ. Φ.80294/42007/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών περί αιτήσεων πολιτογράφη σης ομογενών αλλοδαπών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2187/ (τ.β ), στη σελ , στήλη 1, στίχος 29, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «...α) ΤΣΕΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗ του ΤΖΙΜΑ...», στο ορθό: «...α) ΤΣΕΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗ του ΤΖΙΜΟΥ...». Μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανάλογη δημο σίευση, που έγινε στο ΦΕΚ 2305/τ.Β με ημερομηνία , παύει να ισχύει. (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

15

16 32872δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» Κάλχου 48-50 Τ.Κ. 131 22 Ίλιον Τηλέφ : 213 20 30 178 FAX : 210-26 96 866 E-mail : ilionbns@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19-11-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2293 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρ. Πρωτ. 2751 Ρόδος, 11-11-2015 Τηλ. :22410 27427, 26385 Φαξ: 22410 78649, 37149

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ. Δ/νση: Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βόλος, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 909 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βόλος, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 909 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βόλος, 21.12.2009 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 909 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Γαμβέτα 74-76 / ΒΟΛΟΣ Ταχ. Κωδ.: 382 21 Πληρ/ρίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ΑΔΑ: 7ΘΤΩ63-Λ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Άγιος Δημήτριος 22/04/205 Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 55 Αριθ. Πρωτ.: 2992 T.K.: 7343, Άγιος Δημήτριος Τηλέφωνο: 232007758-52 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 09-05-2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Τ. 4109 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α) - Ν.Π.Δ.Δ. Πληρ. : Γρ.Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ίλιον, 18-6-2010 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1046 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ίλιον, 18-6-2010 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1046 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ίλιον, 18-6-2010 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1046 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1249 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας... 1 Δημοτική Μουσική Σχολή Παλαμά... 2 Φιλαρμονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Γλυφάδα, 20-9-2016 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 4754 ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.») ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 7/10/2011 Ν.Π.Δ.Δ. Αριθμ.Πρωτ.596 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οργανισμός Γ. Αξιώτης Αρ. Πρωτ.: 50 Μύκονος, 06/02/203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ / 203 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2015 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2015 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : 4/8/2015 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ) Αριθμ. Πρωτ.: 669 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003 ΤΗΛ. 22990-20126-28 FAX:22990-20017 Α.Φ.Μ. 090103808 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 07/09/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. οικ.:23583 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /νση Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Καραϊσκάκη 38, Τ.Κ. 24 6 Τηλ.:23 2047

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κορυδαλλός, 20/7/2010 Αρ. Πρωτ: 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

που αφορά στην λειτουργία δημοτικών ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης»

που αφορά στην λειτουργία δημοτικών ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 0073 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασ. Γεωργίου Α 54640 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.942 Α.Π. : Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 30-9-2016 ΝΠ «Κοινωνικής Πολιτικής ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1802 Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας» (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τρίκαλα 18-12-2009 Αρ. Πρωτ. 5753 Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Προφήτη Ηλία Τ.Κ.: 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Πληροφορίες: Κ. Ράπτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2016 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2016 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : 5/8/2016 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ) Αριθμ. Πρωτ.: 683 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003 ΤΗΛ. 22990-20126-28 FAX:22990-20017 Α.Φ.Μ. 090103808 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μυτιλήνη 20-5-2010 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:695 ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Η.Π.: 311998/04-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501627 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Τηλέφωνο:210-8707368

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >>

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >> Αθήνα 19 / 11 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/647 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα: Αριθ. πρωτ. 4514

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα:  Αριθ. πρωτ. 4514 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΔΑ: Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος: 29/08/2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος: 29/08/2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ : 29/08/2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ. πρωτ:3887 (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιωάννινα, 22/12/2009 Αρ. Πρωτ: 1368 Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/νση: Κάνιγγος & Παπάζογλου 16 45444 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Πολύγυρος, 7-11-2016 Αριθ. Πρωτ.: 1224 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 27 Μαΐου 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 14630 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα