ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/ Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β / ) όπως τροποποιήθηκε με με νεότερες υπουργι κές αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Ναυτιλία» Αναμόρφωση του Προγράμματος... Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/00 (ΦΕΚ 44τ.Β / ) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποι ήθηκε με νεότερη υπουργική απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Εφαρμοσμένη Στατιστική» Αναμόρφωση του προγράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 920/Β7 (ΦΕΚ 79 τ.β / ) Υπουργικής Απόφασης, που αφο ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστή μης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Αναλο γιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Ανα μόρφωση του προγράμματος.... Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 7770/Β7/ (ΦΕΚ 209/τ.Β/ ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία» του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναμόρφω ση του Προγράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 006/Β7/ (ΦΕΚ 76 τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί δευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» Ανα μόρφωση του προγράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθ. 062/Β7 (ΦΕΚ 205/τ.Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτ λο: «Διεθνείς Σπουδές» Αναμόρφωση του Προ γράμματος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /B7 () Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/ Υπουρ γικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β / ) όπως τρο ποποιήθηκε με με νεότερες υπουργικές αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πα νεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Ναυτιλία» Αναμόρ φωση του Προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν. 685/2008 και ιδίως το άρ θρο 6, (ΦΕΚ 48 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 696/2008 (ΦΕΚ 77 τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 794/2009 (ΦΕΚ 56 τ.α / ) και του άρθρου 7, παρ. 5 του Ν. 848/200 (ΦΕΚ 7 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. α του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 95 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/20 (ΦΕΚ 228 τ.α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/202 (ΦΕΚ 59 τ.α ) και του άρθρου 4, παρ. 2 του Ν. 45/20 (ΦΕΚ 24 τ.α ).. Τις διατάξεις του Ν. 74/2005 και ιδίως τα άρθρα 4 και 5 (ΦΕΚ 89, τ.α, ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 6/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 9/Α / ) «Ίδρυση Σχολών κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα νεπιστήμιο Πειραιώς» 6. Την υπ αριθμ. Β7/424/ Υπουργική Απόφα ση (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β / ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /Β7/ (Φ.Ε.Κ. 25/τ.Β/ ) και 7705/Β7/ (ΦΕΚ 277/Β / )

2 0822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπουργικές αποφάσεις και αφορούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Ναυ τιλία» 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστη μίου Πειραιώς (συνεδρία ) 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρία 8η/ ) 9. Το υπ αριθμό 25/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε ρική αξιολόγηση του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστη μίου Πειραιώς. 0. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. Β7/424/ Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 44/Β / ), όπως τρο ποποιήθηκε με νεότερες ΥΑ και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Ναυ τιλία», ως ακολούθως: Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτι λίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος ανα μορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ναυτιλία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα σης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία είναι η Μεταπτυχιακή Ειδίκευ ση στις κατευθύνσεις της Ναυτιλιακής Οικονομικής και Πολιτικής, της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, των Διεθνών Μεταφορών και της Διοίκησης Ποιότητας στη Ναυτιλία. 2. Οι βασικοί σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών στη «Ναυτιλία» του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι οι εξής: Να προάγει, διεπιστημονικά, τις γνώσεις των υποψη φίων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία (Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Λιμάνια, Ναυπηγεία) τις Με ταφορές και την Εφοδιαστική αλυσίδα. Να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα στον Τομέα της Ναυτιλίας. Να προετοιμάσει ικανά στελέχη που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, όσο και των αντίστοιχων στον Τομέα των Μεταφορών. Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευόμενα επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους από το Κράτος εξαρτώμενους ναυτιλιακούς οργανισμούς και υπηρεσίες. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των στελεχών των επιχειρήσεων και η κατανόηση του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς ναυτι λιακού περιβάλλοντος. Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα κτορικού επιπέδου και ενδεχόμενη ακαδημαϊκή σταδι οδρομία στη Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικο νομική, στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, στις Διεθνείς Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα και στη Διοίκηση Ποιότητας και Ασφάλειας στη Ναυτιλία. Η σύνδεση με άλλες επιστήμες με στόχο τόσο την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνώσεων Ναυτιλιακών Σπου δών σε επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, όσο και η τρο φοδότηση της υπάρχουσας με νέα επιστημονικά πεδία βασικής έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών. Η στενή συνεργασία μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοι νότητας και των Επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των Ναυτιλιακών Σπουδών. Η συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Δι εθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, που ασχολούνται με θέματα Ναυτιλιακών Σπουδών. Άρθρο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ναυτιλία με τις εξής κατευθύνσεις: Α. Οικονομική Κατεύθυνση: Ειδίκευση Α) Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοι κονομική Ειδίκευση Α2) Διεθνείς Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα Β. Διοικητική Κατεύθυνση: Ειδίκευση Β) Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ειδίκευση Β2) Διοίκηση Ποιότητας και Ασφάλειας στη Ναυτιλία. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται δε κτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα πής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Σπουδών Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (2) μαθήματα κατά τα τρία () πρώτα εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια του Δ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει να εκπονήσει διπλω ματική εργασία ή να παρακολουθήσει τέσσερα (4) επι πλέον μαθήματα επιλογής Δ εξαμήνου. Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με επτάμιση () πιστωτικές. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή ισοδυναμεί με τριάντα (0) πιστωτικές. Συνολικά,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 082 το ΠΜΣ ισοδυναμεί με εκατόν είκοσι (20) πιστωτικές. Τα μαθήματα μπορεί να διδάσκονται και στην Αγγλική γλώσσα. Πρόγραμμα Μαθημάτων ανά Κατεύθυνση: Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α Εξάμηνο (Υποχρεωτικά και για τις 2 ειδικεύσεις) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές 2 Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών 4 Λιμάνια και Αναπτυξιακές Πολιτικές Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Β Εξάμηνο (Υποχρεωτικά και για τις 2 ειδικεύσεις) Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 2 Σχεδιασμός και Πολιτική Μεταφορών Διεθνή Οικονομικά Θαλάσσιο Εμπόριο 4 Οικονομική των Λιμένων Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Α Ειδίκευση στη Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική Γ Εξάμηνο Ναυλώσεις 2 2 Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Α 2 x Μάθημα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Α2 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Α2 Ειδίκευση: Διεθνείς Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2 Οικονομική και Πολιτική του Περιβάλλοντος στη Ναυτιλία Ανάλυση Ναυτιλιακής Εφοδιαστικής Αλυσίδας Δ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία ή τέσσερα (4) μαθήμα τα επιλογής από τον κάτωθι πίνακα Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Μαθήματα Επιλογής 4ου Εξαμήνου Πιστωτι κές Οικονομικά του Θαλάσσιου Τουρισμού 2 Εφαρμογές Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων 4 Διασφάλιση Ποιότητας Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές 5 Διοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων 6 Ανάλυση και Αξιολόγηση Εισροών Εκροών στις Θαλάσσιες Μεταφορές Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α Εξάμηνο (Υποχρεωτικά και για τις 2 ειδικεύσεις) 0 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές 2 Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία 4 Περιβάλλον στη Ναυτιλία Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Α2 Ειδίκευση στις Διεθνείς Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα Γ Εξάμηνο Ναυλώσεις 2 2 Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Α2 2 x Μάθημα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Α Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Πίνακας Μαθημάτων Επιλογής Α Ειδίκευση: Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική Οικονομική Μοντελοποίηση στη Ναυτιλία και τις Μετα 2 φορές Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική Διοικητική Β Εξάμηνο (Υποχρεωτικά και για τις 2 ειδικεύσεις) Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 2 Σχεδιασμός και Πολιτική Μεταφορών Εφαρμογές Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής 4 Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Β Ειδίκευση στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Γ Εξάμηνο Ναυτασφαλίσεις 2 2 Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Β 2x

4 0824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μάθημα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Β2 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Β2 Ειδίκευση στη Διοίκηση Ποιότητας και Ασφάλειας στη Ναυτιλία Γ Εξάμηνο Ναυτασφαλίσεις 2 2 Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πίνακα Β2 2x Μάθημα Επιλογής Ειδίκευσης από τον πί νακα Β Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 Πίνακας Μαθημάτων Επιλογής Β Ειδίκευση: Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ανάλυση Περιπτώσεων Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής Διοικητικής 2 Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου Ναυτικό Δίκαιο και Θεσμοί Β2 Ειδίκευση: Διοίκηση Ποιότητας και Ασφάλειας στη Ναυτιλία Αξιοπιστία Συστημάτων και Διαχείριση Κινδύνου 2 Γαλάζια Ανάπτυξη και Ναυτιλία Ειδικά Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ, θα χρησιμοποιηθεί μέρος της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής του Πανεπι στημίου Πειραιώς (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη κλπ) και οι απαραίτητες εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Άρθρο 0 Διάρκεια λειτουργίας Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών θα λειτουργή σει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύ λαξη των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 80 του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 95 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ), το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ, αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Δ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία ή τέσσερα (4) μαθή ματα επιλογής από τον κάτωθι πίνακα 0 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 0 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ 5.000,00. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 8.840,00 Μαθήματα Επιλογής 4ου Εξαμήνου Οικονομικά του Θαλάσσιου Τουρισμού 2 Διεθνή Οικονομικά Θαλάσσιο Εμπόριο Οικονομική των Λιμένων 4 Διασφάλιση Ποιότητας Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές 5 Διοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων 6 Ανάλυση και Αξιολόγηση Εισροών Εκροών στις Θαλάσσιες Μεταφορές Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων Μπο ρεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα αναφέρεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ α νώτατο όριο σε 20 άτομα κατ έτος. 4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ,00 5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 6.000,00 6. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ,00 7. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 4.400,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ φθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές, κλπ. Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , θα περατώσουν τις σπου δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 0825 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 204 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /B7 (2) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/00 (ΦΕΚ 44τ.Β / ) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιή θηκε με νεότερη υπουργική απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανε πιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Εφαρμοσμένη Στατι στική» Αναμόρφωση του προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν. 685/2008 και ιδίως το άρθρο 6, (ΦΕΚ 48 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 696/2008 (ΦΕΚ 77 τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 794/2009 (ΦΕΚ 56 τ.α / ) και του άρθρου 7, παρ. 5 του Ν. 848/200 (ΦΕΚ 7 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. α του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 95 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/20 (ΦΕΚ 228 τ.α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/202 (ΦΕΚ 59 τ.α ) και του άρθρου 4, παρ. 2 του Ν. 45/20 (ΦΕΚ 24 τ.α ).. Τις διατάξεις του Ν. 74/2005 και ιδίως τα άρθρα 4 και 5 (ΦΕΚ 89, τ.α, ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 6/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 9/Α / ) «Ίδρυση Σχολών κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα νεπιστήμιο Πειραιώς» 6. Την υπ αριθμ. Β7/00 (ΦΕΚ 44τ.Β / ) Υπουρ γική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 9206/Β7 (ΦΕΚ 495 τ.β / ) υπουργική απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Τμήματος Στατι στικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Στατιστικής και Ασφα λιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 4η/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 8η/ ). 9. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 49/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομι κής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 0. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ. αριθμ. Β7/00 (ΦΕΚ 44τ.Β / ) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με νεότερη υπουργική απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Εφαρμοσμένη Στατιστική», ως ακολούθως: Άρθρο Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα λειτουργήσει από το ακα δημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Στατιστι κή» (MSc in Applied Statistics), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» έχει ως αντικείμενο την εκ παίδευση, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα στη Στατιστική Μεθοδολογία και τις ειδικότερες Στα τιστικές Τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιοχές της εφαρμοσμένης έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευ ση και η εξειδίκευση νέων επιστημόνων στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Στατιστικής και των εφαρ μογών της σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, με στόχο να συμβάλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά i. στο σχεδιασμό, στη συλλογή και στη διερεύνηση δεδομένων με σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριω μένες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης. ii. στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών και πρω τοποριακών μεθόδων στο πεδίο της Στατιστικής. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν (α) να στελεχώνουν εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς, ειδικές υπηρεσίες των υπουργείων και δημόσιων οργα νισμών, τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου απαιτείται εξειδικευμένη στατιστική γνώση. (β) να απασχολούνται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς, φαρμακευτικές εταιρείες, σε τμήματα Στατιστικής μεγάλων νοσηλευτικών μονάδων, σε κέντρα προγραμματισμού και μελετών μεγάλων τραπεζικών ορ γανισμών, σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και σε συναφείς φορείς και οργανισμούς. (γ) να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζό μενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων, με στόχο να εξοικειώσουν στις στατιστικές έννοιες και μεθόδους, εργαζόμενους με επαγγελματική ενασχόληση σε σχετικά αντικείμενα ή νέα άτομα τα οποία πρόκειται να απασχοληθούν στο μέλλον στον ευρύτερο επαγ γελματικό χώρο που χρησιμοποιεί παρόμοιες τεχνικές.

6 0826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» (MSc in Applied Statistics). Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανε πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμη μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Με ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία () εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε δύο επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία. Η γλώσ σα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική και η Αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα υποχρεωτικά, επιλογής, καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα ρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Μαθήματος Mονάδες Ανάλυση Παλινδρόμησης και Ανάλυση 6 Διακύμανσης 2 Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Στατιστικών 6 Πακέτων Μαθήματα Επιλογής Α Εξαμήνου από τον x6 κάτωθι πίνακα Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α Εξαμήνου 0 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Μαθήματος Mονάδες Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα Μαθήματα Επιλογής Β Εξαμήνου από τον 4X6 κάτωθι πίνακα Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β Εξαμήνου 0 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Μαθήματος Mονάδες Διπλωματική Εργασία Μαθήματα Επιλογής Γ Εξαμήνου από τον κάτωθι πίνακα 2x6 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ Εξαμήνου 0 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων Εισαγωγή στην Επιστήμη Δεδομένων Εισαγωγή στις Στατιστικές Μεθόδους Ερευνητική Μεθοδολογία και Τεχνικές Δειγματοληψίας Κλινικές Δοκιμές Ποσοτικές Μέθοδοι στη Δημογραφία Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Στατιστικές Μέθοδοι στην Έρευνα Αγοράς Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Στοχαστικά Μοντέλα Χρηματοοικονομικές Αγορές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ανάλυση Διακριτών Δεδομένων Ανάλυση Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων Ανάλυση Επιβίωσης Απαραμετρική Στατιστική Βιοπληροφορική Εισαγωγή στην Επιδημιολογία Εφαρμοσμένη Πολυμεταβλητή Ανάλυση Θεωρία Ακραίων Τιμών Μέθοδοι Προσομοίωσης Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία Οπτικοποίηση Δεδομένων Πειραματικοί Σχεδιασμοί Πληθυσμιακά Μοντέλα και Στοχαστικές Δημογραφικές Τεχνικές Πρόβλεψη Χρονοσειρές Προγραμματισμός με Χρήση Στατιστικών Πακέτων Στατιστικές Μέθοδοι Εξόρυξης Δεδομένων Υπολογιστικές Στατιστικές Τεχνικές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοστατιστική και Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία Διοικητική Κινδύνου Επιχειρησιακή Έρευνα και Στρατηγικός Σχεδιασμός για Επιχειρήσεις Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Προχωρημένες Τεχνικές Ανάλυσης Χρονοσειρών Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας και Έλεγχοι Χρόνων Ζωής Στατιστικές Μέθοδοι στην Οικονομετρία Στατιστικές Μέθοδοι στη Γενετική Στατιστικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες Στατιστική στη Βιοτεχνολογία Στοχαστικός Λογισμός Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή στα επιπλέον εξάμηνα του προγράμμα τος μερικής φοίτησης μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και αναφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) άτομα κατ έτος.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 0827 Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήμα τος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδα σκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Άρθρο 0 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 80 του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 95 τ.α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία Δαπάνης Ποσό ( ). Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Αναλώσιμα Εξοπλισμός Μετακινήσεις Υποτροφίες Έξοδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Έξοδα δημοσιότητας Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό Γενικές δαπάνες Λοιπά έξοδα 6500 ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύ πτεται από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ. Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπου δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 204 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /B7 () Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 920/Β7 (ΦΕΚ 79 τ.β / ) Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πα νεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Αναλογιστική Επι στήμη και Διοικητική Κινδύνου» Αναμόρφωση του προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν. 685/2008 και ιδίως το άρθρο 6, (ΦΕΚ 48 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 696/2008 (ΦΕΚ 77 τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 794/2009 (ΦΕΚ 56 τ.α / ) και του άρθρου 7, παρ. 5 του Ν. 848/200 (ΦΕΚ 7 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. α του Ν. 4009/20(ΦΕΚ 95 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/20 (ΦΕΚ 228 τ.α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/202 (ΦΕΚ 59 τ.α ) και του άρθρου 4, παρ. 2 του Ν. 45/20 (ΦΕΚ 24 τ.α ).. Τις διατάξεις του Ν. 74/2005 και ιδίως τα άρθρα 4 και 5 (ΦΕΚ 89, τ.α, ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 6/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 9/Α / ) «Ίδρυση Σχολών κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα νεπιστήμιο Πειραιώς» 6. Την υπ αριθμ. 920/Β7 (ΦΕΚ 79τ.Β / ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κιν δύνου». 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικο νομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 4η/ ).

8 0828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 8η/ ). 9. Το υπ αριθμ. πρωτ. 49/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομι κής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 0. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. 920/Β7 (ΦΕΚ 79τ. Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπι στημίου Πειραιώς με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου», ως ακολούθως: Άρθρο Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα λειτουργήσει από το ακα δημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» (MSc in Actuarial Science and Risk Management) σύμφωνα με τις διατάξεις της από φασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου», έχει ως αντικείμενο, την εκπαίδευση και την έρευνα στην Αναλογιστική Ασφαλιστική Επιστήμη και τη Διοικητική Κινδύνου, καθώς και την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας στους πιο πάνω τομείς. Σκοπός του ΠΜΣ είναι να είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ πεδίο του Αναλογισμού και της Διοικητικής Κινδύνου, ώστε να είναι ικανοί να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά στις πιο κάτω, κυρίως, δραστηριότητες του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα: α. Πρόβλεψη σημαντικών χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών μεγεθών που ενδιαφέρουν επιχειρήσεις και οργανισμούς, ιδιαίτερα του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού κλάδου. για τον εντοπισμό και τη διαχεί ριση κινδύνων. β. Μελέτη και ανάλυση υποδειγμάτων για την ποσοτι κή ανάλυση και αξιολόγηση οικονομικών κινδύνων, όπως υποδείγματα ασφαλίσεων ζωής και γενικών ασφαλίσε ων, επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα κλπ. γ. Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση χρηματοοικονομικών κινδύνων και τη βελτιστοποίηση επενδυτικών στρατηγικών. δ. Μελέτη και ανάλυση υποδειγμάτων στο πεδίο του Αναλογισμού, καθώς επίσης και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών στον τομέα της διοικητικής ασφαλιστικών επιχειρήσεων. ε. Μελέτη και στην ανάπτυξη στρατηγικών διοικητι κής τραπεζικών, επιχειρησιακών, περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων. στ. Προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών και πρωτοπορια κών μεθόδων στο πεδίο του Αναλογισμού, των Ασφα λίσεων και της Διοικητικής Κινδύνου. 2. Με βάση την παρεχόμενη σε αυτούς εκπαίδευση, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα δύνανται κυρίως: α) Να στελεχώνουν επιχειρήσεις, δημόσιους οργανι σμούς, ειδικές υπηρεσίες των υπουργείων και δημόσιων οργανισμών, τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κλπ, όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση αναλογισμού και διοικητικής κινδύνου. β) Να απασχολούνται σε αναλογιστικά τμήματα και τμήματα διοικητικής κινδύνου ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζών ή και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στα κέντρα προγραμματισμού και μελετών μεγάλων δημόσιων οργανισμών, ως ασφαλιστικοί σύμβουλοι στη βιομηχανία, ως σύμβουλοι επενδύσεων και ασφάλισης σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κ.λπ. Στα ανωτέρω θα πρέπει να προστεθούν το Ίδρυμα Κοινωνι κών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) καθώς και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμοί, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Κέντρο Προγραμματι σμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), κ.ά. γ) Να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμε νης εκπαίδευσης και σε πάσης φύσεως επιμορφωτικά σεμινάρια, με στόχο να εξοικειώσουν με τις αναλογι στικές και ασφαλιστικές έννοιες και μεθόδους, εργα ζόμενους με επαγγελματική ενασχόληση σε σχετικά αντικείμενα ή νέα άτομα τα οποία πρόκειται να απα σχοληθούν στο μέλλον στον ευρύτερο επαγγελματικό χώρο του αναλογισμού και της διοικητικής κινδύνου. δ) Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αναλογι στές, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως στελέχη σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Άρθρο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κιν δύνου» (MSc in Actuarial Science and Risk Management). Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμη μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία () εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε δύο επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ, της συγγραφής εργασιών, της συγγραφής της Διπλω ματικής Εργασίας, της εξέτασης των μαθημάτων κλπ είναι η Ελληνική ή και η Αγγλική.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία και πε ριλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακές ασκήσεις και πρακτική άσκηση επί των διδασκομένων αντικειμένων σε εργαστήριο, με χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.. Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε). 4. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. 5. Οι εναλλακτικοί τρόποι συμπλήρωσης 90 πιστωτι κών μονάδων είναι οι εξής: α. Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δεκατέσ σερα (4) μαθήματα εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα έξι (6) επιλογής. Στα μα θήματα αυτά αντιστοιχούν εβδομήντα (70) πιστωτικές. Επίσης, να συγγράψει μετά τη λήξη του Β εξαμήνου, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές. β. Να παρακολουθήσει επιτυχώς δεκαοχτώ (8) μα θήματα εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα δέκα(0) επιλογής. Στα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν ενενήντα (90) πιστωτικές. Αναλυτικά η δομή του προγράμματος μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής: Α Εξάμηνο Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 5 2 Θεωρία Κινδύνου I 5 Ζημιοκατανομές και Θεωρία Ακραίων Τιμών 5 4 Συμβάντα Ζωής και θανάτου I Μαθήματα Επιλογής από τον κάτωθι πί νακα 2x5 Α Εξαμήνου 0 Μαθήματα επιλογής Θεωρία Επενδύσεων και Διοίκησης Χαρτο φυλακίου 2 Στατιστικές μέθοδοι Στοχαστικές Διαδικασίες στα Χρηματοοικο νομικά και τον Αναλογισμό Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστά 4 σεων 5 Γλώσσα προγραμματισμού R Β Εξάμηνο Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης 5 2 Διοικητική Κινδύνου 5 Πιστωτικός Κίνδυνος 5 4 Λειτουργικοί Κίνδυνοι και Κίνδυνοι Αγοράς Μαθήματα Επιλογής από τον κάτωθι πί νακα 2x5 Β Εξαμήνου 0 Μαθήματα επιλογής Συμβάντα Ζωής και θανάτου II 2 Ανάλυση, Πρότυπα και πίνακες Επιβίωσης Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 4 Στρατηγικές Διοικητικής Κινδύνων Γ Εξάμηνο Α Επιλογή 2 Μαθήματα Επιλογής από τον κάτωθι πί νακα 2x5 Διπλωματική Εργασία 20 Γ Εξαμήνου 0 Γ Εξάμηνο Β Επιλογή 6 Μαθήματα Επιλογής από τον κάτωθι πίνακα 6x5 Γ Εξαμήνου 0 Μαθήματα επιλογής Τιμολόγηση Ασφαλίστρων και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων 2 Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου και Αποθεματοποίηση Στατιστική ανάλυση αναλογιστικών προτύ πων επιβίωσης Μελέτες Περιπτώσεων στη Διοικητική Κιν 4 δύνου Risk Management Case Studies 5 Ήθη και εταιρική διακυβέρνηση 6 Θεωρία Κινδύνου IΙ Αναλογιστική Πρακτική και Ασφαλιστικό 7 Δίκαιο 8 Μέθοδοι αποτίμησης υποχρεώσεων 9 Μαθηματικά γενικών ασφαλίσεων Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή στα επιπλέον εξάμηνα του προγράμμα τος μερικής φοίτησης μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και αναφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώ τατο όριο σε εκατό (00) άτομα. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα μπορούν να διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ χουσα υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκα λίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλι στικής Επιστήμης. Άρθρο 0 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 80 του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 95 τ.α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48

10 080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τ.α ) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ (77.000) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: α/α Κατηγορίες Δαπάνης Ποσά ( ) Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Αναλώσιμα Εξοπλισμός Μετακινήσεις Υποτροφίες Έξοδα εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Έξοδα δημοσιότητας Εκπαιδευτικό υλικό λογισμικό Γενικές δαπάνες Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα κα λύπτεται από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ. Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπου δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 204 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ. 4066/B7 (4) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 7770/Β7/ (ΦΕΚ 209/τ.Β/ ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεω πονία» του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονι κού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναμόρφωση του Προ γράμματος. Έχοντας υπόψη :. Τις διατάξεις του Ν. 685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 48 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 696/2008 (ΦΕΚ 77 Α ), του άρθρου 27 του ν 794/2009 (ΦΕΚ 56 Α ) και του άρθρου 7, παρ.5 του ν. 848/200 (ΦΕΚ 7 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. α του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 95 τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του ν. 4025/20 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν.4076/202 (ΦΕΚ 59 Α ) και του άρθρου 4, παρ. 2 του ν.45/20 (ΦΕΚ 24 Α ).. Τις διατάξεις του Ν. 74/2005 (ΦΕΚ 89/τ.Α / ) και ιδίως τα άρθρα 4 και 5 «Διασφάλιση της ποιότη τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.6/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 5. Το Π.Δ 80/20 (ΦΕΚ 9/Α / ) «Ίδρυση Σχο λών, κατάργηση Τμήματος και μετονομασία Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνώ». 6. Tην υπ αριθμ. 7770/Β7 (ΦΕΚ 209/τ. Β/ ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην αντικατάσταση του Π.Μ.Σ. «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη Γεω πονία» του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιοτεχνολογίας (συνε δρία 2η / ) 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 46η / ). 9. Το υπ αριθμ. 9/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπο νικού Πανεπιστημίου 0. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. 7770/Β7/ (ΦΕΚ 209/τ.Β/ ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεω πονία» του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως: Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Βιοτεχνολογίας της Σχολής Τροφίμων Βιο τεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστη μίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) με νέο τίτλο «Βιολογία Συστημάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ48 τ.α ), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο σκοπός Αντικείμενο του ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων» είναι η ειδίκευση πτυχιούχων σε θεματολογίες αιχμής της βιολογικής επιστήμης. Επιπλέον το ΠΜΣ «Βιολογία Συ στημάτων» στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευ ομένων με α) τις ολιστικές προσεγγίσεις βιολογικών συστημάτων, β) τη μοντελοποίηση των δικτύων σε γο νιδιακό πρωτεϊνικό λειτουτργικό επίπεδο, γ) τη βιοπλη ροφορική και τη χρήση της στη συνθετική βιολογία και τη βιοτεχνολογία. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρω ματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Το ΠΜΣ προσφέρει εξειδίκευση, η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 08 και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκ παιδευτικού συστήματος. Η εκπαίδευση στα παραπάνω θεματικά πεδία της Βιο λογίας Συστημάτων περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών επιστημονικών τεχνικών και μεθοδολογιών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και την ποσοτική και ποιοτική τους επεξεργασία. Τέλος, επιδιώξη του είναι η συνθετική επεξεργασία βιολογικών δεδομένων μέσω βιοπληρο φορικής, με στόχο την βαθύτερη και αρτιότερη γνώση επιμέρους βιολογικών διεργασιών και συστημάτων και βιοτεχνολογικών εφαρμογών. Άρθρο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Βιολογία Συστημάτων» Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επιστημών Περιβάλλο ντος, Επιστημών των Υπολογιστών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός () έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος). Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό 75 πιστω τικών μονάδων, οι οποίες προκύπτουν από την παρα κολούθηση και την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, εργαστηρίων, σεμιναρίων στα 2 εξάμηνα (60 πιστωτικές ) και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής (5 πιστωτικές ) κατά τη θερινή περίοδο. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΜΔΕ ορίζονται ως εξής: ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή σε Βιολογία ή Εισαγωγή στη Πληροφορική Βιοπληροφορική Ομικές τεχνολογίες και ψηφιοποίηση εικόνας Βιολογία συστημάτων Βιολογικά δίκτυα και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων Βιολογία οργανισμών μοντέλων 6 2 Εργαστηριακή εισαγωγή και έρευνα 0 ΣΥΝΟΛΟ 0 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Δικτύωση ενζύμων και νανοτεχολογία 2 Σηματοδοτικά μονοπάτια και αναπτυ ξιακή δικτύωση Μαθηματική μοντελοποίηση (προτυπο ποίηση) Ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογία της έρευνας Ανάπτυξη εργαστηριακής εμπειρίας 0 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ( από τα 2 προσφερόμενα) Συνθετική Βιολογία (Ε) Βιοφυσική και στατιστική μοντελοποί ηση (προτυποποίηση) (Ε) ΣΥΝΟΛΟ 0 ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ΣΥΝΟΛΟ 75 Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων μπορεί να γί νει ανακατανομή και τροποποίηση των μαθημάτων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιοτεχνολογίας ή άλλων Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Τμημάτων Πανεπι στημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξο πλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Βιοτεχνο λογίας του ιδρύματος. Άρθρο 0 Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 6 5

12 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 80 του Ν.4009/20 (ΦΕΚ 95 Α ) όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 τ.α ) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 9.500,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Αμοιβές και αποζημιώσεις διδα κτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 6.000,00 2 Δαπάνες μετακινήσεων 7.200,00 Αναλώσιμα αντιδραστήρια 4.200,00 4 Λοιπά έξοδα 2.00,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 9.500,00 Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές κ.ά. Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμ φωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του Προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 204 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /B7 (5) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 006/Β7/ (ΦΕΚ 76 τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγω γικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» Αναμόρφωση του προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του ν. 685/2008 και κυρίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 48, τ. Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 696/2008 (ΦΕΚ 77, τ. Α ), του άρθρου 27 του Ν. 794/2009 (ΦΕΚ 56, τ. Α ) και του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 848/200 (ΦΕΚ 7, τ. Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 80 του ν. 4009/ 20 (ΦΕΚ 95, τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιή θηκε με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47 του ν. 4025/20 (ΦΕΚ 228, τ. Α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/202 (ΦΕΚ 59, τ. Α ) και της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 45/20 (ΦΕΚ 24, τ. Α ),. Τις διατάξεις του ν. 74/2005 και κυρίως τα άρθρα 4 και 5 (89, τ. Α ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 6/2005 (ΦΕΚ 98, τ. Α ). 5. Το Π.Δ. 92/20 (Φ.Ε.Κ. /Α /5 6 20) «Μετονομα σία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». 6. Την υπ αρ. 006/Β7/ (ΦΕΚ 76 τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην «Έγκρι ση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδα γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ. 8520/Β (ΦΕΚ 205 τ.β / ) Υπουργική Απόφαση. 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο τικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συ νεδρίαση 9η/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ( συνεδρίαση 8η/ ). 9. Το με αρ. πρωτ. 975/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 0. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. 006/Β7/ (ΦΕΚ 76 τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρω πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημί ου Θεσσαλίας με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με νεότερη ΥΑ, ως ακολούθως: Άρθρο Γενικές Διατάξεις Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδ. έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοί κηση της Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 685 (ΦΕΚ 48, τ.α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 08 Άρθρο 2 Αντικείμενο σκοπός Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών (ΠΜΣ) είναι η εξειδίκευση των φοιτητών/τριών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Το ΠΜΣ λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχι ακές σπουδές των εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαι δευτικών προσφέροντας εξειδίκευση η οποία θα καλύ ψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος για στελέχη. Σκοποί του προγράμματος είναι: α) Η προετοιμασία στελεχών που διαθέτουν τη γνω στική βάση του επιστημονικού αντικειμένου της Εκπαι δευτικής Διοίκησης καθώς και τις σχετικές ικανότητες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση της εκπαίδευσης, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. β) Η προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας γενικά και της έρευνας σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης ειδικότερα. Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι θα είναι σε θέση να: Αναπτύσσουν ένα όραμα και σχέδιο δράσης για το σχολείο Δημιουργούν θετικό σχολικό κλίμα Δημιουργούν ένα δημοκρατικά οργανωμένο και πο λιτισμικά ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον Προωθούν την ισότητα ευκαιριών για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας Αξιολογούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε ατο μικό και οργανωσιακό επίπεδο Προωθούν αλλαγές και καινοτομίες για σχολική βελτίωση Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για συνεργατική μάθηση και λειτουργία δικτύων επικοινωνίας Προωθούν την ερευνητική κουλτούρα και τη λει τουργία του σχολείου ως οργανισμού που μαθαίνει Άρθρο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MΔE) στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Παιδαγωγι κών Τμημάτων ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία () εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων ECTS μέσα από την παρακολού θηση και επιτυχή εξέταση εννέα μαθημάτων καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές / ECTS ορίζονται ως εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΥ Οργανωτική Ψυχο λογία με εφαρμογές στη διοίκηση εκπαι δευτικών μονάδων ΑΥ2 ΑΥ ΑΥ4 ΒΥ5 ΒΥ6 ΒΥ7 ΒΥ8 ΓΥ9 Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκ παιδευτική πράξη και στη διοίκηση της εκ παίδευσης Μεθοδολογία εκπαι δευτικής έρευνας Στατιστική Βασικές αρχές διοί κησης Διοίκηση εκ παιδευτικών μονάδων ΕΞΑΜΗ ΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙ ΚΕΣ ΜΟΝΑ ΔΕΣ/ ECTS Α Α Α Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Ηγεσία και Σχολική αποτελεσματικότητα Εκπαιδευτική αξιολό γηση Σχεδιασμός και προγραμματισμός Ανάπτυξη και δια χείριση καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα Εκπαιδευτική Πολιτι κή Δομή και Διοί κηση εκπαιδευτικών συστημάτων Β Β Β Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Ειδικά Θέματα Εκπαι δευτικής Ηγεσίας Μεταπτυχιακή Διπλω ματική Εργασία Γ 5 Γ 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0 Γενικό Σύνολο 90 Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα κατανομή μεταξύ των εξαμήνων δύναται να επέλθει με αποφάσεις των οργάνων και αναφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών

14 084 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα (0) ανά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Παιδα γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγο ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος. Άρθρο 0 Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 80 του ν. 4009/20(ΦΕΚ 95 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 685/2008(ΦΕΚ 48 Α ), το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ( ) Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσθετος εξοπλισμός (προμήθεια ανανέωση συντήρηση Μετακινήσεις 000 Γενικά έξοδα 200 ΣΥΝΟΛΟ 200 Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα καθώς και από άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές, έσοδα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κλπ. Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδ. έτος 20 4 θα περατώ σουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης ΥΑ. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί μενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 204 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ. 4059/B7 (6) Αντικατάσταση της υπ αριθ. 062/Β7 (ΦΕΚ 205/τ.Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο: «Διεθνείς Σπου δές» Αναμόρφωση του Προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν. 685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 48, τ.α, ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 696/2008 (ΦΕΚ 77, τ.α, ), του άρθρου 27 του Ν. 794/2009 (ΦΕΚ 56, τ.α, ) και του άρθρου 7, παρ. 5 του Ν. 848/200 (ΦΕΚ 7 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. α του Ν. 4009/20 (ΦΕΚ 95 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του Ν. 4025/20 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/202 (ΦΕΚ 59 Α ) και του άρθρου 4, παρ. 2 του Ν. 45/20 (ΦΕΚ 24 Α ).. Τις διατάξεις του Ν. 74/2005 και ιδίως τα άρθρα 4 και 5 (ΦΕΚ 89, τ.α, ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 6/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 29 τ.α ) «Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση συγκρό τηση σχολών». 6. Την υπ αριθμ. 062/Β7/ υπουργική από φαση (ΦΕΚ 205/τΒ / ) «Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ /τβ / ) υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο ΠΜΣ, με τίτλο: Διεθνείς Σπουδές, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οι κονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Παράταση λειτουρ γίας του ανωτέρω ΠΜΣ» 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρω πιστικών Επιστημών και Τεχνών (συνεδρίαση αριθμ. 9/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση αριθμ. 50/ ).

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 900/7 204 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκλη ρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Αν θρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 0. Το αριθμ. πρωτ. 5/ έγγραφο του Προ έδρου του Τμήματος.. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθ. 062/Β7 (ΦΕΚ 205/τ. Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως ακολούθως: Άρθρο Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε χνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές» ( International Studies ), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48, τα ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το ΠΜΣ με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές» ( International Studies ) έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευ σης μεταπτυχιακού επιπέδου στις Διεθνείς Σπουδές, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και σοβαρές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές. Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος έχουν ως εξής: Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της επι στήμης των Διεθνών Σχέσεων Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο ρικού επιπέδου Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα. Άρθρο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Διεθνείς Σπουδές» ( International Studies ) με τις εξής κατευθύνσεις:. Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία 2. Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική Άρθρο 4 Κατηγορίες υποψηφίων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία () εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:. Κατεύθυνση «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία»: Α Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 0) Μαθήματα Υποχρεωτικά. Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 8 2. Πολιτικό Σύστημα Ευρωπαϊκής Ένωσης 8 Μαθήματα Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα). Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί 7 2. Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκόσμιο Οικονο μικό Σύστημα Διπλωματική Ιστορία: Οι μεγάλες Δυνάμεις και το Διεθνές Σύστημα Β εξάμηνο (Σύνολο ECTS 0) Μαθήματα Υποχρεωτικά Ευρωπαϊκή Δικαιϊκή Τάξη και Ευρωπαϊκές Πολιτικές Συγκριτικά Πολιτικά Συστήματα Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαθήματα Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα.) Διεθνής Διπλωματία και Διαχείριση Κρί σεων 7 2. Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων 7. Παγκοσμιοποίηση και Εθνικό Κράτος 7 4. Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ευρω παϊκής Ένωσης 7 Γ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 0). Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 0

16 086 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Κατεύθυνση «Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική»: Α Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 0) Μαθήματα Υποχρεωτικά. Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 8 2. Θεωρία Πολέμου 8. Οι Διεθνείς Σχέσεις στον 2ο αιώνα 8 Μαθήματα Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν μάθημα.). Διπλωματική Ιστορία: Οι μεγάλες Δυνάμεις και το Διεθνές Σύστημα 6 2. Οικονομικά της Άμυνας 6. Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί 6 Μαθήματα Υποχρεωτικά Β εξάμηνο (Σύνολο ECTS 0). Διεθνής Διπλωματία και Διαχείριση Κρίσεων 8 2. Στρατηγική Ανάλυση 8 Μαθήματα Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα.). Εφαρμοσμένη Στατιστική 7 2. Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7. Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου 7 4. Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων 7 Γ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 0). Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 0 Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμ βάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτομα κατά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστη μίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες δι δασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5 του N. 685/2008 (ΦΕΚ 48, τ.α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ). Άρθρο 0 Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. α του άρθ. 80 του N. 4009/20 (ΦΕΚ 95, τα ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθ. 8 του Ν. 685/2008 (ΦΕΚ 48, τ.α ) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού Δαπάνες μετακινήσεων.000 Αναλώσιμα Έξοδα δημοσιότητας Λοιπά έξοδα.500 Σύνολο Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα των φοιτητών καθώς και από δωρεές, παροχές, κληροδοτή ματα, χορηγίες και λοιπά. Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περιλαμβάνονται στις διατάξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 204 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4 * ΑΘΗΝΑ 04 2 * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 714 20 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 99960/Β7 (ΦΕΚ 42/Β / 22.01.03) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 796/Β7/6 6 1 (ΦΕΚ 184/Β/6 6 1) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1955 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 14218/Β/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.) Υ.Α που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3757 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 35102/B7/14 7 2003 (ΦΕΚ 1057 τ. Β / 7 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1272 4 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. 20161258/7 3 2016 (ΦΕΚ 719/τ.Β /17 03 2016) Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2469 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 5318π.έ./Β7/9.2.2004 (ΦΕΚ 324/τ. Β /11.2.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3044 11 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. Φ.711/24/Β7/212/10 4 1995 (ΦΕΚ 333 τ.β ) Υ.Α. όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 Ιουνίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/7084 (ΦΕΚ 660/τ. Β /9 005) υπουργικής απόφασης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2307 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 51720/Β7/05.07.2005 (ΦΕΚ 979/τ.B ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 29 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 10219/Β7/24 3 2008 (ΦΕΚ 6/τ.Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 9100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΙΟΙΚΗΣΗ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U U N I V E R I T Y O F T H R A C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7423 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 598 7 Μαρτίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2223 13 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 65882/Β7 (ΦΕΚ 2215/ 4 2011 τ.β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1829 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14082/B7/8 9 2014 (ΦΕΚ 2438/B /12 9 2014) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2468 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 101346/ B7 (ΦΕΚ 2162/17.10.2008 τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/393/29.07.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β ) Υ.Α όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων» 1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπονται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3600 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1362 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 80379/ Β7/21 8 2003 (ΦΕΚ 1317/τ.Β /16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2746 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 51377/Β7/10 7 2013 (ΦΕΚ 1018/τ.Β /24 7 2003 Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1964 21 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 107281/B7 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1415 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της Y.A. υπ αριθμ 85467/Β7/17 8 2007 (ΦΕΚ 1518 Β ) που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την 41 η Γ.Σ.Ε.Σ. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 2 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3427 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1359 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2305 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 545/Β7/20.07.2004 (ΦΕΚ 115 Β 30.07.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 304 11 Νοεµβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. 7306/Β7/10 07 2003 (ΦΕΚ 1023 τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3021 7 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 8347/Β7 (ΦΕΚ 471/ Β /2004) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Διευθυντής ΠΜΣ Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2731 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 73907/Β7 (ΦΕΚ 1317/ Β /16 09 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1852 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29701 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2669 10 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα