14PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002420808 2014-11-21"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21/ 11 /2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη: ΔΓΤ/ 1880 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαρ. Κώδηθαο: , ΑΘΗΝΑ Σει: Fαρ: ΘΔΜΑ: «Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθνύ θιηκαηηζκνύ ηεο ΔΓΤ. Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ : α. ηνπ Ν. 2194/1994, άξζξν 3 «Πεξί κεηαηξνπήο ηεο ΔΓΤ ζε Ν.Π.Γ.Γ.»(ΦΔΚ 34 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.2920/2001, άξζξν 15 παξ. 5 (ΦΔΚ 131 Α ). β. ηνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΚ 19 Α ). γ. ηνπ Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 247 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3871/2010 «Πεξί Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπζχλεο» (ΦΔΚ 141 Α ). δ. ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112Α ) ε. ηνπ Ν. 4013/2011, άξζξν 4 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 204 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ζη. ηνπ Ν. 4286/2014, άξζξν δέθαην ηξίην «Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ακνηβψλ λνζνθνκείσλ - ζχζηαζε θαη θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Δηαηξεία ζπζηήκαηνο ακνηβψλ λνζνθνκείσλ αλψλπκε εηαηξεία» - Πξνζαξκνγή ζην Δζληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο 2012/39/ΔΔ ηεο επηηξνπήο ηεο 26 εο Ννεκβξίνπ 2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2006/17/ΔΚ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 194 Α ). δ. ηνπ Π.Γ. 1233/1981«Πεξί νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Τ..Α.» (ΦΔΚ 306 Α ). ε. Σνπ Π.Γ. 106/2014 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο» (ΦΔΚ 173 Α ). ζ. ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ 150 Α ). 1

2 2. Σηο απνθάζεηο: α. ηελ κε αξηζκ /739/2010 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» (ΦΔΚ 1291Β ). β. ηελ κε αξηζκ. Π1/2380/ ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Τγείαο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» (ΦΔΚ 3400 Β ). γ. ηελ κε αξηζκ. πξση. ΔΓΤ/νηθ. 110/ απφθαζε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο ΔΓΤ «πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ, παξνρή ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή απηψλ, πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ΔΓΤ» (ΑΓΑ : ΒΙΦΓΘ-0Ο6). δ. ηελ κε αξηζ. ΓΤ1α/112117/ , απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο «Γηνξηζκφο Κνζκήηνξα ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο» (ΑΓΑ: ΒΛΓΤΘ-032). ε. ηελ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ Καζεγεηψλ ηεο ΔΓΤ (351/ ) πεξί εμνπζηνδφηεζεο Κνζκήηνξα θαη Αλ. Κνζκήηνξα γηα ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ηεο ΔΓΤ. ζη. ηελ αξηζ. πξση. Β1.α/νηθ.93992/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο «Μεηαβνιέο εθηεινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ» (ΑΓΑ: Β2Ν7Θ-9ΧΜ) δ. ηελ κε αξηζκ. πξση.. ΔΓΤ/1837/ «Έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ηεο ΔΓΤ» (ΑΓΑ: 6Υ42Θ-ΥΞΑ) (ΑΓΑΜ: 14REQ ) ε. ηελ κε αξηζκ. πξση. Β3.α/100538/ απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα: «Αλάιεςε θαη δέζκεπζε πνζνχ επηά ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ (7.400,00 ) γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη πξνέγθξηζε δέζκεπζεο ηνπ πνζνχ ησλ επηά ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξψ (7.600,00 ) γηα ην νηθ. έηνο 2015, απφ ηνλ Κ.Α.Δ ηνπ Φνξέα 210», ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε α/α (ΑΓΑ: 7Λ43Θ-Γ7Γ) (ΑΓΑΜ: 14REQ ). 3. Σν γεγνλφο φηη, ε ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα πέληε ρηιηάδσλ επξψ (15.000,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Φ ΚΑΔ Η Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ηεο επί ηεο νδνχ Λ. Αιεμάλδξαο 196, Αζήλα. Γηα ην ιφγν απηφ θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, κέρξη ηελ Πέκπηε θαη ώξα 10:30 π.κ. ζηελ Τπεξεζία Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΤ (Λεσθ. Αιεμάλδξαο 196, 1 νο φξνθνο). Γηα ηπρφλ πιεξνθνξίεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα ηελ επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο ΔΓΤ θα Πξνχβα Αηθαηεξίλε (Λ. Αιεμάλδξαο 196, ηει. επηθνηλσλίαο , ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 9:00 14:00) 2

3 Γεληθνί Όξνη Α. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ Γηάξθεηα χκβαζεο Η ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ εξγαζηψλ θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα δψδεθα κήλεο. Β. Πξνυπνινγηζκφο θαη Όξνη Πιεξσκήο Σν χςνο ηεο δαπάλεο δελ ζα μεπεξάζεη ην πνζφ ησλ δέθα πέληε ρηιηάδσλ επξψ (15.000,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Φ 210 ΚΑΔ Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζε ηξεηο δφζεηο. Η πξψηε δφζε ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηηο παξαγξάθνπ Β.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο (Δπηζθεπή θαη κεηαηξνπήο ηεο Αληιίαο Θεξκφηεηαο Νν2 απφ ρξήζε ςπθηηθνχ πγξνχ R22 ζε R407C). Η δεχηεξε δφζε ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηηο παξαγξάθνπ Β.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο (Γεληθή εηήζηα πξνιεπηηθή ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ). Η ηξίηε δφζε ζα θαηαβιεζεί ζηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη θαηφπηλ βεβαίσζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο εξγαζηψλ ηεο ΔΓΤ φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εξγαζίεο θαη ηεξήζεθαλ νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ έθδνζε ησλ αληηζηνίρσλ ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Ο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε ηα θαησηέξσ: α) θξαηήζεηο 3 % ΜΣΠΤ (επί ηεο θαζαξήο αμίαο δειαδή ρσξίο ΦΠΑ), επ απηνχ Υαξη/κν 2% θαη επ απηνχ ΟΓΑ ραξη/κνπ 20% β) θξαηήζεηο 0,10% επί ηεο εθηφο ΦΠΑ ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (επί ηεο θαζαξήο αμίαο δειαδή ρσξίο ΦΠΑ). γ) θφξνο εηζνδήκαηνο επί ηεο θαζαξήο αμίαο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θξαηήζεσλ (άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013). Γ. Κξηηήξην Αλάζεζεο Χο θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ έξγνπ - κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, είλαη ε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή. Γ. Όξνη ζπκκεηνρήο Τπνβνιή Πξνζθνξψλ Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ. Γεθηνί ζηελ πξφζθιεζε γίλνληαη νη έρνληεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη πιεξνχλ ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ δεηνχληαη ζηε παξνχζα πξφζθιεζε θαη νξίδνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Πξνζθνξέο νη νπνίεο αθνξνχλ κέξνο ηνπ έξγνπ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δίδνληαη ζε επξψ θαη ηζρχνπλ γηα εμήληα (60) εκέξεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νχηε ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, αιιά θαη νχηε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θαη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ. 3

4 Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο, είηε θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, είηε απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier) ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Λεσθφξνο Αιεμάλδξαο 196, Αζήλα, κέρξη ηελ αλσηέξσ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα (Πέκπηε θαη ώξα 10:30 π.κ.). Πξνζθνξέο πνπ πξσηνθνιινχληαη κεηά ηελ αλσηέξσ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Η εκεξνκελία απηή απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, φπνπ γίλεηαη θαη ρξνλνζήκαλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη Πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ηνπο. Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έγθαηξα. Η Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο Πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ ππ αξ. ΔΓΤ/νηθ.110/ απφθαζε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο ΔΓΤ, θαη ζα γίλεη ηελ Πέκπηε ώξα 11:00 π.κ. ζην γξαθείν ηεο Κνζκεηείαο ηεο ΔΓΤ (Λεσθ. Αιεμάλδξαο 196, 1 νο φξνθνο). Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θξίζεθαλ κε απνδεθηά δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δχλαηαη λα παξεπξεζνχλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ ππνςεθίσλ. Δ. Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα Τπνςεθίσλ Αλαδφρσλ Οη ππνςήθηνη πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ : 1. Να δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο Δγθαηάζηαζεο πζηεκάησλ Κιηκαηηζκνχ θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 2. Να δηαζέηνπλ ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2008 πνπ αθνξά ζηελ Καηαζθεπή θαη πληήξεζε ΗΜ έξγσλ ή πζηεκάησλ Κιηκαηηζκνχ θαη έιεγρν εθπνκπώλ θζνξηνύρωλ αεξίωλ. 3. Να δηαζέηνπλ ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ISO OHSAS 18001: ην κφληκν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο λα ππάξρεη δηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΔ κε 10εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία. 5. ην κφληκν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ςπθηηθνί γεληθψλ εθαξκνγψλ θαη λα δηαζέηνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία άδεηεο. 6. Να έρνπλ εθηειέζεη ηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα ηνπιάρηζηνλ ηξείο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο Κεληξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνχ ζε Γεκφζηνπο ή Ιδησηηθνχο Φνξείο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο ςπθηηθήο ηζρχνο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ 500 kw. Σ. Καηάξηηζε Πξνζθνξψλ Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε δχν (2) αληίηππα πνπ ζα ηεζνχλ ζηνλ ίδην ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο. Σν έλα απφ ηα δχν αληίηππα ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη θάζε ζειίδα απηνχ ζα είλαη κνλνγξακκέλε. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ο θάθεινο θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (επσλπκία, δηεχζπλζε) θαη ηελ έλδεημε : 4

5 Πξνο ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Λεσθ. Αιεμάλδξαο 196, Αζήλα ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: «ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΣΗ ΔΓΤ» θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, εθηόο θαθέινπ, πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζεί απφ ην Γεληθφ Πξσηφθνιιν. ηελ αίηεζε ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. Η αίηεζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο. Μέζα ζηνλ θπξίσο/εληαίν θάθειν ηεο Πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία σο εμήο : Α. ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), ν νπνίνο πεξηέρεη ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο (1 πξσηφηππν θαη 1 αληίγξαθν). Β. ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), ν νπνίνο πεξηέρεη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (1 πξσηφηππν θαη 1 αληίγξαθν). θάζε θάθεινο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο/εληαίνπ θαθέινπ. Ο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα θάησζη : α. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο (εθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ) β. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγωληζκνύ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη : 1) Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο ηνπ: - δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/ δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/2007 θαηαζηάζεηο - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνοη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ.α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/ δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ. ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/2007 θαηάζηαζε 2) Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 3) Δπηζθέθηεθε ην θηίξην ηεο ΔΓΤ (Λ. Αιεμάλδξαο 196) θαη έιαβε γλψζε γηα ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ρψξνπο. 4) Η πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη ηηο απνδέρεηαη πιήξσο. 5) Η πξνζθνξά ηνπ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 6) Οη αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φπσο πξνβιέπεη ε θείκελε Ννκνζεζία. 7) Γηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφ θ.ιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 5

6 8) ε πεξίπησζε αλάιεςεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζα επεκβαίλεη ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ (48) σξψλ, απφ ηνλ θαζνηνλδήπνηε ηξφπν εηδνπνίεζή ηνπ, ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ ζπζηεκάησλ, γηα ηελ επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ, νπνηαδήπνηε εκέξα θαη ψξα απαηηεζεί ηνχην. γ. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. δ. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2008 πνπ αθνξά ζηελ Καηαζθεπή θαη πληήξεζε ΗΜ έξγσλ ή πζηεκάησλ Κιηκαηηζκνχ θαη έιεγρν εθπνκπψλ θζνξηνχρσλ αεξίσλ, ηεο εηαηξίαο ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαλέσζεο θαη εθθξεκεί ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηφηε απαηηείηαη αλάινγε βεβαίσζε απφ ηνλ θνξέα πνπ λα βεβαηψλεη φηη ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ είλαη ζε δηαδηθαζία αλαλέσζεο θαη φηη εθθξεκεί ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο είλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ φηαλ απηφ εθδνζεί. ε. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ISO OHSAS 18001:2007. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαλέσζεο θαη εθθξεκεί ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηφηε απαηηείηαη αλάινγε βεβαίσζε απφ ηνλ θνξέα πνπ λα βεβαηψλεη φηη ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ είλαη ζε δηαδηθαζία αλαλέσζεο θαη φηη εθθξεκεί ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο είλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ φηαλ απηφ εθδνζεί. ζη. Απνδεηθηηθφ φηη ζηελ επηρείξεζε απαζρνιείηαη κφληκα (λα είλαη Μέηνρνο, Δηαίξνο ή λα αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο) δηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθνχ ΠΔ κε 10εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε αληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζεο ηνπ ΣΔΔ πεξί εγγξαθήο ηνπ ζηα κεηξψα. δ. Απνδεηθηηθφ φηη ζηελ επηρείξεζε απαζρνινχληαη κφληκα (λα είλαη Μέηνρνη, Δηαίξνη ή λα αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο) δχν ςπθηηθνί γεληθψλ εθαξκνγψλ θαζψο θαη αληίγξαθα ησλ άδεησλ απηψλ ή φπσο απηέο ηξνπνπνηνχληαη κε βάζε ην ΠΓ1/2013 (ΦΔΚ 3/Α/ ). ε. Σξείο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο Κεληξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνχ ζε Γεκφζηνπο ή Ιδησηηθνχο Φνξείο, πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα, πνπ ηνπιάρηζηνλ ε κία ζα πεξηιακβάλεη αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο ςπθηηθήο ηζρχνο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ 500 kw (ζηελ πεξίπησζε βεβαηψζεσλ απφ Ιδησηηθνχο Φνξείο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη ηα αληίζηνηρα Σηκνιφγηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ). Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν νθείιεη λα θαηαζέζεη έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. Αλαθνξηθά κε λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ε απαηηνχκελε θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη, επί εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απ απηνχο θαη επί αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο (δει. απφ θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ εθπξνζσπεί θαη δεζκεχεη ηελ εηαηξεία) ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα: i. Οη πξνζσπηθέο εηαηξίεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ. ii. Οη Δ.Π.Δ., αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ ή ην αληίζηνηρν Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). iii. Οη Α.Δ., αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή Αξρή, ή ην αληίζηνηρν Φ.Δ.Κ. (η.α.δ. θαη Δ.Π.Δ.) ζην νπνίν θαίλεηαη ν ηξφπνο εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. ε φζεο πεξηπηψζεηο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 6

7 δεκνζηφηεηαο, αξθεί ε πξνζθφκηζε αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ νηθείν Μ.Α.Δ. (ζηα αλσηέξσ λα έρεη επηζεκαλζεί ην απφζπαζκα θεηκέλνπ πνπ αθνξά ην δεηνχκελν ζηνηρείν). Γηα φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. Γηα φζεο απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο αθνξνχλ ηδησηηθά έγγξαθα, ζα πξέπεη ην επηζπλαπηφκελν θσηναληίγξαθν λα πξνέξρεηαη απφ αληίγξαθν ηδησηηθνχ εγγξάθνπ ην νπνίν έρεη επηθπξσζεί ζε δηθεγφξν ή απφ πξσηφηππν ηδησηηθνχ εγγξάθνπ πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Ν.4250 (ΦΔΚ 74 / Α / ). Ο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» (θιεηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο) ζα πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, ηα ζηνηρεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη ε πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν γίλεηαη ε πξνζθνξά. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ θαζψο θαη ηνπ ΦΠΑ. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο λφκηκεο θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε, ε νπνία ζα απαηηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα είλαη ζε ΔΤΡΧ θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΟΜΗΣΟΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΙΑΓΑΚΗ ΤΝΗΜΜΔΝΑ: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ» (ζει. 5) ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 1. Γξαθείν Κνζκεηείαο (ειεθηξνληθά) 2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Κνζκήηνξα (ειεθηξνληθά) 3. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 4. Μέιε επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ (ειεθηξνληθά) 7

8 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο Α. ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ Σν θεληξηθφ ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ηεο ΔΓΤ απνηειείηαη απφ : Γχν (2) αεξφςπθηεο Αληιίεο Θεξκφηεηαο (ΑΘ) 550 Kw (ηχπνπ LPCA 550H-2 ηεο εηαηξείαο INTERKLIMA) κε ηέζζεξα θπθιψκαηα ε θάζε κία πνπ βξίζθνληαη ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ Β ηεο ΔΓΤ. Η κνλάδα ΑΘ1 ιεηηνπξγεί κε R407C ελψ ε κνλάδα ΑΘ2 ιεηηνπξγεί κε R22. Έλα θχθισκα απφ θάζε κνλάδα βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγσ θαηεζηξακκέλνπ ζπκπηεζηή. Γίθηπν κεηαθνξάο ςπρξνχ-ζεξκνχ λεξνχ κε δέθα (10) θπθινθνξεηέο. Γέθα επηά (17) θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαηαλεκεκέλεο ζηνπο νξφθνπο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Γηαθφζηα είθνζη δχν (222) fun coil units νξνθήο θαη δαπέδνπ. Δίθνζη δχν (22) απηφλνκεο επίηνηρεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (split unit) θαη Μία (1) απηφλνκε θιηκαηηζηηθή κνλάδα δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (split unit) ηχπνπ ληνπιάπαο. Σν ππφ αλάζεζε έξγν αθνξά : α) Σελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη κεηαηξνπήο ησλ ηξηψλ ελ ιεηηνπξγία θπθισκάησλ ηεο ΑΘ2 ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε ςπθηηθφ πγξφ R407C αληί R22. β) Σελ γεληθή εηήζηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ ηεο ΔΓΤ. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο επηζθεπψλ φπσο ηνπνζέηεζε κνηέξ fcu, ρεηξηζηεξίσλ θ.α. Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ Β.1 Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη κεηαηξνπήο ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο Νν2 Η ΑΘ2 (ηχπνπ LPCA 550H-2) ιεηηνπξγεί κε ςπθηηθφ πγξφ R22 θαη πξέπεη λα κεηαηξαπεί ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε R407C φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία. Δπίζεο ζηα ηξία ελ ιεηηνπξγία θπθιψκαηα έρεη παξνπζηάζεη δηαξξνέο νη νπνίεο πξέπεη λα επηζθεπαζηνχλ πξηλ ηε κεηαηξνπή. (ην θχθισκα -1 είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ε επηζθεπή θαη κεηαηξνπή ηνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ έξγν). Πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη δηαξξνέο ζηα ηξία θπθιψκαηα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο ζε θαζέλα απφ απηά: πιινγή ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ R22 ζε θηάιεο απνζήθεπζεο. Αληηθαηάζηαζε ζεξκνεθηνλσηηθήο βαιβίδαο, εθφζνλ απαηηείηαη. Σν θφζηνο πξνκήζεηαο ηεο ζεξκνεθηνλσηηθήο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ έξγν θαη εθφζνλ απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπληάμεη έγγξαθε πξνζθνξά γηα ην θφζηνο πξνκήζεηαο θαη λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ΔΓΤ. Πιήξσζε κε άδσην γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαξξνψλ. Απνθαηάζηαζε δηαξξνψλ. Γεκηνπξγία θελνχ γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δηθηχνπ αιιαγή θίιηξσλ ζηελ γξακκή πγξνχ Πιήξσζε θπθισκάησλ κε ςπθηηθφ κέζν R407C θαη πνιπεζηεξηθφ ιάδη Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 8

9 Μεηά ηελ εθθίλεζε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα γίλεη αιιαγή ηνπ ιαδηνχ ηξεηο θνξέο ζε θάζε ςπθηηθφ θχθισκα (θαηά ηελ πεξίνδν δνθηκψλ πνπ ζα δηαξθέζνπλ πεξίπνπ κία βδνκάδα) ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ε αλάκεημε ηνπ παιαηνχ νξπθηειαίνπ κε ην λέν πνιπεζηεξηθφ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 3%. Σν θφζηνο ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ R407C, ηνπ πνιπεζηεξηθνχ ιαδηνχ, ησλ θίιηξσλ ιαδηνχ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πιηθνχ ή εμαξηήκαηνο ( πιελ ησλ ζεξκνεθηνλσηηθψλ βαιβίδσλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ) πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο ΑΘ2 βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Β.2 Δξγαζίεο γεληθήο εηήζηαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθνύ θιηκαηηζκνύ ηεο ΔΓΤ Η γεληθή εηήζηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, αθνξά: 1. Γύν (2) αληιίεο ζεξκόηεηαο kw έθαζηε θαη πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ: Φεθαζκφ ησλ ζηνηρείσλ κε εηδηθφ δηάιπκα ρεκηθνχ πγξνχ γηα κηθξνβηνινγηθφ θαζαξηζκφ Ξέπιπκα κε εηδηθφ πηεζηηθφ κεράλεκα Έιεγρν θζνξψλ ησλ ζηνηρείσλ Έιεγρν έδξαζεο αμνληθψλ αλεκηζηήξσλ Έιεγρν ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ Έιεγρν δηαξξνψλ ςπθηηθνχ κέζνπ αλά ηξίκελν Έιεγρν πηέζεσλ & ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηψλ Έιεγρν ζνξχβσλ & θξαδαζκψλ Έιεγρν αληίζηαζεο Κάξηεξ ιαδηνχ Έιεγρν πξεζνζηαηψλ HP, OIL P & LP θαη ξπζκίζεηο απηψλ Έιεγρν ζεξκνζηαηψλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο & ξχζκηζε απηψλ Έιεγρν θαη ξχζκηζε εθηνλσηηθήο βαιβίδαο Έιεγρν απηνκαηηζκνχ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ Έιεγρν ησλ ξειέ εθθηλήζεσο Γεληθφ ειεθηξνινγηθφ έιεγρν Δθθίλεζε, έιεγρνο & ξπζκίζεηο ζπκπηεζηψλ Ακπεξνκέηξεζε Έιεγρν θαη θαζαξηζκφο θίιηξνπ ιαδηνχ ησλ ζπκπηεζηψλ Έιεγρν πνηφηεηαο ιαδηνχ θαη αμηνιφγεζε πηζαλψλ επξεκάησλ Πιήξσζε κε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ςπθηειαίνπ Έιεγρνο θαη ξχζκηζε flow switch Μαλνκεηξηθέο ξπζκίζεηο πίεζεο λεξνχ Έιεγρν απηφκαηνπ πιήξσζεο εγθαηάζηαζεο Έιεγρν δνρείνπ δηαζηνιήο Γεληθφ έιεγρν εγθαηάζηαζεο γηα πηζαλέο δηαξξνέο λεξνχ Έιεγρν θπθινθνξεηψλ - ζηεγαλφηεηαο, ζνξχβσλ - ακπεξνκέηξεζε Έιεγρν ιεηηνπξγίαο βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο Ρχζκηζε ζε ιεηηνπξγία ςχμεο / ζέξκαλζεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξηλήο θαη ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ αληίζηνηρα. 2. Γεθαεπηά (17) θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ΚΚΜ θαη πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ : Υεκηθφ & κηθξνβηνινγηθφ θαζαξηζκφ ζηνηρείσλ ςπρξνχ & ζεξκνχ λεξνχ Καζαξηζκφ ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ & απνρέηεπζεο 9

10 Καζαξηζκφ θίιηξσλ κνλάδνο Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ κνλάδαο φπνπ απαηηείηαη Έιεγρν ζηεγαλφηεηαο αέξνο απφ ζχξεο θαη απφ θαξαβφπαλα ζχλδεζεο κε αεξαγσγνχο. Έιεγρν εδξάλσλ θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ Έιεγρν ηκάλησλ, ηάλπζε Αληηθαηάζηαζε ηκάλησλ φπνπ απαηηείηαη Έιεγρν θηλεηήξα Δπζπγξάκκηζε ηξνραιηψλ θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ & έιεγρν δπγνζηάζκηζεο Έιεγρν πηζαλψλ δηαξξνψλ λεξνχ & απνθαηάζηαζε απηψλ Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ - ηξηφδσλ - ζεξκνζηαηψλ Ακπεξνκέηξεζε θαη έιεγρν κνλψζεσλ θηλεηήξα Έιεγρν ζηνηρείσλ κεηαζέξκαλζεο αληηζηάζεσλ Έιεγρν ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνχ 3. Δίθνζη δύν (22) απηόλνκεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (split unit) θαη κίαο (1) ηύπνπ ληνπιάπαο θαη πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ: Καζαξηζκφ θίιηξσλ αέξα "εζσηεξηθψλ" ηκεκάησλ. Ο θαζαξηζκφο γηα ηα θίιηξα πιελφκελνπ ηχπνπ ζα γίλεηαη επηκειψο κε λεξφ. Έιεγρν νκαιήο ιεηηνπξγία ησλ αλεκηζηήξσλ θαη ηεο ζσζηήο θνξάο πεξηζηξνθήο ηνπο. Ακπεξνκέηξεζε ζπκπηεζηψλ, έιεγρνο ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ, ησλ θαισδίσλ θαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκπηεζηψλ. Έιεγρν απσιεηψλ ςπθηηθνχ κέζνπ. ε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζηψλεηαη απψιεηα ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ, ζα εληνπίδεηαη ην ζεκείν δηαξξνήο ηνπ, ζα επηζθεπάδεηαη ην αληίζηνηρν ςπθηηθφ θχθισκα θαη ζα ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ. Καζαξηζκφ ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο ζπκππθλσκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο (ησλ ιεθαλψλ πεξηζπιινγήο ζπκππθλσκάησλ ζπζθεπψλ, ησλ ζηθνληψλ ή ησλ ζσιελψζεσλ ζχλδεζεο ζπζθεπψλ κε ηα δίθηπα, ησλ ζσιελψζεσλ ησλ δηθηχσλ, θιπ.) Καζαξηζκφ ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο (ζηνηρείσλ) κε ρξήζε αληιίαο ρεκηθνχ πγξνχ, επηζεψξεζε ησλ ζπζθεπψλ γηα πηζαλή δηάβξσζε ή θζνξέο. Δπηζεψξεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ κνλψζεσλ ςπθηηθψλ θπθισκάησλ. 4. Γηαθόζηα νθηώ (208) ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο αλεκηζηήξα- ζηνηρείνπ (fan coil units) νξνθήο θαη δεθαηέζζεξηο (14) δαπέδνπ θαη πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ: Καζαξηζκφ θίιηξσλ αέξα. Ο θαζαξηζκφο γηα ηα θίιηξα πιελφκελνπ ηχπνπ ζα γίλεηαη επηκειψο κε λεξφ. Σνπνζέηεζε θίιηξσλ φπνπ απαηηείηαη Έιεγρν γηα δηαξξνέο ησλ ζηνηρείσλ θαη απνθαηάζηαζε ηεο ζηεγαλφηεηαο Καζαξηζκφ & απφθξαμε ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ θαη απνρέηεπζεο Ηιεθηξνινγηθφ έιεγρν ησλ fcu Έιεγρν θαη ξχζκηζε αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ αλεκηζηήξσλ fcu Αληηθαηάζηαζε θηλεηήξσλ αλεκηζηήξσλ ζε δέθα (10) fcu Έιεγρν ζεξκνζηαηψλ/ρεηξηζηεξίσλ Αληηθαηάζηαζε 5 ρεηξηζηεξίσλ 10

11 Έιεγρν ηξηφδσλ βαλψλ (φπνπ ππάξρνπλ) Έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ εμαεξηζηηθψλ Αληηθαηάζηαζε 5 εμαεξηζηηθψλ Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, θαζψο θαη ηα γεληθά ή εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έμνδά ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη πάζεο θχζεο θνξνινγηθψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. πκθσλείηαη ξεηά φηη ν Αλάδνρνο νπδεκία άιιε απαίηεζε έρεη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ζην αθέξαην ηελ επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, εξγνδνηηθέο ππνρξεψζεηο, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ κε ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ επζχλε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ησλ κειψλ ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ. Δπίζεο ζα εθαξκφδεη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα έρεη ηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, άδεηεο ζε ηζρχ θαη ζα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα νινθιεξψζεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν Β.ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ, εξγαζίεο σο εμήο: ε πξψηε θάζε θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2014, ηελ επηζθεπή θαη κεηαηξνπήο ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο 2 (παξάγξαθνο Β.1) ε δεχηεξε θάζε θαη εληφο εμακήλνπ φιεο ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ (παξάγξαθνο Β.2) Αλά ηξίκελν ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν δηαξξνψλ ςπθηηθνχ κέζνπ ζηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξηλήο θαη ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ λα ξπζκίζεη ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο ζε ιεηηνπξγία ςχμεο θαη ζέξκαλζεο αληίζηνηρα. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζα ελεκεξψλεηαη ε αξκφδηα επηηξνπή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκέξεο πξηλ ηελ επίζθεςε. ε πεξίπησζε βιάβεο ησλ ζπζηεκάησλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο ζαξάληα νθηψ σξψλ (48) σξψλ, απφ ηελ κε θαζνηνλδήπνηε ηξφπν εηδνπνίεζή ηνπ θαη λα επηζθεπάζεη ηε βιάβε άκεζα, εθφζνλ είλαη εθηθηφ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα ζπληάζζεη αλαιπηηθή έγγξαθε πξνζθνξά πξνο ηελ Τπεξεζία γηα ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιηθψλ θαη εξγαζίαο. Θα πξνρσξεί δε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Όηαλ ν Αλάδνρνο επηζθέπηεηαη ηελ Τπεξεζία ζα εθδίδεη ζρεηηθή βεβαίσζε φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ηα θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα πνπ ζπληεξήζεθαλ θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο. Η βεβαίσζε ζα ππνγξάθεηαη απφ ην αξκφδην γξαθείν ηεο Τπεξεζίαο. Μεηά ην πέξαο ηεο θάζε θάζεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη αλά θηίξην θαη φξνθν, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πίλαθα κε ηνλ ηχπν θάζε κεραλήκαηνο, ηελ κάξθα ηνπ, ηελ απφδνζή ηνπ, ην είδνο ςπθηηθνχ κέζνπ, ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο. 11

12 14PROC Δπίζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα παξαδψζεη "Φχιιν ζπληήξεζεο θαη ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ" Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο ππ αξηζκ. Γ6/Β/14826 (ΦΔΚ 1122/Β/2008) γηα θάζε θιηκαηηζηηθφ ζχζηεκα. Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε (δηάιπκα ρεκηθνχ πγξνχ, ςπθηέιαην, θίιηξα ιαδηνχ, θιπ) ζεσξνχληαη αλαιψζηκα θαη ην θφζηνο απηψλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Σα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ επηζθεπή ησλ βιαβψλ ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε (κνηέξ, ρεηξηζηήξηα, θίιηξα, ηκάληεο θ.α.) ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ ΔΓΤ. Δπηπιένλ πιηθά πνπ πηζαλφλ λα απαηηεζνχλ γηα επηζθεπή άιισλ βιαβψλ πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε ζπληήξεζε θαζψο θαη ην ςπθηηθφ κέζν ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο ζε πεξίπησζε λέαο δηαξξνήο ζα θαηαγξάθνληαη, ζα θνζηνινγνχληαη θαη ζα αληηθαζίζηαληαη κεηά απφ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη εηδηθή δηαδηθαζία απφζπξζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηα παξαιάβεη θαη λα ηεξήζεη ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία. Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε θάζεο εξγαζηψλ, παξέρεη (κε δήισζε Ν.1599/1986) εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία ζα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 12

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΙΧΝ ΙΔΡΑΡΥΧΝ 127 118 52 ΑΘΗΝΑ

ΣΡΙΧΝ ΙΔΡΑΡΥΧΝ 127 118 52 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ νηθ. 1670 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857200 2015-06-18

15PROC002857200 2015-06-18 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/ 6 / 2015 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Απιθμ. Ππωη.: ΔΓΤ/ 874 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σασ.Γ/νζη: Λ. Αλεξάνδπαρ 196 Ππορ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002427219 2014-11-25

14PROC002427219 2014-11-25 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 25/ 11 /2014 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Απιθμ. Ππωη: ΕΔΤ/ 1882 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σασ.Δ/νζη: Λ. Αλεξάνδπαρ 196 Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 13.07.2011, ημέπα Σεηάπηη, ζηα γξαθεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01 / 04 / 2016 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: Ε..Δ.Τ./ 875 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαρ.Δ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΚΖΜΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, 13 / 07 / 2016 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Απιθμ. Ππωη.: ΔΓΤ/ 1560 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925638 2015-07-21

15REQ002925638 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820748 2015-06-03

15PROC002820748 2015-06-03 5PROC002820748 205-06-03 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, 03 / 06 / 205 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 802 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 12/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 12/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 30 Μαΐνπ 2014 Έρνληεο ππφςε: ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 12/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Πιεξνθνξίεο : Μπάθα Οιπκπία Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003337382 2015-11-19

15REQ003337382 2015-11-19 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη Ανελκσζηήρων ζηο Πολιηιζηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα