Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων"

Transcript

1 Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων Ερευνητικό Έργο VICTIMS ( ) An Indirect Harmful Effect of Violence: Victimizing the Child and Re-victimizing the Woman-Mother Through her Child s Exposure to Violence Against Herself Sensitizing and creating awareness through research-product material, both transnational and differential according to the partner-context. (Cyprus, Italy, Romania, Slovakia) Μια ζμμεςθ επιηιμια επίδραςθ τθσ βίασ: Θ κυματοποίθςθ του παιδιοφ και θ επανακυματοποίθςθ τθσ γυναίκασ-μθτζρασ μζςω τθσ ζκκεςθσ του παιδιοφ τθσ ςτθ βία που δζχεται θ ίδια. Ευαιςκθτοποιώντασ και ενθμερώνοντασ με βάςθ υλικά που παρουςιάηουν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςε τοπικό και υπερεκνικό ςυγκείμενο (Κφπροσ, Ιταλία, Ρουμανία, λοβακία) (Funded by EU - Daphne III Programme & the University of Cyprus) (JLS/2008/DAP3/AG/1157) 1 Σ ε λ ί δ α

2 Ερευνθτικό Ζργο VICTIMS Η Σαυτότθτα του Ερευνθτικοφ Ζργου Σο ερευνθτικό ζργο VICTIMS (VI.C.T.I.MS = VIctimizing Children Through Injuring MotherS), το ςυντονιςμό του οποίου είχε το Πανεπιςτιμιο Κφπρου (υντονίςτρια: κακ. Μαίρθ Κουτςελίνθ), ςυγχρθματοδοτικθκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DAPHNE III (επιχορθγιςεισ ) για τθν περίοδο Σο ζργο ζχει πραγματοποιθκεί ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων τθσ ζδρασ UNESCO του Πανεπιςτθμίου Κφπρου για τθν Ιςότθτα και τθν Ενδυνάμωςθ των Φφλων, με τθ ςυμμετοχι ακόμθ τριϊν χωρϊν εταίρων (Ιταλίασ, Ρουμανίασ, και λοβακίασ) και ζχει ςτα αγγλικά τον εξισ τίτλο: An Indirect Harmful Effect of Violence: Victimizing the Child and Re-victimizing the Woman-Mother Through her Child s Exposure to Violence Against Herself. Sensitizing and creating awareness through research-product material, both transnational and differential according to the partner-context. Περίλθψθ Ζργου Σο ερευνθτικό ζργο VICTIMS ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε ςε τζςςερισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ςτθν Κφπρο, Ιταλία, Ρουμανία και λοβακία, με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ DAPHNE III (επιχορθγιςεισ ). Σο ερευνθτικό ζργο μελζτθςε ςτισ τζςςερισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ και ςφγκρινε πϊσ επθρεάηονται τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και ποια θ ςυμπεριφορά και οι ςτάςεισ τουσ ςε διάφορα περιβάλλοντα, μεταξφ των οποίων και το περιβάλλον του ςχολείου. Ο ςκοπόσ του ερευνθτικοφ ζργου VICTIMS ιταν διπλόσ: Αρχικά να διερευνιςει το κζμαπρόβλθμα τθσ ζμμεςθσ επιηιμιασ επίδραςθσ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν μθτζρων ςτα παιδιά τουσ, όταν αυτά εκτίκενται ςτθν ενδοοικογενειακι βία και το κζμα τθσ ενςυναίςκθςθσ των μθτζρων για τθν ζμμεςθ αυτι επίδραςθ τθσ βίασ ςτα παιδιά τουσ. Θ ζρευνα κάλυψε το κενό τθσ ζλλειψθσ ερευνθτικϊν δεδομζνων ςτο κζμα και τθσ ζλλειψθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και δράςθσ. Ο διπλόσ αυτόσ ςκοπόσ του ζργου επιτεφχκθκε μζςω: α) τθσ ςυλλογισ δεδομζνων ςε ςχζςθ με τθν επίγνωςθ των μθτζρων για τθν ζμμεςθ επιηιμια επίδραςθ τθσ βίασ που δζχονται οι ίδιεσ ςτα παιδιά τουσ, όταν αυτά εκτίκενται ςε αυτιν, β) τθσ διερεφνθςθσ τθσ ζμμεςθσ επιηιμιασ επίδραςθσ τθσ βίασ αυτισ ςτα παιδιά και τθσ ςφγκριςθσ των αντιλιψεων των παιδιϊν αυτϊν για τθ βία και για τθν αυτοεικόνα τουσ με αυτζσ παιδιϊν που δεν ζχουν εκτεκεί ςε ςκθνζσ βίασ κατά τθσ μθτζρασ τουσ, γ) τθσ παραγωγισ υλικοφ με βάςθ τα αποτελζςματα όπωσ εγχειρίδια με κατευκυντιριεσ γραμμζσ (για γονείσ, εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοφσ λειτουργοφσ), ενθμερωτικό εκπαιδευτικό υλικό, τθλεοπτικό ςποτ με κοινωνικό μινυμα, δ) τθσ ςυνεχοφσ διαδικτυακισ επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ και ε) τθσ πολυεπίπεδθσ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου. Σο ζργο ιταν καινοτόμο από πλευράσ περιεχομζνου και ερευνθτικισ μεκοδολογίασ και τα αποτελζςματά του μποροφν να ςυνειςφζρουν κατά πολφ ςτισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ και τθν πολιτικι τθσ Ε.Ε. ςχετικά με το κζμα τθσ ζμμεςθσ επιηιμιασ επίδραςθσ τθσ βίασ 2 Σ ε λ ί δ α

3 κατά των γυναικϊν - μθτζρων ςτα παιδιά τουσ όταν αυτά εκτίκενται ωσ μάρτυρεσ ςε αυτιν. Εταίροι υμμετζχοντεσ ςτο Ζργο Κφπροσ, Πανεπιςτιμιο Κφπρου Ιταλία, University of Rome Tre Ρουμανία, University of Oradea λοβακία, University of Presov υνεργαηόμενοι Φορείσ Εταίροι ςτο Ζργο Κφπροσ - Γραφείο Χειριςμοφ Θεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια, Αρχθγείο Αςτυνομίασ - φνδεςμοσ για τθν Πρόλθψθ και Αντιμετϊπιςθ τθσ Βίασ ςτθν Οικογζνεια - Παγκφπρια Οργάνωςθ Ελλινων Δαςκάλων (ΠΟΕΔ) - Αρχι Ραδιοτθλεόραςθσ Κφπρου - οςιαλιςτικι Γυναικεία Κίνθςθ - Ερευνθτικό Κζντρο Ιςότθτασ Φφλου (ΕΚΙΦ) - Μεςογειακό Ινςτιτοφτο πουδϊν Φφλου - Παρατθρθτιριο Ιςότθτασ Κφπρου - Γραφείο Επιτρόπου Προςταςίασ Δικαιωμάτων του Παιδιοφ - Γραφείο Επιτρόπου Διοικιςεωσ Ρουμανία - School Inspectorate of Bihor County of Romania - Police Department of Bihor County of Romania - National Association of School Psychologists λοβακία - ASCEND - Common Interest Women Association Mymamy Ο κοπόσ του Ερευνθτικοφ Ζργου α) Να εξετάςει τθν ζμμεςθ επιηιμια επίδραςθ τθσ βίασ κατά των μθτζρων ςτα παιδιά τουσ, όταν αυτά γίνονται μάρτυρεσ τθσ βίασ ςτο οικογενειακό περιβάλλον, β) Να διερευνιςει το βακμό ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ εκ μζρουσ των μθτζρων, γ) Να ευαιςκθτοποιιςει όλουσ τουσ φορείσ που εμπλζκονται ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν θλικίασ 9-11 με τθν παραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ που κα βαςίηεται ςτα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. Σα Κφρια Ερευνθτικά Ερωτιματα του Ζργου α) Τπάρχουν διαφορζσ μεταξφ παιδιϊν δθμοτικοφ ςχολείου τα οποία ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και άλλων παιδιϊν που δεν ζχουν εκτεκεί ςε βία, ωσ προσ τθ 3 Σ ε λ ί δ α

4 ςυμπεριφορά που υιοκετοφν όταν εκτίκενται τα ίδια ςτθ βία και/ι όταν γίνονται μάρτυρεσ ςκθνϊν βίασ; Τιοκετοφν βίαιθ ι πακθτικι ςυμπεριφορά; β) Τπάρχουν διαφορζσ μεταξφ παιδιϊν δθμοτικοφ ςχολείου τα οποία ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και άλλων παιδιϊν που δεν ζχουν εκτεκεί ςε βία, ωσ προσ τθν αυτοεικόνα τουσ και τθν αντίλθψι τουσ για τθ ςχολικι τουσ επίδοςθ; γ) Τπάρχουν διαφορζσ μεταξφ παιδιϊν δθμοτικοφ ςχολείου τα οποία ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και άλλων παιδιϊν που δεν ζχουν εκτεκεί ςε βία, ωσ προσ τισ απόψεισ που εκφράηουν για τθ μθτζρα τουσ ωσ πρότυπο; Μεκοδολογία α) υλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων από γραπτζσ μαρτυρίεσ που δόκθκαν από γυναίκεσ και παιδιά, κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ. Κφπροσ: 28 από γυναίκεσ, 8 από παιδιά Ιταλία: 58 από γυναίκεσ Ρουμανία: 20 από γυναίκεσ λοβακία: 24 από γυναίκεσ β) υλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων από θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ με γυναίκεσ - μθτζρεσ κφματα βίασ. Κφπροσ: 17 ςυνεντεφξεισ Ιταλία: 30 ςυνεντεφξεισ Ρουμανία: 28 ςυνεντεφξεισ λοβακία: 30 ςυνεντεφξεισ γ) Καταςκευι, πιλοτικι εφαρμογι και εξωτερικι αξιολόγθςθ του κφριου ερευνθτικοφ εργαλείου (ερωτθματολόγιο με 14 ςενάρια). Καταςκευι εργαλείου: ςυνεργαςία από όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ Πιλοτικι εφαρμογι: ςε όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ Εξωτερικι αξιολόγθςθ: ςε 805 μακθτζσ από Ελλάδα και λοβενία δ) Κφρια ζρευνα ςε κάκε ςυμμετζχουςα χϊρα με χοριγθςθ 2 δοκιμίων ςε δφο ομάδεσ παιδιϊν Δ, Ε και τ δθμοτικοφ: α) 40 παιδιά που ζχουν εκτεκεί ςε βία ςτο ςπίτι και β) 40 παιδιά τυχαία επιλεγμζνα. Χοριγθςθ δοκιμίου για το/τθ μακθτι/τρια με 14 ςενάρια. Σα ςενάρια ανταποκρίνονταν ςε όλουσ τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ και μελετοφςαν ςυγκεκριμζνα 6 παραμζτρουσ: - τθν αντίδραςθ του παιδιοφ ςε μια κανονικι-ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ - τθν αντίδραςθ του παιδιοφ όταν εκτίκεται άμεςα ςε βία - τθν αντίδραςθ του παιδιοφ όταν είναι μάρτυρασ βίασ - τθν αντίλθψθ του παιδιοφ για τθ μθτζρα του ωσ πρότυπο - τθν αντίλθψθ του παιδιοφ για τθν αυτοεικόνα του - τθν άποψθ του παιδιοφ για τθ ςχολικι του επίδοςθ Χοριγθςθ δοκιμίου για το/τθ μακθτι/τρια «Πώσ Αντιλαμβάνομαι Σον εαυτό μου» (Harter, 1985) 4 Σ ε λ ί δ α

5 Χοριγθςθ δοκιμίου για τον/τθν εκπαιδευτικό «Πώσ Αντιλαμβάνομαι Σθ υμπεριφορά Σου/Σθσ Μακθτι/τριάσ Μου» (Harter, 1985) ε) Ποιοτικι και ποςοτικι ανάλυςθ δεδομζνων και παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςε κάκε ςυμμετζχουςα χϊρα. Διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ ζκκεςθσ των παιδιϊν ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και ςφγκριςθ των αντιλιψεων και τθσ αυτοεικόνασ τουσ με τισ αντίςτοιχεσ αντιλιψεισ και αυτοεικόνα παιδιϊν που δεν ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ. ςτ) Παραγωγι και διάχυςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με το κζμα τθσ ζκκεςθσ των παιδιϊν ςτθ βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ Εγχειρίδια για εκπαιδευτικοφσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και γονείσ με τίτλο «Παιδιά μάρτυρεσ βίασ κατά τθσ μθτζρασ τουσ. Η αναγνώριςθ και θ αντιμετώπιςθ των αποτελεςμάτων τθσ κυματοποίθςθσ των παιδιών» ςε πζντε γλϊςςεσ (αγγλικά, ελλθνικά, ιταλικά, ρουμάνικα και ςλοβάκικα) Ενθμερωτικά φυλλάδια για το ερευνθτικό ζργο VICTIMS Διαφθμιςτικό κοινωνικό ςποτ 19 δευτερολζπτων Ανάλυςθ Δεδομζνων τθσ Κφριασ Ζρευνασ Για να απαντθκοφν τα ερευνθτικά ερωτιματα του ζργου χρθςιμοποιικθκαν τόςο ποςοτικζσ όςο και ποιοτικζσ μζκοδοι ζρευνασ. Για να μελετθκοφν οι διαφορζσ μεταξφ των δφο ομάδων παιδιϊν, χρθςιμοποιικθκαν Independent Sample T-Test και ANOVA παίρνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ αλλά και το φφλο ωσ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ. Για τα δεδομζνα που προζκυψαν από τισ 13 ανοιχτοφ τφπου ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου των ςεναρίων, χρθςιμοποιικθκε αρχικά ανάλυςθ περιεχομζνου, ανάλυςθ λόγου και κεματικι ανάλυςθ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιικθκαν και ποςοτικζσ μζκοδοι. Για τα δεδομζνα από το ερωτθματολόγιο των ςεναρίων, ωσ εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ χρθςιμοποιικθκαν οι παράμετροι που αναπτφχκθκαν για κάκε ομάδα ςεναρίων, ενϊ οι μζςοι όροι που υπολογίςτθκαν ιταν όλοι μικρότεροι ι ίςοι τθσ μονάδασ. Για τα δεδομζνα από το ερωτθματολόγιο τθσ Harter (1985) για το/τθ μακθτι/τρια, ωσ εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ χρθςιμοποιικθκαν οι 6 κλίμακεσ - επιμζρουσ τομείσ αυτοαντίλθψθσ. Για τα δεδομζνα από το ερωτθματολόγιο τθσ Harter (1985) για τον/τθν εκπαιδευτικό χρθςιμοποιικθκαν οι 5 κλίμακεσ αξιολόγθςθσ του/τθσ μακθτι/τριασ. Οι ερωτιςεισ κάκε κλίμακασ βακμολογοφνταν με 1, 2, 3 ι 4, με τισ υψθλότερεσ τιμζσ να αντανακλοφν υψθλότερα επίπεδα αυτοεκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ γι αυτό και οι μζςοι όροι που υπολογίςτθκαν ιταν όλοι μικρότεροι ι ίςοι του 4. 5 Σ ε λ ί δ α

6 Αποτελζςματα Κφριασ Ζρευνασ ςε Κάκε υμμετζχουςα Χϊρα Κφπροσ Α) χετικά με τθν αντίδραςθ του παιδιοφ ςε μια κανονικι-ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ (π.χ. ςυμμετοχι ςε ομαδικό παιχνίδι), χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, προζκυψαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 1, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ επικετικισ ςυμπεριφοράσ (t=-6.46, p=0.000) και τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ (t=7.19, p=0.000) ςε μια κανονικι - ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ. Σα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ εκφράςτθκαν με περιςςότερθ επικετικότθτα ςτισ απαντιςεισ τουσ (Mean=0.29) από ό,τι τα παιδιά που επιλζγθκαν τυχαία (Mean=0.00). Αντικζτωσ, τα παιδιά που δεν είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ μίλθςαν για πιο εποικοδομθτικοφσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ ςτισ απαντιςεισ τουσ (Mean=0.83) ςε ςχζςθ με τα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ (Mean=0.52). χετικά με τθν υιοκζτθςθ ανεκτικισ ςυμπεριφοράσ δεν βρζκθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν (t=- 0.99, p=0.322). Πίνακασ 1. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ αντίδραςή τουσ ςε μια κανονική-ςυνηθιςμζνη κατάςταςη παιδιών Υιοθέηηζη επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.29 (0.26) 0.00 (0.05) * Υιοθέηηζη ανεκηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.21 (0.20) 0.17 (0.14) Υιοθέηηζη εποικοδομηηικήρ 0.52 (0.23) 0.83 (0.14) * ζςμπεπιθοπάρ Β) χετικά με τθν αντίδραςθ του παιδιοφ όταν εκτίκεται άμεςα ςε βία (π.χ. εμπλοκι ςε καυγά), χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 2, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ επικετικισ ςυμπεριφοράσ (t=-4.75, p=0.000) και τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ (t=4.34, p=0.000). Πίνακασ 2. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ αντίδραςή τουσ, όταν εκτίθενται άμεςα ςε βία παιδιών Υιοθέηηζη επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.33 (0.29) 0.09 (0.10) * Υιοθέηηζη ανεκηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.31 (0.21) 0.35 (0.21) Υιοθέηηζη εποικοδομηηικήρ 0.40 (0.25) 0.62 (0.21) * ζςμπεπιθοπάρ 6 Σ ε λ ί δ α

7 Ζτςι, τα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ εκφράςτθκαν με περιςςότερθ επικετικότθτα ςτισ απαντιςεισ τουσ (Mean=0.33) από ό,τι τα παιδιά που επιλζγθκαν τυχαία (Mean=0.09). χετικά με τθν πικανι υιοκζτθςθ ανεκτικισ ςυμπεριφοράσ δεν βρζκθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν (t=0.77, p=0.444). Γ) χετικά με τθν αντίδραςθ του παιδιοφ όταν είναι μάρτυρασ βίασ (π.χ. βλζπει ζναν καυγά), χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, βρικαμε ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 3, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ επικετικισ ςυμπεριφοράσ (t=-5.33, p=0.000), τθν υιοκζτθςθ ανεκτικισ ςυμπεριφοράσ (t=-2.08, p=0.41) και τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ (t=5.13, p=0.000). Σα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ εκφράςτθκαν με περιςςότερθ επικετικότθτα ςτισ απαντιςεισ τουσ (Mean=0.26) από ό,τι τα παιδιά που επιλζγθκαν τυχαία (Mean=0.02). Παρόλο που οι μζςοι όροι δεν διζφεραν πολφ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν ωσ προσ τθν πικανι υιοκζτθςθ ανεκτικισ ςυμπεριφοράσ, εντοφτοισ τα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ ιταν αυτά που εκφράςτθκαν με περιςςότερθ ανεκτικότθτα ςτισ απαντιςεισ τουσ. Πίνακασ 3. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ ωσ προσ την αντίδραςή τουσ, όταν είναι μάρτυρεσ βίασ παιδιών Υιοθέηηζη επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.26 (0.26) 0.02 (0.10) * Υιοθέηηζη ανεκηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.12 (0.15) 0.06 (0.11) * Υιοθέηηζη εποικοδομηηικήρ 0.65 (0.29) 0.92 (0.13) * ζςμπεπιθοπάρ Χρθςιμοποιϊντασ, επίςθσ, ANOVA με ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ και το φφλο, βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των αγοριϊν και των κοριτςιϊν που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ επικετικισ (F=4.209, p=0.04) και εποικοδομθτικισ (F=4.780, p=0.03) ςυμπεριφοράσ. Ωςτόςο, το size effect για αυτζσ τισ διαφορζσ ιταν κάτω από το όριο του 0.06 για μια μζτρια επίδραςθ, γεγονόσ που δεν επιτρζπει τον εντοπιςμό διαφοράσ ι επίδραςθσ. Δ) χετικά με τθν αντίλθψθ του παιδιοφ για τθ μθτζρα ωσ πρότυπο, χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, βρικαμε ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 4, ωσ προσ τθν αντίλθψθ τθσ μθτζρασ ωσ μθ ιδανικοφ προτφπου (t=-2.05, p=0.043). Παρόλο που οι μζςοι όροι δεν διζφεραν πολφ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν ωσ προσ τθν αντίλθψθ τθσ μθτζρασ ωσ μθ ιδανικοφ προτφπου, εντοφτοισ τα παιδιά του δείγματοσ που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ είναι αυτά που τείνουν να μθ κεωροφν τθ μθτζρα τουσ ιδανικό πρότυπο ςε ςχζςθ με τα παιδιά που δεν ζχουν εκτεκεί ςε βία. 7 Σ ε λ ί δ α

8 Πίνακασ 4. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ ωσ προσ την αντίληψή τουσ για τη μητζρα τουσ ωσ πρότυπο παιδιών Μηηέπα υρ ιδανικό ππόηςπο 0.77 (0.28) 0.80 (0.25) Μηηέπα υρ μη ιδανικό ππόηςπο 0.10 (0.20) 0.02 (0.11) * Ανάγκη πποζηαζίαρ ηηρ μηηέπαρ 0.11 (0.21) 0.17 (0.24) Ε) χετικά με τισ απόψεισ του παιδιοφ για τθν αυτοεικόνα του, χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test με τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν ωσ προσ τθ μεταβλθτι τθσ χαμθλισ αυτοεικόνασ (t=-3.05, p=0.003) και τθ μεταβλθτι τθσ υψθλισ αυτοεικόνασ (t=3.05, p=0.003), όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 5. Σα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ ζδειξαν χαμθλότερα επίπεδα αυτοεκτίμθςθσ ςτισ απαντιςεισ τουσ, ενϊ τα παιδιά που επιλζγθκαν τυχαία ζδειξαν μεγαλφτερο βακμό αυτοεκτίμθςθσ. Πίνακασ 5. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ τισ απόψεισ τουσ για την αυτοεικόνα τουσ παιδιών Φαμηλή αςηοεικόνα 0.23 (0.25) 0.08 (0.18) * Υτηλή αςηοεικόνα 0.76 (0.25) 0.92 (0.18) * τ) χετικά με τισ απόψεισ του παιδιοφ για τθ ςχολικι του επίδοςθ, χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και με τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν εντοπίςτθκαν, μόνο, ωσ προσ τθ μεταβλθτι τθσ χαμθλισ ςχολικισ επίδοςθσ και ςχολικισ αποτυχίασ (t=-3.64, p=0.000), όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 6. Πίνακασ 6. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ τισ απόψεισ τουσ για τη ςχολική τουσ επίδοςη παιδιών t P Άπιζηη ζσολική επίδοζη 0.21 (0.26) 0.26 (0.27) Πολύ καλή ζσολική επίδοζη 0.37 (0.25) 0.44 (0.21) Καλή ζσολική επίδοζη 0.46 (0.24) 0.48 (0.22) Φαμηλή ζσολική επίδοζη αποηςσία 0.12 (0.17) 0.01 (0.05) * 8 Σ ε λ ί δ α

9 Σα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ εκφράςτθκαν με περιςςότερα αιςκιματα αποτυχίασ ςτισ απαντιςεισ τουσ (Mean=0.12) ςε ςφγκριςθ με τα παιδιά που επιλζγθκαν τυχαία (Mean=0.01). Χρθςιμοποιϊντασ, επίςθσ, ANOVA και λαμβάνοντασ ωσ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ και το φφλο, ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των αγοριϊν και των κοριτςιϊν που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ βρζκθκαν, μόνο, ωσ προσ τθ μεταβλθτι τθσ καλισ ςχολικισ επίδοςθσ (F=12.503, p=0.001) με τα κορίτςια να ζχουν πιο κετικι αντίλθψθ για τθ ςχολικι τουσ επίδοςθ. Η) χετικά με τισ απόψεισ του παιδιοφ για τον εαυτό του, όπωσ εκφράςτθκαν ςτο ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ τθσ Harter (1985), τα παιδιά του δείγματοσ που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ δεν είναι τόςο ευχαριςτθμζνα από τθ ςχολικι τουσ επίδοςθ (t=2.75, p=0.007), τθ ςυμπεριφορά τουσ (t=2.06, p=0.042), αλλά κι από τθν εξωτερικι τουσ εμφάνιςθ (t=2.00, p=0.049), όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 7. Πίνακασ 7. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ τισ απόψεισ τουσ για τον εαυτό τουσ ςτισ 6 κλίμακεσ - επιμζρουσ τομείσ αυτοαντίληψησ εκηεθεί ζε βία παιδιών Σσολική επίδοζη 2.87 (0.62) 3.25 (0.57) * Σσέζειρ με ζςνομήλικοςρ 2.98 (0.74) 3.12 (0.66) Αθληηική ικανόηηηα 2.99 (0.63) 2.97 (0.75) Εξυηεπική εμθάνιζη 2.87 (0.79) 3.19 (0.61) * Σςμπεπιθοπά 2.92 (0.55) 3.20 (0.59) * Αςηοεκηίμηζη 3.11 (0.69) 3.35 (0.62) Θ) Οι εκπαιδευτικοί των παιδιϊν του δείγματοσ αξιολόγθςαν τα παιδιά που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ με χαμθλότερθ ςχολικι επίδοςθ (t=3.26, p=0.002), τα παρουςίαςαν ωσ λιγότερο δθμοφιλι (t=2.31, p=0.024), ενϊ τουσ ζδωςαν χαμθλότερο ςκορ ςε επίπεδο ςυμπεριφοράσ (t=2.63, p=0.010) ςε ςφγκριςθ με τα παιδιά του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία, όπωσ φαίνεται από τον Πίνακα 8. Πίνακασ 8. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ την αξιολόγηςη του/τησ εκπαιδευτικοφ ςτισ 5 κλίμακεσ - επιμζρουσ τομείσ αξιολόγηςησ παιδιών Σσολική επίδοζη 2.58 (0.92) 3.20 (0.75) * Σσέζειρ με ζςνομήλικοςρ 2.76 (0.70) 3.17 (0.84) * Αθληηική ικανόηηηα 2.73 (0.59) 2.92 (0.86) Εξυηεπική εμθάνιζη 3.23 (0.63) 3.46 (0.64) Σςμπεπιθοπά 2.87 (0.87) 3.35 (0.77) * 9 Σ ε λ ί δ α

10 Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι, κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ που ζγινε ςτθν Κφπρο, οι εκπαιδευτικοί δεν ενθμερϊνονταν για το ποιοι μακθτζσ είχαν εντοπιςτεί με εμπειρίεσ ζκκεςθσ βίασ ςτο ςπίτι, ζτςι ϊςτε να μθν είναι προϊδεαςμζνοι είτε κετικά είτε αρνθτικά κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου για κάκε μακθτι/τρια. Ιταλία Α) χετικά με τθν αντίδραςθ του παιδιοφ ςε μια κανονικι-ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ (π.χ. ςυμμετοχι ςε ομαδικό παιχνίδι), χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, προζκυψαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 9, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ (t=2.17, p=0.033) ςε μια κανονικι - ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ. Σα παιδιά που δεν είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ μίλθςαν για πιο εποικοδομθτικοφσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ ςτισ απαντιςεισ τουσ (Mean=0.68) ςε ςχζςθ με τα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ (Mean=0.56). χετικά με τθν υιοκζτθςθ ανεκτικισ και επικετικισ ςυμπεριφοράσ δεν βρζκθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν. Πίνακασ 9. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ αντίδραςή τουσ ςε μια κανονική-ςυνηθιςμζνη κατάςταςη παιδιών Υιοθέηηζη επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.28 (0.30) 0.19 (0.24) Υιοθέηηζη ανεκηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.18 (0.17) 0.13 (0.14) Υιοθέηηζη εποικοδομηηικήρ 0.56 (0.26) 0.68 (0.24) * ζςμπεπιθοπάρ Β) χετικά με τθν αντίδραςθ του παιδιοφ όταν εκτίκεται άμεςα ςε βία (π.χ. εμπλοκι ςε καυγά), χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, δεν βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 10, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ επικετικισ ςυμπεριφοράσ, τθν υιοκζτθςθ ανεκτικισ ςυμπεριφοράσ και τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ. Πίνακασ 10. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ αντίδραςή τουσ, όταν εκτίθενται άμεςα ςε βία παιδιών Υιοθέηηζη επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.38 (0.27) 0.30 (0.22) Υιοθέηηζη ανεκηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.30 (0.20) 0.29 (0.20) Υιοθέηηζη εποικοδομηηικήρ 0.35 (0.21) 0.44 (0.21) ζςμπεπιθοπάρ 10 Σ ε λ ί δ α

11 Γ) χετικά με τθν αντίδραςθ του παιδιοφ όταν είναι μάρτυρασ βίασ (π.χ. βλζπει ζναν καυγά), χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, δεν βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 11, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ επικετικισ ςυμπεριφοράσ, τθν υιοκζτθςθ ανεκτικισ ςυμπεριφοράσ και τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ. Πίνακασ 11. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ αντίδραςή τουσ, όταν είναι μάρτυρεσ βίασ παιδιών Υιοθέηηζη επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.27 (0.22) 0.18 (0.20) Υιοθέηηζη ανεκηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.17 (0.25) 0.14 (0.19) Υιοθέηηζη εποικοδομηηικήρ 0.60 (0.31) 0.65 (0.28) ζςμπεπιθοπάρ Δ) χετικά με τθν αντίλθψθ του παιδιοφ για τθ μθτζρα ωσ πρότυπο, χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 12, ωσ προσ τθν αντίλθψθ τθσ μθτζρασ ωσ ιδανικοφ προτφπου (t=2.36, p=0.021) και ωσ προσ τθν ανάγκθ προςταςίασ τθσ μθτζρασ (t=-2.69, p=0.009). Σα παιδιά του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία τείνουν να κεωροφν τθ μθτζρα τουσ ιδανικό πρότυπο (Mean=0.80) ςε ςχζςθ με τα παιδιά που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ (Mean=0.64). Επίςθσ, ςτισ απαντιςεισ των παιδιϊν που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ διαφάνθκε πιο ζντονα θ ανάγκθ τουσ να προςτατζψουν τθ μθτζρα τουσ (Mean=0.27). Πίνακασ 12. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ ωσ προσ την αντίληψή τουσ για τη μητζρα τουσ ωσ πρότυπο παιδιών Μηηέπα υρ ιδανικό ππόηςπο 0.64 (0.32) 0.80 (0.29) * Μηηέπα υρ μη ιδανικό ππόηςπο 0.09 (0.22) 0.07 (0.18) Ανάγκη πποζηαζίαρ ηηρ μηηέπαρ 0.27 (0.28) 0.12 (0.22) * Ε) χετικά με τισ απόψεισ του παιδιοφ για τθν αυτοεικόνα του, χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test με τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, δε βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των παιδιϊν του δείγματοσ που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και των παιδιϊν του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία. 11 Σ ε λ ί δ α

12 Πίνακασ 13. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ τισ απόψεισ τουσ για την αυτοεικόνα τουσ παιδιών Υτηλή αςηοεικόνα 0.76 (0.23) 0.79 (0.26) Φαμηλή αςηοεικόνα 0.24 (0.23) 0.19 (0.25) τ) χετικά με τισ απόψεισ του παιδιοφ για τθ ςχολικι του επίδοςθ, χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και με τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, δεν εντοπίςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των παιδιϊν του δείγματοσ που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και των παιδιϊν του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία. Πίνακασ 14. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ τισ απόψεισ τουσ για τη ςχολική τουσ επίδοςη παιδιών t P Άπιζηη ζσολική επίδοζη 0.22 (0.30) 0.29 (0.29) Πολύ καλή ζσολική επίδοζη 0.29 (0.24) 0.34 (0.25) Καλή ζσολική επίδοζη 0.51 (0.27) 0.48 (0.23) Φαμηλή ζσολική επίδοζη αποηςσία 0.12 (0.18) 0.07 (0.13) Εντοφτοισ, με βάςθ το πϊσ εκφράςτθκαν τα παιδιά ςτο ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ τθσ Harter (1985), τα παιδιά του δείγματοσ που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ φαίνεται να μθν είναι τόςο ευχαριςτθμζνα από τθ ςχολικι τουσ επίδοςθ (t=2.26, p=0.027) ςε ςφγκριςθ με τα παιδιά που επιλζγθκαν τυχαία, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 15. Πίνακασ 15. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ τισ απόψεισ τουσ για τον εαυτό τουσ ςτισ 6 κλίμακεσ - επιμζρουσ τομείσ αυτοαντίληψησ εκηεθεί ζε βία παιδιών Σσολική επίδοζη 2.57 (0.50) 2.87 (0.66) * Σσέζειρ με ζςνομήλικοςρ 2.74 (0.57) 2.92 (0.65) Αθληηική ικανόηηηα 2.77 (0.48) 2.68 (0.56) Εξυηεπική εμθάνιζη 2.80 (0.72) 2.85 (0.84) Σςμπεπιθοπά 2.65 (0.58) 2.70 (0.62) Αςηοεκηίμηζη 3.02 (0.54) 3.09 (0.65) Η) χετικά με τισ απόψεισ του παιδιοφ για τον εαυτό του ωσ προσ τισ υπόλοιπεσ ψυχομετρικζσ κλίμακεσ του ερωτθματολογίου αυτοαξιολόγθςθσ τθσ Harter (1985), δεν 12 Σ ε λ ί δ α

13 εντοπίςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των παιδιϊν του δείγματοσ που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και των παιδιϊν του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 15. Θ) Οι εκπαιδευτικοί των παιδιϊν του δείγματοσ αξιολόγθςαν τα παιδιά που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ με χαμθλότερθ ςχολικι επίδοςθ (t=2.96, p=0.004), τα παρουςίαςαν ωσ λιγότερο δθμοφιλι (t=4.03, p=0.000), ενϊ τουσ ζδωςαν χαμθλότερο ςκορ ςε επίπεδο ςυμπεριφοράσ (t=3.41, p=0.001) αλλά και ςε επίπεδο ακλθτικϊν δεξιοτιτων (t=3.88, p=0.000) ςε ςφγκριςθ με τα παιδιά του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία, όπωσ φαίνεται από τον Πίνακα 16. Πίνακασ 16. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ την αξιολόγηςη του/τησ εκπαιδευτικοφ ςτισ 5 κλίμακεσ - επιμζρουσ τομείσ αξιολόγηςησ παιδιών Σσολική επίδοζη 2.28 (0.89) 2.90 (0.96) * Σσέζειρ με ζςνομήλικοςρ 2.58 (0.90) 3.32 (0.71) * Αθληηική ικανόηηηα 2.50 (0.78) 3.08 (0.53) * Εξυηεπική εμθάνιζη 3.09 (0.77) 3.27 (0.70) Σςμπεπιθοπά 2.52 (1.07) 3.27 (0.87) * Ρουμανία Α) χετικά με τθν αντίδραςθ του παιδιοφ ςε μια κανονικι-ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ (π.χ. ςυμμετοχι ςε ομαδικό παιχνίδι), χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, προζκυψαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 17, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ επικετικισ ςυμπεριφοράσ (t=-2.11, p=0.037) και τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ (t=2.60, p=0.011) ςε μια κανονικι - ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ. Πίνακασ 17. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ αντίδραςή τουσ ςε μια κανονική-ςυνηθιςμζνη κατάςταςη παιδιών T p Υιοθέηηζη επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.20 (0.18) 0.11 (0.17) * Υιοθέηηζη ανεκηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.17 (0.19) 0.11 (0.15) Υιοθέηηζη εποικοδομηηικήρ 0.65 (0.26) 0.78 (0.21) * ζςμπεπιθοπάρ Ζτςι, τα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ εκφράςτθκαν με περιςςότερθ επικετικότθτα ςτισ απαντιςεισ τουσ (Mean=0.20) από ό,τι τα παιδιά που 13 Σ ε λ ί δ α

14 επιλζγθκαν τυχαία (Mean=0.11). Αντικζτωσ, τα παιδιά που δεν είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ μίλθςαν για πιο εποικοδομθτικοφσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ ςτισ απαντιςεισ τουσ (Mean=0.78) ςε ςχζςθ με τα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ (Mean=0.65). χετικά με τθν υιοκζτθςθ ανεκτικισ ςυμπεριφοράσ δεν βρζκθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν (t=-1.51, p=0.135). B) χετικά με τθν αντίδραςθ του παιδιοφ όταν εκτίκεται άμεςα ςε βία (π.χ. εμπλοκι ςε καυγά), χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, δε βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 18, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ επικετικισ ςυμπεριφορά, τθν υιοκζτθςθ ανεκτικισ ςυμπεριφοράσ και τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ. Πίνακασ 18. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ αντίδραςή τουσ, όταν εκτίθενται άμεςα ςε βία εκηεθεί ζε βία παιδιών Υιοθέηηζη επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.17 (0.20) 0.13 (0.18) Υιοθέηηζη ανεκηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.43 (0.21) 0.39 (0.20) Υιοθέηηζη εποικοδομηηικήρ 0.43 (0.23) 0.52 (0.25) ζςμπεπιθοπάρ Γ) χετικά με τθν αντίδραςθ του παιδιοφ όταν είναι μάρτυρασ βίασ (π.χ. βλζπει ζναν καυγά), χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 19, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ ανεκτικισ ςυμπεριφοράσ (t=-2.43, p=0.017) και τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ (t=2.12, p=0.037). Σα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ εκφράςτθκαν με περιςςότερθ ανεκτικότθτα ςτισ απαντιςεισ τουσ (Mean=0.19) από ό,τι τα παιδιά που επιλζγθκαν τυχαία (Mean=0.10). Αντικζτωσ, τα παιδιά που δεν είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ μίλθςαν για πιο εποικοδομθτικοφσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ ςτισ απαντιςεισ τουσ (Mean=0.79) ςε ςχζςθ με τα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ (Mean=0.69). χετικά με τθν υιοκζτθςθ επικετικισ ςυμπεριφοράσ όταν το παιδί είναι μάρτυρασ βίασ δεν βρζκθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν (t=0.71, p=0.482). Πίνακασ 19. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ αντίδραςή τουσ, όταν είναι μάρτυρεσ βίασ παιδιών Υιοθέηηζη επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.10 (0.15) 0.12 (0.16) Υιοθέηηζη ανεκηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.19 (0.19) 0.10 (0.14) * Υιοθέηηζη εποικοδομηηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.69 (0.24) 0.79 (0.19) * 14 Σ ε λ ί δ α

15 Δ) χετικά με τθν αντίλθψθ του παιδιοφ για τθ μθτζρα ωσ πρότυπο, χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, δεν προζκυψαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των παιδιϊν του δείγματοσ που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και των παιδιϊν του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία. Πίνακασ 20. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ ωσ προσ την αντίληψή τουσ για τη μητζρα τουσ ωσ πρότυπο παιδιών Μηηέπα υρ ιδανικό ππόηςπο 0.73 (0.29) 0.78 (0.27) Μηηέπα υρ μη ιδανικό ππόηςπο 0.06 (0.19) 0.00 (0.00) Ανάγκη πποζηαζίαρ ηηρ μηηέπαρ 0.21 (0.27) 0.22 (0.27) Ε) χετικά με τισ απόψεισ του παιδιοφ για τθν αυτοεικόνα του, χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test με τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, δεν βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των παιδιϊν του δείγματοσ που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και των παιδιϊν του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία, όπωσ φαίνεται από τον Πίνακα 21. Πίνακασ 21. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ τισ απόψεισ τουσ για την αυτοεικόνα τουσ παιδιών Υτηλή αςηοεικόνα 0.71 (0.28) 0.78 (0.23) Φαμηλή αςηοεικόνα 0.28 (0.28) 0.22 (0.23) Στ) χετικά με τισ απόψεισ του παιδιοφ για τθ ςχολικι του επίδοςθ, χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και με τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, δεν εντοπίςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των παιδιϊν του δείγματοσ που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και των παιδιϊν του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία, όπωσ φαίνεται κι από τον Πίνακα 22. Πίνακασ 22. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ τισ απόψεισ τουσ για τη ςχολική τουσ επίδοςη παιδιών t P Άπιζηη ζσολική επίδοζη 0.22 (0.31) 0.33 (0.32) Πολύ καλή ζσολική επίδοζη 0.31 (0.22) 0.38 (0.25) Καλή ζσολική επίδοζη 0.52 (0.23) 0.44 (0.26) Φαμηλή ζσολική επίδοζη αποηςσία 0.11 (0.15) 0.05 (0.15) Σ ε λ ί δ α

16 Η) χετικά με τισ απόψεισ του παιδιοφ για τον εαυτό του ωσ προσ τισ 6 ψυχομετρικζσ κλίμακεσ του ερωτθματολογίου αυτοαξιολόγθςθσ τθσ Harter (1985), δεν εντοπίςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των παιδιϊν του δείγματοσ που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και των παιδιϊν του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία. Πίνακασ 23. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ τισ απόψεισ τουσ για τον εαυτό τουσ ςτισ 6 κλίμακεσ - επιμζρουσ τομείσ αυτοαντίληψησ εκηεθεί ζε βία παιδιών Σσολική επίδοζη 2.34 (0.39) 2.41 (0.41) Σσέζειρ με ζςνομήλικοςρ 2.29 (0.51) 2.29 (0.47) Αθληηική ικανόηηηα 2.32 (0.36) 2.46 (0.43) Εξυηεπική εμθάνιζη 2.40 (0.42) 2.51 (0.33) Σςμπεπιθοπά 2.25 (0.41) 2.24 (0.37) Αςηοεκηίμηζη 2.29 (0.52) 2.34 (0.30) Θ) Οι εκπαιδευτικοί των παιδιϊν του δείγματοσ αξιολόγθςαν τα παιδιά που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ με χαμθλότερθ ςχολικι επίδοςθ (t=2.39, p=0.019), αλλά τα παρουςίαςαν ωσ πιο δθμοφιλι (t=-2.90, p=0.005) και με καλφτερο επίπεδο ςυμπεριφοράσ (t=-5.27, p=0.000) ςε ςφγκριςθ με τα παιδιά του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία, όπωσ φαίνεται από τον Πίνακα 24. Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι, κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ που ζγινε ςτθ Ρουμανία, οι εκπαιδευτικοί ιταν ενιμεροι για το ποιοι μακθτζσ είχαν εντοπιςτεί με εμπειρίεσ ζκκεςθσ βίασ ςτο ςπίτι και άρα πικανόν να επθρεάςτθκαν κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου για κάκε μακθτι/τρια. Πίνακασ 24. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ την αξιολόγηςη του/τησ εκπαιδευτικοφ ςτισ 5 κλίμακεσ - επιμζρουσ τομείσ αξιολόγηςησ παιδιών Σσολική επίδοζη 2.45 (0.40) 2.65 (0.38) * Σσέζειρ με ζςνομήλικοςρ 2.60 (0.39) 2.34 (0.43) * Αθληηική ικανόηηηα 2.33 (0.34) 2.30 (0.37) Εξυηεπική εμθάνιζη 2.23 (0.28) 2.12 (0.24) Σςμπεπιθοπά 3.00 (0.62) 2.37 (0.48) * λοβακία Α) χετικά με τθν αντίδραςθ του παιδιοφ ςε μια κανονικι-ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ (π.χ. ςυμμετοχι ςε ομαδικό παιχνίδι), χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, προζκυψαν 16 Σ ε λ ί δ α

17 ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 25, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ ανεκτικισ ςυμπεριφοράσ (t=-2.93, p=0.004) και τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ (t=2.46, p=0.016) ςε μια κανονικι - ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ. Σα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ εκφράςτθκαν με περιςςότερθ ανεκτικότθτα ςτισ απαντιςεισ τουσ (Mean=0.24) από ό,τι τα παιδιά που επιλζγθκαν τυχαία (Mean=0.13). Αντικζτωσ, τα παιδιά που δεν είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ μίλθςαν για πιο εποικοδομθτικοφσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ ςτισ απαντιςεισ τουσ (Mean=0.76) ςε ςχζςθ με τα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ (Mean=0.64). χετικά με τθν υιοκζτθςθ επικετικισ ςυμπεριφοράσ δεν βρζκθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν (t=- 0.42, p=0.674). Εντοφτοισ, ςυγκρίνοντασ τισ απόψεισ αγοριϊν και κοριτςιϊν τθσ ομάδασ παιδιϊν του δείγματοσ που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ, τα αγόρια φαίνεται να είναι πιο επικετικά. Πίνακασ 25. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ αντίδραςή τουσ ςε μια κανονική-ςυνηθιςμζνη κατάςταςη παιδιών Υιοθέηηζη επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.12 (0.17) 0.11 (0.16) Υιοθέηηζη ανεκηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.24 (0.20) 0.13 (0.13) * Υιοθέηηζη εποικοδομηηικήρ 0.64 (0.25) 0.76 (0.20) * ζςμπεπιθοπάρ Β) χετικά με τθν αντίδραςθ του παιδιοφ όταν εκτίκεται άμεςα ςε βία (π.χ. εμπλοκι ςε καυγά), χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, δεν προζκυψαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 26, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ επικετικισ ςυμπεριφοράσ, τθν υιοκζτθςθ ανεκτικισ ςυμπεριφοράσ και τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ. Πίνακασ 26. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ αντίδραςή τουσ, όταν εκτίθενται άμεςα ςε βία παιδιών Υιοθέηηζη επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.15 (0.17) 0.14 (0.14) Υιοθέηηζη ανεκηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.39 (0.23) 0.37 (0.16) Υιοθέηηζη εποικοδομηηικήρ 0.46 (0.22) 0.52 (0.19) ζςμπεπιθοπάρ Χρθςιμοποιϊντασ, επίςθσ, ANOVA με ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ και το φφλο, βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των αγοριϊν και των κοριτςιϊν που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ 17 Σ ε λ ί δ α

18 επικετικισ ςυμπεριφοράσ (F=4.005, p=0.049). Ωςτόςο, το size effect για αυτζσ τισ διαφορζσ ιταν κάτω από το όριο του 0.06 για μια μζτρια επίδραςθ, γεγονόσ που δεν επιτρζπει τον εντοπιςμό διαφοράσ ι επίδραςθσ. τατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των αγοριϊν και των κοριτςιϊν που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ βρζκθκαν και ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ (F=5.840, p=0.018) με τα κορίτςια να επιλζγουν πιο εποικοδομθτικζσ ςυμπεριφορζσ όταν εκτίκενται άμεςα ςε βία. Γ) χετικά με τθν αντίδραςθ του παιδιοφ όταν είναι μάρτυρασ βίασ (π.χ. βλζπει ζναν καυγά), χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, δεν προζκυψαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 27, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ επικετικισ ςυμπεριφοράσ, τθν υιοκζτθςθ ανεκτικισ ςυμπεριφοράσ και τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ. Πίνακασ 27. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ αντίδραςή τουσ, όταν είναι μάρτυρεσ βίασ παιδιών Υιοθέηηζη επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.13 (0.14) 0.12 (0.17) Υιοθέηηζη ανεκηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 0.19 (0.15) 0.16 (0.15) Υιοθέηηζη εποικοδομηηικήρ 0.67 (0.19) 0.72 (0.21) ζςμπεπιθοπάρ Χρθςιμοποιϊντασ, επίςθσ, ANOVA με ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ και το φφλο, βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των αγοριϊν και των κοριτςιϊν που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ, ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ επικετικισ ςυμπεριφοράσ (F=11.461, p=0.001) όταν είναι μάρτυρεσ βίασ με τα αγόρια να εκφράηονται με εντονότερο κυμό και επικετικότθτα ςτισ απαντιςεισ τουσ. τατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των αγοριϊν και των κοριτςιϊν που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ βρζκθκαν και ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ εποικοδομθτικισ ςυμπεριφοράσ (F=7.134, p=0.009) με τα κορίτςια να επιλζγουν πιο εποικοδομθτικζσ ςυμπεριφορζσ όταν είναι μάρτυρεσ βίασ. Δ) χετικά με τθν αντίλθψθ του παιδιοφ για τθ μθτζρα ωσ πρότυπο, χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και λαμβάνοντασ τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 28, ωσ προσ τθν ανάγκθ προςταςίασ τθσ μθτζρασ (t=-2.10, p=0.039). τισ απαντιςεισ τουσ, τα παιδιά του δείγματοσ που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ εξζφραςαν πιο ζντονα τθν ανάγκθ τουσ να προςτατζψουν τθ μθτζρα τουσ (Mean=0.17) ςε ςχζςθ με τα παιδιά του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία. 18 Σ ε λ ί δ α

19 Πίνακασ 28. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ ωσ προσ την αντίληψή τουσ για τη μητζρα τουσ ωσ πρότυπο παιδιών Μηηέπα υρ ιδανικό ππόηςπο 0.71 (0.32) 0.80 (0.29) Μηηέπα υρ μη ιδανικό ππόηςπο 0.11 (0.24) 0.12 (0.25) Ανάγκη πποζηαζίαρ ηηρ μηηέπαρ 0.17 (0.24) 0.07 (0.18) * Ε) χετικά με τισ απόψεισ του παιδιοφ για τθν αυτοεικόνα του, χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test με τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των 2 ομάδων παιδιϊν ωσ προσ τθ μεταβλθτι τθσ χαμθλισ αυτοεικόνασ (t=-2.516, p=0.014) και τθ μεταβλθτι τθσ υψθλισ αυτοεικόνασ (t=2.850, p=0.006), όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 29. Σα παιδιά που είχαν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ ζδειξαν χαμθλότερα επίπεδα αυτοεκτίμθςθσ ςτισ απαντιςεισ τουσ, ενϊ τα παιδιά που επιλζγθκαν τυχαία ζδειξαν μεγαλφτερο βακμό αυτοεκτίμθςθσ. Πίνακασ 29. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ τισ απόψεισ τουσ για την αυτοεικόνα τουσ εκηεθεί ζε βία παιδιών Υτηλή αςηοεικόνα 0.67 (0.27) 0.83 (0.25) * Φαμηλή αςηοεικόνα 0.32 (0.28) 0.17 (0.25) * Στ) χετικά με τισ απόψεισ του παιδιοφ για τθ ςχολικι του επίδοςθ, χρθςιμοποιϊντασ Independent samples T-test και με τθν ζκκεςθ ςε βία κατά τθσ μθτζρασ ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, δεν προζκυψαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των παιδιϊν του δείγματοσ που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και των παιδιϊν του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία, όπωσ φαίνεται κι από τον Πίνακα 30. Πίνακασ 30. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ τισ απόψεισ τουσ για τη ςχολική τουσ επίδοςη παιδιών t P Άπιζηη ζσολική επίδοζη 0.18 (0.27) 0.23 (0.26) Πολύ καλή ζσολική επίδοζη 0.31 (0.24) 0.32 (0.21) Καλή ζσολική επίδοζη 0.52 (0.25) 0.51 (0.22) Φαμηλή ζσολική επίδοζη αποηςσία 0.11 (0.18) 0.08 (0.16) Σ ε λ ί δ α

20 Η) χετικά με τισ απόψεισ του παιδιοφ για τον εαυτό του, όπωσ εκφράςτθκαν ςτο ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ τθσ Harter (1985), τα παιδιά του δείγματοσ που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ δεν είναι τόςο ευχαριςτθμζνα από τθ ςχολικι τουσ επίδοςθ (t=3.652, p=0.000), αιςκάνονται λιγότερο κοινωνικά αποδεκτά και δθμοφιλι (t=3.823, p=0.000), ενϊ ζχουν και χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και δεν είναι ευχαριςτθμζνα με τον τρόπο που ηουν (t=2.462, p=0.016), όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 31. Πίνακασ 31. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ τισ απόψεισ τουσ για τον εαυτό τουσ ςτισ 6 κλίμακεσ - επιμζρουσ τομείσ αυτοαντίληψησ εκηεθεί ζε βία παιδιών Σσολική επίδοζη 2.49 (0.55) 2.93 (0.51) * Σσέζειρ με ζςνομήλικοςρ 2.55 (0.43) 2.96 (0.53) * Αθληηική ικανόηηηα 2.59 (0.50) 2.68 (0.53) Εξυηεπική εμθάνιζη 2.91 (0.65) 3.09 (0.60) Σςμπεπιθοπά 2.67 (0.50) 2.74 (0.54) Αςηοεκηίμηζη 2.85 (0.49) 3.13 (0.50) * Θ) Οι εκπαιδευτικοί των παιδιϊν του δείγματοσ αξιολόγθςαν τα παιδιά που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ με χαμθλότερθ ςχολικι επίδοςθ (t=5.227, p=0.000), τα παρουςίαςαν ωσ λιγότερο δθμοφιλι (t=5.011, p=0.000) και λιγότερο ευπαρουςίαςτα (t=3.654, p=0.000), ενϊ τουσ ζδωςαν χαμθλότερο ςκορ ςε επίπεδο ακλθτικϊν δεξιοτιτων (t=2.632, p=0.010) και ςυμπεριφοράσ (t=4.452, p=0.000) ςε ςφγκριςθ με τα παιδιά του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία, όπωσ φαίνεται από τον Πίνακα 32. Πίνακασ 32. φγκριςη παιδιϊν που ζχουν εκτεθεί ςε βία κατά τησ μητζρασ και παιδιϊν τυχαίου δείγματοσ, ωσ προσ την αξιολόγηςη του/τησ εκπαιδευτικοφ ςτισ 5 κλίμακεσ - επιμζρουσ τομείσ αξιολόγηςησ παιδιών Σσολική επίδοζη 2.47 (0.82) 3.39 (0.71) * Σσέζειρ με ζςνομήλικοςρ 2.63 (0.83) 3.50 (0.71) * Αθληηική ικανόηηηα 2.66 (0.81) 3.13 (0.78) * Εξυηεπική εμθάνιζη 3.05 (0.86) 3.71 (0.72) * Σςμπεπιθοπά 2.52 (1.00) 3.45 (0.80) * 20 Σ ε λ ί δ α

21 Γενικά Αποτελζςματα του Ζργου τθν Κφπρο ςυγκεκριμζνα φάνθκε ότι τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να υιοκετοφν επικετικι ςυμπεριφορά ςε τρεισ περιπτϊςεισ, ςε μια κανονικι ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ (π.χ. ςυμμετοχι ςε ομαδικό παιχνίδι), όταν εκτίκενται ςε βία (π.χ. εμπλοκι ςε καυγά) και όταν γίνονται μάρτυρεσ ςκθνϊν βίασ (π.χ. βλζπουν ζναν καυγά). Όταν μάλιςτα τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ γίνονται μάρτυρεσ ςκθνϊν βίασ, τείνουν να είναι επίςθσ και ανεκτικά ςε αντίκεςθ με τα παιδιά που δεν ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ, τα οποία τείνουν και ςτισ τρεισ περιπτϊςεισ να επιλζγουν πιο εποικοδομθτικοφσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ. Θ διαφορά μεταξφ των δφο ομάδων παιδιϊν ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ πιο εποικοδομθτικϊν τρόπων ςυμπεριφοράσ φάνθκε και ςτθν Ιταλία, μόνο όμωσ ςτθν περίπτωςθ μιασ κανονικισ ςυνθκιςμζνθσ κατάςταςθσ. Αντικζτωσ, ςτθ Ρουμανία τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να υιοκετοφν επικετικι ςυμπεριφορά ςε μια κανονικι ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ (π.χ. ςυμμετοχι ςε ομαδικό παιχνίδι), ενϊ όταν γίνονται μάρτυρεσ ςκθνϊν βίασ (π.χ. βλζπουν ζναν καυγά) τείνουν να είναι πιο ανεκτικά. Σζλοσ, ςτθ λοβακία τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να υιοκετοφν πιο ανεκτικζσ ςυμπεριφορζσ ςε μια κανονικι ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ, ενϊ δεν εντοπίςτθκαν διαφορζσ ςτισ άλλεσ δφο περιπτϊςεισ. χετικά με τθν αντίλθψθ του παιδιοφ για τθ μθτζρα ωσ πρότυπο, ςτθν Κφπρο ιδιαίτερα φάνθκε ότι τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να κεωροφν τθ μθτζρα τουσ ωσ μθ ιδανικό πρότυπο ςε ςχζςθ με τα παιδιά που δεν ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ. τθν Ιταλία, δε, φάνθκε ότι τα παιδιά που επιλζγθκαν τυχαία τείνουν να κεωροφν τθ μθτζρα τουσ ιδανικό πρότυπο, ενϊ τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία τείνουν να νιϊκουν ότι πρζπει να προςτατζψουν τθ μθτζρα τουσ. Θ ανάγκθ των παιδιϊν που εκτίκενται ςε βία να προςτατζψουν τθ μθτζρα τουσ φάνθκε και ςτθν λοβακία, ενϊ ςτθ Ρουμανία δεν εντοπίςτθκαν διαφορζσ μεταξφ των δφο ομάδων παιδιϊν ωσ προσ τθν αντίλθψι τουσ για τθ μθτζρα τουσ ωσ πρότυπο. τθν Κφπρο επίςθσ τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να ζχουν χαμθλότερα επίπεδα αυτοεκτίμθςθσ και αυτοεικόνασ, κακϊσ αιςκάνονται λιγότερο δθμοφιλι από άλλα παιδιά τθσ θλικίασ τουσ. Ακόμθ, τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να μθν είναι ευχαριςτθμζνα από τθ ςυμπεριφορά τουσ και τθν εξωτερικι τουσ εμφάνιςθ, ενϊ τα παιδιά που δεν ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να ζχουν γενικά υψθλότερα επίπεδα αυτοεικόνασ. τθν Ιταλία και ςτθ Ρουμανία δεν εντοπίςτθκαν τζτοιεσ διαφορζσ, ενϊ ςτθ λοβακία τα αποτελζςματα ιταν ίδια με αυτά τθσ Κφπρου. χετικά με τισ απόψεισ των παιδιοφ για τθν ςχολικι τουσ επίδοςθ, ςτθν Κφπρο ςυγκεκριμζνα φάνθκε ότι τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ ζχουν τθν τάςθ να μθν είναι ευχαριςτθμζνα από τθ ςχολικι τουσ επίδοςθ αξιολογϊντασ τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ αποτυχθμζνουσ. Αντικζτωσ, τα παιδιά που δεν ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να κεωροφν ότι τα πθγαίνουν πολφ καλά ςτο ςχολείο αξιολογϊντασ τουσ εαυτοφσ τουσ με υψθλά ςκορ ςτθν παράμετρο τθσ ςχολικισ επίδοςθσ. 21 Σ ε λ ί δ α

22 Σο ίδιο αποτζλεςμα προζκυψε και ςτθν Ιταλία κακϊσ τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να μθν είναι ευχαριςτθμζνα από τθ ςχολικι τουσ επίδοςθ. τθ Ρουμανία δεν εντοπίςτθκαν τζτοιεσ διαφορζσ μεταξφ των δφο ομάδων παιδιϊν, ενϊ ςτθ λοβακία επίςθσ τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να μθν είναι ευχαριςτθμζνα από τθ ςχολικι τουσ επίδοςθ. Σζλοσ, ςτθν Κφπρο οι εκπαιδευτικοί αξιολόγθςαν τα παιδιά που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ με χαμθλότερθ ςχολικι επίδοςθ, τα παρουςίαςαν ωσ λιγότερο δθμοφιλι, ενϊ τουσ ζδωςαν χαμθλότερο ςκορ ςε επίπεδο ςυμπεριφοράσ ςε ςφγκριςθ με τα παιδιά του δείγματοσ που επιλζγθκαν τυχαία. τθν Ιταλία, εκτόσ από τα χαμθλά ςκορ ςε αυτοφσ τουσ τομείσ, οι εκπαιδευτικοί αξιολόγθςαν τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ και ωσ λιγότερο ικανά ςε επίπεδο ακλθτικϊν δεξιοτιτων. Αντικζτωσ, ςτθ Ρουμανία, ενϊ οι εκπαιδευτικοί αξιολόγθςαν τα παιδιά που ζχουν εκτεκεί ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ με χαμθλότερθ ςχολικι επίδοςθ, εντοφτοισ τα παρουςίαςαν ωσ πιο δθμοφιλι και με καλφτερο επίπεδο ςυμπεριφοράσ ςε ςφγκριςθ με τα παιδιά που επιλζγθκαν τυχαία. τθ λοβακία, οι εκπαιδευτικοί δεν ζδωςαν ςτα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ υψθλό ςκορ ςε κανζνα από τουσ επιμζρουσ τομείσ αξιολόγθςθσ, κακϊσ τα παρουςίαςαν ωσ λιγότερο καλοφσ μακθτζσ, λιγότερο δθμοφιλι και λιγότερο ευπαρουςίαςτα, ενϊ τουσ ζδωςαν χαμθλότερο ςκορ ςε επίπεδο ακλθτικϊν δεξιοτιτων και ςυμπεριφοράσ ςε ςφγκριςθ με τα παιδιά που επιλζγθκαν τυχαία. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα του ζργου ςε κάκε ςυμμετζχουςα χϊρα, τα γενικά αποτελζςματα του ερευνθτικοφ ζργου VICTIMS ςε όλεσ τισ χϊρεσ είναι τα ακόλουκα: α) Σα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να επιλζγουν επικετικι ςυμπεριφορά, τόςο όταν εκτίκενται ςε βία (π.χ. εμπλοκι ςε καυγά), όςο και όταν γίνονται μάρτυρεσ ςκθνϊν βίασ (π.χ. βλζπουν ζναν καυγά). Σα αγόρια είναι αυτά που τείνουν να είναι περιςςότερο επικετικά και να εξωτερικεφουν με πιο ζντονο τρόπο ςυναιςκιματα κυμοφ, β) Σα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν επίςθσ να επιδεικνφουν περιςςότερθ ανεκτικότθτα και να επιλζγουν πιο πακθτικζσ ςυμπεριφορζσ ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ (π.χ. ςυμμετοχι ςε παιχνίδι), αλλά και όταν γίνονται μάρτυρεσ ςκθνϊν βίασ (π.χ. βλζπουν ζναν καυγά). Σα κορίτςια είναι αυτά που τείνουν να υιοκετοφν πιο ανεκτικζσ ςυμπεριφορζσ και να μθν εξωτερικεφουν τα ςυναιςκιματά τουσ, γ) Σα παιδιά που εκτίκενται ςε βία ςε βάροσ τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να ζχουν χαμθλότερα επίπεδα αυτοεκτίμθςθσ και αυτοεικόνασ. Αιςκάνονται λιγότερο αποδεκτά από τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ και λιγότερο δθμοφιλι ανάμεςα ςτουσ ςθμαντικοφσ άλλουσ δαςκάλουσ, ςυμμακθτζσ, φίλουσ, δ) Σα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να μθν είναι ευχαριςτθμζνα με τον τρόπο που ηουν, ε) Σα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ τείνουν να πιςτεφουν ότι δεν ζχουν και τόςο καλι ςχολικι επίδοςθ. Σείνουν να πιςτεφουν ότι ζχουν φτωχι επίδοςθ ςτο ςχολείο και αξιολογοφν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ αποτυχθμζνουσ, και ςτ) Οι εκπαιδευτικοί αξιολογοφν τα παιδιά που εκτίκενται ςε βία κατά τθσ μθτζρασ τουσ με χαμθλότερθ ςχολικι επίδοςθ, ενϊ τείνουν να τα παρουςιάηουν ωσ λιγότερο δθμοφιλι και με όχι τόςο καλι ςυμπεριφορά. Θ κρίςθ βζβαια των εκπαιδευτικϊν επθρεάηεται κάκε φορά από το κατά πόςο γνωρίηουν ότι τα παιδιά ζχουν εμπειρίεσ βίασ ςτο ςπίτι ι όχι. 22 Σ ε λ ί δ α

Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων

Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Ερευνητικό Έργο VICTIMS (2009-2011) An Indirect Harmful Effect of Violence: Victimizing the Child and Re-victimizing the Woman-Mother Through her Child s Exposure to Violence

Διαβάστε περισσότερα

Η Εμπειρία από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne III

Η Εμπειρία από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne III Η Εμπειρία από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne III Προετοιμασία Περιεχόμενο - Εφαρμογή του ερευνητικού έργου Μαίρη Κουτσελίνη, Υλώρια Βαλανίδου Σμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 16 Μαρτίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Φλώρια Βαλανίδου Πανεπιστήµιο Κύπρου. 9 Δεκεµβρίου 2011, Λευκωσία, Κύπρος

Μαίρη Κουτσελίνη Φλώρια Βαλανίδου Πανεπιστήµιο Κύπρου. 9 Δεκεµβρίου 2011, Λευκωσία, Κύπρος Μαίρη Κουτσελίνη Φλώρια Βαλανίδου Πανεπιστήµιο Κύπρου 9 Δεκεµβρίου 2011, Λευκωσία, Κύπρος Ο Αλέξης συµµετέχει σε ένα καυγά µε άλλα δύο παιδιά. Το παράξενο είναι ότι αφήνει τα παιδιά να τον χτυπούν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και γονείσ, ςυνταξιδιώτεσ ςτον εικονικό κόςμο

Παιδιά και γονείσ, ςυνταξιδιώτεσ ςτον εικονικό κόςμο Παιδιά και γονείσ, ςυνταξιδιώτεσ ςτον εικονικό κόςμο Έργο InetRisks Στάςεισ γονέων ωσ προσ τουσ κινδύνουσ του Διαδικτύου για εφήβουσ 8 Ιανουαρίου 2010 Αναςταςία Οικονόμου Ρροϊςταμζνθ Τομζα Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

WITH PEER LEARNING AND CROWDSOURCING TO TRAIN SCHOOL COMMUNITIES TO COUNTER STUDENT BULLYING

WITH PEER LEARNING AND CROWDSOURCING TO TRAIN SCHOOL COMMUNITIES TO COUNTER STUDENT BULLYING SONET-BULL USING ICT SOCIAL NETWORKING TOOLS WITH PEER LEARNING AND CROWDSOURCING TO TRAIN SCHOOL COMMUNITIES TO COUNTER STUDENT BULLYING PROJECT AGREEMENT: 2014-1-EL01-KA200-001602 INTELLECTUAL OUTPUT

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ καλωςορίηω ςτθν αποψινι εκδιλωςθ, θ οποία διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Κφπρο.

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ καλωςορίηω ςτθν αποψινι εκδιλωςθ, θ οποία διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Κφπρο. Ε ΚΙΦ - Χαρτογράφηςη του Κυπριακού Ερευνητικού Χώρου με την Ζμφυλη Διάςταςη Κυρίεσ και Κύριοι Βουλευτέσ Κυρία Ευρωβουλευτήσ, Κφριε Επικεφαλήσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτην Κφπρο, Τάςο Γεωργίου Κφριε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Χριςτοσ Σςεντεμεΐδθσ Johnson & Johnson Ελλάσ Δρ. Δθμιτρθσ Παπακυριακόπουλοσ - Senior Researcher ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθ γιρανςθ ςτθν Ευρϊπθ (VINTAGE): Π.E.2: Απολογιςμόσ Κοινωνικισ Ζρευνασ

Αξιοποίθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθ γιρανςθ ςτθν Ευρϊπθ (VINTAGE): Π.E.2: Απολογιςμόσ Κοινωνικισ Ζρευνασ Αξιοποίθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθ γιρανςθ ςτθν Ευρϊπθ (VINTAGE): Π.E.2: Απολογιςμόσ Κοινωνικισ Ζρευνασ Μια πλήρησ έκθεςη ςύγκριςησ ςτατιςτικών ςτοιχείων και αποτελεςμάτων του έργου από τουσ εταίρουσ

Διαβάστε περισσότερα