ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ ΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ «ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ» ΕΚΤΑΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ» «ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 1945 (1960)» «ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ» «ΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ» «ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ 1945 (1960)» «ΑΣΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ» «ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ» - «ΑΝΑ ΟΧΟΣ» «ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ «ΑΣΙΚΩΝ» & «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ «ΑΣΙΚΩΝ» & «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» ΑΠΟ ΟΣΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ Η, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑ Α...23 i

3 3.10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ - ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...39 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ...40 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ...44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ...53 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ...65 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 248/ ii

4 1 ΣΚΟΠΟΣ Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, αφορούν στην κατάρτιση δασικών χαρτών, η οποία θεσµοθετήθηκε µε τα άρθρα 23 έως και 25 του νόµου 3889/2010 «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις» (Φ.Ε.Κ. 182Α ), όπως έχoυν τροποποιηθεί και ειδικότερα τα άρθρα αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 7 του ν. 4164/2013 «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις» (Α 156) και ισχύουν, ώστε να προσδιορίζεται µε σαφήνεια το περιεχόµενο και η ακρίβεια του τελικού προϊόντος του έργου. Με τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές προσδιορίζονται ειδικότερα: Ο τρόπος εφοδιασµού των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών µε αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό, ο καθορισµός των κλιµάκων δασικών χαρτών, ο τρόπος καθορισµού των περιµέτρων των δασικών εκτάσεων, τα παραδεκτά όρια για τον υπολογισµό των συντεταγµένων των κορυφών τους και τον υπολογισµό των εµβαδών τους, ο τρόπος φωτοερµηνείας και χρησιµοποίησης των φωτοερµηνευτικών στοιχείων, ο τρόπος κωδικοποίησης των δασικών χαρτών, η διαδικασία της αναγκαίας για τον καθορισµό των περιµέτρων ευθυγράµµισης και εξοµάλυνσης των ορίων των δασικών εκτάσεων, τα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας που µπορούν να λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση, ο προσδιορισµός και ο τρόπος διόρθωσης των πρόδηλων σφαλµάτων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την κατάρτιση, συµπλήρωση και διόρθωση, των δασικών χαρτών ως την κύρωσή τους και την αναµόρφωση αυτών. Ο τρόπος εκτέλεσης των µελετών κατάρτισης δασικών χαρτών από ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της κατηγορίας 24, άρθρο 2 παρ. 2 ν. 3316/05 µελετητών ασολόγων και ελέγχου των δασικών χαρτών από τις αρµόδιες /νσεις ασών. 1

5 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1 «ΑΣΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ Όπου στο παρόν αναφέρεται ο όρος «ασική» έκταση, νοούνται οι εκτάσεις, που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και τις ερµηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χαρακτηρίζονται ως δάση και δασικές. 2.2 «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ ΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ Όπου στο παρόν αναφέρεται ο όρος «Χορτολιβαδική» έκταση, νοούνται οι εκτάσεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/ «ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ» ΕΚΤΑΣΕΙΣ Είναι οι εκτάσεις άλλης µορφής κάλυψης, που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. 2.4 «ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ» «Ορθοφωτογραφία» ή «ορθοεικόνα» είναι γεωµετρικά διορθωµένη λόγω ανάγλυφου εικόνα της επιφάνειας της γης, που απεικονίζει ενιαία το χώρο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. 87) υπό ορισµένη κλίµακα. 2.5 «ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 1945 (1960)» «Ορθοφωτοχάρτης έτους 1945 (1960)» είναι ορθοφωτοχάρτης, που παράγεται από ιστορικές ορθοφωτογραφίες ετών λήψης 1945 ή 1960, µε τα όρια των «ασικών» και «Χορτολιβαδικών» εκτάσεων, όπως αυτές αποδίδονται µετά από φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών παλαιότερης λήψης ή από προϋφιστάµενα της παλαιότερης αεροφωτογράφισης εφαρµόσιµα στοιχεία. Στις περιπτώσεις που υφίστανται κτηµατικοί χάρτες του ν. 248/76, ανεξάρτητα αν είναι προσωρινοί ή οριστικοί, ακολουθείται η διαδικασία, που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. 2

6 2.6 «ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ» «Πρόσφατος Ορθοφωτοχάρτης» είναι ορθοφωτοχάρτης που παράγεται από ορθοφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες πρόσφατης λήψης, µε τα όρια των εκτάσεων, που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους: Εκτάσεις που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της ασικής νοµοθεσίας: Οι «ασικές» εκτάσεις», όπως αυτές αποδίδονται µετά από φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών παλαιότερης λήψης, που ευρίσκονται εκτός των ορίων εγκεκριµένων Σχεδίων Πόλεως ή οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί µε πράξεις της ιοίκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της (ΦΕΚ 693 ), της (ΦΕΚ 138 ) ή της (ΦΕΚ 181 ), ή βρίσκονται εκτός ορίων εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµιών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρµοσθεί στο έδαφος ή δεν πρόκειται περί οικοδοµήσιµων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν 947/1979. Οι εκτάσεις των οποίων ο δασικός χαρακτήρας προκύπτει από προϋφιστάµενα της παλαιότερης αεροφωτογράφισης στοιχεία των ασικών Υπηρεσιών και ευρίσκονται εκτός των ορίων εγκεκριµένων Σχεδίων Πόλεως ή οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί µε πράξεις της ιοίκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της (ΦΕΚ 693 ), της (ΦΕΚ 138 ) ή της (ΦΕΚ 181 ), ή βρίσκονται εκτός ορίων εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµιών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρµοσθεί στο έδαφος ή δεν πρόκειται περί οικοδοµήσιµων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν 947/1979. Οι «ασικές» εκτάσεις», όπως αυτές αποδίδονται µετά από φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης, που ευρίσκονται εκτός των ορίων εγκεκριµένων Σχεδίων Πόλεως ή οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί µε πράξεις της ιοίκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της (ΦΕΚ 693 ), της (ΦΕΚ 138 ) ή της (ΦΕΚ 181 ), ή 3

7 βρίσκονται εκτός ορίων εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµιών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρµοσθεί στο έδαφος ή δεν πρόκειται περί οικοδοµήσιµων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν 947/1979. Στις περιπτώσεις που υφίστανται κτηµατικοί χάρτες του ν. 248/76, ανεξάρτητα αν είναι προσωρινοί ή οριστικοί, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τα Άλση και Πάρκα εντός των ορίων εγκεκριµένων Σχεδίων Πόλεως ή οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί µε πράξεις της ιοίκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της (ΦΕΚ 693 ), της (ΦΕΚ 138 ) ή της (ΦΕΚ 181 ), ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµιών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρµοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδοµήσιµων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν 947/1979. Οι ασωτέες και Αναδασωτέες εκτάσεις που ευρίσκονται εκτός των ορίων εγκεκριµένων Σχεδίων Πόλεως ή οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί µε πράξεις της ιοίκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της (ΦΕΚ 693 ), της (ΦΕΚ 138 ) ή της (ΦΕΚ 181 ), ή βρίσκονται εκτός ορίων εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµιών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρµοσθεί στο έδαφος ή δεν πρόκειται περί οικοδοµήσιµων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν 947/1979. Οι εκτάσεις στις οποίες αναφέρονται οι τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισµού του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ως δάση ή δασικές µετά από προσαρµογή ορίων τους στο δασικό χάρτη, κατόπιν φωτοερµηνείας των αεροφωτογραφιών της παλαιότερης και της πρόσφατης λήψης και ευρίσκονται εκτός των ορίων εγκεκριµένων Σχεδίων Πόλεως ή οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί µε πράξεις της ιοίκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της (ΦΕΚ 693 ), της (ΦΕΚ 138 ) ή της (ΦΕΚ 181 ), ή βρίσκονται εκτός ορίων εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµιών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρµοσθεί στο έδαφος ή δεν πρόκειται 4

8 περί οικοδοµήσιµων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν 947/ Εκτάσεις που υπάγονται στη διαχείριση και διοίκηση της ασικής Υπηρεσίας ως δηµόσιες Επί των εκτάσεων αυτών οι αξιώσεις για εµπράγµατα ή µη δικαιώµατα έναντι του ηµοσίου, διερευνώνται µε βάση τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Είναι οι ακόλουθες εκτάσεις: Οι «Χορτολιβαδικές» εκτάσεις, όπως αυτές αποδίδονται µετά από φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης ή παλαιότερης λήψης, ή όπως χαρακτηρίστηκαν ως «χορτολιβαδικές» µε τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισµού, καθώς και οι εκτάσεις των οποίων ο «χορτολιβαδικός» χαρακτήρας προκύπτει από προϋφιστάµενα της παλαιότερης αεροφωτογράφισης εφαρµόσιµα στοιχεία των ασικών Υπηρεσιών. Οι ανωτέρω εκτάσεις βρίσκονται εκτός των ορίων εγκεκριµένων Σχεδίων Πόλεως ή περιοχών που καταλαµβάνονται από οικισµούς προϋφισταµένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί µε πράξεις της ιοίκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της (ΦΕΚ 693 ), της (ΦΕΚ 138 ) ή της (ΦΕΚ 181 ), ή βρίσκονται εκτός ορίων εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµιών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρµοσθεί στο έδαφος ή δεν πρόκειται περί οικοδοµήσιµων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν 947/ «ΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ» «ασικός Χάρτης» είναι ορθοφωτοχάρτης, που παράγεται από ορθοφωτογραφίες πρόσφατης λήψης, µε τα όρια των εκτάσεων της παρ «ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ 1945 (1960)» «Κωδικός Ορθοφωτοχάρτη 1945 (1960)» (ΚΑ_OLD) είναι ένας εννεαψήφιος κωδικός αριθµός, που λαµβάνει κάθε πολύγωνο κάλυψης στον «Ορθοφωτοχάρτη 1945 (1960)», µοναδικός για κάθε Ο.Τ.Α. Ο τρόπος προσδιορισµού του ΚΑ_OLD περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ του παρόντος. 5

9 2.9 «ΑΣΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ» «ασικός Κωδικός Αριθµός» (.Κ.Α.=DKA) είναι ένας δεκαψήφιος κωδικός αριθµός που λαµβάνει κάθε πολύγωνο κάλυψης στον «Πρόσφατο Ορθοφωτοχάρτη», ο οποίος είναι µοναδικός για όλη τη χώρα και υποδεικνύει την ακριβή γεωγραφική θέση περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ του παρόντος «ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ» - «ΑΝΑ ΟΧΟΣ» «Εργοδότης» είναι η ΕΚΧΑ Α.Ε. και «ανάδοχος» είναι Ιδιωτικά Γραφεία της κατηγορίας 24 της παραγράφου 2 άρθρου 2 του ν. 3316/ «ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» «ιευθύνουσα Υπηρεσία» είναι η /νση ασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος της ΕΚΧΑ Α.Ε. 6

10 3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Σε περίπτωση που η κατάρτιση των «ασικών Χαρτών» χωρεί παράλληλα µε τις διαδικασίες του ν. 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τότε η κατάρτιση του «ασικού Χάρτη», ολοκληρώνεται πριν από την ανάρτηση των κτηµατολογικών διαγραµµάτων, που προβλέπονται από τον παραπάνω νόµο. 3.1 ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Αεροφωτογραφίες (Α/Φ) πρόσφατης λήψης Χρησιµοποιούνται οι πλέον πρόσφατης λήψης αεροφωτογραφίες, όπως διατίθενται από την ΕΚΧΑ Α.Ε Αεροφωτογραφίες (Α/Φ) λήψης παλαιοτέρων ετών Χρησιµοποιούνται οι ιστορικές αεροφωτογραφίες λήψης 1945 ως το πλέον ενιαίο ιστορικό αεροφωτογραφικό υλικό που υφίσταται για τη Χώρα. Αν υπάρχουν παλαιότερης λήψης αεροφωτογραφίες, προ του 1945 τότε χρησιµοποιούνται αυτές για τη φωτοερµηνεία των εκτάσεων. Για την περιοχή έργου, που δεν καλύπτεται στο σύνολο ή σε µέρος τους από αεροφωτογραφίες του έτους 1945 ή λόγω κακής ποιότητος είναι αδύνατη η αξιοποίησή τους, χρησιµοποιούνται αεροφωτογραφίες έτους λήψεως Σε περίπτωση έλλειψης ή κακής ποιότητας και των Α/Φ του έτους αυτού, χρησιµοποιείται η αµέσως επόµενη χρονολογικά αεροφωτογράφηση. Οι αεροφωτογραφίες του έτους 1960 ή και επόµενων χρονολογικά αεροφωτογραφίσεων δύνανται να χρησιµοποιηθούν επίσης επικουρικά για τη διευκόλυνση της φωτοερµηνείας των αεροφωτογραφιών του έτους 1945 (ή για περιοχές της Αττικής). Οι εναλλακτικές λύσεις της προηγουµένης παραγράφου εγκρίνονται από τον εργοδότη, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου. 3.2 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Χρησιµοποιούνται χαρτογραφικά υπόβαθρα που παράγονται από: α) αεροφωτογραφίες ή και δορυφορικές εικόνες πρόσφατης λήψης και β) αεροφωτογραφίες ιστορικής λήψης. 7

11 Η πρώτη κατηγορία αφορά στις ορθοφωτογραφίες µεγάλης ακρίβειας και κλίµακας 1:5.000 της ΕΚΧΑ Α.Ε. που παράγονται από αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης ή και δορυφορικές εικόνες πρόσφατης λήψης και πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης µεγαλύτερης ή ίσης του ενός (1) µέτρου. Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε ορθοφωτογραφίες κλίµακας 1:5.000 της ΕΚΧΑ Α.Ε. που παρήχθησαν από αεροφωτογραφίες έτους λήψης 1945 ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Τα απαιτούµενα στοιχεία και υλικά για την κατάρτιση των ασικών Χαρτών είναι τα παρακάτω: 1. Οι ιστορικές Ορθοφωτογραφίες 1945 της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ψηφιακή µορφή. 2. Τα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα πρόσφατης λήψης και κλίµακας 1:5.000 της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ψηφιακή µορφή. 3. Τα όρια των περιοχών, σε ψηφιακή µορφή, που θα εκπονηθεί το έργο και τα ενδεικτικά όρια ήµων, Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων (Κοινοτικά ή ηµοτικά ιαµερίσµατα) που περιλαµβάνονται σ αυτό. 4. Οι αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης (1945 ή/και 1960) σε αναλογική και ψηφιακή µορφή. Για την Π.Ε. Αττικής χορηγούνται και αεροφωτογραφίες Οι αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ψηφιακή και αναλογική µορφή. 6. Τα κτηµατολογικά διαγράµµατα και οι κτηµατολογικοί πίνακες των διανοµών. 7. Τα τυχόν υφιστάµενα όρια των γεωτεµαχίων που περιλαµβάνονται στα κτηµατολογικά διαγράµµατα του λειτουργούντος Κτηµατολογίου, σε ψηφιακή µορφή ή στα 8

12 κτηµατολογικά διαγράµµατα που έχουν προκύψει µετά την αναµόρφωσή τους κατά το άρθρο 11 του ν. 2308/ Τα όρια των εγκεκριµένων Σχεδίων Πόλεων και οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923, τα οποία έχουν εγκριθεί µε πράξεις της ιοίκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της (ΦΕΚ 693 ), της (ΦΕΚ 138 ) ή της (ΦΕΚ 181 ), τα όρια εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµιών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρµοσθεί στο έδαφος, εφόσον έχουν χορηγηθεί και θεωρηθεί ως προς την ορθότητα αποτύπωσής τους, από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες. 9. Τα όρια των Σχεδίων Πόλεων και οικισµών που στερούνται νόµιµης έγκρισης, εφόσον έχουν χορηγηθεί και θεωρηθεί ως προς την ορθότητα αποτύπωσής τους, από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες. 10. Τα όρια των αλσών, πάρκων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου εφόσον έχουν χορηγηθεί και θεωρηθεί ως προς την ορθότητα αποτύπωσής τους, από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες. 11. Οι κτηµατικοί χάρτες ν. 248/1976 και οι πράξεις διόρθωσης αυτών, που έγιναν σύµφωνα µε τις τελεσίδικες αποφάσεις των αρµόδιων δικαστηρίων. 12. Τα όρια των εκτάσεων σύµφωνα µε τις τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισµού του άρθρου 14 του ν. 998/ Τα όρια των εκτάσεων, που έχουν κηρυχθεί δασωτέες ή αναδασωτέες και 14. Τα όρια των εκτάσεων, σύµφωνα µε προϋφιστάµενα της παλαιότερης αεροφωτογράφισης εφαρµόσιµα στοιχεία του αρχείου των δασικών υπηρεσιών. 9

13 3.3.2 Τα στοιχεία 1 έως 2 της παραγράφου χορηγούνται µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας θέασης της ΕΚΧΑ Α.Ε. Τα στοιχεία 3 έως 7 της παραγράφου χορηγούνται από την ΕΚΧΑ Α.Ε. Τα στοιχεία 8 έως 10 της παραγράφου χορηγούνται από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες εντός προθεσµίας ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή αιτήµατος της ΕΚΧΑ Α.Ε. Σε περίπτωση µη χορήγησης εµπροθέσµως, ο ανάδοχος υποχρεούται στη συλλογή, επεξεργασία και απεικόνισή τους στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και την υποβολή τους στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες για έλεγχο και θεώρηση ως προς την ορθότητα αποτύπωσής τους. Τα στοιχεία 11 έως 14 της παραγράφου χορηγούνται από τις αρµόδιες ασικές Υπηρεσίες ως ακολούθως: Οι κτηµατικοί χάρτες ν. 248/1976 χορηγούνται σε ψηφιακή µορφή εφόσον υπάρχουν και σε αδιάσταλτες διαφάνειες µαζί µε τα αντίστοιχα χάρτινα έγχρωµα αντίγραφα και τους κτηµατολογικούς πίνακες της κτηµατικής µονάδας (Ο.Τ.Α. ή τµήµα του). Επίσης, χορηγούνται όλες οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν στη διαδικασία του ν. 248/76, ανεξάρτητα από το αν έγιναν οι διορθώσεις που οφείλονταν. Τα υπ αριθµ. 12 έως 14 στοιχεία και υλικά της ανωτέρω παραγράφου 3.3.1, χορηγούνται σε ψηφιακή και αναλογική µορφή εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, µετά από την σχετική έγγραφη αίτηση του αναδόχου ή της ΕΚΧΑ Α.Ε. Οι αρµόδιες ασικές υπηρεσίες έχουν την ευθύνη του εντοπισµού και της απεικόνισης των ορίων µε τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό των εκτάσεων των στοιχείων 12 έως 14 της παραγράφου 3.3.1, ψηφιακά επί των ορθοφωτογραφιών πρόσφατης λήψης της Κτηµατολόγιο Α.Ε. 10

14 Σε περίπτωση µη χορήγησης των κατά τα προηγούµενα στοιχείων εντός της παραπάνω προθεσµίας, αίρεται η υποχρέωση του αναδόχου να συµπεριλάβει αυτά στη διαδικασία κατάρτισης των ασικών Χαρτών. Επιπλέον, ο εργοδότης χορηγεί στον ανάδοχο τα στοιχεία των δασικών χαρτών των όµορων Ο.Τ.Α., για την εξασφάλιση της συνέχειας των οριογραµµών των δασικών εκτάσεων (παρ 3.11 του παρόντος). 3.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ «ΑΣΙΚΩΝ» & «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» Τα αναγκαία κριτήρια για τον χαρακτηρισµό των εκτάσεων ως «ασικών» ή «Χορτολιβαδικών», καθορίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και τις ερµηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 3.5 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ «ΑΣΙΚΩΝ» & «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» Τα αναγκαία στοιχεία για τον προσδιορισµό των οριογραµµών των «ασικών» και «Χορτολιβαδικών» εκτάσεων λαµβάνονται από: α) Φωτοερµηνεία της παλαιότερης και της πλησιέστερης προς τον χρόνο κατάρτισης του «ασικού Χάρτη» αεροφωτογράφισης της περιοχής, η οποία λόγω κλίµακας, ποιότητας και λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών που έχουν σχέση µε τις συνθήκες και τη µεθοδολογία λήψης, είναι κατάλληλη για το στερεοσκοπικό φωτοερµηνευτικό προσδιορισµό τους και την απόδοση των οριογραµµών τους και τις αυτοψίες στο έδαφος για τον έλεγχο της πρόσφατης φωτοερµηνείας. β) Τις τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισµού του άρθρου 14 του ν. 998/79. γ) Προϋφιστάµενα της παλαιότερης αεροφωτογράφισης εφαρµόσιµα στοιχεία των ασικών Υπηρεσιών, όπως παρακάτω: 1. Αποτερµατισµοί ηµόσιων ασών, 2. Παραχωρητήρια, ανεξάρτητα της χρήσης στην οποία αποδόθηκαν και 11

15 3. Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών. Τα ανωτέρω στοιχεία, εφόσον µπορούν να εφαρµοστούν χαρτογραφικά, αποτελούν αυτοτελή πολύγωνα, τα οποία απεικονίζονται στον «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945/1960» ως δασικές εκτάσεις (επιγραφή ). Στον «Πρόσφατο Ορθοφωτοχάρτη» και κατ αντιστοιχία στο «ασικό Χάρτη», συµπληρώνονται µε την πρόσφατη µορφή που παρουσιάζουν (επιγραφή ή Α) και κατά τα τµήµατα που δηµιουργούνται νέα πολύγωνα εντός αυτών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν όµορα πολύγωνα µε ίδιο χαρακτήρα, το καθένα των οποίων κωδικοποιείται µε διαφορετική και µοναδική κωδικαρίθµηση ξεχωριστά. Η απεικόνισή τους γίνεται µε την αντίστοιχη οριογραµµή των εκτάσεων στις Α/Φ παλαιότερης λήψης (κωδικοί ή αντίστοιχα, Πίνακας III.4.3 της παρ. ΙΙΙ.4.1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ). Ειδικά για τα παραχωρητήρια, η παλιά κατάσταση µπορεί να αντικαθίσταται ως άλλης µορφής/κάλυψης έκταση (επιγραφή Α) εφόσον ρητά αναφέρεται ότι δε διατηρούν το δασικό χαρακτήρα και έχουν τηρηθεί όλες οι κατά καιρούς προβλεπόµενες από τη δασική νοµοθεσία διαδικασίες, για να θεωρείται ότι δεν εφαρµόζονται πλέον σ αυτά οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις που αποτερµατισµοί, παραχωρητήρια και αναγνωρίσεις ιδιωτικών δασών έχουν εκδοθεί µεταγενέστερα της παλαιότερης αεροφωτογράφισης. δ) Τους Προσωρινούς και Οριστικούς Κτηµατικούς Χάρτες που καταρτίσθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 248/1976. ε) Τις κηρύξεις δασωτέων ή αναδασωτέων εκτάσεων. στ) Τα εγκεκριµένα σχέδια πόλεων και οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923, τα οποία έχουν εγκριθεί µε πράξεις της ιοίκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της (ΦΕΚ 693 ), της (ΦΕΚ 138 ) ή της (ΦΕΚ 181 ), τα όρια εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµιών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρµοσθεί στο έδαφος, τα άλση και πάρκα εντός αυτών και τα όρια των οικοδοµήσιµων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν. 947/1979. ζ) Τα στοιχεία των διανοµών του Υπουργείου Γεωργίας (εποικιστικές εκτάσεις). 12

16 3.6 ΑΠΟ ΟΣΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ Προσδιορισµός και απόδοση οριογραµµών Ο προσδιορισµός και η απόδοση των οριογραµµών των «δασικών» και «χορτολιβαδικών» εκτάσεων γίνεται: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ. Με φωτοερµηνεία της περιοχής µελέτης, που ενεργείται µε στερεοσκοπική παρατήρηση των αντίστοιχων στερεοζευγών των αεροφωτογραφιών. Μονοεικονική παρατήρηση και απόδοση δεν επιτρέπεται. Ψηφιακά επί του αντίστοιχου χαρτογραφικού υποβάθρου. Με επιτόπιους ελέγχους στο πεδίο, για την επαλήθευση και διασφάλιση της ορθότητας της φωτοερµηνείας Ειδικές περιπτώσεις Για τον προσδιορισµό και απόδοση των οριογραµµών σε ειδικές περιπτώσεις ακολουθούνται τα παρακάτω: α. Εκτάσεις που βρίσκονται σε οριακές καταστάσεις, των οποίων η µορφή/κάλυψη σε µια από τις δύο χρονικές αναφορές αεροφωτογράφισης, µπορεί να αποδοθεί ως «χορτολιβαδική» έκταση, ενώ στην αντίστοιχη άλλη (αεροφωτογραφία) είναι «δασική», νοούνται ότι αποτελούν υποβαθµισµένα δασικά οικοσυστήµατα (εφόσον δεν υπάρχουν σαφή ίχνη ανθρωπογενούς δραστηριότητας όπως αρόσεις, δενδροκαλλιέργειες, ξερολιθιές, αλώνια, οικίες κ.ά.) και αποδίδονται ως «δασικές» ( ). β. Εκτάσεις εντός ή σε επαφή µε δασικά οικοσυστήµατα, που για λόγους διαχείρισης ή προστασίας εµφανίζονται αποψιλωµένες µη φέρουσες δασική βλάστηση (αποψιλωτικές κρασπεδικές ή άλλες υλοτοµίες, δασικοί δρόµοι, αντιπυρικές λωρίδες κ.λπ.), όµως από τα λοιπά στοιχεία (φωτοερµηνεία, επιτόπιοι έλεγχοι, φυσιογνωµία εδαφών, τοπογραφική διαµόρφωση, θέση κ.λπ.) διαπιστώνεται ότι αποτελούν ενιαίο δασικό οικοσύστηµα, τότε συµµετέχουν στις «δασικές εκτάσεις». 13

17 γ. Εκτάσεις στις οποίες, σύµφωνα µε τη φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών παλαιότερης και πρόσφατης λήψης, διαπιστώνονται πάσης φύσεως ανθρωπογενείς επεµβάσεις και δραστηριότητες πέραν της δασοπονικής εκµετάλλευσης, αποδίδονται ως «άλλης µορφής/κάλυψης». δ. Εκτάσεις οι οποίες, σύµφωνα µε τη φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών παλαιότερης και πρόσφατης λήψης, διαπιστώνεται ότι κατακλύζονται από ύδατα (ποταµοί, λίµνες, προσχώσεις ακτών), αποδίδονται ως «άλλης µορφής/κάλυψης». ε. Εκτάσεις που σύµφωνα µε τη φωτοερµηνεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών, βρίσκονται σε οριακές καταστάσεις, των οποίων η µορφή/κάλυψη, µπορεί να αποδοθεί ως «χορτολιβαδική» και εξακολουθούν να διατηρούν την ίδια µορφή στις πρόσφατες αεροφωτογραφίες (η πρόσφατη κατάσταση αποτελεί τον οδηγό για τον χαρακτηρισµό τους), αποδίδονται ως ανέκαθεν «χορτολιβαδικές» (ΧΧ). στ. Εκτάσεις που σύµφωνα µε τη φωτοερµηνεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών, η µορφή/κάλυψη τους µπορεί να αποδοθεί ως «χορτολιβαδική» και στις πρόσφατες αεροφωτογραφίες (η πρόσφατη κατάσταση) διαπιστώνονται πάσης φύσεως ανθρωπογενείς επεµβάσεις και δραστηριότητες πέραν της δασοπονικής εκµετάλλευσης, αποδίδονται ως εκχερσωµένες «χορτολιβαδικές» (ΧΑ). ζ. Περιοχές που σύµφωνα µε τη φωτοερµηνεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών είναι αποκλειστικά και µόνο κατακλυζόµενες από ύδατα, οι οποίες στο µεταξύ αποκαλύφθηκαν, στις δε πρόσφατες αεροφωτογραφίες (πρόσφατη κατάσταση) η µορφή τους µπορεί να αποδοθεί ως «χορτολιβαδική», αποτελούν εκτάσεις που διοικούνται και διαχειρίζονται ως δηµόσιες από τις ασικές Υπηρεσίες (ΑΧ). 14

18 η Ρέµατα ή ποταµοί (πρανή και κοίτες), τα οποία καλύπτονται από δασική ή χορτολιβαδική βλάστηση, απεικονίζονται σύµφωνα µε τη παρ. 3.9 του παρόντος Γενίκευση ορίων Για τεχνικούς λόγους, (χαµηλή ραδιοµετρική ποιότητα, µικρή κλίµακα των Α/Φ παλαιότερης λήψης, αποφυγή πολυτεθλασµένων και µικροτεµαχισµένων οριογραµµών, κ.λπ.) πραγµατοποιείται γενίκευση των ορίων µε γνώµονα τα ακόλουθα: Ελάχιστο µήκος ευθυγράµµου τµήµατος οριογραµµής ορίζονται ενδεικτικά τα 2 mm στην κλίµακα του «ασικού Χάρτη». Σε περιπτώσεις απόδοσης οριογραµµών δενδρώδους βλάστησης, η οριογραµµή τοποθετείται σε επαφή µε τη πιθανότερη θέση της βάσης του κορµού και όχι σε επαφή µε την προβολή της κόµης ή της σκιάς της στο έδαφος. Για την αποφυγή δηµιουργίας µικροπολυγώνων από την εφαρµογή των δασικών χαρτών επί υφιστάµενων κτηµατολογικών διαγραµµάτων του λειτουργούντος κτηµατολογίου ή των κτηµατολογικών διαγραµµάτων που έχουν προκύψει µετά την αναµόρφωσή τους κατά το άρθρο 11 του ν. 2308/1995, τα όρια των εκτάσεων του δασικού χάρτη δύνανται να ταυτοποιούνται µε τα όρια των γεωτεµαχίων, ακολουθώντας τις αρχές εφαρµογής για µέγιστη απόσταση απόκλισης των ως άνω ορίων ενός (1) µέτρου επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων της ΕΚΧΑ Α.Ε. και για εµβαδά µικρότερα των 30 τ.µ., ισχύοντα ταυτόχρονα. 3.7 ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Απόδοση ορίων αναδασωτέων εκτάσεων Σε περιπτώσεις που οι αναδασωτέες εκτάσεις επικαλύπτονται πολλαπλώς µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία πληθώρας πολυγώνων ίδιας κατηγορίας µορφής/κάλυψης, αυτές απεικονίζονται µε µία ενιαία εξωτερική οριογραµµή. Οι εντός αυτής της οριογραµµής επιµέρους αναδασωτέες εκτάσεις, υποβάλλονται σε ξεχωριστό ψηφιακό διάγραµµα, το οποίο συνοδεύεται από αντίστοιχη βάση δεδοµένων, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον τα στοιχεία των αποφάσεων (αριθµός πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία, εµβαδόν, κ.λπ.). 15

19 Πολύγωνα που εµπεριέχονται εντός της ανωτέρω ενιαίας πλέον αναδασωτέας έκτασης και τα οποία δηµιουργούνται από τη φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών παλαιότερης και πλέον πρόσφατης λήψης, της απεικόνισης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 και των λοιπών στοιχείων προερχόµενα από το αρχείο των δασικών υπηρεσιών, εµφανίζονται µε την αντίστοιχη προβλεπόµενη οριογραµµή και λαµβάνουν την προβλεπόµενη επικρατούσα επιγραφή στον «Πρόσφατο Ορθοφωτοχάρτη» και «ασικό Χάρτη». Στη δε βάση δεδοµένων τους λαµβάνουν την προβλεπόµενη τιµή στο πεδίο KATHGORPO ή KATHGORDX αντίστοιχα, στο δε πεδίο KATHGORAL1 λαµβάνουν την επικρατούσα τιµή «ΑΝ» και στο πεδίο KATHGORAL2 εγγράφονται τα επιµέρους στοιχεία ως τριτεύον χαρακτηρισµός Απόδοση ορίων Πράξεων Χαρακτηρισµού Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εντός των πολυγώνων που απεικονίζουν πράξεις χαρακτηρισµού της διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 998/1979, διαπιστώνονται από την διενεργηθείσα φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών παλαιότερης και πλέον πρόσφατης λήψης και λοιπά στοιχεία προερχόµενα από το αρχείο των δασικών υπηρεσιών, ότι υπάρχουν εκτάσεις που παρουσιάζουν µορφή/κάλυψη διαφορετική από το περιεχόµενο της πράξης, δεν δηµιουργούνται και δεν εµφανίζονται νέα πολύγωνα. Τα πολύγωνα των πράξεων παρουσιάζονται αυτοτελή, εµφανίζονται µε την αντίστοιχη προβλεπόµενη οριογραµµή και λαµβάνουν την χαρακτηριστική επιγραφή (Π, ΠΑ ή ΠΧ), η οποία αποτελεί και την εγγραφή στο πεδίο KATHGORPO και KATHGORDX στη βάση δεδοµένων και µόνον σ αυτό. Συνεπώς, εντός των πράξεων χαρακτηρισµού, τα πεδία KATHGORAL1 και KATHGORAL2 ως δευτερεύοντες και τριτεύοντες χαρακτηρισµοί συµπληρώνονται, αποκλειστικά και µόνο µε τυχόν υφιστάµενους χαρακτηρισµούς λόγω ύπαρξης άλλων διοικητικών πράξεων. Όµορες πράξεις που περιγράφουν εκτάσεις µε ίδιο χαρακτήρα συνενώνονται και αποτελούν ενιαίο πολύγωνο µε τη σχετική επιγραφή (Π, ΠΑ, ΠΧ) και εγγράφονται στη βάση δεδοµένων µε το σύνολο των εµβαδών των επιµέρους πράξεων. Οι εντός αυτής της οριογραµµής 16

20 επιµέρους πράξεις, υποβάλλονται σε ξεχωριστό ψηφιακό διάγραµµα, που συνοδεύεται από αντίστοιχη βάση δεδοµένων, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον τα στοιχεία των τελεσίδικων πράξεων και αποφάσεων (αριθµός πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία, εµβαδόν, ονοµατεπώνυµο στην περίπτωση ατοµικής πράξης, κ.λπ.) Χαρακτηρισµός εκτάσεων εντός διανοµών (εποικιστικές εκτάσεις) α) Στις περιοχές εντός διανοµών, που αποτελούν κληροτεµάχια, δεν λαµβάνεται υπόψη η φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών της παλαιότερης λήψης στον Πρόσφατο Ορθοφωτοχάρτη και ασικό Χάρτη, η οποία υποκαθίσταται από τον χαρακτηρισµό της επιτροπής απαλλοτρίωσης, αφού οι εκτάσεις αυτές αποτέλεσαν αντικείµενο διανοµής για γεωργική αποκατάσταση (δηλαδή άλλης µορφής «Α»), ανεξάρτητα της δασικής µορφής που παρουσιάζουν. Ο χαρακτηρισµός συµπληρώνεται από τα στοιχεία που προκύπτουν από την παρούσα κατάσταση που προκύπτει από φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης και επίγειο έλεγχο (δηλαδή επιγραφή Α ή ΑΑ). β) Στις περιοχές εντός των διανοµών που αφορούν σε αδιάθετες διαθέσιµες, κοινόχρηστες εκτάσεις, και ιδιοκτησίες οι οποίες έχουν εξαιρεθεί της διανοµής, λαµβάνεται υπόψη η φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών της παλαιότερης και πρόσφατης λήψης. Ο χαρακτηρισµός συµπληρώνεται από τα στοιχεία που προκύπτουν από τη φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών πρόσφατης και παλαιότερης λήψης και επίγειο έλεγχο (δηλαδή επιγραφή, Α, Α, ΑΑ). γ) Εκτάσεις εντός των ανωτέρω περιοχών της παρ. β), που παρουσιάζουν στις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης ή/και στον επίγειο έλεγχο µορφή «χορτολιβαδική», αν και διαχειρίζονται από τις αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής ή όπως ονοµάζονται, της εκάστοτε Περιφέρειας, αποτυπώνονται στον «Πρόσφατο Ορθοφωτοχάρτη» ως «χορτολιβαδικές εκτάσεις» (δηλ. επιγραφή ΧΧ, ΑΧ) για λόγους πληρέστερης καταγραφής αυτών και αντιπαραβολής στοιχείων µεταξύ των 17

21 υπηρεσιών ενώ στο «ασικό χάρτη» δεν λαµβάνονται υπόψη και αποτυπώνονται ως «Άλλης µορφής/κάλυψης εκτάσεις» (ΑΑ) Σχέδια Πόλεων και Οικισµών/Άλση και Πάρκα και Κοινόχρηστοι Χώροι Εντός των περιπτώσεων της παρ. α) του άρθρου 23, του Ν. 3889/2010 απεικονίζονται στο ασικό Χάρτη µόνο τα άλση και τα πάρκα συµπεριλαµβανοµένου των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Τα άλση, πάρκα συµπεριλαµβανοµένου των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, εντός των περιπτώσεων της παρ. α) του άρθρου 23, του Ν. 3889/2010 απεικονίζονται στον «Πρόσφατο Ορθοφωτοχάρτη» και «ασικό Χάρτη», όπως χορηγούνται από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες. Τα στοιχεία για τα άλση και πάρκα συµπεριλαµβανοµένου των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου λαµβάνονται από το εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και εφόσον καλύπτονται στην πρόσφατη κατάσταση από δασική βλάστηση. Εντός των περιπτώσεων της παρ. β) του άρθρου 23 διενεργείται πλήρης φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών παλαιότερης και πρόσφατης λήψης και λαµβάνονται υπόψη και απεικονίζονται όλες οι τυχόν διοικητικές πράξεις. Για την διασφάλιση της ορθής αποτύπωσης και εφαρµογής των ορίων όλων των περιπτώσεων του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, τα όρια αυτά ελέγχονται και θεωρούνται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ή τη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης. Ειδικότερα, ακολουθούνται τα παρακάτω: α) Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω όρια έχουν ήδη ελεγχθεί και θεωρηθεί από διαφορετική υπηρεσία (π.χ. τεχνική υπηρεσία του ήµου) επαναλαµβάνεται η διαδικασία µέσω της ΕΚΧΑ Α.Ε. για έλεγχο και θεώρησή τους από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ή τη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης. 18

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 / 9 ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Γενικά Το απόσπασμα του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος για συγκεκριμένο γεωτεμάχιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων Αρθρον 3. Εκτασις εφαρμογής. " 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

e mail :... 13 Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή στο πρωτόκολλο της έδρας του.

e mail :... 13 Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή στο πρωτόκολλο της έδρας του. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ III ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ Π.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία: 14-09-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 4648/159850 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

του για τον προσδιορισμό της προκαταρκτικής οριογραμμής αυτού.

του για τον προσδιορισμό της προκαταρκτικής οριογραμμής αυτού. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο της ζώνης του αιγιαλού της χωράς και η χρησιμοποίηση του για τον προσδιορισμό της προκαταρκτικής οριογραμμής αυτού. Αργυρίου Αργύρης Προϊστάµενος Τµήµατος ιοικητικών Πράξεων Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εργαλειοθήκης στο ArcGIS, για τον έλεγχο ποιότητας Δασικών Χαρτών

Ανάπτυξη εργαλειοθήκης στο ArcGIS, για τον έλεγχο ποιότητας Δασικών Χαρτών Ανάπτυξη εργαλειοθήκης στο ArcGIS, για τον έλεγχο ποιότητας Δασικών Χαρτών Λιάνα Βαρελά - Γεωλόγος ΕΚΧΑ Α.Ε. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Ελέγχου Ποιότητας Δασικών Χαρτών Μεσογείων 292, Χολαργός Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη :

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 23-7 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 3630/127967 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Το τοπογραφικό διάγραµµα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δηµόσιο έγγραφο ή ένα συµβόλαιο, όπως αρκετοί νοµίζουν, αλλά είναι µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή της ίδιας ομάδας, αφενός στις μελέτες των περιφερειών (προκηρύξεις Νr: 1-14), αλλά και αφετέρου ως σύμβουλος παρακολούθησης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΜ0-ΜΥΛ. Τηλ. : FAX :

ΑΔΑ: Β4ΩΜ0-ΜΥΛ. Τηλ. : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις Υποβολής Αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη Αριστείδης Μίχος Δασολόγος

Συχνές Ερωτήσεις Υποβολής Αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη Αριστείδης Μίχος Δασολόγος Συχνές Ερωτήσεις Υποβολής Αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη Αριστείδης Μίχος Δασολόγος Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών Ηλείας Σελίδα 1 A. Γενικές Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης Ποιος έχει δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ( 12) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κλώνου &Κ. Στεφάνου 8- Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο... Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο... Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο... Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις 1. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών: α) των δύο (2) μηνών για την υποβολή πρότασης από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αργύρης Αργυρίου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών /νση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Tηλ. 6981095209

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014)

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6 A.1 Έκδοση και χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος...6 A.2 Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών...7 A.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Κτηματολόγιο Α.Ε. Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Καθ. Απόστολος Αρβανίτης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Αθήνα, 11/10/2012 Η εταιρία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει ως σκοπό τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 8: Ψηφιακή, πολυφασµατική τηλεπισκοπική απεικόνιση τµήµατος της Ελλάδας από τον δορυφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35977 3 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3532 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμ. 146776/2459 Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα

Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Παναγιώτης Λολώνης Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ / - / 14 ΠΕ2.2.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΔ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ορθότητας της επεξεργασίας των δηλώσεων και των αιτήσεων διόρθωσης καθώς και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω6ΝΟ4653Π8-2ΡΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 2016 iii

ΑΔΑ: Ω6ΝΟ4653Π8-2ΡΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 2016 iii ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-10-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 146776/2459 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : FAX :

Τηλέφωνο : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ Ε ΑΦΗ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σενάριο χρήσης της εφαρμογής «e-praxis»

Βασικό σενάριο χρήσης της εφαρμογής «e-praxis» Βασικό σενάριο χρήσης της εφαρμογής «e-praxis» Εισαγωγή Ο χρήστης για να εισέλθει στην εφαρμογή θα πρέπει να καταχωρήσει έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη που θα του έχει δοθεί απόν διαχειριστή

Διαβάστε περισσότερα

-1- Π = η απόλυτη παράλλαξη του σημείου με το γνωστό υψόμετρο σε χιλ.

-1- Π = η απόλυτη παράλλαξη του σημείου με το γνωστό υψόμετρο σε χιλ. -1- ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Η γνώση των υψομέτρων διαφόρων σημείων μιας περιοχής είναι πολλές φορές αναγκαία για ένα δασοπόνο. Η χρησιμοποίηση φωτογραμμετρικών μεθόδων με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 4: Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 1 Οδηγία για την Αποτύπωση των Γεωµετρικών Μεταβολών που Αφορούν τα Κτηµατολογικά ιαγράµµατα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαβούλευση Κατόπιν της ορθής επανάληψης (όπως προέκυψε μετά από το υπ αρ. 517/19-07- 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολόγιο Α.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη διάταξη επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν στη διαθεσιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79)

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 16-12 -2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 7733/260715 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Π.Α ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω εν συντοµία την υφιστάµενη κατάσταση των λειτουργούντων Κτηµατολογικών Γραφείων και τον τρόπο διαχείρισης των χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων που τηρούν. Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWAB PROTEIN TEST ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWAB PROTEIN TEST ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ Χαλάνδρι, Ιουλίου 2016 Α.Π: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /νση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Τηλ: 210 6017054, 2106017056 Φαξ: 210 6017091 Email: prosxolag@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 14 Ιουνίου 2011 2 Ένα σύντομο ιστορικό Ενα σύντομο ιστορικό με τα σημαντικότερα στάδια για την καταγραφή των δασών και δασ.εκτάσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΑΝΘΕΩΝ και ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.750,72 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ, ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh. Ελληνική ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 5-8 - 2 0 1 5 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α/ ) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α/ ) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α/14.10.2010) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε ενδιαφερόµενο

Προς κάθε ενδιαφερόµενο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 8/12/ 2011 Αριθµός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Έργο: υλικών µηχανογράφησης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6613 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 Προϋπολογισµού: 50.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα