ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της 13/11/2012 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 13η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Βόλου σε ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθµ /ΓΠ28804/9/11/2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Αναστασίου Λεωνίδας, Μαυρογιάννης Λεωνίδας, Μόσχος Νικόλαος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Μπαρµπουδάκη Αικατερίνη, Μπαρτζιώκα Κερασία, Ριζόπουλος Απόστολος, Τσάµης Ευθύµιος, Τσιάµη Μαρία ΑΠΟΝΤΕΣ Μολοχίδης Ιωάννης, Μπασδάνης Αριστοτέλης ΑΠΟΦΑΣΗ 296/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη γνωµοδοτικής απόφασης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για την τροποποίηση Κανονιστικών αποφάσεων µε αρ.198/2002 του.σ. του πρώην ήµου Βόλου και µε αρ.152/2010 του.σ. του πρώην ήµου Ν. Ιωνίας για την εγκατάσταση σταθµών βάσης και κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Βόλου. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ.π 5225/ εισήγηση του Αντιδηµάρχου Πολεοδοµίας & Ποιότητας Ζωής αναφορικά µε τη λήψη γνωµοδοτικής απόφασης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για την τροποποίηση Κανονιστικών αποφάσεων µε αρ.198/2002 του.σ. του πρώην ήµου Βόλου και µε αρ.152/2010 του.σ. του πρώην ήµου Ν. Ιωνίας για την εγκατάσταση σταθµών βάσης και κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Βόλου: 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ Βόλος, 31 /10/2012 Αρ. Πρωτ. Π 5225 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδοµίας και Ποιότητας Ζωής Μικρασιατών Βόλος Τηλ Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Θέµα : Λήψη γνωµοδοτικής απόφασης προς το ηµοτικό Συµβούλιο, για την τροποποίηση Κανονιστικών αποφάσεων µε αρ. 198/2005 του ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ήµου Βόλου και µε αρ. 152/2010 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ήµου Ν. Ιωνίας, για την εγκατάσταση σταθµών βάσης και κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Βόλου. Λαµβάνοντας υπόψη : 1. Το αρ. 79 του Ν. 3463/2006 σύµφωνα µε το οποίο : «1. Οι δηµοτικές και Κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές Αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: α) Θέτουν κανόνες: α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες..δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις:.μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε περιοχές, που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες των πόλεων και των οικισµών, εκτός των περιοχών, για τις οποίες έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων γης.» 2. Ο ήµος Βόλου µε την υπ αρ. 463/2001 «Κανονιστική Απόφαση για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας» αποφάσισε τα εξής : «1. απαγορεύει την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας µέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης. 2 Μπορεί κατ εξαίρεση να επιτραπεί η εγκατάσταση κεραιών µε απόφαση του.σ. ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας του ήµου Βόλου..3. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων που έχουν οποιαδήποτε σχέση µε τη λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας µε τα δίκτυα κοινωφελών Οργανισµών θα γίνεται µόνο ύστερα από βεβαίωση της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας του ήµου Βόλου, ότι αυτές κατασκευαστήκαν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 4 Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που έχουν ήδη εγκατεστηµένες κεραίες µέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης, υποχρεούνται µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο µηνών να αποµακρύνουν ή αποδείξουν την νοµιµότητα της εγκατάστασης, διαφορετικά θεωρείται αυτοδικαίως ότι εµπίπτουν στην απαγόρευση της πρώτης παραγράφου της παρούσας» Περαιτέρω µε την 198/2005 απόφαση τροποποιήθηκε η ως άνω Κανονιστική Απόφαση ως εξής : «1 Να απαγορεύεται η εγκατάσταση σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός του πολεοδοµικού ιστού της πόλης του Βόλου. «Η εγκατάσταση σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας όταν εγκαθίσταται εκτός των ορίων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος να απέχει τουλάχιστον 300 µέτρα από τα όρια αυτού ή 500 µέτρα όταν στα όρια βρίσκονται κτήρια, τα οποία φιλοξενούν ευπαθείς στην ακτινοβολία οµάδες πληθυσµού (σχολεία, νοσοκοµεία, παιδικοί σταθµοί, πανεπιστήµια κλπ)». 2. Όλες οι εγκρίσεις για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας από την Πολεοδοµική Υπηρεσία του ήµου Βόλου να χορηγούνται µόνο µετά από προηγούµενη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η απόφαση αυτή θα εκδίδεται µετά από πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιτροπής Πολεοδοµικών Θεµάτων, η οποία θα διερευνά κυρίως αν στην περιοχή, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η κεραία υπάρχουν χώροι συνάθροισης κοινού (σχολεία κλπ) «Προϋπόθεση της έγκρισης εγκατάστασης δοµικών κατασκευών θα αποτελεί η υποβολή µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχίας Μαγνησίας». «Προϋπόθεση της χορήγησης άδειας εγκατάστασης θα αποτελεί η νοµιµότητα του κτιρίου επί των οποίων τοποθετούνται, σε αντίθετη περίπτωση θα ανακαλούνται οι χορηγηθείσες άδειες». «Τήρηση ελάχιστης απόστασης 300 µέτρων µεταξύ περισσότερων κεραιών εκποµπής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, που είναι εγκατεστηµένες στην ίδια περιοχή, εκτός του πολεοδοµικού ιστού και εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Βόλου, ώστε να αποφευχθεί η αθροιστική συσσώρευση ακτινοβολίας». Η σύνδεση των εγκαταστάσεων που έχουν οποιαδήποτε σχέση µε την λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας µε τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισµών θα γίνεται µόνο ύστερα από βεβαίωση της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας του ήµου Βόλου, ότι αυτές κατασκευάσθηκαν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 4. Ο ήµος Ν. Ιωνίας έλαβε την υπ αρ. 131/2010 Κανονιστική Απόφαση µε την οποία οριζόταν τα εξής : Απαγορεύεται η εγκατάσταση σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός του πολεοδοµικού ιστού της πόλης της Νέας Ιωνίας. «Η εγκατάσταση σταθµού κινητής τηλεφωνίας όταν εγκαθίσταται εκτός των ορίων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος να απέχει τουλάχιστον 300 µέτρα από τα όρια αυτού ή 500 µέτρα όταν στα όρια βρίσκονται κτίρια, τα οποία φιλοξενούν ευπαθείς στην ακτινοβολία οµάδες πληθυσµού (σχολεία, νοσοκοµεία, παιδικοί σταθµοί, πανεπιστήµια κλπ)». Όλες οι εγκρίσεις για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας από την Πολεοδοµική Υπηρεσία του ήµου Νέας Ιωνίας να χορηγούνται µόνο µετά από προηγούµενη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η απόφαση αυτή θα εκδίδεται µετά από πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιτροπής Πολεοδοµικών Θεµάτων, η οποία θα διερευνά κυρίως αν στην περιοχή, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η κεραία, υπάρχουν χώροι συνάθροισης κοινού (σχολεία κλπ). «Προϋπόθεση της έγκρισης εγκατάστασης δοµικών κατασκευών θα αποτελεί η υποβολή µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις αρµόδιες υπηρεσίες». «Προϋπόθεση της χορήγησης άδειας εγκατάστασης θα αποτελεί η νοµιµότητα του κτιρίου επί των οποίων τοποθετούνται σε αντίθετη περίπτωση θα ανακαλούνται οι χορηγηθείσες άδειες». «Τήρηση ελάχιστης απόστασης 300 µέτρων µεταξύ κεραιών εκποµπής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που είναι εγκατεστηµένες στην ίδια περιοχή εκτός του πολεοδοµικού ιστού και εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Νέας Ιωνίας ώστε να αποφευχθεί αθροιστική συσσώρευση ακτινοβολίας». 2

3 Η σύνδεση εγκαταστάσεων που έχουν οποιαδήποτε σχέση µε τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας µε τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισµών θα γίνεται µόνο ύστερα από βεβαίωση της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας του ήµου Νέας Ιωνίας ότι αυτές κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 5. Στις δηµοσιεύθηκε ο Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α 44/ ) «ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» Στο αρ.31 (Μεταβατικές διατάξεις για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών) ορίζονται τα εξής : 1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση λα` του ν. 3431/2006 ή του άρθρου 2 περίπτωση 5 του ν. 3592/2007 (Α` 161), καθώς και οι πάροχοι δικτύου κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν. 3592/2007 υποχρεούνται σε λήψη άδειας όλων των κατασκευών κεραιών που έχουν εγκαταστήσει και στερούνται της σχετικής άδειας. 2. Οι ως άνω κάτοχοι των κατασκευών κεραιών για τις οποίες: α) υπάρχει µελέτη ραδιοεκποµπών κεραίας για την οποία έχει χορηγηθεί σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Α.Ε. ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και β) έχει υποβληθεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αρµόδια υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις, σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και γ) έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή κεραίας στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προβλεπόµενες άδειες εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Η εν λόγω προθεσµία είναι αποκλειστική Οι άδειες των ως άνω κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου. Για τις ως άνω κατασκευές κεραιών δεν επιτρέπεται η παράλληλη υπαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 29 του παρόντος. 5. Μέχρι να παρέλθει η παραπάνω προθεσµία των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, οι ως άνω κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούσες. 6. Η κατασκευή κεραίας θεωρείται µη νόµιµη και εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία επιβολής κυρώσεων εάν: α) εντός της προθεσµίας απορριφθεί η αίτηση για την κατασκευή κεραίας ή β) παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία και δεν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια. 7. Για τις µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος µη αδειοδοτηµένες εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες έχει ήδη είτε υποβληθεί σχετική καταγγελία στην Ε.Ε.Τ.Τ. είτε αυτεπαγγέλτως διαπιστωθεί η ύπαρξη τους, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύµφωνα µε το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασης τους νοµικό πλαίσιο και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες σε αυτό κυρώσεις.8.9..» 3. Σύµφωνα µε το αρ. 30 του Ν. 4070/2012 Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις : «1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύµφωνα µε το στοιχείο Α` της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (Α` 46). 2. Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της ή µε συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία: α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγµατοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτηµένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως. β) κατόπιν αίτησης εκ µέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, που έχει έννοµο συµφέρον, εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Α.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί αµέσως τα αποτελέσµατα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, και του εκάστοτε αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των µετρήσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 3. Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην Ε.Ε.Α.Ε. και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και του εκάστοτε αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 80% του ποσού της παραγράφου 5. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας δηµοσιεύονται άµεσα στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Α.Ε. και συγκεντρωτικά ανά έτος. 4. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόµενων ορίων εκπεµπόµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η υπ` αριθµ /3839/ (Β` 1105) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και του εκάστοτε αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Με κοινή απόφαση των υπουργών αυτών µπορεί να τροποποιείται η άνω απόφαση. 5. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτηµένων κεραιών προκαταβάλλουν στην Ε.Ε.Α.Ε. ετήσιο τέλος ύψους 200 ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος µετά από γνώµη της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται όλα τα θέµατα τα σχετικά µε την επιβολή και είσπραξη του τέλους. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιηµένων κατασκευών κεραιών. 7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, κυρώνονται τεχνικοί κανονισµοί που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών: α) Σε πυλώνες ισχυρών ρευµάτων. β) Σε πυλώνες φωτισµού. γ) Κατά µήκος των σιδηροδροµικών γραµµών. δ) Εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων υνάµεων. 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν σε εγκαταστάσεις σταθµών και κατασκευών κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση. Οι ρυθµίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κεραιών και σταθµών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο αυτών από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αδειοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 (Α`46) και στον παρόντα νόµο, όπως εκάστοτε ισχύουν, παραµένουν σε ισχύ. 9. Από τη δηµοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. µελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιµοι από το γενικό πληθυσµό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιµών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ` αριθµ /3839/ κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και του εκάστοτε αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. 3

4 10. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση µέχρι 300 µέτρων από την περίµετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιµών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ` αριθµ /3839/ κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και του εκάστοτε αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. 11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Εθνικής Άµυνας καθορίζονται οι παραµεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η πλήρης κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία. Για τις ζώνες αυτές, η έγκριση της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας της παραγράφου 2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (Α` 46) χορηγείται από τη Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 12. Πολεοδοµικές παραβάσεις σε ακίνητα, επί των οποίων ήδη υφίσταται κατασκευή κεραίας, δεν θίγουν τη νοµιµότητα της άδειας της κατασκευής κεραίας, εφόσον οι παραβάσεις δεν αφορούν την κεραία ή τον οικίσκο αυτής ή την ασφάλεια του κτιρίου, και υπό την προϋπόθεση, ότι το κτίριο ή το δώµα, επί του οποίου τοποθετείται η κεραία, δεν στερείται πολεοδοµικής άδειας ή ότι αυτό δεν έχει ενταχθεί στην διαδικασία «Ρύθµισης αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου» µε την καταβολή ειδικού προστίµου διατήρησης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση η κατασκευή κεραίας δεν εδράζεται επί του αυθαιρέτου τµήµατος του κτιρίου. 13. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (Α` 46). Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (Α` 129) Στις δηµιουργούµενες ως άνω εγκαταστάσεις λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθώς και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού για θέµατα της Ε.Ε.Α.Ε.. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, και µέχρι της καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποιήσεως ή ανακλήσεως της, εφαρµόζεται η υπ` αριθ /3839/ κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά». 16. Οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των εγκατεστηµένων κεραιών, υποχρεούνται εντός δύο (2) µηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών να αποφανθούν αιτιολογηµένα επί της νοµιµότητας και καταλληλότητας αυτών. Αν το διάστηµα αυτό παρέλθει χωρίς απάντηση της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδοµική έγκριση και η κεραία δύναται να ηλεκτροδοτηθεί µετά από υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την ηλεκτρική εταιρεία η οποία θα συνοδεύεται από τον αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης του φακέλου στην Πολεοδοµική Υπηρεσία. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ανάκλησης της απάντησης ή άρνησης αποδοχής των δικαιολογητικών, ο κύριος της εγκατάστασης δικαιούται να προσφύγει στον Περιφερειάρχη, ο οποίος κρίνει επί της ουσιαστικής και τυπικής νοµιµότητας των πράξεων της αρµόδιας Πολεοδοµικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτούµενη έγκριση εντός τριάντα ηµερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου. Αν ανακληθεί η απάντηση, µέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της προσφυγής δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 267/1998 (Α` 195). Κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρµόδιου τριµελούς ιοικητικού Εφετείου σύµφωνα µε την περίπτωση 1θ του άρθρου 1 του ν. 2944/2001 (Α` 222), η οποία εκδικάζεται εντός ενός µηνός από την ηµέρα κατάθεσης της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσµίας δύο µηνών από την εκδίκαση της. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή µόνο µία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισµός της δίκης δεν δύναται να απέχει περισσότερο από ένα µήνα από την αρχική δικάσιµο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων προσφυγών. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Εφετείου, που εκδίδονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, προσβάλλονται µε έφεση, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η έφεση εκδικάζεται εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία κατάθεσης της. 17. Για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ακολουθούνται τα εξής: Α. Πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάµενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει ολοκληρωµένο φάκελο, µέσω Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Ο ολοκληρωµένος φάκελος χαρακτηρίζεται ως πλήρης, εφόσον περιλαµβάνει τις κάτωθι αιτήσεις / µελέτες: α) Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοίας. β) Αίτηση για χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόµιµης χρήσης των συχνοτήτων εκποµπής και λήψης όπως αναφορά σχετικών Αποφάσεων χορήγησης δικαιωµάτων της Ε.Ε.Τ.Τ. ή αναφορά σε διατάξεις εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση, στις οποίες υπάγεται ο αιτών γ) Μελέτη Ραδιοεκποµπών για την έκδοση θετικής Γνωµάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση αίτηση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. ε) Μελέτη για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις. στ) Αιτήσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά περίπτωση, κατά δήλωση του αιτούντα. ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πληρότητα του φακέλου. Κατά την υποβολή του ολοκληρωµένου φακέλου στο ΣΗΛΥΑ, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται στην καταβολή διοικητικού τέλους, το ύψος του οποίου ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Στο ως άνω διοικητικό τέλος ενσωµατώνονται όλα τα τυχόν τέλη που καταβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο στις αρµόδιες υπηρεσίες που εξετάζουν τις µελέτες / αιτήσεις. Οι υπογράφοντες τις µελέτες / αιτήσεις ευθύνονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι υπογράφοντες τις µελέτες τεχνικοί πρέπει να έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και την ευθύνη για το περιεχόµενο των µελετών τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ρυθµίζονται θέµατα διαδικασιών και εφαρµογής του ΣΗΛΥΑ, ως και κάθε σχετικό θέµα. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης οι αιτήσεις / µελέτες εξετάζονται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες παράλληλα, ανεξάρτητα και χωρίς να προαπαιτείται η έγκριση ή η σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων αρµοδίων υπηρεσιών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, καθώς και κάθε θέµα αρµοδιότητας της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικό µε την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του παρόντος. Οι κατασκευές κεραιών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α` 44) για τις οποίες υπάρχει ανάγκη αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό µε την τροποποίηση των υφιστάµενων κεραιοσυστηµάτων, ή / και των χαρακτηριστικών εκποµπής, είναι δυνατόν να υπάγονται αποκλειστικά στη διαδικασία που προβλέπεται στη παρούσα ενότητα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Οι αναβαθµίσεις δεν αφορούν αλλαγές στον ιστό της κατασκευής κεραίας, ούτε αύξηση του συνολικού ύψους αυτής. 4

5 (β) Εχει εκδοθεί θετική γνωµάτευση από την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας επί σχετικής µελέτης η οποία έχει υποβληθεί από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας, στην οποία αναφέρεται το σύνολο των κεραιοσυστηµάτων της κατασκευής κεραίας. Οι ως άνω κατασκευές κεραιών συνεχίζουν να θεωρούνται νοµίµως λειτουργούσες για διάστηµα 24 µηνών από τη δηµοσίευση του ν. 4053/2012 (Α` 44) και δεν είναι δυνατή η απόρριψη της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών εσµεύσεων που υποβάλλεται στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης εφόσον ο µοναδικός λόγος µη έγκρισης ή απόρριψης είναι η ύπαρξη υφιστάµενης κατασκευής κεραίας. Κάθε αίτηση σχετική µε τις ως άνω κατασκευές κεραιών η οποία έχει κατατεθεί σε αρµόδιες αρχές στα πλαίσια της διαδικασία αδειοδότησης που ίσχυε πριν την έκδοση του ν. 4053/2012 (Α` 44) παύει να ισχύει και επιστρέφεται στον αιτούντα. Β. Οι αρµόδιες υπηρεσίες, µέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο ΣΗΛΥΑ, µέσα σε τέσσερις µήνες από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωµένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α`, οφείλουν να ελέγξουν τα θέµατα της αρµοδιότητας τους και να ενηµερώνουν το ΣΗΛΥΑ: α) για την έκδοση των εγκρίσεων τους ή β) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειµένες αιτήσεις / µελέτες, προκειµένου αυτές να συµπληρωθούν / διορθωθούν ή γ) για την αιτιολογηµένη απόρριψη των κατατεθειµένων αιτήσεων / µελετών Γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωµένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α`: α) Εκδίδει Αδεια Κατασκευής Κεραίας, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούµενες εγκρίσεις από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και προβαίνει στη δηµοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχοµένου του ολοκληρωµένου φακέλου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ανωτέρω στοιχείο Α`. β) Εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου και προβαίνει στη δηµοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχοµένου του ολοκληρωµένου φακέλου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ανωτέρω στοιχείο Α`, κατόπιν ελέγχου πληρότητας και µε την προϋπόθεση σύµφωνης γνώµης της ΕΕΑΕ και της ΥΠΑ. καθώς και χορήγησης δικαιωµάτων χρήσης συχνοτήτων από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Το εν λόγω Πιστοποιητικό καταργείται όταν εκδοθεί η κατά το παρόν στοιχείο Γ, σηµείο Α`, Αδεια Κατασκευής Κεραίας. γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον µία οριστική αιτιολογηµένη απόρριψη από τις αρµόδιες Υπηρεσίες.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε τη βοήθεια γεωγραφικού πληροφοριακού συστήµατος (GIS) δηµοσιοποιεί τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί Αδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας καθώς και όλες τις σχετικές εγκρίσεις µε τα σχετικά συµπεράσµατα των µελετών. Ε. Ο κάτοχος, µετά την έκδοση της Αδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας, δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας και οφείλει παράλληλα: α) Να κοινοποιεί την Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας στον αρµόδιο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας. β) Να έχει αναρτηµένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο του κατόχου και ο µοναδικός Αριθµός είτε της Αδείας είτε του Πιστοποιητικού Πληρότητας. Η σύνδεση της κατασκευής κεραίας µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται εφόσον η συγκεκριµένη κατασκευή κεραίας διαθέτει Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας. ΣΤ. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται εάν απορριφθεί τουλάχιστον µία εκ των αιτήσεων / µελετών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άµεση αποξήλωση της συγκεκριµένης κατασκευής κεραίας. Ζ. Μέχρι τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, όσον αφορά τις υποβαλλόµενες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος αιτήσεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος ως εξής: α) ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση / µελέτη σε κάθε αρµόδια υπηρεσία και να κοινοποιήσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα αποδεικτικά παραλαβής των σχετικών αιτήσεων / µελετών από τις αρµόδιες υπηρεσίες. β) Οι αρµόδιες υπηρεσίες, µέσα σε τέσσερις µήνες από την αποδεδειγµένη παραλαβή των σχετικών αιτήσεων / µελετών, οφείλουν να ελέγξουν τα θέµατα αρµοδιότητας τους και να ενηµερώσουν εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Τ. και τον ενδιαφερόµενο: αα) για την έκδοση των εγκρίσεων τους ή ββ) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειµένες αιτήσεις/µελέτες, προκειµένου αυτές να συµπληρωθούν / διορθωθούν ή γγ) για την αιτιολογηµένη απόρριψη των κατατεθειµένων αιτήσεων / µελετών γ) Η Ε.Ε.Τ.Τ., µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της τελευταίας αίτησης / µελέτης, προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο Γ`. 18. εν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων. Υφιστάµενες κατασκευές κεραιών επί των ανωτέρω κτιρίων αποµακρύνονται εντός διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 19. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κυρώνονται τεχνικοί κανονισµοί που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε εθνικά και αφορούν: α. Τυποποιηµένες κατασκευές κεραιών. β. Την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα µεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων γ. Αλλες συναφείς µε τις παραπάνω δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή υλικά. 20. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µπορεί να ανατίθεται σε Οργανισµούς Τυποποίησης το έργο της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου µπορεί να βαρύνει το αποθεµατικό της Ε.Ε.Τ.Τ. της παραγράφου 6 του άρθρου Στην περίπτωση Α` της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2801/ 2000 (Α` 46), αντί της άδειας του οικείου Νοµάρχη, απαιτείται η άδεια του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας. 22. Πάρκα κεραιών λειτουργούν µόνο µε προηγούµενη απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, µετά από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας των Πάρκων, οι διαχειριστές των Πάρκων Κεραιών εφόσον η παρουσία τους κρίνεται σκόπιµη, οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι διαχειριστές, η διαδικασία εγκατάστασης κεραιών, οι δικαιούχοι εγκατάστασης και το χρονοδιάγραµµα µετακίνησης στο Πάρκο Κεραιών υφιστάµενων κεραιών. 23. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων ως και κάθε σχετικό θέµα, για τις κατασκευές κεραιών χαµηλής ηλεκτροµαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούµενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164W ή, ειδικά για τις µικροκυµατικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθµούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 (Α` 46) και του παρόντος νόµου, όπως ισχύουν. Οι λοιπές εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 (Α` 46) και στον παρόντα νόµο, όπως εκάστοτε ισχύουν παραµένουν επίσης σε ισχύ.» 5

6 Συµπερασµατικά για τη νόµιµη εγκατάσταση και λειτουργία µιας κατασκευής κεραίας απαιτούνται σύµφωνα µε το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωµατεύσεις, άδειες, εγκρίσεις: 1. Θετική γνωµάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις σύµφωνα µε την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία 3. Θετική γνωµάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία 4. Έγκριση από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών 5. Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρµοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιµότητα του τηλεπικοινωνιακού µέρους της εγκατάστασης λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης συχνοτήτων 6. Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα µε τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας 4. Τον Κανονισµό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά της ΕΕΤΤ µε αριθµό 661/12 (ΦΕΚ Β 2529/17/09/2012) 5. Το Ν. 2801/2000 «Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α'/2000), όπως ισχύει 6. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/ ) 7. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθµ / 3839/2000 «Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστηµένων στην Ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β/2000) 8. Το υπ αρ. 3884/ έγγραφο της Υπηρεσίας όµησης του ήµου Βόλου, η οποία θέτει το ζήτηµα της υποβολής εννέα αιτήσεων για την χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας, σύµφωνα µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 9. Το υπ αρ / έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, σύµφωνα µε το οποίο οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του αρ. 26 παρ. 2 του Ν. 4014/2012 (τακτοποίηση αυθαιρέτων) 10. Την αρχή της πρόληψης. 11. Την αρχή της προφύλαξης η οποία ενσωµατώθηκε στο πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992), άρθρα 130Ρ-Τ και στο αρ.174 παρ.2 της Ε.Συνθ.Ε.Κ. και θεωρείται (και από το.ε.κ.) δεσµευτικός κανόνας δικαίου άµεσης εφαρµογής και συνεπώς σύµφωνα και µε το αρ. 28παρ.1 του Σ. αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύει από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου 1. Η αρχή της προφύλαξης εφαρµόζεται όταν υπάρχει επιστηµονική αβεβαιότητα ως προς τον κίνδυνο επέλευσης µη αναστρέψιµων ή σοβαρών επιπτώσεων στο περιβάλλον από οποιαδήποτε δραστηριότητα ή έργο. Στις περιπτώσεις αυτές, επιβάλλεται να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να αποτρέπονται ή να ελέγχονται οι επιπτώσεις που µπορεί να έχει η συγκεκριµένη δραστηριότητα ή το έργο στο περιβάλλον. Η αρχή της προφύλαξης επιβάλλει τη λήψη µέτρων όταν ο κίνδυνος είναι απλώς πιθανός 2. Σε διεθνές επίπεδο το στοιχειώδες µέτρο προφύλαξης είναι η καθιέρωση απόστασης από κατοικηµένες περιοχές. Αυτό ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Γερµανία, Αυστρία, Σουηδία, Ιταλία κλπ.) δεδοµένου ότι δεν υφίστανται όρια ασφαλείας, αλλά όρια επικινδυνότητας. Σύµφωνα και µε την αρχή της συνετής αποφυγής, η οποία είναι ταυτόσηµη µε την πολιτική Α.L.Α.R.Α. (As Low As Reasonably Achievable) που υποδεικνύει η έκθεση της επιτροπής N.C.R.P. (National Council of Radiation Protection) είναι επιβεβληµένη η λήψη µέτρων για τη µείωση της αβεβαιότητας και την αποτροπή ακόµη και των ενδεχόµενων µόνο βλαπτικών επιδράσεων. 3 Όπως γίνεται δεκτό και από τα ελληνικά δικαστήρια 4 η γνώση των κινδύνων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες αυτές είναι ακόµη ανολοκλήρωτη και ελλιπής, µε αποτέλεσµα ο κοινός νοµοθέτης και η διοίκηση να ρυθµίζουν τις δραστηριότητες αυτές µε βάση όχι αποδεδειγµένους κινδύνους αλλά µε βάση ενδείξεις επικινδυνότητας τους. Ο κοινός νοµοθέτης δεν είναι ελεύθερος να µην λάβει µέτρα για τις δραστηριότητες αυτές. Η υποχρέωση του αυτή επιβάλλεται από το υπερνοµοθετικής ισχύος κοινοτικό δίκαιο (Συντ.28 παρ.2), ως υποχρέωση ανάπτυξης πολιτικών προφύλαξης. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, ακόµη κι αν δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι τα όποια επιβλαβή αποτελέσµατα µπορεί να επέλθουν, πράγµατι σε περιοίκους, λόγω της εγκατάστασης και λειτουργίας κάποιου σταθµού, πρέπει να λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα προφύλαξης για να µην επέλθει το χειρότερο, δεδοµένης µάλιστα, όπως προεκτίθεται και της προκληθείσας αναστάτωσης και έντονης ανησυχίας. Ειδικότερα, το γεγονός ότι δεν έχει ακόµη αποδειχθεί, µε πλήρη βεβαιότητα, πως η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας προκαλεί σοβαρές βλάβες στην υγεία, επιβάλλεται για την προστασία της υγείας των πολιτών να µην βρίσκονται οι κεραίες αυτές σε µεγάλη γειτνίαση µε τις κατοικίες τους, Το αγαθό της υγείας του ανθρώπου είναι ανεκτίµητο, αφού η σωµατική και η ψυχική υγεία του ανθρώπου αποτελεί το υπέρτατο προστατευόµενο αγαθό της ζωής και της προσωπικότητας του ατόµου, παρά την οποιαδήποτε εξέλιξη της τεχνολογίας, που σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να διακινδυνεύεται, ενώ περαιτέρω η υγεία, ως ύψιστο αγαθό, δεν επιδέχεται οποιοδήποτε, πειραµατισµό ή σύγκριση ή αντιπαράθεση µε τα υλικά αγαθά της σύγχρονης τεχνολογίας, των οποίων η εξασφάλιση, όχι σπάνια, προϋποθέτει τη διακινδύνευση της (της υγείας). 12. Το αρ. 75 του Ν. 3463/2006 σύµφωνα µε το οποίο «Ι. Οι δηµοτικές και οι Κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι Αρµοδιότητες των ήµων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τοµείς:..β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:.. γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλε ων και των Οικισµών, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 10. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας 12. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών. 20. Η χορήγηση έγκρισης δοµικής κατασκευής κεραίας σταθµού στην ξηρά, 1 Βλ. Α. Σηφάκη, Η αρχή της προφύλαξης στο ιεθνές ίκαιο του Περιβάλλοντος, Νόµος και Φύση 1-2/2000, σ. 53 επ., Γ. Μπάλλιας Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, οι κίνδυνοι βλάβης της υγείας και του περιβάλλοντος και οι προληπτικοί µηχανισµοί του δικαίου, Περ ικ1/2002,σ.56, Νικολόπουλος Τ., σχόλιο στις ΜονΠρ.Πατρ 1558/1998, 2260/1998 και ΕφΠατρ 182/2001, Περ ικ 2/2001, σ. 253 επ. και από αποφάσεις του ΕΚ Υπόθεση C 180/96 «Μ. Βρετανία εναντίον Επιτροπής», Συλλογή 1998,σ.Ι-2265, Υπόθεση Τ-13/99 Pfizer κατά Επιτροπής, αποφ.11/9/2002, Συλ.2002,σ.3305, Τ-199/96, bergaderm και Goupil κατά Επιτροπής, Συλ 1996,σ Για υποθέσεις κεραιών βλ. ενδεικτικά τις ΜΠρΧαν 34/2009, ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΗρακλ 109/2009, ΝΟΜΟΣ, ΠπρΣαµ 58/2008, ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΗρακλ 2835/2009, ΝΟΜΟΣ 2 Έκθεση Σ.τ.Π.σελ Βλ. σ. 20,33,67 της έκθεσης του Σ.τ.Π 4 ΕφΘεσ/κης 481/2010, ΝΟΜΟΣ 6

7 σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν /2000 (ΦΕ Κ 46 Α`) και το άρθρο 24 Α` παρ. 5 εδάφιο ε` του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 129 Α), όπως ισχύει, καθώς και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες Το αρ. 73 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο : «Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής..είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την ποιότητα της ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του ήµου.» 14. To υπ αρ. 5222/ έγγραφο µου στα Συµβούλια των ηµοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας Κατόπιν αυτών Εισηγούµαι Την έκδοση κανονιστικής απόφασης του ήµου Βόλου, εναρµονιζόµενη στα ανωτέρω, η οποία θα τροποποιεί την υπ αρ. 198/2005 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ήµου Βόλου και την υπ αρ. 152/2010 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ήµου Ν. Ιωνίας µε το εξής περιεχόµενο : 1. Η έγκριση τοποθέτησης από την /ση Υπηρεσίας όµησης του ήµου Βόλου, για την εγκατάσταση σταθµών βάσης και κεραιών κινητής τηλεφωνίας, θα επιτρέπεται, µόνο εφόσον ληφθεί υπόψη και η θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 2. Η απόφαση αυτή ισχύει, έως τον καθορισµό συγκεκριµένων περιοχών, εντός πολεοδοµικού συγκροτήµατος από το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Βόλου, το οποίο ήδη βρίσκεται στην Β1 φάση του. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Νικόλαος Μόσχος Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Έχοντας υπόψη την αριθ. πρωτ.π 5225/ εισήγηση του Αντιδηµάρχου Πολεοδοµίας & Ποιότητας Ζωής αναφορικά µε τη λήψη γνωµοδοτικής απόφασης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για την τροποποίηση Κανονιστικών αποφάσεων µε αρ.198/2002 του.σ. του πρώην ήµου Βόλου και µε αρ.152/2010 του.σ. του πρώην ήµου Ν. Ιωνίας για την εγκατάσταση σταθµών βάσης και κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Βόλου, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, µε την παρατήρηση του δηµοτικού συµβούλου κ. Ριζόπουλου Απόστολου ότι η νοµοθεσία εξυπηρετεί τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αδιαφορώντας για τα ζητήµατα προστασίας της υγείας των εργαζοµένων σ όλη την Ελλάδα όταν σε απόσταση µικρότερη από τριακόσια µέτρα να τοποθετούνται κεραίες από σχολεία, νοσοκοµεία, και χώρους όπου συναθροίζονται παιδιά ή εργαζόµενοι και προτείνει να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα πολιτικά, µε οµόφωνη δηλαδή απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου να εκφραστεί η άρνηση εγκατάστασης κεραιών οπουδήποτε στην πόλη και να οργανωθεί ο κόσµος, µε συλλογή υπογραφών που θα αποσταλούν στο Υπουργείο προκειµένου να αλλάξει την απόφασή του και να θέσει πιο αυστηρούς όρους τοποθέτησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, επιπλέον δε µέχρι σήµερα, δεν έχουν γίνει µελέτες για την καταγραφή των επιπτώσεων ακτινοβολίας στους ανθρώπους ούτε πραγµατική µέτρηση βάσει της οποίας θα καθορίζονται ποια είναι τα επιτρεπτά όρια ακτινοβολίας αλλά επιδηµιολογικές µελέτες ώστε να ξέρουµε αν είναι ασφαλή τα όρια που θέτουµε, την πρόταση του δηµοτικού συµβούλου κ. Μαυρογιάννη Λεωνίδα ο ήµος Βόλου σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας να κάνει τις απαραίτητες µετρήσεις και µέσα από κει, να θέσει περιορισµούς, αφαιρέσεις κ.λ.π. και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 5 Η περ.20 της παρ.2 αναδιατυπώθηκε ως άνω µε την παρ. 10ζ άρθρου 18Ν.3870/2010,ΦΕΚ Α 138/

8 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται προς το ηµοτικό Συµβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης η οποία θα τροποποιεί την υπ αρ. 198/2005 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ήµου Βόλου και την υπ αρ. 152/2010 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ήµου Ν. Ιωνίας µε το εξής περιεχόµενο : 1. Η έγκριση τοποθέτησης από την /ση Υπηρεσίας όµησης του ήµου Βόλου, για την εγκατάσταση σταθµών βάσης και κεραιών κινητής τηλεφωνίας, θα επιτρέπεται, µόνο εφόσον ληφθεί υπόψη και η θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 2. Η απόφαση αυτή ισχύει, έως τον καθορισµό συγκεκριµένων περιοχών, εντός πολεοδοµικού συγκροτήµατος από το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Βόλου, το οποίο ήδη βρίσκεται στην Β1 φάση του. Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ήµαρχο. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 296/2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 14 Νοεµβρίου 2012 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδοµίας και Βιώσιµης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 Fax 24213-56823 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε,

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε,

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

, : , &

, :   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-7-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/2 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. τον Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου

Κεραίες: Κεραίες κινητής τηλεφωνίας Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Το πρόβληµα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει διογκωθεί ανησυχητικά µε επικίνδυνες προεκτάσεις για τη δηµόσια υγεία. Οι εταιρίες κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε,

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Σχέδιο Νόμου Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/16-06-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 Αριθµ. Απόφ. 75/2014 Θέµα: «Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4022/06-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 269/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 2014 του κληροδοτήματος «Παύλου Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισµού ήµου Άνδρου Α, Β, Γ και Δ Τριµήνου έτους 2014».

Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισµού ήµου Άνδρου Α, Β, Γ και Δ Τριµήνου έτους 2014». Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Αριθμός Απόφασης: 56/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 08/06/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, 24/3/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ. Π. ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12 Πληροφορίες: Eλ. Βήλου Τηλέφωνο: 24210-21381

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 20-2-2014 Α. Π.: 708/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-04. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

52155/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

52155/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 52155/15-10-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 21 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 286/2012 ΘΕΜΑ Γνωμοδότηση προς τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα