ΔΠΔΙΓΟΝ. Αζήλα, 17/2/2012 Αξηζ.Πξση.:ΤΠΠΟΣ/ΓΔΔ/Φ22/14539/68 ΠΡΟ: Yποςπγείο Πολιηιζμού & Σοςπιζμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΔΙΓΟΝ. Αζήλα, 17/2/2012 Αξηζ.Πξση.:ΤΠΠΟΣ/ΓΔΔ/Φ22/14539/68 ΠΡΟ: Yποςπγείο Πολιηιζμού & Σοςπιζμού"

Transcript

1 ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Σαρ. Γηεχζπλζε : Δξκνχ 17 Σαρ. Κψδηθαο : Tειέθσλν: , Fax: ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα, 17/2/2012 Αξηζ.Πξση.:ΤΠΠΟΣ/ΓΔΔ/Φ22/14539/68 ΠΡΟ: Yποςπγείο Πολιηιζμού & Σοςπιζμού α) Γ/λζε πληήξεζεο Αξραίσλ θαη Νεσηέξσλ Μλεκείσλ Τπ φςηλ Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο β) Γ/λζε Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ Τπ φςηλ Πξντζηακέλεο Γ/λζεο θαο Λαγνγηάλλε γ) Γ/λζε Νεφηεξεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο Τπ φςηλ Πξντζηακέλεο Γ/λζεο θαο Μαηζέιε δ) Γ/λζε Θεάηξνπ θαη Υνξνχ Τπ φςηλ Πξντζηακέλνπ θνπ θιεπάξε ε) Γ/λζε Μνπζηθήο Τπ φςηλ Πξντζηακέλνπ θνπ Κσζηάθε ζη) Γ/λζε Κηλεκαηνγξάθνπ θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ Τπ φςηλ Πξντζηακέλνπ θνπ Κνπηζνχξε ΚΟΙΝ: Yποςπγείο Πολιηιζμού & Σοςπιζμού α) Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Τπ φςηλ Γεληθήο θαο Λ. Μελδψλε β) Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Τπ φςηλ Γεληθήο θαο Μ. Παλαγνπνχινπ γ) Γεληθή Γ/λζε Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο Τπ φςηλ Γεληθήο θαο Μ. Αλδξεαδάθε-Βιαδάθε δ) Γεληθή Γ/λζε χγρξνλνπ Πνιηηηζκνχ Τπ φςηλ Γεληθήο θαο Ε. Καδαδάθε

2 ΘΔΜΑ: «Δθαξκνγή ηνπ Ν.3919/2011(ΦΔΚ Α 32)» ΚΟΠΟ Με ηελ παξνχζα εγθχθιην παξέρνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3919/2011 (ΦΔΚ Α' 32), κε ζηφρν ηελ νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε απφ ηελ Τπεξεζία ζαο, ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνξέσλ παξνρήο πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ (πρ εξαζηηερληθέο ζρνιέο ρνξνχ, αλψηεξεο ηδησηηθέο ζρνιέο ρνξνχ ή θαη δξακαηηθήο ηέρλεο, κνπζηθέο ζρνιέο/σδεία, αξραηνπσιεία, θαηαζηήκαηα εκπνξίαο λενηέξσλ θηλεηψλ κλεκείσλ-έξγσλ ηέρλεο, δεκνπξάηεο, ζπληεξεηέο έξγσλ ηέρλεο, ηερληθνί ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο, ηερλίηεο ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο-απνθαηάζηαζεο, Ζιεθηξνληθνί Ραδηνζπδεχμεσλ LINK, Μεραληθνί Ήρνπ, Σερλίηεο θεληθψλ-εσγξάθνο θιπ ) ΥΔΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ- ΟΡΙΜΟΙ 1. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3919/2011 πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε πεξηνξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη νπνίνη αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ άζθεζε επαγγεικάησλ. Ωο ηέηνηνη πεξηνξηζκνί λννχληαη απηνί πνπ δηαιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ. 2. χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, παχεη λα ηζρχεη ε απαίηεζε πξνεγνχκελεο δηνηθεηηθήο άδεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ παξνρήο πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Μεηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ, ν ελδηαθεξφκελνο ζα ιεηηνπξγεί ειεχζεξα κεηά πάξνδν ηξηκήλνπ απφ ηελ αλαγγειία έλαξμήο ηνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε πηζηνπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή, κπνξεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ αλαγγειία έλαξμεο ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα λα απαγνξεχζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. 3. Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ αξρίδεη κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ, δειαδή ηελ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ- ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΟΤ ΚΑΣΑΡΓΟΤΝΣΑΙ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλνληαη ηα επαγγέικαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΤΠΠΟΣ (Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ) θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ θαηαξγνχληαη γηα θάζε έλα απφ απηά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3919/2011.

3 Α/Α ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΟΤΟΤΝ ΣΟ Ν. 3919/ Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ Εραςιτεχνικισ χολισ Χοροφ α) Π.Γ. 457/1983 (ΦΔΚ 174/Α/1983) Άπθπο 5, παπ. 3 Σο ίδιο πρόςωπο επιτρζπεται να είναι Διευκυντισ το πολφ ςε δφο Εραςιτεχνικζσ χολζσ Χοροφ εφόςον βρίςκονται ςτον ίδιο νομό Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ Εραςιτεχνικισ χολισ Χοροφ α) Π.Γ. 457/1983 (ΦΔΚ 174/Α/1983) Άπθπο 3 παπ.δ Σο ίδιο πρόςωπο επιτρζπεται να ιδρφςει ζωσ δφο Εραςιτεχνικζσ χολζσ Χοροφ. 2 1 Άρκρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ δθμιουργίασ περιςςότερων εγκαταςτάςεων ι επαγγελματικισ δραςτθριοποιιςεωσ ςε περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ, ςε ζνα ι περιςςότερα γεωγραφικά διαμερίςματα 2 Άρκρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ δθμιουργίασ περιςςότερων εγκαταςτάςεων ι επαγγελματικισ δραςτθριοποιιςεωσ ςε περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ, ςε ζνα ι περιςςότερα γεωγραφικά διαμερίςματα

4 3. Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ Ανϊτερθσ Ιδιωτικισ χολισ Χοροφ α) Ν 1158/81 (ΦΔΚ 127/Α/1981) Άπθπο 9 παπ. 4 Σο ίδιο πρόςωπο επιτρζπεται να ιδρφςει ζωσ δφο Αν. ςχολζσ Χοροφ 3 4. Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ Ανϊτερθσ Ιδιωτικισ χολισ Δραματικισ Σζχνθσ α) Ν 1158/81 (ΦΔΚ 127/Α/1981) Άπθπο 9 παπ. 4 Σο ίδιο πρόςωπο επιτρζπεται να ιδρφςει ζωσ δφο Αν. χολζσ Δραμ. Σζχνθσ 4 3 Άρκρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ δθμιουργίασ περιςςότερων εγκαταςτάςεων ι επαγγελματικισ δραςτθριοποιιςεωσ ςε περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ, ςε ζνα ι περιςςότερα γεωγραφικά διαμερίςματα 4 Άρκρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ δθμιουργίασ περιςςότερων εγκαταςτάςεων ι επαγγελματικισ δραςτθριοποιιςεωσ ςε περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ, ςε ζνα ι περιςςότερα γεωγραφικά διαμερίςματα

5 5. Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ Ωδείων - Μουςικϊν χολϊν ι Παραρτθμάτων αυτϊν α) Ν. 3207/2003 (ΦΔΚ 302/Α/2003) Άπθπο 10, παπ. 13, εδ. β Περιοριςμόσ τθσ δυνατότθτασ του ίδιου προςϊπου να είναι Διευκυντισ ςε περιςςότερεσ ςχολζσ: 5 Ο Διευκυντισ Ωδείου ι Μουςικισ χολισ μπορεί να διευκφνει ζνα Ωδείο ι Μουςικι χολι και δφο Παραρτιματα αυτϊν, εφόςον εδρεφουν ςτθν ίδια πόλθ, ι και ζνα παράρτθμα του εκπαιδευτθρίου, εφόςον θ ζδρα του βρίςκεται ςε διαφορετικι πόλθ, ι δφο μουςικά εκπαιδευτιρια. 5 Άρκρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ δθμιουργίασ περιςςότερων εγκαταςτάςεων ι επαγγελματικισ δραςτθριοποιιςεωσ ςε περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ, ςε ζνα ι περιςςότερα γεωγραφικά διαμερίςματα

6 6. Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ για αρχαιοπωλεία α) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ. 2β Η επιχείρθςθ πρζπει να εδρεφει ςε πόλθ όπου υπάρχει αρμόδια υπθρεςία του ΤΠΠΟ.Σ. 6 β1) Τποςπγική Απόθαζη απ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34668/ (ΦΔΚ 669/Β/ ) Άπθπο 3, παπ. 2α β2) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ. 2α Για να χορθγθκεί ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα άδεια αρχαιοπϊλθ κα πρζπει να ζχουν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία δφο (2) ετϊν. (Η επαγγελματικι εμπειρία αποδεικνφεται με βεβαίωςθ εργοδότθ ςυνοδευόμενθ και από βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα για το παραπάνω χρονικό διάςτθμα). 7 γ1) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ. 2γ και Άπθπο 32 παπ.12 γ2) Τποςπγική Απόθαζη απ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34668/ (ΦΔΚ 669/Β/ ) Άπθπο 3 παπ. 2β (iv) Οι αρχαιοπϊλεσ δεν δφνανται να είναι και ςυλλζκτεσ μνθμείων οφτε να αςκοφν ι να αςκοφςαν επάγγελμα ςχετικό με προςταςία μνθμείων. 8 6 Άρκρο 2 παρ. 2γ) του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ζξω από οριςμζνο γεωγραφικό διαμζριςμα, εντόσ του οποίου και μόνο είναι αυτι επιτρεπτι.

7 7. Επιχειριςεισ εμπόρων νεοτζρων κινθτϊν μνθμείων α1) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ. 2γ και Άπθπο 32 παπ.12 α2)τποςπγική Απόθαζη απ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34668/ (ΦΔΚ 669/Β/ Άπθπο 3 παπ. 2β (iv) Ο ζμποροσ νεοτζρων κινθτϊν μνθμείων δεν μπορεί να είναι και ςυλλζκτθσ μνθμείων οφτε να αςκεί ι να αςκοφςε επάγγελμα ςχετικό με προςταςία μνθμείων. 9 β) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ. 2β Η επιχείρθςθ πρζπει να εδρεφει ςε πόλθ όπου υπάρχει αρμόδια υπθρεςία του ΤΠΠΟ.Σ. 10 γ1 ) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ. 2α γ2) Τποςπγική Απόθαζη απ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34668/ (ΦΔΚ 669/Β/ Άπθπο 3, παπ.2α Για να χορθγθκεί άδεια ςε ζμπορο νεοτζρων κινθτϊν μνθμείων κα πρζπει να ζχει ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία δφο (2) ετϊν Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων 8 Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων 9 Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων 10 Άρκρο 2 παρ. 2γ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ζξω από οριςμζνο γεωγραφικό διαμζριςμα, εντόσ του οποίου και μόνο είναι αυτι επιτρεπτι 11 Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων

8 8. Διεξαγωγι δημοπραςιών αρχαίων και νεοτζρων μνθμείων α) ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34674/2008 (ΦΔΚ 669/Β/ ) Άπθπο 9 παπ. 2ε Τφίςταται ο περιοριςμόσ να μθν είναι εν ενεργεία ι και ςυνταξιοφχοι δθμόςιοι υπάλλθλοι, οι οποίοι αςχολοφνται ι αςχολικθκαν ςτο παρελκόν με τθν προςταςία μνθμείων. Επιπλζον να μθν είναι ςυλλζκτεσ μνθμείων. 12 β1) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ.8 β2) ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34674/2008 (ΦΔΚ 669/Β/ ) Άπθπο 5 παπ.1 Εκδίδεται άδεια από Τπθρεςία του ΤΠ.ΠΟ.Σ. για ζγκριςθ ςυγκεκριμζνου κάκε φορά καταλόγου του δθμοπράτθ. 13 γ) ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34674/2008 (ΦΔΚ 669/Β/ ) Άπθπο 9 παπ. 2δ Η επιχείρθςθ πρζπει να εδρεφει ςε πόλθ όπου υπάρχει αρμόδια υπθρεςία του ΤΠΠΟ.Σ. 14 δ) ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34674/2008 (ΦΔΚ 669/Β/ ) Άπθπο 9 παπ. 2α Οι δθμοπράτεσ πρζπει να ζχουν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία δφο (2) ετϊν Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων 13 Άρκρο 3 παρ 1 του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: «απαίτθςθ προθγοφμενθσ διοικθτικισ άδειασ για τθν άςκθςθ επαγγζλματοσ παφει να ιςχφει μετά πάροδο τεςςάρων (4) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ» και Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων

9 9. Συντηρητέσ ζργων τζχνθσ (άδεια για τθ μελζτθ, ανάλθψθ, επίβλεψθ ζργου ςυντιρθςθσ και λειτουργία εργαςτθρίων για τθ ςυντιρθςθ αρχαιοτιτων και ζργων τζχνθσ κινθτϊν και ακινιτων) α) Ν. 2557/97 Άπθπο 9 παπ.6 β) Ν. 3028/2002 Άπθπο 43 Διατιρθςθ διοικθτικισ άδειασ από το ΤΠΠΟΣ Άρκρο 2 παρ. 2γ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ζξω από οριςμζνο γεωγραφικό διαμζριςμα, εντόσ του οποίου και μόνο είναι αυτι επιτρεπτι 15 Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων 16 Άρκρο 3 παρ 1 του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαίτθςθ προθγοφμενθσ διοικθτικισ άδειασ για τθν άςκθςθ επαγγζλματοσ, πζραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται ρφκμιςθ ςτο Κεφάλαιο Βϋ του παρόντοσ, όταν θ χοριγθςθ τθσ άδειασ αυτισ ςυναρτάται προσ τθν, αντικειμενικϊσ διαπιςτοφμενθ κατά δεςμία αρμοδιότθτα, ςυνδρομι νόμιμων προχποκζςεων, παφει να ιςχφει μετά πάροδοτεςςάρων (4) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ

10 10. Επαγγζλματα ςχετιηόμενα με τον κινηματογραφικό κλάδο: 1) Ηλεκτρονικοί Ραδιοςυηεφξεων LINK 2) Μθχανικοί Θχου 3) Σεχνίτεσ κθνικϊν (Ζωγράφοσ) 4) Σεχνίτεσ κθνικϊν (Πλαςτικόσ) 5) κθνοκζτεσ 6) Βοθκοί Ενδυματολόγων 7) Βοθκοί Ηχολιπτθ (Μποφμαν) 8) Βοθκοί Μακινίςτα 9) Βοθκοί Μοντζρ 10) Βοθκοί κθνογράφου 11) Βοθκοί κθνογράφου- Ενδυματολόγου 12)Βοθκοί κθνοκζτθ 13) Βοθκοί κθνοκζτθ Σθλεοπτικοφ Πλατό (Floor Manager) 14) Βοθκοί Σεχνουργοφ Ειδικϊν Εφζ 15) Αμπιγιζρ/Αμπιγιζη 16) Βοθκοί Διευκυντϊν Παραγωγισ 17) Ενδυματολόγοι 18) κθνογράφοιενδυματολόγοι 19) χεδιαςτζσ Θχου 20) Σεχνουργοί Ειδικϊν Εφφζ 21) Σεχνικοί Δικτφου Εκπομπισ (RF) 22) Σεχνικοί Εμφανιςτζσ Εκτυπωτζσ 23) Σεχνικοί Μεταγραφϊν 24) Βοθκοί Σεχνικϊν Εργαςτθρίων 25) Σεχνικοί Ειδικϊν Οπτικϊν Εφφζ με χριςθ Η/Τ 26) Βοθκοί Εικονολιπτθ (Χειριςτισ Σθλεοπτικισ Μθχανισ) 27) Χειριςτζσ θλεκτρονικισ ςυνάρμοςθσ εικόνασ (μοντζρ) 28) Χειριςτζσ κινθματογραφ. μθχανισ λιψθσ (cameraman) ΑΓΑ: ΒΟΖΑΓ-ΤΣ3 α) ΥΠΠΟΤ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/ ) Διατιρθςθ διοικθτικισ άδειασ από το ΤΠ.ΠΟ.Σ Άρκρο 3 παρ 1 του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαίτθςθ προθγοφμενθσ διοικθτικισ

11 29) Χειριςτζσ κονςόλασ μείξθσ εικόνασ 30) Βοθκοί Χειριςτϊν Κινθματογραφικισ Μθχανισ Λιψθσ 31) Δ/ντζσ φωτογραφίασ 32) Εικονολιπτεσ 33) Ηχολιπτεσ 34) Φωτογράφοι ςκθνισ 35) Σεχνικοί Μίξθσ Θχου 36) Σεχνικοί Χρωματικοφ Ελζγχου Σαινίασ (Εταλονζρ) 37) Μθχανικοί Σθλεόραςθσ - Master Control 38) Χειριςτζσ AUTO CUE 39) Σεχνικοί Προϊςτάμενοι Εργαςτθρίων 40) Σεχνικοί Ροισ Προγράμματοσ 41) Μακινίςτεσ 42) Γραμματείσ λιψεων (ςκρίπτ) 43) Γραμματείσ παραγωγισ 44) Δ/ντζσ παραγωγισ 45) Σεχνικοί Βιομθχανίασ Κινθματογράφου και Σθλεόραςθσ 46) Φροντιςτζσ και Βοθκοί Φροντιςτζσ 47) Άδεια chef θλεκτρολόγου 48) Άδεια Α Ηλεκτρολόγου (Χειριςτι Φωτιςτικϊν ωμάτων) 49) Άδεια Β Ηλεκτρολόγου (Βοθκοφ Χειριςτι Φωτιςτικϊν ωμάτων) 50) Άδεια Χειριςτι Γεννιτριασ 51) Άδεια κθνογράφου 52) Άδεια Σεχνίτθ Ξυλουργοφ άδειασ για τθν άςκθςθ επαγγζλματοσ, πζραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται ρφκμιςθ ςτο Κεφάλαιο Βϋ του παρόντοσ, όταν θ χοριγθςθ τθσ άδειασ αυτισ ςυναρτάται προσ τθν, αντικειμενικϊσ διαπιςτοφμενθ κατά δεςμία αρμοδιότθτα, ςυνδρομι νόμιμων προχποκζςεων, παφει να ιςχφει μετά πάροδοτεςςάρων (4) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ

12 53) Άδεια μακιγιζρ/μακιγιζη 54) Άδεια κομμωτοφ/κομμϊτρι ασ 55) Άδεια Σεχνικοφ Ειδικϊν Ηχθτικϊν εφφζ με χριςθ Η/Τ 56) Άδεια Σεχνικοφ Ρφκμιςθσ Εικόνασ ΑΓΑ: ΒΟΖΑΓ-ΤΣ3

13 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΡΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ/ ΔΓΚΡΙΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ-ΔΛΔΓΥΟ Όπσο επηζεκάλζεθε, κεηά ηελ 2 Ηνπιίνπ 2011, θαηαξγείηαη ε αδηθαηνιφγεηε απαίηεζε πξνεγνχκελεο δηνηθεηηθήο άδεηαο γηα ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Απφ ην ρξνληθφ απηφ ζεκείν θαη κεηά, ε πξφζβαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ζα γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: α) Ο ελδηαθεξφκελνο λα αζθήζεη ην επάγγεικα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3919/2011 (ΦΔΚ 32,η. Α), ζα θαηαζέηεη ζηελ Τπεξεζία ζαο ή θαη ζηα Δληαία Κέληξα Δμππεξέηεζεο (Δ.Κ.Δ) ή ζηηο Πεξηθέξεηεο/Γήκνπο φπνπ πξνβιέπεηαη, αλαγγειία έλαξμεο άζθεζήο ηνπ (απιή επηζηνιή), ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία, φπσο αθξηβψο θαηέζεηε απηά πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ. Ζ ανακοίνωζη /βεβαίωζη ιεηηνπξγίαο ζα αληηθαζηζηά ηηο άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ παξνρήο πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξνβιεπφκελα ηέιε θαη παξάβνια, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα εηζπξάηηνληαη θαλνληθά θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. β) Οη Τπεξεζίεο ζαο, κεηά ηε ιήςε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζα πξνβαίλνπλ ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ζπλδξνκήο φισλ ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε λφκηκε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. Ζ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία δελ πξέπεη ρξνληθά λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο.. γ) Δθφζνλ νη Τπεξεζίεο ζαο δηαπηζηψζνπλ ηελ πιεξφηεηα ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε λφκηκε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, ζα εθδίδνπλ αλαθνίλσζε/βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο (απιή επηζηνιή) (ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) ηελ νπνία ζα δηαβηβάδνπλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν, πξνθεηκέλνπ απηφο λα ηελ επηδεηθλχεη ζε θάζε δηελεξγνχκελν έιεγρν. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, ζα ελεκεξψλεηε εγγξάθσο ηνλ ελδηαθεξφκελν φηη δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ηεο αλαθνίλσζεο ιεηηνπξγίαο, γλσζηνπνηψληαο θαη ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη φηη ε έγγξαθε ελεκέξσζε πεξί απαγφξεπζεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ζαο, ε αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, κεηά παξέιεπζε ηξηκήλνπ ν ελδηαθεξφκελνο αζθεί ειεχζεξα ην επάγγεικα, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ επηηεδεπκαηία.

14 ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ-ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 1. Γιαηηπείηαι η έκδοζη πποηγούμενηρ διοικηηικήρ άδειαρ από ηιρ απμόδιερ Τπηπεζίερ ηος ΤΠ.ΠΟ.Σ. για ηα επαγγέλμαηα ηος απσαιοπώλη και ηος εμπόπος νεοηέπων μνημείων, καθώρ και ηος ζςνηηπηηή έπγων ηέσνηρ και απσαιοηήηων, καθώρ ζύμθωνα και με ηην από γνωμοδόηηζη ηηρ Δπιηποπήρ Ανηαγωνιζμού, ζςνηπέσοςν επιηακηικοί λόγοι δημοζίος ζςμθέπονηορ και κςπίωρ ηηρ πποζηαζίαρ ηηρ πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ και πληπούηαι η απσή ηηρ αναλογικόηηηορ. 2. Να δηαβηβάζεηε ην ελ ιφγσ έγγξαθν ζε φπνηεο Τπεξεζίεο-Φνξείο ζεσξείηε φηη εκπιέθνληαη ιφγσ αξκνδηφηεηαο (π.ρ. Γήκνη, Πεξηθέξεηεο θιπ) Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓEΩΡΓIΟ ΝΙΚΗΣΙΑΓΗ Δζσηεξηθή δηαλνκή: - ΤΠΠΟΣ/ΓΔΔ Αθξηβέο αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

15 Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ ΝΕΟΣΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγρϊφεται ο φορϋασ) ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται µε αυτό τη δόλωςη µπορεύ να ελεγχθεύ µε βϊςη το αρχεύο ϊλλων υπηρεςιών (ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφό αιτόµατοσ: «Αναγγελύα ϋναρξησ διεξαγωγόσ δημοπραςιών νεοτϋρων κινητών μνημεύων» (αναγρϊφεται ο φορϋασ) ΠΡΟ: Ε.Κ.Ε. ό αρμόδια Δ/νςη ΤΠΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Συμπληρώνεται από την Υπηρεςία ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ: (φυςικό πρόςωπο ό νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε περύπτωςη νομικού προςώπου) Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατϋρα: Επώνυµο Πατϋρα: Όνοµα Μητϋρασ: Αριθ. Δελτ. Σαυτότητασ:* Αριθ. Διαβατηρύου:* Α.Υ.Μ: Αριθ. Βιβλιαρύου Τγεύασ:* Επώνυµο Μητϋρασ: Αριθ. Άδειασ Οδόγηςησ:* Ιθαγϋνεια: Ηµεροµηνύα γϋννηςησ: Σόποσ Γϋννηςησ: Σόποσ Φώρα: Κατοικύασ Πόλη: Οδόσ: Αριθ: ΣΚ: Σηλ: Fax: E mail: * ςυμπληρώνεται ϋνα από τα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ταυτότητασ. ΣΟΙΦΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ: Επωνυμύα: Αρ. Καταςτατικού: Έτοσ Ίδρυςησ: Αρ. και ϋτοσ ΥΕΚ / ΣΑΠΕΣ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ό αριθμόσ και ημερομηνύα καταχώριςησ ςτα βιβλύα εταιρειών του Πρωτοδικεύου τησ ϋδρασ (για ΟΕ και ΕΕ): Α.Υ.Μ.: Δ.Ο.Τ.: Έδρα Οδόσ: Αριθ: ΣΚ: Δόμοσ / Κοινότητα: Νομόσ: Σηλ: Fax: E mail:

16 ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ 1 (για κατϊθεςη αύτηςησ ό παραλαβό τελικόσ διοικητικόσ πρϊξησ): ε περύπτωςη που δεν ςυντϊςςεται η εξουςιοδότηςη ςτο παρόν ϋντυπο απαιτεύται προςκόµιςη εξουςιοδότηςησ µε επικύρωςη του γνόςιου τησ υπογραφόσ από δηµόςια υπηρεςύα ό ςυμβολαιογραφικού πληρεξουςύου. 1 ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ: ΑΔΣ: ΟΔΟ: ΑΡΙΘ: Σ.Κ: Σηλ: Fax: E mail: Παρακαλώ για την χορόγηςη αναγγελύασ ϋναρξησ διεξαγωγόσ δημοπραςιών νεοτϋρων κινητών μνημεύων. (αναγρϊφεται ο φορϋασ) Επωνυμύα επιχεύρηςησ: Εγκεκριμϋνοσ Σύτλοσ (αν υπϊρχει): Διεύθυνςη επιχεύρηςησ Α.Υ.Μ. : Δόμοσ/Κοινότητα: Οδόσ: Αριθ.: ΣΚ: Δ.Ο.Τ.: Σηλ: Fax: E mail: Με ατοµικό µου ευθύνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ 2, που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: «1. Εξουςιοδοτώ τον/την πιο πϊνω αναφερόμενο/η να καταθϋςει την αύτηςη ό/και να παραλϊβει την τελικό πρϊξη. (Διαγρϊφεται όταν δεν ορύζεται εκπρόςωποσ) 2. Εξουςιοδοτώ το ΚΕΠ (ϊρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεύ ςε όλεσ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ (αναζότηςη δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραύωςη τησ υπόθεςόσ µου » Επιλϋξτε µε ποιο τρόπο θϋλετε να παραλϊβετε την απϊντηςό ςασ: 1. Να ςασ αποςταλεύ µε ςυςτημϋνη επιςτολό ςτη Διεύθυνςη που δηλώνεται ςτην παρούςα αύτηςη: 2. Να την παραλϊβετε ο ύδιοσ από την υπηρεςύα µασ 3. Να την παραλϊβετε από Ε.Κ.Ε.: 4. Να την παραλϊβει εκπρόςωπόσ ςασ 5. Να ςασ αποςταλεύ με fax ςτον αριθμό:.. (Ημερομηνύα) Ο/Η αιτών/ούςα (φραγύδα-υπογραφό)

17 Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ ΓΙΑ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΟΤΜΕ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΑΡΜΟΕΣΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟ ΥΟΡΕΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 2 «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονότα ό αρνεύται ό αποκρύπτει τα αληθινϊ µε ϋγγραφη υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 τιµωρεύται µε φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών µηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκόπευε να προςπορύςει ςτον εαυτόν του ό ςε ϊλλον περιουςιακό όφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκόπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται µε κϊθειρξη µϋχρι 10 ετών». ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ: 1. Κατϊλογο των κινητών μνημεύων που τύθενται ςε δημοπραςύα ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΜΕ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΘΑ ΠΡΟΚΟΜΙ ΘΕΙ 2. Υωτογραφύεσ των δημοπρατούμενων μνημεύων 3. Αναλυτικό αναφορϊ ςτην προϋλευςη των αντικειμϋνων 4. Σα ςτοιχεύα του εντολϋα του φορϋα διεξαγωγόσ δημοπραςύασ 5. Σα ςτοιχεύα τησ ϊδειασ κατοχόσ μνημεύου 6. ύμβαςη παραγγελύασ-εντολόσ του κυρύου ό κατόχου του κινητού μνημεύου για τη δημοπραςύα αυτού 7. Όταν η διοργϊνωςη δημοπραςιών νεοτϋρων κινητών μνημεύων δεν γύνεται από εμπόρουσ νεοτϋρων μνημεύων, επιπλϋον απαιτεύται ϋγγραφο που να αποδεικνύει ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα που αποδεικνύεται από διετό εναςχόληςό τουσ με το χώρο των δημοπραςιών ϋργων τϋχνησ 8. Όταν η διοργϊνωςη δημοπραςιών νεοτϋρων κινητών μνημεύων δεν γύνεται από εμπόρουσ νεοτϋρων μνημεύων, επιπλϋον απαιτεύται ϋγγραφο που να αποδεικνύει ότι διαθϋτουν ϋμπειρο και εξειδικευμϋνο προςωπικό

18 9. Όταν η διοργϊνωςη δημοπραςιών νεοτϋρων κινητών μνημεύων δεν γύνεται από εμπόρουσ νεοτϋρων μνημεύων, επιπλϋον απαιτεύται η προώπόθεςη ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν εύναι υπϊλληλοι του Τπουργεύου Πολιτιςμού και Σουριςμού ό μϋλη των μουςεύων που ανόκουν ςτο δημόςιο ό ευρύτερο δημόςιο τομϋα (δεν ϋχουν τα κωλύματα τησ παρ. 12 του ϊρθρου 32 του Ν. 3028/2002), δεν ϋχουν αναγνωριςθεύ ωσ ςυλλϋκτεσ μνημεύων και δεν αςκούν επϊγγελμα που ςχετύζεται ό ςχετιζόταν με την προςταςύα μνημεύων Όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο, υποβϊλλονται επιπλϋον τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ:

19 ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ * ε π ε ρ ύ π τ ω ς η π ο υ α π α ι τ ε ύ τ α ι π ι ς τ ο π ο ι η τ ι κ ό π ο ι ν ι κ ο ύ μ η τ ρ ώ ο υ α ν α γ ρ ϊ φ ε τ ε ς τ ι σ π α ρ α τ η ρ ό ς ε ι σ τ α κ ϊ τ ω θ ι : Ελλεύψει αντιγρϊφου ποινικού μητρώου και πιςτοποιητικού μη κόρυξησ ςε πτώχευςη, απαιτεύται η προςκόμιςη ενόσ ιςοδύναμου εγγρϊφου που ϋχει εκδοθεύ από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό τησ χώρασ καταγωγόσ ό προϋλευςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι απαιτόςεισ ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγόσ ό προϋλευςησ δεν χορηγεύ τϋτοιο ϋγγραφο τούτο εύναι δυνατόν να αντικαταςταθεύ από ϋνορκη βεβαύωςη, ό για τα κρϊτη όπου δεν υφύςταται η ϋνορκη δόλωςη, με υπεύθυνη δόλωςη η οπούα υποβϊλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον τησ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ ό κατϊ περύπτωςη ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου τησ χώρασ καταγωγόσ ό προϋλευςησ, οι οπούοι χορηγούν βεβαύωςη περύ παροχόσ τησ ενόρκου δηλώςεωσ ό τησ επιςόμου δηλώςεωσ. Σα ϋγγραφα τα οπούα εκδύδονται ςύμφωνα με τα ανωτϋρω, δεν εύναι δυνατόν να υποβληθούν μετϊ την πϊροδο τριών μηνών από την ημερομηνύα εκδόςεώσ τουσ ** Οι ενδιαφερόμενοι οφεύλουν να παρϋχουν τα εχϋγγυα για την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του διοργανωτό δημοπραςιών. Σα εχϋγγυα αυτϊ δεν τα παρϋχει ο αιτών ιδύωσ αν ϋχει καταδικαςτεύ αμετϊκλητα για κακούργημα ό παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ για την προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ ό για πλαςτογραφύα, δωροδοκύα, κλοπό, υπεξαύρεςη ό αποδοχό προώόντων εγκλόματοσ. Σο κώλυμα υπϊρχει για όςο χρόνο εκκρεμεύ η ποινικό δύωξη για μύα από τισ παραπϊνω πρϊξεισ. Η αύτηςη μπορεύ επύςησ να απορριφθεύ αν διατϊχτηκε η αναςτολό εκτϋλεςησ τησ ποινόσ που επιβλόθηκε για μύα από τισ παραπϊνω πρϊξεισ ό εϊν η ποινικό δύωξη για μύα από τισ παραπϊνω πρϊξεισ ϋπαυςε οριςτικϊ λόγω παραγραφόσ. Αν ο αιτών εύναι Νομικό Πρόςωπο, το κώλυμα πρϋπει να μη ςυντρϋχει ςτο πρόςωπο των διοικητών ό των μελών των οργϊνων τησ διούκηςόσ τουσ. *** Όταν το δικαιολογητικό αναζητεύται υπηρεςιακώσ επιλϋγετε την αντύςτοιχη ςτόλη του ανωτϋρω πύνακα **** ε περύπτωςη που ο ενδιαφερόμενοσ-πϊροχοσ υπηρεςιών εύναι νομικό πρόςωπο ςυμπληρώνονται και τα δικαιολογητικϊ που θα πρϋπει να προςκομύςει. Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΝΕΟΣΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγπάθεηαι ο θοπέαρ) Αίηεκα: Τπεξεζία Τπνβνιήο : Άδεια διεξαγωγήρ δημοππαζίαρ νεοηέπων κινηηών μνημείων από θςζικό ππόζωπο. (αναγπάθεηαι ο θοπέαρ) Γ/λζε Νεφηεξεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ΤΠΠΟΣ ή Έ.Κ.Δ. Αξηζκ. πξσηνθφιινπ : Ζκ/λία Αηηήκαηνο: Αξκφδηνο Τπάιιεινο: Όλνκα : Δπψλπκν : Αηηψλ: Όλνκα : Δπψλπκν : Αίηεκα: Τπεξεζία Τπνβνιήο : Αξηζκ. πξσηνθφιινπ : Άδεια διεξαγωγήρ δημοππαζίαρ νεοηέπων κινηηών μνημείων από νομικό ππόζωπο (ζε πεπίπηωζη πος ο πάποσορ ηηρ εν λόγω ςπηπεζίαρ είναι νομικό ππόζωπο). (αναγπάθεηαι Γ/λζε Νεφηεξεο ο θοπέαρ) Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ΤΠΠΟΣ ή Έ.Κ.Δ. Ζκ/λία Αηηήκαηνο:

20 Αξκφδηνο Τπάιιεινο: Όλνκα : Δπψλπκν : Δπσλπκία: Δγθεθξηκέλνο ηίηινο : Νφκηκνο εθπξφζσπνο : Όλνκα : Δπψλπκν : ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΤ ΔΠΔΛΔΓΗ: ΠΡΟΘΔΜΙΑ : Δληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ αλαγγειία έλαξμεο δηεμαγσγήο δεκνπξαζίαο λενηέξσλ θηλεηψλ κλεκείσλ ε Τπεξεζία δχλαηαη λα απαγνξεχζεη ηε δηεμαγσγή ηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πξνο ηνχην ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Μεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη φηη ν θνξέαο ιεηηνπξγεί ειεπζέξσο (αξ. 3 ηνπ Ν.3919/2011 ΦΔΚ 32 η.α ). Ο Τπάλληλορ (ππνγξαθή)

21 Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΔΒΑΙΩΗ Βεβαηψλεηαη φηη (1) πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία- δηεμαγσγή (2) απφ ηελ (3).. Ζ παξνχζα δελ απνηειεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη απφ ηνλ θάηνρφ ηεο ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ. (4).20 Ο. (ππνγξαθή) (1) Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, ΑΓΣ) ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (επσλπκία, λφκηκνο εθπξφζσπνο). (2) Αλαγξάθεηαη ν θνξέαο γηα ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη ε παξνχζα βεβαίσζε. (3) Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία απφ ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιεηηνπξγεί ειεχζεξα (4) Αλαγξάθεηαη ν ηφπνο θαη ε εκεξνκελία.

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7ΟΟ-4ΩΥ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 7.12.2012

ΑΔΑ: Β4Μ7ΟΟ-4ΩΥ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 7.12.2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ Σαχ. Διεύθυνση : Λ. Αμαλίας 12, ύνταγμα Σαχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ερμού 17 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Tηλέφωνο: 210-3230293, 210-3230323

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΗ-Η08. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΗ-Η08. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΗ-Π0Γ. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΗ-Π0Γ. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 09.11.2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αρ. πρωτ.: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΠΩΛΔΗΩΝ ΚΑΗ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης».

ΘΕΜΑ: «Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β -ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1 ΑΔΑ: 4ΑΣ2Θ-ΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 963 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8639 Τροποποίηση της αριθμ. 364 10/1/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.

νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210-5231846 Fax : 210-5230577

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ Δ/ΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σμήμα Αδειοδοτήςεων και Ρύθμιςησ Εμπορικών Δραςτηριοτήτων ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1 ο ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας σε Τουριστικά Γραφεία στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.

Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας σε Τουριστικά Γραφεία στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Α.Φ.Μ: Αρ. Βιβλ. Υγεία :* Τόπο Γέννηση : Τόπο Κατοικία Χώρα: Πόλη: Οδό : Αριθ: ΤΚ:

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Α.Φ.Μ: Αρ. Βιβλ. Υγεία :* Τόπο Γέννηση : Τόπο Κατοικία Χώρα: Πόλη: Οδό : Αριθ: ΤΚ: (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Σελίδα 1 από 6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣ : Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Σελίδα 1 από 6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣ : Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 από 6 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) κωδικός εντύπου: ΝΑ-B9 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) ΜΕΡΟΣ Α' ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Αθόνα 14/6/2016 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Συνϊδελφοι, Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςασ κοινοποιεύ ϋναν εξαιρετικϊ χρόςιμο οδηγό βαςιςμϋνο ςτα ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Εθνικό Τυπογραφείο Τμήμα Δημοσιευτέας Ύλης (για τη δημοσίευση, κωδ. φορέα: 24394) Καποδιστρίου 34 104 32 Αθήνα

ΚΟΙΝ: Εθνικό Τυπογραφείο Τμήμα Δημοσιευτέας Ύλης (για τη δημοσίευση, κωδ. φορέα: 24394) Καποδιστρίου 34 104 32 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρεθύμνου & Ηρακλείου 1, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο Ι Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο Ι ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο Ι Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο Ι ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ: Β Πληρ:Ουρ. Σζούτη Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών 2 ΣΚ: 101 76 Σηλ: 210-2124307

Διαβάστε περισσότερα