ΔΠΔΙΓΟΝ. Αζήλα, 17/2/2012 Αξηζ.Πξση.:ΤΠΠΟΣ/ΓΔΔ/Φ22/14539/68 ΠΡΟ: Yποςπγείο Πολιηιζμού & Σοςπιζμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΔΙΓΟΝ. Αζήλα, 17/2/2012 Αξηζ.Πξση.:ΤΠΠΟΣ/ΓΔΔ/Φ22/14539/68 ΠΡΟ: Yποςπγείο Πολιηιζμού & Σοςπιζμού"

Transcript

1 ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Σαρ. Γηεχζπλζε : Δξκνχ 17 Σαρ. Κψδηθαο : Tειέθσλν: , Fax: ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα, 17/2/2012 Αξηζ.Πξση.:ΤΠΠΟΣ/ΓΔΔ/Φ22/14539/68 ΠΡΟ: Yποςπγείο Πολιηιζμού & Σοςπιζμού α) Γ/λζε πληήξεζεο Αξραίσλ θαη Νεσηέξσλ Μλεκείσλ Τπ φςηλ Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο β) Γ/λζε Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ Τπ φςηλ Πξντζηακέλεο Γ/λζεο θαο Λαγνγηάλλε γ) Γ/λζε Νεφηεξεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο Τπ φςηλ Πξντζηακέλεο Γ/λζεο θαο Μαηζέιε δ) Γ/λζε Θεάηξνπ θαη Υνξνχ Τπ φςηλ Πξντζηακέλνπ θνπ θιεπάξε ε) Γ/λζε Μνπζηθήο Τπ φςηλ Πξντζηακέλνπ θνπ Κσζηάθε ζη) Γ/λζε Κηλεκαηνγξάθνπ θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ Τπ φςηλ Πξντζηακέλνπ θνπ Κνπηζνχξε ΚΟΙΝ: Yποςπγείο Πολιηιζμού & Σοςπιζμού α) Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Τπ φςηλ Γεληθήο θαο Λ. Μελδψλε β) Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Τπ φςηλ Γεληθήο θαο Μ. Παλαγνπνχινπ γ) Γεληθή Γ/λζε Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο Τπ φςηλ Γεληθήο θαο Μ. Αλδξεαδάθε-Βιαδάθε δ) Γεληθή Γ/λζε χγρξνλνπ Πνιηηηζκνχ Τπ φςηλ Γεληθήο θαο Ε. Καδαδάθε

2 ΘΔΜΑ: «Δθαξκνγή ηνπ Ν.3919/2011(ΦΔΚ Α 32)» ΚΟΠΟ Με ηελ παξνχζα εγθχθιην παξέρνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3919/2011 (ΦΔΚ Α' 32), κε ζηφρν ηελ νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε απφ ηελ Τπεξεζία ζαο, ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνξέσλ παξνρήο πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ (πρ εξαζηηερληθέο ζρνιέο ρνξνχ, αλψηεξεο ηδησηηθέο ζρνιέο ρνξνχ ή θαη δξακαηηθήο ηέρλεο, κνπζηθέο ζρνιέο/σδεία, αξραηνπσιεία, θαηαζηήκαηα εκπνξίαο λενηέξσλ θηλεηψλ κλεκείσλ-έξγσλ ηέρλεο, δεκνπξάηεο, ζπληεξεηέο έξγσλ ηέρλεο, ηερληθνί ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο, ηερλίηεο ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο-απνθαηάζηαζεο, Ζιεθηξνληθνί Ραδηνζπδεχμεσλ LINK, Μεραληθνί Ήρνπ, Σερλίηεο θεληθψλ-εσγξάθνο θιπ ) ΥΔΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ- ΟΡΙΜΟΙ 1. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3919/2011 πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε πεξηνξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη νπνίνη αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ άζθεζε επαγγεικάησλ. Ωο ηέηνηνη πεξηνξηζκνί λννχληαη απηνί πνπ δηαιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ. 2. χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, παχεη λα ηζρχεη ε απαίηεζε πξνεγνχκελεο δηνηθεηηθήο άδεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ παξνρήο πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Μεηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ, ν ελδηαθεξφκελνο ζα ιεηηνπξγεί ειεχζεξα κεηά πάξνδν ηξηκήλνπ απφ ηελ αλαγγειία έλαξμήο ηνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε πηζηνπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή, κπνξεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ αλαγγειία έλαξμεο ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα λα απαγνξεχζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. 3. Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ αξρίδεη κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ, δειαδή ηελ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ- ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΟΤ ΚΑΣΑΡΓΟΤΝΣΑΙ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλνληαη ηα επαγγέικαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΤΠΠΟΣ (Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ) θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ θαηαξγνχληαη γηα θάζε έλα απφ απηά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3919/2011.

3 Α/Α ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΟΤΟΤΝ ΣΟ Ν. 3919/ Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ Εραςιτεχνικισ χολισ Χοροφ α) Π.Γ. 457/1983 (ΦΔΚ 174/Α/1983) Άπθπο 5, παπ. 3 Σο ίδιο πρόςωπο επιτρζπεται να είναι Διευκυντισ το πολφ ςε δφο Εραςιτεχνικζσ χολζσ Χοροφ εφόςον βρίςκονται ςτον ίδιο νομό Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ Εραςιτεχνικισ χολισ Χοροφ α) Π.Γ. 457/1983 (ΦΔΚ 174/Α/1983) Άπθπο 3 παπ.δ Σο ίδιο πρόςωπο επιτρζπεται να ιδρφςει ζωσ δφο Εραςιτεχνικζσ χολζσ Χοροφ. 2 1 Άρκρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ δθμιουργίασ περιςςότερων εγκαταςτάςεων ι επαγγελματικισ δραςτθριοποιιςεωσ ςε περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ, ςε ζνα ι περιςςότερα γεωγραφικά διαμερίςματα 2 Άρκρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ δθμιουργίασ περιςςότερων εγκαταςτάςεων ι επαγγελματικισ δραςτθριοποιιςεωσ ςε περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ, ςε ζνα ι περιςςότερα γεωγραφικά διαμερίςματα

4 3. Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ Ανϊτερθσ Ιδιωτικισ χολισ Χοροφ α) Ν 1158/81 (ΦΔΚ 127/Α/1981) Άπθπο 9 παπ. 4 Σο ίδιο πρόςωπο επιτρζπεται να ιδρφςει ζωσ δφο Αν. ςχολζσ Χοροφ 3 4. Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ Ανϊτερθσ Ιδιωτικισ χολισ Δραματικισ Σζχνθσ α) Ν 1158/81 (ΦΔΚ 127/Α/1981) Άπθπο 9 παπ. 4 Σο ίδιο πρόςωπο επιτρζπεται να ιδρφςει ζωσ δφο Αν. χολζσ Δραμ. Σζχνθσ 4 3 Άρκρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ δθμιουργίασ περιςςότερων εγκαταςτάςεων ι επαγγελματικισ δραςτθριοποιιςεωσ ςε περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ, ςε ζνα ι περιςςότερα γεωγραφικά διαμερίςματα 4 Άρκρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ δθμιουργίασ περιςςότερων εγκαταςτάςεων ι επαγγελματικισ δραςτθριοποιιςεωσ ςε περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ, ςε ζνα ι περιςςότερα γεωγραφικά διαμερίςματα

5 5. Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ Ωδείων - Μουςικϊν χολϊν ι Παραρτθμάτων αυτϊν α) Ν. 3207/2003 (ΦΔΚ 302/Α/2003) Άπθπο 10, παπ. 13, εδ. β Περιοριςμόσ τθσ δυνατότθτασ του ίδιου προςϊπου να είναι Διευκυντισ ςε περιςςότερεσ ςχολζσ: 5 Ο Διευκυντισ Ωδείου ι Μουςικισ χολισ μπορεί να διευκφνει ζνα Ωδείο ι Μουςικι χολι και δφο Παραρτιματα αυτϊν, εφόςον εδρεφουν ςτθν ίδια πόλθ, ι και ζνα παράρτθμα του εκπαιδευτθρίου, εφόςον θ ζδρα του βρίςκεται ςε διαφορετικι πόλθ, ι δφο μουςικά εκπαιδευτιρια. 5 Άρκρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ δθμιουργίασ περιςςότερων εγκαταςτάςεων ι επαγγελματικισ δραςτθριοποιιςεωσ ςε περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ, ςε ζνα ι περιςςότερα γεωγραφικά διαμερίςματα

6 6. Άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ για αρχαιοπωλεία α) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ. 2β Η επιχείρθςθ πρζπει να εδρεφει ςε πόλθ όπου υπάρχει αρμόδια υπθρεςία του ΤΠΠΟ.Σ. 6 β1) Τποςπγική Απόθαζη απ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34668/ (ΦΔΚ 669/Β/ ) Άπθπο 3, παπ. 2α β2) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ. 2α Για να χορθγθκεί ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα άδεια αρχαιοπϊλθ κα πρζπει να ζχουν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία δφο (2) ετϊν. (Η επαγγελματικι εμπειρία αποδεικνφεται με βεβαίωςθ εργοδότθ ςυνοδευόμενθ και από βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα για το παραπάνω χρονικό διάςτθμα). 7 γ1) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ. 2γ και Άπθπο 32 παπ.12 γ2) Τποςπγική Απόθαζη απ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34668/ (ΦΔΚ 669/Β/ ) Άπθπο 3 παπ. 2β (iv) Οι αρχαιοπϊλεσ δεν δφνανται να είναι και ςυλλζκτεσ μνθμείων οφτε να αςκοφν ι να αςκοφςαν επάγγελμα ςχετικό με προςταςία μνθμείων. 8 6 Άρκρο 2 παρ. 2γ) του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ζξω από οριςμζνο γεωγραφικό διαμζριςμα, εντόσ του οποίου και μόνο είναι αυτι επιτρεπτι.

7 7. Επιχειριςεισ εμπόρων νεοτζρων κινθτϊν μνθμείων α1) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ. 2γ και Άπθπο 32 παπ.12 α2)τποςπγική Απόθαζη απ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34668/ (ΦΔΚ 669/Β/ Άπθπο 3 παπ. 2β (iv) Ο ζμποροσ νεοτζρων κινθτϊν μνθμείων δεν μπορεί να είναι και ςυλλζκτθσ μνθμείων οφτε να αςκεί ι να αςκοφςε επάγγελμα ςχετικό με προςταςία μνθμείων. 9 β) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ. 2β Η επιχείρθςθ πρζπει να εδρεφει ςε πόλθ όπου υπάρχει αρμόδια υπθρεςία του ΤΠΠΟ.Σ. 10 γ1 ) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ. 2α γ2) Τποςπγική Απόθαζη απ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34668/ (ΦΔΚ 669/Β/ Άπθπο 3, παπ.2α Για να χορθγθκεί άδεια ςε ζμπορο νεοτζρων κινθτϊν μνθμείων κα πρζπει να ζχει ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία δφο (2) ετϊν Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων 8 Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων 9 Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων 10 Άρκρο 2 παρ. 2γ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ζξω από οριςμζνο γεωγραφικό διαμζριςμα, εντόσ του οποίου και μόνο είναι αυτι επιτρεπτι 11 Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων

8 8. Διεξαγωγι δημοπραςιών αρχαίων και νεοτζρων μνθμείων α) ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34674/2008 (ΦΔΚ 669/Β/ ) Άπθπο 9 παπ. 2ε Τφίςταται ο περιοριςμόσ να μθν είναι εν ενεργεία ι και ςυνταξιοφχοι δθμόςιοι υπάλλθλοι, οι οποίοι αςχολοφνται ι αςχολικθκαν ςτο παρελκόν με τθν προςταςία μνθμείων. Επιπλζον να μθν είναι ςυλλζκτεσ μνθμείων. 12 β1) Ν. 3028/2002 Άπθπο 32 παπ.8 β2) ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34674/2008 (ΦΔΚ 669/Β/ ) Άπθπο 5 παπ.1 Εκδίδεται άδεια από Τπθρεςία του ΤΠ.ΠΟ.Σ. για ζγκριςθ ςυγκεκριμζνου κάκε φορά καταλόγου του δθμοπράτθ. 13 γ) ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34674/2008 (ΦΔΚ 669/Β/ ) Άπθπο 9 παπ. 2δ Η επιχείρθςθ πρζπει να εδρεφει ςε πόλθ όπου υπάρχει αρμόδια υπθρεςία του ΤΠΠΟ.Σ. 14 δ) ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/34674/2008 (ΦΔΚ 669/Β/ ) Άπθπο 9 παπ. 2α Οι δθμοπράτεσ πρζπει να ζχουν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία δφο (2) ετϊν Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων 13 Άρκρο 3 παρ 1 του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: «απαίτθςθ προθγοφμενθσ διοικθτικισ άδειασ για τθν άςκθςθ επαγγζλματοσ παφει να ιςχφει μετά πάροδο τεςςάρων (4) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ» και Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων

9 9. Συντηρητέσ ζργων τζχνθσ (άδεια για τθ μελζτθ, ανάλθψθ, επίβλεψθ ζργου ςυντιρθςθσ και λειτουργία εργαςτθρίων για τθ ςυντιρθςθ αρχαιοτιτων και ζργων τζχνθσ κινθτϊν και ακινιτων) α) Ν. 2557/97 Άπθπο 9 παπ.6 β) Ν. 3028/2002 Άπθπο 43 Διατιρθςθ διοικθτικισ άδειασ από το ΤΠΠΟΣ Άρκρο 2 παρ. 2γ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ζξω από οριςμζνο γεωγραφικό διαμζριςμα, εντόσ του οποίου και μόνο είναι αυτι επιτρεπτι 15 Άρκρο 2 παρ 2 ςτ του ν.3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων 16 Άρκρο 3 παρ 1 του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαίτθςθ προθγοφμενθσ διοικθτικισ άδειασ για τθν άςκθςθ επαγγζλματοσ, πζραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται ρφκμιςθ ςτο Κεφάλαιο Βϋ του παρόντοσ, όταν θ χοριγθςθ τθσ άδειασ αυτισ ςυναρτάται προσ τθν, αντικειμενικϊσ διαπιςτοφμενθ κατά δεςμία αρμοδιότθτα, ςυνδρομι νόμιμων προχποκζςεων, παφει να ιςχφει μετά πάροδοτεςςάρων (4) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ

10 10. Επαγγζλματα ςχετιηόμενα με τον κινηματογραφικό κλάδο: 1) Ηλεκτρονικοί Ραδιοςυηεφξεων LINK 2) Μθχανικοί Θχου 3) Σεχνίτεσ κθνικϊν (Ζωγράφοσ) 4) Σεχνίτεσ κθνικϊν (Πλαςτικόσ) 5) κθνοκζτεσ 6) Βοθκοί Ενδυματολόγων 7) Βοθκοί Ηχολιπτθ (Μποφμαν) 8) Βοθκοί Μακινίςτα 9) Βοθκοί Μοντζρ 10) Βοθκοί κθνογράφου 11) Βοθκοί κθνογράφου- Ενδυματολόγου 12)Βοθκοί κθνοκζτθ 13) Βοθκοί κθνοκζτθ Σθλεοπτικοφ Πλατό (Floor Manager) 14) Βοθκοί Σεχνουργοφ Ειδικϊν Εφζ 15) Αμπιγιζρ/Αμπιγιζη 16) Βοθκοί Διευκυντϊν Παραγωγισ 17) Ενδυματολόγοι 18) κθνογράφοιενδυματολόγοι 19) χεδιαςτζσ Θχου 20) Σεχνουργοί Ειδικϊν Εφφζ 21) Σεχνικοί Δικτφου Εκπομπισ (RF) 22) Σεχνικοί Εμφανιςτζσ Εκτυπωτζσ 23) Σεχνικοί Μεταγραφϊν 24) Βοθκοί Σεχνικϊν Εργαςτθρίων 25) Σεχνικοί Ειδικϊν Οπτικϊν Εφφζ με χριςθ Η/Τ 26) Βοθκοί Εικονολιπτθ (Χειριςτισ Σθλεοπτικισ Μθχανισ) 27) Χειριςτζσ θλεκτρονικισ ςυνάρμοςθσ εικόνασ (μοντζρ) 28) Χειριςτζσ κινθματογραφ. μθχανισ λιψθσ (cameraman) ΑΓΑ: ΒΟΖΑΓ-ΤΣ3 α) ΥΠΠΟΤ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/ ) Διατιρθςθ διοικθτικισ άδειασ από το ΤΠ.ΠΟ.Σ Άρκρο 3 παρ 1 του ν. 3919/2011 που αναφζρεται ςτθν κατάργθςθ περιοριςμοφ για: απαίτθςθ προθγοφμενθσ διοικθτικισ

11 29) Χειριςτζσ κονςόλασ μείξθσ εικόνασ 30) Βοθκοί Χειριςτϊν Κινθματογραφικισ Μθχανισ Λιψθσ 31) Δ/ντζσ φωτογραφίασ 32) Εικονολιπτεσ 33) Ηχολιπτεσ 34) Φωτογράφοι ςκθνισ 35) Σεχνικοί Μίξθσ Θχου 36) Σεχνικοί Χρωματικοφ Ελζγχου Σαινίασ (Εταλονζρ) 37) Μθχανικοί Σθλεόραςθσ - Master Control 38) Χειριςτζσ AUTO CUE 39) Σεχνικοί Προϊςτάμενοι Εργαςτθρίων 40) Σεχνικοί Ροισ Προγράμματοσ 41) Μακινίςτεσ 42) Γραμματείσ λιψεων (ςκρίπτ) 43) Γραμματείσ παραγωγισ 44) Δ/ντζσ παραγωγισ 45) Σεχνικοί Βιομθχανίασ Κινθματογράφου και Σθλεόραςθσ 46) Φροντιςτζσ και Βοθκοί Φροντιςτζσ 47) Άδεια chef θλεκτρολόγου 48) Άδεια Α Ηλεκτρολόγου (Χειριςτι Φωτιςτικϊν ωμάτων) 49) Άδεια Β Ηλεκτρολόγου (Βοθκοφ Χειριςτι Φωτιςτικϊν ωμάτων) 50) Άδεια Χειριςτι Γεννιτριασ 51) Άδεια κθνογράφου 52) Άδεια Σεχνίτθ Ξυλουργοφ άδειασ για τθν άςκθςθ επαγγζλματοσ, πζραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται ρφκμιςθ ςτο Κεφάλαιο Βϋ του παρόντοσ, όταν θ χοριγθςθ τθσ άδειασ αυτισ ςυναρτάται προσ τθν, αντικειμενικϊσ διαπιςτοφμενθ κατά δεςμία αρμοδιότθτα, ςυνδρομι νόμιμων προχποκζςεων, παφει να ιςχφει μετά πάροδοτεςςάρων (4) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ

12 53) Άδεια μακιγιζρ/μακιγιζη 54) Άδεια κομμωτοφ/κομμϊτρι ασ 55) Άδεια Σεχνικοφ Ειδικϊν Ηχθτικϊν εφφζ με χριςθ Η/Τ 56) Άδεια Σεχνικοφ Ρφκμιςθσ Εικόνασ ΑΓΑ: ΒΟΖΑΓ-ΤΣ3

13 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΡΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ/ ΔΓΚΡΙΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ-ΔΛΔΓΥΟ Όπσο επηζεκάλζεθε, κεηά ηελ 2 Ηνπιίνπ 2011, θαηαξγείηαη ε αδηθαηνιφγεηε απαίηεζε πξνεγνχκελεο δηνηθεηηθήο άδεηαο γηα ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Απφ ην ρξνληθφ απηφ ζεκείν θαη κεηά, ε πξφζβαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ζα γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: α) Ο ελδηαθεξφκελνο λα αζθήζεη ην επάγγεικα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3919/2011 (ΦΔΚ 32,η. Α), ζα θαηαζέηεη ζηελ Τπεξεζία ζαο ή θαη ζηα Δληαία Κέληξα Δμππεξέηεζεο (Δ.Κ.Δ) ή ζηηο Πεξηθέξεηεο/Γήκνπο φπνπ πξνβιέπεηαη, αλαγγειία έλαξμεο άζθεζήο ηνπ (απιή επηζηνιή), ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία, φπσο αθξηβψο θαηέζεηε απηά πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ. Ζ ανακοίνωζη /βεβαίωζη ιεηηνπξγίαο ζα αληηθαζηζηά ηηο άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ παξνρήο πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξνβιεπφκελα ηέιε θαη παξάβνια, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα εηζπξάηηνληαη θαλνληθά θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. β) Οη Τπεξεζίεο ζαο, κεηά ηε ιήςε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζα πξνβαίλνπλ ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ζπλδξνκήο φισλ ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε λφκηκε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. Ζ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία δελ πξέπεη ρξνληθά λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο.. γ) Δθφζνλ νη Τπεξεζίεο ζαο δηαπηζηψζνπλ ηελ πιεξφηεηα ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε λφκηκε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, ζα εθδίδνπλ αλαθνίλσζε/βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο (απιή επηζηνιή) (ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) ηελ νπνία ζα δηαβηβάδνπλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν, πξνθεηκέλνπ απηφο λα ηελ επηδεηθλχεη ζε θάζε δηελεξγνχκελν έιεγρν. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, ζα ελεκεξψλεηε εγγξάθσο ηνλ ελδηαθεξφκελν φηη δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ηεο αλαθνίλσζεο ιεηηνπξγίαο, γλσζηνπνηψληαο θαη ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη φηη ε έγγξαθε ελεκέξσζε πεξί απαγφξεπζεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ζαο, ε αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, κεηά παξέιεπζε ηξηκήλνπ ν ελδηαθεξφκελνο αζθεί ειεχζεξα ην επάγγεικα, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ επηηεδεπκαηία.

14 ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ-ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 1. Γιαηηπείηαι η έκδοζη πποηγούμενηρ διοικηηικήρ άδειαρ από ηιρ απμόδιερ Τπηπεζίερ ηος ΤΠ.ΠΟ.Σ. για ηα επαγγέλμαηα ηος απσαιοπώλη και ηος εμπόπος νεοηέπων μνημείων, καθώρ και ηος ζςνηηπηηή έπγων ηέσνηρ και απσαιοηήηων, καθώρ ζύμθωνα και με ηην από γνωμοδόηηζη ηηρ Δπιηποπήρ Ανηαγωνιζμού, ζςνηπέσοςν επιηακηικοί λόγοι δημοζίος ζςμθέπονηορ και κςπίωρ ηηρ πποζηαζίαρ ηηρ πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ και πληπούηαι η απσή ηηρ αναλογικόηηηορ. 2. Να δηαβηβάζεηε ην ελ ιφγσ έγγξαθν ζε φπνηεο Τπεξεζίεο-Φνξείο ζεσξείηε φηη εκπιέθνληαη ιφγσ αξκνδηφηεηαο (π.ρ. Γήκνη, Πεξηθέξεηεο θιπ) Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓEΩΡΓIΟ ΝΙΚΗΣΙΑΓΗ Δζσηεξηθή δηαλνκή: - ΤΠΠΟΣ/ΓΔΔ Αθξηβέο αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

15 Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ ΝΕΟΣΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγρϊφεται ο φορϋασ) ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται µε αυτό τη δόλωςη µπορεύ να ελεγχθεύ µε βϊςη το αρχεύο ϊλλων υπηρεςιών (ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφό αιτόµατοσ: «Αναγγελύα ϋναρξησ διεξαγωγόσ δημοπραςιών νεοτϋρων κινητών μνημεύων» (αναγρϊφεται ο φορϋασ) ΠΡΟ: Ε.Κ.Ε. ό αρμόδια Δ/νςη ΤΠΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Συμπληρώνεται από την Υπηρεςία ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ: (φυςικό πρόςωπο ό νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε περύπτωςη νομικού προςώπου) Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατϋρα: Επώνυµο Πατϋρα: Όνοµα Μητϋρασ: Αριθ. Δελτ. Σαυτότητασ:* Αριθ. Διαβατηρύου:* Α.Υ.Μ: Αριθ. Βιβλιαρύου Τγεύασ:* Επώνυµο Μητϋρασ: Αριθ. Άδειασ Οδόγηςησ:* Ιθαγϋνεια: Ηµεροµηνύα γϋννηςησ: Σόποσ Γϋννηςησ: Σόποσ Φώρα: Κατοικύασ Πόλη: Οδόσ: Αριθ: ΣΚ: Σηλ: Fax: E mail: * ςυμπληρώνεται ϋνα από τα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ταυτότητασ. ΣΟΙΦΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ: Επωνυμύα: Αρ. Καταςτατικού: Έτοσ Ίδρυςησ: Αρ. και ϋτοσ ΥΕΚ / ΣΑΠΕΣ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ό αριθμόσ και ημερομηνύα καταχώριςησ ςτα βιβλύα εταιρειών του Πρωτοδικεύου τησ ϋδρασ (για ΟΕ και ΕΕ): Α.Υ.Μ.: Δ.Ο.Τ.: Έδρα Οδόσ: Αριθ: ΣΚ: Δόμοσ / Κοινότητα: Νομόσ: Σηλ: Fax: E mail:

16 ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ 1 (για κατϊθεςη αύτηςησ ό παραλαβό τελικόσ διοικητικόσ πρϊξησ): ε περύπτωςη που δεν ςυντϊςςεται η εξουςιοδότηςη ςτο παρόν ϋντυπο απαιτεύται προςκόµιςη εξουςιοδότηςησ µε επικύρωςη του γνόςιου τησ υπογραφόσ από δηµόςια υπηρεςύα ό ςυμβολαιογραφικού πληρεξουςύου. 1 ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ: ΑΔΣ: ΟΔΟ: ΑΡΙΘ: Σ.Κ: Σηλ: Fax: E mail: Παρακαλώ για την χορόγηςη αναγγελύασ ϋναρξησ διεξαγωγόσ δημοπραςιών νεοτϋρων κινητών μνημεύων. (αναγρϊφεται ο φορϋασ) Επωνυμύα επιχεύρηςησ: Εγκεκριμϋνοσ Σύτλοσ (αν υπϊρχει): Διεύθυνςη επιχεύρηςησ Α.Υ.Μ. : Δόμοσ/Κοινότητα: Οδόσ: Αριθ.: ΣΚ: Δ.Ο.Τ.: Σηλ: Fax: E mail: Με ατοµικό µου ευθύνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ 2, που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: «1. Εξουςιοδοτώ τον/την πιο πϊνω αναφερόμενο/η να καταθϋςει την αύτηςη ό/και να παραλϊβει την τελικό πρϊξη. (Διαγρϊφεται όταν δεν ορύζεται εκπρόςωποσ) 2. Εξουςιοδοτώ το ΚΕΠ (ϊρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεύ ςε όλεσ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ (αναζότηςη δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραύωςη τησ υπόθεςόσ µου » Επιλϋξτε µε ποιο τρόπο θϋλετε να παραλϊβετε την απϊντηςό ςασ: 1. Να ςασ αποςταλεύ µε ςυςτημϋνη επιςτολό ςτη Διεύθυνςη που δηλώνεται ςτην παρούςα αύτηςη: 2. Να την παραλϊβετε ο ύδιοσ από την υπηρεςύα µασ 3. Να την παραλϊβετε από Ε.Κ.Ε.: 4. Να την παραλϊβει εκπρόςωπόσ ςασ 5. Να ςασ αποςταλεύ με fax ςτον αριθμό:.. (Ημερομηνύα) Ο/Η αιτών/ούςα (φραγύδα-υπογραφό)

17 Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ ΓΙΑ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΟΤΜΕ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΑΡΜΟΕΣΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟ ΥΟΡΕΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 2 «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονότα ό αρνεύται ό αποκρύπτει τα αληθινϊ µε ϋγγραφη υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 τιµωρεύται µε φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών µηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκόπευε να προςπορύςει ςτον εαυτόν του ό ςε ϊλλον περιουςιακό όφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκόπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται µε κϊθειρξη µϋχρι 10 ετών». ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ: 1. Κατϊλογο των κινητών μνημεύων που τύθενται ςε δημοπραςύα ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΜΕ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΘΑ ΠΡΟΚΟΜΙ ΘΕΙ 2. Υωτογραφύεσ των δημοπρατούμενων μνημεύων 3. Αναλυτικό αναφορϊ ςτην προϋλευςη των αντικειμϋνων 4. Σα ςτοιχεύα του εντολϋα του φορϋα διεξαγωγόσ δημοπραςύασ 5. Σα ςτοιχεύα τησ ϊδειασ κατοχόσ μνημεύου 6. ύμβαςη παραγγελύασ-εντολόσ του κυρύου ό κατόχου του κινητού μνημεύου για τη δημοπραςύα αυτού 7. Όταν η διοργϊνωςη δημοπραςιών νεοτϋρων κινητών μνημεύων δεν γύνεται από εμπόρουσ νεοτϋρων μνημεύων, επιπλϋον απαιτεύται ϋγγραφο που να αποδεικνύει ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα που αποδεικνύεται από διετό εναςχόληςό τουσ με το χώρο των δημοπραςιών ϋργων τϋχνησ 8. Όταν η διοργϊνωςη δημοπραςιών νεοτϋρων κινητών μνημεύων δεν γύνεται από εμπόρουσ νεοτϋρων μνημεύων, επιπλϋον απαιτεύται ϋγγραφο που να αποδεικνύει ότι διαθϋτουν ϋμπειρο και εξειδικευμϋνο προςωπικό

18 9. Όταν η διοργϊνωςη δημοπραςιών νεοτϋρων κινητών μνημεύων δεν γύνεται από εμπόρουσ νεοτϋρων μνημεύων, επιπλϋον απαιτεύται η προώπόθεςη ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν εύναι υπϊλληλοι του Τπουργεύου Πολιτιςμού και Σουριςμού ό μϋλη των μουςεύων που ανόκουν ςτο δημόςιο ό ευρύτερο δημόςιο τομϋα (δεν ϋχουν τα κωλύματα τησ παρ. 12 του ϊρθρου 32 του Ν. 3028/2002), δεν ϋχουν αναγνωριςθεύ ωσ ςυλλϋκτεσ μνημεύων και δεν αςκούν επϊγγελμα που ςχετύζεται ό ςχετιζόταν με την προςταςύα μνημεύων Όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο, υποβϊλλονται επιπλϋον τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ:

19 ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ * ε π ε ρ ύ π τ ω ς η π ο υ α π α ι τ ε ύ τ α ι π ι ς τ ο π ο ι η τ ι κ ό π ο ι ν ι κ ο ύ μ η τ ρ ώ ο υ α ν α γ ρ ϊ φ ε τ ε ς τ ι σ π α ρ α τ η ρ ό ς ε ι σ τ α κ ϊ τ ω θ ι : Ελλεύψει αντιγρϊφου ποινικού μητρώου και πιςτοποιητικού μη κόρυξησ ςε πτώχευςη, απαιτεύται η προςκόμιςη ενόσ ιςοδύναμου εγγρϊφου που ϋχει εκδοθεύ από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό τησ χώρασ καταγωγόσ ό προϋλευςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι απαιτόςεισ ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγόσ ό προϋλευςησ δεν χορηγεύ τϋτοιο ϋγγραφο τούτο εύναι δυνατόν να αντικαταςταθεύ από ϋνορκη βεβαύωςη, ό για τα κρϊτη όπου δεν υφύςταται η ϋνορκη δόλωςη, με υπεύθυνη δόλωςη η οπούα υποβϊλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον τησ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ ό κατϊ περύπτωςη ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου τησ χώρασ καταγωγόσ ό προϋλευςησ, οι οπούοι χορηγούν βεβαύωςη περύ παροχόσ τησ ενόρκου δηλώςεωσ ό τησ επιςόμου δηλώςεωσ. Σα ϋγγραφα τα οπούα εκδύδονται ςύμφωνα με τα ανωτϋρω, δεν εύναι δυνατόν να υποβληθούν μετϊ την πϊροδο τριών μηνών από την ημερομηνύα εκδόςεώσ τουσ ** Οι ενδιαφερόμενοι οφεύλουν να παρϋχουν τα εχϋγγυα για την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του διοργανωτό δημοπραςιών. Σα εχϋγγυα αυτϊ δεν τα παρϋχει ο αιτών ιδύωσ αν ϋχει καταδικαςτεύ αμετϊκλητα για κακούργημα ό παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ για την προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ ό για πλαςτογραφύα, δωροδοκύα, κλοπό, υπεξαύρεςη ό αποδοχό προώόντων εγκλόματοσ. Σο κώλυμα υπϊρχει για όςο χρόνο εκκρεμεύ η ποινικό δύωξη για μύα από τισ παραπϊνω πρϊξεισ. Η αύτηςη μπορεύ επύςησ να απορριφθεύ αν διατϊχτηκε η αναςτολό εκτϋλεςησ τησ ποινόσ που επιβλόθηκε για μύα από τισ παραπϊνω πρϊξεισ ό εϊν η ποινικό δύωξη για μύα από τισ παραπϊνω πρϊξεισ ϋπαυςε οριςτικϊ λόγω παραγραφόσ. Αν ο αιτών εύναι Νομικό Πρόςωπο, το κώλυμα πρϋπει να μη ςυντρϋχει ςτο πρόςωπο των διοικητών ό των μελών των οργϊνων τησ διούκηςόσ τουσ. *** Όταν το δικαιολογητικό αναζητεύται υπηρεςιακώσ επιλϋγετε την αντύςτοιχη ςτόλη του ανωτϋρω πύνακα **** ε περύπτωςη που ο ενδιαφερόμενοσ-πϊροχοσ υπηρεςιών εύναι νομικό πρόςωπο ςυμπληρώνονται και τα δικαιολογητικϊ που θα πρϋπει να προςκομύςει. Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΝΕΟΣΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγπάθεηαι ο θοπέαρ) Αίηεκα: Τπεξεζία Τπνβνιήο : Άδεια διεξαγωγήρ δημοππαζίαρ νεοηέπων κινηηών μνημείων από θςζικό ππόζωπο. (αναγπάθεηαι ο θοπέαρ) Γ/λζε Νεφηεξεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ΤΠΠΟΣ ή Έ.Κ.Δ. Αξηζκ. πξσηνθφιινπ : Ζκ/λία Αηηήκαηνο: Αξκφδηνο Τπάιιεινο: Όλνκα : Δπψλπκν : Αηηψλ: Όλνκα : Δπψλπκν : Αίηεκα: Τπεξεζία Τπνβνιήο : Αξηζκ. πξσηνθφιινπ : Άδεια διεξαγωγήρ δημοππαζίαρ νεοηέπων κινηηών μνημείων από νομικό ππόζωπο (ζε πεπίπηωζη πος ο πάποσορ ηηρ εν λόγω ςπηπεζίαρ είναι νομικό ππόζωπο). (αναγπάθεηαι Γ/λζε Νεφηεξεο ο θοπέαρ) Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ΤΠΠΟΣ ή Έ.Κ.Δ. Ζκ/λία Αηηήκαηνο:

20 Αξκφδηνο Τπάιιεινο: Όλνκα : Δπψλπκν : Δπσλπκία: Δγθεθξηκέλνο ηίηινο : Νφκηκνο εθπξφζσπνο : Όλνκα : Δπψλπκν : ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΤ ΔΠΔΛΔΓΗ: ΠΡΟΘΔΜΙΑ : Δληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ αλαγγειία έλαξμεο δηεμαγσγήο δεκνπξαζίαο λενηέξσλ θηλεηψλ κλεκείσλ ε Τπεξεζία δχλαηαη λα απαγνξεχζεη ηε δηεμαγσγή ηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πξνο ηνχην ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Μεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη φηη ν θνξέαο ιεηηνπξγεί ειεπζέξσο (αξ. 3 ηνπ Ν.3919/2011 ΦΔΚ 32 η.α ). Ο Τπάλληλορ (ππνγξαθή)

21 Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΔΒΑΙΩΗ Βεβαηψλεηαη φηη (1) πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία- δηεμαγσγή (2) απφ ηελ (3).. Ζ παξνχζα δελ απνηειεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη απφ ηνλ θάηνρφ ηεο ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ. (4).20 Ο. (ππνγξαθή) (1) Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, ΑΓΣ) ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (επσλπκία, λφκηκνο εθπξφζσπνο). (2) Αλαγξάθεηαη ν θνξέαο γηα ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη ε παξνχζα βεβαίσζε. (3) Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία απφ ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιεηηνπξγεί ειεχζεξα (4) Αλαγξάθεηαη ν ηφπνο θαη ε εκεξνκελία.

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ: 1220 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2016-2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2016-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 6 Μαξηίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα