ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΑΘΜΕΤΗ Α/ΦΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ «ΔΙΑΓΟΡΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΑΘΜΕΤΗ Α/ΦΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ «ΔΙΑΓΟΡΑ»"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΑΘΜΕΤΗ Α/ΦΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ «ΔΙΑΓΟΡΑ» Dipl. Ing. Γιάννθσ Σταυλάσ Αεροναυπθγόσ Μθχανικόσ TUB Ελεγκτισ Εναζριασ Κυκλοφορίασ

2 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΧΟ Ανάλυςθ διαχείριςθσ κυκλοφορίασ ςτο apron του αεροδρομίου «Διαγόρασ», προκειμζνου να διερευνθκεί το επίπεδο ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων να καταγραφοφν τυχόν δυςλειτουργίεσ - να εντοπιςτοφν παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αςφάλεια ι τθν ποιότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιών και τζλοσ να προτακοφν βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ. ΜΕΘΟΔΟ Εφαρμόςτθκε θ μζκοδοσ τθσ «Στοχευμζνθσ Αξιολόγθςθσ Αςφάλειασ - TSS/ Targeted Safety Survey). Για τθν ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ χρθςιμοποιικθκε ερωτθματολόγιο πολλαπλών επιλογών (multiple choice) με αποδζκτεσ το προςωπικό Ελζγχου Εναζριασ Κυκλοφορίασ και Αερολιμενικοφ Ελζγχου τθσ ΥΠΑ κακώσ επίςθσ αεροπορικών εταιριών και εταιριών εξυπθρζτθςθσ εδάφουσ (Handling Agents)

3 ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΑΙΑ Step Activity Duration 1 Σπιινγή ραξαθηεξηζηηθώλ δαπέδνπ ζηάζκεπζεο /Χάξηεο / Σρέδηα /Φσηνγξαθίεο /Google maps 2 Αλαζθόπεζε θαηαγεγξακκέλσλ πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο, πνπ αθνξνύζαλ δξαζηεξηόηεηεο ζην apron 3 Γηάηαμε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο /Οξγάλσζε/ Γηαζέζηκα κέζα εμππεξέηεζεο α/θώλ ½ day ½ day 2 days 4 Αλάιπζε δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο 3 days 5 Πξνεηνηκαζία ζρεδίνπ ζπλαληήζεσλ ζπλεληεύμεσλ Δξσηεκαηνιόγηα γηα ATCOs / Pilots /Handling agents 3 days 6 Σπιινγή, αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ 3 days 7 Σπκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 3 days 8 Σύληαμε αλαθνξάο θαη πξνεηνηκαζία παξνπζίαζεο 3 days

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΙCAO Annex 14, 2. ICAO Doc 4444, 3. AIP Greece /Aerodrome Charts, 4. LGRP ATC operational manual, 5. Incidents reports, 6. IATA-ADRM (Airport Development Reference Manual), 7. Airport operations (Norman Ashford, H.P. Martin Stanton, Clifton A. Moore)/Airlines, 8. Handling companies (operating at LGRP) - Operations procedures

5 ΔΑΠΕΔΟ ΣΑΘΜΕΤΗ «ΔΙΑΓΟΡΑ» Ορθογϊνιο ςχήμα :1.200 m από το κατώφλι του RWY 25 Διαςτάςεισ : 537 (+102) m X 203 m 1200 m RWY 25

6 ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΘΕΕΩΝ ΣΑΘΜΕΤΗ 13 parking stand positions: 4 for Wide body and 9 for Narrow body a/c Stands 1 to 7 Angled Nose Out / taxi in-out by own Power. Stands and 8 to 13 Angled Nose In / taxi in-out by own Power

7 ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ διαμόρφωςησ θζςεων ςτάθμευςησ Η δηακόξθσζε taxi-in/out by own power απαηηεί κεγάιε επηθάλεηα γηα ηνπο ειηγκνύο ησλ α/θώλ Οδεγεί ζε πεξηνξηζκό ρσξεηηθόηεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ δαπέδνπ ζηάζκεπζεο Γεκηνπξγεί πεξηβάιινλ κε ηζρπξέο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο (360 ν ) θαη ζόξπβν Απαηηείηαη εγθαηάζηαζε blast fences αηζζεηηθή ππνβάζκηζε όςεσλ θηηξίνπ εμππεξέηεζεο επηβαηώλ Δπηηξέπεη δηαζηαπξνύκελεο ξνέο α/θώλ νρεκάησλ θαη πεδώλ ιόγσ θπξίσο κε ύπαξμεο πεξηκεηξηθήο νδνύ εμππεξεηήζεσλ (service road)

8 Απαιτοφμενη επιφάνεια θζςησ ςτάθμευςησ

9 Διαςταυροφμενεσ ροζσ α/φϊν οχημάτων

10 Blast fences ςτην πρόςοψη του κτιρίου 1. Αιςθητική υποβάθμιςη terminal 2. Απϊλεια χρήςιμησ επιφάνειασ

11 Μη φπαρξη δρόμου εξυπηρζτηςησ οχημάτων

12 Light A/c s Apron δεν αναφζρεται ςτο AIP ακατάλληλη διαμόρφωςη

13 Κατανομή αρμοδιοτήτων εξυπηρζτηςησ α/φϊν ςτο apron Service provider HCAA / RHO Airport Authority -Airport Authority Office -Technical Division - Air Traffic Control Ground Handling Agents Olympic Airways Goldair Swissport (Passenger/Baggage handling) Hellenic Police Rescue and Fire-fighting agency Fuel Companies Shell BP Mobil ECO Catering Companies Function Regulations / Recommendations/Procedures A/c Guidance Activities Supervision Maintenance / Constructions Supervision ATC Clearances Provision of Information On-Ramp aircraft servicing Onboard servicing External ramp equipment (steps-loaders-etc) Police action Fire and Rescue Services A/c Refueling by mobile apron tankers Catering Services

14 Ανάλυςη προβλημάτων εξυπηρετήςεων -Ramp services Οη επηβάηεο αιιάδνπλ ηξία επίπεδα κέρξη ηελ επηβίβαζή ηνπο κε ύπαξμε αεξνγεθπξώλ (air bridges) Αλεθνδηαζκόο θαπζίκσλ κε κπάνπδεξ inexistence of hydrant system Τα α/θε ρξεζηκνπνηνύλ ηα APU κόληκα ζην έδαθνο, πνπ ζεκαίλεη: κόιπλζε αηκόζθαηξαο θαηαλάισζε θαπζίκσλ - ζόξπβνο Γελ πθίζηαληαη δηαδηθαζίεο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ εμππεξεηήζεσλ εδάθνπο. Guidance system: Follow me car δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή δηαδηθαζία / παξαηεξείηαη εκπινθή αξκνδηνηήησλ - απνθπγή ελεκέξσζεο πιεξσκάησλ α/θώλ γηα ην stand. Οη δηαζηαπξνύκελεο ξνέο νρεκάησλ ζηελ πίζηα πξνθαινύλ αξθεηά πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο θαη δεκηέο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ επξώ θάζε ρξόλν.

15 ΕΡΕΤΝΑ ΓΝΩΜΗ Questionnaire apron Subject answer - description Total answers Apron capacity 1 Question Apron Layout 2 Questions 1.Doesn t meet the needs of the peak (summer) season 1.Doesn t meet the needs of the airlines 2.Parking positions is suggested to be configured in taxi in / push out 24 (1X24) 48 (2X24) Correct answers 24 ATCO S 12 OTHERS ATCO S 20 OTHERS 19 Percentage 100% 81% Apron Safety 3 Questions 1.There are factors that contribute negative to safety 2.Bad working conditions 3. Uncontrolled presence of pedestrians on the apron 72 (3X24) 65 ATCO S 34 OTHERS 31 90% Ground services provided 3 Questions 1.Inadequate a/c guidance on apron 2.Inadequate services provision 3.Absence of central systems for Power, preconditioned air and Hydrant system 72 (3X24) 57 ATCO S 29 OTHERS 28 79%

16 ΠΡΟΣΑΕΙ Επαναςχεδιαςμόσ θζςεων ςτάθμευςησ Μετατροπή των θέσεων στάθμεσσης σε nose in / push back Αύμεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο (κόλν ζηε λόηηα πιεπξά θαηά 5 stands) Μείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο ιόγσ ηεο ηνπνζέηεζεο εμνπιηζκνύ αθξηβώο δίπια από ηα α/θε πξηλ ηελ άθημε ηνπο Γπλαηόηεηα επηβίβαζεο ή θόξησζεο α/θώλ ζρεδόλ κέρξη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα αλαρώξεζεο Οη απνζηάζεηο κεηαμύ γεηηνληθώλ α/θώλ ή α/θώλ θαη ζηαζεξώλ ή θηλεηώλ εκπνδίσλ (εμνπιηζκνύ) παξόηη κηθξέο είλαη ιηγόηεξν θξίζηκεο. Οη επηπηώζεηο ησλ θαπζαεξίσλ από ηνπο θηλεηήξεο α/θώλ πεξηνξίδνληαη δξαζηηθά θαη εμαιείθεηαη ζρεδόλ νινθιεξσηηθά ε απαίηεζε γηα εγθαηάζηαζε blast fences Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο απιώλ ζπζηεκάησλ θαζνδήγεζεο α/θώλ ζηε ζέζε ζηάζκεπζεο

17 Διάταξη και απαιτοφμενη επιφάνεια δφο βαςικϊν τφπων θζςεων ςτάθμευςησ α/φϊν. IATA - ADRM Figure L2-1, ςελ. 411 Taxi in / Push out Taxi in / Taxi out

18 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΙΣΑ

19 ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΠΡΟΣΑΗ

20 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ Καηαζθεπή πεξηκεηξηθήο νδνύ εμππεξέηεζεο νρεκάησλ, γηα ηελ απνθπγή δηαζηαπξνύκελσλ ξνώλ Αθύξσζε taxi link B θαη θαηαζθεπή RET (rapid exit taxiway) εθηόο πίζηαο αλαηνιηθά. Γεκηνπξγία θεληξηθνύ δηθηύνπ ηξνθνδνζίαο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ πίζηα θαη κείσζε θαηαλάισζεο θαπζίκσλ Γηακόξθσζε ηεο πίζηαο ειαθξώλ α/θώλ, βειηίσζε αληνρήο γηα ππνδνρή κεγαιύηεξσλ α/θώλ ελαιιαθηηθά

21 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ Δγθαηάζηαζε αεξνγεθπξώλ (air bridges), ηνπιάρηζηνλ γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ επηβαηώλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνδήγεζεο α/θώλ ζηε ζέζε ζηάζκεπζεο. Σε δηακόξθσζε nose-in/push-out εγθαηάζηαζε Docking Guidance System (DGS or APIS). Δθαξκνγή δηαδηθαζίαο παξαθνινύζεζεο επηδόζεσλ αζθάιεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο εμππεξεηήζεσλ πίζηαο Δπηκόξθσζε νδεγώλ νρεκάησλ πνπ θηλνύληαη ζηελ Movement area ζύκθσλα κε ην ICAO - DOC AN/463

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ νθία Βαξδάθε 1, Γηώξγνο Γηαλλήο 1, Κώζηαο Αλησλίνπ 1, Γεκνζζέλεο Παύινπ 1, Ίσλ Μπεξάηεο 2, Νηθόιανο Αλδξνλάο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς Συνθήκες Κίνησης σε Ευφυζς Δίκτυο. ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ισάλλα Π. Καγηαλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for the Implementation of the Proposed Action

Guidelines for the Implementation of the Proposed Action Επιλογζσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων για τον Ζλεγχο των Εκπομπών των Αερίων του Φαινομζνου του Θερμοκθπίου LIFE 09 ENV GR 294 / WASTE-C-CONTROL Guidelines for the Implementation of the Proposed Action Κοηάνθ,

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Glossary of Terms and Definitions Greek

Glossary of Terms and Definitions Greek Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο ηαχξνο Βέκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

@ salmagio Webinar in Internet Marketing

@ salmagio Webinar in Internet Marketing @ salmagio Webinar in Internet Marketing Δηζεγεηήο: αικαηάο Γεώξγηνο Professional Internet Marketer salmagio@iqstudies.gr Ύιε εκηλαξίνπ 1 ε Ηκέξα Δηζαγσγή ζην Internet Marketing Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Τν έληππν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Subject: Regulatory policy and assessment of the quality and effectiveness of regulations

Subject: Regulatory policy and assessment of the quality and effectiveness of regulations Athens, July the 18th 2006 Register Number: Υ190 HELLENIC REPUBLIC PRIME MINISTER TO: 1. All Ministers and Deputy Ministers 2. The Secretary General of the Government 3. All Secretaries General of the

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΔΔΙ Ο.Λ.Β. Α.Δ. TERMINAL INFORMATION BOOK FOR VOLOS PORT AUTHORITY S.A.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΔΔΙ Ο.Λ.Β. Α.Δ. TERMINAL INFORMATION BOOK FOR VOLOS PORT AUTHORITY S.A. ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΔΔΙ Ο.Λ.Β. Α.Δ. TERMINAL INFORMATION BOOK FOR VOLOS PORT AUTHORITY S.A. 1 Βηβιία Πιεξνθνξηώλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο Terminal Information Books. 1. Λεπηνκέξεηεο γηα ην αξκόδην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΛΗΜΝΖ ΚΟΡΧΝΔΗΑ Χ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΓΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΣΖΝΟΠΑΝΗΓΑ LAKE KORONIA AS ECOLOGICAL TRAP FOR WATERBIRDS

Ζ ΛΗΜΝΖ ΚΟΡΧΝΔΗΑ Χ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΓΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΣΖΝΟΠΑΝΗΓΑ LAKE KORONIA AS ECOLOGICAL TRAP FOR WATERBIRDS Μπίξηζαο Π., Σώθνο Φ., Σθνξδάο Κ. 2008. Ζ ιίκλε Κνξώλεηα σο νηθνινγηθή παγίδα γηα ηελ πηελνπαλίδα. 3 ν Πεξηβαιινληηθό Σπλέδξην Μαθεδνλίαο, Έλσζε Διιήλσλ Φεκηθώλ, Θεζζαινλίθε 14-17/3/2008. (πξαθηηθά ζε

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα