ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ.: Α Κωδ.Εγγρ.: Χ20/068.4/ΑΣ/10423/εµ. Όλους τους ενδιαφερόµενους ΠΡΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10.06.2011. Θεσσαλονίκη, 24.05.2011. Αρ. Πρωτ.: Α293696 Κωδ.Εγγρ.: Χ20/068.4/ΑΣ/10423/εµ. Όλους τους ενδιαφερόµενους ΠΡΟΣ:"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης Τ.Θ , Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο : Fax : ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /νση Υποστήριξης ικτύου Αρµόδιος : Α. Σαραµούρτσης Τηλ. : Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ.: Α Κωδ.Εγγρ.: Χ20/068.4/ΑΣ/10423/εµ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συµµετοχής σε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την «Προµήθεια για την αλλαγή εξοπλισµού ραδιοεπικοινωνιών αναµετάδοσης ραδιοσυχνότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας στις σήραγγες Σ1, Σ10 και Σ13 του οδικού τµήµατος Βέροια - Πολύµυλος» 1. Η Εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προσκαλεί τους Ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν, σύµφωνα µε την υπ αρ. Α Ε 3804/ Απόφαση της ιευθύνουσας Επιτροπής της ΕΟΑΕ, στην ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας για την αλλαγή εξοπλισµού ραδιοεπικοινωνιών αναµετάδοσης ραδιοσυχνότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας στις σήραγγες Σ1, Σ10 και Σ13 του οδικού τµήµατος Βέροια Πολύµυλος Εγνατίας οδού, προϋπολογισµού , µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα «ιαδικασία Προµηθειών» της ΕΟΑΕ. Το ακριβές αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης, καθώς και οι υποχρεώσεις του Προµηθευτή περιγράφονται στο Προσάρτηµα Ι παρούσας. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση του παρόντος κειµένου και απεδέχθη τη νοµιµότητά του. 2. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον υπόψη διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό «φάκελο συµµετοχής» τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της ΕΟΑΕ, το αργότερο µέχρι τη Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:00, φέροντας την ευθύνη της εµπρόθεσµης υποβολής των προσφορών τους, ακόµη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν. Η ανωτέρω υποβολή µπορεί να γίνει είτε απευθείας, µε κατάθεση στο πρωτόκολλο, είτε µέσω ταχυδροµείου στη διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε., 6 ο χιλ. Θεσσαλονίκης Θέρµης Τ.Κ Θέρµη Θεσσαλονίκης. 3. Ο «φάκελος συµµετοχής» θα πρέπει να υποβληθεί σφραγισµένος και πάνω του να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Τίτλος διαδικασίας: Συµµετοχή σε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας µε τον τίτλο: «Προµήθεια για την αλλαγή εξοπλισµού ραδιοεπικοινωνιών αναµετάδοσης ραδιοσυχνότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας στις σήραγγες Σ1, Σ10 και Σ13 του οδικού τµήµατος Βέροια - Πολύµυλος» 2. Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών / διενέργειας του διαγωνισµού: Πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου (επωνυµία, ταχ. δ/νση, αρ. τηλ, fax, ) 4. Η φράση: «Να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού». D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc - 1 -

2 4. Μέσα στον παραπάνω φάκελο, θα πρέπει να έχουν περιληφθεί επί ποινή αποκλεισµού αφενός «τα δικαιολογητικά συµµετοχής» και αφετέρου ο σφραγισµένος «φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς». Ειδικότερα: α. Στα δικαιολογητικά συµµετοχής περιλαµβάνονται: Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές και από τα οποία προκύπτει ότι ο συµµετέχων στη διαδικασία είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, δηλαδή: i. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. ii. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Η ισχύς των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να καλύπτει την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. iii. iv. Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος του διαγωνιζόµενου να υπογράφει δεσµευτικά όλα τα έγγραφα του ιαγωνισµού και την Προσφορά. ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου, συνοδευόµενη µε κατάλογο κυριοτέρων παρόµοιων προµηθειών (προµήθεια, εγκατάσταση) που εκτελέστηκαν κατά την προηγούµενη τριετία (από το 2008 έως σήµερα) από τον διαγωνιζόµενο, µε αναφορά στο αντικείµενο, στη χρονική διάρκεια και στον πελάτη (δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα), µε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυµία πελάτη, όνοµα υπευθύνου επικοινωνίας, διεύθυνση, , τηλέφωνο). Η δήλωση θα συνοδεύεται επίσης, από πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του εργοδότη - δηµοσίου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσµατική εκτέλεση της Προµήθειας και να αποδεικνύεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει προµηθεύσει, εγκαταστήσει κατά την προηγούµενη τριετία αντίστοιχο εξοπλισµό ραδιοεπικοινωνιών σε µια (1) τουλάχιστον οδική σήραγγα. Αν η βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη δεν µπορεί να εκδοθεί, τότε υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου. v. Εγγύηση συµµετοχής, ποσού 940, εκδιδόµενη από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταχθεί µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα 2 του Προσαρτήµατος ΙΙ και να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Η εγγυητική επιστολή θα αναφέρει ρητά τον τίτλο της προµήθειας, την επωνυµία του διαγωνιζόµενου, την ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωµα διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό καθώς και την υποχρέωση καταβολής του ποσού της εγγύησης µέσα σε πέντε µέρες από τη σχετική ειδοποίηση χωρίς ένσταση ή αντίρρηση. vi. Στην περίπτωση Ένωσης προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγρ. i, ii, iii, για κάθε Προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα θα είναι συντεταγµένα ή επισήµως µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ. και 53 του Κώδικα περί ικηγόρων. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Εξαιρούνται τα συνοδευτικά έγγραφα των τεχνικών χαρακτηριστικών, καθώς και οδηγιών χρήσης του οίκου κατασκευής, τα οποία µπορούν να είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (οι Υπεύθυνες ηλώσεις µόνο σε πρωτότυπο) κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 όπως ισχύει. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνεται δεκτό ως ακριβές φωτοαντίγραφο. Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α.i και α.ii έγγραφα ή πιστοποιητικά, µπορεί να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι (6) µηνών που D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc - 2 -

3 προηγούνται της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. β. Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος, συµπληρώνεται σε έντυπο όπως το υπόδειγµα (Προσάρτηµα ΙΙ), περιλαµβάνει υποχρεωτικά τις επιµέρους τιµές αριθµητικά και ολόγραφα σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (ένδειξη «0» στην τιµή µονάδας σηµαίνει «παρέχεται δωρεάν», ενώ ένδειξη «--» στην τιµή µονάδας σηµαίνει «δεν συµµετέχω στο διαγωνισµό για το συγκεκριµένο είδος»). Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις που µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν για εξήντα (60) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ισχύουν για µικρότερο χρονικό διάστηµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. Οι προσφερόµενες τιµές σε ευρώ, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρµογή, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, µέχρι και την περάτωση της υπόψη προµήθειας. Για το λόγο αυτό η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη παραίτησή του από κάθε υπέρ αυτού δικαίωµα αναπροσαρµογής των τιµών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη σχετική διάταξη. Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου. Τυχόν λογιστικά σφάλµατα της Οικονοµικής Προσφοράς, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών διορθώνονται από την Επιτροπή. 5. Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου θα είναι η «χαµηλότερη τιµή» για κάθε είδος χωριστά. Η Εταιρεία µπορεί να επιλέξει περισσότερους του ενός προµηθευτές (πάντα µε κριτήριο τη χαµηλότερη για κάθε είδος τιµή). Προσφορές µε συνολικό προσφερόµενο ποσό ανώτερο του Προϋπολογισµού της Προµήθειας ανά είδος και συνολικά δεν θα γίνονται δεκτές. 6. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης/σεων ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 7. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µε τις τιµές της οικονοµικής του προσφοράς, η οποία περιέχει το εύλογο τίµηµα της προµήθειας. Ο Προµηθευτής εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα, µε την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, την οικονοµική του προσφορά, στην οποία συµπεριλαµβάνεται το όφελος και τα γενικά έξοδά του για την εκτέλεση της ανατιθέµενης προµήθειας. Η πληρωµή θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την παράδοση/παραλαβή των προϊόντων της προµήθειας, την έκδοση αντίστοιχου τιµολογίου και την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής. Σε περίπτωση εσφαλµένης συµπλήρωσης των τιµολογίων, αυτά θα επιστρέφονται στον Προµηθευτή για τη σωστή συµπλήρωση και επανυποβολή τους. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα µείωσης των προς προµήθεια προϊόντων, σε κάθε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε αυτή τη περίπτωση η αµοιβή του Προµηθευτή θα µειωθεί ανάλογα κατά ποσό ίσο µε την αξία των καταργούµενων προϊόντων, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη οικονοµική προσφορά. Η Εταιρία δεν υπέχει καµία υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης του Προµηθευτή για την εν λόγω µείωση. Όλα τα προϊόντα θα εγκατασταθούν στις σήραγγες Σ1, Σ10, Σ13 του οδικού τµήµατος Πολύµυλος Βέροια της Εγνατίας οδού και θα είναι καινούργια και όχι µεταχειρισµένα/ επισκευασµένα (refurbished), άριστης ποιότητας. D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc - 3 -

4 Όλα τα προϊόντα θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης, συντήρησης, τεχνικά φυλλάδια και θα καλύπτονται από την έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας του Κατασκευαστή τους (για όσα προβλέπεται τέτοια). Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως το ΙΚΑ κλπ. Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε την πληρωµή κάθε τιµολογίου. 8. Οι προσφορές θα ανοιχθούν σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, τη Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας µας, στο κτίριο Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6 ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης. Την ορισµένη ηµέρα και ώρα η Επιτροπή διαγωνισµού προχωρά στην καταχώρηση των προσφορών σε Πρακτικό της, κατά σειρά αριθµού πρωτοκόλλου, και στην αποσφράγιση των «φακέλων συµµετοχής». Φάκελοι που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Κατά την αποσφράγιση η Επιτροπή διαγωνισµού µονογράφει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους σφραγισµένους φακέλους Οικονοµικής Προσφοράς, που εµπεριέχονται και στη συνέχεια ελέγχει, αν τα υποβληθέντα «δικαιολογητικά συµµετοχής» είναι σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Στην συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει τις αποδεκτές Προσφορές, αποσφραγίζει τους «φακέλους Οικονοµικής Προσφοράς» των διαγωνιζοµένων των οποίων τα «δικαιολογητικά συµµετοχής» πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 4.α της παρούσας και κατατάσσει τις αποδεκτές προσφορές στο Πρακτικό της κατά αύξουσα σειρά µειοδοσίας ανά είδος. Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, συντάσσει Πρακτικό, προτείνοντας ως ανάδοχο/ους τον/τους µειοδότη/ες ανά είδος. Το αρµόδιο όργανο της Εταιρείας θα αποφανθεί επί του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και θα προβεί στην ανάθεση της Προµήθειας. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να καλέσει τους διαγωνιζόµενους να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν, όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα. ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να ζητήσει από τους διαγωνιζόµενους πρόσθετες πληροφορίες πέραν των προβλεπόµενων στην παρούσα πρόσκληση. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά του Πρακτικού της διαδικασίας, οι οποίες απευθύνονται προς την Επιτροπή διαγωνισµού και ασκούνται δια καταθέσεως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ανακοίνωση του Πρακτικού της διαδικασίας που γίνεται µε τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα. Η Επιτροπή ελέγχει όλα τα στοιχεία των ενστάσεων και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο, το οποίο αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων. Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση του αποτελέσµατος από το αρµόδιο όργανο της Εταιρείας, µετά από το Εισηγητικό Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού, που έχει τη δυνατότητα να προτείνει κατακύρωση της προµήθειας για το σύνολο των προς προµήθεια προϊόντων ή µέρος αυτών. Η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να ακυρώσει, να µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του/των µειοδότη/των ανά είδος. 9. Η σχετική απόφαση ανάθεσης ανακοινώνεται µε τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα, σε όλους όσους συµµετείχαν εγκύρως στη διαδικασία. Η έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και η ανακοίνωση της επιλογής του αναδόχου γίνεται µετά την άπρακτη εκπνοή της ως άνω διήµερης προθεσµίας ή µετά την απόρριψη των ενστάσεων που τυχόν θα ασκηθούν. Η παραπάνω έκδοση και ανακοίνωση µπορεί να γίνουν και µετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, η κατακύρωση όµως δεσµεύει τον/τους επιλεγέντα/ντες µόνον εφ' όσον αυτός την αποδεχθεί. D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc - 4 -

5 Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται ο/οι επιλεγείς/έντες Προµηθευτής/τές για τη σύναψη της σχετικής σύµβασης εντός εύλογης προθεσµίας. Σε περίπτωση µη έγκαιρης προσέλευσής του για την υπογραφή της σύµβασης ή µη προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και της Εγγυητικής Επιστολής του της παραγράφου 10 της παρούσας, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν και καταπίπτει υπέρ της ΕΟΑΕ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στο ιαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της προµήθειας στον αµέσως επόµενο ιαγωνιζόµενο κατά σειρά µειοδοσίας, σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής. 10. Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει στην ΕΟΑΕ εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα 3 του Προσαρτήµατος ΙΙ, ποσού που αντιστοιχεί στο 5% επί του Προϋπολογισµού της Προµήθειας κάθε προσφερόµενου είδους (χωρίς ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την "Εγνατία Οδός Α.Ε.", θα αναφέρει ρητά την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη και τον αριθµό της εγγυητικής, τον τίτλο της προµήθειας, την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση του Προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, την ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωµα της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό καθώς και την υποχρέωση καταβολής του ποσού της εγγύησης µέσα σε πέντε µέρες από την σχετική ειδοποίηση χωρίς ένσταση ή αντίρρηση. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους. Θεσσαλονίκη, Μάιος 2011 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Αθανάσιος Σαραµούρτσης Τµηµατάρχης Η-Μ & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων ηµήτριος Ευαγγελίδης ιευθυντής Υποστήριξης ικτύου ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ µε την υπ αριθµ. Α Ε 3804/ απόφαση της ιευθύνουσας Επιτροπής της ΕΟΑΕ Ιωάννα Καρακαϊδού Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc - 5 -

6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγµα 1: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Υπόδειγµα 2: «Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής» Υπόδειγµα 3: «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc - 6 -

7 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα προµήθεια αφορά την τροποποίηση των εγκατεστηµένων συστηµάτων αναµετάδοσης ραδιοσυχνότητας των σηράγγων Σ1, Σ10 και Σ13 της Εγνατίας οδού στο οδικό τµήµα Πολύµυλος Βέροια (παράκαµψη Καστανιάς), ώστε να υποστηρίζει τις νέες σε χρήση συχνότητες της Ελληνικής Αστυνοµίας στον νόµο Ηµαθίας. 2. ΣΚΟΠΟΣ Η προµήθεια περιλαµβάνει την εγκατάσταση, παραµετροποίηση και δοκιµή του απαραίτητου εξοπλισµού και την παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών µε στόχο την τροποποίηση των κάτωθι εγκατεστηµένων συστηµάτων, στο τµήµα αυτών που αφορά τη ραδιοσυχνότητα αναµετάδοσης της Ελληνικής Αστυνοµίας : του ραδιοσυστήµατος της σήραγγας Σ1 (κατασκευαστής COMLAB) και επιπλέον µετρήσεις ραδιοκάλυψης στη σήραγγα και ρυθµίσεις βελτιστοποίησης της λειτουργίας του συστήµατος που θα εγκατασταθεί µε την παρούσα. του ραδιοσυστήµατος της σήραγγας Σ10 (κατασκευαστής COMLAB) και επιπλέον µετρήσεις ραδιοκάλυψης στη σήραγγα και ρυθµίσεις βελτιστοποίησης της λειτουργίας του συστήµατος που θα εγκατασταθεί µε την παρούσα. του ραδιοσυστήµατος της σήραγγας Σ13 (κατασκευαστής SEE TELECOM EQUIPMENT) και επιπλέον µετρήσεις ραδιοκάλυψης στη σήραγγα και ρυθµίσεις βελτιστοποίησης της λειτουργίας του συστήµατος που θα εγκατασταθεί µε την παρούσα. 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΣΗΡΑΓΓΑ Σ1 και Σ10 Τα δύο υπάρχοντα συστήµατα αναµετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν εγκατασταθεί στα Κτίρια Εξυπηρέτησης των σηράγγων Σ1 (κτίριο Υ1) και Σ10 (κτίριο Υ10.1), αναµεταδίδουν εντός των αντίστοιχων σηράγγων µε τη βοήθεια ακτινοβολούν καλωδίου (leaky feeder) συχνότητες VHF και FM του νοµού Ηµαθίας (ασύρµατη λήψη), για την εξυπηρέτηση των κάτωθι αναγκών : Αναµετάδοση συχνότητας Ελληνικής Αστυνοµίας Ηµαθίας (VHF) Αναµετάδοση συχνότητας Πυροσβεστικής Ηµαθίας (VHF) Αναµετάδοση συχνότητας ΕΚΑΒ Ηµαθίας (VHF) Αναµετάδοση συχνοτήτων FM (τουλάχιστον 6 συχνότητες) Ειδικότερα για τη συχνότητα VHF της Ελληνικής Αστυνοµίας νοµού Ηµαθίας η αναµετάδοση γίνεται µέσω ασύρµατης λήψης, ενώ η υφιστάµενη και νέα απαιτούµενη ραδιοσυχνότητα, δίνονται στον παρακάτω πίνακα. D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc - 7 -

8 Πίνακας 1 : Συχνότητες αναµετάδοσης υπαρχόντων συστηµάτων σηράγγων Σ1 Σ10 Σύστηµα Εκποµπής Χρήση καναλιού ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ιασύνδεση για λήψη / εκποµπή Συχνότητα εκποµπής (Σταθµός βάσης προς Σήραγγα, Down-Link) (MHz) Συχνότητα λήψης (Σήραγγα προς σταθµό βάσης, Up-Link) (MHz) Εύρος ζώνης (khz) VHF SEMI-DUPLEX Αστυνοµία Ν. Ηµαθίας Μέσω οπτικής ίνας ΝΕΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Κανάλι 69 VHF SIMPLEX Αστυνοµία Ν. Ηµαθίας» TxP= µε υπότονο 123 Κανάλι 66 Σηµειώσεις : 1. TxP, RxP : Συχνότητες εκποµπής/λήψης κινητών σταθµών RxP= χωρίς υπότονο 12.5 H τροποποίηση του συστήµατος στα πλαίσια της παρούσας προµήθειας, αφορά την αλλαγή της συχνότητας του καναλιού της Αστυνοµίας Ηµαθίας και συγκεκριµένα: Tο Semi-Duplex κανάλι της Αστυνοµίας Ηµαθίας (VHF ΜΗz), θα αντικατασταθεί µε το Simplex κανάλι της Αστυνοµίας Ηµαθίας µε συχνότητες VHF ΜΗz. Ο υφιστάµενος εξοπλισµός για τις δύο σήραγγες Σ1 και Σ10, παρουσιάζεται στα παρακάτω block διαγράµµατα του συστήµατος. Σχήµα 1. Block διάγραµµα ραδιο-συστήµατος σήραγγας Σ1 Καστανιάς D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc - 8 -

9 Σχήµα 2. Block διάγραµµα ραδιο-συστήµατος σήραγγας Σ10 Καστανιάς D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc - 9 -

10 3.2 ΣΗΡΑΓΓΑ Σ13 Το υπάρχον σύστηµα αναµετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων που έχει εγκατασταθεί στο Κτίριο Εξυπηρέτησης της σήραγγας Σ13 (κτίριο δυτικού µετώπου), αναµεταδίδει εντός της σήραγγας µε τη βοήθεια ακτινοβολούν καλωδίου (leaky feeder) συχνότητες VHF και FM από τους νοµούς Κοζάνης (ασύρµατη λήψη) και Ηµαθίας (µέσω οπτικών ινών από το αντίστοιχο ραδιοσύστηµα της σήραγγας Σ10) για την εξυπηρέτηση των κάτωθι αναγκών : Αναµετάδοση συχνότητας Ελληνικής Αστυνοµίας Ηµαθίας (VHF) Αναµετάδοση συχνότητας Πυροσβεστικής Κοζάνης (VHF) Αναµετάδοση συχνότητας ΕΚΑΒ Κοζάνης (VHF) Αναµετάδοση συχνοτήτων FM (τουλάχιστον 6 συχνότητες) Αναµετάδοση συχνότητας συντήρησης Εγνατίας οδού (VHF) Ειδικότερα για την συχνότητα VHF της Ελληνικής Αστυνοµίας νοµού Ηµαθίας η αναµετάδοση γίνεται µέσω οπτικών ινών από το αντίστοιχο ραδιοσύστηµα της σήραγγας Σ10, ενώ η υφιστάµενη και νέα ραδιοσυχνότητα, δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 2 : Συχνότητες αναµετάδοσης υπάρχοντος συστήµατος σήραγγας Σ13 Σύστηµα Εκποµπής Χρήση καναλιού ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ιασύνδεση για λήψη / εκποµπή Συχνότητα εκποµπής (Σταθµός βάσης προς Σήραγγα, Down-Link) (MHz) Συχνότητα λήψης (Σήραγγα προς σταθµό βάσης, Up-Link) (MHz) Εύρος ζώνης (khz) VHF SEMI-DUPLEX Αστυνοµία Ν. Ηµαθίας Μέσω οπτικής ίνας ΝΕΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Κανάλι 69 VHF SIMPLEX Αστυνοµία Ν. Ηµαθίας» TxP= µε υπότονο 123 Κανάλι 66 Σηµειώσεις : 1. TxP, RxP : Συχνότητες εκποµπής/λήψης κινητών σταθµών RxP= χωρίς υπότονο 12.5 H τροποποίηση του συστήµατος στα πλαίσια της παρούσας προµήθειας, αφορά την αλλαγή της συχνότητας του καναλιού της Αστυνοµίας Ηµαθίας και συγκεκριµένα: Tο Semi-Duplex κανάλι της Αστυνοµίας Ηµαθίας (VHF ΜΗz), θα αντικατασταθεί µε το Simplex κανάλι της Αστυνοµίας Ηµαθίας µε συχνότητες VHF ΜΗz. Ο υφιστάµενος εξοπλισµός της σήραγγας Σ13, παρουσιάζεται στα παρακάτω block διαγράµµατα του συστήµατος. D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc

11 Σχήµα 3. Block διάγραµµα ραδιο-συστήµατος σήραγγας Σ13 Καστανιάς D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc

12 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ο εξοπλισµός που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια της παρούσας προµήθειας θα πρέπει να είναι συµβατός µε τον υφιστάµενο και να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος ως ενιαίου συνόλου. Επίσης θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Εγνατίας οδού, Κεφάλαιο «Εγκατάσταση Αναµετάδοσης Ραδιοεπικοινωνιών» καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) για διάθεση και κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού. Οι απαιτούµενες δοκιµές λειτουργίας, µετρήσεις ραδιοκάλυψης σε συνεργασία µε την ΕΟΑΕ και την Αστυνοµία, η παράδοση πλήρους φακέλου «ως κατασκευάσθει», τεχνικών εγχειριδίων εξοπλισµού και σχεδίων καθώς και η εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού που θα υποδείξει η ΕΟΑΕ στη χρήση και υποστήριξη του εξοπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα στην τιµή προσφοράς του Προµηθευτή. Ο Προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του εξοπλισµού που θα εγκαταστήσει, ενώ θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη µη διατάραξη κλπ. της ορθής λειτουργίας (π.χ. αποφυγή παρεµβολών, κλπ.) των υπόλοιπων υφισταµένων ραδιοσυστηµάτων που εξυπηρετούν σήµερα τις επικοινωνίες άλλων Υπηρεσιών (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Συντήρηση Εγνατίας Οδού). D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc

13 Υπόδειγµα 1 Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ» ΑΕ α/α Περιγραφή Είδους Μον. 1 2 Αλλαγή εξοπλισµού ραδιοεπικοινωνιών αναµετάδοσης ραδιοσυχνότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας Σήραγγα Σ1 και Σήραγγα Σ10 / Οδικό τµήµα Πολύµυλος Βέροια Εγνατίας οδού Αλλαγή εξοπλισµού ραδιοεπικοινωνιών αναµετάδοσης ραδιοσυχνότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας Σήραγγα Σ13 / Οδικό τµήµα Πολύµυλος Βέροια Εγνατίας οδού ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ποσότητα Προυπολογισµός ( ) ανά είδος (χωρίς ΦΠΑ) τεµ τεµ Τιµή Μον. ( ) Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) Αριθ- Ολογράφως µητικά Συνολική Τιµή ( ) Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) Αριθµητικά ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): Σηµείωση: Στις ανωτέρω τιµές ανά τεµάχιο περιλαµβάνoνται ανηγµένα κάθε δαπάνη µεταφοράς, παράδοσης, εγκατάστασης των προϊόντων της προµήθειας στον τόπο εγκατάστασής τους (σήραγγες Σ1, Σ10, Σ13 του οδικού τµήµατος Πολύµυλος Βέροια της Εγνατίας οδού) και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από τα οριζόµενα στην Πρόσκληση του ιαγωνισµού µε τα Προσαρτήµατά της. Θεσσαλονίκη,... Ο προσφέρων (Σφραγίδα - Υπογραφή) D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc

14 Υπόδειγµα 2 Αθήνα.. Π ρ ο ς 1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 2, υπέρ της. 3 για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της. 4, ή της µετ αυτήν νέας ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη Προµηθευτή για 5 σύµφωνα µε τη σχετική Πρόσκλησή σας. Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση που απορρέουν από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ όλο τον χρόνο της ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.. 394/96 ΦΕΚ266/ και ισχύει αποκλειστικά και µόνο µέχρι.. 6 (ή ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών) µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας αυτή. ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. Με τιµή 1 Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. 2 Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του Προϋπολογισµού της Προµήθειας. 3 Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των µελών ένωσης φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες των µελών νοµικών προσώπων) ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση συµµετοχής. 4 Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 5 Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης προµήθειας υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση. 6 Αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που αναφέρει η Πρόσκληση ή η αντίστοιχη ηµεροµηνία, µπορεί όµως και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος της. D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc

15 Υπόδειγµα 3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ... ΕΥΡΩ... 7 Αθήνα.. Π ρ ο ς 8 Ε Ρ Α:.. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της.. 9 µέχρι το ποσό των.ευρω 1 Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας. Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στην Πρόσκληση. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ. Με τιµή Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του Προϋπολογισµού της Προµήθειας. Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση Προµήθειας. Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης. Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης Προµήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης D:\Profiles\chtheo\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKA2\10423.doc

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002796737 2015-05-22

15PROC002796737 2015-05-22 ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 RFP 271/15 Σελ. 1 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΘΡΟ 3: ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΘΡΟ 7: ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα