ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800"

Transcript

1 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ Διεγκέλεο θαηά/ : EN πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε ηελ άλεζε εμνηθνλνκώληαο ηαπηόρξνλα ελέξγεηα! ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΤΚΔΤΔ ύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο γηα ηηο ζπζθεπέο, ν αγνξαζηήο θαη ν ρξήζηεο ππνρξενύληαη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο.

2 ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΠΟΡΣΑ, ΑΦΑΗΡΔΣΔ ΑΠΟ ΣΟ ΘΔΡΜΗΚΟ ΣΕΑΚΗ ΣΗ ΓΤΟ ΒΗΓΔ ΠΟΤ ΑΦΑΛΗΕΟΤΝ ΣΑ ΑΝΣΗΒΑΡΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΛΑΪ ΟΠΩ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΣΖΝ ΔΗΚΟΝΑ Αλαζ.10 GR

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ GR 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΝΟΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΓΔΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΓΟΚΩΝ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ ΤΝΓΔΖ ΣΖΝ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ ΔΗΡΟΖ ΑΔΡΑ ΣΟ ΥΩΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΤΖ ΔΠΗΣΡΔΠΣΑ / ΜΖ ΔΠΗΣΡΔΠΣΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΓΗΑΚΟΠΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΛΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΟΥΔΗΟΤ ΣΑΥΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΚΣΔΗΝΟΜΔΝΩΝ ΟΓΖΓΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΘΔΡΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ / ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ / Αλαζ.10 GR 3

4 ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Θέκα: απνπζία ακηάληνπ θαη θαδκίνπ Γειώλνπκε όηη όιεο νη ζπζθεπέο καο θαηαζθεπάδνληαη κε πιηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ εμαξηήκαηα από ακίαλην ή παξαγώγσλ ηνπ θαη όηη ζην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπγθνιιήζεηο δελ ππάξρεη/ρξεζηκνπνηείηαη θάδκην ζε θακία κνξθή, όπσο νξίδεη ην πξόηππν αλαθνξάο. Θέκα: Καλνληζκόο ΔΚ αξ. 1935/2004 Γειώλνπκε όηη ζε όιεο νη ζπζθεπέο καο, ηα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξόθηκα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε κε ηξόθηκα, ζύκθσλα κε ηνλ σο άλσ Δπξσπατθό Καλνληζκό Αλαζ.10 GR

5 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ Ζ επζύλε ηεο La Nordica S.p.A. πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνκήζεηα ηεο ζπζθεπήο. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο, λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο θαλόλεο, από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν εξγάδεηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ όιε ηελ επζύλε γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε. Ζ Nordica S.p.A. δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα ηελ απζαίξεηε κεηαηξνπή ηνπ πξντόληνο, θαζώο θαη γηα ηε ρξήζε κε γλήζησλ αληαιιαθηηθώλ. ΖΜΑΝΣΗΚΟ: γηα λα έρεηε θαιύηεξε απόδνζε, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζηε ζην εζσηεξηθό ηεο εζηίαο ηα μύιηλα θνύηζνπξα κε κέγηζην κήθνο 30 cm, όπσο ζηελ Δηθόλα 1. Εικόνα 1 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οξηζκόο: ζεξκηθό ηδάθη θαηά EN Ζ ζπζθεπή απνηειείηαη από πιάθεο βακκέλνπ θαη γαιβαληζκέλνπ ραιπβδνειάζκαηνο θαη από ρπηνζηδεξά εμαξηήκαηα. Σν ζώκα ηνπ ιέβεηα είλαη από ράιπβα πάρνπο 4 mm ελώ ε επηθάλεηα ηεο εζηίαο θαη ε αληίζηνηρε αθαηξνύκελε ζράξα είλαη από ρπηνζίδεξν. Οη ζπζθεπέο δηαζέηνπλ έλαλ εθηξνπέα θαπλαεξίσλ, ηνπνζεηεκέλν κεηαμύ ησλ δύν πάλσ θπιηλδξηθώλ ζσιήλσλ, πνπ αθαηξείηαη εύθνια γηα ην γξήγνξν θαη εύθνιν θαζαξηζκό ηνπ εζσηεξηθνύ. Ο θπθιηθόο ζάιακνο θαύζεο δηαζέηεη κηα θεληξηθή δηάηξεηε πιάηε από ρπηνζίδεξν. Μέζσ απηώλ ησλ νπώλ ν πξνζεξκαζκέλνο αέξαο θηάλεη ζην εζσηεξηθό ηεο εζηίαο: έηζη επηηπγράλεηαη κεηάθαπζε κε αύμεζε ηεο απόδνζεο θαζώο θαη κείσζε ησλ εθπνκπώλ ησλ άθαπζησλ αεξίσλ. Ζ παλνξακηθή πόξηα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε εθηεηλόκελνπο νδεγνύο κε ζθαηξίδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ αληνρή, αζόξπβε ιεηηνπξγία θαη αμηνπηζηία ζην ρξόλν. Σν αληίβαξν αλύςσζεο ηεο πόξηαο ζηεξίδεηαη από αλζεθηηθέο αιπζίδεο κε ηα ζρεηηθά πηληόλ. Σν παινθεξακηθό θξύζηαιιν (αλζεθηηθό έσο ηνπο 700 C) ηεο πόξηαο, πξνζθέξεη καγεπηηθή εηθόλα ζηηο θιόγεο θαη εκπνδίδεη ηελ έμνδν ζπηλζήξσλ θαη θαπλώλ. A Εικόνα 2 Ζ ζπζθεπή δηαζέηεη ξύζκηζε γηα ηνλ πξσηεύνληα αέξα. Ο δεπηεξεύσλ θαη ν ηξηηεύσλ αέξαο είλαη πξνθαζνξηζκέλνη. Ρύζκηζε ΠΡΧΣΔΤΟΝΣΟ αέξα (Δηθόλα 2 ΘέζεA) Με ην ξπζκηζηή γηα ηνλ πξσηεύνληα αέξα πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηελ πόξηα ηεο εζηίαο ξπζκίδεηαη ε δηέιεπζε αέξα από ην δνρείν ζηάρηεο θαη ε ζράξα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ θαπζίκνπ. Ο πξσηεύσλ αέξαο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ θαύζε. Με ην ξπζκηζηή ζηε ζέζε ηέξκα δεμηά ν αέξαο είλαη εληειώο αλνηρηόο. Σν δνρείν ζηάρηεο πξέπεη λα αδεηάδεηαη ηαθηηθά, έηζη ώζηε ε ζηάρηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ είζνδν πξσηεύνληνο αέξα γηα ηελ θαύζε. Μέζσ ηνπ πξσηεύνληνο αέξα δηαηεξείηαη επίζεο δσεξή ε θσηηά. 3. ΚΑΝΟΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζεξκηθνύ ηδαθηνύ θαη ηνπ βνεζεηηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε όινπο ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο θαη ηα πξόηππα θαη ζε όζα νξίδεη ε λνκνζεζία. Ζ εγθαηάζηαζε, νη ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ν έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο από εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηηθό πξνζσπηθό ηεξώληαο όινπο ηνπο εζληθνύο, πεξηθεξεηαθνύο, επαξρηαθνύο θαη ηνπηθνύο θαλνληζκνύο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο, θαζώο θαη ηηο παξνύζεο νδεγίεο Αλαζ.10 GR 5

6 Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν ζα ρνξεγήζεη ζηνλ αγνξαζηή κηα δήισζε ζπκκόξθσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, αλαιακβάλνληαο ηελ πιήξε επζύλε ηεο ηειηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ζπλεπαθόινπζεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ πξντόληνο. Ζ La NORDICA S.p.A. δελ θέξεη θακία επζύλε ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ νδεγηώλ. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε, ζπληζηάηαη ην πξνζεγκέλν πιύζηκν όισλ ησλ ζσιελώζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνύλ ελδερόκελα ππνιείκκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. ΖΜΑΝΣΗΚΟ: a) ε πεξίπησζε δηαξξνήο λεξνύ, θιείζηε ηελ ηξνθνδνζία λεξνύ θαη εηδνπνηήζηε ακέζσο ην έξβηο. b) Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη θαηά πεξηόδνπο. c) ε πεξίπησζε πνπ ν ιέβεηαο πξόθεηηαη λα κείλεη εθηόο ρξήζεο γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, ζπληζηάηαη ε επέκβαζε ηνπ έξβηο πξνθεηκέλνπ: - λα θιείζεη ηηο βάλεο ηνπ λεξνύ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο θαη ηνπ δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο, - λα αδεηάζεη ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο, εάλ ππάξρεη θίλδπλνο παγεηνύ. Ζ Nordica S.p.A. δελ θέξεη θακία επζύλε γηα βιάβεο ή αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ εγθαηάζηαζε. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα ηελ απζαίξεηε κεηαηξνπή ηνπ πξντόληνο, θαζώο θαη γηα ηε ρξήζε κε γλήζησλ αληαιιαθηηθώλ. Δλεκεξώζηε ηνλ θαπλνδνρνθαζαξηζηή ζαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηε ζσζηή ζύλδεζή ηεο κε ηελ θαπλνδόρν θαη ην βαζκό απόδνζήο ηεο. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε εθηειέζηε ηνπο αθόινπζνπο ειέγρνπο: βεβαησζείηε όηη ην δάπεδν κπνξεί λα αληέμεη ην βάξνο ηεο ζπζθεπήο θαη θξνληίζηε γηα ηελ θαηάιιειε κόλσζε ζε πεξίπησζε πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εύθιεθην πιηθό. βεβαησζείηε όηη ζην δσκάηην εγθαηάζηαζεο ππάξρεη επαξθήο αεξηζκόο (παξνπζία ζηνκίνπ εηζόδνπ αέξα βι. θεθάιαην 7) απνθύγεηε ηελ εγθαηάζηαζε ζε ρώξνπο κε παξνπζία αγσγώλ θεληξηθνύ αεξηζκνύ, απνξξνθεηήξσλ κε ή ρσξίο απαγσγό, ζπζθεπώλ αεξίνπ ηύπνπ B, αληιηώλ ζεξκόηεηαο ή ζπζθεπώλ ε ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππνπίεζε ζην ρώξν (βι. Πξόηππν UNI 10683/98) βεβαησζείηε όηη ε θαπλνδόρνο θαη νη ζσιήλεο ζηνπο νπνίνπο ζα ζπλδεζεί ε ζπζθεπή είλαη θαηάιιεινη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. αθήλεηε πάληα κηα ειάρηζηε απόζηαζε 6cm πιάη θαη πίζσ αλάκεζα ζην ζεξκηθό ηδάθη θαη ηνπο ηνίρνπο. (βι. Δηθόλα 3 - Δηθόλα 14 - Δηθόλα 15) Μέζσ ησλ ξπζκηδόκελσλ πνδηώλ θαη ρξεζηκνπνηώληαο αιθάδη, βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή είλαη ηέιεηα αιθαδηαζκέλε γηα λα επηηξέπεηαη ε ζσζηή θίλεζε ηεο πόξηαο. Απεπζπλζείηε ζηνλ θαπλνδνρνθαζαξηζηή ζαο γηα λα ειέγμεη ηόζν ηε ζύλδεζε κε ηελ θακηλάδα όζν θαη ηελ επαξθή εηζξνή αέξα γηα ηελ θαύζε ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο. ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΟΝΣΑΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΣΖ ΤΚΔΤΖ. Εικόνα 3 Ζ δηάκεηξνο ηνπ αλνίγκαηνο γηα ηε ζύλδεζε κε ηελ θαπλνδόρν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα θαπλνύ. Σν άλνηγκα πξέπεη λα δηαζέηεη επίηνηρε ζύλδεζε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζσιήλα απαγσγήο θαπλαεξίσλ θαη κηαο ξνδέηαο. Σν ζεξκηθό ηδάθη κνληέιν πξέπεη ΟΠΧΓΖΠΟΣΔ λα εγθαηαζηαζεί ζε κηα εγθαηάζηαζε κε ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ. Ζ εγθαηάζηαζε κε αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο, πξέπεη νπσζδήπνηε λα δηαζέηεη: min. 5cm 6cm 1. ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ : κε ρσξεηηθόηεηα ίζε κε ην 10 % ηνπ ζπλνιηθνύ λεξνύ πνπ πεξηέρεη ην ζεξκηθό ηδάθη θαη ε εγθαηάζηαζε. Σν δνρείν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην πςειόηεξν ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο, ηνπιάρηζηνλ 2 m πάλσ από ην πςειόηεξν ζώκα Αλαζ.10 GR

7 2. ΧΛΖΝΑ ΑΦΑΛΔΗΑ : ν νπνίνο ζπλδέεη κέζσ ηεο ζπληνκόηεξεο νδνύ, ρσξίο θαηεθνξηθά ηκήκαηα ή ζηθσληζκνύο, ηελ θαηάζιηςε ηνπ ζεξκηθνύ ηδαθηνύ κε ην πάλσ κέξνο ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο. Ο ζσιήλαο αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη ειάρηζηε εζσηεξηθή δηαηνκή 1" αεξίνπ. 3. ΧΛΖΝΑ ΠΛΖΡΧΖ : ν νπνίνο ζπλδέεη ηνλ ππζκέλα ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο κε ην ζσιήλα επηζηξνθήο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ ειάρηζηε δηαηνκή πξέπεη λα είλαη ¾ αεξίνπ. Όια απηά ηα ζηνηρεία δελ πξέπεη λα έρνπλ γηα θαλέλα ιόγν όξγαλα δηαθνπήο πνπ λα παξεκβάιινληαη θαη λα κπνξνύλ λα ηα απνκνλώζνπλ ηπραία, ελώ πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ρώξνπο πνπ δελ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηνλ παγεηό, θαζώο, ζε πεξίπησζε πνπ παγώζνπλ, κπνξεί λα πξνθιεζεί ξήμε ή αθόκε θαη έθξεμε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα. ε πεξίπησζε έθζεζεο ζηνλ παγεηό, είλαη ζθόπηκν λα πξνζηεζεί ζην λεξό ηεο εγθαηάζηαζεο θαηάιιειε πνζόηεηα αληπεθηηθνύ πγξνύ πνπ επηηξέπεη ηελ πιήξε εμάιεηςε ηνπ πξνβιήκαηνο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη θπθινθνξία λεξνύ ζην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο κεηαμύ ζσιήλα αζθαιείαο θαη ζσιήλα πιήξσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή πξνθαιείηαη νμπγόλσζε ηνπ λεξνύ κε ζπλεπαθόινπζε δηάβξσζε ηνπ ζεξκηθνύ ηδαθηνύ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. 4. ΒΑΛΒΗΓΑ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΚΚΔΝΧΖ: απνηειεί κηα πξόζζεηε ζεηηθή αζθάιεηα, ε νπνία κπνξεί λα απνηξέςεη ην βξαζκό αθόκε θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο. Απνηειείηαη από έλα ζώκα βαιβίδαο παξόκνην κε κηαο πηεδνζηαηηθήο βαιβίδαο αζθαιείαο, ε νπνία, ζε αληίζεζε κε απηήλ, αλνίγεη όηαλ επηηεπρζεί ε πξνεπηιεγκέλε ζεξκνθξαζία (ζπλήζσο C) αδεηάδνληαο από ηελ θαηάζιηςε ηεο εγθαηάζηαζεο δεζηό λεξό πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ίζε πνζόηεηα θξύνπ λεξνύ από ην ζσιήλα πιήξσζεο ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο, δηνρεηεύνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ην πιεόλαζκα ζεξκόηεηαο. 5. ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 1,5bar: ε κέγηζηε επηηξεπηή πίεζε ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε είλαη 1,5bar (15m ζηήιεο λεξνύ). Μεγαιύηεξεο πηέζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ παξακόξθσζε θαη ξήμε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα. 6. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ βάζεη ηεο ζρεηηθήο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. 7. ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΖ: ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ επηζηξνθή έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί ζε πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ λεξνύ, δηαζθαιίδνληαο σζηόζν όηη δελ πξνθαιεί θπθινθνξία ηνπ λεξνύ ζην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο, δηαθνξεηηθά ζα πξνθαινύζε ηε ζπλερή νμπγόλσζε ηνπ λεξνύ κε ζπλεπαθόινπζε ηαρεία δηάβξσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα. Σν καλνκεηξηθό ηνπ ύςνο πξέπεη λα κελ πξνθαιεί εμαλαγθαζκέλε θπθινθνξία ζην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζπλδέεηαη κε έλα ζεξκνζηάηε ή κε ηελ θεληξηθή ειεθηξνληθή κνλάδα πνπ δηαηίζεηαη σο ΑΞΔΟΤΑΡ. 8. ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΘΔΡΜΟΣΑΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ)- Δηθόλα 4 Ζ απηόκαηε ζεξκνζηαηηθή αλακεηθηηθή βαιβίδα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζεξκηθέο ζπζθεπέο ζηεξενύ θαπζίκνπ γηα λα κελ επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή ςπρξνύ λεξνύ ζηνλ ελαιιάθηε. Οη γξακκέο 1 θαη 3 είλαη πάληα αλνηρηέο θαη, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληιία ζηελ επηζηξνθή (R), δηαζθαιίδνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνύ ζηνλ ελαιιάθηε ηνπ ιέβεηα βηνκάδαο (CB). Ζ πςειή ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο επηηξέπεη ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο, κεηώλεη ην ζρεκαηηζκό ζπκππθλσκάησλ ζηα θαπλαέξηα θαη παξαηείλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ιέβεηα. Οη βαιβίδεο ηνπ εκπνξίνπ δηαζέηνπλ πνηθίιεο ξπζκίζεηο, ε La NORDICA ζπληζηά ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ 55 C κε πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο 1. Όηαλ επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία ξύζκηζεο ηεο βαιβίδαο, αλνίγεη ε γξακκή 2 θαη ην λεξό ηνπ ιέβεηα εηζέξρεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε από ηελ θαηάζιηςε (M). ΖΜΑΝΣΗΚΟ ε κε εγθαηάζηαζε ηεο δηάηαμεο αθπξώλεη ηελ εγγύεζε ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. CB M 55 3 R ζηνηρεία TERMOPRODOTTO θαη ηα κνληέια δελ είλαη Εικόνα 4 ΖΜΑΝΣΗΚΟ: νη αηζζεηήξεο αζθαιείαο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα βξίζθνληαη επί ηνπ κεραλήκαηνο ή ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 30 cm από ηε ζύλδεζε θαηάζιηςεο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο. Δάλ νη γελλήηξηεο δελ δηαζέηνπλ όια ηα ζπζηήκαηα, όζα απνπζηάδνπλ δεζκεπηηθά: ζα πξέπεη ε λα εγθαηαζηαζνύλ ζην ζσιήλα θαηάζιηςεο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ εηαηξεία 1 m από απηήλ. ΠΡΟΟΥΖ: Γηα θαλέλα ιόγν δελ πξέπεη λα αλάβεη ε θσηηά εάλ ε ζπζθεπή δελ έρεη γεκίζεη εληειώο κε λεξό. Ζ ελέξγεηα απηή κπνξεί λα δηαηεξεί πξνθαιέζεη ην πνιύ ζνβαξή βιάβε ζηελ εγθαηάζηαζε. πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε πόξηαο δηθαίσκα επηζεώξεζεο λα ζηελ επέλδπζε ηνπ θνξκνύ ή όπνπ θξηζεί αλαγθαίν γηα λα επηηξέπεηαη εύθνιε πξόζβαζε θαη έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (καλόκεηξα, βάλεο, θπθινθνξεηή). επηθέξεη αιιαγέο θαη βειηηώζεηο ρσξίο θακία Αλαζ.10 GR 7 1 2

8 3.1. ΤΝΓΔΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ηε δεμηά θαη αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πάλσ κέξνπο ηνπ ζεξκηθνύ ηδαθηνύ ππάξρνπλ ζύλδεζκνη θαηάζιηςεο γηα ηε ζέξκαλζε ελώ, πάληα ζηε δεμηά θαη αξηζηεξή πιεπξά αιιά θάησ ππάξρνπλ νη ζύλδεζκνη επηζηξνθήο. ΤΝΗΣΟΤΜΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔ "ΓΗΑΣΑΤΡΟΤΜΔΝΔ ΡΟΔ" (ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΓΔΞΗΑ ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΡΗΣΔΡΑ Ή ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΑΡΗΣΔΡΑ ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΓΔΞΗΑ). ΠΡΟΟΥΖ : ε πιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κε θπζηθή θπθινθνξία ηνπ λεξνύ από ην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο κέζσ ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ε παξακόξθσζε ή ε έθξεμε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα από ηελ πνιύ πςειή πίεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, αλνίμηε όιεο ηηο βαιβίδεο εμαέξσζεο ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ γηα λα απνθύγεηε ην ζρεκαηηζκό ζπιάθσλ αέξα, ειέγρνληαο ηελ έμνδν ηνπ λεξνύ γηα λα απνθύγεηε δπζάξεζηεο δηαξξνέο. Ζ δνθηκή ζηεγαλόηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα γίλεη κε ηελ πίεζε ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα γεκάηε κε λεξό, αθόκε θαη ζηηο πεξηόδνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζεξκηθό ηδάθη. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ζηα ελδερόκελα δηαζηήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζε απηή αληηπεθηηθό. 4. ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα αθόινπζα κέηξα αζθαιείαο: a) κπξνζηά από ην ζεξκηθό ηδάθη δελ πξέπεη λα ππάξρεη θαλέλα αληηθείκελν ή πιηθό θαηαζθεπήο πνπ λα είλαη εύθιεθην ή επαίζζεην ζηε ζεξκόηεηα ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 80 cm, b) εάλ ε ζπζθεπή εγθαηαζηαζεί ζε δάπεδν πνπ δελ είλαη απόιπηα ππξίκαρν, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ππξίκαρν ππόζηξσκα, όπσο αηζάιηλε βάζε (κε δηαζηάζεηο πνπ νξίδνπλ νη ηνπηθνί θαλνληζκνί). (βι. Δηθόλα 5) Σν ζεξκηθό ηδάθη πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κόλν κε ην δνρείν ζηάρηεο ζηε ζέζε ηνπ. Σα ζηεξεά ππνιείκκαηα ηεο θαύζεο (ζηάρηεο) πξέπεη λα ζπγθεληξώλνληαη ζε εξκεηηθά θιεηζηό δνρείν, αλζεθηηθό ζηε θσηηά. Ζ ζπζθεπή δελ πξέπεη λα αλάβεη πνηέ εάλ ππάξρνπλ εθπνκπέο αεξίσλ ή αλαζπκηάζεηο (π.ρ. θόιια γηα linoleum, βελδίλε θιπ.). Μελ αθήλεηε εύθιεθηα πιηθά θνληά ζε απηή. Καηά ηελ θαύζε, απειεπζεξώλεηαη ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ πξνθαιεί έληνλε ζέξκαλζε ησλ επηθαλεηώλ, ηεο πόξηαο θαη ηνπ θξπζηάιινπ ηεο εζηίαο, ησλ ρεηξνιαβώλ ζηηο πόξηεο ή ηνπ ρεηξηζηεξίνπ, ηνπ ζσιήλα θαπλαεξίσλ θαη ελδερνκέλσο ηεο πξόζνςεο ηεο ζπζθεπήο. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα ζηνηρεία απηά ρσξίο θαηάιιειε πξνζηαζία ή ρσξίο βνεζεηηθά εξγαιεία (γάληηα αλζεθηηθά ζηε ζεξκόηεηα, ζπζηήκαηα ρεηξηζκνύ). Δλεκεξώζηε ηα παηδηά γηα απηνύο ηνπο θηλδύλνπο θαη κελ ηνπο επηηξέπεηαη λα πιεζηάδνπλ ζηελ εζηία όηαλ είλαη αλακκέλε. Δλεκεξώζηε ηα παηδηά όηη ε ζπζθεπή απνθηά πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία θαη όηη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ επαθή κε ηελ επηθάλεηά ηεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ιαλζαζκέλα ή πνιύ πγξά θαύζηκα, κπνξεί λα ζρεκαηηζηνύλ ππνιείκκαηα (θξεόζσην) ζηελ θαπλνδόρν κε πηζαλό θίλδπλν ππξθαγηάο από ηελ αλάθιεμή ηνπο. Πποζηαζία ηος δαπέδος με άκαςζηο ςλικό Ύτορ ηηρ επιθάνειαρ ηηρ εζηίαρ από ηο δάπεδο Δάπεδο από καύζιμο ςλικό A H B A=Πλεςπικό όπιο πποζηαηεςμένηρ ζώνηρ (A=H+20 cm=> 40 cm ) B=Εμππόρ όπιο πποζηαηεςμένηρ ζώνηρ (B=H+30 cm=> 60 cm) Εικόνα Αλαζ.10 GR

9 ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ε πεξίπησζε πνπ εθδεισζεί ππξθαγηά ζην ηδάθη ή ζηελ θαπλνδόρν: a) Κιείζηε ηελ πόξηα θόξησζεο. b) Κιείζηε ηνπο ξπζκηζηέο αέξα θαύζεο c) βήζηε ηε θσηηά κε ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2 ζε ζθόλε) d) Καιέζηε ακέζσο ηελ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΖ ΜΖ ΒΖΝΔΣΔ ΣΖ ΦΧΣΗΑ ΜΔ ΡΗΦΖ ΝΔΡΟΤ. Όηαλ ε θαπλνδόρνο ζηακαηήζεη λα θαίεη, απεπζπλζείηε ζε εηδηθό γηα λα ειέγμεη ελδερόκελεο ξσγκέο ή ζεκεία ρσξίο ζηεγαλόηεηα ΠΡΟ ΣΑ ΗΑ ΣΧΝ ΓΟΚΧΝ Λόγσ ηεο αθηηλνβνιίαο ηεο εζηίαο, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηδηαίηεξα ηελ πξνζηαζία ησλ δνθώλ θαηά ην ζρεδηαζκό ηνπ ηδαθηνύ ζαο, ιακβάλνληαο ππόςε, αθελόο, ηε κηθξή απόζηαζε ηεο δνθνύ από ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο εζηίαο θαη, αθεηέξνπ, ηελ αθηηλνβνιία ηεο θξπζηάιιηλεο πόξηαο, ε νπνία βξίζθεηαη (1) (1) (1) (3) 10 mm (3) 10 mm ζπλήζσο πνιύ θνληά ζηηο δνθνύο. Έρεηε (3) 10 mm ππόςε όηη, ζε θάζε πεξίπησζε, νη εζσηεξηθέο ή θάησ επηθάλεηεο ηεο δνθνύ (2) (2) (2) (4) από θαύζηκν πιηθό δελ πξέπεη λα έξρνληαη (1) (3) mm ζε επαθή κε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 65 C. (1) (3) 10 mm (1) (3) 10 mm ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖ Ζ: Ο θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαθή (2) (2) ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο εάλ (2) δελ ηεξνύληαη νη παξνύζεο νδεγίεο (4) ή εάλ ρξεζηκνπνηνύληαη (1) Δοκόρ. (2) Πςπίμασο μονυηικό ςλικό. (3) Κενό αέπορ. (4) Μεηαλλική πποζηαζία. αθαηάιιεια ζπκπιεξσκαηηθά πξντόληα. Εικόνα 6 ηελ Δηθόλα 6 βιέπεηε νξηζκέλα παξαδείγκαηα θαηαζθεπήο. 5. ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ Βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο: ε εζσηεξηθή δηαηνκή πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε θπθιηθή, (1) (2) ε εζσηεξηθή δηαηνκή πξέπεη λα είλαη ζεξκηθά κνλσκέλε θαη πδαηνζηεγήο θαη θαηαζθεπαζκέλε κε θαηάιιεια πιηθά γηα λα αληέρεη ζηε ζεξκόηεηα, ζηα πξντόληα ηεο θαύζεο θαη ζε ελδερόκελα ζπκππθλώκαηα, (3) (4) ε εζσηεξηθή δηαηνκή δελ πξέπεη λα εκθαλίδεη ζηελώζεηο θαη λα έρεη θαηαθόξπθε πνξεία κε αιιαγέο θαηεύζπλζεο πνπ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 45, ε εζσηεξηθή δηαηνκή πξέπεη λα είλαη θαζαξή εάλ ηελ έρεηε ήδε ρξεζηκνπνηήζεη, A 1. πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδεγηώλ, Δάλ νη θαπλνδόρνη έρνπλ ηεηξάγσλε ή νξζνγώληα δηαηνκή, νη εζσηεξηθέο γσλίεο πξέπεη λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο κε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 20 mm. Γηα ηελ νξζνγώληα δηαηνκή ε κέγηζηε αλαινγία κεηαμύ ησλ πιεπξώλ πξέπεη λα είλαη = 1,5. Ζ πνιύ κηθξή δηαηνκή πξνθαιεί κείσζε ηνπ ειθπζκνύ. πληζηάηαη ειάρηζην ύςνο 4 m. Απαγνξεύνληαη θαη επεξεάδνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο: ην ηλνηζηκέλην, ν γαιβαληζκέλνο ράιπβαο, νη αλώκαιεο θαη πνξώδεηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. ηελ Δηθόλα 7 βιέπεηε νξηζκέλα παξαδείγκαηα θαηαζθεπήο. Ζ ειάρηζηε δηαηνκή πξέπεη λα είλαη 400 cm2 (π.ρ. 20 x 20 cm) γηα ηηο ζπζθεπέο ησλ νπνίσλ ε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνύ είλαη κηθξόηεξε από 200 mm ή 625 cm2 (π.ρ. 25 x 25 cm) γηα ζπζθεπέο κε δηάκεηξν άλσ ησλ 200 mm Αλαζ.10 GR A+1/2A Max. A+1/2A Καπλνδόρνο από ράιπβα AISI 316 κε δηπιό ζάιακν κόλσζεο από πιηθό αλζεθηηθό ζηνπο 400 C.Απόδνζε 100% άξηζηε. Καπλνδόρνο από ππξίκαρν πιηθό κε δηπιό ζάιακν κόλσζεο θαη εμσηεξηθή επέλδπζε από ειαθξνζθπξόδεκα. Απόδνζε 100% άξηζηε. Κιαζηθή θαπλνδόρνο από άξγηιν ηεηξάγσλεο δηαηνκήο κε δηάθελα. Απόδνζε 80% άξηζηε. Απνθύγεηε θαπλνδόρνπο κε εζσηεξηθή νξζνγώληα δηαηνκή θαη αλαινγία δηαθνξεηηθή από απηήλ ηνπ ζρεδίνπ (MAX=A+½A). Απόδνζε 40% κέηξηα. Εικόνα 7 9

10 ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ Ο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα είλαη επαξθήο, αιιά όρη ππεξβνιηθόο. Ζ πνιύ κεγάιε δηαηνκή ηεο θαπλνδόρνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί πνιύ κεγάιν όγθν γηα ζέξκαλζε θαη ζπλεπώο λα πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Γηα λα απνθεπρζεί ην θαηλόκελν απηό, πξέπεη λα δηαζσιελσζεί ζε όιν ην ύςνο ηεο. Ζ πνιύ κηθξή δηαηνκή πξνθαιεί κείσζε ηνπ ειθπζκνύ. Ζ θαπλνδόρνο πξέπεη λα έρεη θαηάιιειε απόζηαζε από εύθιεθηα ή θαύζηκα πιηθά κε θαηάιιειε κόλσζε ή δηάθελν αέξα. Απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε από ην εζσηεξηθό ηεο θαπλνδόρνπ ζσιελώζεσλ εγθαηαζηάζεσλ ή αγσγώλ πξνζαγσγήο αέξα. Απαγνξεύεηαη επίζεο ε δηάλνημε θηλεηώλ ή ζηαζεξώλ ζηνκίσλ ζηελ θαπλνδόρν γηα ηε ζύλδεζε άιισλ ζπζθεπώλ. ΟΧΙ ΝΑΙ (1) Θςπίδα καθαπιζμού (2) Απεηθόληζε ζσζηήο θαπλνδόρνπ κε ζηεγαλή ζπξίδα γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ εθθέλσζε ησλ άθαπζησλ ζηεξεώλ πιηθώλ. (1) Γελ ζπληζηάηαη ε ζύλδεζε πεξηζζόηεξσλ ζπζθεπώλ ζηελ ίδηα θαπλνδόρν. Κάζε ζπζθεπή πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζε δηθή ηεο θαπλνδόρν. Εικόνα 8 Εικόνα ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ Ο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ εμαξηάηαη θαη από ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο θεθαιήο ηεο θαπλνδόρνπ. Καηά ζπλέπεηα, εάλ ε θεθαιή θαηαζθεπάδεηαη επί ηόπνπ, ε δηαηνκή εμόδνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα από ηελ εζσηεξηθή δηαηνκή ηεο θαπλνδόρνπ. Γεδνκέλνπ όηη πξέπεη λα μεπεξλάεη πάληα ηελ θνξπθή ηεο ζηέγεο, ε θεθαιή ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ απαγσγή αθόκε θαη ζε ζπλζήθεο αλέκνπ (βι. Δηθόλα 10) Ζ θεθαιή ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο: λα έρεη ίδηα εζσηεξηθή δηαηνκή κε ηελ θαπλνδόρν. λα έρεη σθέιηκε δηαηνκή εμόδνπ δηπιάζηα ηεο εζσηεξηθήο δηαηνκήο ηεο θαπλνδόρνπ. λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ώζηε λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν βξνρήο, ρηνληνύ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ μέλνπ ζώκαηνο ζηελ θαπλνδόρν Αλαζ.10 GR

11 ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ λα επηηξέπεη ηελ εύθνιε επηζεώξεζε γηα ελδερόκελεο επεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνύ. (2) Δηδηθά θαηαζθεπαζκέλε θεθαιή. Ζ ζσζηή δηαηνκή εμόδνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα από ηελ εζσηεξηθή δηαηνκή ηεο θαπλνδόρνπ. Ζ ηδαληθή δηαηνκή είλαη 2,5 θνξέο κεγαιύηεξε. (1) Βηνκεραληθή θεθαιή κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία γηα άξηζηε απαγσγή ησλ θαπλαεξίσλ. (3) Κεθαιή γηα θαπλνδόρν από ράιπβα κε εζσηεξηθό θώλν εθηξνπήο ησλ θαπλαεξίσλ. Εικόνα 10 (1) ε πεξίπησζε παξάπιεπξσλ θαπλνδόρσλ, ε κία θεθαιή πξέπεη λα είλαη ςειόηεξε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50 cm από ηελ άιιε, έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη κεηαθνξά πίεζεο κεηαμύ ηνπο. 50 cm Εικόνα 11 2m 10 m (1) Ζ θεθαιή δελ πξέπεη λα έρεη εκπόδηα εληόο αθηίλαο 10 m από ηνίρνπο, πξαλή θαη δέληξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε θεθαιή πξέπεη λα πςσζεί ηνπιάρηζηνλ 1 m πάλσ από ην εκπόδην. Ζ θεθαιή πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ θνξπθή ηεο ζηέγεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 1 m. 1 m Εικόνα 12 >A _A > 0,5 m H min. (1)Άξοναρ κοπςθήρ α Αλαζ.10 GR (2)Σηέγη Εικόνα 13 11

12 ΚΔΦΑΛΔ- ΑΠΟΣΑΔΗ ΚΑΗ ΘΔΔΗ ΚΑΣΑ UNI 10683/98 Κιίζε ηεο ζηέγεο Απόζηαζε θνξπθήο - θαπλνδόρνπ Διάρηζην ύςνο θαπλνδόρνπ (κεηξεκέλν από ην ζηόκην) α A (m) H (m) < 1,85 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,85 m 1,00 m από ηε ζηέγε < 1,50 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,50 m 1,30 m από ηε ζηέγε < 1,30 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,30 m 2,00 m από ηε ζηέγε < 1,20 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,20 m 2,60 m από ηε ζηέγε 6. ΤΝΓΔΖ ΣΖΝ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ Ζ ζύλδεζε (αγσγόο θαπλαεξίσλ ή ξαθόξ) κε ηελ θαπλνδόρν πξέπεη λα γίλεη κε άθακπηνπο ζσιήλεο από επαινπκηλσκέλν ράιπβα ειάρηζηνπ πάρνπο 2 mm ή από αλνμείδσην ράιπβα 316 ειάρηζηνπ πάρνπο 1 mm. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ρξήζε εύθακπησλ ζσιήλσλ από κέηαιιν ή ηλνηζηκέλην πνπ δελ επηηξέπνπλ αζθαιή ζύλδεζε, θαζώο κπνξεί λα απνθνιιεζνύλ ή λα ζπάζνπλ πξνθαιώληαο δηαθπγή θαπλνύ. Ο ζσιήλαο απαγσγήο θαπλαεξίσλ πξέπεη λα είλαη ζηεγαλά ζηεξεσκέλνο ζηελ θαπλνδόρν θαη κπνξεί λα έρεη κέγηζηε θιίζε 45, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ππεξβνιηθή ζπζζώξεπζε ζπκππθλσκάησλ πνπ παξάγνληαη ζηηο αξρηθέο θάζεηο ηνπ αλάκκαηνο ή/θαη ππεξβνιηθή πξνζθόιιεζε αηζάιεο, ελώ παξάιιεια απνηξέπεη ηελ επηβξάδπλζε ησλ εμεξρόκελσλ θαπλαεξίσλ. Ζ απνπζία ζηεγαλόηεηαο ηεο ζύλδεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Ζ εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζύλδεζεο πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρε ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ θνξκνύ απαγσγήο θαπλαεξίσλ ηεο ζπζθεπήο. Απηό εμαζθαιίδεηαη από ηνπο ζσιήλεο πνπ πιεξνύλ ηα πξόηππα DIN Ζ ππνπίεζε ζηελ θαπλνδόρν πξέπεη λα είλαη Pa ( 1,7 2 mm ζηήιεο λεξνύ). Ζ κέηξεζε πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε ηε ζπζθεπή δεζηή (νλνκαζηηθή ζεξκηθή απόδνζε). Όηαλ ε ππνπίεζε ππεξβαίλεη ηα 20 Pa (2 mm ζηήιεο λεξνύ), ζα πξέπεη λα κεησζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε ελόο πξόζζεηνπ ξπζκηζηή ειθπζκνύ (πεηαινύδα ξύζκηζεο) ζην ζσιήλα απαγσγήο ή ζηελ θαπλνδόρν. ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαιιηθνί ζσιήλεο, είλαη απαξαίηεην λα κνλώλνληαη κε θαηάιιεια πιηθά (επέλδπζε κε κνλσηηθά πιηθά αλζεθηηθά έσο ηνπο 600 C), πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ε θζνξά ησλ ηνίρσλ ή ηεο επέλδπζεο ηνπ θνξκνύ Αλαζ.10 GR

13 Ο ρώξνο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην πάλσ κέξνο, ηα πιεπξά ηεο ζπζθεπήο θαη ηνλ εθηξνπέα από άθαπζην πιηθό ηνπ θνξκνύ πξέπεη λα αεξίδεηαη ζπλερώο. Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο αέξα από θάησ (είζνδνο δξνζεξνύ αέξα) θαη ε έμνδνο από πάλσ (έμνδνο ζεξκνύ αέξα). Οη αλαγξαθόκελεο απνζηάζεηο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα Δηθόλα 14 απνηεινύλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο: 1000 cm 2 Κνξπθή: Βάζε: ειάρηζην άλνηγκα 1000 cm2 ειάρηζην άλνηγκα 750 cm2 Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη: κεγαιύηεξε αζθάιεηα αύμεζε ηεο ζεξκόηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα γύξσ από ηε ζπζθεπή cm ΠΡΟΟΥΖ ζπληζηάηαη ε θαηαζθεπή ηεο επέλδπζεο ηνπ θνξκνύ από ππξίκαρε γπςνζαλίδα κε κεηαιιηθό απηνθεξόκελν πιαίζην, έηζη ώζηε λα κελ κεηαθέξεηαη ην βάξνο ζηε δηαθνζκεηηθή επέλδπζε (κάξκαξν). Εικόνα 14 Ζ γξίιηα απαγσγήο ηεο ζεξκόηεηαο (Δηθόλα 15 αξ. 6 ) πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην πάλσ κέξνο ηνπ θνξκνύ ζε απόζηαζε πεξίπνπ 20 cm από ηελ νξνθή. Ζ γξίιηα απηή πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη πάληα, θαζώο ζθνπόο ηεο είλαη λα επηηξέπεη ηελ έμνδν ζην ζεξκαηλόκελν ρώξν ηεο ζεξκόηεηαο πνπ ζπζζσξεύεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θνξκνύ (ππεξπίεζε). 6 ελάσ. 5 cm πίζυ και πλάι 7. ΔΗΡΟΖ ΑΔΡΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΤΖ Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεηαη ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο επαξθήο εηζξνή αέξα γηα ηελ θαύζε θαη ηελ νμπγόλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηό ζεκαίλεη όηη ν αέξαο γηα ηελ θαύζε πξέπεη λα κπνξεί λα θπθινθνξεί αθόκε θαη κε θιεηζηέο πόξηεο θαη παξάζπξα, κέζα από εηδηθά αλνίγκαηα πνπ επηθνηλσλνύλ κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. Σν ζηόκην αέξα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν έηζη ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπ Σν ζηόκην εηζόδνπ αέξα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο θαη λα πξνζηαηεύεηαη από γξίιηα. Δάλ ε εηζξνή αέξα επηηπγράλεηαη κε αλνίγκαηα πνπ επηθνηλσλνύλ κε παξάπιεπξνπο ρώξνπο, πξέπεη λα απνθεύγνληαη (ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ) είζνδνη αέξα πνπ ζπλδένληαη κε γθαξάδ, θνπδίλεο, κπάληα, ιεβεηνζηάζηα. Διάρηζηεο δηαζηάζεηο: - ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 800 : 250 / 300 mm - ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650 : 200 / 250 mm Αλαζ.10 GR 13

14 ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ (1) Μνλσηηθό (6) Γξίιηα εμόδνπ ζεξκνύ αέξα (7) Ππξίκαρε επέλδπζε θνξκνύ (2) ηεγάλσζε (3) Μνλσηηθή επέλδπζε κε εμσηεξηθό θύιινπ αινπκηλίνπ γηζηε θιίζε 45 (9) Κάιπςε μύιηλσλ επηθαλεηώλ κε κνλσηηθό ( πιηθό 8 ) (4) Θπξίδα θαζαξηζκνύ (5) ηόκην εηζόδνπ εμσηεξηθνύ αέξα Μ έ 10) Απνζηάζεηο πίζσ θαη πιεπξηθά ειάρ. 6 cm Εικόνα Εικόνα 15 Εικόνα 16 ΔΠΗΣΡΔΠΣΑ / ΜΖ ΔΠΗΣΡΔΠΣΑ ΚΑΤ ΗΜΑ Σα επηηξεπηά θαύζηκα είλαη μύιηλα θνύηζνπξα. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κόλν μεξώλ μύισλ (κέγ. πεξηεθηηθόηεηα λεξνύ 20%). Σα μύια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκν πξέπεη λα έρνπλ κέγηζηε πγξαζία 20%, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ρξόλν μήξαλζεο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο (καιαθό μύιν) ή δύν εηώλ (ζθιεξό μύιν) ζε ζηεγλό θαη αεξηδόκελν ρώξν (π.ρ. θάησ από ππόζηεγν). Σα πγξά μύια δπζθνιεύνπλ ηελ θαύζε, θαζώο απαηηνύλ κεγαιύηεξε πνζόηεηα ελέξγεηαο γηα ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ. Ζ πγξαζία έρεη επίζεο ην κεηνλέθηεκα όηη, κε ηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ην λεξό ζπκππθλώλεηαη πξώηα ζηελ εζηία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαπλνδόρν. Σα ρισξά μύια πεξηέρνπλ πεξίπνπ 60% H2O θαη ζπλεπώο δελ είλαη θαηάιιεια γηα θαύζε. Χο θαύζηκν δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επίζεο: θάξβνπλα, ραξηηά, θνκκάηηα θινηώλ θαη πάλει, ρισξά ή βακκέλα μύια, πιαζηηθά πιηθά. ηελ πεξίπησζε απηή αθπξώλεηαη ε εγγύεζε ηεο ζπζθεπήο. Σν ραξηί θαη ην ραξηόλη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ην άλακκα. Απαγνξεύεηαη ε θαύζε απνξξηκκάησλ, θαζώο κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζην ζεξκηθό ηδάθη, ζηελ θαπλνδόρν θαη ζηελ πγεία, θαζώο επίζεο δηακαξηπξίεο γεηηόλσλ ιόγσ ηεο θαθνζκίαο. Σα μύια δελ είλαη θαύζηκν καθξάο δηαξθείαο θαη ζπλεπώο δελ είλαη δπλαηή ε ζπλερήο ζέξκαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο κε ην ζεξκηθό ηδάθη Αλαζ.10 GR

15 ΠΡΟΟΥΖ: Ζ ζπλερήο θαη παξαηεηακέλε ρξήζε μπιείαο κε πνιιά αξσκαηηθά έιαηα (π.ρ. επθαιύπηνπ, κπξηηάο θιπ.) πξνθαιεί πξόσξε θζνξά (δηάξξεμε) ησλ ρπηνζηδεξώλ εμαξηεκάησλ ηνπ πξντόληνο. Είδορ Kg/m3 KWh/Kg Υγπαζία 20% Οξιά 750 4,0 Βελανιδιά 900 4,2 Φηελιά 640 4,1 Λεύκα 470 4,1 Λάπιξ * 660 4,4 Κόκκινο έλαηο * 450 4,5 Πεύκο * 550 4,4 9. ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ * ΡΖΣΗΝΟΤΥΑ ΞΤΛΑ ΥΔΣΗΚΑ ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΡΜΗΚΟ ΣΕΑΚΗ Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο δηαθνζκεηηθήο επέλδπζεο θαη ην άλακκα ηνπ ζεξκηθνύ ηδαθηνύ, ζα πξέπεη λα γεκίζεηε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ην ζεξκηθό ηδάθη κε λεξό κε θπζηθή θπθινθνξία από ην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο (βι. θεθ. 3.1). Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΟΛΗΚΖ Ή ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΟΤΗΑ ΝΔΡΟΤ, ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΣΟ ΑΝΑΜΜΑ ΣΟΤ ΘΔΡΜΗΚΟΤ ΣΕΑΚΗΟΤ (ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΓΟΚΗΜΖ) ΚΑΘΩ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΣΡΑΦΔΗ ΑΝΔΠΑΝΟΡΘΩΣΑ. ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΑΤΣΖ ΑΚΤΡΩΝΔΣΑΗ Ζ ΔΓΓΤΖΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ. Αθνύ βεβαησζείηε όηη έλα ηνπιάρηζηνλ ζεξκαληηθό ζώκα είλαη αλνηρηό, ζεθώζηε ηελ πόξηα πξνο ηα πάλσ κε ηε ζρεηηθή ιαβή θαη ηνπνζεηήζηε κηθξή πνζόηεηα μύισλ. Γηα ην άλακκα ηεο θσηηάο ζπληζηάηαη ε ρξήζε κηθξώλ μύιηλσλ ζαλίδσλ κε ραξηί ή άιισλ κέζσλ αλάκκαηνο ηνπ εκπνξίνπ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ρξήζε πγξώλ νπζηώλ, όπσο νηλνπλεύκαηνο, βελδίλεο, πεηξειαίνπ θιπ. Αλνίμηε εληειώο ηνλ πξσηεύνληα αέξα (μοχλόρ τέπμα δεξιά Δηθόλα 2). Όηαλ ην μύιν αξρίζεη λα θαίγεηαη, κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε μύια αλνίγνληαο (ζεθώλνληαο) αξγά ηελ πόξηα, έηζη ώζηε λα απνθύγεηε ηελ έμνδν θαπλνύ, θαη λα ξπζκίζεηε ηνλ αέξα θαύζεο (ξπζκηζηήο) ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θεθαιαίνπ 10. Μελ παξαγεκίδεηε πνηέ ηε ζπζθεπή (ζπκβνπιεπζείηε ηνλ πίλαθα ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ - κέγ. πνζόηεηα θαπζίκνπ/σξηαία θαηαλάισζε βι. θεθάιαην 17) Ζ ππεξβνιηθή πνζόηεηα θαπζίκνπ θαη ν ππεξβνιηθόο αέξαο θαύζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππεξζέξκαλζε θαη βιάβεο ζηε ζπζθεπή. Μελ αλάβεηε πνηέ ηε ζπζθεπή όηαλ ππάξρνπλ εύθιεθηα αέξηα ζην δσκάηην. Γηα ην ζσζηό πξώην άλακκα κε πξντόληα πνπ είλαη βακκέλα κε βεξλίθηα γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πξέπεη λα γλσξίδεηε ηα αθόινπζα: ηα πιηθά από ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απηά ηα πξντόληα δελ είλαη νκνηνγελή, θαζώο κπνξεί λα πεξηέρνπλ εμαξηήκαηα από ρπηνζίδεξν, ράιπβα, ππξίκαρν πιηθό θαη πνξζειάλε, ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία εθηίζεηαη ην πξντόλ δελ είλαη νκνηνγελήο: από ζεκείν ζε ζεκείν ε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα αιιάδεη από 300 C έσο 500 C, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ην πξντόλ ππόθεηηαη ζε ελαιιαζζόκελνπο θύθινπο αλάκκαηνο θαη ζβεζίκαηνο ηελ ίδηα εκέξα θαη ζε θύθινπο εληαηηθήο ρξήζεο ή απόιπηεο αλάπαπζεο κε ηελ ελαιιαγή ησλ επνρώλ, ε θαηλνύξγηα ζπζθεπή, πξηλ ζεσξεζεί απόιπηα έηνηκε, πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε αξθεηνύο θύθινπο αλάκκαηνο έηζη ώζηε όια ηα πιηθά θαη ηα βεξλίθηα λα νινθιεξώζνπλ όιεο ηηο πηζαλέο ειαζηηθέο θαηαπνλήζεηο, εηδηθόηεξα, αξρηθά κπνξεί λα παξαηεξεζεί ε απειεπζέξσζε ραξαθηεξηζηηθώλ νζκώλ κεηάιισλ πνπ ππνβάιινληαη ζε κεγάιεο ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο θαη θξέζθνπ βεξληθηνύ. Σν βεξλίθη απηό, κνινλόηη ςήλεηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ζηνπο 250 C γηα κεξηθέο ώξεο, πξέπεη λα ππεξβεί επαλεηιεκκέλα θαη γηα αξθεηό δηάζηεκα ηε ζεξκνθξαζία ησλ 350 C, πξηλ ελζσκαησζεί εληειώο κε ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. Δίλαη ζπλεπώο ζεκαληηθό λα ηεξνύληαη νη αθόινπζεο νδεγίεο ζηε θάζε ηνπ αλάκκαηνο: 1) Βεβαησζείηε όηη εμαζθαιίδεηαη επαξθήο ελαιιαγή αέξα ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο. 2) Καηά ηα πξώηα αλάκκαηα, κελ θνξηώλεηε ππεξβνιηθά ην ζάιακν θαύζεο (πεξίπνπ κηζή πνζόηεηα από ηελ ελδεδεηγκέλε ζην θπιιάδην νδεγηώλ) θαη αθήζηε ηε ζπζθεπή αλακκέλε ηνπιάρηζηνλ 6-10 ώξεο ζπλερώο, κε ηνπο ξπζκηζηέο ιηγόηεξν αλνηρηνύο ζε ζρέζε ηηο νδεγίεο. 3) Δπαλαιάβεηε απηήλ ηε δηαδηθαζία ηνπιάρηζηνλ 4-5 ή πεξηζζόηεξεο θνξέο, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο ζαο. 4) ηε ζπλέρεηα αξρίζηε λα βάδεηε νινέλα θαη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο (ηεξώληαο σζηόζν πάληα ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην κέγηζην θνξηίν) θαη δηαηεξείηε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξεο πεξηόδνπο αλάκκαηνο απνθεύγνληαο, ηνπιάρηζηνλ ζε απηήλ ηελ αξρηθή θάζε, θύθινπο αλάκκαηνο-ζβεζίκαηνο κηθξήο δηάξθεηαο Αλαζ.10 GR 15

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα