Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)"

Transcript

1 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) Ημερομηνία Αναθεώρησης : 27/03/2015 Έκδοση : 4 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση του προϊόντος Σύμφωνα με το πρότυπο EN 197-1: A1: A3:2007 Τσιμέντο τύπου: CEM II/BM (P-L) 32.5 N CEM IV / B (P-W) 32,5N CEM IV / B (P-W) 42,5N CEM II / A-L 42,5N CEM II/B-P 32.5N Τα παραπάνω προϊόντα μπορούμε να τα αναζητήσουμε στις ακόλουθες εμπορικές ετικέτες-επωνυμίες: i.work ΓΙΓΑΣ i.work ΓΙΓΑΣ PLUS i.pro ΑΙΟΛΟΣ PLUS i.pro ΑΙΟΛΟΣ i.idro ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Όλα αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ακολούθως κάτω από τον όρο τσιμέντο Χρήση του προϊόντος Το τσιμέντο χρησιμοποιείται ως υδραυλική κονία (συνδετική ύλη) σε υλικά όπως το έτοιμο σκυρόδεμα (readymixed), τα υλικά επίχρισης (σοβάδες κλπ), οι κόλλες πλακιδίων, τα κονιάματα πληρώσεως και το προεντεταμένο σκυρόδεμα. Οι διάφοροι τύποι τσιμέντου, όπως και τα μείγματα που περιέχουν τσιμέντο, χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, από επαγγελματίες καθώς επίσης και από τελικούς καταναλωτές σε οικοδομικές εργασίες σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους. Οι αναγνωρισμένες χρήσεις τσιμέντου και μειγμάτων που περιέχουν τσιμέντο καλύπτουν τα ξηρά προϊόντα και τα προϊόντα υγρών αιωρημάτων. 1

2 1.3. Ταυτοποίηση του παραγωγού και πληροφορίες για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας Επωνυμία: ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Διεύθυνση: 17 ο χλμ ΝΕΟΑΚ, Ασπρόπυργος Αρ. τηλεφώνου: Υγεία και Ασφάλεια: Περιβάλλον: 1.4. Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Κέντρο δηλητηριάσεων: Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: Διαθέσιμο εκτός εργάσιμων ωρών; Ν Ο 2. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 2.1. Ταξινόμηση του προϊόντος Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕC) 1272 / 2008 Ταξινόμηση κινδύνου Κατηγορία Διαδικασία ταξινόμησης κινδύνου Ερεθισμός του δέρματος 2 H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός των οφθαλμών 1 H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη Ευαισθητοποίηση του δέρματος 1B H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους / μια εφάπαξ έκθεση / ερεθισμός της αναπνευστικής οδού 3 H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού Σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/EC i Ερεθιστικό R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται. Η σκόνη του τσιμέντου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. 2

3 Όταν το τσιμέντο αναμιγνύεται με νερό, π.χ. κατά την παραγωγή σκυροδέματος ή σοβά, ή όταν το τσιμέντο είναι υγρό, δημιουργείται ισχυρό αλκαλικό περιβάλλον. Εξαιτίας της υψηλής αλκαλικότητας το υγρό τσιμέντο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και των ματιών. Μπορεί επίσης να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε ορισμένα άτομα λόγω του περιεχομένου του σε υδατοδιαλυτό Cr(VI). Το τσιμέντο είτε περιέχει χαμηλό ποσοστό Cr(VI), είτε αναμιγνύεται με αναγωγικούς παράγοντες για τη μείωση του Cr(VI) σε συγκέντρωση κάτω από 2 mg/kg ξηρού τσιμέντου (0,0002%) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κεφάλαιο 15 του παρόντος ΔΔΑ) Στοιχεία επισήμανσης Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕC) 1272 / 2008 H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. P102 P280 Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P302+P352+P333+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P261+P304+P340+P312: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συμπληρωματικές πληροφορίες Η επαφή του δέρματος με υγρό τσιμέντο, φρέσκο σκυρόδεμα ή σοβά μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή εγκαύματα (μετά από παρατεταμένη επαφή). 3

4 Το υγρό τσιμέντο ή τα υλικά που περιέχουν υγρό τσιμέντο μπορούν να διαβρώσουν αντικείμενα από αλουμίνιο ή άλλα μη ευγενή μέταλλα Άλλοι κίνδυνοι Το τσιμέντο δεν χαρακτηρίζεται ως PBT ή vpvb σύμφωνα με το Παράρτημα III του κανονισμού REACH (Κανονισμός (EC) 1907/2006). 3. Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Σύνθεση κλίνκερ Το δραστικό συστατικό του τσιμέντου (αυτό που εκδηλώνει υδραυλικές ιδιότητες) είναι το κλίνκερ. Το κλίνκερ αποτελείται βασικά από τέσσερις φάσεις: το πυριτικό δι- και τριασβέστιο (2CaO.SiO 2 και 3CaO.SiO2), το αργιλικό τριασβέστιο (3CaO.Al2O 3 ) και τη σιδηραργιλική φάση (4CaO.Al2O 3.Fe2O 3 ). Περιέχει επίσης μικρό ποσοστό ελευθέρου CaO. Το κλίνκερ παράγεται από την έψηση ενός μείγματος α υλών αυστηρά καθορισμένης σύνθεσης που περιέχει οξείδια του ασβεστίου, του πυριτίου, του αργιλίου και του σιδήρου στην κατάλληλη αναλογία, όπως και μικροποσότητες άλλων στοιχείων. Ονομασία κατά IUPAC Αριθμός EC Κύρια συστατικά κλίνκερ Αριθμός CAS Μορ. Τύπος Τυπική περιεκτικότητα (%w/w) Εύρος περιεκτικότητας (%w/w) Πυριτικό Τριασβέστιο Πυριτικό Διασβέστιο Σιδηραργιλική φάση Αργιλικό τριασβέστιο Οξείδιο του ασβεστίου CaO.SiO CaO.SiO CaO.Al2O3.Fe2O CaO.Al2O CaO Σύνθεση τσιμέντου 4

5 Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του προτύπου EN Σύνθεση ( επι της % κατά μάζα ) α) Κύρια συστατικά Δευτερεύοντα Ονομασία των 27 προϊόντων Σκωρία Ποζολάνη Ιπτάμενες τέφρες Κύριοι τύποι Πυριτική Ψημένος ( τύποι κοινών τσιμέντων) Κλίνκερ υψικαμίνου Φυσική Ασβεστόλιθος παιπάλη σχιστόλιθος Φυσική ψημένη Πυριτι Ασβεστούχος β) κή συστατικά Κ S D P Q V W T L LL CEM I Τσιμέντο Πόρτλαντ CEM I Τσιμέντο Πόρτλαντ με CEM II/A-S Σκωρία Υψικαμίνων CEM II/B-S CEM II CEM III CEM IV CEM V Τσιμέντο Πόρτλαντ με πυριτική παιπάλη Τσιμέντο Πόρτλαντ με ποζολάνη Τσιμέντο Πόρτλαντ με ιπτάμενη τέφρα Τσιμέντο Πόρτλαντ με ψημένο σχιστόλιθο Τσιμέντο Πόρτλαντ με ασβεστόλιθο Τσιμέντο Πόρτλαντσύνθετο γ) Σκωριοτσιμέντο Ποζολανικό τσιμέντο γ) Σύνθετο τσιμέντο γ) 3.3. Συστατικά που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία Συστατικό Αριθμός EINECS Αριθμός CAS Ταξινόμηση Φράσεις R Κλίνκερ i 37/38,41/43* Ιπτ. Τέφρα FeSO n 22, 38 Ασβεστόλιθος i 36, 37 Βοηθητικό υγρό άλεσης (0-0,2%) *Βλ. υποκεφάλαιο CEM II/A-D CEM II/A-P CEM II/B-P CEM II/A-Q CEM II/B-Q CEM II/A-V CEM II/B-V CEM II/A-W CEM II/B-W CEM II/A-T CEM II/B-T CEM II/A-L CEM II/B-L CEM II/A-LL CEM II/B-LL CEM II/A-M < > 0-5 CEM II/B-M < > 0-5 CEM III/A CEM III/B CEM III/C CEM IV/A < > 0-5 CEM IV/B < > 0-5 CEM V/A < > 0-5 CEM V/B < > 0-5 α) Οι τιμές του πίνακα αναφέρονται στο σύνολο των κυρίων και δευτερευόντων συστατικών β)το ποσοστό της πυριτικής παιπάλης περιορίζεται στο 10% γ ) Στα τσιμέντα Πόρτλαντ-σύνθετα CEM II/A-M και CEM II/B-M,στα ποζολανικά τσιμέντα CEM IV/A και CEM IV/B και στα σύνθετα τσιμέντα CEM V/A και CEM V/B τα κύρια συστατικά πλην του κλίνκερ πρέπει να δηλώνονται στην ονομασία του τσιμέντου (για παράδειγμα βλέπε κεφάλαιο 8) i 36-52/53 4. Πρώτες Βοήθειες 4.1. Βασικές Ενέργειες 5

6 Γενική παρατήρηση Δεν απαιτείται ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους διασώστες ή τους τραυματιοφορείς. Συνίσταται οι διασώστες και οι τραυματιοφορείς να αποφεύγουν την επαφή με το υγρό τσιμέντο ή τα προϊόντα που περιέχουν υγρό τσιμέντο. Μετά από επαφή με τα μάτια Μην τρίβετε τα μάτια γιατί μπορεί να προκληθεί περαιτέρω τραυματισμός στον κερατοειδή. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εφόσον το θύμα χρησιμοποιεί). Δώστε κλίση στο κεφάλι προς το μάτι που εκτέθηκε, ανοίξτε πλήρως τα βλέφαρα και πλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό τουλάχιστον για 20 λεπτά για την αφαίρεση όλων των σωματιδίων. Αν είναι δυνατό χρησιμοποιήστε ισοτονικό διάλυμα (0.9% NaCl). Σε κάθε περίπτωση συμβουλευθείτε ειδικό γιατρό εργασίας ή οφθαλμίατρο. Μετά από επαφή με το δέρμα Εφόσον η επαφή έγινε με ξηρή σκόνη τσιμέντου, απομακρύνετε την από το δέρμα (π.χ. με πεπιεσμένο αέρα ή με ένα στεγνό ύφασμα) και πλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό. Εφόσον η επαφή έγινε με υγρό τσιμέντο, πλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό. Σε κάθε περίπτωση, απομακρύνετε από το δέρμα όλα τα λερωμένα ρούχα, υποδήματα, ρολόγια κλπ και καθαρίστε τα σχολαστικά πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ερεθισμό ή εγκαύματα, ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Μετά από εισπνοή Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Η σκόνη στον φάρυγγα και στις ρινικές κοιλότητες πρέπει να απομακρυνθεί αβίαστα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν ο ερεθισμός επιμείνει ή αν εμφανιστεί αργότερα ή σε περίπτωση δυσφορίας, βήχα ή άλλων συμπτωμάτων. Μετά από κατάποση Μην προκαλείτε εμετό. Εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, πλύνετε το στόμα με νερό και δώστε του να πιει αρκετό νερό. Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων Σημαντικότερα συμπτώματα και αντιδράσεις του οργανισμού (άμεσες ή μετά από διακοπή της έκθεσης) Μάτια: Η επαφή των ματιών με τσιμέντο (ξηρό ή υγρό) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και πιθανόν μη αναστρέψιμη βλάβη. Δέρμα: Υπάρχει πιθανότητα μετά από παρατεταμένη επαφή το τσιμέντο να προκαλέσει ερεθισμό σε υγρό δέρμα (εξαιτίας π.χ. ιδρώτα) ή δερματίτιδα εξ επαφής μετά από επαναλαμβανόμενη έκθεση. Για λεπτομέρειες βλ. αναφορά (1) στο τέλος αυτού του ΔΔΑ. Εισπνοή: Επαναλαμβανόμενη εισπνοή σκόνης τσιμέντου για μεγάλο χρονικό διάστημα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης πνευμονοπαθειών. Περιβάλλον: Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, το τσιμέντο δεν είναι βλαβερό για το περιβάλλον Ενδείξεις για άμεση ιατρική φροντίδα και ειδική θεραπεία Όταν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το παρόν ΔΔΑ. 6

7 5. Μέτρα πυρόσβεσης 5.1. Μέσα πυρόσβεσης Το τσιμέντο δεν αναφλέγεται Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την έκθεση του τσιμέντου σε φωτιά Το τσιμέντο δεν αναφλέγεται και δεν προκαλεί εκρήξεις ακόμα και σε κατάσταση αιώρησης της σκόνης. Δεν διευκολύνει, ούτε διατηρεί την καύση άλλων υλικών Οδηγίες για τους πυροσβέστες Το τσιμέντο δεν δημιουργεί κινδύνους πυρκαγιάς. Οι πυροσβέστες δεν χρειάζονται ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό. 6. Διαχείριση τυχαίας διαρροής 6.1. Ατομικές προφυλάξεις, μέσα ατομικής προστασίας και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό (πλην προσωπικού έκτακτης ανάγκης) Φέρετε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8 του παρόντος ΔΔΑ και ακολουθήστε τις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του τσιμέντου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7 του παρόντος ΔΔΑ Για προσωπικό έκτακτης ανάγκης / διασώστες Δεν απαιτούνται διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, είναι πιθανόν να χρειαστούν μέσα προστασίας της αναπνοής σε περίπτωση έκλυσης μεγάλης ποσότητας σκόνης Προστασία του περιβάλλοντος Μην απορρίπτετε το τσιμέντο στην αποχέτευση ή σε άλλους υδάτινους φορείς (π.χ. ρέματα) Μέθοδοι και υλικά για συλλογή και καθαρισμό Αν είναι δυνατό, η ποσότητα τσιμέντου που διέρρευσε πρέπει να ανακτάται σε ξηρή μορφή. Σκόνη τσιμέντου (ξηρή) 7

8 Χρησιμοποιήστε μεθόδους συλλογής που δεν προκαλούν διασπορά και αιώρηση της σκόνης, όπως φορητές βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρα υψηλής απόδοσης (φίλτρα EPA και HEPA σύμφωνα με EN :2009). Μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα. Εναλλακτικά, σκουπίστε τη σκόνη με κατάλληλο μέσο (π.χ. υγρή σφουγγαρίστρα). Μπορείτε επίσης να ψεκάσετε νερό με χαμηλή πίεση (ώστε να μην αναταραχθεί η σκόνη) και να συλλέξετε τον πολτό. Εάν η συλλογή δεν είναι δυνατή απομακρύνετε τον τσιμεντοπολτό με νερό (βλ. στη συνέχεια υγρό τσιμέντο). Αν παρόλ αυτά δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός με τις παραπάνω μεθόδους και μπορεί να γίνει μόνο ξηρός καθαρισμός με σκούπες, βεβαιωθείτε ότι το εμπλεκόμενο προσωπικό φέρει τα κατάλληλα μέσα προστασίας της αναπνοής και προσπαθήστε να περιορίσετε τη διασπορά σκόνης. Αποφύγετε την εισπνοή και την επαφή του τσιμέντου με το δέρμα. Τοποθετήστε τα λερωμένα αντικείμενα σε κατάλληλο δοχείο και αφήστε το τσιμέντο να στερεοποιηθεί πριν την απόρριψη όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 13 του παρόντος ΔΔΑ. Υγρό τσιμέντο Συλλέξτε το υγρό τσιμέντο και τοποθετήστε το σε κατάλληλο δοχείο. Αφήστε το να στερεοποιηθεί και απορρίψτε το όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 13 του παρόντος ΔΔΑ Αναφορά σε άλλα κεφάλαια Βλ. Κεφάλαια 8 και 13 για περισσότερες λεπτομέρειες. 7. Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή διαχείριση Μέτρα προστασίας Ακολουθήστε τις οδηγίες στο Κεφάλαιο 8 του παρόντος ΔΔΑ. Για τον καθαρισμό ξηρού τσιμέντου βλ. υποκεφάλαιο 6.3. Μέτρα αποτροπής ανάφλεξης Δεν εφαρμόζεται. Μέτρα για αποφυγή αιώρησης και διασποράς σκόνης Μην σκουπίζετε. Χρησιμοποιήστε μεθόδους που δεν προκαλούν διασπορά σκόνης όπως οι ηλεκτρικές σκούπες. Για περισσότερη πληροφόρηση ανατρέξτε στους «Οδηγούς καλής πρακτικής» που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με πρακτικές ασφαλούς χειρισμού που μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: Αυτές οι καλές πρακτικές έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Κοινωνικού Διαλόγου Συμφωνία για την Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων μέσω της Ορθής Διαχείρισης και Χρήσης του Κρυσταλλικού Πυριτίου και των 8

9 Προϊόντων που το Περιέχουν από τις κλαδικές οργανώσεις Εργαζομένων και Εργοδοτών, μεταξύ των οποίων είναι και το CEMBUREAU. Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα Πληροφορίες για γενικά θέματα εργασιακής υγιεινής Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τσιμέντο κοντά σε τρόφιμα, ποτά, τσιγάρα ή καπνό. Σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση σκόνης χρησιμοποιήστε μέσα προστασίας της αναπνοής (μάσκα) και προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια για να αποφύγετε την επαφή με το δέρμα Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης και ασυμβατότητα με άλλα υλικά Το χύμα τσιμέντο πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρά, υδατοστεγή σιλό (στα οποία η συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό τους είναι ελάχιστη) που το προστατεύουν από κάθε είδος ρύπανσης. Κίνδυνος παγίδευσης: Για να αποφευχθεί παγίδευση και ασφυξία, μην εισέρχεσθε σε περιορισμένους χώρους όπως σιλό, κάδους, βυτία σιλοφόρων οχημάτων ή άλλους χώρους στους οποίους περιέχεται ή αποθηκεύεται τσιμέντο χωρίς τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας. Το τσιμέντο μπορεί να αποτεθεί ή να επικολληθεί στα τοιχώματα των δοχείων αποθήκευσης και να καταρρεύσει, να απελευθερωθεί ή να πέσει απρόσμενα από τα σημεία αυτά. Το ενσακισμένο τσιμέντο πρέπει να αποθηκεύεται χωρίς να ανοίγονται οι συσκευασίες (σακιά) σε μικρή απόσταση από το έδαφος σε δροσερό και ξηρό χώρο και προστατευμένο από υπερβολικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες για να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητάς του. Τα σακιά πρέπει να στοιβάζονται σταθερά. Μην αποθηκεύετε τσιμέντο σε αλουμινένια δοχεία γιατί το υγρό τσιμέντο διαβρώνει το αλουμίνιο Τελική χρήση Δεν υπάρχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για την τελική χρήση του τσιμέντου (βλ. υποκεφάλαιο 1.2) Έλεγχος του υδατοδιαλυτού Cr (VI) Για τα τσιμέντα που περιέχουν αναγωγικό χρωμίου σύμφωνα με τους κανονισμούς του κεφαλαίου 15, πρέπει να αναφερθεί ότι η δραστικότητα του αναγωγικού μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Για το λόγο αυτό τα σακιά και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτού του τσιμέντου αναφέρουν πληροφορίες για τη μέγιστη διάρκεια χρήσης, την ημερομηνία παραγωγής, τις συνθήκες αποθήκευσης και το μέγιστο χρόνο αποθήκευσης για να διατηρηθεί η περιεκτικότητα Cr(VI) κάτω από 0,0002% επί του ξηρού βάρους του τσιμέντου μετρημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Θα αναφέρουμε στο μέλλον τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης για να διαφυλάξουμε την αποτελεσματικότητα του αναγωγικού χρωμίου. 9

10 Η διάρκεια δεν είναι περιορισμένη (έως 480 λεπτά ανά βάρδια, 5 βάρδιες την εβδομάδα) Έκθε -ση 8. Μέσα ελέγχου έκθεσης / προσωπική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Σύμφωνα με το ΠΔ 77/93, το ΤLV (ανώτερη επιτρεπτή τιμή ) είναι 10mg/m3 για την ολική εισπνεύσιμη σκόνη και 5mg/m3 για την αναπνεύσιμη σκόνη Μέσα ελέγχου έκθεσης Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση της δημιουργίας και διάχυσης σκόνης στο περιβάλλον, όπως κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης και εξαερισμού. Επίσης τα συστήματα καθαρισμού του χώρου δεν πρέπει να προκαλούν αιώρηση και διάχυση σκόνης. Σενάριο έκθεσης PROC* Τοπικοί έλεγχοι Επάρκεια Βιομηχανική κατασκευή/διαμόρφωση υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών Βιομηχανικές χρήσεις ξηρών υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών (εσωτερικές, εξωτερικές) Βιομηχανικές χρήσεις υγρών αιωρημάτων των υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών Επαγγελματική χρήση ξηρών υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών (εσωτερική, εξωτερική) Επαγγελματικές χρήσεις υγρών αιωρημάτων των υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών 2, 3 Δεν απαιτείται - 14, 26 Α) Δεν απαιτείται ή - Β) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 78% 5, 8b, 9 Α) Γενικός εξαερισμός ή 17% Β) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 78% 2 Δεν απαιτείται - 14, 22, Α) Δεν απαιτείται ή - 26 Β) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 78% 5, 8b, 9 Α) Γενικός εξαερισμός ή 17% Β) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 78% 7 Α) Δεν απαιτείται ή - Β) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 78% 2, 5, 8b, Δεν απαιτείται - 9, 10, 13, 14 2 Δεν απαιτείται - 9, 26 Α) Γενικός εξαερισμός ή - Β) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 72% 5, 8a, Α) Δεν απαιτείται ή - 8b, 14 Β) Ολοκληρωμένο τοπικό σύστημα 87% εξαερισμού 19 Τοπικοί έλεγχοι δεν έχουν εφαρμογή, 50% η διαδικασία γίνεται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους ή εξωτερικούς χώρους 11 Α) Δεν απαιτείται ή - 2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, Β) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 72% Δεν απαιτείται - 10

11 Η διάρκεια δεν είναι περιορισμένη (έως 480 λεπτά ανά βάρδια, 5 βάρδιες την εβδομάδα) Έκθε - ση 14, Περιορισμός ατομικής έκθεσης και μέσα ατομικής προστασίας Γενικά: Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφής και ποτών, όπως και το κάπνισμα, κατά την εργασία με τσιμέντο για να αποφευχθεί η επαφή με το στόμα και το δέρμα. Πριν ξεκινήστε να εργάζεστε με τσιμέντο, απλώστε μια προστατευτική κρέμα στα χέρια σας. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα αφού προηγουμένως καθαρίσετε τα χέρια σας. Μετά τη λήξη της εργασία με τσιμέντο ή υλικά που περιέχουν τσιμέντο, κάνουμε ντους ή χρησιμοποιούμε προϊόντα ενυδάτωσης του δέρματος. Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα, υποδήματα, ρολόγια κλπ και καθαρίστε τα σχολαστικά πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Προστασία προσώπου / οφθαλμών Φορέστε εγκεκριμένα γυαλιά προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 166 όταν χρησιμοποιείτε ξηρό ή υγρό τσιμέντο για να αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Προστασία του δέρματος Χρησιμοποιήστε αδιαπέραστα γάντια (ανθεκτικά στην τριβή και στα αλκάλια και υπενδεδυμένα εσωτερικά με βαμβακερό ύφασμα) μπότες και προστατευτικό ρουχισμό με μακριά μανίκια, όπως επίσης και προϊόντα φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβανομένης και κρέμας προστασίας) για προστασία του δέρματος από παρατεταμένη επαφή με υγρό τσιμέντο. Προστασία της αναπνοής Όταν ο εργαζόμενος υπάρχει πιθανότητα να εκτεθεί σε επίπεδα σκόνης πάνω από τα επιτρεπτά όρια, χρησιμοποιήστε κατάλληλο μέσο προστασίας της αναπνοής. Ο τύπος του μέσου προστασίας πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στα επίπεδα σκόνης του χώρου εργασίας και να συμφωνεί με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ. EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827). Θερμικοί κίνδυνοι Δεν έχει εφαρμογή. Σενάριο έκθεσης PROC* Προδιαγραφές αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού (RPE) Βιομηχανική κατασκευή/διαμόρφωση 2, 3 14, 26 Δεν απαιτείται Α) FFP1 μάσκα ή - APF=4 υδραυλικών δομικών και Β) Δεν απαιτείται - κατασκευαστικών υλικών 5, 8b, 9 Α) FFP2 μάσκα ή APF=10 Β) FFP1μάσκα APF=4 Βιομηχανικές χρήσεις ξηρών 2 Δεν απαιτείται - RPE επάρκεια δείκτης προστασίας (APF) 11

12 υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών (εσωτερικές, εξωτερικές) Βιομηχανικές χρήσεις υγρών αιωρημάτων των υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών Επαγγελματική χρήση ξηρών υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών (εσωτερική, εξωτερική) Επαγγελματικές χρήσεις υγρών αιωρημάτων των υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών 14, 22, Α) FFP1μάσκα ή APF=4 26 Β) Δεν απαιτείται - 5, 8b, 9 Α) FFP2 μάσκα ή Β) FFP1 μάσκα APF=10 APF=4 7 Α) FFP1μάσκα ή APF=4 Β) Δεν απαιτείται - 2, 5, 8b, Δεν απαιτείται 9, 10, 13, 14 2 FFP1 μάσκα APF=4 9, 26 Α) FFP2 μάσκα ή APF=10 Β) FFP1 μάσκα APF=4 5, 8a, Α) FFP3 μάσκα ή APF=20 8b, 14 Β) FFP1 μάσκα APF=4 19 FFP2 μάσκα APF=10 11 Α) FFP2 μάσκα ή APF=10 Β) FFP1 μάσκα APF=4 2, 5, 8a, Δεν απαιτείται - 8b, 9, 10, 13, 14, Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Οι έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης για την εκπομπή σωματιδίων τσιμέντου πρέπει να είναι σύμφωνοι με τη διαθέσιμη τεχνολογία και του γενικούς κανονισμούς εκπομπής σκόνης. Ο έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης είναι σχετικός για το υδάτινο περιβάλλον, καθώς οι εκπομπές σκόνης τσιμέντου στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής (παραγωγή και χρήση) εφαρμόζονται κυρίως στο έδαφος και το νερό των αποβλήτων. Το υδάτινο αποτέλεσμα και η εκτίμηση κινδύνων καλύπτει την επίδραση επί των οργανισμών/οικοσυστημάτων λόγω των πιθανών αλλαγών του ph που σχετίζονται με απορρίψεις υδροξειδίου. Η τοξικότητα των άλλων διαλυμένων ανόργανων ιόντων αναμένεται να είναι αμελητέα σε σύγκριση με την πιθανή επίδραση του ph. Οποιεσδήποτε επιπτώσεις που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια της παραγωγής και χρήσης αναμένεται να λάβουν χώρα σε τοπική κλίμακα. Το ph των λυμάτων και του νερού της επιφάνειας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 9. Διαφορετικά θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Για την εκτίμηση της έκθεσης, μια κλιμακωτή προσέγγιση συνιστάται: Βαθμίδα 1: Ανακτήστε πληροφορίες σχετικά με το ph των λυμάτων και τη συμβολή του τσιμέντου του προκύπτοντος ph. Αν το ph είναι πάνω από 9 και οφείλεται κατά κύριο λόγο στο τσιμέντο, τότε απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για να αποδειχθεί η ασφαλής χρήση. Βαθμίδα 2: Ανακτήστε πληροφορίες σχετικά με το ph του νερού μετά το σημείο απόρριψης. Το ph του νερού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 9. Βαθμίδα 3: Μετρήστε το ph στο νερό που λαμβάνεται μετά το σημείο απόρριψης. Αν το ph είναι κάτω από 9, αποδεικνύεται η ασφαλής χρήση. Αν το ph είναι πάνω από 9, πρέπει να υλοποιηθούν μέτρα διαχείρισης κρίσης: τα λύματα πρέπει να υποβάλλονται σε εξουδετέρωση, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή χρήση του τσιμέντου κατά τη φάση της παραγωγής ή χρήσης. Ειδικά μέτρα ελέγχου των εκπομπών δεν είναι απαραίτητα για την έκθεση στο χερσαίο περιβάλλον. 12

13 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Πληροφορίες σχετικά με τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες a) Εμφάνιση: Το τσιμέντο είναι ανόργανο, στερεό υλικό σε μορφή λεπτής σκόνης χρώματος λευκού ή φαιού. Κύριο μέγεθος κόκκου: 5-30μm b) Οσμή: Άοσμο c) Όριο οσμής: Δεν υπάρχει, είναι άοσμο d) ph (T = 20 C, λόγος νερό: τσιμέντο 1:2): 11,0-13,5 e) Σημείο τήξης: >1250 C f) Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης: Δεν έχει εφαρμογή καθώς κάτω από φυσιολογικές ατμοσφαιρικές συνθήκες το σημείο τήξης είναι >1250 C g) Σημείο ανάφλεξης: Δεν έχει εφαρμογή επειδή δεν είναι υγρό h) Τάση ατμών: Δεν έχει εφαρμογή επειδή δεν είναι υγρό i) Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): Δεν έχει εφαρμογή στο τσιμέντο. Δεν καίγεται και δεν συντηρεί τη φωτιά ούτε συνεισφέρει στην έναυσή της λόγω τριβής j) Άνω/κάτω αναφλεξιμότητα και εκρηκτικά όρια: Δεν έχει εφαρμογή επειδή δεν είναι εύφλεκτο αέριο k) Πίεση ατμών: Δεν έχει εφαρμογή γιατί το σημείο τήξης είναι >1250 C l) Πυκνότητα ατμών: Δεν έχει εφαρμογή γιατί το σημείο τήξης είναι >1250 C m) Ειδικό βάρος: 2,75-3,20 g/cm³; Φαινόμενο ειδικό βάρος: 0,90-1,50 g/cm³ n) Διαλυτότητα στο νερό (T = 20 C): Αμελητέα (0,1-1,5 g/l) o) Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό: Δεν έχει εφαρμογή επειδή είναι ανόργανο p) Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Δεν έχει εφαρμογή (δεν είναι πυροφορικό δεν είναι οργανο-μεταλλικό, οργανο-μεταλλοειδές ή συνδετικά υλικά οργανο-φωσφίνης ή παραγώγων της και κανένα άλλο φωσφορικών συστατικών στην σύνθεση) q) Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Δεν έχει εφαρμογή επειδή δεν υπάρχει παρουσία οργανικού υπεροξειδίου r) Ιξώδες: Δεν έχει εφαρμογή επειδή δεν είναι υγρό s) Εκρηκτικές ιδιότητες: Δεν έχει εφαρμογή στο τσιμέντο. Δεν είναι εκρηκτικό ή πυροτεχνικό. Δεν συμμετέχει σε αντιδράσεις που παράγουν αέρια σε πίεση και ταχύτητα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στα περίχωρα. Δεν είναι ικανό για την αυτοσύντηρηση εξώθερμης χημικής αντίδρασης/ t) Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν έχει εφαρμογή επειδή δεν προκαλεί ούτε συμβάλλει στην ανάφλεξη άλλων υλικών 9.2. Άλλες πληροφορίες Δεν έχει εφαρμογή. 10. Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα Το τσιμέντο όταν αναμιγνύεται με νερό στερεοποιείται. Το στερεό προϊόν είναι χημικά αδρανές στις συνηθισμένες συνθήκες. 13

14 10.2. Χημική σταθερότητα Το τσιμέντο είναι σταθερό για όσο διάστημα αποθηκεύεται σωστά (βλ. Κεφάλαιο 7). Πρέπει να διατηρείται ξηρό και να αποφεύγεται η επαφή με μη συμβατά υλικά. Το υγρό τσιμέντο είναι αλκαλικό και αντιδρά με οξέα, αμμωνιακά άλατα, αλουμίνιο και άλλα μη ευγενή μέταλλα. Η σκόνη τσιμέντου αντιδρά με το νερό και σχηματίζει πυριτικά άλατα και υδροξείδιο του ασβεστίου. Τα πυριτικά άλατα αντιδρούν με ισχυρά οξειδωτικά όπως το φθόριο, το τριφθοριούχο βόριο, το τριφθοριούχο χλώριο, το τριφθοριούχο μαγνήσιο και το οξείδιο του φθορίου. Επίσης το τσιμέντο διαλύεται στο υδροφθορικό οξύ και παράγει διαβρωτικό τετραφθοριούχο πυρίτιο σε αέρια μορφή Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Το τσιμέντο δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Η υγρασία κατά την αποθήκευση οδηγεί στο σχηματισμό συσσωματωμάτων και υποβάθμιση της ποιότητας του τσιμέντου Ασύμβατα υλικά Οξέα, αμμωνιακά άλατα, αλουμίνιο και άλλα μη ευγενή μέταλλα. Η ανεξέλεγκτη χρήση σκόνης αλουμινίου στο τσιμέντο πρέπει αν αποφεύγεται γιατί εκλύεται υδρογόνο Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Το τσιμέντο δεν αποσυντίθεται σε επικίνδυνα προϊόντα. 11. Στοιχεία τοξικότητας Ταξινόμηση κινδύνου Οξεία τοξικότητα σε επαφή με το δέρμα Οξεία τοξικότητα κατά την εισπνοή Οξεία τοξικότητα κατά την κατάποση Διάβρωση του δέρματος / ερεθιστικότητα Κατηγορία Επίδραση κινδύνου - Τεστ τοξικότητας με μεγίστη δόση 2,000 mg/kg Σ Β σε κουνέλι και 24ωρη επαφή-θνησιμότης μηδέν. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα προς ταξινόμηση κριτήρια δεν απαντώνται. - Δεν παρατηρήθηκε οξεία τοξικότητα κατά την εισπνοή. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα προς ταξινόμηση κριτήρια δεν απαντώνται. - Δεν υπάρχει ένδειξη τοξικότητας μετά από κατάποση σε μελέτες με σκόνη κλιβάνου τσιμέντου. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα προς ταξινόμηση κριτήρια δεν απαντώνται. 2 Σε επαφή με υγρό δέρμα το τσιμέντο μπορεί να προκαλέσει πάχυνση, σκασίματα ή ρωγμές. Επαφή για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνδυασμό με τριβή μπορεί να προκαλέσει Αναφορά (2) (9) Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (2), Εμπειρικά δεδομένα 14

15 σοβαρά εγκαύματα. Σοβαρή οφθαλμική 1 Το Portland τσιμέντο είχε διάφορες επιδράσεις στον βλάβη / ερεθισμός κερατοειδή και ο υπολογισμένος δείκτης ερεθισμού (αντικειμενικά ευρήματα /αριθμός πειραματόζωων) ανήλθε στο 128. Τα κοινά τσιμέντα περιέχουν διάφορες ποσότητες τσιμέντου Portland, ιπτάμενη τέφρα, σκωρία υψικαμίνου, γύψο, φυσικές ποζολάνες, καμένο σχιστόλιθο, πυριτική παιπάλη και ασβεστόλιθο. Απευθείας επαφή του τσιμέντου με τον κερατοειδή μπορεί να προκαλέσει μηχανικό stress (άμεσo ή καθυστερημένο), ερεθισμό ή φλεγμονή. Άμεση επαφή με μεγάλο όγκο σκόνης τσιμέντου ή εκτινάξεις υγρού τσιμέντου μπορούν να προκαλέσουν βλάβες που κυμαίνονται από ήπιο ερεθισμό( βλεφαρίτις-επιπεφυκίτις) ως χημικά εγκαύματα και τύφλωση. Ευαισθητοποίηση 1Β Σε ορισμένα άτομα μπορεί να εμφανιστεί έκζεμα μετά από του δέρματος έκθεση σε υγρή σκόνη τσιμέντου, εξαιτίας του υψηλού ph που μπορεί να προκαλέσει ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής (μετά από μακρά επαφή) ή εξαιτίας ανοσοαντίδρασης στο διαλυτό Cr(VI) που εκλύει αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής. Η αντίδραση μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορες μορφές που κυμαίνονται από ήπιο εξάνθημα ή σοβαρή δερματίτιδα και είναι συνδυασμός των δύο μηχανισμών που αναφέρονται παραπάνω. Εφ όσον το τσιμέντο περιέχει αναγωγικό παράγοντα του διαλυτού Cr(VI) και για όσο η αποτελεσματικότητα της αναγωγικής δράσης δεν έχει παρέλθει δεν αναμένονται αντιδράσεις ευαισθητοποίησης. Ευαισθητοποίηση - Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευαισθητοποίησης του αναπνευστικού του αναπνευστικού συστήματος. συστήματος Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα προς ταξινόμηση κριτήρια δεν απαντώνται. Μεταλλάξεις - Δεν υπάρχουν ενδείξεις. βλαστοκυττάρων Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα προς ταξινόμηση κριτήρια δεν απαντώνται. Καρκινογένεση - Δεν έχει θεμελιωθεί σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Η σχετική βιβλιογραφία απορρίπτει το χαρακτηρισμό του τσιμέντου Portland ως ύποπτο για καρκινογένεση (Σύμφωνα με το ACGIH A4: Παράγοντες που προκαλούν ανησυχία ότι θα μπορούσαν να είναι καρκινογόνοι για τον άνθρωπο, αλλά που δεν μπορούν να αξιολογηθούν οριστικά, λόγω έλλειψης στοιχείων. Μελέτες με πειραματόζωα δεν παρέχουν ενδείξεις καρκινογένεσης που να είναι επαρκείς για την ταξινόμηση των παραγόντων ως καρκινογόνοι). Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα προς ταξινόμηση κριτήρια δεν απαντώνται. Τοξικότητα γεννητικών κυττάρων - Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα προς ταξινόμηση κριτήρια δεν απαντώνται. Σχεδιασμένη 3 Μετά από εφ άπαξ υπερέκθεση σε σκόνη τσιμέντου μπορεί να (1) (10), (11) (3), (4), (17) (1) (12), (13) (1), (14) Δεν υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα 15

16 χρονικά επίδραση σε όργανα στόχους / εφάπαξ έκθεση Σχεδιασμένη χρονικά επίδραση σε όργανα στόχους / επαναλαμβανόμενες εκθέσεις Κίνδυνος κατά την εισπνοή εμφανισθεί ερεθισμός του λάρυγγος και της αναπνευστικής οδού με βήχα, φτάρνισμα και δυσκολία στην αναπνοή. Σε γενικές γραμμές η επαγγελματική έκθεση στη σκόνη του τσιμέντου μπορεί να προκαλέσει ελλείμματα στην αναπνευστική λειτουργία. Ωστόσο τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για να κατοχυρωθεί σε αποδεκτό επίπεδο εμπιστοσύνης η σχέση δόσης-αποτελέσματος. - Υπάρχει ένδειξη για ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) μετά από εκθέσεις σε επαναλαμβανόμενες υψηλές συγκεντρώσεις. Δεν παρατηρήθηκαν απλές ή χρόνιες επιπτώσεις σε χαμηλή έκθεση. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα προς ταξινόμηση κριτήρια δεν απαντώνται. - Δεν έχει εφαρμογή επειδή το τσιμέντο δεν χρησιμοποιείται ως αεροζόλ (15) Εκτός από την ευαισθητοποίηση του δέρματος, τα τσιμέντα Portland και τα υπόλοιπα κοινά τσιμέντα έχουν την ίδια τοξικότητα και οικοτοξικότητα. Παθολογικές καταστάσεις που επιβαρύνονται από την έκθεση στο τσιμέντο Η σκόνη τσιμέντου μπορεί να επιβαρύνει υφιστάμενες πνευμονοπάθειες ή ασθενείς με εμφύσημα, άσθμα και ασθένειες του δέρματος και των ματιών. 12. Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Το προϊόν δεν είναι βλαβερό για το περιβάλλον. Δοκιμές που έχουν γίνει [αναφ. (4)] και [αναφ. (5)] έδειξαν μικρή τοξικότητα. Για το λόγο αυτό δεν έχουν καθοριστεί τα όρια LC50 και EC50 [αναφ. (6)]. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τοξικότητα της φάσης που καταβυθίζεται [αναφ. (7)]. Η προσθήκη μεγάλων ποσοτήτων τσιμέντου στο νερό μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ph και υπό ορισμένες προϋποθέσεις να καταστεί τοξική για την υδρόβια ζωή Ανθεκτικότητα και αποικοδομησιμότητα Δεν έχει εφαρμογή γιατί το τσιμέντο είναι ανόργανο υλικό. Μετά την ενυδάτωση το στερεό υλικό δεν παρουσιάζει προβλήματα τοξικότητας Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν έχει εφαρμογή γιατί το τσιμέντο είναι ανόργανο υλικό. Μετά την ενυδάτωση το στερεό υλικό δεν παρουσιάζει προβλήματα τοξικότητας. 16

17 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος Δεν έχει εφαρμογή γιατί το τσιμέντο είναι ανόργανο υλικό. Μετά την ενυδάτωση το στερεό υλικό δεν παρουσιάζει προβλήματα τοξικότητας Αποτελέσματα αξιολόγησης PBT και vpvb Δεν έχει εφαρμογή γιατί το τσιμέντο είναι ανόργανο υλικό. Μετά την ενυδάτωση το στερεό υλικό δεν παρουσιάζει προβλήματα τοξικότητας Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις Δεν έχει εφαρμογή γιατί το τσιμέντο είναι ανόργανο υλικό. Μετά την ενυδάτωση το στερεό υλικό δεν παρουσιάζει προβλήματα τοξικότητας. 13. Διάθεση αποβλήτων Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων Να μην απορρίπτονται σε υπονόμους ή επιφανειακά νερά. Τσιμέντο που έχει ξεπεράσει το χρόνο ζωής του (και έχει αποδειχθεί ότι περιέχει περισσότερο από % Cr (VI)): Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να διατεθεί στην αγορά παρά μόνο σε ελεγχόμενες, κλειστές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Διαφορετικά πρέπει να ανακυκλωθεί ή να απορριφθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις ή να εμπλουτιστεί εκ νέου σε αναγωγικό για το Cr (VI). Αχρησιμοποίητο υπόλειμμα ή ξηρή διαρροή Γίνεται συλλογή της ξερής σκόνης και αποθηκεύεται σε δοχεία με κατάλληλη σήμανση. Το υλικό αυτό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ανάλογα με τη διάρκεια ζωής και την απαίτηση αποφυγής της έκθεσης σε σκόνη. Για να απορριφθεί, πρέπει να σκληρυνθεί με νερό και να εφαρμοστούν οι οδηγίες του υποκεφαλαίου «Στερεό προϊόν μετά την προσθήκη νερού». Τσιμεντοπολτός Το προϊόν αφήνεται να στερεοποιηθεί. Αποφεύγουμε την απόρριψη του πολτού στην αποχέτευση και σε επιφανειακά νερά. Το στερεό προϊόν απορρίπτεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υποκεφαλαίου «Στερεό προϊόν μετά την προσθήκη νερού». Στερεό προϊόν μετά την προσθήκη νερού Απορρίπτεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Αποφύγετε την απόρριψη στην αποχέτευση. Η απόρριψη γίνεται με βάση τους κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων σκυροδέματος που δεν χαρακτηρίζονται επικίνδυνα. Αριθμός ΕΚΑ: (απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος) ή (απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις-σκυρόδεμα). 17

18 Συσκευασία Εκκενώστε πλήρως τη συσκευασία και επεξεργαστείτε την σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Αριθμός ΕΚΑ: (απόβλητα συσκευασίας χάρτου και χαρτονιού). 14. Πληροφορίες για τη μεταφορά Το τσιμέντο δεν περιλαμβάνεται στη διεθνή νομοθεσία μεταφοράς επικίνδυνων προϊόντων (IMDG, IATA, ADR/RID). Συνεπώς δεν απαιτείται κατάταξη (δεν εφαρμόζονται οι παρακάτω τυποποιήσεις: UN number, UN proper shipping name, transport hazard class, packing group). Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις εκτός από αυτές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 του παρόντος ΔΔΑ Αριθμός ΟΗΕ Δεν έχει εφαρμογή Σωστή ονομασία αποστολής ΟΗΕ Δεν έχει εφαρμογή Κλάσεις κινδύνου μεταφοράς Δεν έχει εφαρμογή Ομάδα συσκευασίας Δεν έχει εφαρμογή Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν έχει εφαρμογή Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν έχει εφαρμογή Μεταφορές χύμα σύμφωνα με το Παράρτημα II της MARPOL73/78 και του Κώδικα IBC Δεν έχει εφαρμογή 15. Κανονιστικές πληροφορίες Κανονισμοί/νομοθεσία ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος συγκεκριμένα για ουσίες ή μείγματα 18

19 Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, το τσιμέντο είναι μείγμα και δεν υπόκειται σε καταχώρηση. Το κλίνκερ εξαιρείται από την καταχώριση σύμφωνα με το Άρθρο 2.7 (b) και το Παράρτημα V.10 του κανονισμού REACH. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2003/56/EU (που ενσωματώθηκε στον κανονισμό REACH) το τσιμέντο περιέχει Cr (VI) κάτω από 2 ppm (0,0002% w/w). Η χρήση αναγωγικών, όπως ο FeSO4, στο τσιμέντο αναιρεί τον παράγοντα κινδύνου R43 για το κλίνκερ. Οι επονομαζόμενοι «Οδηγοί καλής πρακτικής» που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με πρακτικές ασφαλούς χειρισμού μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: Αυτές οι καλές πρακτικές έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Κοινωνικού Διαλόγου Συμφωνία για την Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων μέσω της Ορθής Διαχείρισης και Χρήσης του Κρυσταλλικού Πυριτίου και των Προϊόντων που το Περιέχουν από τις κλαδικές οργανώσεις Εργαζομένων και Εργοδοτών, μεταξύ των οποίων είναι και το CEMBUREAU Εκτίμηση χημικής ασφάλειας Δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση χημικής ασφάλειας. 16. Άλλες πληροφορίες 16.1 Τροποποιήσεις του παρόντος ΔΔΑ Ημερομηνία Έκδοσης: 25/06/2012 Έκδοση: 2 Hμερομηνία Έκδοσης: 29/05/2014 Έκδοση: Αναγνωρισμένες χρήσεις και περιγραφή χρήσης και κατηγορίες PROC Αναγνωρισμένες Χρήσεις-Περιγραφή Χρήσης Κατασκευή/ Διαμόρφωση Επαγγελματική /Βιομηχανική χρήση δομικών και κατασκευαστικών υλικών 2 Χρήση σε κλειστές, συνεχείς διεργασίες με πιθανή ελεγχόμενη έκθεση. 3 Χρήση σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες. 5 Ανάμιξη ή ανακάτεμα σε ασυνεχείς διεργασίες για τον σχηματισμό παρασκευασμάτων και εμπορευμάτων. 7 Ψεκασμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 8a Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος από/σε δοχεία/μεγάλα δοχεία σε μη-καθορισμένες εγκαταστάσεις. 8b Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος από/σε vessels/μεγάλα δοχεία σε καθορισμένες εγκαταστάσεις. 9 Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρά δοχεία 10 Εφαρμογή με ρολό ή βούρτσισμα 19

20 11 Μη-βιομηχανικός ψεκασμός 13 Επεξεργασία εμπορευμάτων με εμβάπτιση και έκχυση 14 Παραγωγή παρασκευασμάτων ή εμπορευμάτων με διεργασία ταμπλετοποίησης, εξωθημένης συμπίεσης, πελετοποίησης. 19 Χειροποίητη ανάμιξη με επαφή και μόνο με διαθέσιμα ΜΑΠ 22 Πιθανές κλειστές λειτουργικές διεργασίες με ορυκτά/μέταλλα σε υψωμένες θερμοκρασίες βιομηχανικών ρυθμίσεων. 26 Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16.3 Συντομογραφίες ACGIH American Conference of Industrial Hygienists ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway APF Assigned protection factor CAS Chemical Abstracts Service CLP Classification, labelling and packaging (Regulation (EC) No 1272/2008) COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease EC50 Half maximal effective concentration ECHA European Chemicals Agency EINECS European INventory of Existing Commercial chemical Substances EPA Type of high efficiency air filter ES Exposure scenario EWC European Waste Catalogue FF P Filtering facepiece against particles (disposable) FM P Filtering mask against particles with filter cartridge GefStoffV Gefahrstoffverordnung HEPA Type of high efficiency air filter H&S Health and Safety IATA International Air Transport Association IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods MEASE Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, MS Member State OELV Occupational exposure limit value PBT Persistent, bio-accumulative and toxic PNEC Predicted no-effect concentration PROC Process category RE Repeated exposure REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals RPE Respiratory protective equipment SCOEL Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values SDS Safety Data Sheet SE Single exposure STP Sewage treatment plan STOT Specific target organ toxicity TLV-TWA Threshold Limit Value-Time-Weighted Average VLE-MP Exposure Limit Value-Time-Weighted Average TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe vpvb Very persistent, very bio-accumulative 20

1. Ταυτοποίηση παρασκευής του προϊόντος και της εταιρείας

1. Ταυτοποίηση παρασκευής του προϊόντος και της εταιρείας 1. Ταυτοποίηση παρασκευής του προϊόντος και της εταιρείας 1.1 Ταυτοποίηση του προϊόντος Όνομα: Κωδικοί: i.work i.pro i.tech i.flow i.clime i.idro i.design ΒΑΣΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ CUSTOM ΔΟΜΙΚΟ VERTICAL ΓΕΜΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος: Χρήση: Στοιχεία παραγωγού: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax: Website: Κέντρο Δηλητηριάσεων: Έτοιμο Σκυρόδεμα Έτοιμο Σκυρόδεμα για χρήση σε κατασκευές ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τη Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 10/03/2012 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τη Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 10/03/2012 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τη Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 10/03/2012 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: CERAFIX

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ (Lafarge Group) Διεύθυνση: Info_eket@lafarge.gr. 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 24ωρη

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ (Lafarge Group) Διεύθυνση: Info_eket@lafarge.gr. 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 24ωρη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ACTIVITY Σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 4.10 / EL EN Ημερομ. Αναθεώρησης: DD/MM/YYYY 08/06/2015 Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις CEM

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1 Σελίδα 1 από 6 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 2/11/06 1 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 17/03/05 0 Έκδοση 1 Ταυτοποίηση εταιρίας και προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ Ημερ. Έκδοσης : ΙΑΝ 2008 Αναθεώρηση: ΟΚΤ 2011 Έκδοση: 4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό No 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: PAPPY wc block Θαλάσσια Αύρα Χρήση του προϊόντος: Καθαρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ACTIVITY Σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 4.40 / EL EN Ημερομ. Αναθεώρησης: DD/MM/YYYY 14/07/2016 Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις CEM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX 17 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) Κονιαμάτων επιχρισμάτων Είδος: Τύπος: Εμπορική ονομασία: Εργ. Παραγωγής: Δ/ση Εργ. Παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία: 02/10/2014 Έκδοση: 02/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αναγνώριση της ουσίας: Αρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS Safety Data Sheet) Σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EWG

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS Safety Data Sheet) Σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EWG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήμα κατατεθέν Εταιρεία Έτοιμος σοβάς χειρός KNAUF Rotband Haftputz KNAUF Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε Στάνος, 30500, Αμφιλοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος 00900 / 00900P / 00902 Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 (REACH), και τον Κανονισμό 453/2010. Ημερομηνία εκτύπωσης: 01/06/2015 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 107/2006 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: SAP-Code: EN R10233 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, D-22525 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : PROTON C Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Alas ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ALAS Κωδικός: 2.04.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Καταπολεμά τις επικαθίσεις αλάτων που αναπτύσσονται στις σερπαντίνες των πλυστικών μηχανών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση 52192 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Black Mat ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BLACK MAT Κωδικός: 2.02.119 Intrastat Code: 3405.30.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υδατοδιαλυτό προϊόν που μαυρίζει το ελαστικό μετά το πλύσιμο. Ψεκάζετε αυτούσιο αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ABSO-PRO L16

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ABSO-PRO L16 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ABSO-PRO L16 Συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα II των Κανονισμών REACH (EC) 1907/2006, 1272/2008 και 453/2010 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΥΣΙΩΝ/ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Antifreeze ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ANTIFREEZE Κωδικός: 2.50.010 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Yψηλή ποιότητας προϊόν το οποίο παρέχει προστασία στους - 75 ο C έως τους +105 ο C. Παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

vitexlab@vitex-hermes.gr

vitexlab@vitex-hermes.gr 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος SILOMER 101(όλες οι αποχρώσεις) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Στεγανοποιητικό μέσο για υλικά 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα