ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ : Ως Π.. Πληροφορίες : Ευφρ. Μπουσίου Ι. Μαργέλλος Αν. Μακρή Τηλέφωνο : ,7,9 Fax : ΘΕΜΑ: «Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του Καν(ΕΚ) 1234/07 του Συµβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά µε την Εθνική Στρατηγική για βιώσιµα επιχειρησιακά προγράµµατα στον τοµέα των οπωροκηπευτικών». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/79 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρµογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων» (Α 280). β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» (Α 70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόµου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98δ) του άρθρου 1 παρ.4 του ν. 2469/97(Α.38). δ) Την αριθ. 1666/ 10Ε89/ Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών»(Β.40) 2. Τους Κανονισµούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν: α) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα» (EE L 299 της ), ο οποίος ενσωµάτωσε τις σχετικές διατάξεις του Καν(ΕΚ) 1182/07 του Συµβουλίου. β) Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001» (EE L 270 της ).

2 2 γ) Καν(ΕΚ) αριθµ. 1698/05 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ( ΕΕ L 277/ ) δ) Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συµβουλίου «για τη χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» (EE L 209 της ). ε) Καν (ΕΚ) 1580/2007 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συµβουλίου στον τοµέα των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 350 της ) στ) Καν(ΕΟΚ) 2092/91 για το βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής και από 01/01/09 τον Καν(ΕΚ) 834/07 ζ) Καν(ΕΚ) 1405/06 του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό ειδικών µέτρων για τη γεωργία στα µικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1782/03 3. Την Απόφαση 2006/595/ΕΚ της 04/08/06 της Επιτροπής σχετικά µε την κατάρτιση του καταλόγου περιφερειών που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» για την περίοδο Την αριθµ / Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Σύσταση γνωµοδοτικής επιτροπής επιχειρησιακών προγραµµάτων των οµάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών» 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού η οποία θα αντιµετωπιστεί µε κοινοτική συγχρηµατοδότηση. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ): 1234/07 του Συµβουλίου στον οποίο ενσωµατώθηκαν οι διατάξεις του Καν(ΕΚ) 1182/07 και 1580/07 της Επιτροπής, που αφορούν την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, τη δοµή της εθνικής στρατηγικής για βιώσιµα επιχειρησιακά προγράµµατα και το εθνικό πλαίσιο για τις περιβαλλοντικές δράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Άρθρο 2 Εθνική στρατηγική 1. Η κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής υιοθετεί µια στρατηγική προσαρµοσµένη προς τις νέες κατευθύνσεις και τις αλλαγές που εισήγαγε η πρόσφατη µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η περιβαλλοντική διάσταση της εθνικής στρατηγικής αποσκοπεί στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. Η πολιτική που διαµορφώνεται µέσα από την εθνική στρατηγική εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες: α. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και καλύτερος προσανατολισµός του τοµέα των οπωροκηπευτικών στην αγορά, ώστε να συµβάλει στην επίτευξη βιώσιµης παραγωγής, η οποία θα είναι ανταγωνιστική στην αγορά της κοινότητας και στις αγορές εκτός κοινότητας. β. Βελτίωση της ελκυστικότητας των Οργανώσεων Παραγωγών. γ. Συνέχιση των προσπαθειών που καταβάλει ήδη ο τοµέας για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος. 2. Η διάρκεια της εθνικής στρατηγικής καθορίζεται σε πέντε έτη ( ). 3. ιάρθρωση της παραγωγής και εισόδηµα: (1) Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις που καταλαµβάνει η φυτική παραγωγή στη Χώρα µας ανέρχονται σε εκτάρια περίπου, εκ των οποίων ποσοστό 35%, δηλαδή εκτάρια καλλιεργούνται µε οπωροκηπευτικά (στοιχεία Eurostat,τριετία ) (2) Η µέση αξία των προϊόντων φυτικής παραγωγής ανέρχεται σε εκ. (στοιχεία ΕΣΥΕ, τριετία , τιµές παραγωγού) εκ των οποίων ποσοστό 40%, δηλαδή εκ. περίπου είναι η αξία των οπωροκηπευτικών. (3) Οργάνωση του τοµέα

3 3 Τα σχετικά στοιχεία της τριετίας δείχνουν ότι ο βαθµός οργάνωσης ανέρχεται περίπου σε 14% (στοιχεία ΥΠΑΑΤ/ /νση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής, µέσος όρος της τριετίας ). Αναλυτικά κατά την τριετία : Λειτούργησαν στη Χώρα 127 αναγνωρισµένες Οργανώσεις Παραγωγών και 23 προαναγνωρισµένες Οµάδες Παραγωγών οι οποίες διακίνησαν οπωροκηπευτικά αξίας περίπου 400 εκ.. Από τις 127 Οργανώσεις Παραγωγών, 67 υλοποίησαν επιχειρησιακά προγράµµατα. (4) ιαρθρωτικά χαρακτηριστικά εκµεταλλεύσεων: Τα βασικότερα διαρθρωτικά προβλήµατα του τοµέα σχετίζονται µε την παραγωγή όπου παρατηρείται: α. Μικρό µέγεθος εκµεταλλεύσεων. β. Πολυτεµαχισµός, δηλαδή µικρά αγροτεµάχια τα οποία µπορεί να είναι αποµακρυσµένα µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να µην είναι αποτελεσµατική η χρήση των συντελεστών παραγωγής. γ. Οικογενειακής µορφής εκµεταλλεύσεις. δ. Ανεπαρκείς αποθηκευτικοί χώροι. ε. Μη ικανοποιητική υποδοµή των µεταποιητικών µονάδων. (5) Εκπαίδευση κατάρτιση απασχολουµένων στον τοµέα: H παροχή εξειδικευµένων συµβουλών για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, προϊόντων ολοκληρωµένης διαχείρισης, βιολογικής παραγωγής και γενικότερα προϊόντων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και συµβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, θα βελτιώσουν σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα του τοµέα (6) Ανταγωνιστικότητα: Το αυξηµένο κόστος παραγωγής λόγω της παγκόσµιας αύξησης των εισροών θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα του τοµέα και την δυνατότητα προώθησης σε ξένες αγορές λόγω και της αύξησης του κόστους µεταφοράς. Η αναθεώρηση της ΚΑΠ, θα οδηγήσει στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων όχι µόνο λόγω εφαρµογής της αποδεκτής από τους καταναλωτές καλλιεργητικής τεχνικής αλλά και λόγω τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων του τοµέα. Η διατήρηση των υφισταµένων αγορών και η εξεύρεση νέων θα είναι βασική επιδίωξη για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών. (7) Ισχυρά- ασθενή σηµεία της υφιστάµενης κατάστασης 1. Ισχυρά σηµεία: 1.1 υνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας αξιοποιώντας τη βιολογική µέθοδο παραγωγής και την ολοκληρωµένη διαχείριση. 1.2 Κατάλληλες εδαφοκλιµατικές συνθήκες για την παραγωγή οπωροκηπευτικών αρίστης ποιότητας. 1.3 Σηµαντική συµβολή των οπωροκηπευτικών στην ανθρώπινη υγεία. 1.4 Σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων σχετίζονται µε τον τοµέα µε ισχυρή παρουσία στην παγκόσµια αγορά. 1.5 Ικανοποιητική ποιότητα υδάτων. 1.6 Σηµαντική θέση του τοµέα στην ελληνική οικονοµία. 2. Ασθενή σηµεία: 2.1 Μικρό µέγεθος εκµεταλλεύσεων. 2.2 Υστέρηση στην υιοθέτηση καινοτοµιών. 2.3 Χαµηλό επίπεδο ενηµέρωσης των απασχολουµένων στον τοµέα καθώς και περιορισµένη πρόσβαση σε συµβουλευτικές υπηρεσίες. 2.4 Μεγάλη απόσταση από τα καταναλωτικά κέντρα της ΕΕ. 2.5 Χαµηλή οργάνωση του τοµέα. 2.6 Μη ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού µε προβλήµατα υφαλµύρωσής του σε ορισµένες περιοχές. 2.7 Περιορισµένες δυνατότητες των παραγωγών για βελτίωση και εκσυγχρονισµό των εκµεταλλεύσεών τους. 2.8 Υψηλό κόστος για τις µεταφορές 3. Ευκαιρίες: 3.1 Αξιοποίηση των κοινοτικών ενισχύσεων µέσω των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 3.2 Αξιοποίηση των κατάλληλων εδαφοκλιµατικών συνθηκών για παραγωγή βιολογικών προϊόντων. 3.3 Ανάπτυξη µηχανισµών διάδοσης της τεχνογνωσίας, καινοτοµιών και πληροφόρησης στον πρωτογενή τοµέα

4 3.4 ιατήρηση των αγορών των προϊόντων και πρόσβαση σε νέες αγορές. 3.5 Αυξηµένη ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας. 3.6 Περαιτέρω βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισµού για τον έλεγχο της ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής των προϊόντων. 4. Απειλές: 4.1 Αύξηση του ανταγωνισµού µε την περαιτέρω απελευθέρωση του εµπορίου. 4.2 Πιθανά προβλήµατα στον τοµέα από την αναθεώρηση της ΚΑΠ λόγω αναδιάταξης ή/και εγκατάλειψης ορισµένων καλλιεργειών. 4.3 ιακύµανση των τιµών χρήσης ενέργειας. 4.4 Αύξηση των τιµών των εισροών στις καλλιέργειες και ιδιαίτερα των λιπασµάτων. 4.5 Ανεπαρκείς δοµές του εµπορικού δικτύου. 4.6 Υψηλός κίνδυνος διάβρωσης των εδαφών λόγω ερηµοποίησης. Η ανάλυση των ισχυρών - ασθενών σηµείων του τοµέα που αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της Χώρας και οι ευκαιρίες - απειλές που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το µίγµα πολιτικής θα πρέπει να αποτελείται από ένα συνδυασµό πολιτικών που προκύπτουν από τους συνδυασµούς των ισχυρών - ασθενών σηµείων και των ευκαιριών και απειλών που αντιµετωπίζει ο τοµέας. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί το µοντέλο της «επιχειρηµατικής γεωργίας» στο επίπεδο της εµπορίας, παράλληλα µε το µοντέλο της «οικογενειακής γεωργίας» που αξιοποιεί το οικογενειακό εργατικό δυναµικό και συµβάλλει στην τοπική οικονοµία, η οµαλότερη µετάβαση στα δεδοµένα της νέας ΚΑΠ, η διατήρηση του όγκου και της αξίας του τοµέα και η συνέχιση της προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος. Άρθρο 3 Στόχοι εθνικής στρατηγικής 1. Οι γενικοί στόχοι της εθνικής στρατηγικής είναι: α. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα. β. Η βελτίωση της ελκυστικότητας των Οργανώσεων Παραγωγών του τοµέα. γ. Η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. 2. Η επίτευξη των γενικών στόχων α και β της παραγράφου 1 θα συντελεστεί µέσω των ειδικών στόχων που είναι: α. Η προώθηση της συγκέντρωσης της προσφοράς. β. Η προώθηση της διάθεσης της παραγωγής των µελών στην αγορά. γ. Η εξασφάλιση της προσαρµογής της παραγωγής στη ζήτηση όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. δ. Η προώθηση της εµπορικής αξιοποίησης των προϊόντων. ε. Η βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής. στ. Η σταθεροποίηση των τιµών παραγωγού. ζ. Η προώθηση της γνώσης και βελτίωση της συµπεριφοράς των απασχολουµένων στον τοµέα. η. Η επίτευξη τεχνικών και οικονοµικών επιδόσεων και η προώθηση της καινοτοµίας, µε την υλοποίηση δράσεων που έχουν στόχο τον προγραµµατισµό της παραγωγής, τη διατήρησηβελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, τη βελτίωση της εµπορίας, την πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων στην αγορά και την πρόσβαση σε συµβουλευτικές υπηρεσίες και προγράµµατα κατάρτισης των απασχολουµένων στον τοµέα. 3. Η επίτευξη του γενικού στόχου γ της παραγράφου 1 θα συντελεστεί µέσω των ειδικών στόχων που θα συµβάλλουν: α στην προστασία του εδάφους, β. στην ορθολογική χρήση καθώς και στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων, γ. στη διατήρηση του τοπίου, δ. στην άµβλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, µέσω υλοποίησης δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Άρθρο 4 Αιτιολόγηση των επιλεγµένων προτεραιοτήτων Η συνολική στρατηγική ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας ΚΟΑ οπωροκηπευτικών και της αναθεωρηµένης ΚΑΠ και ειδικότερα στην επίτευξη των γενικών στόχων που είναι: 4

5 5 α. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα. β. Η βελτίωση της ελκυστικότητας των Οργανώσεων Παραγωγών του τοµέα. γ. Η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Άρθρο 5 Γενικά 1. Η γεωργία αποτελεί µια δραστηριότητα, η οποία συµβάλλει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, στη διατήρηση της φυσιογνωµίας της υπαίθρου και παράλληλα στη δηµιουργία οικολογικού περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί ενδιαίτηµα της πανίδας και χλωρίδας. Η εντατικοποίηση της γεωργίας ως συνέπεια της εντατικής χρήσης λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, της µεγάλης χρήσης του αρδευτικού νερού και του υψηλού επιπέδου εκµηχάνισης των καλλιεργειών, µαζί µε άλλες ανθρώπινες παρεµβάσεις σε συνδυασµό µε τις φυσικές καταστροφές, µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το περιβάλλον. Ως αποτέλεσµα παρατηρείται ποιοτική και ποσοτική υποβάθµιση των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, αέρα) και της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στα: α. Έδαφος Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για το έδαφος είναι η ερηµοποίησή του λόγω διάβρωσης. Η διάβρωση του εδάφους είναι αποτέλεσµα εφαρµογής αδόκιµων καλλιεργητικών πρακτικών σε εδάφη µε κλίση και/ή σε περιοχές µε ανέµους και σε ορισµένες περιπτώσεις, απρόβλεπτα γεγονότα όπως οι πυρκαγιές. Άλλοι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα του εδάφους είναι η µείωση της οργανικής ουσίας, η ρύπανση από τα γεωργικά απόβλητα και η καταστροφή της δοµής και της περατότητας του εδάφους. β. Νερό Η υδατική επάρκεια στη Χώρα θεωρείται αµφίβολη, το νερό όµως έχει καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παρατηρείται γεωγραφική και εποχιακά άνιση κατανοµή, µε πλεονασµατικό υδατικό δυναµικό στις δυτικές και βόρειες περιοχές της Χώρας και ελλειµµατικό σε άλλες (πχ νησιωτικές περιοχές). Είναι γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 87%) της χρησιµοποιούµενης ποσότητας των υδάτων καταναλώνεται για τις ανάγκες της γεωργίας και οφείλεται κυρίως σε υπερκατανάλωση και µη ορθολογική διαχείριση των περιορισµένων υδάτινων πόρων σε ορισµένες περιοχές. Η ποιότητα των υδάτων σε γενικές γραµµές είναι καλή, µε εξαίρεση κάποιες περιοχές στις οποίες παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων λόγω της εντατικοποίησης της γεωργίας και της µη ορθολογικής χρήσης των λιπασµάτων. Σηµαντικό επίσης πρόβληµα είναι η υφαλµύρωση των υπόγειων υδάτων λόγω κυρίως των εντονότερων ρυθµών άντλησης αρδευτικού νερού κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. γ. Βιοποικιλότητα Στη Χώρα µας λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του ανάγλυφου του εδάφους και των παραδοσιακών γεωργικών δραστηριοτήτων που εφαρµόζονται σε αρκετές περιοχές, οι καλλιεργήσιµες περιοχές είναι από τις πλουσιότερες στα συστατικά που συνθέτουν τη βιοποικιλότητα. Τα τελευταία χρόνια όµως έχει παρατηρηθεί γενετική υστέρηση λόγω απώλειας εγχώριων ποικιλιών. Αρνητικά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας µπορεί να επιδράσουν η ερηµοποίηση, ο ευτροφισµός των υδάτων, οι πυρκαγιές, η µόλυνση από την εντατικοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας κ.α. δ. Κλιµατική αλλαγή Η συµµετοχή της γεωργικής δραστηριότητας στην εκποµπή αερίων που δηµιουργούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι περιορισµένη και προέρχεται κυρίως από εκποµπές υποξειδίου του αζώτου λόγω της χρήσης αζωτούχων λιπασµάτων και από τις εκποµπές CO 2 κατά τις µεταφορές των προϊόντων µε τη χρήση των οδικών µέσων µεταφοράς. 2. Με το Εθνικό Πλαίσιο των Περιβαλλοντικών ράσεων στον τοµέα των Οπωροκηπευτικών (Ε.Π.), καθορίζονται οι γενικοί όροι για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων από τα επιχειρησιακά προγράµµατα των Οργανώσεων Παραγωγών, µε στόχο την άµβλυνση των πιέσεων που δέχεται το

6 περιβάλλον από τη γεωργική δραστηριότητα και συγκεκριµένα των καλλιεργειών του τοµέα των οπωροκηπευτικών. Στο παρόν πλαίσιο περιγράφονται δράσεις ορθολογικής διαχείρισης της γεωργικής γης, οι οποίες συµβάλλουν στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος (που αποτελεί γενικό στόχο) µέσω της επίτευξης των ειδικών στόχων που είναι οι ακόλουθοι: α. η προστασία του εδάφους, β. η προστασία και διατήρηση της ποιότητας των υδάτων, γ. η αειφόρος χρήση των υδάτινων πόρων, δ. η προστασία και διατήρηση των ενδιαιτηµάτων και της βιοποικιλότητας, ε. η προστασία και διατήρηση του τοπίου, στ. η συµβολή στην άµβλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, ζ. η µείωση και/ή βελτιωµένη διαχείριση των αποβλήτων. Στην κατεύθυνση αυτή, οι περιβαλλοντικές δράσεις του τοµέα των οπωροκηπευτικών θα συµπληρώσουν τα µέτρα του πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, µε το πρόγραµµα της Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρίως του άξονα 2 (γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις). 6 Άρθρο 6 Γενικές απαιτήσεις 1. Οι περιβαλλοντικές δράσεις θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του Καν(ΕΚ) 1698/2005, συµπεριλαµβανοµένων της συµπληρωµατικότητας, της συνέπειας και της συµµόρφωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 αυτού του Κανονισµού. 2. Οι περιβαλλοντικές δράσεις θα πρέπει: α. να τηρούν τις απαιτήσεις για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 39, παράγραφο 3 του Καν(ΕΚ) 1698/05, β. να είναι σύµφωνες µε τα προβλεπόµενα στο Εθνικό Πλαίσιο, γ. να είναι συµβατές και συµπληρωµατικές µε άλλες περιβαλλοντικές δράσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων και µε τα µέτρα του προγράµµατος της Αγροτικής Ανάπτυξης, (άξονας 2, γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις) που εφαρµόζονται από µέλη Οργάνωσης Παραγωγών. 3. Επιχειρησιακό πρόγραµµα µπορεί να συντίθεται από διαφορετικές περιβαλλοντικές δράσεις ή/και να τις συνδυάζει µε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις του προγράµµατος της Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ύψος ενίσχυσης, στην περίπτωση αυτή, θα υπολογιστεί βάσει της απώλειας του εισοδήµατος των παραγωγών και των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν, σαν αποτέλεσµα του συνδυασµού των δράσεων αυτών. 4. Για να θεωρηθούν επιλέξιµες οι περιβαλλοντικές δράσεις θα πρέπει να είναι πέραν των απαιτήσεων που προβλέπονται από τη «γραµµή βάσης». Οι απαιτήσεις της «γραµµής βάσης», περιλαµβάνουν: α. Τα υποχρεωτικά πρότυπα που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήµατα III και IV του Καν(ΕΚ) 1782/03 (πολλαπλή συµµόρφωση). β. Τις ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασµάτων στην παραγωγή των γεωργικών προϊόντων που έχουν καθοριστεί από την εθνική νοµοθεσία και γ. Άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην εθνική νοµοθεσία. 5. Για να θεωρηθούν επιλέξιµες οι περιβαλλοντικές δράσεις θα πρέπει: α. να έχουν ένα αναµενόµενο θετικό αποτέλεσµα σε έναν από τους περιβαλλοντικούς στόχους, όπως περιγράφονται παραπάνω, β. να είναι πέραν των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη «γραµµή βάσης», γ. να επιφέρουν απώλεια εισοδήµατος και/ή επιπλέον δαπάνες ως αποτέλεσµα της υλοποίησής τους, δ. να δηµιουργούν δεσµεύσεις οι οποίες µπορούν να ελεγχθούν. 6. Η χρηµατοδότηση των περιβαλλοντικών δράσεων που θα υπολογιστεί µε βάση την απώλεια εισοδήµατος και τις επιπλέον δαπάνες, ως αποτέλεσµα της υλοποίησης των δράσεων αυτών, θα µπορεί να τροποποιείται εφόσον αλλάζει η «γραµµή βάσης» (δηλαδή, σε περίπτωση που τροποποιούνται µία ή περισσότερες απαιτήσεις ή το σχετικό επίπεδο αναφοράς που περιλαµβάνονται στη «γραµµή βάσης»). 7. Επιχειρησιακά προγράµµατα που περιλαµβάνουν περιβαλλοντικές δράσεις που επιφέρουν δύο ή περισσότερες δεσµεύσεις πέραν των απαιτήσεων της «γραµµής βάσης», όπως η βιολογική µέθοδος παραγωγής ή η ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής, θεωρείται ότι καλύπτουν την

7 υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 103γ, παράγραφος 3, σηµείο (α) του Καν(ΕΚ) 1234/07 του Συµβουλίου. 8. Η Οργάνωση Παραγωγών αποφασίζει εάν: α. Το επιχειρησιακό της πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τουλάχιστον 2 περιβαλλοντικές δράσεις ή β. τουλάχιστον το 10% των δαπανών του επιχειρησιακού προγράµµατος θα καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις κάθε χρόνο, µε την προϋπόθεση ότι η επιλογή αυτή δεν αλλάξει καθ όλη τη διάρκεια του επιχειρησιακού προγράµµατος. 9. Στην περίπτωση που η διάρκεια µιας περιβαλλοντικής δράσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητά της (επίτευξη των αναµενόµενων περιβαλλοντικών ωφελειών), η ίδια διάρκεια θα πρέπει να εφαρµόζεται όπως για παρόµοια γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης. Όταν η διάρκεια του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι µικρότερη (τρία ή τέσσερα έτη) σε σχέση µε την απαιτούµενη διάρκεια της δράσης, η ΟΠ υποχρεούται να συνεχίσει τη δράση αυτή σε επόµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την συµπλήρωση της διάρκειας, όπως προβλέπεται σε παρόµοια γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης. Η συγκεκριµένη δράση µπορεί να µη συνεχιστεί σε επόµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα όταν αιτιολογείται από τα αποτελέσµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων (άρθρο 127, παρ. 3, Καν(ΕΚ) 1580/07). 10. Οι περιβαλλοντικές δράσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του άρθρου 60, παρ. 2, τρίτη και τέταρτη υποπαράγραφο του Καν(ΕΚ) 1580/07. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης για περιβαλλοντικές δράσεις (µε εξαίρεση την απόκτηση πάγιων στοιχείων ενεργητικού) δεν δύναται να υπερβεί τα ανώτατα ποσά που καθορίζονται στο παράρτηµα του Καν(ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τις γεωργοπεριβαλλοντικές πληρωµές. 11. Περιβαλλοντικές δράσεις του παρόντος πλαισίου µπορούν να ενισχυθούν µόνο από την Κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή που αναφέρεται στο άρθρο 103δ του Καν(ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου και όχι από άλλους κοινοτικούς πόρους. 7 Άρθρο 7 Μη εξαντλητικός κατάλογος περιβαλλοντικών δράσεων 1. Βιολογική µέθοδος παραγωγής. Α. Η βιολογική µέθοδος παραγωγής αποτελεί µια προσέγγιση αειφόρου γεωργικής παραγωγής γιατί συµβάλλει: α. Στη µείωση της χρήσης λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την παραγωγή οπωροκηπευτικών, µε αποτέλεσµα την επίτευξη πολλαπλών περιβαλλοντικών στόχων, όπως η προστασία του εδάφους, η προστασία των υδάτων, και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, µέσω της µείωσης της εκποµπής ρύπων και αύξησης της οργανικής ουσίας του εδάφους. β. Στην προστασία των καταναλωτών µε την προσφορά πιο ασφαλών προϊόντων. Λόγω του τρέχοντος χαµηλού βαθµού υιοθέτησής της στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, σε συνδυασµό µε τον µικρό και πολυτεµαχισµένο γεωργικό κλήρο και τις ευνοϊκές εδαφοκλιµατικές συνθήκες που επικρατούν, η βιολογική µέθοδος παραγωγής παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτηµα στην προώθησή της. Επιπλέον, δεν αντιµετωπίζεται πρόβληµα εµπορίας των βιολογικών προϊόντων στην αγορά λόγω των εγγυήσεων (πιστοποιήσεων) που προσφέρουν στους καταναλωτές. Β. Αιτιολόγηση της δράσης: Η µετατροπή των συµβατικών µεθόδων παραγωγής σε βιολογικές µεθόδους παραγωγής, αναµένεται να συµβάλλει: α. Στη µείωση των εκποµπών ρύπων για το έδαφος και το νερό (από αγρο-χηµικά προϊόντα). β. Στη µείωση των εκποµπών NO (άµβλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής). γ. Στην αύξηση της οργανική ουσίας του εδάφους (και της βιοποικιλότητας). Γ. Γραµµή βάσης αποτελεί η συµβατική γεωργία στο πλαίσιο τήρησης των απαιτήσεων της πολλαπλής συµµόρφωσης, καθώς επίσης των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασµάτων και άλλων σχετικών υποχρεωτικών απαιτήσεων που προβλέπονται στην εθνική νοµοθεσία.

8 . Οι επιπλέον δεσµεύσεις που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις ενίσχυσης είναι: (1) Η εφαρµογή της βιολογικής µεθόδου παραγωγής είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 2092/91 του Συµβουλίου (του Κανονισµού (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου από 01/01/2009). (2) Η ένταξη στο σύστηµα της βιολογικής µεθόδου παραγωγής, σύµφωνα µε τον Καν(ΕΚ) 2092/91 και από 01/01/2009, µε τον Καν(ΕΚ) 834/07 είναι υποχρεωτική απαίτηση µη επιλέξιµη για ενίσχυση. (Η απαίτηση αυτή θα µπορούσε να είναι επιλέξιµη σύµφωνα µε άλλο κεφάλαιο της εθνικής στρατηγικής σχετικό µε δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση ή τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων). (3) Η πιστοποίηση από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής είναι υποχρεωτική απαίτηση µη επιλέξιµη για ενίσχυση. (Η απαίτηση αυτή θα µπορούσε να είναι επιλέξιµη σύµφωνα µε άλλο κεφάλαιο της εθνικής στρατηγικής σχετικό µε δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση ή τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων). (4) Οι αναλύσεις (π.χ. εδάφους, νερού ) που είναι αναγκαίες για την τήρηση των κανόνων της βιολογικής µεθόδου παραγωγής. Η δέσµευση (4) είναι επιλέξιµη µόνο εάν συνδέεται µε τη δέσµευση (1), η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Ε. Υπολογισµός της ενίσχυσης: θα ληφθούν υπόψη η απώλεια εισοδήµατος και οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από την υλοποίηση της δράσης. Ειδικότερα: (1) Απώλεια εισοδήµατος: Για τον υπολογισµό της απώλειας εισοδήµατος, θα γίνεται σύγκριση της ακαθάριστης αξίας της συµβατικής παραγωγής ανά εκτάριο σε σχέση µε την αντίστοιχη της βιολογικής παραγωγής (πραγµατικές δαπάνες βάσει τιµολογίων). (2) Επιπλέον δαπάνες: α. απάνες που σχετίζονται µε τη µετατροπή των συµβατικών µεθόδων παραγωγής (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της «γραµµής βάσης») σε βιολογικές µεθόδους παραγωγής (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 2092/91 του Συµβουλίου και από 01/01/2009, µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου) (πραγµατικές δαπάνες βάσει τιµολογίων). β. απάνες για αναλύσεις εδάφους και νερού (πραγµατικές δαπάνες βάσει τιµολογίων). ΣΤ. Στον υπολογισµό των επιπλέον δαπανών θα ληφθούν υπόψη οι πιθανές εξοικονοµήσεις δαπανών που θα προκύψουν από τη δράση (π.χ. µειωµένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασµάτων και νερού) και το αυξηµένο εισόδηµα λόγω της πιθανής µεγαλύτερης αξίας που λαµβάνουν στην αγορά τα βιολογικά προϊόντα. 2. Ολοκληρωµένη διαχείριση της καλλιέργειας Α. Η ολοκληρωµένη διαχείριση της παραγωγής αποτελεί ένα σύστηµα παραγωγικής διαδικασίας το οποίο ικανοποιεί την απαίτηση για αειφόρο γεωργική παραγωγή µε σεβασµό στο περιβάλλον και την ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων, γιατί συµβάλλει: (1) Στην προστασία του εδάφους, µέσω της βελτιωµένης χρήσης λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της εφαρµογής της κατάλληλης αµειψισποράς. (2) Στην προστασία των υδάτινων πόρων, µέσω της µείωσης του κινδύνου ρύπανσης από τις απώλειες θρεπτικών συστατικών ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η πιο ενδεδειγµένη χρήση των υδάτων. Η δράση αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των παραγωγών για την υιοθέτηση αναγνωρισµένων συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης της παραγωγής. Β. Αιτιολόγηση της δράσης: Λόγω της ελεγχόµενης και συνεχώς βελτιούµενης λίπανσης καθώς και της διαχείρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η δράση αναµένεται να συνεισφέρει: α. Στη βελτίωση της δοµής και στην αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους. β. Στην προστασία της ποιότητας του νερού λόγω της µείωσης των κινδύνων από χηµική µόλυνση (λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα). γ. Στη βελτιωµένη χρήση των υδάτινων πόρων, µέσω της βελτιωµένης διαχείρισης της άρδευσης. δ. Στη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου (πχ NO x ). Γ. Γραµµή βάσης αποτελεί η συµβατική γεωργία στο πλαίσιο τήρησης των απαιτήσεων της πολλαπλής συµµόρφωσης, καθώς επίσης των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασµάτων και άλλων σχετικών υποχρεωτικών 8

9 9 απαιτήσεων που προβλέπονται στην εθνική νοµοθεσία.. Οι δεσµεύσεις που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις ενίσχυσης είναι: (1) Η µετάβαση από το σύστηµα συµβατικής παραγωγής στο σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης του προτύπου AGRO 2 (Εθνικό πρότυπο AGRO 2- Οδηγός εφαρµογής και πιστοποίησης του προτύπου AGRO 2). (2) πιστοποίηση από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης είναι υποχρεωτική απαίτηση µη επιλέξιµη για ενίσχυση (Η απαίτηση αυτή θα µπορούσε να είναι επιλέξιµη σύµφωνα µε άλλο κεφάλαιο της εθνικής στρατηγικής, σχετικό µε δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση ή τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων) Ε. Υπολογισµός της ενίσχυσης: λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από την υλοποίηση της δράσης, όσον αφορά τις: α. απάνες για την απόκτηση ειδικού εξοπλισµού και υλικών, όπως παγίδες, φεροµόνες, αρπακτικά, πεχάµετρο κλπ που απαιτούνται για την τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου AGRO 2. β. απάνες αναλύσεων εδάφους, νερού, φυλλοδιαγνωστικής, υπολειµµάτων κλπ, που είναι αναγκαίες για την τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου AGRO Αντικατάσταση των υφιστάµενων συστηµάτων άρδευσης Α. Η µετάβαση από συµβατικές τεχνικές άρδευσης σε βελτιωµένες και ιδίως σε τεχνικές που συµβάλλουν στην οικονοµία νερού, θεωρείται µαζί µε τον εκσυγχρονισµό των αρδευτικών δικτύων βασικός παράγοντας για τη βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου σε περιφερειακό επίπεδο, µέσω της µείωσης της κατανάλωσης αρδευτικού νερού. Β. εσµεύσεις που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις ενίσχυσης: α. Επενδύσεις σε νέα συστήµατα άρδευσης σε αντικατάσταση συµβατικών συστηµάτων, µε στόχο τη µείωση της κατανάλωσης νερού και συγκεκριµένα αντικατάσταση της άρδευσης µε κατάκλιση ή µε τεχνητή βροχή υψηλών πιέσεων και παροχών µε συστήµατα στάγδην άρδευσης ή συστήµατα τεχνητής βροχής χαµηλών και µεσαίων πιέσεων και παροχών (3-5 atm). β. Επενδύσεις σε συµπληρωµατικό εξοπλισµό που απαιτείται για την ταυτοποίηση και/ή τον έλεγχο της συχνότητας, του χρόνου και της ποσότητας του εφαρµοζόµενου αρδευτικού νερού. γ. Η δέσµευση (β) είναι επιλέξιµη µόνο εάν συνδέεται µε τη δέσµευση (α) η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Γ. Η συγκεκριµένη δράση πρέπει να προτείνεται σε βάση µιας µελέτης που θα έχει εκπονηθεί από εξειδικευµένο επιστήµονα µε την οποία θα επιβεβαιώνεται ότι θα προκύπτει αναµενόµενη εξοικονόµηση νερού τουλάχιστον 25%. Ένα κατώτερο όριο εξοικονόµησης νερού 10% µπορεί να γίνει δεκτό σε περίπτωση που οι επενδύσεις αναµένεται να εξασφαλίσουν, µαζί µε τη µείωση της κατανάλωσης νερού και άλλο περιβαλλοντικό όφελος (µείωση χρήσης ενέργειας, µείωση διάβρωσης του εδάφους, µειωµένη χρήση λιπασµάτων, κλπ.) και το οποίο θα προσδιορίζεται µε σαφήνεια στη µελέτη.. Για τον υπολογισµό της ενίσχυσης θα ληφθούν υπόψη οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από: α. απάνες συνδεόµενες µε την εγκατάσταση νέων συστηµάτων άρδευσης (σωλήνες, µπεκ κλπ). β. απάνες για το συµπληρωµατικό εξοπλισµό (ηλεκτροβάνες, λιπασµατοδιανοµείς, συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου της εδαφικής υγρασίας κλπ). Ε. Όταν οι επενδύσεις αντικαθίστανται (π.χ. αντικατάσταση των υπαρχόντων αρδευτικών συστηµάτων άρδευσης ή του εξοπλισµού ελέγχου άρδευσης), η υπολειµµατική αξία των επενδύσεων που αντικαθίσταται πρέπει να αφαιρείται από το κόστος της αντικατάστασης ή προστίθεται στο επιχειρησιακό ταµείο της οργάνωσης παραγωγών (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61(3), του Καν(ΕΚ) 1580/07 της Επιτροπής). Οι παραπάνω επενδύσεις θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την παραλαβή της επένδυσης. 4. Νέες εγκαταστάσεις ή αντικατάσταση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων µε νέες εγκαταστάσεις µε υψηλότερη αποτελεσµατικότητα στη χρήση ενέργειας και µείωση χρήσης συµβατικών καυσίµων. Α. Οι προτεινόµενες δράσεις έχουν πεδίο εφαρµογής θερµοκήπια ή άλλες γεωργικές εγκαταστάσεις που αποσκοπούν στη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και/ή στην

10 εξοικονόµηση ενέργειας και συµβάλλουν: α. Στην άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών, λόγω της µείωσης της κατανάλωσης συµβατικών καυσίµων και της µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (κυρίως NO X και CO 2 ). Β. εσµεύσεις που δηµιουργούν προϋποθέσεις ενίσχυσης: ύο τύποι δεσµεύσεων είναι πιθανές: α. Νέες καινοτόµες εγκαταστάσεις συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης, παραγωγής ενέργειας κλπ που εκµεταλλεύονται εναλλακτικές-ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή, η αιολική, η γεωθερµία, τα φωτοβολταϊκά τόξα. β. Αντικατάσταση των υφιστάµενων συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης, παραγωγής ενέργειας κλπ µε συστήµατα που χρησιµοποιούν αέριο καύσιµο αντί του πετρελαίου. Γ. Για να είναι επιλέξιµη για ενίσχυση δράση του τύπου Β, πρέπει να προτείνεται σε βάση µελέτης που θα έχει εκπονηθεί από εξειδικευµένο επιστήµονα µε την οποία θα επιβεβαιώνεται ότι θα υπάρξει αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας τουλάχιστον 25%. Ένα κατώτερο όριο εξοικονόµησης ενέργειας 10% µπορεί να γίνει δεκτό στην περίπτωση που οι επενδύσεις αναµένεται να εξασφαλίσουν, µαζί µε τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ένα άλλο περιβαλλοντικό όφελος (µείωση εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων, χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κλπ ) το οποίο θα προσδιορίζεται µε σαφήνεια στη µελέτη. Γενική απαίτηση επιλεξιµότητας για όλους τους παραπάνω τύπους δράσεων, είναι ότι το νέο σύστηµα θα πρέπει να είναι ανάλογο µε την πραγµατική ή την προβλεπόµενη παραγωγική ικανότητα της εκµετάλλευσης, του θερµοκηπίου ή γενικότερα της δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται.. Για τον υπολογισµό της ενίσχυσης θα ληφθεί υπόψη: Η δαπάνη της επένδυσης. Ε. Όταν οι επενδύσεις αντικαθίστανται (π.χ. αντικατάσταση του υφιστάµενου συστήµατος θέρµανσης), η υπολειµµατική αξία των επενδύσεων που αντικαθίστανται πρέπει να αφαιρείται από το κόστος της αντικατάστασης ή να προστίθεται στο επιχειρησιακό ταµείο της Οργάνωσης Παραγωγών (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61(3), του Καν(ΕΚ) 1580/07 της Επιτροπής). 5. Περιβαλλοντική διαχείριση των υπολειµµάτων καλλιεργειών Α. Οι προτεινόµενες δράσεις αποσκοπούν στη µείωση της παραγωγής αποβλήτων και/ή στη βελτιωµένη διαχείριση των αποβλήτων. Β. εσµεύσεις που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις ενίσχυσης: α. Η δηµιουργία αναγκαίας υποδοµής για την αποθήκευση, διαχείριση και/ή επεξεργασία των υπολειµµάτων των καλλιεργειών και των οργανικών υποπροϊόντων, µε στόχο την παραγωγή λιπάσµατος, το οποίο στη συνέχεια αποδεδειγµένα πωλείται ή χρησιµοποιείται από τα µέλη της Οργάνωσης Παραγωγών. Η δράση δεν αφορά την κοµποστοποίηση προϊόντων απόσυρσης, η οποία αποτελεί υποχρέωση µε βάση την εθνική νοµοθεσία. Γ. Για τον υπολογισµό της ενίσχυσης θα ληφθούν υπόψη: α. Η δαπάνη για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων κοµποστοποίησης. β. Η δαπάνη για επιπλέον υλικά που επιταχύνουν τη διαδικασία κοµποστοποίησης. γ. Η δαπάνη για τον σχετικό εξοπλισµό θρυµµατισµού κλαδιών και υπολειµµάτων των καλλιεργειών.. Η εξοικονόµηση δαπάνης που προκύπτει από τη χρήση του προϊόντος κοµποστοποίησης αντί των λιπασµάτων ή τα έσοδα από την πώληση του προϊόντος κοµποστοποίησης σε τρίτους, πρέπει να αφαιρούνται. 6. Επενδύσεις για τον καθαρισµό υλικών πολλαπλής χρήσης Α. Η προτεινόµενη δράση στοχεύει στη µείωση χρήσης συµβατικών απορρυπαντικών και βιοκτόνων για τον καθαρισµό και την απολύµανση των επαναχρησιµοποιούµενων µέσων, αποθηκών, κλπ. Η δράση αναµένεται να συµβάλλει: Στην προστασία της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων, λόγω της αποφυγής ρύπανσης µε τα απόνερα καθαρισµού και άλλους ρυπαντές. Β. εσµεύσεις που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις ενίσχυσης: α. Αγορά και χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού για καθαρισµό µε ατµό για απολύµανση. (Οι παραπάνω επενδύσεις θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την παραλαβή της επένδυσης). 10

11 β. Αγορά και χρήση οικολογικών απορρυπαντικών, σε αντικατάσταση των συµβατικών απορρυπαντικών. Η χρήση των οικολογικών απορρυπαντικών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις. Γ. Για τον υπολογισµό της ενίσχυσης θα ληφθούν υπόψη: α. Η δαπάνη για την αγορά του σχετικού εξοπλισµού. β. Οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από την αγορά οικολογικών απορρυπαντικών αντί συµβατικών. Η επιλεξιµότητα περιορίζεται στις ποσότητες που χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά και πρέπει να εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις. 7. Περιβαλλοντικές δράσεις σε σχέση µε τις µεταφορές Α. Οι προτεινόµενες δράσεις αναµένεται να έχουν σαν αποτέλεσµα τη µείωση εκποµπής αερίων θερµοκηπίου και ατµοσφαιρικών ρύπων, µέσω της χρήσης µεταφορικών µέσων για τα προϊόντα εναλλακτικών της οδικής µεταφοράς (πχ τρένο ή πλοίο). Με αυτό τον τρόπο, οι δράσεις αυτές συµβάλλουν: Στην άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών και στη διατήρηση της ποιότητας του αέρα. Β. εσµεύσεις που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις ενίσχυσης: Αντικατάσταση οδικής µεταφοράς των προϊόντων και µεταφορά τους µε τρένο ή πλοίο. Γ. Για τον υπολογισµό της ενίσχυσης θα ληφθεί υπόψη: Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τη χρήση της µεταφοράς, εναλλακτικά µε τρένο ή πλοίο, σε σχέση µε τη δαπάνη από τη χρήση οδικής µεταφοράς. 8. Κατάρτιση, συµβουλές και τεχνική βοήθεια Α. Η εκπαίδευση, οι συµβουλές και η τεχνική βοήθεια µέσω της πρόσληψης εξειδικευµένου προσωπικού ή αγοράς εξειδικευµένων υπηρεσιών που αφορούν την υποστήριξη της εφαρµογής και/ή τη διαχείριση περιβαλλοντικών δράσεων (συµπεριλαµβανόµενης της προετοιµασίας του έργου) δεν θεωρείται ως αυτόνοµη περιβαλλοντική δράση, αλλά ως µία δέσµευση, η οποία µπορεί να συµπληρώνει µια περιβαλλοντική δράση που περιλαµβάνεται στο Εθνικό Πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένων της βιολογικής µεθόδου παραγωγής και της ολοκληρωµένης διαχείρισης της καλλιέργειας. Β. Για να θεωρηθούν επιλέξιµες για ενίσχυση αυτές οι συµπληρωµατικές δεσµεύσεις: α. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνει περιβαλλοντική δράση που απαιτεί συµπλήρωση. β. Η συµπληρωµατική δέσµευση πρέπει να στοχεύει στην ενδυνάµωση των αποτελεσµάτων της εν λόγω δράσης. γ. Οι δραστηριότητες που είναι συνυφασµένες µε τη δέσµευση πρέπει να ανατεθούν σε πρόσθετο (εσωτερικό ή εξωτερικό) εξειδικευµένο προσωπικό. δ. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα πρέπει να επισηµαίνει τα συγκεκριµένα καθήκοντα τα οποία οφείλει να εκτελεί το πρόσθετο εξειδικευµένο προσωπικό. Γ. Για τον υπολογισµό της ενίσχυσης θα ληφθεί υπόψη: Η δαπάνη για την πρόσληψη του πρόσθετου εξειδικευµένου προσωπικού ή της εξειδικευµένης υπηρεσίας.. Παρόµοιες δράσεις δεν είναι επιλέξιµες για ενίσχυση στο µέτρο κατάρτισης και πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συµβουλών που περιλαµβάνονται σε άλλα κεφάλαια της εθνικής στρατηγικής. 11

12 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΟΠ) ΜΕΡΟΣ 1: ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 8 Νοµική έννοια - Απαιτήσεις - Αναγνώριση 1. Νοµική έννοια των ΟΠ : 1.1 Ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ), αναγνωρίζεται κάθε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι..) ή σαφώς οριζόµενο µέρος ενός νοµικού προσώπου µε εµπορική ιδιότητα, το οποίο έχει συσταθεί νόµιµα µε πρωτοβουλία των γεωργών κατά την έννοια του άρθρου 2 του Καν(ΕΚ) 1782/03 του Συµβουλίου, οι οποίοι καλλιεργούν ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος ΙΧ του Καν(ΕΚ) 1234/07 ή/και προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για µεταποίηση. Τέτοια νοµικά πρόσωπα είναι: α. Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις). β. Εταιρείες του Εµπορικού Νόµου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) 1.2 Ως έδρα της ΟΠ, ορίζεται η περιοχή στην οποία η ΟΠ διαθέτει σηµαντικές εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης ή το µεγαλύτερο αριθµό µελών. 2. Απαιτήσεις: 2.1 Οι ΟΠ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 122 και 125 α του Καν.1234/2007 του Συµβουλίου και επιπλέον να συγκεντρώνουν έναν ελάχιστο αριθµό µελών και µια ελάχιστη αξία παραγωγής που διατέθηκε στο εµπόριο, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4 της παρούσας. 2.2 Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται αποκλειστικά για προϊόντα τα οποία προορίζονται για µεταποίηση θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγµατι για µεταποίηση ως εξής : α. Με ετήσιες συµβάσεις µεταξύ της Οργάνωσης Παραγωγών και των µεταποιητικών µονάδων ή µε δέσµευση προµήθειας στην περίπτωση που η ΟΠ είναι και µεταποιητής, οι οποίες θεωρούνται από την ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. ( ΑΑ), που έχει την έδρα της η Οργάνωση Παραγωγών. β. Με την τήρηση εκ µέρους της ΟΠ, αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες των προϊόντων που παρέδωσαν τα µέλη της,σε εκτέλεση των παραπάνω συµβάσεων και µε τον αριθµό της σχετικής σύµβασης αφ ενός και αφ ετέρου τήρηση αρχείου µε τα παραστατικά πώλησης των αντίστοιχων ποσοτήτων προς τις µεταποιητικές µονάδες µε τις οποίες η ΟΠ έχει υπογράψει τις παραπάνω συµβάσεις. 2.3 Μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών, είναι τα νόµιµα µέλη του νοµικού προσώπου που είναι παραγωγοί του προϊόντος /ή των προϊόντων που αφορά η αναγνώριση και τα οποία εγγράφονται στο υποχρεωτικά τηρούµενο µητρώο µελών της ΟΠ. Όσον αφορά τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, τις Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και τις Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, µέλη των Οργανώσεων Παραγωγών είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι νόµιµα µέλη των νοµικών προσώπων που τις συνιστούν και παράγουν το ή τα προϊόντα που αφορά η αναγνώριση. Κάθε γεωργός θα πρέπει να είναι µέλος µόνο σε µια ΟΠ για τα προϊόντα που παράγονται στην εκµετάλλευσή του και καλύπτονται από την απόφαση αναγνώρισης της ΟΠ. Η ελάχιστη διάρκεια συµµετοχής ενός παραγωγού σαν µέλος σε µια ΟΠ καθορίζεται στο καταστατικό του νοµικού προσώπου και στον ειδικό κανονισµό λειτουργίας της ΟΠ και δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος. Στις περιπτώσεις που η ΟΠ υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραµµα ή έχει δεσµευτεί µε υπογραφή συµβάσεων µεταποίησης, ή έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάµει του επιχειρησιακού προγράµµατος σε

13 επιµέρους εκµεταλλεύσεις µελών της ΟΠ ή υπάρχουν άλλες δεσµεύσεις, κανένα µέλος δεν είναι δυνατόν να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εκτός αν η ΟΠ του χορηγήσει σχετική άδεια. Στην περίπτωση που επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί δυνάµει του επιχειρησιακού προγράµµατος σε επιµέρους εκµεταλλεύσεις µελών της Οργάνωσης Παραγωγών, το µέλος µπορεί να αποχωρήσει από την ΟΠ όταν θα έχει αποσβεστεί η επένδυση. Στην περίπτωση που η αποχώρηση γίνει νωρίτερα θα πρέπει να επιστραφεί στην ΟΠ η αποµένουσα αξία της επένδυσης. Μέλος που επιθυµεί να αποχωρήσει από την Οργάνωση Παραγωγών στην οποία ανήκει, υποβάλλει σχετική αίτηση διαγραφής και εντός χρονικού διαστήµατος έξι µηνών από την υποβολή της αίτησης, η ΟΠ υποχρεούται να έχει εκδώσει την σχετική απόφαση διαγραφής. Μέλος ΟΠ, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο αποδεσµεύεται ή διαγράφεται, απαγορεύεται για το έτος που ακολουθεί από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης αποχώρησης διαγραφής του από την σχετική ΟΠ, να γίνει µέλος άλλης Οµάδας Παραγωγών που βρίσκεται σε διαδικασία προαναγνώρισης ή είναι ήδη προαναγνωρισµένη για τα προϊόντα για τα οποία έχει αναγνωριστεί η ΟΠ από την οποία αποχωρεί. 2.4 H διάρθρωση και οι δραστηριότητες της ΟΠ θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα διαλαµβανόµενα στα άρθρα 25 και 28 του καν. 1580/2007. Η δραστηριότητα µιας ΟΠ µπορεί να ανατεθεί υπεργολαβικά, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 29 του καν. 1580/2007 Οι ΟΠ δύνανται να επιτρέψουν σε παραγωγούς µέλη τους, να πωλούν απευθείας στους καταναλωτές, στις εγκαταστάσεις της εκµετάλλευσής τους ή εκτός αυτής ποσοστό όχι µεγαλύτερο του 10% της αξίας παραγωγής τους. 3. Αναγνώριση Ο.Π. (Απαιτήσεις ιαδικασία) 3.1 Η αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών γίνεται εφόσον πληρούνται τα διαλαµβανόµενα στα άρθρα 122, 125 α και 125 β του καν.(εκ) 1234/2007 σε συνάρτηση µε τον ελάχιστο αριθµό µελών και την ελάχιστη αξία της εµπορεύσιµης παραγωγής του Παραρτήµατος 4 της παρούσας. 3.2 Η αξία εµπορεύσιµης παραγωγής που θα ληφθεί υπόψη για την αναγνώριση υπολογίζεται ως η µέση αξία της παραγωγής που διετέθη στο εµπόριο κατά τα τρία προηγούµενα έτη από όλους τους παραγωγούς που είναι µέλη του νοµικού προσώπου τη στιγµή υποβολής της αίτησης. Το στοιχείο της αξίας της εµπορεύσιµης παραγωγής συµφωνεί µε τα αναγραφόµενα στο έντυπο Ε1 που έχει κατατεθεί από κάθε µέλος στην οικεία ΟΥ κατά τα τρία προηγούµενα οικονοµικά έτη από το έτος κατάθεσης της σχετικής αίτησης για αναγνώριση. 3.3 Η διαδικασία αναγνώρισης, ανάκλησης της αναγνώρισης και οποιασδήποτε µεταβολής, γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα Π 36/86 (ΦΕΚ 12 Α /86), 230/91 (ΦΕΚ 86 Α/ ), στα διατηρούµενα σε ισχύ άρθρα του Π.. 614/81 (ΦΕΚ 155 Α /81) καθώς και στα άρθρα 60 και 61 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200 Α/ ) και στο άρθρο 4, παρ. 23, 24, 25, 26 και άρθρο 26, παρ.2. του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ 154/Α/99 ) 3.4 Η αίτηση αναγνώρισης κατατίθεται στη ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ που έχει την έδρα της το νοµικό πρόσωπο. 3.5 Τηρουµένων των αναλογιών, τα ανωτέρω ισχύουν και για την προαναγνώριση των Οµάδων Παραγωγών (Άρθρο 18 της παρούσας). Άρθρο 9 Συγχωνεύσεις Οργανώσεων Παραγωγών Οι Οργανώσεις Παραγωγών µπορούν να συγχωνευτούν µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα συγχωνευτούν και τα νοµικά πρόσωπα στα οποία έχει δοθεί ειδική γεωργική αναγνώριση σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις (ν. 2810/00 και κ.ν. 2190/20). Στην περίπτωση που οι Οργανώσεις Παραγωγών πριν τη συγχώνευση υλοποιούν εγκεκριµένα επιχειρησιακά προγράµµατα έχουν τις παρακάτω δυνατότητες: α. Να εφαρµόσουν τα επιχειρησιακά τους προγράµµατα παράλληλα και χωριστά µέχρι την 1 η Ιανουαρίου του έτους που έπεται το έτος της συγχώνευσης. Γίνεται συγχώνευση των επιχειρησιακών τους προγραµµάτων µε αίτηση τροποποίησης το αργότερο µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου του έτους που πραγµατοποιήθηκε η συγχώνευση, προκειµένου να υλοποιηθεί το νέο συγχωνευµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα από την 1 η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Στην περίπτωση που µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης και η αναγνώριση του νέου νοµικού προσώπου, το νέο νοµικό πρόσωπο µπορεί να υποβάλλει αίτηση επιχειρησιακού προγράµµατος µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου, το οποίο θα εξεταστεί εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης και η αναγνώριση, στα χρονικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας. β. Να ζητήσουν άµεσα τη συγχώνευση των επιχειρησιακών τους προγραµµάτων µε αίτηση τροποποίησής κατά τη διάρκεια του έτους που πραγµατοποιείται η συγχώνευση. 13

14 γ. Για δεόντως δικαιολογηµένους λόγους, µπορούν να συνεχίσουν την παράλληλη εφαρµογή χωριστών επιχειρησιακών προγραµµάτων µέχρι την παράλληλη ολοκλήρωσή τους ή µε την ολοκλήρωση του πρώτου επιχειρησιακού προγράµµατος των συγχωνευµένων ΟΠ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άµεσα αίτηση προς την ιεύθυνση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής, Τµήµα Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και σχετική έγκριση. 14 Άρθρο 10 Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π) Η Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών συνίσταται µε πρωτοβουλία τριών (3) τουλάχιστον αναγνωρισµένων ΟΠ. Η ΕΟΠ ενεργεί εξ ονόµατος των ΟΠ-µελών της και για λογαριασµό τους όσον αφορά οικονοµικά θέµατα και δραστηριοποιείται εν γένει βάσει του άρθρου 125γ του Κανονισµού 1234/2007 του Συµβουλίου. ΜΕΡΟΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΟΠ) Άρθρο 11 Επιχειρησιακά Ταµεία 1. Η σύσταση του επιχειρησιακού ταµείου από τις Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) είναι υποχρεωτική για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος και προϋποθέτει την τήρηση ενός ξεχωριστού λογαριασµού σε ετήσια βάση, ο οποίος µπορεί να είναι τραπεζικός λογαριασµός ή εγγραφή στην ειδική λογιστική που τηρεί η ΟΠ ώστε οι δαπάνες και το εισόδηµά του να δύναται να προσδιοριστούν, να ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν σε ετήσια βάση από εξωτερικούς ελεγκτές. 2. Η χρηµατοδότηση του επιχειρησιακού ταµείου προέρχεται : - από τις χρηµατικές εισφορές των µελών ή από κεφάλαια της ίδιας της ΟΠ (ιδία συµµετοχή) και - από την κοινοτική ενίσχυση. Οι χρηµατικές εισφορές των µελών η των ΟΠ εγγράφονται λογιστικά µέχρι τις 31 εκεµβρίου του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. 3. Το επιχειρησιακό ταµείο χρησιµοποιείται µόνο για τη χρηµατοδότηση του επιχειρησιακού προγράµµατος. 4. Οι ΟΠ υποβάλλουν στην ΑΑ, που έχει την έδρα της η ΟΠ, το αργότερο µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους που προηγείται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος, την αίτηση του επιχειρησιακού ταµείου, ανεξάρτητα αν το επιχειρησιακό πρόγραµµα τροποποιείται ή όχι για το επόµενο έτος. Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ( /νση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής), στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, µεταθέτει την ηµεροµηνία υποβολής των επιχειρησιακών ταµείων. Άρθρο 12 Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ε.Π.) 1. Οι αναγνωρισµένες ΟΠ έχουν τη δυνατότητα υποβολής επιχειρησιακού προγράµµατος διάρκειας τριών έως πέντε ετών το οποίο εφαρµόζεται σε ετήσιες περιόδους (1 η Ιανουαρίου µέχρι 31 η εκεµβρίου) µε ετήσιο ύψος επένδυσης µέχρι το 8,2% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο από την ΟΠ κατά την περίοδο αναφοράς, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 52 και 53 του καν. 1580/2007, για την αξία της παραγωγής και για την περίοδο αναφοράς αντίστοιχα, καθορίζοντας ετήσια περίοδο αναφοράς από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου δύο έτη πριν το έτος έναρξης της υλοποίησης του προγράµµατος. 2. Τα Ε.Π. και οι τροποποιήσεις τους συντάσσονται και υπογράφονται από γεωπόνο σύµφωνα τα προβλεπόµενα στο Π 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α / ). 3. Τα Ε.Π. περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία : 3.1 Περιγραφή της αρχικής κατάστασης µε βάσει τους δείκτες εκκίνησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV, πίνακας 5 - ΚΑΝ.(ΕΚ) 1580/2007, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, πίνακας ε της παρούσας) οι οποίοι πρέπει να υπολογίζονται ως τριετείς µ.ο. και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία θα πρέπει να υπολογισθούν µε στοιχεία έτους. Οι δείκτες που πρέπει να συµπληρωθούν είναι οι εξής :

15 i.η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο από την Ο.Π. ii.αριθµός ενεργών µελών της Ο.Π.(τα µέλη που παραδίδουν προϊόντα στην ΟΠ) iii. συνολική έκταση παραγωγής οπωροκηπευτικών που καλλιεργείται από τα µέλη της ΟΠ. iv. συνολικός όγκος παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο(τόνοι) v. µέση µοναδιαία αξία της παραγωγής που διατέθηκε στο εµπόριο ( i/ iv) vi. ο όγκος παραγωγής, εκ του συνολικού όγκου (iv), που διατίθεται στο εµπόριο και που πληροί τις απαιτήσεις ενός από τα παρακάτω καθεστώτα ποιότητος, σε τόνους : - πιστοποιηµένη βιολογική παραγωγή - παραγωγή προϊόντων προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης - παραγωγή προϊόντων προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης - πιστοποιηµένη ολοκληρωµένη παραγωγή - ιδιωτικά πιστοποιηµένα συστήµατα ποιότητας vii. όγκος παραγωγής που διατέθηκε στο εµπόριο σε τιµή κατώτερη του 80% της µέσης τιµής που έλαβε η ΟΠ viii. αριθµός προσώπων που ολοκλήρωσαν δραστηριότητα ή πρόγραµµα κατάρτισης κατά την τελευταία τριετία ( αριθµός ) ix. αριθµός εκµεταλλεύσεων - µελών της ΟΠ που χρησιµοποιούν υπηρεσίες παροχής συµβουλών (αριθµός ) x. έκταση παραγωγής οπωροκηπευτικών που διατρέχει κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους, δηλαδή επικλινή αγροτεµάχια µε κλίση πάνω από 10%,ανεξάρτητα αν έχουν ληφθεί ή όχι αντιδιαβρωτικά µέτρα (έκταση σε στρεµ ) xi. έκταση παραγωγής οπωροκηπευτικών που αποτελεί αντικείµενο µείωσης της χρήσης ή καλύτερης διαχείρισης των λιπασµάτων (έκταση σε στρ..) xii. έκταση µε οπωροκηπευτικά στην οποία εφαρµόζονται µέτρα εξοικονόµησης νερού (σε εκτάρια) xiii. έκταση βιολογικής παραγωγής φρούτων ή/και λαχανικών (σε εκτάρια) xiv. έκταση ολοκληρωµένης παραγωγής φρούτων ή/και λαχανικών (σε εκτάρια) xv. εκτιµώµενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση θερµοκηπίων ανά είδος πηγής ενέργειας (σε τόνους ή λίτρα ή κυβ. µ.ή kwh ανά τόνο διατεθείσας παραγωγής στο εµπόριο) xvi. εκτιµώµενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας για εσωτερικές µεταφορές (µεταφορές προϊόντων από τις εκµεταλλεύσεις µέλη στην ΟΠ) ανά είδος καυσίµου (λίτρα ή κυβ. µ. ανά τόνο διατεθείσας παραγωγής στο εµπόριο) 3.2 Τους στόχους του Ε.Π, δύο ή περισσότερους από αυτούς που αναφέρονται στην παραγ.1 του άρθρου 103 γ του κανονισµού (ΕΚ) 1234/2007 και συγκεκριµένα : i. Εξασφάλιση του προγραµµατισµού της παραγωγής από ποιοτική και ποσοτική άποψη. ii. Συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην αγορά της παραγωγής των µελών της ΟΠ. iii. Βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και σταθεροποίηση των τιµών παραγωγού. iv. Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. v. Προώθηση της εµπορικής αξίας των προϊόντων. vi. Προώθηση των προϊόντων νωπών ή µεταποιηµένων. vii. Προστασία του περιβάλλοντος. viii. Πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων στην αγορά. 3.3 Λεπτοµερή περιγραφή των µέτρων και των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν καθώς και των µέσων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων κατ έτος εφαρµογής του Ε.Π. 3.4 Τη χρονική διάρκεια του προγράµµατος (3-5 έτη) 3.5 Τον προϋπολογισµό και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των ενεργειών για κάθε έτος εκτέλεσης του προγράµµατος (µορφή excel) συνοδευόµενος µε τις σχετικές προσφορές. 3.6 Τον τρόπο χρηµατοδότησης του προγράµµατος (παραγ.1,ε, άρθρο 61, καν.1580/2007) Για λόγους πέρα από τον έλεγχο της Ο.Π. δαπάνες ενός συγκεκριµένου έτους είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν το αργότερο µέχρι τις 30 Απριλίου του επόµενου έτους. 3.7 Περιλαµβάνουν υποχρεωτικά περιβαλλοντικές δράσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 5 έως 7 της παρούσας. 4. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα συνοδεύονται από: 4.1 Την αίτηση του επιχειρησιακού ταµείου και την απόδειξη της δηµιουργίας του. 4.2 Γραπτή δήλωση της ΟΠ ότι : α) συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στους Καν(ΕΚ) 1234/07 και 1580/07 και β) δεν έχει λάβει ή δεν θα λάβει άµεσα ή έµµεσα οποιαδήποτε άλλη κοινοτική ή εθνική χρηµατοδότηση σχετικά µε δράσεις που ενισχύονται δυνάµει του Καν(ΕΚ) 1580/07. 15

16 5. Τα Ε.Π. δεν περιλαµβάνουν τις µη επιλέξιµες ενέργειες και δαπάνες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII του Καν.1580/ Αναγνωρισµένες Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) δύνανται να υποβάλουν µερικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα το οποίο περιλαµβάνει δράσεις που προσδιορίζονται από τις Οργανώσεις Παραγωγών µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 63 του καν.1580/ Άρθρο 13 Υποβολή και Έγκριση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 1. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα υποβάλλονται στην ΑΑ, που έχει την έδρα της η ΟΠ /ΕΟΠ το αργότερο µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου του έτους που προηγείται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ( /νση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής), στην περίπτωση που κρίνει αναγκαίο, είναι δυνατό να µεταθέσει την ηµεροµηνία υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Στην περίπτωση που ένα νοµικό πρόσωπο ή σαφώς οριζόµενο µέρος του νοµικού προσώπου ή οµάδα παραγωγών υποβάλει αίτηση για αναγνώριση ως ΟΠ, µπορεί συγχρόνως να υποβάλει για έγκριση σχέδιο επιχειρησιακού προγράµµατος. Στην περίπτωση που δεν λάβει αναγνώριση ως Οργάνωση Παραγωγών, το σχέδιο επιχειρησιακού προγράµµατος δεν εξετάζεται. 2. Ο έλεγχος των φακέλων των υποβληθέντων επιχειρησιακών προγραµµάτων (Ε.Π.) γίνεται από πενταµελή επιτροπή η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού του ΥΠΑΑ&Τ σύµφωνα µε το άρθρο 27 της παρούσας. Η πενταµελής αυτή επιτροπή εξετάζει την πληρότητα του φακέλου, την επιλεξιµότητα των ενεργειών και την ύπαρξη των υποδοµών της Ο.Π. που αναφέρονται στο Ε.Π. και εισηγείται σχετικά. Οι εισηγήσεις συνοδευόµενες από τις σχετικές αιτήσεις των αντίστοιχων επιχειρησιακών ταµείων και προγραµµάτων, διαβιβάζονται πριν τις 31 Οκτωβρίου στην αρµόδια ιεύθυνση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑ&Τ. 3.Τα επιχειρησιακά προγράµµατα εγκρίνονται ή απορρίπτονται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται πενταµελής επιτροπή στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΑ&Τ η οποία αποτελείται από: - τον Προϊστάµενο της Γενικής ιεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, ως πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, - τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης ΠΑΠ ενδροκηπευτικής µε τον αναπληρωτή του, - τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης µεταποίησης, τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου µε τον αναπληρωτή του, - τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης εισροών φυτικής παραγωγής µε τον αναπληρωτή του, - τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης προστασίας φυτικής παραγωγής µε τον αναπληρωτή του. Εισηγητής στην επιτροπή είναι ο αρµόδιος προϊστάµενος του Τµήµατος Πυρηνοκάρπων- Μηλοειδών της ιεύθυνσης ΠΑΠ ενδροκηπευτικής. Η εν λόγω επιτροπή εξετάζει τη σκοπιµότητα και την αρτιότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος καθώς και τη συνοχή του µε τους στόχους της εθνικής στρατηγικής και εισηγείται στον Υπουργό για την έκδοση σχετικής απόφασης. 4. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοποιείται µέχρι τις 15 εκεµβρίου του έτους υποβολής της αίτησης στην αρµόδια ΑΑ καθώς και στην ενδιαφερόµενη ΟΠ/ΕΟΠ. Για δεόντως αιτιολογηµένους λόγους η κοινοποίηση αυτή µπορεί να λάβει χώρα το αργότερο µέχρι τις 20 Ιανουαρίου του έτους που έπεται το έτος υποβολής. Άρθρο 14 Τροποποιήσεις επιχειρησιακών προγραµµάτων 1. Οι ΟΠ δύνανται να ζητήσουν τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων τους, συµπεριλαµβανοµένης και της παράτασής τους µέχρι πέντε έτη συνολικά, το αργότερο µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου για να αρχίσουν να ισχύουν από την 1 η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Οι αιτήσεις τροποποίησης συνοδεύονται από δικαιολογητικά τα οποία αναφέρουν το λόγο, τη φύση και τις επιπτώσεις των προτεινόµενων αλλαγών. Οι αιτήσεις τροποποίησης εξετάζονται σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 13 της παρούσας. 2. Με την προϋπόθεση ότι δεν απαξιώνονται οι γενικοί στόχοι του επιχειρησιακού προγράµµατος, οι

17 ΟΠ µπορούν να ζητήσουν κατά τη διάρκεια του έτους υλοποίησης τους, τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων τους, το αργότερο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους. Οι αιτήσεις τροποποίησης κατά τη διάρκεια του έτους εξετάζονται σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 13 της παρούσας, και δύνανται επίσης να περιλαµβάνουν: α. παράταση του επιχειρησιακού προγράµµατος µέχρι πέντε έτη συνολικά, β. αύξηση το πολύ έως 25% του αρχικά εγκεκριµένου ποσού του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στην περίπτωση εν µέρει υλοποίησης του εγκεκριµένου επιχειρησιακού προγράµµατος για το τρέχον έτος δεν απαιτείται τροποποίησή του. 17 Άρθρο 15 ιαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ε.Π 1. Οι Ο.Π. εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των Ε.Π. τους χρησιµοποιώντας κατάλληλους δείκτες από την κοινή δέσµη δεικτών απόδοσης ( άρθρο 126 καν. 1580/2007- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV) 2. Η παρακολούθηση των Ε.Π. ασκείται µε την χρησιµοποίηση: - οικονοµικών δεικτών - δεικτών επιδόσεων και - δεικτών αποτελεσµάτων και αποσκοπεί στην εκτίµηση της προόδου για την επίτευξη των ειδικών στόχων του Ε.Π. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις που η Ο.Π. οφείλει να διαβιβάσει στην εθνική αρχή ( άρθρο 98 παραγ.1 καν. 1580/2007) 3. Η αξιολόγηση αποτελεί µια ξεχωριστή ενδιάµεση έκθεση η οποία ασκείται µε την χρησιµοποίηση κοινών δεικτών : - εκκίνησης - αποτελεσµάτων και - επιπτώσεων και αποσκοπεί στην εξέταση: - του βαθµού χρησιµοποίησης των χρηµατοδοτικών πόρων, - της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του Ε.Π, - της προόδου επίτευξης των γενικών στόχων και - ενδεχοµένως των αποτελεσµάτων των περιβαλλοντικών δράσεων. Η έκθεση της ενδιάµεσης αξιολόγησης επισυνάπτεται στην αντίστοιχη ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 98 παραγ. 1 του καν. 1580/ Οι δείκτες δίνουν συγκεκριµένες ποσοτικές πληροφορίες, όπως φαίνεται παρακάτω: 4.1 Οι δείκτες εισροών: είναι ετήσιοι δείκτες οι οποίοι συµπληρώνονται κάθε έτος υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και αναφέρονται στους οικονοµικούς πόρους που διατίθενται για κάθε µέτρο ή δράση που θα υλοποιηθεί µέσα από το επιχειρησιακό πρόγραµµα. 4.2 Οι δείκτες επιδόσεων: είναι ετήσιοι δείκτες οι οποίοι συµπληρώνονται κάθε έτος υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και «µετρούν» δραστηριότητες που υλοποιούνται άµεσα µέσα από το µέτρο ή τη δράση. Αυτές οι δραστηριότητες είναι το πρώτο βήµα για την υλοποίηση των στόχων του επιχειρησιακού προγράµµατος. 4.3 Οι δείκτες αποτελεσµάτων: είναι δείκτες οι οποίοι κοινοποιούνται εφόσον έχουν εκτιµηθεί τα αποτελέσµατα. Μετρούν τα άµεσα αποτελέσµατα της παρέµβασης στους δικαιούχους δηλαδή στις ατοµικές εκµεταλλεύσεις µελών της ΟΠ ή/και στην ίδια την ΟΠ. Αυτά τα αποτελέσµατα συµβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων. 4.4 Οι δείκτες αντίκτυπου: είναι δείκτες οι οποίοι κοινοποιούνται εφόσον έχει εκτιµηθεί ο αντίκτυπος. Αναφέρονται στα οφέλη του επιχειρησιακού προγράµµατος πέραν των άµεσων αποτελεσµάτων στους δικαιούχους και συµβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων του επιχειρησιακού προγράµµατος. 4.5 Οι δείκτες εκκίνησης: Υπολογίζονται ως µέσος όρος τριετίας. Αν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία τριετίας, υπολογίζονται µε βάση δεδοµένα που συνδέονται τουλάχιστον µε ένα έτος της σχετικής τριετίας Είναι αναγκαίοι για την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης. Αντανακλούν την υφιστάµενη κατάσταση και τις τάσεις κατά την έναρξη της περιόδου προγραµµατισµού (έναρξη 01/01/09). Αναφέρονται σε όλους τους πιθανούς ειδικούς και γενικούς στόχους. Επίσης δίνουν πολύτιµες πληροφορίες που αφορούν: i. Την ανάλυση της αρχικής κατάστασης. ii. Το επίπεδο αναφοράς µε βάση το οποίο θα εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα και ο αντίκτυπος της εθνικής στρατηγικής και του επιχειρησιακού προγράµµατος ή/και

18 iii. Την ερµηνεία των αποτελεσµάτων και του αντίκτυπου της εθνικής στρατηγικής και του επιχειρησιακού προγράµµατος. 5. Κάθε µέτρο ή δράση έχει ως σκοπό να συµβάλλει στην επίτευξη µιας συγκεκριµένης ιεραρχίας τριών επιπέδων στόχων, η οποία περιλαµβάνει α) τους στόχους των επιχειρησιακών προγραµµάτων, β) τους ειδικούς στόχους και γ) τους γενικούς στόχους. Για κάθε µέτρο ή δράση υπάρχουν δείκτες εισροών, επίδοσης, αποτελέσµατος και αντίκτυπου σε αντιστοιχία µε την ιεραρχία των στόχων. Οι δείκτες αυτοί είναι εργαλεία, τα οποία συµβάλλουν στην αξιοποίηση ποσοτικών πληροφοριών χρήσιµων για την αξιολόγηση της προόδου µε την επίτευξη των ειδικών στόχων του επιχειρησιακού προγράµµατος, την εξέταση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητάς του και την πρόοδό του σε σχέση µε τους γενικούς στόχους. Στο παράρτηµα 3 της παρούσας απόφασης, κάθε πίνακας περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α. Το µέτρο ή τη δράση β. Τους επιχειρησιακούς, ειδικούς και γενικούς στόχους που είναι σχετικοί µε το µέτρο ή τη δράση γ. Πίνακες µε τους δείκτες επίδοσης, αποτελέσµατος και αντίκτυπου που αντιστοιχούν στους παραπάνω στόχους. 18 Άρθρο 16 Χρηµατοδότηση Ε.Π. 1. Κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση των Ε.Π. ( άρθρο 103δ καν.1234/2007) 1.1. Το µέγιστο ετήσιο ύψος των επενδύσεων (δαπανών) που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ένα Ε.Π. από µια Ο.Π ανέρχεται στο 8,2% της αξίας της παραγωγής που διετέθη στο εµπόριο από την ΟΠ την περίοδο αναφοράς Η κοινοτική ενίσχυση στα ανωτέρω Ε.Π. ανέρχεται στο 50% των δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί ή στο 4,1% της αξίας της παραγωγής που διετέθη στο εµπόριο από την ΟΠ την περίοδο αναφοράς Η ανωτέρω οικονοµική ενίσχυση από το 4,1% µπορεί να αυξηθεί στο 4,6%, υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1% χρησιµοποιείται αποκλειστικά για µέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων Η κοινοτική ενίσχυση γίνεται 100% στην περίπτωση των αποσύρσεων οπωροκηπευτικών από την αγορά που διατέθηκαν µε δωρεάν διανοµή Μετά από σχετική αίτηση της ενδιαφερόµενης ΟΠ το ποσοστό του 50% της κοινοτικής ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι και 60% όταν ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα ή µέρος επιχειρησιακού προγράµµατος πληροί τουλάχιστον µια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. υποβάλλεται από περισσότερες της µιας ΟΠ της κοινότητας που λειτουργούν σε διαφορετικά Κράτη-Μέλη για διεθνικές ενέργειες, β. υποβάλλεται από µια ή περισσότερες ΟΠ για ενέργειες που υλοποιούνται σε επίπεδο διεπαγγελµατικής οργάνωσης, γ. καλύπτει αποκλειστικά την παροχή ειδικής στήριξης για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων (Καν(ΕΚ) 2092/91), δ. είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισµένη ΟΠ που έχει συγχωνευτεί µε άλλη αναγνωρισµένη ΟΠ, ε. είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισµένη ΕΟΠ, στ. υποβάλλεται από ΟΠ σε Κράτη Μέλη στα οποία η παραγωγή οπωροκηπευτικών που διατίθεται στο εµπόριο µέσα από τις ΟΠ του τοµέα αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 20% της συνολικής παραγωγής, ζ. καλύπτει αποκλειστικά ειδική στήριξη για δράσεις προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών µε στόχο τα παιδιά στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 2. Εθνική χρηµατοδοτική ενίσχυση( άρθρο 103ε καν.1234/2007, άρθρο κ.1580/07) 2.1. Οι ΟΠ δύνανται να επωφεληθούν εθνικής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις περιφέρειες της Χώρας, στις οποίες ο βαθµός οργάνωσης των παραγωγών είναι ιδιαίτερα χαµηλός (ΟΠ και οµάδες παραγωγών της συγκεκριµένης περιφέρειας έχουν διαθέσει στο εµπόριο λιγότερο από το 20% (αρθ.93 κ.1580) της µέσης αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών κατά τα τρία από τα τέσσερα προηγούµενα έτη), µε την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει σχετικό αίτηµα. Η εθνική αυτή

19 συνδροµή, κατ ανώτατο όριο, δύναται να ισούται µε το 80% των χρηµατικών εισφορών των µελών (ή της ΟΠ) στο επιχειρησιακό ταµείο. Η εθνική χρηµατοδοτική ενίσχυση προστίθεται στο επιχειρησιακό ταµείο. Η /νση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής εκδίδει συµπληρωµατική απόφαση έγκρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος που αφορά την επιπλέον δαπάνη για το συγκεκριµένο έτος υλοποίησης. Η εν λόγω εθνική ενίσχυση είναι δυνατόν να επιστρέφεται στο κράτος µέλος από την κοινότητα, σε ποσοστό 60% (άρθρο 96 καν.1580/07) για τις περιφέρειες του κράτους µέλους στις οποίες οι Ο.Π. διαθέτουν στο εµπόριο λιγότερο από το 15% της αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών και στις οποίες η παραγωγή οπωροκηπευτικών αντιστοιχεί στο 15% τουλάχιστον της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους. (άρθρο 103ε καν.1234/2007) 2.2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η περιφέρεια καθορίζεται στο επίπεδο του Νοµού Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης δεν εφαρµόζονται στην εθνική χρηµατοδοτική συνδροµή Η εθνική χρηµατοδοτική συνδροµή στα επιχειρησιακά προγράµµατα εγκρίνεται, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον τακτικό προϋπολογισµό. Η σχετική ενίσχυση κατανέµεται αναλογικά στα επιχειρησιακά ταµεία στη βάση των αιτήσεων των ΟΠ. Οι σχετικές αιτήσεις των ΟΠ περιλαµβάνουν: α. Το αιτούµενο ποσό της εθνικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στο επιχειρησιακό ταµείο. β. Απόδειξη για τις εισφορές των µελών ή της ΟΠ στο επιχειρησιακό ταµείο Οι ΟΠ, οι οποίες επιθυµούν να υποβάλλουν αίτηση για εθνική χρηµατοδοτική ενίσχυση θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού τους προγράµµατος µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14 της παρούσας Η καταβολή της εθνικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στην ΟΠ γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που καταβάλλεται η ενίσχυση στα επιχειρησιακά ταµεία για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος. 3. Καταβολή της ενίσχυσης 3.1 Χορήγηση ενίσχυσης ή εξόφληση του υπόλοιπου ποσού Ε.Π.: (άρθρο 70 κ.1580/2007) Οι ΟΠ υποβάλλουν στην αρµόδια ΑΑ σχετική αίτηση ενίσχυσης το αργότερο µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. Η ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. Οι αιτήσεις ενίσχυσης περιλαµβάνουν και τις δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν µέχρι την 30 η Απριλίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος, για λόγους πέρα από τον έλεγχο της Ο.Π. Εάν οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβληθούν µετά τις 15 Φεβρουαρίου, η ενίσχυση µειώνεται 1% για κάθε µέρα καθυστέρησης, εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει ανάγκη διεκπεραίωσης ελέγχων και εφόσον η ενίσχυση καταβληθεί µέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. Οι αιτήσεις ενίσχυσης συνοδεύονται από δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν : α. την αιτούµενη ενίσχυση β. την αξία της παραγωγής που έχει διατεθεί στο εµπόριο την περίοδο αναφοράς γ. τις χρηµατοδοτικές εισφορές των µελών ή/και της ΟΠ στο επιχειρησιακό ταµείο δ. τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος ε. τις δαπάνες που αφορούν την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων µε κατανοµή ανά δράση στ. την αναλογία του επιχειρησιακού ταµείου που δαπανήθηκε για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων µε κατανοµή ανά δράση ζ. τη συµµόρφωση ότι: αα) οι δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων αντιστοιχούν το ανώτερο στο 1/3 του επιχειρησιακού ταµείου, ββ) το επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνει περιβαλλοντικές δράσεις και γγ) το ποσοστό της κοινοτικής ενίσχυσης είναι σύµφωνο µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 της παρούσας. η. γραπτή δήλωση του υπεύθυνου της ΟΠ ότι δεν έχει χορηγηθεί διπλή κοινοτική ή εθνική χρηµατοδότηση σχετικά µε τα µέτρα ή/και ενέργειες που δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων θ. σε περίπτωση αίτησης ενίσχυσης των κατ αποκοπή ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 82 (έξοδα µεταφοράς για δωρεάν διανοµή ) και 83 (έξοδα διαλογής & συσκευασίας για δωρεάν διανοµή) του καν(εκ) 1580/07, απόδειξη της υλοποίησης της σχετικής δράσης ι. η αίτηση ενίσχυσης µε όλα τα δικαιολογητικά προωθείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ µε ευθύνη της ΑΑ το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. 19

20 3.2 Προκαταβολή τµήµατος της ενίσχυσης : ( άρθρο 72 κ.1580/07) Οι ΟΠ υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια ΑΑ κατά τους µήνες Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέµβριο για προκαταβολή τµήµατος της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην προβλεπόµενη δαπάνη δεδοµένου έτους για την τετράµηνη περίοδο που αρχίζει το µήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Οι προκαταβολές καταβάλλονται στην ενδιαφερόµενη ΟΠ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τον όρο ότι: α. Έχει συσταθεί εγγύηση ίση µε το 110% του αιτούµενου ποσού της προκαταβολής όπως προβλέπεται στον κανονισµό 2220/85. β. Το αιτούµενο συνολικό ποσό των προκαταβολών δεν µπορεί να υπερβεί το 80% του ποσού που έχει αρχικά εγκριθεί για το συγκεκριµένο έτος. γ. Έχουν καταβληθεί οι οικονοµικές εισφορές στο επιχειρησιακό ταµείο για το ύψος της ενίσχυσης. δ. Προηγούµενες προκαταβολές έχουν πράγµατι δαπανηθεί. Οι αιτήσεις αποδέσµευσης των εγγυήσεων µπορούν να υποβληθούν κατά τη διάρκεια του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. Οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται µέχρι το 80% του ποσού των προκαταβολών. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης της κύριας απαίτησης ή σε περίπτωση σοβαρών παρατυπιών που αφορούν τη µη συµµόρφωση µε τον Καν(ΕΚ) 1234/07 ή τη διπλή χρηµατοδότηση της ίδιας δράσης ή άλλου σοβαρού λόγου, η εγγύηση καταπίπτει. 3.3 Καταβολή τµήµατος της ενίσχυσης (µερική πληρωµή) ( άρθρο 73 κ.1580/07) Οι ΟΠ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια ΑΑ για καταβολή τµήµατος της ενίσχυσης (µερική πληρωµή) που αντιστοιχεί σε υλοποιηθείσες δαπάνες οι οποίες προκύπτουν από το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Αιτήσεις για µερική πληρωµή µπορούν να υποβληθούν µέχρι τρεις το έτος. Το ελάχιστο ποσό για το οποίο οι ΟΠ µπορούν να αιτηθούν µερικές πληρωµές είναι Το συνολικό ποσό των πληρωµών µε βάση τις αιτήσεις για την καταβολή µέρους της ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβεί το 80% του ποσού που έχει εγκριθεί ή των πραγµατικών δαπανών για ένα συγκεκριµένο έτος, ανάλογα µε το ποιό ποσό είναι µικρότερο. Τηρουµένων των αναλογιών, για την εκκαθάριση της δαπάνης ισχύει η παράγραφος 3.1 του παρόντος άρθρου. 20 Άρθρο 17 Σχέση µε το πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ( άρθρο 60 κ.1580/07) 1. εν θεωρούνται επιλέξιµες µέσα από τα επιχειρησιακά προγράµµατα, επενδύσεις οι οποίες ενισχύονται από την ΚΟΑ οπωροκηπευτικών και περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριµένα δεν ενισχύονται : α. Επενδύσεις, στις περιοχές των νησιών Αιγαίου και Ιονίου πελάγους µε λιγότερους από κατοίκους. β. Επενδύσεις που περιλαµβάνονται στο µέτρο «εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και έχουν συνολικό προϋπολογισµό ίσο ή µικρότερο του ποσού των κατ έτος επιχειρησιακού προγράµµατος. γ. Επενδύσεις που περιλαµβάνονται στο µέτρο «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων» και έχουν συνολικό προϋπολογισµό ίσο ή µεγαλύτερο του ποσού των κατ έτος επιχειρησιακού προγράµµατος. δ. Η βιολογική µέθοδος και η ολοκληρωµένη διαχείριση της παραγωγής που αφορούν στις καλλιέργειες των επιτραπέζιων σταφυλιών µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας , και των αρωµατικών φυτών. 2. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας και η αποφυγή των επικαλύψεων των δράσεων µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Για το λόγο αυτό: α. διενεργούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. β. οι υποβαλλόµενοι φάκελοι για να ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης κοινοποιούνται στη /νση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής που χειρίζεται τα θέµατα της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών. γ. Η /νση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής κοινοποιεί στις Υπηρεσίες της Αγροτικής Ανάπτυξης, τις αποφάσεις έγκρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων, νέων και τροποποιήσεων.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ε. Μπουσίου /νση: Αχαρνών 2 Τηλέφωνο: 210-2124208 Fax: 210-5246258 E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΒ-9ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΒ-9ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 402/6634 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6057/165528 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6055/165510 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

8.2 Περιγραφή του Μέτρου Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση Άρθρο 27 και Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6059/165540 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6064/165568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β491Β-ΘΜΣ. Αθήνα, 03/05/2012 Αριθ. Πρωτ.: 644/51838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: Β491Β-ΘΜΣ. Αθήνα, 03/05/2012 Αριθ. Πρωτ.: 644/51838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1176/27357 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 380/5792 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του Tμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Ιστιαία 25-10-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 144/5138 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ-ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6050/165491 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6048/165487 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά 1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εγκρίθηκε με την Απόφαση C(2015) 7415/23-10-2015 Με δημόσια δαπάνη 523.406.309 - κοινοτική συμμετοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 14.07.2011 Αριθ. Πρωτ.: 177145 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Κύμη 3-12-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -Αναρτητέα στο διαδίκτυο- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6743/155668 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 14 Μαϊου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45693 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών» 1 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 22 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aρ. πρωτ.: 3672/109689 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΜΗΛΟΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Παύλος. Πέζαρος, Σωτήρης Κουτσοµήτρος ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Θέµατα 1. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η εξέλιξή

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΦΕΚ: 99/Β /24-01-2017 Αθήνα: 17-01-2017

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: 3 η 7.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 7-9-05 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Αριθ. Πρωτ: 7751 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Οργάνωσης Παραγωγών "ΑΣ Κουντούρας" της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για τα έτη 2011-2013»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΣ Κουντούρας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για τα έτη 2011-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/01/11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 136275 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ-ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας

α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα Αθήνα,13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Aθήνα, 26-04-2017 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 1195/45928 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Πώς μπορεί να καλυφθεί η απουσία του κράτους; Κρίνα Μπελεάν Δικηγόρος ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντολόγος, MSc Στην Ελλάδα, οι κατ εξοχήν αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Εισαγωγή Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις 11 και 12 Ιουνίου 2007 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 1. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑΑ 2007-2013): Έγγραφο το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάλογο με την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR 6.3.2013 B7-0079/124 124 Αιτιολογική σκέψη 21 (21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει καταστεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 2 / 8 /2004 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 130291 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 15/2/2005 Α.Π.:1541 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 20 (α) (i) και 21 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Σηµείο Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006.

Άρθρα 20 (α) (i) και 21 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Σηµείο Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006. ** Ο δείκτης αναφέρεται σε Μέτρα, τα οποία δεν προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ της Ελλάδας. 5.3.1.1. Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 588/84291 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΪΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.8 : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα