ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος Αριθμ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Μιχαήλ Ι. Τσάτσος Χειρουργός Οφθαλμίατρος ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβλήθηκε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

2

3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πρόεδρος: Καθηγητής Ν. Ντόμπρος Τριμελής Επιτροπή Γεωργιάδης Νικόλαος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας Δημητρακούλιας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας Ζιάκας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας Επταμελής Επιτροπή Γεωργιάδης Νικόλαος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας Λάκε Συμεών, Καθηγητής Οφθαλμολογίας Οικονομίδης Παναγιώτης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας Δημητρακούλιας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας Κώνστας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας Τζιρής Νικόλαος. Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Ζιάκας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας

4

5 Στους δασκάλους και στους γονείς μου

6

7 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ I. ΠΡΟΛΟΓΟ ελίδερ 1-3 II. ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ελίδερ Οπιζμόρ ελίδα Δπιδημιολογία ελίδερ Κλινικά σαπακηηπιζηικά ελίδερ Ηζηολογική εικόνα ελίδερ Δξέλιξη ελίδερ Θεπαπεία ελίδερ III. ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ελίδερ ΚΟΠΟ ελίδα ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ελίδερ ΤΕΖΣΖΖ ελίδερ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ελίδερ Αθαίπεζη πενηαγώνος Έξυ πλάγια κανθόλςζη Ζμικςκλικόρ κπημνόρ Σαπζοεπιπεθςκοηικόρ κπημνόρ Αθαίπεζη και αποκαηάζηαζη όγκυν έζυ και έξυ κανθού Αποκαηάζηαζη ελλείμμαηορ ζε δεύηεπο σπόνο καηόπιν ελέγσος καηετςγμένος δείγμαηορ Πλαζηική Ε ΚΡΤΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ελίδερ ΗΜΗΚΟΤΗΜΟΓΖ ελίδερ ΦΧΣΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ελίδερ IV. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ελίδερ V. ΠΔΡΗΛΖΦΖ SUMMARY ελίδερ VI. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ελίδερ

8

9 Η. ΠΡΟΛΟΓΟ 1

10

11 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ζπλερήο αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο, ε αχμεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ελαζρφιεζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε ηε δηαηήξεζε κηαο ειθπζηηθήο εκθάληζεο ειηνθακέλνπ δέξκαηνο, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξνπζκάησλ θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο. Σα ζηνηρεία ηνπ Ακεξηθαληθνχ Ηδξχκαηνο Καξθίλνπ δείρλνπλ αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ κε κειαλσκαηηθψλ θαξθίλσλ ηνπ δέξκαηνο θαηά 15 κε 20% ζε ζρέζε κε ηα θξνχζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ κφλν κηα δεθαεηία λσξίηεξα. Γεδνκέλεο ηεο ζρέζεο ησλ βαζηθνθπηηαξηθψλ θαξθηλσκάησλ θαη ηεο έθζεζεο ζην ήιην, δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ην 90% ησλ ΒΚΚ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ηξαρήινπ κε 10% απηψλ λα εκθαλίδεηαη ζηα βιέθαξα. Πνηθίιεο θαη λεφηεξεο ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη έρνπλ επηζηξαηεπηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηδεκίαο ησλ ΒΚΚ ηεο πεξηνθζαικηθήο ρψξαο. Νέεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο αθαίξεζεο ΒΚΚ έρνπλ αλαπηπρζεί φπσο ε ζηαδηαθή εθηνκή κε ηζηνινγηθφ έιεγρν ησλ πεξηζσξίσλ θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο απνθαηάζηαζεο αθφκα θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ βιεθάξνπ φπσο ην ηαξζνεπηπεθπθνηηθφ κφζρεπκα κε θηλεηνπνίεζε ηνπ ζθηθηήξνο κπφο ηνπ βιεθάξνπ πνπ έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο απνθαηάζηαζεο ηεο φξαζεο, πξάγκα πνιχ ζεκαληηθφ κε ηνπο ζεκεξηλνχο γξήγνξνπο ξπζκνχο δσήο. Με ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο φπσο ε αθαηξεηηθή θξπνζεξαπεία πνπ επηηξέπεη ηνλ ηζηνινγηθφ έιεγρν ηνπ φγθνπ, ε θσηνδπλακηθή ζεξαπεία πνπ πξνζθέξεη άξηζηα θνζκεηηθά απνηειέζκαηα θαη ε ρξήζε θξέκαο ηκηθνπηκφδεο 5% πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα αγσγήο ζην ζπίηη, έρνπλ δείμεη πνιχ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. ηε κειέηε καο ρξεζηκνπνηήζακε φιεο ηεο ζχγρξνλεο δηαζέζηκεο ηερληθέο αθαίξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ΒΚΚ ηεο πεξηνθζαικηθήο ρψξαο, ζπδεηήζακε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θάζε κεζφδνπ θαη δεκηνπξγήζακε έλαλ ζχγρξνλν αιγφξηζκν γηα ηε ζεξαπεία ησλ ΒΚΚ ησλ βιεθάξσλ. 2

12 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή Οθζαικνινγίαο θ. Νηθφιαν Γεσξγηάδε γηα ην ζπλερέο ελδηαθέξνλ ηνπ ηφζν γηα ηελ πξφνδν ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο φζν θαη ηεο κεηεθπαίδεπζήο κνπ. Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ απέξαληε επγλσκνζχλε κνπ ζηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή Οθζαικνινγίαο θ. Νηθφιαν Γεκεηξαθνχιηα γηα ηηο πάληνηε εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπ θαη ζηνλ επίθνπξν θαζεγεηή Οθζαικνινγίαο θ. Νηθφιαν Εηάθα γηα ηε αδηάθνπε ζπκπαξάζηαζε ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ κειέηεο θαη ηεο ησξηλήο κεηεθπαίδεπζήο κνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φιν ην πξνζσπηθφ ησλ παζνινγναλαηνκηθψλ εξγαζηεξίσλ κε ηα νπνία ζπλεξγάζηεθα γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. Δπίζεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ ιέθηνξα Γεξκαηνινγίαο θα Έιελα σηεξίνπ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία καο θαη ηελ αδηάθνπε ζπκπαξάζηαζή ηεο. Σέινο, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηε ζπλερή εζηθή θαη επηζηεκνληθή ζπκπαξάζηαζε ησλ γνληψλ κνπ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθφηεηαο θαη εμεηδίθεπζήο κνπ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο. 3

13 ΗΗ. ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 4

14

15 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξψηε πεξηγξαθή Βαζηθνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο έγηλε ην 1852 απφ ηνλ Dr Arthur Jacob, έλαλ Ηξιαλδφ νθζαικίαηξν, ν νπνίνο πεξηέγξαςε έλα έιθνο βιεθάξσλ πνπ επεθηεηλφηαλ ζηνλ θφγρν, ηνλ νθζαικφ θαη ηκήκα ηνπ πξνζψπνπ. 1.1 Οξηζκφο Σν βαζηθνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα (ΒΚΚ) νξίδεηαη σο έλαο αξγά αλαπηπζζφκελνο, ηνπηθά επεθηεηλφκελνο θαθνήζεο επηδεξκηθφο φγθνο ηνπ δέξκαηνο, ν νπνίνο πξνζβάιιεη θπξίσο άηνκα ηεο θαπθάζηαο θπιήο (Telfer et al, 1999). Απηφο ν θαθνήζεο φγθνο είλαη ηνπηθά δηεηζδπηηθφο, επηζεηηθφο θαη θαηαζηξνθηθφο αιιά κε κηθξή ηθαλφηεηα λα θάλεη κεηαζηάζεηο. Ζ αηηία απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ είλαη φηη ηα θαξθηληθά θχηηαξα δελ δηαπεξλνχλ ην ζηξψκα ηνπ δέξκαηνο. Όηαλ ηα θαξθηληθά θχηηαξα ελαπνηεζνχλ ζε απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο, δελ πνιιαπιαζηάδνληαη, νχηε απμάλνληαη, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο αλαπηπμηαθψλ παξαγφλησλ (Growth Factors) πξνεξρφκελσλ απφ ην ζηξψκα ηνπ φγθνπ. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα βαζηθνθπηηαξηθά θαξθηλψκαηα πνπ δείρλνπλ ζεκάδηα έιιεηςεο δηαθνξνπνίεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κεηά απφ αλεπαξθή αθηηλνζεξαπεία. Σν βαζηθνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ζπλήζσο πξνέξρεηαη κφλνλ απφ ηελ επηδεξκίδα θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχζζεη ζπιάθνπο ηξηρψλ. Οη πεξηζζφηεξεο βιάβεο ειέγρνληαη εχθνια κε πιεηάδα ρεηξνπξγηθψλ ηερληθψλ ή κε θξπνζεξαπεία. νβαξά πξνβιήκαηα κπνξνχλ φκσο λα πξνθχςνπλ κε βαζηθνθπηηαξηθά θαξθηλψκαηα εκθαληδφκελα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ πξνζψπνπ φπσο γχξσ απφ ηα κάηηα, ζηηο ξηλνρεηιηθέο αχιαθεο, γχξσ απφ ην θαλάιη ηνπ σηφο ή ζηελ νπίζζηα σηηαία αχιαθα. απηέο ηηο εζηίεο ν φγθνο κπνξεί λα εηζβάιιεη βαζηά, πξνθαιψληαο εθηεηακέλε θαηαζηξνθή κπψλ θαη νζηψλ αθφκα θαη λα δηεηζδχζεη ζηε ζθιεξά κήληγγα. απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα επέιζεη ζάλαηνο απφ αηκνξξαγία δηαβξσκέλσλ αγγείσλ ή θιεγκνλή (κεληγγίηηδα). 5

16 1.2 Δπηδεκηνινγία Σν βαζηθνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα (ΒΚΚ) απνηειεί ηνλ ζπρλφηεξν θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ άλζξσπν (Telfer et al, 1999; Preston DS and Stern RS, 1992; Miller SJ, 1991). Πεξίπνπ 90% εκθαλίδεηαη ζην θεθάιη θαη ζην ιαηκφ θαη 10% απηψλ πξνζβάιινπλ ηα βιέθαξα (Salomon et al, 2004; Goldberg DP, 1997; Duong HQ, 2001; Green A,1992). Οη πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην θαη ηνλ ηχπν ηνπ δέξκαηνο. Σα άηνκα κε αλνηρηφ θσηφηππν θπξίσο θσηφηππν Η θαη ΗΗ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ ηνλ φγθν (Marks R, 1995). Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε κφλε αηηία ηνπ βαζηθνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο. Πνιιά βαζηθνθπηηαξηθά θαξθηλψκαηα δελ εκθαλίδνληαη ζηα ζεκεία κέγηζηεο έθζεζεο ζηνλ ήιην, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηα βιέθαξα θαη ζηνλ έζσ θαλζφ. Σν βαζηθνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα κπνξεί επίζεο λα εκθαληζηεί ζε ζεκεία παιαηψλ ηξαπκάησλ φπσο ζε νπιέο εγθαπκάησλ. Πνιιαπιά βαζηθνθπηηαξηθά θαξθηλψκαηα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζην δέξκα αζζελψλ πνπ έπαηξλαλ άιαηα αξζεληθνχ. Ζ επίπησζε ηνπ βαζηθνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην θαη ην θιίκα. Κάζε ρξφλν θαηλνχξγηα πεξηζηαηηθά ζεκεηψλνληαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. ηηο Ζ.Π.Α έρεη αλαθεξζεί εηήζηα επίπησζε ζε 730 αλά θαηνίθνπο θαηά έηνο (Soleyman et al, 2008). ηελ Απζηξαιία ε επίπησζε θπκαίλεηαη κεηαμχ πεξηπηψζεσλ αλά θαηνίθνπο θαηά έηνο (1-2%) θαη κηα επξσπατθή κειέηε έδεημε επίπησζε 132 πεξηπηψζεσλ αλά θαηνίθνπο θαηά έηνο. Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο ζε πιεζπζκνχο πνπ θαηνηθνχλ ζε εχθξαηα θιίκαηα έδεημε απμεκέλε επίπησζε βαζηθνθπηηαξηθνχ θαξθίλνπ. ηελ Διβεηία (εχθξαην θιίκα) κηα κειέηε έδεημε ζηαζεξή αχμεζε ηεο επίπησζεο ησλ βαζηθνθπηηαξηθψλ θαξθηλσκάησλ 2,6 % αλά έηνο απφ ην 1976 κέρξη ην 1990 (Allali et al, 2005). Ο πην ζεκαληηθφο αηηηνινγηθφο παξάγνληαο είλαη ε ρξφληα έθζεζε ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία (έθζεζε ζηνλ ήιην, ππεξβνιηθή ρξήζε solarium, θσηνζεξαπεία, αθηηλνζεξαπεία), αλ θαη ε απμεκέλε ειηθία, ην αλδξηθφ θχιν θαη ε 6

17 ηάζε γηα εκθάληζε θαθίδσλ απνηεινχλ επίζεο αλαγλσξηζκέλνπο επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο (Gilbody et al, 1994; Gilde 2006)). ΒΚΚ κπνξεί επίζεο λα εκθαληζηεί ζην ζχλδξνκν βαζηθνθπηηαξηθνχ ζπίινπ (Gorlin s syndrome) θαη ζε νξγαλνεηδείο ζπίινπο. Σν ζχλδξνκν βαζηθνθπηηαξηθνχ ζπίινπ (Gorlin s syndrome) είλαη κηα επηθξαηνχζα απηνζσκαηηθή θαηάζηαζε ραξαθηεξηδνκέλε απφ αλαπηπμηαθέο ζθειεηηθέο δηαηαξαρέο (ηδηαίηεξα δπγσκαηηθψλ, γλάζσλ, ζπνλδχισλ) θαη ηελ εκθάληζε πνιιαπιψλ βαζηθνθπηηαξηθψλ θαξθηλσκάησλ. Μεηαιιάμεηο ζε αζζελείο κε ζχλδξνκν βαζηθνθπηηαξηθνχ ζπίινπ έρνπλ εληνπηζζεί ζην γνλίδην ηνπ ρξσκνζψκαηνο 9 πνπ επζχλεηαη γηα ηελ απφπησζε (πξνγξακκαηηζκέλνο θπηηαξηθφο ζάλαηνο). Σν γνλίδην απηφ θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζσζηή εκβξπτθή αλάπηπμε θαη ζηελ θαξθηληθή θαηαζηνιή (Johnson et al, 1996). Ζ κειαρξσκαηηθή μεξνδεξκία (Xeroderma pigmentosum) είλαη κηα ζπάληα απηνζσκαηηθή ππνιεηπφκελε δηαηαξαρή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβνιηθή επαηζζεζία ζηνλ ήιην θαη ειαηησκαηηθφ κεραληζκφ επηδηφξζσζεο ηεο βιάβεο ηνπ DNA ζηα δεξκαηηθά θχηηαξα εμαηηίαο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (Nerad JA and Whitaker DC, 1988). Ο φγθνο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηαδήπνηε ειηθία αιιά ε ζπρλφηεηα - επίπησζε ηνπ ΒΚΚ απμάλεηαη ζεκαληηθά κεηά ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ. Ζ επίπησζε ηνπ ΒΚΚ θαίλεηαη λα απμάλεηαη ζε λεαξφηεξα άηνκα, πηζαλφηαηα εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο έθζεζεο ζηνλ ήιην (Walberg P and Skog E, 1994). Ο ζπρλφηεξνο θιηληθφο ηχπνο πνπ παξαηεξείηαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία είλαη ην νδψδεο ΒΚΚ (60%) ελψ ζε ρψξεο κε πιεζπζκφ θαηά πιεηνλφηεηα ιεπθφ θαη κε κεγάιε δηάξθεηα ειηνθάλεηαο φπσο ε Απζηξαιία, ν επηθαλεηαθφο ηχπνο ΒΚΚ είλαη ν ζπρλφηεξνο (Staples et al, 1998). 1.3 Κιηληθά Υαξαθηεξηζηηθά Ζ αξρή ηεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ρακεινχ θηλδχλνπ θαη πςεινχ θηλδχλνπ βαζηθνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο έρεη πεξηγξαθεί γηα λα βνεζήζεη ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο. Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ πεξηιακβάλνπλ: ην κέγεζνο ηνπ φγθνπ, ηνλ ηχπν θαη ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη, ηα φξηα ηνπ φγθνπ, ηνλ ηζηνινγηθφ ηνπ ηχπν θαη ηελ αλνζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο (Πίλαθαο 1.1). 7

18 Υακεινχ Κηλδχλνπ Τςεινχ Κηλδχλνπ Σχπνο Δπηθαλεηαθφ νδψδεο θιεξνδεξκνεηδέο, Μεηαηππηθφ Δληφπηζε Μέζν πξφζσπν Μέγεζνο <2 cm >2 cm Ηζηνινγηθφο Σχπνο Γηαθνξνπνηεκέλν Αδηαθνξνπνίεην Πνξεία Πξσηνγελέο Τπνηξνπηάδνλ Αλνζνινγηθή Καηάζηαζε Φπζηνινγηθή Αλνζνθαηαζηνιή Πίλαθαο 1.1. Υακεινχ θαη Τςεινχ θηλδχλνπ βαζηθνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα Κιηληθέο Μνξθέο 1) Οδψδεο BΚΚ Δληνπίδεηαη θπξίσο ζην πξφζσπν. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζθιεξά, επεξκέλα ιεπθνξφδηλα ή θηηξηλφθαηα νδίδηα, κε εκηδηαθαλή επηθάλεηα, πνπ δηειαχλεηαη απφ επξπαγγείεο θαη ζπρλά απφ κειαρξσκαηηθέο γξακκψζεηο (Δηθφλα 1.1). Δηθφλα 1.1) Οδψδεο Βαζηθνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα 8

19 2) Οκαιφ νπισηηθφ BΚΚ Δληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ θξνηαθηθή πεξηνρή θαη ζηηο παξεηέο. Αξρίδεη σο κηα κηθξή, ξφδηλε, επίπεδε βιαηίδα, κε επξπαγγείεο ζηελ επηθάλεηα. Δπεθηείλεηαη βξαδέσο πεξηθεξηθά θαη ζρεκαηίδεη κηα πιάθα κε επεξκέλε πεξηθέξεηα, πνπ θαηά ηφπνπο έρεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο πέξιεο. ην θέληξν ειθνχηαη θαη ζηε ζπλέρεηα νπινπνηείηαη. Φειαθεηηθά ππάξρεη κηα ειαθξηά δηήζεζε. 3) Διθσηηθφ BΚΚ Απφ ηελ αξρή ππάξρεη έλα κηθξφ έιθνο ζηξνγγπινχ ζρήκαηνο, αλζεθηηθφ ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπηθέο ζεξαπείεο, εληνπηζκέλν ζπλήζσο ζην πηεξχγην ηεο ξηλφο ή ζηηο παξεηέο. Έρεη νκαιά, εξπζξά, απφηνκα ηεηκεκέλα ρείιε θαη δηεζεκέλν, θνθθησκαηψδε ππζκέλα. Υσξίο ζεξαπεία επεθηείλεηαη πξνο ην βάζνο θαη ηελ πεξηθέξεηα. Καηαζηξέθεη βξαδέσο θαη ζπλερψο φρη κφλν ην δέξκα, αιιά θαη ηνπο ππνθείκελνπο ηζηνχο (πεξηηνλίεο, κχεο) θαη κεξηθέο θνξέο ηα νζηά (δηαβηβξψζθνλ επηζειίσκα). Δπηβαξπληηθνί παξάγνληεο είλαη ε αηκνξξαγία, ιφγσ δηάβξσζεο κεγάισλ αγγείσλ, ηα άιγε, ιφγσ πξνζβνιήο λεχξσλ θαη ε επηκφιπλζε. 4) Θεισκαηψδεο θαη βιαζηηθφ BΚΚ Δίλαη έλαο ζηξνγγπιφο θαη ζεισκαηψδεο φγθνο, ζπρλά ειθσηηθφο. Κιηληθά κνηάδεη κε ην αθαλζνθπηηαξηθφ επηζειίσκα θαη είλαη απαξαίηεηε ε ηζηνινγηθή εμέηαζε γηα λα ηεζεί ε ζσζηή δηάγλσζε (Δηθφλα 1.2). 9

20 Δηθφλα 1.2) Θεισκαηψδεο-βιαζηηθφ βαζηθνθθπηαξηθφ θαξθίλσκα θάησ βιεθάξνπ δεμηνχ νθζαικνχ. 5) Δπηπνιήο BΚΚ ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο κνξθέο, δελ έρεη ηελ ηάζε λα δηεζήζεη πξνο ην βάζνο, αιιά επεθηείλεηαη ζηελ επηθάλεηα. Οη δχν πην ζπρλέο κνξθέο ηνπ είλαη ε παδεηνεηδήο θαη ε εξπζεκαηψδεο. Σν παδεηνεηδέο BΚΚ είλαη κηα εξπζεκαηψδεο πιάθα κε ζαθψο αθνξηδφκελα φξηα θαη λεκαηνεηδή φρζν, κε ιεπηά ιέπηα θαη κηθξέο εθειθίδεο ζηελ επηθάλεηα, πάλσ ζε έλα αηξνθηθφ έδαθνο. Δμειίζζεηαη βξαδέσο θαη κπνξεί λα απνθηήζεη κεγάιεο δηαζηάζεηο. Μεηά απφ ρξφληα κπνξεί λα εμειθσζεί θαη λα εμειηρζεί ζε δηεζεηηθφ επηζειίσκα. Ζ εξπζεκαηψδεο κνξθή αλαγλσξίδεηαη πην δχζθνια, εθφζνλ δελ έρεη ηνλ φρζν θαη ηηο πέξιεο. Μπνξεί λα κηκεζεί κηα ςσξηαζηθή πιάθα, κηα εθδεκαηηθή βιάβε ή ηνλ εξπζεκαηψδε ιχθν ζηα αξρηθά ηνπ ζηάδηα. Όηαλ νη βιάβεο είλαη πνιιαπιέο θαη έρνπλ δηάθνξεο εληνπίζεηο, πξφθεηηαη γηα δηάζπαξηα επηζειηψκαηα θαη ρξεηάδεηαη λα εξεπλεζεί ην ελδερφκελν ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ βαζηθνθπηηαξηθνχ ζπίινπ. 10

21 6) θιεξνδεξκνεηδέο BΚΚ Δίλαη έλαο ζπάληνο φγθνο πνπ εληνπίδεηαη ζην πξφζσπν κε θιηληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηελ πεξηβιαβηθή ίλσζε. Πξφθεηηαη γηα κηα θηηξηλσπή, ζαθψο πεξηγεγξακκέλε πιάθα, κε ηειεαγγεηεθηαζίεο ζηελ επηθάλεηα. Όηαλ ςειαθάηαη έρεη πνιχ ζθιεξή ζχζηαζε. Ο επεξκέλνο φρζνο απνπζηάδεη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο βιάβεο θαη ε θιηληθή εηθφλα κνηάδεη κε πιάθα δεξκαηηθήο ζθιεξνδεξκίαο. απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επηβάιιεηαη ε βηνςία θαη ε ηζηνπαζνινγηθή εμέηαζε. 7) Μειαγρξσκαηηθφ BΚΚ Γελ είλαη κηα εηδηθή κνξθή, εθφζνλ φια ηα BΚΚ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ κειαλίλε. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε ρξσζηηθή είλαη ζε ηφζε κεγάιε πνζφηεηα, πνπ κηκείηαη ην θαθφεζεο κειάλσκα. 8) Ηλνεπηζειηαθφο φγθνο ηνπ Pinkus Δίλαη κηα ζνισηή, ζεισκαηψδεο ή έκκηζρε βιάβε, ρξψκαηνο θπζηνινγηθνχ δέξκαηνο ή θαθενεηδήο, κε ιεία ή κεξηθέο θνξέο δηαβξσηηθή επηθάλεηα. Δληνπίδεηαη θπξίσο ζηνλ θνξκφ θαη εμειίζζεηαη βξαδέσο. Ζ θιηληθή ηνπ εηθφλα δελ είλαη παζνγλσκνληθή θαη κπνξεί λα κνηάδεη κε ζκεγκαηνξξντθή κπξκεθία, κε θπιίλδξσκα, κε ίλσκα, κε ζήισκα ή κε αρξσκηθφ ζπίιν Γηάγλσζε-Δμέιημε Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε θιηληθή δηάγλσζε ηίζεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε ρξνληφηεηα ηεο βιάβεο, ηνλ εληνπηζκφ ζην πξφζσπν, ηελ παξνπζία πεξηθεξηθνχ επεξκέλνπ φρζνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά καξγαξηηαξνεηδή επάξκαηα, ηηο ηειεαγγεηεθηαζίεο θαη ζπρλά ηελ εμέιθσζε. Ζ ηζηνινγηθή εμέηαζε είλαη απαξαίηεηε. 11

22 1.4 Ηζηνινγηθή εηθφλα Σν ΒΚΚ απνηειεί φγθν πνπ εκθαλίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην έληξηρν δέξκα ζπλήζσο σο κνλήξεο βιάβε. Σν 40% ησλ παζρφλησλ απφ ΒΚΚ ζα εκθαλίζνπλ δεχηεξε βιάβε εληφο δεθαεηίαο (Zimmermann et al, 2001; Schubert et al 1979). Έρνπλ αλαθεξζεί δηάθνξνη πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο φπσο αλνηρηφρξσκν δέξκα κε καθξά έθζεζε ζηνλ ήιην (Gellin et al, 1965), αθηίλεο Υ (Anderson NP and Anderson HE, 1951), νπιέο εγθαπκάησλ (Gaughan et al, 1969; Margolis MH, 1970), ιήςε ζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ αξζεληθφ (Montgomery et al, 1941; Hundeiker M and Petres J, 1968). Ηζηνινγηθψο ηα ΒΚΚ παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά βαζηθνθπηηαξηθνχ ηχπνπ κε δηάηαμε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηηάξσλ δίθελ παζάισλ θξάθηνπ, εηδηθφ ζηξψκα ζρηζκψλ κεηαμχ επηζειίνπ θαη ρνξίνπ, κε δηαθφξνπ βαζκνχ θπηηαξηθή αηππία θαη κηησηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα θχηηαξα πνπ νκνηάδνπλ κε ηα θχηηαξα ηεο βαζηθήο ζηνηβάδαο ηεο επηδεξκίδαο ζρεκαηίδνπλ κάδεο πνπ πξνβάινπλ κέζα ζην δέξκα. Κπζηηθφο ζρεκαηηζκφο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζαλ ζπλέπεηα λέθξσζεο ηνπ φγθνπ. Σα εηδηθά απηά θχηηαξα έρνπλ κεγάιν σνεηδή ή επηκήθε ππξήλα θαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν θπηηαξφπιαζκα ελψ δελ εκθαλίδνπλ κεζνθπηηάξηεο γέθπξεο (Rupec et al, 1975). Ζ ηζηνινγηθή εηθφλα ηνπ BΚΚ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ θιηληθή εηθφλα. Πεξηθεξηθά ε βιάβε απνηειείηαη απφ θχηηαξα πνπ δηαηάζζνληαη παξάιιεια, ην έλα δίπια ζην άιιν, ζαλ πάζζαινη θξάθηνπ. Σν θεληξηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ κηθξά, νκνηφκνξθα σνεηδή επηζειηαθά θχηηαξα, κε έληνλα βαζεφθηινπο ππξήλεο, πνπ κνηάδνπλ κε ηα θχηηαξα ηεο βαζηθήο ζηνηβάδαο ηεο επηδεξκίδαο. Έλαο ηξίηνο θπηηαξηθφο ηχπνο παξαηεξείηαη ζηα ινβία ηνπ φγθνπ θαη έρεη αηξαθηνεηδέο ζρήκα πνπ ζπκίδεη ηνπο ηλνβιάζηεο. Σα θχηηαξα ηνπ BΚΚ κπνξνχλ λα πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο, εθφζνλ αληηπξνζσπεχνπλ ηα δηάθνξα ζηάδηα εμέιημεο ησλ πξσηφγνλσλ επηζειηαθψλ γφλσλ, κε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηξίρα, σο πξνο ζκεγκαηνγφλνπο αδέλεο, σο πξνο εθξηλείο ή απνθξηλείο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο. 12

23 Γηαθξίλνληαη 2 νκάδεο απφ ηζηνινγηθήο πιεπξάο: δηαθνξνπνηεκέλα θαη αδηαθνξνπνίεηα ΒΚΚ. Σα δηαθνξνπνηεκέλα ΒΚΚ δείρλνπλ κηθξνχ βαζκνχ δηαθνξνπνίεζε πξνο δεξκαηηθά εμαξηήκαηα φπσο ηξίρεο, ζκεγκαηνγφλνπο ή ηδξσηνπνηνχο αδέλεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηα ΒΚΚ δείρλεη φηη πξφθεηηαη πεξί θαξθηλψκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ηνπ ηξηρηθνχ ζπιάθνπ θαη φρη ηεο επηδεξκίδαο (Zackheim HS, 1963; Zelickson HS, 1962). Σν αδηαθνξνπνίεην βαζηθνθπηηαξηθφ θαξθηληθφ θχηηαξν ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν ππξήλα, πησρά ζρεκαηηζκέλα δεζκνζσκάηηα θαη ζπαλίσο απφ ηνληθά ηλίδηα, εκθαλίδνληαο αξθεηέο δηαθνξέο απφ ηα θχηηαξα ηεο βαζηθήο ζηνηβάδαο. Δθηφο απφ ηα ππεξηζρχνληα κεγάια θαη επθξηλή θχηηαξα, ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια, ιηγφηεξα, ζθνπξφηεξα θαη κε αλψκαιν ζρήκα (Reidbord et al, 1971; Elenitsas R and Schuchter LM, 1998). Σν ζθνχξν ρξψκα ησλ θπηηάξσλ απηψλ νθείιεηαη ζηελ πιεζψξα ξηβνλνπθιενπξσηεΐλεο ζην θπηηαξφπιαζκα Μνξθνινγηθή ηαμηλφκεζε πλήζσο, ν δηαρσξηζκφο πνπ ελδηαθέξεη ηνλ θιηληθφ ηαηξφ βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ κνξθνινγηθφ ηχπν ηνπ βαζηθνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο, γη απηφ θαη ζπρλά δεηάηαη απφ ηνλ ηζηνπαζνιφγν ε κνξθνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ φγθνπ, κηαο θαη παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ηζηνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πνιιέο θνξέο, ηδίσο ζηα πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ φγθνπ, είλαη δχζθνιε ε θιηληθή θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. Ζ κνξθνινγηθή ηαμηλφκεζε βαζίδεηαη ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο (growth pattern) θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ φγθνπ: Οδψδεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κηθξννδψδνπο), Γηεζεηηθφο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζθιεξνδεξκνεηδνχο), Δπηπνιήο/Δπηθαλεηαθφο, Μεηθηφο (ζπλδπαζκφο δχν ή φισλ ησλ ηχπσλ). Οδψδεο: Απνηειεί ηνλ ζπρλφηεξν ηχπν κε ην 50% ησλ πεξηζηαηηθψλ λα παξνπζηάδνπλ απηή ηε κνξθή. Κιηληθψο έρνπλ ζηξνγγπιή, πνιππνεηδή ή νδψδε εκθάληζε. Σα θαξθηληθά θχηηαξα απμάλνληαη ζε ζηξνγγπιέο κάδεο ζην ρφξην θαη 13

24 κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α) ζηεξεά κνξθή, β) θεληξηθή λέθξσζε, γ) θπζηηθή ή κηθξνθπζηηθή εθθχιηζε. Ζ πεξηθεξηθή δηάηαμε ησλ ππξήλσλ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ δίθελ παζζάισλ θξάθηνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Κπηηαξνινγηθψο ν ηχπνο απηφο εκθαλίδεηαη κε βαζεηά ρξψζε, αξαηφ θπηηαξφπιαζκα θαη δηαθφξνπ βαζκνχ δηαθνξνπνίεζε. Σν ζηξψκα ηνπ φγθνπ παξνπζηάδεηαη αξαηφ θαη βιελλψδεο. Σν 15% ησλ πεξηζηαηηθψλ αλήθεη ζηνλ ππφηππν ηνπ κηθξννδψδνπο ΒΚΚ. απηφλ ηνλ ππφηππν ε βιάβε απνηειείηαη απφ κηθξά νδίδηα ζπλήζσο κηθξφηεξα ησλ 0.15mm ζε δηάκεηξν (εηθφλεο θαη 1.4.2). Δηθφλα Μηθξννδψδεο φγθνο ραξαθηεξηδφκελνο απφ λεζίδηα απνηεινχκελα απφ 25 θχηηαξα δηακέηξνπ 0.15 mm. Δηθφλα Μεγέζπλζε κηθξννδψδνπο βαζηθνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο. 14

25 Δπηθαλεηαθφο: ηνλ ηχπν απηφ εκθαλίδνληαη κηθξνί θάιπθεο πνιιαπιαζηαδφκελσλ βαζηθνθπηηάξσλ νη νπνίνη πξνβάιινπλ κέζσ ηεο επηδεξκίδαο ζηελ επηθαλεηαθή ζηνηβάδα ηνπ ρνξίνπ. Ζ παξεκβαιιφκελε επηδεξκίδα είλαη θπζηνινγηθή γη απηφ θαη ν φγθνο εκθαλίδεηαη πνιπεζηηαθφο. Τπάξρεη δηάρπηε θιεγκνλψδεο θπηηαξηθή δηήζεζε ζην ππνθείκελν ρφξην (εηθφλα 1.4.3). Δηθφλα Δπηπνιήο ηχπνο βαζηθνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο κε ραξαθηεξηζηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ έζσ επηθάλεηα ηεο επηδεξκίδαο. Γηεζεηηθφο: Οη νκάδεο θπηηάξσλ ζην ρφξην έρνπλ πνηθίιν κέγεζνο κε αλψκαιν πεξίγξακκα θαη κπηεξέο πξνεθβνιέο. Οη κεγαιχηεξεο νκάδεο εληνπίδνληαη θεληξηθά θαη επηθαλεηαθά. Ζ δηάηαμε δίθελ παζζάισλ θξάθηνπ είλαη αηειψο αλεπηπγκέλε. πρλά ππάξρνπλ κηθξέο νκάδεο θπηηάξσλ ζηε πεξηθέξεηα. Σα θχηηαξα απηά δηεζνχλ κεηαμχ ησλ ηλψλ θνιιαγφλνπ ζην ρφξην. Σν ζηξψκα είλαη ιηγφηεξν βιελλψδεο. ηνλ κνξθετθφ ππφηππν, κηθξά αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο λεζίδηα θπηηάξσλ δηεζνχλ κέζα ζην ππθλφ ζθιεξσηηθφ θαη ηλψδεο ζηξψκα (εηθφλεο θαη 1.4.5). 15

26 Δηθφλα θιεξνδεξκνεηδείο-δηεζεηηθέο ρνξδέο βαζηθνθπηηάξσλ πεξηβαιιφκελεο απφ νπιψδεο ζηξψκα. Δηθφλα Μεγέζπλζε ζθιεξνδεξκνεηδνχο βαζηθνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο. Μεηθηφο: ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο καδί κε βαζηθά θαξθηληθά θχηηαξα ππάξρνπλ απνκνλσκέλεο νκάδεο βαζηθψλ θπηηάξσλ ζην δηθηπσηφ ρφξην (reticular). Πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο κεηθηνχ ηχπνπ. Ζ αμία ηεο κνξθνινγηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηνπηθή επαλεκθάληζε ηνπ φγθνπ είλαη ζπρλφηεξε ζην δηεζεηηθφ θαη θαηφπηλ ζην 16

27 κηθξννδψδε ηχπν βαζηθνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο. Ο δηεζεηηθφο θαη κηθξννδψδεο ηχπνο εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζε πεξηπηψζεηο αηεινχο αθαίξεζεο ΒΚΚ κε ηα θαθνήζε θχηηαξα λα επεθηείλνληαη ζηα φξηα εθηνκήο. Ο δηεζεηηθφο ηχπνο ζεσξείηαη σο ν πην επηζεηηθφο ηχπνο κηαο θαη απαληάηαη ζε ππνηξνπηάδνπζεο πεξηπηψζεηο θαη ζε πεξηπηψζεηο ελ ησ βάζεη επεθηεηλφκελσλ φγθσλ Σαμηλφκεζε βάζεη ηζηνπαζνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Μηθξνζθνπηθά κηα πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ έρεη πεξηγξαθεί. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηαμηλφκεζε. Βαζηθναθαλζνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα Αλεπξίζθνληαη 3 θπηηαξηθνί ηχπνη: α) βαζηθά θχηηαξα β )πιαθψδε θχηηαξα θαη γ) κεηθηά. Ηλνεπηζειίσκα: πάληνο ηχπνο βιάβεο. Σα βαζηθά θχηηαξα θαηά ηελ αχμεζή ηνπο ζηελ επηθάλεηα ζρεκαηίδνπλ εηθφλα δηθηχνπ. Υναλνθπζηηθφ: Δκθαλίδνπλ αλαζηνκσηηθέο θσιηέο θπηηάξσλ κε ρναλψδεηο θπζηνεηδείο δνκέο πνπ πεξηέρνπλ θεξαηίλε. Υξσζηηθνθφξν: Αλάπηπμε κειαλνθπηηάξσλ ζηνλ φγθν θαη παξνπζία κειαλνθαγνθπηηάξσλ ζην ζηξψκα. Κεξαησηηθφ: Φσιηέο θαη λεζίδηα βαζηθψλ θπηηάξσλ κε πεξηθεξηθή δηάηαμε δίθελ παζζάισλ θξάθηνπ. Παξνπζηάδνπλ ηαπηφρξνλα αθαλζηθή δηαθνξνπνίεζε θαη θεξαηηλνπνίεζε. Μεηαηππηθφ: Σα βαζηθά θχηηαξα σξηκάδνπλ ζε κεγαιχηεξα θαη σρξφηεξα θχηηαξα. Ζ δηάηαμε δίθελ παζζάισλ θξάθηνπ ζπλήζσο απνπζηάδεη. 1.5 Δμέιημε Γεληθά, ε βξαδεία εμέιημε ησλ πεξηζζφηεξσλ κνξθψλ BΚΚ επηηξέπεη κηα θαιή πξφγλσζε. Γελ πξέπεη φκσο λα μεράζνπκε ηηο ππνηξνπέο κεηά ηε ζεξαπεία. Σν δηαβηβξψζθνλ BΚΚ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ πξνζψπνπ είλαη πνιχ αλζεθηηθφ θαη έρεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο δπζκνξθίεο, αηκνξξαγίεο θαη επηκνιχλζεηο. Πεξηγξάθεηαη έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο αζζελψλ κε ιεκθαδεληθή κεηάζηαζε (Suleymani et al, 2009). Πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο, φπνπ πηζαλψο ε 17

28 δηαζπνξά πξνθιήζεθε θαηά ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή κεηά απφ άιινπο ζεξαπεπηηθνχο ρεηξηζκνχο Γηαθνξηθή δηάγλσζε Πξέπεη λα γίλεη δηαθνξηθή δηάγλσζε απφ ην αθαλζνθπηηαξηθφ επηζειίσκα, φηαλ έλα έιθνο ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθή δηήζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ηζηψλ. Σν θεξαηναθάλζσκα δηαθέξεη απφ ην νδψδεο BΚΚ σο πξνο ηελ παξνπζία ελφο θεξάηηλνπ βχζκαηνο θαη ηελ πην γξήγνξε εμέιημε. Έλαο ζπηινθπηηαξηθφο ζπίινο κπνξεί λα κνηάδεη κε ην νδψδεο BΚΚ, αιιά δελ έρεη ηηο ηειαγγεηεθηαζίεο νχηε ηελ θηηξηλσπή εκθάληζε (Gilde, 2006). 1.6 Θεξαπεία Ζ επηινγή ηεο ζεξαπείαο εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ BΚΚ (ηχπνο, εληφπηζε, κέγεζνο) θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ άξξσζην (αηνκηθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ-άιιεο αζζέλεηεο) (Πίλαθαο 1.6.1). Χαρακτηριστικά τοσ Όγκοσ Κιηληθφο Σχπνο Αλαηνκηθή εληφπηζε Πξσηνγελήο ή Τπνηξνπηάδσλ Μέγεζνο θαη Βάζνο Καζνξηζκφο ησλ ρεηιέσλ Ηζηνινγηθφο Σχπνο Έλαο ή Πνιιαπιφο Γηάξθεηα Αχμεζε Πξνεγνχκελε ζεξαπεία Χαρακτηριστικά Ασθενούς Ζιηθία Γεληθή Τγεία Γέξκα επηβαξπκέλν απφ ηνλ ήιην Φπρνινγηθή επηβάξπλζε θαη δπλαηφηεηα ζεξαπείαο ζην ζπίηη Πίλαθαο Παξάγνληεο ζρεηηδφκελνη κε ηελ ζεξαπεπηηθή επηινγή. 18

29 1.6.1 Υεηξνπξγηθή Δθηνκή 1) Υεηξνπξγηθή αθαίξεζε Απνηειεί ζεξαπεία εθινγήο γηα ην νδψδεο BΚΚ, γηα ην επηπνιήο κε ζαθψο αθνξηδφκελα φξηα BΚΚ θαη γηα ηα BΚΚ κηθξνχ κεγέζνπο (<2 cm). Έλαο θαθνήζεο φγθνο φπσο ην βαζηθνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα πξέπεη λα εθηέκλεηαη κε φξην πγηνχο ηζηνχ, ζπλήζσο 4mm. Ζ απνπζία θαθνήζνπο δηήζεζεο ζην φξην πηζηνπνηείηαη ηζηνινγηθά φπσο αλαθέξζεθε ζα πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη ην φξην εθηνκήο ησλ 4mm ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην κέγεζνο ηνπ φγθνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ηζηνχ πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε (Champion et al, 1998; Bowman et al, 2003). Μεξηθνχ πάρνπο εθηνκή δηελεξγείηαη κε εθηνκή ηνπ ζθηθηήξα κπ ηνπ βιεθάξνπ θάησ απφ ηε βιάβε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν φγθνο απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 4mm απφ ην βιεθαξηθφ ρείινο θαη δελ είλαη θαζεισκέλνο ζηνλ ηαξζφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν φγθνο βξίζθεηαη 4mm ή ιηγφηεξν απφ ηα βιεθαξηθά ρείιε, είλαη αλαγθαία ε πιήξνπο πάρνπο εθηνκή. Ζ εθηνκή πξέπεη λα έρεη ζρήκα πεληαγψλνπ π.ρ. ε εθηνκή κέζσ ηνπ βιεθαξηθνχ ρείινπο θαη ηνπ ηαξζνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ζε δεμηέο γσλίεο σο πξνο ηελ εθαπηνκέλε ηνπ βιεθαξηθνχ ρείινπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φηαλ γίλεη ζπξξαθή ηνπ ηξαχκαηνο, ε θπζηνινγηθή θπξηφηεηα ηνπ βιεθάξνπ δηαηεξείηαη θαη ε ηάζε είλαη νκαιψο θαηαλεκεκέλε ζε φιν ην κήθνο ηνπ ηαξζνχ (Duong HQ and Copeland R. 2001). Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ ειιείκκαηνο ηζηνχ ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη 2-4 εκέξεο κεηά ηελ εθηνκή ηνπ φγθνπ. Γηάθνξεο ηερληθέο ρεηξνπξγηθήο απνθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ αθξηβή ζέζε θαη ην κέγεζνο ηνπ ππνιεηπφκελνπ ειιείκκαηνο. Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο είλαη ν κηθξφο ρξφλνο επνχισζεο, ην θαιφ έσο ηέιεην θνζκεηηθφ απνηέιεζκα θαη ε δπλαηφηεηα κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο ηνπ ηζηνχ εθηνκήο. Πξνβιήκαηα κπνξεί παξφια απηά λα πξνθχςνπλ ηδηαίηεξα αλ ρξεηαζηεί ε ρξεζηκνπνίεζε κνζρεπκάησλ ή θξεκλψλ φηαλ ηα ρείιε εθηνκήο δελ είλαη θαζαξά. Ο φγθνο κπνξεί λα ππνηξνπηάζεη ζε πιάηνο θαη 19

30 ζε βάζνο θάησ απφ ηνπο θξεκλνχο πξνηνχ ηα θιηληθά ζεκεία ηεο ππνηξνπήο γίλνπλ αληηιεπηά. ην πξφζσπν ειηθησκέλσλ αζζελψλ, ε πεξίζζεηα ηζηνχ πνπ ππάξρεη ιφγσ ηεο ραιάξσζεο, επηηξέπεη ηε ζχγθιεηζε αθφκα θαη αξθεηά κεγάισλ ειιεηκκάησλ κε απιέο ηερληθέο ζπξξαθήο ή θξεκλνχο. Αιιά αθφκα θαη ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο επαλνξζσηηθέο επεκβάζεηο κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο. Ζ πηεζηηθή επίδεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε. Ζ επνχισζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο κπνξεί λα επηηαρπλζεί κε κηα 24σξε αδηαπέξαζηε επίδεζε. Μφιπλζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο κεηά απφ απιή δεξκαηηθή εθηνκή είλαη αζπλήζεο θαη ε κεηεγρεηξεηηθή αληηβηνηηθή ζεξαπεία δελ είλαη απαξαίηεηε. 2) Σερληθή Μohs Ζ κηθξνγξαθηθή ηερληθή θαηά Mohs νδεγεί ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ίαζεο κε ηελ πην απνηειεζκαηηθή δηαηήξεζε πγηνχο ηζηνχ. Με απηή ηελ ηερληθή ν ηζηφο αθαηξείηαη θαηά ζηηβάδεο κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ηξηζδηάζηαηε ραξηνγξάθεζε ηνπ αθαηξνχκελνπ φγθνπ (Waltz K and Margo CE, 1991; Warren RC and Nerad JA, 1990). Οη ζηηβάδεο ηζηνχ θφβνληαη ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα, ςχρνληαη θαη πθίζηαληαη εηδηθή επεμεξγαζία γηα λα κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζην κηθξνζθφπην. Ζ ηερληθή απηή έρεη πεξηνξηζκέλε ρξεζηκφηεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν φγθνο έρεη δηεηζδχζεη ζην θνγρηθφ ιίπνο. Απαηηεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη έρεη πςειφ θφζηνο. Δλδείμεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο απνηεινχλ ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ φγθνπ (>2 cm), ην ππνηξνπηάδνλ βαζηθνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα, ην λεαξφ ηεο ειηθίαο, ν κε ζαθψο αθνξηδφκελνο φγθνο (π.ρ. ζθιεξνδεξκνεηδέο), ε εληφπηζε ζηα ζεκεία Ζ ηνπ πξνζψπνπ (πεξηνθζαικηθά, πξνσηηαία, ρείιε) θαη ε επηζεηηθφηεηα ηνπ φγθνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε. αλ ελαιιαθηηθή ιχζε ρξεζηκνπνηείηαη ε εθηνκή θαη βηνςία κε έιεγρν θαηεςπγκέλνπ δείγκαηνο (Doxanas et al., 1981, Font RL, 1996, Salomon et al., 2004), ε νπνία έρεη παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηελ ηερληθή Mohs φζνλ αθνξά ζηελ εκθάληζε ππνηξνπψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηζηνινγηθή εθηίκεζε δείμεη φηη ε βιάβε δελ έρεη απνκαθξπλζεί πιήξσο, νη επηινγέο είλαη: 1) Υσξίο ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε, 20

31 επαλαιακβαλφκελε θιηληθή εμέηαζε ηεο πεξηνρήο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (3 κήλεο), 2) Πεξαηηέξσ ρεηξνπξγηθή εθηνκή, 3) Υξήζε άιιεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ, φπσο αθηηλνζεξαπείαο, θσηνδπλακηθήο αγσγήο ή ηνπηθήο αλνζνηξνπνπνίεζεο. Αλ θαη θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα κειεηάηαη εμαηνκηθεπκέλα, πεξαηηέξσ ρεηξνπξγηθή εθηνκή ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν φγθνο εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έζσ θαλζνχ, θαζφζνλ κπνξεί λα επεθηαζεί ζην πεξηφζηεν θαη λα κεηαλαζηεχζεη πξνο ηα πίζσ ρσξίο λα δηαθξίλεηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ ν φγθνο, π.ρ. νδψδεο βαζηθνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα, βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ βιεθάξνπ, φπνπ κπνξεί εχθνια λα παξαηεξείηαη, ν αζζελήο παξαθνινπζείηαη θαη εμεηάδεηαη θιηληθά αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, δεδνκέλνπ φηη αθφκα θαη κε πιήξεο εθηνκή ηνπ φγθνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ νδεγεί ζηελ εκθάληζε ππνηξνπψλ Με-Υεηξνπξγηθή Απνθαηάζηαζε 1) Γηαζεξκνπεμία Έρεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ππνηξνπψλ (έσο 40%). Σν ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ην γεγνλφο φηη δελ παξακέλεη παξαζθεχαζκα γηα ηζηνινγηθή εμέηαζε ψζηε λα θαλεί εάλ ηα φξηα είλαη πγηή. Γελ απνηειεί ζπρλή κέζνδν επηινγήο. 2) Κξπνζεξαπεία Ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα ν Arnott (1851) ρξεζηκνπνίεζε ηελ θαηάςπμε ζηε ζεξαπεία θαθνήζσλ φγθσλ. Υξεζηκνπνίεζε έλα κείγκα πάγνπ θαη νξνχ, πνπ έδηλε ζεξκνθξαζίεο έσο -24 ν C. Ο White (1901) ήηαλ ν πξσηνπφξνο ζηε ρξήζε ελφο εμαηξεηηθνχ ςπρξνχ ςπθηηθνχ, ηνπ πγξνχ αέξνο. Σν 1907 έγηλε ε εηζαγσγή ηεο ρξήζεο ηνπ παγφκνξθνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (-79 ν C). Μεηά ην 1945 ην πγξφ άδσην (-196 ν C) έγηλε ηδηαίηεξα δεκνθηιέο. Μέρξη ην 1960 κφλνλ ε ηερληθή ηνπ βακβαθνθφξνπ ζηηιενχ ήηαλ ζε ρξήζε. Ζ ηερληθή απηή ήηαλ ρξήζηκε κφλν γηα ηε ζεξαπεία επηθαλεηαθψλ θαινήζσλ βιαβψλ. Σν 1963 ν Cooper πεξηέγξαςε κηα κνλάδα ζηε νπνία πγξφ άδσην θπθινθνξνχζε κέζσ ελφο κεηαιιηθνχ άθξνπ (probe). Ζ κνλάδα απηή ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα εζσηεξηθνχο φγθνπο. Σελ ίδηα ρξνληθή 21

32 πεξίνδν αλαπηχρζεθαλ κεραλέο ςεθαζκνχ κε πγξφ άδσην ππφ πίεζε. ήκεξα ην πγξφ άδσην είλαη ην ςπθηηθφ, πνπ νδεγεί ζηελ πιένλ αμηφπηζηε θαηαζηξνθή θχηηαξσλ. Ζ θξπνρεηξνπξγηθή απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή θαη ζρεηηθά νηθνλνκηθή ζεξαπεία βαζηθνθπηηαξηθψλ θαξθηλσκάησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα εθαξκφδεηαη ε θαηάιιειε ηερληθή θαη λα είλαη δηαζέζηκνο ν ζσζηφο εμνπιηζκφο (Lindgren G and Larko O, 1997). Ζ επαηζζεζία ησλ ηζηψλ ζην θξχν είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηα ρξσζηηθνθφξα θχηηαξα (-10 ν C), ηνπο ζπιάθνπο ησλ ηξηρψλ (-20 ν C) θαη ηα επηζειηαθά θχηηαξα (- 30 ν C). Ζ θξπνζεξαπεία εθαξκφδεηαη ζε κηθξνχο φγθνπο γχξσ απφ ηα δαθξπτθά ζσιελάξηα θαη ζεκεία, θαζφζνλ ε δαθξπτθή ζπζθεπή παξνρέηεπζεο είλαη ζρεηηθά αλζεθηηθή ζηελ θαηαζηξνθή κε θξπνζεξαπεία. Δπίζεο εθαξκφδεηαη φηαλ ε ρεηξνπξγηθή εθηνκή αληελδείθλπηαη, ζε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο αξλείηαη ηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία, ιακβάλεη αληηπεθηηθά, έρεη θαθή γεληθή πγεία ή/θαη κεγάιε ειηθία. Οη φγθνη ησλ βιεθαξηθψλ ρεηιέσλ φπνπ ε ρεηξνπξγηθή εθηνκή ζα νδεγνχζε ζε κεγάιε απψιεηα ηζηνχ, ην ζχλδξνκν ηνπ βαζηθνθπηηαξηθνχ ζπίινπ ή/θαη άιια ζχλδξνκα, φπνπ αλαπηχζζνληαη πνιιαπιά βαζηθνθπηηαξηθά θαξθηλψκαηα, απνηεινχλ επηπξφζζεηεο ελδείμεηο γηα ρξήζε ηεο θξπνζεξαπείαο. Δίλαη κηα θαζηεξσκέλε κέζνδνο κε θαιά απνηειέζκαηα θαη θχξην πξφβιεκα ην φηη απνηειεί ηπθιή κέζνδν κε εμαίξεζε ηελ αθαηξεηηθή θξπνζεξαπεία (θξπνρεηξνπξγηθή κε debulking). Καη απηήλ ηελ κέζνδν ην θιηληθψο εκθαλέο ηκήκα ηνπ φγθνπ αθαηξείηαη ρεηξνπξγηθά είηε en block είηε κε απφμεζε (curettage) ζηα εκθαλή φξηα ηνπ φγθνπ θαη ρσξίο λα αθαηξνχληαη πεξαηηέξσ 4mm πγηνχο ηζηνχ. Σν πιηθφ πνπ ιακβάλεηαη απνζηέιιεηαη γηα βηνςία θαη ε πεξηνρή ηνπ αθαηξεζέληνο φγθνπ ςχρεηαη κε επέθηαζε ηεο ζεξαπείαο ζηα 5 mm, ρξεζηκνπνηψληαο 2 ή 3 θχθινπο ςχμεο θαη επαλαζέξκαλζεο. Ζ ζπρλφηεηα ππνηξνπήο κεηά απφ θιαζζηθή θξπνζεξαπεία ππνινγίδεηαη ζε θάησ απφ 9%, παξφκνην πνζνζηφ κε απηφ ηεο ρεηξνπξγηθήο αθαίξεζεο. ε πεξηνρέο θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ρεινεηδψλ είλαη κεγάιε είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί θξπνπεμία. Οη ειηθησκέλνη αζζελείο ππφ ζεξαπεία κε αληηπεθηηθά θαη / ή βεκαηνδφηε κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ απηή ηε κέζνδν. Άιιν έλα ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππ φςηλ είλαη φηη ε επνχισζε γίλεηαη θαηά δεχηεξν ζθνπφ ζε πεξίπνπ 3-10 εβδνκάδεο αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ εληφπηζε ηνπ ΒΚΚ. Δπίζεο νχηε κε ηελ θιαζζηθή κέζνδν θξπνπεμίαο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηζηνπαζνινγηθφ έιεγρν (ην πξφβιεκα 22

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

επάγγεινο μπλφο Μεηεκπαιδεσηικό Σεμινάριο ΕΓΕ 2012 32 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Γαζηρενηερολογίας

επάγγεινο μπλφο Μεηεκπαιδεσηικό Σεμινάριο ΕΓΕ 2012 32 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Γαζηρενηερολογίας επάγγεινο μπλφο ζηξαηεγηθή γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ νξζνχ ζπγθξφηεζε ζεξαπεπηηθήο νκάδαο (multidisciplinary team MDT) εμεηδηθεπκέλνη ρεηξνπξγνί εμεηδηθεπκέλνη απεηθνληζηέο παζνινγναλαηφκνη νγθνιφγνο - παζνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα