Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII (διχλωρομεθάνιο, έλαια για λυχνίες και υγρά για αναπτήρες μπάρμπεκιου και οργανοκασσιτερικές ενώσεις) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος I της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης των ελαίων για λυχνίες και των υγρών για αναπτήρες μπάρμπεκιου (grill lighters) ( 4 ). τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 131, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (4) Στις 28 Μαΐου 2009 εκδόθηκε η απόφαση 2009/425/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης οργανοκασσιτερικών ενώσεων με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος Ι της οδηγίας στην τεχνική πρόοδο ( 5 ). (5) Σύμφωνα με τις διατάξεις για τα μεταβατικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 137 του REACH, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ώστε να ενσωματωθούν οι περιορισμοί που προβλέπονται στις αποφάσεις αριθ. 455/2009/ΕΚ, 2009/424/ΕΚ και 2009/425/ΕΚ. (1) Η οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων ( 2 ), θεσπίζει, στο παράρτημα Ι, περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 76/769/ΕΟΚ με ισχύ από την 1η Ιουνίου Το παράρτημα XVII του εν λόγω κανονισμού αντικαθιστά το παράρτημα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ. (6) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (7) Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως ούτως ώστε να ενσωματωθούν οι εν λόγω περιορισμοί στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 το ταχύτερο δυνατό. (2) Στις 6 Μαΐου 2009 εκδόθηκε η απόφαση αριθ. 455/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης του διχλωρομεθανίου ( 3 ). (8) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, (3) Στις 28 Μαΐου 2009 εκδόθηκε η απόφαση 2009/424/ΕΚ της Επιτροπής για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή ( 1 ) ΕΕ L 396 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 262 της , σ ( 3 ) ΕΕ L 137 της , σ. 3. ( 4 ) ΕΕ L 138 της , σ. 8. ( 5 ) ΕΕ L 138 της , σ. 11. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2 L 86/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ο πίνακας που παρουσιάζει τις ονομασίες των ουσιών, των ομάδων ουσιών και των μειγμάτων και τους όρους περιορισμού τροποποιείται ως εξής: 1) Το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Υγρές ουσίες ή μείγματα που θεωρούνται επικίνδυνα σύμφωνα με τους ορισμούς της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και της οδηγίας 1999/45/ ΕΚ. 1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται: σε διακοσμητικά αντικείμενα τα οποία προορίζονται για την παραγωγή φωτιστικών ή χρωματικών εντυπώσεων που επιτυγχάνονται με την αλληλεπίδραση διαφορετικών φάσεων, για παράδειγμα σε διακοσμητικές λυχνίες και σταχτοδοχεία, σε είδη για αστεϊσμούς και παγίδες, σε ατομικά παιχνίδια ή παιχνίδια συναναστροφής ή σε κάθε είδους αντικείμενα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως παιχνίδια, ακόμη και όταν έχουν και διακοσμητικό χαρακτήρα. 2. Τα αντικείμενα που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σημείου 1 δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά. 3. Δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά εάν περιέχουν χρωστικές ουσίες, εκτός εάν αυτό απαιτείται για φορολογικούς λόγους, ή εάν περιέχουν άρωμα ή και τα δύο και στις περιπτώσεις που: μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο σε διακοσμητικές λυχνίες ελαίου που προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό και ενέχουν κίνδυνο σε περίπτωση αναρρόφησης και φέρουν την επισήμανση R65 ή H Οι διακοσμητικές λυχνίες ελαίου που προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά εάν δεν συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο σχετικά με τις διακοσμητικές λυχνίες ελαίου (EN 14059) το όποιο θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). 5. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων, οι προμηθευτές πρέπει να εξασφαλίζουν, πριν από τη διάθεση στην αγορά, ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: α) τα έλαια για λυχνίες που φέρουν την επισήμανση R65 ή H304 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό, φέρουν, με τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, την ακόλουθη ένδειξη: Οι λυχνίες που περιέχουν το υγρό αυτό πρέπει να παραμένουν μακριά από τα παιδιά και, έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, Μία μόνον σταγόνα ελαίου για λυχνίες ή ακόμα και το πιπίλισμα του φυτιλιού των λυχνιών μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική βλάβη που απειλεί τη ζωή β) τα υγρά για αναπτήρες μπάρμπεκιου, που φέρουν την επισήμανση R65 ή H304 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό, φέρουν, με τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, την ακόλουθη ένδειξη: Μία μόνο σταγόνα υγρού για αναπτήρες μπάρμπεκιου μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική βλάβη που απειλεί τη ζωή γ) τα έλαια για λυχνίες και τα υγρά για αναπτήρες μπάρμπεκιου, που φέρουν την επισήμανση R65 ή H304 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό, συσκευάζονται, έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, σε μαύρους αδιαφανείς περιέκτες που δεν υπερβαίνουν το ένα λίτρο. 6. Το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2014 η Επιτροπή θα ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων να καταρτίσει φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 69 του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την απαγόρευση, εφόσον κριθεί σκόπιμο, των υγρών για αναπτήρες μπάρμπεκιου και των καύσιμων υλών για διακοσμητικές λυχνίες, τα οποία φέρουν την επισήμανση R65 ή H304 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό. 7. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά για πρώτη φορά έλαια για λυχνίες και υγρά για αναπτήρες μπάρμπεκιου τα οποία φέρουν την επισήμανση R65 ή H304, παρέχουν έως την 1η Δεκεμβρίου 2011 και ετησίως στη συνέχεια, στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους στοιχεία σχετικά με προϊόντα εναλλακτικά των ελαίων για λυχνίες και των υγρών για αναπτήρες μπάρμπεκιου που φέρουν την επισήμανση R65 ή H304. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τα εν λόγω στοιχεία στην Επιτροπή.».

4 L 86/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) Στο σημείο 20, προστίθενται στη δεύτερη στήλη τα ακόλουθα σημεία 4, 5 και 6: «4. Οι τρι-υποκατεστημένες οργανοκασσιτερικές ενώσεις: α) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μετά την 1η Ιουλίου 2010 οι τρι-υποκατεστημένες οργανοκασσιτερικές ενώσεις όπως οι ενώσεις τριβουτυλοκασσιτέρου (TBT) και οι ενώσεις του τριφαινυλοκασσιτέρου (TPT) σε αντικείμενα όπου η συγκέντρωση στο αντικείμενο, ή σε τμήμα του, είναι μεγαλύτερη από το ισοδύναμο του 0,1 % κατά βάρος κασσιτέρου. β) Δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2010, τα αντικείμενα που δεν συμμορφώνονται με το στοιχείο α), εξαιρουμένων των αντικειμένων που χρησιμοποιούνταν ήδη στην Κοινότητα πριν από την εν λόγω ημερομηνία. 5. Ενώσεις του διβουτυλοκασσιτέρου (DBT): α) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 οι ενώσεις διβουτυλοκασσιτέρου (DBT) σε μείγματα και αντικείμενα προς διάθεση στο ευρύ κοινό, όπου η συγκέντρωση στο μείγμα ή στο αντικείμενο, ή σε τμήμα του, είναι μεγαλύτερη από το ισοδύναμο του 0,1 % κατά βάρος κασσιτέρου. β) Δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2012 τα αντικείμενα και τα μείγματα που δεν συμμορφώνονται με το στοιχείο α), εξαιρουμένων των αντικειμένων που ήδη χρησιμοποιούνταν στην Κοινότητα πριν από την εν λόγω ημερομηνία. γ) Κατά παρέκκλιση, τα στοιχεία α) και β) δεν εφαρμόζονται έως την 1η Ιανουαρίου 2015 στα ακόλουθα αντικείμενα και μείγματα προς διάθεση στο ευρύ κοινό: στεγανωτικά υλικά βουλκανισμού θερμοκρασίας δωματίου ενός συστατικού και δύο συστατικών (στεγανωτικά RTV-1 και RTV- 2) και κόλλες, χρώματα βαφής και επιχρίσματα που περιέχουν ενώσεις DBT ως καταλύτες όταν εφαρμόζονται σε αντικείμενα, κατατομές μαλακού πολυβινυλοχλωριδίου (PVC), είτε μόνες τους είτε συνεξωθημένες με σκληρό PVC, υφάσματα με επικάλυψη PVC που περιέχει ενώσεις DBT ως σταθεροποιητές όταν προορίζονται για εφαρμογές εξωτερικού χώρου, σωλήνες, υδρορροές και εξαρτήματα όμβριων υδάτων εξωτερικού χώρου, καθώς και υλικά επικάλυψης για στέγες και προσόψεις. δ) Κατά παρέκκλιση, τα στοιχεία α) και β) δεν εφαρμόζονται στα υλικά και στα αντικείμενα που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/ Ενώσεις του διοκτυλοκασσιτέρου (DOT): α) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 οι ενώσεις του διβουτυλοκασσιτέρου (DOT) στα ακόλουθα αντικείμενα προς διάθεση στο ευρύ κοινό ή για χρήση από το ευρύ κοινό, όπου η συγκέντρωση στο αντικείμενο, ή σε τμήμα του, είναι μεγαλύτερη από το ισοδύναμο του 0,1 % κατά βάρος κασσιτέρου. αντικείμενα κλωστοϋφαντουργίας που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γάντια, υποδήματα ή τμήματα υποδημάτων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με το δέρμα, επενδύσεις τοίχων και δαπέδων, αντικείμενα παιδικής φροντίδας, προϊόντα γυναικείας υγιεινής,

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/11 πάνες, καλούπια βουλκανισμού θερμοκρασίας δωματίου δύο συστατικών (καλούπια RTV-2). β) Δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 τα αντικείμενα που δεν συμμορφώνονται με το στοιχείο α), εξαιρουμένων των αντικειμένων που χρησιμοποιούνταν ήδη στην Κοινότητα πριν από την εν λόγω ημερομηνία.». 3) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 59: «59. Διχλωρομεθάνιο Αριθ. CΑS Αριθ. ΕΚ: Διαβρωτικά χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη του 0,1 % κατά βάρος: α) δεν διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά για πώληση στο ευρύ κοινό ή σε επαγγελματίες μετά τις 6 Δεκεμβρίου 2010 β) δεν διατίθενται στην αγορά για πώληση στο ευρύ κοινό ή σε επαγγελματίες μετά τις 6 Δεκεμβρίου 2011 γ) δεν χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες μετά τις 6 Ιουνίου Για τους σκοπούς του παρόντος λήμματος: i) ως επαγγελματίας νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, που πραγματοποιεί αποβαφή κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας εκτός βιομηχανικής εγκατάστασης ii) ως βιομηχανική εγκατάσταση νοείται η εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για δραστηριότητες αποβαφής. 2. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στην επικράτειά τους, και για ορισμένες δραστηριότητες, τη χρήση διαβρωτικών χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες και μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση των εν λόγω διαβρωτικών χρωμάτων στην αγορά για τον εφοδιασμό αυτών των επαγγελματιών. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της παρέκκλισης αυτής θεσπίζουν κατάλληλες διατάξεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν διαβρωτικά χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν την απαίτηση ότι ένας επαγγελματίας πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το κράτος μέλος στο οποίο ο εν λόγω επαγγελματίας δραστηριοποιείται ή να προσκομίζει άλλα σχετικά δικαιολογητικά, ή να είναι κατ άλλο τρόπο εγκεκριμένος από το εν λόγω κράτος μέλος, ώστε να αποδεικνύεται ότι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες ώστε ασφαλώς να χρησιμοποιεί διαβρωτικά χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των κρατών μελών που έχουν κάνει χρήση της παρέκκλισης του παρόντος σημείου και τον δημοσιοποιεί στο Διαδίκτυο. 3. Επαγγελματίας που επωφελείται της παρέκκλισης κατά το σημείο 2, δραστηριοποιείται μόνο σε κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν την παρέκκλιση αυτή. Η κατάρτιση κατά το σημείο 2 καλύπτει τουλάχιστον τα εξής: α) γνώση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα υφιστάμενα υποκατάστατα ή τις διαδικασίες, που, υπό τους εκάστοτε όρους χρήσης, είναι λιγότερο επικίνδυνα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων β) χρήση επαρκούς εξαερισμού γ) χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, συμμορφουμένων προς την οδηγία 89/686/ΕΟΚ.

6 L 86/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι αντικαθιστούν κατά προτίμηση το διχλωρομεθάνιο με χημικό παράγοντα ή διεργασία που, υπό τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης, δεν παρουσιάζει ή παρουσιάζει χαμηλότερο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο επαγγελματίας εφαρμόζει στην πράξη όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας. 4. Με την επιφύλαξη της λοιπής κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων, τα διαβρωτικά χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες του 0,1 % κατά βάρος μπορούν να χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μόνον εφόσον πληρούνται τουλάχιστον οι εξής όροι: α) αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους κατεργασίας, ιδίως για την υγρή κατεργασία και το στέγνωμα των αντικειμένων που έχουν αποβαφεί: εξαερισμός με τοπική απαγωγή σε δεξαμενές αποβαφής που συμπληρώνεται από αναγκαστικό εξαερισμό στους χώρους αυτούς για τη μείωση στο ελάχιστο της έκθεσης και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, με τα σχετικά όρια επαγγελματικής έκθεσης β) μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο της εξάτμισης από δεξαμενές αποβαφής, τα οποία περιλαμβάνουν: προστατευτικά καλύμματα με τα οποία καλύπτονται οι δεξαμενές αποβαφής εκτός από την περίοδο πλήρωσης και εκκένωσης κατάλληλες ρυθμίσεις για την πλήρωση και εκκένωση δεξαμενών αποβαφής καθαρισμός δεξαμενών με νερό ή άλμη για την απομάκρυνση πλεοναζόντων διαλυτών μετά την εκκένωση γ) μέτρα για τον ασφαλή χειρισμό του διχλωρομεθανίου σε δεξαμενές αποβαφής, τα οποία περιλαμβάνουν: αντλίες και σωλήνες για τη μεταφορά διαβρωτικών χρωμάτων προς και από δεξαμενές αποβαφής και κατάλληλες ρυθμίσεις για τον ασφαλή καθαρισμό των δεξαμενών και την ασφαλή απομάκρυνση της λάσπης δ) μέσα ατομικής προστασίας συμμορφούμενα προς την οδηγία 89/ 686/ΕΟΚ, τα οποία περιλαμβάνουν: κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και προστατευτικό ρουχισμό καθώς και κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό αναπνοής, όταν η τήρηση των σχετικών ορίων επαγγελματικής έκθεσης δεν μπορεί να εξασφαλισθεί με άλλο τρόπο ε) επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες και κατάρτιση στους χειριστές για τη χρήση των εν λόγω μέσων. 5. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2011, τα διαβρωτικά χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1 % κατά βάρος, φέρουν την εξής ορατή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη ένδειξη: Προορίζεται μόνον για βιομηχανική χρήση και για επαγγελματίες που έχουν λάβει έγκριση σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ Να ελέγχεται σε ποια κράτη μέλη επιτρέπεται η χρήση.».

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 14.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα