ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8038/23/22 ιγ Ίδρυση και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και Κανονισμός Λειτουργί ας αυτών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α 212). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 3907/2011 «Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμο γής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τις διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α 7). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδι κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23 και 77 του Ν. 4270/ 2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143). 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ σεων από τους διατάκτες» (Α 194), όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (Α 143), 94/2012 (Α 149), 98/2012 (Α 160), 131/2012 (Α 239) και 118/2013 (Α 152). 7. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ48 από από φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα ϊκούρα» (Β 2105). 8. Τις διατάξεις της υπ αριθμ από απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτή των στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας» (Β 2344). 9. Τις διατάξεις της υπ αριθμ από απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω τερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσω τερικών Γεώργιο Ντόλιο» (Β 2110). 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι κού προϋπολογισμού για το έτος 2015 ( έως ), ως ακολούθως: α. Δαπάνη ύψους ,00 ευρώ περίπου, για παροχή των υπηρεσιών σίτισης/διατροφής στις εγκα ταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτη σης Αλλοδαπών: Κορίνθου ( ,00 ), Αμυγδαλέζας ( ,00 ), Παρανεστίου Δράμας ( ,00 ), Φυ λακίου Ορεστιάδας ( ,00 ), Ξάνθης ( ,00 ), Ταύρου ( ,00 ) και Λέσβου ( ,00 ). Η εν λόγω δαπάνη (πλην του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών Λέσβου) έως την , κα λύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Συλλογική Απόφαση: 050/2 (Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής) και Πρόγραμμα Δημοσί ων Επενδύσεων Συλλογική Απόφαση: 050 (σύμφωνα με την προκήρυξη 13/2013 Α.Ε.Α., Α.Δ.Α.Μ. 13PROC ). Σε περίπτωση που ο εν λόγω διαγωνισμός δεν ολο κληρωθεί οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0873 του π/υ εξόδων Ε.Φ «Ελληνική Αστυνομία» έτους Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και προκειμέ νου η Ελληνική Αστυνομία να μπορέσει να διαχειριστεί τον μεγάλο αριθμό κρατουμένων και το ακανθώδες πρό βλημα της ανελαστικής δαπάνης σίτισής τους σε κα θημερινή βάση είναι αδύνατη η πληρωμή των δαπανών σίτισης από άλλους ΚΑΕ του Π/Υ εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας παρά μόνο από τον ΚΑΕ 2739 «Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας». β. Δαπάνη ύψους ,00 ευρώ περίπου, για πα ροχή των υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδα πών: Κορίνθου (60.000,00 ), Αμυγδαλέζας ( ,00 ), Παρανεστίου Δράμας (75.000,00 ), Φυλακίου Ορε στιάδας (16.500,00 ), Ξάνθης (54.000,00 ) και Ταύρου (25.000,00 ). Η εν λόγω δαπάνη έως την , καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε ων Συλλογική Απόφαση: 050/2 (Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής) και Πρόγραμ μα Δημοσίων Επενδύσεων Συλλογική Απόφαση: 050

2 1128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (σύμφωνα με την προκήρυξη 10/2013 Α.Ε.Α., Α.Δ.Α.Μ. 13PROC ). Σε περίπτωση που ο εν λόγω δια γωνισμός δεν ολοκληρωθεί οι εν λόγω δαπάνες (πλην του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας) θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0875 του π/υ εξόδων Ε.Φ «Ελληνική Αστυνομία» έτους γ. Δαπάνη ύψους ,00 ευρώ περίπου, για ηλε κτρική ενέργεια στις εγκαταστάσεις των Προαναχω ρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών: Κορίνθου ( ,00 ), Αμυγδαλέζας ( ,00 ), Παρανε στίου Δράμας ( ,00 ), Φυλακίου Ορεστιάδας ( ,00 ), Ξάνθης ( ,00 ), Ταύρου (11.500,00 ) και Λέσβου ( ,00 ). Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0832 του π/υ εξόδων Ε.Φ «Ελληνική Αστυ νομία» έτους δ. Δαπάνη ύψους ,00 ευρώ περίπου, για ύδρευση στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών: Κορίνθου ( ,00 ), Αμυγδαλέζας ( ,00 ), Παρανεστίου Δράμας (60.000,00 ), Φυλακίου Ορεστιάδας (50.000,00 ), Ξάν θης (25.000,00 ), Ταύρου (40.000,00 ) και Λέσβου (50.000,00 ). Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0831 του π/υ εξόδων Ε.Φ «Ελληνική Αστυνομία» έτους ε. Δαπάνη ύψους ,00 ευρώ περίπου, από την καταβολή των εξόδων μετακίνησης (ημερήσια αποζημίωση, εισιτήρια, διανυκτέρευση) του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την φύλα ξη των εγκαταστάσεων των Προαναχωρησιακών Κέ ντρων Κράτησης Αλλοδαπών: Κορίνθου ( ,00 ), Παρανεστίου Δράμας ( ,00 ), Φυλακίου Ορεστι άδας ( ,00 ), Ξάνθης ( ,00 ) και Λέσβου ( ,00 ). Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0711 του π/υ εξόδων Ε.Φ «Ελληνική Αστυνομία» έτους στ. Δαπάνη ύψους ,00 ευρώ περίπου, για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη αναγκών ενισχυτικών αστυνομικών δυνάμεων για την φύλαξη της εγκατάστασης του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κρά τησης Αλλοδαπών Κορίνθου. Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 1411 του π/υ εξόδων Ε.Φ «Ελληνική Αστυνο μία» έτους ζ. Δαπάνη ύψους ,00 ευρώ περίπου, για την αμοιβή εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων της εγκατάστα σης του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλο δαπών Φυλακίου Ορεστιάδας. Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0899 του π/υ εξόδων Ε.Φ «Ελληνική Αστυ νομία» έτους η. Δαπάνη ύψους ,00 ευρώ περίπου, για προμή θεια υγειονομικού φαρμακευτικού υλικού των Προανα χωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών: Κορίνθου (10.000,00 ) και Παρανεστίου Δράμας (7.500,00 ). Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις εγγε γραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 1211 του π/υ εξόδων Ε.Φ «Ελληνική Αστυνομία» έτους θ. Δαπάνη ύψους ,00 ευρώ (16.980,00 μηνιαίο μίσθωμα Χ 6 μήνες), για την πληρωμή μισθώματος για τη χρήση ως Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών του στρατοπέδου «Αν/χη Καλογερογιάννη» στην Κόρινθο, καθώς και ετήσια δαπάνη ύψους 7.200,00 (1.200,00 μηνιαίο μίσθωμα Χ 6 μήνες), για την πλη ρωμή μισθώματος για τη χρήση ως Προαναχωρησια κού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών του στρατοπέδου «Λ/γου (ΠΖ) Πανταζοπούλου» στο Παρανέστι Δράμας. Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις εγ γεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0819 του π/υ εξόδων Ε.Φ «Ελληνική Αστυνομία» έτους Το υπ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./3/1/2 από έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 12. Την από βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση αποστολή Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύονται, έως την , ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης υπηκόων τρίτων χωρών, σε βάρος των οποί ων έχουν εκδοθεί αποφάσεις απέλασης ή επιστρο φής και κρατούνται κατ εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 3907/2011 και των άρθρων 76 παρ. 3 και 81 παρ. 1 του Ν. 3386/2005, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασης ή απομάκρυνσής τους. Οι εγκαταστάσεις αυ τές λειτουργούν ως Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνο μίας, σε επίπεδο Αστυνομικού Σταθμού, ως ακολούθως: α) Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας, εντός των εγκαταστάσεων των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. β) Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Ταύρου, εντός των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Αλ λοδαπών Αττικής και διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. γ) Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Ορεστιάδας (πρώην Ε.Χ.Π.Α.), στο Φυλάκιο Ορεστιάδας και διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας. δ) Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, εντός του Στρατοπέδου του πρώην 6ου Συ ντάγματος Πεζικού στην Κόρινθο και διοικητική υπαγω γή στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας. ε) Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Ξάνθης, εντός των εγκαταστάσεων των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και διοικητική υπαγωγή στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης. στ) Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Δράμας, εντός του Στρατοπέδου «Λοχαγού Πανταζο πούλου» στο Παρανέστι Δράμας και διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας. ζ) Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Λέσβου, εντός του Στρατοπέδου «Παραδέλλη» στα Μόρια Λέσβου και διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου. Άρθρο 2 Αποστολή Αρμοδιότητες 1. Τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης έχουν ως αποστολή την ασφαλή φύλαξη των μη νόμιμων μετα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1129 ναστών που τελούν υπό καθεστώς νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας τους, τη μέριμνα για την κράτησή τους στις εγκαταστάσεις τους σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους και τη συνεργασία με άλλες συναρ μόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς για την παροχή σ αυτούς ιατρικού ελέγχου, φαρμακευτικής κάλυψης και ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και στήριξης. Στην αποστο λή των Προαναχωρησιακών Κέντρων περιλαμβάνονται ιδίως: α. η παραλαβή, καταγραφή και ο έλεγχος των προς κράτηση αλλοδαπών, β. η μέριμνα για τη σίτιση, την ένδυση, την ιατρική εξέταση και τη διακομιδή τους σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, εφόσον παρίσταται σχετική προς τούτο ανάγκη, γ. ο διαχωρισμός των ατόμων που ανήκουν σε ευά λωτες ομάδες και η κράτησή τους σε διακριτούς χώ ρους των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου κεφαλαίου, δ. η μέριμνα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την περιφρούρησή τους επί 24ώρου βάσεως, ε. η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του Κέ ντρου Κράτησης προς το σκοπό πρόληψης γεγονότων ή καταστάσεων που δύναται να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία του Προαναχωρησιακού Κέντρου, στ. η συνεργασία με συναρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς προς το σκοπό παροχής ιατροφαρμακευτι κής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας και συμβουλευτικής στήριξης στα άτομα που κρατούνται στα Κέντρα Κρά τησης και η μέριμνα για τη διερμηνεία στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, ζ. η παραλαβή, η καταγραφή και φύλαξη των αντι κειμένων που παραδίδονται από τους κρατούμενους κατά την άφιξή τους στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης και η παράδοσή τους σε αυτούς με την απο χώρησή τους, η. η ενημέρωση των κρατουμένων για τα δικαιώματά τους και η παροχή πληροφοριών για την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους σε συνεργασία με άλλους Φορείς και Υπηρεσίες. Άρθρο 3 Διάρθρωση Στελέχωση Καθήκοντα Οργάνων 1. Τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης στελεχώ νονται με το αναγκαίο για τη λειτουργία τους ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 2. Τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης διαρθρώ νονται σε επιμέρους λειτουργικά Κλιμάκια ως εξής: α. Κλιμάκιο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο εί ναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της γραμματειακής, τεχνικής και γενικά της διοικητικής υποστήριξης της Υπηρεσίας. β. Κλιμάκιο Εσωτερικής Λειτουργίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή, καταγραφή, τακτοποίηση και διαχείριση των αλλοδαπών που παραδίδονται προς κράτηση στο Προαναχωρησιακό Κέντρο. γ. Κλιμάκιο Φρούρησης και Εποπτείας, το οποίο εί ναι αρμόδιο για την φρούρηση των εγκαταστάσεων του Προαναχωρησιακού Κέντρου και την εποπτεία των χώρων κράτησης για την αποτροπή τυχόν παράνομων ενεργειών και καταστάσεων. 3. Σε κάθε Προαναχωρησιακό Κέντρο συγκροτού νται, με διαταγή του οικείου διοικητή, μία ή περισσό τερες ομάδες επιχειρησιακής ετοιμότητας από ειδικά εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο αστυνομικό προσωπι κό, ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες της Υπηρεσίας. Οι ομάδες επιχειρησιακής ετοιμότητας παρεμβαίνουν σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών ή γενικευμένων καταστάσεων οι οποίες θέτουν σε κίν δυνο ή απειλούν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Κέντρου Κράτησης ή θέτουν σε διακινδύνευση την ασφάλεια της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού και των κρατουμένων. Η στελέχωση των ομάδων επιχειρησιακής ετοιμότητας, τα ειδικότερα κα θήκοντα και η επιχειρησιακή τους δράση καθορίζονται με ευθύνη του διοικητή. 4. Ως Διοικητής του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κρά τησης τοποθετείται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυ νομίας που κατέχει το βαθμό του Αστυνόμου Α ή του Αστυνόμου Β ο οποίος, έχει τα καθήκοντα του άρθρου 32 του Π.δ. 141/1991 (Α 58) ως προς τη διοίκηση και την ειδική αποστολή του Κέντρου και επιπλέον: α. παρακολουθεί τη λειτουργία του Προαναχωρησια κού Κέντρου Κράτησης και παρεμβαίνει άμεσα για την αντιμετώπιση και διευθέτηση οποιουδήποτε περιστατι κού διαταράσσει ή απειλεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης, β. εποπτεύει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό του Προαναχωρησιακού Κέντρου στην εκ πλήρωση της αποστολής του, γ. αναφέρει άμεσα στον οικείο Διευθυντή Αστυνομίας ή στον αρμόδιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των Κέντρων της οικείας Διεύθυνσης Υποδιευθυντή για κάθε σοβαρό ή έκτακτο περιστατικό το οποίο συμβαίνει στο Κέντρο Κράτησης και ιδίως για περιπτώσεις ρατσιστικής συμπεριφοράς του προσωπικού σε βάρος των κρατου μένων, σοβαρών, μολυσματικών ή αιφνίδιων ασθενειών και εκδήλωσης ή απειλής εκδήλωσης βίαιων γεγονότων, δ. συνεργάζεται με συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές, και Φορείς προς το σκοπό αποτελεσματικότερης εκ πλήρωσης της αποστολής της Υπηρεσίας, ε. μεριμνά για την πλήρη ενημέρωσή του επί όλων των θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του οικείου Κέντρου Κράτησης και ιδίως επί θεμάτων ασθενειών των κρατουμένων και ασφάλειας της εγκατάστασης και παρεμβαίνει άμεσα για τη διευθέτησή τους, στ. σχεδιάζει την καθημερινή διάταξη της Υπηρεσίας και καθοδηγεί το προσωπικό για την αποτελεσματικό τερη εκπλήρωση της αποστολής του, ζ. παρακολουθεί τη συμπεριφορά του προσωπικού της Υπηρεσίας έναντι των κρατουμένων και παρεμβαίνει άμεσα, προβαίνοντας στις προβλεπόμενες δικονομικές και πειθαρχικές ενέργειες σε βάρος των υπαιτίων, σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης ρατσιστικής, βίαιης ή ανάρ μοστης συμπεριφοράς, η. μεριμνά για την ορθή και απαρέγκλιτη εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κράτησης, από το προσωπικό της Υπηρεσίας, και φροντίζει για την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, θ. εγκρίνει τα αιτήματα τρίτων προσώπων για επίσκε ψη στο Κέντρο Κράτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις ισχύουσες διατάξεις, ι. δίδει οδηγίες στο προσωπικό της Υπηρεσίας του για τον τρόπο χειρισμού των δυστροπούντων κρατουμένων και των κρατουμένων που επιδεικνύουν επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά,

4 1130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ια. ορίζει τους Προϊσταμένους των Κλιμακίων, ιβ. εγκρίνει τα αιτήματα τρίτων προσώπων για επίσκε ψη στο Κέντρο Κράτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις ισχύουσες διατάξεις, ιγ. φροντίζει για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοι νωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού, για τη διατήρηση της συνοχής της Υπηρεσίας και ιδ. εκτελεί κάθε άλλο έργο που του ανατίθεται στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του. 5. Προϊστάμενοι των Κλιμακίων των Προαναχωρησι ακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών ορίζονται Υπα στυνόμοι Α ή Β, Ανθυπαστυνόμοι ή Αρχιφύλακες και ευθύνονται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Κλιμακίων τους. 6. Ως Αξιωματικοί Υπηρεσίας στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης διατίθενται βαθμοφόροι της Ελληνι κής Αστυνομίας από το βαθμό του Αρχιφύλακα μέχρι και του Υπαστυνόμου Α, οι οποίοι έχουν τα οριζόμενα από το άρθρο 60 του Π.δ. 141/1991 καθήκοντα, σε σχέση με την αποστολή της Υπηρεσίας τους και επιπλέον: α. παραλαμβάνουν τους προς κράτηση αλλοδαπούς και μεριμνούν για την καταγραφή και τον έλεγχό τους καθώς και για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων που τους παραδίδονται, β. μεριμνούν για την ιατρική εξέταση καθώς και για την παροχή άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους αλλοδαπούς που παραλαμβάνουν, εφόσον αυτό απαιτείται και το διαχωρισμό εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γ. επιβλέπουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία και την καθαριότητα του Κέντρου Κράτησης καθώς και για την κατάσταση, παράδοση, παραλαβή και ασφαλή φύλαξη του οπλισμού της Υπηρεσίας, δ. αναφέρουν άμεσα στον διοικητή για κάθε έκτακτο, σοβαρό ή ιδιαίτερο γεγονός που συμβαίνει εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου, ε. παρεμβαίνουν άμεσα για τη διευθέτηση τυχόν προ βλημάτων ή δυσλειτουργιών και σε περίπτωση αδυνα μίας ενημερώνουν άμεσα τον διοικητή τους, στ. ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση των κρατουμένων και μεριμνούν για την παροχή ιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται, ζ. αναφέρουν άμεσα στον διοικητή τους σχετικά με την υποβολή αιτημάτων επίσκεψης τρίτων προσώπων στο Κέντρο Κράτησης, η. επιβλέπουν το προσωπικό φύλαξης των εγκατα στάσεων και συντονίζουν και τις λοιπές διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις, θ. παραλαμβάνουν τα αιτήματα πολιτικού ασύλου ή οποιουδήποτε άλλου αιτήματος κρατουμένων αλλοδα πών και προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενέργειες και ι. εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους. 7. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής αναθέτουν με διαταγή τους σε έναν από τους Υποδιευθυντές τους την εποπτεία και τον έλεγχο του οικείου Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Κλιμακίων 1. Το Κλιμάκιο Διοικητικής Υποστήριξης στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι αρμόδιο για: α. την εξασφάλιση της γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης της Υπηρεσίας, β. τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Υπηρεσίας, την τήρηση του υπηρε σιακού αρχείου και των προβλεπόμενων υπηρεσιακών βιβλίων σύμφωνα με τον κανονισμό αλληλογραφίας, γ. τον χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης της Υπηρεσίας, δ. την οικονομική διαχείριση, τη μέριμνα για την προ μήθεια και τη διαχείριση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των ειδών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, όπως είδη πρώτης ανάγκης, ένδυσης, σίτι σης, ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, ιατροφαρμα κευτικού υλικού, κλινοσκεπασμάτων και γραφικής ύλης, ε. τη μέριμνα για τη συντήρηση της εγκατάστασης και την καλή λειτουργία των υποδομών αυτής, στ. τη μέριμνα προμήθειας των προβλεπόμενων «Ενη μερωτικών Δελτίων» και λοιπών φυλλαδίων ή άλλων εντύπων που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατουμένων αλλοδαπών, ώστε να υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα σε επαρκή αντίτυπα σε όλες τις απαραίτητες γλώσσες, ζ. την τήρηση του αρχείου με τους ατομικούς φακέ λους των κρατουμένων, η. τη μέριμνα για την υποβολή σύμφωνα με την προ βλεπόμενη διαδικασία κάθε αιτήματος αλλοδαπού κρα τουμένου και θ. την ενημέρωση των συγγενών, των συνηγόρων, των προξενικών αρχών ή άλλων τρίτων που έχουν νόμιμο συμφέρον. 2. Το Κλιμάκιο Εσωτερικής Λειτουργίας, στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι αρμόδιο για: α. την κατάρτιση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλεί ας της εγκατάστασης και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της, β. την κατάρτιση των εσωτερικών διαταγών που ρυθ μίζουν ειδικότερα θέματα λειτουργίας της εγκατάστα σης, γ. τη μέριμνα για την εξασφάλιση νομικής υποστήρι ξης στους κρατουμένους μέσω οργανώσεων ή άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα κρατουμέ νων αλλοδαπών, καθώς επίσης και διερμηνέων ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού που μπορεί να παρέξει κα τάλληλη υποστήριξη, δ. τη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και Μ.Κ.Ο. ή άλλους επίσημους συλλογικούς φορείς που δραστηρι οποιούνται στην παροχή υποστήριξης σε κρατούμενους αλλοδαπούς, ε. τη μέριμνα για την εξασφάλιση ιατρικού και νοση λευτικού προσωπικού για την κάλυψη της απαιτούμενης υγειονομικής περίθαλψης των κρατουμένων, συμπερι λαμβανομένης της παραπομπής τους σε νοσοκομείο ή άλλο κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα, όταν αυτό είναι αναγκαίο, καθώς και την εξασφάλιση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, στ. την προμήθεια του συσσιτίου στους κρατουμένους,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1131 ζ. την υποχρέωση αποστολής αναλυτικών μηνιαίων στα τιστικών στοιχείων (όπως για λοιμώδη νοσήματα, εκτέλε ση εμβολιασμών, αποτελέσματα ελέγχων κ.λπ.) προς το ΚΕΕΛΠΝΟ και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινω νικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και η. την υποχρέωση αυθημερόν αναφοράς συμβάντων δημόσιας υγείας (π.χ. επιδημιών) στο ΚΕΕΛΠΝΟ και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για άμεση παρέμ βαση. 3. Το Κλιμάκιο Φρούρησης και Εποπτείας είναι αρ μόδιο για: α. την παραλαβή των κρατουμένων αλλοδαπών και τη διενέργεια σωματικής έρευνας και έρευνας των αντι κειμένων που φέρουν αυτοί, β. την καταγραφή στα υπηρεσιακά αρχεία και τον ηλε κτρονικό υπολογιστή και την εν συνεχεία τακτοποίησή τους στο Προαναχωρησιακό Κέντρο, γ. τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ερευνών στο Προαναχωρησιακό Κέντρο, δ. την εσωτερική φρούρηση των εγκαταστάσεων και την εν γένει διαχείριση των κρατουμένων αλλοδαπών μέσα στο Προαναχωρησιακό Κέντρο, ε. την εξωτερική φρούρηση των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας για την αποτροπή τυχόν απόδρασης ή άλλων παράνομων ενεργειών και καταστάσεων, στ. τη συγκρότηση και στελέχωση μίας ή και περισσό τερων ομάδων επιχειρησιακής ετοιμότητας από ειδικά εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο αστυνομικό προσωπικό της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση έκτακτων και βίαι ων περιστατικών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το προσωπικό φύλαξης και ζ. την τήρηση και αποκατάσταση της τάξης και της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας, ζητώντας την συνδρομή λοιπών αστυνομικών δυνάμεων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 4. Στο πλαίσιο του Κλιμακίου Φρούρησης και Επο πτείας λειτουργεί το Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Άρθρο 5 Βασικές Αρχές λειτουργίας 1. Τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης λειτουρ γούν σε εικοσιτετράωρη βάση για την φύλαξη των κρα τουμένων, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 2. Το προσωπικό των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση του σε βασμού της προσωπικότητας και την προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των κρατουμένων αλλο δαπών, όπως αυτά ορίζονται με τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Τα καθήκοντα και το ωράριο εργασίας του προσω πικού καθορίζονται από τον διοικητή των Προαναχωρη σιακών Κέντρων Κράτησης σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και στο πλαίσιο των ισχυουσών κάθε φορά διατάξεων. 4. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης ανατίθεται με διαταγή των Διευ θυντών των οικείων Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, καθώς και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, σε αρμόδιο προς τούτο Υποδιευθυντή της Υπη ρεσίας τους. 5. Οι κρατούμενοι που εγκλείονται στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης υποβάλλο νται σε σωματικό έλεγχο, καθώς και έλεγχο αποσκευών. 6. Οι κρατούμενοι αλλοδαποί επιτρέπεται να δέχονται επισκέψεις συγγενών ή τρίτων σε ημέρες και ώρες που καθορίζονται με διαταγή του Διοικητή των Προαναχω ρησιακών Κέντρων Κράτησης Οι επισκέπτες ελέγχονται κατά την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις των Προανα χωρησιακών Κέντρων Κράτησης και δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους χώρους κράτησης των εγκαταστά σεων χωρίς άδεια και συνοδεία της φρουράς. 7. Το προσωπικό των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης οφείλει να γνωστοποιεί στους κρατούμενους τις επισκέψεις εκπροσώπων συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμά των και νομικής συμπαράστασης και πραγματοποιού νται με τη συγκατάθεσή τους, τηρώντας τις διατάξεις για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους κανόνες ασφαλείας των κρατητηρίων. 8. Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειών είναι αρμόδιες για την εποπτεία και την παρακολούθηση των κρατουμένων στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών αναφορικά με θέματα υγείας και κοινωνικής αρωγής, καθώς και για τη διενέρ γεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και υγιεινής των εγκαταστάσεων. Άρθρο 6 Συνθήκες κράτησης Οι αλλοδαποί που κρατούνται στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών: α. τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και ειδικότερα τους παρέχεται στέγαση με κατάλληλο φω τισμό, θέρμανση, κλιματισμό και αερισμό, σε περιβάλ λον ασφάλειας. Επίσης παρέχεται σίτιση, αναγκαίος ρουχισμός εφόσον τούτο δεν μπορεί να καλυφθεί από τους ίδιους, καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας, β. προαυλίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η χρονική διάρκεια του προαυλισμού καθορίζεται με το ωρολόγιο πρόγραμμα του άρθρου 10, γ. συμμετέχουν σε κατάλληλες δραστηριότητες για την κάλυψη ψυχαγωγικών αναγκών, δ. ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώ σεις τους, σε γλώσσα που κατανοούν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ε. έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη, στ. έχουν πρόσβαση σε νομική υποστήριξη, ζ. τυγχάνουν, εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, της κατάλληλης κατά περίπτωση μεταχείρισης, η. διατηρούν κατά το δυνατόν την οικογενειακή τους ενότητα και θ. διατηρούν επαφή με κοινωνικούς φορείς και ορ γανώσεις. Άρθρο 7 Κανόνες σχετικά με την παραμονή 1. Για κάθε αλλοδαπό κρατούμενο που παραμένει στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κρά

6 1132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τησης Αλλοδαπών καταρτίζεται και τηρείται ατομικός φάκελος ο οποίος τηρείται στο Κλιμάκιο Διοικητικής Υποστήριξης. Στον φάκελο αυτό περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτότητάς του, φωτογραφία του, στοιχεία που αφορούν την παραμονή του στην εγκατάσταση, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. 2. Οι γυναίκες και οι ανήλικοι κρατούμενοι που παρα μένουν στην εγκατάσταση, διαμένουν σε χώρους ξεχω ριστούς, κατάλληλους για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταφοράς τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας. 3. Τα μέλη οικογενειών δικαιούνται να απολαμβάνουν οικογενειακή ζωή εντός των Προαναχωρησιακών Κέ ντρων Κράτησης Αλλοδαπών. 4. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τη φροντίδα των βρεφών και νηπίων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικα σίες μεταφοράς τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας. 5. Τα δικαιώματα των κρατουμένων αλλοδαπών εί ναι απολύτως σεβαστά από το προσωπικό των Προ αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, ενώ λαμβάνονται υπόψη τυχόν πολιτισμικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες ιδιαιτερότητες τους. Άρθρο 8 Διαδικασία εισαγωγής κρατουμένων Κατά τον εγκλεισμό των κρατουμένων αλλοδαπών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης, τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες: α. παραλαμβάνονται από τον αξιωματικό υπηρεσίας με υπηρεσιακό σημείωμα, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας τους, ο λόγος κράτησης, αν εί ναι ύποπτοι απόδρασης, αν είναι επικίνδυνοι για τον εαυτό τους ή άλλους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το χρόνο κράτησης. Σε περίπτωση που είχαν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις ή νοσηλεία προτού εγκλειστούν στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, πρέπει να συνοδεύονται με τα σχετικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η κατάστασή τους καθώς και τυχόν φαρμακευτική αγωγή, β. υποβάλλονται σε σωματική έρευνα σε ειδικά δια μορφωμένο χώρο, καθώς επίσης σε έρευνα αντικειμένων και αποσκευών, γ. αφαιρούνται, για λόγους ασφαλείας, χρήματα, τι μαλφή και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα φέρουν οι κρατούμενοι, εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 του παρόντος, τα οποία και φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ή χρηματοκιβώτιο και καταχω ρούνται στο Βιβλίο Κρατουμένων. Τα αφαιρούμενα είδη αποδίδονται στους κρατουμένους κατά την αποχώρησή τους από το Κέντρο Κράτησης, δ. ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρε ώσεις τους εντός της εγκατάστασης του Προαναχωρη σιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών, καθώς και για τους χώρους όπου είναι ανηρτημένα τα τηλέφωνα, τα πληροφοριακά δελτία και λοιπά ενημερωτικά φυλλάδια Διεθνών Οργανισμών και άλλων επίσημων συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη των κρατουμένων αλλοδαπών, ε. εξετάζονται για προληπτικούς λόγους στο ιατρείο του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών από ιατρούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, στ. εγκλείονται σε ξεχωριστούς χώρους κράτησης, κρατούμενοι οι οποίοι χρήζουν ειδικής μεταχείρισης ή επιδεικνύουν επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά, ζ. υποβάλλουν στον αξιωματικό υπηρεσίας υπεύθυ νη δήλωση με τα στοιχεία ενός συγγενικού ή φιλικού τους προσώπου που επιθυμούν να τους επισκέπτονται κατά την κράτησή τους, εφόσον στερούνται συγγενικών προσώπων πρώτου ή δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, η. τα συνοδευόμενα ανήλικα τέκνα του κρατούμενου αλλοδαπού, τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του κρα τούμενου, παραμένουν σε ειδικό χώρο κράτησης με τους γονείς τους, ώστε να εξασφαλίζονται και να ικανοποι ούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους, θ. λαμβάνουν ατομικά είδη υγιεινής, καθαριότητας και κλινοσκεπάσματα και ι. εγκλείονται με συνοδεία του προσωπικού φύλαξης στο κελί όπου έχει οριστεί από τον αξιωματικό υπη ρεσίας, Άρθρο 9 Ωρολόγιο πρόγραμμα κρατουμένων 1. Με ευθύνη των διοικητών των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών καταρτίζεται ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των εγκαταστάσεων για τους κρατουμένους. 2. Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική. 3. Επιτρέπεται, με απόφαση του διοικητή του Προ αναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών, η τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, θρησκευτικές εορτές, αργίες, κ.λπ.) ή εφόσον άλλοι λό γοι το επιβάλλουν. Άρθρο 10 Επιτρεπόμενα είδη 1. Ο κρατούμενος μπορεί να έχει στο κελί του αντικεί μενα ή είδη άμεσης και καθημερινής χρήσης, τα οποία δεν υπερβαίνουν σε όγκο το μέγεθος μιας βαλίτσας κανονικού τύπου, χωρίς μεταλλικά ελάσματα. Ειδικό τερα, ο κρατούμενος επιτρέπεται να έχει: α. τα απολύτως απαραίτητα σε αριθμό ρούχα, υπο δήματα και εσώρουχα, εφόσον δεν έχουν εξαρτήματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συγκρατουμένων, του προσωπικού. καθώς και την ασφάλεια των εγκα ταστάσεων, β. ένα θρησκευτικό σύμβολο, σύμφωνα με τις θρη σκευτικές του πεποιθήσεις, γ. οδοντόβουρτσα, πλαστικές ξυριστικές μηχανές και αναπτήρα τύπου BIC, δ. γυαλιά οφθαλμικών παθήσεων, ε. μικρό νυχοκόπτη χωρίς μαχαιράκι, στ. χαρτιά, μολύβια, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά σε περιορισμένο αριθμό, ζ. πετσέτες και κουβέρτες, η. ελαστική ζώνη υποστήριξης της μέσης, ζώνη για κοίλη, πατερίτσες, και άλλα ορθοπεδικά είδη ύστερα από άδεια του ιατρού του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών, θ. φάρμακα, κυρίως παθολογικά και παραφαρμακευ τικά είδη, κατόπιν αδείας του ιατρού του Προαναχω ρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1133 ι. διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς, ή άλλους σκοπούς στο πλαίσιο της δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου του, κατόπιν έγκρισης του αξιωματικού υπηρεσίας και ια. κάθε είδος που δύναται να προμηθευτεί από το πρατήριο καντίνα του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών. 2. Ατομικά είδη ή άλλα αντικείμενα των οποίων η κατο χή και χρήση δεν επιτρέπεται, παραδίδονται προς φύλα ξη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στον ειδικό αυτό χώρο παραδίδονται και είδη των οποίων η χρήση επιτρέπεται αλλά δεν χρησιμοποιούνται από τον κρατούμενο. Άρθρο 11 Ατομική υγιεινή και καθαριότητα των χώρων κράτησης 1. Οι κρατούμενοι επιμελούνται, με μέριμνα της φρου ράς κρατητηρίων, της ατομικής τους υγιεινής και κα θαριότητας, με είδη που χορηγούνται από την φρουρά κρατητηρίων, ώστε να διασφαλίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό οι συνθήκες υγιεινής τους. 2. Οι κρατούμενοι υποχρεούνται να τηρούν τους όρους ατομικής υγιεινής και καθαριότητας και να διατηρούν καθαρά τα είδη ρουχισμού, τα κλινοσκεπάσματα και τους χώρους διαβίωσής τους. 3. Στους χώρους των κρατητηρίων λειτουργούν επαγ γελματικά πλυντήρια και στεγνωτήρια για την πλύση και απολύμανση των ειδών κλινοστρωμνής και ιματισμού των κρατουμένων. 4. Οι χώροι των κρατητηρίων καθαρίζονται από ιδιω τικό συνεργείο καθαρισμού, σε καθημερινή βάση, υπό την επίβλεψη της φρουράς κρατητηρίων. 5. Γενική καθαριότητα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα. 6. Απολύμανση, μυοκτονία, απεντόμωση πραγματο ποιείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη. Άρθρο 12 Ιατρική μέριμνα 1. Στους κρατούμενους εξασφαλίζεται η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική διά γνωση και στήριξη από ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του Δημοσίου ή Μ.Κ.Ο. ή άλλων οργανισμών και φορέων. 2. Οι ασθενείς κρατούμενοι εξετάζονται στο ιατρείο της εγκατάστασης και σε συντρέχουσα περίπτωση χο ρηγείται σε αυτούς κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Ο ιατρικός έλεγχος περιλαμβάνει τη λήψη ιατρικού ιστο ρικού και την κλινική εξέταση και, εφόσον χρειάζεται, παραπομπή σε δημόσιες μονάδες υγείας για παρακλινι κό έλεγχο. Επί ενδείξεων λοιμώδους νοσήματος, συμπε ριλαμβανομένων και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και λοιμώξεων του αναπνευστικού και γα στρεντερικού, οι μετανάστες δύναται να παραπέμπονται για περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπεία σε δημόσιες μονάδες υγείας. Επιπρόσθετα, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό επιλαμβάνεται για την έγκαιρη διάγνωση ψυχικών διαταραχών και την αναγκαία πα ροχή ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα πρόσωπα που ανή κουν σε ευάλωτες ομάδες. 3. Τα περιστατικά των αλλοδαπών κρατουμένων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους ιατρούς του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών, παραπέμπονται για νοσηλεία ή για εξέταση συνοδεία αστυνομικών σε εφημερεύον νοσοκομείο ή άλλο κατάλ ληλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία τους, το κατά τόπον αρμόδιο αστυνομικό τμήμα αναλαμβάνει τη φρούρηση των αλλοδαπών, μέχρι τον επανεγκλεισμό τους στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών. 4. Για τη διευκόλυνση του έργου της ιατρικής ομάδας, διαμορφώνονται και εξοπλίζονται ειδικοί χώροι κατάλ ληλοι για τη χρήση τους ως ιατρεία. 5. Για την αντιμετώπιση έκτακτου και σοβαρού περι στατικού ασθένειας κρατουμένου το ιατρικό, νοσηλευτι κό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό μεταβαίνει άμεσα συνοδεία της φρουράς στους χώρους κράτησης προ κειμένου να παράσχει την αναγκαία ιατρική φροντίδα. 6. Οι κρατούμενοι που πάσχουν από λοιμώδη νοσή ματα ή ψυχικές διαταραχές, μεταφέρονται σε ξεχωρι στό χώρο κράτησης, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη προς διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των ιδίων, των συγκρατουμένων τους και του προσωπικού. 7. Για κάθε κρατούμενο ασθενή τηρείται εντός του ιατρείου φάκελος στον οποίο καταχωρούνται όλα τα ιατρικά δεδομένα που τον αφορούν. 8. Βάσει του ιατρικού φακέλου, οι κρατούμενοι και οι φιλοξενούμενοι ανήλικοι συνεχίζουν τα εμβολιαστικά σχήματα που ξεκίνησαν στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής. Άρθρο 13 Δραστηριότητες ψυχαγωγία 1. Στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέ ντρων Κράτησης Αλλοδαπών λειτουργεί δανειστι κή βιβλιοθήκη, το περιεχόμενο της οποίας συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα ξενόγλωσσα βιβλία. Επίσης, εξα σφαλίζεται η δυνατότητα ανάγνωσης εφημερίδων και περιοδικών που τους εφοδιάζουν οι συγγενείς τους στο επισκεπτήριο. 2. Επιτρέπεται η επικοινωνία των κρατουμένων μεταξύ τους και η ενασχόλησή τους με ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες (επιτραπέζια παιχνίδια, συζητήσεις κ.λπ.). 3. Στους ανήλικους κρατούμενους επιτρέπεται συ χνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις υπόλοιπες ομάδες κρατουμένων (άνδρες γυναίκες) η έξοδος από τα κελιά τους με σκοπό την συναναστροφή τους με τους υπόλοιπους ανηλίκους κρατούμενους. 4. Για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των θρησκευ τικών καθηκόντων των μουσουλμάνων κρατουμένων τοποθετούνται σε διάφορα σημεία των κρατητηρίων πυξίδες (compass), που προσδιορίζουν την κατεύθυνση της Μέκκας. Άρθρο 14 Προαυλισμός 1. Ο προαυλισμός των κρατουμένων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε κατάλληλα διαμορφω μένο χώρο και η χρονική του διάρκεια καθορίζεται με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη των διοικητών των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών. 2. Ο προαυλισμός ενεργείται για τους άνδρες, τις γυναίκες και τους ανηλίκους σε ανεξάρτητους μεταξύ τους χώρους.

8 1134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 15 Σίτιση διατροφή 1. Σε όλους τους κρατουμένους παρέχεται καθημε ρινά σίτιση σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών. 2. Το πρόγραμμα του συσσιτίου καταρτίζεται από τον ιατρό και τον διοικητή των εγκαταστάσεων των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών με βάση τα πρότυπα διαιτολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες των κρατουμένων καθώς και τυχόν ειδική δίαιτα για τους ασθενείς κρατουμένους. 3. Απαγορεύεται η προμήθεια των κρατουμένων με είδη διατροφής από οικείους τους. Άρθρο 16 Επισκέψεις 1. Οι προσωρινά κρατούμενοι αλλοδαποί δικαιούνται να δέχονται επισκέψεις συγγενών τους μέχρι δευτέ ρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Σε περίπτωση ελλείψεως των ανωτέρω προσώπων, επιτρέπεται να δέχονται την επίσκεψη άλλου συγγενούς ή φιλικού τους προσώπου που οι ίδιοι δηλώνουν εκ των προτέρων στη φρουρά κρατητηρίων των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών. 2. Η διάρκεια της επίσκεψης ορίζεται με διαταγή του διοικητή του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών και τις υπηρεσιακές δυνατότητες. 3. Οι επισκέπτες που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις υποβάλλονται σε έλεγχο ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών και αντικειμένων. 4. Η επικοινωνία των επισκεπτών με τους προσω ρινά κρατούμενους αλλοδαπούς γίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της αίθουσας επισκεπτηρίου. 5. Κατά το επισκεπτήριο επιτρέπεται η παράδοση τσι γάρων, τηλεκαρτών και ειδών ατομικής υγιεινής στους κρατουμένους, τα οποία ελέγχονται από το προσωπικό της φρουράς κρατητηρίων. 6. Στους χώρους του επισκεπτηρίου δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και το κάπνισμα. 7. Οι ημέρες και οι ώρες του επισκεπτηρίου καθορίζο νται με διαταγή των διοικητών των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών. Σε έκτακτες περιπτώ σεις και ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών, το επισκεπτήριο μπορεί να παραταθεί με διαταγή του δι οικητή ύστερα από πρόταση του αξιωματικού υπηρεσίας των εγκαταστάσεων. Άρθρο 17 Πρόσβαση εκπροσώπων διεθνών επιτροπών εθνικών αρχών ελέγχου των χώρων κράτησης και φορέων προστασίας δικαιωμάτων των αλλοδαπών κρατουμένων 1. Η πρόσβαση και επικοινωνία εκπροσώπων των αρ μοδίων διεθνών ή εθνικών φορέων ελέγχου των χώρων κράτησης, καθώς και φορέων προστασίας των δικαι ωμάτων των κρατουμένων με τους κρατούμενους αλ λοδαπούς, δεν υπόκειται σε περιορισμούς, πέραν του ελέγχου ασφαλείας, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι Αστυνομικές Αρχές οφείλουν να γνωστοποιούν στους κρατούμενους τις επισκέψεις και μόνο με τη συγκατάθεσή τους να επι τρέπουν αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη ρουμένων των κανόνων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Άρθρο 18 Πρόσβαση επικοινωνία με δικηγόρους 1. Κάθε κρατούμενος αλλοδαπός δικαιούται την επί σκεψη του δικηγόρου του. 2. Η διάρκεια της επικοινωνίας του δικηγόρου με τον κρατούμενο αλλοδαπό που εκπροσωπεί, δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς πέραν αυτών που επιβάλ λονται για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και των κανόνων λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Προα ναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών. 3. Η επικοινωνία του δικηγόρου με τον κρατούμενο αλλοδαπό που εκπροσωπεί είναι ακώλυτη και προϋπο θέτει την επίδειξη της επαγγελματικής ταυτότητας στη φρουρά κρατητηρίων. Η εντολή εκπροσώπησης, όταν δεν είναι έγγραφη, τεκμαίρεται από την εκ μέρους του δικηγόρου γνώση των στοιχείων ταυτότητας του κρα τουμένου αλλοδαπού (ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα) και τη σχετική προφορική δήλωση του τελευταίου προς τη φρουρά κρατητηρίων. Η επικοινωνία γίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της αίθουσας επισκεπτηρίου. Άρθρο 19 Επικοινωνία με εκπροσώπους Διπλωματικών Προξενικών Αρχών 1. Οι κρατούμενοι αλλοδαποί επιτρέπεται να δέχονται την επίσκεψη εκπροσώπων διπλωματικών ή προξενικών αρχών τις ημέρες της εβδομάδας που καθορίζονται από τον διοικητή του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτη σης Αλλοδαπών ή εκτάκτως κατόπιν σχετικού αιτήμα τος του εκπροσώπου. 2. Η επικοινωνία του εκπροσώπου της διπλωματικής ή προξενικής αρχής με τους κρατούμενους αλλοδαπούς που εκπροσωπούν γίνεται στους ειδικά διαμορφωμέ νους χώρους της αίθουσας επισκεπτηρίου ή εφόσον υπάρχει ειδικός λόγος σε άλλο χώρο των εγκαταστά σεων που ορίζεται κατά περίπτωση. Άρθρο 20 Τηλεφωνική επικοινωνία 1. Η τηλεφωνική επικοινωνία των κρατουμένων αλλο δαπών πραγματοποιείται εντός των χώρων κράτησης από καρτοτηλέφωνα που είναι τοποθετημένα με ευθύνη της Υπηρεσίας. Ο αριθμός των καρτοτηλεφώνων πρέπει να εξυπηρετεί επαρκώς τις ανάγκες των κρατουμένων. 2. Ο χρόνος χρήσης των καρτοτηλεφώνων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των κρατουμένων. 3. Σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων που αφορούν συγγενείς των κρατουμένων (θάνατος, ασθένεια κ.λπ.), μετά την επιβεβαίωση του γεγονότος από την υπηρε σία, ο ενδιαφερόμενος κρατούμενος διευκολύνεται να επικοινωνήσει οποιαδήποτε ώρα τηλεφωνικά με τους συγγενείς του. 4. Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων αλλά και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής από τους κρατουμένους απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας. 5. Οι κρατούμενοι μπορούν να αγοράζουν τηλεκάρτες από το πρατήριο καντίνα των εγκαταστάσεων. Σε εξαι ρετικές περιπτώσεις, δύνανται να τους χορηγούνται από το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1135 Άρθρο 21 Δικαιώματα Κρατουμένων Οι κρατούμενοι αλλοδαποί στα κέντρα κράτησης δι καιούνται: α. ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και στήριξης, β. απρόσκοπτης άσκησης των θρησκευτικών καθη κόντων τους, εφόσον δεν παραβιάζονται οι κανόνες ασφαλείας των κρατητηρίων, γ. ίσης μεταχείρισης, δ. επισκέψεων από μέλη της οικογενείας τους ή τρί τους που ζουν εκτός των κέντρων κράτησης, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφάλειας. Οι ώρες και ο χώρος των επισκέψεων ορίζονται από τον διοικητή των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, ε. επικοινωνίας με Υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, για τη διεκπεραίωση ζητημάτων που τους αφορούν, στ. πρόσβασης σε αλληλογραφία ή τηλεφωνική επι κοινωνία. Προς τούτο παρέχεται κάθε δυνατή διευκό λυνση. Η αλληλογραφία και κάθε μορφής επικοινωνία είναι απαραβίαστη, ζ. πρόσβασης σε δικηγόρο, και σε περίπτωση αδυνα μίας, παροχή νομικής υποστήριξης, η. επικοινωνίας με τις προξενικές αρχές της χώρας τους εφόσον το επιθυμούν, θ. αναφοράς στη διοίκηση των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, προφορικής ή έγγρα φης, η οποία εξετάζεται χωρίς καθυστέρηση από τον διοικητή της, ι. του απολύτου σεβασμού της προσωπικότητας τους και της ακώλυτης άσκησης των δικαιωμάτων τους, ια. να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σε γλώσσα που κατανοούν, ιβ. να λαμβάνουν από τη φρουρά κρατητηρίων τα απα ραίτητα είδη για την ατομική υγιεινή και καθαριότητα, ιγ. να λαμβάνουν κατάλληλη διατροφή με μέριμνα των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, τρεις φορές την ημέρα και ιδ. να ενημερώνονται με εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία που εφοδιάζονται κατά το επισκεπτήριο, καθώς επίσης να έχουν πρόσβαση στην δανειστική βιβλιοθήκη. Άρθρο 22 Υποχρεώσεις Κρατουμένων 1. Οι κρατούμενοι αλλοδαποί υποχρεούνται: α. να συμμορφώνονται με τις εντολές και υποδεί ξεις της φρουράς κρατητηρίων, να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ιδίων και των λοιπών κρατουμένων ή την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, β. να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής, να φρο ντίζουν για την καθαριότητα και την τακτοποίηση των ατομικών τους ειδών, των χώρων κράτησης και των κοινόχρηστων χώρων των εγκαταστάσεων και να μην προκαλούν φθορές στα αντικείμενα και στις εγκατα στάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, γ. να τηρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα των κρατητη ρίων σε ότι αφορά τη λήψη των γευμάτων, την ιατρική εξέταση και το επισκεπτήριο, δ. να σέβονται τους συγκρατουμένους τους και να συμπεριφέρονται προς αυτούς και το προσωπικό με κόσμιο τρόπο, ε. να συνεργάζονται με το προσωπικό της φρουράς κατά την υποβολή τους σε κάθε είδους έρευνα (τακτική, έκτακτη, σωματική και ατομικών ειδών), στ. να σέβονται τις φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτι σμικές και εθνικές ιδιαιτερότητες των συγκρατουμένων τους, ζ. να μην φωνασκούν, τραγουδούν και γενικά θορυ βούν, ώστε να ενοχλούν τους συγκρατουμένους τους, η. να παραδίδουν προς φύλαξη τα χρήματα και τιμαλ φή κατά την είσοδό τους στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, εκτός ενός μικρού χρηματικού ποσού για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών εντός των κρατητηρίων, θ. να φυλάσσουν στο κελί τους το επιτρεπόμενο χρη ματικό ποσό, προσωπικά αντικείμενα ή είδη άμεσης και καθημερινής χρήσης τους, ι. να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, ακόμη και παρά τη θέλησή τους, αν υπάρχει υπόνοια μεταδοτικού νοσήματος ή άλλης ασθένειας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των κρατητη ρίων, ια. να μην κατέχουν και χρησιμοποιούν με οποιονδήπο τε τρόπο απαγορευμένα από το νόμο και τον παρόντα κανονισμό είδη, ιβ. να είναι σύντομοι όταν χρησιμοποιούν τα καρτοτη λέφωνα και να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας, ιγ. να μην παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τον τεχνητό φωτισμό του κελιού ή του θαλάμου τους και να διευκολύνουν την καταμέτρηση και τον οπτικό έλεγχο και ιδ. οι ασθενείς κρατούμενοι να ακολουθούν τις οδηγί ες των ιατρών και να λαμβάνουν την ιατροφαρμακευτική αγωγή που τους έχει χορηγηθεί. 2. Είναι δυνατή η λήψη με διαταγή του Διοικητή της Υπηρεσίας περιοριστικών μέτρων για λόγους δημόσιας υγείας ή ασφάλειας, προστασίας της σωματικής ακε ραιότητας του κρατουμένου αλλοδαπού ή άλλων προ σώπων που ευρίσκονται στην εγκατάσταση ή πρόληψης αναταραχών και αποτροπής φθορών σε αυτήν. Άρθρο 23 Γενικά καθήκοντα προσωπικού 1. Το προσωπικό των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών είναι υπεύθυνο για την ασφά λεια της εγκατάστασης και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, καθώς και για την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων αλλοδαπών. 2. Το προσωπικό επιλαμβάνεται και ενημερώνει άμεσα το διοικητή για κάθε πρόβλημα το οποίο προκύπτει ανα φορικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης και τη δια βίωση και συμπεριφορά των κρατουμένων αλλοδαπών. 3. Το προσωπικό οφείλει να ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τον αρμόδιο ιατρό σχετικά με έκτακτα περιστα τικά τα οποία αφορούν την υγεία των αλλοδαπών που κρατούνται στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησια κών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών.

10 1136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Το προσωπικό απαγορεύεται να εγκαταλείπει τη θέση του χωρίς προηγούμενη άδεια ή αντικατάσταση. Άρθρο 24 Κανόνες συμπεριφοράς και υποχρεώσεις Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας των Προα ναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις των Π.δ. 254/2004 «Κώδικας δεοντολογίας του Αστυνομικού» και 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών», καθώς και τις εκδοθείσες εγκυκλίους, διαταγές και εγ χειρίδια που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη μεταχείριση και τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ιδίως, το ως άνω προσωπικό: α. ενεργεί με σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια, β. σέβεται και προστατεύει τα κατοχυρωμένα δικαι ώματα των κρατουμένων αλλοδαπών όπως αυτά ορί ζονται στις ισχύουσες διατάξεις, γ. χρησιμοποιεί τα αναγκαία κατά περίπτωση μέσα για την αποκατάσταση της τάξης στους χώρους κράτησης, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, αποφεύγο ντας κάθε αδικαιολόγητη ενέργεια και υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου, δ. συμπεριφέρεται με ευγένεια, επιδεικνύοντας ζήλο και προθυμία για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα των ενεργειών του την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ε. εκτελεί πιστά τις εντολές του διοικητή του Προα ναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών και του αξιωματικού υπηρεσίας και ευθύνεται για τη μη τήρηση ή πλημμελή εκτέλεσή τους, στ. τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για πληροφορίες και γεγονότα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, ζ. συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του και παρέχει τη συνδρομή του, οσάκις αυτή κρίνεται αναγκαία, η. απαγορεύεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του να συνομιλεί ή να συναλλάσσεται με κρατουμένους αν δεν υπάρχει ανάγκη και να φέρει κάθε αντικείμε νο πέραν των προβλεπομένων για την υπηρεσία που εκτελεί, θ. στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων του, οφείλει να απομονώνει, να απαξιώνει και να μην επι τρέπει συμπεριφορές και πράξεις που ενέχουν στοιχεία ρατσισμού, διάκρισης ή ξενοφοβίας και ι. απαγορεύεται να εκδηλώνει οποιασδήποτε μορφής ρατσιστική, βίαιη, απάνθρωπη ή ταπεινωτική συμπερι φορά σε βάρος κρατουμένων. Τυχόν εκδήλωση τέτοιας συμπεριφοράς, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών και λοιπών κυρώσεων συνεπάγεται και την άμεση απομά κρυνση από την Υπηρεσία. Άρθρο 25 Στολή Οπλισμός Προσωπικού Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας των Προ αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, φέρει την προβλεπό μενη στολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

11

12 1138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1851 29 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6634/1 355613 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών Φύ λαξης Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 95 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4228 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα