(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1012/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 όσον αφορά τον κατάλογο ειδών-φορέων, τις υγειονομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις πιστοποίησης σχετικά με το επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο και όσον αφορά την εγγραφή της Ταϊλάνδης στον κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές ψαριών και αλιευτικών προϊόντων στην Ένωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 9 δεύτερη παράγραφος, (2) Το υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας για τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, το οποίο παρατίθεται στο προσάρτημα IV του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005, περιλαμβάνει πιστοποιητικό υγείας του ζώου όσον αφορά τις απαιτήσεις για είδη ζώων που είναι ευπαθή σε ορισμένες ασθένειες που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του επιζωοτικού ελκογόνου συνδρόμου (EUS). Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 16 δεύτερη παράγραφος, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων ( 3 ), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2, τα άρθρα 22 και 25 και το άρθρο 61 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2005, για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ( 4 ) καθορίζει υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για την εισαγωγή στην Ένωση ορισμένων υδρόβιων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. (3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους στην Κοινότητα, καθώς και για την κατάρτιση καταλόγου ειδών-φορέων ( 5 ) θεσπίζει τους όρους κτηνιατρικού ελέγχου και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για τις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων ζώων υδατοκαλλιέργειας και ορισμένων προϊόντων τους. (4) Στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 παρατίθεται κατάλογος των ειδών-φορέων για τις ασθένειες που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ. Τα είδη-φορείς για το επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο περιλαμβάνονται επί του παρόντος στον εν λόγω κατάλογο. (5) Το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 παραθέτει, μεταξύ άλλων, τον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση διακοσμητικών ψαριών που είναι ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ και προορίζονται για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις. (6) Η Ινδία και το Βιετνάμ περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα κατά τρόπον ώστε οι εισαγωγές ειδών ψαριών που είναι ευπαθή στο επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο να υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις για την υγεία των ψαριών με σκοπό την εξάλειψη των κινδύνων από την εν λόγω ασθένεια. ( 1 ) ΕΕ L 139 της , σ. 55. ( 2 ) ΕΕ L 139 της , σ ( 3 ) ΕΕ L 328 της , σ. 14. ( 4 ) ΕΕ L 338 της , σ. 27. ( 5 ) ΕΕ L 337 της , σ. 41.

2 L 306/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7) Επιπροσθέτως, τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών των μερών Α και Β του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 περιέχουν βεβαιώσεις για την υγεία των ζώων ως προς τις απαιτήσεις για ευπαθή είδη και είδηφορείς ορισμένων ασθενειών που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του επιζωοτικού ελκογόνου συνδρόμου. (8) Στην οδηγία 2006/88/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική οδηγία 2012/31/ΕΕ της Επιτροπής ( 1 ), δεν περιλαμβάνεται πλέον το επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο ως εξωτική ασθένεια στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος IV. (9) Για λόγους συνέπειας και σαφήνειας της ενωσιακής νομοθεσίας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 θα πρέπει να τροποποιηθούν κατά τρόπον ώστε να εκλείψουν οι διατάξεις που συνιστούν αναφορές στο επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο. (10) Μετά την αφαίρεση του επιζωοτικού ελκογόνου συνδρόμου από τον κατάλογο του μέρους ΙΙ του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ οι σχετικές υγειονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην Ινδία και το Βιετνάμ έχουν καταστεί περιττές και, συνεπώς, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον κατάλογο των χωρών στις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται ειδικά υγειονομικά μέτρα για τα υδρόβια ζώα που προορίζονται για εξαγωγή στην Ένωση. (11) Η Ταϊλάνδη περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 ως τρίτη χώρα από την οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές κυπρίνων (cyprinidae) για καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας, ανοικτές και κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις στην Ένωση. Η Ταϊλάνδη έχει ζητήσει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα ΙΙΙ για να της επιτραπούν οι εξαγωγές και άλλων ειδών ψαριών από τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα στην Ένωση. (12) Τον Νοέμβριο του 2009 πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) όσον αφορά την υγεία των υδρόβιων ζώων στην Ταϊλάνδη. Οι συστάσεις του ΓΤΚΘ μετά την εν λόγω επιθεώρηση εφαρμόστηκαν επιτυχώς από την αρμόδια αρχή στην Ταϊλάνδη. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να επιτραπούν οι εισαγωγές στην Ένωση από την εν λόγω τρίτη χώρα και άλλων ειδών ψαριών. Επομένως, η εγγραφή της Ταϊλάνδης στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. (13) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα. (14) Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα, ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη και στον κλάδο να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. (15) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Το προσάρτημα IV του παραρτήματος VΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Τα παραρτήματα I, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Για μια μεταβατική περίοδο έως την 1η Μαρτίου 2013 οι αποστολές υδρόβιων ζώων που συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα του μέρους Α ή του μέρους Β του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 και των αλιευτικών προϊόντων που συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του προσαρτήματος IV του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005, στην έκδοση που προηγείται των τροποποιήσεων που εισάγει ο παρών κανονισμός, μπορούν να διατίθενται στην αγορά ή να εισάγονται στην Ένωση υπό την προϋπόθεση ότι φθάνουν στον τελικό προορισμό τους πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Άρθρο 4 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ( 1 ) ΕΕ L 297 της , σ. 26.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «Προσάρτημα IV στο παράρτημα VI Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

4 L 306/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/5

6 L 306/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Τα παραρτήματα I, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 τροποποιούνται ως εξής: (1) στο παράρτημα Ι, διαγράφεται η καταχώριση για το επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο. (2) Το παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Κατάλογος τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων ( 1 ) (αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 11) Χώρα/περιοχή Είδος υδατοκαλλιέργειας Ζώνη/διαμέρισμα Κωδικός ISO Όνομα Ψάρια Μαλάκια Καρκινοειδή Κωδικός Περιγραφή AU Αυστραλία X ( A ) BR Βραζιλία X ( B ) CA Καναδάς X CA 0 ( C ) Σύνολο της επικράτειας CA 1 ( D ) CA 2 ( D ) CA 3 ( D ) CA 4 ( D ) CA 5 ( D ) CA 6 ( D ) CA 7 ( D ) CA 8 ( D ) CA 9 ( D ) CA 10 ( D ) CA 11 ( D ) Βρετανική Κολομβία Αλμπέρτα Saskatchewan Μανιττόμπα New Brunswick Νέα Σκωτία Prince Edward Island Newfoundland και Λαμπραντόρ Yukon Βορειοδυτικά εδάφη Nunavut CL Χιλή X ( A ) Ολόκληρη η χώρα CN Κίνα X ( B ) Ολόκληρη η χώρα CO Κολομβία X ( B ) Ολόκληρη η χώρα CG Κονγκό X ( B ) Ολόκληρη η χώρα CK Νήσοι Κουκ X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα HR Κροατία X ( A ) Ολόκληρη η χώρα ( 1 ) Σύμφωνα με το άρθρο 11, τα διακοσμητικά ψάρια που δεν ανήκουν σε είδη ευπαθή σε κάποια από τις ασθένειες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος ΙΙ της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, καθώς και τα διακοσμητικά μαλάκια και τα διακοσμητικά καρκινοειδή που προορίζονται για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις, επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες ή εδάφη που είναι μέλη του Διεθνούς Γραφείου Υγείας των Ζώων (OIE).

8 L 306/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χώρα/περιοχή Είδος υδατοκαλλιέργειας Ζώνη/διαμέρισμα Κωδικός ISO Όνομα Ψάρια Μαλάκια Καρκινοειδή Κωδικός Περιγραφή HK Χονγκ Κονγκ X ( B ) Ολόκληρη η χώρα ID Ινδονησία X ( A ) Ολόκληρη η χώρα IL Ισραήλ X ( A ) Ολόκληρη η χώρα JM Τζαμάικα X ( B ) Ολόκληρη η χώρα JP Ιαπωνία X ( B ) Ολόκληρη η χώρα KI Κιριμπάτι X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα LK Σρι Λάνκα X ( B ) Ολόκληρη η χώρα MH Νήσοι Μάρσαλ X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα MK ( E ) Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας X ( B ) Ολόκληρη η χώρα MY Μαλαισία X ( B ) Χερσόνησος της Μαλαισίας, Δυτική Μαλαισία NR Ναούρου X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα NU Νιούε X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα NZ Νέα Ζηλανδία X ( A ) Ολόκληρη η χώρα PF Γαλλική Πολυνησία X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα PG Παπούα Νέα Γουινέα X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα PN Πίτκερν X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα PW Παλάου X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα RU Ρωσία X ( A ) Ολόκληρη η χώρα SB Νήσοι Σολομώντος X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα SG Σιγκαπούρη X ( B ) Ολόκληρη η χώρα ZA Νότια Αφρική X ( A ) Ολόκληρη η χώρα TW Ταϊβάν X ( B ) Ολόκληρη η χώρα TH Ταϊλάνδη X ( A ) Ολόκληρη η χώρα TR Τουρκία X ( A ) Ολόκληρη η χώρα TK Τοκελάου X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα TO Τόνγκα X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα TV Τουβαλού X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/9 Χώρα/περιοχή Είδος υδατοκαλλιέργειας Ζώνη/διαμέρισμα Κωδικός ISO Όνομα Ψάρια Μαλάκια Καρκινοειδή Κωδικός Περιγραφή US Ηνωμένες Πολιτείες ( G ) X X US 0 ( C ) Ολόκληρη η χώρα X US 1 ( D ) Σύνολο της χώρας, εκτός από τις ακόλουθες πολιτείες: Νέα Υόρκη, Οχάιο, Ιλινόις, Μίτσιγκαν, Ιντιάνα, Ουισκόνσιν, Μινεσότα και Πενσυλβάνια X US 2 Humboldt Bay (Καλιφόρνια) US 3 US 4 US 5 Netarts Bay (Όρεγκον) Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay και Dabob Bay (Ουάσιγκτον) NELHA (Χαβάη) WF Νήσοι Ουάλις και Φουτούνα X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα WS Σαμόα X ( F ) X ( F ) X ( F ) Ολόκληρη η χώρα ( A ) Ισχύει για όλα τα είδη ψαριών. ( B ) Ισχύει μόνο για Cyprinidae. ( C ) Δεν ισχύει για τα ευπαθή είδη ψαριών ή για τα είδη-φορείς της λοιμώδους αιμορραγικής σηψαιμίας (VHS) σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος ΙΙ της οδηγίας 2006/88/ΕΚ. ( D ) Ισχύει μόνο για τα ευπαθή είδη ψαριών ή για τα είδη-φορείς της λοιμώδους αιμορραγικής σηψαιμίας (VHS) σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος ΙΙ της οδηγίας 2006/88/ΕΚ. ( E ) Προσωρινός κωδικός που δεν θίγει κατά κανένα τρόπο την οριστική ονομασία της εν λόγω χώρας, η οποία θα συμφωνηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται προς το παρόν για το θέμα αυτό στα Ηνωμένα Έθνη. ( F ) Ισχύει μόνο για τις εισαγωγές διακοσμητικών ψαριών που δεν ανήκουν σε είδη που είναι ευπαθή σε κάποια από τις ασθένειες που παρατίθενται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, και διακοσμητικών μαλακίων και καρκινοειδών, που προορίζονται για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις. ( G ) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει το Πόρτο Ρίκο, τις Παρθένους Νήσους, την Αμερικανική Σαμόα, το Γκουάμ και τις Νήσους Βόρειες Μαριάνες».

10 L 306/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) Στο παράρτημα IV, τα μέρη Α και Β αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: «ΜΕΡΟΣ A Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ζώων για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζώων υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας και ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/11

12 L 306/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/13

14 L 306/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/15 ΜΕΡΟΣ B Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ζώων για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακοσμητικών υδρόβιων ζώων που προορίζονται για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις

16 L 306/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/17

18 L 306/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 308/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.4.2014 L 106/7 ΚΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 354/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης πριλίου 2014 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1189/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 14.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα