ΗΜΕΡΙΔΑ EKKE TΡΙTΗ 20 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙΔΑ EKKE TΡΙTΗ 20 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙΔΑ EKKE TΡΙTΗ 20 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 «Παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ των ευρθμάτων των 2 Ομαδικά Εςτιαςμζνων Συηθτιςεων, που διεξιχκθκαν ςτο ΕΚΚΕ, ςτο πλαίςιο του Ανοιχτοφ Φόρουμ Κοινωνικισ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ» Μανϊλησ Χρυςάκησ, Διευθυντήσ ερευνϊν ςτο ΕΚΚΕ

2 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΩΝ 2 ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΣΙΑΜΕΝΩΝ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ, ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ & ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ : 2 Ομαδικά Εςτιαςμζνεσ υνεντεφξεισ (28/09 & 30/09/2015) Αντικείμενο των Ομαδικά εςτιαςμζνων υνεντεφξεων : «Διαβοφλευςθ των ενδιαφερομζνων μερϊν για τθ ςυγκρότθςθ μιασ αυτοτελοφσ τοπικισ ςτρατθγικισ ςτα πεδία τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ, με ζμφαςθ ςτθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ των Μ. & Μ.Ε.»

3 Α. Πρωτοβουλίεσ κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ - Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ, που αναπτφχκθκαν από Μ& ΜΕ, ι/και άλλουσ φορείσ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςε τοπικό επίπεδο. Παραδείγματα καλής πρακτικής : Πρωτοβουλίεσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ με ςκοπό τθν πρόληψη και καταπολζμηςη τησ φτϊχειασ των Ευπακϊν Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ). Πρωτοβουλίεσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ με ςτόχο τθν απαςχόληςη και κοινωνική ζνταξη ειδικϊν κατηγοριϊν πληθυςμοφ (νζοι, γυναίκεσ, μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, Ευπακείσ Κοινωνικά Ομάδεσ (ΕΚΟ) κλπ.). Άλλο

4 Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, απαςχόλθςθ και κοινωνικι ζνταξθ Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ). Παραδείγματα καλής πρακτικής : Δράςθ Taxibeat για τθ δωρεάν μεταφορά ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ και ροφχων ςτο λιμάνι του Πειραιά για αποςτολι προσ τα ςθμεία ειςόδου μεταναςτϊν Πρόγραμμα Vodafone World of Difference: Επιχοριγθςθ τθσ πρόςλθψθσ για 6 μινεσ μιασ ψυχολόγου από τθν Εταιρεία Νόςου Alzheimer. Στιριξθ του Διμου Κζρκυρασ προσ τον ΚΟΙΣΠΕ Κζρκυρασ με τθν παραχϊρθςθ χϊρου πάρκινγκ ςε χϊρο δθμοτικισ διαχείριςθσ. Σε ςυνζδριο που οργάνωνε το Υπ. Δικαιοςφνθσ και θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ ςτθν Κριτθ, με κζμα τθν παραβατικότθτα και εγκλθματικότθτα, το catering του ςυνεδρίου είχαν αναλάβει οι τρόφιμοι τθσ τοπικισ φυλακισ. Θ εταιρεία COCOMAT παρζχει υφαςμάτινα υπολείμματα ςε ςυνεταιριςτικι επιχείρθςθ που απαςχολεί άτομα ΕΚΟ, με τα οποία καταςκευάηονται υφαςμάτινεσ καρδιζσ τισ οποίεσ θ εταιρεία αγοράηει και προςφζρει ωσ δϊρο ςτουσ πελάτεσ τθσ. Θ ΚΟΙΝΣΕΠ ζνταξθσ «Μφρτιλλο» απαςχολεί ςτθν καφετζρια που ζχει ιδρφςει άτομα με ςφνδρομο Άςπεργκερ, αςκζνεια παραπλιςια με αυτι του αυτιςμοφ, τα οποία εργάηονται ςε ςτενι ςυνεργαςία με εκελοντζσ που βρίςκονται δίπλα τουσ και τα κακοδθγοφν.

5 Β. Πρωτοβουλίεσ κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ - Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ, που αναπτφχκθκαν από Μ& ΜΕ, ι/και άλλουσ φορείσ, με ςκοπό τθν προςφορά κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςε Ευπακείσ Κοινωνικά Ομάδεσ, ςε τοπικό επίπεδο. Παραδείγματα καλής πρακτικής : Πρωτοβουλίεσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ με ςτόχο τθν προςφορά υπηρεςιϊν Κοινωνικήσ Φροντίδασ ςε Ευπαθείσ Κοινωνικά Ομάδεσ (ΕΚΟ). Δράςεισ για βελτίωςη τησ πρωτοβάθμιασ περίθαλψησ υγείασ. Πρωτοβουλίεσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ με ςτόχο τθν προςφορά κοινωνικήσ αρωγήσ ςε νοικοκυριά που βιϊνουν ζντονα προβλήματα λόγω τησ κρίςησ. Άλλο

6 Προςφορά υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ ςε Ευπακείσ Κοινωνικά Ομάδεσ (ΕΚΟ). Παραδείγματα καλής πρακτικής : Πολλοί ΜΚΟ προςπακοφν να ςυςτιςουν και να λειτουργιςουν ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Κοινωνικισ Φροντίδασ (ΚΦ), για να ανταπεξζλκουν ςε προβλιματα υποςτελζχωςθσ και υποχρθματοδότθςθσ (π.χ. θ Ελλθνικι Εταιρία Προςταςίασ Αυτιςτικϊν Ατόμων (ΕΕΠΑΑ) ζχει αποδεχτεί από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθ δωρεά 14 ςτρεμμάτων ςτα Καλφβια Αττικισ για να χτίςουν ζνα οικοτροφείο και προτίκενται να ςυςτιςουν μια ΚΟΙΝΣΕΠ με αντικείμενο τισ υδροπονικζσ καλλιζργειεσ ). υηιτθςθ για το Θεςμικό Πλαίςιο Πολλοί ΜΚΟ που λειτουργοφν δομζσ ΚΦ ςτθν επαρχία για ΕΚΟ δεν αντιμετωπίηουν προβλιματα κοινωνικισ αποδοχισ ενϊ για τισ αντίςτοιχεσ δομζσ ςτθν Ακινα είναι πιο δφςκολα τα πράγματα (π.χ. το Κζντρο Θμζρασ για αυτιςτικά άτομα ςτθ Ηίτςα τθσ Θπείρου ςε αντιδιαςτολι με εκείνο ςτο Γζρακα Αττικισ και τα δφο τθσ ΕΕΠΑΑ ). Στθν Ακινα είναι πιο εφκολο για τουσ ΜΚΟ που λειτουργοφν δομζσ ΚΦ να βρουν χορθγοφσ ι/και να καλφψουν άλλεσ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ (π.χ. περίπλοκα προβλιματα υγείασ) των ωφελουμζνων τουσ ) με τθ ςυνδρομι τθσ ΕΚΕ ςε τοπικό επίπεδο (π.χ. ΒΙΚΟΣ, Σκλαβενίτθσ & Ιατρικό Κζντρο για ωφελουμζνουσ του Κ.Θ. τθσ ΕΕΠΑΑ ςτο Γζρακα)

7 Προςφορά κοινωνικισ αρωγισ ςε νοικοκυριά που βιϊνουν ζντονα προβλιματα λόγω τθσ κρίςθσ. Παραδείγματα καλής πρακτικής : Ο Διμοσ Ακθναίων ζχει αναπτφξει ζνα ευρφ δίκτυο κοινωνικισ αρωγισ το οποίο αξιοποιεί ςε μεγάλο βακμό τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ μεγάλων κυρίωσ επιχειριςεων, ενϊ υπάρχουν ςθμαντικά περικϊρια αντίςτοιχθσ αξιοποίθςθσ των Μ. & Μ.Ε. Στο Διμο Αμαρουςίου ζχει δθμιουργθκεί και λειτουργεί γραφείο ΕΚΕ.

8 Γ. Πρωτοβουλίεσ κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ - Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ, που αναπτφχκθκαν από Μ& ΜΕ, ι/και άλλουσ φορείσ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ Ζωισ ςε τοπικό επίπεδο. Παραδείγματα καλής πρακτικής : Πρωτοβουλίεσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ για τη βελτίωςη τησ Ποιότητασ Ζωήσ ςε τοπικό επίπεδο. Πρωτοβουλίεσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ για την υποςτήριξη τησ τοπικήσ Πολιτιςμικήσ δραςτηριότητασ Πρωτοβουλίεσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ για τη Φροντίδα του Περιβάλλοντοσ ςε τοπικό επίπεδο. Δράςεισ και πρωτοβουλίεσ για τθν αποτελεςματικότερη διαχείριςη - ανακφκλωςη των απορριμμάτων.

9 Βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ Ζωισ ςε τοπικό επίπεδο (1) Παραδείγματα καλής πρακτικής : Οι Διμοι επιδιϊκουν να αναπτφξουν περιςςότερο πρωτοβουλίεσ και προγράμματα πολιτιςμοφ που ζχουν άμεςο ορατό όφελοσ ωσ προςφορά τθσ Τ.Α. προσ το δθμότθ. Οι Κοιν.Σ.Επ. επιδιϊκουν να τουσ ανατεκοφν υπεργολαβίεσ από τουσ Διμουσ για εκτζλεςθ ζργων για τθ βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ Ζωισ ςε τοπικό επίπεδο (προςταςία φροντίδα αςτικοφ περιαςτκοφ περιβάλλοντοσ, διαχείριςθ - ανακφκλωςθ των απορριμμάτων κ.ο.κ.). Yπάρχουν Κοιν.Σ.Επ. που ςυγκεντρϊνουν και ανακυκλϊνουν Θ/Υ, τουσ αποςυναρμολογοφν και ςυναρμολογεί νζουσ από τα εξαρτιματα τουσ (π.χ. Κοιν.Σ.Επ. Ελευςίσ). Ζλλειψθ μζςων αναγκαία θ ςυνεργαςία με Διμο. Θ Κοιν.Σ.Επ. Εκάτθ υλοποίθςε ζνα πρόγραμμα με το Διμο Ακθναίων, για τα αδζςποτα ςκυλιά. Κοινωνικζσ αντιδράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των ηϊων από τα κυνοκομεία. Θ Κοιν.Σ.Επ. Αλλθλεγγφθ Νοτίων Προαςτίων, αςχολικθκε με τα αδζςποτα ηϊα. Είχαν ειςάγει ςτθν ελλθνικι αγορά (από τθν Τουρκία) μια ςυςκευι που ανακφκλωνε αλουμινζνια κουτάκια και πλαςτικά μπουκάλια, από τθν άλλθ ζβγαινε τροφι για αδζςποτα. Πλιρθσ αδιαφορία των Διμων να αςχολθκοφν. Παρόλα αυτά ζγινε μια εκδιλωςθ ςτθν Περιφζρεια Αττικισ, ςτο Χολαργό, ιρκαν 40 Διμοι αλλά αποδείχτθκε ότι δεν ικελαν να διακζςουν χριματα για αυτό το ςκοπό. Αν υπήρχε χρηματοδότηςη από Προγράμματα ή επιχειρήςεισ δεν θα είχαν αντίρρηςη να εμπλακοφν. Οι κοινωνικζσ επιχειριςεισ μποροφν να παίξουν ζνα ρόλο ςτθ ςυλλογι, διαλογι απορριμμάτων. Ζγινε μια ςυηιτθςθ, οι κοινωνικζσ επιχειριςεισ να μπουν ςτο κομμάτι τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κόςμου (π.χ. το πρόγραμμα Αρχιμιδθσ που ζχει αναλάβει μια Κοιν.Σ.Επ. ςτθν Θμακία, για τθ δθμιουργία ενόσ κζντρου διαλογισ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων).

10 Βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ Ζωισ ςε τοπικό επίπεδο (2) Παραδείγματα καλής πρακτικής : Οι «αυτοδημιοφργητεσ» Κοιν..Επ., που τισ ζφτιαξαν άτομα που κζλανε να δουλζψουνε και πίςτευαν ςτθν κοινωνικι επιχειρθματικότθτα και είχανε τθν ενίςχυςθ ι από ιδιωτικό κεφάλαιο ι από τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ, τελικά παρζμειναν και λειτουργοφν ( π.χ. Κοιν.Σ.Επ. από ιδιϊτεσ για ςυλλογι επεξεργαςία τθγανζλαιων, επιχείρθςθ ενοικίαςθσ ποδθλάτων και προϊκθςθσ των ποδθλατοδρόμων με τθ χρθματοδότθςθ από τθν ΕΚΕ διαφθμιηόμενων επιχειριςεων κ.ο.κ.) Θ Κοιν.Σ.Επ. «Μαίναλο» βραβεφτθκε ςτθν Πελοπόννθςο για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ που αφοροφν ςτο ότι αφαιρεί με μηχανήματα τα φυτικά υπολείμματα από το δάςοσ και παράγει πζλετ. Κοιν.Σ.Επ. «Εκάτθ» ξεκίνθςε (να διεκδικεί) τα φυτικά υπολείμματα και των τριάντα διμων τθσ Αττικισ, με το ςφνκθμα «οφτε ζνα φφλλο ςτθ χωματερι» (Πζφτουν όλα και πάνε ςτθν χωματερι και πλθρϊνει ο κάκε διμοσ 50 ευρϊ/τόνο ςυν τθν μεταφορά ςυν τα φορτθγά). Υπάρχουν δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ με Διμουσ και Ιδιϊτεσ (ΕΣΠΑ για κλαδιά ελιάσ αποφυγι καφςθσ). Θ αρνητική εμπειρία των ΣΟΠΑ, ΣΟΠΕΚΟ (Αρχικά δθμιουργικθκαν αρκετζσ Κοιν.Σ.Επ. με τθ ςυνδρομι και των Διμων με υποςχζςεισ για ςυμβάςεισ με κοινωνικι ριτρα, που δεν ιταν βιϊςιμεσ)

11 Δ. Επιπτϊςεισ ςτθν απαςχόλθςθ από τισ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ, που υλοποιικθκαν από Μ.& Μ.Ε. ι/και άλλουσ φορείσ ςτθν περιοχι ςασ Προοπτικζσ αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ ςε τοπικό επίπεδο Νζεσ κζςεισ εργαςίασ - Νζα επαγγζλματα Κοινωνικζσ επιχειριςεισ- Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα Εκελοντικι εργαςία-επαγγελματιςμόσ ςτελεχϊν εκελοντικϊν οργανϊςεων Δυνατότθτεσ ανταπόκριςθσ των ΠΜΕ & ΜΜΕ κ.ά. φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ

12 Κοινωνικι απόδοςθ των Κοιν.Σ.Επ.: Απαςχόλθςθ (1) «ιρκε προχτζσ μια ζρευνα για τθν κοινωνικι απόδοςθ των Κοιν.Σ.Επ. Είναι πολφ πρόωρο αυτό, όταν μασ ζχει ξεχαςμζνουσ μασ αγνοεί ο ΟΑΕΔ, δεν υπάρχει βοικεια από πουκενά, και υπιρχαν ερωτιςεισ: «απαςχολείτε εργαηόμενουσ για ζνα μινα;», «για πολλοφσ μινεσ;» κ.ο.κ. Στα voucher είχαμε δικαίωμα αλλά τα voucher ςε υποχρεϊνουν να κρατιςεισ τουσ εργαηόμενουσ για πζντε μινεσ ι δυο χρόνια. Εμείσ πιραμε ςαν Εκάτθ, γιατί ζχουμε εκπαιδευόμενουσ, ηθτιςαμε από τουσ υπουργοφσ, αλλά άλλαηαν και οι υπουργοί ςυνζχεια, δϊςτε μασ voucher για δυο μινεσ, δεν χρειαηόμαςτε για πζντε. Για να πάω ςτο νοςοκομείο Σωτθρία, να τουσ πωσ, φζρτε εδϊ να ςασ πάρω όλα τα απορρίμματα τηάμπα. Ι να ςασ φτιάχνω τουσ κιπουσ». «ςυγγνϊμθ voucher για δυο χρόνια δεν μποροφν να πάρουν οι κοινωνικζσ επιχειριςεισ, διότι δεν ζχουν τρόπο να χρθματοδοτιςουν το υπόλοιπο μζροσ που υποχρεοφται να κάνει ο εργοδότθσ». «αν είχα εγϊ 4 εργαηόμενουσ τηάμπα, για να το πω ζτςι».

13 Κοινωνικι απόδοςθ των Κοιν.Σ.Επ.: Απαςχόλθςθ (2) εμείσ μποροφςαμε να πάρουμε κόςμο, από τα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ, με τετράμθνθ ςφμβαςθ, αλλά αυτό κα μποροφςαμε να το αξιοποιιςουμε μόνο αν είχαμε ςφμβαςθ π.χ. τετράμθνθ με ζναν Διμο να τουσ μαηεφουμε τα χόρτα ςτον κιπο. Τα προγράμματα που ζβγαηε ο ΟΑΕΔ μζχρι τϊρα δεν μασ επιτρζπουν να απαςχολιςουμε κόςμο, γιατί ικελε αυτό να γίνει για ζνα και για δφο χρόνια. «τϊρα που ετοιμάηεται μια χρθματοδότθςθ, αυτό κα δϊςει ϊκθςθ ςτισ Κοιν.Σ.Επ. να χρθματοδοτιςουν νζεσ προςλιψεισ. Κάποιοι κα πάρουν μια ϊκθςθ για να πάνε παραπζρα» «ίςωσ θ κοινωφελισ εργαςία να μποροφςε να επεκτακεί και πζρα από τουσ Διμουσ, όπου ουςιαςτικά παρκάρουν ανκρϊπουσ για 4-5 μινεσ και δεν μποροφν να τουσ αξιοποιιςουν όλουσ, να επεκτακεί και ςτισ Κοιν.Σ.Επ.. Να υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ του Διμου ι μιασ Κοιν.Σ.Επ. που εργάηεται και λειτουργεί αποδεδειγμζνα. Υπάρχουν νομίηω και διάφοροι κλαδικοί ςφλλογοι και φορείσ που μποροφν να εμπλακοφν (πχ. Σφλλογοι νοςθλευτϊν)». υηιτθςθ για αντιδράςεισ.

14 Ε. Αναςταλτικοί παράγοντεσ για τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ από ΠΜΕ & ΜΜΕ ι/και άλλουσ φορείσ ςε τοπικό επίπεδο. Εξωγενείσ παράγοντεσ Λειτουργικοί παράγοντεσ Οργανωτικοί παράγοντεσ Άλλο

15 Αναςταλτικοί παράγοντεσ για τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ (1) Οι Μ.&Μ.Ε. αντιμετωπίηουν πρόβλθμα επιβίωςθσ και λόγω τθσ κρίςθσ διαπιςτϊνεται απροκυμία από πλευράσ τουσ για ςτοχευμζνεσ δράςεισ ΕΤΕ Δυςκολίεσ ςτο επίπεδο των ΟΤΑ (αιρετοί & υπθρεςίεσ ) να αναγνωρίςουν τθν αναγκαιότθτα για καινοτομία και να επιδείξουν τθν απαραίτθτθ ευελιξία ςτον τομζα. Δυςκολίεσ ςτθ χαρτογράφθςθ του προφίλ και των αναγκϊν ςε επίπεδο διμου για το ςχεδιαςμό τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και τθν ανάπτυξθ δικτφων και ςυνεργειϊν ςε τοπικό επίπεδο (π.χ. ο τοπικόσ ΟΑΕΔ αρνικθκε να δϊςει ςτοιχεία για το Διμου Αμαρουςίου) Οι Διμοι ςυχνά δεν απαντοφν καν, ακόμθ και ςε ζγγραφα αιτιματα ΚΟΙΝΣΕΠ για παραχϊρθςθ χϊρου για να λειτουργιςουν καλλιτεχνικά εργαςτιρια ςτο Διμο (π.χ. Στθν Άνδρο), ενϊ παραχωροφν ευκολότερα αίκουςεσ ςε ιδιϊτεσ καλλιτζχνεσ.

16 Αναςταλτικοί παράγοντεσ για τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ (2) Οι χορθγοί ςυνικωσ κατευκφνονται να προςφζρουν τθ δωρεά τουσ ςε κάποιουσ ευρφτερα προβεβλθμζνουσ οργανιςμοφσ. Θ απουςία κατάλλθλθσ κακοδιγθςθσ από το Διμο, ι άλλο φορζα, αφινει ακάλυπτεσ ανάγκεσ για κοινωνικι αρωγι μζςω ΕΤΕ ςε τοπικό επίπεδο. Στα Δθμοτικά ςυμβοφλια επικρατοφν ιδεολθψίεσ και αποκλείουν τισ Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ δεδομζνθσ τθσ πίεςθσ που υπάρχει από τθν ΠΟΕ-ΟΤΑ διότι οι Κοιν.Σ.Επ. καταχροφνται δθμόςια υπθρεςία ςε περίπτωςθ που εμπλζκονται με δραςτθριότθτεσ που παραδοςιακά αναλαμβάνουν οι Διμοι (πχ απορρίμματα, βοικεια ςτο ςπίτι, φροντίδα περιαςτικοφ περιβάλλοντοσ κ.ο.κ.). Συχνά, οι Διμοι δεν δείχνουν ότι ζχουν κατανοιςει τι ςθμαίνει κοινωνικι επιχειρθματικότθτα. Τθν μπερδεφουν με τθν κοινωφελι εργαςία, με τθν κοινωνικι πολιτικι. Μερικοί Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί, παρόλο που είναι παλιοί, δυςκολεφονται να αναπτφξουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ (άλλοι δεν ζχουν τεχνογνωςία, ςε κάποιουσ άλλουσ τουσ λείπει περιςςότερο θ οικονομικι ενίςχυςθ, ενϊ κάποιοι δεν καλφπτονται από το νομοκετικό πλαίςιο).

17 Σ. Σομείσ ςτουσ οποίουσ εντοπίηονται ανάγκεσ για τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν Κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ - Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ από τισ Μ.& Μ.Ε. ι/και άλλουσ φορείσ, για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςε τοπικό επίπεδο. Απαςχόλθςθ Κοινωνικι ζνταξθ Υγεία Γραφεία υποςτιριξθσ του πολίτθ Κοινωνικι Φροντίδα / Βοικεια αρωγι ςτθν οικογζνεια Κζντρα Στιριξθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ / Κοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ Δράςεισ για τθν προςταςία αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ Δραςτθριότθτεσ και πρωτοβουλίεσ ςτουσ τομείσ του πολιτιςμοφ, και του εναλλακτικοφ τουριςμοφ - ακλθτιςμοφ Άλλο

18 Σομείσ ςτουσ οποίουσ εντοπίηονται ανάγκεσ (ενδεικτικά) Αξιοποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τθν Οικοτεχνία από τισ Κοιν.Σ.Επ (κάποιοσ που ζχει ζνα κτιμα μπορεί να κάνει παραγωγι και τυποποίθςθ προϊόντων, να ζχει μζςα μθχανιματα μζχρι δζκα ίππουσ, να μπορεί να κάνει και εμπορία ). Θ παραγωγι προϊόντων και θ εμπορία ςε μικρι κλίμακα μπορεί να αποτελζςει ζνα τυποποιθμζνο επιχειρθματικό ςχζδιο και ςτθν περίπτωςθ των Κοιν.Σ.Επ. όπου δει ςτθν Ελλάδα. Σε διμουσ που είναι πιο τουριςτικοί υπάρχουν ιδζεσ να εμπλακοφν οι Κοιν.Σ.Επ. για τθ φροντίδα των τουριςτϊν που είναι πιο θλικιωμζνοι, για τα μικρά παιδιά, ΑΜΕΑ κ.ο.κ. Κάλυψθ αναγκϊν που ςχετίηονται με τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου ςτθν Ελλάδα, όπου ζχει επιτευχκεί. Συνεργαςία του κράτουσ με Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ και ΜΚΟ για τθν αυτοδιαχείριςθ μεγάλων πάρκων ςτθν Αττικι (Πεδίο του Άρεωσ, Πάρκο Τρίτςθ κ.ο.κ.). Υπάρχουν μοντζλα αυτοδιαχείριςθσ που ζχουν εφαρμοςτεί με επιτυχία ςτο εξωτερικό, κυρίωσ από τθν Αγγλία, όςον αφορά τθν αυτοδιαχείριςθ των πάρκων.) Υπάρχει??? και θ διάκεςθ από το Υπουργείο περιβάλλοντοσ, γιατί αυτι τθ ςτιγμι το πάρκο Τρίτςθ είναι υπό διάλυςθ. Διαχείριςθ κεμάτων που ςυνδζονται με το προςφυγικό πρόβλθμα και από Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ: Η γραμμή του πυρόσ ανάμεςα ςε εθελοντικζσ οργανϊςεισ τησ κοινωνίασ των πολιτϊν και τισ Κοινωνικζσ Επιχειρήςεισ.

19 Ζ. Ο ρόλοσ των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ - Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ από τισ Μ.&Μ.Ε. ι/και άλλουσ φορείσ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςε τοπικό επίπεδο. Πεδία-τομείσ ςυμβολισ των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων Αποτίμθςθ των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων (Αξιολογιςεισ??) Δυνατότθτεσ ανάλθψθσ αντίςτοιχων δράςεων χωρίσ τθ ςυμβολι των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων Υποκατάςταςθ αντίςτοιχων δραςτθριοτιτων του Δθμόςιου τομζα / Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Υποκατάςταςθ αντίςτοιχων δραςτθριοτιτων του Ιδιωτικοφ τομζα Συμπλθρωματικότθτα με υφιςτάμενεσ δράςεισ-προγράμματα Άλλο

20 Συμβολι του ΕΣΠΑ ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ Μοριοδότθςθ με βάςθ τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ (ριτρα κοινωνικισ ευκφνθσ). Μοριοδότθςθ με βάςθ τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ (ριτρα απαςχόλθςθσ). Αξιοποίθςθ των δράςεων δθμοςιότθτασ του ΕΣΠΑ Εκπαίδευςθ των επιχειρθματιϊν ςε κζματα Κοινωνικισ Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ.

21 Η. Ο ρόλοσ του Δθμόςιου και του Ιδιωτικοφ τομζα για τθν προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ - Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ από τισ Μ.& Μ.Ε. ι/και άλλουσ φορείσ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςε τοπικό επίπεδο. Συνειςφορά του Δθμόςιου τομζα (Δθμόςιο, Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, Περιφερειακι Αυτοδιοίκθςθ) Συνειςφορά του Ιδιωτικοφ τομζα Κάλυψθ τθσ εγγυοδοςίασ των Κοιν.Σ.Επ. μζςω τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ των τραπεηϊν, για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε διαγωνιςμοφσ (Ταμείο Κοινωνικισ Οικονομίασ?). Ανάλθψθ από κοινοφ δράςεων (Συνεργαςίεσ, Κοινοπραξίεσ, Συμπράξεισ κ.ο.κ.) Αναγκαίεσ ρυκμίςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ςφμπραξθσ φορζων του Δθμόςιου, Ιδιωτικοφ και του Τρίτου τομζα (π.χ. Τοπικά Σφμφωνα) Σχζςεισ-βακμόσ εξάρτθςθσ

22 Ο ρόλοσ του Δθμόςιου και του Ιδιωτικοφ τομζα για τθν προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ - Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ από τισ Μ.& Μ.Ε. Οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των Διμων κα μποροφςαν να ζχουν ζνα πιο ενεργό ρόλο ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ όχι μόνο των μεγάλων επιχειριςεων, αλλά και των Μ.&Μ.Ε., ςτο να αναπτφξουν δράςεισ ΕΤΕ ςε τοπικό επίπεδο (π.χ. ςφηευξθ δομϊν ΚΦ των ΜΚΟ και των ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΦ με ιδιωτικζσ επιχειριςεισ - παρόχουσ υπθρεςιϊν υγείασ κοκ). Άνοιγμα των κτιριακϊν, πολιτιςτικϊν, ακλθτικϊν κ.α. δομϊν και εγκαταςτάςεων των Διμων ςε ςυνεργαςίεσ με τισ δομζσ ΚΦ των ΜΚΟ και τισ ΚΟΙΝΣΕΠ Ζνταξθσ & ΚΦ Διαπιςτϊνεται θ ανάγκθ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ενόσ γραφείου κοινωνικισ ευκφνθσ του Διμου το οποίο να αςχολείται με τθν ευαιςκθτοποίθςθ και κινθτοποίθςθ των Μ.&Μ.Ε. ςε τοπικό επίπεδο. Διεφρυνςθ τθσ ςτόχευςθσ τθσ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ των Διμων και ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ με όλεσ τισ Δομζσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Φροντίδασ που δραςτθριοποιοφνται ςε τοπικό επίπεδο. Να ξεκακαριςτεί άμεςα το νομικό πλαίςιο που αφορά τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με κοινωνικι ριτρα.

23 Θ. Προτάςεισ για τθ διαμόρφωςθ ενόσ Σοπικοφ χεδίου τρατθγικισ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, με ζμφαςθ ςε δράςεισ Κοινωνικισ Καινοτομίασ & Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ςτα όρια του Διμου Ακθναίων (1). Κδρυςθ και λειτουργία Γραφείου Κοινωνικισ Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ςτο Διμο Ακθναίων. Λειτουργία του Φόρουμ και δραςτθριοποίθςθ του ωσ φορζα διαβοφλευςθσ υπό τθν αιγίδα του Διμου Ακθναίων. Δθμιουργία ιςτοςελίδασ - θλεκτρονικισ πλατφόρμασ δικτφωςθσ. Βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ του Web Forum για καλφτερα αποτελζςματα ςτθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν και τθ δικτφωςθ. Δθμιουργία μθτρϊου φορζων που ζχουν εφαρμόςει δράςεισ ΕΚΕ ςε τοπικό επίπεδο. Δθμιουργία μθτρϊου ενδιαφερόμενων μερϊν ςε τοπικό επίπεδο. Παρουςίαςθ καλϊν πρακτικϊν και καινοτόμων ςχεδίων ΕΚΕ. Διοργάνωςθ ςυναντιςεων εργαςίασ των ενδιαφερόμενων μερϊν. Ειςαγωγι προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ενθμζρωςθσ, για τθν Κοινωνικι Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ, ςτα ςχολεία.

24 Θ. Προτάςεισ για τθ διαμόρφωςθ ενόσ Σοπικοφ χεδίου τρατθγικισ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, με ζμφαςθ ςε δράςεισ Κοινωνικισ Καινοτομίασ & Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ςτα όρια του Διμου Ακθναίων (2). Διοργάνωςθ θμερίδων ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, ςυμβουλευτικισ κ.ο.κ. ςε κζματα κοινωνικισ καινοτομίασ Διοργάνωςθ Επιςτθμονικϊν εκδθλϊςεων - Θεματικϊν εργαςτθρίων κοινωνικισ καινοτομίασ Εκπόνθςθ Εκκζςεων αξιολόγθςθσ των δράςεων ΕΚΕ των Μ.&Μ.Ε. Προαγωγι του διαλόγου με ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ για τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ ςε τοπικό επίπεδο. Καλλιζργεια τθσ κοινωνικήσ ευθφνησ και για τθν ζνταξθ, τθ ςυμμετοχι και τθν ενδυνάμωςθ ςε επίπεδο τοπικϊν κοινοτιτων Υλοποίθςθ των δράςεων ΕΚΕ των επιχειριςεων ςε ςυνεργαςία με Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ (π.χ. το ΕΚΚΕ χρθςιμοποιεί ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ του υπθρεςίεσ catering ενόσ ΚΟΙΣΠΕ ). Προϊκθςθ τθσ επικοινωνίασ με ςυλλογικοφσ φορείσ, κλαδικοφσ φορείσ, εκπροςϊπουσ εργαηομζνων (π.χ. ςυνεργεία αυτοκινιτων, εργαηόμενουσ ςε νοςοκομεία για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων, τθν παροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν κ.ο.κ.) Προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν και ςυνεργιϊν με άλλα εκνικά, και διεκνι δίκτυα κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ και καινοτομίασ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ.

25 Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ!!!

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 Διονφςησ Μπαλοφρδοσ, Διευθυντήσ Ερευνών ΕΚΚΕ Γαβριήλ Αμίτςησ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΣΕΙ Αθήνασ Γιώργοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ»

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ» ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ» Πράξη «Σοπικζσ Δράςεισ Κοινωνικήσ ζνταξησ για Ευάλωτεσ ομάδεσ ςτο Νομό Φθιώτιδασ» υντονιςτήσ Εταίροσ: Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε Θεματική Στόχευςη τησ Πράξησ Με γνϊμονα τισ αναπτυξιακζσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Ακινα 08.12.2010 ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Εκνικι τρατθγικι για τισ Εξαγωγζσ πορεία & ςφγκριςθ Εξαγωγζσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΔΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΓΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let s do it Greece 2014» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS Τι είναι το INNOVATHENS: Ζνασ ολοκλθρωμζνοσ κόμβοσ ςτιριξθσ τθσ Καινοτομίασ και τθσ Επιχειρθματικότθτασ, όπου: Παρουςιάηονται παραδειγματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ Το ΚΕΑΝ- Κφτταρο Εναλλακτικϊν Αναηθτιςεων Νζων ςε ςυνεργαςία με εγχϊριουσ και ευρωπαϊκοφσ φορείσ πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία. Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας

Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία. Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας Ινστιτούτο Νεολαίας Δημιοσργώ-Επιτειρώ-Καινοτομώ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS www.ludus-project.eu Δρ. Δημήτρησ Χ. Παπαδόπουλοσ - ΠΡΟΜΕΑ papadopoulos@promea.gr ΠΡΟΜΕΑ: Εταιρεία Προαγωγήσ Μεθοδολογιών Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΗΓΕ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΠΗΓΕ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ για ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΠΗΓΕ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 1 ε ό,τι αφορά τθν αναηιτθςθ πθγϊν χρθματοδότθςθσ, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα εξισ δεδομζνα-προβλιματα. Πρϊτον, το τοπίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γεωργική τεχνολογία Είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Κλάδοσ τθσ Γεωπονίασ και τθσ Σεχνολογίασ Δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Οριςμόσ και παραδείγματα κοινωνικϊν επιχειρήςεων. Σοφία Αδάμ. Σεμινάριο: Δθμιουργϊντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ

Οριςμόσ και παραδείγματα κοινωνικϊν επιχειρήςεων. Σοφία Αδάμ. Σεμινάριο: Δθμιουργϊντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Οριςμόσ και παραδείγματα κοινωνικϊν επιχειρήςεων Σοφία Αδάμ Σεμινάριο: Δθμιουργϊντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Σφνοψη Τι είναι μια κοινωνικι επιχείρθςθ; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά/οι ιδιαίτερεσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

( ) Κωνςταντίνοσ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ

( ) Κωνςταντίνοσ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ ( ) Κωνςταντίνοσ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Η Ρ Ε Ι Φ Ε Ε Ι Α Ρ Α Ρ Α Γ Ο Υ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΝΕΑ ΡΟΕΙΑ ΡΑΡΑΓΟΥ ΧΟΛΑΓΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΞΥΔΗ Η 7 θ Νοεμβρίου ςθματοδοτεί τθν απαρχι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr Ακινα, 20 Μαρτίου 2013 Κφριοι Υπουργοί, Κυρία και Κφριοι Πρζςβεισ, Κφριεσ και Κφριοι Πρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα