ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ"

Transcript

1 ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας Αθήνα Πληροφορίες : Κων/νος Δ. Καϊόπουλος Τηλέφωνο : ΡΑΧ : Επιοίΐ : Ρ Γ ον. Γ Κ.Α Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωί. ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝ: ΟΠΩΣΠ.Δ. ΘΕΜΑ : Απαγόρευση / περιορισμοί σχις εξαγωγές και εισαγωγές από / προς χο Ιράν πολεμικού υλικού, καθώς και πυρηνικού ή πυραυλικού εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας: Κοινοποίηση Καν. 1110/08, 680/09 και 1228/09 για χην χροποποίηση χου Κ αν.423/07. ΣΧΕΤ.: 1) /9 7 /Α / ΔΥΟΟ που κοινοποιεί χην /Ε 3/26635/ ΑΥΟΟ 2) /6 6 /Α 0019/ ΔΥΟΟ που κοινοποιεί χην /Ε 3/25798/ ΑΥΟΟ 3) Δ ΕΞ2010/ περί ελέγχου ίων εξαγωγών ειδών διχχής χρήσης, Κ αν.428/ Συνημμένα σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή χους Καν. 1110/08, 680/09 και 1228/09 (συνημμένα 2, 3 και 4) για χην χροποποίηση χου Καν.423/07 σχεχικά με ορισμένα περιοριστικά μέχρα καχά χου Ιράν. Ο εν λόγω Κανονισμός, υπέσχη πολλαπλές χροποποιήσεις και προσθήκες, από χις οποίες οι έχουσες ενδιαφέρον για χην Τελωνειακή Υπηρεσία που εξακολουθούν να ισχύουν, είναι οι γενόμενες με χους κοινοποιούμενους Κανονισμούς που ενσωμαχώνονχαι σχο ενοποιημένο κείμενο χου Καν.423/07, που επισυνάπχεχαι (συνημμένο 1) για διευκόλυνσή σας σχην παρούσα ΔΥΟΟ. 2. Ειδικόχερα, με χους κοινοποιούμενους Κανονισμούς, χροποποιούνχαι και συμπληρώνονται οι διαχάξεις και χα παραρχήμαχα χου βασικού Καν.423/07, ως ακολούθως: 2.1. Με χον Καν. 1228/09 ανχικαθίσχαχαι χο παράρχηχια II χου Καν.423/07 (περιλαμβάνεχαι σχην /Ε 3/25798/ Α.Υ.Ο.Ο., που κοινοποιήθηκε με χην υπό σχοιχείο 2 ανωχέρω σχεχική Δ.Υ.Ο.Ο.), που περιλαμβάνει χα είδη (κοινοχικά ή μη) χων οποίων η εξαγωγή (επανεξαγωγή, διαμεχακόμιση) προς χο Ιράν, υπάκειχαι σχην προσκόμιση άδειας εξαγωγή*: 2.2. Με χον Καν. 1110/08 προσχίθεχαι χο παράρχηιια Ια σχον Καν.423/07, που περιλαμβάνει επιπλέον είδη (κοινοχικά ή μη) πυρηνικού και πυραυλικού εξοπλισμού χων οποίων η εξαγωγή (επανεξαγωγή, διαμεχακόμιση) και η εισαγωγή προς/από χο Ιράν, απαγορεύεχαι Με χον Καν. 1110/08 προσχίθεχαι διάταξη (άρθρο 4α) που επιβάλλει οι διαχειρισχές (ή οι εκπρόσωποί χους) χων (οορχπνών αεροσκαφών και χων ειαπορικών πλοίων (ανεξαρτήτως σπχιαίας) που ανήκουν ή είναι υπό χην εκιαεχάλλευση χων εχαιρειών Ιγ &π Αιγ Οβταο και ΙβΙ&ιιιϊο 81ιΐρρΐη ϋ η : α) να καχαθέχουν έγγραφη δήλωση καχά χην άφιξη/πριν χην αναχώρηση σχο αρμόδιο χελωνείο εισόδου/ εξόδου (καχά περίπχωση), εάν διακινούν/μεχαφέρουν εμπορεύμαχα διχχής χρήσης χου Κ αν.428/09, καθώς και ειτπορεύιιαχα που περιλαμβάνονται σχα παραρχήιααχα I, Ια και II χου Κ αν.423/07, εωόσον δε χα εν λόνω ειιπορεύιιαχα υπόκεινχαι 1

2 στην υποχρέωση προσκύνησης άδειας, διευκρινίζουν τα στοιχεία της άδειας που έχει χορηγηθεί. β) να υποβάλλουν στο αρμόδιο τελωνείο εισόδου/εξόδου πριν από την άφιξη ή την αναχώρηση τους(κατά περίπτωση), τα πρόσθετα στοιχεία του παραρτ. 30Α πίν.1 ΔΕΚΤΚ [που προβλέπονται για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου!, για όλα τα εμπορεύματα που διακινούν προς και από την Κοινότητα, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών [κατά τα οριζόμενα από τον ΚΤΚ (άρθρα 36α-36γ και 182α- 182δ) και τις ΔΕΚΤΚ (άρθρα ε, 592β και 842α-842σχ) όπως τροποποιήθηκαν από τους Καν.648/0 5 και 1875/06 αντίστοιχα]. Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι οι διαχειριστές των προαναφερόμενων πλοίων και αεροσκαφών (ή οι εκπρόσωποί τους) είναι υποχρεωμένοι από λήιμης της παρούσας, να υποβάλλουν: -το Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας (ΕΑΠ) που περιλαμβάνει τα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία του παραρτ. 30Α πίν. 1 ΔΕΚΤΚ και αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45Θ των ΔΕΚΤΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. -τον Κατάλογο Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας (ΚΕΑΠ) που επισυνάπτεται στο Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας ως αναπόσπαστο μέρος του, όταν η αποστολή αποτελείται από περισσότερα του ενός είδη εμπορευμάτων και αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ι των ΔΕΚΤΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Τα προαναφερόμενα έγγραφα (ΕΑΠ και ΚΕΑΠ) που για διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται στην παρούσα (συνημμένο 5), συιιπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των /3084/Α 0019/ και /3545/Α0019/ σημεία 2 και 21, ΔΥΟΟ. Οι 4 επιπλέον θέσεις που συμπληρώνονται κατά την είσοδο, επεξηγούνται στο επισυναπτόμενο (συνημμένο 6), καθώς και στο παραρτ. 30Α ΔΕΚΤΚ (σημείο 4: επεξηγηματικές σημειώσεις για τα στοιχεία). Για την διευκόλυνση των διαχειριστών των πλοίων/αεροσκαφών, προβλέπεται (Καν.680/09) ότι έως την 31η/12/2010, το Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας και ο Κατάλογος Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας μπορούν να αντικαθίστανται ή να συιιπληρώνονται από εμπορικά/λιμενικά/μεταφορικά έγγραφα που κατατίθενται στο αρμόδιο τελωνείο, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία που δηλώνονται στο ΕΑΠ και στον ΚΕΑΠ (όπως ορίζονται στο παράρτημα 30Α πίνακας 1 ΔΕΚΤΚ). Από την 1η/1/2011, η εν λόγω υποχρέωση που θεσπίζει ο κοινοποιούμενος κανονισμός, εκπληρούται με την υποβολή εγγράφως ή ηλεκτρονικά, των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου/ εξόδου κατά περίπτωση. Στα κατατιθέμενα έγγραφα, αντί του αριθμού ΜΚΝ σημειώνεται από το αρμόδιο τελωνείο ο αριθμός του βιβλίου δηλωτικών για την είσοδο ή του ενιαίου βιβλίου καταχώρησης τελωνειακών παραστατικών για την έξοδο, στα οποία και καταχωρούνται. Ως προς τις προθεσιιίες κατάθεσης: Στην περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, για μεν την άφιξη (άρθρο 184α ΔΕΚΤ), αυτές είναι: -24 ώρες πριν την φόρτωση στο λιμένα αναχώρησης, εφόσον το πλοίο μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια ή -4 ώρες πριν την άφιξη στον πρώτο κοινοτικό λιμένα εφόσον το πλοίο μεταφέρει φορτία χύδην ή χύδην εντός συσκευασίας, Και για την αναχώρηση (άρθρο 592β ΔΕΚΤ): -24 ώρες πριν την φόρτωση εφόσον το πλοίο μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια, και με αυτό το πλοίο αυτά θα εγκαταλείψουν την Κοινότητα. -4 ώρες πριν την αναχώρηση από τον κοινοτικό λιμένα, εφόσον το πλοίο μεταφέρει φορτία χύδην ή χύδην εντός συσκευασίας. Στην περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς, 4 ώρες πριν την άφιξη του αεροσκάφους στον πρώτο κοινοτικό αερολιμένα, και 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση από τον κοινοτικό αερολιμένα. Η 33ί Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων, παρακαλείται να αποστείλει κατά την κρίση της κάθε τυχόν συμπληρωματική οδηγία, ειδικότερα ως προς την διαχείριση από τα τελωνεία των εγγράφων ΕΑΠ και ΚΕΑΠ, καθώς και των στοιχείων που αυτά περιλαμβάνουν σε σχέση με την 2

3 διενέργεια ανάλυσης κινδύνου, για την αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοποιούμενου Κανονισμού. 3. Κυρώσεις Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση παρατυπίας ή παράβασης των ανωτέρω, εφαρμόζονται λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 57, 58, 73, 75 ΚΤΚ και 250 ΔΕΚΤΚ, πέραν των προβλεπόμενων από τον Εθνικό Τελωνειακό κώδικα κυρώσεων (ειδικότερα, άρθρο 155 παρ. 2. β και 160 παρ. 1) περί λαθρεμπορίας, και οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 936/1979 (Μέρος Δ της /Ε3/25798/ ΑΥΟΟ) και κατά συνέπεια, οι Τελωνειακές Αρχές πρέπει να ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια αρχή (Δ/νση Καθεστώτων Εισαγωγών- Εξαγωγών). Ακριβές αντίνοαωο Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ Συν.: 1) Ενοποιημένο κείμενο Καν.423/ ) Καν. 1110/08 (κείμενο άνευ παραρτημάτων) 3) Καν. 680/09 4) Καν. 1228/09 (κείμενο άνευ παραρτημάτων) 5) Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας και Κατάλογος Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας 6)Επεξηγηματικές σημειώσεις για θέσεις: 808, 21, 811, 25 3

4 2007Κ0423 ΕΕ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Μ τιν Τα Πλ Τη Ρ Εγ Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Απριλίου 2007 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (ΕΕ Ε 103 της , σ. 1) Τροποποιείται από: ΜΙ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 441/2007 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2007 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία Ε Μ2 Απόφαση 2007/242/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2007 Ε Μ3 Μ4 Μ5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 618/2007 του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2007 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 116/2008 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2008 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2008 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2008 Ε Ε Ε Μ6 Απόφαση 2008/475/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 Ε Μ7 Μ8 Μ9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1110/2008 του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2008 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2009 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2009 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2009 του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2009 Ε Ε Ε Μ10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1228/2009 του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμ- Ε βρίου 2009 Διορθώνεται από: 1 Διορθωτικό ΕΕ Ε 239 της , σ. 55 (116/2008)

5 2007Κ0423 ΕΕ ΥΒ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Απριλίου 2007 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 60 και 301, την κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουάριου 2007, σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν ('), την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στις 23 Δεκεμβρίου 2006, το Συμβούλι'ο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 1737 (2006) [«ΑΣΑΗΕ 1737 (2006)»], με την οποία καλείται το Ιράν να αναστείλει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, όλες τις δραστηριότητες εμπλουτισμού και επανακατεργασίας, καθώς και τις εργασίες για σχέδια που συνδέονται με αντιδραστήρες βαρέος ύδατος, και να λάβει ορισμένα μέτρα που ζήτησε το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας («ΔΟΑΕ»), τα οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θεωρεί ουσιαστικά για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης όσον αφορά τον αποκλειστικά ειρηνικό σκοπό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Για να πεισθεί το Ιράν να συμμορφωθεί με αυτήν την απόφαση δεσμευτικού χαρακτήρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε ότι όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να εφαρμόσουν ορισμένα περιοριστικά μέτρα. (2) Σύμφωνα με την ΑΣΑΗΕ 1737 (2006), η κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ προβλέπει ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και τεχνολογίας που σχετίζονται με δραστηριότητες του Ιράν για τον εμπλουτισμό, την επανακατεργασία ή σχέδια που συνδέονται με αντιδραστήρες βαρέος ύδατος, ή με την ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων, την απαγόρευση παροχής σχετικών υπηρεσιών, την απαγόρευση επενδύσεων που σχετίζονται με αυτά τα αγαθά και την τεχνολογία, την απαγόρευση προμήθειας σχετικών αγαθών και τεχνολογίας από το Ιράν, καθώς και τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που συμμετέχουν, συνδέονται άμεσα με ή παρέχουν στήριξη στις εν λόγω δραστηριότητες ή τις αναπτύσσουν. (3) Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, επομένως, για να διασφαλισθεί, κυρίως, η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών, απαιτείται κοινοτική νομοθετική πράξη για την εφαρμογή τους όσον αφορά την Κοινότητα. (4) Ο παρών κανονισμός παρεκκλίνει από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, η οποία προβλέπει γενικούς κανόνες για τις εξαγωγές προς, και τις εισαγωγές από, τρίτες χώρες, και ιδίως από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2000, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης (2), δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός καλύπτει τα ίδια αγαθά και τεχνολογία. (') ΕΕ Ε 61 της , σ. 49. (2) ΕΕ Ε 159 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 394/2006 (ΕΕ Ε 74 της , σ. 1).

6 2007ΚΌ423 ΕΕ ΥΒ (5) Για λόγους σκοπιμότητας, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να δημοσιεύσει κατάλογο απαγορευθέντων αγαθών και τεχνολογίας και όλες τις τροποποιήσεις που θα υιοθετήσει η επιτροπή κυρώσεων ή το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και να τροποποιήσει τους καταλόγους προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών των οποίων θα πρέπει να δεσμευθούν τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή από την επιτροπή κυρώσεων. (6) Όσον αφορά τη διαδικασία για την κατάρτιση και την τροποποίηση του καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, το Συμβούλιο θα πρέπει να ασκεί τις αντίστοιχες εκτελεστικές αρμοδιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006), κυρίως για τον περιορισμό της ανάπτυξης από το Ιράν ευαίσθητων τεχνολογιών με σκοπό τη στήριξη του πυρηνικού του προγράμματος και του προγράμματος του για την ανάπτυξη πυραύλων, καθώς και τις ευαίσθητες ως προς τη διάδοση όπλων δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από πρόσωπα και οντότητες που στηρίζουν αυτά τα προγράμματα. (7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις κυρώσεις που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. (8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του, ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σ αυτόν, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «επιτροπή κυρώσεων»: η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 18 της ΑΣΑΗΕ 1737 (2006) β) «τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική στήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, κατασκευή, συναρμολόγηση, έλεγχο, συντήρηση ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, και μπορεί να λαμβάνει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών, συμπεριλαμβανομένων των λεκτικών μορφών βοήθειας* γ) «αγαθά»: είδη, υλικά και εξοπλισμός δ) «τεχνολογία»: περιλαμβάνει και το λογισμικό ε) «επένδυση»: η απόκτηση ή διεύρυνση της συμμετοχής σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους απόκτησης των επιχειρήσεων αυτών και της απόκτησης μετοχών και αξιογράφων συμμετοχικής φύσης στ) «υπηρεσίες διαμεσολάβησης»: δραστηριότητες προσώπων, οντοτήτων και εταιρικών σχέσεων που ενεργούν ως διαμεσολαβητές μέσω της αγοράς, πώλησης ή διευθέτησης της μεταφοράς αγαθών και τεχνολογίας, ή της διαπραγμάτευσης ή της διενέργειας συναλλαγών που περιλαμβάνουν τη μεταφορά αγαθών ή τεχνολογίας ζ) «κεφάλαια»: θεωρούνται τα παντοειδή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται: ί) τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών,

7 2007ΚΌ423 Ε ί Β ϋ) οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα υπόλοιπα λογαριασμών, τα χρέη και τα ομόλογα χρέους, ϋι) οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεώγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, τα ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια, τα μακροπρόθεσμα δικαιώματα (νν&ιτ&ηΐδ), οι ομολογίες και οι συμβάσεις παράγωγων μέσων, ΐν) οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα ή αξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία, ν) οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, νΐ) οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια και νϋ) τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρηματοοικονομικούς πόρους* η) «δέσμευση κεφαλαίων»: η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων καθ οιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίων θ) «οικονομικοί πόροι»: τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών ι) «δέσμευση οικονομικών πόρων»: η παρεμπόδιση της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, όπως π.χ. η πώληση, η εκμίσθωση ή η υποθήκευσή τους ια) «έδαφος της Κοινότητας»: τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναερίου χώρου τους ΤΜ7 ιβ) «σύμβαση ή συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις συναφθείσες ανάμεσα στα ίδια ή διαφορετικά μέρη. Για το σκοπό αυτό, ο όρος «σύμβαση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική, μεταξύ άλλων, εγγύηση ή αντεγγύηση και κάθε πίστωση, είτε είναι νομικά ανεξάρτητη είτε όχι, καθώς και οποιοδήποτε συναφές μέτρο που απορρέει από τη συναλλαγή ή έχει σχέση με αυτή ιγ) «απαίτηση»: κάθε αξίωση αποζημίωσης ή κάθε άλλη αξίωση αυτού του είδους, όπως αξίωση συμψηφισμού απαιτήσεως ή εγγυήσεως, και ιδίως κάθε αξίωση για την παράταση ισχύος ή την πληρωμή χρηματοπιστωτικής, μεταξύ άλλων, εγγύησης ή αντεγγύησης, οιασδήποτε μορφής ιδ) «πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός στο Ιράν»: ί) το ιρανικό κράτος και κάθε δημόσια αρχή αυτού, ϋ) τα φυσικά πρόσωπα τα ευρισκόμενα ή διαμένοντα στο ϊράν, ϋί) κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που έχει την έδρα του στο Τράν,

8 2007Κ0423 ΕΕ ΤΜ7 ΐν) κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή οργανισμούς. Β Άρθρο 2 Μ7 ΤΒ ΤΜ3 ΤΒ Μ3 1. ^ Απαγορεύονται: α) η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογίας, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από την Κοινότητα ή όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ή προς χρήση στο Ιράν: ΐ) όλων των αγαθών και της τεχνολογίας, που περιέχονται στους καταλόγους της Ομάδας Πυρηνικών Προμηθευτών και του καθεστώτος ελέγχου τεχνολογίας πυραύλων. Τα εν λόγω αγαθά και τεχνολογία παρατίθενται στο παράρτημα Γ ϋ) άλλων αγαθών και τεχνολογίας, που ορίζονται από την επιτροπή κυρώσεων ή από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ως αγαθά και τεχνολογία που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στις δραστηριότητες του Ιράν για τον εμπλουτισμό, την επανακατεργασία ή που συνδέονται με αντιδραστήρες βαρέος ύδατος, ή για την ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων. Τα εν λόγω αγαθά και τεχνολογία παρατίθενται επίσης στο παράρτημα I* ΐϋ) ορισμένων άλλων αγαθών και τεχνολογιών που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε δραστηριότητες σχετικές με εμπλουτισμό, επανακατεργασία ή βαρύ ύδωρ, ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων ή τέλος στην επιδίωξη δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς για τους οποίους ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους θεωρεί ότι εκκρεμούν. Τα εν λόγω αγαθά και τεχνολογίες παρατίθενται στο παράρτημα I Α' β) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α). 2. Το παράρτημα I δεν καλύπτει τα αγαθά και την τεχνολογία που περιλαμβάνονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (!). Άρθρο 3 1. Απαιτείται προηγούμενη άδεια για την πώληση, την προμήθεια, τη μεταφορά ή την εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογίας που παρατίθενται στο παράρτημα II, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από την Κοινότητα ή όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό ή προς χρήση στο Ιράν. Μ10 Ι.α Για κάθε εξαγωγή για την οποία απαιτείται άδεια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας και σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (2). Η άδεια ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση. (') ΕΕ Ε 88 της , σ. 58. (2) ΕΕ Ε 134 της σ. 1.

9 2007Κ0423 ΕΕ Β 2. Το παράρτημα II περιλαμβάνει αγαθά και τεχνολογία άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα I, τα οποία σχετίζονται με δραστηριότητες εμπλουτισμού, επανακατεργασίας ή σχέδια που συνδέονται με αντιδραστήρες βαρέος ύδατος, ή με την ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων, ή με την επιδίωξη δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς για τους οποίους ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους έχει εντοπίσει ως σημαντικούς. 3. Οι εξαγωγείς παρέχουν στις αρμόδιες αρχές όλες τις κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αίτησή τους για έκδοση άδειας εξαγωγής. 4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα III, δεν χορηγούν καμία άδεια για πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή των αγαθών ή της τεχνολογίας που περιλαμβάνει το παράρτημα II, εάν κρίνουν ότι η εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή σχετίζονται με μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) τις δραστηριότητες του Ιράν που συνδέονται με τον εμπλουτισμό, την επανακατεργασία ή τους αντιδραστήρες βαρέος ύδατος β) την ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων από το Ιράν ή γ) την επιδίωξη από το Ιράν δραστηριοτήτων σε τομείς για τους οποίους ο ΔΟΑΕ έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους έχει εντοπίσει ως σημαντικούς. 5. Σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα III, δύνανται να ακυρώσουν, να αναστείλουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσα άδεια εξαγωγής. 6. Στις περιπτώσεις άρνησης της άδειας, ή ακύρωσης, αναστολής, ουσιαστικού περιορισμού ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 4, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή την απόφασή τους και ανταλλάσσουν κάθε σχετική πληροφορία με αυτά, τηρουμένων των διατάξεων περί εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών που περιλαμβάνει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (*). 7. Προτού ένα κράτος μέλος χορηγήσει άδεια εξαγωγής την οποία είχε αρνηθεί να δώσει άλλο κράτος μέλος ή κράτη μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 4, για μια κατ ουσίαν ανάλογη συναλλαγή και για την οποία η άρνηση αυτή εξακολουθεί να είναι έγκυρη, προβαίνει προηγουμένως σε διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που εξέδωσαν άρνηση, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 5 και 6. Αν το οικείο κράτος μέλος, μετά τις ως άνω διαβουλεύσεις, αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια, ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά, παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες για να αιτιολογήσει την απόφασή του. Άρθρο 4 Μ7 Απαγορεύεται η αγορά, η εισαγωγή ή η μεταφορά από το Ιράν των αγαθών και των τεχνολογιών που περιέχονται στα Παραρτήματα I και I α, είτε το συγκεκριμένο προϊόν είναι προέλευσης από το Ιράν είτε όχι. (*) ΕΕ Ε 82 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ Ε 122 της , σ. 36).

10 ΕΕ ΤΜ7 Άρθρο 4α Προκειμένου να εμποδισθεί η μεταβίβαση των αγαθών και των τεχνολογιών που περιέχονται στο Παράρτημα I και ΙΑ, τα φορτηγά αεροσκάφη και τα εμπορικά πλοία τα οποία ανήκουν ή τα εκμεταλλεύονται η Ιγ&π Αϊγ 0&γ ο και η Ιδί&πιϊο ΙΙοριώΠο οί Ιγ&π δ1ιίρρίη Είπε υπόκεινται στην απαίτηση παροχής πρόσθετων πληροφοριών πριν από την άφιξη ή πριν από την αναχώρηση ως προς όλα τα αγαθά που μεταφέρουν προς ή από την Κοινότητα, στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Οι κανόνες που διέπουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση, ιδίως οι προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται και τα δεδομένα που πρέπει να απαιτούνται, καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις που αφορούν τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου καθώς και τις τελωνειακές διασαφήσεις του αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2005, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (!) και του αριθ. 1875/2006 της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (2). Εξάλλου, η ΙδΙ&Γηϊο ΚεριιΜϊο οί Ιγ&π δηϊρρϊπ Εϊηε και η Ιγ&π Αϊγ 0&γ ο ή οι αντιπρόσωποί τους δηλώνουν κατά πόσον τα αγαθά υπάγονται στον κανονισμό ΕΚ (αριθ) 1334/2000 ή στον παρόντα κανονισμό και, εφόσον υπόκεινται στις προϋποθέσεις άδειας εξαγωγής, διευκρινίζουν τα στοιχεία της άδειας εξαγωγής που χορηγήθηκε για αυτά. ΤΜ8 Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, οι συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου και τα πρόσθετα απαιτούμενα δεδομένα που μνημονεύονται στο παρόν άρθρο μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς με τη χρήση εγγράφων του εμπορικού, λιμενικού ή μεταφορικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία. Από 1ης Ιανουαρίου 2011, τα πρόσθετα απαιτούμενα δεδομένα που μνημονεύονται στο παρόν άρθρο υποβάλλονται είτε γραπτώς είτε με δέουσα χρήση των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και εξόδου. ΥΒ Μ7 1. Απαγορεύονται: Άρθρο 5 α) η παροχή τεχνικής βοήθειας, άμεσα ή έμμεσα, που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στο Ιράν ή προς χρήση στο Ιράν β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα I και ΙΑ, ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I και ΙΑ, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στο Ιράν ή προς χρήση στο Ιράν γ) η παροχή επενδύσεων σε επιχειρήσεις στο Ιράν που ασχολούνται με την κατασκευή αγαθών και τεχνολογίας που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο παράρτημα I και ΙΑ * Ο ΕΕ Ε 117 της , σ. 13. (2) ΕΕ Ε 360 της , σ. 64.

11 2007Κ0423 ΕΕ Μ7 Β δ) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο παράρτημα I και ΙΑ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια και η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οντότητα ή οργανισμό στο Ιράν ή προς χρήση στο Ιράν ε) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ). 2. Η παροχή: α) τεχνικής βοήθειας, ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, που συνδέονται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα II, καθώς και με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των ειδών αυτών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στο Ιράν ή προς χρήση στη χώρα αυτή β) επενδύσεων σε επιχειρήσεις στο Ιράν, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγαθών και τεχνολογίας που απαριθμούνται στο παράρτημα II* γ) χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο παράρτημα II, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια και η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στο Ιράν ή προς χρήση στη χώρα αυτή υπόκειται στη χορήγηση άδειας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα III, χορηγούν άδεια για τις συναλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εάν κρίνουν ότι η δράση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει σε μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) στις δραστηριότητες του Ιράν που συνδέονται με τον εμπλουτισμό, την επανακατεργασία ή τους αντιδραστήρες βαρέος ύδατος* β) στην ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων από το Ιράν ή γ) στην επιδίωξη από το Ιράν δραστηριοτήτων σε τομείς για τους οποίους ο ΔΟΑΕ έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους έχει εντοπίσει ως σημαντικούς. Άρθρο 6 Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα III, δύνανται να χορηγήσουν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, άδεια για συναλλαγή σε σχέση με τα αγαθά και την τεχνολογία, τη βοήθεια, τις επενδύσεις ή τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που αναφέρονται στο άρθρο 2 ή στο άρθρο 5 παράγραφος 1, εφόσον η επιτροπή κυρώσεων έχει καθορίσει εκ των προτέρων και για κάθε περίπτωση χωριστά ότι η συναλλαγή σαφώς και δεν θα συμβάλει ούτε στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα στηρίξουν τις ευαίσθητες πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν όσον αφορά τη διάδοση πυρηνικών όπλων, ούτε στην ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένου στις περιπτώσεις που τα εν λόγω αγαθά και τεχνολογία, η βοήθεια, οι επενδύσεις ή οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης προορίζονται για

12 ΕΙ^ Β παροχή τροφίμων, ή για γεωργικούς, ιατρικούς ή άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι: α) η σύμβαση για την παράδοση αγαθών ή τεχνολογίας, ή για την παροχή βοήθειας, περιλαμβάνει τις κατάλληλες εγγυήσεις τελικού χρήστη και β) το Ιράν έχει δεσμευθεί να μη χρησιμοποιήσει τα εν λόγω αγαθά και την τεχνολογία, ή ανάλογα με την περίπτωση, την εν λόγω βοήθεια, για τις ευαίσθητες πυρηνικές του δραστηριότητες όσον αφορά τη διάδοση πυρηνικών όπλων ή για την ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων. Άρθρο 7 ΥΜ7 ΤΒ 1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV. Το παράρτημα IV περιλαμβάνει τα πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς που ορίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή η επιτροπή κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 12 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την παράγραφο 7 της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 2. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V. Το παράρτημα V περιλαμβάνει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς, που δεν καλύπτονται από το παράρτημα IV, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ, έχουν αναγνωρισθεί ότι: α) συμμετέχουν, συνδέονται άμεσα με ή παρέχουν στήριξη στο Ιράν για τις ευαίσθητες πυρηνικές του δραστηριότητες όσον αφορά τη διάδοση πυρηνικών όπλων ή β) συμμετέχουν, συνδέονται άμεσα με ή παρέχουν στήριξη στο Ιράν για την ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων ή γ) ενεργούν, εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση, προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β) ή δ) είναι νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμοί οι οποίοι τελούν υπό την κατοχή ή τον έλεγχο προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β), συμπεριλαμβανομένου με παράνομα μέσα. 3. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IV και V. 4. Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες που έχουν, ως άμεσο ή έμμεσο στόχο ή αποτέλεσμα, την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3. Άρθρο 8 Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα III, δύνανται να εγκρίνουν την ελευθέρωση

13 2007ΚΌ423 ΕΕ Β ΤΜ3 Β ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι υπόκεινται σε δικαστική, διοικητική ή διαιτητική δέσμευση που επεβλήθη πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 7 ορίστηκε από την επιτροπή κυρώσεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας ή το Συμβούλιο, ή υπόκεινται σε δικαστική, διοικητική ή διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε πριν από αυτήν την ημερομηνία. β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί βάσει τέτοιων προνομίων ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις γ) η ικανοποίηση του προνομίου ή της δικαστικής απόφασης δεν γίνεται προς όφελος προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV ή V δ) η αναγνώριση ότι το προνόμιο ή η δικαστική απόφαση δεν αντιτίθενται στη δημόσια τάξη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους και ε) εάν εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1, το κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει το προνόμιο ή τη δικαστική απόφαση στην επιτροπή κυρώσεων. Άρθρο 9 Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 και υπό τον όρο ότι ποσά που οφείλονται από πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που απαριθμούνται στο παράρτημα IV ή V βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προέκυψαν για το εν λόγω πρόσωπο, την οντότητα ή οργανισμό πριν από την ημερομηνία κατά την οποία έχει κατονομασθεί από την επιτροπή κυρώσεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας ή το Συμβούλιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα III, δύνανται να εγκρίνουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή αποφάσισε ότι: ί) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή από πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό του παραρτήματος IV ή V, η) η σύμβαση, η συμφωνία ή η υποχρέωση δεν θα συμβάλει στην κατασκευή, πώληση, αγορά, μεταβίβαση, εξαγωγή, εισαγωγή, μεταφορά ή χρήση των αγαθών ή της τεχνολογίας που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II, και ίίί) η πληρωμή δεν γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 7 παράγραφος 3 β) εάν εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την απόφαση και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια, και η επιτροπή κυρώσεων δεν διατύπωσε αντίρρηση ως προς τη σχετική ενέργεια εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης και γ) εάν εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει την απόφαση αυτή της αρμόδιας αρχής του και την πρόθεσή της να χορηγήσει άδεια στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή εντός τουλάχιστον δύο εβδομάδων πριν από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.

14 2007Κ0423 Ευ ΤΒ Άρθρο Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα III, δύνανται να εγκρίνουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή έχει αποφασίσει ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι: ΐ) είναι αναγκαίοι για την κάλυψη βασικών αναγκών των προσώπων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV ή V, και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων και τελών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ϋ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων αμοιβών επαγγελματιών και την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή ίϋ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων και β) εφόσον η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την απόφαση αυτή και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια, και η επιτροπή κυρώσεων δεν διατύπωσε αντίρρηση ως προς τη σχετική ενέργεια εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση. 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι οποίες αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα III, δύνανται να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, αφού αποφασίσουν ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι: α) εφόσον η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει την εν λόγω απόφαση στην επιτροπή κυρώσεων και ότι η εν λόγω απόφαση έχει εγκριθεί από αυτήν την εν λόγω Επιτροπή και β) εφόσον η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα V, η αρμόδια αρχή έχει κοινοποιήσει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι πρέπει να χορηγηθούν ειδικές άδειες, στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, εντός δύο εβδομάδων πριν από την άδεια. 3. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με κάθε άδεια που χορηγείται βάσει των παραγράφων 1 και 2. Αρθρο Το άρθρο 7 παράγραφος 3 δεν εμποδίζει την πίστωση δεσμευμένων λογαριασμών εκ μέρους χρηματοδοτικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κοινότητα, τα οποία λαμβάνουν κεφάλαια που μεταφέρονται από τρίτους στο λογαριασμό των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους, υπό τον όρο ότι οι πιστώσεις αυτές δεσμεύονται επίσης. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές.

15 ΕΙ Β 2. Το άρθρο 7 παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με: α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς του λογαριασμούς* ή Μ3 ΥΒ β) οφειλόμενα ποσά βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που έχουν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 7 ορίστηκε από την επιτροπή κυρώσεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας ή το Συμβούλιο. υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τόκοι, τα κέρδη και οι πληρωμές ποσών εξακολουθούν να δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 ή 2. ΤΜ7 Άρθρο 11α 1. Οι πιστωτικοί και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με τους χρηματοοικονομικούς και πιστωτικούς οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και για να αποφευχθεί η συμβολή των εν λόγω δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες επικίνδυνες από την άποψη της εξάπλωσης πυρηνικών όπλων ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων: α) βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση όσον αφορά τους λογαριασμούς, μεταξύ άλλων μέσω των προγραμμάτων τους μέτρων επαγρύπνησης ως προς τον πελάτη και στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, β) απαιτούν να συμπληρώνονται όλα τα πεδία πληροφοριών των εντολών πληρωμής που αφορούν τον εντολέα και το δικαιούχο της συγκεκριμένης συναλλαγής, και, εφόσον δεν έχουν παρασχεθεί οι σχετικές πληροφορίες, να αρνούνται τη συναλλαγή, γ) διατηρούν όλα τα αρχεία των συναλλαγών επί περίοδο πέντε ετών και να τα διαθέτουν στις εθνικές αρχές κατόπιν αιτήσεώς τους, δ) εάν υποπτεύονται ή έχουν εύλογους λόγους να υποπτεύονται ότι τα κεφάλαια συνδέονται με χρηματοδότηση της εξάπλωσης πυρηνικών όπλων, αναφέρουν αμελλητί τις υποψίες τους στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών («ΜΧΠ») ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή που έχει ορίσει το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο παράρτημα III, με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 7. Η ΜΧΠ ή άλλη ορισθείσα αρμόδια αρχή χρησιμεύει ως εθνικό κέντρο για τη λήψη και την ανάλυση των αναφορών ύποπτων συναλλαγών που έχουν σχέση με τη δυνητική χρηματοδότηση της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων. Η ΜΧΠ ή άλλη ορισθείσα αρμόδια αρχή έχει εγκαίρως πρόσβαση, αμέσως ή εμμέσως, στις πληροφορίες χρηματοοικονομικής, διοικητικής και δικαστικής φύσεως, τις οποίες ζητεί προκειμένου να επιτελέσει σωστά τα καθήκοντά της, περιλαμβανομένης της αναλύσεως των αναφορών περί ύποπτων συναλλαγών. 2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται στους χρηματοοικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως προς τις δράστηριότητές τους με: α) πιστωτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς εγκατεστημένους στο Ιράν και ιδίως την Τράπεζα δ&άβγ&ι, β) υποκαταστήματα και θυγατρικές πιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών εγκατεστημένων στο Ιράν, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα VI,

16 ΕΕ Μ7 γ) υποκαταστήματα και θυγατρικές πιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών εγκατεστημένων στο Ιράν εφόσον δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα VI, δ) πιστωτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που δεν είναι εγκατεστημένοι στο Ιράν ούτε υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, αλλά ελέγχονται από πρόσωπα και οντότητες εγκατεστημένα στο Ιράν, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα VI. Άρθρο ΙΙβ 1. Τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές της Τράπεζας δαάεγ&ι: που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα, όπως αναφέρεται στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα III, σχετικά με όλες τις μεταφορές κεφαλαίων από ή προς αυτά, καθώς και με το όνομα των συναλλασσομένων μερών, το ποσό και την ημερομηνία της συναλλαγής, ενός πέντε εργάσιμων ημερών από την εκτέλεση της μεταφοράς ή την αποδοχή της μεταφοράς των κεφαλαίων. Εφόσον είναι γνωστό, στη δήλωση πρέπει να διευκρινίζεται η φύση της δοσοληψίας και, ενδεχομιένως, η φύση των αγαθών τα οποία αφορά η συναλλαγή και ειδικότερα να επισημαίνεται εάν πρόκειται για αγαθά υπαγόμενα στον κανονισμό (ΕΡΚ) αριθ. 1334/2000 ή στον παρόντα κανονισμό, και, εφόσον η εξαγωγή τους υπόκειται σε άδεια, να αναφέρεται ο αριθμός της χορηγηθείσας άδειας. 2. Με την επιφύλαξη και βάσει των ρυθμίσεων περί ανταλλαγής πληροφοριών, οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες γίνεται η κοινοποίηση διαβιβάζουν πάραυτα τα εν λόγω δεδομένα, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε συναλλαγή που μπορεί να συνδράμει πυρηνικές δραστηριότητες ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση πυρηνικών όπλων ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι των σχετικών συναλλαγών. ΥΒ Άρθρο Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή διαθέσιμων οικονομικών πόρων, που γίνεται καλόπιστα και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, δεν δημιουργεί καμία απαίτηση εις βάρος του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της οντότητας ή του οργανισμού που προέβη σε αυτή τη δέσμευση ή εις βάρος των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή παρακρατήθηκαν λόγω αμέλειας. ΤΜ7 2. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 7 παράγραφος 3, δεν θεμελιώνουν καμία ευθύνη των σχετικών φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τη δράση τους θα παραβίαζαν αυτές τις απαγορεύσεις. 3. Η καλόπιστη γνωστοποίηση που προβλέπουν τα άρθρα 11α και 11 β από ίδρυμα, οργανισμό ή πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος οδηγού ή από υπάλληλο ή από διευθυντή τους, των πληροφοριών που μνημονεύονται στα άρθρα 11α και 11 β δεν συνεπάγεται οποιουδήποτε είδους ευθύνη για το ίδρυμα, τον οργανισμό ή το πρόσωπο, τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους τους. Άρθρο 12 α 1. Δεν χορηγείται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη σχετική αξίωση, λ.χ. δυνάμει δικαιώματος συμψηφισμού απαιτήσεων ή εγγυήσεως, ειδικότερα απαίτηση για την παράταση ισχύος ή την καταβολή χρηματοπι-

17 ΕΕ ΥΜ7 στωτικής, μεταξύ άλλων, εγγύησης ή αντεγγύησης, οιασδήποτε μορφής, που προβάλλεται από α) καθορισθέντα πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στα παραρτήματα IV, V και VI, β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στο Ιράν, περιλαμβανομένης της Ιρανικής Κυβερνήσεως, γ) οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί μέσω ή για λογαριασμό ενός από αυτά τα πρόσωπα ή τις οντότητες, επ ευκαιρία οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής, η εκτέλεση της οποίας θα μπορούσε να θιγεί άμεσα ή έμμεσα εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλονται με τον παρόντα κανονισμό. 2. Η εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής θεωρείται ότι θίγεται από τα μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εφόσον η ύπαρξη ή το περιεχόμενο της απαίτησης απορρέει άμεσα ή έμμεσα από αυτά τα μέτρα. 3. Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την ικανοποίηση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 φέρει το πρόσωπο που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης. Β Άρθρο Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι οργανισμοί: α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως π.χ. δεσμευμένους λογαριασμούς και δεσμευμένα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 7, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III, όπου κατοικούν ή βρίσκονται, και την διαβιβάζουν απευθείας ή μέσω των κρατών μελών, στην Επιτροπή β) συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III, για κάθε επαλήθευση αυτών των πληροφοριών. 2. Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή τίθεται στη διάθεση του οικείου κράτους μέλους. 3. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους δίδεται ή λαμβάνεται. Άρθρο 14 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται εκατέρωθεν αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνουν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν μεταξύ τους κάθε άλλη σχετική πληροφορία που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες σχετικές με παραβιάσεις και προβλήματα εφαρμογής ή με αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων. Μ10 1. Η Επιτροπή: Άρθρο 15 α) τροποποιεί το Παράρτημα I με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή της Επιτροπής Κυρώσεων

18 2007ΚΌ423 ΕΕ Μ10 β) τροποποιεί το Παράρτημα ΙΑ και το παράρτημα II με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη γ) τροποποιεί το Παράρτημα III με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέληδ) τροποποιεί το Παράρτημα IV με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή της Επιτροπής Κυρώσεων ε) τροποποιεί το Παράρτημα VI με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τα Παραρτήματα III και IV της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. ΤΒ 2. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, καταρτίζει, επανεξετάζει και τροποποιεί τον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και τούτο σε πλήρη συμφωνία με τις αποφάσεις του Συμβουλίου όσον αφορά το παράρτημα II της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ. Ο κατάλογος του παραρτήματος V επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο. 3. Το Συμβούλιο προσδιορίζει τους ατομικούς και ειδικούς λόγους για τις αποφάσεις που λαμβάνει κατ εφαρμογή της παραγράφου 2 και τους γνωστοποιεί στα οικεία πρόσωπα, οντότητες και οργανισμούς. Άρθρο Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις τους. Άρθρο Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις προσδιορίζουν στους δικτυακούς τόπους ή μέσω των ιστοτόπων που απαριθμούνται στο παράρτημα III. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και κοινοποιούν σε αυτήν οιανδήποτε μετέπειτα τροποποίηση. Ο παρών κανονισμός ισχύει: Άρθρο 18 α) εντός του εδάφους της Κοινότητας β) στα αεροσκάφη ή στα πλοία που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους γ) για κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Κοινότητας, ο οποίος είναι υπήκοος κράτους μέλους δ) για κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους ε) για κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό για τις εμπορικές πράξεις που πραγματοποιεί, εν όλω ή εν μέρει, εντός της Κοινότητας.

19 2007ΚΌ423 Εί Β Άρθρο 19 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

20 2007Κ0423 ΕΕ ΥΜ4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Αγαθά και τεχνολογία που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 4 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εφόσον είναι δυνατό, τα είδη του παρόντος παραρτήματος ορίζονται σε σχέση με τον κατάλογο των ειδών διπλής χρήσης που καθορίζονται στο παράρτημα I του αριθ. 1334/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου (ι). Οι περιγραφές των ειδών στο παράρτημα αυτό είναι συχνά, αλλά όχι πάντα, πανομοιότυπες ή παρόμοιες με τις περιγραφές των ειδών που παρατίθενται στον κατάλογο των ειδών διπλής χρήσης. Κάθε περιγραφή βασίζεται όσο το δυνατό περισσότερο στην περιγραφή του πρώτου είδους διπλής χρήσης στο οποία γίνεται αναφορά. Όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο περιγραφών, επικρατεί η περιγραφή των αγαθών ή της τεχνολογίας που περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Για λόγους σαφήνειας, ένας αστερίσκος δηλώνει ότι μια περιγραφή βασίζεται στην περιγραφή του είδους διπλής χρήσης στο οποίο αναφέρεται, αλλά περιέχει διαφορετικές τιμές για τις τεχνικές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται ή παραλείπει ή προσθέτει ειδικά στοιχεία. Εάν μέρος μόνο του πεδίου του είδους διπλής χρήσης που αναφέρεται καλύπτεται από ένα είδος του παρόντος παραρτήματος, ο αριθμός αναφοράς που λαμβάνεται από τον κατάλογο ειδών διπλής χρήσης συνοδεύεται από ένα «6Χ». Για τους ορισμούς των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών», μπορείτε να ανατρέξετε στον κανονισμό (ΕΚ). Το παράρτημα αυτό δεν περιέχει αγαθά και τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) που περιέχει ο Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2). Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της κοινής θέσης 2007/140/ΚΈΠΠΑ (3), τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαγορεύουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά των εν λόγω αγαθών και τεχνολογίας στο Ιράν. Γενικές παρατηρήσεις 1. Για τον έλεγχο ή την απαγόρευση των αγαθών που προορίζονται ή έχουν τροποποιηθεί για στρατιωτική χρήση βλέπε τον(τους) σχετικό(-ούς) κατάλογο(-ους) ελέγχων ή απαγορεύσεων στρατιωτικών υλικών οι οποίοι διατηρούνται από τα κράτη μέλη. Οι αναφορές στο παρόν παράρτημα «Βλέπε επίσης Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών» αφορούν τους καταλόγους αυτούς. 2. Ο στόχος των απαγορεύσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να παραβιάζεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη απαγορευόμενων αγαθών (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα απαγορευόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το απαγορευόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη αποτελούν κύριο στοιχείο των αγαθών και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. ΣΗΜ.: Γία να κριθεί κατά πόσο ένα απαγορευόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το απαγορευόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο στοιχείο των αγαθών που παράγονται. 3. Τα αγαθά που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο νέα όσο και μεταχειρισμένα αγαθά. Σημείωση πυρηνικής τεχνολογίας (ΝΤΝ) (Να διαβασθεί σε σχέση με το τμήμα Ι.Ο.Β.) Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» που συνδέεται άμεσα με οποιοδήποτε από τα αγαθά των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η 0) ΕΕ Ε 278 της , σ. 1. (2) ΕΕ Ε 88 της , σ. 58. (3) ΕΕ Ε 61 της , σ. 49. Κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την κοινή θέση 2007/246/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ Ε 106 της , σ. 67).

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 13.1.2014 JOIN(2014) 1 final 2014/0004 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 24.2.2014 JOIN(2014) 10 final 2014/0062 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 281/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.2.2014 JOIN(2014) 5 final 2014/0040 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014D0386 EL 19.06.2016 004.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B M1 ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/386/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0036 EL 12.02.2014 014.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 36/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0036 EL 14.12.2014 020.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 36/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.7.2009 COM(2009) 395 τελικό 2009/0111 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 314/2004 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0267 EL 15.02.2015 012.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0267 EL 16.11.2012 004.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Μαρτίου 2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2014 JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ 27.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 195/39 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 878/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0428 EL 15.06.2012 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 428/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0428 EL 02.07.2014 003.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 428/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 3120/20-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 12.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 599/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 193 final 2015/0100 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009R0428 EL 27.08.2009 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 428/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Μαΐου 2009 περί κοινοτικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ως προς την εξαγωγή, εισαγωγή ή μεταφορά (της διαμετακόμισης συμπεριλαμβανομένης) εμπορευμάτων:

Α. Ως προς την εξαγωγή, εισαγωγή ή μεταφορά (της διαμετακόμισης συμπεριλαμβανομένης) εμπορευμάτων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2- CY ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 356/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 356/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 356/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1263/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 267/2012 σχετικά με περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7815/09 ZAC/nik, thm DG E WMD

7815/09 ZAC/nik, thm DG E WMD ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2009 (OR. en) 7815/09 Διοργανικός φάκελος: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4597, 13.4.2017 305 Ν. 38(Ι)/2017 Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0309 (NLE) 12580/16 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC CORLX 377 CFSP/PESC 764

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΑΔΑ: Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ.

ΠΟΛ ΑΔΑ: Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Πληροφορίες: Ε. Ταμβίσκου, Μ. Στάντζου Τηλέφωνο : 210 3375046-463

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1190234/2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. «.Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 5.12.2014 JOIN(2014) 41 final 2014/0351 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 14-4-2011 Αριθ.Πρωτ.301 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ ΕΞ2015/ Δήλωση στοιχείω. Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν.

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ ΕΞ2015/ Δήλωση στοιχείω. Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. Πίνακας περιεχομένων Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015/17.12.2015 Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. 2454/93 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4181, 7/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4181, 7/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των Κανονισμών και Αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορούν την προστασία και ευημερία των ζώων, περιλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 όσον

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646,

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, 25.10.2002 Αριθμός 496 Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990L0427 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.02.16 14:42:54 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα