ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ"

Transcript

1 Αριστείδου 9, Αθήνα τηλ.: Fax: ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η με τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο Όνομα Ονομ/μο πατρός Ονομ/μο συζύγου Επάγγελμα Ημερ/νία γέννησης Υπηκοότητα Τόπος γέννησης Α. Δ. Τ. /Αρ. Διαβατηρίου Ημερ/νία έκδοσης Εκδούσα Αρχή Δ. Ο. Υ Α. Φ. Μ. δηλώνω προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό μητρώου 6068/06/Β/86/07 και έδρα την Αθήνα (περαιτέρω «Tράπεζα») ότι παρέχω στην ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.»,με αριθμό μητρώου /06/Β/96/18 και έδρα την Αθήνα, η οποία αποκαλείται περαιτέρω «Πληρεξούσιος» την πληρεξουσιότητα όπως ο Πληρεξούσιος, ενεργών επ ονόματι μου: 1. Εντέλλεται την Τράπεζα να μεταφέρει αξίες, που είναι καταχωρημένες στην Μερίδα μου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, από τον Λογαριασμό Αξιών υπό τον χειρισμό της Τράπεζας σε Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας μου υπό τον χειρισμό του Πληρεξουσίου. 2. Αναλαμβάνει με οποιουσδήποτε όρους χρήματα από τον υπ αριθμόν χρηματικό λογαριασμό μου που τηρείται στην Τράπεζα, εφόσον επαρκούν τα υπάρχοντα σε αυτόν χρήματα. 3. Αιτείται τη χορήγηση πίστωσης από την Τράπεζα σε εμένα για καταβολές σε τρίτους προς εξόφληση του τιμήματος και κάθε νόμιμης επιβάρυνσης, φόρου ή δικαιώματος σε σχέση με αγορές μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στο όνομα και για λογαριασμό μου που καταρτίζει ο Πληρεξούσιος και εκκαθαρίζει η Τράπεζα. 4. Προβαίνει σε κάθε πράξη συναφή προς τα ανωτέρω και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο. Αναγνωρίζω ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες όλες τις εντολές που θα δοθούν στο πλαίσιο της παρούσας από τον κατά τα ανωτέρω ορισθέντα πληρεξούσιό μου. Η παρούσα πληρεξουσιότητα είναι αορίστου χρόνου, δεν παύει στις περιπτώσεις των άρθρων 222 και 223 του Αστικού Κώδικα και ισχύει μέχρι την παραλαβή από τον πληρεξούσιο και την τράπεζα έγγραφης και ρητής ανακλήσεώς της από εμένα. Αθήνα, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ Ο Καταχωρητής (Υπογραφή) Ο Παραλαβών

2

3 Δ Ε χ ζατα Α ΗΑχ Υ Τ Α Φ αφν Στη Αθη α σ με ι ΑΦ ΙΟΣ η α ι ι υ ιη ρ τεζιφ ετιι ρε ιε Τ ξ Ο η ι α ι ΙΡΑΙ Ι ΖΛ Ε ι ΟΙ Α ξ Α ΙΑ ιιε ρ ιιδ ιιητρι Οι Ο Φ κι ι ρα Αθ να οπο ι ι ιοκαλε αι εφεξ γ ι αυι τομ α Γρ ιεζιιυ κα ι ε τρο εε Ται ε προκει ι γι α τιο τ υ ι ι γρα γ εζ τη ιιι ι ι ο ι Ιι ΑΦΞ ΕΡΟ ιπ ΕΓ β ι Ο Α ΓΙΑΤ Ι Υ Ο ι ΑΦ αι ζ π τ ρεξο οιοζ τξι γ Γ Τ εριπ ι φερι ιε ιι γ οι οπο οι ι ποκαλι γται εφεξ για αυ τομ α αι ε ι τε οι μιφο ι ο ν τα ακδλι υ α ο ετικι ιε ι ον ρι ιι ι οτ Τρ τιεζα Οε υρι υ ι αρ θμιι ν κτιι ε λλι ι φιαταμε ο μι λλ ι τ ι χρημ ι Τ χρη μ α τκ ι λι γαρι ο ι τι ι ΓΙελατι ι εαθι σ λι γ ιρ α μδ γ Γ ε ατι γ τ ρο μεγο στηγ Ι ρ τε α οε ευρι ε οποιοι ποτε λο μιαμια και β τ καθε ε δ υ κιι ητθζ αξ ε ε ε εψσ ιι Τε ε τε λε οι οπο ε ε τε κα τατ θει τ ι εκ οτι ι ο π ι υιονδ ποτε ελ το Ι ελι τι γ οτη Τρ πεζ με τ ορο η ιατι εο ιιι τι α δι πετι ι α ι τ ι ιιρι ο ο μβα οη ε τι λλι ε ι λα ι ιο ττ τι ρο α οι ιβ αει παραλα ιβ νι ι τιι εκα τοτε απο τη ρι ιε α Ι ια τ α τερ υ ι τοιι α ι Λογαρ ομ γητ ζ Ι ιιη τι αξ ε ετ κα τηρε τιιι Τ Τραπεζα Ο υ Ι ριομ ν λογαριαυ ι κιν τδι αξιι ο οπο ι ποκαλε ται ειρεξ μιι Αξπ υ Η Τρι πι ζα φυλ αοει ε ο ματι τοι ελα τι ι ι οεζ απο α ωτ ρι ι ητ ι ξ εζ ε αι ε οι ι ιτε ι ρ ι α α οκτι ττ κ ρι τητ αι τι ι Οι ΓΙελ τε αρ ι ι αττ ι Γρ π ξα ηι ε το ξ πλ ρε ξουαιι τ Τ αι εξοι υιοδι τηο δ ι Τρι πεζα ε εργε τ ακδ οι Οε π ιξι α ι ρ ο οη τι ι ο ι ι με ι ι εκι ατοτε στ α τ οτοιχη ε τολ εγι ζ α του ιιι τ ρι ρημα ο λογαριι ομιο το Ι λατι ι ιι εφι οι ι επ κι ι τ ι τι ι ρντι ιιυτ ι ρ ιι τα εκτε ε ωρ και α θ λεγ ο εκ μθρο τη κ θι τι λι τ ι Ι ελ λ ιδδμει η ιε οπι ιι ι ξπι τε τρδπο γπ κατ ι θεοη επ οι ι μιατ του γρημιι τι ν ατηι ρ πεζι αε λ τ τεζα για απ κτηαη ε τ ΙΙ ι Ψ Φ φ Φ

4 ι γ ι Τ ΤΟι ζ ιει ιδ ι ι ι Οιμα υ ε ρι λγ γ υ ε τ οι μιατ του κι θε λλου ε δου κι ι τι ι ιτ ξιι ι εαι ια ι ιιιετο ε τ ι ομι ι Τι υζ Τ κα υ μη τη κδι οη τ τοι ι κι τ ι αζι υι ιαρα ιιμι ι ει δ ι κιι τι ι Ι ε β Ι τι ε υ αριζο ιει οι ε ε ο ΟΤε δτη ΤΟ χη ε τολη ι απι α τ ρθ μ ι ιι τι ι υ λο γα υ ομοι Τ υ Τι γ εκιι λε ρρ ι ι αν ιι φ ε μ ι ζ ττ κ ε ε τι τ τι ι Ι λιι ι ι διδ ιιε τ ιιε οπ ιοι δη ι τε τ ι τι γ ι ι λ ιμτ ε τ ο ι μ Τι ΤΟυζ χρ ι ιτ ν κι ταθι α τη Ι ρι ιε ι Ι ζ Ι μ ε ου ατη ρ πεζα αε ι ιι τψθ εζι για α ηαη εε ο ιατ τουι ιρ εξ γι ρ ιιι ρ δ γ ι ιιοιβα ο ι εφ λι Φ ιι γ λλ οη εττ ι ιατ το καθε αλλου ε ι υ ι Ι α Ιιωγ κτι λε Ο μ ι ι υ ν γφ ε ι ι ι υ τη κφ ε εντολ η τ γ Ι ελατι γ μ ι η ιι ο οιοι τ ε ΤρδΤΙ γιι ε α ιηα δι ι ι τι ιιι Ι ατ Ιη ι ιολ ογ ι ι αε ε τοχ α ρα αμ βαι ει δε τι ιιετο θ ιι πρ τ ει κα ε ρημιαιικη ιι Ια τ Τ ι ι ρ ι ι υοι ιγ τιι αι ι τερο κ ι ητε αξ ι κτυ εα ιρ πειται χ ι ΟσΤ οι τ τλι υ υ ι κει ιι ι Φυζ ε υ γαι ιι η Γ Οι Ι ε τε θ οι ι ι αει σ η ρι τι ζι χρυ Ι εκαατι τι ζειυ ι τ με ι οιι ι δτ οτι ΤρΟ Τι γ α ι ι ι ι ι ι ο πα ι Ιι Τ ει ιε τα α ι τ ατι ιχα π αι γα επιλεγ με ο εκπ τι τε α Ιι τη Γ μ ι εζα ιετ ξ γ Τ ρι ι ιο το υ ι τ ι ι ο ι ιιαμα Ι Οι χ Ι Ο ρ ρημυτικο λογι ριαο ι ι υ ι Χρι ι ει Ο εο δ τ τ εατ ι τ ε ευ ε η κρ ο τηι απδ του ι ι ι τ ρο ρ ι ιατικ λογωρ ει ι τι ι Ι ι ι ι ι ι ε ι π δ ι ι ιου ι τ φι λετι ι ι α ιοι ττ καιι Τ ατ ο ρω α ι Ιι ι ι υ γε ιια τ οδ ι αι τι δι ι τυ ε ιι ιιτιγι ειι ι ι τ ν ο ι ο ρ τιν ι λ ι γ ο τι ι ξ ι γ ι ου ιε ι ιτ α αιρορμ ττ ι πι ρι αι α μβι αη τ γ τ τ λεα τ η ι τ ροβα ε υε ι ε ιρ ιξη ουι ι φη ΤρΟ Τιζ γ ρ εργαα ι αι υπογρι φει κι θε α ι τικ με ι ι τ ι γγρ ιρο ι ι ι αλαμι ιι οι ι ιι π τ αξ ε α πο το Λι γι ρτ ι ιο ιι Κιν τι ι Αξι Α ι τ α Ι ι ρ ιξε οι ι μι ε τιρ ι οη ιτι α σ γ γ λ γο δει α ιιπορε τα ε ι ηθε ι ν τ Τρ ζα ι θι α ε ικ κιι δ γι γι ι ιγ Ο ι ι ι υ ι τι κλ ι ιοτικ ιιπ τ ι ΓΙελατε Σγ ικα με τι α ι ι ττ ριι κιν τ ξ εζ Γρ ιπι ι δε α ρι δλλ ιρροι τ δα ικτ ι ο γ ι Ιφ ιν τιτ ι ε δι ι τ κι δε δι γ α ρι φ ι τ δι γ ρ Ο θι τ δη οιε οεη κα τ αρθριι ι π ι ι ο δικα ΙΙολι ικτ Δικι ι ιι αζ ι τι θα θ ει τη φροι τ δα α μιετ ει αε γε ι υγελε ειξ ι τ τ ι υ τ α υ ιιι ετ ρ γ ι ε τολ τι ε α τι ι ι Τι τι ι γ Τει υ υκ ι κι ι ι τ αμ ει θι αε ι υτιι ι δ ι εται ι τ ι Ι ρι ιι ΤηλΙ φ ι λζ κι ιλζ γ ι α θε λλ τηλεφωι ικη επι ο ι ι ιι μιεταξ τι Ιελατι υγ ι ηζ ρα εε α ι ΓΙε ε γ α ι το ι ι ι ι ι πιτ Ιι ει ρα ιεζα ε ι αυ τ υπομε ι τα ε τ ι ομ ι κρ ι ει τ υτο σ ΙιΙ ι ιιε κι ι δο αυα ευ ει ε τηλεφο γ κ ι ι οιι ο ι ιι μεταξ Τ γ Γ ελατ γ και τη Τρ α Σε κι θε ερ τυ ι η ουμιι ι α ιε ιο ι ο οα γοιιοι δσ ι η Γραπεζα υπο ρει ται ξα λ γοι ιρ οταα α τι ν ηι ι α λ ιγι να κα τιιγρ ι ι κατ τι ι Τερ λε τκ ιο ι ι ι τι λθζ εοι διαβιβ οι ται α ι ι

5 αι τ γ τηλξφ Ι γι ιι ζ αι Γ ξ ρχειο ετε Τρ αεζα ι θα ι ιοκαλ τε αε τρ τ ι π ηροιρι ριε ρτι ι ι ιε Τσ ι ι Τ ρ ι με εξα ρεοη δ ου προβλ ετα ι απ τ ε ι ατοτε αχ οι οα ι ιοθι α ε δε τ τ ε το ζητ ε απδ τη Ε ιεροπ Κεφα αιι γορι κ ι δ ι αεε ιτε ι μ ηγ ε ιτι ρ αη Ο τ χγ ι ι ττ ζ Τξξ α ει ρ οιν απδ π αρι αι Ε ειτο ξ τι γ ε α τι ι Τ τι ι ιυ ε ι ιδ α ι ι ι ρε οει υα δ δ δ τι τη ρ εζ τη ει ι π ζ μιε οποιοδ πι τι ι λλι τ επικι ι ι κ μ η ι μα η Τρι ιε α θ ει το δικιι ι ια ε ι ε υτη κρ ι ει τι το ακδ ιμιο ι ι ρ ι ται τ ι εκτ λε τ τ ε τολη τρι ιιπδ τη περιε ε η τ ρ πεζα γγριιιο επιβεβα οη τη ει τολ Γι τι ιεριπτ αει επικοιγ α μεταξ τιο ελατι ν κ ιι Τ ζ Τρ ιπεζα με τηλ φι ι ο με ι ποιοι ποτε ι λλο τ λεπικοι ι ι ι κδ μη ημα οι Ι ελ τ ι τ ι ε θ τ για ζ μ ε τ ι ε Ιε ρχ ψ ατ ιιπ λαθοι ιαρα α τ ιι Ι κοιγ γ με τ ραπε ξα τρ του προο υ ιου το οπι ο υ ι εται γαγ απ τοι Γ ελι το Η Γρ πεζα κδ δε ι ατι πλα οι τη ρο σ ι ουμβ αε ζ ι ακδλ υθε ζ γγραψε α α ιοιι ι οει ι ιει θ με εζ ρο το Πελ τε υ πι ιτα ε κ ε ι μ ερ ι για κ ι ι ι ι Δγγριιιρι ατι ο ι ι ι α αφ ετα η ιη ια α κι ι τ οη τω α ετ ρι ρ ιι τικι λι γι ιρκ αμι υν τιο Ι ελατι ι και το λ ατ ι α φι ρα το ρ ο πειτα α ο κ λξ ι τ με ι οτ ιιτι το γγρ ψο τι ο τι ο ιιι αφθροι αι ι υπ ιρ ουοε ιττο γιιρ ι ομδ ιι ητι Αξι τιι ι Τ ελατι ι πιητ αξ ε κα ι β ε τε τειτα απ κι ε εργαι α τηζ γ α ρο γ ττ Ι εργαα α αυτξ ε τε τειτιι ι ι πι κ θε η ιερο ογ ακι τρ μιη γγρα φο γιι τι εργαο ε τη κατα ο τρ ι ο α υτ α γγραιρι α τ αεοατελλι γτι ει ατι λι ε τα υι ρο ιικ αμοιβ τ ρ εζιι γ Γ τι ι ωτ ρι ι ργαι ε ι ι κυ θορ ζι τι α μιι ι ι ι του ε ιι ο ι τε ιο οι τε ι ρο α τ Ιρ ει ζι ι αι δε ει ι ιερι ι ι τ τι δρι οι ι ι ι ι ιο ι ι τ ιι ι π ιρο οα ο ι ααη ε ι αι αο ατου δι κε α ιιαι ι μ ει ω τη γγρι ιρη κατα γε λ α Τ Γ Ι ι ρ ει ζα τ α πο οι ε ι τε Σε περ πτ η θα τ υ οποιι οδη οτε ιιπι του Γ ελ τε πα οιοα υ μ ααη κιγ ι κ θε ε ο ικτ ο η ο ετι ε με ΤΟι αι ωτ ρι ρ ματικι λι γαριαεμιε ι αι ωτθρι πι ητ αξ ε και το Λογαρια ομιο ιι ητι ν Αξιι οι ι ε ζοι ται απι κλειιττικι μετ θ τη ρ πε α ι Τι γ εκι ατοτε επιζ τιι Πελατι πι ρουαα ο μ ααη πι ραμ ει ι ρξ κι μ ε τη ιι ι ι γ ρευατ η τ πτ ειιοη ο οιουδηποτε τι υ Πελ τε καθ λ κι ι με ι το θανατι τηι ι γι ρευυτ τ τη τ ευο λωι ι Πελατ γ Ο Ε αι τι τη Γ ιτ ε α ι ι ι λι τε ε αι ι ι ι ιλ Τεζ ι οκλη ι ι ι παατο κι ι ι αι ειοτ ει ο κληρο καατο θε εγο επερ ιιει ο εε γι ι π τ ιι ει ε ε εργε αυτι δικιι ι και θ αγ ι τ ι λι Τ ε λι τι ι Οπι ια δτ ποτε ει ργεια Ιρι ιξη η δηλ οη ο ετι ιε η πα ρ αα ο μι βιιυη τι υ αι ωτι ρο ρη ιατικο λι γαμ ααιιο τ α ι τ ο κιι τ τ αξ ε και το Αογαρια αμιι Ι ι ητ ι ξ ον οποιι υδ ι τι α τοι ε ατι τ ρ τη ο μ ι ι ξη τω λλ ε εργε α οδκα ο η λλο γ Γ ελα ι ι Οποιαδτ ιοτε εγεργεια ρ ξη η ι ηλιοι τη Τρ τε ι ρι ποιι ι δ ι τ α ι τι ι Πι λ τε ε εργε ι υτοδικα ι κι ι ι ι γ τι γ ι λα γ Γ ελατι ι Ει δι ικτικ πατα γελ α ττ παρι αα ουμβ οι ο ι πι ο υ ι ι δξποτε Πελατη ι ρ τη α μπραξη τι ιλλι ρι ζ η Ι ρα ι α ι τη ρ π ρ ζ Γ το Ο ι ξποτε ελι τη λ ει τ ι παρο οα αδμβαοη κι ι γ απ οι Ιελα ε ι ικαιο ται ιι ρ ττ αι μπριτξη α ν ι Μι γ ιη δ δι ι ι τηι Τρι πι ζα ε τολ κατ τα α ο τ ρω ι πι α β γ ε παρε Ο οει υπ δ κ ιι υπ κα κ ιι α ατ λε ε ΤΟ η κ τ ι τα γο τθρ υπδ ι ξ ΦΓ Φ

6

7 κα ε ι α Τδ ΤΟυζ ΙΤελ τε δικαιοδται ωρ τ ι ι υ ιπ α ξη γ ι λ ι παρ ει οτη Τ ρ πεζα η αε τρ το π ρεξε ι οιο ητ σχετ με η παρο αιι α μβαοη και α ιλε πλ ρεξι υαιι ττ τα κα ιιπ τοι Ξελ ε δικαιο ειι ρρ ττ ν ι μ ραξη το γ ιλλ α α α αμβ ει ρ ιατα απεριο ατιυ ιπ τ ν α ι Ο ρημι τικο λογαρ ι ομιο ζ κα α ι αλα ιβ ει α περιορ τ Τι υττι ρ ι υ τε ξι ρ αομ Κι ητι ι Αξι ειι γ ι αξλ ααρι αι αυμβαοη ι ι ετι α π του Γει ικοδ Ορου ι ι αλλιιγι ι η Τρι πεζ ι πο ζ α το ι κι οτι τε ιο ι ι ιι υ ο το ι υ ι ι ελι τε ι ι ι δτ ι πι ι ε θε ι ι κι ξ ε ι ιωζ πι ρ ιττ υαη διαι ορετικ ρυ μ α ιο ι τ εριι ε ι ι τι Γιιι τηι ιιη ακο τ ι αι τι τρ τι ι ε θργι ι ι τιυ ι ο τε ρι ρ ξε ι α ι τη ρι πεζα ε Ι Ο μ ι Τ γ Ιι λι τι ο Ι ε τ θιιπι ρ ουι οι ερ τη ζ τ ι ι τη ΓρΦ πεζειι ο ετπ η ε γραφη π ηρε ο τητυ ξι Οζ Τ ραπεζι α πρι βα ι γ δε κ ιι ι ε καθε τ δι περι ιτ ρ αεα ιτο μιε τ ι ργειιι εκ ελι ατ τι ε το ι ν Ι Πε τ ι γ Τ ζ εινι τ ρ ι ε γι α ι κα ι ρ ι ιι α ι ιριι ι ι ι τ ιπι οτοτι ιο ου α πι λιτιφ εκτ λεαη ι το ι γ ττ ρι ιεζιι ι ι ι δ ε ι ι ι ι ι οι ε ιιτι η ι λιτ ικ πι ια η οξ μ ι μ ι Ο Ιελατε ι η ι ι υι ι ι ι ριι εα αλ βει ιιπ τη Γρ πεζα αι α τ οηοει πλξριι ι τι ε τυ ι ερι αυμβιιτικ ε η ι ρι ο κ τ ι τ δ Ο ο τι ι υει ημ ερα ε ροι οι οι ι ατ υ τι β κε σι τ Ι Τρ τ τυ Τα ι α και οι ου ιβι λλ μει οι ιθε ουμιβι λι με ο αβε ατο Δι ριι τοτυ ο Φ Σγ Α Αι Φ ΤΡΑ Φ ΙΙ Α Ψ Φ Α Ε ΙΙ

8

9 Τ Α ΖΑ Ε Ο Α ε Α Α Α ΞΥ ι ΑΣ Γ θ Χ Σ Γ ι Τ Σ Σ Η ΑΜ Τ ΑΛ ΛΟΧ Φ ΟΓΑ ΑΣ Γ Α ΑΓΦ Τ Ν γ ΦΩ Α Μ Τ Ν θ Α Τ Τ Φ Στ σημιρ του του αφε ζ η α ω ι μη ετα ε α με η πξ μια ρι πεζα Ε Ε Α ι νυμη τ ιρε α ε ι ρ μο μητριιου οοο ο εο κα ι δρα τη Αθη α η οπο α οποκαλι ιι π ρα τ ρι η Τραπεζα α ε ΤΤρΟ ιι ΤΤε ι ν προεε μ ιυ απδ του υττογρ φο τε ιη ριο αα κα α ετ ι Ο αρ θμ ΓΑ μι αιφ ζ ο ο ο α αποκαλε ται πε α ω ο Π ατο ο ομολογο ν α σι μφω ου τα ακολουθα Α Φρ Α τ κε με ο τη ι μβα η Η Τρα εζι ζ ΤΙ Τω ο δρ μα α δ ατα Τ ρ Χ εττε δ κ υπη α ε και β αι μψω α με Τ ν Κα ο αμφ εκκαθσρ οη ρηματ ατηρ ακι ι Συγαλλαγι α λατο ργ α Συοτηματο Α λιυ Τ τλι ν πιρα τερω πο ο δορα α α ο μο ο τ υλε αξ ε που τιλοι υ δ δ απραγμ τει αη ατο ρι ματ ατ ρ ο Αξ ω Α η Φν περαιτ ρω ΑΑ ε αι θεματοφ λεικα κα ε οτη Η τραπεζα κα οτο ο ε ου καταρ οε τι ν υτ ρι μ ουμβααη φ λαξη κ νητων αξ ι κε ο α ει οηξ δ ε τολφγ περα τ ρω Σι μβααη θεματοφυλακξ δ ι μει τη οποια η Τρ πεζα εκτελε εν ολ του α ο ου γ α εατα τ οη αυ αλλι γι ν ατο ΑΑ οτο Ο ομα ι γ Ι λογαρ αομφ του Π ι τοο ου αποδ ετα ε εκ οτοτε η μεταθεαη οτη Τρ ττεζα κατ την δ αδ κ ια α τη εκκαθαρ οη αυμφ α με Ο α ο αμφ πω εκ οτοτε ο ε κ θε ουγκεκρ μ η αγορα η π ι ληαη Τ ραγματ ΤΤο οι ε η το ΑΑ πε τα απφ ε τολξ η Τρ πεζα α ΤΟ λα σ τηζ Σ μβα η θεμι τοιρ λακη Η παρο αα αφμ αοη φ τη παρο ι π τι αη μ ανο ΤΟ αλληλο ρεο λογαρ ααμ γ α τη εξοφληι η τ υ τιμηματο α αθε μ μη β ρυ ση φ ρου ι δ κα ι ματο το αφορ τη αγο α μετο Φ που ρ γμ δ ει α οτα ΑΑ ληξ μ ρ ι αμο βα ω κεφαλα ω στ Ογ μα α γ α λογα σμ ΤΟ Π οταυ ου ττε τα απ ε ταλη τη Τρ πεζα με η οτο πλα α τη Σ μ ααη Οιματ φυλακη την οτ ο α εκαατοτε εκκα αρ ζε η Τραπεζα το πλα α ο η ΣΦμβααη Φιματοφυλακξ ρ ρο ητ Αξ ε τ ι Χαρτ φι λακ υ Ααφαλε α Ο μ ετο κα λ π αξ ε με Χ ρα Τηρ σ ι ιζ μετο ω ο μ ι γ κ π αξ ε με α α η Τ ι ομολογ ω εφ δαο αποτελουγ α τ ζε με Ο δ ι ττραγματευσηζ ΤΓ ν κεφαλα αγορα οπι η π εκ ρα κη Διυτερογε ξ Α ορ Τ λω γ η οε οργπ ωμε η ρ ματ οτηριακη αγορα α μφι α με το ρθρο ε Ι α οι αξ ε πο Τα ε δ κα ωμα απφκτηοη αλλη κ ητη αξ α μ ο εγγραφη ξ α ταλλ αγ η που παρ ου δ κα ι μα εκκ θ ριοη το μετ ητο καθι πα κα ε αλλη λ τα ι ξ μη ορ ζ ι κ ητη αξ α με αποφαοη του δ ο κητ κο ουμβουλ ου τη τ τοο ι εφαλα αγορ Τα μ αα πληρωμξ απι κλε ο τα α τοφυλι κ αφ ο ο ολο ωγ Κ ητ Αξ ι και ε δ ι αμοιβα ω κεφαλα ω ΤΟ αρ ο ΦΟνΤα οτην α ρε α προ εξααφ λ οη τω α Τε Τησιω τη Τρ πεζα τιου απορ ου απφ τη πα ο οα Στοι ε α του α γ φι λακ οι λαφαλε α Ο Κ ητσ Αξ ε κα τα μεριδ α αμο βα ω κειραλα ω που τ ερ ο α υτο αρτοφυλακ ο Ααφαλε α ε Φ ρ Η δ αι ορ μεταηυ τη Τρ ουοα Αξ α α τοφ λα ι ου Ααφαλι α α Ο ε αατοτε Χρει ι Τ ου πολοιπ υ ατη ητι ο Γ ρ θωρ ο Το ελα ατο Περιθι ρ ο Το τιο ο π πε γα φιστα α οποτεδηπο ε κατ τη δ ρκε α τη ταο ιπ Τ οι αα Αξ α Χαρτοφυλα ου ψαλε α ξ α ου Χαρτοφυλα ιιου ΑαφαλεΙα Ο ω αυ ατοτ ματα κα ε ε γ ο μη ημ α απο την Τοαπεζα αμβα δμε ων υποψη τω τελεατο β ιρυτητα κι ι δ αοπορα κατα τα ι δ κοτερα δ αλαμβα Φμε α ο Παρ ρτημα τη παρου τα ρ υοα Αρ κ Περι ιλρ ο Η δ αφορ με αη η ΑηΙιι του Χαρτοι υλακ ο Ααφι λε ι ι α ηζ οφε λη του λ η η ατοια προκυττε αυτοτελφ απο τ εκ τοτε αγορ μετο ι με τ οτωοη μμα εριθι ρ ου Το ποαο α το Ο Το εριθι ο τ ο τολε ΤΙε αι το τοοοι π υ α τ οτο ε οτο λλ ριαμ γ γομι ο τοι ποαοατου Αρ κο Περ θωρ ου επι τη ουνολ εη Τρ ο αα Αξ α Χαρτοφιλακ ο Ααφαλε α Α Το ρημα ατηριο Αξ Φ Α η Φ κ Α Ο Φ Φ

10 hpφρ* s' '*pa* E"'iaεrτιalcrεω6 },3. Η Τραπ'εζα παρεxεl αiοv {''ilατουyο rιiοτιιlαη μιlχρi του ττοααu τωv E:γ1]j} { i, τlου ειττqκαλε:i'ιαl t-ιεραiτiρω "Ορiι: Τηi; Πlυ-τi;ιτεi-,;ζ", ατ11 οτrοiε: υuμττsρlλι;μβαvοvτcl ει';αα:οτε Ο] Το{Ο, τηg πιr:τ*ιrειι:ζ Kul Tα εξsl{i {α, οl οαfftιviζ αυrηq, καδωq καl μελλοvτtκαi τοκοt καl rξ*lα και δπn-αvεq αι.:τr1q μεxpl το εεαατοιe rερlοδικο κλεiαlμr: τηg τι1ο'τωαr1q ουμφωιlα με το αρ8ρο 5.2 τηq παροι'iοct<;. }-'2' Το Αρxlκο ΠερlEιfuρrο αυμφω'lεitαι αε 'ricυοοτο του,λ,dx:οτοv 4* a/ο τ\\ εκdφτοτε Τρfxουααq Αξiαg Χαρτοφuλακiυυ Αοφαλεiι:g. Το Δlατι1ρητriο l"1ε.ριοιi.iρlο sε.v επlτρfτrετg} Vζi KαΤf,]Xεταl η vα uπολεiττgταl ποαοοτο* 3tJ% τηq εκαυτο'lε Τpθxι:uωαq Αξ1αq Xαρτοφuλακ1*υ Αοφαλεiε,ιq' 1λpsρ* 4. Mηgαvlα.μ*q τηq Γ1f*.rιxαηq 4.'n" Η xοηοη τι1g πlυτωεεu:g γivεrαι τlαγτι:rε μitrα,3τa ΤΤiζii,3tg lωv γει;lαφv η εtδ;κιi.,v αποφιiαεο.lv;ωv αρμοδ;ι.lv ιlρyι.ilv ι.r:l αιiμφιι:vα με ορουq π'οιl ι*#*οiζει εlιαατοτε η Τρdπεζα. l'lε τηv ι.lτ:φυλαξη lοu φοpου 7, 1ρηοη τηq 'τ$1j{ lτlοτιlοειυq μrrοριi 'yζι γiι,lεl κατ'ι.πιιvdλr1ψη, τμηματrκιbg ιj εv ολω. Η πiοτωι:η παρi1ετ*ι με τη μορψξ τηq ο*μβαοηq ζl!'t]i(τcu, αλλ;1iιrγρεου λοvαρtαομ*r_l, καrι τι:ι.l ανταποκpivετ#! στοv υκοπο τηq rriοiiι,ou.:q γlα'επαvεr,ιημμεvη εvτο6 τοt.l οο1oυ xριiοη αυτriq' 4'2" Η xr:ηυη'rηq πtι:τιilαεi"ιlq γivlτι:li 1..1ε rντ{.}i\i.ζ τοu i'1lαrο*γοu ΤιρΟζ τηv 1ραπε(α γlα καταβολεg αε rρiτοug προq εξοφληαη του τlμl'1ματοg lια;.κα8ε οxετικηg vομl1η-e επl13rii:iυvαηq, φ*ρt>υ η δlκαιιi1.lατι:q ποu αιpcρ:r: τηv αγ*ριi,:ιτοxιi:ν' lτφυ llρfiγμαιοπι:ιεi;α; aτο XΑΑ, ξ μερlδιων αμοlβαιωv"xεφαλαιων ατο ilvομα Kαι γ,α λογαρlαοi.:φ του Π:οιο*;ου, vοοuμivοι: il: r: Πlυτοuxοg lεv δlκαl*ι.lταl vιt αvαλαμβαvιl αrτ* Αογαρtαοi.]Ο Τηζ πιο'rr"ιlαηg. Η μετρητ* 'trtοτο*1οu κ*r* τα αvωτ6ριυ χρηση Τηζ ττlοrιi:αεωg γivιταl υοτερα απο αιtηξη rου'1 γlα *iευκο,,ιuvαη iοu καl με'δlκη τοu εu8*vη. Επομιlνιιiq. οποιαδξποτε πλαατογραφηrη, vφfiεuι:η^η κατdgρηclη τι"iιl εγτολιi'lγ ιου Πlatοι]xοu η π'trαατογραφη$η Τηζ υττ*γραφξg του Πlι:tο*yοu βαρυvιl ατ:'*xλεtgτlπu τοι, Πιοlουxο καl {*Φε τ"ληραlμη ποu fγlvε απ'ο rηv Τραττ[ζa 1;ε βαυη εvτολξ:ου ετi rηq οτr*ιαgεγιvε πλαατογραφηι)η, vοφευαη ξ rατα1ρηαη λογιζεταl γομiμη }<αι l;ποχρεοj?lκξ yια τ*v Πιοτnιi1ο. 4"3" Η Τριiτlεζrl i:χει δlκαiι-lμα vα :ηpε:i γlι: τηv.π1rτωαη ivαv ι1 rlερlαο*tερ:οug λογαρlι:rsγ.lο*q, vα αυvεvιi:γel r:ε ivαv ξ vα δrαχωρiζε; οε περtoο6τερauζ :cv η rουg λογαριααμο*q αuloιq καl'vα ξμuroφερr, κοvδi]λtα ο-l^16 iaγαρlαα1.:ο αε λc;γαρiαομδ, ιiιiμφι,lvα με τη λογlατtκi τrρακrlπij τοu ακολου8εi εκααrοτε. 4"4' Ο ΠlgτοιjΧοζ, με την ε'ττlφ*λαξη του ορου 7, UΙτοΧρiΟUΙαι vα κατ*θετεl ο'ε riε:τι-lαη τοιi ξ τr:lv λογr:lρlαομιilv τηq τtlοiι;οει':( πι:ll εντοg το'lv προθεαυlιirv ποu τυxοv ταααεl Τραπεζα ατο γλαiοlα,*" λ7;ri,o*u iεvικφv καl εlrlrιlιi η cιrrοφαοεο':v τι''''lιl αρμφδlιιlv aρxφv, :Tc:sα isα μa τα πααα nου rαtαβι1λλοvτα: απα,η# tpi"'i" ατ* πλαιαlο τηq 'iταpοu f-rιrq 4'F*' οιiμ βιταt1 g. Ο i1ιατοuχοq, αv δεv rατα*iαει ιμιτμcl*t'*μι*g τα vοαα ττου αι,αφiροvτt1] sξηγ προηγοιiμεvη τrαραγραφο, 1p*πr"ζrι δlκαiοι:fαi, 1ωρΙq οττοrα*rjττ*τr ειδοττοiηυη τnu Πιοτο*1aυ, εiτr α) vα μετr:φιρε: αε' yι'ιρlατδ απλο λογαρlαsi.l$ τι) ττιi$* ττgυ"bεv καταrisηκε rsττbτι οφεi'λεταt γ,o io rro*o αυτο:οκοe -rτερ:*ρiζεl ' υπεpημερiαg' ειτε β} v* τηv ττiατωοη και γ* κλeιvε: *ρ:αr,u,i ΤΟγ αvο,χτο λογ*ρtααμο Κfiτα μfρφζ isο μ[ Τ{, ];i]sο τοu οφεlλε vα κατ*θfι:εl * Ιllατο*yοq, οπφτε το τ*α* *uro,*εpxrri,il- o, αυvfπεiεg ττου γtα π-ροβλεποvται αιυ xρ8ρ*.7.$. Στηv τελευταiα πεpi;:τωοη * nlοlο*xοg i1ε.l nrκαιωμα vα Kαvεl περαlτiρω 1ρrjοη lηg ττtοτωα*ι.lg μοv* γtα το μipοq οlο οτrr:1ο r:υ1ξ'rτερlοpiο;ηκι κατd ro ro*iuρ,u' 4"s' Ο τδποq υπερημe piι:c υπολογiζεταl ''rροg επtiοu,ο uψηλοτ:ερο,oio io, αvιl.:γι:το επlτρεπδμεvο εκαgτοιε αρι8μο ιπιlτοατlαiιυγ μαvαδωv, ιφ6αοv υφiαrαιαι οgετtκξ δlαταξη' αλλι':g πατ<i τfααερtg ιq: **.;roor,;;jug μlοvαδεg, a:τd το εκαοτοτε Σ-uμβατrκri Ε:τrlτ*rlο (κυμαlvδμlεvο εα, *αi*',_-,, δ,*ρou,o iηι Ι;'ρημερior;}, -περιiρxsταl iλρ*ρ* σε s' UτΤ,ρημrΓjir.ι κει; i''1 Xρεωαtικ*i Tοκοl s"l" Ο Πr$τοUxΦζ ι"]τ1οχρ[sο;αt γα καταβi;λλεl οτην 1_pαπεζα τ*κο' ο οποιαg υlιο,{ογiζεrαl τοπαρls;;rκφq ειrι τοu τrραγi'l*τlr'*ιi r;μερι1ι:ιου xρεωατtκι:* ι:τ*λg1πnu ]ΤΙσΤLiJsε{.,Jζ, ΤΙρΟζ ευμαtv*μεvο επlτ*ntα.lτου ηζ αrι:καλεiταl 1ΙεραΙΤερω "ffiα{rriζs Eττtτ*κ:*'''ffΟu αvακοlvι.lvεl η Τραπεζ* *:ι'l τaυ,'j;;; ;;I;";i1,i;ffi;ivεp,*:αι αε τροαιrι:ξημgγο xαrα ττ*gοατζ)---% ;ffffr,.,rj]';'1:';r;ιrj"oοι:πiζ ετηοiωr;. ατc"l οποiο περlλαμβivοvια1 κq{ n, avμ{3-lcιιυg, ilαφοοr; uτliρ,o, ooirnr'λoγ*φ,oiμou u*φffi*gτ.,*,*,*ulλi" αvαφiρεrui τιl Η lp*τεζιl μ;.1'r:βαλλεt τυ Bαgii<.Φ Ξ'rτlτοεlο, εγοψε] {αl τιι.iν οuvθηnli.lv τη6 αγορ*g, με αιiακοivωαf, τηq, η οπο1α δημοοlευεταl δια rου τι!ττ*υ ξ κατ'dλλοv' τυ1οv επ:βαλλομivα,ij i,i.λ**rοτε ιοxυιlι.lαεg δlατdξεlg, τρ{]π-a1{ιr ε μετaβολη 1ου l3αgtκou Γπlτιlκiοu,οy*el αrl'o,ηri επομεvη i.1q,rριrrr1,; οxετliιf1ι; δημlοαiευαηq ημfρα' Ο xρονοq rηq iι:yφv εvημεριllfεujζ τcυ Πtοτου1οu α.,τ* τi1v τρι*εε1α γ'ιi',ην μεταβολη του *ααlκcυ Επitοκiου δεγ ιrv1ρεdζεl Τ9ν αγιi}τf ρful xρδvο εvαρξειιjζ Ιηζ ιο1ilοg rηg μετα$οληg' s'2' Ο τδκοq λογiζεταl κπι εiγαl πληρωrf*q-καθε ημεροl,ογιjrι, ε1*μrivο και εlδlκoτερα τηv πg:φτη {1η) l*υλiaυ καr εrουq, rιου οuμ,pο':vο*vtα, *q ημ'ρλμηviεq περlοδlκοu r,ιεrbiματοq ιαυ λογ*ρlααμο* :!"Ι:'}"'{1:')'"'::γffi:]:.*1s, 'll2 (0Τα το α'rtiρο τοu Γlοαγωγlκοιi,ι'JΦμου iυυ Αι:τlκ*ι] Κιi:slκα. Ο i1lατο*xοq οφεiλεl vα καταραaιεl κ*τ*'τlg πμiερομηviεg αυτεg rοv ΤΟKΟ Xωpiζ οποlα*ηπαtε εlδοπ*iηοη η Ο1ληοη nv * l*κοq r;;;*r;i1iη*εi'εμπροθfομωg, ψi'ρετα: οε yοiiι:-lαη του λογαρlαυμlοιi τηe πlο'τωε:ει:g,.xυ:*lg οτiclαδξτιοτε εlδοπ*iηση ΤΦu rllοτουx*υ, κ*: εφεξηe οφε1λεταl επ'αυτο* τοκο<; κuτιi τα,:vωiθρω. οι οφεlλομεvοiαε καθυil ρηαη τφκ*l sυμφtλ}vιιrα, *τl αvατοxιζ*vται ατrο τηυ πpωll; l-iμiρα τηq καsυοτfρηαηq, εiτε ι:φι:ρι:υv το gροvlκa δt*οτημα πρlv cιn* Το ορlστl]ζο κλεiοrι-lο τηζ tτlατωυεu'lι; ε1;ε αφορουv το 1ροvlκο δrαο'τημα μι"τ* το ορlοτrxa κλεiαl1.lο αuτηq. Οr lcκοi l-lου προκυπτουv I

11 αvα ξξαμηvs εi'ιε TlροKι?Τζri γ1{i Τfi TΤρθΟ'ωρlνο εiτε γtα τθ ΦpΙσ'ΙtKΦ Kα1*λοΙΤΤo τοιj η Ι{rjv Λογαplααμ*v τηq π:οτφαεωg. l{'ατti τα λοlπα, εφαρμsζοv'lαl η δl6ταξη τοι: αροpοu 112 τtlι.l Ειυ'αγωγlκο* ΝΟμοιl τοu?τρο{rriθεvταl σts KεφαλαlΟ Αμτlκοi] Κιi.lδlκα {αi οl λ*i]τ*ζ ογετlκdg θετtκfg δlgτdξεtζ. Ο Π;ατοιixοq υπ*1ρεοuτα: N*flε ημερομηviα, κατα τηv οποiα ο τδκο6 λaγ1ζεταl και εiνα; πληρι,.lτiοg, vα κα-rαβdλλεt ατηv Τρατrεζα gαl ποοi Ιοο πpοg τrq κατr:βλητ*rζ, γifi τη XΟΟvlKη ]Τερie:δο τηv οττοiα αφοριi ο τi:κοq, απδ τηv Τp*πεζα, ο'υγεττsια τη6 παροliααq ουμβ*οιιoltr, εlοφορig uπfρ του κοlvου λογαρlααμο{l οτοv οπι:iο αvαφtρεταl το dρ8ρο 1 του γ.l28l' Αν ΤΟ 11οi}ο αυ-lα δεv κατα }ληsεi εμπροsfαμωg, φιlρεταt οe xρiι:αη τaυ λογε:ρiαομοθ τηg πlοτιi:αεωζ, X{.J'}ρi{ οπο:αδηποτε εlδο'rrοiηαη τοu Πlοτοι}xοu, καt εψεξξq οφεiλεται ε'ε'αυτοu τdκοg κgτd τα αγωτiρω. }-,{ uπομρεωοη αυτη βαp*vεl τοv Πlα'ιου1ο Kαi KαΤfi τη δldρκεlα Τηζ ιj:τερημερiαq του- $"3. }\ρ8p* s. ΓΙlg'τωγlκcri γφκοι Κιisε ποο6 η καταθεοη του οποiοu αυvεrrαγεταl uπfρ$αοη ΤoU ΧρειrsilΚΟ* uτιολsi'γγοu ΤΟU η Τ{rv λογαριααμφv rηg 'iτtοτφαεωq ειvα: τοκοφφρο u:τ ρ rοu ΠlσTs*XΟU γ1θ Τs τμημα ττου υπεpβαivε: το χρεω$τlκδ Ur6λοlrτο ]TρΟζ το ετt:τ6κlο που παρf1ει η Τρdτεζα γlα καταθiαεlg dψεωg, :ιl i:ψοg τοι: οποiοu προαδlοριζεταl κατd τηv κρiοη τηq ΤρiπεζαE.?\ρsρο 7, l{λxiαιμ* τηq τr{αvωαη6?.1' Η iραπεζα δtκαlοtτα: vα αγαο'τfλλιι τη xρηαη τηq πιοτφαεωg ξ καt vα ττερlο{:1ζεl οττοτεδηποτε τr1v πιοτιυοη, πρlv γivεl Xρηαη Τηζ τlιατιi.lαιωg, xωpiq aποιαδηποτε εtδοπο1ηαη τοu Πlαrουxr:υ,? "2' Αν tο Xρεu;sΤ,κi ιlπtiλι:ιiτο ΤΟU η τιj.}v λογαρtαομφν υ'ιrερβεi το Ορlr: τηg Πtατιi.lαεωg, οφεiλεt ο 11tατα*1οg ι'ι: καταθfgεl αμθαωq τη διαιpορd ο'ε ;τiατωυη τοu η τιυv λογαριααμιi"lν, αλλlι.i:q *γεl δ:καiιυμα η Τpαπεζα vα κλεiαεl ακομr-ι καl ορ1στιkα τηv πiστfu-}ο',η. Τρdπεζα fxει δlκαiωμα vα κλεitτει ορlατtκd τηv πiατι;'lοη, 1ωρΙg *π*lαδηποτε εlδοποiηοη τοu Πlοτο*xου' κατ* τηv ελεisερη κρiοη τηg οποτιδξποτr, fιrτω καl οv δεv uπdρxεl urιiρβαοη του Ορiι:u τηq Πlατωοειilζ η Kαl α\'?.3. 1".1 ακομη δεv 0yει γivεt καοαλου Χρηση Τη{ πlοrφοεωg. Tuxοι' περlοοοτερουg ΤpιlττEζα ιi1ε: δlκα1ωμα γα κλεiνεl *ρlοτlκφ αuτοτε}'ιilg κdsι ivαv απι3 τουg λογαplααμουζ Tηζ ΤΤiσΤιi.}gεωζ ξαl vα επlδrιiκrl τηv εiαπραξη TΟι-, Kαι πρlv ατφ το οplιiτiκ* κλειαlμο ολcκληρηq rη6?.4" Η.,,*-,4.,"^, liιulwνζψ5..- 7'6' Σε περiπτωαη ΟρlσΤil(οιi κλεtο1μαrοg Τηζ Τ]!σΤd]sεωg;ο κατitλοlπs givαι αμiοu:; ατrαιτητο Kα! Ο ΠlσTοιχΟζ ττερtεp1εται αυτοδικαiωq' xωρfq οποlαδfiπατε ειδοτοiηοη του' sε U'lΤερηi.lεpiα' Το iατdλοtπο φιiμιt σ'αuτηv Τηli περiπτωοη τoκο uπεpημεριαg τlου υtτολογiζετι:l κατd rα ορrζομεvα οτο dpθρι: 4'6. Κατ* τα λοlπd εφαρμ6ζοvταl iαα ουμlφωvriθηκαv οτο αρθρο $.?.6' ΑπΦgπgfi"μα Τrθυ εκδiδεl η Τpdττεζα ατtιl τα βlβλiα τηq,tαj στθ οποiο e μlφαivεταl ΤΟ ορlαrlκο καταλοrπο η n κivηαη του ξ rωv λογαρlααμων τηg πlαrιυαειι}ζ α]τδ ΤΟ ξ{vοlγμ* τοιq η απd; οποiαδt'1'ιrοτε cιvαγvωρlση Τοι; Πlοτο*xου fωg rο ορroτικd κλεiαl1rο τr1q πiατωεηq υuμφωvεiταl 6τ; αποτελεi υποciταrο και vομlμα αποδεlκτlκδ μiοο ττου ι'ληροf τουq 6ροuq τοu εγγρdφ*u εfiεχογ θ6οη :'ιρωτοtυπου καl π*ρ*1εl πλξρη απδδειξη γlα τηv απαiτι1εη τη6 j'ρ*ττει,αq που προκυπτgt ατφ το οpιοtlκα κλιιαιμο tηq πiετι0αεωζ ΚgΤ* ΤΟι] Πlο:ου1υυ 1(αi Τt*v,λ.οlπωv εvε1ομiνωv γlα οτrοl*δητrοτε αlτιg. ΡητΦg αυμφωvει:αl οτl την αυτξ lοx* καl αποδεικτtκξ δυvαμη fxε:l αφεvοg μεv 10 απ*ατιααμα :οu η τωv αvτιοτοlxωv λογαρtααμωv tαsυuτερi1ι:-ιu:v αrε6 τα βtβλiα τηg Τριiττεζαq, αφιtiρυυ δε κgl οl καταατdαειq η αvtιατοl.ηη ιlηχtlvογραφlκη απεlκ*vlοη τηg Τραπεζαq ατlq οτrοiεζ :μφαivεταl ι1 αταιτηαη τηg Τρdττεζαq ατrο τ$v εξωλογlυτικ6 rτροαδlοplομ* τωv τδκων αιiμlψωυα μr Τηv tοx*ουαα εκdσlοτε voμοθεαi*. Ο Πlατ*υx*g θεωρriταt dτl ixεl αvαγvωρiοεl τηv ακρiβεlα του ξ τωr: λογαρtααμιilv τηg πlοτωαεωζ αv δεv fxει δiατυπι.lοεt αvτlρpηαειq επ'αuτι.i:γ με fγγpαφ6 τοu ΤΙρΟζ τηv Γραπεζα μiαα αε fvα μηvα ατl's ΤΟ περl*δlκi ξ το -τηv τερtfλεuεη στοv fi'lατfiιjxο τηg μηviαiαζ fγγραφηζ εvημiρωαηq *ρlοτtκ* κλειοtμο του ξ τωv λογαριαομιiv ξ αττ6 του απδ τηv Τραπεζα' ο'uμφι:jvα με ΤηY κε1μιvη vομοφε8γα. Ο Πtοτο*xοq, κ*vοvταq yρriυη τηq τrιcτ(;αεωq' θεωριiταt oτl fxεl αvαγvωρiαε; τηv ακρiβεlα τοu η Τii]V λογαρtαομιj-lv τηg. 7'7" Σε περiπτωοη οριατlitου κλεlοiματοg τη6 πlοτι.i:αεωq θα κλε1vοvταl ορlα:lκα κα; ο fvαg η οl περιrαοτεροl λογαρlααμοi με TΟUζ οποiουg αυτη εξυττηρετεilαl. Η Τρdπεζα δlκαtοljται vα αυvεvιi:gιl τουg τυxοv τιερlι:αο-ιιροug λογαρrααtrrοιig ε'ε fvαv ενlαιο, αθροιζοvτα6 η αυμψηφiζοvταq, κατα περiπτωοη, τα καταλο;π* τουq. Αποαnαοi"tα ΙΟuζ ττοu 8α *gεl εκδr:θεi ζ1'γιφ τηv Τρ*πεζα απ*τελεi πλι1pη αποδεtξη ο*μφιr.lvα με το ιιρθpa 7.(j7.8. Σε Ι_ερiτΤΤιλ)ση αvαγπαατlκξg εκτελ*αεωg, αvεξαρτξτωq σuvεvωσεωζ η μη 1ιι}v ΤUXΟv ΤΙερ1s$siερω1/ λογαρlαομφv. κοlvοτrοtεiταl μiα εvιαiα επllιlγη με απιirπααμα απd τα βlβλiα τηq Τρ*ττεζαq, το οπr:iο αποτελει τληρη απ*δεlξη Tηζ απαιτιloεωg τηg Τρdπεζοg οriμψωι,α με το dpφρο 7.6 κεtl το οπο1ο *μφαviζεl τηv κ{vηοη του η τωv λογαptαομωv μετιi α]τ6 Τ* dvοlγμα η απi ο-rτοlαδηποτι αvαγvιilpιση 1ΟU Πιοτο0xου, το γρειι':ατlκ6 Un"ΟλΟlΤ!-Ο του ξ τιιv λογαρ:ααμωv καt το τελιxο κατdλοiπο rrου προκυπτει απο το *θροιι:μα η τοv οuμηlηφlαμδ τωv καταλο[πωv τι:v τuxiv περlοα*τεpωv λογαρlααμων. Tο rιλlκι: αυτ* κατdλοtτο απ'οτελεi εvιαiο καl αδlαiρετο α*vολο eιrrαtτηοεωq τη6 Τραπεζαg απο τηv τiατωοη καl εξααφαλiζιταl με Φλεg τlq ιμπρdγ1lατεg t{σφfi}ιεlεζ ΤΙοU εξααφαλιζουv τηv nιοτιυαη. 7"9. Αv κατιi το ορlατlκ* κλι1οιμο τηg πloτιi-lαεωq fναq η πεpiοαφτερι:l λογαρlαομυi εμφαviζοuv π'lοτι.ιlτlκιi υπ6λοlπο τα οποιο δεv εivαl δυvατ*v vα σuμψηφι(rτεi με τυγδv 1ρειυατlκο uπολοιτrο αλλου λογαρtαομο0 τι1g πlοτιilοειυq γtα οποlοδηποτε λογο, η Τρ*τεζα μεταφερεt lο ΤΙlι]TωΤtKdJ αυτ0 υπι:λοlπο οε λογαρtαoμδ καταθ o'εωv οξjεωζ. 7.1θ. Η Τραπεζα iξχεl δl(αiιι]μα vα 1ρeΦvεt ξ vα πtι:τωvε: Τ$v η ΙΟUζ λογαρlααμοιjg τηg πtατιi.lυειιjζ μr οποlοδηποτε ποαο οφεlλομεvo αrrφ τοv Π:οτο'ι!xο ατr1v Τρ*πεζα η απd τηv Τρ*πεζα οτοv Πιοτο*yο, αvεξαρτητα α]το ΤηV αl'riα καl τa ληξlπροθεαμο ξ Φ1l τηq αlταlτηαεωg ατro τηv οποiα προipxεrαl το τi'οοφ ποu φθρεται οε yρiωαη η πiοrιυοη 7.l1. Η Τρ*πεζα δlκαlοιjταl, αvεξαρτξτωg ιiιiο Τ$ πεplοδtκδ κλειolμο η απο τo ορlοτlκ6 κλεiοlμο τηq πlοτφοεωg, να ζητεi τηv ληψη οrοlουδξπoτε ασφαλlσ]lκο* η ο'υvτηρητtr.οιi μiτpοu κα"lα τ*υ Πlατο*1ου βdoεl αποαπdαματοq απο τα βlβλια Τηζ Tτου θα εμφαviζεl τηv κfvηοη του λογαρlααμο* κατd τηv ημfρα τrου Θα υποβληθεi η οxετlκη αiτr1αη 11 θα αυζητηθεf η υπ'6θεgη. Yffi Φ rpαφ ffi

12 λpspο *. "Εξ*Φα * A*:τι1vεq *.1- ΦΦραr' τfλη, εlαψ*ρfq iεπi τrλiοv αuτωi/ τlοu αvαφfροvταl ατο dρsρο '1.3 καl $.3), δlκα:ιilματα η οποιαοδξποτε φi;ιτειil6 ε'iτlβε-ιροvε.:εiq ι;περ του Δημοαiου ξ *fiοlωvlητr"οτε rρiτωv n"ου ετlβαλλοvταl επi τοu iεφαλ*iοu, τωv τbκιυv xαl λοιτωv rπ^:βαρ*vαεωv τηg πlατιi:αεωg η 8xουv οnοl*ffηaοτι σχεση με τηv ταpοuαα α*μβαοη βιlρ*vουv τοv Πlαrουxο, ατογ οττοιο και εττlρρlτrτclvταl. Τοv Πlατο*x* βαρ*vουν επιαηg τα fξοδα, κdθε φ*αεωq, γlα τηv τυx*v aαοοxξ, εγγslαφη, τροτξ, αυμπλr1pωμαrrxη εγγραφη, εξαλεrψη οποlουlf1ττοτε εμrεραγματοu δlκλlωμcιτυt; η ιην iταpο1( ι:ποtι;-lvδηποτε dλλωv αοφαλεlιυv γ1α Τl]v εξααφdλlαη 'lιιlv απα:τηε:εοjv ηζ Τpαπεζαq' τr1v ααφdλ:αη ενε1uραομεvalv πραγ;"]ατιιv, τr: δlxαε:τlκg fξοδα, τα fξοδα εκτε,λfαεv;q, αιlεξαρτητα απο τηv περατωοη τηg, καl *λα γεvικιδg τα fξοlα και *i δατ:dγεζ ΙrθU γivοvτfit ξ θα γivουv με αlτια ξ αφορμ* rηv παρι:*αα α*μβααη η τηv εκτ*λεαri τηζ &.2'Υ-ε nερiπτο.:οη τuxdv καrαβοληe r'ιτro tηv Τρdπεζα ποαιj;v, η καταβολξ τιυν οττοiωv βαρ*vεi' κατ* tα ορrζδμrεvα οε ειυτδ το ιiρθρο, τοv Πlετοιiyο, αυτdq f1εl υποxριr;:αη vα απ*διfuοεl αμfαωq τα πο{:ι* ατην Τρ*π.εζα καl oφειλεt τ{ik* ulτει)ημσρiαg επ'αυtιi:v i}πφ Την ημiρα καταβοληg τουg αττd τηv Τρfττ'εζα. Η Tραπεζα f1ει ετriαηg ;ο ltκαiωμα vι.ι xρει'ilvεl με τα αvιιτfριll πφαα τav ξ τυυg λογαρlααμοφ6 ;ηg πlοτιbοεωq η r:π'οlοvδητl*τε αλλ*v λογαρl*αμο του Πιοτο(r1ου με τηv Τραπεζα. Ap*ρ* s. ftαροxη Xαρτ*φuλακi*ι; Ααφαλafαg 9.t" l_1 Τραπεζα δ:κι:lουται vα *ξlωvει αιr* ΤΟ1J Πlατοι!y*, ο δι Ι'llι:rοuγοq υποyρεουταl vα π'αρfxεl uπfρ τηg Τραπεζαg, ενtyνρο επi Κtιlητωv Αξrωv ξ μερlδιωv uμοlβαiωv κεφαλαiωv πδu, κι:θlι.:tdμεvα Σrυlyεiα του Χαρτοφυλαεiοu Ααφαλεiαq' θα εξααψαλiζι:υv απαlτξαεlg tηq Τμιτrτεζαq κdθε φφοεωq ποu απoρρi*υv η Οα απορρε*oουv αfiδ τηv τrαροuοα αυμβαυη' εrπ0 μελλ*vτlκξ α*ξηοη τ*υ Γ)ρiοu τηq Πtοτιi.rαει.lg xαl απδ τux6v uttερβαοη γlα οτοlονδt1τοτε λδγο τι:υ η των λογαρlααμιj:v lηq :τlοtιilαεirζ * Πlοtοt1οξ αυvαlvεl ο-rην με'l'εvεxiiραυη η xpξqη αττφ τηv ;δlα ΤηV Τρdπεζα η δι'*λλ*υ φυοικο{l η vομlκο* πpοοιiπ*u, τωv αξlογριiφωv, απαιτηαεωv η lτραγμ:dτα:v ττου δ1lοψταl ι;ε εvιiyυρο. s.*' Ιlροκεlμ*γδιJ v$ γιvει 1ρQαη τηg πiι:τι:αηq, ο litοτο*1οq ΤΙρfΤιεt ηδη, τ"ρrv απφ τηv κατφρτlαη τηe αμετικηq αυvaλλ*γng, vα ixε: παραα1εlτtροζ Τη\l Τρ*τreζα, ω6 Xαρτοφυλdκiο Ααφαλεiα6, Κlvητfq Αξiεq η-μερiοrα'αμοipαιωv κτιρrιλαiων κατα :ηv ελrιiθερι1 κρiαη τηq Τρ8πεζαq. ' ',{ετρητα τοu τυxdv καταβ*λλογταl απ6 τοv Πtoτ*υyο καt 'το τiμημα τηg πωλξεεωg Κtvητων Αξlιilv lτοι.l περlλαμβαvονtαi α'1a Xαpτοφυλαxlο Ααφαλεiαq καταλογιζοvταl ζrtηv iτiο'τljοη σε ε{οφ,ιηοη, κατα οεlρ* ττροτεραιδτηταg. τuxοv εξοδωv xαl δcιπαvιi.lv, τbκυsν καt κεφαλαiου τηg πlο'ιωαεωq. Ο Γliατ*ιi1οg δεv δlκαlο*ταi vα rrρ*βαival οε αvαλr1ψεtq μaτρηl{:ν α'::'6 λογε:ρlαωμο τηq π1ε:τωοηe. εvτfλλeταl δε και εξοuαiοlοτεi απo τι.i:ρα ανtκκλητα τηv Τριiπεζα να προβαivεt, ατα rλαiι:l* τηq παροιiααq ι:ι3μβαοηg, οε ολε6 τ16 λπαpαiτητεg' κατα τηv ελειiθrρη u'ριtsητηq' ανι:i11ψει6 gττd τογ ανωτ*ρι: λογι:;:ιααμφ η καljαθirεtq οτοv αvωlfpω lογαρiααμ*' $.4. Σε κ*θε περιτττιιiι:η, περlλαμβdvοvτql ατ* Xαρταφυλακlα Ααφαiaiαq *t μεrοxει η iα' μερiδlα αμοtβα1ωv κεφr:λαiιrlv nου αγορdζοv1α] με;τiατωαη. Ο Πlατaι}xοq εv:iλλεται κ*l εξουαlοδοτiι απ"* rιj;ρα αvfκκλητα Τηv Τραττcζα, rrροκεlμιvου ιyι: καλυcr*εi το Δlατηρητfο ΠερaΟιi:prο, vα υπαγαγιl ατο Χαρτ*φυλ*πlο Ααφαλεiαg rjδρag rl το oυvολο τωv Κlvr1;ιj;v τοu Αξιιj;v ξ τωv μερtδiωv αμοlβαfωv κεφαλαιωv,τ*υ αvηκοuγ στοrl πlοiο*1ο καi βρiοκοvταl ι.:τηv κατυγr1 τηq Τρdτtεζα1, ιiμεοα { f μμε*α, η iε Τp*ττεζα ivημιρι,οvεl α1ετ:κd τοv Πlατ.ουx*, εvlοq ;r1g 1Ψι{vηs εργαοιμηg l''lμεραζ απο τt;v κατ* τr: ω6 dνω υπαγο;γη" *'$. Γgα καθε αγορα μετοχd:v η αμοlβαiωv κεφαλαiιυv με πiατωοη, αtταlτεiταt αγrφ τον l1aοτοu1a καλuφη τοu Αpxlκο* Πεplsιυρiου, εφιiαοιl'')tγ)fiiιχ1ν δημlοuργειταl 'Ελλε:μμ* Περιθωρiοu η αυξαvεται τ{) τυχοv υφιοτd1lεvο"ι:λλεrμμα Γ_}εμltt3ωρ1ου. t"'l κdλυψη αφορ* το ι3ψοq ΙsU εv λδγω Ελλεiμμαrοg Περlbωρ[ου nου τu1οv οημlοuργηsηκε' η αυξξθηκε :ΤραγUαΤΟτΤ$ εilαt lε πριv απ"i: την δlεviργεlα τηg αυvαλλλγqg, με tηv καταβ*λξ μετρ.iητφv η l καl με δiαμεuοη ατοt;ιiων ττοu δεv ττερti1οvταt ξδη ι:lτο Xαpτ*φυλbκrο nαφαλεiλq. -* ntατι:*1λq βl$α:ω'iεl τηv Τp*ττεζα Οτl δεv θα δlαβlβαζε; ιvτολfq αγοραq μετοxιi:v r] μερiδiωv αμtrpαiωv κεφαλαιωv. r-φ*οον δεv ixεl 'εξ*uοlοδοτεi 'αποτρrlβti τrρr:r1γουμιlvωg αε κ*λυψη τε:υ Αρxiκοιi Πιρl8ω'ρiοu, αλλωg ο Πlατουxοg εvτελλεταl καl iωρα r"lviκπλητα τηv Τριiπεζα vεl τlροβιi, κατα τηv ιlrευθιρη κρiαη τr1q, dμeαα'καl ττρlv ατrφ:nv π*ροδ* τηg x-pοgεαμiαg εsκα8αρrοηg oε απευφεicq εκποjηαη τωv μεeοχ{r)v ξ tωv μιf;δiωv αμοιβαiωv κιφαλαiωv'που λγορ*gοηκαv κατ* τα α1111τεοω καl γα καr*λαγiαε: το τiμημα 'ιηg πdr},ηοηg rτηv πiοτι*αη oε εξe,φlηoη, κατ* αειpd τrjοiεραlοτηταg, τυyφν εξδflι:lν καl lειπανιi.lv, τ6κωv καl κεφαλαiου τηg πlοτφαεωg. Σε c*φε:rφirrr*oη, εφφαοv * ΠlοτoΦμοq δεv καλ*ψεl τ* Αρ;txΟ Περ;*ιfuρlο tντφqlηg π'ροοεαμiαe εκπαθ*ριαη6, η τριiττ'ε1α θα'πρcβαiυεt αι εκrrοiηαη Ι{rγ μεtε}χιιv η Tωv μεριδiι,'.iν αμοrβαιι:r.' κειραλαiιυv π'ου αγορ*ατηkαv με πiατωαη κατι: τα αvωτipω, ο οε nlοτο*1οζ,γτfλλεταl Kα εξουαtοδοτεi απ6 τφi:π ανf κκλητα τr1v Tρdπεζα προq tο*το. 9's" Ξφοοοv το Περlθι"iρlο κπτ*r:-rε[ καrdι;τερο τοu Διατηρητ6ου ΠερtsωρΙ*υ' Τριiπεζα εvημερφvεl οxετlκdl τov η Πlαrο*xc,;ο ιlργοτεοο μ*xρι τηv fvαρξη τηg εrομεvηg αυvιορiαωηqτοu'xαα, ο οε πlοiοιyoξ, μεxρ, rηv',ιηqη rηq μι*επriμεvη5 αυνεδρlαοειυg τ<:υ ΧΑΑ, αφ6τ*u το Πrιrtθωριο καiεατη KαΤΦΤερΟ rου aιατηρ:1τεδυ r:ερlοωρlου, υποxρεο*ταl, εiτe καταβαλλοvτ*q μετρητι1 εiιε εκπ*:ιj:γταg Στοlxεiα ταu Xαρτοφυλαriου aaφαliιαg ιπ6 τιlυg δροug tαu αρθροu 1Ο.5 τη6 παρο*α*q ειtε παpixοvταζ'στηv Τρ*πεζα, ωq εvfxuρo, l{ru'ητ*g nξλ,; αμαlβαiων μεpiδlα η κειpαλα1ιιrν που δεγ περιιγοvταl ξδη οτο Χcιρτοφυ:\ακl* Ααφαλeiαg, vα καταοrfiαει το nερlειιilο iουλ*xrοrοv iαο με 'τα το Δlc.:τηρητiο Περlθι.i;ρ:α. Eε1v ι: Πlατοtyοq δεv εκπληρrj-lοεi εμπρφθεσμα Τηv κλτ* αμεοωq αvωτfρω υπο1ρfι:αη του, η Τραπεζα θα a'poβαivε: οε cκποiηαη Στοtyεiωv τοι.l Xαρτοφυλακiοu Αoφαλεiα6 το αpγφτερο εvτφ5 φtιj:v {3) εργαι:[μιυv ημεριirv, αφφrου τ* Πεplsιi.lρlο κατfατη κατφτερο του Λtατηρητiου nφlοωpiοu, Φι:τε rο ΠερtθΦρlο γα εivαt τουλιi1lοτοv Ii]Ο με ΤΟ fuατηpητfο ΠεplθΦρtο ο rε Π:ι:ι*txοg εr'ελaεταl καl εξ*uυ:οδοτε1 απ* τιilρα αvfκκ,\ητα τηv Τριiτ'εζα nροg τουτο. ']'α Στοιxεiα του Xαρτοφυλακiοu Ααφαλεiαq τrοι.l θα rxτοtουvταl εκdrτοτε sυτa Τηv 1ραrτεζα, αv δεν ορlrθο*v αrο τοv Π:uτο*x*, με δξλωετη ΤΟijτΙρΟζ τηv-1'ρ*πε4α, εvτοe τηg αvωτθρω προ8ιομiαq, Φα εττιλiγοvταl ατrφ τηv Τρατrεζα' κατ* τηv ελιrj8ερη κρiαη τr1q. bl αυvii.rε:ιq τηg κατα iα α,lωτfpω

13 Σvημf ρh.}ι)ηζ δεv αiρavταt απφ τα γεγοιlο6 τηg τυ1*v αuξηαηg τηg απ* τηv εvημερωαη. Τρf1οuααg Αξiαq Xαp:οφυλακiου Αοφαλε-iαg μlετα 9"7. Μf1ρtq εκτληριfuαεωq τιig κατ* τα δlαλαμβαvδμεvα αvωτf'ρ,'ιl οτο ιiρθρο 9.6 τηg'l'tαρο*ααg ιlποx1lειilεεωg τι.υ Πtrτοιi1οu, η Τpαrrεζα δεv θα δ:αβιβdζεl εvτ*λιq του Π:ατο*γοu γtα αγορι1 μετογφv δau ττραγμαlοπ'οlειταl {το ΧΑΑ η μεριδιωv αμοlβαiωv κεφαλαiωv ατο Φvυμα καr γlα λογαρlααμο τοι'l Πlο'το*xοu. ihρ*ρα 1s. "ffiρ*ε ffif*μεi;σηζ 1{α3 αττε:s *μ*uαηζ Τh}V Στοιgaiωv Τ'Φι, X*p?*φι;λακiοιl Αcrφαλεi*q 9*"j. {*θε Σ_τοlyriο τaυ X*ρt*φuλακi*υ Ααφαλεiαg που βρiοκεταl 0Τηγ KαΤΟXη τηq tραπεζαq α'rοτελgi ανllκεi1.lεvc vaμtμοu avε1tiροu υτ'lfρ τηg 'Τραπεζαg' αtμφωvα με τte δlατdξειg ιου αρθρου 3 τιαρ 4 v.?843i2οs{] καt τηg ΠΔΤΕ 3474/111.5'2*ΟJ, οπωg εκdα1ουε ιclxυοuv, πρ*q εξαοφαλlαη κιiθε απαiτηαηq Τηζ ΤiΟιJ αrιορ^.lρiεl, uμεοα η i1:μεοα. απδ τηv πι:ρ*uαα αιiμβααη. lφ.2. Το εvε;uρο τηg Τpα'τrιζαg εκτε1vεταl fiιjτοlιi(slα αε ο:τιllαδξποτε αλλη rιξic γεwηθei αττ6 Στr:t1ιiο του 'l_iτλι,.lv, Xαpτοφυλακi*υ ΑοφαλεΙαg, εφ*ι:οv η vtα αξiει xαταxωpηθιι ατο Σιir:τημα Αυλωv ι:ilμφωvα με το dρeρο 5'] τι:υ Kαvοvlομοιi, το εvf1υpο εκτεivεται δε αυτοfrlκαιυq lδiωq εtτi Τωιi εξξq αξlιi:ν: α} fπι rωγ γiωv 1llτυyων. οl *τεοiεg τυxοv θα εkloθοιiv απ* τηv ετα:ρεiα:τ*υ *1ει εεδιi.:αεl τlq μlετοxfq τταυ'π'ερiλ*μβdγοvταl ο;ο Xαρτοφι.:λακlο Ααψαλεiαg, ftα αvαλογουv δε {"lιjτfζ Kgl aα ΚαΤt{Χιυρηsουv ατn Συι:τημα Αυλυ;γ Τiτλιι:v οτηv Μερiδα ΤΟU Π!αΤΟUXOU, αυμφι:vα με rοv Καν*vιgμ*. β} Ε.πΙ τωv vιiωv μετο1φv. οι οποiε6 τυx*v {}α εκδοθουv και θα δlαvεμηοο*v απi τtiv ετr:tρiα, που εκδiδε: τlg 1.lετοy*g του περlλαμβ*vοwαl στ* X{:ρΤΟΨUλακια Ααφαλεi{Ι{. ζατ' εφαρμογη τωv llclldξεilv τηζ Τ,αρ' 3 ταυ αpθροu 45 1sU κ' ν' 219gl2g t{α, ΤοU α.ιl' ']4811$67, αγτ[ πβιi"iτtυ ξ πρδι:θετου μερiαματι:q. θα αvαλογουv αε αυτig καl θα καταyωρηθοιiv οτο ΣιJατημα Αυλωv Τiτλωv ατην Ιι4ιρΙδα Τι}tJ Πl$Τ$UΧΟυ. αιiμφωvα υι ;οv ΚαvοvlαμΦ' γ} Επi τωv 1;ετa1ιilv, τlg οποiεq δlκαιοι]ταt vα αποκτξαεl ο Ι-llgτοιjYοg α,lq ουviπεια τυyοv η αvtαλλαγηq τωv κlvητφv αξιιi'lv που περtλαμl$αvοvταl οτο Xαρ:οφuλdκιο Ααψαλεiαζ, εφοοοv καταyωρηsοιiv ατο Σ*ετημα ΑυλιL:v "ΙΙτλωv οτηv Mερiδα του Γ'1:οτοi.l1ου, σuιlφιliγιr με ιοv Κανοvιομο 'i*'3. Ο l_llι:τοuγοq εκxωρεi αττδ Τι}pε{ ατηv Τραπrζα ΤοUζ καρπ"οι)q παl rα ιυφελξματζ.l 1{rv κlγι'}τιi_lv c.ti.,lι.*γ l'lου τiερlλtrμlβdvογταl στο Χαρτοφuλ*κlο Ααφαλεiclq. Κατ* αυγi"tτεlr:, η Ιρατεζα διjγαταl vα εlυιrραlτεl. yιllμriq τη υlμττραξη τοιj Γ]iατθUXου, τοκουg, μερlσματα, καφ*:q καl rdsε αλλο ωιpfλt1μα τωv xριυγριiφb:ν τιοu β1:iακcvταt ο:ο Xαprοφυλt'lrlα Ααφαλιl*g καt γα κατ*λογiζε: ε.lυτ* Ο'Τι']γ lτistωsη αε *ξφιpληαr"1. {αtg sεlρα προτεpαlοτητοg, τuxοv μετατροπξq εξ*δι"tv Kαi δειπαγ(rγ, 'i*κι*γ καl κεφαλαiου ττ1gιτιαιφοεwq' 1Ο"4. Ωq ιγυvιi'ττεlα τηg εvε1υpr*sειrζ sιηv Τραπεζα τωγ vιωv μετ*yφv, ο Πl,:τοuχοζ εκxωρει α]eφ Τιiρα σtη'd Τρciπεζα καl οπ'οltlδξποτε οxε:tκο δlκαιι,.rμιi του απri το vι1μο και αττ* 1a καtα(lτtlτikφ τηg εταiρειαq τrου εκδiδεl tl1 εvε1υραζομεvεg μετοxfq, καθιιlg καl οποlαδητtοτe απαirηαq Τ{lU fvαvtl αuτξq, η ΟΤl-Οiα frrτθpρfιl t1 θα σ]τaρi]ε*ι]εl, με οποlοδηποτε τρsπο, απ6 τtg vtεq μετοxilg, εαsιig καl το δlκαiωμ* n-αραλαβηq Τι*V σuγkεκρlμfvιr:ν μr.τοxφv ο:τ6 τt1v εκδοτρlα εταlρεiα, xωρic'ιη ι:*μπραξη tου Πlαrο*γοu, αuμμεταβlβ*ζεl δε οuγyρ*vω6 οτnv Τρdπεζα δλα τα οxετlκd δlκαlιi:μcιτ* του καl τiq αυvαφεiq αγωγiq rα-r* τηq εκδiτρtαg ετt'ιρiαζ, εξαlρουμεvου τοu δlκα:ωματαg ψηιροu KαΙ τ'οu δtκαtφματοg προτiμηαηg που *α r":ακοι]νταl απ* τογ Πlατο*xο. 1θ.s" Αποδ*ομευοη ΣτοtyεΙωv του Χαpτοφυλακ[ου ΑοφαΛεiαq γivεταl κατφτr,vεγγραφοu αιτξματοg τοu Πlατο*yου 1]-ρΩζ την Τραπεζα. η οτοiα δ*vαιαl vα αυvαtvεi' πατd τηv ελεisερη κρir:τη τηg' εφ6αον δ:ααψαλ1ζεταl δτl η εv λδγω αποδι1ομευοη σε συγluqsμφ με ;υ1φv *λλεg ουt'*λλαγfq του Πlαταljxου δεv δημlουργεi 'Ελλεiμ1"lα Πεptlι::ρ1oυ rl δεv αυξιivεl tυ1*v ηδη υφlαταμεv* '[λλεrμμα Περ:t8ωρiου, vεcυμfvου ιiμιυg οτr η Τρdπεζα διjναταi γα suvα]vεi, καt* τr1v ελε*θερη κρiαη τηq, γ1α Tηv πιi:ληαη κlvητιilv *ξιι;':v li τηv εξαγορ* αμa:$αιωv κεφαλαiωv πnυ πrρlλαμβαvοvτi:t ατα Χαρrοφυλακlο Ααφαλεiαg Οταv υτr*ρyιl 'Ελλεlμμα Γ'lερt*ι.ιlρiου, εφφαοv με το προl'6v τηg πd:ληιτηg ξ τηg εξαγοp*g, αvτιατο[1ωg, καλ*πτεταl τuxδv ν*ο'γλλειμμα Πεpι8ι.ιlρiου πωυ δημlοuργεi;αl λδγιll ιηg πφληοηg ξ τηq εξαγαρ*g καt εφ*ι:οv α'ε Kαsε περιπτωυη το ΠεptθΦριυ lεv μεlφvεταl κdτω α:τd tο Δlατηρητiο Περl8ιi;ρrο. tφ.s. Εφ6αοv υτldρxεl Πλεοvααμα Πεpl8ωρ1ου, ο Πιοτο*xυ6 fμει δυvατδτη'ια να εlr:τρdξει το τiμηuα rηg πd:ληοηq μετο1ι.*v η τηq εξαγοραq μερlδfωv ιiμοlβc{iιι]γ κεφαλα1ι.l^lv ]τοu ττραγματο'ττοlοivταl εκtiοτοτε ο;ο ονο1":u t(α! γ]α λογαοiαυμl τ*,; Πlατοιixου iτrεlτα *πφ εvτολη τr;q Τpιiπεζαq, δrδομlεvη αrο πλιliοlι: τr;g Σ*μβααηg i}ευι:'ιοφιlλr:κξ<;' Εφοο'οv απο τηv τlφληοη ξ τηv εξαγομα Οημlουργ;iταl '[λλεlμμα Περlθωρiου, το τiμημα τηq πωλι1υεω{ η Τηζ εξαγορdq sα καταλογ[ζετα] στιlγ :τiατωεη, fταl ιilgτε ι:α καλυφ8εi το'ελλειμμα Περιθωρiοu. Rpθρο 1'{. Εvημfpωtsη τ*ι: Πlα'tοιly*ιl 't't'tr.l-'t Τραπεζα εvημεριi:vεl τοv Πiαιουyο, το αργοτεpο 1riyρl τηv fvαρξη τr1q εn'6μεvηg υυvεδρiααηq του ΧΑΑ, μα τlq ουναλλαγ*g παu πραγματοποiηι]ε γlα λ*γαρlααμ6 ΤοU μξ πiατι.lοη, Ο Γllοται;1οq, οε περiπτιι:αη rιιlι-: δε οιjμφι^lvεi με Τηv {r.lζ dνω εvημipωαη, εivαi υτοxρεωμtvοg vα τrροβιiλλιl εγγριiφι:ltr ανtlρρηοεlg το αργφ;εριl μixρ: τ16 ls.οο τηg πpφτη6 εργαοtμηg ημfραζ αrτa Τηv ωζ dγω ιvημιiρωαη. Σε διαφορετtεη τl'ερiriτι'lαη, λογ1ζετgl οτ: ο Πlατοuxο6 ιiyεl λciβεl yνιiαη Τ{i)v Ο-Uvαλλαyιi:v ποu llεvεργηφηκαv γr* λογαρlπαμο :*υ, τ:q οποiεg εγκρivεl {αi αvε:γvι;ρiζεt αvεπlφυλακτα..il.?. Η ΤρΦπιζα εvημεριi;vε.l εγγpiιφωg τοv Πιατο*gο. αε μr1vtαiι; βααη, αvαλulrκα, ylα ολεq τ:q rωvαλλαγi.g τqμ Κi]l τι1v εiv:1αη tοu λογαρlαα1.:*υ τοu αε 1ρηματα καl αε Σ;οlxεfα του }iαρτοφυλαxιου Ααιραλεiαg κατα τογ προηγυι.:μεvο μηvα. καsφq Καl γ,α τηv αποτiμηαη του Xαpτcφuλακiου Ααφαλεiαc καl το riψοq r*υ λογαplαομου τιlg τιiατιιlοηe, κατα την τελε:uταiα ημiρα τηq τrερl*δου ατr1v υ'lτ*iα ζl\lαφiρετγ{i η εvημξρωση. Ο Π:ατουyοq οφε.iλει εvτtq τρldvτιt i3ο) ημεριi;v απφ το ifλοq κιit}ε ημερολογlακου μηvα vα τροβαλει τυμφv αvτlρρξαεrg. Σε διαφορετlιη Τitρlπl'{ι]ση, επfρχr,vτ{)l οl αυvfπelεgτιοu αvαφfροvτc.ιl στο αρ*ρο7.8. Ο μηvlαiοg λογαρlααμοg θα αποοτfλλιταt ταxυδρουtκωg. Ο Πιοτο*1οg θεωρεiταt Οτl παρ*λαβε τοv μηvιαiο λογαplαομ* αv, εωg χα, rηv τελεuταiα ημfρα του επδμlεvιlιl μηviq, δεv ειδο:ταιl1αει εγγραφωq τηv Τρdπεζα ψs Τηv μη ληψη. Αlrοδεlξη του αγτ:&θτου εivαι δυvατξ. &p*ρο f 2. Εφ*ρμ*ατθο δiκαa* - &ωεylδlιciα Ψffi Φ rpaφ Fl

14

15 Η ΙΙαρΟ σα Ι μβ η Φ πεται απ το ελλη ικο δικα ο κα δι τερα απφ τ ιαταξι το γ τη η ουλ αυ Αυγ ατου ερ ε δ κι διαταξ ων επ Α ω υμω τα με ι τ δ αξε τ γ ΟΟ α ηζ Γ τ ΟΟ πω εκ οτρ ε ο ο α δ αφορ α τ τη ι αροι οα αι μβαι η που δ τα ι α προκι ψε μ λλ ι τη οπο α π ρ λαμβ ιτα και κ τυ Φ δ κη κατ τη δ δεκ ο π τη εκτ λ οεωζ η ληψη οπο υδηποτε ααψαλ οτ πο μετρ υ π βολλετα ι τη αρμοδ τ Τα Τι Α καατη ω τη Α η α η το α α ε γι ου ρ υυα με Τη πραβλεπφμε η πο τ σ α ι ξι το ΠολΔ κιτ ι τ κ ν μ διοτη α ρ ρ Γεγ κ ρο υ λλαγιι ταρ οι αα ο μβαοη δ πετα απι του Γε π ι Ορου Σ αλλαγι τη Τ ι πεζα πω αι το εμ α οτε α ι ι υ το οτο οι ο Ι ιατο ο ε πποδε θε αε θ Φμι ττερ τττι αη δ αφορετ κη ρ μ α ω υ ερ α ι ι αιτι ρο Α τ κλητ Γ α κ θε επ δοαη γγ ψο α ετικ υ με Τη ι παρο υα ι μβ οη τ το αττ ετα το Π οτο ο δ οριζε αυτδ α τ κλητο τοι τ Κ ΟιΚο οδο αρ θ ζ Σι ερ ωοη που παι ι ε η εξο Ι το α ρω α τ κλητου κα δ δ ριωθε λλο α τ κλητο απφ τ Π ατο ο α ι δ α πολη με γγραφ ου Το ι τ ο ο γ Ι ερ ει τη ακρ βη δ ε θ αη αυτο τ υ αι τ κλητι υ α γ π δ δετα ατη ρ ττεζα με αα κφ ε τ μελητξ ο ετο ο δ ορ ζε α ιικλητ Τ Τ γ Γραμμα α το Πρω δ κε ι ι Αθη ι Η παρ οα ι μβααη αυ τ ηκι φ τδ α τμωτφτυπα οιι κε ο ι υμβαλλφμε Κ ε αυμβαλλομ ν λαβε απο α πρωτοτι πο ΦΞ β Ν ΕΖ Φ Γ ΣΤΟγΧΦΣ Ψ Φ Φ Φ Ψ Φ ξ Φ ΦΨ

16

17 Α Τ Α Φ ε Ι Σ Α ρ Φ β γ Φ ξ β Χ Κ Υ Α χ νι Σ ΣΥ ν χ ι β Σ Χ ΦΥ Κ Υ Φ ΑΕ χ α αποδικτ Σιο ε α α τ ι ι λακ ι υ Ααψαλι αζ α Ο υ τ λογ ομ τη Τρ ουαα Αξ ι τι ν Στο με ω αρτοφυλιι ου Αοφαλε α καθοριζο τα α μφω α με τι Φ ατ ξεητ ι ν ΟΟΟ κα Τηζ ΠΔΤΕ ΟΟ Φπω εκαυτοτε ο ο και τα ε ικ τερα δ αλαυβα Φμε α α υ τ υ Α Ιτο εια το Χαρτοφυλακ υ Ααφειλε α μποροι α ειτ ιοτελο ο μετο Κζ ι θ λοι ζ αξ ι με αρακτηριατικα μετοχι Ι μι λογι Κα ο αξ ε με χα α ρ Κ ομ Αογ ι εφοσθ ι τ ΤιλΟ α τ κε μ ο δ πραγματευσ ηζ στη κεφαλα αγορ ωζ η Ηλεκτρ κη Λε τερογε ι ΑγορΦ Τ λω η οε Οργ ι ενη Χ ημ Τ Τηρ απ η αγορ αυμφω α με τη παραγραφ του Φρου του Ν θ κ ι ο αξ ε πο παρ ου δ κα ωμα απ κτηοη λλη κ ητη αξ μ ι εγγραφξ ι α ταλλ γη η που ει ρ ουν εκκα ρ οη το μ ετρητο κα ωζ κα κα ε αλλη α ταλλ ξ μη αξ α που ορ ζ τα ι ζ κ νητη αξ α μ φα η το δ οικη κο αυμβ υλ ο η Επ τ οπ εφαλα αγορ κα τα ε δια αμοιβα υ κεφαλα ω Ο ο μετ μπορε ο επε δυ η γα ρ μοτ ηοι ω Στο α του αρτοφ λακ ου Αι φαλε α θα π πε οωρευτ κι α ιινα ε οηγμε εζ στο ρημα ατ ριο Αξ ι Αθη ι η α ατ οτελ υ α Τ Κε με ο δ απραγμ τιυαη αι οργανο μ η αγορα κρ του μ λ υ ιη ι ρωπα κξ Ε ι ι η α τη ο α του αρ ρου τ ι του Να μη τελο πο επ τηρηι η υι ο α α Τολη ξ υπδ λλο περ ορ αμο ι ζ τροζ τη δι ι τρα μ ιτει η τοιζ γ Να ει αρ λθε ρο ικφ δ αατημα τουλα ο ον τριι ημερι α τι ι αρξη δ απραγ ατευσηζ σ πε πτωαη πο ε οαγοντα γ α πρι η φορα ι τη ο κε α αγορ Γ Τρ ουοα Αξ α ου αρτοφυλ κ ου Ααφαλε α α τοτιματ ΤΤΟ ρεωτ κ κα ε εργ σ ι η ημ α με βαι η τη τελ υτα α δ αθ α μη επ ο ι η τ μξ α αφορ πω αυτξ ορ ζετ ι αττι η κα ε οργα ωμ νη ιγ ρα ε τ γ α τελευτη η βα τητα κατηγορ ζ ο α ξκε η αυγκεκ ιμ η μετο ξ κα επ ΤΟ συ ελεσ η αοπορ Ειδ κ τερα α Η τρε ουαα αξ α τω ε οηγμ ω οτο ΑΑ μετομφ α απο μ τα ε βαοη τη επ α μη μη κλι α μα ο του Ημερηα ου Λελτ α Τ μι του ΑΑ τη π οηγουμε η ργαο μη ημε αζ β Η Τρ ο α αξ α των τ τλω ο Ελλη κο Δημ θα αποτ μαται με βααη τη τ μη τη λεκτρο κξ Δευτερογε οι Αγορα Τ λω ΗΔΑΤ ξη προηγ με η εργαο μη γ Η Τρ οι οα Αξ ι ι λλιι γ κα ηγο ι τ ε ω του ρτζ φ λακ Ου Ααφαλε α θα αποτ μ τα με β ιτη επ οημε τ μ τη τροηγοι με η ημ ρα πι καοορ ζο τα απφ τουζ κα ε πο ια ι ου σιη ργανωμ ι η αγορ στην π α αποτε λ ουι α τ ε μει ο δ ατραγματει οηι δ ατα π κκλ οη τω α ιυτ ρι α αφ ρομε ι η περ πτωοη ττου ει λι βι μ ρα αγορ πωληοη μετο ο ε οηγμ ω οτο ΧΑΑ κατ ι τη δ α ημ ρα Τηζ αποτ μησηζ το Χαρ αφυλακ ου Αοφαλε α η αξ ι τω ι γ Κρ μ νω ατοι ε ι τα ο το α αποτ λεαα α τ κειμ ε τη αυ αλλαγηζ Φα απ τιματα με α αφορα ατην τ μ τη ε λογω αυ αλλαγξ ι ατ δηλαδη απο τα λοιτα ομοι δη Στο ε α τυι δ ο ε δοτη τα απο α α αποτ μφ τα κατ τα α ωτι ρω α αφερ με α ε Προκε μ οι περι ε τδ ιυ αμυ βαιων κεφειλα ι υ αποτ μηο η θα γ ετα με β αη τηυ ελε ταιε δ αθθαιμη ατ μη εξαγορα υ κατα το αρθρο τοψ Οπ ι ζ εκ ατοτε ο ι ε Δ π μετο ι ο γτελε τ βαρυτητα ιαμο φι ο τα εκ τοτι ε βαση Ο ζ ετοχι Ου δι κτε Α ΤΑ Γ Ιν Ο ΓΤΑ Ε λ Α Α δ του κλαδ κο δεικ εζ α τη κεφαλα ο το η η ηζ ε ζ ΤΟ ε ε δ τρ α ιτα εια ω εξξ ημ ουργη ηκ ξι κ τηγορ ε μετα Φ ωτ οπο ε ωρ ζο ται οι μετο του κ ε δε ιτη με βααη η εφα ια οτ ηαη δυο κατηγ ρ ε με ο ι τ οποιε ωρ ζοντα μετι καθε κλαδ κου ε η με β αη τη κεφαλα οπ ο ηαη η ι ι α οτε εκδ τρ α τα ρε α α μ α κατηγορ α μετομω τ ο περιλαμβα ε μετο ττου δε περ αμβαι ο τα σε κ ο α οτ τ ανωτ ρο κατηγι ρ ε Ο ου τελεατξ δ ααπορ δ αμορφω ετα μ β οι το Τ ο ουμμετο ξ καθε τοι ε ου υτο αρτοφυλακιο Ααψαλε α ααφα λ ζε δε τηι αλυφη ταυ κ νου τη α φ δ αα ικ ιπαξ ωσηζ Ιο Χαρτοφυλακ ου Ααψαλε αι λδγω απ οβλεπτω γεγο Φτι Ττθ φορο εττ μ ου Σ ο ε α του ΧαοτοφυλακΙοι Ααι αλε α ΣΤ Τα μετο αμο βα α εφαλ α α τα δ εο η με κτ αμοιβα α κιφαλα α θα απ τιμι α κα α τα αι αφι ρομε α οτη παροι αα λαμβα ομ ο υτοιμ ο τελεοτη βαρυ ητα κατι τα α ι ρω α αφερ με α επι μετο ι ε ιυ δεν θα υποκε τα ε αυ τελε τη διααπορα Ζ Οι τ τλ ι αταθερ ε α δηματ κα τ αμο βα α εφ λα α εκτ τω α ωτ ρω τ α ατα γε ο ΣΤ Οα ατιοτ μιι Τα κατα τα α αφε δμε α οτ παρα αα ε Φ δ θα υττοκε τα ε αι ντελεατξ βαρυτ τα ιε Ο ε σ τελε Τη δ αοπορ Η Ο κατα α α ωτ ιυ ου τελευτ βαρι τηταζ κα αυγτ λεοτξ δ ααπορα καοι κα η μ οδο υτ ολογ μ ι τη Τρ ι ι ι α Αξ α Χαρτοφ λακιο Ασφ λ α δυ α τα α μεταβ λλα Τα μογομ ρι απο τη Τ απεζα ι ι τη ελε ερη κρ οη τη Φ Η ρα εζα πο ιουται ατοτι α τξματο του Π ετο ου α θ ε υτηι δι Ο α ιι υ ι ο ε π οε ο ι οη μ τηυ μ οδο ατοτιμη η τη Τ ε ο οα Αξ α του Χαρ οφυτ ακ ου ΑοφαλεΙα κα ταυ ο τελεατε βαρυτητο κα δ ααπαρα που ε αοτοτ α αυ γ α κ ε επ μ ρ υ Στ ο του Χαρτοφυλα οι Αυφα εια Ελαβα γνι α κα ι ι δ ι μα πελατι ΙΦ αζ ι ημ ψηγ φ Ψ Φ

18

19 Ρ Δ Λ Γβ β ξ Α ε ιν ΥΝσΥ Τ ΛιΕ ρ ι ξαβγ γ ι β Ι ο ε ικ Σ Χ Ε ι Γ ΛΑ Ι Ετι υμο Ο ομα Δ ε οη ωδ κ Α Α ι γ ι ι ι Σι ζαι μ Α Τ Δ ε εργε τε αυ αλλαγι ατο ΧΑΑ Κι Τ γ ωοη τη λε τ υ γ α τη αγορ μετ Χι ν Να ΟΧ Ε ετε μιλετησε α αταγ ηο ε πλ ω το ι μο ετ κφ κα ε τι ττο δι πε τ αγορα μετο Φ με π οτωυη καθφ τουζ Φρου τη πα οι αα α μβαυη Να Ο Γ δ κ τερα ετε κατανοηο ι τη π ρ ωαη κ λυψη ω πε θωρ ω κα ω Φ ΣΤ ε ωι α Τ η μι ωο η υ π ωριο αοφαλε α κ τι απο το α εα το με διατη ητ περιθι ρ ο κα δ α ιρα μεταξ αλλ το υ Ι Τω αδ καα ι κπο ηοη ατο ε ω του αρτοφυλα Οι α φαλξ ι ζ Να ΟΧ Ε ο ε ημε ω οζ και ι ττ δ εαθι το κ ι δυγι το ε ε ι δ γεια α αλλαγω με τ ατωοη ιδ ι αε περ οδο πτιυτ κξ πο εια Τηζ αγ αζ α Ο ετε τη ο κο ομ κη ατφτητα α δ ε εργε τε αυ αλλαγ με τταρο π φτφοεωζ Γιδ κ τερα ε ερ ττ ωση Ορ τ κλε α μ α ιο Τηζ Ο Τι σ ζ α Χε τη δ ατδτητα α α Τ ΤΙ Κρ θε Τε ατ ζ πο ρει αει Να αα Χ Ε ετε δ ενε γξαει α υ ι αρελοο αγορ αγαθι ε τ ατωι η Να ΟΧ Ο πελ τη τοποζ ημερομη α Ψ Φ Φ Η Α Χ Π ε

20

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε ΑΙ Ο ο Ιζ Ο Ι Ο Οο γ ξφ ξ ξ κγ Ι Γ ΤΝ Φ ε Φ Ι Σ ΓτΡΦΣ ΓΕΝ ζμ Λ γφ β Σ Τ Α ΝΗμ Ν ΦΕ Σ Γ Ν κ Φ θ Γ Φ γ ΦΗΣ Ψ Ι Α Γ ε Γ ιευφυ τα Αμ ατ ι μετα τητ η ιο η ταυ Φ ο Ε Φ ξφ Φ ηαη διατ ξεε τφυ θψ Φ Φι αθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η Φ Γ Σ Ντ Στ τ ρ υτ αυτ ει αγ ι ικ κεφ λαι Θα αναφ ρ υμε εν υντ μ α κ ττ ια ενικ Θ ματα τ υ αφ ρ ν τ και τ ν ττ γκ μι ι τ Ι τη υν εια Θα δ ι με ττ υ μπ ρ με να εδι υμε μ α Θ η ι τ ι Υ και Θα ιλε υμε ττεριγρ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

αγωγη Στη ι γ ρ νη καθημερ ζω βρ κεται κανε αντιμ τιυττ λ και ου ν τερα με α κ ματα και εικ νε ττ υ αφ ρ ν τε ν λ γ ε πληρ φ ρ κξ Και τ εφαρμ γ τ υζ Στ κεφ λαι αυτ Θα αο ληθ με με μ α ειρ α τ ει αγα ιγικ

Διαβάστε περισσότερα