ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ"

Transcript

1 Αριστείδου 9, Αθήνα τηλ.: Fax: ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η με τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο Όνομα Ονομ/μο πατρός Ονομ/μο συζύγου Επάγγελμα Ημερ/νία γέννησης Υπηκοότητα Τόπος γέννησης Α. Δ. Τ. /Αρ. Διαβατηρίου Ημερ/νία έκδοσης Εκδούσα Αρχή Δ. Ο. Υ Α. Φ. Μ. δηλώνω προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό μητρώου 6068/06/Β/86/07 και έδρα την Αθήνα (περαιτέρω «Tράπεζα») ότι παρέχω στην ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.»,με αριθμό μητρώου /06/Β/96/18 και έδρα την Αθήνα, η οποία αποκαλείται περαιτέρω «Πληρεξούσιος» την πληρεξουσιότητα όπως ο Πληρεξούσιος, ενεργών επ ονόματι μου: 1. Εντέλλεται την Τράπεζα να μεταφέρει αξίες, που είναι καταχωρημένες στην Μερίδα μου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, από τον Λογαριασμό Αξιών υπό τον χειρισμό της Τράπεζας σε Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας μου υπό τον χειρισμό του Πληρεξουσίου. 2. Αναλαμβάνει με οποιουσδήποτε όρους χρήματα από τον υπ αριθμόν χρηματικό λογαριασμό μου που τηρείται στην Τράπεζα, εφόσον επαρκούν τα υπάρχοντα σε αυτόν χρήματα. 3. Αιτείται τη χορήγηση πίστωσης από την Τράπεζα σε εμένα για καταβολές σε τρίτους προς εξόφληση του τιμήματος και κάθε νόμιμης επιβάρυνσης, φόρου ή δικαιώματος σε σχέση με αγορές μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στο όνομα και για λογαριασμό μου που καταρτίζει ο Πληρεξούσιος και εκκαθαρίζει η Τράπεζα. 4. Προβαίνει σε κάθε πράξη συναφή προς τα ανωτέρω και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο. Αναγνωρίζω ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες όλες τις εντολές που θα δοθούν στο πλαίσιο της παρούσας από τον κατά τα ανωτέρω ορισθέντα πληρεξούσιό μου. Η παρούσα πληρεξουσιότητα είναι αορίστου χρόνου, δεν παύει στις περιπτώσεις των άρθρων 222 και 223 του Αστικού Κώδικα και ισχύει μέχρι την παραλαβή από τον πληρεξούσιο και την τράπεζα έγγραφης και ρητής ανακλήσεώς της από εμένα. Αθήνα, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ Ο Καταχωρητής (Υπογραφή) Ο Παραλαβών

2

3 Δ Ε χ ζατα Α ΗΑχ Υ Τ Α Φ αφν Στη Αθη α σ με ι ΑΦ ΙΟΣ η α ι ι υ ιη ρ τεζιφ ετιι ρε ιε Τ ξ Ο η ι α ι ΙΡΑΙ Ι ΖΛ Ε ι ΟΙ Α ξ Α ΙΑ ιιε ρ ιιδ ιιητρι Οι Ο Φ κι ι ρα Αθ να οπο ι ι ιοκαλε αι εφεξ γ ι αυι τομ α Γρ ιεζιιυ κα ι ε τρο εε Ται ε προκει ι γι α τιο τ υ ι ι γρα γ εζ τη ιιι ι ι ο ι Ιι ΑΦΞ ΕΡΟ ιπ ΕΓ β ι Ο Α ΓΙΑΤ Ι Υ Ο ι ΑΦ αι ζ π τ ρεξο οιοζ τξι γ Γ Τ εριπ ι φερι ιε ιι γ οι οπο οι ι ποκαλι γται εφεξ για αυ τομ α αι ε ι τε οι μιφο ι ο ν τα ακδλι υ α ο ετικι ιε ι ον ρι ιι ι οτ Τρ τιεζα Οε υρι υ ι αρ θμιι ν κτιι ε λλι ι φιαταμε ο μι λλ ι τ ι χρημ ι Τ χρη μ α τκ ι λι γαρι ο ι τι ι ΓΙελατι ι εαθι σ λι γ ιρ α μδ γ Γ ε ατι γ τ ρο μεγο στηγ Ι ρ τε α οε ευρι ε οποιοι ποτε λο μιαμια και β τ καθε ε δ υ κιι ητθζ αξ ε ε ε εψσ ιι Τε ε τε λε οι οπο ε ε τε κα τατ θει τ ι εκ οτι ι ο π ι υιονδ ποτε ελ το Ι ελι τι γ οτη Τρ πεζ με τ ορο η ιατι εο ιιι τι α δι πετι ι α ι τ ι ιιρι ο ο μβα οη ε τι λλι ε ι λα ι ιο ττ τι ρο α οι ιβ αει παραλα ιβ νι ι τιι εκα τοτε απο τη ρι ιε α Ι ια τ α τερ υ ι τοιι α ι Λογαρ ομ γητ ζ Ι ιιη τι αξ ε ετ κα τηρε τιιι Τ Τραπεζα Ο υ Ι ριομ ν λογαριαυ ι κιν τδι αξιι ο οπο ι ποκαλε ται ειρεξ μιι Αξπ υ Η Τρι πι ζα φυλ αοει ε ο ματι τοι ελα τι ι ι οεζ απο α ωτ ρι ι ητ ι ξ εζ ε αι ε οι ι ιτε ι ρ ι α α οκτι ττ κ ρι τητ αι τι ι Οι ΓΙελ τε αρ ι ι αττ ι Γρ π ξα ηι ε το ξ πλ ρε ξουαιι τ Τ αι εξοι υιοδι τηο δ ι Τρι πεζα ε εργε τ ακδ οι Οε π ιξι α ι ρ ο οη τι ι ο ι ι με ι ι εκι ατοτε στ α τ οτοιχη ε τολ εγι ζ α του ιιι τ ρι ρημα ο λογαριι ομιο το Ι λατι ι ιι εφι οι ι επ κι ι τ ι τι ι ρντι ιιυτ ι ρ ιι τα εκτε ε ωρ και α θ λεγ ο εκ μθρο τη κ θι τι λι τ ι Ι ελ λ ιδδμει η ιε οπι ιι ι ξπι τε τρδπο γπ κατ ι θεοη επ οι ι μιατ του γρημιι τι ν ατηι ρ πεζι αε λ τ τεζα για απ κτηαη ε τ ΙΙ ι Ψ Φ φ Φ

4 ι γ ι Τ ΤΟι ζ ιει ιδ ι ι ι Οιμα υ ε ρι λγ γ υ ε τ οι μιατ του κι θε λλου ε δου κι ι τι ι ιτ ξιι ι εαι ια ι ιιιετο ε τ ι ομι ι Τι υζ Τ κα υ μη τη κδι οη τ τοι ι κι τ ι αζι υι ιαρα ιιμι ι ει δ ι κιι τι ι Ι ε β Ι τι ε υ αριζο ιει οι ε ε ο ΟΤε δτη ΤΟ χη ε τολη ι απι α τ ρθ μ ι ιι τι ι υ λο γα υ ομοι Τ υ Τι γ εκιι λε ρρ ι ι αν ιι φ ε μ ι ζ ττ κ ε ε τι τ τι ι Ι λιι ι ι διδ ιιε τ ιιε οπ ιοι δη ι τε τ ι τι γ ι ι λ ιμτ ε τ ο ι μ Τι ΤΟυζ χρ ι ιτ ν κι ταθι α τη Ι ρι ιε ι Ι ζ Ι μ ε ου ατη ρ πεζα αε ι ιι τψθ εζι για α ηαη εε ο ιατ τουι ιρ εξ γι ρ ιιι ρ δ γ ι ιιοιβα ο ι εφ λι Φ ιι γ λλ οη εττ ι ιατ το καθε αλλου ε ι υ ι Ι α Ιιωγ κτι λε Ο μ ι ι υ ν γφ ε ι ι ι υ τη κφ ε εντολ η τ γ Ι ελατι γ μ ι η ιι ο οιοι τ ε ΤρδΤΙ γιι ε α ιηα δι ι ι τι ιιι Ι ατ Ιη ι ιολ ογ ι ι αε ε τοχ α ρα αμ βαι ει δε τι ιιετο θ ιι πρ τ ει κα ε ρημιαιικη ιι Ια τ Τ ι ι ρ ι ι υοι ιγ τιι αι ι τερο κ ι ητε αξ ι κτυ εα ιρ πειται χ ι ΟσΤ οι τ τλι υ υ ι κει ιι ι Φυζ ε υ γαι ιι η Γ Οι Ι ε τε θ οι ι ι αει σ η ρι τι ζι χρυ Ι εκαατι τι ζειυ ι τ με ι οιι ι δτ οτι ΤρΟ Τι γ α ι ι ι ι ι ι ο πα ι Ιι Τ ει ιε τα α ι τ ατι ιχα π αι γα επιλεγ με ο εκπ τι τε α Ιι τη Γ μ ι εζα ιετ ξ γ Τ ρι ι ιο το υ ι τ ι ι ο ι ιιαμα Ι Οι χ Ι Ο ρ ρημυτικο λογι ριαο ι ι υ ι Χρι ι ει Ο εο δ τ τ εατ ι τ ε ευ ε η κρ ο τηι απδ του ι ι ι τ ρο ρ ι ιατικ λογωρ ει ι τι ι Ι ι ι ι ι ι ε ι π δ ι ι ιου ι τ φι λετι ι ι α ιοι ττ καιι Τ ατ ο ρω α ι Ιι ι ι υ γε ιια τ οδ ι αι τι δι ι τυ ε ιι ιιτιγι ειι ι ι τ ν ο ι ο ρ τιν ι λ ι γ ο τι ι ξ ι γ ι ου ιε ι ιτ α αιρορμ ττ ι πι ρι αι α μβι αη τ γ τ τ λεα τ η ι τ ροβα ε υε ι ε ιρ ιξη ουι ι φη ΤρΟ Τιζ γ ρ εργαα ι αι υπογρι φει κι θε α ι τικ με ι ι τ ι γγρ ιρο ι ι ι αλαμι ιι οι ι ιι π τ αξ ε α πο το Λι γι ρτ ι ιο ιι Κιν τι ι Αξι Α ι τ α Ι ι ρ ιξε οι ι μι ε τιρ ι οη ιτι α σ γ γ λ γο δει α ιιπορε τα ε ι ηθε ι ν τ Τρ ζα ι θι α ε ικ κιι δ γι γι ι ιγ Ο ι ι ι υ ι τι κλ ι ιοτικ ιιπ τ ι ΓΙελατε Σγ ικα με τι α ι ι ττ ριι κιν τ ξ εζ Γρ ιπι ι δε α ρι δλλ ιρροι τ δα ικτ ι ο γ ι Ιφ ιν τιτ ι ε δι ι τ κι δε δι γ α ρι φ ι τ δι γ ρ Ο θι τ δη οιε οεη κα τ αρθριι ι π ι ι ο δικα ΙΙολι ικτ Δικι ι ιι αζ ι τι θα θ ει τη φροι τ δα α μιετ ει αε γε ι υγελε ειξ ι τ τ ι υ τ α υ ιιι ετ ρ γ ι ε τολ τι ε α τι ι ι Τι τι ι γ Τει υ υκ ι κι ι ι τ αμ ει θι αε ι υτιι ι δ ι εται ι τ ι Ι ρι ιι ΤηλΙ φ ι λζ κι ιλζ γ ι α θε λλ τηλεφωι ικη επι ο ι ι ιι μιεταξ τι Ιελατι υγ ι ηζ ρα εε α ι ΓΙε ε γ α ι το ι ι ι ι ι πιτ Ιι ει ρα ιεζα ε ι αυ τ υπομε ι τα ε τ ι ομ ι κρ ι ει τ υτο σ ΙιΙ ι ιιε κι ι δο αυα ευ ει ε τηλεφο γ κ ι ι οιι ο ι ιι μεταξ Τ γ Γ ελατ γ και τη Τρ α Σε κι θε ερ τυ ι η ουμιι ι α ιε ιο ι ο οα γοιιοι δσ ι η Γραπεζα υπο ρει ται ξα λ γοι ιρ οταα α τι ν ηι ι α λ ιγι να κα τιιγρ ι ι κατ τι ι Τερ λε τκ ιο ι ι ι τι λθζ εοι διαβιβ οι ται α ι ι

5 αι τ γ τηλξφ Ι γι ιι ζ αι Γ ξ ρχειο ετε Τρ αεζα ι θα ι ιοκαλ τε αε τρ τ ι π ηροιρι ριε ρτι ι ι ιε Τσ ι ι Τ ρ ι με εξα ρεοη δ ου προβλ ετα ι απ τ ε ι ατοτε αχ οι οα ι ιοθι α ε δε τ τ ε το ζητ ε απδ τη Ε ιεροπ Κεφα αιι γορι κ ι δ ι αεε ιτε ι μ ηγ ε ιτι ρ αη Ο τ χγ ι ι ττ ζ Τξξ α ει ρ οιν απδ π αρι αι Ε ειτο ξ τι γ ε α τι ι Τ τι ι ιυ ε ι ιδ α ι ι ι ρε οει υα δ δ δ τι τη ρ εζ τη ει ι π ζ μιε οποιοδ πι τι ι λλι τ επικι ι ι κ μ η ι μα η Τρι ιε α θ ει το δικιι ι ια ε ι ε υτη κρ ι ει τι το ακδ ιμιο ι ι ρ ι ται τ ι εκτ λε τ τ ε τολη τρι ιιπδ τη περιε ε η τ ρ πεζα γγριιιο επιβεβα οη τη ει τολ Γι τι ιεριπτ αει επικοιγ α μεταξ τιο ελατι ν κ ιι Τ ζ Τρ ιπεζα με τηλ φι ι ο με ι ποιοι ποτε ι λλο τ λεπικοι ι ι ι κδ μη ημα οι Ι ελ τ ι τ ι ε θ τ για ζ μ ε τ ι ε Ιε ρχ ψ ατ ιιπ λαθοι ιαρα α τ ιι Ι κοιγ γ με τ ραπε ξα τρ του προο υ ιου το οπι ο υ ι εται γαγ απ τοι Γ ελι το Η Γρ πεζα κδ δε ι ατι πλα οι τη ρο σ ι ουμβ αε ζ ι ακδλ υθε ζ γγραψε α α ιοιι ι οει ι ιει θ με εζ ρο το Πελ τε υ πι ιτα ε κ ε ι μ ερ ι για κ ι ι ι ι Δγγριιιρι ατι ο ι ι ι α αφ ετα η ιη ια α κι ι τ οη τω α ετ ρι ρ ιι τικι λι γι ιρκ αμι υν τιο Ι ελατι ι και το λ ατ ι α φι ρα το ρ ο πειτα α ο κ λξ ι τ με ι οτ ιιτι το γγρ ψο τι ο τι ο ιιι αφθροι αι ι υπ ιρ ουοε ιττο γιιρ ι ομδ ιι ητι Αξι τιι ι Τ ελατι ι πιητ αξ ε κα ι β ε τε τειτα απ κι ε εργαι α τηζ γ α ρο γ ττ Ι εργαα α αυτξ ε τε τειτιι ι ι πι κ θε η ιερο ογ ακι τρ μιη γγρα φο γιι τι εργαο ε τη κατα ο τρ ι ο α υτ α γγραιρι α τ αεοατελλι γτι ει ατι λι ε τα υι ρο ιικ αμοιβ τ ρ εζιι γ Γ τι ι ωτ ρι ι ργαι ε ι ι κυ θορ ζι τι α μιι ι ι ι του ε ιι ο ι τε ιο οι τε ι ρο α τ Ιρ ει ζι ι αι δε ει ι ιερι ι ι τ τι δρι οι ι ι ι ι ιο ι ι τ ιι ι π ιρο οα ο ι ααη ε ι αι αο ατου δι κε α ιιαι ι μ ει ω τη γγρι ιρη κατα γε λ α Τ Γ Ι ι ρ ει ζα τ α πο οι ε ι τε Σε περ πτ η θα τ υ οποιι οδη οτε ιιπι του Γ ελ τε πα οιοα υ μ ααη κιγ ι κ θε ε ο ικτ ο η ο ετι ε με ΤΟι αι ωτ ρι ρ ματικι λι γαριαεμιε ι αι ωτθρι πι ητ αξ ε και το Λογαρια ομιο ιι ητι ν Αξιι οι ι ε ζοι ται απι κλειιττικι μετ θ τη ρ πε α ι Τι γ εκι ατοτε επιζ τιι Πελατι πι ρουαα ο μ ααη πι ραμ ει ι ρξ κι μ ε τη ιι ι ι γ ρευατ η τ πτ ειιοη ο οιουδηποτε τι υ Πελ τε καθ λ κι ι με ι το θανατι τηι ι γι ρευυτ τ τη τ ευο λωι ι Πελατ γ Ο Ε αι τι τη Γ ιτ ε α ι ι ι λι τε ε αι ι ι ι ιλ Τεζ ι οκλη ι ι ι παατο κι ι ι αι ειοτ ει ο κληρο καατο θε εγο επερ ιιει ο εε γι ι π τ ιι ει ε ε εργε αυτι δικιι ι και θ αγ ι τ ι λι Τ ε λι τι ι Οπι ια δτ ποτε ει ργεια Ιρι ιξη η δηλ οη ο ετι ιε η πα ρ αα ο μι βιιυη τι υ αι ωτι ρο ρη ιατικο λι γαμ ααιιο τ α ι τ ο κιι τ τ αξ ε και το Αογαρια αμιι Ι ι ητ ι ξ ον οποιι υδ ι τι α τοι ε ατι τ ρ τη ο μ ι ι ξη τω λλ ε εργε α οδκα ο η λλο γ Γ ελα ι ι Οποιαδτ ιοτε εγεργεια ρ ξη η ι ηλιοι τη Τρ τε ι ρι ποιι ι δ ι τ α ι τι ι Πι λ τε ε εργε ι υτοδικα ι κι ι ι ι γ τι γ ι λα γ Γ ελατι ι Ει δι ικτικ πατα γελ α ττ παρι αα ουμβ οι ο ι πι ο υ ι ι δξποτε Πελατη ι ρ τη α μπραξη τι ιλλι ρι ζ η Ι ρα ι α ι τη ρ π ρ ζ Γ το Ο ι ξποτε ελι τη λ ει τ ι παρο οα αδμβαοη κι ι γ απ οι Ιελα ε ι ικαιο ται ιι ρ ττ αι μπριτξη α ν ι Μι γ ιη δ δι ι ι τηι Τρι πι ζα ε τολ κατ τα α ο τ ρω ι πι α β γ ε παρε Ο οει υπ δ κ ιι υπ κα κ ιι α ατ λε ε ΤΟ η κ τ ι τα γο τθρ υπδ ι ξ ΦΓ Φ

6

7 κα ε ι α Τδ ΤΟυζ ΙΤελ τε δικαιοδται ωρ τ ι ι υ ιπ α ξη γ ι λ ι παρ ει οτη Τ ρ πεζα η αε τρ το π ρεξε ι οιο ητ σχετ με η παρο αιι α μβαοη και α ιλε πλ ρεξι υαιι ττ τα κα ιιπ τοι Ξελ ε δικαιο ειι ρρ ττ ν ι μ ραξη το γ ιλλ α α α αμβ ει ρ ιατα απεριο ατιυ ιπ τ ν α ι Ο ρημι τικο λογαρ ι ομιο ζ κα α ι αλα ιβ ει α περιορ τ Τι υττι ρ ι υ τε ξι ρ αομ Κι ητι ι Αξι ειι γ ι αξλ ααρι αι αυμβαοη ι ι ετι α π του Γει ικοδ Ορου ι ι αλλιιγι ι η Τρι πεζ ι πο ζ α το ι κι οτι τε ιο ι ι ιι υ ο το ι υ ι ι ελι τε ι ι ι δτ ι πι ι ε θε ι ι κι ξ ε ι ιωζ πι ρ ιττ υαη διαι ορετικ ρυ μ α ιο ι τ εριι ε ι ι τι Γιιι τηι ιιη ακο τ ι αι τι τρ τι ι ε θργι ι ι τιυ ι ο τε ρι ρ ξε ι α ι τη ρι πεζα ε Ι Ο μ ι Τ γ Ιι λι τι ο Ι ε τ θιιπι ρ ουι οι ερ τη ζ τ ι ι τη ΓρΦ πεζειι ο ετπ η ε γραφη π ηρε ο τητυ ξι Οζ Τ ραπεζι α πρι βα ι γ δε κ ιι ι ε καθε τ δι περι ιτ ρ αεα ιτο μιε τ ι ργειιι εκ ελι ατ τι ε το ι ν Ι Πε τ ι γ Τ ζ εινι τ ρ ι ε γι α ι κα ι ρ ι ιι α ι ιριι ι ι ι τ ιπι οτοτι ιο ου α πι λιτιφ εκτ λεαη ι το ι γ ττ ρι ιεζιι ι ι ι δ ε ι ι ι ι ι οι ε ιιτι η ι λιτ ικ πι ια η οξ μ ι μ ι Ο Ιελατε ι η ι ι υι ι ι ι ριι εα αλ βει ιιπ τη Γρ πεζα αι α τ οηοει πλξριι ι τι ε τυ ι ερι αυμβιιτικ ε η ι ρι ο κ τ ι τ δ Ο ο τι ι υει ημ ερα ε ροι οι οι ι ατ υ τι β κε σι τ Ι Τρ τ τυ Τα ι α και οι ου ιβι λλ μει οι ιθε ουμιβι λι με ο αβε ατο Δι ριι τοτυ ο Φ Σγ Α Αι Φ ΤΡΑ Φ ΙΙ Α Ψ Φ Α Ε ΙΙ

8

9 Τ Α ΖΑ Ε Ο Α ε Α Α Α ΞΥ ι ΑΣ Γ θ Χ Σ Γ ι Τ Σ Σ Η ΑΜ Τ ΑΛ ΛΟΧ Φ ΟΓΑ ΑΣ Γ Α ΑΓΦ Τ Ν γ ΦΩ Α Μ Τ Ν θ Α Τ Τ Φ Στ σημιρ του του αφε ζ η α ω ι μη ετα ε α με η πξ μια ρι πεζα Ε Ε Α ι νυμη τ ιρε α ε ι ρ μο μητριιου οοο ο εο κα ι δρα τη Αθη α η οπο α οποκαλι ιι π ρα τ ρι η Τραπεζα α ε ΤΤρΟ ιι ΤΤε ι ν προεε μ ιυ απδ του υττογρ φο τε ιη ριο αα κα α ετ ι Ο αρ θμ ΓΑ μι αιφ ζ ο ο ο α αποκαλε ται πε α ω ο Π ατο ο ομολογο ν α σι μφω ου τα ακολουθα Α Φρ Α τ κε με ο τη ι μβα η Η Τρα εζι ζ ΤΙ Τω ο δρ μα α δ ατα Τ ρ Χ εττε δ κ υπη α ε και β αι μψω α με Τ ν Κα ο αμφ εκκαθσρ οη ρηματ ατηρ ακι ι Συγαλλαγι α λατο ργ α Συοτηματο Α λιυ Τ τλι ν πιρα τερω πο ο δορα α α ο μο ο τ υλε αξ ε που τιλοι υ δ δ απραγμ τει αη ατο ρι ματ ατ ρ ο Αξ ω Α η Φν περαιτ ρω ΑΑ ε αι θεματοφ λεικα κα ε οτη Η τραπεζα κα οτο ο ε ου καταρ οε τι ν υτ ρι μ ουμβααη φ λαξη κ νητων αξ ι κε ο α ει οηξ δ ε τολφγ περα τ ρω Σι μβααη θεματοφυλακξ δ ι μει τη οποια η Τρ πεζα εκτελε εν ολ του α ο ου γ α εατα τ οη αυ αλλι γι ν ατο ΑΑ οτο Ο ομα ι γ Ι λογαρ αομφ του Π ι τοο ου αποδ ετα ε εκ οτοτε η μεταθεαη οτη Τρ ττεζα κατ την δ αδ κ ια α τη εκκαθαρ οη αυμφ α με Ο α ο αμφ πω εκ οτοτε ο ε κ θε ουγκεκρ μ η αγορα η π ι ληαη Τ ραγματ ΤΤο οι ε η το ΑΑ πε τα απφ ε τολξ η Τρ πεζα α ΤΟ λα σ τηζ Σ μβα η θεμι τοιρ λακη Η παρο αα αφμ αοη φ τη παρο ι π τι αη μ ανο ΤΟ αλληλο ρεο λογαρ ααμ γ α τη εξοφληι η τ υ τιμηματο α αθε μ μη β ρυ ση φ ρου ι δ κα ι ματο το αφορ τη αγο α μετο Φ που ρ γμ δ ει α οτα ΑΑ ληξ μ ρ ι αμο βα ω κεφαλα ω στ Ογ μα α γ α λογα σμ ΤΟ Π οταυ ου ττε τα απ ε ταλη τη Τρ πεζα με η οτο πλα α τη Σ μ ααη Οιματ φυλακη την οτ ο α εκαατοτε εκκα αρ ζε η Τραπεζα το πλα α ο η ΣΦμβααη Φιματοφυλακξ ρ ρο ητ Αξ ε τ ι Χαρτ φι λακ υ Ααφαλε α Ο μ ετο κα λ π αξ ε με Χ ρα Τηρ σ ι ιζ μετο ω ο μ ι γ κ π αξ ε με α α η Τ ι ομολογ ω εφ δαο αποτελουγ α τ ζε με Ο δ ι ττραγματευσηζ ΤΓ ν κεφαλα αγορα οπι η π εκ ρα κη Διυτερογε ξ Α ορ Τ λω γ η οε οργπ ωμε η ρ ματ οτηριακη αγορα α μφι α με το ρθρο ε Ι α οι αξ ε πο Τα ε δ κα ωμα απφκτηοη αλλη κ ητη αξ α μ ο εγγραφη ξ α ταλλ αγ η που παρ ου δ κα ι μα εκκ θ ριοη το μετ ητο καθι πα κα ε αλλη λ τα ι ξ μη ορ ζ ι κ ητη αξ α με αποφαοη του δ ο κητ κο ουμβουλ ου τη τ τοο ι εφαλα αγορ Τα μ αα πληρωμξ απι κλε ο τα α τοφυλι κ αφ ο ο ολο ωγ Κ ητ Αξ ι και ε δ ι αμοιβα ω κεφαλα ω ΤΟ αρ ο ΦΟνΤα οτην α ρε α προ εξααφ λ οη τω α Τε Τησιω τη Τρ πεζα τιου απορ ου απφ τη πα ο οα Στοι ε α του α γ φι λακ οι λαφαλε α Ο Κ ητσ Αξ ε κα τα μεριδ α αμο βα ω κειραλα ω που τ ερ ο α υτο αρτοφυλακ ο Ααφαλε α ε Φ ρ Η δ αι ορ μεταηυ τη Τρ ουοα Αξ α α τοφ λα ι ου Ααφαλι α α Ο ε αατοτε Χρει ι Τ ου πολοιπ υ ατη ητι ο Γ ρ θωρ ο Το ελα ατο Περιθι ρ ο Το τιο ο π πε γα φιστα α οποτεδηπο ε κατ τη δ ρκε α τη ταο ιπ Τ οι αα Αξ α Χαρτοφυλα ου ψαλε α ξ α ου Χαρτοφυλα ιιου ΑαφαλεΙα Ο ω αυ ατοτ ματα κα ε ε γ ο μη ημ α απο την Τοαπεζα αμβα δμε ων υποψη τω τελεατο β ιρυτητα κι ι δ αοπορα κατα τα ι δ κοτερα δ αλαμβα Φμε α ο Παρ ρτημα τη παρου τα ρ υοα Αρ κ Περι ιλρ ο Η δ αφορ με αη η ΑηΙιι του Χαρτοι υλακ ο Ααφι λε ι ι α ηζ οφε λη του λ η η ατοια προκυττε αυτοτελφ απο τ εκ τοτε αγορ μετο ι με τ οτωοη μμα εριθι ρ ου Το ποαο α το Ο Το εριθι ο τ ο τολε ΤΙε αι το τοοοι π υ α τ οτο ε οτο λλ ριαμ γ γομι ο τοι ποαοατου Αρ κο Περ θωρ ου επι τη ουνολ εη Τρ ο αα Αξ α Χαρτοφιλακ ο Ααφαλε α Α Το ρημα ατηριο Αξ Φ Α η Φ κ Α Ο Φ Φ

10 hpφρ* s' '*pa* E"'iaεrτιalcrεω6 },3. Η Τραπ'εζα παρεxεl αiοv {''ilατουyο rιiοτιιlαη μιlχρi του ττοααu τωv E:γ1]j} { i, τlου ειττqκαλε:i'ιαl t-ιεραiτiρω "Ορiι: Τηi; Πlυ-τi;ιτεi-,;ζ", ατ11 οτrοiε: υuμττsρlλι;μβαvοvτcl ει';αα:οτε Ο] Το{Ο, τηg πιr:τ*ιrειι:ζ Kul Tα εξsl{i {α, οl οαfftιviζ αυrηq, καδωq καl μελλοvτtκαi τοκοt καl rξ*lα και δπn-αvεq αι.:τr1q μεxpl το εεαατοιe rερlοδικο κλεiαlμr: τηg τι1ο'τωαr1q ουμφωιlα με το αρ8ρο 5.2 τηq παροι'iοct<;. }-'2' Το Αρxlκο ΠερlEιfuρrο αυμφω'lεitαι αε 'ricυοοτο του,λ,dx:οτοv 4* a/ο τ\\ εκdφτοτε Τρfxουααq Αξiαg Χαρτοφuλακiυυ Αοφαλεiι:g. Το Δlατι1ρητriο l"1ε.ριοιi.iρlο sε.v επlτρfτrετg} Vζi KαΤf,]Xεταl η vα uπολεiττgταl ποαοοτο* 3tJ% τηq εκαυτο'lε Τpθxι:uωαq Αξ1αq Xαρτοφuλακ1*υ Αοφαλεiε,ιq' 1λpsρ* 4. Mηgαvlα.μ*q τηq Γ1f*.rιxαηq 4.'n" Η xοηοη τι1g πlυτωεεu:g γivεrαι τlαγτι:rε μitrα,3τa ΤΤiζii,3tg lωv γει;lαφv η εtδ;κιi.,v αποφιiαεο.lv;ωv αρμοδ;ι.lv ιlρyι.ilv ι.r:l αιiμφιι:vα με ορουq π'οιl ι*#*οiζει εlιαατοτε η Τρdπεζα. l'lε τηv ι.lτ:φυλαξη lοu φοpου 7, 1ρηοη τηq 'τ$1j{ lτlοτιlοειυq μrrοριi 'yζι γiι,lεl κατ'ι.πιιvdλr1ψη, τμηματrκιbg ιj εv ολω. Η πiοτωι:η παρi1ετ*ι με τη μορψξ τηq ο*μβαοηq ζl!'t]i(τcu, αλλ;1iιrγρεου λοvαρtαομ*r_l, καrι τι:ι.l ανταποκpivετ#! στοv υκοπο τηq rriοiiι,ou.:q γlα'επαvεr,ιημμεvη εvτο6 τοt.l οο1oυ xριiοη αυτriq' 4'2" Η xr:ηυη'rηq πtι:τιilαεi"ιlq γivlτι:li 1..1ε rντ{.}i\i.ζ τοu i'1lαrο*γοu ΤιρΟζ τηv 1ραπε(α γlα καταβολεg αε rρiτοug προq εξοφληαη του τlμl'1ματοg lια;.κα8ε οxετικηg vομl1η-e επl13rii:iυvαηq, φ*ρt>υ η δlκαιιi1.lατι:q ποu αιpcρ:r: τηv αγ*ριi,:ιτοxιi:ν' lτφυ llρfiγμαιοπι:ιεi;α; aτο XΑΑ, ξ μερlδιων αμοlβαιωv"xεφαλαιων ατο ilvομα Kαι γ,α λογαρlαοi.:φ του Π:οιο*;ου, vοοuμivοι: il: r: Πlυτοuxοg lεv δlκαl*ι.lταl vιt αvαλαμβαvιl αrτ* Αογαρtαοi.]Ο Τηζ πιο'rr"ιlαηg. Η μετρητ* 'trtοτο*1οu κ*r* τα αvωτ6ριυ χρηση Τηζ ττlοrιi:αεωg γivιταl υοτερα απο αιtηξη rου'1 γlα *iευκο,,ιuvαη iοu καl με'δlκη τοu εu8*vη. Επομιlνιιiq. οποιαδξποτε πλαατογραφηrη, vφfiεuι:η^η κατdgρηclη τι"iιl εγτολιi'lγ ιου Πlatοι]xοu η π'trαατογραφη$η Τηζ υττ*γραφξg του Πlι:tο*yοu βαρυvιl ατ:'*xλεtgτlπu τοι, Πιοlουxο καl {*Φε τ"ληραlμη ποu fγlvε απ'ο rηv Τραττ[ζa 1;ε βαυη εvτολξ:ου ετi rηq οτr*ιαgεγιvε πλαατογραφηι)η, vοφευαη ξ rατα1ρηαη λογιζεταl γομiμη }<αι l;ποχρεοj?lκξ yια τ*v Πιοτnιi1ο. 4"3" Η Τριiτlεζrl i:χει δlκαiι-lμα vα :ηpε:i γlι: τηv.π1rτωαη ivαv ι1 rlερlαο*tερ:οug λογαρlι:rsγ.lο*q, vα αυvεvιi:γel r:ε ivαv ξ vα δrαχωρiζε; οε περtoο6τερauζ :cv η rουg λογαριααμο*q αuloιq καl'vα ξμuroφερr, κοvδi]λtα ο-l^16 iaγαρlαα1.:ο αε λc;γαρiαομδ, ιiιiμφι,lvα με τη λογlατtκi τrρακrlπij τοu ακολου8εi εκααrοτε. 4"4' Ο ΠlgτοιjΧοζ, με την ε'ττlφ*λαξη του ορου 7, UΙτοΧρiΟUΙαι vα κατ*θετεl ο'ε riε:τι-lαη τοιi ξ τr:lv λογr:lρlαομιilv τηq τtlοiι;οει':( πι:ll εντοg το'lv προθεαυlιirv ποu τυxοv ταααεl Τραπεζα ατο γλαiοlα,*" λ7;ri,o*u iεvικφv καl εlrlrιlιi η cιrrοφαοεο':v τι''''lιl αρμφδlιιlv aρxφv, :Tc:sα isα μa τα πααα nου rαtαβι1λλοvτα: απα,η# tpi"'i" ατ* πλαιαlο τηq 'iταpοu f-rιrq 4'F*' οιiμ βιταt1 g. Ο i1ιατοuχοq, αv δεv rατα*iαει ιμιτμcl*t'*μι*g τα vοαα ττου αι,αφiροvτt1] sξηγ προηγοιiμεvη τrαραγραφο, 1p*πr"ζrι δlκαiοι:fαi, 1ωρΙq οττοrα*rjττ*τr ειδοττοiηυη τnu Πιοτο*1aυ, εiτr α) vα μετr:φιρε: αε' yι'ιρlατδ απλο λογαρlαsi.l$ τι) ττιi$* ττgυ"bεv καταrisηκε rsττbτι οφεi'λεταt γ,o io rro*o αυτο:οκοe -rτερ:*ρiζεl ' υπεpημερiαg' ειτε β} v* τηv ττiατωοη και γ* κλeιvε: *ρ:αr,u,i ΤΟγ αvο,χτο λογ*ρtααμο Κfiτα μfρφζ isο μ[ Τ{, ];i]sο τοu οφεlλε vα κατ*θfι:εl * Ιllατο*yοq, οπφτε το τ*α* *uro,*εpxrri,il- o, αυvfπεiεg ττου γtα π-ροβλεποvται αιυ xρ8ρ*.7.$. Στηv τελευταiα πεpi;:τωοη * nlοlο*xοg i1ε.l nrκαιωμα vα Kαvεl περαlτiρω 1ρrjοη lηg ττtοτωα*ι.lg μοv* γtα το μipοq οlο οτrr:1ο r:υ1ξ'rτερlοpiο;ηκι κατd ro ro*iuρ,u' 4"s' Ο τδποq υπερημe piι:c υπολογiζεταl ''rροg επtiοu,ο uψηλοτ:ερο,oio io, αvιl.:γι:το επlτρεπδμεvο εκαgτοιε αρι8μο ιπιlτοατlαiιυγ μαvαδωv, ιφ6αοv υφiαrαιαι οgετtκξ δlαταξη' αλλι':g πατ<i τfααερtg ιq: **.;roor,;;jug μlοvαδεg, a:τd το εκαοτοτε Σ-uμβατrκri Ε:τrlτ*rlο (κυμαlvδμlεvο εα, *αi*',_-,, δ,*ρou,o iηι Ι;'ρημερior;}, -περιiρxsταl iλρ*ρ* σε s' UτΤ,ρημrΓjir.ι κει; i''1 Xρεωαtικ*i Tοκοl s"l" Ο Πr$τοUxΦζ ι"]τ1οχρ[sο;αt γα καταβi;λλεl οτην 1_pαπεζα τ*κο' ο οποιαg υlιο,{ογiζεrαl τοπαρls;;rκφq ειrι τοu τrραγi'l*τlr'*ιi r;μερι1ι:ιου xρεωατtκι:* ι:τ*λg1πnu ]ΤΙσΤLiJsε{.,Jζ, ΤΙρΟζ ευμαtv*μεvο επlτ*ntα.lτου ηζ αrι:καλεiταl 1ΙεραΙΤερω "ffiα{rriζs Eττtτ*κ:*'''ffΟu αvακοlvι.lvεl η Τραπεζ* *:ι'l τaυ,'j;;; ;;I;";i1,i;ffi;ivεp,*:αι αε τροαιrι:ξημgγο xαrα ττ*gοατζ)---% ;ffffr,.,rj]';'1:';r;ιrj"oοι:πiζ ετηοiωr;. ατc"l οποiο περlλαμβivοvια1 κq{ n, avμ{3-lcιιυg, ilαφοοr; uτliρ,o, ooirnr'λoγ*φ,oiμou u*φffi*gτ.,*,*,*ulλi" αvαφiρεrui τιl Η lp*τεζιl μ;.1'r:βαλλεt τυ Bαgii<.Φ Ξ'rτlτοεlο, εγοψε] {αl τιι.iν οuvθηnli.lv τη6 αγορ*g, με αιiακοivωαf, τηq, η οπο1α δημοοlευεταl δια rου τι!ττ*υ ξ κατ'dλλοv' τυ1οv επ:βαλλομivα,ij i,i.λ**rοτε ιοxυιlι.lαεg δlατdξεlg, τρ{]π-a1{ιr ε μετaβολη 1ου l3αgtκou Γπlτιlκiοu,οy*el αrl'o,ηri επομεvη i.1q,rριrrr1,; οxετliιf1ι; δημlοαiευαηq ημfρα' Ο xρονοq rηq iι:yφv εvημεριllfεujζ τcυ Πtοτου1οu α.,τ* τi1v τρι*εε1α γ'ιi',ην μεταβολη του *ααlκcυ Επitοκiου δεγ ιrv1ρεdζεl Τ9ν αγιi}τf ρful xρδvο εvαρξειιjζ Ιηζ ιο1ilοg rηg μετα$οληg' s'2' Ο τδκοq λογiζεταl κπι εiγαl πληρωrf*q-καθε ημεροl,ογιjrι, ε1*μrivο και εlδlκoτερα τηv πg:φτη {1η) l*υλiaυ καr εrουq, rιου οuμ,pο':vο*vtα, *q ημ'ρλμηviεq περlοδlκοu r,ιεrbiματοq ιαυ λογ*ρlααμο* :!"Ι:'}"'{1:')'"'::γffi:]:.*1s, 'll2 (0Τα το α'rtiρο τοu Γlοαγωγlκοιi,ι'JΦμου iυυ Αι:τlκ*ι] Κιi:slκα. Ο i1lατο*xοq οφεiλεl vα καταραaιεl κ*τ*'τlg πμiερομηviεg αυτεg rοv ΤΟKΟ Xωpiζ οποlα*ηπαtε εlδοπ*iηοη η Ο1ληοη nv * l*κοq r;;;*r;i1iη*εi'εμπροθfομωg, ψi'ρετα: οε yοiiι:-lαη του λογαρlαυμlοιi τηe πlο'τωε:ει:g,.xυ:*lg οτiclαδξτιοτε εlδοπ*iηση ΤΦu rllοτουx*υ, κ*: εφεξηe οφε1λεταl επ'αυτο* τοκο<; κuτιi τα,:vωiθρω. οι οφεlλομεvοiαε καθυil ρηαη τφκ*l sυμφtλ}vιιrα, *τl αvατοxιζ*vται ατrο τηυ πpωll; l-iμiρα τηq καsυοτfρηαηq, εiτε ι:φι:ρι:υv το gροvlκa δt*οτημα πρlv cιn* Το ορlστl]ζο κλεiοrι-lο τηζ tτlατωυεu'lι; ε1;ε αφορουv το 1ροvlκο δrαο'τημα μι"τ* το ορlοτrxa κλεiαl1.lο αuτηq. Οr lcκοi l-lου προκυπτουv I

11 αvα ξξαμηvs εi'ιε TlροKι?Τζri γ1{i Τfi TΤρθΟ'ωρlνο εiτε γtα τθ ΦpΙσ'ΙtKΦ Kα1*λοΙΤΤo τοιj η Ι{rjv Λογαplααμ*v τηq π:οτφαεωg. l{'ατti τα λοlπα, εφαρμsζοv'lαl η δl6ταξη τοι: αροpοu 112 τtlι.l Ειυ'αγωγlκο* ΝΟμοιl τοu?τρο{rriθεvταl σts KεφαλαlΟ Αμτlκοi] Κιi.lδlκα {αi οl λ*i]τ*ζ ογετlκdg θετtκfg δlgτdξεtζ. Ο Π;ατοιixοq υπ*1ρεοuτα: N*flε ημερομηviα, κατα τηv οποiα ο τδκο6 λaγ1ζεταl και εiνα; πληρι,.lτiοg, vα κα-rαβdλλεt ατηv Τρατrεζα gαl ποοi Ιοο πpοg τrq κατr:βλητ*rζ, γifi τη XΟΟvlKη ]Τερie:δο τηv οττοiα αφοριi ο τi:κοq, απδ τηv Τp*πεζα, ο'υγεττsια τη6 παροliααq ουμβ*οιιoltr, εlοφορig uπfρ του κοlvου λογαρlααμο{l οτοv οπι:iο αvαφtρεταl το dρ8ρο 1 του γ.l28l' Αν ΤΟ 11οi}ο αυ-lα δεv κατα }ληsεi εμπροsfαμωg, φιlρεταt οe xρiι:αη τaυ λογε:ρiαομοθ τηg πlοτιi:αεωζ, X{.J'}ρi{ οπο:αδηποτε εlδο'rrοiηαη τοu Πlοτοι}xοu, καt εψεξξq οφεiλεται ε'ε'αυτοu τdκοg κgτd τα αγωτiρω. }-,{ uπομρεωοη αυτη βαp*vεl τοv Πlα'ιου1ο Kαi KαΤfi τη δldρκεlα Τηζ ιj:τερημερiαq του- $"3. }\ρ8p* s. ΓΙlg'τωγlκcri γφκοι Κιisε ποο6 η καταθεοη του οποiοu αυvεrrαγεταl uπfρ$αοη ΤoU ΧρειrsilΚΟ* uτιολsi'γγοu ΤΟU η Τ{rv λογαριααμφv rηg 'iτtοτφαεωq ειvα: τοκοφφρο u:τ ρ rοu ΠlσTs*XΟU γ1θ Τs τμημα ττου υπεpβαivε: το χρεω$τlκδ Ur6λοlrτο ]TρΟζ το ετt:τ6κlο που παρf1ει η Τρdτεζα γlα καταθiαεlg dψεωg, :ιl i:ψοg τοι: οποiοu προαδlοριζεταl κατd τηv κρiοη τηq ΤρiπεζαE.?\ρsρο 7, l{λxiαιμ* τηq τr{αvωαη6?.1' Η iραπεζα δtκαlοtτα: vα αγαο'τfλλιι τη xρηαη τηq πιοτφαεωg ξ καt vα ττερlο{:1ζεl οττοτεδηποτε τr1v πιοτιυοη, πρlv γivεl Xρηαη Τηζ τlιατιi.lαιωg, xωpiq aποιαδηποτε εtδοπο1ηαη τοu Πlαrουxr:υ,? "2' Αν tο Xρεu;sΤ,κi ιlπtiλι:ιiτο ΤΟU η τιj.}v λογαρtαομφν υ'ιrερβεi το Ορlr: τηg Πtατιi.lαεωg, οφεiλεt ο 11tατα*1οg ι'ι: καταθfgεl αμθαωq τη διαιpορd ο'ε ;τiατωυη τοu η τιυv λογαριααμιi"lν, αλλlι.i:q *γεl δ:καiιυμα η Τpαπεζα vα κλεiαεl ακομr-ι καl ορ1στιkα τηv πiστfu-}ο',η. Τρdπεζα fxει δlκαiωμα vα κλεitτει ορlατtκd τηv πiατι;'lοη, 1ωρΙg *π*lαδηποτε εlδοποiηοη τοu Πlοτο*xου' κατ* τηv ελεisερη κρiοη τηg οποτιδξποτr, fιrτω καl οv δεv uπdρxεl urιiρβαοη του Ορiι:u τηq Πlατωοειilζ η Kαl α\'?.3. 1".1 ακομη δεv 0yει γivεt καοαλου Χρηση Τη{ πlοrφοεωg. Tuxοι' περlοοοτερουg ΤpιlττEζα ιi1ε: δlκα1ωμα γα κλεiνεl *ρlοτlκφ αuτοτε}'ιilg κdsι ivαv απι3 τουg λογαplααμουζ Tηζ ΤΤiσΤιi.}gεωζ ξαl vα επlδrιiκrl τηv εiαπραξη TΟι-, Kαι πρlv ατφ το οplιiτiκ* κλειαlμο ολcκληρηq rη6?.4" Η.,,*-,4.,"^, liιulwνζψ5..- 7'6' Σε περiπτωαη ΟρlσΤil(οιi κλεtο1μαrοg Τηζ Τ]!σΤd]sεωg;ο κατitλοlπs givαι αμiοu:; ατrαιτητο Kα! Ο ΠlσTοιχΟζ ττερtεp1εται αυτοδικαiωq' xωρfq οποlαδfiπατε ειδοτοiηοη του' sε U'lΤερηi.lεpiα' Το iατdλοtπο φιiμιt σ'αuτηv Τηli περiπτωοη τoκο uπεpημεριαg τlου υtτολογiζετι:l κατd rα ορrζομεvα οτο dpθρι: 4'6. Κατ* τα λοlπd εφαρμ6ζοvταl iαα ουμlφωvriθηκαv οτο αρθρο $.?.6' ΑπΦgπgfi"μα Τrθυ εκδiδεl η Τpdττεζα ατtιl τα βlβλiα τηq,tαj στθ οποiο e μlφαivεταl ΤΟ ορlαrlκο καταλοrπο η n κivηαη του ξ rωv λογαρlααμων τηg πlαrιυαειι}ζ α]τδ ΤΟ ξ{vοlγμ* τοιq η απd; οποiαδt'1'ιrοτε cιvαγvωρlση Τοι; Πlοτο*xου fωg rο ορroτικd κλεiαl1rο τr1q πiατωεηq υuμφωvεiταl 6τ; αποτελεi υποciταrο και vομlμα αποδεlκτlκδ μiοο ττου ι'ληροf τουq 6ροuq τοu εγγρdφ*u εfiεχογ θ6οη :'ιρωτοtυπου καl π*ρ*1εl πλξρη απδδειξη γlα τηv απαiτι1εη τη6 j'ρ*ττει,αq που προκυπτgt ατφ το οpιοtlκα κλιιαιμο tηq πiετι0αεωζ ΚgΤ* ΤΟι] Πlο:ου1υυ 1(αi Τt*v,λ.οlπωv εvε1ομiνωv γlα οτrοl*δητrοτε αlτιg. ΡητΦg αυμφωvει:αl οτl την αυτξ lοx* καl αποδεικτtκξ δυvαμη fxε:l αφεvοg μεv 10 απ*ατιααμα :οu η τωv αvτιοτοlxωv λογαρtααμωv tαsυuτερi1ι:-ιu:v αrε6 τα βtβλiα τηg Τριiττεζαq, αφιtiρυυ δε κgl οl καταατdαειq η αvtιατοl.ηη ιlηχtlvογραφlκη απεlκ*vlοη τηg Τραπεζαq ατlq οτrοiεζ :μφαivεταl ι1 αταιτηαη τηg Τρdττεζαq ατrο τ$v εξωλογlυτικ6 rτροαδlοplομ* τωv τδκων αιiμlψωυα μr Τηv tοx*ουαα εκdσlοτε voμοθεαi*. Ο Πlατ*υx*g θεωρriταt dτl ixεl αvαγvωρiοεl τηv ακρiβεlα του ξ τωr: λογαρtααμιilv τηg πlοτωαεωζ αv δεv fxει δiατυπι.lοεt αvτlρpηαειq επ'αuτι.i:γ με fγγpαφ6 τοu ΤΙρΟζ τηv Γραπεζα μiαα αε fvα μηvα ατl's ΤΟ περl*δlκi ξ το -τηv τερtfλεuεη στοv fi'lατfiιjxο τηg μηviαiαζ fγγραφηζ εvημiρωαηq *ρlοτtκ* κλειοtμο του ξ τωv λογαριαομιiv ξ αττ6 του απδ τηv Τραπεζα' ο'uμφι:jvα με ΤηY κε1μιvη vομοφε8γα. Ο Πtοτο*xοq, κ*vοvταq yρriυη τηq τrιcτ(;αεωq' θεωριiταt oτl fxεl αvαγvωρiαε; τηv ακρiβεlα τοu η Τii]V λογαρtαομιj-lv τηg. 7'7" Σε περiπτωοη οριατlitου κλεlοiματοg τη6 πlοτι.i:αεωq θα κλε1vοvταl ορlα:lκα κα; ο fvαg η οl περιrαοτεροl λογαρlααμοi με TΟUζ οποiουg αυτη εξυττηρετεilαl. Η Τρdπεζα δlκαtοljται vα αυvεvιi:gιl τουg τυxοv τιερlι:αο-ιιροug λογαρrααtrrοιig ε'ε fvαv ενlαιο, αθροιζοvτα6 η αυμψηφiζοvταq, κατα περiπτωοη, τα καταλο;π* τουq. Αποαnαοi"tα ΙΟuζ ττοu 8α *gεl εκδr:θεi ζ1'γιφ τηv Τρ*πεζα απ*τελεi πλι1pη αποδεtξη ο*μφιr.lvα με το ιιρθpa 7.(j7.8. Σε Ι_ερiτΤΤιλ)ση αvαγπαατlκξg εκτελ*αεωg, αvεξαρτξτωq σuvεvωσεωζ η μη 1ιι}v ΤUXΟv ΤΙερ1s$siερω1/ λογαρlαομφv. κοlvοτrοtεiταl μiα εvιαiα επllιlγη με απιirπααμα απd τα βlβλiα τηq Τρ*ττεζαq, το οπr:iο αποτελει τληρη απ*δεlξη Tηζ απαιτιloεωg τηg Τρdπεζοg οriμψωι,α με το dpφρο 7.6 κεtl το οπο1ο *μφαviζεl τηv κ{vηοη του η τωv λογαptαομωv μετιi α]τ6 Τ* dvοlγμα η απi ο-rτοlαδηποτι αvαγvιilpιση 1ΟU Πιοτο0xου, το γρειι':ατlκ6 Un"ΟλΟlΤ!-Ο του ξ τιιv λογαρ:ααμωv καt το τελιxο κατdλοiπο rrου προκυπτει απο το *θροιι:μα η τοv οuμηlηφlαμδ τωv καταλο[πωv τι:v τuxiv περlοα*τεpωv λογαρlααμων. Tο rιλlκι: αυτ* κατdλοtτο απ'οτελεi εvιαiο καl αδlαiρετο α*vολο eιrrαtτηοεωq τη6 Τραπεζαg απο τηv τiατωοη καl εξααφαλiζιταl με Φλεg τlq ιμπρdγ1lατεg t{σφfi}ιεlεζ ΤΙοU εξααφαλιζουv τηv nιοτιυαη. 7"9. Αv κατιi το ορlατlκ* κλι1οιμο τηg πloτιi-lαεωq fναq η πεpiοαφτερι:l λογαρlαομυi εμφαviζοuv π'lοτι.ιlτlκιi υπ6λοlπο τα οποιο δεv εivαl δυvατ*v vα σuμψηφι(rτεi με τυγδv 1ρειυατlκο uπολοιτrο αλλου λογαρtαομο0 τι1g πlοτιilοειυq γtα οποlοδηποτε λογο, η Τρ*τεζα μεταφερεt lο ΤΙlι]TωΤtKdJ αυτ0 υπι:λοlπο οε λογαρtαoμδ καταθ o'εωv οξjεωζ. 7.1θ. Η Τραπεζα iξχεl δl(αiιι]μα vα 1ρeΦvεt ξ vα πtι:τωvε: Τ$v η ΙΟUζ λογαρlααμοιjg τηg πtατιi.lυειιjζ μr οποlοδηποτε ποαο οφεlλομεvo αrrφ τοv Π:οτο'ι!xο ατr1v Τρ*πεζα η απd τηv Τρ*πεζα οτοv Πιοτο*yο, αvεξαρτητα α]το ΤηV αl'riα καl τa ληξlπροθεαμο ξ Φ1l τηq αlταlτηαεωg ατro τηv οποiα προipxεrαl το τi'οοφ ποu φθρεται οε yρiωαη η πiοrιυοη 7.l1. Η Τρ*πεζα δlκαlοιjταl, αvεξαρτξτωg ιiιiο Τ$ πεplοδtκδ κλειolμο η απο τo ορlοτlκ6 κλεiοlμο τηq πlοτφοεωg, να ζητεi τηv ληψη οrοlουδξπoτε ασφαλlσ]lκο* η ο'υvτηρητtr.οιi μiτpοu κα"lα τ*υ Πlατο*1ου βdoεl αποαπdαματοq απο τα βlβλια Τηζ Tτου θα εμφαviζεl τηv κfvηοη του λογαρlααμο* κατd τηv ημfρα τrου Θα υποβληθεi η οxετlκη αiτr1αη 11 θα αυζητηθεf η υπ'6θεgη. Yffi Φ rpαφ ffi

12 λpspο *. "Εξ*Φα * A*:τι1vεq *.1- ΦΦραr' τfλη, εlαψ*ρfq iεπi τrλiοv αuτωi/ τlοu αvαφfροvταl ατο dρsρο '1.3 καl $.3), δlκα:ιilματα η οποιαοδξποτε φi;ιτειil6 ε'iτlβε-ιροvε.:εiq ι;περ του Δημοαiου ξ *fiοlωvlητr"οτε rρiτωv n"ου ετlβαλλοvταl επi τοu iεφαλ*iοu, τωv τbκιυv xαl λοιτωv rπ^:βαρ*vαεωv τηg πlατιi:αεωg η 8xουv οnοl*ffηaοτι σχεση με τηv ταpοuαα α*μβαοη βιlρ*vουv τοv Πlαrουxο, ατογ οττοιο και εττlρρlτrτclvταl. Τοv Πlατο*x* βαρ*vουν επιαηg τα fξοδα, κdθε φ*αεωq, γlα τηv τυx*v aαοοxξ, εγγslαφη, τροτξ, αυμπλr1pωμαrrxη εγγραφη, εξαλεrψη οποlουlf1ττοτε εμrεραγματοu δlκλlωμcιτυt; η ιην iταpο1( ι:ποtι;-lvδηποτε dλλωv αοφαλεlιυv γ1α Τl]v εξααφdλlαη 'lιιlv απα:τηε:εοjv ηζ Τpαπεζαq' τr1v ααφdλ:αη ενε1uραομεvalv πραγ;"]ατιιv, τr: δlxαε:τlκg fξοδα, τα fξοδα εκτε,λfαεv;q, αιlεξαρτητα απο τηv περατωοη τηg, καl *λα γεvικιδg τα fξοlα και *i δατ:dγεζ ΙrθU γivοvτfit ξ θα γivουv με αlτια ξ αφορμ* rηv παρι:*αα α*μβααη η τηv εκτ*λεαri τηζ &.2'Υ-ε nερiπτο.:οη τuxdv καrαβοληe r'ιτro tηv Τρdπεζα ποαιj;v, η καταβολξ τιυν οττοiωv βαρ*vεi' κατ* tα ορrζδμrεvα οε ειυτδ το ιiρθρο, τοv Πlετοιiyο, αυτdq f1εl υποxριr;:αη vα απ*διfuοεl αμfαωq τα πο{:ι* ατην Τρ*π.εζα καl oφειλεt τ{ik* ulτει)ημσρiαg επ'αυtιi:v i}πφ Την ημiρα καταβοληg τουg αττd τηv Τρfττ'εζα. Η Tραπεζα f1ει ετriαηg ;ο ltκαiωμα vι.ι xρει'ilvεl με τα αvιιτfριll πφαα τav ξ τυυg λογαρlααμοφ6 ;ηg πlοτιbοεωq η r:π'οlοvδητl*τε αλλ*v λογαρl*αμο του Πιοτο(r1ου με τηv Τραπεζα. Ap*ρ* s. ftαροxη Xαρτ*φuλακi*ι; Ααφαλafαg 9.t" l_1 Τραπεζα δ:κι:lουται vα *ξlωvει αιr* ΤΟ1J Πlατοι!y*, ο δι Ι'llι:rοuγοq υποyρεουταl vα π'αρfxεl uπfρ τηg Τραπεζαg, ενtyνρο επi Κtιlητωv Αξrωv ξ μερlδιωv uμοlβαiωv κεφαλαiωv πδu, κι:θlι.:tdμεvα Σrυlyεiα του Χαρτοφυλαεiοu Ααφαλεiαq' θα εξααψαλiζι:υv απαlτξαεlg tηq Τμιτrτεζαq κdθε φφοεωq ποu απoρρi*υv η Οα απορρε*oουv αfiδ τηv τrαροuοα αυμβαυη' εrπ0 μελλ*vτlκξ α*ξηοη τ*υ Γ)ρiοu τηq Πtοτιi.rαει.lg xαl απδ τux6v uttερβαοη γlα οτοlονδt1τοτε λδγο τι:υ η των λογαρlααμιj:v lηq :τlοtιilαεirζ * Πlοtοt1οξ αυvαlvεl ο-rην με'l'εvεxiiραυη η xpξqη αττφ τηv ;δlα ΤηV Τρdπεζα η δι'*λλ*υ φυοικο{l η vομlκο* πpοοιiπ*u, τωv αξlογριiφωv, απαιτηαεωv η lτραγμ:dτα:v ττου δ1lοψταl ι;ε εvιiyυρο. s.*' Ιlροκεlμ*γδιJ v$ γιvει 1ρQαη τηg πiι:τι:αηq, ο litοτο*1οq ΤΙρfΤιεt ηδη, τ"ρrv απφ τηv κατφρτlαη τηe αμετικηq αυvaλλ*γng, vα ixε: παραα1εlτtροζ Τη\l Τρ*τreζα, ω6 Xαρτοφυλdκiο Ααφαλεiα6, Κlvητfq Αξiεq η-μερiοrα'αμοipαιωv κτιρrιλαiων κατα :ηv ελrιiθερι1 κρiαη τηq Τρ8πεζαq. ' ',{ετρητα τοu τυxdv καταβ*λλογταl απ6 τοv Πtoτ*υyο καt 'το τiμημα τηg πωλξεεωg Κtvητων Αξlιilv lτοι.l περlλαμβαvονtαi α'1a Xαpτοφυλαxlο Ααφαλεiαq καταλογιζοvταl ζrtηv iτiο'τljοη σε ε{οφ,ιηοη, κατα οεlρ* ττροτεραιδτηταg. τuxοv εξοδωv xαl δcιπαvιi.lv, τbκυsν καt κεφαλαiου τηg πlο'ιωαεωq. Ο Γliατ*ιi1οg δεv δlκαlο*ταi vα rrρ*βαival οε αvαλr1ψεtq μaτρηl{:ν α'::'6 λογε:ρlαωμο τηq π1ε:τωοηe. εvτfλλeταl δε και εξοuαiοlοτεi απo τι.i:ρα ανtκκλητα τηv Τριiπεζα να προβαivεt, ατα rλαiι:l* τηq παροιiααq ι:ι3μβαοηg, οε ολε6 τ16 λπαpαiτητεg' κατα τηv ελειiθrρη u'ριtsητηq' ανι:i11ψει6 gττd τογ ανωτ*ρι: λογι:;:ιααμφ η καljαθirεtq οτοv αvωlfpω lογαρiααμ*' $.4. Σε κ*θε περιτττιιiι:η, περlλαμβdvοvτql ατ* Xαρταφυλακlα Ααφαiaiαq *t μεrοxει η iα' μερiδlα αμοtβα1ωv κεφr:λαiιrlv nου αγορdζοv1α] με;τiατωαη. Ο Πlατaι}xοq εv:iλλεται κ*l εξουαlοδοτiι απ"* rιj;ρα αvfκκλητα Τηv Τραττcζα, rrροκεlμιvου ιyι: καλυcr*εi το Δlατηρητfο ΠερaΟιi:prο, vα υπαγαγιl ατο Χαρτ*φυλ*πlο Ααφαλεiαg rjδρag rl το oυvολο τωv Κlvr1;ιj;v τοu Αξιιj;v ξ τωv μερtδiωv αμοlβαfωv κεφαλαιωv,τ*υ αvηκοuγ στοrl πlοiο*1ο καi βρiοκοvταl ι.:τηv κατυγr1 τηq Τρdτtεζα1, ιiμεοα { f μμε*α, η iε Τp*ττεζα ivημιρι,οvεl α1ετ:κd τοv Πlατ.ουx*, εvlοq ;r1g 1Ψι{vηs εργαοιμηg l''lμεραζ απο τt;v κατ* τr: ω6 dνω υπαγο;γη" *'$. Γgα καθε αγορα μετοχd:v η αμοlβαiωv κεφαλαiιυv με πiατωοη, αtταlτεiταt αγrφ τον l1aοτοu1a καλuφη τοu Αpxlκο* Πεplsιυρiου, εφιiαοιl'')tγ)fiiιχ1ν δημlοuργειταl 'Ελλε:μμ* Περιθωρiοu η αυξαvεται τ{) τυχοv υφιοτd1lεvο"ι:λλεrμμα Γ_}εμltt3ωρ1ου. t"'l κdλυψη αφορ* το ι3ψοq ΙsU εv λδγω Ελλεiμμαrοg Περlbωρ[ου nου τu1οv οημlοuργηsηκε' η αυξξθηκε :ΤραγUαΤΟτΤ$ εilαt lε πριv απ"i: την δlεviργεlα τηg αυvαλλλγqg, με tηv καταβ*λξ μετρ.iητφv η l καl με δiαμεuοη ατοt;ιiων ττοu δεv ττερti1οvταt ξδη ι:lτο Xαpτ*φυλbκrο nαφαλεiλq. -* ntατι:*1λq βl$α:ω'iεl τηv Τp*ττεζα Οτl δεv θα δlαβlβαζε; ιvτολfq αγοραq μετοxιi:v r] μερiδiωv αμtrpαiωv κεφαλαιωv. r-φ*οον δεv ixεl 'εξ*uοlοδοτεi 'αποτρrlβti τrρr:r1γουμιlvωg αε κ*λυψη τε:υ Αρxiκοιi Πιρl8ω'ρiοu, αλλωg ο Πlατουxοg εvτελλεταl καl iωρα r"lviκπλητα τηv Τριiπεζα vεl τlροβιi, κατα τηv ιlrευθιρη κρiαη τr1q, dμeαα'καl ττρlv ατrφ:nv π*ροδ* τηg x-pοgεαμiαg εsκα8αρrοηg oε απευφεicq εκποjηαη τωv μεeοχ{r)v ξ tωv μιf;δiωv αμοιβαiωv κιφαλαiωv'που λγορ*gοηκαv κατ* τα α1111τεοω καl γα καr*λαγiαε: το τiμημα 'ιηg πdr},ηοηg rτηv πiοτι*αη oε εξe,φlηoη, κατ* αειpd τrjοiεραlοτηταg, τυyφν εξδflι:lν καl lειπανιi.lv, τ6κωv καl κεφαλαiου τηg πlοτφαεωg. Σε c*φε:rφirrr*oη, εφφαοv * ΠlοτoΦμοq δεv καλ*ψεl τ* Αρ;txΟ Περ;*ιfuρlο tντφqlηg π'ροοεαμiαe εκπαθ*ριαη6, η τριiττ'ε1α θα'πρcβαiυεt αι εκrrοiηαη Ι{rγ μεtε}χιιv η Tωv μεριδiι,'.iν αμοrβαιι:r.' κειραλαiιυv π'ου αγορ*ατηkαv με πiατωαη κατι: τα αvωτipω, ο οε nlοτο*1οζ,γτfλλεταl Kα εξουαtοδοτεi απ6 τφi:π ανf κκλητα τr1v Tρdπεζα προq tο*το. 9's" Ξφοοοv το Περlθι"iρlο κπτ*r:-rε[ καrdι;τερο τοu Διατηρητ6ου ΠερtsωρΙ*υ' Τριiπεζα εvημερφvεl οxετlκdl τov η Πlαrο*xc,;ο ιlργοτεοο μ*xρι τηv fvαρξη τηg εrομεvηg αυvιορiαωηqτοu'xαα, ο οε πlοiοιyoξ, μεxρ, rηv',ιηqη rηq μι*επriμεvη5 αυνεδρlαοειυg τ<:υ ΧΑΑ, αφ6τ*u το Πrιrtθωριο καiεατη KαΤΦΤερΟ rου aιατηρ:1τεδυ r:ερlοωρlου, υποxρεο*ταl, εiτe καταβαλλοvτ*q μετρητι1 εiιε εκπ*:ιj:γταg Στοlxεiα ταu Xαρτοφυλαriου aaφαliιαg ιπ6 τιlυg δροug tαu αρθροu 1Ο.5 τη6 παρο*α*q ειtε παpixοvταζ'στηv Τρ*πεζα, ωq εvfxuρo, l{ru'ητ*g nξλ,; αμαlβαiων μεpiδlα η κειpαλα1ιιrν που δεγ περιιγοvταl ξδη οτο Χcιρτοφυ:\ακl* Ααφαλeiαg, vα καταοrfiαει το nερlειιilο iουλ*xrοrοv iαο με 'τα το Δlc.:τηρητiο Περlθι.i;ρ:α. Eε1v ι: Πlατοtyοq δεv εκπληρrj-lοεi εμπρφθεσμα Τηv κλτ* αμεοωq αvωτfρω υπο1ρfι:αη του, η Τραπεζα θα a'poβαivε: οε cκποiηαη Στοtyεiωv τοι.l Xαρτοφυλακiοu Αoφαλεiα6 το αpγφτερο εvτφ5 φtιj:v {3) εργαι:[μιυv ημεριirv, αφφrου τ* Πεplsιi.lρlο κατfατη κατφτερο του Λtατηρητiου nφlοωpiοu, Φι:τε rο ΠερtθΦρlο γα εivαt τουλιi1lοτοv Ii]Ο με ΤΟ fuατηpητfο ΠεplθΦρtο ο rε Π:ι:ι*txοg εr'ελaεταl καl εξ*uυ:οδοτε1 απ* τιilρα αvfκκ,\ητα τηv Τριiτ'εζα nροg τουτο. ']'α Στοιxεiα του Xαρτοφυλακiοu Ααφαλεiαq τrοι.l θα rxτοtουvταl εκdrτοτε sυτa Τηv 1ραrτεζα, αv δεν ορlrθο*v αrο τοv Π:uτο*x*, με δξλωετη ΤΟijτΙρΟζ τηv-1'ρ*πε4α, εvτοe τηg αvωτθρω προ8ιομiαq, Φα εττιλiγοvταl ατrφ τηv Τρατrεζα' κατ* τηv ελιrj8ερη κρiαη τr1q. bl αυvii.rε:ιq τηg κατα iα α,lωτfpω

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός Επιβλέπων καθήγητης: Καλοκάσης Νικόλαος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Περισσότερ ες μουσικές εκδηλώ σεις περιλάμβα νε το φετινό καλοκαιρινό τρίμη νο. ενώ το φολκλόρ, το θέατρο και ο κινηματογράφος μόνον «δειλές» εμ φα νίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα