A beautiful fairytale has started with the meeting of five schools from five different countries. Teachers and pupils, who met each other, developed

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A beautiful fairytale has started with the meeting of five schools from five different countries. Teachers and pupils, who met each other, developed"

Transcript

1 A beautiful fairytale has started with the meeting of five schools from five different countries. Teachers and pupils, who met each other, developed relationships and visited each others countries and got to know parts of their history and culture. During a strange journey through time, a company of children offered everyone exciting images from the past. So listen

2 Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ζε κηα πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, ζην Γελδξνπόηακν, ππήξρε ην 5ν Γεκνηηθό Σρνιείν Μελεκέλεο. Μέζα από ην πξόγξακκα Comenius, ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίζνπλ αξθεηνύο καζεηέο από ζρνιεία άιισλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ. Μηα νκάδα παηδηώλ όκσο, δέζεθαλ πεξηζζόηεξν κεηαμύ ηνπο κέζα από κηα πεξηπέηεηα πνπ έδεζαλ ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αξραία Αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο. Ήηαλ Ιαλνπάξηνο ηνπ 2013, όηαλ ν Hans από ηελ Γεξκαλία, ν Tibu απν ηελ Ιζπαλία, ε Aniezka απν ηελ Πνισλία θαη ν Valentino απν ηελ Ιηαιία έθηαζαλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζπλάληεζαλ ηνλ Λεπηέξε θαη ηελ Άλλα απν ηελ Διιάδα, καζεηέο ηεο πέκπηεο θαη ηξίηεο ηάμεο αληίζηνηρα. Once upon a time in Thessaloniki, in a region called Dendropotamos, there was the 5 th Primary School of Menemeni. Through the Comenius project, the pupils had the chance to get to know many pupils from other schools in European countries. A certain group of kids had a closer relationship, because of an adventure they experienced in Greece and especially in the Ancient Agora (Forum) in Thessaloniki. In January 2013, Hans from Germany, Tibu from Spain, Aniezka from Poland and Valentino from Italy arrived in Thessaloniki and met Lefteris and Anna from Greece, pupils of the 5 th and 3 rd grade respectively.

3 Έλα πξσηλό ε παξέα ησλ έμη παηδηώλ απνθάζηζε λα επηζθεθηεί ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο γηα λα δνπλ από θνληά όζα άθνπζαλ θαη έκαζαλ από ηνπο δαζθάινπο ηνπο γηα ην κλεκείν απηό. Μπαίλνληαο ζην ρώξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο από ηελ πύιε επί ηεο νδνύ Μαθεδνληθήο Ακύλεο, αληίθξηζαλ ηελ Πιαηεία θαη ηα θαηαζηήκαηα θαηά κήθνο ηεο Κξππηήο Σηνάο. Πιεζηάδνληαο ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ εκπνξηθνύ δξόκνπ, βξέζεθαλ κπξνζηά ζ' έλα πνιύ θαιά θπιαγκέλν νηθνδόκεκα όπνπ θπιάζζνληαλ ηα Αξρεία ηεο πόιεο. Early one morning, the six kids decided to visit the Archaeological area of the Ancient Forum in the center of Thessaloniki to see for themselves what their teachers have told them about this monument. Going into the Ancient Forum through the entrance on Makedonikis Aminis Street, they saw the square and the shops along the cryptoporticus. Getting closer to the southern side of the shopping street, they found themselves looking at a building guarding the city's archives.

4 Ο Hans, πνπ ήηαλ ν πην ηνικεξόο ηεο παξέαο, πξόηεηλε λα θαηέβνπλ ηε καξκάξηλε ζθάια ηνπ Αξρείνπ Δγγξάθσλ θαη λα κπνπλ ζην ζθνηεηλό ρώξν. Κάπνηα ζηηγκή ελώ πεξπαηνύζαλ πάλσ ζην ςεθηδσηό δάπεδν, ππνρώξεζε έλα θνκκάηη ηνπ δαπέδνπ θαη έπεζαλ ζην θελό. Μεηά από ιίγε ώξα, αθνύ ζπλήιζαλ από ηελ πηώζε, αληηιήθζεθαλ πσο ελώ ήηαλ αθόκα ζην ρώξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο είραλ κεηαθεξζεί καγηθά, κέζσ κηαο ρξνλνκεραλήο, αηώλεο πίζσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 1ν αηώλα κχ.. Hans, who was the bravest of the kids, suggested they go down the marble stairs and into the dark area of the city's archives. As they were walking on the mosaic floor, a part of the floor beneath their feet collapsed and they fell into the gap. After they regained consciousness, they realized that, although they were still in the Ancient Forum, they had been magically transported through a time machine centuries ago and more specifically to the 1st century AD.

5 Έθπιεθηνη βξέζεθαλ ζηε κέζε ηεο Πιαηείαο, ην δάπεδν ηεο νπνίαο άζηξαθηε από ηηο ρξσκαηηζηέο ςεθίδεο θαη γύξσ-γύξσ ππήξραλ παληνύ παλέκνξθεο ζθαιηζηέο πέηξεο. Κνπέιεο ληπκέλεο κε πνιύρξσκνπο ρηηώλεο θαη όκνξθα θνζκήκαηα πεξλνύζαλ κεηαθέξνληαο δηάθνξα πξντόληα. Τα θαηαζηήκαηα γύξσ από ηελ Πιαηεία ήηαλ γεκάηα κε δηάθνξα ρξήζηκα αληηθείκελα θαη ζθεύε. They were surprised to find themselves in the middle of the square. The colorful tesserae made the floor sparkle and all around there were extraordinary carved stones. Young girls dressed in colorful tunics and wearing beautiful jewels passed in front of them carrying goods. The shops around the square were full of different useful items and utensils.

6

7 Ξαθληθά αθνύζηεθαλ δπλαηέο θσλέο, νη νπνίεο ηνπο νδήγεζαλ ζην Βνπιεπηήξην-Ωδείν. Δθεί ζπλεδξίαδε ε εθθιεζία ηνπ δήκνπ. Ήηαλ ε επνρή γηα ηε δηεμαγσγή ησλ Ππζίσλ, δειαδή ησλ αζιεηηθώλ θαη κνπζηθώλ αγώλσλ πνπ γηλόηαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα ζηελ πόιε. Τν ζέκα ηεο ζπλεδξίαζήο ηνπο ήηαλ πώο ζα εμαζθάιηδαλ ηα απαξαίηεηα ρξήκαηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ. Suddenly, loud voices were heard, and the kids were driven to the Conservatory. There the ecclesia had a meeting. It was the time the Pythia were held. They were athletic and music games held in the town every four years. The subject of the meeting was how they would find the necessary funds for the organization

8 Τα έμη παηδηά παξαθνινπζνύζαλ κε πξνζνρή ηηο πξνηάζεηο πνπ έθαλαλ νη πνιηηάξρεο θαη νη βνπιεπηέο ηεο επνρήο. Οη πξνηάζεηο ήηαλ αξθεηέο όκσο δελ θαηάθεξαλ λα βξνπλ θάπνηνπο ρνξεγνύο. Τόηε ηα παηδηά απνθάζηζαλ λα πάξνπλ ην ιόγν θαη λα πξνηείλνπλ θάηη δηαθνξεηηθό. The six kids were carefully listening to the suggestions made by the politarchs and deputies of the time. There were several suggestions but they didn't manage to find any sponsors. Then, the kids decided to speak and make a totally different suggestions.

9 Η πξόηαζή ηνπο ήηαλ λα βνεζήζνπλ όινη νη θάηνηθνη ηεο πόιεο, πξνζθέξνληαο νξηζκέλα απν ηα ρξπζά ή αζεκέληα αληηθείκελα πνπ είραλ ώζηε από απηά λα κπνξέζνπλ λα θόςνπλ ζην λνκηζκαηνθνπείν ηεο πόιεο αξθεηά λνκίζκαηα γηα λα θαιπθζνύλ ηα έμνδα ησλ αγώλσλ. Η πξόηαζε ησλ παηδηώλ έγηλε δεθηή από ηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ, ε νπνία ςήθηζε νκόθσλα ηε ζπιινγή ησλ ρξπζώλ αληηθεηκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία λνκηζκάησλ. They suggested that each and every citizen could help offering some of the golden or silver items they possessed. In this way the Mint would make new coins to cover the games' expenses. The ecclesia adopted the kids' suggestion and unanimously voted the collection of the golden and silver items for the creation of coins.

10 Τα παηδηά αλέιαβαλ λα ζπγθεληξώζνπλ ηα αληηθείκελα πνπ πξνζέθεξαλ νη θάηνηθνη θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κεηέθεξαλ ζην λνκηζκαηνθνπείν, όπνπ ηα έιησζαλ θαη δεκηνύξγεζαλ αξθεηά λνκίζκαηα. Τν απόγεπκα, αξθεηά θνπξαζκέλνη, αιιά πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπο. Σπλαληήζεθαλ κε ηνλ Μαθεδνληάξρε, ηνλ άξρνληα όιεο ηεο Μαθεδνλίαο, γηα λα ηνπ παξαδώζνπλ ηα λνκίζκαηα. The children decided to gather the items offered by the citizens and then they took them to the Mint. There they melted the golden items and turned them into coins. In the afternoon, tired but satisfied from the what they had accomplished, the kids met with the Macedoniarch, the leader of Macedonia, to give him the coins.

11

12 Ο Μαθεδνληάξρεο θαλεξά ηθαλνπνηεκέλνο από ηε δνπιεηά ησλ παηδηώλ, ζέινληαο λα ηνπο επραξηζηήζεη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηνπο παξαρώξεζε ην ρώξν ησλ ινπηξώλ όιν ην απόγεπκα πξνθεηκέλνπ λα μεθνπξαζηνύλ θαη λα ραιαξώζνπλ. Δπίζεο, ηνπο πξνζθάιεζε ζην Ωδείν λα παξαθνινπζήζνπλ ηε βξαδηλή ζπλαπιία πνπ δηνξγαλώζεθε πξνο ηηκήλ ηνπο. The Macedoniarch, really satisfied with the children and willing to thank them for their offer, granted them access to the area of the Ancient Baths for the whole evening in order to rest and relax. He also invited them to the Conservatory to attend the evening concert held in their honor.

13 Όζε ώξα ηα παηδηά ραιάξσλαλ ζηα ινπηξά, ζπδεηνύζαλ θαη αληάιιαζζαλ ηηο εληππώζεηο ηνπο από ηελ εκπεηξία πνπ έδεζαλ ζηελ Αξραία Αγνξά. Ήηαλ ηόζν ελζνπζηαζκέλα κε όια όζα βίσζαλ, πνπ απνθάζηζαλ αληί λα επηζηξέςνπλ ζηε Θεζζαινλίθε ηεο επνρήο ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ρξνλνκεραλή γηα λα επηζθεθηνύλ κε ηε ζεηξά θάζε κηα από ηηο ρώξεο ηνπο ώζηε λα δήζνπλ αλάινγεο εκπεηξίεο ζηα κλεκεία ηεο θάζε ρώξαο. While the children were relaxing in the Baths, they were discussing the impressions from the experience they had in the Ancient Agora. They were so happy that, instead of returning to Thessaloniki at the present time, they decided to use the time machine and visit one by one the monuments in each and every country and experience similar excitement.

14 As soon as they returned to the present, the children wouldn t leave this opportunity unexploited. They had to chance to travel through time. As they discovered that the strength of their desire to know their origins, lead them to the past, they decided to repeat it making an appointment to meet each other in their next trip to Germany. Therefore they met in Wuppertal and after having visited significant parts of the city, they decided that the means that would lead them to the past would be the hanging railway train. They waited for the first train at dawn. As soon as they got in, they were transferred to the past

15 Wuppertal in 19th century Oh, where are we now? It is the year We are in a factory where they spin cotton. All children have to work for 69 hours a week. We must start our job at 6 o clock in the morning and finish at 7 o clock in the afternoon. Then we go to a room in the factory where we have school for two lessons. If we are tired and fall asleep, the teacher beats us with a stick. Oh, wo sind wir jetzt? Es ist das Jahr Wir sind in einer Fabrik, in der Baumwolle gesponnen wird. Alle Kinder arbeiten 69 Stunden in der Woche. Wir müssen unsere Arbeit um 6 Uhr am Morgen beginnen und haben um 7 Uhr abends Feierabend. Dann müssen wir in einen Raum der Fabrik gehen, wo wir 2 Stunden Schule haben. Wenn wir müde sind und einschlafen, schlägt uns der Lehrer mit dem Stock. In the factory we have to crawl into the machines to put the strings of cotton together with a knot when they teared. What a hard job. Everywhere is the dust of cotton and many children are ill because they have not enough food. It is so noisy in this factory that I cannot understand what you say and some of the kids here seem to be death. A terrible time this is. Let us leave. In der Fabrik müssen wir in die Maschinen kriechen, um die Baumwollfäden mit einem Knoten zu verbinden, wenn sie gerissen sind. Ein harter Job. Überall ist der Staub der Baumwolle und viele Kinder sind krank, weil sie nicht genug zu essen haben. Es ist so laut in der Fabrik, dass ich nicht verstehen kann, was Du sagst, und einige Kinder scheinen taub zu sein. Das ist eine schreckliche Zeit. Lasst uns weiterreisen.

16 On the bottom, right hand side you see the children making knots to threads in a machine (Foto: Museum of early industrialisation, Wuppertal) This photo shows the house and factory of Mr Engels. He was the first who felt social responsibility for his workers. Today the house is a museum.

17 Castle Schloss Burg What do these men look like? Hey kids, we are in the year This is the castle Burg, high above the river Wupper. And these men are knights. The two men with iron helmet and spears are coming up to us! Hey, you, what are you doing here? We are ambassadors of the king of Normandy, bring us to the count of Berg and Mark. Look, there is a jester. We may not talk to him because he must make the count laugh. If he does not, they will chase him away or even kill him. But let s ask the knight over there some questions. Sir, is it nice to be a knight? It is nice behind the walls of the castle. But when you have to leave into a battle it is really hard. What weapons do you prefer? A good sword and a strong buckler and of course a mace. I fight for the count and he gives me some land for farming and money. But I have to go now. Wie sehen denn diese Männer aus? Hey, Kinder, wir sind im Jahr Dies ist die Burg Burg, hoch über der Wupper. Und diese Männer sind Ritter. Die beiden Männer mit eisernen Helmen und Speeren kommen auf uns zu. Hey, Ihr, was macht Ihr hier? Wir sind Abgesandte des Königs aus der Normandie. Bring uns zum Fürsten von Berg und Mark!. Seht mal, ein Hofnarr. Wir dürfen nicht mit ihm reden, denn er muss den Fürsten zum Lachen bringen. Wenn er das nicht tut, jagen sie ihn fort oder töten ihn sogar. Aber lasst uns dem Ritter da hinten einige Fragen stellen. Mein Herr, ist es gut, ein Ritter zu sein?. Es ist schön, hinter den Mauern der Burg. Aber wenn Du in die Schlacht ziehen musst, ist es wirklich hart. Welche Waffen bevorzugen Sie?. Ein gutes Schwert und einen starken Schild und natürlich einen Morgenstern. Ich kämpfe für den Fürsten, und er gibt mir Land zum Bewirtschaften und Geld. Aber ich muss jetzt gehen.

18 Neanderthal Oh, what happened to our time machine? We went back for years. Look at that strange looking people. Who are they? Let us ask that girl, she looks friendly. Hallo, who are you? My name is Bruna. And where is your family Well, we live in a gaggle of 14 persons who are my parents and grandparents, two uncles my two brothers, my sister and the three daughters of my aunt. My Uncle Aylu is able to make fire by beating two stones against each other. My Grandma has to take care of the fire so that it never goes out. When the men come home from hunting in the evenings the women prepare the meal. My uncle graves amulets off bones and my grandpa tells stories. Later he dances around the fire and swears to the animals and ghosts so that they are kind to us. Oh friends, look over there! A bear is coming up to us. Let us leave, quick! Oh, was ist mit unserer Zeitmaschine los? Wir sind Jahre zurück gegangen. Seht Euch diese eigenartig aussehenden Leute an. Wer sind die? Lasst uns das Mädchen fragen, sie sieht freundlich aus. Hallo, wer bist Du?. Nun, wir leben in einer Gemeinschaft von 14 Personen. Das sind meine Eltern und Großeltern, zwei Onkel, meine beiden Brüder, meine Schwester und drei Töchter von meiner Tante. Mein Onkel Aylu kann Feuer machen, indem er zwei Steine gegeneinander schlägt. Meine Großmutter passt auf das Feuer auf, so dass es niemals ausgeht. Wenn die Männer am Abend von der Jagd nach Hause kommen, bereiten die Frauen das Essen zu. Später tanzt er um das Feuer und beschwört die Tiere und die Geister, damit sie freundlich zu uns sind. Oh, Freunde, seht dort!ein Bär kommt auf uns zu. Lasst uns verschwinden, schnell!

19 Their following meeting was set in Cordoba, where The bus arrived at twelve o`clock. Five students; Hans, Aniezca, Valentino, Anna y Letherin downed the stairs. Suddenly, they saw and greeted Tibu happily. They left the bags in the hotel, then, they went to visit the town. El autobús llegó a las 12 en punto. Cinco estudiantes: Hans, Aniezca, Valentino, Anna y Letherin bajaron las escaleras. De repente, ellos vieron a Tibu y lo saludaron con alegría. Ellos dejaron las maletas en el hotel, y entonces, fueron a visitar la ciudad. First, they visited all the churches, went around the jewry and gardens of the town. They ate typical food, "salmorejo", "gazpacho" and "jamón ibérico". Finally they visited "La Mezquita". However, not everything was as they expected it to be Primero, ellos visitaron todas las iglesia, hicieron un recorrido por la judería y los jardines de la ciudad. Comieron comida típica, salmorejo, gazpacho y jamón ibérico. Finalmente visitaron la Mezquita. Sin embargo no todo fue como ellos esperaban

20 They were walking around the streets of Jewry till, the Mosque. Hans stopped at the gift shop and the group left without him. He realized that his friends were gone, then ran, looking for a phone to call Tibu. What he did. Fortunately, nothing bad happened and continued the visit. Ellos estaban caminando por las calles de la judería y la Mezquita. Hans se detuvo en una tienda de recuerdos y el grupo continuó sin él. Él se dio cuenta de que sus amigos se habían ido, entonces corrió, buscando un teléfono para llamar a Tibu. Cosa que hizo. Afortunadamente nada malo ocurrió y continuaron con la visita. They came to the mosque and saw the historic yard of the orange trees. They took pictures and found a fountain with coins inside. Llegaron a la Mezquita y vieron el histórico Patio de los Naranjos. Sacaron fotografías y encontraron una fuente con monedas en su interior. Ana, astonished, asked Tibu why there were coins in the fountain. Tibu responded: because people said it can make your wish come true. Then all caught a 5 cent coin and tossed it into the fountain and made a wish to return to X century!!!

21 Ana, extrañada, preguntó a Tibu porqué había monedas en la fuente. Tibu respondió: porque la gente dice que puedes pedir un deseo que se hace realidad. Entonces todos cogieron una moneda de 5 céntimos y la lanzaron al interior de la fuente y pidieron un deseo Regresar al siglo X!!! Suddenly that pond split in two and a surprising strength dragged the children away. Everything turned up dark. At the bottom they found a light that guided them to an alley which seems to be the outside. De repente ese estanque se dividió en dos y una fuerza sorprendente arrastró a los niños lejos. Todo se volvió oscuro. En la parte inferior ellos encontraron un luz que les guiaba por un pasadizo a lo que parecía ser el exterior. When they made up themselves, light clothes and sandals were replacing their vests and shoes. The brick on the streets changed for reddish dichcolth and the great monument of yellow and red arches turned into scaffolding and workers. Cuando consiguieron salir, túnicas y sandalias estaban reemplazando su ropa y zapatos. El ladrillo del suelo cambió por rojizo albero y el gran monumento de arcos amarillos y rojos se convirtió en andamios y obreros.

22 Confused, they got out of there and searched for help. They walked through Jewry, now full of markets and Arab bazaars; they wondered what could have happened. Unfortunately, nobody knew the answer because of the language differences. Desconcertados, salieron de allí para buscar algo de ayuda. Circularon por la Judería, ahora llena de mercadillos y bazares árabes; se sorprendían por lo que podía haber pasado. Desgraciadamente nadie sabía la respuesta por la diferencia de idioma. When they thought that they had no escape they found a man babbling Latin. Valentino, thanks to classes of this old language, recognised the language and could ask what was happening. Cuando pensaban que estaba todo perdido, encontraron a un hombre balbuceando latín. Valentino, gracias a las clases de esta lengua muerta, reconoció el idioma y pudo preguntarle qué estaba pasando. This man told them they were in Corduba in the Xth century under Al-Haken II kingdom. After some discussion they came to the conclusion that their wish come true. The solution was easy: They should return to the yard of the orange trees, find the pond, toss a coin again with a different wish now... To return to the XXIst century

23 Éste les explicó que estaban en Corduba, en el siglo X bajo el dominio del sultán Al-Haken II. Tras alguna que otra discusión llegaron a la conclusión que aquella fuente les había concedido su deseo. La solución era sencilla: deberían volver al Patio de los Naranjos, encontrar el estanque, arrojar una moneda con un deseo diferente regresar al siglo XX. Wuasift, the man who helped them, took the group to the works of the Muslim temple. He told them he was the designer of a new enlargement; all of them stared at his plans total bewildered. Wuasift, el hombre que les ayudó, les acompañó a la construcción de la mezquita. Él les explicó que estaba diseñando una nueva ampliación de ésta; todos ellos muy interesados miraron los planos. Once in the yard of the orange trees, they rushed into the pond, but... it wasn't there. It was not built YET. What could they then do to come back?

24 Una vez en el patio de los naranjos, corrieron hacia la fuente, pero no estaba allí. No estaba construida todavía. Qué podrían hacer para volver? Suddenly, Wuasift said "the only way for you to come back, will be building the pond. I could help you, but you should help me to finish the design and the works. The children accepted delighted. De repente Wuasift les dijo la única forma de que regreséis serán construir de nuevo el estanque. Yo os podría echar una mano, pero a cambio deberéis ayudarme a terminar el diseño y la obra de la Mezquita. Los chicos aceptaron encantados. Their stay in this time was delightful, they could learn a lot about the economy of this century, the cultural richness of Corduba. They even had time to talk to great character of this period such as Averroes the famous philosopher and doctor.

25 Su estancia en esta época fue muy grata, ya que ellos pudieron aprender muchas cosas sobre la economía de la ciudad en ese siglo y la riqueza cultural de Corduba. Incluso tuvieron tiempo para hablar con un gran personaje de ese periodo como Averroes, el famoso filósofo y médico. Three weeks later they had helped Wuasift with the plans and could build "their" pond to go home. Tres semanas más tarde consiguieron ayudar a Wuasift con los diseños y pudieron construer su estanque para ir a casa. After saying goodbye, they caught a dinar (andalusí coin) with the registration of Califato of Córdoba and year They cast it into the fountain and they wished to return to the XXI century. Tras la despedida, cogieron un dinar (moneda andalusí) con la inscripción del Califato de Córdoba y el año de Lo lanzaron al interior de la fuente y desearon regresar al siglo XXI. They opened their eyes wide, they were sitting on the floor opposite the fountain, then watched the coins in the pond. All were shining; however there was a coin which had very special luminosity. Letherin introduced his hand and extracted the coin. He read therein: "Califato of Corduba, year " They got very shocked.

26 Abrieron los ojos y se encontraron sentados en el suelo frente a la fuente, y entonces observaron las monedas en el estanque. Todas brillaban; sin embargo había una moneda que tenía una luminosidad especial. Letherin introdujo su mano y extrajo la moneda. Leyó estupefacto: Califato de Córdoba, año 1089 Se quedaron estupefactos.

27 Lefteris, impressed by the gold coin and suggested to his friends to keep it as it might prove itself useful in the future. A few months later, they met in Montopoli of Italy and for the first time the company seemed indecisive to which place they should choose next,so I cinque ragazzi partono con la macchina del tempo perché vogliono visitare l Italia del passato. Sfortunatamente la macchina non funziona bene e i ragazzi non riescono ad andare tutti nello stesso periodo: prima si fermano nel XV secolo, poi al tempo dei Romani, al tempo degli Etruschi e infine nella Preistoria. The five kids leave with the time machine because they want to visit Italy in the past. Unfortunately the machine doesn t work well and they can t go all in the same period: They first stop in the XV th century, then in the Roman time, the Etruscan time and at last in the prehistoric time.

28 X V th Century Catapultato nella macchina del tempo e.... puff.. Hans si ritrova in una terra verde, soleggiata, sente il rumore degli zoccoli dei cavalli e le risate gioiose dei ragazzi che lo circondano. Hans, ragazzino tedesco di 12 anni in jeans e felpa abituato a televisioni, automobili e computer si avvicina ad un ragazzo per lui molto strano e pensa: Come fa ad andare in giro con quella tunica e senza un videogio- co Hans si avvicina a Paolo, così si chiama quello strano ragazzo e mentre si avvicina si accorge delle strane cose che lo circondano. ci sono costru- zioni in pietra, cavalli e cavalieri, tutti parlano e sorridono felici ma non ci sono cellulari, strade asfaltate, grattacieli o treni, niente di niente. Scusa ma dove siamo? Perché sono tutti così felici? Siamo a Montopoli V/A, ragazzino. Siamo felici perché finalmente oggi dopo 300 anni di battaglie, la guerra è finita e Montopoli è sotto il dominio di Firenze. Finalmente abbiamo sconfitto Pisa, Lucca, Siena!

29 Catapulted back in time..... puff.. Hans finds himself on green grass: the sun is shining and he hears the clip clop of horses and the joyful laughter of children around him. Hans, a young German boy of 12 wearing jeans and a sweatshirt who is used to TV, cars and computers, draws closer to a boy who seems very strange to him and thinks to himself: How can he go around wearing that tunic without any video games. Hans goes up to Paolo, that s the name of the strange boy, and as he comes closer he realises strange things around him. stone buildings, horses and knights, they are all talking and smiling happily but there are no mobile phones, roads, skyscrapers or trains, nothing at all. Excuse me, where are we? Why is everyone so happy? We re in Montopoli Val d Arno, boy. We re happy because today, after 300 years of battle, the war is finally over and Montopoli is under the rule of Florence. We ve finally conquered Pisa, Lucca, Siena!

30 L Insigne Castello (così come lo chiama il poeta-scrittore Boccaccio) è stato infatti per anni, a causa della sua posizione strategica, oggetto di continue rivendicazioni da parte delle grandi città toscane. Hans stupito da quello che gli stava accadendo continua a parlare con Paolo, corre l anno 1432 e in quel periodo in Toscana stanno succedendo cose incredibili. Egli gli racconta di importanti personaggi che hanno vis- suto a Firenze: Dante, Boccaccio, Filippo Lippi e Donatello. Hans nota che spesso mentre parla, Paolo disegna sulla pietra con un carboncino, è molto bravo pensa. Continuano a camminare e Paolo esordi- sce Guarda quell arco in pietra com è imponente! E l arco di Castruccio Castracani, era un nobile e forte condottiero proveniente da Lucca, che combatté un po in tutta la Toscana e anche qui a Montopoli! The Insigne Castello ( Famous Castle, as it s called by the poet and writer Boccaccio) has in fact been under constant siege from the great Tuscan cities for years due to its strategic position. Amazed by what is happening to him, Hans continues talking to Paolo. The year is 1432 and in that period incredible things are happening in Tuscany. He tells him of important personalities who have lived in Florence, such as Dante, Boccaccio, Filippo Lippi and Donatello. Hans notes that as he speaks, Paolo draws on stone using charcoal - he s very good. They keep on walking and suddenly Paolo says Look at that magnificent stone arch! It s the arch of Castruccio Castracani, a noble and powerful leader of mercenaries from Lucca who waged battles more or less everywhere in Tuscany, also here in Montopoli!

31 E guarda quella Torre! Firenze la costruì per fortificare questo suo castel- lo. Questa fortezza ha delle difese inespugnabili.. E la bellissima Torre di San Matteo! Sai una cosa Hans? Vorrei anch io un giorno poter diventare famoso, pensa, poter essere conosciuto dai posteri, essere immortale per sempre proprio come Dante o come questa Torre! And look at that Tower! Florence built it to fortify this castle here. This fortress is impenetrable. It s the beautiful Tower of San Matteo! Do you know what Hans? I d like to be famous someday, too, just think what it would be like to be well-known to our descendants, to be immortal for ever just like Dante or this Tower!

32

33 Hans era entusiasta di quella nuova conoscenza, di quel posto così magi- co, così meraviglioso che non voleva più partire, non voleva lasciare quel suo amico che sapeva così tante cose, così diverso eppure così simile a lui. Ma Hans doveva tornare, sicuramente i suoi lo stavano aspettando ormai si era fatto tardi e così doveva lasciare quel magico luogo. Salutò Paolo Ciao amico italiano, grazie. Sono convinto che anche tu come Dante o come questa Torre sarai ricordato! E strizzandogli un occhio, ripartì velo- cemente. Fu così che Paolo Uccello (Firenze 15 giugno Firenze 10 dicem- bre 1475) 3 anni dopo la vista di Hans dipinse La Battaglia di San Romano. Un immortale dipinto oggi conservato alla Galleria degli Uffizi a Firenze, al Museo Del Louvre a Parigi e alla National Gallery a Londra. Hans ogni volta che vede quel dipinto ripensa sorridendo all incredibile vicenda che ha vissuto e al suo amico Paolo. Hans was so enthusiastic about his new acquaintance and this wonderful, magical place that he no longer wanted to go away: he didn t want to leave his knowledgeable new friend, so different from him yet so similar at the same time. But Hans had to go home, his family would surely be waiting for him: it was already late so he had to leave this enchanted place. He said goodbye to Paolo Farewell my Italian friend, and thank you. I m con- vinced you ll be remembered just like Dante or this Tower! And winking to him, he went away hastily. And so it came to pass that 3 years after Hans visit, Paolo Uccello (Florence 15 June Florence 10 December 1475) painted La Battaglia di San Romano (The Battle of San Romano). An immortal painting, today preserved at the Uffizi Gallery in Florence, the Louvre Museum in Paris and the National Gallery in London. Every time he sees that painting, Hans thinks back with a smile to his incredible adventure and his friend Paolo.

34 The Roman Time Sono arrivato a Roma con la macchina del tempo, ho deciso di attraversa- re le strade, ho incontrato molti artisti con le loro botteghe di ceramiche, gioielli e ed oggetti artistici di vetro. Su di una posto era seduto Giulio Cesare con l armatura argentea e la spada dorata e 15 guardie che lo pro- teggevano da male intenzionati. Ero eccitato e quando mi avvicinai a Cesare, le guardie mi fermarono poiché pensarono che io fossi un servo mi fecero pulire la stanza di Cesare, e quando io ripulii le finestre vidi che c era una macchina del tempo, ci salii ed in un istante mi sono ritrovato a casa ed ho riconosciuto uno stato d animo fantastico. I arrived in Rome with the time machine, I decided to walk along the streets, I met artisans with shops selling ceramic pots, jewellery and things made of glass. A seat was Julius Caesar with the silver armour and a sword of golden and fifteen guards who protected him. I was excited and when I go close to Caesar, the wards stopped me because they thought I was a servant. Then they made me clean the room of Caesar, and when I cleaned the windows in the garden I saw that there was the time machine, I went up and in an instant I found myself at home knowing I had a fan- tastic feeling.

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

KOUKLA, IRMA & TIGER ITALIANO ESPANOL FRANCAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Peter Spyros Goudas, Sofia Papadimitri transcribed by Bernadette Scott

KOUKLA, IRMA & TIGER ITALIANO ESPANOL FRANCAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Peter Spyros Goudas, Sofia Papadimitri transcribed by Bernadette Scott MY PETS KOUKLA, IRMA & TIGER ITALIANO ESPANOL FRANCAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ Peter Spyros Goudas, Sofia Papadimitri transcribed by Bernadette Scott Ladies and gentlemen, kids! To understand the story I m about to tell

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1 activity BOOK It s your choice! Write a sentence using the following words. You can use your dictionary for help or you can use the sentences in Activity A (p. 18) as examples (**). video club, foreign

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

MOTIVATION C Companion

MOTIVATION C Companion MOTIVATION C Companion Contents Let s recap! 1 On holiday! 2 Budapest: two cities in one! 3 Explorers and pirates 4 On the way to the top 5 Let s go camping! 6 Amazing stories! 7 Feeling stressed? Get

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter May 2010

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter May 2010 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώςςα μου έδωςαν Ελληνική Το ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιέσ του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώςςα μου ςτισ αμμουδιέσ του Ομήρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

KYTHERA. Summer Edition 2015

KYTHERA. Summer Edition 2015 22 KYTHERA ISSUE Summer Edition 2015 FOUNDER/ΙΔΡΥΤΗΣ: METAXIA POULOS PUBLISHER: DIMITRIS KYRIAKOPOULOS EDITOR: DEBORAH PARSONS WRITERS: ELIAS ANAGNOSTOU, JEAN BINGEN, MARIANNE BOOTH, ANNA COMINOS, MARIA

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Grammalysis B1 Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες -

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος An arts publication of the English Department of Tri-County Community College, Murphy, North Carolina. Volume 1, Spring 2007 Logos (Greek λόγος) (n.) In pre-socratic philosophy, the principle governing

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2011/2012

The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message. 2 Director s message..3 Principal s message.4 Headmistress message. 4 School Calendar... 5 Message

Διαβάστε περισσότερα

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14 Project and Research Coordinator: Federica D Armini Partnership researcher and local coordinators: Zoe Albani (GR), Inta Baranovska (LV), Iveta Bebrisa (LV), Dave Ellis (UK), Alina Gravilita (RO), Marica

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS 1 SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS PART A : Reading comprehension Read the following texts and answer the questions below (10 points) Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS PART A : Reading comprehension Read the following texts and answer the questions below (10 points) Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

Connect B2 Getting There Unit 1

Connect B2 Getting There Unit 1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

Climate Some people thing our climate is changing.yes,it is. We must recycle because if we destroyed our planet, we wouldn t be safe.

Climate Some people thing our climate is changing.yes,it is. We must recycle because if we destroyed our planet, we wouldn t be safe. MELINA MERCOURI Melina Mercouri began as a great actress of the Greek cinema and theatre. During the years of junta when she was self-exiled in Paris, she fought in order to make known to everyone in the

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ Volume 36 Number 136 Fall 2013 ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ OFFICIAL MAGAZINE OF THE PAN-ICARIAN BROTHERHOOD OF AMERICA AND THE PAN-ICARIAN FOUNDATION Ikapia Magazine Page 1 IKARIA MAGAZINE IS A PUBLICATION

Διαβάστε περισσότερα

Perspectives on trafficking in human beings O Tráfico de Pessoas

Perspectives on trafficking in human beings O Tráfico de Pessoas BROCHURE_BLEU_UK_GREC_PORT.qxd 09/10/2002 23:14 Page 1 Perspectives on trafficking in human beings O Tráfico de Pessoas Εµπορια ανθρωπων BROCHURE_BLEU_UK_GREC_PORT.qxd 09/10/2002 23:14 Page 2 IMPORTANT

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα LIFE LONG LEARNING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES Exploring exclusion themes in the lives of adult learners: applying a biographical research approach with graduates

Διαβάστε περισσότερα