106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς"

Transcript

1 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν χαρακτήρας. 1 Τὸ ποιὸς ἀπ αὐτοὺς τοὺς τρεῖς χαρακτῆρες χρησιμοποιεῖι ἐξαρτᾶι ἀπὸ τὸ ἂν ὁ χαρακτήρας ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἑτεροσύλλαβος καὶ ἀπὸ τὸ πόσοι κατιόντες χαρακτῆρες ἀκολουθοῦν. Συνήθως, ὅν ὁ ἑπόμενος χαρακτήρας εἶναι ὁμοσύλλαβος, τίθει βαρεῖα, ἐνῷ ὅν εἶναι ἑτεροσύλλαβος, τίθει πεστή. Ἀλλὰ ὅν ἀκολουθοῦν παραπάνω ἀπὸ ἕνας κατιὼν χαρακτήρας, τίθει ψηφιστόν, ἄσχε ἂν ὁ ἑπόμενος χαρακτήρας εἶναι ἑτεροσύλλαβος ἢ ὁμοσύλλαβος: 2. Ἐξαιρέσεις στὸν κανόνα 1: α) Ἡ πεστὴ τίθει ἀντὶ τοῦ ψηφιστοῦ ὅν ὁ ἑπόμενος κατιὼν χαρακτήρας εἶναι ἑτερόχρονος: Στὰ κάτωθι παραδείγμα, τίθει ψηφιστὸν διότι ὁ κατιὼν χαρακτήρας ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἰσόχρονος μὲ τὸν τονισμένο χαρακτήρα: β) Ἐπίσης ἡ πεστὴ τίθει ὅν ἀκολουθοῦν ἕνα ἢ περισσότερα ζευγάρια ἀπὸ ἀποστόφους: καὶ καὶ 1 Βλέπε κανόνα 69 γιὰ ἐξαιρέσεις αὐτοῦ τοῦ κανόνα, σχετικὰ μὲ τὴν χρῆσι τῆς βαρείας χωρὶς νὰ ἀκολουθήσῃ κατιὼν χαρακτήρας.

2 Ὁ Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, ὅμως, ἔγραφε τὴν προηγούμενη θέσι μὲ ὀλίγον ἀντὶ πεστῆς: γ) Ἐπίσης, τίθει πεστὴ ὅν ἀκολουθεῖ ἀπόστροφος μὲ κλάσμα τὴν ὁποία ἀκολουθεῖ ἄλλη ἀπόστροφος: καὶ καὶ δ) Ὅμως, ἡ πεστὴ δὲν χρησιμοποιεῖι σὲ δίχρονο χαρακτήρα μετὰ τὸν ὁποῖον ἀκολουθεῖ ἕνας μόνο κατιὼν χαρακτήρας: ἤ ἤ ἤ ἀλλὰ ὄχι: Ἡ ἀκόλουθη θέσις, ὅμως, ἀποτελεῖ ἐξαίρεσι σὲ αὐτὸν τὸν κανόνα: ἤ ()* ε) Ἕνας ἀνιὼν χαρακτήρας τὸν ὁποῖον ἀκολουθεῖ μία μόνο ὁμοσύλλαβη ἀπόστροφος δὲν μπορεῖ νὰ γραφῇ μὲ βαρεῖα ἐὰν ἡ ἀπόστροφος δὲν εἶναι ἐγγοργος (δηλ. μὲ γοργόν, δίγοργον, ἢ τρίγοργον). Γιὰ νὰ τονισθῇ ἐκεῖνος ὁ ἀνιὼν χαρακτήρας, γράφει μὲ πεστὴ ἀντὶ γιὰ βαρεῖα. Ἀλλὰ στὴν ἴδια περίπτωσι, ἕνα ἴσον ἢ κατιὼν χαρακτήρας γράφει μὲ βαρεῖα. () () () * Τηρήθηκε αὐτὸς ὁ κανόνας ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους ἀπὸ τοὺς μεγάλους συνθέτες τοῦ 19ου αἰῶνος, ὅπως ὁ Γρηγόριος ὁ Πρωτοψάλτης, ὁ Χουρμούζιος ὁ Χαρτοφύλαξ, ὁ Πέτρος ὁ Ἐφέσιος, καὶ ὁ Θεόδωρος Φωκαεύς. Ἀλλὰ ὁ Στέφανος ὁ Λαμπαδάριος συχνὰ ἔκανε ἐξαίρεσι σ αὐτὸν τὸν κανόνα, ὅν ἔγραφε τὴν κάτωθι θέσι: - 2 -

3 ἤ: (Σωστά) () 3. Ἡ τονισμένη συλλαβὴ πρὶν ἀπὸ ἕνα συνεχὲς ἐλαφρόν, συνήθως θὰ γραφῇ ἢ μὲ πεστὴ ἢ μὲ ψηφιστόν, ἀνάλογα μὲ τὶς συλλαβὲς ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν διάρκεια τῆς τονισμένης συλλαβῆς: * 4. Ἡ πεστὴ δὲν μπορεῖ νὰ γραφῇ μὲ κλάσμα ὅν ἀκολοθοῦν δύο ἔγγοργες ἀπόστροφοι, ἐκτὸς ἂν προηγεῖι βαρεῖα. 5. Ἡ μοναδικὴ περίπτωσις τοῦ ψηφιστοῦ μετὰ τὸ ὁποῖο δὲν ἀκολουθοῦν τοὐλάχιστον δύο κατιόντες χαρακτῆρες εἶναι ἡ ἑξῆς συνηθισμένη θέσις: ἤ: 6. Τὸ ψηφιστὸν δὲν τίθει σὲ χαρακτήρα μετὰ τὸ ὁποῖο ἀκολουθεῖ ἐλαφρόν. Μπορεῖ ὅμως νὰ τεθῇ πεστή.. Πρέπει νὰ γραφῇ ὡς ἑξῆς:. ἢ ὡς ἑξῆς: Πρέπει νὰ γραφῇ ὡς ἑξῆς: * Ὁ Γρηγόριος ὁ Πρωτοψάλτης, ὁ Πέτρος ὁ Ἐφέσιος, ὁ Θεόδωρος Φωκαεύς, καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Λαμπαδάριος τήρησαν αὐτὸν τὸν κανόνα. Ἀλλὰ ὁ Χουρμούζιος ὁ Χαρτοφύλαξ καὶ ὁ μαθητής του ὁ Στέφανος ὁ Λαμπαδάριος ἔγραφαν τὸ δεύτερο παράδειγμα σ αὐτὸν τὸν κανόνα μὲ πεστὴ ἀντὶ μὲ ψηφιστόν. Αὐτὸ τὸ παράδειγμα σπανίως γράφει οὔτε μὲ πεστὴ οὔτε μὲ ψηφιστόν, ἀλλὰ ἁπλῶς ὡς ὀλίγον

4 Κανόνες γιὰ Χαρακτῆρες στὴν Ἄρσι 7. Τὸ ἀντικένωμα μπορεῖ νὰ τεθῇ κάτω ἀπὸ ἕνα ὀλίγον (ἔγγοργο ἢ μή) στὴν ἄρσι ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν χαρακτήρας. Τὸ ἀντικένωμα μπορεῖ νὰ τεθῇ στὴν θέσι μόνο ὅν συνοδεύει μὲ ἁπλῆ, καὶ τότε ἀκολουθεῖ μόνο ἕνας κατιὼν χαρακτήρας. 8. Δύο συνεχόμενοι χαρακτῆρες δὲν μποροῦν νὰ γραφοῦν μὲ ἀντικένωμα. 9. Ἡ μονόχρονη πεστὴ μπορεῖ νὰ βρεθῇ στὴν ἄρσι, ὅπως στὰ ἑξῆς παραδείγμα:. Πρέπει νὰ γραφῇ ὡς ἑξῆς: ἤ: παν το ε ε λε ε h +h h th" pa a nh te a sa a a te e w +w w w tou ou Sw w th h h Ἂν καὶ μερικοὶ παρουσιάζουν τὸ τελευῖο ὡς παράδειγμα τῆς μονόχρονης πεστῆς στὴν ἄρσι, ὁ Γεώργιος Χατζηθεοδώρου πιστεύει ὅτι σὲ τέτοιες περιπτώσεις ὀρθότερο εἶναι νὰ τεθῇ ἡ πρώτη πεστὴ στὴν θέσι, ἀλλάζονς τὸ ρυθμὸ ὡς ἑξῆς: te a sa a a te e - 4 -

5 10. Ὅν ὁ ἑτεροσύλλαβος κατιὼν χαρακτήρας προηγεῖι ἀπὸ πολλοὺς ἀνιόντες χαρακτῆρες, ὁ τελευῖος ἀνιὼν χαρακτήρας συχνὰ γράφει ὡς ὀλίγον μὲ ἀντικένωμα ἢ ὡς ὀλίγον ποὺ συνδέει μὲ ὁμαλὸν σὲ ἔγγοργο ἴσον. 11. Τὸ ψηφιστὸν μπορεῖ ἐπίσης νὰ τεθῇ σὲ χαρακτήρα ποὺ εἶναι στὴν ἄρσι, ὅπως στὸ ἑξῆς παράδειγμα: Καὶ ὅμως, κατὰ τὴν γνώμη τοῦ Κωνσντίνου Πανᾶ, * ὀρθότερο θὰ ἦν νὰ γραφῇ αὐτὸ τὸ παράδειγμα ὡς ἑξῆς: 12. α) Στὴν ἀνάβασι δύο φωνῶν μὲ ὀλίγον, τὸ κέντημα τίθει δεξιὰ ἀπὸ τὸ ὀλίγον ἐκτὸς ἂν ἀκολουθῇ κατιὼν χαρακτήρας, ὁπότε τὸ κέντημα τίθει κάτω ἀπὸ τὸ ὀλίγον. β) Ἀλλὰ ὅν ἡ ἀνάβασις δύο φωνῶν εἶναι στὴν ἄρσι, τὸ κέντημα τίθει κάτω ἀπὸ τὸ ὀλίγον, ἀκόμα καὶ ὅν δὲν ἀκολουθεῖ κατιὼν χαρακτήρας. γ) Ὅν ἡ ἀνάβασις δύο φωνῶν συνοδεύει μὲ κλάσμα, τὸ κέντημα τίθει δεξιὰ ἀπὸ τὸ ὀλίγον (καὶ τὸ κλάσμα πάνω ἀπὸ τὸ ὀλίγον) ἄσχε μὲ τὸ ποιὸς χαρακτήρας ἀκολουθεῖ. δ) Ὅν ὅμως ἡ ἀνάβασις δύο φωνῶν μὲ κλάσμα ἔχει καὶ ψηφιστόν, τὸ κέντημα πάντοτε τίθει κάτω ἀπὸ τὸ ὀλίγον. Κλι ι νον το ου ους σου Α γνη Κλι ι νον το ου ους σου Α γνη * Πανᾶ, Κωνσντίνου Ι., Θεωρία, Μέθοδος καὶ Ὀρθογραφία τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Ἀθῆναι, ἔκδοσις πρώτη, 1970, σελ

6 ε) Ὅν ἡ ἀνάβασις δύο φωνῶν ἔχει διπλῆ ἢ τριπλῆ, τὸ κέντημα πάντοτε τίθει δεξιὰ ἀπὸ τὸ ὀλίγον, ἀκόμα καὶ ἂν ἀκολουθῇ κατιὼν χαρακτήρας. 13. Ὅν ἡ ἀνάβασις δύο φωνῶν συνδέει μὲ ἕνα ἴσον, ὁ προηγούμενος κανόνας δὲν ἰσχύει, ὁπότε τὸ κέντημα μπορεῖ νὰ γραφῇ εἴτε κάτω ἀπὸ τὸ ὀλίγον εἴτε δίπλα στὸ ὀλίγον. ἤ: ἤ: 14. Ὅν ὁμοσύλλαβο ἐλαφρόν ἀκολουθεῖ τὸ ὀλίγον, τὸ ὀλίγον γράφει μὲ ἀντικένωμα. κτλ

7 Κανόνες γιὰ τὸ Ὀλίγον 15. Ὅν ὁ τελευῖος ἀπὸ πολλοὺς ἀνιόντες χαρακτῆρες ἔχει κλάσμα, θὰ γραφῇ ὡς ὀλίγον ἐὰν ἀκολουθῇ μόνο ἕνας κατιὼν χαρακτήρας, ἢ ὡς πεστὴ ἐὰν ἀκολουθοῦν δύο ἢ περισσότεροι κατιόντες χαρακτῆρες. 16. Ὅν γράφει φθορὰ στὴ συμπλοκὴ ὀλίγου, ὑψηλῆς καὶ κεντημάτων, ἡ φθορὰ γράφει ἀπὸ κάτω ὅν ἰσχύῃ γιὰ τὸ ὀλίγον ( ) καὶ ἀπὸ πάνω ὅν ἰσχύῃ γιὰ τὰ κεντήμα ( ). Ὅν ὅμως αὐτὴ ἡ συμπλοκὴ ἔχῃ καὶ ψηφιστόν, ἡ φθορὰ πρέπῃ νὰ τεθῇ ἀπὸ πάνω, ἀκόμα ὅν ἰσχύῃ γιὰ τὸ ὀλίγον ( ). 17. Στὴ συμπλοκή: βαρεῖα, ἔγγοργος ἀπόστροφος καὶ ὀλίγον, ἡ ἀπόστροφος γράφει μὲ σύνδεσμο (ἕτερον) μόνο ὅν κατιὼν χαρακτήρας ἀκολουθεῖ τὸ δεύτερο ὀλίγον. Ἀλλὰ ἡ ἑξῆς συνηθισμένη θέσις ἀποτελεῖ ἐξαίρεσι σὲ αὐτὸν τὸν κανόνα: 18. Γιὰ νὰ τονισθῇ ἡ ἀπόστροφος ἢ τὸ ἴσον ποὺ συνοδεύει ἀπὸ ἴσον, γράφει πάνω ἀπὸ ὀλίγον. (Αὐτὸ συμβαίνει σπανίως) - 7 -

8 19. Οἱ ἑξῆς συμπλοκὲς ἐπίσης πρέπει νὰ γραφοῦν μὲ σύνδεσμο ὅν οἱ χαρακτῆρες εἶναι ὁμοσύλλαβοι: κτλ. 20. Ὅν τὸ ψηφιστὸν γράφει κάτω ἀπὸ κατιόν χαρακτήρα, μπαίνει ὀλίγον στὴ μέση γιὰ "στήριγμα": 21. Ἡ ἑξῆς θέσις συνήθως γράφει μὲ ψηφιστόν: Ὁ Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ ὅμως, ἔγραφε αὐτὴν τὴν θέσι μὲ ἀντικένωμα: Καὶ γενικά, ὁ Χουρμούζιος προτιμοῦσε τὸ ὀλίγον μὲ ἀντικένωμα, ἐνῷ ὁ Γρηγόριος ὁ Πρωτοψάλτης καὶ ἄλλοι προτιμοῦσαν τὰ κεντήμα πάνω ἀπὸ τὸ ὀλίγον. Ἔγραφε: κτλ. ἀντὶ τοῦ: ἀντὶ τοῦ: ἀντὶ τοῦ: ἀντὶ τοῦ: ἀντὶ τοῦ: ἀντὶ τοῦ: - 8 -

9 Κανόνες γιὰ τὰ Κεντήμα 22. Τὰ κεντήμα ποτὲ δὲν ἔχουν δική τους συλλαβὴ (ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περίπτωσι τῶν κρατημάτων) καὶ ποτὲ δὲν βρίσκονι στὴν θέσι. 23. Ὅν τὰ κεντήμα τίθενι κάτω ἀπὸ τὸ ὀλίγον, αὐτὴ ἡ συμπλοκὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχῃ ἴδια συλλαβή (ἀφοῦ σ αὐτὴν τὴν συμπλοκὴ ἐκτελοῦνι πρῶ τὰ κεντήμα καὶ ἀφοῦ τὰ κεντήμα ποτὲ δὲν ἔχουν ἴδια συλλαβή). 24. Τὰ κεντήμα δὲν μποροῦν νὰ γραφοῦν πρὶν ἀπὸ τὸ συνεχὲς ἐλαφρὸν ἢ τὴν ἔγγοργη ὑπορροή. Γι αὐτὸ τὸ λόγο, κεντήμα πάνω ἀπὸ τὸ ὀλίγον δὲν μποροῦν νὰ γραφοῦν πρὶν ἀπὸ τὸ συνεχὲς ἐλαφρὸν ἢ τὴν ἔγγοργη ὑπορροή. Σὲ τέτοια περίπτωσι, ἀντικαθίσνι τὰ κεντήμα ἀπὸ τὸ ὀλίγον μὲ ψηφιστόν. 25. Ἔγγοργα κεντήμα πρέπει νὰ γραφοῦν ὡς ἔγγοργο ὀλίγον ὅν ἀκολουθῇ πεστή. (Αὐτὸς ὁ κανόνας 25 ἐνδέχει νὰ εἶναι λαθεμένος ἀφοῦ οἱ παλαιοὶ δὲν τὸν τηροῦσαν.) 26. Γιὰ νὰ μὴν γραφοῦν τρία κεντήμα μαζί, τὰ κεντήμα ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσαν ἕνα κέντημα ἀντικαθίσνι ἀπὸ τὸ ὀλίγον: - 9 -

10 27. Ἡ ἀνάβασις μιᾶς φωνῆς μεξὺ δύο ἴσων ἢ μεξὺ ἴσου καὶ ὀλίγου γράφει ὡς κεντήμα. Ὅν ὅμως αὐτὴ ἡ ἀνάβασις εἶναι ἔγγοργη, γράφει ὡς ὀλίγον: 28. Στὰ προηγούμενα παραδείγμα, τὰ κεντήμα δὲν γράφονι μαζὶ μὲ τὸ ἴσον πάνω ἀπὸ ὀλίγον. Τὰ κεντήμα συνήθως γράφονι πάνω ἀπὸ ὀλίγον μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν χαρακτήρας ἢ ἴσον μὲ κλάσμα ἢ ἴσον μὲ ψηφιστόν, ὄχι ὅμως ὀλίγον μὲ ψηφιστόν: 29. Παρομοίως, ὅν ὑπάρχῃ ἡ ὑπερβατὴ ἀνάβασις δύο, τεσσάρων ἢ πέντε φωνῶν τὴν ὁποίαν ἀκολουθοῦν κεντήμα καὶ κατιὼν χαρακτήρας, τὰ κεντήμα γράφονι πάνω ἀπὸ τὸ ὀλίγον: Ἀλλὰ οἱ ὑπερβατὲς ἀναβάσεις τριῶν, ἕξι καὶ περισσοτέρων φωνῶν δὲν μποροῦν νὰ γραφοῦν μὲ κεντήμα πάνω ἀπὸ τὸ ὀλίγον, διότι τὰ κεντήμα θὰ ἦν πολὺ κοντὰ στὸ κέντημά τους, ὁπότε θὰ προκαλοῦσε σύγχυσι. Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο, σὲ τέτοιες περιπτώσεις, τὰ κεντήμα ἀντικαθίσνι ἀπὸ τὸ ὀλίγον. 30. Ἡ ἀνάβασις μιᾶς φωνῆς ὕστερα ἀπὸ ὑπερβατὴ ἀνάβασι τριῶν φωνῶν καὶ πρὶν ἀπὸ ἴσον ποὺ τονίζει γράφει ὡς κεντήμα καὶ ὄχι ὡς ὀλίγον. 31. Ἔγγοργα κεντήμα πρέπει νὰ τεθοῦν πάνω ἀπὸ ἕνα ὀλίγον ὅν προηγεῖι ἴσον

11 32. Μιὰ ἁπλῆ πρέπει νὰ γραφῇ δεξιὰ ἀπὸ τὸ γοργὸν στὶς ἑξῆς θέσεις: 33. Τὰ κεντήμα δὲν τίθενι πάνω ἀπὸ τὸ ὀλίγον ὅν βρίσκονι στὴν ἄρσι ἐνὸς διγόργου ἢ τριγόργου, ἔστω καὶ ἂν ἀκολουθῇ κατιὼν χαρακτήρας. κτλ. 34. Ὁ ἔγγοργος χαρακτήρας δὲν μπορεῖ οὔτε νὰ προηγῆι οὔτε νὰ ἀκολουθῆι ἀπὸ κεντήμα. δο ξα 35. Κατὰ τοὺς νεωτέρους, ὅν ἡ διάρκεια τῶν κεντημάτων χρειάζει νὰ ἐπεκθῇ, ἀκολουθοῦνι ἀπὸ τὸ ἴσον καὶ συνδέονι μὲ τὸ ὑφέν. δο ξα 36. Ὅν τὰ κεντήμα γράφονι πάνω ἀπὸ τὸ ὀλίγον τὸ ὁποῖον βρίσκει πάνω ἀπὸ τὸ ψηφιστόν, ἡ ἐνέργεια τοῦ ψηφιστοῦ ἰσχύει γιὰ τὰ κεντήμα. Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο, αὐτὴ ἡ συμπλοκὴ χαρακτήρων δὲν μπορεῖ νὰ ἀκολουθῆι ἀπὸ μόνο ἕναν κατιόν χαρακτήρα ἢ ἀπὸ ἕναν ἄχρονο χαρακτήρα (π.χ. βαρεῖα, ἀντικένωμα, κτλ.) ἀφοῦ τὸ ψηφιστὸν δὲν μπορεῖ νὰ γράφει πρὶν ἀπὸ μόνο ἕναν κατιόν χαρακτήρα ἢ πρὶν ἀπὸ ἕναν ἄχρονο χαρακτήρα. 37. Ὅν τὸ μέλος ἔχει μιὰ συνεχῆ ἀνάβασι, γράφει μὲ ὀλίγα καὶ κεντήμα ἐναλλάξ. Τὰ κεντήμα πρέπει νὰ γραφοῦν κάτω ἀπὸ τὰ ὀλίγα καὶ ὄχι ἀπὸ πάνω

12 38. Ὅν ὅμως ὁ πρῶτος κατιὼν χαρακτήρας μετὰ ἀπὸ πολλοὺς ἀνιόνς χαρακτῆρες εἶναι ἰσόχρονος μὲ αὐτούς, τὰ πρῶ κεντήμα δὲν γράφονι κάτω ἀπὸ τὸ ὀλίγον, τὰ δὲ τελευῖα κεντήμα τίθενι πάνω ἀπὸ τὸ ὀλίγον μὲ ψηφιστὸν ἀπὸ κάτω. Τὸ ἑξῆς παράδειγμα εἶναι ἐπίσης σωστό: 39. Ὅν ὅμως ὑπάρχουν ζεύγη ἀπὸ ἀνιόνς χαρακτῆρες, μὲ μιὰ συλλαβὴ γιὰ κάθε ζεύγος, τὰ κεντήμα δὲν γράφονι πάνω ἀπὸ τὰ ὀλίγα. * 40. Τὰ κεντήμα δὲν γράφονι ποτὲ μετὰ ἀπὸ ἔγγοργη ἀπόστροφο (λόγῳ τοῦ κανόνα 34). 41. Ὅν τὰ κεντήμα βρίσκονι κάτω ἀπὸ τὸ ὀλίγον, ὅποιοσδήποτε ἄχρονος χαρακτήρας ἐπηρεάζει τὸ ὀλιγον καὶ ὄχι τὰ κεντήμα. * Ἂν καὶ ὁ Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ τηροῦσε αὐτὸν τὸν κανόνα, ὁ Γρηγόριος ὁ Πρωτοψάλτης καὶ ὁ Θεόδωρος ὁ Φωκαεὺς δὲν τὸν τηροῦσαν. Δηλαδή, σὲ αὐτὸ τὸ παράδειγμα, θὰ ἔγραφαν καὶ τὰ δύο κεντήμα πάνω ἀπὸ τὰ ὀλίγα. ( )

13 Κανόνες γιὰ τὸ Κλάσμα 42. Τὸ κλάσμα πρέπει νὰ τοποθετηθῇ στὶς κάτωθι συμπλοκὲς χαρακτήρων ὡς ἑξῆς: 43. Τὸ κλάσμα μπορεῖ νὰ τοποθετηθῇ εἴτε ἀπὸ πάνω εἴτε ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὴν ὑπερβατὴ ἀνάβασι τριῶν καὶ πέντε φωνῶν, ἀλλὰ ὅν ὑπάρχῃ ὁμαλὸν κάτω ἀπὸ τὸ ὀλίγον, τὸ κλάσμα πρέπει νὰ τοποθετηθῇ πάνω ἀπὸ τὸ ὀλίγον.τὰ ἑξῆς παραδείγμα εἶναι σωστά: 44. Ὅν ἡ πεστὴ γράφει μὲ κλάσμα τὸ κλάσμα πάντοτε τοποθετεῖι ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὴν πεστῆ. 45. Ἡ ἁπλῆ χρησιμοποιεῖι ἀντὶ τοῦ κλάσματος στὶς ἑξῆς περιπτώσεις: κτλ. 46. Ἐπίσης ἡ ἁπλῆ γράφει ἀντὶ τοῦ κλάσματος ὅν ἀκολουθῇ βαρεῖα: ἀλλὰ 47. Ὅν ἕνα δίχρονο ἴσον (ἢ ὀλίγον) συνοδεύει ἀπὸ ἔγγοργη ἀπόστροφο, τὸ ἴσον γράφει μὲ κλάσμα ὅν ἡ ἀπόστροφος εἶναι ἑτεροσύλλαβη. Ἀλλοιῶς, τὸ ἴσον γράφει μὲ ἁπλῆ καὶ ἀντικένωμα. 48. Τὸ κλάσμα τίθει πάνω ἀπὸ τὸ ἐλαφρὸν μόνο ὅν δὲν ἔχει ἄχρονο χαρακτήρα (ὅπως τὴν πεστὴ ἢ τὸ ψηφιστόν). 49. Τὸ κλάσμα πάντοτε τίθει πάνω ἀπὸ τὴν ἀπόστροφο. Ἀλλὰ ὅν ἡ ἀπόστροφος ἔχει ψηφιστόν, τότε τὸ κλάσμα μπορῇ νὰ γραφῇ ἢ ἀπὸ πάνω ἢ ἀπὸ κάτω. ἤ

14 Κανόνες γιὰ τὸ Γοργόν 50. Τὸ γοργὸν τίθει πάνω ἀπὸ σύνθετους χαρακτῆρες: κτλ. συνήθως ὅμως τίθει καὶ κάτω ἀπὸ ἁπλοῦς χαρακτῆρες: κτλ. * Ἀλλὰ τὸ γοργὸν πάντοτε τίθει πάνω ἀπὸ τὴν ὑπορροή, καὶ πάνω ἀπὸ τὴν ἀπόστροφο ποὺ ἀκολουθεῖι ἀπὸ ἄλλη ἀπόστροφο ἢ ἀπὸ συνεχὲς ἐλαφρόν. Ἀλλὰ ὅν μιὰ ἔγγοργη ἀπόστροφος ἀκολουθεῖι ἀπὸ ὑπορροή, τὸ γοργὸν γράφει κάτω ἀπὸ τὴν ἀπόστροφο: Τὸ γοργὸν τίθει πάνω ἀπὸ ἁπλοῦς χαρακτῆρες, ὅν ἀκολουθοῦνι ἀπὸ χαρακτήρα ποὺ ἔχει ἀντικένωμα, πεστή ἢ βαρεῖα: 51. Τὸ γοργὸν δὲν μπορεῖ νὰ τεθῇ σὲ πεστὴ ἢ σὲ ὀλίγον ποὺ ἔχει ψηφιστόν. Ὁπότε κανένα ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα δὲν μποροῦν νὰ γραφοῦν μὲ γοργόν: 52. Μιὰ ἐξαίρεσις στὸν προηγούμενο κανόνα εἶναι τὸ γοργὸν ποὺ γράφει πάνω ἀπὸ τὸ ὀλίγον ποὺ ἔχει ἀπὸ κάτω κεντήμα καὶ ψηφιστόν: 53. Τὸ γοργὸν μπορεῖ νὰ γραφῇ μαζὶ μὲ τὴ διπλῆ μόνο σὲ ἀπόστροφο, καὶ ὄχι σὲ ἐλαφρὸν ἢ σὲ χαμηλή... Πρέπει νὰ γραφῇ ἔτσι: Πρέπει νὰ γραφῇ ἔτσι: * Τὸ παράδειγμα ἑνὸς ὀλίγου μὲ γοργὸν ἀπὸ πάνω στὸν κανόνα 8 ἀποτελεῖ ἐξαίρεσι αὐτοῦ τοῦ κανόνα. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἐξαίρεσις εὔκολα δικαιολογεῖι μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἐκεῖνο τὸ ὀλίγον ἦν σύνθετος χαρακτήρας τοῦ ὁποίου ἀφαιρέθηκε τὸ ἀντικένωμα

15 Κανόνες γιὰ τὴ Βαρεῖα 54. Δύο συνεχόμενες ὁμοσύλλαβες ἀπόστροφοι συνήθως παίρνουν βαρεῖα, ἀσχέτως ἂν τονίζει ἡ συλλαβή. 55. Παρομοίως, τὸ ἴσον μετὰ τὸ ὁποῖο ἀκολουθεῖ μία ὁμοσύλλαβη ἀπόστροφος πρέπει νὰ πάρῃ βαρεῖα, ἀσχέτως ἂν τονίζει ἡ συλλαβή. Ἡ ἀπόστροφος μπορεῖ νὰ ἔχῃ καὶ ἁπλῆ καὶ γοργόν. 56. Ὅν ὅμως συνεχόμενες ἀπόστροφοι δὲν ἔχουν μία συλλαβὴ γιὰ τὸ κάθε ζευγος ἀποστρόφων, δὲν γράφονι βαρεῖες: 57. Παρομοίως ὅν ἔχουμε παραπάνω ἀπὸ δύο ζεύγη ὁμοσύλλαβων ἀποστρόφων, ἡ βαρεῖα γράφει πρὶν ἀπὸ κάθε ζεῦγος. 58. Ἐπίσης, ζεύγη ἀπὸ ἴσον καὶ ἀπόστροφο παίρνουν βαρεῖες ὅν εἶναι ὁμοσύλλαβα. ἢ ἀλλά: 59. Ἐπίσης, ἡ βαρεῖα τίθει πρὶν ἀπὸ ζεύγη ἀποστρόφων ὅν προηγῆι ἀπὸ ὁμοσύλλαβη πεστή. 60. Ἀλλὰ στὸ προηγούμενο παράδειγμα, ἐὰν ἡ δεύτερη ἀπόστροφος τοῦ ζεύγους εἶναι ἑτεροσύλλαβη, δὲν τίθει βαρεῖα

16 61. Ἐπὶ πλέον, βαρεῖες δὲν τίθενι πρὶν ἀπὸ ζεύγη ἀποστρόφων ὅν μία ἀπόστροφος ἀκολουθεῖ τὰ ζεύγη ἀποστόφων. 62. Ἐπίσης δὲν τίθενι βαρεῖες ὅν οἱ ἀπόστροφοι δὲν ἔχουν μία συλλαβη γιὰ κάθε ζεῦγος ἀπὸ ἀποστρόφους. 63. Ἀλλὰ ὅν ὑπάρχουν πολλὲς ἀπόστροφοι συνεχόμενες, ἡ βαρεῖα πρέπει νὰ τεθῇ πρὶν ἀπὸ τὶς δύο τελευῖες ἀποστρόφους ἐὰν ἔχουν δική τους συλλαβή. 64. Ἡ βαρεῖα δὲν γράφει μετὰ ἀπὸ χαρακτήρα μὲ ψηφιστόν. Ἑπομένως οἱ ἑξῆς συμπλοκές: μποροῦν νὰ τονισθοῦν μὲ ψηφιστὸν κάτω ἀπὸ τὸ ὀλίγον ὅν καὶ οἱ τέσσερεις χαρακτῆρες εἶναι ὁμοσύλλαβοι ἢ ὅν οἱ πρῶτοι δύο χαρακτῆρες συνδέονι μὲ τονισμένη συλλαβή: δο ξα δο ξα δο ξα Ἀλλὰ αὐτὲς οἱ συμπλοκὲς γράφονι μὲ βαρεῖες ὅν οἱ πρῶτοι δύο χαρακτῆρες δὲν συνδέονι μὲ τονισμένη συλλαβὴ καὶ ὅν οἱ δύο ἀπόστροφοι ἔχουν δική τους συλλαβή: Θε ος Θε ος Θε ος Ἔτσι αὐτὴ ἡ συμπλοκὴ ποτὲ δὲν γράφει καὶ μὲ ψηφιστὸν καὶ μὲ βαρεῖα:

17 65. Παρομοίως, ἡ βαρεῖα δὲν γράφει μετὰ ἀπὸ χαρακτήρα μὲ ἀντικένωμα.. Πρέπε νὰ γραφῇ ἔτσι: 66. Ἡ πεστὴ μὲ κλάσμα συνοδεύει μὲ βαρεῖα ὅν ἀκολουθοῦν δύο ὁμοσύλλαβες ἀπόστροφοι. Ὅν ὅμως ἀκολουθοῦν τρεῖς ἀπόστροφοι παραλείπει ἡ βαρεῖα. 67. Ἡ κάτωθι συνηθισμένη θέσις γράφει μὲ βαρεία, ἀκόμα καὶ ὅν ὁ χαρακτήρας μετὰ τὴν βαρεῖα δὲν εἶναι τονισμένη συλλαβή. Θε ος 68. Ὅν ὅμως οἱ χαρακτῆρες στὴ προηγούμενη θέσι συνδέονι μὲ τρεῖς συλλαβές, ἡ βαρεῖα ἀντικαθίσι ἀπὸ πεστή (καὶ ἡ ὑπορροὴ ἀντικαθίσι ἀπὸ τὸ συνεχὲς ἐλαφρόν). ἢ αν θρω πος αν θρω πος 69. Στὰ ἀκόλουθα παραδείγμα μὲ ὁμαλόν, ἡ βαρεῖα πρέπει νὰ γραφῇ πρὶν ἀπὸ τὸν πρῶτο χαρακτήρα. Σημειωτέον ὅτι ὅν ἕνας χαρακτήρας μὲ ὁμαλὸν προηγεῖι ἀπὸ τὴν βαρεῖα, δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀκολουθήσῃ κατιὼν χαρακτήρας. κτλ. Τὰ προηγούμενα παραδείγμα ἰσχύουν καὶ μὲ γοργά: κτλ

18 70. Ἡ βαρεῖα χρησιμοποιεῖι ἐπίσης ὅν τὰ κάτωθι κλάσμα γράφονι ἀναλυτικά: 71. Ἡ βαρεῖα γράφει καὶ πρὶν ἀπὸ χαρακτῆρες ποὺ ἔχουν διπλῆ ἢ τριπλῆ καὶ σύνδεσμο. 72. Παρομοίως, ὅν τὸ ἴσον (ἢ τὸ ὀλίγον) μὲ ἀντικένωμα καὶ ἁπλῆ ( ) χρειάζει νὰ διαρκέσῃ περισσότερο χρόνο, τὸ ἴσον παίρνει βαρεῖα καὶ σύνδεσμο: ἢ: 73. Ἀλλὰ στὰ προηγούμενα παραδείγμα, δὲν χρησιμοποιεῖι οὔτε βαρεῖα οὔτε σύνδεσμος ὅν ὁ κατιὼν χαρακτήρας εἶναι ἑτεροσύλλαβος. 74. Ἡ βαρεῖα δὲν γράφει πρὶν ἀπὸ τὸ ἴσον ποὺ συνοδεύει ἀπὸ συνεχὲς ἐλαφρὸν ἢ πρὶν ἀπὸ ἑτεροσύλλαβο ἴσον. : : : :

19 75. Ὅν ἕνας χαρακτήρας ἔχει ἁπλῆ καὶ ἀντικένωμα, πρέπει νὰ λάβῃ βαρεῖα καὶ πεστὴ ὅν μετὰ ἀπὸ τὴν ἔγγοργη ἀπόστροφο ὑπάρχουν δύο ἀνιόντες χαρακτῆρες (ἢ ἕνα ἴσον καὶ ἕνας ἀνιὼν χαρακτήρας), τῶν ὁποίων ὁ πρῶτος δὲν ἐπηρεάζει ἀπὸ γοργόν. Λόγῳ αὐτοῦ τοῦ κανόνα, τὰ κάτωθι παραδείγμα δὲν μποροῦν νὰ γραφοῦν μὲ πεστὴ (καὶ δὲν παίρνουν βαρεῖα): Ὁ ἴδιος κανόνας ἰσχύει καὶ γιὰ ἀνιόντες χαρακτῆρες: Ἡ ἑξῆς θέσις ἀποτελεῖ ἐξαίρεσι αὐτοῦ τοῦ κανόνα: κτλ. 76. Ὅν ἡ πεστὴ γράφει πάνω ἀπὸ ἀντικένωμα, πρέπει νὰ προηγεῖι βαρεῖα. κτλ

20 Κανόνες γιὰ τὸ Ὁμαλόν 77. Τὸ ὀλίγον μὲ κλάσμα παίρνει ὁμαλὸν μόνο ὅν ἀκολουθῇ ἀπόστροφος μὲ κεντήμα ἢ ἀπόστροφος μὲ κλάσμα. 78. Ὅν τὸ ὀλίγον (ἢ τὸ ἴσον) μὲ κλάσμα ἀκολουθῆι ἀπὸ μόνο μία ἀπόστροφο μὲ κλάσμα, τὸ ὀλίγον γράφει μὲ ὁμαλὸν, ἐκτὸς ἂν δεν χρειαστῇ τραχύτη ἢ τονισμὸ τὸ ὀλίγον. 79. Ὅν ἡ ἀπόστροφος δὲν ἔχῃ κλάσμα, τὸ κλάσμα ἀπὸ τὸ ὀλίγον μπορεῖ νὰ ἀφαιρεθῇ καὶ νὰ ἀντικασθῇ μὲ ἴσον ποὺ συνδέει μὲ τὸ ὀλίγον καὶ μὲ ὁμαλόν. Μπορεῖ νὰ προηγῆι βαρεῖα. ἤ: 80. Τὸ ὀλίγον μὲ ὁμαλὸν μπορεῖ νὰ ἀκολουθῆι καὶ ἀπὸ μόνο μία ἀπόστροφο χωρὶς κλάσμα. 81. Ὅν ἕνα δίχρονο ὀλίγον ἀκολουθῆι ἀπὸ μόνο μία ἀπόστροφο μὲ κλάσμα ἢ διπλῆ πρὶν ἀπὸ μία μαρτυρία (δηλ. σὲ ἐντελῆ ἢ μερικὴ κατάληξι), τὸ ὀλίγον γράφει μὲ ὁμαλόν, ἔστω καὶ ἂν ἐκείνη ἡ συλλαβὴ δὲν τονίζει. 82. Ὅν δὲν γίνει κατάληξις μετὰ τὴν ἀπόστροφο, τὸ ὁμαλὸν ἀντικαθίσι ἀπὸ ψηφιστόν

21 83. Ἡ δίχρονη πεστὴ δὲν μπορεῖ νὰ γραφῇ πρὶν ἀπὸ μόνο ἕνα κατιόν χαρακτήρα. Σὲ τέτοια περίπτωσι, ἀντικαθίσι ἡ πεστὴ ἀπὸ ὀλίγον μὲ βαρεῖα καὶ ὁμαλὸν μὲ ἴσον.. Πρέπει νὰ γραφῇ ὡς ἑξῆς: αν θρω πος αν θρω πος ἢ ὡς ἑξῆς: αν θρω πος

22 Κανόνες γιὰ τὴν Ὑπορροὴ καὶ τὸ Συνεχὲς Ἐλαφρόν 84. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἔγγοργης ὑπορροῆς ἢ τοῦ συνεχοῦς ἐλαφροῦ ἢ δύο ἀποστρόφων ἐξαρτᾶι ἀπὸ τὶς συλλαβές: 85. Ἡ ὑπορροὴ τίθει πάνω σὲ ὀλίγον ὅν ἀκολουθῃ ἴσον (αὐτὸ συμβαίνω σπανίως), εκτὸς ἂν συνδέει μὲ τὸ ἴσον μὲ σύνδεσμο. 86. Ὅν κεντήμα ἀκολουθοῦν τὴν ὑπορροή, τίθενι πάνω ἀπὸ ὀλίγον ὅν ἀκολουθῇ κατιὼν χαρακτήρας ἢ ἴσον. 87. Ὅν ἕνας ἀνιὼν χαρακτήρας χωρὶς κλάσμα ἀκολουθῆι ἀπὸ ἔγγοργη ὑπορροὴ ἢ ἀπὸ συνεχὲς ἐλαφρόν, ὁ ἀνιὼν χαρακτήρας πρεπει νὰ εἶναι ὀλίγον μὲ ψηφιστὸν ἢ πεστή, ἀσχέτως ἂν τονίζει ἐκείνη ἡ συλλαβή, καὶ ἀσχέτως ἂν εἶναι στὴν ἄρσι ἢ στὴν θέσι. 88. Τὸ ψηφιστὸν ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ τεθῇ στὴν ἑξῆς θέσι: 89. Ἐπίσης, ἡ πεστὴ χρησιμοποιεῖι ἀντὶ ὀλίγου σὲ δίχρονο χαρακτήρα πρὶν ἀπὸ τὴν ὑπορροή. Ἀλλὰ ὅν ἡ ὑπορροὴ ἀκολουθῆι ἀπὸ κατιόν χαρακτήρα, ἡ πεστὴ ἀντικαθίσι ἀπὸ ὀλίγον μὲ ψηφιστόν

23 90. Παρομοίως, τῆς ὑπορροῆς μὲ δίγοργον μετὰ τὴν ὁποίαν ἀκολουθεῖ ἀπόστροφος δὲν μπορεῖ νὰ προηγῆι πεστή. Ἀντὶ αὐτοῦ χρησιμοποιεῖι ὀλίγον μὲ ψηφιστόν. 91. Ἕνας χαρακτήρας μὲ κλάσμα μετὰ τὸν ὁποῖον ἀκολουθεῖ συνεχὲς ἐλαφρὸν πρέπει νὰ γραφῇ μὲ πεστή: 92. Ὁ ἀνιὼν χαρακτήρας ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν ὑπορροὴ μὲ δίγοργον γράφει ὡς ὀλίγον, ἐκτὸς ἂν ἀκολουθῆι ἀπὸ δίχρονο χαρακτήρα, ὁπότε γράφει ὡς κεντήμα. 93. Ἡ φθορὰ τίθει πάνω ἀπὸ τὴν ὑπορροὴ ὅν ἰσχύῃ γιὰ τὴν πρώτη ἀπόστροφο τῆς ὑπορροῆς ( ), ἐνῷ τίθει κάτω ἀπὸ τὴν ὑπορροὴ ὅν ἰσχύῃ γιὰ τὴ δεύτερη ἀπόστροφο ( ). 94. Ἡ ἔγγοργη ὑπορροὴ συνήθως ἀκολουθῆι ἀπὸ κεντήμα καὶ ὄχι ὀλίγον. 95. Ἀλλὰ τὸ ὀλίγον γράφει ἀντὶ τὰ κεντήμα μετὰ ἀπὸ ἔγγοργη ὑπορροὴ ὅν ὁ χαρακτήρας μετὰ τὴν ὑπορροὴ εἶναι δίχρονος ἢ τρίχρονος ἢ ὅν ἔχῃ ἄχρονο χαρακτήρα (ὅπως τὸ ἀντικένωμα) ἢ ὅν ὑπάρχῃ ἴσον μετὰ τὸν χαρακτήρα ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν ὑπορροή. 96. Τὸ ψηφιστὸν δὲν μπορεῖ νὰ τεθῇ κάτω ἀπὸ τὸ ἴσον ὅν ἀκολουθῇ ὑπορροὴ ἢ συνεχὲς ἐλαφρὸν ἐκτὸς ἂν τὸ ἴσον ἔχῃ τονισμένη συλλαβή:

24 97. Ἀλλὰ ἡ πεστὴ καὶ τὸ ψηφιστὸν μποροῦν νὰ γράφονι ὡς ἑξῆς μὲ τὴν ὑπορροή: 98. Ὅν ἕνας ἀνιὼν χαρακτήρας βρίσκει πρὶν ἀπὸ ὑπορροὴ μὲ δίγοργον, πρέπει νὰ γραφῇ ὡς πεστὴ ἢ ὡς ὀλίγον μὲ βαρεῖα, ἐκτὸς ἂν ἡ ὑπορροὴ ἀκολουθῆι ἀπὸ ἀπόστροφο, ὁπότε ὁ ἀνιὼν χαρακτήρας γράφει μὲ ψηφιστόν (βλέπε κανόνα 90). ἐπίσης καὶ 99. Ὅν ἡ ὑπορροὴ ἢ τὸ συνεχὲς ἐλαφρὸν προηγῆι ἀπὸ δίχρονο χαρακτήρα καὶ ἀκολουθῆι ἀπὸ κατιόν χαρακτήρα, ὁ δίχρονος χαρακτήρας δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι πεστή, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ἔχῃ ψηφιστόν Ἡ ὑπορροὴ ποτὲ δὲν ἔχει ἴδια συλλαβή, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κρατήμα. e rre rem 101. Ἡ ἀπόστροφος μετὰ τὴν ὁποίαν ἀκολουθεῖ ὑπορροὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχῃ μπροστά της πεστή, ἐκτὸς ἂν ἡ πεστὴ ἔχει κλάσμα. * 102. Ὅν ἡ ὑπορροὴ μὲ ἁπλῆ συνοδεύει ἀπὸ ἔγγοργη ὁμοσύλλαβη ἀπόστροφο, τὸ ἀντικένωμα πρέπει νὰ τεθῇ κάτω ἀπὸ τὴν ὑπορροή. Ὅν ὅμως σὲ παρόμοια περίπτωσι ὑπάρχῃ διπλὴ ἢ τριπλὴ κάτω ἀπὸ τὴν ὑπορροή, ἀντὶ τοῦ ἀντικενώματος τίθει σύνδεσμος. κτλ. * Ὁ Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ ὅμως, συχνὰ ἔγραφε αὐτὴ τὴ θέσι μὲ μονόχρονη πεστή

25 103. Ἴσον ἢ ἀπόστροφος μὲ κλάσμα ἀκολουθούμενα ἀπὸ ἔγγοργη ὑπορροὴ παίρνουν μπροστά τους βαρεῖα στὴν περίπτωσι τῆς ἑξῆς καληκτικῆς γραμμῆς: 104. Ἡ βαρεῖα δὲν τίθει πρὶν ἀπὸ μονόχρονη ἀπόστροφο ποὺ συνοδεύει ἀπὸ ὑπορροή. Ἡ μοναδικὴ ἐξαίρεσις αὐτοῦ τοῦ κανόνα εἶναι ἡ ἑξῆς θέσις τῆς παπαδικῆς: Καὶ ὅμως, οἱ ἑξῆς παρόμοιες θέσεις δὲν γράφονι μὲ βαρεῖα πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπόστροφο: 105. Δύο κατιόντες ὁμοσύλλαβοι χαρακτῆρες ποὺ ἐκτελοῦνι γρήγορα (εἴτε λόγῳ τῆς παρουσίας διγόργου εἴτε λόγῳ τῆς γρήγορης χρονικῆς ἀγωγῆς) δὲν γράφονι ὡς δύο ἀπόστροφοι ἀλλὰ ὡς ὑπορροή Ἡ διάρκεια τῆς ὑπορροῆς ἐπεκτείνει μὲ τὴν ἁπλῆ, τὴν διπλῆ, ἢ τὴν τριπλῆ. Ἡ ὑπορροὴ γράφει μὲ κλάσμα μόνο ὅν ἔχῃ καὶ πεστὴ ἢ ψηφιστόν

26 Ἕνας ποὺ μαθαίνει τὴν ὀρθογραφία τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς ὀφείλει νὰ ἔχῃ ὑπ ὄψιν του ὅτι μερικὰ βιβλία Βυζαντινῆς μουσικης ἔχουν ὀρθογραφικὰ λάθη. Γιὰ παράδειγμα, ἀναφέρονι οἱ ἑξῆς ἐκδόσεις μὲ λάθη: Βιβλία μὲ ἐλάχιστο σεβασμὸ πρὸς τοὺς κανόνες ὀρθογραφίας: Ἱερὰ Ὑμνῳδία, Ἰωάννου Σακελλαρίδη, Ἀθῆναι, 1914 (καὶ Brookline, 1956). Βιβλία μὲ πολλὰ ὀρθογραφικὰ λάθη: Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς, Πεντηκοστάριον, Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ, 1884, (http://tinyurl.com/dy9lvm) (http://tinyurl.com/r2pw9t) Βιβλία μὲ μερικὰ ὀρθογραφικὰ λάθη: Μουσικὸς Πανδέκτης, ἔκδοσις Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ», Ἀθῆναι, 8 Τόμοι. Νέα Μουσικὴ Συλλογή, Νέα Μουσικὴ Κυψέλη, Ἀθανασίου Καραμάνη, Θεσσαλονίκη, 8 Τόμοι, Βιβλία μὲ λίγα ὀρθογραφικὰ λάθη: Μουσικὸν Τριῴδιον, Θρασυβούλου Σνίτσα, Ἀθῆναι, Μουσικὸς Θησαυρὸς τῆς Λειτουργίας, Νεκρίου Μοναχοῦ, Ἅγιον Ὄρος, 1931, 2 Τόμοι. Ἀνασσιματάριον, ἔκδοσις Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ», Ἀθῆναι, Τὰ πιὸ ἔγκυρα βιβλία μὲ τέλεια ὀρθογραφία εἶναι ἐκεῖνα ποὺ περιέχουν αὐτούσια κείμενα ποὺ ἔγραψαν οἱ Τρεῖς Διδάσκαλοι καὶ οἱ ἄμεσοι μαθητές τους. Ὡς παράδειγμα, παραθέτουμε τὸν ἑξῆς μικρὸ κατάλογο. Αὐτὰ τὰ βιβλία ἔχουν ἐπανεκδοθεῖ πρόσφα καὶ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ κατεβάσῃ δωρεὰν ἀπὸ τὸ ἴντερνετ. Ὑπάρχουν πληροφορίες ποῦ βρίσκονι στό: Νέον Ἀνασσιματάριον, Πέτρου Ἐφεσίου, (http://tinyurl.com/ywgwlc) Ταμεῖον Ἀνθολογίας, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Εἱρμολόγιον τῶν Καβασιῶν Πέτρου Πελοποννησίου καὶ Πέτρου Βυζαντίου, Συλλογὴ Ἰδιομέλων καὶ Ἀπολυτικίων, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ἀνασσιματάριον Νέον, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, (http://tinyurl.com/c88thn) Εἱρμολόγιον Καλοφωνικόν, διορθωθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, (http://tinyurl.com/cup7h7) Μουσικὴ Πανδέκτη (ὄχι Μουσικὸς Πανδέκτης), Ἰωάννου Λαμπαδαρίου καὶ Στεφάνου Αʹ Δομεστίκου, 4 Τόμοι, (ἡ "παπαδική" τοῦ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου) (http://tinyurl.com/cmkswf) (http://tinyurl.com/dj9hlz) (http://tinyurl.com/coeoov)

27 Αὐτὴ ἡ συλλογὴ κανόνων ὀρθογραφίας μαζεύτηκε ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο Ἐφραίμ, καὶ βρίσκει στὸ ἴντερνετ στὰ ἀγγλικὰ στὸ: καὶ στὰ ἑλληνικὰ στό: Ἐὰν παρατηρήσετε κανένα λάθος ἢ ἔχετε κάτι νὰ προσθέσετε, σᾶς παρακαλοῦμε νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζί μας στὸ ἑξῆς Οἱ χαρακτῆρες βυζαντινης μουσικῆς γράφτηκαν μὲ τὴ δική μας γραμματοσειρὰ ποὺ μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε δωρεὰν ἀπὸ τὴν ἱστοσέλιδά μας στό: * * * Ὅλοι αὐτοὶ οἱ κανόνες ὀρθογραφίας (ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς κανόνες 2ε, 6, 12, 13, 19, 43, 44, 50, 51, 64, 68, 75, 104, καὶ 105, τοὺς ὁποίους συμπεράναμε ἀπὸ προσωπικὲς παρατηρήσεις) συλλέχθηκαν ἀπὸ τὰ ἑξῆς βιβλία: Ἀνατολικιώτου, Διονυσίου Μπιλάλη, Ὁ Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ καὶ ἡ Συμβολή του εἰς τὴν Μουσικὴν Μερρύθμησιν τοῦ 1814, Ἀθήνα, Κηλτζανίδου, Παναγιώτου, Μεθοδικὴ Διδασκαλία τῆς καθ ἡμᾶς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, Κωνσντινούπολις, Κυριαζίδου, Ἀγαθαγγέλου, Αἱ Δύο Μέλισσαι, Τόμος Βʹ, Κωνσντινούπολις, Οἰκονόμου, Χαραλάμπους, Βυζαντινῆς Μουσικῆς Χορδή - Θεωρητικόν, Ἐν Ἱερᾷ Μητροπόλει Πάφου-Κύπρου, Πανᾶ, Κωνσντίνου Ι., Θεωρία, Μέθοδος καὶ Ὀρθογραφία τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Ἀθῆναι, ἔκδοσις πρώτη, Παναγιωτοπούλου, Δημητρίου, Θεωρία καὶ Πρᾶξις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι, ἔκδοσις τετάρτη, Παπαρούνη, Βασιλείου Κ., Ἡ Θεία καὶ Ἱερὰ Λειτουργία, (Μέρος Γʹ) Ἀθῆναι, Φωκαέως, Θεοδώρου Παπαπαράσχου, Κρηπὶς τοῦ Θεωρητικοῦ καὶ Πρακτικοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Κωνσντινούπολις, (http://tinyurl.com/2b5pkj) Χατζηθεοδώρου, Γεωργίου, Θεωρητικὸν Βυζαντινῆς Μουσικῆς - Μέρος Δεύτερον, Ἐκδόσεις Πολυχρονάκη, Κρήτη, Ψάχου, Σπύρου Χ., Ἡ Θεωρία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὴν Πράξη, Ἀθήνα, Βʹ ἔκδοσις, (http://tinyurl.com/ygwzu6c) Τελευία ἀλλαγή: 13 Ἰανουαρίου 2012

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents 100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης 100 Byzantine Music Books Περιεχομενα Contents Ἀναστασιματάρια Ἀναστασιματάριον Πέτρου Ἐφεσίου 1820 Τὸ πρῶτο τυπωμένο βιβλίο Βυζαντινῆς μουσικῆς. Διατηρεῖ ται καὶ ἡ ὀξεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 Ποικιλία τέρπουσα ἡ μελοποιία στὴν Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 ὑπὸ Κωνσταντίνου Τερζοπούλου Ἀμφιθέατρο Νέου Κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Byzantine Music Books in Greek and English Béâëéa Bõæaíôéíçò Mïõóéêçó óôa Åëëçíéêa êaé Aããëéêa

Byzantine Music Books in Greek and English Béâëéa Bõæaíôéíçò Mïõóéêçó óôa Åëëçíéêa êaé Aããëéêa Byzantine Music Books in Greek and English Béâëéa Bõæaíôéíçò Mïõóéêçó óôa Åëëçíéêa êaé Aããëéêa Contents: I. Music Books in Greek... 1 II. Books about Byzantine Music (in Greek)... 36 III. Books about Byzantine

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Χρόνος καὶ ὁ Ρυθμός στὴν Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική

Ὁ Χρόνος καὶ ὁ Ρυθμός στὴν Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική 1 of 19 6/11/2006 3:38 µµ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Θεωρητικές Σημειώσεις Ὁ Χρόνος καὶ ὁ Ρυθμός στὴν Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική τοῦ Παναγιώτη Δ. Παπαδημητρίου π ρ ό χ ε ι ρ η ἔ κ δ ο σ η, 0. 7 1. 2. 3. 4.

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Διοργάνωση Σχολείον Ψαλτικής Yπό τη αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ International Conference ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ of Musicology 1814-2014: 1814-2014: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 200 YEARS FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς

Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ἀντίστασις στὴν βαρβαρότητα!... (α ) Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα. Μὲ τὸν ἀνωτέρω τίτλο, ἡ Γενικὴ Γραμματεία Ἰσότητας τῶν Φύλων τοῦ Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Οἱ παλιοὶ φίλοι τὰ λεγαν, ὅπως κάθε βράδυ σχεδὸν ἀπ τὰ φοιτητικά τους χρόνια, καὶ τώρα στὴ σύνταξη, δὲν ἄλλαξαν τὶς συνήθειές τους, ἀλλὰ τὶς τελευταῖες μέρες ἦταν πιὸ ἀνήσυχοι πολλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Πασαπνοάρια τοῦ Ὄρθρου ὡς καλοφωνικὲς συνθέσεις σκέψεις ποὺ γεννιοῦνται γιὰ τὴν σκοπιμότητα τοῦ καλοφωνικοῦ μέλους γενικότερα.

Τὰ Πασαπνοάρια τοῦ Ὄρθρου ὡς καλοφωνικὲς συνθέσεις σκέψεις ποὺ γεννιοῦνται γιὰ τὴν σκοπιμότητα τοῦ καλοφωνικοῦ μέλους γενικότερα. ΤὰΠασαπνοάριατοῦὌρθρουὡςκαλοφωνικὲςσυνθέσεις σκέψειςποὺγεννιοῦνταιγιὰτὴνσκοπιμότητατοῦκαλοφωνικοῦ μέλουςγενικότερα. ΓρηγόριοςΓ.Ἀναστασίου «Ὁ μονοφωνάρης [ἦχος] πλ. β Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον στίχος,

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ Τὴ δύναμη ποὺ ἔχει ἡ μουσικὴ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα