Αξιολόγηση & αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυµούν οι δήµοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση & αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυµούν οι δήµοι"

Transcript

1 d i ` [ g a KΩΔIKOΣ 609 "Διαφωνώ μαζί σου Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου" BOΛTAIPOΣ Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Αριθ φύλλου 44 Τιμή φύλ : 0,5 Αποτελέσματα αξιολόγησης ης προκήρυξης Leader στο Νομό Κοζάνης Σελίδα 4 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ l x ~ ì w t 9 Αξιολόγηση & αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυµούν οι δήµοι Έναρξη για το ο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ Κοζάνης! 5,6 και 7 Σεπτέμβρη με συναυλίες, σεμινάρια και jam session l x ~ ì w t 9 Η αποπολιτικοποίηση των δημοτικών εκλογών i Ü t R É Ç z ñ w ë É É x á Ö x v t R É ñ Ü z à Ç É ê z R ~ z É Ç à Ç É ì t î Ü z } á u ë É z Ö z x Å x Ü ê y x Ü z t ~ ~ t v í Ü Ç á Ü É î R Ç á x } ~ Ç v í Ñ w z ê É â ã } t w z Ç Ü } ñ Ö á u Ç ï ~ ã x î ä x Ü ã w z Ç Ü } ñ x } ~ Ç v ñ Ü Ç á â É î Ç á t x R Ö í ã Ñ Ü î Ü x Ö Ü x ~ ë â z Ü z Ñ g ë t Ñ ^ z Ç } É t Ü ì t Ñ t R ë w w t Ü Ç á Ñ Ö â x w t Ö Ç ï Ñ t á Ü Ç ï Ñ Ö Ü z R É î { x Ö z t t Ü x Ü ã R Ö { x ì Ü Ç à t î x Ç Ü z Ñ p É á Ö í Ñ [ á v í Ñ j É Ç Ö à ê Ü ã Ñ z S d T x R t í ~ { x Ö Ü Ç { ë t x x î Ü x É z } t î R ã Ñ t R Ç w x } ï x Ü t t R î Ü Ñ w z ~ ñ Ö x Ñ Ü Ç á t É î w Ç á á R Ç á É v Ç ï t Ö à t ~ ë Ö Ü x É z R ~ z É Ç à î É z Ö z R É ê v t Ü S x ì t Ö } ë ä x Ñ Ü Ç á R É ã { á R Ç á É v Ç ï T t Ñ ~ ë x Ç ] ê z Ñ f â x ~ ê } z Ñ t t R Ç Ö á w x { x ì z x } ~ Ç v í Ü Ç á w z ê É â Ç á t R î Ü z x } ~ Ç v í Ü ã w z Ç Ü } ñ Ö á u Ç ï ~ ã i w x ï Ü x É Ç { t x } ~ ë v Ç Ü t Ü z R É ñ Ü z d á É t } í x t R ~ í t t ~ Ç v } í t R î x t ì t ~ ì Ö Ü t b t ä z à ì y Ç á x w z ~ t w í î R Ç Ç { x ã É Ç ï x } t Ü t ~ ~ z ~ î Ü x É Ç v t w í t É â Ç } t z x } ~ Ç v í Ü Ç á { t w ë R x Ü t t R î Ü Ç á Ñ Ö â ï Ç Ü x Ñ } t î x Ñ Z t ~ ~ ê v t R É ñ Ü z à Ç É ê { t t Ñ x R Ü É ë R x Ü t t x R ~ ë v Ç á x } t x } x ì Ç á Ñ Ü Ç á Ñ Ç R Ç ì Ç á Ñ { x ã É Ç ï x } t Ü t ~ ~ z ~ î Ü x É Ç á Ñ v t Ü Ç w z Ç Ü } î Ö á u Ç ï ~ Ç t x Å t É Ü í Ü ã Ñ Ü z Ñ } Ç t Ü } í Ñ Ö Ü í É Å z Ñ x Ü z Ç R Ç ì t x Ü ë â Ç á Ö Ü Ñ Συνέχεια στην Συνάντηση της ΚΕΔΕ με Χρ Σταϊκούρα και Γ Μιχελάκη για τους προϋπολογισμούς των δήμων Σελίδα 5 Κλήρωση Α Ομίλου στην Β Κατηγορία της ΕΠΣ Κοζάνης l x ~ ì w t Την ΠΕ Κοζάνης θα διασχίσει η ποδηλατοδρομία αγάπης με Κύπριους ποδηλάτες Σελίδα 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΚΟΖΑΝΗΣ για το Σχολικό έτος 04 Σελίδα 8 ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ \ _ g c ` _ e i n i l i k i o i l d _ g m k c d a j e [ m _ c [ ^ _ p _ m [ c l m i c [ m k _ c i ] k _ \ _ g r g d [ b _ m k c m a d [ c j [ k [ l d _ n a [ j i m c l 000 j f _ r l 00 f f

2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ f x Ü ê Ü z t É R t v í Ü z Ñ t R Ü Ç j ~ Ç ï Ü ã t ë v x u t Ö ì ~ Ö Ö t Ü Ç á [ w z i Ç t Ö Ü î Ñ v t ~ ~ } î Ñ x } w Ç Ü } î Ñ Ç ì } Ç Ñ m z É Ç í â t É t } Ü z É ì y x ^ x R t É ë â x t ë Ö x Ñ _ } à É ê y Ç á x É ã Ü Ö î e t Ü É x ï Ç Ü t Ö Ü z t É â t î Ü z Ü t _ ì t ~ x R Ü í j Ç ~ ï Ü z Ö Ü Ç Ö } Ç Ü ê w p t å w x á Ü } î v á t } x ì Ç á Ç î t Ü Ç Ñ k t w Ç à ã } î Ñ Ö Ü t { î Ñ Ü z Ñ R É ã Ü x ï Ç á Ö t Ñ 5 l } ë ~ Ç Ñ Ü Ç á g [ m i i w z v x ì Ü x ~ } ê Ö Ü Ç { ê t Ü Ç n R Ç Ç x ì } t Ü z w t É } í x î â ~ z Ö z ^ t â x É ì y x Ü t R Ç ~ ~ ê â É í t Ü t m Ç R } î x R ì É É z t a Ö Ç Ç ì t z R Ç ~ Ü } í x ~ x á { x É ì t j Ç ~ ï v ã Ö Ü î Ñ Ç S ~ ì { Ç Ñ T Ü Ç á i Ç t Ö Ü í ~ x ã à î É Ç Ñ Ö Ü Ç j t É ì Ö i Ç t Ö ï à ã t 9 f R t ì x Ö R ì Ü t Ñ } á t Ü Ö Ü ê t Ü ì Ö Ü É d ã R z ~ ê Ü x Ñ ^ ê Ö z Ç Ñ [ v v ~ Ç Ñ Ö } z Ç { ë Ü z Ñ 0 f x v ê ~ z z w t Ü z Ü } í Ü Ç á Ñ t Å ì t f ê É } t t á Ü Ç } í Ü ã l á Ö Ü t ~ Ü ë Ñ Ç ì x Ñ Ü Ç á Ñ d ë Ü Ö Ü Ç t R î u t É Ç f z Ü ë É t Ü Ç á [ Ö } ~ z R Ç ï j î ~ z Ü z Ñ m Ç á É } ì t Ñ [ É { É Ç _ ì t R Ç ~ ~ ë Ñ Ü ã t t { á ê Ö x ã i Ç t Ö ï à ã t j t Ö ì v ã Ö Ü z k Ç á ê t [ á Ü Ç ì R Ç á x à t ì y Ç Ü t x î ~ t Ü Ç á Ñ Ü t ë ~ z ΚΑΘΕΤΑ ^ x x ì t } Ç ê Ö R ì Ü t m t t Ö z ë t Ö á z { ì y Ç Ü t a Ö ï Ö Ü t Ö í Ü Ç á w x x ì t R t Ü Ç ï z ì w t j Ç ~ ï Ü Ç t { x } Ü } î ë Ü t ~ ~ Ç m z Ñ Ö á v } ì z Ö z Ñ t á Ü ê t t à ë É Ç Ü t d Ç í Ç Ç t Ö ì t Ü Ç á ~ x á } Ç Ö ì w z É Ç á l ï w x Ö Ç Ñ R Ç á á R í É Å x } t Ö Ü É t Ü ã Ü } î Ñ c w Ç Ü É Ç R ì t R t É t Å x ê [ v á R Ü t } í { x î Ü z Ü t 5 d t R î Ü Ñ w ï Ç R ~ x á É ë Ñ p É Ç } î x R ì É É z t t É â g Ç R x ~ ì Ö Ü t Ñ c Ü t ~ î Ñ Ö á v v É t à ë t Ñ h x } í Ö á à ã ì t f Ç É à í Ö á x Ö à Ç É ê Ñ i } ï É Ç Ñ } t Ü t Ö } x á t Ö Ü í Ñ Ü z Ñ R É ñ Ü z Ñ t Ü Ç } í Ñ u î u t Ñ a Ç z É } í S É Ç w Ç w ê } Ü á ~ Ç Ñ T ` ã Ü t x ï Ç á Ü Ç } t ~ Ç } t ì É _ ì w Ç Ñ á à ê Ö t Ü Ç Ñ d t Ü z v Ç É ì t á R t ~ ~ í ~ ã 9 _ Å ã Ü } í â ñ É t l x v í R x w t { t Ü Ñ w x ì Ü x 0 _ R t x R É Ç Ö Ü ê t R î R t ~ ê { z ~ á } ê a Ü t } t Ç \ t ~ Ü ê Ö t É f R t ì x x ï } Ç ~ t Ö Ü Ç w ë É t } t { p t É t } Ü z É Ö î Ñ Ö â á É Ö Ç ï p t å w x á Ü } î v á t } x ì Ç á Ç î t Ü Ç Ñ [ R î Ü Ç Ö î Ü Ç Ö î f ê É } t É Ç w ì Ü } Ç á } É t Ö Ç ï m Ç R É ñ Ü Ç Ü z Ñ w x ï Ü x É z Ñ u t { Ç ~ Ç v ì t Ñ l á t Ö R Ö î Ñ } x Ü É Ç t É Ö Ü x É ñ } Ç ê Ü ã Ö Ü z c Ü t ~ ì t [ á Ü ê } t ~ ê R É Ç z ï Ç á ] ã Ö Ü î Ñ í É ã t Ñ Ü Ç á ] ê ~ ~ Ç á m t Ü ì _ { } î Ñ x á x É v ë Ü z Ñ a x á Ü ë ~ x t â t É t } Ü z É Ö Ü } î Ü Ç á _ Ü Ç Ñ Ç d ã w } î Ñ 09 ] É t à x ì t ^ z Ç } É t Ü ì t Ñ d i ` [ g a m z ~ F X 0 5 Web site: wwwmedianewsgr IΔIOKTHTHΣEKΔOTHΣΔIEYΘYNTHΣ: Eυθύμιος KTσακνάκης f ë ~ Ç Ñ $ H l n g m [ d m c d a i f [ ^ [ f t É ê { z f ì â Ç á f t É ì t m Ö t } ê } z ^ } t Ç ï â Ç Ñ l í t Ü Ç Ñ _ á { ï Ç Ñ m Ö t } ê } z Ñ a ~ x } Ü É Ç } í ^ Ö z a ~ x } Ü É Ç } í ^ Ö z Ü í Ö x Ñ Ö á w É Ç ë Ñ $ w ã Ü ñ 0 f z t ì x Ñ Ö á w É Ç ë Ñ $ w ã Ü ñ 5 ^ í Ç KÇ î Ü z Ü x Ñ * É v t Ö Ç ì TÉ ê R x y x Ñ Nj ^ ^ Nj $ ^ 00 t } Ç ñ Ö x Ñ ^ t } z É ï Å x Ñ Ü Ç x } t Ü Ç Ö Ü î ^ z Ç Ö ì Ç á 00 c w ã Ü ñ 500 ^ t à z ì Ö x Ñ w ã Ü ñ d t Ü î R Ö á à ã ì t Ñ Xx É î v É t à t w z Ç Ö x á ë t z z w x x R Ö Ü É ë à Ç Ü t ó É { É t } t Ö â î ~ t x } Ü î Ñ t á Ü ñ Ü z Ñ ^ x ï { á Ö z Ñ t R ~ ñ Ñ à ~ Ç Å x Ç ï Ü t } t w x x } à É ê y Ç á } t Ü Ç á w ë t Ü É î R Ç Ü Ñ t É â ë Ñ } t Ü Ñ Ö } ë ä x Ñ Ü z Ñ x à z x É ì w Ç Ñ AΠAΓOPEYETAI z t t R t É t v ã v í Ç ~ } í x É } í í R x É ~ z R Ü } í í } t Ü ê R t É ê à É t Ö z z w t Ö } x á í t R î w Ç Ö z Ü Ç á R x É x â Ç ë Ç á Ü z Ñ x à z x É ì w Ç Ñ x Ç R Ç Ç w í R Ç Ü x Ü É î R Ç z â t } î z ~ x } Ü É Ç } î à ã Ü Ç Ü á R } î z â Ç v É t à í Ö x ã Ñ í ê ~ ~ Ç â ã É ì Ñ Ü z ê w x t Ü Ç á x } w î Ü z Nî Ç N } t } t î x Ñ Ü Ç á ^ x { Ç ï Ñ ^ } t ì Ç á Σελίδα / ΣΤΑΥΡΟΛEΞO Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 «Ετοιμοπόλεμοι» _ R x w í î ~ x Ñ Ç x w x ì Å x Ñ R É Ç å w x ê y Ç á v t Ö } ~ z É í Ö Ü ê Ö z Ü z Ñ Ü É î } t Ñ Ö Ü Ç ë Ç v ï É Ç w t R É t v t Ü x ï Ö x ã ê É t { t á R ê É Å Ç á Å t ê t t Ü t É ê Å x Ñ Ö Ü z d Ç Ç u Ç á ~ x á Ü } í i ê w t Ü z Ñ g ^ Ü Ç f ë v t É Ç f t Å ì Ç á { ë ~ x t w t Ö à t ~ ì Ö x î Ü { t x ~ t â Ö Ü Ç R Ç z { Ç ï Ç Ü É u ë Ñ } t Ç S x } R ~ í Å x Ñ T v t Ü t í w z t Ç â Ü ê y z Ü í t Ü t Ü t Ç R Ç ì t x ì t t R î x Ö Ü ì x Ñ R Ç ~ Ü } í Ñ } t } Ç ã } í Ñ ë Ü t Ö z Ñ j t É î Ü x Ñ Ö Ü Ñ x z x É ñ Ö x Ñ R Ç á v ì Ç Ü t Ç Ç v É t t Ü ë t Ñ Ü z Ñ d i Ü z Ñ g ^ b t ê Ö z Ñ f R Ç ï É t Ñ } t Ç x R } x à t ~ í Ñ Ü Ç á ] É t à x ì Ç á m ï R Ç á Ü Ç á R É ã { á R Ç á É v Ç ï Ö Ü z \ Ç á ~ í } t Ü z Ñ d i g ì } Ç Ñ m Ö Ç ï Ü Ö t Ñ i u Ç á ~ x á Ü ë Ñ R ê Ü ã Ñ } t t R î ~ á Ü t x í x É Ç } t w t u t Ö ë Ç w x ì â Ç á î Ü x ì t v t Ü t y z Ü í t Ü t } t Ö z t Ü } ë Ñ R É Ç Ü ê Ö x Ñ } t Ü t { ë Ü Ç á R Ç ~ ~ ë Ñ x } Ü ã Ç R Ç ì ã v ì Ç Ü t w x } Ü ë Ñ } t x Ö ã t Ü ñ Ç Ü t Ö Ü Ç Ö â x w t Ö î t R î Ü Ç á Ñ á R Ç á É v Ç ï Ñ U [ R î Ü z Ö Ü í ~ z S _ ^ r f [ h c f i n T Ü Ç á S _ e _ n b _ k i n m n j i n T Ö x ~ 5 «Επίδομα θέρμανσης σε περισσότερους» m z } t Ü t u Ç ~ í x R w î t Ü Ç Ñ { ë É t Ö z Ñ R É t R î Ü z ë t É Å z Ü z Ñ â x x É í Ñ R x É î w Ç á R É Ç ã { x ì Ü Ç á R Ç á É v x ì Ç i } Ç Ç } ñ ñ Ö Ü x t R Ç É ë Ö Ç á Ü t Ç } Ç } á É ê t R É Ç z { x á Ü Ç ï R x Ü É ë ~ t Ç _ R ì Ö z Ñ x Å x Ü ê y x Ü t z t R ~ Ç R Ç ì z Ö z Ü Ç á Ö á Ö Ü í t Ü Ç Ñ } t z w x ï É á Ö z Ü ã } É Ü z É ì ã v t Ü z } t Ü t u Ç ~ í Ü Ç á x R w î t Ü Ç Ñ ñ Ö Ü x t Ü Ç ~ ê u Ç á x á } Ç ~ î Ü x É t } t x w x â Ç ë ã Ñ R x É Ö Ö î Ü x É t Ç } Ç } á É ê j ê Ü ã Ñ â { x Ñ Ç á R Ç á É v î Ñ i } Ç Ç } ñ ] ê z Ñ l Ü Ç á É ê É t Ñ t R ë } ~ x Ö x v t t t } î z à Ç É ê Ü Ç x w x â î x Ç x ì ã Ö z Ñ Ü Ç á _ w } Ç ï o î É Ç á d t Ü t ê ~ ã Ö z Ñ Ö Ü Ç R x Ü É ë ~ t Ç { ë É t Ö z Ñ Ö z x ñ Ç Ü t Ñ î Ü t á Ü î t à x î Ñ x { t x ì â x t É z Ü } í w z Ç Ö Ç Ç } í x R ì R Ü ã Ö z t à x Ü ë É Ç á w x { t ê Ç v x R t É ê { á É Ç Ö Ü Ç ~ t { É x R î É Ç l â x Ü } ê x Ü Ç x R ì w Ç t Ç } l Ü Ç á É ê É t Ñ Ö z x ì ã Ö x R ã Ñ R ë É á Ö t R î Ü t 0 x } t Ü _ á É ñ R Ç á x ì â t x v v É t à x ì Ö Ü Ç R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö î v t á Ü î Ü Ç Ö } Ç R î t R Ç É É Ç à í { z } t î ~ Ñ 0 x } t Ü S b t w Ç ï x R ã Ñ R Ç É Ç ï x t x ~ t Ö Ü } Ç R Ç í Ö Ç á x Ü t } É Ü í É t v t Ü Ç x R ì w Ç t { ë É t Ö z Ñ } t t Ü t } ê Ç á x R x É Ö Ö î Ü x É Ç x ~ } á Ö Ü } ê Ö Ü Ç } î Ö Ç T x ì R x Ç á R Ç á É v î Ñ i } Ç Ç } ñ Ü Ç ê É { É Ç Ö á x â ì y x Ü t [ R î Ü z z Ö x ~ ì w t Ü z Ñ S d [ b a f _ k c g a l T «Μια ωραία ατμόσφαιρα» S l t Ñ R t É t } t ~ ñ z á u É ì y x Ü x Ü t b x ì t T t R ê Ü z Ö x Ü Ç Ö Ü Ç É } î Ö Ü ë ~ x â Ç Ñ Ü Ç á j [ l i d w z Ç Ö Ç v É ê à Ç Ñ R ê Ü t ] ê z Ñ d t ä í Ñ Ö Ü Ç x É ñ Ü z t S x ê Ç m Ö ì R É t Ñ x ì t Ç x R î x Ç Ñ [ w É ë t Ñ j t R t w É ë Ç á T _ ì R x } ê ~ ~ t Ç R É ñ z á R Ç á É v î Ñ î R ã Ñ î Ü S w x x ì t Ç j x Ü Ö ê ~ } Ç Ñ x } î t Ü Ç á j [ l i d í Ü t x v } ~ z t Ü } î ~ ê { Ç Ñ R Ç á Ü Ç R É î Ü x x Ç ] [ j v t R É ã { á R Ç á É v î T } t î Ü S z e Ç ï } t z d t Ü Ö ë ~ z î Ü t x R ë Ö Ü É x ä x t R î Ü Ç j t É ì Ö É ã Ü Ç ï Ö x R Ç á S R É ë R x T t S } Ç ~ ~ í Ö x T v t t ë u x T _ ì R x t } î z î Ü w x x ì t Ö Ü Ç É } î Ö Ü ë ~ x â Ç Ñ Ü Ç á j [ l i d S t ~ ~ ê U R É Ç å Ö Ü Ç É } î ë t Ñ x ì w Ç Ñ w x î Ö t á É Ç á t R î x } x ì Ç á Ñ R Ç á w t v } ñ Ç á Ö } ~ z É ê T [ R è î Ü } t Ü t ~ t u t ì Ç á x x } x ì Ö Ü Ç j [ l i d x ì t S t ã É t ì t t Ü î Ö à t É t T ^ x à t ì x Ü t [ R î Ü z Ö Ü í ~ z S d [ m [ k c j [ l T Ü z Ñ S ^ a f i d k [ m c [ l T Ö x ~ 0 Η παλαιά νόσος του λαϊκισμού a u t Ö ï z Ü ã R x É Ö Ö î Ü x É ã R Ç ~ Ü } ñ t S Ç É ê Ö Ç á ~ x à Ü ê T R É } t u v x z â ñ É t t R î Ü z } É ì Ö z x ì t x Ü á R ã Ö t } í ^ x ì â x R ã Ñ Ç R t ~ ë Ñ Ö á í { x x Ñ w ï Ö } Ç ~ t } î u Ç Ü t t ~ ~ ê } t Ü Ç R î Ö Ç x ï } Ç ~ Ç x ì t t Å t t } á ~ í Ö x z â ñ É t Ö x Ö á x â í R t É t v ã v í ë ã x ~ ~ x ê Ü ã _ Ü á R ã Ö t } í î ã Ñ x ì t } t z Ö ï v } ~ Ö z t R î ä x ã t ê x Ö t Ö Ü Ñ w á ê x Ñ Ü Ç á ~ t å } Ö Ç ï Ö x î ~ t Ü t } î t Ü t ^ x Å ê Ñ } t [ É Ö Ü x É ê Ñ ^ x á R ê É â x t à u Ç ~ ì t î Ü ë t } Ç ê Ü Ü z Ñ } Ç ã ì t Ñ â É x ê y x Ü t Ö Ü í É Å z } t R ã Ñ w x t Ü ë â Ç Ü t ë t ë Ü É t } t R É î Ö { x Ü Ç à î É Ç [ ~ ~ Ç î ã Ñ t á Ü î } t ê ~ ~ Ç t t É â ì y x t R É î ã É z } t x R } ì w á z Ö á y í Ü z Ö z R x É ì R t É Ç â ñ [ Ñ z Å x â ê x R ã Ñ ~ x à Ü ê w x á R ê É â Ç á [ R î Ü z z Ö x ~ ì w t Ü z Ñ S d [ b a f _ k c g a l T F f R t ~ ê } Ü Ç á Ü ë Ñ Ö x w ï Ç ê ~ Ö Ü t S v í R x w t T ë â x } t Ü t Ü í Ö x z â ñ É t t R î É É Ç t Ü Ç á v x v Ç î Ü Ç Ñ î Ü z x ~ ~ z } í } á u ë É z Ö z } t Ü t z Ç t } ê Ö á à ë É Ç Ü t R Ç á Ü z Ö Ü z É ì y Ç á î â î Ç w x w t { ë Ü Ç á t Ö Ü Ç â x ñ w z Ö Ü É t Ü z v } í t ~ ~ ê ë â Ç á t R Ç ~ ë Ö x } ê { x t ì Ö { z t x { } í Ñ t Å Ç R É ë R x t Ñ R Ç ~ Ü } í Ñ u Ç ï ~ z Ö z Ñ } t x á { ï z Ñ F m Ç ë t S v í R x w Ç T x ì t t á Ü î Ü ã v x É t } ñ x } ~ Ç v ñ î R Ç á z _ ~ ~ ê w t } t Ç ~ t î Ñ Ü z Ñ á à ì Ö Ü t Ü t Ü Ç Ö á x â í x Å x á Ü x ~ Ö î } t Ü z Ö á Ö Ü z t Ü } í t R t Å ì ã Ö z t R Ç Ü x ~ ñ Ü t Ñ Ü Ç } x Ü É } î S w t } ï u x á t T Ü z Ñ x } ~ Ç v } í Ñ t Ü R t É ê { x Ö z Ñ x Ü t Å ï f ë É } x ~ } t l Ç Ö t ~ w z Ç } É t Ü ñ F i l Ç Ö t ~ w z Ç } É ê Ü x Ñ } t Ü z v Ç É Ç ï Ü Ç S w ì w á Ç T f ë É } x ~ l î R ~ x î Ü x Ü ê Ü Ñ x } ~ Ç v ë Ñ { t S x R u t É ï x T x } ë Ç á Ü Ç á Ñ v x É t Ç ï Ñ à Ç É Ç ~ Ç v Ç ï x Ç á Ñ R É Ç } x ë Ç á t x Ö â ï Ö x x ë t w ê x t Ü Ç á Ñ ò ~ ~ z x Ñ d t Ü Ç S w ì w á Ç T t R t Ü ê x ì Ü x x ë t f z î t } t ë t ë Ü É t l î R ~ x x ì Ü x x } t Ü t v v x ~ ì x Ñ } t Ü ê Ü Ç á Ü î Ü x Ö Ç Ö t ~ w z Ç } É ê Ü z } t v } x ~ t É ì Ç á ] } ë É â t É Ü l É ë Ü x É î Ü } t } ñ Ñ x R ë Ü É x ä x t x Ö ë ~ { x z _ ~ ~ ê w t Ö Ü z _ á É ã y ñ z f ë É } x ~ á R Ç w x } ï Ç Ü t Ñ ë x Ö t Ü z w á t Ü î Ü z Ü t x Å î w Ç á F d t î ~ t t á Ü ê ë Ö t Ö x ë t ë Ü Ç t t { x ~ ~ z } î } ~ ì t Ö x ë t Ö ï v â É Ç Ç x ì w Ç Ñ x { } Ç ï É t Ü Ö Ö Ç ï R Ç á } t ~ ~ x É v x ì Ü t Ö á Ö Ü z t Ü } ê t R î Ü Ñ z v x Ü } ë Ñ x ~ ì Ü Ü z Ñ ] x É t ì t Ñ Ü t Ü x ~ x á Ü t ì t â É î t } t Ü ê Ü z Ñ â ñ É t Ñ t Ñ } t Ü Ç á ~ t Ç ï Ü z Ñ F m Ç ê ~ ~ Ç S v í R x w Ç T t à Ç É ê Ü Ç S É î ~ Ç T Ü z Ñ â ñ É t Ñ t Ñ Ö Ü Ç R ~ t ì Ö Ç Ü z Ñ x á É ï Ü x É z Ñ t Ü R t É ê { x Ö z Ñ x Ü t Å ï a j [ } t ] x É t ì t Ñ i [ Ü l t t É ê Ñ x R â x ì É z Ö x t w z Ç á É v í Ö x Ü z x Ü ï R ã Ö z î Ü Ç a j [ } t Ü Ç ^ g m { t R ì x y t t R Ç Ü x ~ x Ö t Ü } ê Ü z ] x É t ì t ñ Ö Ü x t á Ü í t t R Ç w x â { x ì Ü x ~ } ñ Ñ Ü Ç S } Ç ï É x t T Ü Ç á x ~ ~ z } Ç ï â É ë Ç á Ñ U [ á Ü í z S ë t T x } w Ç â í Ü Ç á v ã Ö Ü Ç ï x ~ R w Ç à î É Ç á sl ; ; ess storp á R ë Ö Ü z t w R ~ í í Ü Ü t F d t Ü ê R É ñ Ü Ç R É Ç } ê ~ x Ö x Ü z x } ë Ç á t Ü ì w É t Ö z Ü z Ñ ] x É t ì t Ñ R Ç á t R ë É É ä x } t Ü z v Ç É z t Ü } ê Ö Ü z Ü x ~ x á Ü t ì t ê ~ Ö Ü t à ê Ö z Ü z Ñ R É Ç x } ~ Ç v } í Ñ R x É î w Ç á } ê { x Ü ë Ü Ç t Ö } ë ä z d t Ü ê w x ï Ü x É Ç Ü Ç ^ g m î â î Ç w x R É Ç ã { x ì Ç ï Ü x } t Ü w ë t Ü z R É î Ü t Ö z R x É ì S t ê R Ü á Å z Ñ T t ~ ~ ê R É ã Ü t v ã Ö Ü x ì Ö Ü z x R u Ç ~ í Ö } ~ z É ñ ë Ü É ã Ö Ü z w ê ~ á Ö z Ü ã x É v t Ö t } ñ Ö â ë Ö x ã } t Ü z Ñ R t É t v ã v } í Ñ w Ç í Ñ Ü z Ñ â ñ É t Ñ F õ Ü t t } á u ë É z Ö z t } t Ü t É É ë Ç á Ö t R Ç ~ Ü } Ç Ç } Ç Ç } í x ~ ì Ü w x R Ç É x ì t x } R Ç í Ö x t Ö Ü Ç â x ñ w z x Ö Ç R É î { x Ö z Ö Ü É t Ü z v } í î â î Ç w x R Ç É x ì t t Å Ç R Ç í Ö x á R t É } Ü ë Ñ t Ü { ë Ö x Ñ î R ã Ñ t á Ü í x Ü t Å ï a j [ ] x É t ì t Ñ í t Ö á u ê ~ x Ö á v } É Ç Ü ñ Ü t Ñ Ö á t â ì x Ñ Ö Ü z R É Ç ñ { z Ö z t Ñ x t ~ ~ t } Ü } í Ñ R É Ç Ç R Ü } í Ñ v t Ü z _ á É ñ R z } t Ü z _ á É ã y ñ z t ~ ~ ê } t x Ö R É ê Ü Ü x t R î î ~ x Ñ Ü Ñ R ~ x á É ë Ñ Ü Ñ t É z Ü } ë Ñ x R R Ü ñ Ö x Ñ Ü z Ñ R Ç ~ Ü } í Ñ t á R t É Å ì t Ñ } t Ü z Ñ t u Ç á ~ ì t Ñ Ü z Ñ F m Ç S t ~ t ~ Ç ï T t á Ü î x } w z ~ ñ x Ü t } t { z x É ê Ö â x w î Ö Ü Ç x Ö ã Ü x É } î Ü z Ñ } á u ë É z Ö z Ñ i [ Ü l t t É ê Ñ w Ç â x Ü x ï x ë Ö ã Ü ã z Ç t } ñ } Ç w á ~ Ç à î É ã î Ü S { ë ~ x t Å x R x É w ë ä x T x Ü z S Ü É î } t T } t } t ~ ~ x É v x ì ë x Ñ R É Ç Ö w Ç } ì x Ñ t R î Ü Ç Ü t Å ì w Ü Ç á Ö Ü Ñ a j [ Ü Ç l x R Ü ë u É Ç F [ R î Ü z ê ~ ~ z R ~ x á É ê Ç ] l Ü Ç á É ê É t Ñ R Ç á R É t R î ~ ì v Ç } t É î á R Ç Ö â î Ü t ë t x ì ã Ö z Ü Ç á â É ë Ç á Ñ } t ë Ç S } Ç ï É x t T î ~ Ñ Ç á R Ç á É v î Ñ i } Ç Ç } ñ Ü z Ñ ] x É t ì t Ñ t R ë É É ä x Ü z Ö â x Ü } í Ö á y í Ü z Ö z } t Ü z v Ç É z t Ü } ê ë Ö R x á Ö x t á Ü Ç Ö Ü v x ì ã Ñ R x { í Ç Ñ á R í } Ç Ç Ñ t á R x É t } Ç Ü ì Ö x Ö Ü z S w t R ì Ö Ü ã Ö z T î Ü z _ ~ ~ ê w t w x â É x ê y x Ü t ë Ç S } Ç ï É x t T Ü Ç á â É ë Ç á Ñ t ~ ~ ê t u Ç í { x t R x É Ç É Ö ë Ç á ê ~ Ö Ü t ï ä Ç á Ñ U F^ x R É î } x Ü t Ö á x R ñ Ñ v t Ü z ê Ö } z Ö z t Ñ S x á ë ~ } Ü z Ñ T R Ç ~ Ü } í Ñ R Ç á t Å Ç R Ç x ì Ü Ñ á R ê É â Ç á Ö x Ñ S x á } t É ì x Ñ T l Ü z R É t v t Ü } î Ü z Ü t R É î } x Ü t ] c [ j i e c m c d [ k [ j c l f [ m [ Ü t Ç R Ç ì t w ë â x Ü t t n j i m _ e a l d n \ _ k g a l a j i n e _ c m i n k ] _ c r l n j a k _ m a l S i e r g m r g [ o _ g m [ ^ r g T Από τη στήλη «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» της εφημερίδας «ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής»

3 Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Σελίδα Σε 8 ημέρες η τοποθέτηση των «διαθέσιμων» από τον χώρο της υγείας h x } ì z Ö x z w t w } t Ö ì t R É Ç } í É á Å z Ñ v t Ü z } ê ~ á ä z 5 { ë Ö x ã Ö Ü Ç â ñ É Ç Ü z Ñ á v x ì t Ñ } t ë Ö t Ö x 5 ë É x Ñ { t ë â Ç á Ü Ç R Ç { x Ü z { x ì Ö Ü Ñ ë x Ñ Ü Ç á Ñ { ë Ö x Ñ Ç x É v t y î x Ç R Ç á ë â Ç á Ü x { x ì Ö x w t { x Ö î Ü z Ü t Ήw z Ü Ç Ü É x ~ ë Ñ Ö á u Ç ï ~ Ç Ü Ç á á R Ç á É v x ì Ç á ^ Ç } z Ü } í Ñ f x Ü t É É ï { Ö z Ñ x ë } É x Ü z m x Ü ê É Ü z Ü Ç Ö â x Ü } î Ö â ë w Ç Ü Ç á á R Ç á É v x ì Ç á n v x ì t Ñ [ á Ü î w í ~ ã Ö x Ç á R Ç á É v î Ñ n v x ì t Ñ ó w ã Ñ ] x ã É v ê w z Ñ x z x É ñ Ç Ü t Ñ Ü Ç á Ñ u Ç á ~ x á Ü ë Ñ R Ç á Ö á x Ü ë â Ç á Ö Ü Ñ _ R Ü É Ç R ë Ñ d Ç ã } ñ } t _ á É ã R t å } ñ n R Ç { ë Ö x ã Ü z Ñ \ Ç á ~ í Ñ j t É ê ~ ~ z ~ t t ë à x É x î Ü Ö x x R î x Ç Ç Ç Ö â ë w Ç R É Ç Ü ì { x Ü t t } t Ü t { ë Ö x Ü É Ç R Ç ~ Ç v ì t R Ç á { t R É Ç u ~ ë R x Ü z t t ë ã Ö z Ü ã Ö á u ê Ö x ã Ü ã x É v t y Ç ë ã Ö Ü Ç _ i j n n i [ w ] x ã É v ê w z Ñ x R t ë ~ t u x x } t Ü z v Ç É z t Ü } î Ü É î R Ç î Ü } t ì t t R î ~ á Ö z w x R É î } x Ü t t v ì x Ö Ü Ç â ñ É Ç Ü z Ñ á v x ì t Ñ Ö z x ñ Ç Ü t Ñ î Ü x ì t } t Ü ê 00 R x É Ö Ö î Ü x É x Ñ Ç } x ë Ñ { ë Ö x Ñ R Ç á R É ë R x t } t ~ á à { Ç ï Ö x Ö â ë Ö z x Ü Ç t É { î x É v t y Ç ë ã R Ç á ë â Ç á Ü x { x ì Ö x w t { x Ö î Ü z Ü t _ } Ü ì z Ö x w x î Ü z w t w } t Ö ì t Ü z Ñ } z Ü } î Ü z Ü t Ñ Ö Ü Ç â ñ É Ç Ü z Ñ á v x ì t Ñ { t ë â x x Å Ç } Ç î z Ö z w t R t ñ R Ç á { t à { ê Ç á Ü t x } t Ü x á É ñ x Ü z Ö ì ã Ñ Για τους καθηγητές τεχνικών λυκείων j t É ê ~ ~ z ~ t Ç } ] x ã É v ê w z Ñ t ë à x É x î Ü ë â É Ü ë ~ z g Ç x u É ì Ç á { t Å x } í Ö x } t z Ü É ì Ü z à ê Ö z Ü z Ñ } z Ü } î Ü z Ü t Ñ R Ç á { t t à Ç É ê } t { z v z Ü ë Ñ Ü x â } ñ ~ á } x ì ã Ç Ç R Ç ì Ç { t t R Ç É É Ç à z { Ç ï Ö Ü Ç â ñ É Ç Ü z Ñ á v x ì t Ñ R É Ü Ç Ü ë ~ Ç Ñ Ü Ç á â É î Ç á õ R ã Ñ x Å í v z Ö x î ~ Ñ Ç ~ Ç } ~ z É ã { x ì z R É ñ Ü z à ê Ö z Ü z Ñ } z Ü } î Ü z Ü t Ñ Ö x [ { í t } t b x Ö Ö t ~ Ç ì } z { t v ì x z w x ï Ü x É z R Ç á { t } t ~ ï ä x Ü t } x ê } t Ü Ñ x ~ ~ x ì ä x Ñ Ö Ü z x R t É â ì t S [ à Ç ï Ç ~ Ç } ~ z É ã { x ì } t t á Ü í z w t w } t Ö ì t { t Å x } í Ö x ë â É Ü ë ~ z g Ç x u É ì Ç á z Ü É ì Ü z à ê Ö z Ü z Ñ } z Ü } î Ü z Ü t Ñ R Ç á { t t à Ç É ê } t { z v z Ü ë Ñ Ü x â } ñ ~ á } x ì ã Ç Ç R Ç ì Ç R É Ç ë É â Ç Ü t t R î Ü Ç á R Ç á É v x ì Ç j t w x ì t Ñ } t { t } t ~ ï ä Ç á Ü t } x ê Ö Ü Ç Ö ï Ö Ü z t á v x ì t Ñ i ë â Ç Ü x Ñ R Ü á â ì Ç R Ç á ë â Ç á Ö â ë Ö z x Ü Ç â ñ É Ç á v x ì t Ñ { t t R Ç É É Ç à z { Ç ï ê R t Ü x Ñ R É Ü Ç Ü ë ~ Ç Ñ Ü Ç á ë Ü Ç á Ñ t R î Ü Ç á R Ç á É v x ì Ç n v x ì t Ñ T w t u x u t ì ã Ö x Ç } ] x ã É v ê w z Ñ Tz t ê v } z t á ~ Ç R Ç í Ö x Ç _ i j n n Ü z Å x } ê { t É z x Ü Ç ~ í Ü Ç á j É ã { á R Ç á É v Ç ï [ l t t É ê v t ê x Ö z x Å î à ~ z Ö z Ü ã ~ z Å R É î { x Ö ã Ç à x ~ ñ Ö Ü Ç á Ñ R t É î â Ç á Ñ á v x ì t Ñ t ê x Ö t Ö Ü Ç á Ñ Ç R Ç ì Ç á Ñ R x É ~ t u ê Ç Ü t } t Ç v t Ü É Ç ì ë { x Ö x Ç j É î x w É Ç Ñ Ü Ç c l [ ] j t Ü Ç ï ~ z Ñ Ö Ü z Ö á ê Ü z Ö z R Ç á x ì â x Ö í x É t x Ü Ç ^ Ç } z Ü í Ü Ç á _ i j n n } ^ d Ç Ü î i } j t Ü Ç ï ~ z Ñ ë { x Ö x t Ö x É ê t R î y z Ü í t Ü t Ö Ü Ç ^ Ç } z Ü í Ü Ç á _ i j n n î R ã Ñ Z m z Ö î Ü z R ~ z É ã í î ~ ã Ü ã R t É î â ã á v x ì t Ñ t R î _ i j n n ^ î { z } x w t ì Ü x É z ë à t Ö z Ö Ü z t ê v } z t v ì x Ü t â ï Ü x É z t R Ç R ~ z É ã í Ü ã t Ü É } ñ x R Ö } ë ä x ã Ü Ç á _ i j n n { t R ~ z É ã { Ç ï ë ã Ñ o x u É Ç á ê É Ç 0 } t t Ü É } ñ R É ê Å x ã { t R ~ z É ã { Ç ï ë ã Ñ f ê É Ü Ç Ü Ç á 0 x R Ö z t ì Ç Ü t Ñ î Ü v t Ü Ñ t Ü É } ë Ñ R É ê Å x Ñ } t x É v t Ö Ü z É t } ë Ñ x Å x Ü ê Ö x Ñ Ü Ç á c t Ç á t É ì Ç á 0 î ~ Ñ x } w î { z } x ë Ü t ~ t R ~ z É ã í Ñ Z m z x R Ü ê â á Ö z Ü z Ñ w t w } t Ö ì t Ñ v t Ü z t R Ç R ~ z É ã í Ü ã R t ~ t ñ ~ z Å R É î { x Ö ã v t ë Ü z 000 x R Ö z t ì Ç Ü t Ñ î Ü z d x Ü É } í n j [ ^ ë â x Ö Ü t t Ü í Ö x Ö Ü Ç i } Ü ñ u É Ç 00 Ö Ü z } t ~ ï Ü x É z R x É ì R Ü ã Ö z x ñ Ü Ç m [ j i m _ m [ n m _ d r } t Ü Ç m l [ n _ m [ [ w x ë â Ç á R ~ z É ñ Ö x Ç ï Ü x ë t í t Z m z R t É Ç â í Ö Ü Ç á Ñ ë Ç á Ñ v t Ü É Ç ï Ñ Ü z Ñ w á t Ü î Ü z Ü t Ñ t Ö á ê R Ü Ç á Ö ï u t Ö z x Ü Ç _ i j n n x ñ Ü z ì w t w á t Ü î Ü z Ü t R É ë R x t ë â Ç á } t Ç v t Ü É Ç ì R Ç á t R Ç } ~ x ì Ö Ü z } t x Å t Ü ì t Ñ Ü z Ñ ë Ü t Å z Ñ î ~ ã Ü ã Ü t x ì ã Ö Ü Ç ë Ç i É v t Ö î î R ã Ñ x ì t Ç v t Ü É Ç ì Ü Ç á _ m [ [ Z m z R É î Ü t Ö z t { x ã É x ì Ü t t t v } t ì t R É Ç ç R î { x Ö z v t Ü z t t ë ã Ö z Ü ã Ö á u ê Ö x ã Ü Ç á _ i j n n z R É Ç Ö } î Ö z Ü z Ñ Ö â x Ü } í Ñ u x u t ì ã Ö z Ñ Ü Ç á c t Ü É } Ç ï l á ~ ~ î v Ç á [ { z ñ Ö Ü z Ç R Ç ì t { t Ö á R x É ~ t u ê Ç Ü t î ~ t Ü t t t v } t ì t Ö Ü Ç â x ì t R Ç á â É x ê y x Ü t Ç _ i j n n Z m z R t É Ç â í w á t Ü î Ü z Ü t Ñ Ö Ü Ç á Ñ R Ö Ü Ç R Ç z ë Ç á Ñ w ñ Ü x Ñ t Ü É Ç ï Ñ t t Ö á Ü t v Ç v É t à Ç ï R x É Ö Ö î Ü x É x Ñ t R î w ï Ç Ö á Ü t v ë Ñ Ü Ç í t v t } ê { x t Ö à t ~ Ö ë Ç Ü É Ç R Ç R Ç ì z Ö z Ü z Ñ á R è t É { R É ã Ü _ v } á } ~ ì Ç á _ R ì Ö z Ñ Ü ë { z } t } t t t } î z Ö x É ê { ë t Ü t R Ç á t à Ç É Ç ï Ü Ç á Ñ x É v t Ö Ü z É t } Ç ï Ñ v t Ü É Ç ï Ñ î R ã Ñ a t á { t ì É x Ü z } t z Ö á t É Ü z ë z } Ç Ö Ü Ç ~ î v z Ö z Ü Ç á R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö Ç ï Ü z Ñ R É ã Ü Ç u ê { t Ñ n v x ì t Ñ t R î Ü Ç } É t Ü } î R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö î ã Ñ R Ç Ö Ç Ö Ü î Ü Ç á [ _ j Ö Ü Ç R Ç Ö î Ü ã 00 x } x á É ñ v t 0 x } t Ö à t ~ Ö ë Ç á Ñ z Ç R Ç ì t { t ë R É x R x t á R t } Ç ï x Ü t w x { í R É î Ü á R t î R ã Ñ Ö á u t ì x x Ü z à t É t } x á Ü } í w t R ê z m Ç Ö ï Ç ~ Ç Ü z Ñ w t R ê z Ñ Ü Ç á i j [ ^ v t t Ö à t ~ Ö ë Ç á Ñ í Ü t Ü Ç 00 0 x } x á É ñ f t Ü ë Ü Ç Ç á x ì w Ç á Ñ ~ Ç R î t á { t ì É x Ü z x R ~ Ç v í x ì t w á t Ü î t z t É } x ì v t Ü z } ê ~ á ä z Ç ï Ü x Ü ã t x ~ t Ö Ü } ñ ~ x Ü Ç á É v } ñ t t v } ñ Ü ã } É ñ w t ì Ü x É t x É v t Ö Ü z É ì ã a x R u Ç ~ í } ~ t } ã Ü Ç ï re: ate R Ç á á Ç { x Ü í { z } x t R î Ü z z v x Ö ì t Ü Ç á n n d [ ã Ñ { x Ü } î u í t Ö Ü z R É Ç Ö t É Ç v í Ü ã ë ã Ç } Ç Ç } ñ w x w Ç ë ã ë â Ç Ü t Ñ Ö t u ê Ö z Ü Ç R t É ê É Ü z t Ü z Ñ Ö ï u t Ö í Ñ Ü ã x É v t Ö Ü z É t } ñ v t Ü É ñ x ~ ñ t Ñ x Ü Ç _ i j n n a î Ç t t Ü x Ü ñ R Ö z Ü ã } ~ } ñ v t Ü É ñ R Ç á ë â Ç á Ç } Ç Ç } í x Å ê É Ü z Ö z í Ö á x Ü ë â Ç á Ö x x Ü t É x ì x Ñ R t É Ç â í Ñ á R z É x Ö ñ á v x ì t Ñ x Ç R Ç Ç w í R Ç Ü x Ü É î R Ç x Ü Ç á Ñ } ~ } Ç ï Ñ v t Ü É Ç ï Ñ R Ç á x } Ü x ~ Ç ï R t É t } ~ } ë Ñ x Å x Ü ê Ö x Ñ R â } t É w Ç ~ î v Ç ã Ñ R É Ç Ñ Ü z Ñ ë } R Ü ã Ö z 0 v t Ü Ñ x É v t Ö Ü z É t } ë Ñ x Å x Ü ê Ö x Ñ R Ç á Ö á Ü t v Ç v É t à Ç ï } t R É t v t Ü Ç R Ç Ç ï Ü t x Ü î Ñ Ü Ç á à Ç É ë t R Ç á Ö á x Ü ë â Ç á a x à t É Ç v í Ü ã } É Ü z É ì ã t Å Ç ~ î v z Ö z Ñ î R ã Ñ R É Ç u ~ ë R Ç Ü t t R î Ü Ç g 05 0 t R î Ü Ç á Ñ c t Ü É } Ç ï Ñ l á ~ ~ î v Ç á Ñ Ü z Ñ â ñ É t Ñ Ö t R É Ç ç R î { x Ö z Ü z Ñ t w x Ç w î Ü z Ö z Ñ Ç R Ç Ç á w í R Ç Ü x x É v t Ö Ü z É ì Ç á [ á Ü î Ö z t ì x î Ü î Ö Ç ë â Ç á î z ê w x t ~ x Ü Ç á É v ì t Ñ w } t Ç ï Ü t â ã É ì Ñ x Å t É ë Ö x Ñ Ü z Ö î Ü z Ö ï u t Ö í Ü Ç á Ñ x Ü Ç _ i j n n m t } É Ü í É t t á Ü ê { t R É ë R x t x ì t x t ì t v t Ü Ç w ã Ü } î } t w z î Ö Ç Ü Ç ë t i } Ç Ñ d Ç Ü î Ñ x ì R x R ã Ñ { t x Å x Ü ê Ö x x { x Ü } î R x ï t Ü t t Ü í t Ü t Ü Ç á c t Ü É } Ç ï l á ~ ~ î v Ç á [ { z ñ } t î Ü { t } ê x w x } Ü í Ü z t t ë ã Ö z Ü ã Ö á u ê Ö x ã Ü Ç á _ i j n n x Ü z R É Ç Ö } î Ö z Ü ã Ö â x Ü } ñ u x u t ñ Ö x ã t R î Ü Ç c l [ l Ü z Ö á ê Ü z Ö z Ö á x Ü x ì â t t R î Ü Ç ^ l Ü Ç á c t Ü É } Ç ï l á ~ ~ î v Ç á [ { z ñ Ç } Ç Ñ ] j t Ü Ç ï ~ z Ñ Ç } Ç Ñ l m Ö Ç ï } t ~ Ç Ñ Ç } Ç Ñ [ â k ë Ü z Ñ Ç } Ç Ñ ] ^ t Ü Ö ë É z Ñ Ç } Ç Ñ g f R t Ü ê } Ç Ñ Ç } Ç Ñ f b x Ö Ü Ç } ~ ë Ç á Ñ } t Ç } Ç Ñ b j Ü Ö î ~ z Ñ Άμεση εξόφληση οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ ζητούν οι γιατροί Από το 04 η καταβολή του επιδόματος στους μακροχρόνια άνεργους [ t ë x Ü t x Ü î Ñ Ü ã z x É ñ z ë } w Ç Ö z á R Ç á É v } í Ñ t R î à t Ö z Ñ v t Ü z } t Ü t u Ç ~ í x R w î t Ü Ç Ñ Ö x t } É Ç â É î t t ë É v Ç á Ñ z Ç R Ç ì t ë â x í w z Ç Ç { x Ü z { x ì l ï à ã t x Ü Ç î Ç Ü Ç x R ì w Ç t { t â Ç É z v x ì Ü t t R î Ü Ç 0 Ö Ü Ç á Ñ t } É Ç â É î t ê x É v Ç á Ñ Ç Ç R Ç ì Ç x ì t t Ö à t ~ Ö ë Ç } t Ü ê Ü z Ñ t x É v ì t Ñ } t u É ì Ö } Ç Ü t Ö x w t É } í } t Ü ê Ö Ü t Ö z t x É v ì t Ñ v t â É Ç } î w ê Ö Ü z t x v t ~ ï Ü x É Ç t R î í x Ñ m Ç x R ì w Ç t w } t Ç ï Ü t ê x É v Ç t R î 0 x Ü ñ x à î Ö Ç ë â Ç á x Å t Ü ~ í Ö x Ü Ç w } t ì ã t Ü t } Ü } í Ñ x R w î Ü z Ö z Ñ t x É v ì t Ñ } t Ü Ç x Ü í Ö Ç Ç } Ç v x x t } î Ü Ç á Ñ x Ö î w z t w x á R x É u t ì x Ü Ç R Ç Ö î Ü ã 0000 x á É ñ R É Ç Ö t á Å t î x Ç } t Ü ê 5 0 x á É ñ v t } ê { x t í ~ } Ç Ü ë } Ç Ü z Ñ Ç } Ç v ë x t Ñ n R x { á ì y x Ü t î Ü } t Ü t u ê ~ ~ Ç Ü t t R î Ü Ç i ] [ Ü t ë t Ç } Ç v x x t } ê x R w î t Ü t Ö x 0 w } t Ç ï â Ç á Ñ j É î } x Ü t v t Ü Ç x t ì Ç x R ì w Ç t Ö Ü í É Å z Ñ Ü ë } ã } t Ü Ç x w } î x R ì w Ç t Ü É ì Ü x } ã } t R Ç ~ ï Ü x } ã Ç } Ç v x x ñ m t x R w î t Ü t } t Ü t u ê ~ ~ Ç Ü t Ü z t Ü } ê R t É ê ~ ~ z ~ t x Ü z x } } t { ê É Ö z Ü ã à Ç É Ç ~ Ç v } ñ w z ~ ñ Ö x ã

4 Σελίδα 4 Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Αποτελέσματα αξιολόγησης ης προκήρυξης Leader στο Νομό Κοζάνης a _ R Ü É Ç R í ^ t â x ì É Ö z Ñ j É Ç v É ê t Ü Ç Ñ _ ^ j Ü z Ñ i m ^ [ t R Ü á Å t } í ^ á Ü } í Ñ f t } x w Ç ì t Ñ [ x Ü ê Ü z Ç ~ Ç } ~ í É ã Ö z Ü z Ñ R É Ç u ~ x R î x z Ñ w t w } t Ö ì t Ñ t Å Ç ~ î v z Ö z Ñ Ü ã á R Ç u ~ z { ë Ü ã Ö â x w ì ã } t Ü Ç á w x v t Ü Ç ~ z R Ü } Ç ï x ~ ë v â Ç á t R î Ü Ç n R Ç á É v x ì Ç [ v É Ç Ü } í Ñ [ ê R Ü á Å z Ñ } t m É Ç à ì ã Ö ï à ã t x Ü Ñ á R É { } t Ç î à ã x Ñ t R Ç à ê Ö x Ñ Ü z Ñ t t } Ç ñ x Ü t t R Ç Ü x ~ ë Ö t Ü t Ü z Ñ t Å Ç ~ î v z Ö z Ñ Ü ã x R x w á Ü } ñ Ö â x w ì ã R Ç á á R Ç u ~ í { z } t Ö Ü Ç R ~ t ì Ö Ç Ü z Ñ Ñ j É Ç } í É á Å z Ñ Ü Ç á Ü Ç R } Ç ï R É Ç v É ê t Ü Ç Ñ R É Ç Ö ë v v Ö z Ñ x } t Ü t ~ z } Ü } í z x É Ç z ì t Ü z n R Ç u ~ í { z } t Ö á Ç ~ } ê Ö â ë w t Ö á Ç ~ } Ç ï R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö Ç ï x w z î Ö t w t R ê z [ R î t á Ü ê Ü t w x R ~ z É Ç ï Ö t Ü Ñ R É Ç ç R Ç { ë Ö x Ñ ë Ü t Å z Ñ Ö ï à ã t x Ü t } É Ü í É t x R ~ x Å î Ü z Ü t Ñ Ü Ç á x z x É ã Ü } Ç ï Ç w z v Ç ï Ü z Ñ R É Ç } í É á Å z Ñ } t t R Ç É É ì à { z } t j É Ç ã { í { z } t v t t Å Ç ~ î v z Ö z Ü t Ö â ë w t l Ü z R t É Ç ï Ö t à ê Ö z x u ê Ö z Ü Ñ w t { ë Ö x Ñ R Ö Ü ñ Ö x Ñ R É Ç ã { Ç ï Ü t v t ê x Ö z ë Ü t Å z Ü t Ö â ë w t Ö á Ç ~ } Ç ï R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö Ç ï x w z î Ö t w t R ê z Y a ^ z î Ö t ^ t R ê z } t ~ ï R Ü x Ü t t R î Ü Ç _ ~ ~ z } î ^ z î Ö Ç n R Ç á É v x ì Ç [ v É Ç Ü } í Ñ [ ê R Ü á Å z Ñ } t m É Ç à ì ã } t Ü Ç _ á É ã R t å } î ] x ã É v } î m t x ì Ç [ v É Ç Ü } í Ñ [ ê R Ü á Å z Ñ _ R R ~ ë Ç x ì } Ç Ö Ç } Ü ñ Ö â ë w t Ö á Ç ~ } Ç ï R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö Ç ï x w z î Ö t w t R ê z } t Ü t Ü ê Ö Ö Ç Ü t ã Ñ x R ~ t â î Ü t Ö x à { ì Ç á Ö t Ö x É ê t ê w É ê Ö z Ö ï à ã t x Ü z Ü x ~ } í u t { Ç ~ Ç v ì t Ü Ç á Ñ x w á t Ü î Ü z Ü t ë Ü t Å z Ñ Ö x R x É ì R Ü ã Ö z R Ç á R É Ç } ï ä Ç á w t { ë Ö x Ñ R Ö Ü ñ Ö x Ñ Ö Ü Ç Ü Ç R } î R É î v É t t x Ü ê t R î R É î Ö { x Ü z â É z t Ü Ç w î Ü z Ö z t R î Ü Ç n R Ç á É v x ì Ç [ v É Ç Ü } í Ñ [ ê R Ü á Å z Ñ m É Ç à ì ã í Ö Ü z R x É ì R Ü ã Ö z R Ç á } ê R Ç Ç Ñ w } t Ç ï â Ç Ñ R Ç á x v } É ì { z } x w x x R { á x ì Ü z á ~ Ç R Ç ì z Ö z Ü Ç á x R x w á Ü } Ç ï Ü Ç á Ö â x w ì Ç á _ z x É ñ Ç á x î Ü Ü á â î ë Ö Ü t Ö z { t R É ë R x t á R Ç u ~ z { x ì x v v É ê à ã Ñ ë Ö t Ö x w ê Ö Ü z t w x } t R ë Ü x z x É Ç ~ Ç v t } ñ z x É ñ t R î Ü z t R Ç w x w x v ë z z x É Ç z ì t } Ç Ç R Ç ì z Ö z Ñ } t w z Ç Ö ì x á Ö z Ñ Ü ã t R Ç Ü x ~ x Ö ê Ü ã Ü z Ñ t Å Ç ~ î v z Ö z Ñ d t Ü x Å t ì É x Ö z z R É Ç { x Ö ì t t á Ü í R Ç É x ì t z Ü z É z { x ì x à î Ö Ç î ~ Ç Ç x w t à x É î x Ç v t Ü z Ö á v } x } É ë z w É ê Ö z w z ~ ñ Ö Ç á á R x ï { á t Ö Ü z i ê w t m Ç R } í Ñ ^ É ê Ö z Ñ [ g d i î Ü w x R É Ç Ü ì { x Ü t t á R Ç u ê ~ ~ Ç á ë Ö Ü t Ö z j x É Ö Ö î Ü x É x Ñ R ~ z É Ç à Ç É ì x Ñ [ t R Ü á Å t } í ^ á Ü f t } x w Ç ì t Ñ [ [ t R Ü á Å t } í ^ á Ü } í Ñ f t } x w Ç ì t Ñ [ [ g d i L D o Ç d t É t v ê z d Ç y ê z m z ~ o t Å N N N N N N _ NK* t 9 z L Y 550 Y 90 5 Y Y 095Y 5 nterh rise roh e NetN ork HeD as E aid in> netgr e: ankogr ankoel netgr / :/9,, 8/4/YRU/ L L µ, 8, , , , , /4/YRU/ L L 67,770 67,770 0,6000 0, , ,6794 8, ,06000,, 9/4/YRU/ µ µ, L L µ,,40000,40000,40000, , 9,00000, 44/4/YRU/ L L µ, 7, , , , , , , ,00000 µ µ ( µ,,, cartes µ 4/4/YRU/ L L4 postales) µ 68,968 47, , ,80 60, µ µ µ 405/4/YRU/ µ L L4 8,006 56,904 5, , µ µ 409/4/YRU/ L L4 µ µµ 7, ,5000 8, , µ Leader 77/4/YRU/ 4 L L4 4, ,80000, , ,67860, & µ,, 7/4/YRU/ µ, 5 L L4 µµ LEADER, µ, 79, , , , µ,,, 4/4/YRU/ 6 L L4 0, , , , & 55/4/YRU/ µ " 7 L L4 µ 80, , , " 4 47, ,998 8, ,860 / :/9 µ 864/4/YRU/ L L6 96, ,8095 8, , CATERIG " " 9/4/YRU/ µ L L6,6486 6,4,500 5, /4/YRU/ µ " L L6 87,5680 9, , , " 07/4/YRU/ µ 4 L L6 50, ,050 47,49800, /4/YRU/ " 5 L L6 8, ,08 85,6600 4, " 4/4/YRU/ " 6 L L6 9, ,78998,7500 6, , " µ 40/4/YRU/ 7 L L6 µ 5,764 7,686,00 6, /4/YRU/ 8 L L6 0,664 0,68 68, , µ µ µ 44/4/YRU/ 9 L L6 0, ,444 80, , /4/YRU/ 0 L L6 µ µ,9000, , , , ,99800,49, ,945,008, ,8660 6/4/YRU/ L L 0 7, , ,5600 4, " " 04/4/YRU/ L L 04, ,75000, , /4/YRU/ µ L L µ,0000 6, ,00, "" ( ) << >> /4/YRU/ ' 4 L L 9 ' µ µ 6,605,95,400 9, µ [ xls][ ] µ, 54/4/YRU/ 5 L L 9, ,550 7,9000 5, " " 99/4/YRU/ 6 L L,600 7, ,7700, µ 40/4/YRU/ 7 L L 7,7000,0750, , /4/YRU/ µ µ 8 L L 4, ,9000 5,8900, µ µ µ 67, /4/YRU/ 9 L L " µ, ,500 4,00000, /4/YRU/ 0 L L 04 µ 0,980 5,0485 7,6000, µ µ µ 4/4/YRU/ L L µ 7,0900,8900 7,95800, /4/YRU/ L L µ µ µ,6600 0,950 5,700 4, /4/YRU/ L L µ µ 4,904 8,968 0, , /4/YRU/ µ µ µ 4 L L µ, , ,04400, µ 49/4/YRU/, 5 L L 9,7000 4,79000,7700 8, << µ >> 40/4/YRU/ 6 L L 6,4880,60 7,6700 5, µ "" 45/4/YRU/ 7 L L 0,5809 5, ,8708 0,65 70, , ,8708 0,65 70, , /4/YRU/ L L 9 µ,9087 9,445, , , /4/YRU/ L L µ 6, , ,7000 5, ,0566 5,440 58,000 4,9900 / :/9 4/4/YRU/ µ L L 40, ,8 9, , /4/YRU/ L L 04,89 5,640 80, ,00 47 T µ 97/4/YRU/ L L 495, , , , µ 044/4/YRU/ µ L L 9,059 96,097 80, , /4/YRU/ µ L L 4,968, ,900 05, /4/YRU/ µ L L 75, , , , µ 46/4/YRU/ L L µ µ, & 409, ,9850 8, , µ µ µ, 49/4/YRU/ L L 40,757 0, ,600 9,0650,878, /4/YRU/ µ µ L L µ 499,476 49, ,500 7, / µ 5/4/YRU/ µ µ L L 499, , , , µ µ, 4/4/YRU/ L L 9, 490,46 45, 46, , /4/YRU/ µ L L 5, , , , µ 60/4/YRU/ µ µ L L 79,804 89,590 65,6500 8, /4/YRU/ L L µ µ 464,796, , , /4/YRU/ L L 78,065 9, /4/YRU/ µ L L 80, , ,90,0568,645,0684 4,49,0600,46,500 7/4/YRU/ µ 7 µ L L 9 µ µ 56,800 8, ,800 7, /4/YRU/ µ µ L L 9,5500 9,6750 8,0500 4, , /4/YRU/ L L 4,80,4055, , /4/YRU/ µ L L & 0,7908 0,954 8,7900 9, µ 540,56 70, , ,750 5,80,57979,95,8990 4,989,6600,494,8050 [ xls][ ] / :/9 59,0566 5,440 58,000 4, / :/9 µ 977/4/YRU/ µ L L 6, , , , µ µ µ 85/4/YRU/ L L 48,974 48,974 48, , µ µ, 84/4/YRU/ µ L L µ µ µ 6,0098 6,0098 8,000 8, µ µ 87/4/YRU/ 4 L L µ 66, ,4900 6, , µ 9/4/YRU/ 5 L L : 6, , ,048 64, µ µ 9/4/YRU/ 6 L L µ 7,750 7,750 5, , µ µ 9, /4/YRU/ µ 7 L L 78, ,4600 7,4400 7, µ 40/4/YRU/ 8 L L 88,8 88,8 64, , /4/YRU/ A µ 9 L L 4,4600 4,4600 4,4600 4, /4/YRU/ 0 L L,089,089,40000, /4/YRU/ L L 67,648 67,648 5, , µ µ 74/4YRU/ µ L L µ µ 4/4/YRU/ µ µ L L 86, , , µ,07,5560,07,5560 6,688 6,688 / 94/4/YRU/ :/9 L L,84,84,5000, /4/YRU/ µ 95/4/YRU/ L L 5,846 75,908 9, , , L L µ 8,4508 8,4508 8,4500 8, , '' µ 75/4/YRU/ 5,846 75,908 9, ,60000 L L 4, , , , ,846 75,908 9, , ,6 6,6,94000, /4/YRU/ µ L L 99, ,978 9, , µ µ µ 58/4/YRU/ µ µ µ µ 95/4/YRU/ L L4 8, , , , L L 4 µ µ µ 69,595 4,7648 6,5700 0, µ, <<>> µ & 00/4/YRU/ L L µ µ 4, ,8780 0,700 65, µ 7/4/YRU/ L L4 955 µ,98,98 6,4700 6, << µ 0/4/YRU/ >> 4 L L,60 6,055 5,47000, µ 7/4/YRU/ µ µ L L4 55,400 55,400 5,9000 5, /4/YRU/ 5 L L µ & 79,498 9, , , , µ / " " µ µ 8/4/YRU/ 59/4/YRU/ / 4 L L4, 0,0705 0,0705,6800, L L µ 64,574 8, , , µ µ µ µ 47/4/YRU/ 7 L L µ µ µ 7,8504 6,95 89, , /4/YRU/ 5 L L4 49, ,5808 7,5500 7,5500 µ 40, /4/YRU/ & 8 L L 05 µ 9,65 46, ,7500 4, /4/YRU/ µ µ 6 L L4 µ 75, ,6664 6,400 6, / µ 48/4/YRU/ µ µ 9 L L 94, , , , " " µ µ 88/4/YRU/ µ 7 L L ,704,495 85,466,600, ,5650 µ 47/4/YRU/ 89/4/YRU/ µ L L µ µ 08, ,0577 0, , L L µ (00m) 90/4/YRU/ 9 L L4 [ xls][ ] µ /7 56, /4/YRU/ µ µ L L 5,400, , , /4/YRU/ µ 05 µ [ 0 xls][ L L4 ] µ 47/4/YRU/ L L4 µ µ µ , , , , /4/YRU/ µ L L µ 05/4/YRU/ L L 4, ,408 8, , µ ' µ [ xls][ ] 4/4/YRU/ µ L L 6,90 0, ,8800 7, ,4650 / :/9 µ, 45/4/YRU/ µ 4/4/YRU/ µ L L 99, , ,7500, L L , µ,, 4 56,548 56, , , ,57,854,74,8468,74,8468,5,78,5,78 696,499 48, ,500 5,66750,064,89 7,5,50 9,990,48 5,76,8574,54,505,67,65,7,85000,86,4500

Έτος 20ο Αριθ.φύλλου 5428 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011. Ένστολη διαμαρτυρία στη ΔΕΘ

Έτος 20ο Αριθ.φύλλου 5428 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011. Ένστολη διαμαρτυρία στη ΔΕΘ ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 20ο Αριθ.φύλλου 5428 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011 Υποψήφιος για πρόεδρος στη ΠΕΔ «Δε συγχωνεύεται το Γ. Ν. Γρεβενών» - Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 22ο Αριθ.φύλλου 5547 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Έτος 22ο Αριθ.φύλλου 5547 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 22ο Αριθ.φύλλου 5547 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012 Στο επίκεντρο η ενίσχυση ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΙΑ Το γλέντι... συνεχίζεται Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δαμόκλειος σπάθη τα χρέη των Δήμων

Δαμόκλειος σπάθη τα χρέη των Δήμων ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 20ο Αριθ.φύλλου 5433 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011 Δαμόκλειος σπάθη τα χρέη των Δήμων Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Αόρατη» εφορία όλο το χρόνο για μισθωτούςσυνταξιούχους

«Αόρατη» εφορία όλο το χρόνο για μισθωτούςσυνταξιούχους ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Τρίτη 8 Απριλίου 2014 Αριθ. φύλλου 4554 Τιμή φύλ. : 0,15 Εγκριση πίστωσης και δημοπράσης

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση Δημάρχου Γρεβενών

Απάντηση Δημάρχου Γρεβενών ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 22ο Αριθ.φύλλου 5510 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Tετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012 Απάντηση Δημάρχου Γρεβενών Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πέφτουν οι τιμές στην τοπική αγορά εν όψει εορτών

Πέφτουν οι τιμές στην τοπική αγορά εν όψει εορτών ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 20ο Αριθ.φύλλου 5481 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011 Πέφτουν οι τιμές στην τοπική αγορά εν όψει εορτών Τα Γρεβενά τίμησαν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ρεκόρ πτώσης στις βάσεις για ΑΕΙ και ΤΕΙ Έπεσε η αυλαία των καλοκαιρινών εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης Σιάτιστας με τους Πράσινους Ντεντέκτιβ

Ρεκόρ πτώσης στις βάσεις για ΑΕΙ και ΤΕΙ Έπεσε η αυλαία των καλοκαιρινών εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης Σιάτιστας με τους Πράσινους Ντεντέκτιβ ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 Αριθ. φύλλου 4406 Τιμή φύλ. : 0,15 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΟΙΝΟΥ τον

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσερα νέα προγράμματα για 35.500 ωφελούμενους

Τέσσερα νέα προγράμματα για 35.500 ωφελούμενους ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 Αριθ. φύλλου 4574 Τιμή φύλ. : 0,15 Επισκέψεις του αντιπεριφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

10.000 προσλήψεις στο ηµόσιο το 2014

10.000 προσλήψεις στο ηµόσιο το 2014 ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013 Αριθ. φύλλου 4468 Τιμή φύλ. : 0,15 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

«Λουκέτο» στο κέντρο νεοσυλλέκτων στο Μαυροδένδρι

«Λουκέτο» στο κέντρο νεοσυλλέκτων στο Μαυροδένδρι ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. φύλλου 4188 Τιμή φύλ. : 0,15 Ημερίδα για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα ανεργίας για ελεύθερους επαγγελματίες

Επίδομα ανεργίας για ελεύθερους επαγγελματίες ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 22ο Αριθ.φύλλου 5637 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012 Επίδομα ανεργίας για ελεύθερους επαγγελματίες Εγνατία Οδός Προς νέα αναβολή η

Διαβάστε περισσότερα

Οριστικό κούρεμα στον Ε65

Οριστικό κούρεμα στον Ε65 ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 22ο Αριθ.φύλλου 5740 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 Οριστικό κούρεμα στον Ε65 Απέδωσε η πίεση των δημάρχων 3 Άμεσα καταβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Στο μικροσκόπιο 25.000 μονιμοποιήσεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ

Στο μικροσκόπιο 25.000 μονιμοποιήσεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 Αριθ. φύλλου 4681 Τιμή φύλ. : 0,15 Εορτασμός της «Ημέρας

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστος φόρος 1.000 στους ελεύθερους επαγγελµατίες

Ελάχιστος φόρος 1.000 στους ελεύθερους επαγγελµατίες ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012 Αριθ. φύλλου 4191 Τιμή φύλ. : 0,15 12o Εθνικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

''Περήφανος και ηθικά ικανοποιημένος''

''Περήφανος και ηθικά ικανοποιημένος'' ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 20ο Αριθ.φύλλου 5431 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011 Μιχάλης Γαβρίδης ''Περήφανος και ηθικά ικανοποιημένος'' από το έργο μου στο Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδοµίες τέλος! Στους δήμους οι αρμοδιότητες

Πολεοδοµίες τέλος! Στους δήμους οι αρμοδιότητες ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011 Αριθ. φύλλου 3878 Τιμή φύλ. : 0,15 Τριήμερο εκδηλώσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισµού για τα φωτοβολταϊκά πάρκα της ΕΗ στην Κοζάνη

Προκήρυξη διαγωνισµού για τα φωτοβολταϊκά πάρκα της ΕΗ στην Κοζάνη ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. φύλλου 4281 Τιμή φύλ. : 0,15 Ψήφισμα Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαφόν στα επιδόματα ανεργίας

Πλαφόν στα επιδόματα ανεργίας ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 20ο Αριθ.φύλλου 5389 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 Πλαφόν στα επιδόματα ανεργίας Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στα Γρεβενά Σελίδα 5

Διαβάστε περισσότερα

Ούτε τα μισά βιβλία στους μαθητές

Ούτε τα μισά βιβλία στους μαθητές Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 Φύλλο 178 Έτος 66 ο Νέα Περίοδος Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Έρχονται 75.500 θέσεις εργασίας Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Από 1η Ιουλίου σε εφαρμογή η μείωση. μέσω ΟΑΕΔ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Έρχονται 75.500 θέσεις εργασίας Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Από 1η Ιουλίου σε εφαρμογή η μείωση. μέσω ΟΑΕΔ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 23ο Αριθ.φύλλου 6074 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Έρχονται 75.500 θέσεις εργασίας Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Από 1η Ιουλίου σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Νέα µέτωπα ανοίγει η τρόικα

Νέα µέτωπα ανοίγει η τρόικα ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 Αριθ. φύλλου 4462 Τιμή φύλ. : 0,15 Έγκριση της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Η υτική Μακεδονία αποτελεί την «Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδας»

Η υτική Μακεδονία αποτελεί την «Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδας» ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. φύλλου 4182 Τιμή φύλ. : 0,15 Θεσσαλία Δυτική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Στον «αέρα» προκηρύξεις. προϋπολογισµού 130 εκ. ευρώ. Ο κτίστης

Στον «αέρα» προκηρύξεις. προϋπολογισµού 130 εκ. ευρώ. Ο κτίστης ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 Αριθ. φύλλου 4120 Τιμή φύλ. : 0,15 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2704 Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Τιμή : 0,01 κ.2239 Ελπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 23ο Αριθ.φύλλου 6151 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

Έτος 23ο Αριθ.φύλλου 6151 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 23ο Αριθ.φύλλου 6151 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014 Τα νέα προεδρεία των δημοτικών συμβουλίων Μαύρα σύννεφα πάνω από το ΤΕΙ Γρεβενών

Διαβάστε περισσότερα

Εντονότατο και με αυξητικές τάσεις το δημογραφικό πρόβλημα Μέχρι τέλη Απριλίου οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα

Εντονότατο και με αυξητικές τάσεις το δημογραφικό πρόβλημα Μέχρι τέλη Απριλίου οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 23ο Αριθ.φύλλου 6060 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Μ.Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 Δυτική Μακεδονία Εντονότατο και με αυξητικές τάσεις το δημογραφικό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Δύο πυρκαγιές σε ένα 24ωρο στα Γρεβενά

Δύο πυρκαγιές σε ένα 24ωρο στα Γρεβενά ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 20ο Αριθ.φύλλου 5402 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Σάββατο 16 Ιουλίου 2011 Δύο πυρκαγιές σε ένα 24ωρο στα Γρεβενά Εισηγητής στο νέο Ενεργειακό Νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική απεργία σήμερα στο Δημόσιο

Πανελλαδική απεργία σήμερα στο Δημόσιο ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 Αριθ. φύλλου 4536 Τιμή φύλ. : 0,15 Ημερίδα κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Tράβηξαν χειρόφρενο οι ιδιοκτήτες ταξί

Tράβηξαν χειρόφρενο οι ιδιοκτήτες ταξί ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 20ο Αριθ.φύλλου 5395 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 Tράβηξαν χειρόφρενο οι ιδιοκτήτες ταξί ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται νέο πρόγραμμα στήριξης για απόρους

Έρχεται νέο πρόγραμμα στήριξης για απόρους ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 23ο Αριθ.φύλλου 6192 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 Έρχεται νέο πρόγραμμα στήριξης για απόρους Ξεκινά η ρύθμιση δανείων του πρώην

Διαβάστε περισσότερα