Αξιολόγηση & αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυµούν οι δήµοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση & αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυµούν οι δήµοι"

Transcript

1 d i ` [ g a KΩΔIKOΣ 609 "Διαφωνώ μαζί σου Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου" BOΛTAIPOΣ Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Αριθ φύλλου 44 Τιμή φύλ : 0,5 Αποτελέσματα αξιολόγησης ης προκήρυξης Leader στο Νομό Κοζάνης Σελίδα 4 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ l x ~ ì w t 9 Αξιολόγηση & αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυµούν οι δήµοι Έναρξη για το ο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ Κοζάνης! 5,6 και 7 Σεπτέμβρη με συναυλίες, σεμινάρια και jam session l x ~ ì w t 9 Η αποπολιτικοποίηση των δημοτικών εκλογών i Ü t R É Ç z ñ w ë É É x á Ö x v t R É ñ Ü z à Ç É ê z R ~ z É Ç à Ç É ì t î Ü z } á u ë É z Ö z x Å x Ü ê y x Ü z t ~ ~ t v í Ü Ç á Ü É î R Ç á x } ~ Ç v í Ñ w z ê É â ã } t w z Ç Ü } ñ Ö á u Ç ï ~ ã x î ä x Ü ã w z Ç Ü } ñ x } ~ Ç v ñ Ü Ç á â É î Ç á t x R Ö í ã Ñ Ü î Ü x Ö Ü x ~ ë â z Ü z Ñ g ë t Ñ ^ z Ç } É t Ü ì t Ñ t R ë w w t Ü Ç á Ñ Ö â x w t Ö Ç ï Ñ t á Ü Ç ï Ñ Ö Ü z R É î { x Ö z t t Ü x Ü ã R Ö { x ì Ü Ç à t î x Ç Ü z Ñ p É á Ö í Ñ [ á v í Ñ j É Ç Ö à ê Ü ã Ñ z S d T x R t í ~ { x Ö Ü Ç { ë t x x î Ü x É z } t î R ã Ñ t R Ç w x } ï x Ü t t R î Ü Ñ w z ~ ñ Ö x Ñ Ü Ç á t É î w Ç á á R Ç á É v Ç ï t Ö à t ~ ë Ö Ü x É z R ~ z É Ç à î É z Ö z R É ê v t Ü S x ì t Ö } ë ä x Ñ Ü Ç á R É ã { á R Ç á É v Ç ï T t Ñ ~ ë x Ç ] ê z Ñ f â x ~ ê } z Ñ t t R Ç Ö á w x { x ì z x } ~ Ç v í Ü Ç á w z ê É â Ç á t R î Ü z x } ~ Ç v í Ü ã w z Ç Ü } ñ Ö á u Ç ï ~ ã i w x ï Ü x É Ç { t x } ~ ë v Ç Ü t Ü z R É ñ Ü z d á É t } í x t R ~ í t t ~ Ç v } í t R î x t ì t ~ ì Ö Ü t b t ä z à ì y Ç á x w z ~ t w í î R Ç Ç { x ã É Ç ï x } t Ü t ~ ~ z ~ î Ü x É Ç v t w í t É â Ç } t z x } ~ Ç v í Ü Ç á { t w ë R x Ü t t R î Ü Ç á Ñ Ö â ï Ç Ü x Ñ } t î x Ñ Z t ~ ~ ê v t R É ñ Ü z à Ç É ê { t t Ñ x R Ü É ë R x Ü t t x R ~ ë v Ç á x } t x } x ì Ç á Ñ Ü Ç á Ñ Ç R Ç ì Ç á Ñ { x ã É Ç ï x } t Ü t ~ ~ z ~ î Ü x É Ç á Ñ v t Ü Ç w z Ç Ü } î Ö á u Ç ï ~ Ç t x Å t É Ü í Ü ã Ñ Ü z Ñ } Ç t Ü } í Ñ Ö Ü í É Å z Ñ x Ü z Ç R Ç ì t x Ü ë â Ç á Ö Ü Ñ Συνέχεια στην Συνάντηση της ΚΕΔΕ με Χρ Σταϊκούρα και Γ Μιχελάκη για τους προϋπολογισμούς των δήμων Σελίδα 5 Κλήρωση Α Ομίλου στην Β Κατηγορία της ΕΠΣ Κοζάνης l x ~ ì w t Την ΠΕ Κοζάνης θα διασχίσει η ποδηλατοδρομία αγάπης με Κύπριους ποδηλάτες Σελίδα 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΚΟΖΑΝΗΣ για το Σχολικό έτος 04 Σελίδα 8 ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ \ _ g c ` _ e i n i l i k i o i l d _ g m k c d a j e [ m _ c [ ^ _ p _ m [ c l m i c [ m k _ c i ] k _ \ _ g r g d [ b _ m k c m a d [ c j [ k [ l d _ n a [ j i m c l 000 j f _ r l 00 f f

2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ f x Ü ê Ü z t É R t v í Ü z Ñ t R Ü Ç j ~ Ç ï Ü ã t ë v x u t Ö ì ~ Ö Ö t Ü Ç á [ w z i Ç t Ö Ü î Ñ v t ~ ~ } î Ñ x } w Ç Ü } î Ñ Ç ì } Ç Ñ m z É Ç í â t É t } Ü z É ì y x ^ x R t É ë â x t ë Ö x Ñ _ } à É ê y Ç á x É ã Ü Ö î e t Ü É x ï Ç Ü t Ö Ü z t É â t î Ü z Ü t _ ì t ~ x R Ü í j Ç ~ ï Ü z Ö Ü Ç Ö } Ç Ü ê w p t å w x á Ü } î v á t } x ì Ç á Ç î t Ü Ç Ñ k t w Ç à ã } î Ñ Ö Ü t { î Ñ Ü z Ñ R É ã Ü x ï Ç á Ö t Ñ 5 l } ë ~ Ç Ñ Ü Ç á g [ m i i w z v x ì Ü x ~ } ê Ö Ü Ç { ê t Ü Ç n R Ç Ç x ì } t Ü z w t É } í x î â ~ z Ö z ^ t â x É ì y x Ü t R Ç ~ ~ ê â É í t Ü t m Ç R } î x R ì É É z t a Ö Ç Ç ì t z R Ç ~ Ü } í x ~ x á { x É ì t j Ç ~ ï v ã Ö Ü î Ñ Ç S ~ ì { Ç Ñ T Ü Ç á i Ç t Ö Ü í ~ x ã à î É Ç Ñ Ö Ü Ç j t É ì Ö i Ç t Ö ï à ã t 9 f R t ì x Ö R ì Ü t Ñ } á t Ü Ö Ü ê t Ü ì Ö Ü É d ã R z ~ ê Ü x Ñ ^ ê Ö z Ç Ñ [ v v ~ Ç Ñ Ö } z Ç { ë Ü z Ñ 0 f x v ê ~ z z w t Ü z Ü } í Ü Ç á Ñ t Å ì t f ê É } t t á Ü Ç } í Ü ã l á Ö Ü t ~ Ü ë Ñ Ç ì x Ñ Ü Ç á Ñ d ë Ü Ö Ü Ç t R î u t É Ç f z Ü ë É t Ü Ç á [ Ö } ~ z R Ç ï j î ~ z Ü z Ñ m Ç á É } ì t Ñ [ É { É Ç _ ì t R Ç ~ ~ ë Ñ Ü ã t t { á ê Ö x ã i Ç t Ö ï à ã t j t Ö ì v ã Ö Ü z k Ç á ê t [ á Ü Ç ì R Ç á x à t ì y Ç Ü t x î ~ t Ü Ç á Ñ Ü t ë ~ z ΚΑΘΕΤΑ ^ x x ì t } Ç ê Ö R ì Ü t m t t Ö z ë t Ö á z { ì y Ç Ü t a Ö ï Ö Ü t Ö í Ü Ç á w x x ì t R t Ü Ç ï z ì w t j Ç ~ ï Ü Ç t { x } Ü } î ë Ü t ~ ~ Ç m z Ñ Ö á v } ì z Ö z Ñ t á Ü ê t t à ë É Ç Ü t d Ç í Ç Ç t Ö ì t Ü Ç á ~ x á } Ç Ö ì w z É Ç á l ï w x Ö Ç Ñ R Ç á á R í É Å x } t Ö Ü É t Ü ã Ü } î Ñ c w Ç Ü É Ç R ì t R t É t Å x ê [ v á R Ü t } í { x î Ü z Ü t 5 d t R î Ü Ñ w ï Ç R ~ x á É ë Ñ p É Ç } î x R ì É É z t t É â g Ç R x ~ ì Ö Ü t Ñ c Ü t ~ î Ñ Ö á v v É t à ë t Ñ h x } í Ö á à ã ì t f Ç É à í Ö á x Ö à Ç É ê Ñ i } ï É Ç Ñ } t Ü t Ö } x á t Ö Ü í Ñ Ü z Ñ R É ñ Ü z Ñ t Ü Ç } í Ñ u î u t Ñ a Ç z É } í S É Ç w Ç w ê } Ü á ~ Ç Ñ T ` ã Ü t x ï Ç á Ü Ç } t ~ Ç } t ì É _ ì w Ç Ñ á à ê Ö t Ü Ç Ñ d t Ü z v Ç É ì t á R t ~ ~ í ~ ã 9 _ Å ã Ü } í â ñ É t l x v í R x w t { t Ü Ñ w x ì Ü x 0 _ R t x R É Ç Ö Ü ê t R î R t ~ ê { z ~ á } ê a Ü t } t Ç \ t ~ Ü ê Ö t É f R t ì x x ï } Ç ~ t Ö Ü Ç w ë É t } t { p t É t } Ü z É Ö î Ñ Ö â á É Ö Ç ï p t å w x á Ü } î v á t } x ì Ç á Ç î t Ü Ç Ñ [ R î Ü Ç Ö î Ü Ç Ö î f ê É } t É Ç w ì Ü } Ç á } É t Ö Ç ï m Ç R É ñ Ü Ç Ü z Ñ w x ï Ü x É z Ñ u t { Ç ~ Ç v ì t Ñ l á t Ö R Ö î Ñ } x Ü É Ç t É Ö Ü x É ñ } Ç ê Ü ã Ö Ü z c Ü t ~ ì t [ á Ü ê } t ~ ê R É Ç z ï Ç á ] ã Ö Ü î Ñ í É ã t Ñ Ü Ç á ] ê ~ ~ Ç á m t Ü ì _ { } î Ñ x á x É v ë Ü z Ñ a x á Ü ë ~ x t â t É t } Ü z É Ö Ü } î Ü Ç á _ Ü Ç Ñ Ç d ã w } î Ñ 09 ] É t à x ì t ^ z Ç } É t Ü ì t Ñ d i ` [ g a m z ~ F X 0 5 Web site: wwwmedianewsgr IΔIOKTHTHΣEKΔOTHΣΔIEYΘYNTHΣ: Eυθύμιος KTσακνάκης f ë ~ Ç Ñ $ H l n g m [ d m c d a i f [ ^ [ f t É ê { z f ì â Ç á f t É ì t m Ö t } ê } z ^ } t Ç ï â Ç Ñ l í t Ü Ç Ñ _ á { ï Ç Ñ m Ö t } ê } z Ñ a ~ x } Ü É Ç } í ^ Ö z a ~ x } Ü É Ç } í ^ Ö z Ü í Ö x Ñ Ö á w É Ç ë Ñ $ w ã Ü ñ 0 f z t ì x Ñ Ö á w É Ç ë Ñ $ w ã Ü ñ 5 ^ í Ç KÇ î Ü z Ü x Ñ * É v t Ö Ç ì TÉ ê R x y x Ñ Nj ^ ^ Nj $ ^ 00 t } Ç ñ Ö x Ñ ^ t } z É ï Å x Ñ Ü Ç x } t Ü Ç Ö Ü î ^ z Ç Ö ì Ç á 00 c w ã Ü ñ 500 ^ t à z ì Ö x Ñ w ã Ü ñ d t Ü î R Ö á à ã ì t Ñ Xx É î v É t à t w z Ç Ö x á ë t z z w x x R Ö Ü É ë à Ç Ü t ó É { É t } t Ö â î ~ t x } Ü î Ñ t á Ü ñ Ü z Ñ ^ x ï { á Ö z Ñ t R ~ ñ Ñ à ~ Ç Å x Ç ï Ü t } t w x x } à É ê y Ç á } t Ü Ç á w ë t Ü É î R Ç Ü Ñ t É â ë Ñ } t Ü Ñ Ö } ë ä x Ñ Ü z Ñ x à z x É ì w Ç Ñ AΠAΓOPEYETAI z t t R t É t v ã v í Ç ~ } í x É } í í R x É ~ z R Ü } í í } t Ü ê R t É ê à É t Ö z z w t Ö } x á í t R î w Ç Ö z Ü Ç á R x É x â Ç ë Ç á Ü z Ñ x à z x É ì w Ç Ñ x Ç R Ç Ç w í R Ç Ü x Ü É î R Ç z â t } î z ~ x } Ü É Ç } î à ã Ü Ç Ü á R } î z â Ç v É t à í Ö x ã Ñ í ê ~ ~ Ç â ã É ì Ñ Ü z ê w x t Ü Ç á x } w î Ü z Nî Ç N } t } t î x Ñ Ü Ç á ^ x { Ç ï Ñ ^ } t ì Ç á Σελίδα / ΣΤΑΥΡΟΛEΞO Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 «Ετοιμοπόλεμοι» _ R x w í î ~ x Ñ Ç x w x ì Å x Ñ R É Ç å w x ê y Ç á v t Ö } ~ z É í Ö Ü ê Ö z Ü z Ñ Ü É î } t Ñ Ö Ü Ç ë Ç v ï É Ç w t R É t v t Ü x ï Ö x ã ê É t { t á R ê É Å Ç á Å t ê t t Ü t É ê Å x Ñ Ö Ü z d Ç Ç u Ç á ~ x á Ü } í i ê w t Ü z Ñ g ^ Ü Ç f ë v t É Ç f t Å ì Ç á { ë ~ x t w t Ö à t ~ ì Ö x î Ü { t x ~ t â Ö Ü Ç R Ç z { Ç ï Ç Ü É u ë Ñ } t Ç S x } R ~ í Å x Ñ T v t Ü t í w z t Ç â Ü ê y z Ü í t Ü t Ü t Ç R Ç ì t x ì t t R î x Ö Ü ì x Ñ R Ç ~ Ü } í Ñ } t } Ç ã } í Ñ ë Ü t Ö z Ñ j t É î Ü x Ñ Ö Ü Ñ x z x É ñ Ö x Ñ R Ç á v ì Ç Ü t Ç Ç v É t t Ü ë t Ñ Ü z Ñ d i Ü z Ñ g ^ b t ê Ö z Ñ f R Ç ï É t Ñ } t Ç x R } x à t ~ í Ñ Ü Ç á ] É t à x ì Ç á m ï R Ç á Ü Ç á R É ã { á R Ç á É v Ç ï Ö Ü z \ Ç á ~ í } t Ü z Ñ d i g ì } Ç Ñ m Ö Ç ï Ü Ö t Ñ i u Ç á ~ x á Ü ë Ñ R ê Ü ã Ñ } t t R î ~ á Ü t x í x É Ç } t w t u t Ö ë Ç w x ì â Ç á î Ü x ì t v t Ü t y z Ü í t Ü t } t Ö z t Ü } ë Ñ R É Ç Ü ê Ö x Ñ } t Ü t { ë Ü Ç á R Ç ~ ~ ë Ñ x } Ü ã Ç R Ç ì ã v ì Ç Ü t w x } Ü ë Ñ } t x Ö ã t Ü ñ Ç Ü t Ö Ü Ç Ö â x w t Ö î t R î Ü Ç á Ñ á R Ç á É v Ç ï Ñ U [ R î Ü z Ö Ü í ~ z S _ ^ r f [ h c f i n T Ü Ç á S _ e _ n b _ k i n m n j i n T Ö x ~ 5 «Επίδομα θέρμανσης σε περισσότερους» m z } t Ü t u Ç ~ í x R w î t Ü Ç Ñ { ë É t Ö z Ñ R É t R î Ü z ë t É Å z Ü z Ñ â x x É í Ñ R x É î w Ç á R É Ç ã { x ì Ü Ç á R Ç á É v x ì Ç i } Ç Ç } ñ ñ Ö Ü x t R Ç É ë Ö Ç á Ü t Ç } Ç } á É ê t R É Ç z { x á Ü Ç ï R x Ü É ë ~ t Ç _ R ì Ö z Ñ x Å x Ü ê y x Ü t z t R ~ Ç R Ç ì z Ö z Ü Ç á Ö á Ö Ü í t Ü Ç Ñ } t z w x ï É á Ö z Ü ã } É Ü z É ì ã v t Ü z } t Ü t u Ç ~ í Ü Ç á x R w î t Ü Ç Ñ ñ Ö Ü x t Ü Ç ~ ê u Ç á x á } Ç ~ î Ü x É t } t x w x â Ç ë ã Ñ R x É Ö Ö î Ü x É t Ç } Ç } á É ê j ê Ü ã Ñ â { x Ñ Ç á R Ç á É v î Ñ i } Ç Ç } ñ ] ê z Ñ l Ü Ç á É ê É t Ñ t R ë } ~ x Ö x v t t t } î z à Ç É ê Ü Ç x w x â î x Ç x ì ã Ö z Ñ Ü Ç á _ w } Ç ï o î É Ç á d t Ü t ê ~ ã Ö z Ñ Ö Ü Ç R x Ü É ë ~ t Ç { ë É t Ö z Ñ Ö z x ñ Ç Ü t Ñ î Ü t á Ü î t à x î Ñ x { t x ì â x t É z Ü } í w z Ç Ö Ç Ç } í x R ì R Ü ã Ö z t à x Ü ë É Ç á w x { t ê Ç v x R t É ê { á É Ç Ö Ü Ç ~ t { É x R î É Ç l â x Ü } ê x Ü Ç x R ì w Ç t Ç } l Ü Ç á É ê É t Ñ Ö z x ì ã Ö x R ã Ñ R ë É á Ö t R î Ü t 0 x } t Ü _ á É ñ R Ç á x ì â t x v v É t à x ì Ö Ü Ç R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö î v t á Ü î Ü Ç Ö } Ç R î t R Ç É É Ç à í { z } t î ~ Ñ 0 x } t Ü S b t w Ç ï x R ã Ñ R Ç É Ç ï x t x ~ t Ö Ü } Ç R Ç í Ö Ç á x Ü t } É Ü í É t v t Ü Ç x R ì w Ç t { ë É t Ö z Ñ } t t Ü t } ê Ç á x R x É Ö Ö î Ü x É Ç x ~ } á Ö Ü } ê Ö Ü Ç } î Ö Ç T x ì R x Ç á R Ç á É v î Ñ i } Ç Ç } ñ Ü Ç ê É { É Ç Ö á x â ì y x Ü t [ R î Ü z z Ö x ~ ì w t Ü z Ñ S d [ b a f _ k c g a l T «Μια ωραία ατμόσφαιρα» S l t Ñ R t É t } t ~ ñ z á u É ì y x Ü x Ü t b x ì t T t R ê Ü z Ö x Ü Ç Ö Ü Ç É } î Ö Ü ë ~ x â Ç Ñ Ü Ç á j [ l i d w z Ç Ö Ç v É ê à Ç Ñ R ê Ü t ] ê z Ñ d t ä í Ñ Ö Ü Ç x É ñ Ü z t S x ê Ç m Ö ì R É t Ñ x ì t Ç x R î x Ç Ñ [ w É ë t Ñ j t R t w É ë Ç á T _ ì R x } ê ~ ~ t Ç R É ñ z á R Ç á É v î Ñ î R ã Ñ î Ü S w x x ì t Ç j x Ü Ö ê ~ } Ç Ñ x } î t Ü Ç á j [ l i d í Ü t x v } ~ z t Ü } î ~ ê { Ç Ñ R Ç á Ü Ç R É î Ü x x Ç ] [ j v t R É ã { á R Ç á É v î T } t î Ü S z e Ç ï } t z d t Ü Ö ë ~ z î Ü t x R ë Ö Ü É x ä x t R î Ü Ç j t É ì Ö É ã Ü Ç ï Ö x R Ç á S R É ë R x T t S } Ç ~ ~ í Ö x T v t t ë u x T _ ì R x t } î z î Ü w x x ì t Ö Ü Ç É } î Ö Ü ë ~ x â Ç Ñ Ü Ç á j [ l i d S t ~ ~ ê U R É Ç å Ö Ü Ç É } î ë t Ñ x ì w Ç Ñ w x î Ö t á É Ç á t R î x } x ì Ç á Ñ R Ç á w t v } ñ Ç á Ö } ~ z É ê T [ R è î Ü } t Ü t ~ t u t ì Ç á x x } x ì Ö Ü Ç j [ l i d x ì t S t ã É t ì t t Ü î Ö à t É t T ^ x à t ì x Ü t [ R î Ü z Ö Ü í ~ z S d [ m [ k c j [ l T Ü z Ñ S ^ a f i d k [ m c [ l T Ö x ~ 0 Η παλαιά νόσος του λαϊκισμού a u t Ö ï z Ü ã R x É Ö Ö î Ü x É ã R Ç ~ Ü } ñ t S Ç É ê Ö Ç á ~ x à Ü ê T R É } t u v x z â ñ É t t R î Ü z } É ì Ö z x ì t x Ü á R ã Ö t } í ^ x ì â x R ã Ñ Ç R t ~ ë Ñ Ö á í { x x Ñ w ï Ö } Ç ~ t } î u Ç Ü t t ~ ~ ê } t Ü Ç R î Ö Ç x ï } Ç ~ Ç x ì t t Å t t } á ~ í Ö x z â ñ É t Ö x Ö á x â í R t É t v ã v í ë ã x ~ ~ x ê Ü ã _ Ü á R ã Ö t } í î ã Ñ x ì t } t z Ö ï v } ~ Ö z t R î ä x ã t ê x Ö t Ö Ü Ñ w á ê x Ñ Ü Ç á ~ t å } Ö Ç ï Ö x î ~ t Ü t } î t Ü t ^ x Å ê Ñ } t [ É Ö Ü x É ê Ñ ^ x á R ê É â x t à u Ç ~ ì t î Ü ë t } Ç ê Ü Ü z Ñ } Ç ã ì t Ñ â É x ê y x Ü t Ö Ü í É Å z } t R ã Ñ w x t Ü ë â Ç Ü t ë t ë Ü É t } t R É î Ö { x Ü Ç à î É Ç [ ~ ~ Ç î ã Ñ t á Ü î } t ê ~ ~ Ç t t É â ì y x t R É î ã É z } t x R } ì w á z Ö á y í Ü z Ö z R x É ì R t É Ç â ñ [ Ñ z Å x â ê x R ã Ñ ~ x à Ü ê w x á R ê É â Ç á [ R î Ü z z Ö x ~ ì w t Ü z Ñ S d [ b a f _ k c g a l T F f R t ~ ê } Ü Ç á Ü ë Ñ Ö x w ï Ç ê ~ Ö Ü t S v í R x w t T ë â x } t Ü t Ü í Ö x z â ñ É t t R î É É Ç t Ü Ç á v x v Ç î Ü Ç Ñ î Ü z x ~ ~ z } í } á u ë É z Ö z } t Ü t z Ç t } ê Ö á à ë É Ç Ü t R Ç á Ü z Ö Ü z É ì y Ç á î â î Ç w x w t { ë Ü Ç á t Ö Ü Ç â x ñ w z Ö Ü É t Ü z v } í t ~ ~ ê ë â Ç á t R Ç ~ ë Ö x } ê { x t ì Ö { z t x { } í Ñ t Å Ç R É ë R x t Ñ R Ç ~ Ü } í Ñ u Ç ï ~ z Ö z Ñ } t x á { ï z Ñ F m Ç ë t S v í R x w Ç T x ì t t á Ü î Ü ã v x É t } ñ x } ~ Ç v ñ î R Ç á z _ ~ ~ ê w t } t Ç ~ t î Ñ Ü z Ñ á à ì Ö Ü t Ü t Ü Ç Ö á x â í x Å x á Ü x ~ Ö î } t Ü z Ö á Ö Ü z t Ü } í t R t Å ì ã Ö z t R Ç Ü x ~ ñ Ü t Ñ Ü Ç } x Ü É } î S w t } ï u x á t T Ü z Ñ x } ~ Ç v } í Ñ t Ü R t É ê { x Ö z Ñ x Ü t Å ï f ë É } x ~ } t l Ç Ö t ~ w z Ç } É t Ü ñ F i l Ç Ö t ~ w z Ç } É ê Ü x Ñ } t Ü z v Ç É Ç ï Ü Ç S w ì w á Ç T f ë É } x ~ l î R ~ x î Ü x Ü ê Ü Ñ x } ~ Ç v ë Ñ { t S x R u t É ï x T x } ë Ç á Ü Ç á Ñ v x É t Ç ï Ñ à Ç É Ç ~ Ç v Ç ï x Ç á Ñ R É Ç } x ë Ç á t x Ö â ï Ö x x ë t w ê x t Ü Ç á Ñ ò ~ ~ z x Ñ d t Ü Ç S w ì w á Ç T t R t Ü ê x ì Ü x x ë t f z î t } t ë t ë Ü É t l î R ~ x x ì Ü x x } t Ü t v v x ~ ì x Ñ } t Ü ê Ü Ç á Ü î Ü x Ö Ç Ö t ~ w z Ç } É ê Ü z } t v } x ~ t É ì Ç á ] } ë É â t É Ü l É ë Ü x É î Ü } t } ñ Ñ x R ë Ü É x ä x t x Ö ë ~ { x z _ ~ ~ ê w t Ö Ü z _ á É ã y ñ z f ë É } x ~ á R Ç w x } ï Ç Ü t Ñ ë x Ö t Ü z w á t Ü î Ü z Ü t x Å î w Ç á F d t î ~ t t á Ü ê ë Ö t Ö x ë t ë Ü Ç t t { x ~ ~ z } î } ~ ì t Ö x ë t Ö ï v â É Ç Ç x ì w Ç Ñ x { } Ç ï É t Ü Ö Ö Ç ï R Ç á } t ~ ~ x É v x ì Ü t Ö á Ö Ü z t Ü } ê t R î Ü Ñ z v x Ü } ë Ñ x ~ ì Ü Ü z Ñ ] x É t ì t Ñ Ü t Ü x ~ x á Ü t ì t â É î t } t Ü ê Ü z Ñ â ñ É t Ñ t Ñ } t Ü Ç á ~ t Ç ï Ü z Ñ F m Ç ê ~ ~ Ç S v í R x w Ç T t à Ç É ê Ü Ç S É î ~ Ç T Ü z Ñ â ñ É t Ñ t Ñ Ö Ü Ç R ~ t ì Ö Ç Ü z Ñ x á É ï Ü x É z Ñ t Ü R t É ê { x Ö z Ñ x Ü t Å ï a j [ } t ] x É t ì t Ñ i [ Ü l t t É ê Ñ x R â x ì É z Ö x t w z Ç á É v í Ö x Ü z x Ü ï R ã Ö z î Ü Ç a j [ } t Ü Ç ^ g m { t R ì x y t t R Ç Ü x ~ x Ö t Ü } ê Ü z ] x É t ì t ñ Ö Ü x t á Ü í t t R Ç w x â { x ì Ü x ~ } ñ Ñ Ü Ç S } Ç ï É x t T Ü Ç á x ~ ~ z } Ç ï â É ë Ç á Ñ U [ á Ü í z S ë t T x } w Ç â í Ü Ç á v ã Ö Ü Ç ï x ~ R w Ç à î É Ç á sl ; ; ess storp á R ë Ö Ü z t w R ~ í í Ü Ü t F d t Ü ê R É ñ Ü Ç R É Ç } ê ~ x Ö x Ü z x } ë Ç á t Ü ì w É t Ö z Ü z Ñ ] x É t ì t Ñ R Ç á t R ë É É ä x } t Ü z v Ç É z t Ü } ê Ö Ü z Ü x ~ x á Ü t ì t ê ~ Ö Ü t à ê Ö z Ü z Ñ R É Ç x } ~ Ç v } í Ñ R x É î w Ç á } ê { x Ü ë Ü Ç t Ö } ë ä z d t Ü ê w x ï Ü x É Ç Ü Ç ^ g m î â î Ç w x R É Ç ã { x ì Ç ï Ü x } t Ü w ë t Ü z R É î Ü t Ö z R x É ì S t ê R Ü á Å z Ñ T t ~ ~ ê R É ã Ü t v ã Ö Ü x ì Ö Ü z x R u Ç ~ í Ö } ~ z É ñ ë Ü É ã Ö Ü z w ê ~ á Ö z Ü ã x É v t Ö t } ñ Ö â ë Ö x ã } t Ü z Ñ R t É t v ã v } í Ñ w Ç í Ñ Ü z Ñ â ñ É t Ñ F õ Ü t t } á u ë É z Ö z t } t Ü t É É ë Ç á Ö t R Ç ~ Ü } Ç Ç } Ç Ç } í x ~ ì Ü w x R Ç É x ì t x } R Ç í Ö x t Ö Ü Ç â x ñ w z x Ö Ç R É î { x Ö z Ö Ü É t Ü z v } í î â î Ç w x R Ç É x ì t t Å Ç R Ç í Ö x á R t É } Ü ë Ñ t Ü { ë Ö x Ñ î R ã Ñ t á Ü í x Ü t Å ï a j [ ] x É t ì t Ñ í t Ö á u ê ~ x Ö á v } É Ç Ü ñ Ü t Ñ Ö á t â ì x Ñ Ö Ü z R É Ç ñ { z Ö z t Ñ x t ~ ~ t } Ü } í Ñ R É Ç Ç R Ü } í Ñ v t Ü z _ á É ñ R z } t Ü z _ á É ã y ñ z t ~ ~ ê } t x Ö R É ê Ü Ü x t R î î ~ x Ñ Ü Ñ R ~ x á É ë Ñ Ü Ñ t É z Ü } ë Ñ x R R Ü ñ Ö x Ñ Ü z Ñ R Ç ~ Ü } í Ñ t á R t É Å ì t Ñ } t Ü z Ñ t u Ç á ~ ì t Ñ Ü z Ñ F m Ç S t ~ t ~ Ç ï T t á Ü î x } w z ~ ñ x Ü t } t { z x É ê Ö â x w î Ö Ü Ç x Ö ã Ü x É } î Ü z Ñ } á u ë É z Ö z Ñ i [ Ü l t t É ê Ñ w Ç â x Ü x ï x ë Ö ã Ü ã z Ç t } ñ } Ç w á ~ Ç à î É ã î Ü S { ë ~ x t Å x R x É w ë ä x T x Ü z S Ü É î } t T } t } t ~ ~ x É v x ì ë x Ñ R É Ç Ö w Ç } ì x Ñ t R î Ü Ç Ü t Å ì w Ü Ç á Ö Ü Ñ a j [ Ü Ç l x R Ü ë u É Ç F [ R î Ü z ê ~ ~ z R ~ x á É ê Ç ] l Ü Ç á É ê É t Ñ R Ç á R É t R î ~ ì v Ç } t É î á R Ç Ö â î Ü t ë t x ì ã Ö z Ü Ç á â É ë Ç á Ñ } t ë Ç S } Ç ï É x t T î ~ Ñ Ç á R Ç á É v î Ñ i } Ç Ç } ñ Ü z Ñ ] x É t ì t Ñ t R ë É É ä x Ü z Ö â x Ü } í Ö á y í Ü z Ö z } t Ü z v Ç É z t Ü } ê ë Ö R x á Ö x t á Ü Ç Ö Ü v x ì ã Ñ R x { í Ç Ñ á R í } Ç Ç Ñ t á R x É t } Ç Ü ì Ö x Ö Ü z S w t R ì Ö Ü ã Ö z T î Ü z _ ~ ~ ê w t w x â É x ê y x Ü t ë Ç S } Ç ï É x t T Ü Ç á â É ë Ç á Ñ t ~ ~ ê t u Ç í { x t R x É Ç É Ö ë Ç á ê ~ Ö Ü t ï ä Ç á Ñ U F^ x R É î } x Ü t Ö á x R ñ Ñ v t Ü z ê Ö } z Ö z t Ñ S x á ë ~ } Ü z Ñ T R Ç ~ Ü } í Ñ R Ç á t Å Ç R Ç x ì Ü Ñ á R ê É â Ç á Ö x Ñ S x á } t É ì x Ñ T l Ü z R É t v t Ü } î Ü z Ü t R É î } x Ü t ] c [ j i e c m c d [ k [ j c l f [ m [ Ü t Ç R Ç ì t w ë â x Ü t t n j i m _ e a l d n \ _ k g a l a j i n e _ c m i n k ] _ c r l n j a k _ m a l S i e r g m r g [ o _ g m [ ^ r g T Από τη στήλη «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» της εφημερίδας «ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής»

3 Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Σελίδα Σε 8 ημέρες η τοποθέτηση των «διαθέσιμων» από τον χώρο της υγείας h x } ì z Ö x z w t w } t Ö ì t R É Ç } í É á Å z Ñ v t Ü z } ê ~ á ä z 5 { ë Ö x ã Ö Ü Ç â ñ É Ç Ü z Ñ á v x ì t Ñ } t ë Ö t Ö x 5 ë É x Ñ { t ë â Ç á Ü Ç R Ç { x Ü z { x ì Ö Ü Ñ ë x Ñ Ü Ç á Ñ { ë Ö x Ñ Ç x É v t y î x Ç R Ç á ë â Ç á Ü x { x ì Ö x w t { x Ö î Ü z Ü t Ήw z Ü Ç Ü É x ~ ë Ñ Ö á u Ç ï ~ Ç Ü Ç á á R Ç á É v x ì Ç á ^ Ç } z Ü } í Ñ f x Ü t É É ï { Ö z Ñ x ë } É x Ü z m x Ü ê É Ü z Ü Ç Ö â x Ü } î Ö â ë w Ç Ü Ç á á R Ç á É v x ì Ç á n v x ì t Ñ [ á Ü î w í ~ ã Ö x Ç á R Ç á É v î Ñ n v x ì t Ñ ó w ã Ñ ] x ã É v ê w z Ñ x z x É ñ Ç Ü t Ñ Ü Ç á Ñ u Ç á ~ x á Ü ë Ñ R Ç á Ö á x Ü ë â Ç á Ö Ü Ñ _ R Ü É Ç R ë Ñ d Ç ã } ñ } t _ á É ã R t å } ñ n R Ç { ë Ö x ã Ü z Ñ \ Ç á ~ í Ñ j t É ê ~ ~ z ~ t t ë à x É x î Ü Ö x x R î x Ç Ç Ç Ö â ë w Ç R É Ç Ü ì { x Ü t t } t Ü t { ë Ö x Ü É Ç R Ç ~ Ç v ì t R Ç á { t R É Ç u ~ ë R x Ü z t t ë ã Ö z Ü ã Ö á u ê Ö x ã Ü ã x É v t y Ç ë ã Ö Ü Ç _ i j n n i [ w ] x ã É v ê w z Ñ x R t ë ~ t u x x } t Ü z v Ç É z t Ü } î Ü É î R Ç î Ü } t ì t t R î ~ á Ö z w x R É î } x Ü t t v ì x Ö Ü Ç â ñ É Ç Ü z Ñ á v x ì t Ñ Ö z x ñ Ç Ü t Ñ î Ü x ì t } t Ü ê 00 R x É Ö Ö î Ü x É x Ñ Ç } x ë Ñ { ë Ö x Ñ R Ç á R É ë R x t } t ~ á à { Ç ï Ö x Ö â ë Ö z x Ü Ç t É { î x É v t y Ç ë ã R Ç á ë â Ç á Ü x { x ì Ö x w t { x Ö î Ü z Ü t _ } Ü ì z Ö x w x î Ü z w t w } t Ö ì t Ü z Ñ } z Ü } î Ü z Ü t Ñ Ö Ü Ç â ñ É Ç Ü z Ñ á v x ì t Ñ { t ë â x x Å Ç } Ç î z Ö z w t R t ñ R Ç á { t à { ê Ç á Ü t x } t Ü x á É ñ x Ü z Ö ì ã Ñ Για τους καθηγητές τεχνικών λυκείων j t É ê ~ ~ z ~ t Ç } ] x ã É v ê w z Ñ t ë à x É x î Ü ë â É Ü ë ~ z g Ç x u É ì Ç á { t Å x } í Ö x } t z Ü É ì Ü z à ê Ö z Ü z Ñ } z Ü } î Ü z Ü t Ñ R Ç á { t t à Ç É ê } t { z v z Ü ë Ñ Ü x â } ñ ~ á } x ì ã Ç Ç R Ç ì Ç { t t R Ç É É Ç à z { Ç ï Ö Ü Ç â ñ É Ç Ü z Ñ á v x ì t Ñ R É Ü Ç Ü ë ~ Ç Ñ Ü Ç á â É î Ç á õ R ã Ñ x Å í v z Ö x î ~ Ñ Ç ~ Ç } ~ z É ã { x ì z R É ñ Ü z à ê Ö z Ü z Ñ } z Ü } î Ü z Ü t Ñ Ö x [ { í t } t b x Ö Ö t ~ Ç ì } z { t v ì x z w x ï Ü x É z R Ç á { t } t ~ ï ä x Ü t } x ê } t Ü Ñ x ~ ~ x ì ä x Ñ Ö Ü z x R t É â ì t S [ à Ç ï Ç ~ Ç } ~ z É ã { x ì } t t á Ü í z w t w } t Ö ì t { t Å x } í Ö x ë â É Ü ë ~ z g Ç x u É ì Ç á z Ü É ì Ü z à ê Ö z Ü z Ñ } z Ü } î Ü z Ü t Ñ R Ç á { t t à Ç É ê } t { z v z Ü ë Ñ Ü x â } ñ ~ á } x ì ã Ç Ç R Ç ì Ç R É Ç ë É â Ç Ü t t R î Ü Ç á R Ç á É v x ì Ç j t w x ì t Ñ } t { t } t ~ ï ä Ç á Ü t } x ê Ö Ü Ç Ö ï Ö Ü z t á v x ì t Ñ i ë â Ç Ü x Ñ R Ü á â ì Ç R Ç á ë â Ç á Ö â ë Ö z x Ü Ç â ñ É Ç á v x ì t Ñ { t t R Ç É É Ç à z { Ç ï ê R t Ü x Ñ R É Ü Ç Ü ë ~ Ç Ñ Ü Ç á ë Ü Ç á Ñ t R î Ü Ç á R Ç á É v x ì Ç n v x ì t Ñ T w t u x u t ì ã Ö x Ç } ] x ã É v ê w z Ñ Tz t ê v } z t á ~ Ç R Ç í Ö x Ç _ i j n n Ü z Å x } ê { t É z x Ü Ç ~ í Ü Ç á j É ã { á R Ç á É v Ç ï [ l t t É ê v t ê x Ö z x Å î à ~ z Ö z Ü ã ~ z Å R É î { x Ö ã Ç à x ~ ñ Ö Ü Ç á Ñ R t É î â Ç á Ñ á v x ì t Ñ t ê x Ö t Ö Ü Ç á Ñ Ç R Ç ì Ç á Ñ R x É ~ t u ê Ç Ü t } t Ç v t Ü É Ç ì ë { x Ö x Ç j É î x w É Ç Ñ Ü Ç c l [ ] j t Ü Ç ï ~ z Ñ Ö Ü z Ö á ê Ü z Ö z R Ç á x ì â x Ö í x É t x Ü Ç ^ Ç } z Ü í Ü Ç á _ i j n n } ^ d Ç Ü î i } j t Ü Ç ï ~ z Ñ ë { x Ö x t Ö x É ê t R î y z Ü í t Ü t Ö Ü Ç ^ Ç } z Ü í Ü Ç á _ i j n n î R ã Ñ Z m z Ö î Ü z R ~ z É ã í î ~ ã Ü ã R t É î â ã á v x ì t Ñ t R î _ i j n n ^ î { z } x w t ì Ü x É z ë à t Ö z Ö Ü z t ê v } z t v ì x Ü t â ï Ü x É z t R Ç R ~ z É ã í Ü ã t Ü É } ñ x R Ö } ë ä x ã Ü Ç á _ i j n n { t R ~ z É ã { Ç ï ë ã Ñ o x u É Ç á ê É Ç 0 } t t Ü É } ñ R É ê Å x ã { t R ~ z É ã { Ç ï ë ã Ñ f ê É Ü Ç Ü Ç á 0 x R Ö z t ì Ç Ü t Ñ î Ü v t Ü Ñ t Ü É } ë Ñ R É ê Å x Ñ } t x É v t Ö Ü z É t } ë Ñ x Å x Ü ê Ö x Ñ Ü Ç á c t Ç á t É ì Ç á 0 î ~ Ñ x } w î { z } x ë Ü t ~ t R ~ z É ã í Ñ Z m z x R Ü ê â á Ö z Ü z Ñ w t w } t Ö ì t Ñ v t Ü z t R Ç R ~ z É ã í Ü ã R t ~ t ñ ~ z Å R É î { x Ö ã v t ë Ü z 000 x R Ö z t ì Ç Ü t Ñ î Ü z d x Ü É } í n j [ ^ ë â x Ö Ü t t Ü í Ö x Ö Ü Ç i } Ü ñ u É Ç 00 Ö Ü z } t ~ ï Ü x É z R x É ì R Ü ã Ö z x ñ Ü Ç m [ j i m _ m [ n m _ d r } t Ü Ç m l [ n _ m [ [ w x ë â Ç á R ~ z É ñ Ö x Ç ï Ü x ë t í t Z m z R t É Ç â í Ö Ü Ç á Ñ ë Ç á Ñ v t Ü É Ç ï Ñ Ü z Ñ w á t Ü î Ü z Ü t Ñ t Ö á ê R Ü Ç á Ö ï u t Ö z x Ü Ç _ i j n n x ñ Ü z ì w t w á t Ü î Ü z Ü t R É ë R x t ë â Ç á } t Ç v t Ü É Ç ì R Ç á t R Ç } ~ x ì Ö Ü z } t x Å t Ü ì t Ñ Ü z Ñ ë Ü t Å z Ñ î ~ ã Ü ã Ü t x ì ã Ö Ü Ç ë Ç i É v t Ö î î R ã Ñ x ì t Ç v t Ü É Ç ì Ü Ç á _ m [ [ Z m z R É î Ü t Ö z t { x ã É x ì Ü t t t v } t ì t R É Ç ç R î { x Ö z v t Ü z t t ë ã Ö z Ü ã Ö á u ê Ö x ã Ü Ç á _ i j n n z R É Ç Ö } î Ö z Ü z Ñ Ö â x Ü } í Ñ u x u t ì ã Ö z Ñ Ü Ç á c t Ü É } Ç ï l á ~ ~ î v Ç á [ { z ñ Ö Ü z Ç R Ç ì t { t Ö á R x É ~ t u ê Ç Ü t î ~ t Ü t t t v } t ì t Ö Ü Ç â x ì t R Ç á â É x ê y x Ü t Ç _ i j n n Z m z R t É Ç â í w á t Ü î Ü z Ü t Ñ Ö Ü Ç á Ñ R Ö Ü Ç R Ç z ë Ç á Ñ w ñ Ü x Ñ t Ü É Ç ï Ñ t t Ö á Ü t v Ç v É t à Ç ï R x É Ö Ö î Ü x É x Ñ t R î w ï Ç Ö á Ü t v ë Ñ Ü Ç í t v t } ê { x t Ö à t ~ Ö ë Ç Ü É Ç R Ç R Ç ì z Ö z Ü z Ñ á R è t É { R É ã Ü _ v } á } ~ ì Ç á _ R ì Ö z Ñ Ü ë { z } t } t t t } î z Ö x É ê { ë t Ü t R Ç á t à Ç É Ç ï Ü Ç á Ñ x É v t Ö Ü z É t } Ç ï Ñ v t Ü É Ç ï Ñ î R ã Ñ a t á { t ì É x Ü z } t z Ö á t É Ü z ë z } Ç Ö Ü Ç ~ î v z Ö z Ü Ç á R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö Ç ï Ü z Ñ R É ã Ü Ç u ê { t Ñ n v x ì t Ñ t R î Ü Ç } É t Ü } î R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö î ã Ñ R Ç Ö Ç Ö Ü î Ü Ç á [ _ j Ö Ü Ç R Ç Ö î Ü ã 00 x } x á É ñ v t 0 x } t Ö à t ~ Ö ë Ç á Ñ z Ç R Ç ì t { t ë R É x R x t á R t } Ç ï x Ü t w x { í R É î Ü á R t î R ã Ñ Ö á u t ì x x Ü z à t É t } x á Ü } í w t R ê z m Ç Ö ï Ç ~ Ç Ü z Ñ w t R ê z Ñ Ü Ç á i j [ ^ v t t Ö à t ~ Ö ë Ç á Ñ í Ü t Ü Ç 00 0 x } x á É ñ f t Ü ë Ü Ç Ç á x ì w Ç á Ñ ~ Ç R î t á { t ì É x Ü z x R ~ Ç v í x ì t w á t Ü î t z t É } x ì v t Ü z } ê ~ á ä z Ç ï Ü x Ü ã t x ~ t Ö Ü } ñ ~ x Ü Ç á É v } ñ t t v } ñ Ü ã } É ñ w t ì Ü x É t x É v t Ö Ü z É ì ã a x R u Ç ~ í } ~ t } ã Ü Ç ï re: ate R Ç á á Ç { x Ü í { z } x t R î Ü z z v x Ö ì t Ü Ç á n n d [ ã Ñ { x Ü } î u í t Ö Ü z R É Ç Ö t É Ç v í Ü ã ë ã Ç } Ç Ç } ñ w x w Ç ë ã ë â Ç Ü t Ñ Ö t u ê Ö z Ü Ç R t É ê É Ü z t Ü z Ñ Ö ï u t Ö í Ñ Ü ã x É v t Ö Ü z É t } ñ v t Ü É ñ x ~ ñ t Ñ x Ü Ç _ i j n n a î Ç t t Ü x Ü ñ R Ö z Ü ã } ~ } ñ v t Ü É ñ R Ç á ë â Ç á Ç } Ç Ç } í x Å ê É Ü z Ö z í Ö á x Ü ë â Ç á Ö x x Ü t É x ì x Ñ R t É Ç â í Ñ á R z É x Ö ñ á v x ì t Ñ x Ç R Ç Ç w í R Ç Ü x Ü É î R Ç x Ü Ç á Ñ } ~ } Ç ï Ñ v t Ü É Ç ï Ñ R Ç á x } Ü x ~ Ç ï R t É t } ~ } ë Ñ x Å x Ü ê Ö x Ñ R â } t É w Ç ~ î v Ç ã Ñ R É Ç Ñ Ü z Ñ ë } R Ü ã Ö z 0 v t Ü Ñ x É v t Ö Ü z É t } ë Ñ x Å x Ü ê Ö x Ñ R Ç á Ö á Ü t v Ç v É t à Ç ï } t R É t v t Ü Ç R Ç Ç ï Ü t x Ü î Ñ Ü Ç á à Ç É ë t R Ç á Ö á x Ü ë â Ç á a x à t É Ç v í Ü ã } É Ü z É ì ã t Å Ç ~ î v z Ö z Ñ î R ã Ñ R É Ç u ~ ë R Ç Ü t t R î Ü Ç g 05 0 t R î Ü Ç á Ñ c t Ü É } Ç ï Ñ l á ~ ~ î v Ç á Ñ Ü z Ñ â ñ É t Ñ Ö t R É Ç ç R î { x Ö z Ü z Ñ t w x Ç w î Ü z Ö z Ñ Ç R Ç Ç á w í R Ç Ü x x É v t Ö Ü z É ì Ç á [ á Ü î Ö z t ì x î Ü î Ö Ç ë â Ç á î z ê w x t ~ x Ü Ç á É v ì t Ñ w } t Ç ï Ü t â ã É ì Ñ x Å t É ë Ö x Ñ Ü z Ö î Ü z Ö ï u t Ö í Ü Ç á Ñ x Ü Ç _ i j n n m t } É Ü í É t t á Ü ê { t R É ë R x t x ì t x t ì t v t Ü Ç w ã Ü } î } t w z î Ö Ç Ü Ç ë t i } Ç Ñ d Ç Ü î Ñ x ì R x R ã Ñ { t x Å x Ü ê Ö x x { x Ü } î R x ï t Ü t t Ü í t Ü t Ü Ç á c t Ü É } Ç ï l á ~ ~ î v Ç á [ { z ñ } t î Ü { t } ê x w x } Ü í Ü z t t ë ã Ö z Ü ã Ö á u ê Ö x ã Ü Ç á _ i j n n x Ü z R É Ç Ö } î Ö z Ü ã Ö â x Ü } ñ u x u t ñ Ö x ã t R î Ü Ç c l [ l Ü z Ö á ê Ü z Ö z Ö á x Ü x ì â t t R î Ü Ç ^ l Ü Ç á c t Ü É } Ç ï l á ~ ~ î v Ç á [ { z ñ Ç } Ç Ñ ] j t Ü Ç ï ~ z Ñ Ç } Ç Ñ l m Ö Ç ï } t ~ Ç Ñ Ç } Ç Ñ [ â k ë Ü z Ñ Ç } Ç Ñ ] ^ t Ü Ö ë É z Ñ Ç } Ç Ñ g f R t Ü ê } Ç Ñ Ç } Ç Ñ f b x Ö Ü Ç } ~ ë Ç á Ñ } t Ç } Ç Ñ b j Ü Ö î ~ z Ñ Άμεση εξόφληση οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ ζητούν οι γιατροί Από το 04 η καταβολή του επιδόματος στους μακροχρόνια άνεργους [ t ë x Ü t x Ü î Ñ Ü ã z x É ñ z ë } w Ç Ö z á R Ç á É v } í Ñ t R î à t Ö z Ñ v t Ü z } t Ü t u Ç ~ í x R w î t Ü Ç Ñ Ö x t } É Ç â É î t t ë É v Ç á Ñ z Ç R Ç ì t ë â x í w z Ç Ç { x Ü z { x ì l ï à ã t x Ü Ç î Ç Ü Ç x R ì w Ç t { t â Ç É z v x ì Ü t t R î Ü Ç 0 Ö Ü Ç á Ñ t } É Ç â É î t ê x É v Ç á Ñ Ç Ç R Ç ì Ç x ì t t Ö à t ~ Ö ë Ç } t Ü ê Ü z Ñ t x É v ì t Ñ } t u É ì Ö } Ç Ü t Ö x w t É } í } t Ü ê Ö Ü t Ö z t x É v ì t Ñ v t â É Ç } î w ê Ö Ü z t x v t ~ ï Ü x É Ç t R î í x Ñ m Ç x R ì w Ç t w } t Ç ï Ü t ê x É v Ç t R î 0 x Ü ñ x à î Ö Ç ë â Ç á x Å t Ü ~ í Ö x Ü Ç w } t ì ã t Ü t } Ü } í Ñ x R w î Ü z Ö z Ñ t x É v ì t Ñ } t Ü Ç x Ü í Ö Ç Ç } Ç v x x t } î Ü Ç á Ñ x Ö î w z t w x á R x É u t ì x Ü Ç R Ç Ö î Ü ã 0000 x á É ñ R É Ç Ö t á Å t î x Ç } t Ü ê 5 0 x á É ñ v t } ê { x t í ~ } Ç Ü ë } Ç Ü z Ñ Ç } Ç v ë x t Ñ n R x { á ì y x Ü t î Ü } t Ü t u ê ~ ~ Ç Ü t t R î Ü Ç i ] [ Ü t ë t Ç } Ç v x x t } ê x R w î t Ü t Ö x 0 w } t Ç ï â Ç á Ñ j É î } x Ü t v t Ü Ç x t ì Ç x R ì w Ç t Ö Ü í É Å z Ñ Ü ë } ã } t Ü Ç x w } î x R ì w Ç t Ü É ì Ü x } ã } t R Ç ~ ï Ü x } ã Ç } Ç v x x ñ m t x R w î t Ü t } t Ü t u ê ~ ~ Ç Ü t Ü z t Ü } ê R t É ê ~ ~ z ~ t x Ü z x } } t { ê É Ö z Ü ã à Ç É Ç ~ Ç v } ñ w z ~ ñ Ö x ã

4 Σελίδα 4 Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Αποτελέσματα αξιολόγησης ης προκήρυξης Leader στο Νομό Κοζάνης a _ R Ü É Ç R í ^ t â x ì É Ö z Ñ j É Ç v É ê t Ü Ç Ñ _ ^ j Ü z Ñ i m ^ [ t R Ü á Å t } í ^ á Ü } í Ñ f t } x w Ç ì t Ñ [ x Ü ê Ü z Ç ~ Ç } ~ í É ã Ö z Ü z Ñ R É Ç u ~ x R î x z Ñ w t w } t Ö ì t Ñ t Å Ç ~ î v z Ö z Ñ Ü ã á R Ç u ~ z { ë Ü ã Ö â x w ì ã } t Ü Ç á w x v t Ü Ç ~ z R Ü } Ç ï x ~ ë v â Ç á t R î Ü Ç n R Ç á É v x ì Ç [ v É Ç Ü } í Ñ [ ê R Ü á Å z Ñ } t m É Ç à ì ã Ö ï à ã t x Ü Ñ á R É { } t Ç î à ã x Ñ t R Ç à ê Ö x Ñ Ü z Ñ t t } Ç ñ x Ü t t R Ç Ü x ~ ë Ö t Ü t Ü z Ñ t Å Ç ~ î v z Ö z Ñ Ü ã x R x w á Ü } ñ Ö â x w ì ã R Ç á á R Ç u ~ í { z } t Ö Ü Ç R ~ t ì Ö Ç Ü z Ñ Ñ j É Ç } í É á Å z Ñ Ü Ç á Ü Ç R } Ç ï R É Ç v É ê t Ü Ç Ñ R É Ç Ö ë v v Ö z Ñ x } t Ü t ~ z } Ü } í z x É Ç z ì t Ü z n R Ç u ~ í { z } t Ö á Ç ~ } ê Ö â ë w t Ö á Ç ~ } Ç ï R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö Ç ï x w z î Ö t w t R ê z [ R î t á Ü ê Ü t w x R ~ z É Ç ï Ö t Ü Ñ R É Ç ç R Ç { ë Ö x Ñ ë Ü t Å z Ñ Ö ï à ã t x Ü t } É Ü í É t x R ~ x Å î Ü z Ü t Ñ Ü Ç á x z x É ã Ü } Ç ï Ç w z v Ç ï Ü z Ñ R É Ç } í É á Å z Ñ } t t R Ç É É ì à { z } t j É Ç ã { í { z } t v t t Å Ç ~ î v z Ö z Ü t Ö â ë w t l Ü z R t É Ç ï Ö t à ê Ö z x u ê Ö z Ü Ñ w t { ë Ö x Ñ R Ö Ü ñ Ö x Ñ R É Ç ã { Ç ï Ü t v t ê x Ö z ë Ü t Å z Ü t Ö â ë w t Ö á Ç ~ } Ç ï R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö Ç ï x w z î Ö t w t R ê z Y a ^ z î Ö t ^ t R ê z } t ~ ï R Ü x Ü t t R î Ü Ç _ ~ ~ z } î ^ z î Ö Ç n R Ç á É v x ì Ç [ v É Ç Ü } í Ñ [ ê R Ü á Å z Ñ } t m É Ç à ì ã } t Ü Ç _ á É ã R t å } î ] x ã É v } î m t x ì Ç [ v É Ç Ü } í Ñ [ ê R Ü á Å z Ñ _ R R ~ ë Ç x ì } Ç Ö Ç } Ü ñ Ö â ë w t Ö á Ç ~ } Ç ï R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö Ç ï x w z î Ö t w t R ê z } t Ü t Ü ê Ö Ö Ç Ü t ã Ñ x R ~ t â î Ü t Ö x à { ì Ç á Ö t Ö x É ê t ê w É ê Ö z Ö ï à ã t x Ü z Ü x ~ } í u t { Ç ~ Ç v ì t Ü Ç á Ñ x w á t Ü î Ü z Ü t ë Ü t Å z Ñ Ö x R x É ì R Ü ã Ö z R Ç á R É Ç } ï ä Ç á w t { ë Ö x Ñ R Ö Ü ñ Ö x Ñ Ö Ü Ç Ü Ç R } î R É î v É t t x Ü ê t R î R É î Ö { x Ü z â É z t Ü Ç w î Ü z Ö z t R î Ü Ç n R Ç á É v x ì Ç [ v É Ç Ü } í Ñ [ ê R Ü á Å z Ñ m É Ç à ì ã í Ö Ü z R x É ì R Ü ã Ö z R Ç á } ê R Ç Ç Ñ w } t Ç ï â Ç Ñ R Ç á x v } É ì { z } x w x x R { á x ì Ü z á ~ Ç R Ç ì z Ö z Ü Ç á x R x w á Ü } Ç ï Ü Ç á Ö â x w ì Ç á _ z x É ñ Ç á x î Ü Ü á â î ë Ö Ü t Ö z { t R É ë R x t á R Ç u ~ z { x ì x v v É ê à ã Ñ ë Ö t Ö x w ê Ö Ü z t w x } t R ë Ü x z x É Ç ~ Ç v t } ñ z x É ñ t R î Ü z t R Ç w x w x v ë z z x É Ç z ì t } Ç Ç R Ç ì z Ö z Ñ } t w z Ç Ö ì x á Ö z Ñ Ü ã t R Ç Ü x ~ x Ö ê Ü ã Ü z Ñ t Å Ç ~ î v z Ö z Ñ d t Ü x Å t ì É x Ö z z R É Ç { x Ö ì t t á Ü í R Ç É x ì t z Ü z É z { x ì x à î Ö Ç î ~ Ç Ç x w t à x É î x Ç v t Ü z Ö á v } x } É ë z w É ê Ö z w z ~ ñ Ö Ç á á R x ï { á t Ö Ü z i ê w t m Ç R } í Ñ ^ É ê Ö z Ñ [ g d i î Ü w x R É Ç Ü ì { x Ü t t á R Ç u ê ~ ~ Ç á ë Ö Ü t Ö z j x É Ö Ö î Ü x É x Ñ R ~ z É Ç à Ç É ì x Ñ [ t R Ü á Å t } í ^ á Ü f t } x w Ç ì t Ñ [ [ t R Ü á Å t } í ^ á Ü } í Ñ f t } x w Ç ì t Ñ [ [ g d i L D o Ç d t É t v ê z d Ç y ê z m z ~ o t Å N N N N N N _ NK* t 9 z L Y 550 Y 90 5 Y Y 095Y 5 nterh rise roh e NetN ork HeD as E aid in> netgr e: ankogr ankoel netgr / :/9,, 8/4/YRU/ L L µ, 8, , , , , /4/YRU/ L L 67,770 67,770 0,6000 0, , ,6794 8, ,06000,, 9/4/YRU/ µ µ, L L µ,,40000,40000,40000, , 9,00000, 44/4/YRU/ L L µ, 7, , , , , , , ,00000 µ µ ( µ,,, cartes µ 4/4/YRU/ L L4 postales) µ 68,968 47, , ,80 60, µ µ µ 405/4/YRU/ µ L L4 8,006 56,904 5, , µ µ 409/4/YRU/ L L4 µ µµ 7, ,5000 8, , µ Leader 77/4/YRU/ 4 L L4 4, ,80000, , ,67860, & µ,, 7/4/YRU/ µ, 5 L L4 µµ LEADER, µ, 79, , , , µ,,, 4/4/YRU/ 6 L L4 0, , , , & 55/4/YRU/ µ " 7 L L4 µ 80, , , " 4 47, ,998 8, ,860 / :/9 µ 864/4/YRU/ L L6 96, ,8095 8, , CATERIG " " 9/4/YRU/ µ L L6,6486 6,4,500 5, /4/YRU/ µ " L L6 87,5680 9, , , " 07/4/YRU/ µ 4 L L6 50, ,050 47,49800, /4/YRU/ " 5 L L6 8, ,08 85,6600 4, " 4/4/YRU/ " 6 L L6 9, ,78998,7500 6, , " µ 40/4/YRU/ 7 L L6 µ 5,764 7,686,00 6, /4/YRU/ 8 L L6 0,664 0,68 68, , µ µ µ 44/4/YRU/ 9 L L6 0, ,444 80, , /4/YRU/ 0 L L6 µ µ,9000, , , , ,99800,49, ,945,008, ,8660 6/4/YRU/ L L 0 7, , ,5600 4, " " 04/4/YRU/ L L 04, ,75000, , /4/YRU/ µ L L µ,0000 6, ,00, "" ( ) << >> /4/YRU/ ' 4 L L 9 ' µ µ 6,605,95,400 9, µ [ xls][ ] µ, 54/4/YRU/ 5 L L 9, ,550 7,9000 5, " " 99/4/YRU/ 6 L L,600 7, ,7700, µ 40/4/YRU/ 7 L L 7,7000,0750, , /4/YRU/ µ µ 8 L L 4, ,9000 5,8900, µ µ µ 67, /4/YRU/ 9 L L " µ, ,500 4,00000, /4/YRU/ 0 L L 04 µ 0,980 5,0485 7,6000, µ µ µ 4/4/YRU/ L L µ 7,0900,8900 7,95800, /4/YRU/ L L µ µ µ,6600 0,950 5,700 4, /4/YRU/ L L µ µ 4,904 8,968 0, , /4/YRU/ µ µ µ 4 L L µ, , ,04400, µ 49/4/YRU/, 5 L L 9,7000 4,79000,7700 8, << µ >> 40/4/YRU/ 6 L L 6,4880,60 7,6700 5, µ "" 45/4/YRU/ 7 L L 0,5809 5, ,8708 0,65 70, , ,8708 0,65 70, , /4/YRU/ L L 9 µ,9087 9,445, , , /4/YRU/ L L µ 6, , ,7000 5, ,0566 5,440 58,000 4,9900 / :/9 4/4/YRU/ µ L L 40, ,8 9, , /4/YRU/ L L 04,89 5,640 80, ,00 47 T µ 97/4/YRU/ L L 495, , , , µ 044/4/YRU/ µ L L 9,059 96,097 80, , /4/YRU/ µ L L 4,968, ,900 05, /4/YRU/ µ L L 75, , , , µ 46/4/YRU/ L L µ µ, & 409, ,9850 8, , µ µ µ, 49/4/YRU/ L L 40,757 0, ,600 9,0650,878, /4/YRU/ µ µ L L µ 499,476 49, ,500 7, / µ 5/4/YRU/ µ µ L L 499, , , , µ µ, 4/4/YRU/ L L 9, 490,46 45, 46, , /4/YRU/ µ L L 5, , , , µ 60/4/YRU/ µ µ L L 79,804 89,590 65,6500 8, /4/YRU/ L L µ µ 464,796, , , /4/YRU/ L L 78,065 9, /4/YRU/ µ L L 80, , ,90,0568,645,0684 4,49,0600,46,500 7/4/YRU/ µ 7 µ L L 9 µ µ 56,800 8, ,800 7, /4/YRU/ µ µ L L 9,5500 9,6750 8,0500 4, , /4/YRU/ L L 4,80,4055, , /4/YRU/ µ L L & 0,7908 0,954 8,7900 9, µ 540,56 70, , ,750 5,80,57979,95,8990 4,989,6600,494,8050 [ xls][ ] / :/9 59,0566 5,440 58,000 4, / :/9 µ 977/4/YRU/ µ L L 6, , , , µ µ µ 85/4/YRU/ L L 48,974 48,974 48, , µ µ, 84/4/YRU/ µ L L µ µ µ 6,0098 6,0098 8,000 8, µ µ 87/4/YRU/ 4 L L µ 66, ,4900 6, , µ 9/4/YRU/ 5 L L : 6, , ,048 64, µ µ 9/4/YRU/ 6 L L µ 7,750 7,750 5, , µ µ 9, /4/YRU/ µ 7 L L 78, ,4600 7,4400 7, µ 40/4/YRU/ 8 L L 88,8 88,8 64, , /4/YRU/ A µ 9 L L 4,4600 4,4600 4,4600 4, /4/YRU/ 0 L L,089,089,40000, /4/YRU/ L L 67,648 67,648 5, , µ µ 74/4YRU/ µ L L µ µ 4/4/YRU/ µ µ L L 86, , , µ,07,5560,07,5560 6,688 6,688 / 94/4/YRU/ :/9 L L,84,84,5000, /4/YRU/ µ 95/4/YRU/ L L 5,846 75,908 9, , , L L µ 8,4508 8,4508 8,4500 8, , '' µ 75/4/YRU/ 5,846 75,908 9, ,60000 L L 4, , , , ,846 75,908 9, , ,6 6,6,94000, /4/YRU/ µ L L 99, ,978 9, , µ µ µ 58/4/YRU/ µ µ µ µ 95/4/YRU/ L L4 8, , , , L L 4 µ µ µ 69,595 4,7648 6,5700 0, µ, <<>> µ & 00/4/YRU/ L L µ µ 4, ,8780 0,700 65, µ 7/4/YRU/ L L4 955 µ,98,98 6,4700 6, << µ 0/4/YRU/ >> 4 L L,60 6,055 5,47000, µ 7/4/YRU/ µ µ L L4 55,400 55,400 5,9000 5, /4/YRU/ 5 L L µ & 79,498 9, , , , µ / " " µ µ 8/4/YRU/ 59/4/YRU/ / 4 L L4, 0,0705 0,0705,6800, L L µ 64,574 8, , , µ µ µ µ 47/4/YRU/ 7 L L µ µ µ 7,8504 6,95 89, , /4/YRU/ 5 L L4 49, ,5808 7,5500 7,5500 µ 40, /4/YRU/ & 8 L L 05 µ 9,65 46, ,7500 4, /4/YRU/ µ µ 6 L L4 µ 75, ,6664 6,400 6, / µ 48/4/YRU/ µ µ 9 L L 94, , , , " " µ µ 88/4/YRU/ µ 7 L L ,704,495 85,466,600, ,5650 µ 47/4/YRU/ 89/4/YRU/ µ L L µ µ 08, ,0577 0, , L L µ (00m) 90/4/YRU/ 9 L L4 [ xls][ ] µ /7 56, /4/YRU/ µ µ L L 5,400, , , /4/YRU/ µ 05 µ [ 0 xls][ L L4 ] µ 47/4/YRU/ L L4 µ µ µ , , , , /4/YRU/ µ L L µ 05/4/YRU/ L L 4, ,408 8, , µ ' µ [ xls][ ] 4/4/YRU/ µ L L 6,90 0, ,8800 7, ,4650 / :/9 µ, 45/4/YRU/ µ 4/4/YRU/ µ L L 99, , ,7500, L L , µ,, 4 56,548 56, , , ,57,854,74,8468,74,8468,5,78,5,78 696,499 48, ,500 5,66750,064,89 7,5,50 9,990,48 5,76,8574,54,505,67,65,7,85000,86,4500

5 Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Σελίδα 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞENA XAPTONOMIΣMATA Δ E Λ T I O T I Μ Η Σ Σ Y N A Λ Λ A Γ M A T O Σ Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 0 N* M$ l M ^ i e [ k c i a j [ e c k [ [ ] ] e c [ l d i k r g [ ^ [ g c [ l d i k r g [ l i n a ^ c [ l ] c _ g c [ j r g c [ l 00 o k [ ] d i _ e u _ m c [ l d i k r g [ g i k \ a ] c [ l ^ i e [ k c i d [ g [ ^ [ ^ i e [ k c i [ n l m k [ e c [ l ] * P j r e Hl H ΔEΛTIO TIMΩN ΣYNAΛΛAΓMATOΣ KAI ΞENΩN TPAΠEZOΓPAMMATIΩN ENANTI ΕΥΡΩ ΓIA ΣYNAΛΛAΓEΣ MEXPI IΣOTIMOY j É Ç } t Ü t u Ç ~ } ê t t ë x Ü t t ~ ê u Ç á R x É ì R Ç á w } t Ç ï â Ç Ü Ç x R ì w Ç t { ë É t Ö z Ñ m Ç á R Ç á É v x ì Ç i } Ç Ç } ñ { ë ~ Ç Ü t Ñ t t R ~ Ç R Ç í Ö x Ü z w t w } t Ö ì t } t Ü t u Ç ~ í Ñ Ü Ç á x R w î t Ü Ç Ñ { ë É t Ö z Ñ z Ç R Ç ì t } t Ü ê Ü z â x x É í Ö x y î 0 0 t R Ç w x ì â { z } x w t ì Ü x É t v É t à x Ç } É t Ü } í } t t R Ç { ê É É á x Ü Ç 0 Ü ã w } t Ç ï â ã t R î Ü Ç t ~ ê u Ç á Ü Ç x R ì w Ç t x Å x Ü ê y x Ü z É y } í t R ~ Ç R Ç ì z Ö z Ü Ç á Ö á Ö Ü í t Ü Ç Ñ ò Ü Ö Ü Ç á R Ç á É v x ì Ç x Å x Ü ê y x t R É Ç } t Ü t u ê ~ x Ü Ç x R ì w Ç t { ë É t Ö z Ñ Ö x w } t Ç ï â Ç á Ñ R É Ç } x ë Ç á t u Ç z { í Ö x Ü t Ç } Ç } á É ê t x Å ê É Ü z Ü t t R î Ü Ç x ê { t R É Ç z { x á Ü Ç ï Ü x ~ } ê R x Ü É ë ~ t Ç í î â m Ç î Ç R Ç á { t t R t Ü x ì Ü t x ì t z á R Ç u Ç ~ í t Ñ t R ~ í Ñ t ì Ü z Ö z Ñ ë Ö ã Ü Ç á TaO isnet ñ Ö Ü x t x R u x u t ñ x Ü t î Ü Ç à Ç É Ç ~ Ç v Ç ï x Ç Ñ x ì t R É t v t Ü } ê w } t Ç ï â Ç Ñ Ü Ç á x R w î t Ü Ç Ñ { ë É t Ö z Ñ ] t t ~ ê u x } ê R Ç Ç Ñ Ü Ç x R ì w Ç t { ë É t Ö z Ñ { t R É ë R x t ë â x x Ü í Ö Ç Ç } Ç v x x t } î x Ö î w z t ë ã Ñ 5000 x á É ñ v t Ü Ç á Ñ ê v t Ç á Ñ } t 5000 x á É ñ v t Ü Ç á Ñ ë v v t Ç á Ñ â ã É ì Ñ Ü ë } t Ü Ç Ç R Ç ì Ç R É Ç Ö t á Å ê x Ü t } t Ü ê 000 x á É ñ v t } ê { x Ü ë } Ç ] t Ü z Ç Ç v Ç x å } í Ç } Ç v ë x t Ü Ç x Ö î w z t t ë É â x Ü t Ö x 000 x á É ñ Ü Ç Ç R Ç ì Ç R É Ç Ö t á Å ê x Ü t } t Ü ê 000 x á É ñ t ê Ü ë } Ç j ê Ü ã Ñ w x t R Ç } ~ x ì x Ü t t á R ê É Å Ç á t ~ ~ t v ë Ñ Ö Ü t x Ö Ç w z t Ü } ê } É Ü í É t ë Ü Ö ñ Ö Ü x Ü Ç x R ì w Ç t t â Ç É z v z { x ì Ö x R x É Ö Ö î Ü x É x Ñ Ç } Ç v ë x x Ñ l x } ê { x R x É ì R Ü ã Ö z Ç î ~ Ç Ñ Ö â x w t Ö î Ñ { t Ü É ë Å x t à Ç ï R É ñ Ü t ~ ê u x Ü z ë v } É Ö z Ü z Ñ Ü É î } t Ñ l â ë w t Ü Ç á á R Ç á É v x ì Ç á i } Ç Ç } ñ Προκαταβολικά αναμένεται να λάβουν οι δικαιούχοι το επίδομα θέρμανσης S a É ï { Ö z w x t à Ç É ê î ~ Ç á Ñ T Με αυστηρές προϋποθέσεις η εξόφληση φόρου σε δόσεις j É Ç x w Ç R Ç ì z Ö z î Ü Ö Ü z R ê v t É ï { Ö z R Ç á R É Ç u ~ ë R x x Å î à ~ z Ö z Ü ã Ç à x ~ ñ R É Ç Ñ Ü z _ à Ç É ì t Ö x z t ì x Ñ w î Ö x Ñ R Ç É Ç ï t á R t â { Ç ï î Ç î Ö Ç à Ç É Ç ~ Ç v Ç ï x Ç t R Ç w x ì Å Ç á x ë v v É t à t Ö Ü z x à Ç É ì t î Ü w x w t { ë Ü Ç á x Ö Ç w í t Ü t v t Ü z x R É î { x Ö z } t Ü t u Ç ~ í Ü Ç á à î É Ç á t R x á { ï Ç á t É Ç w ì ã Ñ Ö Ü x ~ ë â z Ü Ç á á R Ç á É v x ì Ç á i } Ç Ç } ñ õ R ã Ñ Ö z x ñ Ç á m t g ë t Ö Ü x ~ ë â z Ü Ç á Ç } Ç Ç } Ç ï x R Ü x ~ x ì Ç á Å x } t { t É ì y Ç á R ã Ñ z R ê v t É ï { Ö z w x t R x á { ï x Ü t Ö x î ~ Ç á Ñ t ~ ~ ê î Ç Ö Ü Ç á Ñ à Ç É Ç ~ Ç v Ç ï x Ç á Ñ R Ç á R Ç É Ç ï t t R Ç w x ì Å Ç á î Ü t w á t Ü Ç ï t } t Ü t u ê ~ Ç á x v } t ì É ã Ñ Ü Ç à î É Ç Ü Ç á Ñ j Ç t R ~ ê z R É Ç Ö ë ~ x á Ö z Ü ã à Ç É Ç ~ Ç v Ç á ë ã Ö Ü Ñ x à Ç É ì x Ñ } t z w í ~ ã Ö z t w á t ì t Ñ } t Ü t u Ç ~ í Ñ Ü Ç á à î É Ç á w x t É } Ç ï t R î î x Ñ Ü Ç á Ñ v t t á R t â { Ç ï Ç Ç à x ~ ë Ü x Ñ Ö x É ï { Ö z Ü z t Ü } í Ñ } t Ü t u Ç ~ í Ñ Ü z Ñ Ç à x ~ í Ñ j Ç ~ ~ Ç ì ê ~ Ö Ü t R Ç á w x { t R ~ z É ñ Ö Ç á Ü z R É ñ Ü z w î Ö z Ü Ç á à î É Ç á ñ Ö Ü x t t Ü z { Ç ï Ü z á R t v ã v í Ü Ç á Ñ Ö Ü z R ê v t É ï { Ö z } w á x ï Ç á t x R u t É á { Ç ï x R É Ç Ö t ï Å z Ö z } t t z R Ç É ë Ö Ç á t } ê Ç á â É í Ö z Ü z Ñ x á Ç å } í Ñ É ï { Ö z Ñ ~ î v ã x Ö Ç w z t Ü } ñ } Ü É ì ã m t ì w t Ö Ü x ~ ë â z Å x } t { t É ì y Ç á R ã Ñ z á R t v ã v í Ö Ü z R ê v t É ï { Ö z w x x ì t S Ü y ê R t T } t { ñ Ñ Ç w î Ö x Ñ u t É ï Ç Ü t x x Ü í Ö Ç x R Ü î } Ç 5 ^ z ~ t w í t Ç à x ~ í 500 x á É ñ { t t ë ~ { x Ü x ~ } ê Ö Ü t 5 x á É ñ } t t Ç à x ~ í 000 { t x Å á R z É x Ü z { x ì x R É î Ö { x Ü Ç } î Ö Ü Ç Ñ 0 x á É ñ Διευκρινήσεις για την πάγια εντολή l ï à ã t x t t } Ç ì ã Ö z Ü Ç á á R Ç á É v x ì Ç á i } Ç Ç } ñ z t R ~ í t t v É t à í Ü Ç á t É { Ç ï Ü É t R x y } Ç ï ~ Ç v t É t Ö Ç ï $ B N Ö Ü Ç TaO isnet í Ö Ü z á R x ï { á z w í ~ ã Ö z R Ç á á R Ç u ê ~ ~ x Ü t Ö Ü z _ à Ç É x ì t w x t R Ç Ü x ~ x ì Ö ï Ö Ü t Ö z R ê v t Ñ x Ü Ç ~ í Ñ t R î Ü Ç Ç à x ~ ë Ü z r Ñ x } Ü Ç ï Ü Ç á z x x É v Ç R Ç ì z Ö z Ü ã R ê v ã x Ü Ç ~ ñ R ~ z É ã í Ñ v t Ü z } t Ü t u Ç ~ í Ü ã w î Ö x ã Ü ã É á { ì Ö x ã ~ z Å R É Ç { ë Ö ã â É x ñ w x x É v x ì Ü t t R Ç } ~ x Ö Ü } ê Ö x Ü É ê R x y x Ñ m t â á w É Ç } î m t x á Ü í É Ç } t _ e m [ ] t Ü Ç ì w Ç ~ î v Ç Ç t É { î Ñ Ü É t R x y } Ç ï ~ Ç v t É t Ö Ç ï R Ç á â É z Ö Ç R Ç x ì Ü t v t Ü z Ö ï Ö Ü t Ö z Ü z Ñ R ê v t Ñ x Ü Ç ~ í Ñ Ö Ü z Ü É ê R x y t R É ë R x t x ì t Ç ì w Ç Ñ x t á Ü î R Ç á w z ~ ñ x Ü t Ö Ü Ç TaO isnet } t Ö Ü z _ à Ç É ì t S l Ü z R x É ì R Ü ã Ö z R Ç á z Ü ï â z Ü Ç á R É Ç Ö ã R } Ç ï x ì t t R É Ç Ö w î É Ö Ü z R Ç Ç Ñ ê É t v x Ö Ö w í Ç Ñ { t w ñ Ö x R ~ x Ç ê y Ç R É Ç Ö ã R } î T t t É ã Ü í { z } x Ç ] ] Ü z Ñ d _ ^ _ } t w í t É â Ç Ñ [ à ~ Ç â ì t Ñ [ R î Ö Ü Ç ~ Ç Ñ d Ç ì Ö z Ñ } t Ü ê Ü z z x É ì w t R Ç á w Ç É v ê ã Ö x z d x Ü É } í ò ã Ö z ^ í ã _ ~ ~ ê w t Ñ v t Ü z t Å Ç ~ î v z Ö z Ü ã w í ã S ] t Ü Ç ~ î v Ç t á Ü î T Ö á ë â Ö x Ç } d Ç ì Ö z Ñ S z d _ ^ _ ë â x } ê x t R É î Ü t Ö z v t Ç Ç { x Ü } í É ï { Ö z R Ç á { t x R Ö R x ï Ö x Ü Ñ w t w } t Ö ì x Ñ x Ü ê Ü t Å z Ñ w z Ç Ü } ñ á R t ~ ~ í ~ ã T a Ç Ç { x Ü } í É ï { Ö z R Ç á x v } É ì { z } x Ü z R x É t Ö ë z x u w Ç ê w t t R î Ü Ç ^ l Ü z Ñ d _ ^ _ t ~ ~ ê y x î ~ Ç Ü Ç { x Ö } î R ~ t ì Ö Ç v t Ü Ñ x Ü t Ü ê Å x Ñ R Ç á t á Ü í Ü z Ö Ü v í x ì t t w t Ü ë É ã Ñ â É Ç Ç u î É t } t ë Ü Ç t v É t à x Ç } É t Ü } í w t w } t Ö ì t j É Ç Ü x ì x Ü t t v ì Ç á x w Ç w z Ç Ü } ë Ñ } t w t w z Ç Ü } ë Ñ x Ü t Ü ê Å x Ñ Ö Ü Ç R ~ t ì Ö Ç Ü z Ñ } z Ü } î Ü z Ü t Ñ R t É t } ê R Ü Ç Ü t Ñ t Ö x É ê t R î á R Ç v É t à ë Ñ R Ç á x ì t Ö í x É t t R t É t ì Ü z Ü x Ñ v t t x Ü ê Ü t Å z j É Ç Ü x ì x Ü t Ö á v } x } É ë Ç R ~ t ì Ö Ç x Ü Ç Ç R Ç ì Ç { t v ì Ç Ü t Ü ê â Ö Ü t Ç w t w } t Ö ì x Ñ } t Ç á R ê ~ ~ z ~ Ç { t u É ì Ö } Ç Ü t Ö x } z Ü } î Ü z Ü t v t ë t x w ê x Ö Ç â É î Ç 5 z x É ñ õ R ã Ñ x ì R x Ç } d Ç í Ö z Ñ x ê x x É v Ç R Ç z { x ì t á Ü í z R É î Ü t Ö z { t R Ç É x ì ë Ö t Ö x } É î â É Ç } î w ê Ö Ü z t } t t à Ç ï R x } ê R Ç Ç Ñ Ö x w t { x Ö î Ü z Ü t v t 5 z ë É x Ñ t x Ü t Ü t â { x ì Ö x ê ~ ~ z á R z É x Ö ì t Ü Ç á w í Ç á R Ç á x É v ê y x Ü t í Ö x ê ~ ~ Ç w í Ç i ì w Ç Ñ x } Ü ì z Ö x î Ü Ü Ç á ~ ê â Ö Ü Ç 000 á R ê ~ ~ z ~ Ç { t R Ç É Ç ï Ö t t } ê Ç á â É í Ö z t Ñ Ü ë Ü Ç t Ñ É ï { Ö z Ñ d t R É î Ö { x Ö x x à t Ü } ê S _ ê á R í É â x t á Ü í z w t u x u t ì ã Ö z w x { t í Ü t 000 t ~ ~ ê 0000 Ç x { x ~ Ç Ü } ê x Ü t } Ç ï x Ç T l x î Ü t à Ç É ê Ü z t Å Ç ~ î v z Ö z Ç } d Ç í Ö z Ñ Ü î Ö x î Ü Ç w í Ç { t R É ë R x t w Ç á Ü z t Å Ç ~ î v z Ö z S ã Ñ x É v t ~ x ì Ç x } Ö á v â É Ç Ö Ç ï w Ç ñ } t á R z É x Ö ñ T i w x á { á Ü í Ñ [ ê R Ü á Å z Ñ } t i } Ç Ç } ñ m Ç R } í Ñ [ á Ü Ç w Ç ì } z Ö z Ñ Ü z Ñ m [ } ] ê z Ñ ] Ç ï R Ç Ñ R t É Ç á Ö ì t Ö x Ü z x { Ç w Ç ~ Ç v ì t } t Ü Ñ R É Ç w t v É t à ë Ñ Ü ã Ç ê w ã t Å Ç ~ î v z Ö z Ñ } t t t w Ç É v ê ã Ö z Ñ Ü ã w í ã j t É Ç á Ö ì t Ö x Ü t â É Ç Ç w t v É ê t Ü t ë Ö t Ö Ü t Ç R Ç ì t R É ë R x t ë â x Ç ~ Ç } ~ z É ã { x ì z t Å Ç ~ î v z Ö z } t Ü t Ö á v } x } É ë t u í t Ü t R Ç á R É ë R x t t } Ç ~ Ç á { z { Ç ï f ~ ñ Ü t Ñ v t x w x } Ü } ë Ñ R É Ç Ü ê Ö x Ñ t t w Ç É v ê ã Ö z Ñ t t à ë É { z } x Ö x Ö á v â ã x ï Ö x Ñ w á Ç í R x É Ö Ö Ç Ü ë É ã Ç É v t } ñ Ç ê w ã R Ç á t Ö } Ç ï Ö á t à x ì Ñ t É Ç w î Ü z Ü x Ñ } t Ü ê É v z Ö z g j ^ ^ } t x Ü t à Ç É ê Ü ã t É Ç w Ç Ü í Ü ã Ü Ç á Ñ Ö Ü Ç á Ñ w í Ç á Ñ x ì ã Ö z x v ë { Ç á Ñ í } t Ü ê É v z Ö z Ç É v t } ñ Ç ê w ã R Ç á w x t Ö } Ç ï u t Ö } ë Ñ R Ç ~ Ü } ë Ñ x x Ü t à Ç É ê Ü Ç á R É Ç Ö ã R } Ç ï Ö x } É ì Ö x Ñ Ç É v t } ë Ñ Ç ê w x Ñ x Ö ã Ü x É } ë Ñ x Ü t } í Ö x Ñ R É Ç Ö ã R } Ç ï Ö á ë É v x x Ñ x Ü t Å ï w Ç ñ Ü Ç á w í Ç á v t Ö á R ~ z É ã t Ü } í R t É Ç â í á R z É x Ö ñ f ë â É Ü Ç Ü ë ~ Ç Ñ Ü Ç á 0 Ç w í Ç { t R É ë R x t ë â Ç á Ç ~ Ç } ~ z É ñ Ö x Ü z t Å Ç ~ î v z Ö z } t t ë â Ç á x ~ x Ü í Ö x Ü Ñ t É Ç w î Ü z Ü x Ñ Ü Ñ á R z É x Ö ì x Ñ } t Ü t Ç } ê R É î Ö ã R t R Ç á x R { á Ç ï t ë â Ç á l Ü Ç Ö â x w t Ö î { t ~ z à { Ç ï á R î ä z Ç } Ü É t } ë Ñ x v } t Ü t Ö Ü ê Ö x Ñ z Ç } Ç Ç } í } t Ü ê Ö Ü t Ö z Ü Ç á w í Ç á } t Ç Ö á x É v t Ö ì x Ñ x ê ~ ~ Ç á Ñ Ç É v t Ö Ç ï Ñ Ήw z Ö x Ü ë Ö Ö x É Ñ w í Ç á Ñ [ { í t b x Ö Ö t ~ Ç ì } z e ê É Ö t } t j ~ t Ö Ü í É t ë â x Ç ~ Ç } ~ z É ã { x ì z t Å Ç ~ î v z Ö z x ñ t t ë x Ü t z t Å Ç ~ î v z Ö z } t v t Ü Ç á Ñ á R î ~ Ç R Ç á Ñ Ç } Ü ñ R Ç á Ö á x Ü ë â Ç á Ö Ü Ç R ~ Ç Ü } í à ê Ö z x ì R x Ç } t { z v z Ü í Ñ ^ z í Ü É z Ñ k t R t } Ç ï ~ t Ñ R Ç á ë â x t t ~ ê u x x } ë É Ç á Ñ Ü Ç á á R Ç á É v x ì Ç á _ Ö ã Ü x É } ñ Ü Ç Ö á Ü Ç Ö î v t Ü z t Å Ç ~ î v z Ö z Ü ã w Ç ñ } t Ü z R t É t } Ç ~ Ç ï { z Ö z Ü ã w x } Ü ñ R Ç á t à Ç É Ç ï Ö Ü z t á Ü Ç w Ç ì } z Ö z i } t { z v z Ü í Ñ t t à ë É { z } x Ö Ü z ï R t É Å z x î Ñ Ç w } Ç ï â ê É Ü z } t y í Ü z Ö x Ç w í Ç Ö ï Ü Ç t } t R É Ü Ç ^ x } ë u É z t ë â Ç á Ç ~ Ç } ~ z É ñ Ö x Ü z t Å Ç ~ î v z Ö z i ] ] Ü Ç á w í Ç á [ { z t ì ã } b x î w ã É Ç Ñ e u ê Ç Ñ t ë ~ á Ö x Ü z x { Ç w Ç ~ Ç v ì t R Ç á t t R Ü ï â { z } x Ö Ü Ç w í Ç [ { z t ì ã R É Ç } x ë Ç á t x ã { Ç ï Ç w Ç ë Ñ } t t } t Ü t É Ü Ö { x ì Ü Ç Ü x ~ } î Ö â ë w Ç l á ê t î ã Ñ Ü î Ö x î Ü x Ü Ñ Συνέχεια στην Αξιολόγηση και αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυμούν οι δήμοι

6 Σελίδα 6 Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Δήμος Κοζάνης Πρόσκληση προς τους καταστηματάρχες για τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους d t ~ Ç ï Ü t Ç } t Ü t Ö Ü z t Ü ê É â x Ñ Ü ã m Ç R } ñ ^ z Ç Ü } ñ d Ç Ç Ü í Ü ã Ç Ç R Ç ì Ç } t Ü t ~ t u ê Ç á } Ç î â É z Ö Ü Ç á Ñ â ñ É Ç á Ñ R â x Ü É t R x y Ç } t { ì Ö t Ü t x R Ç É x ï t Ü t } ~ R â ã É ì Ñ ã Ñ Ü ñ É t t Ü Ç á Ñ ë â x â Ç É z v z { x ì t R î Ü Ç ^ í Ç z R É Ç u ~ x R î x z t R î Ü Ç î Ç ê w x t t } t Ü t { ë Ö Ç á Ü Ç t É v î Ü x É Ç ë â É 0 l x R Ü x u É ì Ç á 0 } t Ü ê Ü Ñ x É v ê Ö x Ñ z ë É x Ñ } t ñ É x Ñ Ü z Ñ x u w Ç ê w Ç Ñ Ö â x Ü } í t ì Ü z Ö z Ö Ü Ç ^ í Ç d Ç y ê z Ñ v t Ü z ë } w Ç Ö z ê w x t Ñ } t Ü ê ~ z ä z Ñ d Ç î â É z Ö Ü Ç á p ñ É Ç á x Ü z } t Ü t u Ç ~ í Ü Ç á R É Ç u ~ x R Ç ë Ç á Ü ë ~ Ç á Ñ j É Ç ç R î { x Ö z v t Ü z â Ç É í v z Ö z Ü z Ñ ê w x t Ñ x ì t z w z Ç Ü } í x z x É î Ü z Ü t ê É { É Ç 5 Ü Ç á î Ç á 00 ^ d d d t ~ Ç ï Ü t x R ì Ö z Ñ Ç } t Ü t Ö Ü z t Ü ê É â x Ñ Ü ã m Ç R } ñ ^ z Ç Ü } ñ d Ç Ç Ü í Ü ã Ö Ü t } t Ü t Ö Ü í t Ü t Ü ã Ç R Ç ì ã R ã ~ Ç ï Ü t à t v z Ü ê R Ç Ü ê } t à ë w x Ñ t t ä á } Ü } ê } ~ R x à î Ö Ç } t Ü ê Ü z ê w x t R Ç á ë â x x } w Ç { x ì w t { ë Ü Ç á R ê v } Ç á Ñ í Ü É t R x y Ç } t { ì Ö t Ü t } t { ñ Ñ } t Ü t R t É Ç } t Ü ì x Ñ Ü t Ü í t Ü t sl H er E arket } t î R Ç á R ã ~ Ç ï Ü t ë Ü Ç t à t v z Ü ê t t R Ç w ñ Ö Ç á á R ë É Ü Ç á ^ í Ç á x Ü z á R Ç u Ç ~ í Ü ã R É Ç u ~ x R î x ã w z ~ ñ Ö x ã v t Ü t ë Ü z 00 ã Ñ 0 Ü Ç t É v î Ü x É Ç ë â É 0 l x R Ü x u É ì Ç á 0 Ü Ç t t ~ Ç v Ç ï Ü ë ~ Ç Ñ 0 5 ã Ñ Ü Ç ë Ü Ç Ñ 00 x R ì Ü ã t } t { t É ì Ö Ü ã x Ö î w ã Ü Ç á Ñ a á R Ç â É ë ã Ö z t á Ü í } t Ü t ~ t u ê x t R î Ü Ç ë Ü Ç Ñ 0 } t x Ü ê î ~ x Ñ Ü Ñ } Ç î Ü z Ü x Ñ Ü Ç á ^ í Ç á m ë ~ Ç Ñ } t ~ Ç ï Ü t Ç } t Ü t Ö Ü z t Ü ê É â x Ñ t t Å Ç R Ç í Ö Ç á Ü t x á x É v x Ü í t Ü t Ü z Ñ t R î à t Ö z Ñ 0 Ü Ç á ^ z Ç Ü } Ç ï l á u Ç á ~ ì Ç á d Ç y ê z Ñ v t Ü z Ü z t Ü } í } t Ü t u Ç ~ í É ï { Ö z Ü ã Ç à x ~ ñ Ü Ç á Ñ 0 R É Ç } t Ü t u Ç ~ í w î Ö x Ñ x ~ ê â Ö Ü z w î Ö z 00Y } t Ü z â Ç É í v z Ö z w z Ç Ü } í Ñ x z x É î Ü z Ü t Ñ i [ Ü w í t É â Ç Ñ i } Ç Ç } ñ ] x ñ É v Ç Ñ m y ë ~ ~ Ç Ñ Τραυματίστηκε ο Δήμαρχος Αμυνταίου ΣΤΙΣ 4/9 ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Η ΜΕΡΑ ò â Ç á x Ü z Ü í t Ö t Ñ x z x É ñ Ö Ç á x î Ü Å x } Ç ï Ü Ç l ê u u t Ü Ç l x R Ü x u É ì Ç á Ç w É t Ö Ü z É î Ü z Ü x Ñ Ü Ç á Ö á ~ ~ î v Ç á t Ñ x Ü ê Ü z } t ~ Ç } t É í w t } Ç R í Ü Ç á Ñ j Ç Ö á v } x } É ë t v t Ü t â Ç É x á Ü } ê Ü í t Ü t R Ç á { t ~ x Ü Ç á É v í Ö Ç á Ü Ç R É î v É t t ë â x ã Ñ x Å í Ñ m Ç l ê u u t Ü Ç l x R Ü x u É ì Ç á { t Å x } í Ö x z ~ x Ü Ç á É v ì t Ü ã Ü z ê Ü ã Ü ã R t w } ñ â Ç É x á Ü } ñ [ è j t w } î p Ç É x á Ü } î m í t ñ É t x \ è j t w } î p Ç É x á Ü } î m í t ñ É t x ] è j t w } î p Ç É x á Ü } î m í t ñ É t x d ê { x l ê u u t Ü Ç } t Ü ê Ü Ñ ñ É x Ñ x { t v ì Ç Ü t Ü t t { í t Ü t Ü Ç á x à z u } Ç ï Ü í t Ü Ç Ñ m Ç m í t j t É t Ö Ü ê Ö x ã { t ~ x Ü Ç á É v x ì } ê { x l ê u u t Ü Ç V _ R R ~ ë Ç Å x } Ç ï Ü z d á É t } í l x R Ü x u É ì Ç á } t { t R É t v t Ü Ç R Ç Ç ï Ü t } ê { x d á É t } í Ü t t { í t Ü t v t Ü Ç Ü í t Ü ã t É â t É ì ã x z ~ ì } ã } t Ü ê Ü Ñ ñ É x Ñ V d ê { x j ë R Ü z { t ~ x Ü Ç á É v x ì Ü Ç â Ç É x á Ü } î Ü í t Ü ã x z ~ ì } ã } t Ü ê Ü Ñ ñ É x Ñ V i l ï ~ ~ Ç v Ç Ñ x á â t É Ö Ü x ì Ü Ç } î Ö Ç v t Ü Ç x w t à ë É Ç R Ç á w x ì â x } t v t Ü z t { É î t Ö á x Ü Ç â í Ö Ü t Ü í t Ü ê Ü Ç á R Ç á î â t R ~ ê ~ x Ü Ç á É v Ç ï t w ê ~ x R Ü t t ~ ~ ê } t x Ö â ï Ç Ü t Ö Ü Ç w á t } î Ü Ç á Ñ } t Ö Ü Ç x ì w Ç Ñ Ü Ç ë t R Ç á } t ~ ï R Ü Ç á _ v v É t à ë Ñ } t R ~ z É Ç à Ç É ì x Ñ { t w ì w Ç Ü t Ö Ü Ç á Ñ x w t à x É î x Ç á Ñ } t Ü ê Ü Ñ z ë É x Ñ } t ñ É x Ñ ~ x Ü Ç á É v ì t Ñ Ü ã â Ç É x á Ü } ñ Ü z ê Ü ã Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ i l ï ~ ~ Ç v Ç Ñ ] É x u x ã Ü ñ d Ç y ê z Ñ Ç [ c f c e c [ g i l x } à É ê y x Ü t { x É ê Ö á v â t É z Ü í É t Ö Ü Ç á Ñ t { z Ü ë Ñ } t t { í Ü É x Ñ Ü z Ñ d Ç y ê z Ñ R Ç á x Ö í â { z Ö t Ö Ü z m É Ü Ç u ê { t _ } R t ì w x á Ö z x Ü Ñ j t x ~ ~ t w } ë Ñ x Å x Ü ê Ö x Ñ Ü Ç á 0 l á v â t ì É Ç á x R t É ê ~ ~ z ~ t Ü Ç á Ñ x } R t w x á Ü } Ç ï Ñ Ü Ç á Ü î R Ç á t Ñ R Ç á Ö á ë u t ~ t Ü t ë v Ö Ü t v t t x Ü t w ñ Ö Ç á Ü Ñ v ñ Ö x Ñ R É Ç Ñ Ü Ç á Ñ t { z Ü ë Ñ t ~ ~ ê } t Ü Ç á Ñ v Ç x ì Ñ v t Ü z t ë É Ö Ü z Ö á R t É ê Ö Ü t Ö z R É Ç Ñ Ü t R t w ê i l ï ~ ~ Ç v î Ñ t Ñ v t ë u w Ç z Ö á x â í â É Ç ê Ö Ü Ç x Ü í Ö Ç â Ç É î { t u É t u x ï Ö x Ü Ç á Ñ x Ö t â { ë Ü x Ñ t { z Ü ë Ñ Ö Ü z Ü É Ü Ç u ê { t x } R t ì w x á Ö z v É x u x ñ Ü } z Ñ } t Ü t v ã v í Ñ R Ç á ë Ç á Ö Ü z d Ç y ê z j t É t } t ~ Ç ï Ü t Ç x R Ü á â î Ü x Ñ t { z Ü ë Ñ Ç v Ç x ì Ñ Ü ã t { z Ü ñ t x R } Ç ã í Ö Ç á x Ü Ç Ö ï ~ ~ Ç v Ç Ö Ü Ç Ü z ~ ë à ã Ç 9 Ö â x Ü } ê x Ü z w t w } t Ö ì t Ü z Ñ u É ê u x á Ö z Ñ _ R x Ö î w t ë v t ë Å ã t R î Ü z R ï ~ z Ü Ç á Ö Ü É t Ü Ç R ë w Ç á [ á Ü t ì Ç á î Ü t t R ë t Ü Ö Ü z Ö â á É í t Ö Ü á Ç } í w ï t z Ç ^ í t É â Ç Ñ [ á Ü t ì Ç á } f ê } z Ñ c ã Ö z à ì w z Ñ Ç \ Ç á ~ x á Ü í Ñ o ~ ñ É t Ñ } _ á Ö Ü ê { Ç Ñ d ã Ö Ü t Ü ì w z Ñ à Ç É x ì Ñ } t R Ç ~ ì Ü x Ñ Ü Ç á [ á Ü t ì Ç á R É Ç Ö R ê { z Ö t t t R Ç Ü É ë ä Ç á Ü z x Ü t } ì z Ö z Ç ê w ã t R î Ü Ç Ö Ü É t Ü î R x w Ç [ á Ü t ì Ç á i à Ç É x ì Ñ } t Ç R Ç ~ ì Ü x Ñ Ü Ç á [ á Ü t ì Ç á w t t É Ü ï É Ç Ü t } t { ñ Ñ t R î Ü z ì t R ~ x á É ê Ç ^ í Ç Ñ [ á Ü t ì Ç á ë â x R É t v t Ü Ç R Ç í Ö x Ö z t Ü } ë Ñ x R x w ï Ö x Ñ Ö x Ö á à ã ì t x Ü Ñ R É Ç z v Ç ï x x Ñ w Ç } í Ö x Ñ Ü Ç á ] _ l R Ç á x ì â t w x Ö x á Ü x ì v t R t É t Ç í } t x ì Ö â á Ö z Ü Ç á Ö Ü É t Ü Ç R ë w Ç á x ñ t R î Ü z Ü z ê ~ ~ z x ì t Ö t à ë Ñ î Ü z x Ü t } ì z Ö z Ç ê w ã } t z } t Ü ê É v z Ö z Ü Ç á Ö Ü É t Ü Ç R ë w Ç á x ì t t R Ç Ü ë ~ x Ö t R Ç ~ Ü } ñ R ë Ö x ã v t x w á ê ã Ö z ê ~ ~ ã Ö Ü É t Ü Ç R ë w ã } á É ì ã Ñ Ü Ç á g Ç Ç ï d Ç y ê z Ñ d t Ü ê Ü z w ê É } x t Ü ã x R x Ö Ç w ì ã Ü É t á t Ü ì Ö Ü z } x Ç ^ í t É â Ç Ñ [ á Ü t ì Ç á } f ê } z Ñ c ã Ö z à ì w z Ñ R Ç á Ç Ö z ~ x ï x Ü t Ö Ü Ç f R Ç w Ç Ö ê } x Ç g Ç Ö Ç } Ç x ì Ç j Ü Ç ~ x t û w t Ñ j t É ê Ü Ç Ü É t á t Ü Ö î Ü Ç á ^ z ê É â Ç á Ö Ü Ç â ñ É Ç ë Å ã t R î Ü z R ï ~ z Ü Ç á Ö Ü É t Ü Ç R ë w Ç á R t É ë x x Ç \ Ç á ~ x á Ü í Ñ o ~ ñ É t Ñ } d ã Ö Ü t Ü ì w z Ñ ë ~ z Ü Ç á j x É à x É x t } Ç ï } t Ü Ç á ^ z Ç Ü } Ç ï l á u Ç á ~ ì Ç á x } R É î Ö ã R Ç à Ç É ë ã } t R Ç ~ ì Ü x Ñ x t R Ç Ü ë ~ x Ö t t t R Ç Ü É t R x ì z } ì z Ö z Ü ã z â t z ê Ü ã x Ü t à Ç É ê Ñ t É ê Ü ã ΑΔΑ: ΒΛ97469Β7Κ77Ξ _ e e a g c d a ^ a f i d k [ m c [ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ^ c _ n b n g l a ^ c i c d i c d i g i f ^ c [ p _ c k c l a l Κοζάνη, Αριθμ Πρωτ: 6 j É î â x É Ç w t v ã Ö î x Ö à É t v Ö ë x Ñ R É Ç Ö à Ç É ë Ñ } t x } É Ü í É Ç } t Ü t } ï É ã Ö z Ñ Ü z â t z ~ î Ü x É z Ü í ä z ~ î Ü x É Ç R Ç Ö Ç Ö Ü î ë } R Ü ã Ö z Ñ x R ì Ü z Ñ x } t Ü î Ö Ü z î t w t Ç É à Ç ï x z Ü í â Ç w É } í Ñ R ñ ~ z Ö z Ñ Ö Ü z j x É à x É x t } í _ î Ü z Ü t d Ç y ê z Ñ v t Ü z R É Ç í { x t R x É ì R Ç á ~ ì Ü É ã R x Ü É x ~ t ì Ç á { ë É t Ö z Ñ v t Ü t } Ü ì É t Ü Ç á j t x R Ö Ü z ì Ç á Ö Ü z d Ç y ê z } t R x É ì R Ç á ~ ì Ü É ã t î ~ á u w z Ñ u x y ì z Ñ v t Ü Ç á R z É x Ö t } î t á Ü Ç } ì z Ü Ç Ü Ç á j t x R Ö Ü z ì Ç á } t Ü ê Ü Ç w ê Ö Ü z t t R î Ü Ç i } Ü ñ u É Ç Ü Ç á ë ã Ñ Ü Ç [ R É ì ~ Ç Ü Ç á x w x } Ü } Ç ï R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö Ç ï Y Ö á R x É ~ t u t Ç ë Ç á Ü Ç á o j [ x x } Ü ñ x z Ü í R x Ü É x ~ t ì Ç á { ë É t Ö z Ñ ~ ì Ü É Ç n R Ç u Ç ~ í R É Ç Ö à Ç É ñ ë â É Ü Ñ i } Ü ã u É ì Ç á z ë É t j ë R Ü z } t ñ É t Ö Ü t v É t à x ì t Ü Ç á j t x R Ö Ü z ì Ç á j ê É } Ç [ v ì Ç á ^ z z Ü É ì Ç á d Ç y ê z a x É Ç z ì t w x Å t v ã v í Ñ Ü Ç á w t v ã Ö Ç ï Ç É ì Ö Ü z } x z i } Ü ã u É ì Ç á } t ñ É t ] ~ ñ Ö Ö t á R Ç u Ç ~ í Ñ R É Ç Ö à Ç É ñ _ ~ ~ z } í a R É Ç Ö à Ç É ê { t Ö á Ç w x ï x Ü t á R Ç â É x ã Ü } ê t R î Ü t Ç É y î x t w } t Ç ~ Ç v z Ü } ê Ö Ü Ç t t ~ á Ü } î Ü x ï â Ç Ñ Ü z Ñ ^ t } í É á Å z Ñ a ~ x } Ü É Ç } í w x ï { á Ö N N N E H H D m t Ü x ï â z Ü z Ñ w t } í É á Å z Ñ { t w t Ü ì { x Ü t t R î Ü Ç j t x R Ö Ü í Ç ^ á Ü } í Ñ f t } x w Ç ì t Ñ j ê É } Ç [ v ì Ç á ^ z z Ü É ì Ç á d Ç y ê z Ñ î É Ç à Ç Ñ } t Ü ê Ü Ñ x É v ê Ö x Ñ z ë É x Ñ } t ñ É x Ñ t R î ë ã Ñ j ~ z É Ö Ü Ç Ü z ~ o [ h E E H E ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ 4/0) ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ [á ] R R tth L on gr sl ies Ç ee aid ed on gr Ο Πρόεδρος της ΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής

7 a R ~ í É z w ã Ü } Ç R Ç ì z Ö z Ü z Ñ ^ _ a } t Ü z Ñ a ~ x } Ü É } í Ñ _ ë É v x t Ñ a _ R t ì x Ö Ü Ç Ü x ~ } î Ü z Ñ Ö Ü ê w Ç x Ü ê } t Ü z w z Ç Ö Ç R Ç ì z Ö z t R î Ü z } á u ë É z Ö z j É ê Å x Ñ n R Ç á É v } Ç ï l á u Ç á ~ ì Ç á 0 Ü Ç á â É Ç Ç w t v É ê t Ü Ç Ñ Ü z Ñ w ê ~ á Ö z Ñ } t Ü Ç á Å x R Ç á ~ í t Ü Ç Ñ Ü z Ñ x v t ~ ï Ü x É z Ñ } É t Ü } í Ñ x R â x ì É z Ö z Ñ Ü z Ñ â ñ É t Ñ ò Ü Ö ë â É Ü Ç Ü ë ~ Ç Ñ Ü Ç á â É î Ç á { t R Ç á ~ z { x ì Ü Ç 9 Ü ã w } Ü ï ã x Ü t à Ç É ê Ñ Ü z Ñ n ä z ~ í Ñ m ê Ö z Ñ [ ^ f a _ x Ü t á Ü î â É Ç z t ê ~ z ä z Ü z Ñ w Ç ì } z Ö z Ñ t R î Ü Ç S x R x w á Ü í T x ñ Ö Ü Ç R É ñ Ü Ç x Å ê z Ç Ü Ç á 0 { t w Ç { x ì Ö Ü Ç S x R x w á Ü í T } t Ü Ç á R î ~ Ç R Ç 5 x ì Ö Ç w Ç Ñ Ö Ü É t Ü z v } Ç ï x R x w á Ü í } t z ^ _ a { t t R Ç â ã É í Ö x Ü x ~ x ì ã Ñ t R î Ü z w Ç } Ü z Ö ì t Ü ã w } Ü ï ã Ü z Ñ ^ z ~ t w í Ç ë Ç Ñ w Ç } Ü í Ü z Ñ { t R ê É x R É Ç à t ñ Ñ Ü y ê R t R x É ì R Ç á 000 â ~ î x Ü É t w } Ü ï ã x Ü t à Ç É ê Ñ á ä z ~ í Ñ Ü ê Ö z Ñ R Ç á ë v t t R î Ü Ç á Ö Ü ë É z t Ü Ç á _ ~ ~ z } Ç ï ~ t Ç ï } t Ü z x R Ç ë z } î ~ t Ñ { t t É â ì Ö x t x Ö R É ê Ü Ü x S w î w t x ë É v x t Ñ T t R î î Ö x Ñ x Ü t É x ì x Ñ } t z ^ _ a ë Ö t Ö t á Ü ë Ñ â É z Ö Ç R Ç Ç ï Ü t w ì } Ü á t [ á Ü î x ì t Ö â y Ç à É x } î t à Ç ï } t ê Ö Ç u t É í x Ü t É x ì t w z î Ö t í w ã Ü } í R Ç Ü ë w x R Ç á ~ ê x Ü Ç w ì } Ü á Ç x Ü t à Ç É ê Ñ v t Ü ì { t â É x t Ö Ü x ì x Ü ê t R ~ z É ñ x Ü x É ê Ö Ü t R Ç Ö ê v t t x Ü t à ë É x Ü t R É Ç å î Ü t Ü z Ñ g t Ö z x ñ Ö Ç á x î Ü Ç ì w Ç Ñ Ç l t t É ê Ñ R É Ç x } ~ Ç v } ê ë ~ x v x î Ü Ü t î t R Ç á w x { t R Ç á ~ z { Ç ï Ö Ü z ^ _ a { t x ì t Ü t w ì } Ü á t x Ü t à Ç É ê Ñ m Ç w x ï Ü x É Ç Ö Ü ê w Ç R É Ç u ~ ë R x Ü z w z Ç á É v ì t t Ñ _ Ü t É x ì t Ñ { á v t Ü É } í Ñ Ü z Ñ ^ _ a Ü z ~ x v î x z } É í ^ _ a z Ç R Ç ì t { t R x É ë â x Ö Ü Ç â t É Ü Ç à á ~ ê } î Ü z Ñ Ü z R t É t v ã v í } t Ü z x R Ç É ì t Ü Ç á 0 Ü z Ñ z Ü É } í Ñ ^ _ a [ á Ü ê R Ç á x ì w t Ü Ç à ã Ñ Ü z Ñ w z Ç Ö î Ü z Ü t Ñ } t Ö â ï Ç á ë â É Ö í x É t x ì t î Ü Ö Ü z S } É í ^ _ a T { t R x É ë ~ { Ç á 00 M t R î ~ v ì Ü z Ç ê w x Ñ Ü Ç á [ a l [ Ü Ç a ~ x } Ü É } Ç ï l Ü t { Ç ï ] [ á Ü t ì Ç á Ç [ a l f x ~ ì Ü z Ñ R Ç á x ì t Ö í x É t z R Ç Ö ï v â É Ç z } t R Ç t } É u Ç R ~ z É ã ë z Ç ê w t Ü z Ñ ^ _ a t ~ ~ ê } t z f x ~ ì Ü z c c v t Ü z Ç R Ç ì t á R ê É â x á R Ç w Ç í } t R É Ç u ~ ë R x Ü t t } t Ü t Ö } x á t Ö Ü x ì Ö Ü Ç ë ~ ~ Ç Ö á R x É ~ t u t Ç ë ã } t Ü ã t Ü ì Ö Ü Ç â ã Ç É á â x ì ã 500 M t R î á w É Ç z ~ x } Ü É } ê Ü Ç Ö á v } É î Ü z t Ü Ç á g ë Ö Ü Ç á 500 M t R î à á Ö } î t ë É Ç ê ~ ~ Ç Ç [ a l d Ç Ç Ü z í Ñ } t w ñ É Ç } t Ü t t ~ ã Ü ë Ñ t à Ç ï z ^ _ a x Å t t v } ê y x Ü t t R t É t w ñ Ö x Ü Ç t Ü ì Ö Ü Ç â Ç R x ~ t Ü Ç ~ î v Ç } t z } á u ë É z Ö z x ~ x Ü ê Ü Ç Ü É î R Ç R Ç á { t Ü Ç á Ñ Ö Ü x ì ~ x Ö Ü Ç á Ñ w ñ Ü x Ñ ê ~ ~ z t á v ë Ö Ü t Ü z ~ x Ü Ç á É v ì t Ü Ç á S t Ü t v ã Ö Ç ï T } t Ü ã S x ~ x ï { x É ã t v Ç É ñ T a w t w } t Ö ì t w z Ç á É v ì t Ñ } t R ñ ~ z Ö í Ü z Ñ S f } É í Ñ ^ _ a T { t R É ë R x t ë â x Ç ~ Ç } ~ z É ã { x ì Ü Ç t É v î Ü x É Ç ë ã Ñ Ü Ç o x u É Ç á ê É Ç Ü Ç á 0 i x É v t y î x Ç } t Ö Ü Ñ w á Ç R x É R Ü ñ Ö x Ñ t à Ç ï Ç ~ Ç } ~ z É ã { Ç ï Ç x Ü t { ë Ö x Ñ x Ü t Ü ê Å x Ñ t R Ç ~ ï Ö x Ñ { t R x É ê Ö Ç á Ö Ü Ç á Ñ ë Ç á Ñ w Ç } Ü í Ü x Ñ á R Ç v É ê à Ç Ü t Ñ R É Ç à t ñ Ñ [ Ü Ç } ë Ñ l á u ê Ö x Ñ _ É v t Ö ì t Ñ m ë ~ Ç Ñ î Ü t R Ç x ì x t R î Ü z â ~ Ç w t Ö R t Ö ë z R ~ ë Ç z Ü É } í ^ _ a x u ê Ö z Ü Ç â É Ç Ç w ê v É t t { t R É ë R x t ë â x w ã Ü } Ç R Ç z { x ì R ~ í É ã Ñ ë Ö ã Ü z Ñ S R É Ç Ö ë ~ } á Ö z Ñ Ö Ü É t Ü z v } Ç ï x R x w á Ü í T Ü Ç t É v î Ü x É Ç Ö Ü Ç R É ñ Ü Ç Ü É ì z Ç Ü Ç á 0 l z x ã Ü ë Ç î Ü í w z Ü Ç Ü ã x Ü Ç â ñ Ü z Ñ Ö z x É í Ñ ^ _ a x ì t í w z R É Ç Ñ R ñ ~ z Ö z Ö Ü Ç m [ c j _ ^ Το χρονικό του ξεπουλήματος ] t t R Ç É ë Ö x t v ì x Ö í x É t Ü Ç Å x R Ç ï ~ z t Ü z Ñ ^ _ a } t t R x É ê Ö x x Å Ç ~ Ç } ~ í É Ç á z a ~ x } Ü É } í _ ë É v x t Ö Ü t â ë É t Ü ã } x É w Ç Ö } î R ã u Ç z â ê ã } t Ü ã t x É Ü y í w ã Ü z Ñ x ë É v x t Ñ x Ö Ç ~ ê u z Ö t 0 } t R ~ ë Ç â É î t Ö â x w t Ö Ç ï t R t Å ì ã Ö z Ñ } t w t É } ñ w Ç } z Ü } ñ } t Ç Ç { x Ü } ñ R t É x u ê Ö x ã Ü z Ñ } Ç Ö î } t Ü ã _ ~ ~ z } ñ } á u x É í Ö x ã m Ç } x à ê ~ t Ç Ü z Ñ â ñ É t Ñ t Ñ } t Ü Ç á x Å ã Ü x É } Ç ï Ü t Ü x ~ x á Ü t ì t â É î t Ç É ë v x Ü t Ü Ç Ü y ì É Ç w Ö x á É ñ R x É ì R Ç á x Ü z Ö ì ã Ñ } t Ü Ç R x ~ t Ü Ç ~ î v Ç x } t Ü Ç ï É t R x ~ ê Ü x Ñ Ü z Ñ ^ _ a } t ä ê â x Ü É î R Ç á Ñ t Ü z W u ê ~ x Ö Ü Ç â ë É X x Ü z u Ç í { x t Ü z Ñ } t Ü ã x ~ ~ z } ñ } á u x É í Ö x ã l t á Ü ê Ü t y z Ü í t Ü t } ê Ç á t y ì W v Ç á É Ç ï Ö X Ö Ü z w z î Ö t R x É Ç á Ö ì t Ü î R Ç } t Å ë Ç u Ç í â t Ç t à Ç ï Ç x Ü t É x ì x Ñ R Ç á w É t Ö Ü z É Ç R Ç Ç ï Ü t } t w x } w } Ç ï Ü t Ü x ~ x á Ü t ì t â É î t Ü z a _ Ö Ü z â ñ É t t Ñ x ì t R Ç ~ á x { } ë Ñ x Ü z Ö á x Ü Ç â í t Ü ì Ö Ü Ç â t _ ~ ~ í ã u Ç z â ê ã R â Ç f á Ü ~ z t ì Ç Ñ Ö á x É v ê y x Ü t Ü z Ö R t } í n< esa } t Ü z v t ~ ~ } í D stoe z m _ k g [ x Ü z ] t ~ } í " < FSL eq } ~ R a R x É ì R Ü ã Ö z Ü z Ñ ^ _ a í Ü t w t ì Ü x É z } t â É x t y î Ü t R É Ç Ö x â Ü } ë Ñ } t t } É Ç â É î x Ñ R t É x u ê Ö x Ñ ~ î v ã Ü Ç á x v ë { Ç á Ñ Ü z Ñ R x É ì R Ç á x 0 w Ñ x á É ñ á R Ç ~ Ç v ì y x Ü t Ö í x É t z R x É Ç á Ö ì t Ü z Ñ â ñ É t Ü t x x É v ê ~ v Ü } ê } Ç Ü ê Ö t Ü t t Å ì t Ñ 50 ë ã Ñ 50 w Ñ x á É ñ Ü z Ñ } t { x Ü Ç R Ç z ë z Ñ w Ç í Ñ Ü z Ñ R t É t v ã v í x Ü t à Ç É ê w t Ç í x R Ç É ì t m ã w á Ö } Ç ~ ñ } t Ü z Ñ R x É R ~ Ç } î Ü z Ü t Ñ Ü ã Ç É à ñ R t É t v ã v í Ñ ~ v Ü ã É á â x ì t ~ ì x Ñ Ü y x ~ Ç } ì z Ü t x É v Ç Ö Ü ê Ö t } ~ R Ü Ç á } É t Ü } Ç Ç Ç R ã ~ t } Ç ï Ü z Ñ É î ~ Ç á Ö Ü z ~ x Ü Ç á É v ì t Ü z Ñ } t R Ü t ~ Ö Ü } í Ñ Ç } Ç Ç ì t Ñ É x ï t } ê Ü ã Ü Ç á } î Ö Ü Ç á Ñ R t É t v ã v í Ñ } t ê ~ ~ x Ñ w x á } Ç ~ ï Ö x Ñ Ö Ü z u Ç z â t ì t Ü z Ñ â ñ É t Ñ t Ñ t ~ ~ ê } t Ü Ç á } Ç ã } Ç ï Ü z Ñ â t É t } Ü í É t } t Ü t Ö } x á í w } Ü ï ã } t Ö Ü Ç R Ç t R Ç t } É á Ö ë Ç â ã É î t v É Ç Ü } ê Ü Ç ~ î v t R Ç ~ ï Ü x } Ç [ f _ [ É x ï t Ö Ü t z Ö ê R Ç á Ü z Ö Ü Ç â ì y x w x } t R ~ ê Ö t t R î Ü z Ü í R ñ ~ z Ö z Ñ } ~ R ] t á Ü î } t Å x } ì z Ö x t R î Ü Ç 990 z w t w } t Ö ì t Ü x t â Ö Ç ï t R t Å ì ã Ö z Ñ } t w ã Ü } Ç R Ç ì z Ö z Ñ Ü z Ñ x v t ~ ï Ü x É z Ñ w z î Ö t Ñ x R â x ì É z Ö z Ñ Ü z Ñ â ñ É t Ñ x Ü Ñ Ç w z v ì x Ñ } t Ü Ñ t R Ç à ê Ö x Ñ Ü z Ñ Ü z ä í à Ö z Ü ã W t R t Ü Ç ï x ã X v t Ü z t R t Å ì ã Ö z } t w ê ~ á Ö z î ã } t Ü É Ç R Ç ~ Ç v ñ t R î Ü z u Ç á ~ í Ü z ê Ç } z R É Ç Ö R ê { x t î ~ ã Ü ã t Ö Ü } ñ } á u x É í Ö x ã t ~ ~ ê } t Ü z S t ë É Ö Ü z Ö á R t É ê Ö Ü t Ö z T Ü z Ñ Å x R Ç á ~ z ë z Ñ z v x Ö ì t Ñ Ü Ç á l d Ü z Ñ ^ _ a a R É ñ Ü z R É Ç Ö R ê { x t w ã Ü } Ç R Ç ì z Ö z Ñ Ü z Ñ ^ _ a ë v x t R î Ü z } á u ë É z Ö z f z Ü Ö Ç Ü ê } z Ü z R x É ì Ç w Ç 9909 R Ç á Ö Ü z Ç á Ö ì t í Ü t } t z R É ñ Ü z R É Ç Ö R ê { x t x R u Ç ~ í Ñ Ü Ç á x Ç à ~ x ~ x á { x É Ö Ç ï Ö Ü z â ñ É t t Ñ _ } Ü î Ñ Ü ã ê ~ ~ ã x R Ç w ì ã R Ç á í Ü t } á É ì ã Ñ Ç Ö { x t É Ç ì t v ñ x Ñ Ü ã x É v t y Ç ë ã } t z Ö â í } Ç Ç u Ç á ~ x á Ü } í Ü z Ñ R ~ x Ç ä z à ì t z } á u ë É z Ö z Ü Ç á ~ t Ç ì Ö z Ü Ç á z v ë Ü z d f z Ü Ö Ç Ü ê } z R z v t ì Ç Ü t Ñ v t Ü z w ã Ü } Ç R Ç ì z Ö z Ü z Ñ ^ _ a u É í } x } t ë t t Å x R ë É t Ö Ü Ç v t t Ö Ü } í } Ç Ç u Ç á ~ x á Ü } í } á u ë É z Ö z x R î w Ç R Ç á í Ü t Ü t t R Ç { x t Ü } ê Ü Ç á t Ö à t ~ Ö Ü } Ç ï Ü ã x É v t y Ç ë ã Ü t Ç R Ç ì t í Ü t x Ö ã t Ü ã ë t Ö Ü t R x É Ç á Ö t } ê Ö Ü Ç â x ì t Ü z Ñ ^ _ a ^ z ~ t w í Ç x É v t y î x Ç x R x w í w x x ì â t t Ö à t ~ Ö Ü } î Ü t x ì Ç } t à Ç É ë t Ñ t Ö à ê ~ Ö í Ñ Ü Ç á Ñ í Ü t Ç ì w Ç Ñ Ç x É v Ç w î Ü z Ñ Ç Ç R Ç ì Ç Ñ t à Ç ï Ü Ç á Ñ } ê ~ á R Ü x Ö á Ü t Å Ç w Ç Ü } ê } t á v x Ç Ç } ê x R ë w á x Ö Ü z x R â x ì É z Ö z Ü t t R Ç { x t Ü } ê v t á Ü î } t Ç x É v t y î x Ç x ì â t R x É Ç á Ö ì t ë Ö t Ö Ü z R x É Ç á Ö ì t Ü z Ñ ^ _ a } t t w x v î Ü t w t â ã É Ö î Ñ Ü ã R x É Ç á Ö t } ñ Ö Ü Ç â x ì ã w x R Ç É Ç ï Ö t t R Ç á ~ í Ö Ç á Ç ï Ü x ë t } Ç t Ü ê } Ç ï Ü x t x Ü Ç â í l t á Ü î Ü Ç R É î u ~ z t } t t à Ç ï x Ö Ç ~ ê u z Ö t ë Å â É î t w á Ç t t ~ Ç v Ö Ü } ë Ñ x ~ ë Ü x Ñ w t u Ç á ~ x ï Ö x Ñ } t R t y ê É t R ê ã } t } ê Ü ã t R î Ü Ç Ü É t R ë y z R ~ x Ç ä z à ì t Ü z Ñ Ö á w } t ~ Ö Ü } í Ñ z v x Ö ì t Ñ Ü z Ñ ] _ g i j ^ _ a j [ l d _ ^ [ d _ l [ ^ Ö á W w t Ö { t î x z Ü z x á { ï z } t Ü z Ö Ç u t É î Ü z Ü t Ü Ç á É î ~ Ç á Ü z Ñ X ã Ñ } t Ü x Å Ç â í x } R É Ç Ö ñ R Ç á Ü Ç á } á u x É z Ü } Ç ï } t x É v Ç w Ç Ü } Ç ï Ö á w } t ~ Ö Ç ï R É Ç Ö ë à x É x } t { Ç É Ö Ü } í u Ç í { x t t à Ç ï w ë â Ü z } x t w t â ã É Ö Ü x ì z R x É Ç á Ö ì t t t t v É t à x ì } t t x R } t É Ç R Ç z { x ì Ü Ç R Ç Ö î Ü Ç á t R Ç { x t Ü } Ç ï Ü ã x É v t y Ç ë ã Ö Ü z Ö á ë â x t x } R É Ç Ö ã R ñ Ü t Ñ Ö á w } t ~ Ö Ü } ê } t Ç } ê Ü Ç á Ñ x É v t y î x Ç á Ñ R Ç á R Ç Ü ë w x x ì â t x É ã Ü z { x ì â ê É Ö x Ü t t R Ç { x t Ü } ê Ü ã x É v t y Ç ë ã Ö Ü z ^ _ a } t Ö Ü Ç á Ñ x Ü ë R x Ü t w ñ Ü x Ñ x Ü î â Ç á Ñ W ë t Ü t Ü R t É Ç â í Ñ X R Ç á { t í Ü t z } ê ~ á ä z t R î Ü Ç } É t Ü } î R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö î Ü ã t Ö à t ~ Ö Ü } ñ x ~ ~ x ê Ü ã Ü Ç á m t x ì Ç á [ à Ç ï ~ ï { z } x R ~ ë Ç W Ü Ç R É î u ~ z t X Ü Ç á w Ç } Ü z Ö t } Ç ï w t â ã É Ö Ç ï w î { z } x } t z R É ñ Ü z W Ç É Ö Ü } í ~ ï Ö z Ü Ç á t Ö à t ~ Ö Ü } Ç ï Ü ã x É v t y Ç ë ã Ü z Ñ ^ _ a X { t t } Ç ~ Ç á { í Ö Ç á ë } Ü Ç Ü x R ê É t R Ç ~ ~ ë Ñ W Ç É Ö Ü } ë Ñ ~ ï Ö x Ñ Ü Ç á t Ö à t ~ Ö Ü } Ç ï X R í } x R É Ç Ö Ü ê z w t w } t Ö ì t x Ü Ç â Ç R Ç ì z Ö z Ñ Ü z Ñ ^ _ a ^ î { z } x ~ Ç R î Ö Ü Ç á Ñ w ñ Ü x Ñ x Ü î â Ç á Ñ Ü Ç 9 Ü z Ñ ^ _ a z t Å ì t Ü z Ñ Ç R Ç ì t Ñ á R Ç ~ Ç v y î Ü t Ü î Ü x ë ã Ñ 0 Ü É Ñ w É t â ë Ñ â ã É ì Ñ Ü t ~ v Ü } ê t R Ç { ë t Ü t ë t Ü 00 w Ö x } t Ü Ç á É ì ã w É t â ñ ^ z ~ t w í R Ç á ~ í { z } x Ö Ü z Ç á Ö ì t z Ö í ^ _ a Ö Ü Ç ë t 5 Ü z Ñ t Å ì t Ñ Ü z Ñ î Ü t Ö â x w î Ü t Ü z Ñ R É t v t Ü } í Ñ } t Ü Ç R x Ü t R ~ ê Ö Ç Ü z Ñ á R Ç Ü z ë z Ñ Ü z Ñ t Å ì t Ñ t í } Ç á Ö Ü Ç á Ñ x É v t y î x Ç á Ñ x Ü z Ö à É t v ì w t ê ~ Ö Ü t ~ î v ã t t ~ Ç v Ö Ü } í Ñ x ~ ë Ü z Ñ Ü z Ñ ^ _ a } t Ü z Ñ ì w t Ñ Ü z Ñ } á u ë É z Ö z Ñ m z ì w t â É Ç ê R t ì x Ö x x à t É Ç v í } t z R É Ç Ö t É Ç v í Ü z Ñ â ñ É t Ñ t Ñ Ö Ü z t R x ~ x á { ë É ã Ö z Ü z Ñ x ë É v x t Ñ x Ü z ä í à Ö z Ö Ü z u Ç á ~ í Ü Ç á g 99 R Ç á Ö Ü z Ç á Ö ì t x ì t z x Ö ã ê Ü ã Ö z Ü z Ñ _ á É ã R t å } í Ñ Ç w z v ì t Ñ 9 9 Ö Ü Ç _ ~ ~ z } î w ì } t Ç [ á Ü î Ñ Ç î Ç Ñ } t ê ~ ~ Ç Ü É x Ñ R Ç á ä z à ì Ö Ü z } t t É v î Ü x É t x w x } ê w x Ñ Ü É Ç R Ç R Ç í Ö x Ñ u ê y Ç á Ü Ñ u ê Ö x Ñ v t Ü z x ì Ö Ç w Ç Ü ã w ã Ü ñ Ö Ü z a _ t à Ç ï Ü Ç } É ê Ü Ç Ñ â É z t Ü Ç w Ç Ü x ì Ü Ñ x R x w ï Ö x Ñ Ü Ç á Ñ ë â É } t 90 Ü Ç á Ö á Ç ~ } Ç ï } î Ö Ü Ç á Ñ } t à É Ç Ü ì y x t R Ç á ~ ê x Ü Ç É x ï t Ü Ç á Ñ R t ê } É u t Ö Ü z ^ _ a R Ç á t t v } ê y x Ü t t Ü Ç x Ü t R Ç á ~ ê x Ö Ü z ~ t } í ë ã Ñ } t 00 } ê Ü ã t R î Ü z Ü í R Ç á Ü Ç t v Ç É ê y x } t ê ~ Ö Ü t Ö Ü t t Ü ñ Ü t Ñ R Ç ~ ~ ë Ñ à Ç É ë Ñ w } ë Ñ Ü z Ñ Ç ê w x Ñ x ñ Ü t á Ü î â É Ç t t R t v Ç É x ï x Ö Ü z ^ _ a t t t R Ü ï Å x ë x Ñ Ç ê w x Ñ R t É t v ã v í Ñ É x ï t Ü Ç Ñ R t É ê î Ç Ö x t Ü } t Ü ê Ö Ü t Ö z R t ~ t ñ Ç ê w ã î ã Ñ Ç ï Ü x t á Ü î Ü z Ñ x R ë Ü É x ä t R Ç Ü ë t Ü Ç } ê x R t É ê Ü Ç Ç É t Ü î Ü î Ü x } ì w á Ç x î Ñ v x } x á ë Ç á R ~ t } ê Ç á Ü ~ î v ã ë ~ ~ x ä z Ñ Ö â ï Ç Ñ a W [ R x ~ x á { ë É ã Ö z X Ü z Ñ t v Ç É ê Ñ a ~ x } Ü É } í Ñ _ ë É v x t Ñ R Ç á w í { x ë v x v t t ë â Ç á Ç } t Ü t t ~ ã Ü ë Ñ à { z î Ü x É Ç É x ï t } t } t ~ ï Ü x É x Ñ á R z É x Ö ì x Ñ t R Ç w x ì â Ü z } x î Ü Ö Ü z Ç á Ö ì t ë v x v t t Ç } Ç Ç í Ö Ç á t ï { z Ü t R Ç Ö ê } t t u ê ~ Ç á Ö Ü Ç â ë É Ü Ç w z î Ö Ç R ~ Ç ï Ü Ç } t Ü Ç á Ñ } t Ü t t ~ ã Ü ë Ñ Ç u Ç í â t Ç 50 t á Å í { z } x Ü Ç É x ï t t R î Ü z ë t É Å z Ü z Ñ t R x ~ x á { ë É ã Ö z Ñ } t Ç u Ç í â t Ç R ë y Ç á t v ì Ç á t á Å í Ö x Ñ t } î t 0 t à Ç ï î R ã Ñ ~ ë x z ^ _ a w x á R Ç ~ Ç v ì y x Ö ã Ö Ü ê Ü Ç } î Ö Ü Ç Ñ Ü z Ñ } ~ Ç u t Ü ñ É t Ñ [ á Ü Ç ì R Ç á } t Ü t Ö } x ï t Ö t Ç ê w x Ñ x } t ï Ö Ç x Ö t v î x Ç à á Ö } î t ë É Ç f á Ü ~ z t ì Ç Ñ e ê Ü Ö z Ñ } ~ R w í { x v t t R t É ê v Ç á É x ï t v t w } í Ü Ç á Ñ â É í Ö z t ê v } t Ö t ë Ö ã Ü Ç á á R z É x Ü } Ç ï Ü Ç á Ñ R É Ç Ö ã R } Ç ï Ü ã } á u x É í Ö x ã j [ l i d g ^ e [ i l ^ a f [ k Ü z ^ _ a t Ü Ç t v Ç É ê y x ë ã Ñ } t Ö Ü z Ü É R ~ ê Ö t Ü í t R î Ü Ü Ç R Ç á ~ ê x z ^ _ a Ö t á Ü Ç ï Ñ Ü Ç á Ñ ì w Ç á Ñ v t Ü Ñ t ê v } x Ñ Ü ã x x É v Ç u î É ã Ü Ç á Ñ u Ç z â t ñ f á Ü ~ z t ì Ç Ñ x [ ~ Ç á ì t Ü z Ñ _ ~ ~ ê w t Ñ e ê Ü Ö z Ñ v t w á ~ Ö Ü í É t } ~ R } t Ö Ü Ç á Ñ ê ~ ~ Ç á Ñ u Ç í â t Ç á Ñ d t u x u t ì ã Ñ x R w Ç Ü Ç ï Ü t t } î t } t î Ü t w x ~ x Ü Ç á É v Ç ï Ç Ç ê w x Ñ Ü Ç á Ñ ä á â É í x à x w É x ì t x x á É ñ t ê x v } t Ü x Ö Ü z ë z m t ì w t Ö â ï Ç á } t v t Ü Ñ x R x w ï Ö x Ñ Ü ã u Ç z â ê ã Ö Ü Ñ [ j _ t x Ç v x í Ü É x Ñ à ã Ü Ç u Ç ~ Ü t å } ê } É ê á w É Ç z ~ x } Ü É } ê î R Ç á x } Ü î Ñ Ü ã ê ~ ~ ã x R w Ç Ü í Ö x ã x Ö R É ê Ü Ü Ç á } ê ~ ~ Ç â t É ê Ü Ö t R î Ü Ç á Ñ Ç } t } Ç ï Ñ } t Ü t t ~ ã Ü ë Ñ ë Ö ã Ü Ç á _ m f _ [ k _ w } î m t x ì Ç f x ì ã Ö z Ñ _ } R Ç R ñ [ x É ì ã k ï R ã Ü t á Ü î â É Ç t Ü t Ü x ~ x á Ü t ì t 5 â É î t t t R Ü ï Ö Ö x Ü t Ö t É ã Ü } ê z ~ x v î x z W t à t í Ñ w ã Ü } Ç R Ç ì z Ö z X ë Ö ã x É v Ç ~ ê u ã Ö Ü z z â t Ç ~ Ç v } í } t z ~ x } Ü É Ç ~ Ç v } í Ö á Ü í É z Ö z Ö Ü Ñ } t Ü t Ö } x á ë Ñ w } Ü ï ã Ö Ü z à ï ~ t Å z Ö Ü z } t { t É î Ü z Ü t t } î t } t Ö Ü z R t É t v ã v í x Ü x É ê Ö Ü t } ë É w z Ü ã x É v Ç ~ ê u ã } t { ï t Ü t Ü Ç á Ñ x É v t y î x Ç á Ñ Ö Ü Ç ~ x v î x Ç w Ç á ~ x R î É Ç â ã É ì Ñ x É v t Ö t } ê } t t Ö à t ~ Ö Ü } ê w } t ñ t Ü t } t x Å x á Ü x ~ Ö Ü } ê x É Ç } ê t Ü t a R É Ç Ü x ~ x á Ü t ì t R É ê Å z Ü Ç á w É ê t Ü Ç Ñ Ö Ü z Ç R Ç ì t Ö á x Ü x ì â x x x É v ê } t R ê ~ z R ~ x Ç ä z à ì t Ü z Ñ z v x Ö ì t Ñ Ü z Ñ ] _ g i j v É ê à Ü z } x x Ü z w ê Ö R t Ö z Ü É â Ç Ü î z Ö z Ü z Ñ ^ _ a Ö x { á v t Ü É } ë Ñ v t t R Ç É ë Ö x t â ã É Ö Ü x ì Ö x à ~ ë Ü t Ç ï Ü ã Ñ ñ Ö Ü x Ö í x É t t Å x R Ç á ~ z { Ç ï ê x Ü t Ç R Ç } x É w Ç à î É Ç Ü z Ñ Ü Ç x ì Ñ i ë x Ñ x Ü t É x ì x Ñ R Ç á x ì t R ~ ë Ç x Ü x ~ ñ Ñ w t â ã É Ö ë x Ñ t R î Ü z ^ _ a x ì t [ ^ f a _ R Ç á x ì t Ü t w ì } Ü á t x Ü t à Ç É ê Ñ n ä z ~ í Ñ m ê Ö z Ñ ^ _ ^ a _ R Ç á x ì t z w t Ç í Ü t w ì } Ü á t Ü z Ñ â t z ~ í Ñ Ü ê Ö z Ñ z j t É t v ã v í l Ü t { Ç ì R t É t v ã v í Ñ } t Ç É á â x ì t } t z _ R Ç É ì t R Ç á R t É t ë Ç á Ö Ü z z Ü É } í ^ _ a a x R x É ì t Ü ã x É v t y Ç ë ã } t Ü ã Ç } t } ñ } t Ü t t ~ ã Ü ñ t R î Ü z ë â É Ö í x É t [ R x ~ x á { ë É ã Ö z Ü z Ñ a _ Ü z [ ê R Ü á Å z } t Ü Ç [ Ü t v ã Ö î x ì t t Ö ï à Ç É z } t Ç w á z É í v t á Ü î w x R É ë R x t x R Ü É ë ä Ç á x Ö x } t ë t t R t ì y x R t â ì w t } x É w Ç Ö } Ç R ì t Ñ x Ü Ç z ~ x } Ü É } î É x ï t R Ç á x ì t } Ç ã } î t v t { î t R t É t ì Ü z Ü Ç v t Ü z x R u ì ã Ö z _ ì t R ~ ë Ç ñ É Ç t w z Ç á É v z { x ì ë t t y } î x É v t Ü } î } t ~ t å } î } ì z t R Ç á { t t R t Ü í Ö x t ^ _ a x t ì t } t } t { x Ü Ç R Ç z ë z 00 ^ z î Ö t } ê Ü ã t R î x É v t Ü } î } t } Ç ã } î ë ~ x v â Ç R Ç á { t ~ x Ü Ç á É v x ì v t Ü Ñ t ê v } x Ñ Ü Ç á ~ t Ç ï } t î â Ü ã u Ç z â ê ã x x { } Ç R Ç ì z Ö z } É t Ü } Ç R Ç ì z Ö z Ü Ç á Ö á î ~ Ç á Ü z Ñ a _ â ã É ì Ñ Ç ï Ü x ë t w ñ Ü z } t t x É Ü y í Ö Ü z a ~ x } Ü É Ç R t É t v ã v í Το ασφαλιστικό της ΔΕΗ και το μεγάλο ξεπούλημα της συνδικαλιστικής «ελιτ» a Ö á w } t ~ Ö Ü } í z v x Ö ì t Ü ã x } R É Ç Ö ñ R ã Ü Ç á } á u x É z Ü } Ç ï } t j ê ~ x R Ç Ü ë x } Ö á v â É Ç Ö Ü } Ç ï R ~ Ç } Ü ã j [ l d _ ^ [ d _ l [ ^ Ö á ë u t ~ x } t { Ç É Ö Ü } ê Ö x î ~ t Ü t Ö Ü ê w t Ü z Ñ t R t Å ì ã Ö z Ñ Ü z Ñ w ê ~ á Ö z Ñ } t Ü Ç á Å x R Ç á ~ í t Ü Ç Ñ Ü z Ñ ^ _ a } t Ü z Ñ a ~ x } Ü É } í Ñ _ ë É v x t Ñ Ö á Ç ~ } ê Ö Ü z É ì y Ç Ü t Ñ Ü z R Ç ~ Ü } í } t Ü Ñ x R w ñ Å x Ñ Ü z Ñ t Ö Ü } í Ñ Ü ê Å z Ñ Ü z Ñ } t Ü z Ñ } á u ë É z Ö z Ñ l Ü z Ö Ü Ç É ì t Ü ã x v t ~ ï Ü x É ã x v } ~ z ê Ü ã R Ç á ~ z ë ã Ö á w } t ~ Ö Ü ñ } t Ü ê Ü z Ñ x É v t Ü } í Ñ Ü ê Å z Ñ { t x ì x Ü Ç Å x R Ç ï ~ z t Ü Ç á t Ö à t ~ Ö Ü } Ç ï Ü z Ñ ^ _ a t à Ç ï â t É ì Ö Ü z } t Ö Ü Ç x É v Ç w î Ü z Ü t t Ö à t ~ Ö Ü } ê t R Ç { x t Ü } ê Ü ã x É v t y Ç ë ã v t t R Ç É ë Ö x t x Ü Ç â Ç R Ç z { x ì } t t R Ç á ~ z { x ì z _ R â x ì É z Ö z m Ç t Ö à t ~ Ö Ü } î Ü ã x É v t y Ç ë ã Ü z Ñ ^ _ a w z Ç á É v í { z } x x Ü Ç î Ç 9 Ü Ç á 9 } t í Ü t ë t R É ã Ü Ç R Ç É t } î t Ö à t ~ Ö Ü } î Ö ï Ö Ü z t t Ö à ê ~ Ö z Ö Ü Ç x É v Ç w î Ü z t à Ç ï Ç x É v Ç w î Ü z Ñ R t É t } É t Ü Ç ï Ö x Ü Ñ t Ö à t ~ Ö Ü } ë Ñ x Ö à Ç É ë Ñ t R î Ü Ç á Ñ x É v t y î x Ç á Ñ } t Ü Ñ x R ë w á x Ö Ü z x R â x ì É z Ö z t t ~ t u ê Ç Ü t Ñ Ü z á R Ç â É ë ã Ö z t } t ~ ï R Ü x á v x Ç Ç } ê } t Ö á Ü t Å Ç w Ç Ü } ê Ü Ç á Ñ x É v t y î x Ç á Ñ ò Ü Ö Ç x É v t y î x Ç í Ü t x Å t Ö à t ~ Ö ë Ç t ~ ~ ê } t z x R â x ì É z Ö z } ë É w y x t à Ç ï t t R Ü á Ö Ö î Ü t x Ü t ~ x à Ü ê Ü ã x É v t y Ç ë ã } t w x â É x t y î Ü t t } t Ü t à ï v x Ö x ë Ü Ç } Ç x Å ã Ü x É } î w t x Ö î [ á Ü î Ñ í Ü t Ç ~ î v Ç Ñ R Ç á w x R Ç É Ç ï Ö t t R Ç á ~ í Ö Ç á R x É Ç á Ö t } ê Ö Ü Ç â x ì t Ç ï Ü x x Ü Ç â ë Ñ t à Ç ï Ç x É v t y î x Ç x ì â t R x É Ç á Ö ì t ë Ö t Ö Ü z R x É Ç á Ö ì t Ü z Ñ ^ _ a } t í Ü t t w ï t Ü Ç t w t â ã É Ö Ü x ì â ã É ì Ñ Ü z Ö á t ì x Ö z Ü Ç á Ñ a } á u ë É z Ö z f z Ü Ö Ç Ü ê } z x Ü Ç á Ñ t Ü t Ö à t ~ Ö Ü } Ç ï Ñ î Ç á Ñ v ã Ö Ü Ç ï Ñ ã Ñ î Ç á Ñ l Ç ï à t } t l Ç á à ~ ê ë } t x Ü Ç R É ñ Ü Ç u í t t R Ç w î z Ö z Ñ Ü Ç á t Ö à t ~ Ö Ü } Ç ï Ö á Ö Ü í t Ü Ç Ñ Ö Ü z â ñ É t v t t u É x { x ì R É Ç Ö Ü ê Ö ë t x v ê ~ Ç t R x É v t } î } t t v ã Ö Ü } î } ì z t R Ç á x } à É ê Ö Ü z } x } t Ö Ü z ^ _ a x R Ç ~ á í x É x Ñ t R x É v ì x Ñ t ~ ~ ê } t ë t S R É Ç â ã É z ë Ç T z â t Ö î t R x É v Ç Ö R t Ö ì t Ñ x Ö á w } t ~ Ö Ü ë Ñ } t t R x É v Ç Ö R t Ö Ü } ê Ö ã t Ü x ì t R Ç á ë à Ü t Ö t t x Ü t à ë É Ç á t R x É v Ç Ö R ê Ö Ü x Ñ t } î t } t x x ~ } î R Ü x É t j t É ê Ü Ñ w ê à Ç É x Ñ R t É x u ê Ö x Ñ Ü z Ñ } á u ë É z Ö z Ñ f z Ü Ö Ç Ü ê } z R Ç á R É Ç Ö R ê { z Ö x Ü î Ü x t w z Ç á É v í Ö x t Ö à t ~ Ö Ü } î Ü t x ì Ç Ö Ü z ^ _ a w x R Ç É Ç ï Ö x t R Ç á ~ í Ö x t w x Å x } t { ê É y x x Ü Ç t Ö à t ~ Ö Ü } î Ü ã x É v t y Ç ë ã v t á Ü î t ë { x Ö x Ö Ü Ñ t v v ~ } ë Ñ x Ü t É x ì x Ñ Y TT P 0 NT$ L Ü z x } R î z Ö z t t ~ Ç v Ö Ü } í Ñ x ~ ë Ü z Ñ v t t R É Ç Ö w Ç É Ö Ü x ì Ü Ç Ç } Ç Ç } î ë v x { Ç Ñ Ü z Ñ t Ö à t ~ Ö Ü } í Ñ R x É Ç á Ö ì t Ñ Ü ã x É v t y Ç ë ã Ü z Ñ ^ _ a R Ç á Ö ï à ã t x Ü z Ü x ~ x á Ü t ì t x ~ ë Ü z R Ç á R t É t w î { z } x Ü Ç 99 t ë É â x Ü t Ö Ü t Ü É Ö x } t Ü Ç ï É t w É t â ë Ñ m x É ê Ö Ü Ç R Ç Ö î t t t ~ Ç v Ö Ü x ì } t x ì Ñ î Ü Ü Ç 999 Ü Ç 9 Ü z Ñ ^ _ a R Ç á ~ í { z } x ë t Ü 00 w Ñ w É t â ñ } t Ü t t R Ç { x t Ü } ê Ü ã x É v t y Ç ë ã Ü î Ü x í Ü t 5 Ü É Ñ w É t â ë Ñ x R } t É Ç R Ç z ë t [ R î Ü î Ü x Å x } ê x ë t Ñ x v ê ~ Ç Ñ t v ñ t Ñ Ü z Ñ t Ö Ü } í Ñ Ü ê Å z Ñ } t Ü ã R Ç ~ Ü } ñ Ü z Ñ x } R É Ç Ö ñ R ã j [ l i d g ^ t S x Å t à t ì Ö Ç á T Ü z t Ö à t ~ Ö Ü } í R x É Ç á Ö ì t Ü ã x É v t y Ç ë ã R Ç á Ö Ü ë } x Ü t x R î w Ç Ö Ü t Ö â ë w ê Ü Ç á Ñ } t Ü Ç R x Ü á â t ì Ç á x Ü z Ö á t ì x Ö z Ü ã S R É Ç { ï ã T Ö á w } t ~ Ö Ü ñ Ü Ç 999 x } á u ë É z Ö z j [ l i d á R Ç á É v î u Ç z â t ì t Ñ Ü Ç \ x y ë ~ Ç } t R É î x w É Ç Ü z Ñ ] _ g i j Ü Ç g ì } Ç ò Å t É â Ç Ç Ç R Ç ì Ç Ñ ë t â É î Ç t É v î Ü x É t w Ç É ì y x Ü t ] ] [ { ~ z Ü Ö Ç ï Ö Ü Ç á R Ç á É v x ì Ç j Ç ~ Ü Ö Ç ï x n R Ç á É v î R ê ~ Ü Ç \ x y ë ~ Ç a w } t Ç ~ Ç v ì t î Ü R í É x t Å Ç } É t Ü } ê Ü z { ë Ö z v t Ü ì ë R t y x } É î Ñ R ê Ö } x Ü w x ë R x Ö x } t ë t ò Ü Ö Ç x É v t y î x Ç ë Ö ã Ü ã S x } R É Ç Ö ñ R ã Ü Ç á Ñ T ] _ g i j ^ _ a l R ê É Ü t } Ç Ñ } t ê ~ ~ t x É v Ç w Ç Ü } ê Ö á w } ê Ü t e x Ü Ç á É v ñ Ü t Ñ ã Ñ R ë R Ü z à ê ~ t v v t Ö Ü Ñ v É t ë Ñ Ü Ç á Ö á w } t ~ Ö Ü } Ç ï } í t Ü Ç Ñ } t R t É ê Ü z w t à ã ì t } t t Ü ì w É t Ö z R É ã Ü Ç u ê { ã Ö á w } ê Ü ã R Ç á x ì â t } t Ü z R ~ x Ç ä z à ì t Ü ã x É v t y Ç ë ã â t É ì y Ç á Ü t t R Ç { x t Ü } ê Ö Ü z ^ _ a } t Ü Ç } É ê Ü Ç Ñ x î Ç R Ç á ä í à Ö t Ö Ü z u Ç á ~ í j [ l i d V g ^ l á t Ö R Ö î Ñ t t ~ t u ê x Ü z á R Ç â É ë ã Ö z t } t ~ ï R Ü x Ü Ñ á R Ç â É x ñ Ö x Ñ Ü Ç á Ü t x ì Ç á } t t t à t É x ì t R î Ü Ç } t Ü t v É t ë Ç R Ç Ö î Ü ã t R Ç { x t Ü } ñ [ á Ü î ë v x v t } ê R Ç t â É î t t ~ ~ ê Å x } ñ Ü t Ñ Ü t z î t Ç } á u x É í Ö x Ñ t t v ã É ì y Ç á Ü z á R Ç â É ë ã Ö z t ~ ~ ê S t w á t Ü Ç ï t Ü Ñ } t ~ ï ä Ç á T a S Ö á x R ë Ö Ü t Ü z T t á Ü í Ö Ü ê Ö z Ü z Ñ Å x R Ç á ~ z ë z Ñ Ö á w } t ~ Ö Ü } í Ñ z v x Ö ì t Ñ Ö á x â ì y x Ü t } t x Ü z x Ü Ç â Ç R Ç ì z Ö z t à Ç ï t Ü ì t Ç É v t ñ Ö Ç á Ü Ç t v ñ t v t Ü z t R Ç Ü É Ç R í Ü z Ñ R É Ç Ü É ë R Ç á Ü Ç á Ñ x É v t y î x Ç á Ñ t t v Ç É ê Ö Ç á x Ü Ç â ë Ñ v t S t v ì Ç á t à x Ü } ê Ö Ü Ç x t á Ü î Ü Ç á Ñ T x R x w í S z x Ü Ç â Ç R Ç ì z Ö z { t t Ñ R É Ç Ö Ü t Ü ë ä x t R î Ü z w ã Ü } Ç R Ç ì z Ö z T v t S t t Ü ~ í Ö x z ^ _ a à { z î â É í t t R î Ü Ç â É z t Ü Ö Ü í É Ç } t t } ê x x R x w ï Ö x Ñ T } t ê ~ ~ t à t w É ê x R â x É í t Ü t l Ü t Ü t x ì t Ü z Ñ ^ _ a x Ö ë É x á Ö t Ö á Ç ~ } ê t R î Ü z x Ü Ç â Ç R Ç ì z Ö z 50 w Ñ w É t â ë Ñ R Ç á Ü î Ü x t Ü Ö Ü Ç â Ç ï Ö t Ö Ü t } ë É w z x î Ñ Ü É í Ç á } t z } t Ü t Ö } x á í t Ñ î Ç Ç ê w Ç Ñ R t É t v ã v í Ñ [ a l f x ~ ì Ü z Ñ } î Ö Ü Ö x Ü t Ü É R ~ ê Ö t m z ì w t Ü t } Ü } í t } Ç ~ Ç ï { z Ö x z R ~ x Ç ä z à ì t Ü z Ñ z v x Ö ì t Ñ Ü Ç á l d Ü z Ñ ^ _ a } ê Ç Ü t Ñ R ~ ê Ü x Ñ v t t R x É ê Ö Ç á î ~ Ç Ç î Ç v t Ü z t R x ~ x á { ë É ã Ö z Ü z Ñ a _ R Ö Ü Ç ì Ö Ü Ç S n v í t Ü t v ã Ö î T R t É î Ü í Ü t Ç ~ Ç à ê x É z z t R t Å ì ã Ö z Ü z Ñ ^ _ a } t z x Å î à { t ~ z R É Ç w î Ü z Ö z Ü ã w ã Ü ñ } x É w Ç Ö } î R ã m Ç Ü x ~ x á Ü t ì Ç Å x R Ç ï ~ z t v t Ü ì t R î w ã } t Ö Ü Ç x Å í Ñ w x Ü Ç á Ñ â É x ê y Ç Ü t Ü z Ñ z v x Ö ì t Ñ Ü Ç á l d Ü z Ñ ^ _ a ë v x R É î Ö à t Ü t R Ç á R É t } î t t R Ç à t Ö ì Ö x z } á u ë É z Ö z } t Ü Ç ^ l Ü z Ñ ^ _ a Ü z Ü É â Ç Ü î z Ö z z ] _ g i j ^ _ a Ü z t R Ç à ê Ö Ö x ã Ñ Ü Ç ~ v î Ü x É Ç } t } î Ö x ë } Ü t } Ü Ç Ö á ë w É Ç ò Ü Ö Ü z w ê Ö R t Ö z Ü z Ñ ^ _ a Ü É â Ç Ü î z Ö z Ö x { á v t Ü É } ë Ñ ñ Ö Ü x t R Ç á ~ z { x ì x á } Ç ~ î Ü x É t Ü z Ö Ü í É Å t Ç Ö ï x w É Ç Ü z Ñ j [ l d _ x x ~ ê â Ö Ü x Ñ S t R ñ ~ x x Ñ T z Ö í ^ [ d _ } t z l [ ^ R Ç á t R t É Ü ì y x Ü t t R î Ö á ë w É Ç á Ñ Ü Ç á l n k c ` [ â ã É ì Ñ Ç ï Ü x ì t t R ñ ~ x t Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Σελίδα 7 Ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ Η τελευταία πράξη ενός προσχεδιασμένου εγκλήματος Του Στέφανου Πράσσου

8 m z j x É à x É x t } í _ î Ü z Ü t d Ç y ê z Ñ t t ë x Ü t t w t Ö â ì Ö Ç á Ü Ç w í x É Ç d á É t } í } t ^ x á Ü ë É t 9 l x R Ü x u É ì Ç á 0 d ï R É Ç R Ç w z ~ ê Ü x Ñ Ö Ü Ç R ~ t ì Ö Ç w x Å t v ã v í Ñ j t x ~ ~ t w } í Ñ j Ç w z ~ t Ö ì t Ñ x } Ç ã à x ~ í Ö } Ç R î a j Ç w z ~ t Ö ì t t v ê R z Ñ R Ç á x ñ x Ü z d ï R É Ç x Ü z _ ~ ~ ê w t ë Ö ã Ü Ç á à ~ t { É ã R } Ç ï Ü z Ñ ë É v Ç á Ü x ~ x ì á R î Ü z t v ì w t Ü Ç á j É Ç ë w É Ç á Ü z Ñ d á R É t } í Ñ ^ z Ç } É t Ü ì t Ñ } g ì } Ç á [ t Ö Ü t Ö ê w z a ë t É Å z Ü z Ñ w î { z } x Ü z l x R Ü x u É ì Ç á 0 t R î Ü z d Ç Ç Ü z í } t t t ë x Ü t t Ü x É t Ü ì Ö x Ö Ü Ñ i } Ü ã u É ì Ç á 0 Ö Ü z e x x Ö î w t ï Ç Ü t Ñ Ö á Ç ~ } ê â ~ l Ü î â Ç Ñ Ü z Ñ Ö á v } x } É ë z Ñ x ë É v x t Ñ x ì t z Ö á ~ ~ Ç v í Ü É Ç à ì ã t } É ê Ñ w t É } x ì t Ñ R É Ç } x ë Ç á t x Ö â á { Ç ï R Ç ~ ì Ü x Ñ R Ç á Ü t ë â Ç á t ê v } z Ö x _ ~ ~ ê w t } t d ï R É Ç i ^ í Ç Ñ _ Ç É w t ì t Ñ ë â Ç Ü t Ñ w t ì Ü x É Ç á Ñ w x Ö Ç ï Ñ x Ü z d ï R É Ç } t w t ì Ü x É t Ü z ò v } ã z x Ü z Ç R Ç ì t x ì t t w x ~ à Ç R Ç z ë Ç Ñ t Ü t R Ç } É ì x Ü t x w t ì Ü x É z { ë É z Ö Ü z R É ã Ü Ç u Ç á ~ ì t t á Ü í } t } t ~ x ì Ü Ç á Ñ R Ç ~ ì Ü x Ñ t w x ì Å Ç á Ü z x á t Ö { z Ö ì t Ü Ç á Ñ Ö x î Ö Ç á Ñ ë â Ç á t ê v } z i R Ç w z ~ ê Ü x Ñ { t u É ì Ö } Ç Ü t Ö Ü t w î w t Ü Ç á j Ç ~ á ï ~ Ç á Ü z d á É t } í l x R Ü x u É ì Ç á ë Ö ã Ü ã m Ç R } ñ d Ç Ç Ü í Ü ã [ v b x Ç w ñ É ã \ Ç Ö } Ç â ã É ì Ç á [ v p t É ê ~ t R Ç á m x Ü É t ~ î à Ç á d t R Ç â ã É ì Ç á b á t É ê Ñ d É x t Ö Ü í Ñ d Ç ~ ê w t Ñ ^ É x R ê Ç á g ë t Ñ p t É t á v í Ñ } t d Ç ì ~ ã { t à Ü ê Ö Ç á Ö Ü z R î ~ z Ü z Ñ d Ç y ê z Ñ R x É ì R Ç á Ö Ü Ñ 0 Ü Ç t R î v x á t m z x R î x z ë É t 9 l x R Ü x u É ì Ç á z ë É t ^ x á Ü ë É t Å x } ñ Ü t Ñ Ö Ü Ñ 0 00 Ü Ç R É ã ì { t R x É ê Ö Ç á t R î f t á É Ç w ë w É j Ç Ü Ç } ñ z d t É á Ç â ñ É [ v p É Ö Ü î à Ç É Ç j Ü Ç ~ x t û w t ó É w t Ö Ö t d É á î u É á Ö z [ t É É ê â z _ R î É Ç f z ~ Ç â ñ É o Ç ï à t } t { t x Ü t } z { Ç ï R É Ç Ñ d t Ö Ü Ç É ê l Ü o R ~ t ì Ö o Ü z Ñ R É ã Ü Ç u Ç á ~ ì t Ñ t á Ü í Ñ z j x É à x É x t } í _ î Ü z Ü t d Ç y ê z Ñ Ö x Ö á x É v t Ö ì t x Ü Ç á Ñ ^ í Ç á Ñ d Ç y ê z Ñ } t _ Ç É w t ì t Ñ R t É t } t ~ x ì î ~ Ç á Ñ Ü Ç á Ñ R Ç ~ ì Ü x Ñ R Ç á x R { á Ç ï t Ö á x Ö à ë É Ç á R É Ç Ö à ë É Ç Ü t Ñ Ü É î à t t ~ ~ ê } t Ö â Ç ~ } ê x ì w z t Ü t R t É t w ñ Ö Ç á Ç ì w Ç Ö Ü z t R Ç Ö Ü Ç ~ í R Ç á { t R x É ê Ö x t R î Ü z R ~ t Ü x ì t Ü Ç á } ê { x â ã É Ç ï í t t R x á { ï Ç Ü t Ö Ü Ñ m Ç R } ë Ñ d Ç î Ü z Ü x Ñ Ü Ç á w í Ç á _ Ç É w t ì t Ñ ã Ñ x Å í Ñ ] t Ü Ñ Ü Ç R } ë Ñ } Ç î Ü z Ü x Ñ d t É á Ç â ã É ì Ç á [ v ì Ç á p É Ö Ü Ç à î É Ç á ë â É Ü Ñ 0 Ü Ç R É ã ì Ü z Ñ ^ x á Ü ë É t Ñ 9 l x R Ü x u É ì Ç á ] t Ü z w z Ç Ü } í } Ç î Ü z Ü t j Ü Ç ~ x t å w t Ñ ë â É Ü Ñ Ü Ç R É ã ì Ü z Ñ ^ x á Ü ë É t Ñ 9 l x R Ü x u É ì Ç á Ö Ü Ç ^ z t É â x ì Ç j Ü Ç ~ x t ì w t Ñ ] t Ü Ñ Ü Ç R } ë Ñ } Ç î Ü z Ü x Ñ ó É w t Ö Ö t Ñ d É á î u É á Ö z Ñ [ t É É ê â z Ñ _ R Ç É ì Ç á f z ~ Ç â ã É ì Ç á } t o Ç ï à t ë â É Ü Ñ Ü Ç x Ö z ë É Ü z Ñ ^ x á Ü ë É t Ñ 9 l x R Ü x u É ì Ç á [ R î Ü t x ì w z R Ç á { t Ö á v } x Ü É ã { Ç ï Ü Ç { t t R Ç Ö Ü t ~ x ì Ö Ü z d ï R É Ç x ñ Ü t { t w t x z { Ç ï Ö x R Ç ~ ì Ü x Ñ Ü z Ñ j x É à x É x t } í Ñ _ î Ü z Ü t Ñ d Ç y ê z Ñ ë Ö ã Ü ã á R z É x Ö ñ Ü ã w í ã d Ç y ê z Ñ } t _ Ç É w t ì t Ñ ] t R x É Ö Ö î Ü x É x Ñ R ~ z É Ç à Ç É ì x Ñ Ç x w t à x É î x Ç R Ç É Ç ï t t R x á { ï Ç Ü t Ö Ü t Ü z ~ ë à ã t 5 } t 5 v t Ü z j x É à x É x t } í _ î Ü z Ü t d Ç y ê z Ñ 09 i É v t Ö î Ñ j Ç ~ Ü Ö Ç ï v t Ü Ç ^ í Ç d Ç y ê z Ñ } t 0 5 ] É [ Ü w z ê É â Ç á d Ç ã } í Ñ j Ç ~ Ü } í Ñ } l Ü f R ì v } t } t 500 ] É ^ z Ç Ö ì ã l â ë Ö x ã } ] [ Ö R É ê v } t { Ç v t Ü Ç ^ í Ç _ Ç É w t ì t Ñ Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Σελίδα 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΚΟΖΑΝΗΣ για το Σχολικό έτος 04 l á x â ì y Ç Ü t Ç x v v É t à ë Ñ v t Ü Ç Ö â Ç ~ } î ë Ü Ç Ñ 00 Ö Ü z _ j [ l f t { z Ü x ì t Ñ Ü Ç á i [ _ ^ d Ç y ê z Ñ v t Ü Ñ R t É t } ê Ü ã x w } î Ü z Ü x Ñ m x â Ü ñ a ~ x } Ü É Ç ~ Ç v } ñ _ É v t Ö ñ m x â Ü ñ b x É } ñ n w É t á ~ } ñ _ v } t Ü t Ö Ü ê Ö x ã m x â Ü ñ f x Ü t ~ ~ } ñ d t Ü t Ö } x á ñ l á v } Ç ~ ~ z Ü ñ m x â Ü ñ f z â t ñ l á Ö Ü z ê Ü ã [ á Ü Ç } í Ü Ç á 5 m x â ì Ü x Ñ n R Ç Ö Ü í É Å z Ñ l á Ö Ü z ê Ü ã a n o á Ü Ç Ü x â } ñ _ R â x É í Ö x ã V [ É â Ü x } Ü Ç } í Ñ m Ç R ì Ç á i á R Ç ä í à Ç x Ñ R Ç É Ç ï t á R Ç u ê ~ ~ Ç á t ì Ü z Ö z Ö Ü z _ j [ l i [ _ ^ f [ b a m _ c [ l d i ` [ g a l ë ã Ñ 09 0 ^ } t ì ã t x v v É t à í Ñ Ö Ü z [ è Ü ê Å z ë â Ç á î Ö Ç ë â Ç á v x z { x ì Ü t ë Ü z 990 ë ã Ñ 99 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ t m ì Ü ~ Ç Ñ l R Ç á w ñ [ R Ç ~ á Ü í É Ç e á } x ì Ç á u x u t ì ã Ö z t R Ç à Ç ì Ü z Ö z Ñ Ü z Ñ [ Ü ê Å z Ñ ] x } Ç ï í _ R t v v x ~ t Ü } Ç ï e á } x ì Ç á j Ü á â ì Ç m í _ j [ l v t Ü z t R î } Ü z Ö z ê ~ ~ z Ñ x w } î Ü z Ü t Ñ u j Ö Ü Ç R Ç z Ü } î v ë z Ö z Ñ ^ í Ç á í d Ç î Ü z Ü t Ñ v ^ ï Ç à ã Ü Ç v É t à ì x Ñ w _ R ì Ö z t ë v v É t à t R Ç á t t R Ç w x } ï Ç á Ü t w z ~ ã { ë Ü t Ö Ü z t ì Ü z Ö í Ü Ç á Ü z Ñ Ö â x Ü } ê x Ü z Ç } Ç v x x t } í } Ç ã } í } t Ç } Ç Ç } í } t Ü ê Ö Ü t Ö í Ü Ç á Ü z Ñ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ l ï v â É Ç t } t R ~ í É ã Ñ x Å Ç R ~ Ö ë t x É v t Ö Ü í É t ò R x É Ç } t ê É Ü t } t Ü t É Ü Ö ë Ç _ } R t w x á Ü } î R É Ç Ö ã R } î î Ç } t ë } Ü t } Ü Ç d t Ü ê Ü z w ê É } x t Ü z Ñ j É t } Ü } í Ñ x Å ê Ö } z Ö z Ñ Ç x } R t w x á î x Ç x É v ê y Ç Ü t Ö x ^ z î Ö Ç á Ñ o Ç É x ì Ñ j x É à ë É x t ^ á Ü f t } x w Ç ì t Ñ ^ í Ç d Ç y ê z Ñ ^ í Ç \ Ç å Ç á g Ç Ö Ç } Ç x ì Ç d Ç y ê z Ñ Ç l ñ t l Ü É t Ü Ç ï ^ _ n [ d Ç y ê z Ñ } ê } t Ö x R Ç ~ ~ ë Ñ w ã Ü } ë Ñ x R â x É í Ö x Ñ i x } R t w x á î x Ç t x ì u Ç Ü t x Ü Ç R Ç Ö î Ü Ç á 5 Ü Ç á t x w ì } x á Ü Ç á x É v ê Ü z x } Ü Ç á Ç R Ç ì Ç á Ü Ç R Ç Ö î Ü ã el ro x ì t z x R w î Ü z Ö z t R î Ü Ç i [ _ ^ } t t Ö à t ~ ì y Ç Ü t t R î Ü Ç á Ñ x É v Ç w î Ü x Ñ _ R ì w Ç t Ö Ü ë v t Ö z Ñ } t Ö ì Ü Ö z Ñ Ö x î Ö Ç á Ñ ë â Ç á Ü Ñ R É Ç ç R Ç { ë Ö x Ñ 5[ t u Ç ~ í Ö Ü É ê Ü x á Ö z Ñ [ R t É t ì Ü z Ü t u u ~ ì t V u Ç z { í t Ü t d t { ë É ã Ö z Ö R Ç á w t Ö Ü } í Ñ ê w x t Ñ ë â É 0 z ë É x Ñ x t R Ç w Ç â ë Ñ j e a k i o i k c _ l l m [ m a e } t Ü ê Ü Ñ x É v ê Ö x Ñ z ë É x Ñ } t ñ É x Ñ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ i á R Ç v É t à î x Ç Ñ ^ } t Ö Ü } î Ñ _ R x ~ z Ü í Ñ Ü Ç á j É ã Ü Ç w } x ì Ç á d Ç y ê z Ñ ^ a f a m k c i l c c r [ g g c ^ a l } ê Ü Ç } Ç Ñ d Ç y ê z Ñ ^ z Ç } É t Ü ì t Ñ t É Ö t Ñ } ê ã v ã Ö Ü î î Ü Ö Ü Ñ x ì } Ç Ö R ë Ü x 5 Ü Ç á z î Ñ l x R Ü x u É ì Ç á Ü Ç á ë Ü Ç á Ñ w ï Ç â ~ ê w x Ñ w ë } t Ü É ì t 0 ë Ü Ç á Ñ z ë É t m x Ü ê É Ü z } t t R î Ü Ñ ë ã Ñ Ü z Ñ 5 Ü Ç t R î v x á t Ü z Ñ ì w t Ñ z ë É t Ñ Ö Ü Ç _ É z Ç w } x ì Ç d Ç y ê z Ñ x á R ê ~ ~ z ~ Ç Ü Ç á R ~ x Ö Ü z É t Ö Ç ï Ü Ç Ö á u Ç ~ t Ç v É ê à Ç á d Ç y ê z Ñ } t } t Ü Ç ì } Ç á d Ç y ê z Ñ } e ê y t É Ç á l Ç ï ~ t } t Ü Ç ì } Ç á d Ç y ê z Ñ _ ~ \ x y ë ~ Ç á t É 0 í Ö x R x É ì R Ü ã Ö z R Ç á t á Ü î Ñ { t } ã ~ ï x Ü t x Ü Ç î Ç t t R ~ z É ã Ü í Ü Ç á { t x } Ü x { x ì Ö x ^ z î Ö Ç t t v } t Ö Ü } î R ~ x Ö Ü z É t Ö î z R t É t } ê Ü ã t t à x É î x z t } ì z Ü z R x É Ç á Ö ì t Ü z Ñ Ç à x ~ ë Ü É t Ñ i î É É á { z Ñ x Ü t É ì t Ñ x Ü z x R ã á ì t d [ k f [ ` a l ^ a f a m k c i l l c [ i _ R Ç á x w É x ï x Ö Ü Ç Ç â ~ _ i d Ç y ê z Ñ e ê É Ö t Ñ } t x } R É Ç Ö ã R x ì Ü t x [ o f 999 ^ i n d Ç y ê z Ñ z Ç R Ç ì t } t Ü t Ö â ë { z } x x Ü z á R t É { ë } { x Ö í Ç á t t v } t Ö Ü } í Ñ } t Ü ê Ö â x Ö z Ñ x x R ì Ö R x á Ö z Ü z Ñ [ ñ á z Ñ x Ü t É ì t Ñ x Ü z x R ã á ì t [ l \ _ l m i j i s [ \ _ e _ l m c g i [ g r g n f a _ m [ c k c [ R Ç á x w É x ï x Ö Ü z d Ç î Ü z Ü t [ v ì Ç á ^ z z Ü É ì Ç á î R ã Ñ x } R É Ç Ö ã R x ì Ü t î t w z ~ t w í m Ç R t É t } ê Ü ã t } ì z Ü Ç } t Ö á v } x } É ë t _ R ì x î Ñ t v É Ç Ü x t â ì Ç á R Ç á u É ì Ö } x Ü t Ö Ü z { ë Ö z g ë Ç Ñ m Ö t å R Ç ï z Ñ h x É ê Ö t Ü t í d ê R Ç Ñ Ü z Ñ ^ z Ç Ü } í Ñ d Ç î Ü z Ü t Ñ d Ç y ê z Ñ Ü z Ñ ^ z Ç Ü } í Ñ _ î Ü z Ü t Ñ d Ç y ê z Ñ Ö Ü Ç ^ í Ç d Ç y ê z Ñ Ö Ü z j x É à x É x t } í _ î Ü z Ü t d Ç y ê z Ñ Ö Ü z j x É à ë É x t ^ á Ü } í Ñ f t } x w Ç ì t Ñ Ü z Ñ j x É à ë É x t Ñ Ü Ç á _ É z Ç w } x ì Ç á n R Ç { z } Ç à á ~ t } x ì Ç á } t d Ü z t Ü Ç ~ Ç v } Ç ï ] É t à x ì Ç á d Ç y ê z Ñ Ü Ç á g Ç Ç ï d Ç y ê z Ñ Ü Ç Ç R Ç ì Ç ë â x ë } Ü t Ö z ë Ü É ã Ü x Ü É t v ã } ñ R ë Ü x â ~ ê w x Ñ x t } î Ö t w ë } t ë Å } t x ì } Ç Ö Ü É ì t 59 Ü î R ã Ñ R x É v É ê à x Ü t x Ü t v É ê t Ü t [ \ ] ^ _ ` a b c c [ c \ c ] c ^ c l m [ Ö Ü Ç Ü Ç R Ç v É t à } î w ê v É t t Ü Ç á j Ç ~ Ü } Ç ï n R Ç z â t } Ç ï b ã ê f R t Ü Ö ì ~ t R Ç á Ö á ê R Ü x Ü t Ö Ü Ç x t É { î Ö á u î ~ t Ç Ü Ç Ç R Ç ì Ç Ö á Ç É x ï x v ï É ã x w Ç } Ü z Ö ì t g } Ç ~ ê Ç á f î w z x w Ç } Ü z Ö ì t m Ö ê É t } t x ë É x x w Ç } Ü z Ö ì t c ã ê z j ~ ê Ü Ö Ç á x ë É x x w Ç } Ü z Ö ì t c ã ê z j ~ ê Ü Ö Ç á x w Ç } Ü z Ö ì t ^ z z Ü É ì Ç á ^ É ê } Ç á } t x ë É x x t v É Ç Ü } î w É î Ç x w Ç } Ü z Ö ì t g } Ç ~ ê Ç á j t Ö t ~ í Ü Ç Ç R Ç ì Ç x ì t ê É Ü Ç } t Ç } Ç w Ç í Ö Ç } t u É ì Ö } x Ü t x } Ü î Ñ R É ê Å z Ñ x É à t É Ç v í Ñ } t x } Ü î Ñ ` i Ü î Ñ Ü Ç á ã Ñ ê ã t } í Ü Ç á ë â x t x v x É { x ì x v } t Ü ê Ö Ü t Ö z [ Ö u x Ö Ü Ç R Ç x ì Ç ] t Ü z t ë v x É Ö z Ü ã } Ü É t } ñ á R Ç w Ç ñ Ü z Ñ x v } t Ü ê Ö Ü t Ö z Ñ x } w î { z } x z x t É { î 0005 [ t { x ñ É z Ö z Ü z Ñ á R t É { î i } Ç w Ç } í ó w x t Ü Ç á m í t Ü Ç Ñ j Ç ~ x Ç w Ç ì t Ñ } t j _ Ü Ç á ^ í Ç á d Ç y ê z Ñ ã Ñ R É Ç Ñ Ü Ç Ü ì Ü ~ Ç î Ç t w Ç } Ü í Ü Ç á l ï à ã t x Ü z t ã Ü ë É ã ê w x t z } t ~ á R Ü î x z x R à ê x t \ Ç z â t } ê d Ü ì É t ë â x ë } Ü t Ö z 00 Ü a x v } t Ü ê Ö Ü t Ö z t R Ç Ü x ~ x ì Ü t t R î w á Ç w x Å t x ë Ñ t Ö u ë Ö Ü Ç á w t Ö Ü ê Ö x ã 0 0 p 0 = 0 0 Ü x Ü É t v ã } ñ ë Ü É ã á R î v x x Ñ t R î Ü Ç â ñ É Ç Ü Ç R Ç { ë Ü z Ö z Ñ Ü Ç á j Ç ~ Ü Ç R Ç z Ü í t R î Ü Ç â ñ É Ç Ü Ç á Ü É Ç à Ç w î Ü z t R î t t R Ç { í } z w t Ö Ü ê Ö x ã 0 p 0 = 9 0 Ü x Ü É t v ã } ñ ë Ü É ã à t ì x Ü t t x ì t x v t ~ ï Ü x É z Ö x Ü x Ü É t v ã } ê ë Ü É t } t x ì t Ö w x É Ç } t Ü t Ö } x á í t R î Ü Ç } Ü ì É Ç v É t à x ì ã x u t w Ç ï 5 0 p 0 0 = 50 0 Ü x Ü É t v ã } ñ ë Ü É ã } t Ü t Ö } x á í R x Ü î x } x É t Ç Ö } x R í } t R É Ç ë } Ü t Ö z Ö } ë R t Ö Ü É Ç á R É Ç Ö Ü ê t R î Ü z x ì Ö Ç w Ç } t t R î Ü z v x à á É Ç R ~ ê Ö Ü v v t 7 m c m e i l d m a l _ r l j x É í ~ { x Ö Ü z Ç à x ~ ë Ü É t w á ê x Ü Ç á á R t É { î Ö á u Ç ~ t ì Ç á t v Ç É t R ã ~ z Ö ì t Ñ t v É Ç Ü x t â ì Ç á Ü z Ñ Ö á u Ç ~ t Ç v É ê à Ç á d Ç y ê z Ñ [ t Ö Ü t Ö ì t Ñ ] t ~ ê z f Ç ~ t Ö ñ Ü z R Ç á x Ü t v É ê à z } x î t Ö Ü Ç m î Ç } t t É { î Ü ã u u ~ ì ã x Ü t v É t à ñ Ü Ç á n R Ç { z } Ç à á ~ t } x ì Ç á d Ç y ê z Ñ 7 _ R ì Ü Ç á t } í Ü Ç á t á Ü Ç ï ë â É Ü z z ë É t x v v É t à í Ñ Ü z Ñ } t Ü ê Ö â x Ö z Ñ } t Ö ï à ã t x t É { î R É ã Ü 050 j Ö Ü Ç R Ç z Ü } î \ t É ñ Ü z Ñ n R Ç { z } Ç à ï ~ t } t d Ç y ê z Ñ á R í É â t v É t ë t Ü t x Å í Ñ u ê É z ) j É Ç Ö z x ì ã Ö z n R Ç { í } z Ñ á R ë É [ _ m É ê R x y t F" L ro: ank rgasias c _ à m y ] Ç á É Ç R t } _ É } t y ì t Ñ [ ñ á z _ Ü t É x ì t x v v É t à x ì Ö t Ü z 0000 Ö Ü Ç m î Ç à ï ~ ~ Ç } t t É { î ë t v t Ü Ç R Ç Ö î Ü ã x u w Ç í Ü t Ü x Ö Ö ê É ã â ~ ê w ã Ü É t } Ç Ö ì ã x Å í Ü t _ ~ u x Ü } ñ à É ê v } ã 0 HF ) j É Ç Ö z x ì ã Ö z n R Ç { í } z Ñ á R ë É [ _ S m É ê R x y t F" L ro: ank rgasias c _ à m y ] Ç á É Ç R t } _ É } t y ì t Ñ [ ñ á z _ Ü t É x ì t T ] x v v É t à x ì Ö t Ü z t á Ü í ã Ñ ê ã z x É Ç z ì t 0000 Ö Ü Ç m î Ç à ï ~ ~ Ç } t t É { î ë t v t Ü Ç R Ç Ö î Ü ã x u w Ç í Ü t Ç } Ü ñ â ~ ê w ã _ á É ñ ) j É Ç Ö z x ì ã Ö z n R Ç { í } z Ñ á R ë É [ _ S m k [ j _ ` [ j _ c k [ c r l [ _ T x v v É t à x ì Ö t Ü z Ö Ü Ç m î Ç à ï ~ ~ Ç } t t É { î w á Ç v t Ü Ç R Ç Ö î Ü ã R x í Ü t â ~ ê w ã x á É ñ 4) [ t v } t Ö Ü } í d t Ü ê Ö â x Ö z x R Ö R x ï Ö x [ ñ á z x Ü t É ì t Ñ x Ü z x R ã á ì t S [ l \ _ l m i j i c s [ \ _ e _ l m c g i [ g r g n f a _ m [ c k c [ T R Ç á x w É x ï x Ö Ü z d Ç î Ü z Ü t [ v ì Ç á ^ z z Ü É ì Ç á o x É ñ g f t v z Ö ì t Ñ } t Ö á v } x } É ë t x R ì Ü Ç á Ç á â ~ _ i \ î ~ Ç á e ê É Ö t Ñ } t x } R É Ç Ö ã R x ì Ü t î t x v v É t à x ì Ö t Ü z 050 Ö Ü Ç m î Ç d t É 5 } t t É { î Ü ã u u ~ ì ã d t Ü t Ö â ë Ö x ã Ü Ç á n R Ç { z } Ç à á ~ t } x ì Ç á d Ç y ê z Ñ v t x R Ü t Ö Ö î x Ç R Ç Ö î Ü É ê Ü t x ë t â ~ ê w x Ñ w t } î Ö t w á Ç x á É ñ } t Ç v w î Ü t w á Ç ~ x R Ü ê i R ~ x Ö Ü z É t Ö î Ñ x x É v x ì Ü t w z î Ö t x ñ R Ç Ö á u Ç ~ t Ç v É ê à Ç á Ü z Ñ R x É à ë É x t Ñ Ü Ç á Ü î R Ç á î R Ç á ë v x z } t Ü ê Ö â x Ö z i R ~ x Ö Ü z É t Ö î Ñ v ì x Ü t x Ü z á R Ç u Ç ~ í v É t R Ü ñ } t Ö à É t v Ö ë ã R É Ç Ö à Ç É ñ } t Ö Ü z Ö á ë â x t w t w Ç â } ñ R É Ç à Ç É } ñ R É Ç Ö à Ç É ñ } t v ì x Ü t Ö Ü Ç } t Ü ê Ö Ü z t Ü Ç á _ É z Ç w } x ì Ç á Ö Ü z R x É à ë É x t Ü Ç á Ç R Ç ì Ç á ë v x z } t Ü ê Ö â x Ö z í Ü Ç Ö Ü Ç _ É z Ç w } x ì Ç d Ç y ê z Ñ x É v ê Ö z z ë É t } t á R Ç u ê ~ ~ Ç Ü t Ö Ü Ç á R ê ~ ~ z ~ Ç Ü Ç á R ~ x Ö Ü z É t Ö Ç ï x ì Ü x Ö Ü Ç v É t à x ì Ç Ü Ç á Ü z t ë Ö ã Ñ R É Ç z v Ç ï x z x É v ê Ö z z ë É t Ü Ç á R ~ x Ö Ü z É t Ö Ç ï } t Ü ê Ü Ñ ñ É x Ñ 9 Ü Ç R É ã ì ã Ñ Ü Ç t R î v x á t x Ö ï Ü t Å z Ö â x Ü } í Ñ R É ê Å z Ñ x ì Ü x Ü z z ë É t Ü Ç á R ~ x Ö Ü z É t Ö Ç ï Ö Ü Ç Ü î R Ç Ü Ç á t R î Ü Ñ ë ã Ñ Ü Ñ 5 Ü Ç t R î v x á t Ç R î Ü x } t Ü t â ã É ì y Ç Ü t Ö Ü z ë } { x Ö z Ü Ç á R ~ x Ö Ü z É t Ö Ç ï } t Ö ï à ã t x Ü Ç á Ñ î É Ç á Ñ } t Ü Ñ w t Ü ê Å x Ñ Ü Ç á g 00 m Ç t ã Ü ë É Ç } t Ü t Ö â ë { z } x Ö ï à ã t x m z á R t É { î ò } { x Ö í Ç á [ t v t Ö Ü } í Ñ d t Ü ê Ö â x Ö z Ñ [ } í Ü Ç á Ö ï à ã t } t x m Ç R É ñ Ü Ç x } Ü x ~ x Ö Ü î t R î v É t à Ç x t É { î 5 0 Ü z Ñ x t É { î 5 0 w t Ü t v í Ñ R ~ z É ã í Ñ Ü Ç á f Ç Ç x ~ Ç ï Ñ j É ã Ü Ç w } x ì Ç á d Ç y ê z Ñ m í R É ñ Ü z Ñ R É Ç Ö à Ç É ê Ñ w á ê x Ü z Ñ á R é t É { î 5 0 [ R î à t Ö z Ñ Ü Ç á f Ç Ç x ~ Ç ï Ñ j É ã Ü Ç w } x ì Ç á d Ç y ê z Ñ z Ç R Ç ì t ^ t Ü ê Ö Ö x Ü z w î É { ã Ö z Ü z Ñ á R t É } t Ü t Ö â x Ü í É t Ñ ë } { x Ö í Ñ Ç á } t Ü z Ñ á R t É { j x É ì ~ z ä í Ñ Ç á d t Ü t Ö â x Ü í É t Ñ ë } { x Ö z Ñ } t Ç É ì y x Ü z t Å ì t Ü Ç á x t ì Ç á t } í Ü Ç á Ü Ç Ç R Ç ì Ç x } Ü ì { x Ü t Ö Ü Ç R ~ x Ö Ü z É t Ö î Ö x Ü x Ü É t } î Ö x Ñ R x í Ü t â ~ ê w x Ñ x á É ñ } t Ü z Ü í Ü z Ñ R É ñ Ü z Ñ R É Ç Ö à Ç É ê Ö x τριακόσιες χιλιάδες (00000,00) ευρώ_ i R ~ x Ö Ü z É t Ö î Ñ { t v ì x Ö ï à ã t x Ü Ñ w t Ü ê Å x Ñ Ü Ç á d j Ç ~ ^ d t ~ Ç ï Ü t î Ö Ç { ë ~ Ç á t R ~ x Ç w Ç Ü í Ö Ç á t R É Ç Ö ë ~ { Ç á 7 d i ` [ g a 05 l _ j m _ f \ k c i n 0 i ^ c d [ l m c d i l _ j c f _ e a m a l ^ a f a m k c i l c c r [ g g c ^ a l ^ a f i d k [ m c [ l d i ` [ g a m z ~ 0 99 Την ΠΕ Κοζάνης θα διασχίσει η ποδηλατοδρομία αγάπης με Κύπριους ποδηλάτες

9 Σελίδα 9 Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 m z ^ x á Ü ë É t 9 l x R Ü x u É ì Ç á 0 } t ñ É t 9 00 { t Ö á x w É ê Ö x Ü Ç ^ z Ç Ü } î l á u Ç ï ~ Ç Ü Ç á ^ í Ç á l x É u ì ã V \ x ~ u x Ü Ç ï v t Ö á y í Ü z Ö z } t ~ í ä z t R Ç à ê Ö x ã Ö Ü t } t Ü ã Ü ë É ã { ë t Ü t j x É ì v ã Ç w î Ü z Ö z Ñ Ö â x Ü } ê x Ü z x ~ ë Ü z R x É u t ~ ~ Ç Ü } ñ x R R Ü ñ Ö x ã Ü Ç á ë É v Ç á S _ v } t Ü ê Ö Ü t Ö z } t e x Ü Ç á É v ì t o ã Ü Ç u Ç ~ Ü t } Ç ï l Ü t { Ç ï o l Ö â ï Ç Ñ 995 M Ü z Ñ x Ü t É x ì t Ñ _ e j _ e [ k d i _ g _ k ] _ c [ d a d i d d c g i n [ _ Ö Ü z { ë Ö z S e ê u t T l x É u ì ã ^ _ l x É u ì ã ^ í Ç á l x É u ì ã V \ x ~ u x Ü Ç ï Ö Ü z j _ d Ç y ê z Ñ Ü z Ñ j x É à ë É x t Ñ ^ á Ü } í Ñ f t } x w Ç ì t Ñ _ Ö z v z Ü í Ñ } \ t Ö ì ~ x Ç Ñ d ã Ö Ü t Ü î R Ç á ~ Ç Ñ ^ í t É â Ç Ñ j x É ì ë v } É Ö z Ñ Ü Ç á R É ã Ü Ç } î ~ ~ Ç á R É Ç Ö ã É í Ñ } t Ç É Ö Ü } í Ñ R t É t ~ t u í Ñ Ü Ç á ë É v Ç á S l á Ü í É z Ö z } t t ê w x Å z x É î á ~ Ç á Ö Ü Ç i } Ö î j t ~ t Ç v É t Ü Ö ê Ç á T _ Ö z v z Ü í Ñ } g } î ~ t Ç Ñ e t y t É ñ Ü z Ñ [ Ü w í t É â Ç Ñ j x É ì ë v } É Ö z Ñ Ü Ç á R É ã Ü Ç } î ~ ~ Ç á R É Ç Ö ã É í Ñ } t Ç É Ö Ü } í Ñ R t É t ~ t u í Ñ Ü Ç á ë É v Ç á S ^ ê Ç Å z á w É Ç v x ñ Ü É z Ö z Ñ Ö Ü z m d j Ç ~ á É ê â Ç á T _ Ö z v z Ü í Ñ } g } î ~ t Ç Ñ e t y t É ñ Ü z Ñ [ Ü w í t É â Ç Ñ j x É ì Ü É î R Ç á x } Ü ë ~ x Ö z Ñ Ü Ç á ë É v Ç á S [ Ö à t ~ Ü Ç Ö Ü É ñ Ö x Ñ w É î ã x Ü î Ñ i } Ö Ç ï l x É u ì ã T _ Ö z v z Ü í Ñ } g } î ~ t Ç Ñ e t y t É ñ Ü z Ñ [ Ü w í t É â Ç Ñ 5 j x É ì ë v } É Ö z Ñ Ç á [ t } x à t ~ t ã Ü } Ç ï j ì t } t _ É v t Ö ñ Ü Ç á ë É v Ç á S d t Ü t Ö } x á í v z R ë w Ç á 5p 5 Ö Ü z m d f } É Ç u ê ~ Ü Ç á T _ Ö z v z Ü í Ñ } g } î ~ t Ç Ñ e t y t É ñ Ü z Ñ [ Ü w í t É â Ç Ñ j x É ì t t R É Ç Ö t É Ç v í Ñ y ã ñ v t Ü z x R u Ç ~ í m [ j _ Ö z v z Ü í Ñ } \ t Ö ì ~ x Ç Ñ d ã Ö Ü t Ü î R Ç á ~ Ç Ñ ^ í t É â Ç Ñ j x É ì } t { Ç É Ö Ç ï t R Ç y z ì ã Ö z Ñ ~ î v ã w ê ~ á Ö z Ñ Ö ï u t Ö z Ñ Ü Ç á ë É v Ç á S [ Ü R ~ z á É } ê ë É v t Ö Ü Ç w w f } É Ç u ê ~ Ü Ç á T _ Ö z v z Ü í Ñ } g } î ~ t Ç Ñ e t y t É ñ Ü z Ñ [ Ü w í t É â Ç Ñ ò v } É Ö z Ü ã î É ã w z Ç R É t Ö ì t Ñ v t Ü z x } ì Ö { ã Ö z Ü Ç á â ñ É Ç á Ü z Ñ x R Ç É Ç R t í v á É z Ñ l x É u ì ã ë Ü Ç á Ñ 0 _ Ö z v í Ü É t } ^ ë Ö R Ç t c ã t ì w Ç á [ Ü w í t É â Ç Ñ 9 j x É ì Ü É Ç R Ç R Ç ì z Ö z Ñ R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö Ç ï } t Ü x â } Ç ï R É Ç v É ê t Ü Ç Ñ ë Ü Ç á Ñ 0 _ Ö z v z Ü í Ñ } \ t Ö ì ~ x Ç Ñ d ã Ö Ü t Ü î R Ç á ~ Ç Ñ ^ í t É â Ç Ñ 0 j x É ì ë v } É Ö z Ñ R É Ç v É t t Ü } í Ñ Ö ï u t Ö z Ñ R É Ç x Ü Ç t Ö ì t Ñ } t á R Ç Ö Ü í É Å z Ñ à t } ë ~ Ç á R É Ç Ö ë ~ } á Ö z Ñ } x à t ~ t ì Ç á x R ë w á Ö z Ñ Ö Ü z j _ d Ç y ê z Ñ _ Ö z v z Ü í Ñ } g } î ~ t Ç Ñ e t y t É ñ Ü z Ñ [ Ü w í t É â Ç Ñ j x É ì Ü É Ç R Ç R Ç ì z Ö z Ñ Ü Ç á É á Ç Ü Ç } Ç ï Ö â x w ì Ç á Ö Ü z m d g x É ê w t Ñ _ Ö z v z Ü í Ñ } g } î ~ t Ç Ñ e t y t É ñ Ü z Ñ [ Ü w í t É â Ç Ñ j x É ì x R } t É Ç R Ç ì z Ö z Ñ t R î à t Ö z Ñ v t Ü z ê w x t x } x Ü ê ~ ~ x á Ö z Ñ ~ t Ü Ç x ì Ç á t É ê É ã Ö Ü z { ë Ö z l à x w ê z w Ç } Ü z Ö ì t Ñ f t Ü Ö ê v } Ç á _ Ö z v z Ü í Ñ } g } î ~ t Ç Ñ e t y t É ñ Ü z Ñ [ Ü w í t É â Ç Ñ j x É ì x } ì Ö { ã Ö z Ñ w z Ç Ü } í Ñ ë } Ü t Ö z Ñ Ö Ü z { ë Ö z S m Ö ê v v x t T Ü z Ñ m d d t Ö Ü t t Ñ _ Ö z v z Ü í Ñ } g } î ~ t Ç Ñ e t y t É ñ Ü z Ñ [ Ü w í t É â Ç Ñ j x É ì x } ì Ö { ã Ö z Ñ ^ z Ç Ü } ñ x } Ü ê Ö x ã Ü Ç á ^ í Ç á l x É u ì ã \ x ~ u x Ü Ç ï _ Ö z v z Ü í Ñ } g ì } Ç á [ { t ê Ö Ç Ñ [ Ü w í t É â Ç Ñ 5 [ R t v î É x á Ö z u Ç Ö } í Ñ ~ î v ã á ~ Ç Ü Ç ì t Ñ Ö x w t Ö } ë Ñ x } Ü ê Ö x Ñ Ö Ü z m d j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ } t Ö Ü Ç i } Ö î e t y t É ê w x Ñ Ü z Ñ m d m É t Ç u ê ~ Ü Ç á _ Ö z v z Ü í Ñ } g } î ~ t Ç Ñ e t y t É ñ Ü z Ñ [ Ü w í t É â Ç Ñ j x É ì t t ë ã Ö z ì Ö { ã Ö z Ñ â ñ É Ç á Ö x x Ü t É x ì t } z Ü í Ñ Ü z ~ x à ã ì t Ñ _ Ö z v z Ü í Ñ } ^ z í Ü É Ç Ñ ` Ç ï y Ç Ñ j É î x w É Ç Ñ ^ l j x É ì x R â Ç É í v z Ö z Ñ f Ç É à ã Ü } Ç ï l á ~ ~ î v Ç á j É Ç Ö z ~ ì Ç á _ Ö z v z Ü í Ñ } ^ z í Ü É Ç Ñ ` Ç ï y Ç Ñ j É î x w É Ç Ñ ^ l j x É ì ä í à Ö z Ñ R ì Ö Ü ã Ö z Ñ v t Ü z ë } w Ç Ö z Ü Ç á u u ~ ì Ç á S g Ü Ç R Ç ~ t ~ ë Ñ Ü z Ñ f t } x w Ç ì t Ñ T Ö Ü z m d e u t w x É Ç ï _ Ö z v z Ü í Ñ } g ì } Ç á [ { t ê Ö Ç Ñ [ Ü w í t É â Ç Ñ 9 [ t } Ç ñ Ö x Ñ m t ~ t Ü Ç ï â Ç Ç á Ö } Ç ì t t v ã É Ö ë Ç Ö Ü Ç â ñ É Ç Ü z Ñ Ü y t y Ç á Ö } í Ñ ê Ç Å t Ü z t á ~ t ì t v t Ü Ç Ç ^ x { ë Ñ o x Ö Ü u ê ~ m y t y d Ç y ê z Ñ Ü Ç u É ê w á Ü z Ñ m x Ü ê É Ü z Ñ l x R Ü x u É ì Ç á t v x ï Ç Ü t Ñ Ü Ç } Ç î R Ç á ë Ö R x á Ö x t R t É t } Ç ~ Ç á { í Ö x Ü z x t É } Ü í É t Ö á t á ~ ì t R Ç á R É t v t Ü Ç R Ç í { z } x Ö Ü Ç Å x Ç w Ç â x ì Ç S _ É î Ç T Ç á Ö } Ç ì t R î î ~ Ç Ü Ç } î Ö Ç ê v x ä t Ü Ç á Ñ à ì ~ Ç á Ñ Ü z Ñ Ü y t y R Ç á u É ë { z } t x } x ì v t t } t ~ ã Ö Ç É ì Ö Ç á Ü Ç ë Ç t á Ü î { x Ö î m Ç o x Ö Ü u ê ~ R Ç á ë â x Ö Ü î â Ç Ü z R Ç ~ Ü Ö Ü } í t t u ê { Ö z Ü z Ñ R î ~ z Ñ } t Ü z } t Ü Ç â ï É ã Ö í Ü Ç á ã Ñ { x Ö î Ö Ü t R Ç ~ Ü Ö Ü } ê w É ñ x t Ö á w Ç É v t ñ Ç á Ç l ï ~ ~ Ç v Ç Ñ S o ì ~ Ç Ü z Ñ m y t y Ö Ü z d Ç y ê z T Ç ^ í Ç Ñ d Ç y ê z Ñ V i É v t Ö î Ñ j Ç ~ Ü Ö Ç ï } t z j x É à x É x t } í _ î Ü z Ü t d Ç y ê z Ñ i x } w z ~ ñ Ö x Ñ { t Ö á x â Ö Ü Ç ï ë â É } t Ü Ñ l x R Ü x u É ì Ç á x Ö á t á ~ ì x Ñ Ö x ê É t } t B ae session Ö Ü Ç Ç R Ç ì Ç { t ë â Ç á Ü z â t É ê Ç Ç á Ö } Ç ì t R î î ~ Ç Ü Ç } î Ö Ç t R t ì Å Ç á t y ì } t t v ã É Ö Ü Ç ï x Ü t Å ï Ü Ç á Ñ Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων l x ê É t m t Ö x ê É t Ç á Ö } í Ñ { t R É t v t Ü Ç R Ç Ç ï Ü t Ö Ü z t ì { Ç á Ö t Ü Ç á b x t Ü É Ç w É Ç ì Ç á Ç w î Ñ [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ f x Ü ê Ü Ç Ü ë ~ Ç Ñ Ü ã Ö x t É ì ã á R ê É â x w á t Ü î Ü z Ü t R t É ê w Ç Ö z Ñ w t ì Ü x É ã t { z ê Ü ã t R î Ü Ç á Ñ Ç á Ö } Ç ï Ñ Ü ã Ö x t É ì ã } t Ü î R Ö á x î z Ö z Ñ m í } ê { x Ö x t É ì Ç á 0 x á É ñ i Ö Ç R t É t } Ç ~ Ç á { í Ö Ç á Ü É ì t Ü Ç á ~ ê â Ö Ü Ç Ö x ê É t { t ë â Ç á w ã É x ê x ì Ö Ç w Ç Ö x î ~ x Ñ Ü Ñ Ö á t á ~ ì x Ñ j k i ] k [ f f [ l _ f c g [ k c r g V f ST L SS j ë R Ü z 59 r É x Ñ Ö x t É ì ã 00 V 00 { t w w ê Å Ç á Ç % ie E P D is gl itars ol < : ol Q ol ki t y ì x Ü Ç d ñ Ö Ü t [ t Ö Ü t Ö ê w z < rl E s b ë t Ö x t É ì Ç á j t É ê w Ç Ö z } t x Å ë ~ Å z Ü Ç á É á { Ç ï w z Ç á É v ñ Ü t Ñ ë t ë Ç } É ê t í â ã } t w t { ë Ö x ã koq angr j t É t Ö } x á í 9 r É x Ñ Ö x t É ì ã 000 V 5 Ç He; tor Martignon H iano 0 V 5 Ç j t t v ñ Ü z Ñ [ Ü É ë Ç á Bass 00 ë ã Ñ 5 Ç MaL ri; io Herrrera < rl E s b ë t Ü t Ö x t É ì ã Latin % aq Q t á Ü Ç Ö â x w t Ö î Ñ l ê u u t Ü Ç 9 l á t á ~ ì t % M S SS$ * N 00 Ö Ü z t ì { Ç á Ö t Ü Ç á b x t Ü É Ç w É Ç ì Ç á [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ U x Ü z R ê Ü t He; tor Martignoné s Foreign > > air He; tor Martignon j t t v ñ Ü z Ñ [ Ü É ë Ç á MaL ri; io Herrrera p É í Ö Ü Ç Ñ k t à t z ~ ì w z Ñ i } ê { x Ç á Ö } î Ñ { t ë â x Ü z w á t Ü î Ü z Ü t t R t ì Å x t y ì Ü Ç á Ñ w t ~ ë v Ç Ü t Ñ ë t } Ç ê Ü t R î Ü Ç read : ookm Ç Ö á v } x } É ë Ç B ae { t u Ü x Ç Ö } Ç R z { x ì } t { t ~ ê u x Ç } ê { x Ç á Ö } î Ñ ë t < M < m í B ae session 0 x á É ñ v t Ü Ç á Ñ Ç á Ö } Ç ï Ñ } t x á É ñ v t Ü Ç } Ç î ] t R x É Ö Ö î Ü x É x Ñ R ~ z É Ç à Ç É ì x Ñ Ö Ü t Ü z ~ f t ñ ~ z Ñ d Ç á Ü Ö Ç ê Ç Ñ o ñ Ü z Ñ \ t } Ç á à Ü Ö í Ñ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ i Ö á t á ~ ì x Ñ { t R É t v t Ü Ç R Ç z { Ç ï Ö Ü Ç á R t ì { É Ç ^ z Ç Ü } î b ë t Ü É Ç d Ç y ê z Ñ Ö x R x É ì R Ü ã Ö z } t } Ç } t É ì t Ñ Ö Ü z [ ì { Ç á Ö t m ë â z Ñ j ë R Ü z 59 r É t ë t É Å z Ñ 00 ; t L H trio p É í Ö Ü Ç Ñ ] x É ë Ç v ~ Ç á < rl E s ] ñ Ü z Ñ ^ t t ì w z Ñ " L itar j ë Ü É Ç Ñ ^ t t ì w z Ñ Bass B iah D ol s % ie E P D is gl itars ol < R Ç á y Ç ï } d ñ Ö Ü t Ñ [ t Ö Ü t Ö ê w z Ñ < rl E s j t É t Ö } x á í 9 r É t ë t É Å z Ñ 00 aso ie itriol, L artet \ ê Ö ã ^ z z Ü É ì Ç á " L itar f ê Å Ç Ñ ^ É ê } Ç Ñ H iano p ê É z Ñ p t É t ~ ê R Ç á Ñ Bass d t ~ ~ ì Ö Ü É t Ü Ç Ñ ^ É t } î R Ç á ~ Ç Ñ < rl E s \ He; tor Martignoné s W Foreign > airx p É í Ö Ü Ç Ñ k t à t z ~ ì w z Ñ M i: es He; tor Martignon H iano j t t v ñ Ü z Ñ [ Ü É ë Ç á Bass MaL ri; io Herrrera < rl E s l ê u u t Ü Ç 9 r É t ë t É Å z Ñ 00 H oh sis Trio Natassa Mare MoL E tq i< ol g t Ü ê Ö t f ê É x f Ç á Ü y ì w Ç á M o; ad s ] ñ É v Ç Ñ m y Ç ï } t Ñ H iano e ê } z Ñ m y í } t Ñ Bass f t ñ ~ z Ñ d Ç á Ü Ö Ç á ê Ç Ñ < rl E s \ O it Lior YekL tied i " L itar ] ñ Ü z Ñ d Ç á É Ü } Ö î v ~ Ç á Bass Mark HaD eer < rl E s ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Έναρξη για το ο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ Κοζάνης! 5,6 και 7 Σεπτέμβρη με συναυλίες, σεμινάρια και jam session ΑΔΑ: ΒΛ9Β469Β7Τ094 _ e e a g c d a ^ a f i d k [ m c [ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ j x É t ê Ñ 90 [ É { j É ã Ü 0 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ m Ç j t x R Ö Ü í Ç j x É t ñ Ñ t t } Ç ñ x î Ü Ö Ü t o _ d 9 0 Ü ] é 0 } t 9 Ü ] é 0 w z Ç Ö x ï { z } t Ç R É Ç } z É ï Å x Ñ Ü ã R t É t } ê Ü ã w ï Ç { ë Ö x ã Ü z Ñ u t { ì w t Ñ Ü Ç á _ R ì } Ç á É Ç á d t { z v z Ü í ã Ñ x Å í Ñ Α Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής f ì t { ë Ö z Ö Ü z u t { ì w t Ü Ç á Επίκουρου Καθηγητή Ö Ü Ç v ã Ö Ü } î t Ü } x ì x Ç «Γαλλική Γλώσσα» x Ö á Ç R Ü } í R x É v É t à í S ^ w t Ö } t ~ ì t ] t ~ ~ } í Ñ ] ~ ñ Ö Ö t Ñ v t v x } Ç ï Ñ } t x w } Ç ï Ñ Ö } Ç R Ç ï Ñ x ë à t Ö z Ö Ü z Ç É Ç ~ Ç v ì t m x â Ç ~ Ç v ñ j ~ z É Ç à Ç É } í Ñ } t _ R } Ç ã ñ T o _ d 9 0 Ü ] é 0 Β Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών f ì t { ë Ö z Ö Ü z u t { ì w t Ü Ç á Επίκουρου Καθηγητή Ö Ü Ç v ã Ö Ü } î t Ü } x ì x Ç «Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική» o _ d 9 Ü ] é 0 a R É Ç { x Ö ì t v t Ü z á R Ç u Ç ~ í á R Ç ä z à Ç Ü í Ü ã ~ í v x Ö Ü Ñ 0 j ~ z É Ç à Ç É ì x Ñ v t Ü t t R t Ü Ç ï x t w } t Ç ~ Ç v z Ü } ê R t É ë â Ç Ü t Ü Ñ x É v ê Ö x Ñ z ë É x Ñ } t ñ É x Ñ Ö Ü t m í t Ü t j ~ z É Ç à Ç É } í Ñ Ü z ~ 0 } t ^ x { ñ } t _ á É ã R t å } ñ l R Ç á w ñ Ü z ~ 0 9 i j É ï Ü t z Ñ d t { z v z Ü í Ñ g } î ~ t Ç Ñ \ ] x ã É v î R Ç á ~ Ç Ñ

10 Σελίδα 0 Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 f ì t R Ç ~ ï Ö z t Ü } í R Ç ~ Ü Ö Ü } í } t x } R t w x á Ü } í x } w í ~ ã Ö z w Ç É v t ñ x Ü t Ö Ü t R ~ t ì Ö t Ü Ç á Ç á ^ x { Ç ï Ñ p Ç É ã w t } Ç ï o x Ö Ü u ê ~ d t É w ì Ü Ö t Ñ Ü Ç R É Ç Ö x â í o x u É Ç á ê É Ç V f ê É Ü Ç Ü Ç á 0 Ö Ü z d t É w ì Ü Ö t R Ç á t à Ç É ê î ~ x Ñ Ü Ñ Ö â Ç ~ } ë Ñ p Ç É ã w ì x Ñ Ü z Ñ _ ~ ~ ê w Ç Ñ x R É ã Ü Ç u Ç á ~ ì t Ü z Ñ j t x ~ ~ í t Ñ i Ç Ö R Ç w ì t Ñ p Ç É ã w ñ } t ^ x á { á Ü ñ p Ç É ã w ì t Ñ } t Ü z Ñ ^ x ï { á Ö z Ñ j x É à x É x t } í Ñ _ } R t ì w x á Ö z Ñ b x Ö Ö t ~ ì t Ñ l á v } x } É ë t z z j [ g _ e e a g c [ l n g [ g m a l a l p i e c d r g p i k r ^ c r g { t R É t v t Ü Ç R Ç z { x ì t R î ë ã Ñ 5 f t É Ü ì Ç á 0 Ö Ü z R î ~ z Ü z Ñ d t É w ì Ü Ö t Ñ Ö Ü z x v ê ~ z t ì { Ç á Ö t x } w z ~ ñ Ö x ã Ü Ç á TH SS L$ K* N " N H* T L á R î Ü z t v ì w t Ü Ç á n R Ç á É v x ì Ç á j t w x ì t Ñ } t b É z Ö } x á ê Ü ã j Ç ~ Ü Ö Ç ï } t [ { ~ z Ü Ö Ç ï a z j t x ~ ~ í t l á ê Ü z Ö z l â Ç ~ } ñ p Ç É ã w ñ x ì t t à x É ã ë z Ö Ü Ç á Ñ } Ç É á à t ì Ç á Ñ Ö á { ë Ü x Ñ Hans Leo HassD er 5 V v t Ü t 50 â É î t t R î Ü z v ë z Ö í Ü Ç á Ni; od o % oe E ed D i V v t Ü t 00 â É î t t R î Ü z v ë z Ö í Ü Ç á l R á É ì w ã t h ï w t V 9 v t Ü t 00 â É î t t R î Ü z v ë z Ö í Ö Ç á % id D ih e ae eal V v t Ü t 50 â É î t t R î Ü Ç { ê t Ü î Ü Ç á " ia; oe o MeP er: eer 9 V v t Ü t 50 â É î t t R î Ü Ç { ê t Ü î Ü Ç á SteM an MokranB a; 5 V 9 v t Ü t 00 â É î t t R î Ü Ç { ê t Ü î Ü Ç á R Ç á Ü ê î ~ Ç Ñ Ç â Ç É ã w t } î Ñ } î Ö Ç Ñ R t v } Ç Ö ì ã Ñ j É î } x Ü t v t ë t Ç t w } î { x Ö î x Ü Ç Ç R Ç ì Ç v ì x Ü t Ç á Ö t Ö Ü } í t Ö { z Ü } í R t É ë u t Ö z Ö Ü z Ç á Ö ì t Ü z Ñ d t ~ ~ Ü x â } í Ñ [ v ã v í Ñ } t j t w x ì t Ñ ] t ë } Ü z à Ç É ê R É t v t Ü Ç R Ç x ì Ü t ë t Ñ p Ç É ã w t } î Ñ b x Ö î Ñ R Ç á t à Ç É ê î ~ x Ñ Ü Ñ Ö â Ç ~ } ë Ñ p Ç É ã w ì x Ñ R t w } ë Ñ x t } ë Ñ } t u Ç z { ê Ö Ü z t ê R Ü á Å z Ü z Ñ Ç á Ö } í Ñ } t p Ç É ã w t } í Ñ x } R t ì w x á Ö z Ñ Ü Ç á Ü î R Ç á t Ñ j É î } x Ü t v t t p Ç É ã w t } í j t w t Ö ì t t R î Ö â Ç ~ } ë Ñ â Ç É ã w ì x Ñ Ü z Ñ _ ~ ~ ê w Ç Ñ } t { ñ Ñ } t Ü z Ö á x Ü Ç â í x } ~ x } Ü ñ Å ë ã â Ç É ã w ñ l Ü z z l á ê Ü z Ö z l â Ç ~ } ñ p Ç É ã w ñ R Ç É Ç ï t ~ ê u Ç á ë É Ç Ñ Ö â Ç ~ } ë Ñ â Ç É ã w ì x Ñ R t w } ë Ñ x t } ë Ñ x } Ü ë Ñ t R î Ö â Ç ~ } ë Ñ Ç ê w x Ñ Ü z Ñ j É ã Ü Ç u ê { t Ñ } t ^ x á Ü x É Ç u ê { t Ñ _ } R t ì w x á Ö z Ñ R Ç á { t w z ~ ñ Ö Ç á Ö á x Ü Ç â í ë â É Ü z d á É t } í 5 l x R Ü x u É ì Ç á 0 a x } w í ~ ã Ö z R É t v t Ü Ç R Ç x ì Ü t Ö Ü t R ~ t ì Ö t Ü Ç á Ç á ^ x { Ç ï Ñ p Ç É ã w t } Ç ï o x Ö Ü u ê ~ d t É w ì Ü Ö t Ñ R Ç á t R Ç Ü x ~ x ì } Ç É á à t ì Ç Ç á Ö } î } t R Ç ~ Ü Ö Ü } î { x Ö î Ü Ç á g Ç Ç ï d t É w ì Ü Ö t Ñ } t Ü x ~ x ì á R î Ü z } t ~ ~ Ü x â } í w x ï { á Ö z Ü Ç á j t x R Ö Ü z t } Ç ï } t { z v z Ü í g ì } Ç á _ á { á ê w z m Ç R É î v É t t x ì t w t É } x ì t Ñ 00 ~ x R Ü ñ v t } ê { x p Ç É ã w ì t l x î ~ x Ñ Ü Ñ â Ç É ã w ì x Ñ } t Ü Ç á Ñ w x á { á Ü ë Ñ { t w Ç { Ç ï ^ R ~ ñ t Ü t l á x Ü Ç â í Ñ _ ì t w x v ã Ö Ü î î Ü Ç } Ç É á à t ì Ç Ñ _ ~ u x Ü î Ñ R t w t v ã v î Ñ j x Ö Ü t ~ î Ü y { x ã É x ì Ü z â Ç É ã w ì t ã Ñ Ü Ç t t Ü } t Ü ê Ö Ü t Ü Ç ë Ö Ç v t Ü z z { } í w t R t w t v ñ v z Ö z Ü ã ë ã w t ë Ö Ç á Ü z Ñ Ö â Ç ~ } í Ñ x } R t ì w x á Ö z Ñ a z j t x ~ ~ í t l á ê Ü z Ö z l â Ç ~ } ñ p Ç É ã w ñ t R Ç Ü x ~ x ì Ü Ç u í t R t É Ç á Ö ì t Ö z Ñ Ü z Ñ Ö z t Ü } í Ñ w Ç á ~ x ê Ñ R Ç á x R Ü x ~ Ç ï Ç } t { z v z Ü ë Ñ f Ç á Ö } í Ñ Ö Ü t Ö â Ç ~ x ì t l Ü î â Ç Ñ Ü z Ñ w Ç É v ê ã Ö z Ñ x ì t z } t ~ ~ ë É v x t Ü z Ñ p Ç É ã w t } í Ñ m ë â z Ñ ã Ñ w z Ç ï É v z t Ü Ç á [ É â t ì Ç á _ ~ ~ z } Ç ï j Ç ~ Ü Ö Ç ï z à ã z Ü } í x Å ê Ö } z Ö z Ü ã t { z Ü ñ } t z x { ê É É á Ö z Ü ã Ö â Ç ~ } ñ Ç ê w ã Ö Ü z w z Ç á É v ì t t Å î ~ Ç v ã p Ç É ã w ñ Ç Ç R Ç ì x Ñ R Ç É Ç ï t x } R É Ç Ö ã R Ç ï Ü z _ ~ ~ ê w t Ö x ^ x { í o x Ö Ü u ê ~ ^ t v ã Ö Ç ï Ñ } t l á t Ü í Ö x Ñ p Ç É ã w ñ j t É ê ~ ~ z ~ t t t w x } ï x Ü t Ü Ç Ü x É ê Ö Ü Ç x } R t w x á Ü } î ë É v Ç Ü Ç á d t { z v z Ü í f Ç á Ö } í Ñ Ü z Ñ j É ã Ü Ç u ê { t Ñ } t ^ x á Ü x É Ç u ê { t Ñ _ } R t ì w x á Ö z Ñ w t ë Ö Ç á Ü Ç á p Ç É ã w t } Ç ï x É v t ~ x ì Ç á [ Ö à t ~ ñ Ñ } t R É î } x Ü t v t } ê Ü R É ã Ü î Ü á R Ç Ç t w } î R Ç ~ ï î Ç É à Ç x d t ~ ~ Ü x â } í q á â t v ã v } í } t _ R Ç É à ã Ü } í â É Ç ê x R É ã Ü t v ã Ö Ü ë Ñ t { z Ü ë Ñ Ü ã ^ z Ç Ü } ñ } t Ü ã ] á t Ö ì ã î ~ z Ñ Ü z Ñ â ñ É t Ñ _ R ì Ö z Ñ { t á R ê É Å Ç á } t R É ñ Ü x Ñ R t v } î Ö x Ñ x } Ü x ~ ë Ö x Ñ Ö x ë É v t _ ~ ~ í ã } t Å ë ã Ö á { x Ü ñ ï Ö Ü x É t t R î R t É t v v x ~ ì t Ü Ç á o x Ö Ü u ê ~ Ö x Ö z t Ü } Ç ï Ñ Ö á { ë Ü x Ñ m Ç ^ x { ë Ñ o x Ö Ü u ê ~ d t É w ì Ü Ö t Ñ t t ~ t u ê x t R É Ç ã { í Ö x Ü Ñ } t ~ ï Ü x É x Ñ Ö â Ç ~ } ë Ñ â Ç É ã w ì x Ñ x à é î Ö Ç Ü Ç x R { á Ç ï t x à t Ö Ü Ç ï Ö x Ö z t Ü } ë Ñ Ö á t á ~ ì x Ñ ^ t v ã Ö Ç ï Ñ } t o x Ö Ü u ê ~ Ü Ç á x Å ã Ü x É } Ç ï b t á R ê É Å x } t ê Ü á R z ^ x { í Ñ d É Ü } í _ R Ü É Ç R í z Ç R Ç ì t { t x R ~ ë Å x Ü Ñ } t ~ ï Ü x É x Ñ Ö â Ç ~ } ë Ñ p Ç É ã w ì x Ñ j ë É á Ö z p Ç É ã w ì t Ü Ç á 5Ç á ] á t Ö ì Ç á [ v ì Ç á ^ z z Ü É ì Ç á f R É t â ê í ~ { x R É ñ Ü z Ö Ü Ç Ç j t x á É ã R t å } î MÇ á Ö } î ^ t v ã Ö î g ë ã Ö Ü Ç asted D ae are < i Sta: : ia g ê R Ç ~ c Ü t ~ ì t _ R ì Ö z Ñ à ë Ü Ç Ñ x R ~ x v ë x Ñ Ö â Ç ~ } ë Ñ p Ç É ã w ì x Ñ Ü z Ñ z Ñ j t x ~ ~ í t Ñ l á ê Ü z Ö z Ñ l â Ç ~ } ñ p Ç É ã w ñ { t x à t Ö Ü Ç ï Ü î Ö Ç Ö Ü z c Ü t ~ ì t î Ö Ç } t Ö Ü z R î ~ z Ü Ç á g $ S l x É u ì t Ö x Ö á x É v t Ö ì t x Ü Ç j t x R Ö Ü í Ç Ü Ç á N$ S l Ü z w Ç É v ê ã Ö z Ö á x Ü ë â Ç á z c x É ê f z Ü É î R Ç ~ z b x Ö Ö t ~ ñ Ü w Ç Ñ } t o t t É Ç à x É Ö ê ~ ã z j x É à x É x t } í _ î Ü z Ü t d t É w ì Ü Ö t Ñ j x É à ë É x t b x Ö Ö t ~ ì t Ñ Ç ^ í Ç Ñ d t É w ì Ü Ö t Ñ } t z j t x ~ ~ í t i Ç Ö R Ç w ì t p Ç É ã w ñ } t w x á { á Ü ñ p Ç É ã w ì t Ñ l Ü î â Ç Ñ Ü z Ñ x } w í ~ ã Ö z Ñ x ì t z } t ~ ~ ë É v x t Ü z Ñ p Ç É ã w t } í Ñ m ë â z Ñ ã Ñ w z Ç ï É v z t Ü Ç á [ É â t ì Ç á _ ~ ~ z } Ç ï j Ç ~ Ü Ö Ç ï z à ã z Ü } í x Å ê Ö } z Ö z Ü ã t { z Ü ñ } t z x { ê É É á Ö z Ü ã Ö â Ç ~ } ñ Ç ê w ã Ö Ü z w z Ç á É v ì t t Å î ~ Ç v ã p Ç É ã w ñ Ç Ç R Ç ì x Ñ R Ç É Ç ï t x } R É Ç Ö ã R Ç ï Ü z _ ~ ~ ê w t Ö x ^ x { í o x Ö Ü u ê ~ } t ^ t v ã Ö Ç ï Ñ Ö Ü Ç x Å ã Ü x É } î _ R Ö z t ì x Ü t R ã Ñ Ç l á t Ü í Ö x Ñ l â Ç ~ } ñ p Ç É ã w ñ x ì t } ê Ü R É ã Ü î Ü á R Ç Ç t w } î R Ç ~ ï î Ç É à Ç x d t ~ ~ Ü x â } í q á â t v ã v } í } t _ R Ç É à ã Ü } í p É Ç ê x R É ã Ü t v ã Ö Ü ë Ñ t { z Ü ë Ñ Ü ã ^ z Ç Ü } ñ } t ] á t Ö ì ã î ~ z Ñ Ü z Ñ p ñ É t Ñ \ t Ö } í x R w ì ã Å z x ì t ë Ö ã Ü z Ñ x } w í ~ ã Ö z Ñ z R É Ç Ö ë v v Ö z Ü z Ñ t { z Ü ñ Ö t Ñ x Ç ~ t ì t Ñ x Ü z t É â t ì t x ~ ~ z } í Ç á Ö } í Ü z R Ç ~ á à ã } í Ç á Ö } í Ü Ç á 5Ç á V Ç á t ñ t t ~ ~ ê } t Ü z Ö ï v â É Ç z x ~ ~ z } í w z Ç á É v ì t _ } t Ü Ç Ü ê w x Ñ t { z Ü ë Ñ w Ç á ~ x ï Ç á x Ü t Ü } ê Ö á Ö Ü z t Ü } ê } t R x { t É â z ë t x R ì í x Ñ v t t R É Ç Ö à ë É Ç á ë t Ö R Ç á w t ì Ç Ç á Ö } î t R Ç Ü ë ~ x Ö t a ê É Ö Ü z Ö á x É v t Ö ì t w x á { á Ü í l á ~ ~ î v Ç á ^ w t Ö } î Ü ã } t x Å x w } x á ë Ç á } t w á t } Ç ï d t { z v z Ü í f Ç á Ö } í Ñ w x ì â x î Ü R Ç É x ì t v ì Ç á { t ï t Ü t Ö Ü Ç Ö â Ç ~ x ì Ç i j t x ~ ~ í x Ñ l á t Ü í Ö x Ñ l â Ç ~ } ñ p Ç É ã w ñ t R Ç Ü x ~ Ç ï t Ö z t Ü } í Ü Ç í v t Ü z _ } R t ì w x á Ö z } t Ü Ç j Ç ~ Ü Ö î Ü z Ñ _ ~ ~ ê w Ç Ñ ] t R ~ z É Ç à Ç É ì x Ñ } t w z ~ ñ Ö x Ñ Ö á x Ü Ç â í Ñ Ç Ö â Ç ~ } ë Ñ p Ç É ã w ì x Ñ R Ç É Ç ï t t R x á { ï Ç Ü t Ö Ü z ] É t t Ü x ì t Ü Ç á ^ x { Ç ï Ñ o x Ö Ü u ê ~ d t É w ì Ü Ö t Ñ d Ç ~ Ç } Ç Ü É ñ z Ύw É t Ñ Ü z ~ } t > ao 09 0 ee aid Λήξη Δηλώσεων Συμμετοχής 5 Σεπτεμβρίου 0 Η 6η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 04 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ i á R Ç v É t à î x Ç Ñ ^ } t Ö Ü } î Ñ _ R x ~ z Ü í Ñ Ü Ç á j É ã Ü Ç w } x ì Ç á d Ç y ê z Ñ ^ a f a m k c i l c c r [ g g c ^ a l } ê Ü Ç } Ç Ñ d Ç y ê z Ñ ^ z Ç } É t Ü ì t Ñ t É Ö t Ñ } ê ã v ã Ö Ü î î Ü Ö Ü Ñ x ì } Ç Ö R ë Ü x 5 Ü Ç á z î Ñ l x R Ü x u É ì Ç á Ü Ç á ë Ü Ç á Ñ w á Ç â ~ ê w x Ñ w ë } t Ü É ì t 0 ë Ü Ç á Ñ z ë É t m x Ü ê É Ü z } t t R î Ü Ñ ë ã Ñ Ü z Ñ 5 Ü Ç t R î v x á t Ü z Ñ ì w t Ñ z ë É t Ñ Ö Ü Ç _ É z Ç w } x ì Ç d Ç y ê z Ñ x á R ê ~ ~ z ~ Ç Ü Ç á R ~ x Ö Ü z É t Ö Ç ï Ü Ç Ö á u Ç ~ t Ç v É ê à Ç á d Ç y ê z Ñ } t } t Ü Ç ì } Ç á d Ç y ê z Ñ } e ê y t É Ç á l Ç ï ~ t } t Ü Ç ì } Ç á d Ç y ê z Ñ _ ~ \ x y ë ~ Ç á t É 0 í Ö x R x É ì R Ü ã Ö z R Ç á t á Ü î Ñ { t } ã ~ ï x Ü t x Ü Ç î Ç t t R ~ z É ã Ü í Ü Ç á { t x } Ü x { x ì Ö x ^ z î Ö Ç t t v } t Ö Ü } î R ~ x Ö Ü z É t Ö î z R t É t } ê Ü ã t t à x É î x z t } ì z Ü z R x É Ç á Ö ì t Ü Ç á Ç à x ~ ë Ü z [ g m r g c i n d i e _ m l [ Ü Ç á ^ c i g n l c i n } t Ü z Ñ f [ k c d [ l } ê Ü Ç } Ç á d Ç y ê z Ñ d ã Ö Ü t Ü Ç á R î ~ x ã Ñ [ o f ^ i n d Ç y ê z Ñ z Ç R Ç ì t } t Ü t Ö â ë { z } x x Ü z á R t É { ë } { x Ö í Ç á t t v } t Ö Ü } í Ñ } t Ü ê Ö â x Ö z Ñ x x R ì Ö R x á Ö z Ü Ç á ` t â t É ê w z d ã Ö Ü t Ü ì Ç á Ü Ç á [ { t t Ö ì Ç á } ê Ü Ç } Ç Ñ d Ç y ê z Ñ x [ o f ^ i n d Ç y ê z Ñ w z ~ t w í Το παρακάτω ακίνητο } t Ö á v } x } É ë t l Ü Ç Ç } Ö î [ á v í Ñ Ü z Ñ m Ç R } í Ñ _ î Ü z Ü t Ñ j Ç ~ á ï ~ Ç á Ü z Ñ ^ z Ç Ü } í Ñ _ î Ü z Ü t Ñ Ü Ç á ^ í Ç á _ ~ ~ z Ö R î Ü Ç á Ü Ç á ^ í Ç á d Ç y ê z Ñ Ö Ü z ^ z Ç Ü } í _ î Ü z Ü t d Ç y ê z Ñ Ö Ü Ç ^ í Ç d Ç y ê z Ñ Ö Ü z j x É à x É x t } í _ î Ü z Ü t d Ç y ê z Ñ Ö Ü z j x É à ë É x t ^ á Ü } í Ñ f t } x w Ç ì t Ñ } t Ö Ü Ç 5 i } Ç w Ç } î m x Ü É ê v ã Ç z } ê Ü ã { R x É v É t à î x z t } ì z Ü z R x É Ç á Ö ì t Ü Ç á t ã Ü ë É Ç á Ç à x ~ ë Ü z i } î R x w Ç ^ á Ü } î Ü í t Ç } Ç R ë w Ç á ë Ü É ã Ü x Ü É t v ã } ñ Ü x Ü É t } Ç Ö ì ã R x í Ü t } t Ü î R ã Ñ à t ì x Ü t x Ü Ç t É { î 9 [ } t R x É v É ê à x Ü t x Ü t Ö Ü Ç â x ì t [ \ ^ _ [ Ö Ü Ç Ü Ç R Ç v É t à } î w ê v É t t Ü Ç á f z â t } Ç ï ] x ã É v ì Ç á d ê ~ à t Ü Ç Ç R Ç ì Ç x ì t ê É Ü Ç } t Ç } Ç w Ç í Ö Ç } t Ö á Ç É x ï x \ î É x t x R ~ x á É ê [ _ í } Ç á Ñ ë Ü É ã 50 x ^ z Ç Ü } î w É î Ç g î Ü t x R ~ x á É ê \ ^ í } Ç á Ñ ë Ü É ã 50 x Ü z á R t É 50 Ç } î R x w Ç [ t Ü Ç ~ } ê x Ü Ç á R t É 9 \ [ t Ü Ç ~ } î Ü í t Ç } Ç R ë w Ç á } t ^ á Ü } ê x R ~ x á É ê [ \ í } Ç á Ñ ë Ü É ã 50 x Ü Ç á R t É { Ç } î R x w Ç \ É ì Ö } x Ü t Ö Ü Ç Ç } Ö î [ á v í Ñ Ü Ç á ^ z Ç Ü } Ç ï ^ t x É ì Ö t Ü Ç Ñ j Ç ~ á ï ~ Ç á d Ç y ê z Ñ Ü Ç á ^ í Ç á _ ~ ~ z Ö R î Ü Ç á j x É à ë É x t Ñ Ü Ç á _ É z Ç w } x ì Ç á d Ç y ê z Ñ } t t R Ç Ü x ~ x ì m í t x v t ~ á Ü ë É Ç á Ç } Ç R ë w Ç á x t É { î Ü x t â ì Ç á 9 Ö á Ç ~ } í Ñ x } Ü ê Ö x ã Ñ 90 Ü Ö Ü Ç i } Ç w Ç } î m x Ü É ê v ã Ç 57 m c m e i l d m a l _ r l m Ç ã Ñ ê ã t } ì z Ü Ç R x É í ~ { x } t Ü ê R ~ í É z d á É î Ü z Ü t Ö Ü Ç Ç à x ~ ë Ü z w á ê x Ü Ç á á R t É { î l á u Ç ~ t ì Ç á [ v Ç É t R ã ~ z Ö ì t Ñ Ü z Ñ l á u Ç ~ t Ç v É ê à Ç á d Ç y ê z Ñ f t É ì t Ñ d t Ü Ö t v ê z e ê } Ç á R Ç á î t ë â x x Ü t v É t à x ì Ö Ü Ç m î Ç 9 } t t É { î 99 Ü ã u u ~ ì ã x Ü t v É t à ñ Ü Ç á n R Ç { z } Ç à á ~ t } x ì Ç á d Ç y ê z Ñ 7 _ Ü î Ñ Ü Ç á t ã Ü ë É Ç á Ç } Ç R ë w Ç á ë â x } Ü Ö { x ì Ö î v x Ç } Ü ì Ö t R x É ì R Ç á 50 Ü t R î R x Ü î } t Ü Ç á u ~ î } Ü Ö Ü Ç Ñ â ã É ì Ñ Ö Ç u ê w x Ñ î Ç R x Ü î } t Ü Ç ï u ~ t } t â ã É ì Ñ Ö } x R í R ~ ê } t R x Ü î w z ~ t w í x ì t z Ü x ~ í Ñ 7 _ R ì Ü Ç á t } í Ü Ç á t á Ü Ç ï ë â É Ü z z ë É t x v v É t à í Ñ Ü z Ñ } t Ü ê Ö â x Ö z Ñ } t Ö ï à ã t x t É { î R É ã Ü 00 j Ö Ü Ç R Ç z Ü } î \ t É ñ Ü Ç á n R Ç { z } Ç à á ~ t } x ì Ç á d Ç y ê z Ñ á R ê É â x [ t v } t Ö Ü } í d t Ü ê Ö â x Ö z x R Ö R x ï Ö x d ã Ö Ü t Ü ì Ç á ` t â t É ê w z Ü Ç á [ { t t Ö ì Ç á x v v É t à x ì Ö t Ü z 90 Ö Ü Ç m î Ç } t t É { î 9 v t x R Ü t Ö Ö î x Ç R Ç Ö î Ü ë Ö Ö x É Ñ â ~ ê w x Ñ _ á É ñ 7 i R ~ x Ö Ü z É t Ö î Ñ x x É v x ì Ü t w z î Ö t x ñ R Ç Ö á u Ç ~ t Ç v É ê à Ç á Ü z Ñ R x É à ë É x t Ñ Ü Ç á Ü î R Ç á î R Ç á ë v x z } t Ü ê Ö â x Ö z i R ~ x Ö Ü z É t Ö î Ñ v ì x Ü t x Ü z á R Ç u Ç ~ í v É t R Ü ñ } t Ö à É t v Ö ë ã R É Ç Ö à Ç É ñ } t Ö Ü z Ö á ë â x t w t w Ç â } ñ R É Ç à Ç É } ñ R É Ç Ö à Ç É ñ } t v ì x Ü t Ö Ü Ç } t Ü ê Ö Ü z t Ü Ç á _ É z Ç w } x ì Ç á Ö Ü z R x É à ë É x t Ü Ç á Ç R Ç ì Ç á ë v x z } t Ü ê Ö â x Ö z í Ü Ç Ö Ü Ç _ É z Ç w } x ì Ç d Ç y ê z Ñ x É v ê Ö z z ë É t } t á R Ç u ê ~ ~ Ç Ü t Ö Ü Ç á R ê ~ ~ z ~ Ç Ü Ç á R ~ x Ö Ü z É t Ö Ç ï x ì Ü x Ö Ü Ç v É t à x ì Ç Ü Ç á Ü z t ë Ö ã Ñ R É Ç z v Ç ï x z x É v ê Ö z z ë É t Ü Ç á R ~ x Ö Ü z É t Ö Ç ï } t Ü ê Ü Ñ ñ É x Ñ 9 Ü Ç R É ã ì ã Ñ Ü Ç t R î v x á t x Ö ï Ü t Å z Ö â x Ü } í Ñ R É ê Å z Ñ x ì Ü x Ü z z ë É t Ü Ç á R ~ x Ö Ü z É t Ö Ç ï Ö Ü Ç Ü î R Ç Ü Ç á t R î Ü Ñ ë ã Ñ Ü Ñ 5 Ü Ç t R î v x á t Ç R î Ü x } t Ü t â ã É ì y Ç Ü t Ö Ü z ë } { x Ö z Ü Ç á R ~ x Ö Ü z É t Ö Ç ï } t Ö ï à ã t x Ü Ç á Ñ î É Ç á Ñ } t Ü Ñ w t Ü ê Å x Ñ Ü Ç á g 00 m Ç t ã Ü ë É ã } t Ü t Ö â ë { z } x Ö ï à ã t x Ü Ç á R t É { î 0 R É ñ Ü Ç t R î v É t à Ç x } Ü x ~ x Ö Ü î Ü z Ñ á R t É { î 5 0 ^ t Ü t v í Ñ R ~ z É ã í Ñ Ü Ç á _ É z Ç w } x ì Ç á d Ç y ê z Ñ m í R É ñ Ü z Ñ R É Ç Ö à Ç É ê Ñ Ü Ç R Ç Ö î Ü ã _ n k r Ü í x Ü z Ç R Ç ì t { t t É â ì Ö x Ç R ~ x Ö Ü z É t Ö î Ñ } t { î Ü w x á R Ç ~ x ì R x Ü t Ü z Ñ t Ü } x x } í Ñ t Å ì t Ñ Ü Ç á R Ç á x ì t 5 9 _ n k r Ö ï à ã t x Ü Ñ w t Ü ê Å x Ñ Ü ã ê É { É ã } t t Ü Ç á 9 9 o _ d [ î R ã Ñ Ö í x É t Ö â ï Ç á } t Ü ã } t Ü x Å Ç á Ö Ç w î Ü z Ö z t á Ü ñ x } w w î x ã } t Ç Ö Ü } ñ t R Ç à ê Ö x ã 7 i R ~ x Ö Ü z É t Ö î Ñ { t v ì x Ö ï à ã t x Ü Ñ w t Ü ê Å x Ñ Ü Ç á d j Ç ~ ^ d t ~ Ç ï Ü t î Ö Ç { ë ~ Ç á t R ~ x Ç w Ç Ü í Ö Ç á t R É Ç Ö ë ~ { Ç á 7 d i ` [ g a 05 l _ j m _ f \ k c i n 0 i ^ c d [ l m c d i l _ j c f _ e a m a l ^ a f a m k c i l c c r [ g g c ^ a l ^ a f i d k [ m c [ l d i ` [ g a m z ~ 0 99

11 ^ x á É ï x Ü t Ç } t Ü ê ~ Ç v Ç Ñ Ü ã x w ñ x R É î u ~ x ä z } t Ü ê Ü z Ñ R t w } í Ñ R t â á Ö t É } ì t Ñ Ö Ü t Ö â Ç ~ } ê } á ~ } x ì t x u ê Ö z Ü z ë t á R Ç á É v } í t R î à t Ö z Ü Ç á á R Ç á É v x ì Ç á n v x ì t Ñ a j t x ~ ~ í t i Ç Ö R Ç w ì t _ ñ Ö x ã d t Ü t t ~ ã Ü ñ á R x { á ì y x x t t } Ç ì ã Ö í Ü z Ñ î Ü ë â Ç á Ü x { x ì t á Ö Ü z É ë Ñ R É Ç w t v É t à ë Ñ á v x í Ñ } t { t É î Ü z Ü t Ñ } t R t É t Ö } x á í Ñ Ü É Ç à ì ã x Ü î Ñ Ü ã } á ~ } x ì ã x Ö Ü î â Ç Ü z R É î ~ z ä z Ü z Ñ R t w } í Ñ R t â á Ö t É } ì t Ñ } t v x } î Ü x É t Ü ã â É î ã Ç Ö z ê Ü ã R Ç á Ö á w ë Ç Ü t x Ü z w t Ü É Ç à í } t { ñ Ñ Ü t R É Ç å î Ü t R Ç á { t R ã ~ Ç ï Ü t Ö Ü Ç á Ñ t { z Ü ë Ñ { t x ì t x â t z ~ ê R Ç Ö Ç Ö Ü ê ~ R t É ñ } t { t w t Ü ì { x Ü t á v x ê Ü É î à t î R ã Ñ à É Ç ï Ü t } t Ö t ~ ê Ü x Ñ l á v } x } É ë t î R ã Ñ t t à ë É x Ü t Ö Ü z á R Ç á É v } í t R î à t Ö z x R Ü É x R î x t R É Ç Ñ R ñ ~ z Ö z x ì w z Ö Ü t Ö â Ç ~ } ê } á ~ } x ì t x ì t ΦρούταΛαχανικά o É ë Ö } t à É Ç ï Ü t ~ t â t } ê t ê ~ Ç v t x Ü z x R Ç â í R â í ~ Ç t â ~ ê w R Ç É Ü Ç } ê ~ t Ü t É ì t R t ê t u x É ì } Ç } t É Ç w ê } Ç } ~ R } t ~ ê R ~ á ë t } t Ö á Ö } x á t Ö ë t Ö x t Ü Ç } í x É ì w t [ R Ç Å z É t ë t à É Ç ï Ü t R â u x É ì } Ç } t w t ê Ö } z t Ö ï } t Ö Ü t à ì w x Ñ R t ê x Ñ } ~ R â ã É ì Ñ R É Ç Ö { í } z y ê â t É z Ñ Ö á Ö } x á t Ö ë t Ö x t Ü Ç } í x É ì w t ë ã Ñ 50v É o á Ö } î Ñ â á î Ñ à É Ç ï Ü ã í } t ~ t â t } ñ R Ç á R t É t Ö } x á ê y x Ü t x Ü î Ñ Ü ã } á ~ } x ì ã } t Ü ñ ^ x x R Ü É ë R x Ü t z R É Ç Ö { í } z Ö t } â ê É ã í ê ~ ~ ã v ~ á } t Ü } ñ Ç á Ö ñ l á Ö Ü í x Ü t t x ì t w á t Ü í z } t Ü t ê ~ ã Ö í Ü Ç á ê x Ö t x Ü ê Ü z R t É t Ö } x á í Ü Ç á Ö x R Ç Ü í É t t Ñ â É í Ö z Ñ t t } á } ~ ñ Ö Ç á á ~ } Ç ï o É Ç á Ü Ç Ö t ~ ê Ü t R Ç á R t É t Ö } x á ê y x Ü t x Ü î Ñ Ü ã } á ~ } x ì ã } t Ü ñ t R î à É ë Ö } t } t ~ ê R ~ á ë t à É Ç ï Ü t x R Ç â í Ñ ^ x x R Ü É ë R x Ü t z R É Ç Ö { í } z Ö t } â ê É ã í ê ~ ~ ã v ~ á } t Ü } ñ Ç á Ö ñ l t ~ ê Ü t t R î à É ë Ö } t } t ~ ê R ~ á ë t ~ t â t } ê R Ç á R t É t Ö } x á ê y x Ü t x Ü î Ñ Ü ã } á ~ } x ì ã } t Ü ñ â ã É ì Ñ R É Ç Ö { í } z t ~ t Ü Ç ï _ R Ü É ë R x Ü t î Ç z R É Ç Ö { í } z x ~ t Ç ~ ê w Ç á Å á w Ç ï z ~ x Ç Ç ï l á Ö } x á t Ö ë Ç à á Ö } Ç ì â á Ç ì à É Ç ï Ü ã } t Ç Ç x w ñ R É Ç å î Ü ã â ã É ì Ñ Ö á Ü z É z Ü } ê } t â ã É ì Ñ R É Ç Ö { í } z y ê â t É z Ñ Ö x t Ü Ç } í Ö á Ö } x á t Ö ì t ë ã Ñ } t 50E D Γαλακτοκομικά ] ê ~ t Ü á R Ç R Ç z ë Ç R t Ö Ü x É ã ë Ç Ö x t Ü Ç } í Ö á Ö } x á t Ö ì t ë ã Ñ 500E D R ~ í É x Ñ } t z t R Ç u Ç á Ü á É ã ë Ç 5 ~ R t É ê l Ç } Ç ~ t Ü Ç ï â Ç v ê ~ t x â t z ~ ê ~ R t É ê E ao Ö x Ö á Ö } x á t Ö ì t ë ã Ñ 50E D ] t Ç ï É Ü Ü á R Ç R Ç z ë Ç ë ã Ñ 5 ~ R t É ê â ã É ì Ñ R É î Ö { x Ü t Ö ê } â t É t Ö x t Ü Ç } í x É ì w t ë ã Ñ 00 v É t ê É t k Ç à í t Ü t t R î Ö á w á t Ö Ç ï Ñ à É ë Ö } Ç á v ê ~ t } Ü Ç Ñ } t à É ë Ö } ã à É Ç ï Ü ã R Ç á { t R t É t Ö } x á ê y Ç Ü t Ö Ü Ç } á ~ } x ì Ç ^ x x R Ü É ë R x Ü t z R É Ç Ö { í } z y ê â t É z Ñ [ R t v Ç É x ï x Ü t z w ê { x Ö z ê ~ ~ ã Ü á R Ç R Ç z ë ã t t ~ î v ã É Ç à z ê Ü ã } t { ñ Ñ } t z â É í Ö z ë Ü Ç z Ñ Ö } î z Ñ v t Ü z R t É t Ö } x á í Ü Ç á Ñ m á É ê R Ç ~ ï Ö } ~ z É ê Ö } ~ z É ê z ì Ö } ~ z É t t ~ t } ê Ü á É ê l á Ö Ü í Ç Ü t Ü á É ê R t É t w Ç Ö t } ê } t x ~ ~ z } ê j É Ç Ö Ü t Ü x á î x z Ñ i Ç t Ö ì t Ñ j É Ç ë ~ x á Ö z Ñ _ Å t É Ç ï Ü t Ü t t t } t Ü x É v t Ö ë t Ü á É ê í Ü z v ë t Ü á É ê } t t t } t Ü x É v t Ö ë t Ü á É ê x t ~ x à ñ w z á à í [ R ~ ê t É Ü Ç R t É t Ö } x á ê Ö t Ü t } t t É Ü Ç Ö } x á ê Ö t Ü t d Ç á ~ Ç ï É Ö z Ö t ë Ç Ç ~ } í Ñ ê ~ x Ö z Ñ R ~ Ç ï Ö Ç Ö x à á Ü } ë Ñ ì x Ñ í ~ x á } î d É Ü Ö ì t Ç ~ } í Ñ ê ~ x Ö z Ñ R ~ Ç ï Ö t Ö x à á Ü } ë Ñ ì x Ñ í ~ x á } ê Ö x t Ü Ç } í Ö á Ö } x á t Ö ì t ë ã Ñ 50 v É o É á v t ë Ñ Ç ~ } í Ñ ê ~ x Ö z Ñ R ~ Ç ï Ö x Ñ Ö x à á Ü } ë Ñ ì x Ñ í ~ x á } ë Ñ Ö x t Ü Ç } í Ö á Ö } x á t Ö ì t ë ã Ñ 50 v É d É ê } x É Ñ Ç ~ } í Ñ ê ~ x Ö z Ñ R ~ Ç ï Ö t Ö x à á Ü } ë Ñ ì x Ñ í ~ x á } ê Ö x t Ü Ç } í Ö á Ö } x á t Ö ì t ë ã Ñ 50 v É m t R t É t R ê ã t R ~ ê t É Ü Ç R t É t Ö } x á ê Ö t Ü t R É ë R x t R ~ z É Ç ï Ü Ñ t } î ~ Ç á { x Ñ R É Ç w t v É t à ë Ñ d Ç É x Ö ë t ~ R t É ê ë ã Ñ m É ê Ñ ~ R t É ê ë ã Ñ 0 g ê Ü É Ç ë ã Ñ 0 5 Απλά αρτοσκευάσματα f Ç á Ö Ü Ç } Ç ï ~ Ç á É t Ö x t Ü Ç } í x É ì w t ë ã Ñ 0v É l Ü t à w î ä ã Ç Ö x t Ü Ç } í x É ì w t ë ã Ñ 0v É f R ê É t w z z Ü É t } ñ Ç ~ } í Ñ ê ~ x Ö z Ñ Ö x t Ü Ç } í x É ì w t ë ã Ñ 0v É z Ç R Ç ì t t R ~ z É Ç ì Ü Ñ t } î ~ Ç á { x Ñ R É Ç w t v É t à ë Ñ d Ç É x Ö ë t ~ R t É ê ë ã Ñ m É ê Ñ ~ R t É ê ë ã Ñ 0 g ê Ü É Ç ë ã Ñ 0 5 _ R Ü É ë R x Ü t z w ê { x Ö z Ü á É î R Ü t Ñ R ì Ü t Ñ ~ t â t } ñ Ö x t Ü Ç } ë Ñ x É ì w x Ñ Ü ã 0 v É } t x Ö á v } x } É ë x Ñ R É Ç w t v É t à ë Ñ [ a ~ R t É í ï ~ z v t Ü z y ï z à ï ~ ~ Ç R É ë R x t x ì t t R Ç } ~ x Ö Ü } ê x ~ t î ~ t w Ç ^ x x R Ü É ë R x Ü t z â É í Ö z y ï z Ñ Ö à Ç ~ ê Ü t Ñ \ m Ç Ü á É ì R Ç á { t â É z Ö Ç R Ç x ì Ü t Ö Ü Ñ Ü á É î R Ü x Ñ { t R É ë R x t t R Ç Ü x ~ x ì Ü Ç á ~ ê â Ö Ü Ç Ü Ç 0 Ü Ç á Ö á Ç ~ } Ç ï u ê É Ç á Ñ l á Ö Ü í Ç Ü t Ü á É ê R t É t w Ç Ö t } ê } t x ~ ~ z } ê j É Ç Ö Ü t Ü x á î x z Ñ i Ç t Ö ì t Ñ j É Ç ë ~ x á Ö z Ñ [ R t v Ç É x ï x Ü t z â É í Ö z Ü x Ü z v ë ã Ü á É ñ j ì Ü Ö t x Ü Ñ R t É t } ê Ü ã R É Ç w t v É t à ë Ñ ] t Ü z u ê Ö z Ü t x R Ü É x R î x t á ~ } ê x ì t t ~ x ï É t u v î v t Ç ï É Ü t ~ ê Ü } t á É ã w } ê u î Ü t t [ R t v Ç É x ï x Ü t z â É í Ö z x Ö â á Ü } ñ v x ï Ö z Ñ î R ã Ñ Ü Ç v ~ Ç á Ü t } î Ç Ç ê Ü É Ç ] t Ü z v ë Ö z Ü t x R Ü É x R î x t R É Ç å î Ü t x ì t Ü á É ì Ü Ç ê Ü t R R x É ë Ñ t Ü ê É t } É x ï w } t ~ t R î } ^ x x R Ü É ë R x Ü t z â É í Ö z Ö ê ~ Ü Ö t Ñ } t t ~ ~ t Ü } ñ Σάντουιτς m t Ö ê Ü Ç á Ü Ñ Ü Ç Ö Ü R Ç É Ç ï t R t É t Ö } x á ê y Ç Ü t x Ö á w á t Ö Ç ï Ñ Ü ã Ü É Ç à ì ã Ü ã x R î x ã R t É t v É ê à ã f R Ç É Ç ï t x ì t Ü á R Ç R Ç z ë t í t R t É t Ö } x á ê y Ç Ü t Ö Ü Ç â ñ É Ç Ü Ç á } á ~ } x ì Ç á } t Ü ì t Ñ t á { z x É î _ R Ü É ë R x Ü t z â É í Ö z î ~ ã Ü ã x w ñ ä ã Ç ï Ç ~ } í Ñ ê ~ x Ö z Ñ R ~ Ç ï Ö Ç Ö x à á Ü } ë Ñ ì x Ñ í ~ x á } î î R ã Ñ ä ã ê } t Ü Ç } î ä ã ì v t Ü Ç Ö Ü R t v } ë Ü t x ~ ~ z } í R ì Ü t t É t u } í R ì Ü t Ö z Ö t ë Ç } Ç á ~ Ç ï É l á Ö Ü í x Ü t Ü Ç ä ã ì Ç ~ } í Ñ ê ~ x Ö z Ñ ^ x x R Ü É ë R x Ü t Ü Ç R É Ç Ñ Ü Ç } É Ç á t Ö ê í Ü Ç R É Ç Ö } ì a x ~ ~ z } í R ì Ü t w x R É ë R x t R x É ë â x v ~ á } Ç á É Ç } î ê Ü É Ç ^ x x R Ü É ë R x Ü t z â É í Ö z ê ~ ~ ã t ~ ~ t Ü } ñ x } Ü î Ñ t R î u É t Ö Ü í v t ~ Ç R Ç ï ~ t x Ü Ñ R t É t } ê Ü ã R É Ç w t v É t à ë Ñ t d Ç É x Ö ë t ~ R t É ê ë ã Ñ u g ê Ü É Ç ë ã Ñ e t â t } ê î ~ ã Ü ã x w ñ _ ~ ë Ñ â ã É ì Ñ Ü Ç } Ç á } Ç ï Ü Ö } t R ê Ö Ü t x ~ ê Ñ [ u v î } t ~ ê u É t Ö ë Ç [ R î ~ R t É ë Ñ ï ~ x Ñ x R Ü É ë R x Ü t î Ç z R É Ç Ö { í } z x ~ t Ç ~ ê w Ç á _ R Ü É ë R x Ü t z R t É t Ö } x á í v ~ á } ñ Ö ê Ü Ç á Ü Ñ x Ö á w á t Ö î Ü ã R É Ç t t à x É î x ã ä ã ñ } t ã Ñ v ë Ö z } Ç á Ü t ~ ê Ü z Ñ Ö Ç ï R t Ñ ë ~ í ë ~ x Ü t â ì Γλυκίσματα d É ë t } t É á y î v t ~ Ç Ö x t Ü Ç } ë Ñ x É ì w x Ñ Ü ã 50v É x R x É x } Ü } î Ü z Ü t Ö x ~ ì R Ç Ñ v ê ~ t } Ü Ç Ñ ë ã Ñ p t ~ u ê Ñ Ö x t Ü Ç } í x É ì w t ë ã Ñ 50 v É j t Ö Ü ë ~ Ö x t Ü Ç } í x É ì w t ë ã Ñ 50v É f ë ~ Ö x t Ü Ç } í x É ì w t l Ç } Ç ~ ê Ü t á v x ì t Ñ } t v ê ~ t } Ü Ç Ñ Ö x t Ü Ç } í x É ì w t ë ã Ñ 0v É ^ x x R Ü É ë R x Ü t z w ê { x Ö z Ü Ö â ~ ñ } t } t É t x ~ ñ Ξηροί καρποί l Ü t } á ~ } x ì t Ü ã Ö â Ç ~ x ì ã w x á Ü x É Ç u ê { t Ñ x } R t ì w x á Ö z Ñ x R Ü É ë R Ç Ü t Ç Å z É Ç ì } t É R Ç ì î ~ ã Ü ã x w ñ â ã É ì Ñ R É Ç Ö { í } z t ~ t Ü Ç ï í y ê â t É z Ñ Ö x t Ü Ç } í Ö á Ö } x á t Ö ì t ë ã Ñ 50v É ^ x x R Ü É ë R Ç Ü t Ç Ü z v t Ö ë Ç Å z É Ç ì } t É R Ç ì Υγρά τρόφιμα _ à t ~ ã ë Ç x É î l Ü t } á ~ } x ì t Ü ã Ö â Ç ~ x ì ã w x á Ü x É Ç u ê { t Ñ x } R t ì w x á Ö z Ñ x R Ü É ë R Ç Ü t Ü t R t É t } ê Ü ã t à x ä í t Ü t â t Ç í ~ à t Ö } î z ~ Ç Ü Ö ê Ü Ç á u Ç á Ç ï â ã É ì Ñ R É Ç Ö { í } z y ê â t É z Ñ í Ö ï { x Ü ã v ~ á } t Ü } ñ d t à ë Ñ î Ç v t Ü Ç R É Ç Ö ã R } î ^ x x R Ü É ë R x Ü t z w ê { x Ö z t t ä á } Ü } ñ [ } î z x R Ü É ë R x Ü t z w ê { x Ö z } t S u Ç ~ Ç v } ñ R É Ç å î Ü ã T î R ã Ñ t á Ü ê Ç É ì y Ç Ü t Ö Ü Ç á Ñ d t Ç Ö Ç ï Ñ 00 } t 9 00 Ü Ç á _ á É ã R t å } Ç ï d Ç Ç u Ç á ~ ì Ç á } t Ü Ç á l á u Ç á ~ ì Ç á x Ü z R É Ç ç R î { x Ö z î Ü t á Ü ê x R ì R Ü Ç á Ö Ü Ç t ã Ü ë É ã } t Ü ê ~ Ç v Ç m ë ~ Ç Ñ w x x R Ü É ë R x Ü t z w ê { x Ö z ~ x Ü Ç á É v } ñ Ü É Ç à ì ã í Ö á R ~ z É ã ê Ü ã w t Ü É Ç à í Ñ } t R É Ç å î Ü ã R Ç á R x É ë â Ç á v x x Ü } ê Ü É Ç R Ç R Ç z ë Ç á Ñ Ç É v t Ö Ç ï Ñ } t z w ê { x Ö z ê ~ ~ ã R É Ç å î Ü ã R Ç á w x R x É ~ t u ê Ç Ü t Ö Ü z R t É Ç ï Ö t n v x Ç Ç } í ^ ê Ü t Å z Σελίδα Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Συνέχεια από την x } ~ Ç v ë Ñ f x Ü Ç Ü É î R Ç t á Ü î t Ñ ~ ë x î Ü R É Ç ã { x ì Ü t z t Å Ç } É t Ü ì t } t x R Ç ë ã Ñ z m Ç R } í [ á Ü Ç w Ç ì } z Ö z t R x ~ x á { x É ñ x Ü t } ê R ã Ñ t R î Ü Ç x t v } t ~ Ö î Ü ã } Ç ê Ü ã l á â ê x ì t t à x ~ í Ñ t ~ ì Ç Ç Z t ~ ~ ê î â Ü î Ö Ç ñ Ö Ü x t R Ö Ü x ï ã î Ü x ì t w á t Ü î z R Ç ~ Ü } í t t Ö } x ì Ü t v t â ê É z } ê R Ç ã v x } ñ t É â ñ î R ã Ñ ~ â z t Å Ç } É t Ü ì t x à î Ö Ç t á Ü ë Ñ w x x Å á R z É x Ü Ç ï Ü z x R w ì ã Å z } ê R Ç Ç á R Ç ~ Ü } Ç ï Ç à ë ~ Ç á Ñ l á x R ñ Ñ w x É ã Ü ñ t R Ç Ç R Ç É x ì t x ì t Ü Ç î à x ~ Ç Ñ Ö Ü Ç Ç R Ç ì Ç t R Ç u ~ ë R x z g ^ l x } ê { x R x É ì R Ü ã Ö z w x u ~ ë R ã t x ì t z Ö á v } É ê Ü z Ö z Ü Ç á É x ï t Ü Ç Ñ á R ë É Ü z Ñ [ } É Ç w x Å ê Ñ } t w ì ã Ñ Ö Ü z [ { í t t à Ç ï z R { t í S t R Ç } Ç t Ü } Ç R Ç ì z Ö z T Ü ã w z Ç Ü } ñ x } ~ Ç v ñ x á Ç x ì w t ì Ü x É t Ü z p [ o t Ü ê y Ç t { ë ~ ã t R ã î Ü î ~ Ç x } x ì Ç Ç ä z à Ç à î É Ç R Ç á Ö í x É t { x ã É Ç ï î Ü ë Ö ã Ü z Ñ ä í à Ç á Ö Ü z p [ x } w z ~ ñ Ç á R É Ç Ñ Ü z } á u ë É z Ö z Ü z Ç É v í Ü Ç á Ñ x Ü z t R Ç Ö ï w x Ö z Ü z Ñ ä í à Ç á v t w í t É â Ç t R î Ü z ä í à Ç v t w z Ç Ü } î Ö á u Ç ï ~ Ç w x á } Ç ~ ï Ç Ü t t ä z à ì Ö Ç á Ü Ç a ~ ì t d t Ö w ê É z â ã É ì Ñ Ü ï ä x Ñ a t R Ç Ö ï w x Ö z R É Ç Ö à ë É x Ö x î ~ Ç á Ñ t á Ü Ç ï Ñ Ü Ç Ü ë ~ x Ç ê ~ ~ Ç { S q z à ì y ã x x } x ì Ç á Ñ R Ç á } É ì ã Ö Ç u t É Ç ï Ñ } t ê Å Ç á Ñ R ê É x î ã Ñ } t ë t d t Ö w ê É z Ö Ü Ç } x à ê ~ v t t ê { x Ñ T d ê R ã Ñ ë Ü Ö à t Ü ê y Ç t { t Ü Ç Ö } x à { Ç ï c w ì ã Ñ w x î Ö Ç t í } Ç á Ö Ü z Ö á v } x } É ë z } t Ü z v Ç É ì t ä z à Ç à î É ã t ~ ~ ê Ü É ë R Ç Ü t t Ü Ç R t É t w x â { Ç ï w z î Ö t m Ç w x ï Ü x É Ç R ~ x Ç ë } Ü z t v t Ü z p [ x ì t î Ü R t É ê Ü z t R Ç Ö ï w x Ö z w z ê É â Ç á } t ~ ì Ö Ü t Ñ á R Ç ä z à ì ã Ü z Ñ w ì x Ü t z x á } t É ì t t } t Ü x á { ï x Ü z ä í à Ç Ü ã Ç R t w ñ Ü z Ñ Ö x Ö á v } x } É ë Ç á Ñ á R Ç ä í à Ç á Ñ Ö á u Ç ï ~ Ç á Ñ t Ü ì t Ü z t à í Ö x t w t Ö R t É x ì t R î x w ñ } t R î x } x ì w t { ë Ü x } t Ü z Ç É v ê ã Ö z } t Ü Ç á Ñ t } Ü u Ö Ü ë Ñ v t t Ü Ç } t Ü t à ë É x g t Ö z x ñ Ö ã x Ü z x á } t É ì t î Ü ~ î v ã Ü Ç á Ö á Ö Ü í t Ü Ç Ñ R Ç á ì Ö â á x ñ Ñ Ü ñ É t Ç Ö ï u Ç á ~ Ç Ö Ü z [ { í t x } ~ ë v Ç Ü t x ~ ì v x Ñ ä í à Ç á Ñ } t { ñ Ñ Ç } z Ü í Ñ Ü ã x } ~ Ç v ñ ë R t É x Ü t Ü É ì t R ë R Ü t Ü ã Ö á u Ç ï ~ ã _ Ü Ö z R É ñ Ü z Ö x ä í à Ç á Ñ Ö ï u Ç á ~ Ç Ñ Ü Ç á ] ñ É v Ç á d t ì z x Å x ~ ë v z x î ~ Ñ 50 Ö Ü t á É Ç ï Ñ } t Ç Ü x ~ x á Ü t ì Ç Ñ x ^ x w Ç ë Ç á î Ü Ö Ü Ñ R É Ç z v Ç ï x x Ñ x } ~ Ç v ë Ñ z p [ ë ~ t u x R Ç Ö Ç Ö Ü î } t Ü ñ É t Ç w z Ç Ö } Ç R í Ö x Ñ Ü z à ë É Ç á R x É ì R Ç á Ö Ü Ç 5 Ö Ü z [ { í t t Ü x ~ } ê { x Ö R Ö { x ì Ü Ç ë Ç Ö ï Ö Ü z t t Ç ì v x Ç w É î Ç Ñ v t Ü z p [ ñ Ö Ü x } t Ü Ñ x Ü á R ñ Ö x Ñ t } x É w ì Ö x x Ü Ç R Ç Ö Ç Ö Ü î Ü Ç á a ~ d t Ö w ê É z Ö Ü Ç R É ñ Ü Ç v ï É Ç t ~ ~ ê } t t u ê ~ x Ö Ü Ç w z Ç Ü } î Ö á u Ç ï ~ Ç w á Ç Ü É x Ñ x } ~ x } Ü Ç ï Ñ Ü z Ñ [ Ö â z t { t x ì t v é t á Ü Ç ï Ñ a R Ç ~ Ü } í Ö } Ç R î Ü z Ü t R Ç á } É ï u x Ü t R ì Ö ã t R î Ü Ñ Ö } ë ä x Ñ Ü Ç á R É ã { á R Ç á É v Ç ï ë â ã Ü z x Ü ï R ã Ö z î Ü x ì t t R ~ z v x ì Ç l n k c ` [ Ö Ü z [ { í t ^ î Ü Ü Ç } î t Ü z Ñ t Å ã t Ü } í Ñ t Ü R Ç ~ ì Ü x á Ö z Ñ w x ë â x ê ~ ~ z x R ~ Ç v í R t É ê t R Ç ~ Ü } Ç R Ç í Ö x Ü Ñ x } ~ Ç v ë Ñ î Ö Ç R x É Ö Ö î Ü x É Ç R Ç É x ì _ à î Ö Ç î ã Ñ Ö â ï Ö x z t ~ ~ t v í R Ç á x Å x Ü ê y x Ü t x Ö á ë R x t t t R Ç R Ç ~ Ü } Ç R Ç z { Ç ï ñ Ñ ë t u t { î Ç x } ~ Ç v ë Ñ Ç l n k c ` [ á R Ç â É x ñ x Ü t t u É x t Ö Ç u t É í R É Ç Ö ã R } î Ü z Ü t x á É x ì t Ñ t R Ç w Ç â í Ñ ã Ñ á R Ç ä í à Ç w í t É â Ç f ë â É R É î Ü Ç Ñ Ö á y z Ü Ç ï Ö t ~ t É Ç Ü É t v } ë Ñ x R ~ Ç v ë Ñ e t y î R Ç á ~ Ç d Ç ï ~ z n R Ç â É x ñ x Ü t x R R ~ ë Ç t u v x x Ö á v } x } É ë x Ñ R Ç ~ Ü } ë Ñ v t Ü t R É Ç u ~ í t Ü t Ü z Ñ [ { í t Ñ j ñ Ñ { t w x } w } í Ö x Ü z ä í à Ç Ü ã [ { z t ì ã á R Ç Ö â î x Ç Ñ Ü Ç z É ã } î t ë w Ç Ü Ç } t Ü ê Ü z Ñ } á u ë É z Ö z Ñ í } z É ï Ö Ö Ç Ü t Ñ S t ~ ~ z ~ x v v ï z Ö Ü Ç á Ñ x Ü t ê Ö Ü x Ñ T } t ê ~ ~ t R t É î Ç t i ~ t t á Ü ê R Ç á w x { t x ì â t Ö z t Ö ì t Ö x t } t { t É ê R Ç ~ Ü } í t t ë Ü É z Ö z x Ü Ç ë Ç Ö ï Ö Ü z t { t u É x { Ç ï Å t à } ê Ö Ü Ç R É Ç Ö } í Ç _ Å Ç á } t z ~ á Ö Ö ñ w z Ñ t Ü ì w É t Ö z Ü Ç á l n k c ` [ Ö Ü Ñ S Ö } ë ä x Ñ Ü Ç á R É ã { á R Ç á É v Ç ï T x w x â î x z t ~ ~ t v í Ü ã } t î ã Ü Ç á R t â w Ç ï Ü Ç á R Ç â É x ñ x t Ö } x à { x ì } t t t t y z Ü í Ö x ~ ï Ö x Ñ S ë Å ã t R î Ü Ç } Ç á Ü ì T t Ç á x R Ü É ë R x Ü x Ü Ç t x É } t Ö î Z } t t á Ü î z [ É Ö Ü x É ê Ü ï R Ç á l n k c ` [ w x Ü Ç t Ü ë â x l z x ñ Ö Ü x w x } t } ê Ü t } î z R Ç á x Ö â ï x Ü z x Ü ï R ã Ö z î Ü z t ~ ~ t v í R Ç á x R x Å x É v ê y x Ü t z } á u ë É z Ö z Ö Ü Ç â x ï x } á É ì ã Ñ Ö Ü Ç l n k c ` [ [ R É ê v t Ü Ö â x w ê y x Ü t t w x Å t â { Ç ï Ç x á É ã x } ~ Ç v ë Ñ Ü t á Ü î â É Ç t x Ü Ç w x ï Ü x É Ç v ï É Ç Ü ã w z Ç Ü } ñ w x â ã É x ì t à u Ç ~ ì t î Ü z R É î { x Ö z Ü z Ñ x { î w x á Ö z Ñ x ì t t } t ~ á à { Ç ï î Ö Ç x ì t w á t Ü î Ç R Ç ~ Ü } ë Ñ x Ü á R ñ Ö x Ñ Ü Ç á t R Ç Ü x ~ ë Ö t Ü Ç Ñ Ü ã x á É ã x } ~ Ç v ñ t R î Ü Ñ Ç Ç t â ì x Ñ Ü Ç á w x ï Ü x É Ç á v ï É Ç á Ü ã w z Ç Ü } ñ l x } ê { x R x É ì R Ü ã Ö z ë â É t à { ê Ö x z ñ É t Ü ã w z Ç Ü } ñ x } ~ Ç v ñ w x R É î } x Ü t t u t É x { Ç ï x Πού ήταν; ] t Ü z w z x É ì w t R x É ì j [ l i d } t S x ~ ~ z } í Ñ R É t v t Ü } î Ü z Ü t Ñ T z Ç R Ç ì t Å x } ì z Ö x â { x Ñ } t Ö á x â ì y x Ü t Ö í x É t î Ç ì t t R Ç É ì t ë â ã R Ç ï í Ü t t ~ í { x t Ç j t ï ~ Ç Ñ ] x É Ç á ~ ê Ç Ñ m Ç á ~ ê â Ö Ü Ç x } x ì Ç Ü Ç á Ñ Ç R Ç ì Ç á Ñ É ñ Ü z Ö t x v ñ w x Ü Ç x Ü î R Ö t R Ç á { x ê Ö Ü z t ì { Ç á Ö t d É ì t b t í Ü t t R t É t ì Ü z Ü z Ö Ü z x } w í ~ ã Ö z z Ö á u Ç ~ í x î Ñ R É Ç Ö ñ R Ç á Ü Ç Ç R Ç ì Ç í Ü t x Ü x ~ ñ Ñ x } Ü î Ñ x ~ ~ z } í Ñ R É t v t Ü } î Ü z Ü t Ñ Του Στέφανου Κασιμάτη Αξιολόγηση και αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυμούν οι δήμοι Συνέχεια από την 5 t R Ç â ã É í Ö x Ñ t ~ ~ ê } t Ü Ñ Ö á Ü t Å Ç w Ç Ü í Ö x Ñ Ü Ç R É Ç Ö ã R } î Ü Ç á w í Ç á ë â x x ã { x ì } t Ü ê 0 õ R ã Ñ Ö z x ñ { z } x } t t R î ê ~ ~ Ç á Ñ Ç ~ z Ü ë Ñ î Ç x Ü Ñ Ö á Ü t Å Ç w Ç Ü í Ö x Ñ t R Ç â ã É Ç ï } ê { x â É î Ç t R î Ü Ç á Ñ i É v t Ö Ç ï Ñ m Ç R } í Ñ [ á Ü Ç w Ç ì } z Ö z R x É ì R Ç á 500 á R ê ~ ~ z ~ Ç Ü Ç â É î Ç _ ê á R ê É Å Ç á } t x R R ~ ë Ç t R Ç ~ ï Ö x Ñ Ç w í Ç { t t Ü x Ü ã R ì Ö Ç á t } î z Ö Ç u t É î Ü x É Ç R É î u ~ z t õ ã Ñ Ö Ç u t É î R É î u ~ z t t t ë x Ü t t t Ü x Ü ã R ì Ö Ç á ê x Ö t Ç w í Ç x Ü Ç á Ñ R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö Ç ï Ñ õ R ã Ñ Ö z x ñ { z } x î Ç Ü Ç 0 Ü ã w í ã t t ë x Ü t t Ö Ç Ö } x ~ ì Ö x R É Ç ç R Ç ~ Ç v Ö î j É ê v t R Ç á Ö z t ì x î Ü z Ö á Ü É R Ü } í R ~ x Ç î Ü z Ü t Ü ã w í ã { t Ü x { Ç ï á R î x R Ü í É z Ö z x î Ü t á Ü î Ö á x R ê v x Ü t õ R ã Ñ t t } Ç ì ã Ö x Ç R É î x w É Ç Ñ Ü z Ñ d _ ^ _ } t w í t É â Ç Ñ d t ~ ~ { ë t Ñ } d ñ Ö Ü t Ñ [ Ö } Ç ï z Ñ ë â x Ç É Ö { x ì v t t ï É Ç Ö á ê Ü z Ö z Ü z Ñ d _ ^ _ x Ü Ç t t R ~ z É ã Ü í á R Ç á É v î i } Ç Ç } ñ } p É í Ö Ü Ç Ñ l Ü t å } Ç ï É t } t Ü Ç á R Ç á É v î _ Ö ã Ü x É } ñ } ] ê z f â x ~ ê } z l x î Ü t à Ç É ê Ü z x w x â î x z t ~ ~ t v í Ü Ç á x } ~ Ç v } Ç ï î Ç á Ç } [ Ö } Ç ï z Ñ Ü î Ö x î Ü w x x ì â x R É Ç z v z { x ì } t ì t Ö á y í Ü z Ö z x Ü z } á u ë É z Ö z } t î Ü x ì t x v ê ~ Ç ~ ê { Ç Ñ t v ì Ç Ü t Ü ë Ü Ç x Ñ t t } Ç ñ Ö x Ñ â ã É ì Ñ t ë â x á R ê É Å x Ö á x î z Ö z a d _ ^ _ Ö z x ì ã Ö x w x x ì t t É z Ü } í Ö x ë t Ü ë Ü Ç Ç x w x â î x Ç î ã Ñ î Ö Ç Ö á y z Ü Ç ï ë t Ü ë Ü Ç Ç Ö â ë w Ç { t R É ë R x t R Ç á } t R ã Ñ { t ~ x Ü Ç á É v í Ö Ç á Ç w í Ç Ü z x R î x z z ë É t ^ î Ü Ö Ü z _ á É ñ R z â É z Ö Ç R Ç Ç ï Ü ë Ü Ç t Ö á Ö Ü í t Ü t t ~ ~ ê ë â Ç á ê ~ ~ z } Ç á ~ Ü Ç ï É t c w t ì Ü x É t x R } É Ü } î Ñ í Ü t Ç } [ Ö } Ç ï z Ñ Ö Ü z t t à Ç É ê Ü Ç á R É Ç ë w É Ç á Ü Ç á l n k c ` [ } [ m Ö ì R É t v t Ü Ç á Ñ w z ê É â Ç á Ñ õ R ã Ñ x ì R x z m Ç R } í [ á Ü Ç w Ç ì } z Ö z ë â x á R Ç Ö Ü x ì t x R t î É { ã Ü Ç R ~ í v t Ö x x R ì R x w Ç } Ç ã ì t Ñ x Ü z à É ê Ö z Ü Ç á } m Ö ì R É t _ R R ~ ë Ç t R Ç x ñ x Ü t Ü Ç } ï É Ç Ñ Ü ã w z ê É â ã Ö x t } É ì Ö z R x É ì Ç w Ç R Ç á w t R É t v t Ü x ï Ç Ü t v t t z } t Ü t É v z { Ç ï w Ç ë Ñ Ποια είδη επιτρέπεται να πωλούν τα σχολικά κυλικεία Στόχος η πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας

12 i t Ö Σελίδα Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Πολυεθνικοί όμιλοι φωτοβολταϊκών σκέφτονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα m Ç ë t Ü É ì Ü Ç Ü ã { ë Ö x ã x É v t Ö ì t Ñ Ö Ü Ç } ~ ê w Ç Ü ã à ã Ü Ç u Ç ~ Ü t å } ñ â ê { z } x Ü Ç R É ñ Ü Ç x Å ê z Ç Ü Ç á 0 } t t Ö á x â Ö Ü x ì ë Ü Ö z } t Ü ê Ö Ü t Ö z { t â t { Ç ï ê ~ ~ x Ñ Ü î Ö x Ñ { ë Ö x Ñ x É v t Ö ì t Ñ ë ã Ñ Ü Ç Ü ë ~ Ç Ñ Ü Ç á ë Ü Ç á Ñ x R Ö z t ì x Ö x á R î z ê Ü Ç á R É Ç Ñ Ü Ç R É ã { á R Ç á É v î Ç l ï w x Ö Ç Ñ _ Ü t É x ñ o ã Ü Ç u Ç ~ Ü t å } ñ } t y z Ü ê t ~ ~ t v í R Ç ~ Ü } í Ñ j É Ç x w Ç R Ç x ì w x î Ü x v ê ~ x Ñ R Ç ~ á x { } ë Ñ R Ç á a t ï Å z Ö z Ü ã ~ z Å R É î { x Ö ã Ç à x ~ ñ Ö Ü Ç Ö } ë ~ Ç Ñ Ü Ç á o j [ t R î x R â x É z t Ü ì x Ñ } t x ~ x ï { x É Ç á Ñ x R t v v x ~ t Ü ì x Ñ Ç w z v x ì Ü z d á u ë É z Ö z Ö Ü t { x Ö R ì Ö x ë x Ñ É á { ì Ö x Ñ v t Ü z t Ü x Ü ñ R Ö z Ü Ç á Ö á v } x } É ë Ç á à t Ç ë Ç á _ ì t â t É t } Ü z É Ö Ü } î î Ü Ç ~ z Å R É î { x Ö x Ñ Ç à x ~ ë Ñ R É Ç Ñ Ü Ç ^ z î Ö Ç t R î o j [ t á Å í { z } t R x É t Ü ë É ã Ü Ç R x É t Ö ë Ç c Ç ï ~ Ç } t Ü ê x } t Ü x á É ñ } t t í ~ { t Ö Ü Ç Ü ë ~ Ç Ñ Ü Ç á í t t á Ü Ç ï Ö x w Ö x á É ñ í Ö Ü Ç Ü ã Ö á î ~ Ç á Ü ã Ç à x ~ ñ Ü ã w ã Ü ñ R É Ç Ñ Ü Ç ^ z î Ö Ç R x É ì R Ç á w Ö x á É ñ f x t Ö z t Ü } í x 0 w É t Ö Ü z É Ç R Ç Ç ï Ü t Ö Ü Ç } ~ ê w Ç Ö } ë à Ü Ç Ü t t x v } t Ü t ~ x ì ä Ç á Ü z â ñ É t l á v } x } É ë t î R ã Ñ t t à ë É x Ü t î Ç Ü Ç x R x w ï { z } t w Ö x á É ñ Ö x à ã Ü Ç u Ç ~ Ü t å } ê Ö Ü z _ ~ ~ ê w t l á Ç ~ } ê Ü z Ü x ~ x á Ü t ì t R x Ü t x Ü ì t } t x ë Ö ã ì t Ñ R É ã Ü Ç à t Ç ï Ñ } É ì Ö z Ñ x R x w ï { z } t Ö Ü t à ã Ü Ç u Ç ~ Ü t å } ê w Ö x á É ñ a x ~ ë Ü z } t Ü t Ö } x á í t ~ ~ ê } t z R t É t v ã v í í R É Ç í { x t Ü Ç á x Å Ç R ~ É ì w t R ê Ü ã Ñ Ü ã á R î â É x ã t t R Ç w ì w x Ü z } t { á Ö Ü ë É z Ö z í Ü z z t R î w Ç Ö z Ü Ç á o j [ Ö Ü z Ç } Ç Ç } í w á Ö R É t v ì t } t Ö Ü z t ê v } z } ê ~ á ä z Ñ R É ñ Ü t t R î ~ t u Ç R Ç É Ö Ü } ñ t t v } ñ l ï à ã t x R ~ z É Ç à Ç É ì x Ñ Ç R É Ç ã { Ç ï x x Ñ É á { ì Ö x Ñ t R î Ü Ç á R Ç á É v x ì Ç i } Ç Ç } ñ v t Ü z t Ü x Ü ñ R Ö z Ü z Ñ z t R î w Ç Ö z Ñ Ö Ü Ç ^ z î Ö Ç Ü Ç á o j [ R É Ç u ~ ë R Ç á Ü z t ê É Ü z Ö z Ö Ü Ç w t w ì } Ü á Ç Ü ã [ o f Ü ã x R â x É í Ö x ã } t Ü ã x R Ü z w x á t Ü ñ R Ç á w x á R Ç u ê ~ ~ Ç á R x É Ç w } ë Ñ w z ~ ñ Ö x Ñ o j [ } t Ü z z t t v ñ É Ö z Ü ã Ü Ç ~ Ç v ì ã R Ç á x } w ì w Ç á í ~ t u ê Ç á v t ë } R Ü ã Ö z Ü Ç á o j [ Ö Ç ï R Ç á x ì t t R t É t ì Ü z Ü Ç Ñ v t Ü Ñ x R x w ï Ö x Ñ t á Ü ë Ñ ë v x Ö x x v ê ~ Ç R Ç Ö Ç Ö Ü î t R î Ü Ñ x Ü t É x ì x Ñ ë ~ z Ü Ç á l á w ë Ö Ç á l á Ç ~ } ê w z Ç á É v í { z } t 0000 ê x Ö x Ñ } t 0000 ë x Ö x Ñ { ë Ö x Ñ x É v t Ö ì t Ñ [ R É Ç Ö { ë Ö x } t x ì Ñ } t Ü Ç á Ñ x R x w á Ü ë Ñ à ã Ü Ç u Ç ~ Ü t å } ñ 000 Ç } t } Ç ï Ñ } t Ü t t ~ ã Ü ë Ñ } t 000 x Ü t É x ì x Ñ R Ç á x R ë w á Ö t î ~ t t á Ü ê Ü t â É î t Ö x à ã Ü Ç u Ç ~ Ü t å } ê R ê É } t Μέτρα του υποικ κατά της μη απόδοσης ΦΠΑ από επιχειρήσεις και επαγγελματίες _ w } î Ü x É t t É â } ê Ç x R â x É í Ö x Ñ } t x R Ü z w x á t Ü ì x Ñ { t x z x É ñ Ç Ü t Ü z ~ x à ã } ê í x z ~ x } Ü É Ç } î í á t R î Ü z ] x } í ] É t t Ü x ì t ^ z Ç Ö ì ã _ Ö î w ã } t { t } t ~ Ç ï Ü t t á R Ç u ê ~ Ç á Ü z w í ~ ã Ö z o j [ l Ü z Ö á ë â x t { t t t É Ü ñ Ü t Ö Ü Ç w t w ì } Ü á Ç Ö Ü z Ö Ü Ç Ö x ~ ì w t Ü z Ñ ] x } í Ñ ] É t t Ü x ì t Ñ j ~ z É Ç à Ç É t } ñ l á Ö Ü z ê Ü ã Ç [ o f î Ö ã w x á R Ç u ê ~ ~ Ç á Ü Ñ R x É Ç w } ë Ñ w z ~ ñ Ö x Ñ o j [ } t Ü ê ~ Ç v Ç t á Ü Ç ì { t x R } t É Ç R Ç Ç ï Ü t } t { z x É ê t R î Ü t Ö Ü Ç â x ì t R Ç á { t t R Ç Ö Ü ë ~ ~ Ç á Ç ^ i n i Ö á v } x } É ë Ç } t Ü ê ~ Ç v Ç { t x ì t R É Ç Ö u ê Ö Ç Ö Ü Ç Ö ï Ç ~ Ç Ü ã à Ç É Ç ~ Ç v Ç á ë ã Ü x Ö Ü z R x É ì R Ü ã Ö z R Ç á } ê R Ç t x R â x ì É z Ö z í x R Ü z w x á t Ü ì t Ñ R É Ç â ã É í Ö x Ö x Ö á t ~ ~ t v í x x R â x ì É z Ö z í x R Ü z w x á t Ü ì t R Ç á w x ë â x ΏÖ á R Ç u ê ~ x w í ~ ã Ö z o j [ z _ à Ç É ì t w x { t t t v ã É ì y x Ü Ç Ü Ç ~ î v Ç } t } t Ü ê Ö á ë R x t w x { t x ì t w á t Ü í z ë } R Ü ã Ö z Ü Ç á o j [ Ü Ç á Ö á v } x } É ë Ç á Ü Ç ~ Ç v ì Ç á R É Ç } ï R Ü x î Ü R ê ã t R î Ç } Ç } á É ê í Ö Ç w ï t t ê Ü Ç t ã à x ~ Ç ï Ü t ê x Ö t í ë x Ö t t R î Ü Ñ w É t Ö Ü z É î Ü z Ü x Ñ Ü z Ñ t v Ç É ê Ñ à ã Ü Ç u Ç ~ Ü t å } ñ x Å t Ö à t ~ ì y Ç Ü t Ñ ë É Ç Ñ í } t Ü Ç Ö ï Ç ~ Ç Ü Ç á x Ö Ç w í t Ü î Ñ Ü Ç á Ñ m Ç á ~ ê â Ö Ü Ç Ü Ç 0 Ü ã á ~ } ñ á R z É x Ö ñ } t x Å Ç R ~ Ö Ç ï R Ç á t à Ç É ê Ü z t ê R Ü á Å z Ü ã à ã Ü Ç u Ç ~ Ü t å } ñ x v } t Ü t Ö Ü ê Ö x ã ë â x x v â ñ É t R É Ç Ö Ü { ë x z t Å ì t w î Ü R t É ê v x Ü t Ö Ü z _ ~ ~ ê w t } t R t É ë â x Ü t t R î ò ~ ~ z x Ñ x É v t y î x Ç á Ñ l â x w î 0 w t à Ç É x Ü } ë Ñ x w } î Ü z Ü x Ñ x É v t y Ç ë ã z â t } Ç ì Ü x â } Ç ì Ç } Ç ì R ê É Ç â Ç â É z t Ü Ç R Ö Ü ã Ü } ñ á R z É x Ö ñ t Ö à t ~ Ö Ü } ë Ñ x Ü t É ì x Ñ x É v t y î x Ç Ö Ü z u Ç z â t ì t t ~ Ç á ì Ç á Ü z R t É t v ã v í } t ~ ã w ì ã } t z ~ x } Ü É } Ç ï x Å Ç R ~ Ö Ç ï x Ü t É x ì x Ñ so> tn are x Ü t É ì x Ñ se; L ritp } ~ R x R ~ ë } Ç Ü t t ë Ö ã Ñ í x ë Ö ã Ñ Ö Ü z R t É t v ã v í } t x R Ç É ì t x Å Ç R ~ Ö Ç ï Ü z t ê R Ü á Å z Ü z â É z t Ü Ç w î Ü z Ö z Ü z x v } t Ü ê Ö Ü t Ö z t Ö à ê ~ Ö z x R Ç R Ü x ì t } t Ö á Ü í É z Ö z Ü ã ë É v ã õ R ã Ñ x Å z v x ì Ö Ü Ç á R î z ê Ü Ç á Ç l ï w x Ç Ñ Ü Ç á Ñ Ü x ~ x á Ü t ì Ç á Ñ í x Ñ } t R t É î ~ Ç R Ç á R ~ ë Ç Ü Ç } î Ö Ü Ç Ñ Ü z Ñ z ~ t } í Ñ } ~ Ç u t Ü ñ É t Ñ x ì t Ö á v } É ì Ö Ç Ü z Ñ Ö á u t Ü } í Ñ x ë É v x t Ñ Ç } ~ ê w Ç Ñ Ü ã à ã Ü Ç u Ç ~ Ü t å } ñ w Ç } ê y x Ü t t R î ë t R t É ê y t É z Ü } ñ É á { ì Ö x ã Ç Ç R Ç ì x Ñ ë â Ç á t R Ç Ö Ü t { x É Ç R Ç í Ö x Ü z t v Ç É ê } t ë â Ç á Ç w z v í Ö x Ö x t R ñ ~ x t â ~ ê w ã { ë Ö x ã x É v t Ö ì t Ñ x ñ Ü Ç n j _ d [ x ë x Ö x t Ü t t R Ü á Å t } ë Ñ R x É Ç É Ö Ü } ë Ñ É á { ì Ö x Ñ î R ã Ñ R â z t t Ö Ü Ç ~ í Ü z Ñ t w x Ç w î Ü z Ö z Ñ ë ã ë É v ã R Ç á { t ë w t } ê R Ç t R Ç í Ö Ü z t v Ç É ê S j Ç ~ ~ ë Ñ R Ç ~ á x { } ë Ñ Ü Ç á } ~ ê w Ç á ê ~ Ö Ü t Ç Ç R Ç ì x Ñ x R ë w á Ö t Ö z t Ü } ê Ü t Ü x ~ x á Ü t ì t â É î t Ö Ü z x ~ ~ z } í t v Ç É ê x Ü Ç ê y Ç Ü t t t R Ç â ã É í Ö Ç á t R î Ü z â ñ É t t à Ç ï w x u ~ ë R Ç á } t ì t ê x Ö z R É Ç Ç R Ü } í t ê } t ä z Ñ } t u ñ Ö z Ñ t ê R Ü á Å z Ñ m Ç ì w Ç } t x } t Ü Ç Ü ê w x Ñ z â t } Ç ì } t x R Ö Ü í Ç x Ñ R Ç á t t y z Ü Ç ï R ~ ë Ç ë t } t ~ ï Ü x É Ç ë ~ ~ Ç x } Ü î Ñ Ö á î É ã t à Ç ï ë â Ç á t R ã ~ ë Ö x Ü z x É v t Ö ì t Ü Ç á Ñ Ö Ü Ç â ñ É Ç Ü ã à ã Ü Ç u Ç ~ Ü t å } ñ ] t Ü Ç á Ñ R t É t R ê ã ~ î v Ç á Ñ Ç } ~ ê w Ç Ñ ë â x R É Ç Ü x ì x ì t Ö x É ê ë Ü É ã v t Ü z x R t x } } ì z Ö z Ü z Ñ t v Ç É ê Ñ à ã Ü Ç u Ç ~ Ü t å } ñ T x R Ö z t ì x Ç l ï w x Ö Ç Ñ Ενοικιάζεται διαμέρισμα επιπλωμένο, πλήρες εξοπλισμένο 85 τμ (σαλόνι κουζίνα, υπνοδωμάτια, μπάνιο, αποθήκη, στην οδό Δημοκρατίας 5, απέναντι από το κτίριο της Νομαρχίας στην Κοζάνη Ο χώρος είναι κατάλληλος και για επαγγελματική στέγη Πληροφορίες στο τηλέφωνο και κινητό *** ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός τεσσάρων (4) στρεμμάτων στη Βροντή Βοΐου Κοζάνης σε τιμή ευκαιρίας οκτώ χιλιάδες ευρώ (8000,00) τηλέφωνο για πληροφορίες *** ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουνέλια, Γερμανική πεταλούδα, Χίλα Γαλλίας, Νέας Ζηλανδίας, Βουργουνδίας, Καλιφόρνιας και Βέλγικα Τιμές προσιτές, ανάλογα με την ηλικία Πληροφορίες στο τηλέφωνο *** ΠΩΛOYNTAI σκρόφες γεννημένες και 7 γουρούνια Πληροφορίες στο τηλέφωνο *** ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με οικία διώροφη και αποθήκη στα Αηδόνια Πληροφορίες στο τηλέφωνο *** ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζαχαροπλάστης με εμπειρία ή πτυχίο ανάλογης Σχολής για εργασία στην Κύπρο με πολύ καλή αμοιβή Πληροφορίες στο τηλέφωνο *** ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 6 μέτρα, με ημιτελή οικοδομή (στα τούβλα) 50τμ στα Κοίλα Κοζάνης Τηλ & *** ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος για καφέ αναψυκτήριο στο κέντρο της Θεσ/νίκης, περιοχή Καμάρα Τηλ *** ΠΩΛΕΙΤΑΙ όλος ο ος όροφος τριόροφης οικοδομής με 7 επιπλωμένες γκαρσονιέρες πλήρως ανακαινισμένες στην Παραλία Κατερίνης, μπροστά στη θάλασσα Τηλ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Θεσσαλονίκη κατάστημα, όδος Μητροπόλεως στην Εγνατία, 00 τετραγωνικά ισόγειο, 70 τετραγωνικά υπόγειο και 50 τετραγωνικά πατάρι Νοικιασμένο και η τιμή είναι Μεγάλη ευκαρία Πληροφορίες στο τηλ ΠΩΛΕΙΤΑΙ όροφος με γραφεία 70 τμ στην οδό Βενιζέλου στον 6ο όροφο, στη Θεσσαλονίκη Πωλείται μαγαζί γωνιακό 500 τ,μ, (00 τμ ισόγειο 00 υπόγειο και 00 πατάρι) στην οδό Κων Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη Πωλείται στα Γιάννενα κτίσμα καινούργιο 900 τμ στην οδό Τρικούπη, στο κέντρο των Ιωαννίνων Πωλούνται 4 μεζονέτες από 0 τμ, πρώτες στη θάλασσα στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής μεταξύ Ποτίδαιας Βουρβουρού σε οικόπεδο στρ Πωλείται γωνιακό οικόπεδο, στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης 600 τμ Πληροφορίες κος Ζάππας

13 Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Σελίδα [ _ k i j i k c [ [ c ] [ c i n d i [ c i e c d a [ p d i [ d k c m [ l d i [ e d i _ e e [ l d i [ e i n f n e d i LPH T 0 ST [ g ^ k i f _ ^ [ [ p d i \ [ e d [ g [ d c g a m [ d i \ [ k \ _ k a l g M* B " N* d i \ c i d [ k j _ m d i \ c i p [ e d i d [ \ c l d i \ i ] c [ m ` i ] e i n SYST MS d i ] _ ^ a f a m k c i n d i ] [ e [ h c ^ c d i ] _ d m _ k g [ d i ] _ g c d a _ f j i k c i n d i ^ [ c i l j e [ l m c d [ d i ^ _ a d i ^ k i f _ [ l d i _ \ k i o [ k f [ d i _ b g c d a m k [ j _ ` [ K* _ c ^ a l _ i o r g c d a _ e e [ l d i _ d m _ k d i _ e \ c i f ` [ p [ k a l d [ _ e [ l m k i g d i _ e \ [ e d [ _ e \ _ d i _ e ] _ d [ d i _ e c g i c e d i _ e e [ d m r k d i _ e e [ ^ i l m k [ j _ ` [ d i _ e e a g c d [ d [ e r ^ c [ d i _ e e a g c d [ j _ m k _ e [ c [ d i _ e e a g c d [ p k a f [ m c l m a k c [ d i _ e m i g Ki _ e m k [ d d i _ j c e _ d m i l d i _ m _ f d [ _ n [ b d i _ n ^ [ j d i _ n k r j [ s d a j c l m a d i c [ l r d i c [ m k c d i [ b a g r g d i c d m c g i l _ e e [ l d i c e n ^ [ d i c g m _ [ e i f c e i l d i c g m _ k m _ d d i c g m k [ e i m d i d [ g [ d a l l d i d [ k [ f i e _ ] d i l d i d [ k [ m ` a d i d _ d k i q d i d e i n d c g [ l e [ j j [ l d i d e r l ] c [ g [ n j [ d m i n d [ d i k ^ _ e e i n p [ o i c d i d i k k _ l d i d k _ m [ o [ k f d i d k c d k c d i d m a f [ e [ ` [ k c ^ a d i d n j k i n m k [ j _ ` [ d i d n k c [ d c ^ a l a FHL d i d n k c [ d i n e a l d i e [ g [ d [ f d i e _ \ _ g m _ k a l g d e _ \ _ g m _ k a l g j e c \ [ g a l d i e i n e a f n e i c d i f [ b c i l j n k c f [ p [ d i f _ m d [ d i f i m i ^ n g [ f c d a d i f i m i k i s e d i f i n ` [ d a l d [ f i p e i l d i f j a m k i l l n f f _ m i p c d a K* f n m c e a g [ c i l d i g [ d [ l f i n l c d a d i g [ n m _ f j i k c d a d i g a k _ n l d * g m k i n d o [ k f j _ g d i c g m _ k ] i n g m h n e _ f j i k c [ d * c g m _ k ] i n g m h n e _ f j i k c [ j * i e b d i i e j d i i j [ j d i i m _ d i j [ s k a l j e [ l m c d r g d i j [ j i n m l [ g a l d i j _ c k [ c r l m k [ j _ ` [ d i j _ m k i j i n e i l d i j e [ c l c i * MP0 T S d i j e [ l m c d [ b k [ d a l d i j e [ l m c d [ d k a m a l d [ j k i i ^ _ n m c d a d i k _ \ i s e d i l [ k [ g m a l ] k d i l [ k [ g m i j i n e i l d n e f n e i c d i l c ^ _ g i k d i l j n k i n [ ] k i c d d i l r e ] _ c [ d i k c g b i Y d i m _ k g [ _ g _ k ] _ c [ d a d i m _ p g c d a i e n f j c [ d a d i m ` c k [ d c [ g j k * o c e d [ m c m [ g d i m c m [ g j i n ] _ c [ d i o c _ k [ m _ h d i p [ s ^ _ f _ g i l d i p [ e d i k d [ p [ m ` a d k [ g c r m a _ n c i c d i S * MP NY d i LPH \ [ g d d i TT$ B NK d i $ * $ S0 L d i T* H LL S d i BYT * MP0 T d i NT $ l n f f _ m i p r g d i * * L HB " d i P$ d i Y L* N _ e e [ l d * $ * N$ d i * B NK " S$ S d i * B NK P * P T$ S d i F" 0 * P d * FL X* P K d i F* LL$ F* LL$ " * 0 P d i F* 0 L$ S l n f f _ m i p r g Ki F $ " * " L SS K* $ NF* M e n d i l j d i $ NT * M H* L $ N" S d i $ NT K T K* % P [ \ [ h d i % 0 MB* d i KL M N H LL S K* L M L* PM NT d i L* " $ SM* S d i M F$ N $ N STM NT " * 0 P d i M M N K* MB$ N T P $ L P _ e j M * d i M$ " L ST T [ [ j d i M$ N d [ MLS j e a k i o i k c d a d i N X NS _ e e [ l d i P P P K d i P * F$ L d i , 0 L$ TY L$ B$ L$ TY d i , 0 ST H* L $ N" S d i S d i SP H LL S d i T ST* [ [ j d i N$ B$ * S d i _ b g c d a m k [ j _ ` [ m j ^ j _ c k [ c r l m k [ j _ ` [ m j ^ LPH m k [ j _ ` [ m j ^ LPH TF FTS TH X L " P NB" M TF " T0 K Y NB" M TF ] _ g c d i l ^ _ c d m a l p [ [ b a g [ d i [ l m a k j [ e [ l d i [ m m c d _ l _ d ^ i l _ c l d i ] _ d _ d [ ] _ g c d a m k [ j _ ` [ d i a k [ d e a l [ ] _ m d i c i g c d a h _ g i ^ i p _ c [ d a d i d [ b a f _ k c g a d i d [ k _ e c [ d [ d _ j _ g i n f n e i c d i e [ f q [ d i f c g r c d _ l ] k [ f f _ l d i j _ k l _ n l d i LPH [ l m c d [ [ d c g a m [ d i TT$ l n f f _ m i p r g Ki [ _ ] _ d d i [ e o [ ] d k c l c g d i [ g _ d d i [ g _ d j i ` [ g _ d j i ` [ m m c d [ m d i \ [ k [ ] d a l d i \ [ k \ [ k _ l i l d [ \ c i m _ k d i ] c i n k i f j k i d _ k l d i ^ c [ l c p b ] _ c _ l d i ^ i e d i ^ i f c d a d k a m a l d i ^ i n k i l d i _ e \ c _ f _ d d i _ e e a g c d _ l c p b ] _ c _ l d i _ e e a g c d a n o [ g m i n k ] c [ d i _ n k r l n f \ i n e i c d i d k _ d [ d i f [ s e e a l f c d i f [ k [ d a e _ d m k i g c d a d i f a p [ g c d a d i f a p [ g c d a j i f j i n m [ k a l c n c i l d [ f j i n m [ k a l c n c i l j [ g _ e d i g c d [ l d i j [ k g [ l l i l d i j a ] [ l i l _ d ^ i m c d a K* l _ e f [ g d * l _ e i g m [ c p b ] _ c [ c d i l c ^ f [ d i l o [ d c [ g [ d a l d i m _ p g c d _ l _ d ^ i l _ c l d i m a e _ m n j i l d i p [ m ` a c r [ g g i n d i LT d i [ p i g l n f f _ m i p r g d i * MP0 * N d * * M $ K* F* THN T d i H LL S * NL$ N d i L $ PH M d i M $ * N _ e e [ l d i N0 T $ T d i P S L d i P SYST MS d i S T* d i SP$ j _ m l c i l g n c i c Ki SP $ ST* S d i Y L * d r g l m [ g m c g i n d [ _ k c i n k ] c [ m k c [ [ e o [ d i _ k c i n k ] c [ m k c [ [ e o [ j i LS$ N * K* [ ] k i m c d a m k [ j _ ` [ d i [ m _ k f r g d i \ r \ i l f j [ f j a l d i _ ^ k [ l a q [ e e c ^ [ l p d i _ c d i g [ a p i l d i _ f j i k c d i l ^ _ l f i l d i _ f j i k c d i l ^ _ l f i l j i a e _ d m k i g c d a [ b a g r g d i c f j _ k c i [ k ] r ] d k i n j d i d [ k ^ [ l c e [ k a l d * d _ k [ f _ c [ [ e e [ m c g a d i d e r g [ m _ h d i d e r g [ m _ h j * d i n f j [ l l n f f _ m i p r g d i f [ h c f j _ k m l c g c ^ a l d [ g _ r k c i g d i j _ m ` _ m [ d c l d i j k [ h c m _ e _ c i d i j k [ h c m _ e _ c i j i l [ g n i _ e e [ l d i l [ i l o _ k k n l d i m [ p n ^ k i f c d i m [ f c _ n m a k c i d i m _ ] i j i n e i l p d d i m _ h [ j k _ m d i o c g m _ h j i k m d i p [ e n \ ^ i o n e e r g d i L P$ S d i N$ d i F SH$ * N B* X d i M$ * L N * MP0 T S d i P * T* N B NK d i $ N * d i m \ [ g d d i N$ T T XT$ L S d i ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ LPH T 0 ST [ _ j _ n d i ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ $ S d i ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ * PT * N$ S T HN* L* " $ S d i ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0 * XX p k a f [ m c l m a k c [ d a d i ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ \ c i s [ m k k i f j i m m _ p g i e d i ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M $ T d i ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ _ g m _ k l i o m d i ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ g m i j e _ k d i ΤΡΟΦΙΜΑ d k a m r g [ k m i l d i ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ N $ T d i ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ PS$ L* N N T d i P F* M N T HN* L* " $ S d i $ * d i ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ o i n g m e c g d d i [ à Ç É ê Ü z â É í Ö z 0 ] t Ü Ç á R Ç ~ Ç v Ö î Ü Ç á P ë â Ç á â É z Ö Ç R Ç z { x ì Ü t _ Ç R Ç z ë t d ë É w z x Ü ê o î É ã } t ^ } t ã ê Ü ã f x Ç ä z à ì t Ñ t ê x Ü Ç â í u ê Ö x Ü Ç á Ö Ü t { Ö ë Ç á t É { Ç ï x Ü Ç â ñ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΡΩ ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΡΩ ΚΑΤΩ ΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΩ ΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝ/ΓΩ Ν ΜΕΤΑ ΒΟΛΗ ΚΕΦ/ΣΗ ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΚΑΤΩ ΤΕΡΑ 5 ΕΒΔ ΑΝΩ ΤΕΡΑ 5 ΕΒΔ ΜΕΤ/ΛΗ ΑΠΟ // MER/ TA 0 ΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΔΟΣΗ Ρ/Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ (WARRANTS) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ KΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

14 ΧΡΗΣΙΜΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΧΡΕΙΑΣΤΑ ΑΧΡΕΙΑΣΤΑ Kë Ü ó x Ö z Ñ BÇ z { 66 [ x Ö z ^ É ê Ö z j á É Ç Ö u x Ö Ü } í 99 m É Ç â t ì t g Ç Ö Ç } Ç x ì Ç u ~ ê u x Ñ ^ _ a u ~ ê u x Ñ i m _ ΚΤΕΛ: Ö Ü í É t R Ç { í } z j ~ z É Ü z ~ x à ã } Ç ï d t Ü t ~ î v Ç á 888 j k i j i e t â x ì t 444 ΏÉ t 4 f x Ü x ã É Ç ~ ^ x ~ Ü ì Ç 448 * l * e YMj $ KH KÉ t Ü í Ö x Ñ { ë Ö x ã T h $ P ^ $ * T h $ e j 09 h j P l l PBc l 54 S* S l PB$ l 9 H LL S l x É u 57 [ Ö Ü } ê 408 ^ _ n [ d 5500 c d [ k t Ü x u Ç ï 84 ΥΓΕΙΑ Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Σελίδα 4 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μακεδονομάχων Τηλ ΜΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Τσοντζά Τηλ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ [ Ç ì v x Ç w É î Ç Ñ v t Ü z Ü z ~ x Ç R Ü } í Ö á x w É ì t Ö z Ö Ü t x ~ ~ z } ê w } t Ö Ü í É t m Ç á R Ç á É v x ì Ç ^ } t Ç Ö ï z Ñ R É Ç ã { x ì Ö â ë w Ç R É Ç x w É } Ç ï w t Ü ê v t Ü Ç Ñ x { ë t S _ à t É Ç v í Ü z Ñ Ü z ~ x Ç R Ü } í Ñ Ö á x w É ì t Ö z Ñ x } Ç Ç Ü z ~ x w ê Ö } x ä z Ñ Ö ï à ã t x Ü Ñ w t Ü ê Å x Ñ Ü Ç á d ñ w } t j Ç ~ Ü } í Ñ ^ } Ç Ç ì t Ñ T Ü Ç Ç R Ç ì Ç ë â x w t u u t Ö { x ì Ö Ü Ç l Ü _ v t x R x Å x É v t Ö ì t } t Ü z t R Ç Ö Ü Ç ~ í Ü z Ñ Ö â x Ü } í Ñ v ã Ç w î Ü z Ö z Ñ õ R ã Ñ t t à ë É x Ü t Ö x ë v v É t à Ç Ü Ç á á R Ç á É v Ç ï ^ } t Ç Ö ï z Ñ p t É ê ~ t R Ç á [ { t t Ö ì Ç á R Ç á w t u u ê Ö Ü z } x Ö Ü z \ Ç á ~ í S x á î z Ü Ç x ì t î Ü z Ç á Ö t Ö Ü } í x à t É Ç v í Ü Ç á } t Ç Ü î Ç á t á Ü Ç ï { x Ö Ç ï { t R É t v t Ü Ç R Ç z { x ì Ö Ü t w t } ê } t { ñ Ñ t R t Ü x ì Ü t x Å Ç } x ì ã Ö z Ü Ç á R É Ç Ö ã R } Ç ï x Ü Ñ ë x Ñ Ü x â Ç ~ Ç v ì x Ñ } t á ~ } Ç Ü x â } í á R Ç Ö Ü í É Å z Ü ã w } t Ö Ü z É ì ã } t Ü ã ~ Ç R ñ á R z É x Ö ñ T m Ç á R Ç á É v x ì Ç ^ } t Ç Ö ï z Ñ ë â x Å x } í Ö x Ü Ñ Ö â x Ü } ë Ñ w t w } t Ö ì x Ñ l â x Ü } ê x Ü z Ü x â } í } t á ~ } Ç Ü x â } í á R Ç Ö Ü í É Å z Ü Ç á { x Ö Ç ï Ü z Ñ Ü z ~ x w ê Ö } x ä z Ñ Ö x w } t Ö Ü í É t Ü z Ñ â ñ É t Ñ } t Ü z w t Ö ï w x Ö z ë Ö ã Ü z ~ x w ê Ö } x ä z Ñ } t x ê ~ ~ t } Ü ì É t R â t Ö Ü á Ç } ê Ü í t Ü t Ö ã à É Ç Ö Ü } ê } t Ü t Ö Ü í t Ü t Ü Ç á R Ç á É v x ì Ç ^ } t Ç Ö ï z Ñ Ö â x w ê y x t x Ü ê Å x Ü Ç Ö á v } x } É ë Ç ë É v Ç Ö Ü z x R î x z R É Ç v É t t Ü } í R x É ì Ç w Ç 0 00 Ü Ç á _ á É ã R t å } Ç ï m t x ì Ç á j x É à x É x t } í Ñ [ ê R Ü á Å z Ñ m Ç ë v v É t à Ç Ü Ç á } [ { t t Ö ì Ç á w t u u ê Ö Ü z } x Ö Ü z \ Ç á ~ í x Ü ê t R î x É ñ Ü z Ö z Ü z Ñ u Ç á ~ x á Ü Ç ï Ü ã [ x Å ê É Ü z Ü ã _ ~ ~ í ã f t É ì t Ñ p É á Ö Ç u x ~ ñ z v t Ü Ç x w x â î x Ç â É í Ö z Ñ ë ã x { î w ã x É v t Ö ì t Ñ Ö Ü t R Ç ~ Ü } ê w } t Ö Ü í É t Ü z Ñ â ñ É t Ñ î R ã Ñ z Ü z ~ x Ö á x w É ì t Ö z z Ü z ~ x } t Ü ê { x Ö z } t z x } Ç Ç Ü z ~ x w ê Ö } x ä z l Ü Ç l Ü _ Ü Ç j É Ç x w É } î ^ ê Ü t v t Προσεχώς τηλεδιάσκεψη στα ελληνικά δικαστήρια i ï R Ç Ñ t t x ñ x } t t á Å ê x Ü Ç t É { î Ç É Ö ë ã x v } x à t ~ } ñ } á Ü Ü ê É ã w ì ã Ñ x } x ì ã R Ç á R t É ê v Ç á Ü z á x ~ ì z Ü z S Ç ã Ü } í Ç á Ö ì t T Ü ã x ï É ã z } t Ü t Ö Ü É Ç à í Ü z Ñ Ç R Ç ì t Ñ Ö â x Ü ì y x Ü t x R t { í Ö x Ñ î R ã Ñ z Ö } ~ í É á Ö z } t Ü ê R ~ ê } t Ñ l ï à ã t x Ö Ü Ç â x ì t R Ç á w z Ç Ö x ï Ç Ü t Ö Ü Ç x R Ö Ü z Ç } î ë Ü á R Ç % ol rnad o> NeL ros; ien; e x É x á z Ü ë Ñ Ü Ç á j t x R Ö Ü z ì Ç á Ü Ç á ] Ç á Ö } î Ö Ü ã a j [ x x R } x à t ~ í Ñ Ü z ^ É d ê É t d É ë ~ } t Ü ë ~ z Å t Ö Ü Ç R t É t R ê ã Ö á R ë É t Ö t } ê Ç Ü t Ñ R x É ê t Ü t Ö x R Ç Ü ì } t i x R Ö Ü í Ç x Ñ w t R ì Ö Ü ã Ö t î Ü Ü t R É î w É Ç t t ñ É t Ç ~ v Ç w x w É Ç } ï Ü Ü t É t R Ç á { t R t É ê v Ç á Ü z á x ~ ì z w R ~ t Ö ê y Ç Ü t } t Ü ê Ü Ç ï R Ç } t ê ~ Ö Ü t z t ï Å z Ö í Ü Ç á Ñ x ì t R Ç ë Ü Ç z Ö Ü z à ê Ö z M R Ç á Ö â x Ü ì y x Ü t x Ü t î x É t i ï R Ç Ñ w É t ë Ö ã Ü z Ñ x x É v Ç R Ç ì z Ö z Ñ Ü ã } t Ü ê ~ ~ z ~ ã v Ç w ì ã R Ç á É á { ì y Ç á Ü z R t É t v ã v í Ü ã x ~ î v ã u Ç z { z Ü } ñ x v } x à t ~ } ñ } á Ü Ü ê É ã Ü t Ç R Ç ì t á R Ç Ö Ü z É ì y Ç á Ü z ~ x Ü Ç á É v ì t Ü ã u t Ö } ñ } á Ü Ü ê É ã Ü Ç á x v } x à ê ~ Ç á Ü ã x á É ñ ã õ Ü t Ü t R Ç Ü ì } t á R Ç â É x ñ Ç Ü t t x ì Ç á Å ï R t Ü î Ü x t Ü ì { x Ü t x x É v Ç R Ç Ç ï Ü t Ü t v Ç ì w t R Ç á É á { ì y Ç á Ü Ç } á Ü Ü t É } î { ê t Ü Ç } t Ü z t Ü ì w É t Ö z Ö Ü Ç Ö Ü É x Ñ a ë ~ ~ x ä z ï R Ç á ë â x R t É t Ü z É z { x ì î Ü R Ç É x ì t x R w x ñ Ö x x É } ê Ö á R Ü ñ t Ü t Ü z Ñ Ö } ~ í É á Ö z Ñ } t Ü ê R ~ ê } t Ñ } t Ü ê Ü z Ç R Ç ì t Ü Ç ì w Ç Ü Ç t Ç Ö Ç R Ç z Ü } î Ö ï Ö Ü z t } t Ü t Ö Ü É ë à x Ü z á x ~ ì z R Ç á R É Ç Ö Ü t Ü x ï x Ü t x á É } ê } ï Ü Ü t É t Ü Ç á x v } x à ê ~ Ç á } t Ü Ç á ã Ü t ì Ç á á x ~ Ç ï w t Ü t É ê Ö Ö Ç Ü t Ñ ë Ü Ö Ü z Ç t ~ í x Ü ê w Ç Ö z Ü ã z ~ x } Ü É } ñ Ö z ê Ü ã ë Ö ã Ü ã x ï É ã õ ã Ñ z x R ì R Ü ã Ö z Ü z Ñ â É î t Ñ ë ~ ~ x ä z Ñ ï R Ç á Ö Ü z Ö á v } x } É ë z î Ö Ç x ì t } ê Ü R Ç á { t R É ë R x t x R u x u t ã { x ì t R î x ~ ~ Ç Ü } ë Ñ x ~ ë Ü x Ñ [ } t R t É t ë x x R Ö Ü z Ç } î á Ö Ü í É Ç v t Ü ì Ç ê { É ã R Ç } t Ü t ê ~ ~ t y ñ t â É x ê y Ç Ü t Ü Ç ï R Ç w ê à Ç É x Ñ { x ã É ì x Ñ } t x R Ö Ü z Ç } ë Ñ x Å z v í Ö x Ñ ë â Ç á R É Ç Ü t { x ì â ã É ì Ñ t á R ê É â x t } î t Ç Ç à ã ì t i x R Ö Ü í Ç x Ñ R ê Ü ã Ñ Ö á à ã Ç ï î Ü â ê É z Ö Ü Ç ï R Ç Ç Ç É v t Ö î Ñ Å x } Ç á É ê y x Ü t } t Ç x v } ë à t ~ Ç Ñ ~ x Ü Ç á É v x ì } t ~ ï Ü x É t Και προλαμβάνει την πολλαπλή σκλήρυνση Ο ύπνος ανανεώνει και προστατεύει τον εγκέφαλο j ~ z { t ì Ç á Ç x w x ì Å x Ñ v t Ü Ç É î ~ Ç Ü Ç á x v } x à ê ~ Ç á Ö Ü z w t w } t Ö ì t Ü z Ñ v í É t Ö z Ñ l Ü z Ü x ~ x á Ü t ì t x ~ ë Ü z z Ç R Ç ì t R É t v t Ü Ç R Ç í { z } x Ö x R Ç Ü ì } t Ç x É x á z Ü ë Ñ } t Ü ê à x É t t } t { á Ö Ü x É í Ö Ç á Ü t w x ê Ü z Ñ v í É t Ö z Ñ x x É v Ç R Ç ñ Ü t Ñ ë t v Ç ì w Ç Ö Ü Ç á R Ç { ê ~ t Ç Ü Ç á x v } x à ê ~ Ç á a x É x á z Ü } í Ç ê w t Ö Ü Ç j t x R Ö Ü í Ç Ü z Ñ i á ê Ö v } Ü Ç w z Ç ï É v z Ö x v x x Ü } ê Ü É Ç R Ç R Ç z ë t R Ç Ü ì } t Ü t Ç R Ç ì t R t É ê v Ç á t á Å z ë x Ñ R Ç Ö î Ü z Ü x Ñ Ü z Ñ R É ã Ü x û z Ñ Sirt z Ç R Ç ì t ë â x v ì x Ü t Ü x ~ x á Ü t ì t â É î t t Ü } x ì x Ç x { Ç á Ö ñ w Ç á Ñ x ~ ë Ü z Ñ } t { ñ Ñ w x ì â x t x R u É t w ï x Ü z v í É t Ö z i É Ö ë t t R î Ü t R x É t t Ü î y ã t R t É í v t v t x R R ~ ë Ç Sirt Ö x Ö Ü Ç ï Ñ Ü Ç á Ö ñ t Ü Ç Ñ x ñ ê ~ ~ t R t É í v t v t á ä z ~ ê x R ì R x w t Ü z Ñ R É ã Ü x û z Ñ î Ç Ö Ü Ç x v } ë à t ~ Ç S ^ t R Ö Ü ñ Ö t x î Ü î Ç Ü t R Ç Ü ì } t R Ç á á R x É x Å ë à É t y t Ü z Sirt Ö Ü Ç x v } ë à t ~ Ç R t É Ç á Ö ì t y t R t É ê Ü t Ö z Ü z Ñ w ê É } x t y ã í Ñ } t } t { á Ö Ü ë É z Ö z Ü z Ñ v í É t Ö z Ñ T t t à ë É x Ç l Ü Ö ì É Ç c ê x R } x à t ~ í Ñ Ü z Ñ x ~ ë Ü z Ñ õ R ã Ñ t t à ë É x z Ç ê w t Ü Ç á Ö Ü z x R { x ñ É z Ö z ed D Meta: od ise z ë Ö z w ê É } x t y ã í Ñ Ö x t á Ü í Ü z Ç ê w t R x É t t Ü î y ã ã í Ü t x v t ~ ï Ü x É z v t Ü t { z ~ á } ê ê Ü Ç t } t 9 v t Ü t t É Ö x } ê Ö á v } É Ü } ê x R Ç Ü ì } t R Ç á w x ë â Ç á Ü É Ç R Ç R Ç z { x ì v x x Ü } ê l Ü Ç ê { É ã R Ç z t ï Å z Ö z t á Ü í { t R É î Ö { x Ü x x x R R ~ ë Ç â É î t v t Ü Ñ v á t ì } x Ñ } t v t Ü Ç á Ñ ê w É x Ñ _ R R ~ ë Ç î ã Ñ Ü t R x É t t Ü î y ã t R t É Ç á Ö ì t y t à á Ö Ç ~ Ç v } ë Ñ } t Ö á R x É à Ç É } ë Ñ u x ~ Ü ñ Ö x Ñ î R ã Ñ t á Å z ë z w É t Ö Ü z É î Ü z Ü t Ü z ï â Ü t } ê Ü } t ~ î v t Ü t R Ç Ü ì } t t á Å z ë z } t Ü t ê ~ ã Ö z Ç Å á v î Ç á } t x ã ë z R { t î Ü z Ü t { t ê Ü Ç á t R î } t É } ì Ç j ñ Ñ î ã Ñ x R Ç w ì y x t á Ü ê Ü t w x ê Ü z Ñ v í É t Ö z Ñ z R É ã Ü x û z Sirt H x ~ ë Ü z ë w x Å x î Ü z á R x É ë } à É t Ö z Ü z Ñ R É ã Ü x û z Ñ Ö x w ï Ç R á É í x Ñ Ü Ç á á R Ç { t ~ ê Ç á R á É Ç w Ç Ü x ì Ü z x Ü ê w Ç Ö z Ö z ê Ü ã t R î Ü Ç á R Ç { ê ~ t Ç Ö Ü Ç á Ñ Ö } x ~ x Ü } Ç ï Ñ á Ñ f x Ü z Ö x É ê Ü Ç á Ñ Ü t x á É } ê t á Ü ê Ö í t Ü t Ç w z v Ç ï Ö Ü Ñ à á Ö Ç ~ Ç v } ë Ñ } t Ö á R x É à Ç É } ë Ñ x Ü t u Ç ~ ë Ñ R Ç á R t É t Ü z É í { z } t m t x á É í t Ü t t á Ü ê ë É â Ç Ü t t R É Ç Ö Ü x { Ç ï Ö x R É Ç z v Ç ï x x Ñ x ~ ë Ü x Ñ Ç Ç R Ç ì x Ñ Ö á ë w x t Ü z v í É t Ö z x Ü Ç á R Ç { ê ~ t Ç ë Ö ã w t à Ç É x Ü } ñ z â t Ö ñ a ë t x ~ ë Ü z x } Ü î Ñ Ü Ç á î Ü R É Ç Ö à ë É x ë t Ö Ü Ç â x ì t v t Ü Ç É î ~ Ç Ü Ç á á R Ç { t ~ ê Ç á Ö Ü z v í É t Ö z R É Ç Ö à ë É x x R R ~ ë Ç t R { t í t R ê Ü z Ö z Ö x ë t à ~ ë v Ç t ~ ~ ê à t Ç x } ê ê Ö â x Ü Ç x É ñ Ü z t j É Ç z v Ç ï x x Ñ x ~ ë Ü x Ñ ë â Ç á w x ì Å x î Ü z v í É t Ö z x ì t w á t Ü î t x R u É t w á { x ì Ö x R Ç ~ ~ ê x ì w z R x É t t Ü î y ã ã x w É t Ö Ü } î R x É Ç É Ö î Ü z Ñ R É î Ö ~ z ä z Ñ { x É ì w ã m t w t { ë Ö t Ö Ü Ç â x ì t w x ì â Ç á î Ü t á Ü í z w É t Ö Ü } í w ì t Ü t R { t î Ü t Ü t x x É v Ç R Ç x ì Ü Ç v Ç ì w Ç Sirt j t É î ~ t t á Ü ê Ç t } É u í Ñ z â t Ö î Ñ Ü Ç á à t Ç ë Ç á R t É t ë x ê v ã Ö Ü Ç Ñ m Ç Ü x ~ x á Ü t ì Ç R x ì É t t t à í x t Ç â Ü î Ü Ç x w x â î x Ç î Ü Ç { x É w } î Ñ R x É Ç É Ö î Ñ R t É t Ü x ì x Ü z y ã í x R x w í x x É v Ç R Ç x ì Ü Ç v Ç ì w Ç Sirt Ö Ü Ç á R Ç { ê ~ t Ç m Ç x R î x Ç u í t { t x ì t t x R u x u t ã { Ç ï Ü t t R Ç Ü x ~ ë Ö t Ü t } t Ö Ü Ç ê { É ã R Ç } t t w t R Ö Ü ã { x ì t á R ê É â x Ü É î R Ç Ñ t R x ì Ö Ç á x Ü Ç x v } ë à t ~ Ç t t t u ê ~ ~ x Ü z v í É t Ö z t } î t } t â ã É ì Ñ t } É t ì t w ì t Ü t Πληθαίνουν οι ενδείξεις Τα δεινά της γήρανσης «ρυθμίζονται από τον εγκέφαλο»

15 x ê Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Σελίδα 5 Ξεκινούν στις 6 Σεπτεμβρίου Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια γεωργίας για ανέργους [ Ü w É Ç ï Ö Ü z w t { x Ö î Ü z Ü t Απεργούν από έως 0 Σεπτεμβρίου οι διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΙ h x } ê Ü z ^ x á Ü ë É t l x R Ü x u É ì Ç á Ö Ü Ç S d ë Ü É Ç Ü z Ñ ] z Ñ T Ö Ü Ç Ί~ Ç Ç Ü É ì Ü Ç Ñ } ï } ~ Ç Ñ w ã É x ê x } R t w x á Ü } ñ Ö x t É ì ã v t t ë É v Ç á Ñ x { ë t S _ Ö t v ã v í Ö Ü z ] x ã É v ì t T j É î } x Ü t v t ë t } ï } ~ Ç { x ã É z Ü } ñ t { z ê Ü ã } t R É t } Ü } í Ñ x Å ê Ö } z Ö z Ñ w ê É } x t Ñ x ë t x u w Ç ê w ã R Ç á w Ç É v t ñ x Ü t t R î Ü z z } á u x É z Ü } í z } x É w Ç Ö } Ç R } í S i É v ê ã Ö z ] z T x Ö Ü î â Ç t x Ö â ï Ö x Ü Ñ v ñ Ö x Ñ î Ö ã R Ö Ü x ï Ç á î Ü z x t Ö â î ~ z Ö z x Ü z v x ã É v } í R t É t v ã v í } t Ü z x } x Ü ê ~ ~ x á Ö z t v É Ç Ü } ñ R É Ç å î Ü ã R Ç É x ì t t R Ç Ü x ~ ë Ö x t Ö Ç u t É í } t Ç á Ö t Ö Ü } í w ë Å Ç w Ç t R î Ü z } É ì Ö z m t Ö x ê É t Ö Ü Ç S d ë Ü É Ç Ü z Ñ ] z Ñ T Å x } ì z Ö t Ü Ç R x É t Ö ë Ç o x u É Ç á ê É Ç } t t R î Ü î Ü x ë â Ç á R É t v t Ü Ç R Ç z { x ì í w z w ï Ç } ï } ~ Ç Ü ã x ë t x u w Ç ê w ã a x } R t ì w x á Ö z R Ç á ~ t u ê Ç á Ç Ö á x Ü ë â Ç Ü x Ñ t à Ç É ê Ü z u Ç ~ Ç v } í v x ã É v ì t z Ç R Ç ì t î R ã Ñ t t à ë É x Ü t Ö Ü z Ö â x Ü } í t t } Ç ì ã Ö z S ë â x Ü t x v t ~ ï Ü x É t R x É { ñ É t t ê R Ü á Å z Ñ Ö Ü z â ñ É t t Ñ } t { ñ Ñ t R Ç Ü x ~ x ì î Ç Ü Ç Ü z Ñ x ~ ~ z } í Ñ R t É t v ã v í Ñ x ñ Ç ë Ö Ç Ñ î É Ç Ñ Ü z Ñ u Ç ~ Ç v } í Ñ v x ã É v } í Ñ R t É t v ã v í Ñ Ü z Ñ R É Ç Ö x v v ì y x Ü Ç T ] t Ü Ç Ü É ì Ü Ç } ï } ~ Ç R Ç É Ç ï t w z ~ ñ Ö Ç á Ö á x Ü Ç â í î Ö Ç x R { á Ç ï t R Ç Ö Ü ë ~ ~ Ç Ü t Ñ Ü Ç u Ç v É t à } î Ü Ç á Ñ ë â É ~ ë Å x Ñ x R É Ç Ü x É t î Ü z Ü t t w ì x Ü t Ö Ü Ç á Ñ t ë É v Ç á Ñ i Ö á x Ü ë â Ç Ü x Ñ { t w É t Ö Ü z É Ç R Ç Ç ï Ü t w w t } Ü } ë Ñ ñ É x Ñ Ü z x u w Ç ê w t Ö x w ï Ç Ü í t Ü t Ü t Ç R Ç ì t { t ~ x Ü Ç á É v Ç ï x ì Ü x ^ x á Ü ë É t m x Ü ê É Ü z j t É t Ö } x á í x ì Ü x m É ì Ü z j ë R Ü z j t É t Ö } x á í } t } t Ü ê Ü Ñ ñ É x Ñ m t t { í t Ü t t à Ç É Ç ï R É t } Ü } í x Å ê Ö } z Ö z z Ç R Ç ì t R x É ~ t u ê x w t î É à ã Ö z } t } t Ü x É v t Ö ì t x w ê à Ç á Ñ x R ~ Ç v í } t x v } t Ü ê Ö Ü t Ö z t É w x á Ü } Ç ï Ö á Ö Ü í t Ü Ç Ñ w z Ç á É v ì t } t Ö á Ü í É z Ö z Ö R Ç É x ì ã t t R t É t v ã v í Ö R î É ã x R ~ Ç á Ü Ö î x w ê à Ç á Ñ } t } Ç R Ç Ö Ü Ç R Ç ì z Ö z x R ~ Ç v í R Ç ~ ~ t R ~ t Ö t Ö Ü } Ç ï á ~ } Ç ï } t à ï Ü x á Ö z ê É w x á Ö z y y t Ç } Ü Ç ì t à á Ü Ç R É Ç Ö Ü t Ö ì t ë Ü Ç t ï } z Ü x Ñ Ö } Ç á ~ í } t } Ü ~ } t } t ~ ~ x É v z Ü } ë Ñ Ü x â } ë Ñ } Ç É à Ç ~ î v z t t R Ç Ö Ü ê Ö x Ñ } Ü ~ _ R ì Ö z Ñ z { x ã É z Ü } í x } R t ì w x á Ö z R x É ~ t u ê x Ü t x Å í Ñ t { í t Ü t e t â t Ç } Ç ì t o á Ü ê x v ê ~ z Ñ } t ~ ~ ë É v x t Ñ [ É ã t Ü } ê à á Ü ê _ ~ t Ç } Ç ì t ^ x w É Ç } Ç ì t [ R x ~ Ç á É v ì t _ t ~ ~ t } Ü } ë Ñ } t ~ ~ ë É v x x Ñ ^ t â x ì É Ö z ] x ã É v } í Ñ _ } x Ü ê ~ ~ x á Ö z Ñ j É Ç ñ { z Ö z ] x ã É v } í Ñ _ } x Ü ê ~ ~ x á Ö z Ñ q á â Ç ~ Ç v } ë Ñ R t É ê x Ü É Ç Ü Ç á t v É Ç Ü } Ç ï Ü É î R Ç á y ã í Ñ _ Ö t v ã v í Ö Ü z f x Ü t R Ç ì z Ö z j É Ç ñ { z Ö z ] x ã É v } ñ j É Ç å î Ü ã \ t Ö } ë Ñ l á u Ç á ~ ë Ñ g Ç } Ç ï b x Ö } Ç ï j ~ t Ö ì Ç á l x î ~ Ç á Ñ Ü Ç á Ñ Ö á x Ü ë â Ç Ü x Ñ R Ç á { t x } R ~ z É ñ Ö Ç á x x R Ü á â ì t Ü Ç R É î v É t t S _ Ö t v ã v í Ö Ü z ] x ã É v ì t T { t w Ç { x ì R Ö Ü Ç R Ç z Ü } î Ö á x Ü Ç â í Ñ } t } t Ü ê É Ü Ö z Ñ } t z w á t Ü î Ü z Ü t R t É Ç â í Ñ Ö á u Ç á ~ x á Ü } í Ñ á R Ç Ö Ü í É Å z Ñ i t Ü í Ö x Ñ Ö á x Ü Ç â í Ñ t R Ç Ö Ü ë ~ ~ Ç Ü t Ö Ü Ç ; kontoh ol D a org Με αποχή στις 78 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι κινητοποιήσεις των δικηγόρων d t Ü t É â í t R Ç â í t R î Ü t } t { í } Ç Ü ê Ü Ç á Ñ Ö Ü Ñ } t l x R Ü x u É ì Ç á t R Ç à ê Ö Ö x z l á Ü Ç Ö Ü } í _ R Ü É Ç R í Ü ã ^ } z v Ç É } ñ l á ~ ~ î v ã x ñ S x R à á ~ ê Ö Ö x Ü t v t R x É t Ü ë É ã x ë É v x x Ñ T l Ü z Ö á x w É ì t Ö z ë v x x } Ü ì z Ö z Ü z Ñ } t Ü ê Ö Ü t Ö z Ñ Ö â x Ü } ê x Ü t t Ç â Ü ê y z Ü í t Ü t R Ç á x Å t } Ç ~ Ç á { Ç ï t á à ì Ö Ü t Ü t ã Ñ R É Ç Ñ Ü Ç á R î } t Ü ê { x Ö z R É Ç Ñ Ö á y í Ü z Ö z } t ä í à Ö z ë Ç d ñ w } t ^ } z v î É ã } t { ñ Ñ } t Ö â x Ü } ê x Ü z } t Ü ê Ö Ü t Ö z R Ç á x R } É t Ü x ì Ö Ü z ^ } t Ç Ö ï z [ t à Ç É } ê x Ü Ç Ö â x w ì Ç á Ü Ç á ë Ç á d ñ w } t ^ } z v î É ã Ö Ü z t t } Ç ì ã Ö z Ü Ç ì y x Ü t R ã Ñ S w x R Ç É Ç ï x t z x R x ì Ç á x Ö Ü z t ê v } z t x R t t } t Ü Ç â á É ã { x ì Ü Ç w } t ì ã t Ü ã x ì Ö { ã Ö á t w ë ~ à ã Ö x x ~ ê â Ö Ü z t Ç u í } t t w t à á ~ t â { x ì Ç Ü É î R Ç Ñ R Ç Ö Ç Ö Ü t ì Ç á á R Ç ~ Ç v Ö Ç ï Ü ã } É t Ü í Ö x ã ë Ö ã Ü ã v É t t Ü ì ã R É Ç x ì Ö R É t Å z Ñ w } z v Ç É } í Ñ t Ç u í Ñ T [ t à Ç É } ê x Ü z } t Ü ê Ö Ü t Ö z R Ç á x R } É t Ü x ì Ö Ü z t R Ç Ç í Ü z Ñ ^ } t Ç Ö ï z Ñ Ç w } z v î É Ç Ü Ç ì y Ç á S Ü z t ê v } z t t É { x ì z R É î Ö à t Ü z t R Ç x ì ã Ö z Ü Ç á { x Ö Ç ï Ü z Ñ R É Ç Ö ã É í Ñ w } t Ö Ü } í Ñ R É Ç Ö Ü t Ö ì t Ñ x t R x Å ê É Ü z Ö z Ü z Ñ ë } w Ç Ö z Ñ } t Ü z Ñ Ö â ï Ç Ñ Ü z Ñ R É Ç Ö ã É í Ñ w t Ü t v í Ñ t R î Ü Ç â É î Ç Ö á y í Ü z Ö z Ñ Ü z Ñ Ö â x Ü } í Ñ t ì Ü z Ö z Ñ t Ö à t ~ Ö Ü } ñ ë Ü É ã } t x R ì w t à Ç É ñ v t ê } á É z t R î ~ á Ö z x É v t y Ç ë Ç á x Ö ï u t Ö z x Å t É Ü z ë z Ñ x É v t Ö ì t Ñ í x Ü t u Ç ~ í Ü z Ñ x É v t Ö t } í Ñ Ü Ç á } t Ü ê Ö Ü t Ö z Ñ x t R x Å ê É Ü z Ö z Ü z Ñ Ö â ï Ç Ñ Ü ã t Ö à t ~ Ö Ü } ñ ë Ü É ã t R î Ü Ç â É î Ç Ö á y í Ü z Ö z Ñ Ü z Ñ Ö â x Ü } í Ñ t v ã v í Ñ T d t Ö Ü z t t } Ç ì ã Ö í Ü Ç á Ñ Ç w } z v î É Ç x R Ö z t ì Ç á S _ } x ì Ç R Ç á t R t Ö â Ç ~ x ì Ü z } á u ë É z Ö z x ì t z } t Ü ê R t É t v v x ~ ì t Ç Ç { ë Ü z Ö z } á É ì ã Ñ ë Ö ã R É ê Å x ã Ç Ç { x Ü } Ç ï R x É x â Ç ë Ç á t } á É ñ Ç Ü t Ñ Ü Ç É î ~ Ç } t Ü z t R Ç Ö Ü Ç ~ í Ü z Ñ \ Ç á ~ í Ñ â ã É ì Ñ } x Ü É } î Ö â x w t Ö î } t x î Ç Ö Ü î â Ç Ü z w t É } í x Ü t } ï ~ Ö z Ü Ç á u ê É Ç á Ñ Ü z Ñ } É ì Ö z Ñ Ö Ü z u ê Ö z Ü z Ñ } Ç ã ì t Ñ R É Ç } x ë Ç á t R É Ç Ö Ü t Ü x á Ü x ì z Ç } Ç Ç } í x ~ ì Ü } t t x Å á R z É x Ü z { Ç ï Ü t t ã Ü ë É ã t t à x É î x t w x { í } t x v â ñ É t Ç } Ç Ç } ê Ö á à ë É Ç Ü t T f x w ï Ç ã É x Ñ t R x É v ì x Ñ Ö Ü Ñ } t } t { ñ Ñ } t Ö Ü Ñ } t l x R Ü x u É ì Ç á t ~ ~ ê } t t R x { í x É z t R î Ü Ñ ë ã Ñ Ü Ñ l x R Ü x u É ì Ç á t R t Ü ê z j t x ~ ~ í t i Ç Ö R Ç w ì t Ü ã w Ç } z Ü } ñ á R t ~ ~ í ~ ã t ã Ü ê Ü ã w É á ê Ü ã Ö Ü z x R } x ì x z w t { x Ö î Ü z Ü t x É v t y Ç ë ã Ö Ü t [ _ c } t Ü t m _ c d t Ü ê Ö á ë R x t Ö Ü Ñ l x R Ü x u É ì Ç á z ë É t ë t É Å z Ñ Ü ã x v v É t à ñ Ü ã à Ç Ü z Ü ñ Ç v É t t Ü x ì x Ñ Ü ã Ö â Ç ~ ñ { t x ì t } ~ x Ö Ü ë Ñ x ñ } t Ü ê Ü t à t î x t w x R É î } x Ü t t ~ x Ü Ç á É v í Ö Ç á R É t R î Ü Ñ l x R Ü x u É ì Ç á l x t t } Ç ì ã Ö í Ü z Ñ z Ç Ç Ö R Ç w ì t t t à ë É x î Ü S w x á R ê É â x } t ë t R x É { ñ É Ç t w É ê x t Ñ T } t R É Ç Ö { ë Ü x S a R x É ì Ç w Ç Ñ R Ç á w t ï Ç á x ì t z R Ç } É ì Ö z t R î } ê { x ê R Ç ä z v t Ü Ç x É v t Ö t } î u ì Ç î ~ ã t Ñ w x w Ç ë z Ñ Ü z Ñ x Ö z Ñ t R x ~ í Ñ t Ü x { x ì Ö x w t { x Ö î Ü z Ü t Ü Ç 5 Ü Ç á w Ç } z Ü } Ç ï R É Ç Ö ã R } Ç ï Ü ã w É á ê Ü ã T ] t Ü Ç ì w Ç { ë t x Å ë w ã Ö x t t } Ç ì ã Ö z x R Ö Ü Ç ~ í R É Ç Ñ Ü z R t x R Ö Ü z t } í } Ç î Ü z Ü t Ç R É ï Ü t z Ñ Ü Ç á j t x R Ö Ü z ì Ç á [ { z ñ b x Ç w î Ö z Ñ j x ~ x v É ì z Ñ Ö Ü z Ç R Ç ì t t t à ë É x x Ü t Å ï ê ~ ~ ã S m Ç j t x R Ö Ü í î t Ñ } t Ü t c w É ï t Ü t Ü z Ñ t ñ Ü t Ü z Ñ x } R t ì w x á Ö z Ñ v x } î Ü x É t x ì t t Ü } x x } ê Ü t t É Ç w î Ü x É t t } É ì Ç á t t Å Ç ~ Ç v í Ö Ç á t t t w t É { É ñ Ö Ç á Ü Ñ w Ç ë Ñ Ü Ç á Ñ } t Ü Ñ ~ x Ü Ç á É v ì x Ñ Ü Ç á Ñ T d t R ê Ü ã Ñ t É Ç w î Ü x É t } t t Ü } x x } î Ü x É t t R î w ã Ü } ë Ñ x Ü t É x ì x Ñ Ö á u Ç ï ~ ã } t t R î Ü z R Ç ~ Ü } í z v x Ö ì t Ü Ç á á R Ç á É v x ì Ç á j t w x ì t Ñ R Ç á w x R Ç É x ì x } Ü ã ê ã { x } t R É t R î Ü t j t x R Ö Ü í t t t R Ç à t ì x Ü t v t á Ü ê T ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ wwwcineolympiongr ΑΙΘΟΥΣΑ Οι αγαπημένοι ήρωες μικρών και μεγάλων επιστρέφουν σε καινούριες περιπέτειες ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ σε D ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΑΞΙΕΣ!!! ΠΡΟΒΟΛΗ 700 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ D ΠΡΟΒΟΛΗ

16 Σελίδα 6 Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 f f Κλήρωση Α Ομίλου στην Β Κατηγορία της ΕΠΣ Κοζάνης [ Ö Ü É t R í d ~ x ì Ü Ç á _ { } î Ñ \ t Ü x É Ç ï [ R î ~ ~ ã [ á ~ ñ f [ ~ e x á } Ç R z v í Ñ ^ î Å t k Ç w t í Ñ [ ~ ê } ã [ t í Ñ 6η Αγωνιστική 9η _ É í Ñ j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ [ i m É t Ç u ê ~ Ü Ç á f [ j l [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ d ë Ü t á É Ç Ñ j É ã Ü Ç â ã É ì Ç á [ t v ë z Ö z e u t w x É Ç ï [ _ d É t w ì ã ^ t t Ç ì d Ç y ê z Ñ [ Ö Ü É t R í d ~ x ì Ü Ç á d Ç y ê z 00 [ R î ~ ~ ã [ á ~ ñ _ { } î Ñ \ t Ü x É Ç ï ^ î Å t k Ç w t í Ñ f [ ~ e x á } Ç R z v í Ñ [ ~ ê } ã [ t í Ñ _ { } î Ñ \ t Ü x É Ç ï [ t v ë z Ö z e u t w x É Ç ï ^ t t Ç ì d Ç y ê z Ñ d Ç y ê z 00 [ R î ~ ~ ã [ á ~ ñ i m É t Ç u ê ~ Ü Ç á [ Ö Ü É t R í d ~ x ì Ü Ç á î Å t k Ç w t í Ñ [ _ d É t w ì ã ~ ê } ã [ t í Ñ d ë Ü t á É Ç Ñ j É ã Ü Ç â ã É ì Ç á [ ~ e x á } Ç R z v í Ñ _ É í Ñ j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ { } î Ñ \ t Ü x É Ç ï [ j l [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ Ç y ê z [ t v ë z Ö z e u t w x É Ç ï t t Ç ì d Ç y ê z Ñ 0η Αγωνιστική η [ ^ [ f _ d 00 ^ d ~ z É ñ { z } x } t Ü Ç R É î v É t t Ü Ç á [ è i ì ~ Ç á Ö Ü z \ è d t Ü z v Ç É ì t Ü Ç Ç R Ç ì Ç x ì t Ü Ç R t É t } ê Ü ã [ i m É t Ç u ê ~ Ü Ç á { } î Ñ \ t Ü x É Ç d Ç y ê z [ ~ e x á } Ç R z v í Ñ ^ t t Ç ì d Ç y ê z Ñ ~ ê } ã [ t í Ñ [ t v ë z Ö z e u t w x É Ç ï î Å t k Ç w t í Ñ f [ j l [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ R î ~ ~ ã [ á ~ ñ _ É í Ñ j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ Ö Ü É t R í d ~ x ì Ü Ç á d ë Ü t á É Ç Ñ j É ã Ü Ç â ã É ì Ç á _ d É t w ì ã η Αγωνιστική 4η _ 00 f [ ^ [ [ [ d Ç y ê z i m É t Ç u ê ~ Ü Ç á _ { } î Ñ \ t Ü x É Ç ï t t Ç ì d Ç y ê z Ñ f [ ~ e x á } Ç R z v í Ñ t v ë z Ö z e u t w x É Ç ï [ ~ ê } ã [ t í Ñ [ j l [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ ^ î Å t k Ç w t í Ñ É í Ñ j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ [ R î ~ ~ ã [ á ~ ñ ë Ü t á É Ç Ñ j É ã Ü Ç â ã É ì Ç á [ Ö Ü É t R í d ~ x ì Ü Ç á _ d É t w ì ã η Αγωνιστική 5η 00 [ ^ [ f _ d [ η Αγωνιστική 6η [ i m É t Ç u ê ~ Ü Ç á ^ t t Ç ì d Ç y ê z Ñ [ t v ë z Ö z e u t w x É Ç ï d Ç y ê z 00 [ j l [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ _ { } î Ñ \ t Ü x É Ç ï _ É í Ñ j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ f [ ~ e x á } Ç R z v í Ñ d ë Ü t á É Ç Ñ j É ã Ü Ç â ã É ì Ç á [ ~ ê } ã [ t í Ñ [ _ d É t w ì ã ^ î Å t k Ç w t í Ñ [ Ö Ü É t R í d ~ x ì Ü Ç á [ R î ~ ~ ã [ á ~ ñ [ t v ë z Ö z e u t w x É Ç ï i m É t Ç u ê ~ Ü Ç á ^ t t Ç ì d Ç y ê z Ñ [ j l [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ d Ç y ê z É í Ñ j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ _ { } î Ñ \ t Ü x É Ç ï ë Ü t á É Ç Ñ j É ã Ü Ç â ã É ì Ç á f [ ~ e x á } Ç R z v í Ñ _ d É t w ì ã [ ~ ê } ã [ t í Ñ Ö Ü É t R í d ~ x ì Ü Ç á ^ î Å t k Ç w t í Ñ R î ~ ~ ã [ á ~ ñ 4η Αγωνιστική 7η [ f 00 _ d [ [ [ [ i m É t Ç u ê ~ Ü Ç á [ j l [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ _ É í Ñ j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ t v ë z Ö z e u t w x É Ç ï d ë Ü t á É Ç Ñ j É ã Ü Ç â ã É ì Ç á t t Ç ì d Ç y ê z Ñ [ _ d É t w ì ã Ç y ê z 5η Αγωνιστική 8η f [ ^ d 00 [ i m É t Ç u ê ~ Ü Ç á ë Ü t á É Ç Ñ j É ã Ü Ç â ã É ì Ç á [ _ d É t w ì ã É í Ñ j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ [ Ö Ü É t R í d ~ x ì Ü Ç á [ j l [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ [ R î ~ ~ ã [ á ~ ñ t v ë z Ö z e u t w x É Ç ï ^ î Å t k Ç w t í Ñ t t Ç ì d Ç y ê z Ñ [ ~ ê } ã [ t í Ñ Ç y ê z f [ ~ e x á } Ç R z v í Ñ { } î Ñ \ t Ü x É Ç ï 7η Αγωνιστική 0η d _ f [ ^ d 00 _ 8η Αγωνιστική η [ _ d É t w ì ã [ i m É t Ç u ê ~ Ü Ç á d ë Ü t á É Ç Ñ j É ã Ü Ç â ã É ì Ç á [ Ö Ü É t R í d ~ x ì Ü Ç á _ É í Ñ j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ [ R î ~ ~ ã [ á ~ ñ f [ j l [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ ^ î Å t k Ç w t í Ñ [ t v ë z Ö z e u t w x É Ç ï [ ~ ê } ã [ t í Ñ ^ t t Ç ì d Ç y ê z Ñ f [ ~ e x á } Ç R z v í Ñ d Ç y ê z 00 _ { } î Ñ \ t Ü x É Ç ï 9η Αγωνιστική η [ i m É t Ç u ê ~ Ü Ç á [ Ö Ü É t R í d ~ x ì Ü Ç á [ R î ~ ~ ã [ á ~ ñ [ _ d É t w ì ã ^ î Å t k Ç w t í Ñ d ë Ü t á É Ç Ñ j É ã Ü Ç â ã É ì Ç á [ ~ ê } ã [ t í Ñ _ É í Ñ j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ f [ ~ e x á } Ç R z v í Ñ [ j l [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ f O KAIPOΣ ΣHMEPA KAI AYPIO ΣTO NOMO [ i m É t Ç u ê ~ Ü Ç á î Å t k Ç w t í Ñ [ ~ ê } ã [ t í Ñ R î ~ ~ ã [ á ~ ñ f [ ~ e x á } Ç R z v í Ñ Ö Ü É t R í d ~ x ì Ü Ç á _ { } î Ñ \ t Ü x É Ç ï _ d É t w ì ã d Ç y ê z ë Ü t á É Ç Ñ j É ã Ü Ç â ã É ì Ç á ^ t t Ç ì d Ç y ê z Ñ É í Ñ j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ f [ j l [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ t v ë z Ö z e u t w x É Ç ï η Αγωνιστική 4η ^ [ [ [ 00 d _ [ [ ~ ê } ã [ t í Ñ i m É t Ç u ê ~ Ü Ç á ^ î Å t k Ç w t í Ñ [ ~ e x á } Ç R z v í Ñ [ R î ~ ~ ã [ á ~ ñ { } î Ñ \ t Ü x É Ç ï [ Ö Ü É t R í d ~ x ì Ü Ç á Ç y ê z [ _ d É t w ì ã t t Ç ì d Ç y ê z Ñ d ë Ü t á É Ç Ñ j É ã Ü Ç â ã É ì Ç á t v ë z Ö z e u t w x É Ç ï _ É í Ñ j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ [ j l [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ η Αγωνιστική 5η [ f _ d 00 ^ [ f [ i m É t Ç u ê ~ Ü Ç á [ ~ e x á } Ç R z v í Ñ _ { } î Ñ \ t Ü x É Ç ï ~ ê } ã [ t í Ñ d Ç y ê z î Å t k Ç w t í Ñ ^ t t Ç ì d Ç y ê z Ñ R î ~ ~ ã [ á ~ ñ [ t v ë z Ö z e u t w x É Ç ï Ö Ü É t R í d ~ x ì Ü Ç á f [ j l [ v ì t Ñ j t É t Ö } x á í Ñ _ d É t η Αγωνιστική 6η f [ 00 ^ [ [ [ w ì ã d ë Ü t á É Ç Ñ j É ã Ü Ç â ã É ì Ç á _ É í Ñ j ~ t Ü t Ç É ë t Ü Ç Ñ j H] H b N$ K* l T P* l d i j $ * b HNr N $ Nl T$ T* YT* P YNr N j P$ B e e * NT* l

Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37

Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37 Κοντά σας από το 1978 Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37 Κινητό: +30 (6932) 75 66 57 +30 (6945) 34

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθµ 12568/15-09-2010 απόφασης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο εκκαθαριστής της υπό

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθµ 12568/15-09-2010 απόφασης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο εκκαθαριστής της υπό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΥΠΑΤΙΑΣ 5, ΑΘΗΝΑ 1 ος όροφος, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΩΡΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 12.00-14.00 µ.µ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 30 λεπτά παιδιά και ενήλικες Ενοικίαση διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ INTERHOME. Σύνολο ακινήτων 27 42 1Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟ διαμερισμα 42τμ 1ΔΣΚW 2ος καινούριο ( Κωδ.9903 )Τιμή 65.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ INTERHOME. Σύνολο ακινήτων 27 42 1Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟ διαμερισμα 42τμ 1ΔΣΚW 2ος καινούριο ( Κωδ.9903 )Τιμή 65. 1 2 3 4 5 6 ΚΟΡΔΕΛΙΟ διαμερισμα 42τμ 1ΔΣΚW 2ος καινούριο ( Κωδ.9903 )Τιμή 65.000 ΚΟΡΔΕΛΙΟ ακινητο ετοιμοπαραδοτο 65 τμ 1Δ 2ος αψογη διαρρυθμιση μεγαλους χωρους με συνθετικα κουφωματα μεγαλα μπαλκονια αποθηκη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Πως θα μας βρείτε: www.vrespiti.gr 10.000 Αντίτυπα Μηνιαίως ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ Φ. ΓΩΝΙΑ/ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Τηλ. 26510 70084 26510 70085 ΚΙΝ.: 694-9731839 e-mail: info@vrespiti.gr ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ REAL ESTATE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε.

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε. Α. Γενικά Στοιχεία Περιφέρεια: Νομός: ΟΤΑ: Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Τίτλος Έργου: Αξιοποίηση του κτιρίου Μύλοι Μελισσάρη και της δημοτικής ακίνητης περιουσίας με Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμα ακίνητα πωλήσεων στον Δ.Πυλαίας 327

Διαθέσιμα ακίνητα πωλήσεων στον Δ.Πυλαίας 327 1 -''INTERHOME'' πωλείται γκαρσονιέρα 50τμ 1Δ 1ου ορόφου ετοιμοπαράδοτο το διαμέρισμα διαθέτει ατομικό φυσικό αέριο, θωρακισμένη πόρτα. (κωδ 28828) Τιμή 100.000 Καλέστε 2310317100 6936146412 Κωδ.: < 28828

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2899

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2899 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2899 Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, στις 4.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 31-07-2014 ΘΕΜΑ: Κληροδοτήματα Δήμου Λαρισαίων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 457 Στη σήμερα 31-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ. Προτεραιότητα οι κοινωνικές ανάγκες και η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ. Προτεραιότητα οι κοινωνικές ανάγκες και η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Φ. 85 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ www.gnomipoliton.wordpress.com ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ Την 1η Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. Σύνολο ακινήτων 30. Οροφος, κατασκ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. Σύνολο ακινήτων 30. Οροφος, κατασκ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΑ 1 (Αγ. Γεώργιος) 350τμ ΣΚWC2MΠ 2επίπεδη βίλα ήσυχη τοποθεσία άψογη λειτουργικότητα τζάκι δρύινα δάπεδα μεγάλο σαλόνι πανοραμική θέα κόλπου πυλωτή κηπος 250τμ (κωδ 3198) 1.200 Κωδ.: < 3198 > 330 330

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιήσιμη Γη στην Ανατολική Αττική (Υπόλοιπο)

Αξιοποιήσιμη Γη στην Ανατολική Αττική (Υπόλοιπο) Αξιοποιήσιμη Γη στην Ανατολική Αττική (Υπόλοιπο) Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο, τηλεόραση, ντουλάπα, γραφείο, τηγάνι, καναπές, τραπέζι, καρέκλα, καθρέφτης, μπανιέρα, πολυθρόνα, πετσέτα, πιάτο, τραπεζομάντιλο, βιβλιοθήκη

Ψυγείο, τηλεόραση, ντουλάπα, γραφείο, τηγάνι, καναπές, τραπέζι, καρέκλα, καθρέφτης, μπανιέρα, πολυθρόνα, πετσέτα, πιάτο, τραπεζομάντιλο, βιβλιοθήκη A. Mrales Ortiz- C. Martínez Campill, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Grieg Mdern (Nivel inicial) 1. Άσκηση Λεξιλογίου. Βάλτε τις λέξεις στη σωστή στήλη Ψυγείο, τηλεόραση, ντουλάπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ 15516/17-03-2010 Διαπιστωτικής Πράξης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ 15516/17-03-2010 Διαπιστωτικής Πράξης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΥΠΑΤΙΑΣ 5, ΑΘΗΝΑ 1 ος όροφος, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 12.00-14.00 μ.μ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ2/2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ2/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νέα Σμύρνη, 15//017 Δ/ΝΣΗ: Ελ. Βενιζέλου 14, 1711 Νέα Σμύρνη Αριθμ. Πρωτ.: 4961 Τηλ/νo επικοινωνίας: 1305833 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας Θράκης » ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας Θράκης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 19/5/2009 Αριθμ. Πρωτ : 5269 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 2313 321 736 2313 321 701 saikateriniadou@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΚΠ.V8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Έκδοση ΚΠ.V8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ Έκδοση ΚΠ.V8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK EFG PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 29-08-2012: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα ακίνητα στην Χαλκιδική (01/2010)

Επιλεγμένα ακίνητα στην Χαλκιδική (01/2010) ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 70τμ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΦΑΝΑΤΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΒΙΛΛΑ 350τμ ( 2C plat room ping-pong k.a) ΜΕ 1 ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΗΠΟ 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΓΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΟΥΜΕΡΑ 6 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Τ.κ. 50200 Ελλάδα Τηλ : 24630 27265 http://www.espt.gr Πτολεμαΐδα 7 Μαΐου 2009 ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ: Διοργάνωση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιδανική πρόταση επαγγελματικών χώρων στο κέντρο της πόλης ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ. Αμπελόκηποι Λ. AΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 128

Ιδανική πρόταση επαγγελματικών χώρων στο κέντρο της πόλης ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ. Αμπελόκηποι Λ. AΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 128 Ιδανική πρόταση επαγγελματικών χώρων στο κέντρο της πόλης ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ Λ. AΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 128 AΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Πωλούνται - Ενοικιάζονται Πολυτελή Γραφεία και Καταστήματα Στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 128 απέναντι από

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK EFG PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει για ενδιαφέρουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής & ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

AHEPA HELLAS District 25 IOANNIS TRANTAS HJ-15 KOZANI WEST MACEDONIA

AHEPA HELLAS District 25 IOANNIS TRANTAS HJ-15 KOZANI WEST MACEDONIA AHEPA HELLAS District 25 IOANNIS TRANTAS HJ-15 KOZANI WEST MACEDONIA Το 18 ο Εθνικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη στις 26, 27 & 28 Μαΐου 2017 Που θα γίνει το συνέδριό µας Η Στέγη Ποντιακού Πολιτισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας μικρών σημείων λιανικής

Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας μικρών σημείων λιανικής Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας μικρών σημείων λιανικής Μαριλένα Αργυρού, Managing Director - Supply Chain Institute of Southeastern & Central Europe 1 Τον τελευταίο χρόνο, έχουν υπάρξει θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16 ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚΙ- Τ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7-4-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1212/ Αναλυτικά παραδείγματα για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των αγροτεμαχίων

ΠΟΛ.1212/ Αναλυτικά παραδείγματα για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των αγροτεμαχίων ΠΟΛ.1212/16.11.1999 Αναλυτικά παραδείγματα για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των αγροτεμαχίων Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1999 Αρ.Πρωτ.: 1107001/1480 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ο ι ί ο κ ί ηση Ε π Ε ιχ ι ε χ ι ε ρ ι ή ρ σεω ε ν (Γρεβενά)

Δ ο ι ί ο κ ί ηση Ε π Ε ιχ ι ε χ ι ε ρ ι ή ρ σεω ε ν (Γρεβενά) Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ιστορικό - Τμήματα Το παράρτημα Γρεβενών του Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2003 με την λειτουργία του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 31.07.2009 Αριθμ. Πρωτ : 8425 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Νικόλαος Γιαννάκης 2313 321 741 2313

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πώλησης Ακινήτων

Προκήρυξη Πώλησης Ακινήτων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE» γνωστοποιεί ότι δέχεται μέχρι τη 18/01/2016 και ώρα 14:00, σφραγισμένες προσφορές για την πώληση των ακολούθων ακινήτων ιδιοκτησίας της, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου Γ. Ηλιόπουλος (Σ.Κ.Μ.) είναι ένα σύγχρονο συνεδριακό, εκθεσιακό και πολιτιστικό κέντρο, το οποίο εδρεύει στο Αδάμαντα Μήλου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προς τους Δυνητικά Ωφελούμενους για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω του σχεδίου δράσης για την «δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Κατοικία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Κατοικία ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Κατοικία Ενότητα: Κατοικία (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με ηχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 18/9/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 71337 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου Τύπος κειμένου: Αγγελία Θεματική: Αγορά

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου Τύπος κειμένου: Αγγελία Θεματική: Αγορά Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου Τύπος κειμένου: Αγγελία Θεματική: Αγορά Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω αγγελίες και σημειώστε αν οι προτάσεις που ακολουθούν συμφωνούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 20/11/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 20/11/2016 Η «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE» γνωστοποιεί ότι δέχεται, μέχρι την Δευτέρα 19/12/16 και ώρα 14:00, σφραγισμένες προσφορές για την πώληση των ακολούθων ακινήτων ιδιοκτησίας της: Ακίνητα εντός Αττικής 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013 Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας 20 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίες στη Χαλκιδική

Κατοικίες στη Χαλκιδική Κατοικίες στη Χαλκιδική Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την ημερομηνία έκδοσης, δηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators).

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators). Expert Valuer Real Estate Property Sample Paper [Part B oly] Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «3ος ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2015» Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «3ος ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2015» Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους : Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Λιβαδειάς (Α.Κ.Ο.Λ.), στα πλαίσια των εκδηλώσεων ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2015 του Δήμου Λεβαδέων, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 39556/31/Β/97/49 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2015 κ.κ. μέτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)» Αλεξανδρούπολη 17.11.2016 Α.Π.: ΚΙΒ/2016/130 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)» Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα ( 4 ) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα ( 4 ) μέλη: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 40/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 23.09.2016 Αριθ. Πρωτ.: -19.204 - Προς : 1. κ. Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 2 5-0 6-2 0 1 4 Α. Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Β. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 2 5-0 6-2 0 1 4 Α. Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Β. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 2 5-0 6-2 0 1 4 Την Τετάρτη 25 Ιουνίου και ώρα 7:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

Μία Επιστημονική Εκπαιδευτική Εκδήλωση Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, 08:00 έως 19:00 13 Ομιλίες και 1 Στρογγυλό Τραπέζι

Μία Επιστημονική Εκπαιδευτική Εκδήλωση Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, 08:00 έως 19:00 13 Ομιλίες και 1 Στρογγυλό Τραπέζι Μία Επιστημονική Εκπαιδευτική Εκδήλωση Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, 08:00 έως 19:00 13 Ομιλίες και 1 Στρογγυλό Τραπέζι H Επιστημονική Εκπαίδευση του Φαρμακοποιού και της Ομάδας του σε Θέματα: Φυτοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες ΙΑΤΡΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 8 166 75, ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 9630630, 210 9690720 Fax. 210 9603142 E-mail: info@promosolution.net www.promosolution.net ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ANUGA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Μαΐου 2015.

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Μαΐου 2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιωάννινα, 17 Ιουνίου 2015 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ' αριθμ' πρωτ.367/ Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ

1. Την υπ' αριθμ' πρωτ.367/ Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΙΟΙΚ. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ Ταχ. Δ/νση: Καλλιπόλεως 20, 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ Πληροφορίες: κ. Δημητρούλια Αντωνία, κ. Κατσαβδάκη Χρυσούλα Τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

1.100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Κωδικός Ακινήτου 1.101 Χανίων Χανίων Χαλέπα 461τµ 0,8 0,6 10/1/2010 79 Ηµεροµηνία Λήξης 30/3/2010 Ακίνητο εντός σχεδίου πόλεως Χανίων, εκτάσεως 461τµ, κατάλληλο για οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίες στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας

Κατοικίες στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας Κατοικίες στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

3. Που βρίσκεται το Δημαρχείο Γρεβενών. α. Στην Πλατεία Αιμιλιανού. β. Στην Πλατεία Ελευθερίας. γ. Στην οδό Κ.Ταλιαδούρη. δ. Στην οδό Θ. Ζιάκα.

3. Που βρίσκεται το Δημαρχείο Γρεβενών. α. Στην Πλατεία Αιμιλιανού. β. Στην Πλατεία Ελευθερίας. γ. Στην οδό Κ.Ταλιαδούρη. δ. Στην οδό Θ. Ζιάκα. 1. Που βρίσκεται το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας (Διοικητήριο) Γρεβενών. α. Στην Πλατεία Αιμιλιανού. β. Στη οδό Κων/νου Ταλιαδούρη. δ. Στην Πλατεία Ελευθερίας. 2. Που βρίσκεται το Νοσοκομείο Γρεβενών.

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1. Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προς τους Δυνητικά Ωφελούμενους για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια της πράξης «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιήσιμη Γη στο Δ. Θεσσαλονίκης

Αξιοποιήσιμη Γη στο Δ. Θεσσαλονίκης Αξιοποιήσιμη Γη στο Δ. Θεσσαλονίκης Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 29-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 3740 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 04 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 03/04/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 03/04/2016 Η «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE» γνωστοποιεί ότι δέχεται, μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 και ώρα 14.00, σφραγισμένες προσφορές για την πώληση των ακολούθων ακινήτων ιδιοκτησίας της: Ακίνητα εντός Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ BAZAAR 17/12/2016 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 24/12-08/01/2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ιωάννινα, 5 Αυγούστου 2015 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016 Κυριακοπούλου Δήμητρα Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΕΞ.Α2 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Έκδοση ΕΞ.Α2 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ Έκδοση ΕΞ.Α2 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει για ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο κύκλους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. Ευρώ.

Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο κύκλους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. Ευρώ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ. Βασικό τέλος= 275, άνω m2 = 1,00 /m 2. Βασικό τέλος= 290,00

ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ. Βασικό τέλος= 275, άνω m2 = 1,00 /m 2. Βασικό τέλος= 290,00 ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Τέλη σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης Βασικό τέλος= 275,00 0- άνω m2 = 1,00 /m 2 Τέλη σύνδεσης με δίκτυο αποχέτευσης Βασικό τέλος= 290,00

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο όριο προσφορών: 112.000 ευρώ. Ελάχιστο όριο προσφορών: 77.000 ευρώ. Ελάχιστο όριο προσφορών: 105.000 ευρώ

Ελάχιστο όριο προσφορών: 112.000 ευρώ. Ελάχιστο όριο προσφορών: 77.000 ευρώ. Ελάχιστο όριο προσφορών: 105.000 ευρώ ΑΘΗΝΑ Διαμέρισμα Ε ορόφου 81,50μ² με υπόγεια θέση σταθμεύσεως 10,13μ² επί της οδού Αδμήτου 3, Πλατεία Αττικής. Ελάχιστο όριο προσφορών: 112.000 ευρώ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα