ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού έτους Το Εθνικό Απολυτήριο αντικαθιστά από τον Ιούνιο του 1999 το Απολυτήριο Λυκείου σε κάθε χρήση του που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Το Εθνικό Απολυτήριο πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο Λύκειο, οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή γενικής µόρφωσης, ώστε να επιτυγχάνεται η παροχή επαρκών γενικών γνώσεων, επί των οποίων θα στηρίζεται η συνεχής και δια βίου επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση για τη διευκόλυνση των νέων στην εξασφάλιση εργασίας και στην επαγγελµατική εξέλιξή τους. 3. Στόχοι του Εθνικού Απολυτηρίου είναι: α) Η διασφάλιση υψηλού µορφωτικού επιπέδου για τους κατόχους του. β) Η καλλιέργεια πολλαπλών ικανοτήτων, όπως η κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη. γ) Η αξιοποίηση των ουσιαστικών γνώσεων για την επιλογή και ένταξη των κατόχων του στην αγορά εργασίας και την ευρύτερη µεταλυκειακή εκπαίδευση και κατάρτιση. δ) Η εξασφάλιση ορθολογικού, σύγχρονου, ευέλικτου και αντικειµενικού συστήµατος επιλογής σπουδαστών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Άρθρο 2 Περιεχόµενο των σπουδών στο Λύκειο 1. Σε κάθε τάξη του Λυκείου όλων των τύπων διδάσκεται ενιαίος κορµός µαθηµάτων Γενικής Παιδείας που περιλαµβάνει τα εξής µαθήµατα: α) Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία β) Μαθηµατικά 1

2 γ) Φυσική - Χηµεία δ) Ιστορία ε) Μία ξένη Γλώσσα (από τις διδασκόµενες στο κάθε Λύκειο ξένες γλώσσες ο κάθε µαθητής επιλέγει κατά την εγγραφή του στη Β Λυκείου µία,η οποία εντάσσεται στα µαθήµατα γενικής παιδείας) 2. Στις Α και Β τάξεις όλων των τύπων Λυκείου, πέραν των µαθηµάτων γενικής παιδείας της προηγούµενης παραγράφου, διδάσκονται και άλλα µαθήµατα, όπως αυτά καθορίζονται από το πρόγραµµα διδακτέων µαθηµάτων. 3. Στη Γ τάξη του Γενικού Λυκείου, πέραν των µαθηµάτων γενικής παιδείας της παραγράφου 1, διδάσκονται και εννέα µαθήµατα επιλογής που κατανέµονται σε τρεις οµάδες και από τα οποία ο κάθε µαθητής διδάσκεται υποχρεωτικά τρία µαθήµατα της επιλογής του, ένα από κάθε οµάδα, ως εξής: 1η Οµάδα: Αρχαία Ελληνικά, Βιολογία, Μαθηµατικά ΙΙ 2η Οµάδα: Λατινικά, Πολιτική Οικονοµία, Φυσική ΙΙ 3η Οµάδα: Κοινωνιολογία, Χηµεία ΙΙ, Φιλοσοφία-Ψυχολογία Επιπλέον, διδάσκονται τα Θρησκευτικά και η Φυσική Αγωγή. 4. Οι µαθητές των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (ΕΠΛ) εντάσσονται σε κύκλους και κλάδους και οι µαθητές των τεχνικών επαγγελµατικών λυκείων (ΤΕΛ) σε τοµείς και ειδικότητες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια και τα Τεχνικά- Επαγγελµατικά Λύκεια, διδάσκονται τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και επιπλέον εφαρµόζονται ιδιαίτερα προγράµµατα διδασκαλίας µαθηµάτων, ανάλογα µε τους κύκλους, κλάδους, τοµείς και ειδικότητές τους..επιπλέον, στη Γ τάξη των ΕΠΛ διδάσκονται τα εννιά µαθήµατα επιλογής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για όσους µαθητές επιθυµούν να επιλέξουν τρία από αυτά, ένα από κάθε οµάδα, όπως ακριβώς και οι µαθητές των Γενικών Λυκείων. Στη Γ τάξη των Κλασικών και των Εκκλησιαστικών Λυκείων, εκτός των µαθηµάτων γενικής παιδείας και του ιδιαίτερου προγράµµατός τους, διδάσκονται τα εξής πέντε µαθήµατα επιλογής: Αρχαία Ελληνικά - Λατινικά - Πολιτική Οικονοµία - Κοινωνιολογία -Φιλοσοφία/Ψυχολογία, από τα οποία ο κάθε µαθητής πρέπει να επιλέξει τα τρία. 2

3 Στη Γ τάξη των Μουσικών Λυκείων, εκτός των µαθηµάτων γενικής παιδείας και του ιδιαίτερου προγράµµατός τους,διδάσκονται τα εννιά µαθήµατα επιλογής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, από τα οποία ο κάθε µαθητής πρέπει να επιλέξει τα τρία, ένα από κάθε οµάδα. Στα Εσπερινά Λύκεια οι προβλεπόµενες εξετάσεις από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου διεξάγονται κατά τη λήξη της φοίτησης των µαθητών στις Γ και τάξεις αντίστοιχα. Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 εξέταση της Α Λυκείου στα Εσπερινά Λύκεια θα πραγµατοποιείται στη Β Λυκείου. Στην Α τάξη των Εσπερινών Λυκείων οι προαγωγικές εξετάσεις πραγµατοποιούνται στο επίπεδο του σχολείου. Άρθρο 3 Αξιολόγηση των µαθητών Η αξιολόγηση των µαθητών του λυκείου για την προαγωγή από τάξη σε τάξη και για την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου αποβλέπει στον έλεγχο της γενικά απαιτούµενης µαθησιακής επάρκειας και του βαθµού επίτευξης διδακτικών-µαθησιακών στόχων και γνωστικών δεξιοτήτων, όπως είναι: Η κατάκτηση, η κατανόηση και η ανάλυση γνώσεων, εννοιών και πληροφοριών. Η ανάπτυξη ικανοτήτων συνθετικής και κριτικής σκέψης. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα Η χρήση πηγών και τεκµηρίων και ο εντοπισµός δεδοµένων και πληροφοριών. Η εφαρµογή γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών στην αντιµετώπιση και επίλυση πραγµατικών προβληµάτων. Η αξιολόγηση των µαθητών κατά τη φοίτησή τους στο λύκειο και για την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου στηρίζεται σε δοκιµασίες µε συνδυασµό διαφόρων τεχνικών αξιολόγησης και µε γνώµονα την απαίτηση για αντικειµενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα. Επίσης, αξιολογούνται οι µαθητές για την προφορική και γραπτή απόδοσή τους στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 3

4 Άρθρο 4 Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 1. Στην Α τάξη όλων των τύπων λυκείου διεξάγονται εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες στοχεύουν στην αξιολόγηση των γνώσεων του µαθητή σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα που διδάχθηκε, ανάλογα µε τον τύπο Λυκείου, στον οποίο φοιτά, καθώς και στην εξοικείωση των µαθητών µε το νέο τρόπο αξιολόγησης. Το αποτέλεσµα των εξετάσεων αυτών δεν υπολογίζεται για την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, συνδυάζεται όµως, σε ποσοστό 25%, µε την επίδοση των µαθητών στη διάρκεια των τριών διδακτικών τριµήνων (25% για κάθε τρίµηνο) του σχολικού έτους για την προαγωγή τους στην τρίτη τάξη. Οι µαθητές που παραπέµπονται σε επαναληπτική εξέταση εξετάζονται το Σεπτέµβριο στο επίπεδο του σχολείου. 2. Στη Β τάξη όλων των τύπων λυκείου διεξάγονται εξετάσεις σε δύο ενότητες γνωστικών αντικειµένων σε εθνικό επίπεδο. Στην πρώτη ενότητα ανήκουν τα πέντε µαθήµατα γενικής παιδείας και στη δεύτερη τα υπόλοιπα µαθήµατα του προγράµµατος της Β τάξης, ανάλογα µε τον τύπο λυκείου, κύκλο, κλάδο, τοµέα ή ειδικότητα.το αποτέλεσµα των εξετάσεων αυτών υπολογίζεται σε ποσοστό 25% για την προαγωγή των µαθητών στη Γ Λυκείου, ενώ κατά 75% υπολογίζεται η επίδοση των µαθητών στη διάρκεια των τριών διδακτικών τριµήνων (25% για κάθε τρίµηνο). Οι µαθητές που παραπέµπονται σε επαναληπτική εξέταση εξετάζονται το Σεπτέµβριο στο επίπεδο του σχολείου.το αποτέλεσµα της εξέτασης αυτής υπολογίζεται µόνο για την προαγωγή τους στην επόµενη τάξη ή για την αποφοίτησή τους, ενώ ο βαθµός του Εθνικού Απολυτηρίου είναι αυτός που προέκυψε από την εξέταση του Ιουνίου. Οι µαθητές που παραπέµπονται σε ολική εξέταση λόγω απουσιών καθώς και όσοι δικαιολογηµένα δεν πήραν µέρος στις εξετάσεις της Β Λυκείου,προσέρχονται, εφόσον προαχθούν, τον επόµενο Ιούνιο τόσο στις εξετάσεις της Β Λυκείου όσο και στις εξετάσεις της Γ Λυκείου. 3. Στη Γ τάξη λυκείου διεξάγονται οι επόµενες εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο: α) Για τους µαθητές όλων των τύπων λυκείου µε αντικείµενο την αξιολόγηση των γνώσεων στα πέντε µαθήµατα γενικής παιδείας. β) Για τους µαθητές του γενικού,του κλασικού,του µουσικού, του εκκλησιαστικού λυκείου και του ΕΠΛ µε αντικείµενο την αξιολόγηση στα µαθήµατα επιλογής. 4

5 γ) Για τους µαθητές των τµηµάτων ειδικότητας των ΤΕΛ και των κλάδων των ΕΠΛ µε αντικείµενο την αξιολόγηση των γνώσεων σε τρία µαθήµατα του ιδιαίτερου προγράµµατός τους, τα οποία ορίζονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. 4. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αντίστοιχα και για την απόλυση των µαθητών της Γ τάξης Λυκείου όλων των τύπων. Άρθρο 5 Χορήγηση του Εθνικού Απολυτηρίου 1. Το Εθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοιτήσαντες µαθητές που έχουν επιτύχει κατά µέσο όρο τουλάχιστον βαθµολογία ίση µε το 50%. στις εξετάσεις εθνικού επιπέδου α) στα πέντε µαθήµατα γενικής παιδείας της Β τάξης (µέσος όρος) β) στα υπόλοιπα µαθήµατα του προγράµµατος της Β τάξης (µέσος όρος) γ) στα πέντε µαθήµατα γενικής παιδείας της Γ τάξης, και δ) στα τρία µαθήµατα επιλογής για τους µαθητές της Γ τάξης γενικών λυκείων ή στα τρία µαθήµατα των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου για τους µαθητές των άλλων τύπων λυκείου. 2. εν χορηγείται Εθνικό Απολυτήριο στους αποφοίτους που δεν επιτυγχάνουν βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε το 40% σε καθένα από τα εξεταζόµενα µαθήµατα της Γ τάξης λυκείου, ανεξάρτητα αν επιτυγχάνεται ως µέσος όρος το 50%. 3. Στους αποφοίτους των κλάδων προεπαγγελµατικής εκπαίδευσης των ΕΠΛ και τµηµάτων ειδικοτήτων των ΤΕΛ χορηγούνται τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις πτυχία ειδικότητας ή Απολυτήρια ΕΠΛ, ανεξάρτητα από τη χορήγηση Εθνικού Απολυτηρίου. 5

6 Άρθρο 6 Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 1. Η εισαγωγή σπουδαστών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Ευελπίδων, Ναυτικών οκίµων, Ικάρων, Αξιωµατικών Σωµάτων, Αδελφών νοσοκόµων, της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων του ΕΟΤ, γίνεται από το Ακαδηµαϊκό έτος µε βάση το Εθνικό Απολυτήριο, που χορηγείται στους αποφοιτώντες από το λύκειο από το σχολικό έτος και εφεξής. 2. Εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της προηγούµενης παραγράφου, εισηγούνται προς τον Υπουργό Παιδείας σε επίπεδο τµήµατος ή σχολής: α) Συντελεστές για τα πέντε µαθήµατα γενικής παιδείας, που εξετάζονται για την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου στη Γ Λυκείου. Οι συντελεστές ανά µάθηµα γενικής παιδείας κυµαίνονται µεταξύ των αριθµών πέντε (5) και δέκα πέντε (15) και το άθροισµα αυτών είναι ίσο µε τον αριθµό πενήντα (50). Αν κάποιο τµήµα δεν ορίσει συντελεστές µέσα στην οριζόµενη προθεσµία, ο συντελεστής του κάθε µαθήµατος θα είναι δέκα (10). β) Ένα προαπαιτούµενο µάθηµα από τα διδασκόµενα µαθήµατα επιλογής στη Γ τάξη των γενικών,των κλασικών, των µουσικών και των εκκλησιαστικών λυκείων, το οποίο θεωρείται ως προϋπόθεση για την υποψηφιότητα σε κάθε τµήµα ή σχολή και για το οποίο ορίζεται ως συντελεστής ο αριθµός δέκα τέσσερα (14). Ο συντελεστής για τα άλλα δύο µαθήµατα επιλογής είναι οκτώ (8) για το καθένα. Αν κάποιο τµήµα ή σχολή δεν καθορίσει προαπαιτούµενο µάθηµα, ο συντελεστής για το καθένα από τα τρία µαθήµατα επιλογής θα είναι δέκα (10) για αυτό το τµήµα ή σχολή και δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα όσοι κάτοχοι Εθνικού Απολυτηρίου επιθυµούν, άσχετα από τα µαθήµατα επιλογής που παρακολούθησαν. γ) Τους κλάδους ΕΠΛ και τις ειδικότητες ΤΕΛ, αποφοίτους των οποίων θα δέχονται για εισαγωγή στο τµήµα ή σχολή, εφόσον είναι κάτοχοι Εθνικού Απολυτηρίου. Η εισήγηση αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη. Με υπουργική απόφαση ορίζονται οι συντελεστές, τα προαπαιτούµενα µαθήµατα, οι κλάδοι και οι ειδικότητες. 6

7 3. Ο αριθµός των αποφοίτων κλάδων ΕΠΛ και ειδικοτήτων ΤΕΛ που εισάγονται σε οποιοδήποτε τµήµα ΑΕΙ δεν µπορεί να είναι κατώτερος του 10%, και του 25% σε οποιοδήποτε τµήµα ΤΕΙ, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι-κάτοχοι του Εθνικού Απολυτηρίου- περισσότεροι από το ποσοστό αυτό που υπέβαλαν αίτηση για το συγκεκριµένο τµήµα. 4. Το καθένα από τα τρία µαθήµατα ειδικότητας των κατόχων Εθνικού Απολυτηρίου, αποφοίτων ΕΠΛ ή ΤΕΛ, έχει συντελεστή δέκα (10). 5. Οι συντελεστές και το προαπαιτούµενο µάθηµα που καθορίζονται κατά τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, µπορεί να µεταβάλλονται µε την ίδια διαδικασία και ισχύουν για τους µαθητές που εγγράφονται στην Α τάξη λυκείου το επόµενο σχολικό έτος από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της διαφοροποίησης αυτής. 6. Ο µέσος όρος των βαθµών που προκύπτουν σε κάθε µία από τις δύο ενότητες των εξεταζοµένων µαθηµάτων σε εθνικό επίπεδο της Β τάξης λυκείου αξιολογείται για την εισαγωγή στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µε συντελεστή δέκα (10) για κάθε ενότητα, ανεξάρτητα από τον τύπο λυκείου στον οποίο φοίτησαν οι υποψήφιοι και ανεξάρτητα από το τµήµα ή τη σχολή που δηλώνουν οι υποψήφιοι. 7. Το άθροισµα των επιµέρους συντελεστών του παρόντος άρθρου είναι ίσο µε τον αριθµό εκατό (100), ο οποίος προκύπτει από το συντελεστή είκοσι (20) για τις δύο εξετάσεις στη Β τάξη λυκείου, πενήντα (50) για τα µαθήµατα γενικής παιδείας της Γ τάξης λυκείου(10 για το καθένα) και τριάντα (30) για τα µαθήµατα επιλογής της Γ τάξης γενικού, κλασικού και εκκλησιαστικού λυκείου ή τα µαθήµατα κλάδου ή ειδικότητας των ΕΠΛ ή ΤΕΛ. 8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται µέχρι το τέλος Mαρτίου κάθε έτους, ύστερα από εισήγηση του τµήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο συνολικός αριθµός σπουδαστών που εισάγεται σε κάθε σχολή ή τµήµα των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, για τη διαµόρφωση της εισήγησής του, λαµβάνει υπόψη προτάσεις των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, οι οποίες υποβάλλονται το αργότερο µέχρι το τέλος Ιανουαρίου του ίδιου έτους. 7

8 9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης του Εθνικού Aπολυτηρίου, µε προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων γνωστοποιείται ο αριθµός των εισαγοµένων σπουδαστών κατά σχολή ή τµήµα των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και καλούνται οι κάτοχοι του Εθνικού Απολυτηρίου να καταθέσουν, εντός οριζόµενης µε την προκήρυξη προθεσµίας, αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και δήλωση ενός ή περισσοτέρων τµηµάτων ή σχολών κατά σειρά προτίµησης., σύµφωνα µε τους περιορισµούς της παραγράφου 2 του άρθρου Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µέχρι το τέλος Αυγούστου καθορίζονται οι εισακτέοι σε κάθε τµήµα ή σχολή των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε βάση το συνολικό αριθµό µορίων των υποψηφίων, όπως αυτός διαµορφώνεται σε κάθε περίπτωση από τους ισχύοντες συντελεστές, καθώς και µε βάση τη δηλωθείσα σειρά προτίµησης των τµηµάτων ή σχολών των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 11. Όπου κατά τις κείµενες διατάξεις απαιτείται διεξαγωγή εξετάσεων σε ειδικά µαθήµατα για την εισαγωγή υποψηφίων σε ορισµένα τµήµατα ή σχολές των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ο συνολικός αριθµός µορίων των υποψηφίων διαµορφώνεται και από την επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές και λαµβάνεται υπόψη, µαζί µε τη δήλωση προτιµήσεών τους, για την κατάταξή τους στους πίνακες εισακτέων των τµηµάτων ή σχολών αυτών. 12. Οι κάτοχοι Εθνικού Απολυτηρίου µπορούν να προσέρχονται σε νέα εξέταση το επόµενο σχολικό έτος σε όλα τα µαθήµατα της Γ τάξης του λυκείου, που περιλαµβάνονται στη διαδικασία χορήγησης του Εθνικού Απολυτηρίου και να µετέχουν στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι προσερχόµενοι σε νέα εξέταση µπορούν να τροποποιούν το συνδυασµό των µαθηµάτων επιλογής της Γ Λυκείου. Οι απόφοιτοι κλάδων ΕΠΛ και ειδικοτήτων ΤΕΛ µπορούν να αντικαθιστούν τα µαθήµατα ειδικότητας µε συνδυασµό µαθηµάτων επιλογής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου. 13. Οι κάτοχοι Εθνικού Απολυτηρίου µπορούν να µετέχουν οποτεδήποτε, χωρίς χρονικό περιορισµό, στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε βάση την επιτευχθείσα βαθµολογία κατά την τελευταία εξέταση. Οι βαθµοί της Β Λυκείου παύουν να 8

9 συνυπολογίζονται για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µετά τη δεύτερη αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι βαθµοί της Γ Λυκείου στην περίπτωση αυτή υπολογίζονται µε αναγωγή στην αντίστοιχη κλίµακα. 14. ιατηρούνται σε ισχύ οι κείµενες διατάξεις: α) για τον ορισµό χωριστών ποσοστών θέσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ορισµένων κατηγοριών αποφοίτων λυκείου µε την προϋπόθεση ότι θα είναι κάτοχοι του Εθνικού Απολυτηρίου β) για την εισαγωγή πρωταθλητών σε τµήµατα ή σχολές των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων γ) για τις προϋποθέσεις εισαγωγής σπουδαστών στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές και δ) για τη διεξαγωγή ειδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ των ηµεδαπών τέκνων υπαλλήλων που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο εξωτερικό ή τέκνων Ελλήνων που διαµένουν στο εξωτερικό ή οµογενών ή αλλοδαπών, που είναι για όλες τις περιπτώσεις απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού. Άρθρο 7 Εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αποφοίτων λυκείων προηγουµένων ετών 1. Οι κείµενες διατάξεις για εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εφαρµόζονται για τους αποφοίτους Λυκείου των σχολικών ετών και Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που θα εκδοθεί εντός του µηνός Μαρτίου 1999, ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας, και θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θα οριστεί ειδικό ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθµού σπουδαστών που θα εισαχθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το ακαδηµαϊκό έτος , το οποίο θα καλυφθεί από υποψηφίους- αποφοίτους Λυκείου των σχολικών ετών και Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο ήµισυ για την εισαγωγή υποψηφίων-αποφοίτων του σχολικού έτους κατά το ακαδηµαϊκό έτος

10 3. Οι απόφοιτοι λυκείου µέχρι το σχολικό έτος , που επιθυµούν να εισαχθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από το ακαδηµαϊκό έτος και εφεξής, υποχρεούνται να µετέχουν στις εξετάσεις της Γ τάξης λυκείου για την απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Επίσης, στις εξετάσεις αυτές µπορούν να µετέχουν οι απόφοιτοι λυκείου µέχρι το σχολικό έτος και κατά τα σχολικά έτη και , προκειµένου να µετέχουν στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ως κάτοχοι Εθνικού Απολυτηρίου. Στην περίπτωση αυτή δεν µετέχουν στη διαδικασία εισαγωγής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 4. Οι κάτοχοι ιεθνούς Απολυτηρίου δεν µπορούν να µετέχουν στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από το Μπορούν από το επόµενο σχολικό έτος της αποφοίτησής τους από το Λύκειο να µετάσχουν στη διαδικασία απόκτησης του Εθνικού Απολυτηρίου. Άρθρο 8 Εξουσιοδοτικές ιατάξεις 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κατά σειρά της παραγράφου 3, περιπτώσεις γ και δ του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, εξεταστέα µαθήµατα στα ΕΠΛ και ΤΕΛ. 2. Με τα προεδρικά ιατάγµατα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α ) καθορίζονται: α) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα όλων των τάξεων του λυκείου. β) ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων για τους µαθητές του λυκείου, που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, σύνταξης οδηγιών για τη διδασκαλία και αξιολόγηση των νέων µαθηµάτων, κατάρτισης των θεµάτων των εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, βαθµολόγησης των γραπτών δοκιµίων, έκδοσης των αποτελεσµάτων και χορήγησης του Εθνικού Απολυτηρίου, δ) ο τύπος και το περιεχόµενο του τίτλου του Εθνικού Απολυτηρίου, ε) ο τρόπος και η διαδικασία συµµετοχής υποψηφίων στην επιλογή σπουδαστών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, τα υποβλητέα 10

11 δικαιολογητικά, οι προθεσµίες υποβολής αυτών, τα όργανα και η διαδικασία κατάρτισης των πινάκων εισακτέων σε κάθε σχολή ή τµήµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Άρθρο 9 Αποζηµιώσεις Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α ) εφαρµόζονται ανάλογα για την καταβολή αποζηµιώσεων και στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται µε τις εξετάσεις ή δοκιµασίες σε εθνικό επίπεδο που προβλέπονται στον παρόντα νόµο. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων αυτού, για τις οποίες ορίζεται µεταγενέστερη εφαρµογή τους. 11

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Μ, 12 Μαΐου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγοντα µέτρα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πρόλογος σελ. 3 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 7. Την υπ αριθμ. 74/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Όπως τροποποιήθηκε με τα παρακάτω : α) Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πρόλογος...σελ. 1 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Έχοντας υπόψη : Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (Α 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) Α Α: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 10-10 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα