ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ"

Transcript

1 568 ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Βαλαδάκης Ανδρέας Δ. Καθηγητής Βαρβακείου Σχολής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επειδή με το λογισμικό Interactive Physics (IP) δημιουργούμε προσομοιώσεις Φυσικής σε συνθήκες εργαστηρίου, είναι δυνατό να ελέγξουμε στερεότυπα παρουσιάσεων θεμάτων φυσικής τα οποία συναντάμε τόσο σε εγχειρίδια διδασκαλίας της φυσικής όσο και σε προφορικές παρουσιάσεις των αντίστοιχων θεμάτων. Η μελέτη αφορά τα επόμενα θέματα: 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εξαναγκασμένης ταλάντωσης την οποία εκτελεί με τη βοήθεια κινητήρα ένα σώμα κρεμασμένο από ελατήριο; 2. Πώς σχετίζεται η κατεύθυνση της τριβής που ασκείται σε ένα σώμα με την κατεύθυνση κίνησης του σώματος; 3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κύματος που διαδίδεται σε σύστημα σφαιρών συνδεδεμένων με ελατήριο; Συγκεκριμένα εντοπίζουμε πώς αυτά τα θέματα προσεγγίζονται στη βιβλιογραφία και ποια σχετικά πειράματα προτείνονται. Κατόπιν συγκρίνουμε τα προτεινόμενα πειράματα με προσομοιώσεις που δημιουργήσαμε με τη βοήθεια του IP. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε την ισχύ και την ακρίβεια των προσεγγίσεων και διερευνούμε τα όρια ορθότητάς τους. Συγχρόνως ελέγχεται και η αξιοπιστία του IP. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Στερεότυπα διδασκαλίας, Interactive Physics, εξαναγκασμένη ταλάντωση, συντονισμός, τριβή, κύμα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το IP χρησιμοποιεί αριθμητικές μεθόδους ολοκλήρωσης για τον προσδιορισμό της κίνησης σύμφωνα με τις εξισώσεις της κλασσικής μηχανικής: F = ma και τ = Ια όπου a = dv/dt, v = dx/dt και α = dω/dt (Interactive Physics Version 5.0, User s Manual 1999). Σε κάθε πρόβλημα γίνεται διαμέριση του χρόνου και ακολουθείται ο εξής αλγόριθμος: Από τις αρχικές συνθήκες του προβλήματος υπολογίζονται οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα, από αυτές υπολογίζονται οι επιταχύνσεις των σωμάτων, από τις επιταχύνσεις υπολογίζονται οι ταχύτητες των σωμάτων και από τις ταχύτητες υπολογίζονται οι νέες θέσεις των σωμάτων. H διαδικασία επαναλαμβάνεται στο επόμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των περιορισμών που έχουν τεθεί στο πρόβλημα. Το περιβάλλον των προσομοιώσεων λοιπόν είναι ένα έτοιμο περιβάλλον κλασσικής μηχανικής και από τον χρήστη δεν απαιτείται η εισαγωγή οποιασδήποτε εξίσωσης κίνησης. Σε αυτό το πλαίσιο είναι δυνατό να ελεγχθούν ως προς την ορθότητά τους όλες οι ιδέες και οι προβλέψεις που αφορούν φαινόμενα της κλασσικής μηχανικής και να προσδιορισθούν τα όρια ισχύος τους. Συγκεκριμένα ερευνάμε τα επόμενα θέματα.

2 569 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ Επειδή τα χαρακτηριστικά του φαινόμενου του συντονισμού υπεισέρχονται σχεδόν σε κάθε περιοχή της Φυσικής (Feynman, 1975), είναι χρήσιμο ο μαθητής να διαθέτει κατάλληλες προσλαμβάνουσες παραστάσεις σχετικά με αυτό το φαινόμενο. Πειράματα λοιπόν στα οποία αναδεικνύονται τα κύρια χαρακτηριστικά του φαινόμενου είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα. Στις εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις η δύναμη του διεγέρτη μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο ενώ το πλάτος της δύναμης μένει σταθερό. Σε αυτή την περίπτωση η συνεισφορά της δύναμης απόσβεσης ελαττώνεται συνεχώς και το πλάτος της ταλάντωσης προσεγγίζει μια σταθερή τιμή (Synge, Griffith, 1970, Berkeley, 1979α, Gaffney, Kagan, 2002). Με το IP είναι δυνατό να προσομοιώσουμε αυτό το φαινόμενο διότι αφ ενός μας παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής σωμάτων, ελατηρίων και μηχανισμών απόσβεσης, αφ ετέρου είναι δυνατό να εισάγουμε δυνάμεις οι οποίες δεν προέρχονται από συγκεκριμένο σώμα. Επίσης είναι δυνατό να μεταβάλλουμε τις παραμέτρους του συστήματος και μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προσομοίωσης. Στην Εικόνα 1 φαίνεται στιγμιότυπο της οθόνης του υπολογιστή κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας προσομοίωσης. Η δύναμη του διεγέρτη δεν προέρχεται από συγκεκριμένο σώμα και της έχουμε επιβάλλει τη μορφή F = F 0 ημωt. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε ώστε η μορφή της δύναμης του διεγέρτη να μην επηρεάζεται από την κίνηση του ταλαντωτή. Μεταβάλλοντας με τον μεταβολέα τη γωνιακή συχνότητα ω της δύναμης στη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης της σφαίρας ως προς το χρόνο παρατηρούμε τα χαρακτηριστικά του φαινόμενου του συντονισμού: όσο η γωνιακή συχνότητα του διεγέρτη αυξάνεται το πλάτος της ταλάντωσης αρχικά αυξάνεται, παίρνει μια μέγιστη τιμή και κατόπιν αρχίζει να ελαττώνεται.

3 570 Εικόνα 1: Προσομοίωση εξαναγκασμένης ταλάντωσης με την επίδραση δύναμης που μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο ενώ το πλάτος της δύναμης μένει σταθερό. Παρατηρούμε ότι όταν η συχνότητα μεταβολής της δύναμης αυξάνεται αρχικά το πλάτος της ταλάντωσης αυξάνεται, κατόπιν παίρνει μια μέγιστη τιμή και τέλος αρχίζει να ελαττώνεται. Εικόνα 2: Προσομοίωση διάταξης δημιουργίας εξαναγκασμένης ταλάντωσης. Παρατηρούμε ότι όταν η γωνιακή συχνότητα του κινητήρα αυξάνεται, το πλάτος της ταλάντωσης αρχικά αυξάνεται, παίρνει μια μέγιστη τιμή και κατόπιν αρχίζει να ελαττώνεται (φαινόμενο συντονισμού). Ωστόσο το πλάτος της δύναμης του διεγέρτη δε μένει σταθερό. Σε μια πιο ρεαλιστική προσομοίωση θα πρέπει να φαίνεται ο διεγέρτης, δηλαδή το σώμα που ασκεί την περιοδική δύναμη. Ακολουθώντας τη διάταξη που επανέρχεται από παλιά στη βιβλιογραφία (Αλεξόπουλος, 1960α, Βλάχος Ι., Ζάχος Κ., Κόκκοτας Π., Τιμοθέου Γ. 1994, Ιωάννου Α., Ντάνος Γ., Πήττας Α., Ράπτης Σ., 2001) κατασκευάσαμε την προσομοίωση που φαίνεται στην Εικόνα 2. Λόγω της περιστροφής της κινητήρα ασκείται μέσω του νήματος περιοδική δύναμη και η κρεμασμένη σφαίρα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Με αυτή την προσομοίωση αποκαλύπτονται τα όρια μέσα στα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πείραμα για τη μελέτη του φαινόμενου του συντονισμού. Κατ αρχάς παρατηρούμε ότι και σε αυτό το σύστημα εμφανίζεται συντονισμός. Ωστόσο τα φυσικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πειραματικής διάταξης διαφέρουν από το σύστημα που μελετάμε θεωρητικά. Στο πλαίσιο της θεωρητικής μελέτης στον ταλαντωτή ασκούνται τρεις δυνάμεις: η δύναμη επαναφοράς (στην προσομοίωση της Εικόνας 1 η δύναμη επαναφοράς είναι η συνισταμένη του βάρους της σφαίρας και της δύναμης του ελατηρίου), η δύναμη της απόσβεσης και η δύναμη του διεγέρτη. Αντιθέτως στην περίπτωση της πειραματικής διάταξης στο σώμα δεν ασκείται απ ευθείας δύναμη από τον διεγέρτη (κινητήρα). Σε αυτό το σημείο είναι δυνατό να τροποποιήσουμε την προτεινόμενη διάταξη ώστε το νήμα να συνδέεται κατ ευθείαν με το σώμα και όχι με το ελατήριο (Berkeley, 1979β). Επίσης αν και στο θεωρητικό πρόβλημα η δύναμη του διεγέρτη μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο και με σταθερό πλάτος, στην περίπτωση της πειραματικής διάταξης η προσομοίωση αποκαλύπτει ότι το πλάτος της δύναμης

4 571 του διεγέρτη μεταβάλλεται με τη συχνότητα. Μάλιστα το εν λόγω πλάτος είναι μέγιστο όταν το σύστημα βρίσκεται σε συντονισμό. Φαίνεται λοιπόν ότι μόνο ποιοτικά μπορούμε να μελετήσουμε το φαινόμενο του συντονισμού με τη διάταξη που φαίνεται στην Εικόνα 2 και η οποία προτείνεται από τη βιβλιογραφία. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ Αν και η έννοια της τριβής εισάγεται σχετικά νωρίς σε μια σειρά μαθημάτων Φυσικής, σε ορισμένες περιπτώσεις ο προσδιορισμός της κατεύθυνσής της δυσκολεύει τους μαθητές. Η κύρια σύγχυση προέρχεται από την λανθασμένη πεποίθηση ότι η τριβή πάντα αντιστέκεται στην κίνηση του σώματος στο οποίο ασκείται (Arons, 1992). Για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτογενούς αντίληψης βοηθά η παρουσίαση δύο εφαρμογών. Στο πλαίσιο της πρώτης εφαρμογής μελετάμε την κατεύθυνση της τριβής όταν το σώμα βρίσκεται πάνω σε άλλο επιταχυνόμενο σώμα. Σε αυτή την περίπτωση επειδή η τριβή επιταχύνει το πρώτο σώμα έχει την κατεύθυνση της κίνησής του. Στο πλαίσιο μιας άλλης περισσότερο πολύπλοκης αλλά πιο διδακτικής εφαρμογής μελετάμε την κατεύθυνση της τριβής που ασκείται σε έναν τροχό που κυλάει με την επίδραση οριζόντιας δύναμης πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Σε αυτή την περίπτωση η κατεύθυνση της τριβής εξαρτάται από την απόσταση της δύναμης από το κέντρο του τροχού. Στην προσομοίωση που φαίνεται στην Εικόνα 3 χρησιμοποιούμε το παιδικό παιχνίδι γιο γιο ως τροχό το οποίο τραβάμε με το νήμα του πάνω σε οριζόντιο τραπέζι. Με το μεταβολέα είναι δυνατό να μεταβάλλουμε το σημείο εφαρμογής της δύναμης η οποία ασκείται μέσω του νήματος. Παρατηρούμε ότι ανάλογα με την απόσταση της δύναμης από το κέντρο του τροχού, μεταβάλλεται τόσο η κατεύθυνση όσο και το μέτρο της τριβής. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις η τριβή δεν αντιστέκεται στην κίνηση του γιο γιο αλλά έχει την ίδια κατεύθυνση με αυτή. Από την εν λόγω προσομοίωση αποκαλύπτεται επίσης ο τρόπος προσδιορισμού της κατεύθυνσης της τριβής. Αρχικά εξαλείφουμε την τριβή (μηδενίζοντας με τον μεταβολέα-κουμπί) το συντελεστή τριβής (Εικόνα 4). Κατόπιν εκτελούμε το πρόγραμμα παρατηρώντας την κατεύθυνση της κίνησης ως προς το τραπέζι ενός σημείου της περιφέρειας του τροχού, κάθε φορά που αυτό το σημείο φθάνει στην επιφάνεια του τραπεζιού. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζουμε πώς η επιφάνεια του τροχού-γιο γιο που εφάπτεται με το τραπέζι ολισθαίνει σε σχέση με την επιφάνεια του τραπεζιού. Η τριβή, όταν εκδηλωθεί, αντιστέκεται σε αυτή την ολίσθηση. Π.χ. στην Εικόνα 4α όταν το σημείο της περιφέρειας του τροχού που έχουμε σημειώσει, φθάσει στην επιφάνεια του τραπεζιού, το σημείο κινείται προς τα πίσω. Όταν λοιπόν θα εμφανισθεί τριβή, θα κατευθύνεται προς τα εμπρός. Αυτό όντως συμβαίνει όπως φαίνεται στην Εικόνα 3α. Αντιθέτως στην Εικόνα 4δ το σημείο της περιφέρειας του τροχού που έχουμε σημειώσει όταν φθάσει στην επιφάνεια του τραπεζιού κινείται προς τα εμπρός. Η τριβή λοιπόν, όταν εμφανισθεί θα κατευθύνεται προς τα πίσω. Αυτό όντως συμβαίνει όπως φαίνεται στην Εικόνα 3δ.

5 572 (α) (α) (β) (β) (γ) (γ) Εικόνα 3: Κίνηση του γιο γιο με τριβή. Εικόνα 4: Κίνηση του γιο γιο χωρίς τριβή.

6 573 Εικόνα 5: Διάδοση διαταραχής σε σύστημα σφαιρών συνδεδεμένων μεταξύ τους με ελατήρια. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΥΜΑ Συχνά η διάδοση του κύματος σε ελαστικό μονοδιάστατο μέσο παρουσιάζεται με τη βοήθεια μιας σειράς σφαιρών που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με ελατήρια (Αλεξόπουλος, 1960β, Αντωνίου, Δημητριάδης, Καμπούρης, Παπατσίμπα, Παπαμιχάλης, 2001). Σύμφωνα με την περιγραφή που συνοδεύει τις εν λόγω παρουσιάσεις αν η πρώτη σφαίρα κινηθεί προς τα πάνω παρασύρει τη δεύτερη επίσης προς τα πάνω, η δεύτερη την τρίτη κ.ο.κ. Με αυτό τον τρόπο εγκάρσιο κύμα διαδίδεται κατά μήκος του συστήματος των σφαιρών. Ελέγχοντας ωστόσο αυτή την ιδέα με τη βοήθεια του προγράμματος IP (Εικόνα 5) διαπιστώνουμε ότι δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα. Με τη βοήθεια του μεταβολέα αλλάζουμε την συχνότητα ταλάντωσης της πρώτης σφαίρας. (Σε αυτή τη σφαίρα έχουμε επιβάλλει να ταλαντώνεται αρμονικά για χρονικό διάστημα μισής περιόδου και κατόπιν να ακινητοποιείται.) Παρατηρούμε λοιπόν ότι και για τις δύο τιμές της συχνότητας διαταραχή όντως διαδίδεται κατά μήκος του συστήματος των σφαιρών. Ωστόσο όταν η συχνότητα είναι ίση με 1Ηz η διαταραχή δεν έχει μορφή εγκάρσιου κύματος διότι όπως φαίνεται στη μεγεθυσμένη εικόνα οι σφαίρες δεν κινούνται μόνο εγκάρσια αλλά και κατά μήκος της διάδοσης της διαταραχής. Αντιθέτως όταν η συχνότητα είναι ίση με 0,1Hz, η διάδοση της διαταραχής μοιάζει περισσότερο με διάδοση εγκάρσιου κύματος. Συγκρίνοντας επίσης τις Εικόνες μεταξύ τους συμπεραίνουμε ότι η διαταραχή διαδίδεται ως εγκάρσιο κύμα όταν το μήκος κύματος είναι πολύ μεγαλύτερο από την απόσταση μεταξύ δύο

7 574 διαδοχικών σφαιρών (Berkeley 1979γ). Είναι ενδιαφέρον ότι σε πολύ παλαιότερη σχετική παρουσίαση (Γ. Αθανασιάδης 1929) δεν περιγράφεται σύστημα ελατηρίων και σφαιρών αλλά «μόρια [που] συνέχονται προς άλληλα δι ελαστικών δυνάμεων». Ενδεχομένως ο συγγραφέας είχε επίγνωση των περιορισμών που τίθενται σε ένα σύστημα σφαιρών και ελατηρίων προκειμένου να διαδοθεί σε αυτό εγκάρσιο κύμα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Επειδή το INTERACTIVE PHYSICS δημιουργεί ένα περιβάλλον προσομοιώσεων που υπακούει στους νόμους και τους περιορισμούς της Κλασσικής Μηχανικής εκτός του ότι είναι ένα αναντικατάστατο εργαλείο για ιδεατά (gedanken) πειράματα που είναι δύσκολο να εκτελεσθούν στο εργαστήριο (π.χ. πειράματα σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, πειράματα αλλαγής συστήματος συντεταγμένων κτλ) είναι επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο ελέγχου των προτεινόμενων πειραμάτων Κλασσικής Μηχανικής. Το IP θέτει ερωτήματα για τα όρια της ισχύος των εν λόγω πειραμάτων και βοηθά στον προσδιορισμό αυτών των ορίων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Arons Α. (1992), Οδηγός Διδασκαλίας της Φυσικής, 142, Τροχαλία 2. Berkeley (1979α), Μαθήματα Φυσικής Πανεπιστημίου του Berkeley, 114 Εργαστήρια Φυσικής Ε.Μ.Π 3. Berkeley (1979β), Μαθήματα Φυσικής Πανεπιστημίου του Berkeley, Εργαστήρια Φυσικής Ε.Μ.Π., Berkeley (1979γ), Μαθήματα Φυσικής Πανεπιστημίου του Berkeley, Εργαστήρια Φυσικής Ε.Μ.Π., Feynman R., (1975), Lectures on Physics, (1)23-7, Addison Wesley 6. Gaffney C. A, Kagan D., (2002), Beats in an Oscillator Near Resonance, The Physics Teacher, (40) Interactive Physics Version 5.0, User s Manual (1999), Α-5 8. Synge J. L., Griffith, B. A. (1970), Principles of Mechanics, Αθανασιάδης Γ. (1929), Επίτομος Φυσική, Αντωνίου Ν., Δημητριάδης Π., Καμπούρης Κ., Παπαμιχάλης Κ., Παπατσίμπα Λ., (2001), Φυσική Γ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ 11. Αλεξόπουλος Κ. Δ., (1960α), Γενική Φυσική, (1) Αλεξόπουλος Κ. Δ., (1960β), Γενική Φυσική, (1) Βλάχος Ι., Ζάχος Κ., Κόκκοτας Π., Τιμοθέου Γ. (1994) Φυσική Γ Λυκείου, 389 ΟΕΔΒ 14. Ιωάννου Α., Ντάνος Γ., Πήττας Α., Ράπτης Σ., (2001), Γ Λυκείου Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, 22

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ταλαντώσεις. Η ελάττωση του πλάτους (απόσβεση)

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις

Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις Φυσική Γ Γυμνασίου Περιοδικές Κινήσεις Όλες οι κινήσεις επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα. Περιοδικές κινήσεις: Οι κινήσεις που επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι:

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι: Επιστημονικό μέρος Η έννοια της δύναμης Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι δυνατό να το παραμορφώσει, να το σταματήσει όταν κινείται, να το κινήσει όταν αυτό είναι ακίνητο, να επιταχύνει ή να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ντετερμινιστικά Συστήματα. Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών

Ντετερμινιστικά Συστήματα. Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών Ντετερμινιστικά Συστήματα Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 1.1 Δυναμικά συστήματα 1.1.1 Ορισμοί Κάθε σύστημα του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα