ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 2014 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΣΟΤ 2014 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

2 : 11 ΥΡΟΝΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Φέηνο, ν ζεζκφο ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο, πνπ εθαξκφδεη ν ΟΓΑ ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ, ζπκπιεξψλεη 11 ρξφληα παξνρήο ππεξεζηψλ, απνβιέπνληαο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Τα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, ε Αγξνηηθή Δζηία θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ, πινπνηνχζε ηα πξνγξάκκαηά ηεο κέζσ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηελ Δξγαηηθή Δζηία. Απφ ην 2006 θαη εθεμήο, ιεηηνπξγεί απηφλνκα ηφζν ζε επίπεδν ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Πξνγξάκκαηα, φζν θαη ζε επίπεδν εθθαζάξηζεο. Δπηπιένλ, δε, απφ ην 2008 έρεη αλαιάβεη θαη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηε πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλαγθαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ. Τν 2014 έγηλαλ ζεκαληηθέο ηνκέο ζηε ζχζηαζε, εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο θαη αμηνπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 11εηε ίδξπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ φιεο νη δπλαηφηεηεο γηα πξνγξάκκαηα θαη παξνρέο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ζθνπφ ηνπ λφκνπ. ΤΣΑΖ ΚΟΠΟ ΣΟΤ Λ.Α.Δ. Mε ην Νφκν 3050/2002, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζπζηάζεθε ζηνλ ΟΓΑ ινγαξηαζκφο κε ηίηιν Λνγαξηαζκφο Αγξνηηθήο Δζηίαο (Λ.Α.Δ.) κε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή απηνηέιεηα, ε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ αζθείηαη απφ επηακειή Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. θνπφο ηνπ Κιάδνπ είλαη ε νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ, δηαθνπψλ, εθδξνκψλ, δσξεάλ παξνρή εηζηηεξίσλ ζεάηξσλ, δσξεάλ παξνρή βηβιίσλ θαη άιινπ έληππνπ πιηθνχ γεληθφηεξεο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ε αλάιεςε δαπαλψλ γηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα λέσλ αγξνηψλ ή γηα ηελ παξαθνινχζεζε αγξνηηθψλ ζπλεδξίσλ, ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλαθή πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ Λνγαξηαζκνχ, ε παξνρή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ θαη βξαβείσλ ζε πνιχηεθλεο κεηέξεο, θαζψο θαη ηξνθείσλ γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΑΔ /ΟΓΑ έηνπο 2014 έρνπλ δηθαηνχρνη εθ ησλ νπνίσλ: Οη είλαη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ Οη είλαη ζπληαμηνχρνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αλαζθάιηζησλ Τπεξειίθσλ Οη είλαη αζθαιηζκέλνη ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο πνπ έρνπλ εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπο θαη επηπιένλ Τα πξνζηαηεπφκελα κέιε (ζχδπγνη, παηδηά) ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ (έκκεζα αζθαιηζκέλα ζηνλ ΟΓΑ) ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

3 Όλα τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να κατέτοσν Βιβλιάριο Τγείας ΟΓΑ θεωρημένο- σε ιστύ κατά την ημερομηνία σποβολής της αίτησης σσμμετοτής. ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ Λ.Α.Δ. Πφξνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αγξνηηθήο Δζηίαο είλαη: Η κεληαία αηνκηθή εηζθνξά ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο 1 εο έσο θαη 4 εο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ, χςνπο (ζήκεξα) 1,98 Δπξψ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο 5 εο έσο θαη 7 εο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο χςνπο 2,97 Δπξψ. (Οη ζπληαμηνχρνη αγξφηεο θαη νη αλαζθάιηζηνη ππεξήιηθεο ηνπ ΟΓΑ δελ θαηαβάινπλ εηζθνξά). Κξαηηθή επηρνξήγεζε ίζε κε ην ζπλνιηθφ εηήζην πνζφ πνπ εηζπξάηηεη ν Λνγαξηαζκφο απφ ηηο εηζθνξέο. (Τν πνζφ ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο γηα ηα έηε 2013 θαη 2014 αλέξρεηαη ζε Δπξψ θαη' έηνο). Οη ηφθνη ησλ θεθαιαίσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ, θάζε παξνρή απφ ραξηζηηθή αηηία θαη νη πξφζνδνη απφ θάζε άιιε λφκηκε αηηία. ΣΟΜΔ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΣΟ 2014 Φέηνο, ηελ πεξίνδν 2014, έγηλαλ ζεκαληηθέο ηνκέο ζηε ζχζηαζε, εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο, ηα νπνία εληζρχζεθαλ κε: Πξφγξακκα Ηακαηηθνχ Σνπξηζκνχ πνπ αθνξά ζε ζπληαμηνχρνπο ηνπ ΟΓΑ Πξφγξακκα Παξνρήο Υξεκαηηθψλ Βνεζεκάησλ θαη Βξαβείσλ ζε Πνιχηεθλεο Μεηέξεο Πξφγξακκα Παξνρήο Σξνθείσλ γηα Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο θαη Πξφγξακκα Δπηκνξθσηηθψλ εκηλαξίσλ γηα Νένπο Αγξφηεο Πξφγξακκα Γηάζεζεο Γσξεάλ Βηβιίσλ κε πεξηερφκελν πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηθαηνχρσλ αγξνηψλ, θηελνηξφθσλ, κειηζζνθφκσλ, αιηέσλ θιπ. ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

4 Τν 2014, ζηα ήδε πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα έγηλαλ ηνκέο ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πινπνίεζήο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ απινπνίεζε, ζπληφκεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αλαζχλζεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη δηθαηνχρνη, νη ζπλεξγαδφκελνη πάξνρνη, αιιά θαη δηεπθνιχλνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ ΟΓΑ ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ. Δηδηθφηεξα: Ο Κνηλσληθφο Τνπξηζκφο ζπλδπάζηεθε κε Ιακαηηθά Λνπηξά κε ζηφρν λα πεηχρνπκε ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ζπληαμηνχρνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε αλάδεημεο ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ ηεο ρψξαο σο λέαο θαηεχζπλζεο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Καζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Πξφγξακκα Κνηλσληθνχ θαη Ιακαηηθνχ Τνπξηζκνχ ψζηε ν Οξγαληζκφο λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ειεθηξνληθφ αξρείν. Γηαθνξνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο επηδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ κε πεξηνξηζκφ ησλ πνιιαπιψλ ηηκψλ ζε ηξεηο ηηκέο (μελνδνρείαελνηθηαδφκελα δσκάηηα-camping). Πιεξσκή ησλ ζπλεξγαδφκελσλ παξφρσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (εληφο ηξηκήλνπ απφ ηεο επηβνιήο παξαζηαηηθψλ ηξηκήλνπ πνπ έρεη πξνεγεζεί). Αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη πινπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ. Δπηκήθπλζε ηεο πεξηφδνπ δηάξθεηαο ησλ Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ θαη ηνπ Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δπηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κε ηελ αχμεζε δηάξθεηαο ησλ Πξνγξακκάησλ θαη ηελ πξνζαχμεζε ηεο επηδφηεζεο ζε πεξηφδνπο κε αηρκήο κε παξνρή (πξφζζεηα) πξσηλνχ ζηνπο δηθαηνχρνπο. Δπέθηαζε ηνπ Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε πξνζζήθε δηήκεξσλ θαη ηξηήκεξσλ εθδξνκψλ. Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ ζην Δθδξνκηθφ Πξφγξακκα απφ ην 2013 ζε ην Καζηέξσζε ηεο πξναλαγγειίαο θξάηεζεο δσκαηίνπ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζηνλ ΟΓΑ θαη απνηχπσζε ηνπ θαηαιχκαηνο επί ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ. Σηφρνο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη λα έρεη έγθαηξα πιεξνθφξεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ. Ο Οξγαληζκφο πξνκεζεχεηαη βηβιία ζπγθεθξηκέλνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σηελ πεξίπησζε απηή ηα βηβιία επηιέγεη θαη δηαλέκεη απεπζείαο ν Οξγαληζκφο ζε αζθαιηζκέλνπο ελεξγνχο αγξφηεο. Γηα πξψηε θνξά δίλνληαη έγθαηξα ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηα Πξνγξάκκαηα, ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΓΑ (www.oga.gr). ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

5 ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΔΣΟΤ 2014 Με ηελ θνηλή απφθαζε αξηζ. 3Φ10034/2196/59/ (ΦΔΚ 760/ ) ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ Πξφλνηαο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.Σ ηνπ ΟΓΑ, θαζνξίζηεθαλ ηα πξνγξάκκαηα θαη νη παξνρέο έηνπο 2014, ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε έλα απφ απηά, νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο. Σπγθεθξηκέλα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ζπλνιηθά δηθαηνχρνη απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην έηνο 2014, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ επξψ. Α) ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ (πξνυπνινγηζκνχ επξψ) Τν πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην πξφγξακκα Ιακαηηθνχ Τνπξηζκνχ, ην νπνίν πινπνηείηαη γηα πξψηε θνξά θέηνο, αθνξά δηθαηνχρνπο απφ φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. Αλαιπηηθά πεξηιακβάλεη: α) Παθέην 6εκεξσλ δηαθνπψλ κε πέληε δηαλπθηεξεχζεηο γηα δηθαηνχρνπο ζε ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ ΛΑΔ/ΟΓΑ ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα/δηακεξίζκαηα, επηπισκέλεο θαηνηθίεο θαη camping) ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. Τν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 έσο ηηο 3 Μαίνπ β) Παθέην 6εκεξσλ δηαθνπψλ κε πέληε δηαλπθηεξεχζεηο θαη κέρξη ηέζζεξηο απιέο ινχζεηο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΗΑΜΑΣΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ γηα δηθαηνχρνπο ζπληαμηνχρνπο ζε εγθαηαζηάζεηο ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ ΛΑΔ/ΟΓΑ ηακαηηθψλ πεγψλ ηεο ρψξαο. Σν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

6 Β) ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (πξνυπνινγηζκνχ επξψ) Τν Δθδξνκηθφ Πξφγξακκα γηα δηθαηνχρνπο δηνξγαλψλεηαη απφ ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ ΟΓΑ ηνπξηζηηθά γξαθεία ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο, ζα δηαξθέζεη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 έσο θαη πεξηιακβάλεη: - 3εκεξεο εθδξνκέο γηα δηθαηνχρνπο, πνπ ζα είλαη δσξεάλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εθφζνλ ην θφζηνο ηεο εθδξνκήο πνπ επηιέμνπλ δελ μεπεξλά ηελ αμία ηνπ Γειηίνπ πνπ είλαη 120 επξψ. - 2εκεξεο εθδξνκέο γηα δηθαηνχρνπο, πνπ ζα είλαη δσξεάλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθφζνλ ην θφζηνο ηεο εθδξνκήο πνπ επηιέμνπλ δελ μεπεξλά ηελ αμία ηνπ Γειηίνπ πνπ είλαη 65 επξψ. - 1εκεξεο εθδξνκέο γηα δηθαηνχρνπο, πνπ ζα είλαη δσξεάλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γ) ΒΗΒΛΗΑ (πξνυπνινγηζκνχ επξψ) Ο ΟΓΑ ζα ρνξεγήζεη βηβιία ζπλνιηθά ζε δηθαηνχρνπο. Σηελ πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δσξεάλ παξνρήο βηβιίσλ, πνπ ζα δηαξθέζεη απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2014 έσο , δηθαηνχρνη ηνπ ΛΑΔ/ ΟΓΑ, θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα Αγνξάο Βηβιίσλ αμίαο 20 επξψ απφ ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ ΟΓΑ βηβιηνπσιεία θαη εθδνηηθνχο νίθνπο ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. Σηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ΟΓΑ ζα δηαλείκεη απεπζείαο ζε δηθαηνχρνπο βηβιία κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα.* ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

7 Γ) ΘΔΑΣΡΑ (πξνυπνινγηζκνχ επξψ) Η Αγξνηηθή Δζηία παξέρεη ζε δηθαηνχρνπο δσξεάλ Γειηία Θεάκαηνο γηα κηα πιεζψξα ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο ζε ζπκβεβιεκέλα ζέαηξα. Σα Γειηία δηαλέκνληαη απφ ηα ΚΔΠ, κεηά απφ θιήξσζε, θαη ηζρχνπλ κέρξη ηηο Δ) ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΒΡΑΒΔΗΑ Δ ΠΟΛΤΣΔΚΝΔ ΜΖΣΔΡΔ * (πξνυπνινγηζκνχ επξψ) Γηα πξψηε θνξά πινπνηείηαη ην πξφγξακκα ηεο παξνρήο Φξεκαηηθψλ Βνεζεκάησλ θαη Βξαβείσλ ζε πνιχηεθλεο κεηέξεο. Tν πξφγξακκα θέηνο απεπζχλεηαη πηινηηθά ζε 300 πνιχηεθλεο κεηέξεο νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλεο νη ίδηεο θαη νη ζχδπγνη ηνπο ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ ΟΓΑ θαη έρνπλ εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παξνρή. Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα είλαη νη αηηνχζεο λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 4 ηέθλα, άγακα, έκκεζα αζθαιηζκέλα ζηνλ ΟΓΑ, ειηθίαο κέρξη 18 εηψλ ή κέρξη 24 εηψλ εθφζνλ ζπνπδάδνπλ ζηελ Διιάδα ζε δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή είλαη αλίθαλα γηα εξγαζία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

8 Σ) ΣΡΟΦΔΗΑ ΓΗΑ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ * (πξνυπνινγηζκνχ επξψ) Αθφκε κηα θαηλνηνκία πνπ πινπνηείηαη ην Γηα πξψηε θνξά ζα δνζνχλ παξνρέο ηξνθείσλ γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ζε δηθαηνχρνπο. Σην Πξφγξακκα Παξνρήο Τξνθείσλ γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ ή/θαη νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ έρνπλ εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ εηζθνξέο θαη έρνπλ ηέθλν ειηθίαο απφ ελφο (1) έηνπο κέρξη ηελ ειηθία εγγξαθήο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, έκκεζα αζθαιηζκέλν ζηνλ ΟΓΑ ην νπνίν θηινμελείηαη ζε βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ. Ε) ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΑ ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ ΑΓΡΟΣΔ * (πξνυπνινγηζκνχ επξψ) Δληφο ηνπ 2014 ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζε λένπο αγξφηεο, ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο. Πξφθεηηαη γηα αθφκε κία λέα παξνρή ηνπ ΟΓΑ, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηνλ θιάδν επαγγεικαηηψλ. Σην Πξφγξακκα Δπηκνξθσηηθψλ Σεκηλαξίσλ γηα Νένπο Αγξφηεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο άκεζα αζθαιηζκέλνη ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ, πνπ έρνπλ εμνθιήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο, ειηθίαο απφ 22 έσο 40 εηψλ. ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

9 ΖΜΔΗΩΖ * Οη ελ ιφγσ παξνρέο ζα δνζνχλ ζηε Γεχηεξε Φάζε ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο 2014 θαη νη αθξηβείο εκεξνκελίεο πινπνίεζήο ηνπο ζα αλαθνηλσζνχλ ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ Γηθαηνχρνη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ παξνχζα θάζε είλαη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ, ζπληαμηνχρνη ηνπ ινγαξηαζκνχ Αλαζθάιηζησλ Υπεξειίθσλ, αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ εμνθιήζεη ηηο εηζθνξέο ηνπο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Δμαίξεζε απνηειεί ην Πξφγξακκα Ιακαηηθνχ Τνπξηζκνχ, ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ κφλν ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ Αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ηε δηαλνκή ησλ παξνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ν ΛΑΔ/ΟΓΑ ζα έρεη θαη θέηνο ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ Κ.Δ.Π. πγθεθξηκέλα, νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΑΔ/ΟΓΑ ζα ππνβιεζνχλ ζηα ΚΔΠ, φπνπ νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη απφ κέρξη έρνληαο καδί ηνπο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Σα Βηβιηάξηα Τγείαο Ο.Γ.Α. (αηνκηθφ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ, πνπ ζέιεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαζέζηκεο παξνρέο καδί ηνπ), ζεσξεκέλα- ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. β) Σν Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο γ) Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζπληάμεσλ (εθφζνλ ππάξρεη) ή απφθνκκα θαηαβνιήο εηζθνξψλ (αθνξά αζθαιηζκέλνπο) ΚΛΖΡΩΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ, ζα αθνινπζήζεη θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ηειηθά ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ έηνπο 2014, κε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία. Η θαηαλνκή ησλ δηθαηνχρσλ ζα γίλεη αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα, αλά λνκφ θαη αλά πξφγξακκα, κε πξνηεξαηφηεηα απηνχο πνπ δελ έρνπλ θιεξσζεί ζε θαλέλα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΛΑΔ/ΟΓΑ ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα. Καη' εμαίξεζε, ζηα Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ, Ηακαηηθνχ Σνπξηζκνχ θαη Δθδξνκψλ ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο θιήξσζε, νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνπλ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο ιφγσ απφιπηεο αλαπεξίαο ή ηπθιφηεηαο ή ιακβάλνπλ εμστδξπκαηηθφ επίδνκα παξαπιεγίαο- ηεηξαπιεγίαο. ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

10 Οη δηθαηνχρνη ζα ελεκεξσζνχλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο θιήξσζεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΓΑ (www.oga.gr) ή κέζσ ησλ ΚΔΠ. κέζσ ηεο εκείσζε: Φέηνο νη θιεξσζέληεο γηα λα ιάβνπλ ην δειηίν Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ θαη Ηακαηηθνχ Σνπξηζκνχ πξέπεη λα πξνβαίλνπλ έγθαηξα ζε θξάηεζε δσκαηίνπ, θαη ελ ζπλερεία ην θαηάιπκα λα ηνπο απνζηέιιεη ππνρξεσηηθά Δπηβεβαίσζε Κξάηεζεο (voucher, θιπ) γηα λα κπνξνχλ νη δηθαηνχρνη λα εηζέξρνληαη ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηνπ ΟΓΑ, θαη λα θαηαρσξνχλ ηα ζηνηρεία ηεο θξάηεζεο, ηνπιάρηζηνλ 21 εκέξεο πξηλ ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην θαηάιπκα. Ζ δηαδηθαζία είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ παξαιαβή ησλ Γειηίσλ απφ ηα ΚΔΠ, ζηα νπνία ζα εθηππψλεηαη ε επσλπκία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο πνπ έθαλε θξάηεζε ν δηθαηνχρνο. Τέινο κε λεφηεξε αλαθνίλσζε ηνπ ΟΓΑ ζα γλσζηνπνηεζεί ε εκεξνκελία δηαλνκήο ησλ δειηίσλ ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηα ΚΔΠ. ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

11 ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ - 6ΖΜΔΡΔ ΓΗΑΚΟΠΔ Όια ηα θαηαιχκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δσκάηηα, κε ηδηαίηεξν ινπηξφ θαη θιηκαηηζκφ/θεληξηθή ζέξκαλζε (εληφο ησλ δσκαηίσλ) θαη ζε θακία πεξίπησζε πξνβιεκαηηθά (ππφγεηα, εζσηεξηθά, ρσξίο επαξθή θσηηζκφ ή αεξηζκφ θ.ι.π.) Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην θαηάιπκα ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. Η θξάηεζε ησλ δσκαηίσλ ζα γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ίδην ηνλ θνηλσληθφ ηνπξίζηα. Παηδηά κέρξη πέληε εηψλ (γελλεζέληα απφ θαη κεηά) ζα παξακέλνπλ δσξεάλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνπο γνλείο ηνπο, ρσξίο λα πξνζηίζεηαη θιίλε γη απηά. ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ αλά άηνκν / αλά δηαλπθηέξεπζε: ΜΟΡΦΖ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ: Γηα παξακνλή ζε μελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ, μελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαη παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα (απφ 1* έσο 5*Lux) ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΗΑ/ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ (2 έσο 4 θιεηδηά) ΔΠΗΠΛΩΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ-ΔΠΑΤΛΔΗ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΔ ΚΑΣΑΚΖΝΩΔΗ (CAMPING) ΗΟΤΛΗΟ & ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΟΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ Απφ 1 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2014 έσο 3 ΜΑΪΟΤ 2015 ΠΟΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΥΩΡΗ ΠΡΩΗΝΟ ΜΔ ΠΡΩΗΝΟ 21,00 21,00 23,00 18,50 18,50 20,50 12,00 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

12 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ Η ηηκή ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνχρνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη είλαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη γηα ην θάζε θαηάιπκα ζηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. ΗΑΜΑΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ - 6ΖΜΔΡΔ ΓΗΑΚΟΠΔ KAI 4 ΑΠΛΔ ΛΟΤΔΗ Δ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΑ Οη δηθαηνχρνη παξάιιεια κε ηε δηακνλή ηνπο ζε ζπκβεβιεκέλν θαηάιπκα δηάξθεηαο (κέρξη 5 δηαλπθηεξεχζεηο), ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ δσξεάλ κέρξη θαη 4 απιέο ινχζεηο (4 εηζηηήξηα εηζφδνπ), είηε ζε Τδξνζεξαπεπηήξην εληφο ζπκβεβιεκέλσλ μελνδνρείσλ, είηε ζε ζπκβεβιεκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηακαηηθψλ πεγψλ. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην θαηάιπκα ηεο πξνηίκεζήο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, θαζψο θαη ην Υδξνζεξαπεπηήξην ή ηελ εγθαηάζηαζε ηακαηηθψλ πεγψλ πνπ πξνηηκνχλ γηα ηηο ινχζεηο ηνπο. Οη δηθαηνχρνη, εθφζνλ επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα κελ θάλνπλ ρξήζε ηεο παξνρήο ινχζεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Γειηίν Ιακαηηθνχ Τνπξηζκνχ κφλν γηα δηακνλή (κέρξη 5 δηαλπθηεξεχζεηο). ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ δηθαηνχρνπ : α) Γηα παξνρή ΓΗΑΜΟΝΖ: φ,ηη ηζρχεη θαη ζην πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ β) Γηα παξνρή ΛΟΤΔΩΝ: δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηακνλή ζε ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα -θξάηεζε δσκαηίνπ, πξνθαηαβνιέο, παξαιαβή ηνπ Γειηίνπ, πξφσξεο αλαρσξήζεηο θιπ.- ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ γηα ην πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ. ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΖΜΔΡΔ ΔΚΓΡΟΜΔ Πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο (θαη ειάρηζηνλ): Α) Μεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ αθεηεξία θαη απφ θαη πξνο ηνπο ηνπηθνχο πξννξηζκνχο. Β) Γηακνλή ζε δσκάηηα κε ηδηαίηεξν ινπηξφ θαη πξσηλφ, ζε θαηαιχκαηα λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα, δχν Αζηέξσλ θαη άλσ γηα ηα μελνδνρεία, ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ θιεηδηψλ γηα ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα/δηακεξίζκαηα. Γ) Αζθάιεηα αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο Οη εθδξνκέο ζα πεξηιακβάλνπλ ζην πξφγξακκά ηνπο θαη επηζθέςεηο ζε ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά θαη αξραηνινγηθά αμηνζέαηα (κλεκεία, κνπζεία, κνλαζηήξηα, ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

13 αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θ.α.), νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξννξηζκνχο φιεο ηεο ρψξαο θαη νη εθδξνκείο ζα δηαθηλνχληαη κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηεο. Οη εθδξνκέο κπνξνχλ λα είλαη κηθηέο ή ακηγείο, δει. κπνξεί λα είλαη νξγαλσκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη νη θάηνρνη ησλ Γειηίσλ Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2014, λα εληάζζνληαη σο κέιε ζηελ νκάδα ηεο νξγαλσκέλεο εθδξνκήο ή λα νξγαλψλνληαη εηδηθά γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ Γειηίσλ ηνπ Δθδξνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. Παηδηά κέρξη πέληε εηψλ (γελλεζέληα απφ θαη κεηά) δελ δηθαηνχληαη Γειηίν, ζα κεηαθηλνχληαη δσξεάλ -κε εμαζθάιηζε ζέζεο- θαη ζα παξακέλνπλ δσξεάλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνπο γνλείο ηνπο δηθαηνχκελα έθπησζε 50% επί ηεο ηηκήο πφξηαο γηα ην πξσηλφ ή ην γεχκα πνπ ηπρφλ ζα ιάβνπλ. ΓΩΡΔΑΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΗΒΛΗΩΝ Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ά κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο (έσο ), νη θιεξσζέληεο άκεζα αζθαιηζκέλνη- δηθαηνχρνη ηνπ ΟΓΑ ζα κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη ζην βηβιηνπσιείν κε ηελ Αζηπλνκηθή ηνπο Σαπηφηεηα. Οη δηθαηνχρνη απηνί ζα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ βηβιία γηα φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έρνπλ θιεξσζεί καδί ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηνπο ΑΜΚΑ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ηεο παξνρήο δσξεάλ βηβιίσλ δελ ζα ιακβάλνπλ Γειηία αγνξάο βηβιίσλ απφ ηα ΚΔΠ, αιιά ζα απεπζχλνληαη θαηεπζείαλ ζηα ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ ΟΓΑ βηβιηνπσιεία, απφ ηα νπνία ζα πξνκεζεχνληαη δσξεάλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πξνγξάκκαηνο βηβιία κνξθσηηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ, θξνληηζηεξηαθά, ζρνιηθά βνεζήκαηα ή άιια μελφγισζζα θξνληηζηεξηαθά βνεζήκαηα θ.ι.π. Παηδηά κέρξη έμη (6) εηψλ (γελλεζέληα απφ θαη κεηά) δελ είλαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. ΓΩΡΔΑΝ ΠΑΡΟΥΖ ΔΗΗΣΖΡΗΩΝ ΘΔΑΣΡΟΤ Γηθαηνχρνη είλαη άηνκα θαη θέηνο γηα πξψηε θνξά ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα ζα ππνβιεζεί καδί κε ηηο ινηπέο παξνρέο απφ κέρξη θαη σο θξηηήξην επηινγήο θαζνξίδεηαη ε θιήξσζε εθ' φζνλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ππεξβεί ηνλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ δηθαηνχρσλ. Οη θιεξσζέληεο ζα πξνκεζεπηνχλ ηα δειηία ζεάκαηνο απφ ηα Κέληξα ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

14 Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) φιεο ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ παξαζηάζεηο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ζεαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηθψλ ζθελψλ. Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζα επηιέγνπλ ην ζέαηξν ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΓΑ ζην θαηάινγν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ζεάηξσλ. Γηα θάζε Γειηίν ζεάκαηνο, ε ζεαηξηθή επηρείξεζε επηδνηείηαη απφ ηνλ Λ.Α.Δ/ΟΓΑ κε ην πνζφ ησλ δεθαπέληε Δπξψ (Δπξψ 15,00) γηα ηελ Κεληξηθή θελή θαη δψδεθα Δπξψ (Δπξψ 12,00) γηα ηελ Παηδηθή θελή. Γελ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ. Τα Γειηία ζεάκαηνο ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο παξαζηάζεηο, ηαθηηθέο βξαδηλέο, απνγεπκαηηλέο ή ιατθέο απνγεπκαηηλέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηνπ Σαββάηνπ θαη Κπξηαθήο. ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

15 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΔΣΩΝ Παξαθάησ ζαο παξαζέηνπκε ζε κνξθή πίλαθα ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έηε 2012 θαη 2013 καδί κε ηα ζηνηρεία απνξξφθεζήο ηνπο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (κε πεξίνδν πινπνίεζεο) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ (από έως ) ΔΚΓΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (από έως ) ΠΑΡΟΥΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (από έως ) ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ ΘΔΑΣΡΩΝ (από έως ) ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΔΚΣΤΠΩΜΔΝΑ ΓΔΛΣΗΑ ΠΟΟΣΟ % ΤΜΜΔΣΟΥΖ ,80% ,25% (Γελ δίλνληαη Γειηία) 52,39% ,10% ΤΝΟΛΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (κε πεξίνδν πινπνίεζεο) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ (από έως ) ΔΚΓΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (από έως ) ΠΑΡΟΥΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (από έως ) ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ ΘΔΑΣΡΩΝ (από έως ) ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΔΚΣΤΠΩΜΔΝΑ ΓΔΛΣΗΑ ΠΟΟΣΟ % ΤΜΜΔΣΟΥΖ ,77% ,62% (Γελ δίλνληαη Γειηία) 68,44% * %* ΤΝΟΛΟ *δελ είλαη νξηζηηθφο αξηζκφο ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Ο Ν Ο Μ Α Η Α * Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ , , , ,00 Δθδξνκηθά Πξνγξάκκαηα , , , ,00 Παξνρή εηζηηεξίνπ Θεάηξνπ , , , ,69 Παξνρή Βηβιίσλ , , , ,17 Παξνρή ρξεκ.βνήζ.,βξαβείσλ ζε πνιχηεθλεο κεηέξεο 0,00 0,00 0,00 0,00 Παξνρή ηξνθείσλ ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο 0,00 0,00 0,00 0,00 Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα λέσλ αγξνηψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,86 * Τα ζηνηρεία δελ είλαη νξηζηηθά, θαζψο ε εθθαζάξηζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

17 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 2014 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ Δθδξνκηθά Πξνγξάκκαηα Παξνρή εηζηηεξίνπ Θεάηξνπ Παξνρή Βηβιίσλ Παξνρή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ θαη βξαβείσλ ζε πνιχηεθλεο κεηέξεο Παξνρή ηξνθείσλ ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα λέσλ αγξνηψλ ΣΥΝΟΛΟ * *Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΣΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΔΣΩΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΒΗΒΛΗΟΠΩΛΔΗΑ ΘΔΑΣΡΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ Αξηζ. Πξση.31618 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΣ Α ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΔΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Πάλσ απφ 700.000 μιζθωηοί, άνεπγοι, και ζςνηαξιούσοι έρνπλ θέηνο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππογπαμμάηων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2010-2011

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2010-2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΘΖΝΑ, 07-07-2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 507457 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ θαη Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ: Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα