ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ."

Transcript

1 ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm Rabbithole Σέξκα ηα γθάδηα Αγγέιωλ Βήκα Γηάθνξεο παξαζηάζεηο 10 γηα όιεο ηηο παξαζηάζεηο 5. Αζελά Γηάθνξεο παξαζηάζεηο 18 Δθηόο από ηε βξαδηλή παξάζηαζε ηνπ αββάηνπ 6. Αζελώλ ινύζ Ζ έθπηωζε ηζρύεη γηα γθξνππ 20 αηόκωλ θαη πάλω 7. Αθάδεκνο Εωή Πνδήιαην Δθηόο γηα ην ρξηζηνπγελληάηηθν θαη πξωηνρξνληάηηθν ζόνπ 8. Αιέθνο Αιεμαλδξάθεο Σπραίνο ζάλαηνο ελόο αλαξρηθνύ Αιίθε Σα θνξίηζηα κε ηα καύξα Δθηόο βξαδηλήο αββάηνπ θαη ενξηώλ 10. Αιθκήλε Γηάθνξεο παξαζηάζεηο Φνηηεηηθό εηζηηήξην 11. Άικα Ο ρνξόο ηνπ ζαλάηνπ Παξαζθεπή Άικα Ηδηωηηθέο Εωέο 10 Β 13. Άιθα Γελ πιεξώλω..γελ πιεξώλω ηίπνηα Άλεζηο Αλδξέαο Βνπηζηλάο Ζ ηηκή ηνπ θνηηεηηθνύ εηζηηεξίνπ δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηελ παξάζηαζε Ηζρύεη γηα ηηο παξαζηάζεηο ηεο Σεηάξηεο, Πέκπηεο θαη Κπξηαθήο. Δηδηθή πξνζθνξά γηα γθξνππ 12 Σν εκεξνιόγην ηεο Άλλαο Φξαλθ 11 Ζ έθπηωζε ηζρύεη γηα γθξνππ 30 αηόκωλ θαη άλω 1

2 15. Απιό Θέαηξν Βαγόλη ζηα λεξά Ηζρύεη κόλν γηα ηηο παξαζηάζεηο ηεο Παξαζθεπήο θαη ηεο Κπξηαθήο 16. Από Μεραλήο Σελ Σξίηε ζην ζνππεξκάξθεη Απνζήθε εζνπάξ γηα δνινθόλνπο Δθηόο βξαδηλήο αββάηνπ θαη ενξηώλ 18. Αηηίο Alarme Ζ έθπηωζε ηζρύεη κόλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε 19. Βαζηιάθνπ Ζ Θεία θη Δγώ 15 Δηδηθή πξνζθνξά γηα γθξνππ Βαθείν Ο παηέξαο επξώ ηα δύν άηνκα 10 επξώ ην άηνκν 21. Βηθηώξηα Fucking games Βηθηώξηα Με ηε βνύια Γθιόξηα Θα ζε θάλω βαζίιηζζα 15 Δηδηθή πξνζθνξά γηα γθξνππ Γαλδνπιάθε Να δεη θαλείο ή λα κε δεη Δθηόο βξαδηλήο αββάηνπ θαη ενξηώλ 25. Γεκήηξεο 1.Κόθθηλν Δθηόο βξαδηλήο αββάηνπ θαη ενξηώλ Υόξλ 2.Γπάιηλνο θόζκνο 26. Γηάλα Καηάδηθνο κνπ Ηζρύεη κόλν γηα ηηο παξαζηάζεηο ηεο Σεηάξηεο θαη ηεο Πέκπηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηωλ ενξηώλ θαη γηα ηηο 2 ππόινηπεο εκέξεο δελ ηζρύεη ε έθπηωζε. Ζ ηηκή ηζρύεη γηα νκαδηθά εηζηηήξηα 27. Δζληθή Λπξηθή Υνξόο Μεηακθηεζκέλωλ 40 πιαηεία 30 άλω ζεωξείν 28. Δζληθή Λπξηθή ινη ρνξεύνπλ Βαιο 25 πιαηεία Ζ ηηκή ηζρύεη γηα νκαδηθά εηζηηήξηα 20 άλω ζεωξείν 29. Δζληθή Λπξηθή Ζ Κξεηηθνπνύια 22 πιαηεία Ζ ηηκή ηζρύεη γηα νκαδηθά εηζηηήξηα 20 άλω ζεωξείν 30. Δζληθό Θέαηξν Γηάθνξεο παξαζηάζεηο 26, 21, Δθηόο αββαηνθύξηαθνπ θαη αξγηώλ Κεληξηθή (Σεηάξηε απόγεπκα, Πέκπηε 13 ) 31. Δζληθό Θέαηξν Γηάθνξεο παξαζηάζεηο Δθηόο αββαηνθύξηαθνπ θαη αξγηώλ Νέα θελε 32. Δκπνξηθόλ Ήξωεο Δθηόο βξαδηλήο αββάηνπ θαη ενξηώλ 33. Δμ αξρήο 1.Σν δωκάηην ηεο Βεξόληθα Από 8 άηνκα θαη πάλω ζηα 2 εηζηηήξηα ην 1 δωξεάλ 2.Δίκαη ράιηα 3.Φαιαθξή ηξαγνπδίζηξηα 34. Δπί θνιωλώ La chunga 17,5 13,5 Γελ ηζρύεη γηα ηε βξαδηλή παξάζηαζε ηνπ αββάηνπ θαη ηελ απνγεπκαηηλή παξάζηαζε ηεο Κπξηαθήο 35. Δπί θνιωλώ Ζ Γάδα είλαη Ηζρύεη γηα Παξαζθεπή, άββαην, Κπξηαθή ζηηο 21:00 black box 36. Δπί θνιωλώ black box 37. Θέαηξν Σέρλεο Απιά πεξίπινθνο 15 Ζ θαθνκνίξα ηεο Νάπνιη 13,5 10 Ηζρύεη γηα Παξαζθεπή ζηηο 23:15 θαη Κπξηαθή ζηηο 19:00

3 Καξόινπ Κνπλ (Τπόγεην) 38. Θέαηξν ηνπ Νένπ Κόζκνπ 39. Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο Γηάθνξεο παξαζηάζεηο Γεληθή είζνδν γηα ηηο παξαζηάζεηο εθηόο από απηή ηωλ 20 είλαη 15. Σελ Σεηάξηε θαη Πέκπηε ε είζνδνο είλαη 12. Ο Ακεξηθάλνο Κάππα 1.Αζώνο ή έλνρνο Δθηόο βξαδηλήο αββάηνπ 2.Ζ δωή ηεο Μπέιινπ 41. Καξέδε Γίλε ην κωξό κνπ Γηα όιεο ηηο παξαζηάζεηο εθηόο Σεηάξηεο απόγεπκα πνπ είλαη Κάηω από ηε Αλνηρηό δεπγάξη εληειώο νξζά γέθπξα λνηρην 43. Κεθαιιελίαο Γηάθνξεο παξαζηάζεηο Κηβωηόο πκπέζεξνη από ηα ηίξαλα Δθηόο βξαδηλήο αββάηνπ θαη ενξηώλ 45. Λακπέηε Εείηε παίδεο Διιήλωλ Δθηόο από ηελ βξαδηλή παξάζηαζε ηνπ αββάηνπ θαη ηνπ 15λζήκεξνπ ηωλ ενξηώλ 46. Μεηαμνπξγείν Μαξάλ Αζά Μόλν Κπξηαθή 47. Μηθξό Παιιάο Γπλαίθεο ζηα πξόζπξα λεπξηθήο Δθηόο βξαδηλήο αββάηνπ θαη ενξηώλ θξίζεο 48. Πεηξαηώο 131 Ράνπο Δθηόο βξαδηλήο αββάηνπ θαη ενξηώλ 49. Πεξίαθηνη Γηάθνξεο παξαζηάζεηο 15% έθπηωζε ζηελ αξρηθή ηηκή 50. Πνξεία Ακεξηθάληθνο Βνύβαινο Πξόβα 1. La Lupa 12 Με πνηό 2. Υωξίο επηζηξνθή 52. ηνά Φαύζηα Ηζρύεη κόλν γηα ηελ παξάζηαζε ηεο Σεηάξηεο 53. Σν ηξέλν ζην Ρνπθ Έλαο κεξνο Ηζρύεη από Σεηάξηε έωο Κπξηαθή εθηόο ηεο παξάζηαζεο ηνπ αββάηνπ. Δπηθνηλωλήζηε κε ην ηακείν γηα έγθαηξεο θξαηήζεηο. 54. Σόπνο Αιινύ Γηάθνξεο παξαζηάζεηο Ηζρύεη γηα όιεο ηηο παξαζηάζεηο επνρέο Γηαλνύιιεο Υαιεπάο: Ζ θνηκωκέλε κνπ 18 ηα 2 άηνκα 3

4 Β. ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΖΝΖ Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΣΗ- ΜΖ ΜΔ ΔΚ- ΠΣΩΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 1) Αθάδεκνο Πιαηο Μνπηο ) Αιέθνο Αιεμαλδξάθεο «Σνπξαληό, ε ζθιεξόθαξδε 14 7 Ζ ηηκή ηζρύεη θαη άηνκν γηα έλαλ εθπαηδεπηηθό θαη 2 παηδηά. Σν βαζηινπνύια ηεο Κίλαο» ηξίην παηδί ή άιινο ελήιηθαο ζα πιεξώζεη θαλνληθό εηζηηήξην. 3) Αιίθε Σα δνπδνύληα έξρνληαη ) Γθιόξηα «Ο Σδαθ θαη ε θαζνιηά» 10 Δηδηθή ηηκή γηα γθξνππ 8 5) Δζληθό Θέαηξν Γηάθνξεο παξαζηάζεηο 10 Γεληθή είζνδνο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο 6) Θεκέιην Γωδέθαηε Νύρηα 5 7) Κάηω από ηε γέθπξα «Ζ ηζηνξία ηνπ γάηνπ πνπ έ καζε ζ έλα γιάξν λα πεηάεη» 8) Πνξεία «Μηα γηνξηή ζηνπ Ννπξηάλ» 13 Με θάζε ελήιηθα έλα παηδί δωξεάλ 9) Πξόβα 1. Παξακύζηα θύηξωζαλ ζηνλ 8 θήπν 2. Σνπ θεγγαξηνύ ε ηξάηα ζηωλ αζηεξηώλ ηε ζηξάηα 10) Σόπνο Αιινύ «Σεο θωηηάο ηνπ αλέκνπ θαη ηνπ δξόκνπ δίρωο γπξηζκό»

5 Γ. ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΗ Α/Α ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΚΑΝ. ΣΗΜΖ ΜΔ ΔΚΠΣΩΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 1) Cine Plex (Πύξγνο) ) Gazarte 9 7 3) ΑΔΛΛΩ 8,5 7 4) ΑΘΖΝΑΗΟΝ (Ακπειόθεπνη) 8 12 (3D) 6,5 8,5 (3D) 5) ΑΘΖΝΑΗΟΝ CINEPOLIS (Γιπθάδα) 8,5 12 (3D) 6,5 8,5 (3D) 6) Κηλεκαηνγξάθνη Odeon 1 έθπηωζε επί ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ 7) ΝΑΝΑ 8,5 7 8) ΝΗΡΒΑΝΑ 8,5 7 9) ΟΚΑΡ ) ΣΗΣΑΝΗΑ 8,5 7 11) ΣΡΗΑΝΟΝ 6 Ζ έθπηωζε ηζρύεη κόλν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη κόλν γηα ηηο παξαζηάζεηο ηεο Παξαζθεπήο Ηζρύεη θαη γηα ηηο πξνβνιέο 3D θαη γηα ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο odeon ζε όιε ηελ Διιάδα ΑΠΟ ΣΖ Γ.Ο.Δ. 5

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 634/70 θαη Ν.Γ. 1245/72, όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε εληαίν θείκελν κε ην Β.Γ. 306/73, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 1 Μελέηη ΣΡΗΒΖ (ζηαηικήρ και ολίζθηζηρ) με σπήζη ΛΑ (Multilog) ΌΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ ύζηεκα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο (ΛΑ) Multilog, Η/Τ κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό Multilab 1.4 Αηζζεηήξαο δύλακεο Ξύιηλνη

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ.

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ. Σν εζπέξαο ηεο 2αο Απγνχζηνπ 2014 ε Κνξηαιέλεηνο Βηβιηνζήθε Αξγνζηνιίνπ πιεκκχξεζε απφ θφζκν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε. Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε βνπιεπηήο

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα