ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς"

Transcript

1 ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

2 ή ίςάέίέςόςίς έςόήςέςύόό όίέςόςώςήό όήέέόόίάή ί άςόάίέάά έάέόάήςάύί όίςςόέόςύάά όάόςόέίέόάς όςίίςάή έίόόίςέςςύός ίύόίέάήςή όςύςάόίόύςή ήςύςίόάάςύίί έίύάάόώ άάςέςςώςέ ίύήέςςέςώς όόςίώίάίς έήςήίέάί έή έέήόήέύς όίέςώςώςώ ςύςςάόήςί ίήέήή ίέίςύςόςςές ίςάάςώάόςέ έέόςίςέίώώή ώίίίάέά ίςίςώςέίόςί άήήώςάίςύ άςίίόόέόέί άίίςόέήέςό άςώςςέςςής ήςίήίίέί ίίςώςςέςςήςώ άήήίςέόί ήήύέάέής άίήίς όέέάίύ ώςόόόςόςώςέ Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

3 άίήςήίίςές ίάύςέώέςς ώςώέςήςάςή ώέςύςώςάςό έύίίέόά ώάέςέςόςέςίςς ήςίίέςέςόςέό όςίςίόύές έόίίίόίς άςςέέίςόή ύςόώέόέώ ήάςέςάςέόάώ ύςύςάώςάςέ ίίςέςέςέήή ήςήςςέύςώς άίάάάάή ώίςίέςςώςώ ίς έέάίίόήίό άύέίύός έέίίέίέ ώςάάίήό ίάςίό άίί ίόίςίήέά όέ ίίςήίςάό έςάίςή ύήέςςά έέόίςςέό ίίάίίίήό έόςί ώςήςί όίί έόόύέίό άόςίόήςόάίό έέςόίήόή ίίάςάίίίς άέςάάάά Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

4 έςόίήόήίί ά όάςάήςόύς όςέςάςέςέάέί ίάέέύςός ύόςήύόςέίίέ ίήήόήέέςέςί όςίςάίςή όήόήίόύ όέςίόάςώίό ίςόά Όέήίύέά έύήύώό ώςώόώίά όίάςώώ ίςέςόάόόίήό ύςίόύάίάά ήέάςίύςύςώ ώώ ίύόόύςςέέ ίέέίέέίήέά έόίάόίόίς ήάςίώςόίςςάίς ίέόύςήςάς ίςέήάίςέί όύόόςίέίςά ώςίίόίςάάίό έέόάάέόςάή έώςή ίάςύάόήίόάά ήώόάύ ήόόίήέόςίήό ύίςώόήώ ίέόάάό όάςίήίάά ύ έςήά ώόώώέςύήή ύέέόςίό Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

5 όίόςήάήίός ύέύέέό ίάάύ άέςάςςέόόύάέ όήςάόέέςάέ ίέςέίώέίς ύόόίήάό ώύςύςέςήόά όίάύίάή άήάύέίί ύήόςέςό άέάάςέςέ όςέέίίέςέ ίάςίόάάέή άήόόάάά ύςήώίςάήήό ςίώήήίύή ίάήάίόί ύήίέόό έίίή ύόίίύήά ίςίέόήάόόά όςάςόήίέ ίέάςόςίίόέήί ήάύώώή ήύάήό ήςίίάςάώέςή όύώήέό ίςίςόάώςάςή ίώόίςάίά ίάςέήώέύί ίόίάςίςόέ ήάώόόήύςάά άώάόήόίά άάίίίόέό ήςόίόίάςί ςόύύέςάάόήάά όός Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

6 ώςςέςό έίίόςέίέςς άόςέςςίόό έίύςόίήίςέςά ύίίέίέί άάό όάύόίόςέ έςςέήόέόέ ήίςςάέόόό έςόώςύόέό ήέςήςάςίςόέ ώήίύάέήέςώς ίέόάέά ύύάόέύό ίίίςίςέύές ήές έςέέέέέό ίίύόέάύός έςςώόέύίςό έ έςίάύέςός ςήςίέάέςύςύ ίίςίύςόής όςςήςίέςίέςό ώέίόόά ίίςέόήςή άςώίώςέόάί ίςίόάί έςήίύάςόά άςί ώήίίίςςέςςίς ύήάςώςςάς έίόςίίς ίίώς ώάςόόίάςί ίςύάόώήίό έάόςύέόίςές ίςέέςάήέςςίς Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

7 ύήόάάίί ύόόάςέςίό ύάόά ίάςάόέςή άάίώςόίόί όίίςόέςήόά άςόώςίέώήί ήςόέςήίώς ίίάςόςςόςές έςςέςό ήςίςίςέόί ίέόόύίόώς ίςίςίάύί έάάάώςέςές ςςέέέέύ όςόόάςάόόόός Όάςίέςςίέςίς ςίάάήςςόάέόέ ίάςήςέςύίήςή ήςόίόςίόά ές όςέςόάύά όώςίάέήέή ίόάόςέίί έςόςάήήςί όώςόςόάέάό έίςίόόέάάέ ύάέήάάόίέ άάάόςίάύάς όςόςόςήύί άύίίόόίές όάςέίώίάέ ά ώςώςίίς ώίςήάάί ήέςέςέςήές άώίςόήόςώς ήςήέήάής ίήόςήήόςήήόςόήή Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

8 ίίάςάςέάς άέάόίίς ίάίώςώςέςό έίήάύώς ύίςάόόέςήή ήίς όίςέάςές ίςίςίίόάέ άύύόίώάά όίίςέήάί ίύήώςάςίςές ήςόίόήή ήάόόςώ ύήύί ίέήύά ί ήάώςέςάάέςά έάόάάςέ ήίέήέ έόίίέ όώό ήάήέςέά έάάάέ ώέόάςί έάέίόέ ίίάίήή Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

9 ίύέςήάέςά ίίήάέά ΈάύΈάά ύςίςέάές ός έέάήάά ί ίάςόςάςής όςίίς ίόέςώςέάήάή άήά έέίέέ ώέίέί ές ήέόόςόώό ήάάάίάςώς ώςςώςέςάόέ άέςή ήάόόύςάόάέ ήάάόόίςήώςή ίς ήέόέςίίςές ίςάάήςήόέ ίόάςέςςώςύςό έάύήόέ άόάήέόές ίάςέςόάόςέςά ή Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

10 ήέςήώάά ήάςώόύ ίήώςύόέόάς έςάίίςέςίς ύέςήςές ίήόήόόώώ ίςέςόάόίήήό ώςάςίόύςήέ ςήίςήέ ίέέςάίέά ίώςήίήέέή ά ώώςςέςήςςήή ίίςύάίώς άςέάόέςήά άώςύ ίήόώίάάώ όίήόύάί ίίόίέςάάς ήέςήόίόέή ώώςίςίάόύ Άάώίά έάάςήςέύίό έίίόίςήώςήί ώςάςάήάήήά ήίάςςέςάςάς ίάςίέόέώέ ύόόώώ ίςέςόάόίή έέςςήςήάώέ όάςίήόύά ίώέίάςέςάςύ ήόάέςώύόόίς ά Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

11 ώςάςίόύςήέώς άςάόύςόύά ίώςέίίή άώύάάά ίέόώώά ίίάήάέ έώέάςίώςί άςςάςάςόςός έςύόύώςάς όύςήέ ήέέήήάςήίςές ήςήύόύςήέ Άόώώίςέςήής ίώόίάςόύς έύςίάόόό άέςάςόόίςς ώςέόήάί ήόίώώάώ έώάέόέςίς ώάέάώέ έόήόςςέςάς ίύςέύάί ςήίςήέώίς ήέίήάίςέύ άίςήώςήέίά ίςήέίάά ίάώόύάόίς έόύήόόέύ ώόόόάήή ύέςώήά ίέήήύάί όίίώύόά ίίήήίήόήώ όίώςύύςόά ίέήίάςά ίέάίώςήή ίήέέάίόήά ήόςέόάύά Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

12 άήίώύάί ςάίίώςύάς άίέήάόή ήίύύςόέόίςύ ίήίύάί άέάάίάάά έάάέάόώς έόόίώςάή άήύςάίςάί έάίώςήίή έέήά ύίςήώςέςίςίςά ύόήίέί ίςήίέάόάάς έόςςώςίίς άίίς ώίςάώάςίώά ίόίίάίί ήάώςίςςές ήίςέάίές άςάώςίίςίί Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

13 ίύςέςάςήίς ίήίέόέίςάςόέ ίόόήέώήόήή ήήάςήςώάςό ό ήάόός ώύήύί ώίέςήέςήέςή έςόή ήάώςέςάά έςά έό ήάήές έά Όέέ ίύέςήάές άίίήά έά Έάό έέάή άάί Όί ίόέςώςέάή άήάήά έέά άύ έίςίςώςέςάίίςί ίέςέςήςέά ήςήςάίύςςά ίέάίώςάήί ίήόήόήήάί άάάίώςώς ίίςίςίςςήί Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

14 ήήςίςά ήόάέόάήςς ίςύόίήόςό έόόίςςίςάί όόύςί ήίίόςίύό ίςήςίάύά ίάήώής ήάάόόέςή έςύςςίήςός ώάήόίύή έόίόόόςάί άάίςίςώςύςό όύςώόή ά ίήίίςώάό ςόςής ίήό όέίήήίήά άήίάίέίόή ήέέέίώςέ όάέάόςέέή έέςίόέςάό ίςέέύύ όόςίόςήύςά άύύ Όάςώώώόόό άάίίίόίόώ ώίάάςήςύ όύάύώύςήά όάάώύόόέςίό ίίύάήήέί ώώςίςύάάί ύά ίςέςόάόίή άήώίώόώ έόάόίήέςώς Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

15 ήίίήάίές ίόήύή όύόήές έςόάήςέές ίέώςόςάήό όάήίέάέςά άήάήύώίάά ίόάήώςάό ύύάςόύέί ής άόάάέάέ ίίόέώώέ όάόόίήώέά όέόάέίίό όςόςύέόέίάή ςάέόάόάέό όςίόςίήήόήή άήόίίόίόά όάέόέίά όόίώςόςίήήήί άίάάίςύςς ίύίό ώύέςήάάό άώέόάόίή άόςώήίόέέή άόήύ ώςίόίήάόόήό ίέόάέίόςέ ίόήίόςςόύό έίύύόέό όςίάόςέίίάίό έίάόόά ώόίςέό άήίόίίςςίς έςόάόόίήόάήί όςέίίςήςώ ώςάςίόύςήέ ήώίύήέύ ίςέςίςέίςόόύς Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

16 ήέάέάίό ίόήίέόήό όήέςήςύέςός άέίίέόέίςές ύέάίύόό έήήςήήήςής ήίίςάόέέίςίς άώήόόίή όέέίύό έίέέέήέί ίςίςήώώςώόύ έόάέίίίόόόί έάίόήέςάόέ έώςέςόςόίόέ ήήέέέόή έώέέώέέ άςάέόάάόάς ίίίέάέάά ήώςύ ώώόςήςόός ίςίέςέςόςόςί ύ ςήίςήέ ήίύήώςήήίςέ ώςήίςέάόέά άίέςήέάά όύςόέάώόέύ άίάάςήίς όίςήέώςήήέ ίάίςέάάάίό άίςάόέςώςώςόάίς άάςήίςάόήύ ίάόή ύςώςήίςάόςίά όέίάςήέέί έάήώάάύ έςήύςήήςήέ άάύςίςςήά ήςήάήέά ήόίςάάςίόίά Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

17 άύίίςίέςίά έςέςίώύ έίόέςόίάίίή άάίόάίάό έήόόόώώ ίέ άςςέςςίςώςςήςής ίίςάήίίς όςςάςίόςώά ίίέόέςάόάάά όίήάώάά ύάίέώύ όάίςάίέ άίώςήήίίή όήόήήάέ ήώύάίέςάς ύςήςίήώώςί ύάίάςάή ίςάίέάίώς ήίίήόήέέή άήίέάίςί όήώςήέάά ώώύέή έόςώςςέςέςέ όςόςάςέςίάέ όέέςίςςάς άήύίίήή άάέάόί ίώέάόώ έίόέάό ίόάςώέάόώ έίόίέςέςί έςώόέςςήςής έςίέύόάςίςό ίςύςόίήόςίί έόίςύςόήάςήή άύόόάίέό ίόέςάόύςόέςέ άέόήίίςό Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

18 άώίίέςός ώςήςάςάέώςή ίίίάςόςώςί ί ήή ήήίίςίί ίίήόςόςέςέέά έίόςώ άήέέάέ έίόύέέ ώύέέ ήήέάόόςςής ώςόςίέςώςίός ίςέόόίςόί ήίίέςέόώ όέίςάςήςί ίςάέήίςήάή ήςόέςώςώ έςάέςήέόςήώά όάςέάόόίίώ έςόάήςόίή ίήςάόίίςόί ήςίάς ίόίςόίήήίά ίύάόόέέό ήςόόςίίά ύίήάίίς όίςάήί ώςόίςήίές ήέώόάς ήςής ύύάάςώάό έςίςόίάςά άήύίςέίάς ίςόάέόέίάά Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

19 ςέςόέάέόόάς έύίςίςςύςςόό έύόίίςάάάς έςςίςςέςίήςόςς όί ώςίςςόόίήί όόώίήί άς ώςύάίήώςώ όύςέάώάέ ώώώςέέςόέώ ήάόςάςςίςές άςόίάέίώςά έήόάήώςό όόόόίέςής έςόςίόέώςώ όόςίάά ίήάέήέά ήώώςάίέέ όίήίάί έςόςέςέςή ύίίςέςώςόέ άόόόέί έέόάόίήίό έήέ άςόάύέςέί ίέέςά ίίόάόώάέόέ ίόάίόέίόόέ όέέάίέςύ ίέίςύίςόήήάί άςέςίάύώύό έίάόήόέςίίό όάέάήάάί όάίόόάςό ά Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

20 ίέάόςώςώ άάάόςώ άίάήέύίάς ώςώςέςήςςέςί έςέόςώέέήόός άίίόέέ έςόάςςές άήώέίόές ύίέέίήής ύ όίέςάέέή έέόάάώήήςίέ ώίόύάό ίώώςύίςέέ έίίήώάή ήάόόέίίέέςώ έ ώςώάώάήύά ίόάέάέςήςίέ ςόόώίύςςό όςόέέέςόάί ήςέςάήίόώ ώςάςήύςύςέςς έςέέάάώά όίςάύςέςάά έςώςέςάςάςίύέ ςάάςήςύόέ ώίίίόίί ήάάόόςί ίύίέςόόί ύίίίέςά όίέςόςίςςέςέςά ύύάςόήόώς ίίέςέςίςί ύήίςέςςίς άάόάό Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

21 όςάέ Όίςόάςάόόέςς ό όςύάέ έήήήέάέό ίάήώή ίόίέςόάί ύςςίήήό Ήύςόέήάςάάή έςίώόίήά όάέίέίύέ ήίέέ ύόόάίύίά ύόςέςςώέύ ίςόέ ύίςόόόύςόά έςέςόςές όίάήόάύ ή έύάόόάύώςέ έήό άάήόά όίόςήά Όίύςήςόάίόέ Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

22 ίςόίίςάς άίά ώςέόάόέέ ώίίόόόςόέ έ Όίέόέ ύίόίίςά ίί ίίίόήέ ίάάίάόώέά άέάίήςάςέές ίςάίέόί έςώίόήέύί ίήόίάάς άςόάάώ ύώάάίίόέ ίέώςάςό ύύίίέίύόέ έςέύύίόέςής ήήέέέςίά έίόςάςόίό όύέίςί όήύςόώ όήύςόώή ύύήςήώά άέόήςέςέςςόςί ςάόίίέόάς όςςίςύόώςώ ώςώςύήάήί έύόάώςώή ύ Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

23 ήή ήήίίώςύί έόύήώώέίςές έςόςέςήςςές ίόίίόύ όύςάέόςύό ώςάήέςύςύ ίίςήέίά άόήςής άί Έςέςάςόςύίςόή άίίύέώί ύάςώςίςίύ όςόςήίύ έόέέίές ήςάίέής ίςέίύόέί άέόςήίςέςά άά ίί έίίάίό ίςόόέςάςήό όάςίςίςάί ήςίςέύώςά άάάςόώςέ ίςέέςήίίέ ήόήύςόώέή όήέίήςςώςέςή ήήςάίάςάύ ίςέςέςάςίς ίςίίύςέςές έςύςάςέςή ίςίςήόίή άςέςόάύίςς Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

24 ίςςέόςήήί ίςά ςόςίύ ί ύήςίίί όςίςςόςόίς έςίέύίς άέύέόίό ίςίίςέςός ίέόίάήίί έςίςόίςίόές όόςόςςίςές άέίςέςίάςί ήάήήάί όςίςέί ίήςί ίήςίέόίώώ ίόάή άάόςύςές ύόόήίόέ έίέίςάέίέ ήύάέάέ έέςέςέήί ίςςήςίςάόςςόςς ήςάάέή ύάάςύςές ίήςίόέόάέ όήςίςάά ήάέόςά όήώάέός ύέόςάςάέά άή Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

25 έςής ώέάέςήςίςώό όύέίήά ήςίςύήίές ίήόήόόώώ ίςέςόάόίήήό ώςάςίόύςήέ ςήίςήέ ίέςόςάςί ςέςάίέάί ώςάήίίήόήόή ή Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

26 έςίςίςίέςύέ όώάάέίίή ήήίςάςάέ ίίςίς ήόςόήώς ήόςάέ ίςάέί άίής ίίόίύςής έύςόόςώίςύής έςίύώ όάάάάόίό άύίίί Byron Katie International, Inc. ύόςώς thework.com Rev. 6 Dec 2012

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο,

Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο, Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο, αιε ιση ά σεις α ό η Φ οσε ί α Μ αχα ίο - Οι ο ο ο όγος Πρόταση Policy Actions to be taken in consultation with EC/ECB/IMF staff: 1. 2015 supplementary

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

PROOFING TOOLS TECHNOLOGY AT NEUROSOFT S.A.

PROOFING TOOLS TECHNOLOGY AT NEUROSOFT S.A. PROOFING TOOLS TECHNOLOGY AT NEUROSOFT S.A. Christos Tsalidis *, Giorgos Orphanos *, Anna Iordanidou ** and Aristides Vagelatos *** * Neurosoft S.A. 24 Kofidou Str., 14231, N. Ionia, Athens, Greece {tsalidis,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια Εο ευνα ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ '" Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια της Νάοuσας Επιμέλε ια τ ου Αλέξανδρου Οικονόμου Στι ς 24 Δ ε κ εμβρ ιόυ το υ 1995 μι α ομ άδα το υ Σπηλαι ολογικ ο ύ Ελλ η νικού Εξερευνητι κού Ομι'λου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ Μθάηβ Ο υ Ϋα Θ. ΜπΫ ου Α φοληά ΰδα βν ανά χεέλαμ ελΰα έα απο Ϋζε ε, ευλέωμ, ο εν οπδ ηόμ δμ αλχεδαεϋμ υζζοΰϋμ βμ δίζδογάεβμ Houghton (Χάω

Διαβάστε περισσότερα

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη * Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ, μugιοτόρwα. Άρώνειο ΛογοτεΧΥΙΧΟ επα.θλο (1976) Βρα.6ετο Έστίσ,ς Ν έσ,ς Σμόρνης (1977) * Μ1ΚΡΑΣΙΑ, ποιητικη oό",{jfoyi Βρα.6ετο 'Εστία.;

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. "Αρθρον 1. "Αρθρον 2. Νόμος V,*' (Φ.Ε.Κ. 149 Α) 0.5.1930)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρθρον 1. Αρθρον 2. Νόμος V,*' (Φ.Ε.Κ. 149 Α) 0.5.1930) Νόμος V,*' (Φ.Ε.Κ. 149 Α) 0.5.1930) «Περί αθλήσεως τοο επαγγέλματος του Ιίολ. ΜηχΛ /ιχοϋ, 'Λρχίτέκχο νος χαΐ Τοπογράφου ρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ "Εχοντες υπ* δψει τδ άρθρον 76 του Συνιάγματο;, 1κδί6^ΐΛν

Διαβάστε περισσότερα

N/lfN#t. 11111'(Jyzιιιn/ ZX-INTERFACE (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP. Joystick interface. του ΖΧ SPECTRUM. το SPECTRUM va «μιλάει>>.

N/lfN#t. 11111'(Jyzιιιn/ ZX-INTERFACE (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP. Joystick interface. του ΖΧ SPECTRUM. το SPECTRUM va «μιλάει>>. N/lfN#t ZX-INTERFACE 11111'(Jyzιιιn/ (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) Προγρομμστ ιζόμεvο Joystick interface γισ όλσ τα παιχvίδια του ΖΧ SPECTRUM. Εvιοχυτής ήχου που κάveι το SPECTRUM va «μιλάει>>. Διαθί:τει δ ιακόπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Τι οομάζεται συάρτηση Συάρτηση uncton είαι μια διαδιασία με τη οποία άθε στοιχείο εός συόλου Α ατιστοιχίζεται σε έα αριβώς στοιχείο άποιου

Διαβάστε περισσότερα