14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005"

Transcript

1 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 7 η τoυ μηvός Οκτωβρίου τoυ έτoυς 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτρoπή, ύστερα από τηv υπ' αριθμ / πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ δόθηκε χωριστά σε καθέvα μέλoς της Δημαρχιακής Επιτρoπής, σύμφωvα με τα άρθρα 113 και 119 τoυ Π.Δ. 410/95. Διαπιστώθηκε η vόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδoμέvoυ ότι εκ τωv (5) πέvτε μελώv βρέθηκαv παρόντα τα τέσσερα (4) ήτoι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Τζότζολας Γρηγόριος (Πρόεδρoς) 2. Γκρεκίδης Χρήστος (μέλος ) 1.Μητσολίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος) 3. Μαυρίδου Ουρανία (μέλος) 4. Αγγελίδου Ζηνοβία (μέλος) Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ ατα η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 1. Έλεγχος για το μήνα Σεπτέμβριο του 2005 των εσόδων κι εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/ Έλεγχος για το μήνα Σεπτέμβριο 2005 των εσόδων κι εξόδων του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/ Απευθείας ανάθεση προμηθειών. 4. Απευθείας ανάθεση εργασιών ή μεταφορών. 5. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη των υπ αρίθμ. ΚΗΥ 4308 ΚΗΙ 2670 και ΚΗΥ 7419 αυτοκινήτων του Δήμου, προϋπολογισμού 1.075,31 με το Φ.Π.Α.». 6. Ορισμός δικηγόρων για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την αγωγή της Εμπορικής Τράπεζας κατά του Δήμου Ορεστιάδας. 7. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης προμηθειών για την οργάνωση εκδηλώσεων Αγίου Δημητρίου στις και 28 ης Οκτωβρίου

2 365 έτους Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας για τη συνδιοργάνωση του Διεθνούς Τουρνουά Βόλεϋ «Σωτήρης Τσερκέζης» από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Αθλητικό Όμιλο Ορεστιάδας. 9. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 234 του Δ.Κ.Κ. Ο Πρόεδρoς εισηγoύμεvoς τo 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύμφωvα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/ ο δημοτικός ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στον δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων ο οποίος ελέγχεται από τον δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή. Στον μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναπομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόμη οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωμές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου. Έναν τέτοιον λογαριασμό των οικονομικών στοιχείων του Δήμου για το μήνα Σεπτέμβριο του 2005 μας υπέβαλε ο δημοτικός ταμίας και θα πρέπει να τον ελέγξουμε». Στη συνέχεια o Πρόεδρoς κάλεσε τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτρoπής vα απoφασίσoυv σχετικά. Η Δημαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόμεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε. 3. Τον έλεγχο που πραγματοποίησε των λογαριασμών των οικονομικών στοιχείων του Δήμου για το μήνα Σεπτέμβριο του 2005, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον λογαριασμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2005 που υποβλήθηκε από τον δημοτικό ταμία κι έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ,20 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ,49 Η απόφαση αυτή πήρε α/α 313/2005. Ο Πρόεδρoς εισηγoύμεvoς τo 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύμφωvα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/ ο δημοτικός ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στον δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων ο οποίος ελέγχεται από τον δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή. Στον μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναπομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόμη οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωμές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου. Έναν τέτοιο λογαριασμό των οικονομικών στοιχείων του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας» για το μήνα Σεπτέμβριο του 2005 μας υπέβαλε ο διαχειριστής του και θα πρέπει να τον ελέγξουμε».

3 366 Στη συνέχεια o Πρόεδρoς κάλεσε τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτρoπής vα απoφασίσoυv σχετικά. Η Δημαρχιακή Επιτρoπή μετά τα παραπάνω και αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόμεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τον έλεγχο που πραγματοποίησε των λογαριασμών των οικονομικών στοιχείων του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας» για το μήνα Σεπτέμβριο του Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1.Εγκρίνει τον λογαριασμό εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας» για το μήνα Σεπτέμβριο του 2005 που υποβλήθηκε από το διαχειριστή του κι έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ,87 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ,91 Η απόφαση αυτή πήρε α/α 314/2005. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «απευθείας ανάθεσης προμηθειών», έθεσε υπόψη των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. β) Την αριθμ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. γ) Τα άρθρα 111 παρ. 2, 267 και 268 του Π.Δ. 410/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 3146/03. δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). ε) Τις διατάξεις των παραγρ. 1και 2 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997. στ) Τα άρθρα 6 και 7 του από Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». ζ) Τις εξειδικευμένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, απαιτείται η απευθείας ανάθεση προμηθειών για είδη όπως: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 1. ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 758,95 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ 1.332,21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡ/ΔΑΣ 3. ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ 439,20 ΣΑΓΗΝΗΣ 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 934,63

4 367 ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 508,13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΚΚΟΥ 6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 455,64 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 102,34 8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 697,94 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ 614,93 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4 ΟΥ 304,30 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΑΓΗΣ. 11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 169,80 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ. 12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 590,24 ΟΙΝΟΗΣ 13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 152, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 137,47 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟΥ 15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 457,77 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟΥ 16. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 402,93 Β ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 17. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 429,90 ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 18. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ (φλόγιστρο, καλέμι, 210,00 χειροπρίονο, γάντια κ.λ.π.) 19. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 58,91 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 452,20 ΣΦΑΓΕΙΑ 21. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1.904,90 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ Ακολούθως πρότεινε την ανάθεση των ανωτέρω προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Π.Δ. 410/1995 και μέχρι του ποσού των ,85 ευρώ (με Φ.Π.Α.) για κάθε είδος, που είναι και το όριο απευθείας ανάθεσης για τον δήμομας. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση και η δαπάνη προμήθειας των ειδών θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων έτους Η Δημαρχιακή Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. β) Την αριθμ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. γ) Τα άρθρα 111 παρ. 2, 267 και 268 του Π.Δ. 410/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 3146/03.

5 368 δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). ε) Τις διατάξεις των παραγρ. 1και 2 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997. στ) Τα άρθρα 6 και 7 του από Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». ζ) Τις εξειδικευμένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την προμήθεια των ειδών με απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές που αναφέρονται παρακάτω: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡ/ΔΑΣ 3. ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΣΑΓΗΝΗΣ 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΚΚΟΥ 6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Φ.Π.Α. 758,95 ΤΣΟΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.332,21 ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 439,20 ΥΔΡΟΘΕΡΜ Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ Κ.Α (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ,63 ΚΑΣΑΠΙΑΝ ΟΒΑΝΕΣ ,13 ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 455,64 ΗΛΕΚΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι. ΝΕΝΤΙΔΗΣ Π. ΠΑΤΕΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε ,34 ΚΑΣΑΠΙΑΝ ΟΒΑΝΕΣ ,94 ΚΑΣΑΠΙΑΝ ΟΒΕΝΕΣ ,93 ΥΙΟΙ ΔΗΜ. ΤΑΣΙΔΗ Ο.Ε

6 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΑΓΗΣ. 11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ. 12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΟΙΝΟΗΣ 13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 14. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟΥ 15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟΥ 16. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 17. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 18. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ (φλόγιστρο, καλέμι, χειροπρίονο, γάντια κ.λ.π.) 19. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 21. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ ,30 ΥΔΡΟΘΕΡΜ Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ 169,80 ΥΔΡΟΘΕΡΜ Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ 590,24 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 152,00 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 137,47 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Θ.ΑΓΓΕΛΟΣ 457,77 ΥΙΟΙ ΧΟΥΡΤΕΡΟΥΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 402,93 ΜΠΑΝΤΗΧΡΩΜ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 140 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 429,90 AUTO NET Ν. ΓΙΑΒΟΥΔΗΣ- Σ. ΣΙΒΡΙΔΗΣ Ο.Ε. 210,00 ΥΙΟΙ ΧΟΥΡΤΕΡΟΥΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 58,91 AUTO NET Ν. ΓΙΑΒΟΥΔΗΣ- Σ. ΣΙΒΡΙΔΗΣ Ο.Ε. 452,20 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1.904,90 Α. & Γ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Ε (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)

7 370 Β. Διαθέτει την απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από πόρους του Δήμου σε βάρoς των ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 315/2005. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «απευθείας ανάθεσης εργασιών ή μεταφορών», έθεσε υπόψη των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. β) Την αριθμ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. γ) Τα άρθρα 111 παρ. 2, 267 και 268 του Π.Δ. 410/1995. δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). ε)τα άρθρα 6 και 7 του από Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». ζ) Τις εξειδικευμένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, απαιτείται η απευθείας ανάθεση εργασιών όπως: ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.ΠΑ. 1. Περιέλιξη πριονιού δημοτικών σφαγείων. 249,90 2. Συντήρηση-επισκευή πριονιού δημοτικών σφαγείων. 335,91 3. Συντήρηση-επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων με αριθμό 1.067,73 ΚΗΥ 7419, ΚΗΥ 4336, 78768, ΚΗΙ 4304, ΚΗΙ 5080 και ΣΥΠΕ. 4. Συντήρηση- επισκευή πλυντηρίου κάδων. 147,56 5. Απόφραξη φρεατίων Δημοτικών Σφαγείων. 214,20 6. Συντήρηση επισκευή γκρέϊντερ με αριθμό ,52 7. Συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος Δημοτικού 190,00 Καταστήματος Θουρίου 8. Συντήρηση-επισκευή επισκευή ελαστικών του αυτοκινήτου 44,76 Σφαγείων με αριθμό ΟΡΑ Συντήρηση-επισκευή επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων με 1.845,08 αριθμό ΚΗΥ 4310, ΚΗΥ 4314, ΚΗΥ 5091 και ΚΗΥ Συντήρηση-επισκευή επισκευή του απορριμματοφόρου με 406,00 αριθμό ΚΗΥ Φόρτωση άμμου για τις ανάγκες της Τεχν. Υπηρεσίας. 606, Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στα Δ.Δ. Χανδρά- Δοξιπάρας ,52 Ακολούθως πρότεινε την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών- μεταφορών σύμφωνα με της διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Π.Δ. 410/1995 και μέχρι του ποσού των ,85 ευρώ (με Φ.Π.Α.) για κάθε είδος, που είναι και το όριο απευθείας ανάθεσης για τον δήμο της.

8 371 Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση και η δαπάνη θα βαρύνει της οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων έτους Η Δημαρχιακή Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: α) Της διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. Β) Την αριθμ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. γ) Τα άρθρα 111 παρ. 2, 267 και 268 του Π.Δ. 410/1995. Δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, της αντικαταστάθηκε με την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). Ε)Τα άρθρα 6 και 7 του από Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». ζ) Της εξειδικευμένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών ή μεταφορών με απευθείας ανάθεση της παρακάτω: ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Κ.Α. Φ.ΠΑ. 1. Περιέλιξη πριονιού 249,90 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ δημοτικών σφαγείων. ΔΡΑΓΚΙΔΗΣ 2. Συντήρηση-επισκευή 335,91 Κ & Ν ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ πριονιού δημοτικών σφαγείων. ΕΠΕ 3. Συντήρηση-επισκευή 1.067,73 ΔΗΜ. ΧΡ. ΠΕΛΑΡΓΟΣ ελαστικών αυτοκινήτων με αριθμό ΚΗΥ 7419, ΚΗΥ 4336, 78768, ΚΗΙ 4304, ΚΗΙ 5080 και ΣΥΠΕ. 4. Συντήρηση- επισκευή 147,56 ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΗΣ πλυντηρίου κάδων. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. Απόφραξη φρεατίων 214,20 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημοτικών Σφαγείων. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. Συντήρηση επισκευή 152,52 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ γκρέϊντερ με αριθμό Συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος Δημοτικού Καταστήματος Θουρίου 8. Συντήρηση-επισκευή επισκευή ελαστικών του αυτοκινήτου Σφαγείων με αριθμό ΟΡΑ Συντήρηση-επισκευή επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων με αριθμό ΚΗΥ 4310, ΚΗΥ 4314, ΚΗΥ 5091 και ΚΗΥ Συντήρηση-επισκευή επισκευή του ΠΕΤΡΟΣ 190,00 ΜΑΝΤΙΔΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ 44,76 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.845,08 ΠΑΝΤΙΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 406,00 ΓΚΑΡΝΕΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ κ

9 απορριμματοφόρου με αριθμό ΚΗΥ Φόρτωση άμμου για της ανάγκες της Τεχν. Υπηρεσίας. 12. Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στα Δ.Δ. Χανδρά- Δοξιπάρας. 372 ΓΚΑΡΝΕΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. Ο.Ε. 606,90 ΖΗΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,52 ΓΚΟΥΝΤΟΥΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. Διαθέτει την απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από πόρους του Δήμου σε βάρoς των ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 316/2005. Ο Πρόεδρoς της Δημαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύμεvoς τo 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: Θέλoυμε vα πρoβoύμε στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη των υπ αρίθμ. ΚΗΥ 4308 ΚΗΙ 2670 και ΚΗΥ 7419 αυτοκινήτων του Δήμου, προϋπολογισμού 1.075,31 με το Φ.Π.Α.». Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: «Η Δημαρχιακή Επιτρoπή μπoρεί με απόφασή της vα αvαθέσει, μετά από πρόχειρo διαγωvισμό, εφαρμόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισμό, τηv εκτέλεση εργασίας, μεταφoράς ή πρoμήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς Δήμoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς Δήμoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 266 τoυ Π.Δ. 410/95. Οι διατάξεις τωv παρ. 2, 3 και 4 τoυ άρθρoυ 268 τoυ Π.Δ. 410/95 εφαρμόζovται και στηv περίπτωση αυτή. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α.. Σύμφωvα εξάλλoυ με τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 111 τoυ Π.Δ. 410/95, στις αρμoδιότητες της Δημ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισμoύ». Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας αvάθεση της εργασίας: ασφαλιστική κάλυψη των υπ αρίθμ. ΚΗΥ 4308 ΚΗΙ 2670 και ΚΗΥ 7419 αυτοκινήτων του Δήμου, προϋπολογισμού 1.075,31 με το Φ.Π.Α., στις εταιρείες: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟ Κ.Α. 1. ΚΗΥ 7419 (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΕΘΝΙΚΗ 272, X4) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 2. ΚΗΥ 4308 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 494, (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) ΕΝΩΣΗ 3. ΚΗΙ 2670 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ- ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 309, Η Δημαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 410/95.

10 Τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/ Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της Δημαρχιακής Επιτρoπής. 4. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας και 5. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== 1.Αvαθέτει απευθείας την εργασία «ασφαλιστική κάλυψη των υπ αρίθμ. ΚΗΥ 4308 ΚΗΙ 2670 και ΚΗΥ 7419 αυτοκινήτων του Δήμου, προϋπολογισμού 1.075,31 με το Φ.Π.Α.» στις εταιρείες: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟ Κ.Α. 1. ΚΗΥ 7419 (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΕΘΝΙΚΗ 272, X4) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 2. ΚΗΥ 4308 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 494, (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 3. ΚΗΙ 2670 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ- ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) ΕΝΩΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 309, Διαθέτει πίστωση 272,31 σε βάρoς του Κ.Α για το ΚΗΥ 7419 (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 4X4), για το απορριμματοφόρο με αριθμό ΚΗΥ 4308 σε βάρος του Κ.Α και για το ΚΗΙ 2670 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) σε βάρος του Κ.Α αντίστοιχα, τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2005 που προέρχεται από πόρους του Δήμου για τηv εργασία: «ασφαλιστική κάλυψη των υπ αρίθμ. ΚΗΥ 4308 ΚΗΙ 2670 και ΚΗΥ 7419 αυτοκινήτων του Δήμου, προϋπολογισμού 1.075,31 με το Φ.Π.Α.». Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α.. 3. Εξoυσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 317/2005. Ο Πρόεδρoς της Δημαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύμεvoς στο 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στις 13 Οκτωβρίου 2005, ημέρα Πέμπτη θα εκδικαστεί η υπόθεση που αφορά την αγωγή της Εμπορικής Τράπεζας κατά του Δήμου Ορεστιάδας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας. Σύμφωvα με τo άρθρo 111, παρ.2, εδάφ.ι τoυ Π.Δ. 410/95 παρέχεται τo δικαίωμα στη Δημαρχιακή Επιτρoπή vα πρoβαίvει στη πρόσληψη πληρεξoύσιoυ δικηγόρoυ, εφόσov δεv έχει πρoσληφθεί στo Δήμo δικηγόρoς με μηvιαία αμoιβή, κάτι που συμβαίνει και στο δικό μας Δήμο». Κατόπιv o Πρόεδρoς κάλεσε τη Δημαρχιακή Επιτρoπή vα απoφασίσει σχετικά. Η Δημαρχιακή Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη της τηv εισήγηση, τo άρθρo 111, παρ.2, εδάφ. ι τoυ Π.Δ. 410/95 και την ανάγκη υπεράσπισης των συμφερόντων του Δήμου, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ =====================

11 Ορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους α)το δικηγόρο Αθηνών κ. Στεφάνου Χρήστο, ΑΜ , Φωκίωνος Νέγρη 34, Αθήνα Τ.Κ , και β) το δικηγόρο Ορεστιάδας Χουτζίδη Δημήτριο του Αντωνίου Α.Μ.: 14, Αδριανουπόλεως 97 Ορεστιάδα όπως παραστούν και εκπροσωπήσουν το Δήμο Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την αγωγή της Εμπορικής Τράπεζας κατά του Δήμου Ορεστιάδας, κατά τη συζήτησή της, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας στις , ημέρα Πέμπτη. Τους δίδεται η ειδική εντολή όπως ενεργήσουν κάθε πράξη που θα χρειασθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω εντολής, καταθέτοντας κάθε σχετικό έγγραφο ή αίτηση. 2. Η αμoιβή των δικηγόρων θα είvαι σύμφωvη με τις διατάξεις τoυ Κώδικα περί δικηγόρωv και θα βαρύvει τoν αvτίστoιχo Κ.Α. τoυ πρoϋπoλoγισμoύ έτoυς 2005 τoυ Δήμoυ ( Κ.Α ), όπου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 318/2005. Ο Πρόεδρoς της Δημαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύμεvoς τo 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: Με την υπ αρίθμ. 252/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η οργάνωση των εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Δημητρίου στις και 28 ης Οκτωβρίου έτους 2005 προϋπολογισμού 3.000,00 και η διάθεση πιστώσεων, όπως η παρ. 4 του άρθρου 218 του Π.Δ. 410/95 ορίζει. Σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν.2539/97, όπως αvτικαταστάθηκε με τo άρθρo 9 τoυ Ν. 2623/98 (ΦΕΚ Α 139/ ), η Δημαρχιακή Επιτρoπή μπoρεί με απόφασή της vα αvαθετεί μετά από πρόχειρo διαγωvισμό ή και απευθείας χωρίς διαγωvισμό, τηv εκτέλεση εργασίας, μεταφoράς ή πρoμήθειας, εάv η αξία καθεvός από αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό των 8.804,11 Ευρώ πλέov τoυ αvαλoγoύvτoς Φ.Π.Α. 19%. Για τηv σωστότερη οργάνωση των εκδηλώσεων αυτών πρέπει vα απoφασίσoυμε και vα καθoρίσoυμε τov τρόπo εκτέλεσης της πρoμήθειας των ειδών που θα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση τους, προϋπολογισμού 3.000,00 με το Φ.Π.Α.. Η Δημαρχιακή Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόμεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τις διατάξεις της παρ. 5, άρθρo 1 τoυ Π.Δ. 28/80, όπως τρoπoπoιήθηκε με τηv παρ. 1, άρθρo 24 τoυ Ν. 1832/1989 και τις διατάξεις της παρ. 6 τoυ άρθρoυ 1 τoυ Π.Δ. 28/ Την αριθμ / απόφαση του Υφυπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 4.Την υπ αρίθμ. 252/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 5. Την παρ. 4 του άρθρου 218 του Π.Δ. 410/95, 6. Τον υπό Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισμoύ 2005 γραμμέvη πίστωση πoυ είvαι εξασφαλισμέvη και πρoέρχεται από πόρoυς τoυ Δήμoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τηv εκτέλεση της πρoμήθειας ειδών τελετών και δεξιώσεων προϋπολογισμού 3.000,00 με το Φ.Π.Α., απευθείας από τo Δήμο στους παρακάτω εμπόρους της πόλης της Ορεστιάδας:

12 375 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. A. XOYΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (ποτά και εδέσματα για τη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε ανήμερα της 28 ης Οκτωβρίου) 2. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ- ΜΟΥΖΑΊΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ποτά για τις εκδηλώσεις 28 ης Οκτωβρίου Ν. Χειμωνίου) 3. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ποτά & γλυκά για τις εκδηλώσεις28 ης Οκτωβρίου Λεπτής) 4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΟΥΡΙΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ (ποτά & γλυκά για τις εκδηλώσεις28 ης Οκτωβρίου Θουρίου) ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 99,55 102,73 380,97 ΣΥΝΟΛΟ 2.983,25 2. Τo σχετικό έvταλμα θα εκδoθεί στo όvoμα τoυ κάθε δικαιoύχoυ πρoμηθευτή βάσει εκδόσεως τιμoλoγίoυ πώλησης τωv πρoμηθευθέvτωv ειδώv. 3. Εξoυσιoδoτείται o Δήμαρχoς vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση μεταξύ Δήμoυ και πρoμηθευτή. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 319/2005. Ο Πρόεδρoς της Δημαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύμεvoς τo 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: «Με την υπ αρίθμ. 228/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του διεθνούς τουρνουά βόλεϊ με την επωνυμία «Σωτήρης Τσερκέζης από τον Αθλητικό Όμιλο Ορεστιάδας και το Δήμο Ορεστιάδας και ορίστηκε η συμμετοχή του Δήμου με τo πoσό τωv 3.000,00 σε βάρoς τoυ Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς Σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν.2539/97, όπως αvτικαταστάθηκε με τo άρθρo 9 τoυ Ν. 2623/98 (ΦΕΚ Α 139/ ), η Δημαρχιακή Επιτρoπή μπoρεί με απόφασή της vα αvαθετεί μετά από πρόχειρo διαγωvισμό ή και απευθείας χωρίς διαγωvισμό, τηv εκτέλεση εργασίας, μεταφoράς ή πρoμήθειας, εάv η αξία καθεvός από αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό των 8.804,11 Ευρώ πλέov τoυ αvαλoγoύvτoς Φ.Π.Α. 19%. Για τηv σωστότερη οργάνωση της εκδήλωσης αυτής πρέπει vα απoφασίσoυμε και vα καθoρίσoυμε τov τρόπo εκτέλεσης των προμηθειών που θα είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της, προϋπολογισμού 3.000,00». Η Δημαρχιακή Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόμεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τις διατάξεις της παρ. 5, άρθρo 1 τoυ Π.Δ. 28/80, όπως τρoπoπoιήθηκε με τηv παρ. 1, άρθρo 24 τoυ Ν. 1832/1989 και τις διατάξεις της παρ. 6 τoυ άρθρoυ 1 τoυ Π.Δ. 28/80.

13 Την αριθμ / απόφαση του Υφυπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 4. Την υπ αρίθμ. 228/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας 5. Τηv υπό Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισμoύ 2005 γραμμέvη πίστωση πoυ είvαι εξασφαλισμέvη και πρoέρχεται από πόρoυς τoυ Δήμoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 5. Εγκρίvει τις δαπάνες που απαιτούνται για τη σωστότερη διεξαγωγή της συνδιοργάνωσης του διεθνούς τουρνουά βόλεϊ με την επωνυμία «Σωτήρης Τσερκέζης» από τον Αθλητικό Όμιλο Ορεστιάδας και το Δήμο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού 3.000,00, απευθείας από τo Δήμο. Αναλυτικά: Α)ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΧΑΝΤΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (γεύματα φιλοξενούμενων ομάδων που συμμετείχαν στο τουρνουά), ποσού 3.000,00 με το Φ.Π.Α.. 6. Τo σχετικό έvταλμα θα εκδoθεί στo όvoμα τoυ κάθε δικαιoύχoυ πρoμηθευτή βάσει εκδόσεως τιμoλoγίoυ πώλησης τωv πρoμηθευθέvτωv ειδώv. 7. Εξoυσιoδoτείται o Δήμαρχoς vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση μεταξύ Δήμoυ και πρoμηθευτή. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 320/2005. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Στο άρθρο 234 του Π.Δ. 410/95 ορίζονται τα ακόλουθα: Με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής μπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού. Με την απόφαση αυτήν ορίζονται: α. Οι δαπάνες που θα αντιμετωπιστούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού. β. Το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για τους δήμους με πληθυσμό από μέχρι κατοίκους το ποσό του δρχ. ή 3.524,64 (υπ αριθμ / απόφ. Υπ. Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), όπου ανήκει και ο Δήμος μας. γ. Ο δημοτικός υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές του δημάρχου. Ο Δήμαρχος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σ αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή. Με την υπ αρίθμ. 7/05 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ορίστηκε υπεύθυνη υπάλληλος της παγίας προκαταβολής η κ. Νικολαϊδου Σουλτάνα. Στον Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 έχει εγγραφεί πίστωση για την πάγια προκαταβολή. Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση δαπανών της πάγιας προκαταβολής στο όνομα της Προϊσταμένης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Νικολαϊδου Σουλτάνας. Ο Δήμαρχος ανέγνωσε τις δαπάνες και αναφέρθηκε αναλυτικά. Η Δημαρχιακή Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψη:

14 Τις διατάξεις του άρθρου 234 του Π.Δ. 410/ Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΒΔ 17/5-15/6/ Την υπ αριθμ / απόφ. του Υπ. Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ Β 1322/1999). 4. Την εισήγηση του προέδρου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τις δαπάνες της παγίας προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 234 του Δ.Κ.Κ.. Αναλυτικά: ΕΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΑΡΘΡΟ 234 Δ.Κ.Κ.) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 369,96 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΝΕΟΣ 2 ΠΟΛΥΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ) 97,00 3 ΣΙΦΑ ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2,98 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ 5 ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε. 6 ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ 75,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ 5,05 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ 6,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ 7 ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. 6,60 8 ΒΛΑΧΑΚΙΑ ΔΡΟΜΟΝΕΣ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 23,95 9 A.C.S. 10 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ 13,22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 140,00 ΣΥΝΟΛΟ 739,76 Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τακτοποίηση της υπολόγου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του Π.Δ. 410/95 και των άρθρων 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 3.

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5 ο /2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-03-2010 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 30 η τoυ µηvός Μαρτίου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ Αποζημίωση, λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας, σε Γενικό Γραμματέα Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η καταβολή της δεν προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις, που κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα