ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥτΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου "Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου... ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ (1) Γενικο( κανόνες χρήσης του όρου" Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου ο(νου. ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕθΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντες υπόψη: 1) Το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 992/ περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α/ ). 2) Το άρθρο 1 παρ. 1,2,3και5του Ν. 1338/1983«Εφαρμογή του Κοινοτικού δικα(ου,. (ΦΕΚ 34/Ν17-3-β3) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥ ΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/21/-5-84) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ) 101/Ν84. 3) Το άρθρο 10 παρ.1 του ΝΔ 243/1969 (ΦΕΚ 144/Α/ ).. περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής». 4) Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) το οποίο προσrtθηκε με το άρθρο 27του Ν. 2081/1992 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 138). 5) Το άρθρο 72 παρ. 2, 3, 4 και 5 του Καν. (ΕΟΚ) 822/87 του Συμβουλίου της 1βης Μαρτίου 1987 για την κοινή οργάνωση της αμnελοοινικής αγοράς (L 84/ ). 6) Τον Κανονισμό ΕΟΚ 2392/89 του Συμβουλίου.. περ( των γενικών κανόνων για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνων και γλευκών σταφυλής» (L 232/9-8-89) και ιδι. αίτερα την παρόγραφο 3 του άρθρου 2, καθώς και τα άρθρα 3, 4, 5, β και 7. 7) Τον Κανονισμό ΕΟΚ 3201/90 της Εnπροnής περί «των λε.mομερειών εφαρμογής για τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση ο(νων και γλευκών σταφυλής» (L 309/ ). 8) Τη με αριθ /1239/006α/ (ΦΕΚ 992/ΒΠ-10-96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υ φυπουργούς Οικονομικών». ' 9) Τη με αριθ. 59/ γνωμοδότηση της ΚΕΠΟ. 1 Ο) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο1 1) Με την παρούσα απόφαση θεσπ(ζονται οι γενικοί κανόνες χρήσης του όρου "Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων ο(νων, σε εφαρμογή του άρθρου 72 του Κανονισμού ΕΟΚ 822/87 του Συμβουλίου, καθώς και rων άρθρων 2, 3, 4 και 5 του Κανονισμού ΕΟΚ 2392/89 του Συμβουλίου, εκτός των επιτραnεζ(ων οlνων «Ρετσ(νa... 2) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν ανάλογα και για τους επιτραπέζιους οίνους που χρησιμοποιούν τον όρο «ονομασία κατά παράδοση» εκτός των επιτραπεζίων οίνων «Ρετσίνα... 3) Το δικαίωμα να φέρεται στην αγορά με τον όρο «Τοπικός Οίνος.. σε συνδυασμό με ένδειξη γεωγραφικής περιοχής δηλωτικής της καταγωγής του, αναγνωρ(ζεται για τον επιτραπέζιο οίνο που: α) Παράγεται από τη σταφυλική παραγωγή αμπελώνων, οι οπο(οι συνιστοιjν την αμπελουργική περιοχή καταγωγής του. β) Προέρχεται από οινοποιήσιμες ποικιλίες συνιστώμενες ή και επιτρεπόμενες για την αμπελουργική περιοχή καταγωγής του. γ) Πληροί τους όρους της απόφασης αυτής καθώς και εκείνης που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες παραγωγής του. 4) Οι επιτραπέζιοι ο(νοι, για τους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα να φέρονται στην αγορά με τον όρο

2 25346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (1ΕΥΧΟΣ ΔΕΥ1ΕΡΟ) "Τοπικός Οίνος» σε συνδυασμό με ένδειξη γεωγραφικής ενότητας. δηλωτικής της καταγωγής τους, ονομάζοvrαι συνοrmκό.. τοπικο( Οίνοι». 5) Η ένδειξη της γεωγραφικής περιοχής που συνοδεύει τον όρο Τοπικός Οίνος» και είναι δηλωτική της καταγωγής του οίνου μπορεί με την επιφύλαξη του άρθρου 2 της παρούσας να αναφέρεται σε: α) Ένα αμπελουργικό διαμέρισμα π.χ. Τοπικός,Οίνος Κρήτης. Τα αμπελουργικό διαμερίσματα δεν συμπιmουν με τα διοικητικό και ορ(ζονrαι ως εξής: Θρόκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεό Ελλόδα, Ιόνια νησιό, νησιό του Αιγαίου πελόγους, Πελοπόννησος, Κρήτη. β) Μία αμπελουργική περιοχή μεγαλύτερη του Νομού π.χ. Τοπικός Οίνος πλαγιών Κορινθιακού. γ) Ένα Νομό ή μία επαρχία π.χ. Τοπικός Οίνος Μεσσηνίας, Τοπικός Οίνος Πυλίαt!;, Δωδεκανησιακός Τοπικός Οινος, Κυκλαδίτικος Τοπικός Οίνος κλπ. δ) Μία αμπελουργική περιοχή μικρότερη του Νομού π.χ. Τοπικός Οίνος πλαγιών Αιγιαλείας. Με την απόφαση του όρθρου 9 της παρούσας που καθορ(ζει τις λεmομέρειες παραγωγής του τοπικού o(vou ορίζονται η γεωγραφική περιοχή καταγωγής του οίνου και οι παραλλαγές των ονομάτων που μπορούν yα χρησιμοποιηθούν όπως π.χ. Τοπικός Οίνος Πελοποννήσου ή Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος, Τοπικός Οίνος Μεσσηνίας ή Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος. Άρθρο2 1) Σε συνδυασμό με τον όρο.. τοπικός Οίνος» δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως γεωγραφικtς ενδείξεις δηλωτικές της καταγωγής του οίνου: α) Τοπωνυμικές ενδείξεις που έχουν αναγνωρισθεί ως.. ονομασίες Προελεύσεως» οίνων καθώς και γεωγραφικές ενδείξεις και όλλα στοιχεία που υποδηλώνουν, κατό οποιοδήποτε τρόπο, μία ζώνη «Ονομασίας Προελεύσεως. β) Τα ονόματα των κοινοτήτων που συνιστούν μία ζώνη.. ονομασίας Προελεύσεως». γ) Γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν αναγνωρισθεί ως δηλωτικές καταγωγής όλλου.. Τοπικού Οίνου» ή οίνου με.. Qνομασία κατά παράδοση, με εξαίρεση τον επιτραπέζιο οίνο.. Ρετσίνα». 2) Εφόσον σε ένα Νομό υφίσταται αμπελουργική ζώνη καταγωγής οίνου με.. ονομασ(α Προελεύσεως» δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το όνομα της επαρχίας ή του Νομού ως γεωγραφική ένδειξη δηλωτική της καταγωγής; α) Τοπικού οίνου που παράγεται από σταφυλές αμπελώνων που βρίσκοvrαι εξ ολοκλήρου ή κατό ένα μέρος, εντός της γεωγραφικής περιοχής της ζώνης.. ονομασίας Προελεύσεως», παρό μόνο στην περίmωση που ο τοπικός οίνος είναι διαφορετικού χρώματος από τον οίνο ~Ονομασίας Προελεύσεως εκτός εόν διαφορετικό εισηγείται με νόμιμη απόφαση του ο διεπαγyελματικός σύν- 5εσμος της περιοχής ο οποίος έχει την ευθύνη του ελέγ Ι(Ου (Χημικού, οργανοληπτικού και ετικέτας), τόσο του οί ΙfΟυ Ονομασίας Προελεύσεως» όσο και του τοπικού :>(νου και ενεργεί έτσι ώστε να μην δημιουργείται αθέμιrος ανταγωνισμός σε βάρος του οίνου.. Ονομασίας Προ ~ύσεως». β) Τοπικού οίνου που πaρόγετaι aπό στaφυλtς aμπε \ώνων που βρίσκονται εξ ολοκλήρου, εκτός ζώνης.. ονοlασίας Προελεύσεως... παρά μόνο στην περίmωση που ο rοπικός οίνος είναι ή διαφορετικού χρώματος ή διαφορε :ικής ποικιλι.ακής σύνθεσης με τον οίνο.. Ονομασίας Προ ~ύσεως». Άρθρο 3 1) Το δικαίωμα χρήσης του όρου.. τοπικός Οίνος», σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη Νομού, επαρχίας, αμπελουργικής περιοχής μικρότερης ή μεγαλύτερης του Νομού, αναγνωρίζεται για οίνο που παράγεται από σταφυλές αμπελώνων οι οποίοι συvιστοuν αμπελουργική περιοχή παραγωγής οίνων και πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) Προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους καλλιεργούvrαι αποκλειστικό και μόνο συνιστώμενες ή και επιτρεπόμενες για την περιοχή πακιλ(ες οινοποιίας. Η συγκαλλιέργεια τους με μη συνιστώμενες ή επιτρεπόμενες ποικιλίες οινοποιίας i'i με ποικιλίες διπλής ή τριπλής χρήσης ή με ποικιλίες σταφιδοποι{ας ή επιτραπέζιων σταφυλών, αποτελεί κύριο παρόγοvrα για τη μη υπαγωγή των αμπελοτεμαχίων που βρίσκονται στην περιοχή παραγωγής οίνων, στους δικαιούμενους τη χρήση της ένδειξης.. Τοπικός Οίνος... β) Οι αμπελώνες βρίσκοvrαι σε εδόφη κατόλληλα για αμπελοκαλλιέργεια. Αποκλείονται αμπελοτεμόχια που βρίσκονται σε εδόφη με ακατάλληλη κλίση, κακή σύσταση, υπερβολικό υψόμετρο, βαλτώδη, με υψηλό υδατικό ορίζοντα ή που δεν στραγγίζουν καλό, καθώς και όσα βρίσκονται στο βάθος κοιλάδων με δυσμενές μικροκλίμα και όσα είναι έκδηλα ακατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια. γ) Η στρεμματική απόδοση του αμπελώνα, του οποίου η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για παραγωγή τοπικού Ο( νου, δεν είναι μεγαλύτερη της μέσης στρεμματικής απόδοσης των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής επιτραπέζιων ο(νων της ίδιας αμπελουργικής περιοχής και δεν θα οφείλεται σε υπερβολική λίπανση, όρδευση, ή εφαρμογήκαλλιεργηnκών~κώνπουαποσκοπούνστην αύξηση της ποσότητας σε βόρος της ποιότητας. 2) Το δικαίωμα χρήσης του όρου.. τοπικός Οίνος» σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικού διαμερίσματος αναγνωρίζεται για ο{νο που προέρχεται από: α).. Τοπικό οίνο» της παραγρόφου 1 του όρθρου αυτού. β)ανόμιξη: -Τοπικών οίνων με γεωγραφική ένδειξη Νομού, επαρχίας ή περιοχής μεταξύ τους. -Τοπικών οίνων με γεωγραφική ένδειξη Νομού επαρχίας ή περιοχής με οίνους από ποικιλίες αμπέλου και περιοχές που μπορούν να δώσουν οίνους της κατηγορίας.. Ονομασιών Προελεύσεως... Προϋπόθεση για τους ο(νους της παρούσας περίmωσης β) αποτελεί ότι όλοι αυτοί οι οίνοι που αναμιγνύονται έχουν κοινή προέλευση, το υπόψη αμπελουργικό διαμέρισμα και η ανόμιξη γίνεται εντός του διαμερίσματος, είτε στο στόδιοτης παραγωγής, είτε στο στόδιο της εμπορίας. γ) Συνοινοποίηση στα φυλών ή γλευκών προερχομένων από αμπελουργικές περιοχές καταγωγής τοπικών οίνων, ως και από αμπελουργικές ζώνες παραγωγής οίνων «Ονομασίας Προελεύσεως.., εφόσον αυτές υπάγοvrαι στο υπόψη αμπελουργικό διαμέρισμα. Άρθρο4 Οι επιτραπέζιοι ο{νοι που δικαιούνται τη χρήση του όρου ccτοπικός Οίνος»: α) Με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικού διαμερ(σματος παρόγοντaι σε οινοποιε(a που βρίσκονται μέσα στο αμπελουργικό διαμέρισμα. β) Με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικής περιοχής που εκτείνεται σε περισσότερους του ενός νομού, παρόγοvrαι σε οινοποιεία που βρίσκοvrαι μέσα στους νομούς αυτούς.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (1ΕΥΧΟΣ ΑΕΥ1ΕΡΟ) γ) Με γεωγραφική ένδειξη επαρχίας, νομού ή αμπελουργικής περιοχής μικρότερης του νομού, παράγονται σε οινοποιεία που βρίσκονται μέσα στο νομό ή σε όμο ρους νομούς. Οι σταφυλές από τον αμπελώνα στους χώρους της γλευκοποfησης δεν διακινούνται χύμα αλλά σε κσrάλλη λα δοχεία, και συνοδεύονται από αμπελοοινικά συνοδευτικά έγγραφα, όπως προβλέπεται στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Άρθρο5 Για τους τοπικούς οίνους δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον τύπο του ο(νου. Με την ίδια γεωγραφική ένδειξη μπορούν να κυκλοφορούν επιτραπέζιοι οίνοι διάφορου χρώμσrος και τύπου με την προϋπόθεση ότι έχει αναγνωρισθεί για τους οίνους αυτούς το δικαfωμα χρήσης του όρου" Τοπικός Ο(νος... Άρθρο β 1) Ο εmτραπέζιος οίνος, για τον οποίο έχει αναγνωρισθε( το δικα(ωμα χρήσης του όρου «Τοπικός Ο{νος» σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη νομού, επαρχίας ή περιοχής καταγωγής, παράγεται από: α) Σuνοινοπο{ηση σταφυλών ή γλευκών σταφυλών των ποικιλιών που προβλέπονται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης με την οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες παραγωγής του. β) Ανάμιξη οίνων από τις ποικιλίες της προηγούμενης περίπτωσης α) με την προϋπόθεση ότι η ανάμιξη γίνεται στο στάδιο της παραγωγής και όχι στο στάδιο της εμπορίας. 2) Ο επιτραπέζιος ο{νος για τον οποίο έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικού διαμερίσμσrος παράγεται από: α) Συνοινοποίηση σταφυλών ή γλευκών σταφυλών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2γ, της απόφασης αυτής. β) Ανάμιξη οίνων με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 περίπτωση β της απόφασης αυτής. Η ανάμιξη μπορεί να γίνει τόσο στο στάδιο της παραγωγής όσο και στο στάδιο της εμπορίας. Οι λεπτομέρειες παραγωγής του οίνου αυτού ρυθμίζονται με την Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης. Άρθρο7 1) Για τις μεθόδους παρασκευής και επεξεργασίας των τοπικών οfνων έχουν εφαρμογή οι Κοινοτικές διατάξεις και στις περιπτώσεις που προβλέπεται παρέκκλιση ή δεν ρυθμ(ζονται από αυτές, έχουν εφαρμογή οι δισrάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας. 2) Με την Υπουργική Απόφαση του άρθρου 9, που καθορίζει τους γενικούς κανόνες παραγωγής ενός συγκε κριμένου τοmκού οίνου, μπορεί ειδικότερα να επιτρέπεται: α) Ο εμπλοιmσμός σε σάκχαρα του γλεύκους ποu προορίζεται για την παραγωγή τοπικού οίνου εφόσον οι κλιμσrολογικtς συνθήκες της περιοχής και ο δυναμικός αλκοολικός τίτλός που διαμορφώνεται συνήθως στα γλεύκη, σε συνδυασμό με τον αλκοολικό τ<τλο πώλησης του οίνου, δικαιολογούν την εφαρμογή της τεχνικής αυτής. β) Η γλύκανση {EDULCORA τι ΟΝ) του ξηρού τοπικού οινου. Ο εμπλοιmσμός του γλεύκους σε σάκχαρα γ(νεται: - Με συμπυκνωμένο ανακαθαρισμένο γλεύκος σταφυλής, ανεξαρτήτως περιοχής προελεύσεως. - Με συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλής από συνιστώμενες και επιτρεπόμενες για τον τοπικό οίνο, ποικιλίες αμπέλου, εφόσον τα γλεύκη έχουν παραχθεί από τη σταφυλική παραγωγή αμπελώνων της ίδιας με τον τοmκό οίνο, αμπελουργικής περιοχής. 3) Η ανάμιξη τοπικών οίνων που δικαιούνται χρήσης της αυτής γεωγραφικής ένδειξης καταγωγής, επιτρέπεται με την επιφύλαξη των γενικών δισrάξεων για ανάμιξη οίνων. 4) Απώλεια του δικαιώματος χρήσης γεωγραφικής ένδειξης νομού, επαρχίας ή περιοχής συνεπάγεται η ανάμιξη τοmκών ο{νων με: α) επιτραπέζιους οίνους, β) τοmκούς οίνους δικαιουμένων άλλων γεωγραφικών ενδείξεων, γ) οίνους με «Ονομασία Προελεύσεως... 5) Απώλεια του δικαιώματος χρήσης γεωγραφικής ένδειξης συγκεκριμένου αμπελουργικού διαμερίσματος, συνεπάγεται η ανάμιξη τοπικού οίνου με: α) τοmκούς ο[νους άλλου αμπελουργικού διαμερlσματος, β) επιτραπέζιους οfνους, γ) οίνους με «Ονομασία Προελεύσεως» άλλου αμπελουργικού διαμερfσματος. Άρθρο β 1) Το δικαίωμα χρήσης του όρου«τοπικός Οίνος" με γεωγραφική ένδειξη καταγωγής, αναγνωρίζεται με την Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 9, μετά από γνωμοδότηση της ΚΕΠΟ, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από φορε(ς που έχουν το δικα(ωμα υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού. 2) Αίτημα για αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης του όρου «Τοπικός οινος» με συγκεκριμένη ένδειξη Νομού, επαρχ(ας ή αμπελουργικής περιοχής κσrαγωγής, υποβάλλεται από συνεταιριστικές αμπελουργικές ή οινοποιητικές οργανώσεις και γενικά από φυmκά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αμπελώνες στην υπόψη περιοχή, όπως οι αμπελουργο( που διαθέτουν ομαδικό αμπελώνα, οι ιδιωτικές αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, εφόσον διαθέτουν οινοποιητικές εγκαταστάσεις, οι ομάδες οινοπαραγωγών κ.λ.π. Ανεξάρτητα από το φορέα υποβολής του αιτήματος, η αναγνώριση του ως άνω δικαιώμσrος συνεπάγεται τη χρήση του όρου Τοπικός Ofνoc;» σε συνδυασμό με συγκεκριμένη ένδειξη καταγωγής, από όλους τους φορείς που αξιοποιούν τη σταφυλική παραγωγή των αμπελώνων που συνιστούν την περιοχή καταγωγής του συγκεκριμένου αυτού τοmκού οcνου. 3) Αίτημα για αναγνώριση του δικαιώμσrος χρήσης του όρου «Τοπικός Ο(νος» με συγκεκριμένη ένδειξη νομού, επαρχιας ή αμπελουργικής περιοχής κσrαγωγής, υποβάλλεται και από ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις που επισυνάπτουν στο α(τημά τους, εfrε ενυπόγραφη κατάσταση αμπελουργών με τους οποίους έχουν υπογράψει σύμβαση προμήθειας της σταφυλικής τους παραγωγής για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών, ειτε σύμβαση της ίδιας διάρκειας με ένα ή περισσότερους από τους φορε(ς που αναφέρονται στην παράγραφο 2του άρθρου αυτού.

4 25348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (fευχοσ ΔΕVτΕΡΟ) 4) Αίτημα για αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης του όρου" Τοπικός Ο(νος» με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικού διαμερ(σματος ιf:χουν όλοι οι φορε(ς που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3, εφόσον διαθέτουν αμπελώνες ή οινοποιητικές εγκαταστάσεις κατά περ(πτωση, εντός του αμπελουργικού διαμερ(σματος, του οποίου το όνομα αποτελεί την αιτούμενη γεωγραφική ένδειξη. Δικαίωμα χρήσης της αναγνωρισμένης γεωγραφικής ένδειξης, έ)(ουν εκτός από τους φορείς των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος όρθρου, τα φυσικό ή νομικό πρόσωπα ακόμη και όταν δεν έχουν έδρα ή οινοποιητική εγκατάσταση στο υπόψη αμπελουργικό διαμέρισμα, εφόσον εμπορεύονται ή προτίθενται να εμπορευθούν τους τοπικούς ο( νους του διαμερ(σματος αυτού, ε(τε αυτούσιους, είτε έπειτα από ανάμιξη τους με τις προϋποθέσεις του όρθρου 3, παρ. 2. περ(πτωση β και των παραγράφων 3, 4 και 5 του όρθρου 7 της παρούσας απόφασης. 5) Τ ο αίτημα στο ο π ο( ο αναφέρονται οι προηγούμενες παράγραφοι 2, 3 και 4 του όρθρου αιιτού υποβάλλεται: α) Εάν πρόκειται για τοπικό οίνο με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικού διαμερίσματος απ' ευθείας στην αρμόδια για τους Ο(νους Υπηρεσ(α του Υπουργείου Γεωργίας που εισηγείται στην ΚΕΠΟ. β) Εάν πρόκειται για τοπικό οίνο με γεωγραφική ένδειξη των λοιπών περιπτώσεων, στη Δ/νση Γεωργ(ας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής η οπο{α το διαβιβάζει στην ως άνω Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας με δική της. εισήγηση και παρατηρήσεις. Το αίτημα προς τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργ(ας, συνοδεύεται από πληροφορίες σχετικό με:. - Την οριοθέτηση της περιοχής η οπο(α συνιστά την αμπελουργική περιοχή καταγωγής του ο(νου. - Τις ποικιλ(ες από τις οπο(ες παράγεται ο συγκεκριμένος τοπικός ο(νος, την ποικιλιακή σύνθεση και τα ελάχιστα όρια συμμετοχής μιας ή περισσοτέρων ποικιλιών στην παραγωγή του τοπικού οlνου. Σημειώνουμε ότι οι ποικιλ(ες πρέπει να αναγράφονται με την επ(σημη ονοματολογlα και τον κωδικό αριθμό τους, σύμφωνα με τον Καν(ΕΟΚ) 3800/91 και τις σχετικές τροποποιήσεις του. ΕπCσης στις περιπτώσεις που υπόρχει συνωνυμία ή τοπική ονομασία θα αναγράφεται και aυτή. Τη στρεμματική απόδοση κατά ποικιλ(α καθώς και την ακολουθούμενη καλλιεργητική τεχνική. -Τον ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο του ο( νου, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά καθώς και γενικότερα στοιχε(α της χημικής του σύστασης. Το υψόμετρο στο οποίο βρ(σκονται οι αμπελώνες του. -Την πρόθεση αναγραφής rου ονόματος ή των ονομάτων των ποικιλιών αμπέλου στην ετικέτα. Χάρτες της συγκεκριμένης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Η εισήγηση από τη Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγρο11κής Ανάπτυξης θα συνοδεύεται από: - Το α(τημα του ενδιαφερόμενου φορέα με τα απαρα{ τητα συνοδευτικό. -Το ποικιλιακό δυναμικό της συγκεκριμένης καθώς και της ευρύτερης περιοχής σε ποσοστό επ{ τοις%. -Το υψόμετρο των αμπελώνων, τη μέση στρεμματική απόδοση και την ακολουθούμενη καλλιεργητική τεχνική των αμπελώνων της ευρύτερης αμπελουργικής περιοχής. - Τον αριθμό των υφιστάμενων οινοποιητικών εγκαταστάσεων, τη χωροταξική κατανομή τους καθώς και την τεχνολογική τους δυνατότητα για την παραγωγή αναβαθμισμένων επιτραπέζιων οίνων. -Οποιοδήποτε άλλο στοιχε(ο που θα διευκολύνει το έργοτηςκεπο. Άρθρο9 Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από γνωμοδότηση της ΚΕΠΟ, η οπο(α δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης του όρου ccτοmκός Οfνος» σε συνδυασμό με συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης. Με την ως άνω απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες παραγωγής και ενδεχομένως σύνθεσης του κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6 & 7 της παρούσας και ειδικότερα: α) Η οριοθέτηση των αμπελώνων που συνιστούν την αμπελουργική περιοχή καταγωγής του οίνου. β) Οι συνιστώμενες ή και οι επιτρεπόμενες ποικιλ(ες από τις οποίες θα παράγεται ο συγκεκριμένος τοπικός οίνος ή και η ποικιλιακή του σύνθεση. γ) Η στρεμματική απόδοση των ποικιλιών αυτών και η καλλιεργητική τεχνική που εφαρμόζεται. δ) Ο τύπος του ο(νου και η μεθοδολογία παρασκευής του. ε) Οι προϋποθέσεις, τις οπο(ες πρέπει να πληρούν οι οινοποιητικές εγκαταστάσεις για να έχουν δικa(ωμα χρήσης της ένδειξης αυτής. στ) Ο αλκοολικός τίτλος καθώς και γενικότερα τα στοιχε(α της χημικής του σύστασης. Άρθρο10 1) Ο όρος" Τοmκός Οίνος» αναγράφεται επί της κύριας ετικέτας των εμφιαλωμένων ο(νων και επ( των μέσων συσκευασίας τους, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική ένδειξη καταγωγής του ο(νου, η οπο(α εάν ε(ναι επ(θετο προηγε(ται ενώ εάν ε(ναι ουσιαστικό ακολουθε( τον όρο αυτό, αναγραφόμενη με το ίδιο μέγεθος, σχήμα και χρώμα γραμμάτων και γενικά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ενδε( ξεις αυτές να αποτελούν ένα ενια(ο ευανάγνωστο σύνολο, το οπο(ο να προβάλλεται επί της ετικέτας. 2) Οι υπόλοιπες υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδε( ξεις επί της κύριας και βοηθητικής ετικέτας των εμφιαλωμένων ο(νων καθορίζονται με τις Κοινοτικές διατάξεις για το ετικετόρισμα των επιτραπέζιων οινων στους οπο(οuς αναφέρεται το όρθρο 72, παράγραφοι 2 και 3 του Καν(ΕΟΚ)822/87 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Επ(σης επιτρέπεται, στην περίπτωση επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους έχει αναγvωρισθε( το δικαίωμα χρήσης του όρου«τοπικός Οiνος» με γεωγραφική ένδειξη καταγωγής, η αναγραφή των ονομότων δύο ποικιλιών αμπέλου εφόσον αυτός προέρχεται εξ ολοκλήρου από τις αναφερόμενες ποικιλ(ες, με εξα(ρεση τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ενδεχομένως για τη γλύκανση του, ή η αναγραφή του ονόματος μιας ποικιλίας αμπέλου, εάν ο οίνος μετά την αφα(ρεση της ποσότητας των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν για ενδεχόμενη προσθήκη γλεύκους. προέρχεται κατά 85% τουλάχιστον aπό σταφύλια της ποικιλcας αυτής, η οποία πρέπει να είναι καθοριστική για τον χαρακτήρα του εν λόγω οίνου. Επίσης επιτρέπεται η αναγραφή της ένδειξης του έτους παραγωγής αν ο" Τοπικός Ο(νος" προέρχεται κατά 85% τουλάχιστον, μετά την αφαiρεση της ποσότητας των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν για ενδεχόμενη γλύκανση, από σταφύλια τα οποία έχουν τρυγηθεί κατά τη διάρκεια του έτους του οποίου προβλέπεται η ένδειξη. Δεν υφ(σταται περιορισμός ως προς το μέγεθος των

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΕΥΧΟΣ ΔΕΥrΕΡΟ) γραμμάτωναναγραφήςτουονόματοςτωνπο~ώναμπέλου. Εντούτοις, σnς ετικέτες, καθώς και τα μέσα προβολής και διαφήμισηςτωντοπικών οίνων του άρθρου 3 παρ.2 των περιπrώσεων α, β και γ, που δικαιούνται χρήσης του όρου.. Τ οmκός Ο(νος» σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικού διαμερlσματος τα ονόματα της ή των ποικιλιών αμπέλου αναγράφονται με γράμματα μεγέθους όχι μεγαλύτερου εκεlνων, με τα οποία εlναι γραμμένες οι ενδε(ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εκτός εάν οι οίνοι προορίζονται για εξαγωγή σε τρfτες χώρες, οπότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 26 του Καν. (ΕΟΚ) 3201/90. 3) Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, με ευθύνη του εμφιαλωτή, ως στοιχείου ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος περιλαμβάνει τα δύο αρχικά γράμματα της γεωγραφικής ένδειξης, στη συνέχεια εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δύο τελευτα{α ψηφ(α του έτους παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμο( χορηγούνται από τη Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης με σχετικό έγγραφο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος. Οι χορηγούμενοι στους εμφιαλωτές κωδικοί, δεν εlναι υποχρεωτικό να αποτελούν αριθμούς συνεχούς σειράς. 4) Προκειμένου να κυκλοφορήσει ένας εμφιαλωμένος.. τοπικός Οίνος» απαιτείται προέγκριση της ετικέτας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση της ΚΕΠΟ και δημοσιεύεται στην Εφημερ(δα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπrομέρειες και η διαδικασία της προέγκρισης της ετικέτας. 5) Για την περιγραφή "Τοπικών Οίνων», σε όλες τις άλλες περιπrώσεις εκτός της ετικέτας και συγκεκριμένα στην περίπrωση επlσημων εγγράφων και βιβλcων, εμπορικών εγγράφων, μέσων προβολής και διαφήμισης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Κοινοτικής νομοθεσcας για τους επιτραπέζιους οίνους με γεωγραφική ένδειξη καταγωγής. Άρθρο 11 1) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να παράγουν επιτραπέζιους ο(νους για τους οπο(ους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα χρήσης του όρου Τοπικός 0( νος» με συγκεκριμένη ένδειξη καταγωγής, δηλώνουν στην αρμόδια Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης δεκαπέντε (15) ημέρες προ του τρυγητού. την ημερομην(α που θα αρχ(σουν να παραλαμβάνουν σταφυλές γι' αυτό το σκοπό, καθώς και την πιθανή ημερομην(α λήξης του τρυγητού. 2) Στα ζυγολόγιο ή τιμολόγια που εκδίδονται από τους οινοπαραγωγούς κατά την παραλαβή σταφυλών που προορίζονται για παραγωγή" Τοπικού Ο( νου» αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αμπελουργού, η ποικιλία αμπέλου των σταφυλών που παραλαμβάνονται, ο αριθμός του αμπελοτεμαχ(ου του αμπελουργικού μητρώου ή στην περ(πrωση που δεν υφ(σταται αμπελουργικό μητρώο, το όνομα της Κοινότητας καταγωγής των σταφυλών καθώς και ο δεlκτης διαθλάσεως του γλεύκους σταφυλών. Τα στελέχη των ζυγολογίων ή τιμολογίων αυτών, φυλς1σσονται επ{ πέντε (5) έτη και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου. 3) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν τοπικούς ο(νους όπως και οι εμφιαλωτές των ο(νων αυτών, υποχρεούνται να καταχωρούν ξεχωριστά σε βιβλ(α που τηρούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής αμπελοοινικής νομοθεσίας, τα στοιχε(α παραγωγής, διακίνησης και εμφιάλωσης αυτών και να αναγράφουν τα απαρα(τητα στοιχε(α που προβλέπονται κατά περ(πrωση από τα άρθρα 8 και 9 του Καν(ΕΟΚ)2392/89. Τα eπίσημα βιβλcα, αριθμημένα και θεωρημένα από τη Διεύθυνση Γεωργ(ας ή Αγροτικής Ανάπrυξης, τελούν υπό τον διαρκή έλεγχο των αρμόδιων οργάνων της, επιδεικνύονται δε σε κάθε ζήτηση των οργάνων ελέγχου και διατηρούνται επ( πέντε (5) έτη μετά την τελευταία καταχώρηση σε αυτά. Άρθρο12 1) Ετικέτες κύριες και βοηθητικές, που δεν είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων και σε καμιά περ(πrωση πέραν του ενός ( 1) έτους από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης κινούν τη διαδικασcα καταστροφής των ετικετών σύμφωνα με τις κεlμενες διατάξεις. 2) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν τοπικό οίνο με γεωγραφική ένδειξη καταγωγής, που όπως έχει εγκριθεί, δεν εlναι σύμφωνος με ης διατάξεις της παρούσας απόφασης, υποβάλλουν αίτηση προσαρμογής του τοπικού ο(νου παραγωγής τους, εντός ενός (1) έτους από την ισχύ της παρούσας απόφασης. Το αίτημα εξετάζεται από την ΚΕΠΟ και εκδίδεται η σχεηκή απόφαση του άρθρου 9 με την οπο(α καθορίζεται η περ(οδος προσαρμογής του τοπικού οίνου καθώς και η περ(οδος προσαρμογής των ετικετών. Εάν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία και δεν υποβληθεί αίτημα προσαρμογής, κινεlται η διαδικασία τροποποίησης των σχετικών εγκριηκών αποφάσεων των τοπικών ο( νων που παρεκκλ(νουν από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, με εισήγηση της αρμόδιας για τους Οίνους Υπηρεσίας του ΥπουργεCου Γεωργίας και έκδοση Υπουργικής απόφασης όπως στο προηγούμενο εδάφιο, ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΕΠΟ. Άρθρο13 Στους επιτραπέζιους οίνους στους οποίους έχει αναγνωρισθε( το δικα(ωμα χρήσης του όρου.. Τοπικός Οίνος» σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη καταγωγής, έχουν εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση. Άρθρο14 Απαγορεύεται η κυκλοφορία ι. Τοπικών Ο(νων» εφόσον αυτοί δεν παρήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Οι παράνομες ποσότητες αποσύρονται αμέσως από την κυκλοφορ(α με ευθύνη του εμφιαλωτή, οι δε υπεύθυνοι υπόκεινται σnς διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στους Ν.396/76 και Ν.243/69. Άρθρο 15 Από τη δημοσ{ευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερ(δα της Κυβερνήσης καταργούνται η με αριθ.

6 25350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (1ΕΥΧΟΣ ΔΕΥ1'ΕΡΟ) /1899/ (ΦΕΚ 148/Β/ ) Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορίου και οι με αριθ / (ΦΕΚ 765/Β/ ), / (ΦΕΚ 807/Β/ ), / (ΦΕΚ 837/Β/ ), / (ΦΕΚ 893/Β/ } τροποποιήσεις της, καθώς και κάθε όλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερiδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1999 ΕθΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝτΩΝΙΟΥ ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.ΔΡΥΣ ΓΕΩΡΠΑΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα