ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥτΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου "Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου... ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ (1) Γενικο( κανόνες χρήσης του όρου" Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου ο(νου. ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕθΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντες υπόψη: 1) Το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 992/ περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α/ ). 2) Το άρθρο 1 παρ. 1,2,3και5του Ν. 1338/1983«Εφαρμογή του Κοινοτικού δικα(ου,. (ΦΕΚ 34/Ν17-3-β3) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥ ΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/21/-5-84) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ) 101/Ν84. 3) Το άρθρο 10 παρ.1 του ΝΔ 243/1969 (ΦΕΚ 144/Α/ ).. περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής». 4) Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) το οποίο προσrtθηκε με το άρθρο 27του Ν. 2081/1992 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 138). 5) Το άρθρο 72 παρ. 2, 3, 4 και 5 του Καν. (ΕΟΚ) 822/87 του Συμβουλίου της 1βης Μαρτίου 1987 για την κοινή οργάνωση της αμnελοοινικής αγοράς (L 84/ ). 6) Τον Κανονισμό ΕΟΚ 2392/89 του Συμβουλίου.. περ( των γενικών κανόνων για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνων και γλευκών σταφυλής» (L 232/9-8-89) και ιδι. αίτερα την παρόγραφο 3 του άρθρου 2, καθώς και τα άρθρα 3, 4, 5, β και 7. 7) Τον Κανονισμό ΕΟΚ 3201/90 της Εnπροnής περί «των λε.mομερειών εφαρμογής για τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση ο(νων και γλευκών σταφυλής» (L 309/ ). 8) Τη με αριθ /1239/006α/ (ΦΕΚ 992/ΒΠ-10-96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υ φυπουργούς Οικονομικών». ' 9) Τη με αριθ. 59/ γνωμοδότηση της ΚΕΠΟ. 1 Ο) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο1 1) Με την παρούσα απόφαση θεσπ(ζονται οι γενικοί κανόνες χρήσης του όρου "Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων ο(νων, σε εφαρμογή του άρθρου 72 του Κανονισμού ΕΟΚ 822/87 του Συμβουλίου, καθώς και rων άρθρων 2, 3, 4 και 5 του Κανονισμού ΕΟΚ 2392/89 του Συμβουλίου, εκτός των επιτραnεζ(ων οlνων «Ρετσ(νa... 2) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν ανάλογα και για τους επιτραπέζιους οίνους που χρησιμοποιούν τον όρο «ονομασία κατά παράδοση» εκτός των επιτραπεζίων οίνων «Ρετσίνα... 3) Το δικαίωμα να φέρεται στην αγορά με τον όρο «Τοπικός Οίνος.. σε συνδυασμό με ένδειξη γεωγραφικής περιοχής δηλωτικής της καταγωγής του, αναγνωρ(ζεται για τον επιτραπέζιο οίνο που: α) Παράγεται από τη σταφυλική παραγωγή αμπελώνων, οι οπο(οι συνιστοιjν την αμπελουργική περιοχή καταγωγής του. β) Προέρχεται από οινοποιήσιμες ποικιλίες συνιστώμενες ή και επιτρεπόμενες για την αμπελουργική περιοχή καταγωγής του. γ) Πληροί τους όρους της απόφασης αυτής καθώς και εκείνης που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες παραγωγής του. 4) Οι επιτραπέζιοι ο(νοι, για τους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα να φέρονται στην αγορά με τον όρο

2 25346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (1ΕΥΧΟΣ ΔΕΥ1ΕΡΟ) "Τοπικός Οίνος» σε συνδυασμό με ένδειξη γεωγραφικής ενότητας. δηλωτικής της καταγωγής τους, ονομάζοvrαι συνοrmκό.. τοπικο( Οίνοι». 5) Η ένδειξη της γεωγραφικής περιοχής που συνοδεύει τον όρο Τοπικός Οίνος» και είναι δηλωτική της καταγωγής του οίνου μπορεί με την επιφύλαξη του άρθρου 2 της παρούσας να αναφέρεται σε: α) Ένα αμπελουργικό διαμέρισμα π.χ. Τοπικός,Οίνος Κρήτης. Τα αμπελουργικό διαμερίσματα δεν συμπιmουν με τα διοικητικό και ορ(ζονrαι ως εξής: Θρόκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεό Ελλόδα, Ιόνια νησιό, νησιό του Αιγαίου πελόγους, Πελοπόννησος, Κρήτη. β) Μία αμπελουργική περιοχή μεγαλύτερη του Νομού π.χ. Τοπικός Οίνος πλαγιών Κορινθιακού. γ) Ένα Νομό ή μία επαρχία π.χ. Τοπικός Οίνος Μεσσηνίας, Τοπικός Οίνος Πυλίαt!;, Δωδεκανησιακός Τοπικός Οινος, Κυκλαδίτικος Τοπικός Οίνος κλπ. δ) Μία αμπελουργική περιοχή μικρότερη του Νομού π.χ. Τοπικός Οίνος πλαγιών Αιγιαλείας. Με την απόφαση του όρθρου 9 της παρούσας που καθορ(ζει τις λεmομέρειες παραγωγής του τοπικού o(vou ορίζονται η γεωγραφική περιοχή καταγωγής του οίνου και οι παραλλαγές των ονομάτων που μπορούν yα χρησιμοποιηθούν όπως π.χ. Τοπικός Οίνος Πελοποννήσου ή Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος, Τοπικός Οίνος Μεσσηνίας ή Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος. Άρθρο2 1) Σε συνδυασμό με τον όρο.. τοπικός Οίνος» δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως γεωγραφικtς ενδείξεις δηλωτικές της καταγωγής του οίνου: α) Τοπωνυμικές ενδείξεις που έχουν αναγνωρισθεί ως.. ονομασίες Προελεύσεως» οίνων καθώς και γεωγραφικές ενδείξεις και όλλα στοιχεία που υποδηλώνουν, κατό οποιοδήποτε τρόπο, μία ζώνη «Ονομασίας Προελεύσεως. β) Τα ονόματα των κοινοτήτων που συνιστούν μία ζώνη.. ονομασίας Προελεύσεως». γ) Γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν αναγνωρισθεί ως δηλωτικές καταγωγής όλλου.. Τοπικού Οίνου» ή οίνου με.. Qνομασία κατά παράδοση, με εξαίρεση τον επιτραπέζιο οίνο.. Ρετσίνα». 2) Εφόσον σε ένα Νομό υφίσταται αμπελουργική ζώνη καταγωγής οίνου με.. ονομασ(α Προελεύσεως» δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το όνομα της επαρχίας ή του Νομού ως γεωγραφική ένδειξη δηλωτική της καταγωγής; α) Τοπικού οίνου που παράγεται από σταφυλές αμπελώνων που βρίσκοvrαι εξ ολοκλήρου ή κατό ένα μέρος, εντός της γεωγραφικής περιοχής της ζώνης.. ονομασίας Προελεύσεως», παρό μόνο στην περίmωση που ο τοπικός οίνος είναι διαφορετικού χρώματος από τον οίνο ~Ονομασίας Προελεύσεως εκτός εόν διαφορετικό εισηγείται με νόμιμη απόφαση του ο διεπαγyελματικός σύν- 5εσμος της περιοχής ο οποίος έχει την ευθύνη του ελέγ Ι(Ου (Χημικού, οργανοληπτικού και ετικέτας), τόσο του οί ΙfΟυ Ονομασίας Προελεύσεως» όσο και του τοπικού :>(νου και ενεργεί έτσι ώστε να μην δημιουργείται αθέμιrος ανταγωνισμός σε βάρος του οίνου.. Ονομασίας Προ ~ύσεως». β) Τοπικού οίνου που πaρόγετaι aπό στaφυλtς aμπε \ώνων που βρίσκονται εξ ολοκλήρου, εκτός ζώνης.. ονοlασίας Προελεύσεως... παρά μόνο στην περίmωση που ο rοπικός οίνος είναι ή διαφορετικού χρώματος ή διαφορε :ικής ποικιλι.ακής σύνθεσης με τον οίνο.. Ονομασίας Προ ~ύσεως». Άρθρο 3 1) Το δικαίωμα χρήσης του όρου.. τοπικός Οίνος», σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη Νομού, επαρχίας, αμπελουργικής περιοχής μικρότερης ή μεγαλύτερης του Νομού, αναγνωρίζεται για οίνο που παράγεται από σταφυλές αμπελώνων οι οποίοι συvιστοuν αμπελουργική περιοχή παραγωγής οίνων και πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) Προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους καλλιεργούvrαι αποκλειστικό και μόνο συνιστώμενες ή και επιτρεπόμενες για την περιοχή πακιλ(ες οινοποιίας. Η συγκαλλιέργεια τους με μη συνιστώμενες ή επιτρεπόμενες ποικιλίες οινοποιίας i'i με ποικιλίες διπλής ή τριπλής χρήσης ή με ποικιλίες σταφιδοποι{ας ή επιτραπέζιων σταφυλών, αποτελεί κύριο παρόγοvrα για τη μη υπαγωγή των αμπελοτεμαχίων που βρίσκονται στην περιοχή παραγωγής οίνων, στους δικαιούμενους τη χρήση της ένδειξης.. Τοπικός Οίνος... β) Οι αμπελώνες βρίσκοvrαι σε εδόφη κατόλληλα για αμπελοκαλλιέργεια. Αποκλείονται αμπελοτεμόχια που βρίσκονται σε εδόφη με ακατάλληλη κλίση, κακή σύσταση, υπερβολικό υψόμετρο, βαλτώδη, με υψηλό υδατικό ορίζοντα ή που δεν στραγγίζουν καλό, καθώς και όσα βρίσκονται στο βάθος κοιλάδων με δυσμενές μικροκλίμα και όσα είναι έκδηλα ακατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια. γ) Η στρεμματική απόδοση του αμπελώνα, του οποίου η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για παραγωγή τοπικού Ο( νου, δεν είναι μεγαλύτερη της μέσης στρεμματικής απόδοσης των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής επιτραπέζιων ο(νων της ίδιας αμπελουργικής περιοχής και δεν θα οφείλεται σε υπερβολική λίπανση, όρδευση, ή εφαρμογήκαλλιεργηnκών~κώνπουαποσκοπούνστην αύξηση της ποσότητας σε βόρος της ποιότητας. 2) Το δικαίωμα χρήσης του όρου.. τοπικός Οίνος» σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικού διαμερίσματος αναγνωρίζεται για ο{νο που προέρχεται από: α).. Τοπικό οίνο» της παραγρόφου 1 του όρθρου αυτού. β)ανόμιξη: -Τοπικών οίνων με γεωγραφική ένδειξη Νομού, επαρχίας ή περιοχής μεταξύ τους. -Τοπικών οίνων με γεωγραφική ένδειξη Νομού επαρχίας ή περιοχής με οίνους από ποικιλίες αμπέλου και περιοχές που μπορούν να δώσουν οίνους της κατηγορίας.. Ονομασιών Προελεύσεως... Προϋπόθεση για τους ο(νους της παρούσας περίmωσης β) αποτελεί ότι όλοι αυτοί οι οίνοι που αναμιγνύονται έχουν κοινή προέλευση, το υπόψη αμπελουργικό διαμέρισμα και η ανόμιξη γίνεται εντός του διαμερίσματος, είτε στο στόδιοτης παραγωγής, είτε στο στόδιο της εμπορίας. γ) Συνοινοποίηση στα φυλών ή γλευκών προερχομένων από αμπελουργικές περιοχές καταγωγής τοπικών οίνων, ως και από αμπελουργικές ζώνες παραγωγής οίνων «Ονομασίας Προελεύσεως.., εφόσον αυτές υπάγοvrαι στο υπόψη αμπελουργικό διαμέρισμα. Άρθρο4 Οι επιτραπέζιοι ο{νοι που δικαιούνται τη χρήση του όρου ccτοπικός Οίνος»: α) Με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικού διαμερ(σματος παρόγοντaι σε οινοποιε(a που βρίσκονται μέσα στο αμπελουργικό διαμέρισμα. β) Με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικής περιοχής που εκτείνεται σε περισσότερους του ενός νομού, παρόγοvrαι σε οινοποιεία που βρίσκοvrαι μέσα στους νομούς αυτούς.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (1ΕΥΧΟΣ ΑΕΥ1ΕΡΟ) γ) Με γεωγραφική ένδειξη επαρχίας, νομού ή αμπελουργικής περιοχής μικρότερης του νομού, παράγονται σε οινοποιεία που βρίσκονται μέσα στο νομό ή σε όμο ρους νομούς. Οι σταφυλές από τον αμπελώνα στους χώρους της γλευκοποfησης δεν διακινούνται χύμα αλλά σε κσrάλλη λα δοχεία, και συνοδεύονται από αμπελοοινικά συνοδευτικά έγγραφα, όπως προβλέπεται στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Άρθρο5 Για τους τοπικούς οίνους δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον τύπο του ο(νου. Με την ίδια γεωγραφική ένδειξη μπορούν να κυκλοφορούν επιτραπέζιοι οίνοι διάφορου χρώμσrος και τύπου με την προϋπόθεση ότι έχει αναγνωρισθεί για τους οίνους αυτούς το δικαfωμα χρήσης του όρου" Τοπικός Ο(νος... Άρθρο β 1) Ο εmτραπέζιος οίνος, για τον οποίο έχει αναγνωρισθε( το δικα(ωμα χρήσης του όρου «Τοπικός Ο{νος» σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη νομού, επαρχίας ή περιοχής καταγωγής, παράγεται από: α) Σuνοινοπο{ηση σταφυλών ή γλευκών σταφυλών των ποικιλιών που προβλέπονται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης με την οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες παραγωγής του. β) Ανάμιξη οίνων από τις ποικιλίες της προηγούμενης περίπτωσης α) με την προϋπόθεση ότι η ανάμιξη γίνεται στο στάδιο της παραγωγής και όχι στο στάδιο της εμπορίας. 2) Ο επιτραπέζιος ο{νος για τον οποίο έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικού διαμερίσμσrος παράγεται από: α) Συνοινοποίηση σταφυλών ή γλευκών σταφυλών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2γ, της απόφασης αυτής. β) Ανάμιξη οίνων με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 περίπτωση β της απόφασης αυτής. Η ανάμιξη μπορεί να γίνει τόσο στο στάδιο της παραγωγής όσο και στο στάδιο της εμπορίας. Οι λεπτομέρειες παραγωγής του οίνου αυτού ρυθμίζονται με την Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης. Άρθρο7 1) Για τις μεθόδους παρασκευής και επεξεργασίας των τοπικών οfνων έχουν εφαρμογή οι Κοινοτικές διατάξεις και στις περιπτώσεις που προβλέπεται παρέκκλιση ή δεν ρυθμ(ζονται από αυτές, έχουν εφαρμογή οι δισrάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας. 2) Με την Υπουργική Απόφαση του άρθρου 9, που καθορίζει τους γενικούς κανόνες παραγωγής ενός συγκε κριμένου τοmκού οίνου, μπορεί ειδικότερα να επιτρέπεται: α) Ο εμπλοιmσμός σε σάκχαρα του γλεύκους ποu προορίζεται για την παραγωγή τοπικού οίνου εφόσον οι κλιμσrολογικtς συνθήκες της περιοχής και ο δυναμικός αλκοολικός τίτλός που διαμορφώνεται συνήθως στα γλεύκη, σε συνδυασμό με τον αλκοολικό τ<τλο πώλησης του οίνου, δικαιολογούν την εφαρμογή της τεχνικής αυτής. β) Η γλύκανση {EDULCORA τι ΟΝ) του ξηρού τοπικού οινου. Ο εμπλοιmσμός του γλεύκους σε σάκχαρα γ(νεται: - Με συμπυκνωμένο ανακαθαρισμένο γλεύκος σταφυλής, ανεξαρτήτως περιοχής προελεύσεως. - Με συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλής από συνιστώμενες και επιτρεπόμενες για τον τοπικό οίνο, ποικιλίες αμπέλου, εφόσον τα γλεύκη έχουν παραχθεί από τη σταφυλική παραγωγή αμπελώνων της ίδιας με τον τοmκό οίνο, αμπελουργικής περιοχής. 3) Η ανάμιξη τοπικών οίνων που δικαιούνται χρήσης της αυτής γεωγραφικής ένδειξης καταγωγής, επιτρέπεται με την επιφύλαξη των γενικών δισrάξεων για ανάμιξη οίνων. 4) Απώλεια του δικαιώματος χρήσης γεωγραφικής ένδειξης νομού, επαρχίας ή περιοχής συνεπάγεται η ανάμιξη τοmκών ο{νων με: α) επιτραπέζιους οίνους, β) τοmκούς οίνους δικαιουμένων άλλων γεωγραφικών ενδείξεων, γ) οίνους με «Ονομασία Προελεύσεως... 5) Απώλεια του δικαιώματος χρήσης γεωγραφικής ένδειξης συγκεκριμένου αμπελουργικού διαμερίσματος, συνεπάγεται η ανάμιξη τοπικού οίνου με: α) τοmκούς ο[νους άλλου αμπελουργικού διαμερlσματος, β) επιτραπέζιους οfνους, γ) οίνους με «Ονομασία Προελεύσεως» άλλου αμπελουργικού διαμερfσματος. Άρθρο β 1) Το δικαίωμα χρήσης του όρου«τοπικός Οίνος" με γεωγραφική ένδειξη καταγωγής, αναγνωρίζεται με την Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 9, μετά από γνωμοδότηση της ΚΕΠΟ, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από φορε(ς που έχουν το δικα(ωμα υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού. 2) Αίτημα για αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης του όρου «Τοπικός οινος» με συγκεκριμένη ένδειξη Νομού, επαρχ(ας ή αμπελουργικής περιοχής κσrαγωγής, υποβάλλεται από συνεταιριστικές αμπελουργικές ή οινοποιητικές οργανώσεις και γενικά από φυmκά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αμπελώνες στην υπόψη περιοχή, όπως οι αμπελουργο( που διαθέτουν ομαδικό αμπελώνα, οι ιδιωτικές αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, εφόσον διαθέτουν οινοποιητικές εγκαταστάσεις, οι ομάδες οινοπαραγωγών κ.λ.π. Ανεξάρτητα από το φορέα υποβολής του αιτήματος, η αναγνώριση του ως άνω δικαιώμσrος συνεπάγεται τη χρήση του όρου Τοπικός Ofνoc;» σε συνδυασμό με συγκεκριμένη ένδειξη καταγωγής, από όλους τους φορείς που αξιοποιούν τη σταφυλική παραγωγή των αμπελώνων που συνιστούν την περιοχή καταγωγής του συγκεκριμένου αυτού τοmκού οcνου. 3) Αίτημα για αναγνώριση του δικαιώμσrος χρήσης του όρου «Τοπικός Ο(νος» με συγκεκριμένη ένδειξη νομού, επαρχιας ή αμπελουργικής περιοχής κσrαγωγής, υποβάλλεται και από ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις που επισυνάπτουν στο α(τημά τους, εfrε ενυπόγραφη κατάσταση αμπελουργών με τους οποίους έχουν υπογράψει σύμβαση προμήθειας της σταφυλικής τους παραγωγής για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών, ειτε σύμβαση της ίδιας διάρκειας με ένα ή περισσότερους από τους φορε(ς που αναφέρονται στην παράγραφο 2του άρθρου αυτού.

4 25348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (fευχοσ ΔΕVτΕΡΟ) 4) Αίτημα για αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης του όρου" Τοπικός Ο(νος» με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικού διαμερ(σματος ιf:χουν όλοι οι φορε(ς που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3, εφόσον διαθέτουν αμπελώνες ή οινοποιητικές εγκαταστάσεις κατά περ(πτωση, εντός του αμπελουργικού διαμερ(σματος, του οποίου το όνομα αποτελεί την αιτούμενη γεωγραφική ένδειξη. Δικαίωμα χρήσης της αναγνωρισμένης γεωγραφικής ένδειξης, έ)(ουν εκτός από τους φορείς των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος όρθρου, τα φυσικό ή νομικό πρόσωπα ακόμη και όταν δεν έχουν έδρα ή οινοποιητική εγκατάσταση στο υπόψη αμπελουργικό διαμέρισμα, εφόσον εμπορεύονται ή προτίθενται να εμπορευθούν τους τοπικούς ο( νους του διαμερ(σματος αυτού, ε(τε αυτούσιους, είτε έπειτα από ανάμιξη τους με τις προϋποθέσεις του όρθρου 3, παρ. 2. περ(πτωση β και των παραγράφων 3, 4 και 5 του όρθρου 7 της παρούσας απόφασης. 5) Τ ο αίτημα στο ο π ο( ο αναφέρονται οι προηγούμενες παράγραφοι 2, 3 και 4 του όρθρου αιιτού υποβάλλεται: α) Εάν πρόκειται για τοπικό οίνο με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικού διαμερίσματος απ' ευθείας στην αρμόδια για τους Ο(νους Υπηρεσ(α του Υπουργείου Γεωργίας που εισηγείται στην ΚΕΠΟ. β) Εάν πρόκειται για τοπικό οίνο με γεωγραφική ένδειξη των λοιπών περιπτώσεων, στη Δ/νση Γεωργ(ας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής η οπο{α το διαβιβάζει στην ως άνω Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας με δική της. εισήγηση και παρατηρήσεις. Το αίτημα προς τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργ(ας, συνοδεύεται από πληροφορίες σχετικό με:. - Την οριοθέτηση της περιοχής η οπο(α συνιστά την αμπελουργική περιοχή καταγωγής του ο(νου. - Τις ποικιλ(ες από τις οπο(ες παράγεται ο συγκεκριμένος τοπικός ο(νος, την ποικιλιακή σύνθεση και τα ελάχιστα όρια συμμετοχής μιας ή περισσοτέρων ποικιλιών στην παραγωγή του τοπικού οlνου. Σημειώνουμε ότι οι ποικιλ(ες πρέπει να αναγράφονται με την επ(σημη ονοματολογlα και τον κωδικό αριθμό τους, σύμφωνα με τον Καν(ΕΟΚ) 3800/91 και τις σχετικές τροποποιήσεις του. ΕπCσης στις περιπτώσεις που υπόρχει συνωνυμία ή τοπική ονομασία θα αναγράφεται και aυτή. Τη στρεμματική απόδοση κατά ποικιλ(α καθώς και την ακολουθούμενη καλλιεργητική τεχνική. -Τον ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο του ο( νου, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά καθώς και γενικότερα στοιχε(α της χημικής του σύστασης. Το υψόμετρο στο οποίο βρ(σκονται οι αμπελώνες του. -Την πρόθεση αναγραφής rου ονόματος ή των ονομάτων των ποικιλιών αμπέλου στην ετικέτα. Χάρτες της συγκεκριμένης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Η εισήγηση από τη Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγρο11κής Ανάπτυξης θα συνοδεύεται από: - Το α(τημα του ενδιαφερόμενου φορέα με τα απαρα{ τητα συνοδευτικό. -Το ποικιλιακό δυναμικό της συγκεκριμένης καθώς και της ευρύτερης περιοχής σε ποσοστό επ{ τοις%. -Το υψόμετρο των αμπελώνων, τη μέση στρεμματική απόδοση και την ακολουθούμενη καλλιεργητική τεχνική των αμπελώνων της ευρύτερης αμπελουργικής περιοχής. - Τον αριθμό των υφιστάμενων οινοποιητικών εγκαταστάσεων, τη χωροταξική κατανομή τους καθώς και την τεχνολογική τους δυνατότητα για την παραγωγή αναβαθμισμένων επιτραπέζιων οίνων. -Οποιοδήποτε άλλο στοιχε(ο που θα διευκολύνει το έργοτηςκεπο. Άρθρο9 Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από γνωμοδότηση της ΚΕΠΟ, η οπο(α δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης του όρου ccτοmκός Οfνος» σε συνδυασμό με συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης. Με την ως άνω απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες παραγωγής και ενδεχομένως σύνθεσης του κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6 & 7 της παρούσας και ειδικότερα: α) Η οριοθέτηση των αμπελώνων που συνιστούν την αμπελουργική περιοχή καταγωγής του οίνου. β) Οι συνιστώμενες ή και οι επιτρεπόμενες ποικιλ(ες από τις οποίες θα παράγεται ο συγκεκριμένος τοπικός οίνος ή και η ποικιλιακή του σύνθεση. γ) Η στρεμματική απόδοση των ποικιλιών αυτών και η καλλιεργητική τεχνική που εφαρμόζεται. δ) Ο τύπος του ο(νου και η μεθοδολογία παρασκευής του. ε) Οι προϋποθέσεις, τις οπο(ες πρέπει να πληρούν οι οινοποιητικές εγκαταστάσεις για να έχουν δικa(ωμα χρήσης της ένδειξης αυτής. στ) Ο αλκοολικός τίτλος καθώς και γενικότερα τα στοιχε(α της χημικής του σύστασης. Άρθρο10 1) Ο όρος" Τοmκός Οίνος» αναγράφεται επί της κύριας ετικέτας των εμφιαλωμένων ο(νων και επ( των μέσων συσκευασίας τους, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική ένδειξη καταγωγής του ο(νου, η οπο(α εάν ε(ναι επ(θετο προηγε(ται ενώ εάν ε(ναι ουσιαστικό ακολουθε( τον όρο αυτό, αναγραφόμενη με το ίδιο μέγεθος, σχήμα και χρώμα γραμμάτων και γενικά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ενδε( ξεις αυτές να αποτελούν ένα ενια(ο ευανάγνωστο σύνολο, το οπο(ο να προβάλλεται επί της ετικέτας. 2) Οι υπόλοιπες υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδε( ξεις επί της κύριας και βοηθητικής ετικέτας των εμφιαλωμένων ο(νων καθορίζονται με τις Κοινοτικές διατάξεις για το ετικετόρισμα των επιτραπέζιων οινων στους οπο(οuς αναφέρεται το όρθρο 72, παράγραφοι 2 και 3 του Καν(ΕΟΚ)822/87 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Επ(σης επιτρέπεται, στην περίπτωση επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους έχει αναγvωρισθε( το δικαίωμα χρήσης του όρου«τοπικός Οiνος» με γεωγραφική ένδειξη καταγωγής, η αναγραφή των ονομότων δύο ποικιλιών αμπέλου εφόσον αυτός προέρχεται εξ ολοκλήρου από τις αναφερόμενες ποικιλ(ες, με εξα(ρεση τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ενδεχομένως για τη γλύκανση του, ή η αναγραφή του ονόματος μιας ποικιλίας αμπέλου, εάν ο οίνος μετά την αφα(ρεση της ποσότητας των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν για ενδεχόμενη προσθήκη γλεύκους. προέρχεται κατά 85% τουλάχιστον aπό σταφύλια της ποικιλcας αυτής, η οποία πρέπει να είναι καθοριστική για τον χαρακτήρα του εν λόγω οίνου. Επίσης επιτρέπεται η αναγραφή της ένδειξης του έτους παραγωγής αν ο" Τοπικός Ο(νος" προέρχεται κατά 85% τουλάχιστον, μετά την αφαiρεση της ποσότητας των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν για ενδεχόμενη γλύκανση, από σταφύλια τα οποία έχουν τρυγηθεί κατά τη διάρκεια του έτους του οποίου προβλέπεται η ένδειξη. Δεν υφ(σταται περιορισμός ως προς το μέγεθος των

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΕΥΧΟΣ ΔΕΥrΕΡΟ) γραμμάτωναναγραφήςτουονόματοςτωνπο~ώναμπέλου. Εντούτοις, σnς ετικέτες, καθώς και τα μέσα προβολής και διαφήμισηςτωντοπικών οίνων του άρθρου 3 παρ.2 των περιπrώσεων α, β και γ, που δικαιούνται χρήσης του όρου.. Τ οmκός Ο(νος» σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη αμπελουργικού διαμερlσματος τα ονόματα της ή των ποικιλιών αμπέλου αναγράφονται με γράμματα μεγέθους όχι μεγαλύτερου εκεlνων, με τα οποία εlναι γραμμένες οι ενδε(ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εκτός εάν οι οίνοι προορίζονται για εξαγωγή σε τρfτες χώρες, οπότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 26 του Καν. (ΕΟΚ) 3201/90. 3) Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, με ευθύνη του εμφιαλωτή, ως στοιχείου ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος περιλαμβάνει τα δύο αρχικά γράμματα της γεωγραφικής ένδειξης, στη συνέχεια εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δύο τελευτα{α ψηφ(α του έτους παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμο( χορηγούνται από τη Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης με σχετικό έγγραφο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος. Οι χορηγούμενοι στους εμφιαλωτές κωδικοί, δεν εlναι υποχρεωτικό να αποτελούν αριθμούς συνεχούς σειράς. 4) Προκειμένου να κυκλοφορήσει ένας εμφιαλωμένος.. τοπικός Οίνος» απαιτείται προέγκριση της ετικέτας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση της ΚΕΠΟ και δημοσιεύεται στην Εφημερ(δα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπrομέρειες και η διαδικασία της προέγκρισης της ετικέτας. 5) Για την περιγραφή "Τοπικών Οίνων», σε όλες τις άλλες περιπrώσεις εκτός της ετικέτας και συγκεκριμένα στην περίπrωση επlσημων εγγράφων και βιβλcων, εμπορικών εγγράφων, μέσων προβολής και διαφήμισης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Κοινοτικής νομοθεσcας για τους επιτραπέζιους οίνους με γεωγραφική ένδειξη καταγωγής. Άρθρο 11 1) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να παράγουν επιτραπέζιους ο(νους για τους οπο(ους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα χρήσης του όρου Τοπικός 0( νος» με συγκεκριμένη ένδειξη καταγωγής, δηλώνουν στην αρμόδια Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης δεκαπέντε (15) ημέρες προ του τρυγητού. την ημερομην(α που θα αρχ(σουν να παραλαμβάνουν σταφυλές γι' αυτό το σκοπό, καθώς και την πιθανή ημερομην(α λήξης του τρυγητού. 2) Στα ζυγολόγιο ή τιμολόγια που εκδίδονται από τους οινοπαραγωγούς κατά την παραλαβή σταφυλών που προορίζονται για παραγωγή" Τοπικού Ο( νου» αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αμπελουργού, η ποικιλία αμπέλου των σταφυλών που παραλαμβάνονται, ο αριθμός του αμπελοτεμαχ(ου του αμπελουργικού μητρώου ή στην περ(πrωση που δεν υφ(σταται αμπελουργικό μητρώο, το όνομα της Κοινότητας καταγωγής των σταφυλών καθώς και ο δεlκτης διαθλάσεως του γλεύκους σταφυλών. Τα στελέχη των ζυγολογίων ή τιμολογίων αυτών, φυλς1σσονται επ{ πέντε (5) έτη και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου. 3) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν τοπικούς ο(νους όπως και οι εμφιαλωτές των ο(νων αυτών, υποχρεούνται να καταχωρούν ξεχωριστά σε βιβλ(α που τηρούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής αμπελοοινικής νομοθεσίας, τα στοιχε(α παραγωγής, διακίνησης και εμφιάλωσης αυτών και να αναγράφουν τα απαρα(τητα στοιχε(α που προβλέπονται κατά περ(πrωση από τα άρθρα 8 και 9 του Καν(ΕΟΚ)2392/89. Τα eπίσημα βιβλcα, αριθμημένα και θεωρημένα από τη Διεύθυνση Γεωργ(ας ή Αγροτικής Ανάπrυξης, τελούν υπό τον διαρκή έλεγχο των αρμόδιων οργάνων της, επιδεικνύονται δε σε κάθε ζήτηση των οργάνων ελέγχου και διατηρούνται επ( πέντε (5) έτη μετά την τελευταία καταχώρηση σε αυτά. Άρθρο12 1) Ετικέτες κύριες και βοηθητικές, που δεν είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων και σε καμιά περ(πrωση πέραν του ενός ( 1) έτους από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης κινούν τη διαδικασcα καταστροφής των ετικετών σύμφωνα με τις κεlμενες διατάξεις. 2) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν τοπικό οίνο με γεωγραφική ένδειξη καταγωγής, που όπως έχει εγκριθεί, δεν εlναι σύμφωνος με ης διατάξεις της παρούσας απόφασης, υποβάλλουν αίτηση προσαρμογής του τοπικού ο(νου παραγωγής τους, εντός ενός (1) έτους από την ισχύ της παρούσας απόφασης. Το αίτημα εξετάζεται από την ΚΕΠΟ και εκδίδεται η σχεηκή απόφαση του άρθρου 9 με την οπο(α καθορίζεται η περ(οδος προσαρμογής του τοπικού οίνου καθώς και η περ(οδος προσαρμογής των ετικετών. Εάν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία και δεν υποβληθεί αίτημα προσαρμογής, κινεlται η διαδικασία τροποποίησης των σχετικών εγκριηκών αποφάσεων των τοπικών ο( νων που παρεκκλ(νουν από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, με εισήγηση της αρμόδιας για τους Οίνους Υπηρεσίας του ΥπουργεCου Γεωργίας και έκδοση Υπουργικής απόφασης όπως στο προηγούμενο εδάφιο, ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΕΠΟ. Άρθρο13 Στους επιτραπέζιους οίνους στους οποίους έχει αναγνωρισθε( το δικα(ωμα χρήσης του όρου.. Τοπικός Οίνος» σε συνδυασμό με γεωγραφική ένδειξη καταγωγής, έχουν εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση. Άρθρο14 Απαγορεύεται η κυκλοφορία ι. Τοπικών Ο(νων» εφόσον αυτοί δεν παρήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Οι παράνομες ποσότητες αποσύρονται αμέσως από την κυκλοφορ(α με ευθύνη του εμφιαλωτή, οι δε υπεύθυνοι υπόκεινται σnς διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στους Ν.396/76 και Ν.243/69. Άρθρο 15 Από τη δημοσ{ευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερ(δα της Κυβερνήσης καταργούνται η με αριθ.

6 25350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (1ΕΥΧΟΣ ΔΕΥ1'ΕΡΟ) /1899/ (ΦΕΚ 148/Β/ ) Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορίου και οι με αριθ / (ΦΕΚ 765/Β/ ), / (ΦΕΚ 807/Β/ ), / (ΦΕΚ 837/Β/ ), / (ΦΕΚ 893/Β/ } τροποποιήσεις της, καθώς και κάθε όλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερiδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1999 ΕθΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝτΩΝΙΟΥ ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.ΔΡΥΣ ΓΕΩΡΠΑΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδικός: 101 76 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 229/858 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 4245/92160 ΠΡΟΣ: 1. ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους 2. Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 4245/92160 ΠΡΟΣ: 1. ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους 2. Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 05/08/2014 Αρ. Πρωτ. 2988/89710 ΠΡΟΣ: Ως Π.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 05/08/2014 Αρ. Πρωτ. 2988/89710 ΠΡΟΣ: Ως Π. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 704 6978 704/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. πρωτ. 415/1220 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Aριθμ. πρωτ. 415/1220 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Aριθμ. πρωτ. 415/1220 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων

περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων Ε.Ε. Παρ. HI(I) 669 Κ.Δ.Π. 153/99 Αρ. 3337, 9.7.99 Αριθμός 153 Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Περιγραφή και Παρουσίαση Οίνων και Γλευκών) Κανονισμοί του 1999, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ Στην ΕΕ σήμερα Η υψηλή υπεραξία οινοπαραγωγής στις περισσότερες χώρες της ΕΕ οφείλεται: στο υφιστάμενο θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της Έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών, έτους 2013.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της Έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών, έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 45. ΘΕΜΑ: Δήλωση αποθεμάτων οίνων και γλευκών 2012

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 45. ΘΕΜΑ: Δήλωση αποθεμάτων οίνων και γλευκών 2012 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 164/645 Αθήνα, 22 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1493/99 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ»

«Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1493/99 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ» «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1493/99 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Ε. ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΧΡΟΝΗ ΓΕΩΠΟΥΝΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΥΠ.ΓΕ Κύριοι σύνεδροι, Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου. Στάλθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής η νέα Εγκύκλιος για τους Ποικιλιακούς Οίνους. Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου σε συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 6993 706/2004 Αριθµός 706 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Για καλύτερη εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3986, 26.4.2005 1858 214/2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ.Χ.Κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Π Ρ Ο Σ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 308/906 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07 Τα χαρακτηριστικά από τα οποία διακρίνεται ένα κρασί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Κατά κύριο λόγο όμως οφείλονται στην (ή στις) ποικιλία σταφυλιών από την οποία προέρχεται, στην περιοχή και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 ΠΡΟΣ Ως πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 319/1071 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0436 EL 01.07.2013 005.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 176/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29.6.2001 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1282/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2001 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Εισαγωγή Ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί ένα τομέα με μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καλλιεργούνται 700.000 στρέμματα με οινοποιήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Δ.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

6987 Κ.Δ.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθμός 705 6987 Κ.Δ.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συστάσεις για βελτίωση του συστήµατος επίσηµων ελέγχων των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα»

ΘΕΜΑ: «Συστάσεις για βελτίωση του συστήµατος επίσηµων ελέγχων των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ. Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ. Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε έμπορο (καφεκόπτη, παντοπώλη, ζαχαροπλάστη

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: O N. 4235/2014 και ο Αµπελοοινικός τοµέας.

ΘΕΜΑ: O N. 4235/2014 και ο Αµπελοοινικός τοµέας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Χαρ. Μουλκιώτης Κ. Κουτσούµπα Τηλ.: +30 210-2124288,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΠ ΠΓΕ ΟΙΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΠ ΠΓΕ ΟΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 147/590 Αθήνα, 18 Ioυλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 05/12 /2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1732/151451 ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα Τμήμα Στατιστικών Ζωικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0884 EL 01.01.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 884/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Απριλίου 2001 για τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 705 6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Φυτοπροστασίας Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Πατησίων 53

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Φυτοπροστασίας Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Πατησίων 53 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ.: 10608/105667 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1086 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κοζάνης.... 1 Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Καρδίτσας....

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΤΟΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΤΟΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 268/931 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2781 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμι ση της παρ. 5α του άρθρου 18

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /8 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0859 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Ανάβυσσος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1176/27357 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 82 / 2016 Κατάργηση της υπ αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 14.07.2011 Αριθ. Πρωτ.: 177145 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 306242 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Διεύθυνση: Aχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς:28-7-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 391 7 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αριθμ. 235252/ 6.2.2002 απόφασης του Υπ. Γεωργίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 301/1026 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 189/718 Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Αριθμ. πρωτ: 189/718 Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 189/718 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

11007/17 ΧΓ/γπ 1 DGB 1 A

11007/17 ΧΓ/γπ 1 DGB 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11007/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 10430/17 Θέμα: AGRI 376 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γεωπόνος Msc ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γεωπόνος Msc ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γεωπόνος Msc ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (βάση αμπελουργικού μητρώου) Περιφέρεια Aπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.. KOIN.: Π..

ΠΡΟΣ: Π.. KOIN.: Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1132 19 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. :Η.Π. 24838/1400/Ε103 Τροποποίηση του άρθρου 2 (παραγ. Β) της υπ αριθμ. 19652/1906/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΟΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΑΦΥΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2009/2010

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΟΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΑΦΥΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2009/2010 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 143/600 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09/04/2009 αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 09/04/2009 αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 149/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 149 Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16359 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1352 13 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2254/53201 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και των διαδικα σιών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/07/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 177170 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O Έλεγχος της αγοράς του Αμπελοοινικού Τομέα 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη. Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι. Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος

O Έλεγχος της αγοράς του Αμπελοοινικού Τομέα 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη. Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι. Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο) Κουμουνδούρου 37 Τ.Κ. 104 37, Αθήνα τηλ/fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα Άρθρο 15Α Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα 1. α) Τα Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /8 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0841 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Αμπέλου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 56

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 56 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 223/839 Αθήνα, 12 Νoεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /9 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0121 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Θάσος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΕΥΡΑ-ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ. Άρθρο 83 Όροι διάθεσης αλεύρων και σιμιγδαλιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΕΥΡΑ-ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ. Άρθρο 83 Όροι διάθεσης αλεύρων και σιμιγδαλιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΕΥΡΑ-ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ Άρθρο 83 Όροι διάθεσης αλεύρων και σιμιγδαλιών 1.Τα άλευρα και σιμιγδάλια, που παράγονται από τους αλευρόμυλους προς εμπορία ή με αλεστικό δικαίωμα, πρέπει να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/09/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3633/98076 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας

α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα Αθήνα,13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ "

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ " ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 193/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2472009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 607/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14 Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /9 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1019 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Μεταξάτων (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1373 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 194/2006 Τροποποίηση του Π.Δ. 445/83 (Φ.Ε.Κ. 166/Α/17.11.1983) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2005/90/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα