ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο gr

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr"

Transcript

1 ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο gr

2 ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΙ ΠΡΟΘΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΙ. ΑΦΑΙΡΔΙ ΜΔΝ ΣΩΝ ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΩΝ, ΠΡΟΘΔΙ ΓΔ ΣΩΝ ΔΛΔΙΠΟΝΣΩΝ. Ο ΓΔ ΣΟΤΣΟ ΠΟΔΙΝ, ΑΡΙΣΟ ΙΑΣΡΟ.

3 ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΚΜΗ 1) ε γπλαίθεο πνπ ε ζπλήζεο ηνπηθή ή αληηβηνηηθή per os αγσγή έρεη απνηύρεη. 2) Όηαλ είλαη επηζπκεηή ε αληηζύιιεςε, καδί κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αθκήο. 3) Όηαλ ε ιήςε ηζνηξεηηλνίλεο αληελδείθλπηαη ή δελ έρεη απνηέιεζκα. 4) ε ππεξαλδξνγνληζκό (σνζεθίθεο ή επηλεθξηδηθήο αηηηνινγίαο) 5) ε ύπαξμε θιηληθώλ ζεκείσλ ππεξαλδξνγνληζκνύ

4 ΟΡΜΟΝΙΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΣΗΝ ΑΚΜΗ (1) ΑΝΑΣΟΛΕΙ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΧΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΧΝ Υακειή δόζε γιπθνθνξηηθνεηδώλ. Έλδεημε : πγγελήο ππεξπιαζία επηλεθξηδίσλ κε όςηκε εκθάληζε. Prednisolone 2,5-5mg/εκεξ. πξν ηεο θαηάθιηζεο ή 2,5mg ην πξσί 5mg ην βξάδπ κε ή ρσξίο αληηζπιιεπηηθά (όρη πέξαλ ησλ 6 κελώλ).

5 ΟΡΜΟΝΙΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΣΗΝ ΑΚΜΗ (2) α. ΑΝΑΣΟΛΕΙ ΧΟΘΗΚΙΚΧΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΧΝ Αλάινγα ησλ εθιπηηθώλ νξκνλώλ ηνπ ππνζαιάκνπ(gnrh αγσληζηέο), (αλάινγα LHRH), αλαζηέιινπλ παξαγσγή γνλαδνηξνπηλώλ, ηελ σνξξεμία, δηαθόπηνληαο ηελ θπθιηθή απειεπζέξσζε LH, FSH από ηελ ππόθπζε. Π.ρ. βνπζεξειίλε, ιεππξνξειίλε. Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη ιόγσ ηαπηόρξνλεο κείσζεο νηζηξνγόλσλ.

6 ΟΡΜΟΝΙΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΣΗΝ ΑΚΜΗ (3) β.ανασολει ΧΟΘΗΚΙΚΧΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΧΝ Οξκνληθά αληηζπιιεπηηθά από ηνπ ζηόκαηνο (ΟΑ). Πεξηέρνπλ νηζηξνγόλα (ζπλήζσο ethinyl estradiol 20-35κg) θαη πξνγεζηεξηλνεηδή (progestin).

7 ΣΡΟΠΟ ΔΡΑΗ ΑΝΣΙΤΛΛΗΠΣΙΚΧΝ Οηζηξνγόλα : αύμεζε ζύλζεζεο SHBG ειάηησζε F ηεζηνζηεξόλεο. Αλαζηνιή σνξξεμίαο κέζσ αλαζηνιήο ησλ σνζεθηθώλ αλδξνγόλσλ. Μείσζε θπθινθνξνύλησλ αλδξνγόλσλ.

8 4 εο γεληάο ethinylestradiol + drospirenone (DRSP) (Jasmin,Jasminelle) chlormadinone acetate Οξκνληθά Αληηζπιιεπηηθά νηζηξνγόλα+πξνγεζηεξηλνεηδή (πξνγεζηαγόλα) (progestins) 1 εο γεληάο ethinylestradiol + norethisterone 2 εο γεληάο ethinylestradiol + levonorgestrel norgestimate (Postinor, Mirena -ελδνκήηξηα ζπζθεπή) 3 εο γεληάο ethinylestradiol + desogestrel (Laurina, Gracial, Mercilon, Trigynera) gestodene cyproterone acetate (Gynofen 35)

9 πζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Φαξκαθνεπαγξύπλεζεο- Αμηνιόγεζεο Κηλδύλνπ (PRAC) ηνπ ΔΜΑ Σν Gynofen 35 (cyproterone acetate 2mg/ethinylestradiol 35 mcg) ελδείθλπηαη γηα ηελ ζεξαπεία κέηξηαο-ζνβαξήο αθκήο πνπ ζρεηίδεηαη κε επαηζζεζία ζηα αλδξνγόλα (κε ή ρσξίο ζκεγκαηόξξνηα) ή/θαη δαζπηξηρηζκό, ζε γπλαίθεο ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία. Υξεζηκνπνηείηαη κόλν αθνύ ε ηνπηθή ζεξαπεία ή νη ζπζηεκαηηθέο αληηβηνηηθέο ζεξαπείεο έρνπλ απνηύρεη. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε άιια νξκνληθά αληηζπιιεπηηθά (ΟΑ). Οι πποειδοποιήζειρ και πποθςλάξειρ για ηον κίνδςνο θπομβοεμβολήρ έσοςν ενιζσςθεί.

10 Αλαζεσξεκέλεο παξάγξαθνη ζην SPC

11 Κίλδπλνο θιεβηθήο θαη αξηεξηαθήο ζξνκβνεκβνιήο (ΦΘΔ θαη ΑΘΔ) Ηπμεκέλνο ζε ρξήζηξηεο Gynofen 35. Κίλδπλνο γηα ΦΘΔ κεγαιύηεξνο ηνλ 1 ν ρξόλν ρξήζεο. Καηά ηελ επαλέλαξμε ηνπ. Καηά ηελ αιιαγή από άιιν (ΟΑ) ζην Gynofen 35, κεηά ρξνληθή πεξίνδν δηαθνπήο ηεο αγσγήο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελόο κελόο.

12 Η νκάδα ρξεζηξηώλ ηνπ Gynofen 35 πηζαλόλ λα πεξηιάκβαλε αζζελείο πνπ έρνπλ (ελδερνκέλσο) εγγελή απμεκέλν θίλδπλν θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ (ζύλδξνκν πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ).

13 Αληελδείμεηο ρξήζεο ΟΑ γηα ηελ ζεξαπεία ηεο αθκήο ΦΘΔ (επηπνιήο, ελ ησ βάζεη ΦΘ, πλεπκνληθή εκβνιή). ΑΘΔ (έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) ή πξόδξνκεο θαηαζηάζεηο (ζηεζάγρε, παξνδηθό ηζραηκηθό επεηζόδην). Αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην (ΑΔΔ). Παξνπζία παξαγόλησλ θηλδύλνπ -ζαθραξώδεο δηαβήηεο -ζνβαξή ππέξηαζε -ζνβαξή δπζιηπνπξσηετλαηκία Κιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε γηα ΦΘΔ, ΑΘΔ: -αληίζηαζε ζηελ ελεξγνπνηεκέλε πξσηετλε c (APC). -αλεπάξθεηα αληηζξνκβίλεο ΙΙΙ -αλεπάξθεηα πξσηετλεο c θαη s -ππεξνκνθπζηετλαηκία -αληηθσζθνιηπηδηθά αληηζώκαηα (αληηζώκαηα αληηθαξδηνιηπίλεο,αληηπεθηηθό ηνπ ιύθνπ)

14 Κίλδπλνο ΦΘΔ ζπκβακάησλ ΑΤΞΑΝΔΣΑΙ κε: Ηιηθία Κάπληζκα ( 35) Θεηηθό νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό Παξαηεηακέλε αθηλεηνπνίεζε, κείδνλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζηα θ.άθξα νβαξό ηξαύκα - δηαθνπή ιήςεο!! αιιηώο ρνξήγεζε αληηζξνκβσηηθήο αγσγήο Παρπζαξθία (ΒΜΙ 30 kg/m²) Λνρεία

15 Ηιηθία Κάπληζκα Γπζιηπνπξσηετλαηκία Παρπζαξθία Τπέξηαζε Ηκηθξαλία Βαιβηδνπάζεηα Κνιπηθή καξκαξπγή Θεηηθό νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό Κίλδπλνο ΑΘΔ ή ΑΔΔ ΑΤΞΑΝΔΣΑΙ κε:

16 ΑΔ ζην θπθινθνξηαθό παξνπζηάδνληαη (ζπρλόηεξα) ζε αζζελείο κε:.δηαβήηε ΔΛ Αηκνιπηηθό νπξαηκηθό ζύλδξνκν Υξόληεο θιεγκνλώδεηο λόζνπο ηνπ εληέξνπ Γξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία

17 ΑΛΛΔ ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Υξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα Ωηνζθιήξπλζε Ηπαηηθέο λόζνη κε ρνιόζηαζε,πνξθπξίεο Όγθνη ππόθπζεο Με θαζνξηζκέλεο αηκνξξαγίεο από γελλεηηθά όξγαλα Λνρεία, εγθπκνζύλε

18 Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο πάληεο(;) ( 1/ έσο 1/1000): ζξνκβνεκβνιή

19 ΔΠΙΓΡΑΗ ΟΑ ζε: Καξθίλν καζηνύ Καξθίλν γελλεηηθώλ νξγάλσλ

20 Τπεξαλδξνγνληζκόο ύλδξνκν πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ. ύλδξνκν HAIR-AN (Hyperandrogenism, Insulin- Resistance, Acanthosis Nigricans). ύλδξνκν SAHA (Seborrhea, Acne, Hirsutism, Alopecia).

21 Αθκή ελήιηθσλ γπλαηθώλ πλήζεο Αξρίδεη από ηελ εθεβεία ή ελήιηθε δσή πλερίδεη αθόκα θαη δεθαεηίεο Δπεξεάδεη ηελ πνηόηεηα δσήο 1/3 ησλ αζζελώλ πνπ πξνζέξρνληαη ζην ηαηξείν είλαη γπλαίθεο 25 Τςειόηεξα πνζνζηά απνηπρίαο, 82% ζε πνιινύο θύθινπο αληηβίσζεο

22 ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Γεληθή αίκαηνο,ρνιεζηεξίλε, επαηηθόο έιεγρνο. Δμεηάζεηο ζξνκβνθηιίαο: ηλνδσγόλν, παξάγσλ leyden, παξάγσλ C, παξάγσλ S, νκνθπζηετλε. Γνληδηαθόο έιεγρνο ζξνκβώζεσο; Σεζη θύεζεο; Γελ απαηηείηαη: Pap test, γπλαηθνινγηθή εμέηαζε.

23 ΑΝΑΣΟΛΕΙ ΤΠΟΔΟΥΕΧΝ ΣΧΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΧΝ Kππξνηεξόλε νμεηθή CPA + Αηζηλπινηζηξαδηόιε (Gynofen 35) (2mg+0,035mg). +10mg CPA (Androcur) επηπιένλ από ηελ 5 ε 14 ε εκέξα ηνπ θύθινπ). πηξνλνιαθηόλε (Αldactone). Φινπηακίδε(Flucinom, Elbat, Flutaplex).

24 CPA Androcur 10mg, 50mg Aληηαλδξνγόλν ρξεζηκεύνλ σο πξνγεζηαγόλo ζηα αληηζπιιεπηηθά. Αλαζηνιή παξαγσγήο ζκήγκαηνο από 30-67%. Άκεζε δξάζε ζηελ θαγεζσξνγέλεζε. Μεγαιύηεξνο θίλδπλνο ζξνκβώζεσλ;

25 ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΔΡΑΗ Αλαζηνιή FSH-LH, αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο σνζεθώλ θαη κείσζε αλδξνγόλσλ νξξνύ. Αλαζηνιή ζύλδεζεο DHT κε ηνλ ππνδνρέα ηεο. Διάηησζε δξαζηεξηόηεηαο ηεο 5 α -αλαγσγάζεο πνπ κεηαηξέπεη ηελ ηεζηνζηεξόλε ζε DHT. Aλαζηνιή ηεο σνξξεμίαο (αληηγνλαδνηξνθηληθή δξάζε).

26 ΠΙΡΟΝΟΛΑΚΣΟΝΗ Αλαζηνιέαο ππνδνρέσλ αλδξνγόλσλ. Αλαζηνιέαο 5 α -αλαγσγάζεο. Γνζνεμαξηώκελε δξάζε (50-100mg εκ). Διάηησζε έθθξηζεο ζκήγκαηνο θαηά 30%-50% Έιεγρνο ειεθηξνιπηώλ ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο(θίλδπλνο ππεξθαιηαηκίαο). ΑΔ:αλσκαιίεο θύθινπ Θειενπνίεζε άξξελνο εκβξύνπ (+ Αληηζπιιεπηηθά)

27 ΦΛΟΤΣΑΜΙΔΗ Με ζηεξνεηδέο αληηαλδξνγόλν Ηπαηνηνμηθό

28 DROSPIRENONE Παξάγσγν ηεο 17 alpha spironolactone Γξάζε : αληηαλδξνγόλν αληη-αιαηνθνξηηθνεηδηθή (δηνπξεηηθέο ηδηόηεηεο)

29 ΠΡΟΟΥΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ Σα αληηζπιιεπηηθά ζα πξέπεη λα δηαθόπηνληαη ακέζσο ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: Αηθλίδην άιγνο ζηνλ ζώξαθα Αηθλίδηα δύζπλνηα θνδξή θαη παξαηεηλόκελε θεθαιαιγία Δκθάληζε ζεκείσλ ζξνκβνθιεβίηηδαο Αηθλίδηεο δηαηαξαρέο ηεο όξαζεο ή ηεο αθνήο Δκθάληζε ηθηέξνπ ή θλεζκνύ ζε όιν ην ζώκα Αηκσδία ζην ήκηζπ ηνπ ζώκαηνο Ληπνζπκίεο, ζθνδξό άιγνο ζην επηγάζηξην εκαληηθή αύμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο Δθδήισζε βαξηάο θαηάζιηςεο Αύμεζε ησλ επηιεπηηθώλ ζπαζκώλ Κύεζε

30 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΑΓΧΓΗ; Eάλ ε αθκή πξνέξρεηαη απν σνζεθηθά αλδξνγόλα minimum 6 κήλεο θαη maximum όζν θξίλεη ν ζεξάπσλ ηαηξόο.

31 ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΛΗΦΗ ΑΝΣΙΤΛΛΗΠΣΙΚΧΝ; Aληηζύιιεςε δίδεηαη1-2 ρξόληα κεηά ηελ εκκελαξρή. Μεηά ηα 40 ή δίδνληαη κε πξνζνρή ή εηδηθά αληηζπιιεπηηθά όπσο ην CLAIRA (κε θπζηθά νηζηξνγόλα θαη πνιύ ειαθξά πξνγεζηαγόλα).

32 Αλ δελ απνδίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηζπιιεπηηθό, αιιάδνπκε ζε θάπνην άιιν;

33 Αληηζπιιεπηηθά ζε patches ή ελέζηκα δελ έρνπλ εθηηκεζεί.

34 ΤΓΚΡΙΗ ΟΡΜΟΝΙΚΧΝ ΘΕΡΑΠΕΙΧΝ ΜΕ ΣΙ ΑΛΛΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΑΚΜΗ Ιζνηξεηηλνίλε : 85±10% βειηηώζε από ηελ αξρηθή θαηάζηαζε Σεηξαθπθιίλεο : 54 ± 3% CPA 65 ± 4% Larsen TH et al: Acne:comparing hormonal approaches to antibiotics and isotretinoin Expert Opin Pharmacother 2003,4:

35 ΟΙ ΟΡΜΟΝΙΚΔ ΘΔΡΑΠΔΙΔ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΑΛΛΔ ΘΔΡΑΠΔΙΔ ΣΟΠΙΚΔ Ή ΤΣΗΜΑΣΙΚΔ.

36 Δπραξηζηίεο ζηνλ θ.κσζηή ακαξά Γπλαηθνιόγν-Δλδνθξηλνιόγν.

37

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΗ Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος asvesmed@otenet. gr

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΗ Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος asvesmed@otenet. gr ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΗ Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος asvesmed@otenet. gr ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ 1) Σε γυναίκες που η συνήθης τοπική ή αντιβιοτική per os αγωγή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΩΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΩΝ ΝΟΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΟΡΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα