ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..130/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..11 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Σήµερα την.2 η Μαΐου , ηµέρα..τετάρτη.. και ώρα..9:00.. η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος του ήµου ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ιονύσιου Ζαµάνη, ηµάρχου ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο :«Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας συνδροµής έτους 2018 στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»». ΘΕΜΑ 2 ο :«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για τη συµµετοχή υπαλλήλων του ήµου ιονύσου σε σεµινάρια και συνέδρια µε σκοπό την επιµόρφωσή τους». ΘΕΜΑ 3 ο :«Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ήµου ο.ε για την ανάθεση «Καθαρισµός ηµοτικών Κτιρίων του ήµου ιονύσου»». ΘΕΜΑ 4 ο : «1) Έγκριση Πρακτικού Νο.2 ( ικαιολογητικών κατακύρωσης) Συνοπτικού ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ.Κ. ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV & Α ΑΜ: 17REQ ) Κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ». ΘΕΜΑ 5 ο : «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια οργάνων γυµναστικής για πλατείες», συνολικού ποσού ,00, συµπ/νου ΦΠΑ». ΘΕΜΑ 6 ο : «Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου». ΘΕΜΑ 7 ο : «Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» και λήψη σχετικής απόφασης ανάδειξης οριστικού αναδόχου». ΘΕΜΑ 8 ο : «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για την µεταστέγαση των υπηρεσιών του τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισµού & Αθλητισµού». 1

2 ΘΕΜΑ 9 ο : «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων), Α ΑΜ: 18REQ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου». ΘΕΜΑ 10 ο : «Έγκριση της υπ αριθ. 2/2018 µελέτης, των όρων του συνοπτικού διαγωνισµού για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου και ορισµό επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισµού». ΘΕΜΑ 11 ο : «Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδοτών για την προµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων». ΘΕΜΑ 12 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής». ΘΕΜΑ 13 ο : «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ήµου A τριµήνου οικονοµικού έτους 2018». ΘΕΜΑ 14 ο : «Έγκριση της µελέτης και καθορισµός των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράµµατος «Summer Camp ιονύσου 2018» στον ήµο ιονύσου, µε ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ιαγωνισµό». ΘΕΜΑ 15 ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής και ορισµός υπολόγου, για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν για την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων µαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής µαθητών των γυµνασίων Αγίου Στεφάνου και ροσιάς και µαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ των ήµων ιονύσου και Rougemont-le Chateau της Γαλλίας». ΘΕΜΑ 16 ο : «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση της µελέτης και των όρων της διακήρυξης για την Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων ήµου ιονύσου και ορισµός επιτροπής για την διεξαγωγή του συνοπτικού διαγωνισµού». ΘΕΜΑ 17 ο : «Επικαιροποίηση απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής παροχή εντολής νοµικής εκπροσώπησης». ΘΕΜΑ 18 ο : «Έγκριση απάνης και ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια Συλλεκτήρων Ανακυκλώσιµων Οικιακών Απορριµµάτων Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου» του ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 19 ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για Συµµετοχή Υπαλλήλου σε Επιµόρφωση στον Τοµέα της Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία». ΘΕΜΑ 20 ο : «Αίτηµα της κ. Κουτσαντώνη Μαρίας περί καταβολής αποζηµίωσης συνολικού ποσού 230,00 ευρώ για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα επί του οδοστρώµατος». Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ζαµάνης ιονύσιος, Πρόεδρος. 1. Τσούκας Παναγιώτης 2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Στάικος Θεόδωρος 2

3 3. Κωστάκης ηµήτριος 3.Κοντάκης Κυριάκος 4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 4. Κριεµάδης Στέφανος 5. Καλαφατέλης Ιωάννης Ο Σ κ. Στάικος Θεόδωρος προσήλθε κατά την συζήτηση του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ήµου ιονύσου. Αριθµός Απόφασης:..130/ ΘΕΜΑ 11 ο : «Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδοτών για την προµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων». Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αριθ. 85/ Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο1 και Νο 2 της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισµού αι κατακυρώθηκαν κάποιες οµάδες του διαγωνισµού σε προσωρινούς αναδόχους. 2. Την από πρόσκληση της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η. Η.Σ. να προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δεκαπέντε ηµερών. 3. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων τα οποίο υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή στην πλατφόρµα του Ε.Σ.Η..Η.Σ και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ήµου. 4. Το υπ αριθ. πρωτ / Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθ. 390/ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο : «Με την υπ αριθ. 85/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ ΗΣ. Επίσης, µέσω του ΕΣΗ ΗΣ απεστάλη στους κάτωθι 1. κ. ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ µε ΑΦΜ , ΟΥ Ελευσίνας 2. ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 3. ΣΙ ΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ µε ΑΦΜ ΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 4. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 5. Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ηλεκτρονική πρόσκληση στις µε την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσµίας, δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 3

4 παράγραφο της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων αυτής. Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Η Επιτροπή προχώρησε στις στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης και συνεδρίασε στις και , προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων που υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του ήµου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτούς. 1. Ο προσωρινός ανάδοχος για την Οµάδα Α1 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES- DAIMLER CHRYSLER-UNIMOG ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ) ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ µε ΑΦΜ , ΟΥ Ελευσίνας, υπέβαλλε ηλεκτρονικά την το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ήµου στις (αρ. Πρωτ ). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστηµα είναι τα ακόλουθα: 1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 3. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ MERCEDES ΟΤΙ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 7. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8. ΕΝΤΥΠΟ 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΣΕΠΕ 9. Υ.. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 10. ΕΦΚΑ 11. ISO 9001: ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Επίσης η Επιτροπή προχώρησε στις και στην αποσφράγιση του αριθ. πρωτ / φακέλου των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν τα κάτωθι στοιχεία: 1. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΚΑ 3. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ MERCEDES ΟΤΙ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ (1) + (7) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 7. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8. ΕΝΤΥΠΟ 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9. ISO 9001:2015 (ΕΛΛΗΝΙΚΟ & ΑΓΓΛΙΚΟ) 4

5 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών «Προµήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» για την Οµάδα Α1 της διακήρυξης ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES-DAIMLER CHRYSLER-UNIMOG ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ, στην εταιρεία ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ µε ΑΦΜ , ΟΥ Ελευσίνας µε προσφερόµενη συνολική τιµή 12499,2 και τιµή εργατοώρας 46,87 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Α/Α Προσφορά ΦΠΑ Προσφορά µε ΦΠΑ 24% ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ προσφοράς συστήµατος 24% Προµηθευτής ΟΜΑ Α Α1 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES-DAIMLER CHRYSLER- UNIMOG ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ ,00 Εργατοώρα 37, ,2 9, ,2 Εργατοώρα 46,87 2. Ο προσωρινός ανάδοχος για τις Οµάδες Β1 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES- DAIMLER CHRYSLER-UNIMOG ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β2 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ IVECO ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β3 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ NISSAN ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β4 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ VOLVO ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β5 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MAN DAF ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β6 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ISUZU ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β7 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ BREMACH ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β8 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ FUMO CAR ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), 2 (ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ), 3 ( ΙΚΥΚΛΑ), Ε1 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ), Θ (Μικροαναλώσιµα Ανταλλακτικά), Λ (ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ), ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, υπέβαλλε ηλεκτρονικά την το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ήµου στις (αρ. Πρωτ ). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστηµα είναι τα ακόλουθα: 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΤΙ ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝ ΙΑΛΛΑΓΗΣ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΤΙ ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε.Β.Ε.Π 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ Ε.Β.Ε.Α 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΤΙ ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 7. ΈΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 8. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΤΙ ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ Η ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ 10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. 11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 5

6 12. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν , ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΙΟ ΟΤΗ_SIGNED 13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 14. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ Επίσης η Επιτροπή προχώρησε στις και στην αποσφράγιση του αριθ. πρωτ / φακέλου των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν τα κάτωθι στοιχεία: 1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΒΕΑ 10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΠ 11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών «Προµήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» για τις Οµάδες Β1 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES-DAIMLER CHRYSLER-UNIMOG ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β2 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ IVECO ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β3 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ NISSAN ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β4 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ VOLVO ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β5 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MAN DAF ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β6 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ISUZU ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β7 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ BREMACH ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), Β8 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ FUMO CAR ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ), 2 (ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ), 3 ( ΙΚΥΚΛΑ), Ε1 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ), Θ (Μικροαναλώσιµα Ανταλλακτικά), Λ (ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ), στην εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ως εξής: Προµηθευτής ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α προσφορ άς συστήµατ ος Προσφορά ΦΠΑ 24% Προσφορά µε ΦΠΑ 24% 2 ΟΜΑ Α Β1 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES-DAIMLER CHRYSLER-UNIMOG ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ Β1.1 Μηχανολογικά 8520,00, Β1.2 Ηλεκτρολογικά 1420,00 Β1.3 Φρένα 2840, ,8 340,8 Β1.1 Μηχανολογικά 10564,8, Β1.2 Ηλεκτρολογικά 1760,8 Β1.3 Φρένα 3521,6 6

7 Προµηθευτής ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α προσφορ άς συστήµατ ος Προσφορά ΦΠΑ 24% Προσφορά µε ΦΠΑ 24% και τιµή εργατοώρας 24,85 681,6 και τιµή εργατοώρας 30,81 5,964 ΟΜΑ Α Β2 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ IVECO ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ) Β2.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 2840 Β2.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: 710 Β2.3 ΦΡΕΝΑ: 1065 τιµή εργατοώρας ,6 170,4 255,6 Β2.1 Μηχανολογικά 3521,6, Β2.2 Ηλεκτρολογικά 880,4 Β2.3 Φρένα 1320,6 και τιµή εργατοώρας 30,81 5,96 ΟΜΑ Α Β3 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ NISSAN ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ) Β3.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 355 Β3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: ,2 34,08 Β3.1 Μηχανολογικά 440,2, Β3.2 Ηλεκτρολογικά 176,08 Β3.3 Φρένα 352,16 Β3.3 ΦΡΕΝΑ: ,16 και τιµή εργατοώρας 30,81 τιµή εργατοώρας ,96 ΟΜΑ Α Β4 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ VOLVO ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ) Β4.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 1420 Β4.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: ,8 85,2 Β4.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 1760,8 Β4.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: 440,2 Β4.3 ΦΡΕΝΑ: 852 τιµή εργατοώρας ,48 Β4.3 ΦΡΕΝΑ: 1056,48 τιµή εργατοώρας 30,81 5,96 ΟΜΑ Α Β5 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MAN DAF ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ) Β5.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 355 Β5.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: 142 Β5.3 ΦΡΕΝΑ: τιµή εργατοώρας ,2 34,08 59,64 5,96 Β5.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 440,2 Β5.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: 176,08 Β5.3 ΦΡΕΝΑ: 308,14 τιµή εργατοώρας 30,81 ΟΜΑ Α Β6 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ISUZU ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ) Β6.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 355 Β6.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: 213 Β6.3 ΦΡΕΝΑ: 248 τιµή εργατοώρας ,2 51,12 59,52 5,96 Β6.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 440,2 Β6.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: 264,12 Β6.3 ΦΡΕΝΑ: 307,52 τιµή εργατοώρας 30,81 ΟΜΑ Α Β7 (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ BREMACH ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ) Β7.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 426 Β7.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: 142 Β7.3 ΦΡΕΝΑ: 355 τιµή εργατοώρας ,24 34,08 85,2 Β7.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 528,24 Β7.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: 176,08 Β7.3 ΦΡΕΝΑ: 440,2 τιµή εργατοώρας 30,81 Οµάδα B8 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ FUMO CAR ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ Β8.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 426 Β8.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: 142 Β8.3 ΦΡΕΝΑ: 355 τιµή εργατοώρας ΟΜΑ Α 2 (ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ τιµή εργατοώρας 24,85 5,96 102,24 34,08 85,2 5, ,4 5,96 Β8.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 528,24 Β8.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: 176,08 Β8.3 ΦΡΕΝΑ: 440,2 τιµή εργατοώρας 30, ,4 τιµή εργατοώρας 30,81 7

8 Προµηθευτής ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α προσφορ άς συστήµατ ος Προσφορά ΦΠΑ 24% Προσφορά µε ΦΠΑ 24% ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ) ΟΜΑ Α 3 ( ΙΚΥΚΛΑ) 284 τιµή εργατοώρας 24,85 ΟΜΑ Α Ε1 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ) 4650,50 τιµή εργατοώρας 24,85 68,16 5, ,12 5,96 352,16 τιµή εργατοώρας 30, ,62 τιµή εργατοώρας 30,81 ΟΜΑ Α Θ (Μικροαναλώσιµα Ανταλλακτικά) , ,52 ΟΜΑ Α Λ (ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ) 972 τιµή εργατοώρας 28,35 233,28 6, ,28 Τιµή εργατοώρας 35,15 3. Ο προσωρινός ανάδοχος για τις Οµάδες Γ1 (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ), Γ2 (ΣΑΡΩΘΡΑ) ΣΙ ΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ µε ΑΦΜ ΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, υπέβαλλε ηλεκτρονικά την το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ήµου στις (αρ. Πρωτ 13930). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστηµα είναι τα ακόλουθα: 1. ΥΠ.. ΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 2. ΥΠ..ΟΧΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 3. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 4. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 5. ΥΠ..ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ε ΡΑΣ 9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 10. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ 11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ CASE 12. ΒΕΒΑΙΩΣΗ JCB 13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ BOB CAT 14. ΒΕΒΑΙΩΣΗ RAVO 15. ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 16. ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ 17. ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 18. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 19. ΥΠ.. ΙΑΘΕΤΩ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 20. Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 21. Ε Ε Ε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 8

9 25. ΥΠ.. ΕΝ ΕΧΩ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 26. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΙΚΑ 27. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 28. ΥΠ..ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 29. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΕΦΚΑ 30. ΥΠ..ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επίσης η Επιτροπή προχώρησε στις και στην αποσφράγιση του αριθ. πρωτ / φακέλου των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν τα κάτωθι στοιχεία: 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 2. ΥΠ.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑ 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΦΚΑ 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 6. ΥΠ.. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 7. ΥΠ.. ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 8. ΥΠ.. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 10. ΥΠ.. ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ 11. Ε Ε Ε Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 15. ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ 16. ΥΠ.. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 17. ΥΠ.. ΙΑΘΕΤΩ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 18. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ERGOTRAK 19. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 20. ΒΕΒΑΙΩΣΗ KOSMOTRAK 21. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ 22. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 23. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 24. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 25. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 26. ΠΤΥΧΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 27. ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 28. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 29. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 30. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ 31. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ε ΡΑΣ 32. ΕΝΑΡΞΗ TAXIS 33. ΥΠ.. ΕΙΜΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 34. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 35. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών «Προµήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» για για τις Οµάδες Γ1 (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ), Γ2 (ΣΑΡΩΘΡΑ), στην εταιρεία ΣΙ ΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ µε ΑΦΜ ΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ µε προσφερόµενη συνολική τιµή ως κάτωθι: 9

10 Προµηθευτής ΣΙ ΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ µε ΑΦΜ ΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Α/Α προσφοράς συστήµατος Προσφορά 3 ΟΜΑ Α Γ1 (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ) Τιµή εργατοώρας 26,25 ΟΜΑ Α Γ2 (ΣΑΡΩΘΡΑ) 3000 τιµή εργατοώρας 26,25 ΦΠΑ 24% , ,3 Προσφορά µε ΦΠΑ 24% 15345,00 Εργατοώρα 32, ,00 Εργατοώρα 32,55 4. Ο προσωρινός ανάδοχος για τις Οµάδες ΣΤ1 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΟΥΣΗ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-NISSAN-ISUZU- DAF), ΣΤ2 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-NISSAN), ΣΤ3 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ VOLVO-MAN-FIAT-IVECO- MERCEDES), ΣΤ4 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-FUMO CAR-FORD-IVECO-MAZDA-MITSUBISHI-BREMACH), ΣΤ5 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-IVECO-MAΝ), ΣΤ6 (PRESS CONTAINER 55m 3 ΚΑΟΥΣΗΣ ), ΣΤ7 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ GIANNI FERRARI), Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ υπέβαλλε ηλεκτρονικά την το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ήµου στις (αρ. Πρωτ 13715). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστηµα είναι τα ακόλουθα: 1. Υ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 2. Υ. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 5. ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 6. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 7. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ_ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 8. Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 9. Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 10. Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_1 11. Ε ISO ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ISO ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 15. ΓΕΜΗ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 16. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 17. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΞΕΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 18. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 19. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 20. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΞΕΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 21. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 10

11 22. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 23. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Επίσης η Επιτροπή προχώρησε στις και στην αποσφράγιση του αριθ. πρωτ / φακέλου των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν τα κάτωθι στοιχεία: 1. ISO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ EN ISO 9606: Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 1 4. Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 2 5. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Νο 847/ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 7. ΓΕΜΗ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 8. Ε3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΑΕΕ ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΑΕΕ ΞΕΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 12. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 14. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 121/ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 16. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΞΕΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 17. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ «ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ» 18. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ «ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ» 19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ «ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ» 20. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ «ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών «Προµήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» για τις Οµάδες ΣΤ1 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΟΥΣΗ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-NISSAN-ISUZU-DAF), ΣΤ2 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-NISSAN), ΣΤ3 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ VOLVO-MAN-FIAT- IVECO-MERCEDES), ΣΤ4 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-FUMO CAR-FORD-IVECO-MAZDA-MITSUBISHI-BREMACH), ΣΤ5 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-IVECO-MAΝ), ΣΤ6 (PRESS CONTAINER 55m 3 ΚΑΟΥΣΗΣ ), ΣΤ7 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ GIANNI FERRARI), στην εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µε προσφερόµενη συνολική τιµή ως κάτωθι: Προµηθευτής Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ Α/Α Προσφορά προσφοράς ΦΠΑ 24% Προσφορά µε ΦΠΑ 24% ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ συστήµατος 4 ΟΜΑ Α ΣΤ1 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΟΥΣΗ , ,52 (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES- NISSAN-ISUZU-DAF) τιµή εργατοώρας 7,56 Εργατοώρα 39,06 11

12 Προµηθευτής Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε Α/Α Προσφορά ΦΠΑ Προσφορά µε ΦΠΑ 24% ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ προσφοράς συστήµατος 24% ΟΜΑ Α ΣΤ2 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-NISSAN) 1400 τιµή εργατοώρας , ,00 Εργατοώρα 39,06 ΟΜΑ Α ΣΤ3 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ VOLVO τιµή εργατοώρας ,00 MAN-FIAT-IVECO-MERCEDES) 7,56 Εργατοώρα 39,06 ΟΜΑ Α ΣΤ4 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-FUMO CAR-FORD- IVECO-MAZDA-MITSUBISHI- BREMACH) 2800 τιµή εργατοώρας , ,00 Εργατοώρα 39,06 ΟΜΑ Α ΣΤ5 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-IVECO-MAΝ) 350 τιµή εργατοώρας ,56 434,00 Εργατοώρα 39,06 ΟΜΑ Α ΣΤ6 (PRESS CONTAINER 55m 3 ΚΑΟΥΣΗΣ ) 1190 τιµή εργατοώρας ,6 7, ,6 Εργατοώρα 39,06 ΟΜΑ Α ΣΤ7 (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ GIANNI FERRARI) 140 τιµή εργατοώρας ,6 7,56 173,6 Εργατοώρα 39,06 5. Ο προσωρινός ανάδοχος για την Οµάδα Ζ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ) Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, υπέβαλλε ηλεκτρονικά την το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ήµου στις (αρ. Πρωτ 13760). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά είναι τα ακόλουθα: 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΓΙΑ ΑΕ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ 3. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 4. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΦΡΟΥΛΑ 5. Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 6. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης (Στοιχεία Εκπροσώπων) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11. ΥΠ. ΗΛ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 12. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 13. ΥΠ. ΗΛ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 14. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ AE 15. ΕΒΕΑ 12

13 16. ΒΕΒΑΙΩΣΗ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 17. ΕΦΚΑ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ 18. Βεβαιωση καλης εκτελεσης _signed 19. Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 20. ISO PANOUSAKIS 21. Α ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23. Α ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΦΕΚ 1679 ΤΟΥ 2015 ΘΗΤΕΙΑ Σ 25. ΦΕΚ TOY 2008 ' ΑΥΞΗΣΗ ΜΤΧ ΚΕΦ 26. ΦΕΚ 1373 TOY 2002 Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 27. ΦΕΚ 5637 TOY 1993 ΣΥΣΤΑΣΗΣ 28. ΦΕΚ 8507 TOY 2000 B' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 29. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ ΦΕΚ 2687 TOY 1999 A' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Επίσης η Επιτροπή προχώρησε στις και στην αποσφράγιση του αριθ. πρωτ / φακέλου των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν τα κάτωθι στοιχεία: 1. ISO 9001:2015 (ΑΓΓΛΙΚΟ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ) 2. Α ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3. Α ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 4. Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ ΘΩΜΑ 8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 10. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΜΗ 13. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 14. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ-ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ 15. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΦΡΟΥΛΑ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ 16. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών «Προµήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» για την Ζ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ) της διακήρυξης, στην εταιρεία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ µε προσφερόµενη συνολική τιµή και τιµή εργατοώρας 26,04 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Προµηθευτής Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α/Α Προσφορά ΦΠΑ Προσφορά µε ΦΠΑ 24% ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ προσφοράς 24% ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ συστήµατος ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 13

14 Προµηθευτής Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α προσφοράς συστήµατος Προσφορά 5 ΟΜΑ Α Ζ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ) τιµή εργατοώρας 21 ΦΠΑ 24% ,04 Προσφορά µε ΦΠΑ 24% 11904,00 Εργατοώρα 26,04 Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 1.- Την έγκριση του Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού και 2.- Την ανακήρυξη οριστικών αναδόχων του διαγωνισµού ως ακολούθως : Α) Για την Οµάδα Α1 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES- DAIMLER CHRYSLER-UNIMOG ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ µε ΑΦΜ , ΟΥ Ελευσίνας, µέχρι το ποσό των ,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24%. Β) Για την Οµάδα B1 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES- DAIMLER CHRYSLER-UNIMOG ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των ,8 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β1.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 1.760,8 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β1.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 3.521,6 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β1.3 Φρένα Γ)Για την Οµάδα B2 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ IVECO ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 3.521,6 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β2.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 880,4 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β2.2 Ηλεκτρολογικά 14

15 µέχρι το ποσό των 1.320,6 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β2.3 Φρένα ) Για την Οµάδα B3 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ NISSAN ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 440,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β3.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 176,08 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β3.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 352,16 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β3.3 Φρένα Ε) Για την Οµάδα B4 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ VOLVO ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 1.760,8 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β4.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 440,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β4.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 1.056,48 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β4.3 Φρένα ΣΤ) Για την Οµάδα B5 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MAN DAF ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 440,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β5.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 176,08 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β5.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 308,14 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β5.3 Φρένα Ζ) Για την Οµάδα B6 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ISUZU ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 440,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β6.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 264,12 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β6.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 307,52 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β6.3 Φρένα Η) Για την Οµάδα B7 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ BREMACH ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 528,24 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β7.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 176,08 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β7.2 Ηλεκτρολογικά 15

16 µέχρι το ποσό των 440,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β7.3 Φρένα Θ) Για την Οµάδα B8 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ FUMO CAR ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 528,24 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β8.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 176,08 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β8.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 440,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β8.3 Φρένα Ι) Για την Οµάδα Γ1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ την εταιρεία ΣΙ ΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ µε ΑΦΜ ΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, µέχρι το ποσό των συµπ/νου ΦΠΑ 24%. ΙΑ) Για την Οµάδα Γ2 ΣΑΡΩΘΡΑ την εταιρεία ΣΙ ΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ µε ΑΦΜ ΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, µε προσφερόµενη µέχρι το ποσό των συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΙΒ) Για την Οµάδα 2 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των ,4 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Ι ) Για την Οµάδα 3 ΙΚΥΚΛΑ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 352,16 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΙΕ) Για την Οµάδα E1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 5.766,62 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΙΣΤ) Για την Οµάδα ΣΤ1 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΟΥΣΗ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-NISSAN-ISUZU-DAF) την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των ,52 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΙΖ) Για την Οµάδα ΣΤ2 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-NISSAN) την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 1.736,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΙΗ) Για την Οµάδα ΣΤ3 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ VOLVO-MAN-FIAT-IVECO-MERCEDES) την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΙΘ) Για την Οµάδα ΣΤ4 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-FUMO CAR-FORD-IVECO-MAZDA-MITSUBISHI- 16

17 BREMACH) την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 3.472,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Κ) Για την Οµάδα ΣΤ5 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-IVECO-MAΝ) την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 434,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΚΑ) Για την Οµάδα ΣΤ6 PRESS CONTAINER 55m 3 ΚΑΟΥΣΗΣ την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 1.475,6 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΚΒ) Για την Οµάδα ΣΤ7 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ GIANNI FERRARI) την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 173,6 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΚΓ) Για την Οµάδα Z ΕΛΑΣΤΙΚΑ την εταιρεία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Κ )Για την Οµάδα Θ Μικροαναλώσιµα Ανταλλακτικά την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 1.175,52 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΚΕ)Για την Οµάδα Λ Ταχογράφοι την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 1.205,28 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Οι ανωτέρω συµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. Την υπ αριθ. 85/ Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Την από πρόσκληση της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισµού. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων τα οποίο υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή στην πλατφόρµα του Ε.Σ.Η..Η.Σ και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ήµου. Το υπ αριθ. πρωτ / Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 17

18 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1.- Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων και 2.- Ανακηρύσσει τους οριστικούς αναδόχους του διαγωνισµού ως ακολούθως: Α) Για την Οµάδα Α1 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES- DAIMLER CHRYSLER-UNIMOG ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ µε ΑΦΜ , ΟΥ Ελευσίνας, µέχρι το ποσό των ,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24%. Β) Για την Οµάδα B1 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES- DAIMLER CHRYSLER-UNIMOG ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των ,8 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β1.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 1.760,8 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β1.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 3.521,6 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β1.3 Φρένα Γ)Για την Οµάδα B2 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ IVECO ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 3.521,6 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β2.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 880,4 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β2.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 1.320,6 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β2.3 Φρένα ) Για την Οµάδα B3 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ NISSAN ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 440,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β3.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 176,08 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β3.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 352,16 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β3.3 Φρένα Ε) Για την Οµάδα B4 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ VOLVO ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 1.760,8 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β4.1 Μηχανολογικά, 18

19 µέχρι το ποσό των 440,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β4.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 1.056,48 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β4.3 Φρένα ΣΤ) Για την Οµάδα B5 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MAN DAF ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 440,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β5.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 176,08 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β5.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 308,14 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β5.3 Φρένα Ζ) Για την Οµάδα B6 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ISUZU ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 440,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β6.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 264,12 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β6.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 307,52 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β6.3 Φρένα Η) Για την Οµάδα B7 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ BREMACH ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 528,24 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β7.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 176,08 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β7.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 440,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β7.3 Φρένα Θ) Για την Οµάδα B8 ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ FUMO CAR ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 528,24 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β8.1 Μηχανολογικά, µέχρι το ποσό των 176,08 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β8.2 Ηλεκτρολογικά µέχρι το ποσό των 440,2 συµπ/νου ΦΠΑ 24% για την κατηγορία Β8.3 Φρένα Ι) Για την Οµάδα Γ1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ την εταιρεία ΣΙ ΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ µε ΑΦΜ ΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, µέχρι το ποσό των συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 19

20 ΙΑ) Για την Οµάδα Γ2 ΣΑΡΩΘΡΑ την εταιρεία ΣΙ ΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ µε ΑΦΜ ΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, µε προσφερόµενη µέχρι το ποσό των συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΙΒ) Για την Οµάδα 2 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των ,4 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Ι ) Για την Οµάδα 3 ΙΚΥΚΛΑ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 352,16 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΙΕ) Για την Οµάδα E1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 5.766,62 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΙΣΤ) Για την Οµάδα ΣΤ1 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΟΥΣΗ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-NISSAN-ISUZU-DAF) την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των ,52 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΙΖ) Για την Οµάδα ΣΤ2 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-NISSAN) την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 1.736,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΙΗ) Για την Οµάδα ΣΤ3 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ VOLVO-MAN-FIAT-IVECO- MERCEDES) την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΙΘ) Για την Οµάδα ΣΤ4 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-FUMO CAR-FORD-IVECO-MAZDA-MITSUBISHI- BREMACH) την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 3.472,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Κ) Για την Οµάδα ΣΤ5 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-IVECO-MAΝ) την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 434,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΚΑ) Για την Οµάδα ΣΤ6 PRESS CONTAINER 55m 3 ΚΑΟΥΣΗΣ την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 1.475,6 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 20

21 ΚΒ) Για την Οµάδα ΣΤ7 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ GIANNI FERRARI) την εταιρεία Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ µε ΑΦΜ ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 173,6 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΚΓ) Για την Οµάδα Z ΕΛΑΣΤΙΚΑ την εταιρεία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Κ )Για την Οµάδα Θ Μικροαναλώσιµα Ανταλλακτικά την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 1.175,52 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. ΚΕ)Για την Οµάδα Λ Ταχογράφοι την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µέχρι το ποσό των 1.205,28 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Οι ανωτέρω συµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να τροποποιηθούν, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «ιαύγεια». Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ζαµάνης ιονύσιος ήµαρχος Σχέδιο Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο ηµάρχου. - ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. ΤΑ ΜΕΛΗ. 1. Κωστάκης ηµήτριος. 2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 4. Στάικος Θεόδωρος. 5. Καλαφατέλης Ιωάννης. 21

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..132/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..125/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..17 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -6-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..252/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 26/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 11771. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..34 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης -11-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..417/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 4 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του. Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 4 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του. Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..32 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -10-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..373/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας τελεσίδικων ιαταγών Πληρωµής».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας τελεσίδικων ιαταγών Πληρωµής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης -3-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..85/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..124/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..27 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -8-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..345/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης -7-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..201/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/1/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6295 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..34 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης -11-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..416/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 10 ης -7-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..296/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14633 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 11203/21-3-18 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 4 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του. Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 4 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του. Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..32 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -10-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..372/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14651 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..11 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..11 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης -6-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..156/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3 η /2019.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 5 ης -2-2019 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..49/2019.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2018..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38868 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης -3-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..73/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..221/2018..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..221/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..221/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης -3-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..84/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..364/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..364/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..26η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης -12-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..364/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 4 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 4 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..12η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 4 ης -7-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..163/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..325/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..325/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..325/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 19024 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..353/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..353/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..353/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 9/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 36764 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης -1-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..7/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..351/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..351/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..351/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 07/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16652 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..303/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..303/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..303/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 1 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 1 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..16η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 1 ης -8-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..206/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12964 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..309/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..309/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..309/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 10 ης -7-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..298/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε λακκούβα».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε λακκούβα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 24ης-5-2016 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..147/2016.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..28/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 23 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..294/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 23 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..294/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 23 ης -10-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..294/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..321/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..321/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..321/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 1 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 1 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..16η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 1 ης -8-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..208/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης -2-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..30/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..340/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..340/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..340/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..21 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..21 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-10-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..319/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..134/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..34 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης -11-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..411/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..308/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..308/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..308/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 3 ο : «Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 3 ο : «Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..41 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης -12-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..503/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..8 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..8 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 9ης-5-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..103/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15008 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..138/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..17/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 37182 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..319/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..319/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..319/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..34 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης -11-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..415/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..18η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22 ης -8-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..315/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..315/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..315/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..311/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..311/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..311/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..5 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..5 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12ης-4-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..61/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..312/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..312/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..312/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 1 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 1 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..16η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 1 ης -8-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης -3-2018 Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..61/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..25 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..25 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29ης-11-2016 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..366/2016.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7ης-3-2016 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..33/2016.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..34 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης -11-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..412/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης -1-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..18/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..18 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..18 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..18η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29ης-8-2016 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..277/2016.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..31/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 4 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του. Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 4 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του. Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..32 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -10-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..378/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 10 ης -7-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..295/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

:..39 / :..478/ / : / : « ». 2 : « ».

:..39 / :..478/ / : / : « ». 2   : « ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..39 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -12-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..478/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 31/1/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3835 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15007 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..5 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..5 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12ης-4-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..67/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης -3-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..62/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 3ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..324/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 4 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του. Μαντζιαβά Βασίλειου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 4 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του. Μαντζιαβά Βασίλειου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..32 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -10-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..367/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-6-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..9 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..9 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 23ης-5-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..117/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..8 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..8 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 9ης-5-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..98/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 4 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 4 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..12η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 4 ης -7-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..174/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 8/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..5 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..5 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12ης-4-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..66/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 09/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 17042 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..9 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..9 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 23ης-5-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..115/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης -1-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..12/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..435/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης -7-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..199/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..438/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..29 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..29 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..29η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-12-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..419/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..372/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..372/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..26η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης -12-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..372/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης -2-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..41/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..8 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..8 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 9ης-5-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..94/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..10 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..10 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..10η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης -6-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..147/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα