Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Δ Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Λογοηεσνία και κινημαηογπάθορ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Δ Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Λογοηεσνία και κινημαηογπάθορ"

Transcript

1 Π Ολοκληπυμένα παπαδείγμαηα εκπαιδεςηικών ζεναπίυν ανά γνυζηικό ανηικείμενο με εθαπμογή ηυν απσών ζσεδίαζηρ Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Δ Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Λογοηεσνία και κινημαηογπάθορ ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Θεζζαλονίκη 2011

2 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ ΠΡΑΞΖ: «Γημιοςπγία ππυηόηςπηρ μεθοδολογίαρ εκπαιδεςηικών ζεναπίυν βαζιζμένυν ζε ΤΠΔ και δημιοςπγία εκπαιδεςηικών ζεναπίυν για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδεςζη» MIS (θσδ ), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο πφξνπο. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η. Ν. ΚΑΕΑΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π Ολοκληπυμένα παπαδείγμαηα εκπαιδεςηικών ζεναπίυν ανά γνυζηικό ανηικείμενο με εθαπμογή ηυν απσών ζσεδίαζηρ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ Τπεχζπλνο ππν-νκάδαο εξγαζίαο ινγνηερλίαο: Βαζίιεο Βαζηιεηάδεο ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: Καξακανχλα 1 Πιαηεία θξα Σ.Κ Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σει.: , Φαμ: , ειίδα 2 απφ 20

3 Πεπιεσόμενα Σαπηφηεηα ελαξίνπ... 4 Δηζαγσγή... 4 θνπνζεζία... 5 Γεμηφηεηεο... 5 Aμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ... 6 Κείκελα... 7 Μεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο... 8 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ... 8 Α θάζε: Πξηλ απφ ηελ αλάγλσζε... 8 Β Φάζε: Αλάγλσζε Γ Φάζε: Μεηά ηελ αλάγλσζε Αμηνιφγεζε Φχιια Δξγαζίαο Άιιεο εθδνρέο Κξηηηθή Βηβιηνγξαθία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ειίδα 3 απφ 20

4 Σαςηόηηηα εναπίος Tίηλορ: «Οη ιέμεηο θαη νη εηθφλεο» Σάξη: Δ Γεκνηηθνχ Γημιοςπγόρ: Σζαξκπνπνχινπ Αληηγφλε Γνωζηικό ανηικείμενο: Νενειιεληθή ινγνηερλία ςμβαηόηηηα με ηο νέο Π: Πξνβιέπεηαη δηδαθηηθή ελφηεηα κε απηφ ην ζέκα ζηελ Δ Γεκνηηθνχ Δίδορ διδακηικήρ ππακηικήρ: project, νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, κεησπηθή δηδαζθαιία Πποηεινόμενη διάπκεια: 24 δηδαθηηθέο ψξεο Γοκιμάζηηκε ζηο ζσολείο ή όσι: Πξφθεηηαη γηα παξαδεηγκαηηθφ ζελάξην πνπ πξννξίδεηαη γηα πηινηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε ζην πιαίζην ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ. Μποπεί να εθαπμοζηεί ζηην ηςπική ή/και ζηην άηςπη εκπαίδεςζη: Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζρεδηάζηεθε κε γλψκνλα ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Δπηκέξνπο ζεκεία ηνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εκηηππηθήο ή θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο (π.ρ. ζηηο ψξεο ηεο επέιηθηεο δψλεο). Διζαγωγή Σν ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα εληάζζεηαη ζην πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ζχγρξνλν πξνβιεκαηηζκφ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζε δηεζλή θιίκαθα θαη απφ ηελ αληίζηνηρε πξαθηηθή, άιινηε πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν ζπζηεκαηηθή, γηα εηζαγσγή ηεο κειέηεο ησλ νπηηθν-αθνπζηηθψλ αθεγεκάησλ ζην ζρνιείν, θαη κάιηζηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο. Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ έρνπλ νδεγήζεη πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δηεζλψο λα πξνρσξήζνπλ ζε απηήλ ηε κεηαξξχζκηζε είλαη νη εμήο: ειίδα 4 απφ 20

5 α. Ζ αλαγλψξηζε ησλ θνηλψλ ζεκείσλ κεηαμχ ινγνηερλίαο θαη νπηηθν-αθνπζηηθήο αθήγεζεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έρνπκε λα θάλνπκε κε: Αθεγεκαηηθά κέζα: δηεγνχληαη ηζηνξίεο πνηθίισλ εηδψλ, κε ήξσεο θαη πινθή. θνζκνπιαζηηθά κέζα: επηλννχλ θφζκνπο, κε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε αιεζνθάλεηα θαη ξεαιηζκφ, κέζσ ησλ νπνίσλ αλαζηνραδφκαζηε ηελ ηζηνξία καο, ηνλ ηξφπν δσήο καο, ηηο αμίεο θαη ηηο αληηιήςεηο καο. ξεηνξηθά κέζα: αμηνπνηνχλ κηα πνηθηιία εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθηλήζνπλ, λα ππνβάινπλ, λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε κέζεμε ηνπ θνηλνχ. αηζζεηηθά κέζα: ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ κνξθηθέο επηινγέο θαη ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ απφιαπζε θαη ςπραγσγία. β. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα αζπκθηιίσηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ εηθφλα θαη ηνλ ιφγν. Ζ εηθφλα εκθηινρσξεί ζην ινγνηερληθφ θείκελν, φπσο αθξηβψο θαη ν ιφγνο ζηελ εηθφλα. Δάλ ε απνηειεζκαηηθή πξφζιεςε ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ θξηηηθή θαηαλφεζε ησλ εηθφλσλ πνπ καο ππνβάιιεη, ε νπζηαζηηθή πξφζιεςε ηεο εηθφλαο πξνυπνζέηεη, αληίζηνηρα, ηε δπλαηφηεηά καο λα αληηιεθζνχκε πψο αθξηβψο καο κηιά, θαη αθφκε, πψο κπνξνχκε εκείο λα ζπλνκηιήζνπκε κε απηήλ. γ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε πνιιαπιφηεηα θαη ε πεξηπινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο επηηάζζεη ηελ θαιιηέξγεηα πνιχκνξθσλ γξακκαηηζκψλ (ή ηελ θαιιηέξγεηα ελφο πνιπγξακκαηηζκνχ). Ζ αλακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηνρνζεζίαο ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ πνπ αλαγλσξίδεη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ θαη πξνάγεη ηε ζπλδπαζκέλε αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο νπηηθν-αθνπζηηθήο αθήγεζεο, ζπγθεθξηκέλα, έρνπκε ηε ιεηηνπξγηθή ζπκπινθή θαη ηε ζπλεξγία ηεο Δηθφλαο, ηνπ Λφγνπ θαη ηεο Μνπζηθήο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, γεληθφηεξε επηδίσμε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζελαξίνπ είλαη ε θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ζεκεησηηθνχ θψδηθα, ησλ ηδηαίηεξσλ ηερληθψλ, ζπκβάζεσλ θαη εθθξαζηηθψλ κέζσλ πνπ ειίδα 5 απφ 20

6 ρξεζηκνπνηεί, Σαπηφρξνλα επηδηψθεηαη ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα κέζα απηά γηα λα θαηαζθεπάζνπλ δηθέο ηνπο θηλεκαηνγξαθηθέο εθδνρέο αγαπεκέλσλ ηνπο αλαγλσζκάησλ ή θαη δηθψλ ηνπο ζελαξίσλ. κοποθεζία Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: Nα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη δελ ππάξρεη θάπνηα αζπκθηιίσηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ εηθφλα θαη ηνλ ιφγν. H εηθφλα εκθηινρσξεί ζην ινγνηερληθφ θείκελν, φπσο αθξηβψο θαη ν ιφγνο ζηελ εηθφλα. Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο αθήγεζεο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ αθήγεζεο (γξαπηήο, νπηηθήο, δξακαηνπνηεκέλεο). Να θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο ζπκβάζεηο (γιψζζαο, θψδηθα) ηεο γξαπηήο θαη ηεο νπηηθν-αθνπζηηθήο αθήγεζεο. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο γξαπηήο αθήγεζεο θαη ηεο νπηηθν-αθνπζηηθήο. Να γλσξίζνπλ ηνπο ηξφπνπο ζπιιεηηνπξγίαο θηλνχκελεο εηθφλαο, ιφγνπ θαη κνπζηθήο. Να αληηιεθζνχλ φηη θάζε ηερληθή ή επηινγή ηνπ ζπγγξαθέα ή ηνπ θηλεκαηνγξαθηζηή είλαη θνξέαο λνήκαηνο. Να γλσξίζνπλ ην θεηκεληθφ είδνο ηνπ ζελαξίνπ. Γεξιόηηηερ Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: Να αλαγλσξίδνπλ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηνπο θψδηθεο ηνπ νπηηθν-αθνπζηηθνχ αθεγήκαηνο. Να ζπγθξίλνπλ ην ινγνηερληθφ κε ην νπηηθν-αθνπζηηθφ θείκελν πνπ βαζίδεηαη ζε απηφ (νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαζελφο). ειίδα 6 απφ 20

7 Να εηθνλνπνηνχλ θαη λα δξακαηνπνηνχλ ηα ινγνηερληθά θείκελα θαη, αληίζηξνθα, λα αθεγεκαηνπνηνχλ ηα νπηηθν-αθνπζηηθά θείκελα. Aξιοποίηζη ηων ΣΠΔ Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην παηδαγσγηθφ πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε κεζφδεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ παξαθάησ ζηνρεχεη ζηε δηεχξπλζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο πξνζθέξνληαο γλψζεηο, πιεξνθνξίεο, εηθφλεο, αθνχζκαηα, δειαδή εκπεηξίεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα δηακνξθψζεη πξνζσπηθέο εξκελείεο γηα ην ινγνηερληθφ θείκελν. Ζ ρξήζε απηή ηνπ δηαδηθηχνπ ζηφρν έρεη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπιινγήο, θαηαλφεζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ. Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα επεμεξγαζηνχλ θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ θαη λα εθθξάζνπλ δεκηνπξγηθά ηηο ηδέεο πνπ ζρεκαηίδνπλ απφ ηελ αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, επηδηψθεηαη: Ζ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε πνηθίισλ ινγηζκηθψλ θιεηζηνχ θαη, θπξίσο, αλνηρηνχ ηχπνπ, φπσο ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ινγηζκηθά πξνβνιήο παξνπζίαζεο, (π.ρ. ην PowerPoint, ην Impress ηνπ OpenOffice ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη είλαη ινγηζκηθφ αλνηρηνχ ηχπνπ), ινγηζκηθά ζρεδηαζκνχ θφκηθο (π.ρ. Pixton for schools, βι. Cartoon story maker, βι. ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν), ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ (π.ρ. ηα ινγηζκηθά Kidspiration, βι. ή Bubbl.us, ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν, βι. Ζ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ραξηψλ (φπσο π.ρ. ην γλσζηφ πεξηβάιινλ Google.earth, βι. θαη ειίδα 7 απφ 20

8 γεληθά κε κεραλέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν (φπσο π.ρ. βι Ζ ρξήζε ειεθηξνληθψλ εγθπθινπαηδεηψλ (online encyclopedia) αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ (φπσο π.ρ. Britannica, βι. Wikipedia, βι. Να έξζνπλ ζε επαθή κε πεξηζζφηεξα ινγνηερληθά έξγα, δηαβάδνληαο ή αθνχγνληαο θείκελα απφ επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο (π.ρ. Μικπόρ αναγνώζηηρ ΔΚΔΒΗ, θ.ά.). Κείμενα Ηνχιηνο Βεξλ, Ο γύπορ ηος κόζμος ζε 80 μέπερ. Μηθξ. Μαξάλλα Σδηαληδή. Αζήλα: Δξεπλεηέο, Γεψξγηνο Βηδπελφο, Το Μόνο ηηρ Ευήρ ηος Ταξείδιον. Γηαζθεπή Κ. Πνχινο. Αζήλα: Παπαδφπνπινο, Νηίλνο Γεκφπνπινο,. Τα Γελθινάκια ηος Αμβπακικού. Αζήλα: Καζηαληψηεο, Σδάθ Λφληνλ, Ο Αζπποδόνηηρ, Μηθξ. Γηψξγνο Μαξθάθεο. Αζήλα: Δξεπλεηέο, Ρφαιλη Νηαι, Ο Τζάπλι και ηο επγοζηάζιο ηηρ ζοκολάηαρ. Μηθξ. Σδέληα Καββαδία. Αζήλα: Φπρνγηφο, Ρφαιλη Νηαι, Μαηίλνηα. Μηθξ. Κψζηηα Κνληνιέσλ. Αζήλα: Φπρνγηφο, Ρφαιλη Νηαι, Ο απίθανορ κύπιορ Φοξ. Μηθξ. Σφληα Καθεηδάθε. Αζήλα: Φπρνγηφο, Γεκήηξεο πχξνπ, Ο Ψύλλορ. Αζήλα: Παηάθεο, Ταινίερ «Σν δέληξν πνπ έδηλε», ησλ. Βαζίια, Υ. Μαπξνπδή, Η. Σζηάβνπ, επηκέιεηα Ησάλλα Σ. & Σδσξηδίλα Κ. βαζηζκέλν ζην νκψλπκν παξακχζη ηνπ ει ηιβεξζηάηλ (κηα απφ ηηο ειιεληθέο ζπκκεηνρέο ηνπ δηαγσληζηηθνχ ηκήκαηνο ηαηληψλ animation κηθξνχ ειίδα 8 απφ 20

9 κήθνπο ζην 5ν Animfest Μαξηίνπ 2010, Σαηληνζήθε ηεο Διιάδνο, Ηεξά Οδφο 48. Σηκήζεθε κε ην βξαβείν θνηλνχ). Σαηλία κηθξνχ κήθνπο ζε ζθελνζεζία θαη θσηνγξαθία ηνπ Patrick Russell βαζηζκέλε ζην βηβιίν Το δένηπο πος έδινε ηνπ Shel Silverstein, βι. θαη Σα Γειθηλάθηα ηνπ Ακβξαθηθνχ, Νηίλνο Γεκφπνπινο, 1993 Σν Μφλνλ ηεο Εσήο ηνπ Σαμεΐδηνλ, Λάθεο Παπαζηάζεο, 2001 Μαηίλνηα, Νηάλη ληε Βίην, 1996 Ο Τζάπλι και ηο επγοζηάζιο ηηρ ζοκολάηαρ, Σηκ Μπάξηνλ, 2005 Ο απίθανορ κύπιορ Φνμ, Γνπέο Άληεξζνλ 2009 Ξέλα θιαζηθά: Ηνχιηνο Βεξλ, Ο γύπορ ηος κόζμος ζε 80 μέπερ (πνιιέο θηλεκαηνγξαθηθέο εθδνρέο). Σδάθ Λφληνλ, Ο Αζπποδόνηηρ (ζθελνζεζία Ράληαι Κιάηδεξ, 1991). Σζαξιο Νηίθελο, Όλιβεπ Τοςίζη (ζθελνζεζία Νηέηβηλη Ληλ, 1948 θαη Πνιάλζθη, 2005). Ρνκάλ Δκπαιδεςηικό ςλικό Γηθηπαθνί ηφπνη ειιελφγισζζνη: Διιεληθφ θέληξν θηλεκαηνγξάθνπ Μεθόδεςζη ηηρ διδαζκαλίαρ Σν ζελάξην κεζνδεχεηαη κέζα απφ ηελ παξάιιειε εμέηαζε θεηκέλσλ θαη ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ εθδνρψλ ηνπο. ηελ Α θάζε μεθηλάκε απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ εκπεηξία ησλ εξψσλ ησλ κηθξψλ θεηκέλσλ ή ειίδα 9 απφ 20

10 ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ απνζπαζκάησλ πνπ δηαβάδνπκε ή παξαθνινπζνχκε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. ηε Β θάζε, αξρηθά νη νκάδεο παξαθνινπζνχλ κηα ηαηλία νιφθιεξε θαη ηνπο αλαηίζεληαη δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο ζε κηα απφπεηξα εμνηθείσζεο κε ηε γιψζζα ηνπ νπηηθν-αθνπζηηθνχ αθεγήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, αλαιακβάλνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ νιφθιεξεο ηηο ηαηλίεο θαη λα δηαβάζνπλ νιφθιεξα ηα βηβιία πνπ επηιέγνπλ, κε ζθνπφ λα επηρεηξεζεί θαηά ηηο παξνπζίαζεηο ηνπο ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ ινγνηερληθνχ θαη νπηηθν-αθνπζηηθνχ αθεγήκαηνο. Σέινο, ζηε Γ θάζε επηρεηξείηαη ε θηλεκαηνγξάθεζε δηθψλ ηνπο θεηκέλσλ κε ηε βνήζεηα ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ δεκηνπξγίαο βίληεν πνπ δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν ή ρξήζε βηληενθάκεξαο. Ζ θάζε πεξηιακβάλεη ηε κεηάθξαζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζε εηθφλεο θαη ηε ζπιινγηθή ζπγγξαθή ζελαξίνπ. Αναλςηική πεπιγπαθή ηων θάζεων ςλοποίηζηρ ηος ζεναπίος Τα αναμενόμενα κείμενα πος θα παπασθούν, οι δπαζηηπιόηηηερ πος θα αναπηύξοςν οι μαθηηέρ. Α θάζε: Πξηλ απφ ηελ αλάγλσζε (6 πεξίπνπ δηδαθηηθέο ψξεο) Ο βαζηθφο καο ζηφρνο εδψ είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηνλ ξφιν πνπ έρεη ν θηλεκαηνγξάθνο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ, λα ηνπο ελζαξξχλνπκε λα κηιήζνπλ γηα ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη πξνηηκήζεηο, θαζψο θαη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζε απηέο. Αλ θαη ην αληηθείκελφ καο δελ είλαη απνθιεηζηηθά ν θηλεκαηνγξάθνο, αιιά γεληθφηεξα ην νπηηθναθνπζηηθφ αθήγεκα, επηιέγνπκε λα μεθηλήζνπκε κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν, δεδνκέλνπ φηη ε θηλεκαηνγξαθηθή εκπεηξία μερσξίδεη ζεκαληηθά απφ ηελ αληίζηνηρε ηειενπηηθή, ε νπνία είλαη ζπληαπηηζκέλε κε ην νηθείν, νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Γλσξίδνπκε ειίδα 10 απφ 20

11 θαιά, άιισζηε, φηη νη πξψηεο θαη, γεληθφηεξα, νη πξψηκεο θηλεκαηνγξαθηθέο εκπεηξίεο είλαη γηα φινπο καο θαζνξηζηηθέο θαη αμέραζηεο. 1η-2η διδακηική ώπα Πξνβνιή ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο «Σν δέληξν πνπ έδηλε». χγθξηζε κε άιιεο εθδνρέο, ζπδήηεζε γηα πνηα ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν. 3η-4η διδακηική ώπα Πξνβνιή απνζπάζκαηνο απφ «Σα Γειθηλάθηα ηνπ Ακβξαθηθνχ», πνπ αθνξά ζηελ πξψηε θηλεκαηνγξαθηθή εκπεηξία ελφο παηδηνχ. Πξηλ απφ ηελ πξνβνιή ηνπ απνζπάζκαηνο γίλεηαη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γχξσ απφ δεηήκαηα φπσο: - Έρνπλ παξαθνινπζήζεη θηλεκαηνγξάθν; - Πεγαίλνπλ ζπρλά θηλεκαηνγξάθν; - Τπάξρεη θηλεκαηνγξάθνο ζηνλ ηφπν ηνπο; - Πψο αιιηψο βιέπνπλ ηαηλίεο; - Πψο κπνξεί λα θαληάδεη ν θηλεκαηνγξάθνο ζε θάπνηνλ πνπ ηνλ βιέπεη γηα πξψηε θνξά; Μεηά ηελ πξνβνιή, αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα δεηήκαηα φπσο: - Πφζν αιεζηλέο καο θαίλνληαη νη θηλεκαηνγξαθηθέο εηθφλεο, ζε ζχγθξηζε, ιφγνπ ράξε, κε ην ζέαηξν, ηηο καξηνλέηεο ή ην ζέαηξν ζθηψλ; - Πφζν έληνλα καο επεξεάδνπλ θαη καο γνεηεχνπλ; - Μαο γνεηεχνπλ εμίζνπ νη ηειενπηηθέο εηθφλεο, θαη αλ φρη, γηαηί; Σν εηζαγσγηθφ απηφ ζηάδην κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε ηελ πξνθνξηθή ή γξαπηή εμηζηφξεζε ηεο πξψηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ. 5η-6η διδακηική ώπα Πξνβνιή απνζπάζκαηνο απφ ηελ ηαηλία ηνπ Σζάξιη Σζάπιηλ «Σν Υακίλη», κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο ηαηλίεο ζηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Πξνηείλνπκε ην ειίδα 11 απφ 20

12 απφζπαζκα πνπ παξαθνινπζνχλ θαη νη ήξσεο καο ζηα Γελθινάκια ηος Αμβπακικού, εθείλν δειαδή ζην νπνίν ην ρακίλη ζπάεη ηα ηδάκηα ηεο γεηηνληάο έηζη ψζηε λα ηα αληηθαηαζηήζεη ν αξιψ. Αιιά θαη νπνηνδήπνηε άιιν απφζπαζκα κπνξεί λα ππεξεηήζεη ηνπο ζηφρνπο καο εμίζνπ θαιά. Ζ απαξάκηιιε ζπγθηλεζηαθή δχλακε ηεο ηαηλίαο κάο πξνζθέξεη κηα πνιχηηκε αθνξκή, ηφζν γηα λα ππελζπκίζνπκε πψο ήηαλ ν θηλεκαηνγξάθνο ζηα πξψηκα βήκαηα ηνπ, φζν θαη θπξίσο γηα λα αλαδείμνπκε ηελ εθθξαζηηθή δχλακε ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ εηθφλσλ θαη γεληθφηεξα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο αθήγεζεο. Μεηά ηελ απαξαίηεηε θαη αλαπφθεπθηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην επεηζφδην πνπ πξνβιήζεθε, πξνθαινχκε ζπδήηεζε πνπ ζηνρεχεη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο πάλσ ζηελ αθεγεκαηηθή δχλακε ηεο εηθφλαο θαη ηεο κνπζηθήο. Σα θχξηα ζέκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ, ινηπφλ, εδψ είλαη: - Πψο ήηαλ δπλαηφ λα έρνπκε θηλεκαηνγξάθν ρσξίο ιφγηα; - Γηαηί κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ παξά ηελ απνπζία δηαιφγνπ; - Ήηαλ ν βσβφο θηλεκαηνγξάθνο πξαγκαηηθά βσβφο; - Δπηζήκαλζε ηεο θαηαιπηηθήο δχλακεο ηεο κνπζηθήο λα επεμεγεί ηελ εηθφλα θαη λα επηηνλΐδεη ην λφεκα ηεο. Β Φάζε: Αλάγλσζε 7η-10η διδακηική ώπα ε αςηήν ηη θάζη πποσωπούμε να δούμε και να επεξεπγαζηούμε μια ολόκληπη ηαινία Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ηνπ Γεκήηξε πχξνπ «Ο Φχιινο». Πξηλ απφ ηελ πξνβνιή, θαιφ είλαη λα μεθηλήζνπκε κε κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην πεξηερφκελν ηεο ηαηλίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπκε έλα πξψην, γεληθφ πιαίζην πξνζδνθηψλ θαη θαηαλφεζεο ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο, σζηφζν, θαιφ είλαη λα απνθχγνπκε λα παξεκβαίλνπκε κε επεμεγήζεηο. ειίδα 12 απφ 20

13 πιινγηθή ζπδήηεζε γηα ηελ ηαηλία Αθνχ παξάζρνπκε θάπνηεο αλαγθαίεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επνρή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηαηλία (αξρέο δεθαεηίαο 1960), εζηηάδνπκε ηε ζπδήηεζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θεληξηθψλ εξψσλ. Ξαλαδείρλνπκε επηιεθηηθά ζθελέο ηεο ηαηλίαο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπκε ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θάπνησλ δπζλφεησλ ή ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηεο. Οη νκάδεο αλαιακβάλνπλ λα γξάςνπλ κηα ζχλνςε ηεο ηαηλίαο, δειαδή έλα ζχληνκν θείκελν φπνπ λα εμηζηνξνχλ ηελ ππφζεζε ηεο ηαηλίαο πνπ παξαθνινχζεζαλ. Ζ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε πξέπεη λα έρεη βνεζήζεη θαηαιπηηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ θχξησλ γεγνλφησλ θαη ραξαθηήξσλ. Παξφια απηά, είλαη ζεκαληηθφ λα δψζνπκε ζαθείο νδεγίεο γηα ην ηη πξέπεη λα πεξηέρεη ε ζχλνςε (ι.ρ., αλαθνξά ησλ θχξησλ γεγνλφησλ θαη ηεο δηαδνρήο ηνπο, βαζηθνί ήξσεο). Αμηνπνηψληαο ηηο ζπλφςεηο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί, επηρεηξνχκε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηνλ θεληξηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηεο ηαηλίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε: Σελ πεηζκαηηθή πξνζπάζεηα ηνπ ήξσα λα ζπλερίζεη λα εθδίδεη ηνλ «Φχιιν», παξά ηηο εηξσλείεο θαη ηηο αληηξξήζεηο ησλ γνληψλ, ησλ ζπγρσξηαλψλ θαη ηνπ δαζθάινπ. Σε ζηάζε ησλ θχξησλ ζπκκάρσλ ηνπ (παηδηά θαη πεξηζσξηαθνί ηχπνη). Σελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ ελειίθσλ κεηά ηελ έιεπζε ηεο δεκνζηνγξάθνπ: είλαη εηιηθξηλήο ή ππάξρνπλ ηδηνηειή θίλεηξα; Γεπηεξεχνληα ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ είλαη: Σα παηρλίδηα ησλ παηδηψλ. Οη παξαδνζηαθέο εξγαζίεο ησλ ρσξηθψλ (ι.ρ. αξγαιεηφο, λεξνηξηβή). Ζ απζηεξφηεηα ηνπ ζρνιείνπ εθείλεο ηεο επνρήο. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα μαλαδείρλνπκε ηα ζρεηηθά θάζε θνξά απνζπάζκαηα ηεο ηαηλίαο, επηζεκαίλνληαο επηπιένλ πψο ηα νπηηθά εθθξαζηηθά κέζα ειίδα 13 απφ 20

14 (νπηηθή γσλία, είδνο πιάλνπ) θαη ε κνπζηθή κάο βνεζνχλ λα θαηαιάβνπκε ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ. πγθξίλνπκε ηηο ζπλφςεηο καο κε ην βηβιίν Ο τύλλορ. Αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηήξσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 11η-16η διδακηική ώπα Αλάζεζε ζε νκάδεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο ηαηλίαο θαη ινγνηερληθνχ έξγνπ, θξηηηθή. χκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ (Οδεγφο Δθπαηδεπηηθνχ γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε (2011), ε παξνπζίαζε θαιφ είλαη λα έρεη ηα εμήο δηαθξηηά κέξε: α) χληνκε αλαθνξά ζηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο ηζηνξίαο. Οη νκάδεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζχληνκα ζε εξσηήζεηο γεληθήο παξνπζίαζεο, θνηλέο γηα φιεο ηηο νκάδεο καδί κε ιίγα βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ζπγγξαθέα θαη γηα ηνλ ζθελνζέηε. Οη εξσηήζεηο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζελαξίνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη αθφινπζεο: Ση έρεη ζπκβεί κε ηνλ δηάινγν; Έρεη κεηαθεξζεί απηνχζηνο; Έρεη ζπληνκεπζεΐ θαη εάλ λαη, πνηα ζεκεία απαιείθζεθαλ; Έρνπλ κήπσο πξνζηεζεί ιφγηα; Πψο απνδίδεηαη ν ζθεληθφο ρψξνο θαη ρξφλνο; Τπάξρεη ζπκθσλία ή απφθιηζε απφ φ,ηη αλαθέξεηαη ζην θείκελν; πκθσλνχκε κε ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εζνπνηψλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ εξψσλ; Απνδίδνπλ πεηζηηθά ηνπο δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο; Έλα θχξην δήηεκα ζηε ζχγθξηζε γξαπηνχ θαη νπηηθφ-αθνπζηηθνχ θεηκέλνπ είλαη πψο απνδίδνληαη ζηελ ηαηλία φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ καο πξνζθέξεη ν αθεγεηήο, κε ειίδα 14 απφ 20

15 άιια ιφγηα ν αθεγεκαηηθφο ιφγνο θαζε-απηφο, φπσο, ιφγνπ ράξε, νη πεξηγξαθέο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο ησλ εξψσλ, ε αμηνιφγεζε ησλ πξάμεσλ θαη ησλ θηλήηξσλ ηνπο. Δδψ ε ζπδήηεζε πξέπεη λα εζηηαζηεί ζηελ αλαδήηεζε θαη επηζήκαλζε εθείλσλ ησλ εθθξαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηαηλίαο πνπ ππνθαζηζηνχλ ηνλ αθεγεηή ζε φιεο απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, φπσο: Σν είδνο ησλ πιάλσλ θαη ν ρεηξηζκφο ηεο νπηηθήο γσλίαο. Σα ρξψκαηα θαη γεληθά ε εηθαζηηθή αηκφζθαηξα ηνπ έξγνπ. Ζ ρξήζε ηεο κνπζηθήο. β) Αλάγλσζε ραξαθηεξηζηηθψλ απνζπαζκάησλ απφ ην βηβιίν. 2-3 απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν ή απφ ηελ ηαηλία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ην πξψην κέξνο ηεο παξνπζίαζεο, αλαγλσζκέλα κε φζν ην δπλαηφλ αξηηφηεξν ηξφπν. γ) Παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ εηθαζηηθέο, δξακαηηθέο, θεηκεληθέο, εξεπλεηηθέο, γξαπηέο εξγαζίεο, αιιά θπξίσο εθθξάδνπλ ηηο εξκελείεο θαη ηηο απφςεηο πνπ δηακνξθψλνπλ απφ ηελ αλάγλσζε ησλ βηβιίσλ ηνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε ζπγθξηηηθή εμέηαζε γξαπηνχ θαη νπηηθφ-αθνπζηηθνχ θεηκέλνπ κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε ην λα δεηήζνπκε απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή απφδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνζπάζκαηνο πνπ ηνπο δψζακε. Γηα παξάδεηγκα: Ση ζα ήζειαλ λα αιιάμνπλ ζηα ζθεληθά; Θα πξνηηκνχζαλ άιινπο εζνπνηνχο, κε άιια ραξαθηεξηζηηθά; Πνηα άιιε κνπζηθή ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ; Πνηεο δηαθνξεηηθέο εηθφλεο ζα ήζειαλ λα έρεη ε ηαηλία; Γ Φάζε: Μεηά ηελ αλάγλσζε 17η-24η διδακηική ώπα ειίδα 15 απφ 20

16 πιινγηθφ project: πγγξαθή ζελαξίνπ κε πξσηφηππν ζέκα Σν δεηνχκελν εδψ είλαη ε ζπγγξαθή κηαο ηζηνξίαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ηαηλία (κηθξνχ κήθνπο). ην πιαίζην ζπιινγηθήο ζπδήηεζεο, νη καζεηέο απνθαζίδνπλ ηελ ππφζεζε, πνχ θαη πφηε δηαδξακαηίδεηαη ε ηζηνξία θαη ζθηαγξαθνχλ ηνπο ήξσεο (ειηθία, φςε, ραξαθηήξαο). Αθνινχζσο, κνηξάδνληαη ζε νκάδεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηνπο εμήο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο: ηελ επηκέιεηα ηνπ δηαιφγνπ θαη ηε δηαίξεζε ζε ζθελέο ηε ζθελνγξαθία ηελ ελδπκαηνινγία ηε κνπζηθή θαη ηα ηξαγνχδηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη βηληενθάκεξα, ε θηλεκαηνγξάθεζε ηνπ ζελαξίνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζα απνηεινχζε ηελ ηδαληθή νινθιήξσζε ηεο ελφηεηαο. Αξιολόγηζη Οη καζεηέο αμηνινγνχληαη ηφζν γηα ηηο αηνκηθέο εξγαζίεο ηνπο φζν θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο. Αμηνινγνχληαη γηα ηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ ηνπο ιφγν, γηα ηε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα θαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δνπιεηά ηεο νκάδαο ηνπο. Αμηνινγνχκε ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ λα ζπγθξίλνπλ έλα ινγνηερληθφ βηβιίν κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηνπ εθδνρή επηζεκαίλνληαο θάζε θνξά: ηηο δηαθνξέο (ηη παξαιείπεηαη, ηη πξνζηίζεηαη, γηαηί, πνηα ζηνηρεία ηεο ηαηλίαο κάο δίλνπλ λα θαηαιάβνπκε ηελ ηζηνξία θαη ηελ αλάγλσζε ελφο κπζηζηνξήκαηνο, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κεηαθνξάο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζνχλ ηηο δηαθνξέο (ηη παξαιείπεηαη, ηη πξνζηίζεηαη, γηαηί, πνηα ζηνηρεία ηεο ηαηλίαο ή ηεο ηειενπηηθήο ζεηξάο καο δίλνπλ λα θαηαιάβνπκε ηελ ηζηνξία θαη ηνπο ραξαθηήξεο, πνχ εζηηάδεη ε θάκεξα, ηη θσηηζκφο ππάξρεη, ην ρξψκα, ην ειίδα 16 απφ 20

17 ζθεληθφ, πψο αιιάδνπλ νη ζθελέο, πψο θαηαιαβαίλνπκε ηηο ζθέςεηο ησλ εξψσλ, ηη εληχπσζε καο δεκηνπξγεί ε κνπζηθή;)ηνπο ραξαθηήξεο πνχ εζηηάδεη ε θάκεξα, ηη θσηηζκφο ππάξρεη, ην ρξψκα, ην ζθεληθφ πψο αιιάδνπλ νη ζθελέο, πψο θαηαιαβαίλνπκε ηηο ζθέςεηο ησλ εξψσλ, ηη εληχπσζε καο δεκηνπξγεί ε κνπζηθή. Φύλλα Δπγαζίαρ Φχιια εξγαζίαο δελ παξαηίζεληαη θαζψο ην ζελάξην πξνυπνζέηεη ειεπζεξία θηλήζεσλ, φζν ην δπλαηφ πην ειάρηζηε δέζκεπζε, ελψ παξνηξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θηηάμνπλ δηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηάμεο, αγλνψληαο απφ ηηο ππάξρνπζεο φζεο ζεσξνχλ φηη, γηα θάπνην ιφγν, δελ ηνπο εμππεξεηνχλ. Άλλερ εκδοσέρ - Κπιηική Δπηζεκαίλεηαη φηη ην παξαδεηγκαηηθφ απηφ ζελάξην πξννξίδεηαη γηα πηινηηθή εθαξκνγή ζην πιαίζην ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ. Βιβλιογπαθία για ηον εκπαιδεςηικό Κηνχθαο, Α., Ν. Φφξζνο θ.ά Ζ Κινημαηογπαθική Αθήγηζη. Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο. Jacobs, L Τα εκθπαζηικά μέζα ηον κινημαηογπάθος. Αζήλα: Καζξέθηεο. Παζραιίδεο, Γ.& Υ. Γαληήι Λόγορ και εικόνα: Το οπηικο-ακοςζηικό αθήγημα. Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ , ΓΡΑΖ 2.5 Γεκηνπξγία ειίδα 17 απφ 20

18 «ελαιιαθηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο Α θαη Β Γπκλαζίνπ. Τπεχζπλεο δξάζεο: Βελεηία Απνζηνιίδνπ & Διέλε Υνληνιίδνπ *Σα θείκελα αθνινπζνχλ ηε λέα ζρνιηθή Γπαμμαηική Νέαρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ Α, Β, Γ Γςμναζίος (. Υαηδεζαββίδεο ζε ζπλεξγαζία κε Αζ. Υαηδεζαββίδνπ, ΟΔΓΒ 2007). **Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ε ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ γξακκαηηθνχ γέλνπο ζεσξείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην ζειπθφ. ειίδα 18 απφ 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γημοτικού. Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο σχολείο»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γημοτικού. Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο σχολείο» Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοηική εθαπμογή και αξιολόγηζη ανηιπποζωπεςηικού απιθμού ζεναπίων από κάθε ηύπο ζε διαθοποποιημένερ εκπαιδεςηικέρ ζςνθήκερ ππαγμαηικήρ ηάξηρ

Π.3.2.5 Πιλοηική εθαπμογή και αξιολόγηζη ανηιπποζωπεςηικού απιθμού ζεναπίων από κάθε ηύπο ζε διαθοποποιημένερ εκπαιδεςηικέρ ζςνθήκερ ππαγμαηικήρ ηάξηρ Π.3.2.5 Πιλοηική εθαπμογή και αξιολόγηζη ανηιπποζωπεςηικού απιθμού ζεναπίων από κάθε ηύπο ζε διαθοποποιημένερ εκπαιδεςηικέρ ζςνθήκερ ππαγμαηικήρ ηάξηρ Νεοελληνική Γλώζζα Α Γημοηικού Σίηλορ: «Ζ παπέα ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΙΝΛΑΓΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πηινηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε αληηπξνζωπεπηηθνύ αξηζκνύ ζελαξίωλ από θάζε ηύπν ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ηάμεο

Π.3.2.5 Πηινηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε αληηπξνζωπεπηηθνύ αξηζκνύ ζελαξίωλ από θάζε ηύπν ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ηάμεο Π.3.2.5 Πηινηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε αληηπξνζωπεπηηθνύ αξηζκνύ ζελαξίωλ από θάζε ηύπν ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ηάμεο Νεοελληνική Γλώζζα Δ Γημοηικού Σίηλος: «Γεληίο Διδήζεων»

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Εικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του 60: Φύλο και

Διαβάστε περισσότερα

Π. Ακπιηίδος. Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, parakritidou@yahoo.gr

Π. Ακπιηίδος. Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, parakritidou@yahoo.gr 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 57 Ο Παγκόζμιορ Ιζηόρ ζηην ςπηπεζία ηος κειμενικού «Ιζηού»: Τπόποι ανάδειξηρ ηηρ κειμενικόηηηαρ ηυν λογοηεσνικών κειμένυν μέζα από ηη σπήζη ηυν Νέυν Τεσνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα Β Γσμναζίοσ Σίηλος: «Ατ, ασηή η ηηλεόραζη! Καλλιεπγώνηαρ ηον πποθοπικό λόγο»

Νεοελληνική Γλώζζα Β Γσμναζίοσ Σίηλος: «Ατ, ασηή η ηηλεόραζη! Καλλιεπγώνηαρ ηον πποθοπικό λόγο» Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Νεοελληνική Γλώζζα Β Γσμναζίοσ Σίηλος: «Ατ, ασηή η ηηλεόραζη!

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ70 ΓΑΚΑΛΟΙ. Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ70 ΓΑΚΑΛΟΙ. Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιδακηική ηηρ Γλώζζαρ Ι

Γιδακηική ηηρ Γλώζζαρ Ι Γιδακηική ηηρ Γλώζζαρ Ι Δνόηηηα 8: Βαζηθέο αξρέο δξαζηεξηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ζην λεπηαγσγείν Μαξηάλλα Κνλδχιε Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία (ΣΔΔΑΠΗ) 1. θνπνί ελφηεηαο...

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Π.3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε Δηδηθφ Μέξνο ΠΔ02 341

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε Δηδηθφ Μέξνο ΠΔ02 341 Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε Δηδηθφ Μέξνο ΠΔ02 341 Απηφ πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο είλαη ην θείκελν/ηα θείκελα, ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θεηκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ

ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ 1 α. Ο νξηζκόο ηνπ ζελαξίνπ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ Η ανάγκη οδηγεί τιρ ππάξειρ των ανθπώπων Θαιήο ν Μηιήζηνο 1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ Ο νξηζκφο ηνπ ζελαξίνπ κνηάδεη κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε γξακκαηηθή ζην νπζηαζηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Βιωμαηικό εργαζηήριο (αρ. 7) Θεμαηική ενόηηηα νέοσ Προγράμμαηος ποσδών Λογοηετνίας «Ανθρώπινες ζτέζεις - Ανθρώπινοι ταρακηήρες» τεδιαζμός ενόηηηας

Βιωμαηικό εργαζηήριο (αρ. 7) Θεμαηική ενόηηηα νέοσ Προγράμμαηος ποσδών Λογοηετνίας «Ανθρώπινες ζτέζεις - Ανθρώπινοι ταρακηήρες» τεδιαζμός ενόηηηας Βιωμαηικό εργαζηήριο (αρ. 7) Θεμαηική ενόηηηα νέοσ Προγράμμαηος ποσδών Λογοηετνίας «Ανθρώπινες ζτέζεις - Ανθρώπινοι ταρακηήρες» τεδιαζμός ενόηηηας Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο, Λεηηνπξγόο Παηδαγσγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο»

«Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο» «Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο» Χ.Μανυλιοςδάκη 1, Ν. Φίλιορ 2 1 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, xmanolioudaki@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, nikosfilios@yahoo.gr Πεπίλητη Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Ε. Τδνβιά Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 etzovla@yahoo.gr Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία έιαβε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα