ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011"

Transcript

1 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 51 παράγραφος 4, το άρθρο 74 παράγραφος 4 και το άρθρο 91, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα ( 2 ) κατήργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται από τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθώς και για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου ( 3 ). (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης ( 4 ), περιέχει πολλές παραπομπές στους κανόνες διαχείρισης και ελέγχου που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2004 που έχει καταργηθεί. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις ( 1 ) ΕΕ L 277 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 316 της , σ. 65. ( 3 ) ΕΕ L 141 της , σ. 18. ( 4 ) ΕΕ L 368 της , σ. 74. ( 5 ) ΕΕ L 30 της , σ. 16. που έγιναν στους εν λόγω κανόνες διαχείρισης και ελέγχου με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006. Επιπλέον, για την εξασφάλιση συνοχής, σαφήνειας και απλοποίησης, ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να περιοριστούν στις ελάχιστες αναγκαίες οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καταργηθεί και να αντικατασταθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1975/2006. (3) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν σύστημα ελέγχου που εξασφαλίζει ότι διενεργούνται όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι για αποτελεσματική εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης. Όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να μπορούν να ελεγχθούν βάσει συνόλου επαληθεύσιμων δεικτών. (4) Η πείρα δείχνει ότι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (εφεξής καλούμενο «ΟΣΔΕ»), το οποίο προβλέπεται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ( 5 ), αποτελεί αποτελεσματικό και επαρκές μέσο για την εφαρμογή των καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων. Συνεπώς, όσον αφορά τα μέτρα με βάση την έκταση και τα ζώα στο πλαίσιο τίτλου IV κεφάλαιο Ι τμήμα 2 άξονας 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι κανόνες διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και οι διατάξεις που αφορούν τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς στις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων που σχετίζονται με τα εν λόγω μέτρα, θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές που καθορίζονται στο ΟΣΔΕ και ιδιαίτερα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009. (5) Ωστόσο, για ορισμένα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του άξονα 2 και ισοδύναμες ενισχύσεις στο πλαίσιο του άξονα 4 που προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο Ι τμήματα 2 και 4, αντίστοιχα, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι κανόνες διαχείρισης και ελέγχου πρέπει να προσαρμοστούν

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 25/9 στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Το ίδιο ισχύει και για τα μέτρα στήριξης που προβλέπονται στους άξονες 1 και 3 των τμημάτων 1 και 3 αντίστοιχα του ίδιου κεφαλαίου καθώς και για ισοδύναμη στήριξη στο πλαίσιο του άξονα 4. Συνεπώς, πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τα εν λόγω μέτρα στήριξης. (6) Για να διασφαλιστεί ότι όλες οι εθνικές διοικήσεις δύνανται να οργανώσουν αποτελεσματικό, ολοκληρωμένο έλεγχο όλων των εκτάσεων για τις οποίες ζητούνται πληρωμές βάσει του άξονα 2 και βάσει των καθεστώτων ενίσχυσης με βάση την έκταση τα οποία καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, οι αιτήσεις πληρωμών για μέτρα με βάση την έκταση στο πλαίσιο του άξονα 2 θα πρέπει να υποβάλλονται εντός της ίδιας προθεσμίας με την ενιαία αίτηση που προβλέπεται στο μέρος ΙΙ τίτλος ΙΙ κεφάλαιο Ι του εν λόγω κανονισμού. (7) Για να εξασφαλιστεί ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, οι πληρωμές δεν πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να πραγματοποιούνται πριν την ολοκλήρωση των ελέγχων επιλεξιμότητας. Ωστόσο, ενδείκνυται να επιτραπούν οι πληρωμές μέχρις ορισμένου ύψους μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων. Κατά τον καθορισμό του ύψους αυτού, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος υπέρβασης του ποσού της πληρωμής. (8) Οι κανόνες ελέγχου που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικείων μέτρων στο πλαίσιο του άξονα 2. Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες. (9) Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν στοιχεία από άλλες υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς για να επαληθεύσουν την τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Ωστόσο, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι η υπηρεσία, ο φορέας ή ο οργανισμός λειτουργεί σε ποιοτικό επίπεδο επαρκές για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. (10) Η πείρα έδειξε ότι είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό του αριθμού των εκταρίων και των ζώων καθώς και τις μειώσεις, τους αποκλεισμούς και τις ανακτήσεις. (11) Βάσει του άρθρου 50α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων από τα μέτρα που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός υπόκεινται στην τήρηση των απαιτήσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Κατά συνέπεια, ενδείκνυται η εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν την πολλαπλή συμμόρφωση με εκείνους που προβλέπουν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1122/2009. (12) Η πείρα έδειξε ότι είναι αναγκαίες ειδικές διατάξεις ελέγχου για ορισμένα ειδικά μέτρα στήριξης. (13) Θα πρέπει να διενεργούνται εκ των υστέρων έλεγχοι σε επενδυτικές πράξεις για την επαλήθευση της τήρησης του άρθρου 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Πρέπει να προσδιοριστούν η βάση και το περιεχόμενο των εν λόγω ελέγχων. (14) Για να μπορεί η Επιτροπή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη διαχείριση των μέτρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό των διενεργηθέντων ελέγχων και τα αποτελέσματά τους. (15) Θα πρέπει να καθοριστούν γενικές αρχές ελέγχου για την κάλυψη του δικαιώματος της Επιτροπής να διενεργεί ελέγχους. (16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι οργανισμοί πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής ( 1 ), διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από άλλες υπηρεσίες ή φορείς για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους με βάση τον παρόντα κανονισμό. (17) Προκειμένου να αποφευχθούν λογιστικά προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν εάν θα έπρεπε να εφαρμοστούν διαφορετικές διαδικασίες ελέγχου για το ημερολογιακό έτος 2011, κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου (18) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΜΕΡΟΣ I ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου καθώς και της πολλαπλής συμμόρφωσης όσον αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία καθορίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού: α) ως «αίτηση ενίσχυσης» νοείται η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης ή για την υπαγωγή σε καθεστώς στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 β) ως «αίτηση πληρωμής» νοείται η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση πληρωμής από τις εθνικές αρχές ( 1 ) ΕΕ L 209 της , σ. 1.

3 L 25/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) ως «άλλη δήλωση» νοείται κάθε δήλωση ή έγγραφο, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), το οποίο πρέπει να υποβάλλεται ή να διατηρείται από τον δικαιούχο ή το τρίτο μέρος για την τήρηση ειδικών απαιτήσεων ορισμένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. σχυσης, τις αιτήσεις πληρωμής και άλλες δηλώσεις που υποβάλλει ο ίδιος δικαιούχος. Ο εν λόγω προσδιορισμός της ταυτότητας είναι συμβατός με το σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για την καταγραφή της ταυτότητας κάθε γεωργού. Άρθρο 3 Αιτήσεις ενίσχυσης, αιτήσεις πληρωμής και άλλες δηλώσεις 1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης. 2. Για μέτρα με πολυετείς αναλήψεις υποχρεώσεων, ο δικαιούχος υποβάλλει ετήσια αίτηση πληρωμής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καταργήσουν τις ετήσιες αιτήσεις πληρωμής σε περίπτωση που καθιερώσουν αποτελεσματικές εναλλακτικές διαδικασίες για τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 11 ή στο άρθρο 24, ανάλογα με την περίπτωση. 3. Κάθε αίτηση ενίσχυσης, αίτηση πληρωμής ή άλλη δήλωση μπορεί να ανακληθεί πλήρως ή εν μέρει οποιαδήποτε στιγμή. Η απόδειξη της ανάκλησης αυτής καταχωρίζεται από την αρμόδια αρχή. 4. Εφόσον είναι αναγκαίο, διενεργούνται ταυτόχρονα οι επιτόπιοι έλεγχοι που προβλέπονται στα άρθρα 12, 20 και 25 του παρόντος κανονισμού και άλλοι έλεγχοι που προβλέπονται από τους ενωσιακούς κανόνες όσον αφορά τις γεωργικές επιδοτήσεις. 5. Τα αποτελέσματα των ελέγχων δυνάμει των άρθρων 11, 12, 24 και 25 αξιολογούνται για να διαπιστωθεί εάν τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν μπορούν, γενικά, να δημιουργήσουν κίνδυνο για άλλες παρόμοιες ενέργειες, δικαιούχους ή άλλους φορείς. Η αξιολόγηση προσδιορίζει επίσης τις αιτίες αυτών των καταστάσεων, την περαιτέρω εξέταση που ενδεχομένως απαιτείται, καθώς και τα αναγκαία διορθωτικά και προληπτικά μέτρα. 6. Οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις πληρωμής και άλλες δηλώσεις απορρίπτονται εάν οι δικαιούχοι ή οι εκπρόσωποί τους εμποδίζουν τη διενέργεια των ελέγχων. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί για την ενέργεια αυτή ανακτώνται, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. Εάν η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για παρατυπίες στα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ή εάν η αρμόδια αρχή έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και στη συνέχεια ο εν λόγω επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις για τα τμήματα που αφορούν οι παρατυπίες. Οι ανακλήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επαναφέρουν τους δικαιούχους στη θέση στην οποία βρίσκονταν πριν την υποβολή των σχετικών εγγράφων ή τμημάτων τους. 4. Οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις πληρωμής και ή άλλες δηλώσεις μπορεί να αναπροσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους, σε περιπτώσεις εμφανών σφαλμάτων που έχουν διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή. Άρθρο 4 Γενικές αρχές ελέγχου 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα ελέγχου που εξασφαλίζει ότι διενεργούνται όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι για αποτελεσματική εξακρίβωση της τήρησης των όρων χορήγησης της ενίσχυσης. 2. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης είναι δυνατό να ελεγχθούν σύμφωνα με σύνολο επαληθεύσιμων δεικτών τους οποίους πρέπει να θεσπίσουν τα κράτη μέλη. 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα προσδιορισμού της ταυτότητας όσον αφορά όλες τις αιτήσεις ενί 7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, και υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος του ελέγχου, μπορεί να προαναγγελθεί η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Η προαναγγελία περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες. Ωστόσο, για τους επιτόπιους ελέγχους που αφορούν μέτρα για ζώα, η προαναγγελία δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις. 8. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, δεν πραγματοποιούνται πληρωμές σε δικαιούχους για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την καταβολή τέτοιων ενισχύσεων, με στόχο να αποκομίσουν οφέλη αντίθετα με τους στόχους του καθεστώτος στήριξης. 9. Οι μειώσεις ή οι αποκλεισμοί δυνάμει του παρόντος κανονισμού επιβάλλονται με την επιφύλαξη συμπληρωματικών κυρώσεων, σύμφωνα με άλλες διατάξεις της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας. Άρθρο 5 Ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 1. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσας πληρωμής, ο γεωργός επιστρέφει το σχετικό ποσό, προσαυξημένο κατά τους τόκους που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο Το επιτόκιο υπολογίζεται για τη χρονική περίοδο μεταξύ της κοινοποίησης στον δικαιούχο της υποχρέωσης επιστροφής και της πραγματικής επιστροφής ή αφαίρεσης του ποσού που πρέπει να επιστραφεί.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 25/11 Το εφαρμοστέο επιτόκιο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, αλλά δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από εκείνο που εφαρμόζεται για την ανάκτηση ποσών βάσει των εθνικών διατάξεων. 3. Η υποχρέωση επιστροφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει, εάν η πληρωμή οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής, το οποίο δεν ήταν εύλογα δυνατόν να εντοπιστεί από τον δικαιούχο. Εντούτοις, εάν το σφάλμα συνδέεται με πραγματικά στοιχεία που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της σχετικής πληρωμής, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνον εάν η απόφαση ανάκτησης δεν κοινοποιήθηκε εντός δωδεκαμήνου από την πληρωμή. ΜΕΡΟΣ II ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΤΛΟΣ I ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 6 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 1. Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται: α) στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 β) στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 63 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 όσον αφορά τις ενέργειες που αντιστοιχούν στα μέτρα που ορίζονται στο πλαίσιο του άξονα 2. Ωστόσο, ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο vi) και στοιχείο β) σημεία vi) και vii), καθώς και στο άρθρο 39 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, ούτε στα μέτρα βάσει του άρθρου 36 στοιχείο β) σημεία i), (ii) και iii) του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τις δαπάνες εγκατάστασης. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «μέτρο βάσει της έκτασης»: κάθε μέτρο ή επιμέρους μέτρο για το οποίο η στήριξη εξαρτάται από το μέγεθος της δηλωθείσας έκτασης β) «μέτρο που αφορά τα ζώα»: κάθε μέτρο ή επιμέρους μέτρο για το οποίο η στήριξη εξαρτάται από τον αριθμό των δηλωθέντων ζώων. γ) «προσδιορισθείσα έκταση»: η έκταση ή το αγροτεμάχιο για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση και προσδιορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 15 παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος κανονισμού. δ) «προσδιορισθέντα ζώα»: ο αριθμός των ζώων που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 15 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 7 Ισχύοντες κανόνες 1. Το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο σημεία 1, 10 και 20, το άρθρο 6 παράγραφος 1, το άρθρο 10 παράγραφος 2, τα άρθρα 12, 14, 16, 20, το άρθρο 25 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, τα άρθρα 73, 74 και 82 του κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου. Ωστόσο, για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο β) σημεία iii), iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη μπορούν να συγκροτήσουν κατάλληλα εναλλακτικά συστήματα για τον επακριβή προσδιορισμό της γης που αποτελεί αντικείμενο της στήριξης. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, οι αναφορές στους «γεωργούς» που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 νοούνται ως αναφορές στους «δικαιούχους». Άρθρο 8 Αιτήσεις πληρωμής 1. Για όλες τις δεσμεύσεις ή τις συμβάσεις με έναρξη ισχύος μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, οι αιτήσεις πληρωμής στο πλαίσιο μέτρων βάσει της έκτασης υποβάλλονται σύμφωνα με τις προθεσμίες που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν την εφαρμογή της παρούσας διάταξης μόνον από το έτος υποβολής αιτήσεων 2008 και μετά. 2. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, η αίτηση πληρωμής θεωρείται ότι υποβάλλεται σύμφωνα με τις προθεσμίες του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/ Τα άρθρα 22 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις αιτήσεις πληρωμής βάσει του παρόντος τίτλου. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού, η αίτηση πληρωμής περιλαμβάνει επίσης και τις πληροφορίες που προβλέπονται στην εν λόγω διάταξη σχετικά με τις μη γεωργικές εκτάσεις για τις οποίες ζητείται ενίσχυση. Άρθρο 9 Πληρωμές 1. Δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή για μέτρο ή σύνολο ενεργειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος τίτλου, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι του σχετικού μέτρου ή του συνόλου των ενεργειών όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ τμήμα Ι. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο υπέρβασης του ποσού της ενίσχυσης, να καταβάλουν μέχρι και το 75 % της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 11. Το ποσοστό των πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους τους δικαιούχους του μέτρου ή του συνόλου των ενεργειών. 2. Όσον αφορά τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω έλεγχοι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πριν από τις πληρωμές, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται σύμφωνα με το άρθρο 5

5 L 25/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Έλεγχοι, μειώσεις και αποκλεισμοί Άρθρο 10 Γενικές αρχές 1. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 (στο εξής καλούμενο «ΟΣΔΕ»). Άρθρο 12 Επιτόπιοι έλεγχοι 1. Ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων ελέγχων για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους καλύπτει τουλάχιστον 5 % όλων των δικαιούχων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος τίτλου. Ωστόσο, για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, το ποσοστό του 5 % πρέπει να πληρούται στο επίπεδο του εν λόγω μέτρου. 2. Η εξακρίβωση της τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας πραγματοποιείται με διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. 3. Η τήρηση των απαιτήσεων πολλαπλής συμμόρφωσης εξακριβώνεται με επιτόπιους ελέγχους και, εφόσον είναι αναγκαίο, με διοικητικούς ελέγχους. 4. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από μια δέσμευση, δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία χορηγείται ενίσχυση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Οι αιτούντες που έχουν κριθεί μη επιλέξιμοι μετά τους διοικητικούς ελέγχους δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού των δικαιούχων που ελέγχονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 2. Εάν οι επιτόπιοι έλεγχοι αποκαλύψουν σημαντικές παρατυπίες για συγκεκριμένο μέτρο ή σε μια περιφέρεια ή τμήμα περιφέρειας, η αρμόδια αρχή αυξάνει καταλλήλως τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και αυξάνει καταλλήλως το ποσοστό των δικαιούχων που θα υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο το επόμενο έτος. Τ μ ή μ α I Σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η μ ε τ α κ ρ ι τ ή ρ ι α ε π ι λ ε ξ ι μ ό τ η τ α ς, τ ι ς δ ε σ μ ε ύ σ ε ι ς κ α ι τ ι ς σ χ ε τ ι κ ές υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Ε ν ό τ η τ α Ι Έ λ ε γ χ ο ς Άρθρο 11 Διοικητικοί έλεγχοι 1. Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης, τις αιτήσεις πληρωμής και άλλες δηλώσεις που απαιτείται να υποβάλλονται από ένα δικαιούχο ή τρίτο μέρος και καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο να ελεγχθούν διοικητικά. Οι διαδικασίες προβλέπουν την καταγραφή των πραγματοποιούμενων ελεγκτικών εργασιών, των αποτελεσμάτων των εξακριβώσεων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων. 2. Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν, όταν είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο, διασταυρωτικούς ελέγχους, μεταξύ άλλων και με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Οι διασταυρωτικοί αυτοί έλεγχοι αφορούν τουλάχιστον τα αγροτεμάχια και το ζωικό κεφάλαιο που καλύπτονται από το μέτρο στήριξης, ώστε να αποφεύγεται η αχρεώστητη καταβολή ενίσχυσης. 3. Ελέγχεται η τήρηση των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων. 4. Στις ενδείξεις για παρατυπίες που προκύπτουν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους δίνεται συνέχεια με οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη διοικητική διαδικασία και, εάν χρειάζεται, με επιτόπιο έλεγχο. 5. Ενδεχομένως, στους διοικητικούς ελέγχους για την επιλεξιμότητα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των εξακριβώσεων που πραγματοποιούνται από άλλες υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται σε ελέγχους γεωργικών επιδοτήσεων. 3. Τα δείγματα ελέγχου των επιτόπιων ελέγχων που πρέπει να διενεργηθούν, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιλέγονται δυνάμει του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009. Ως αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν ειδικά μέτρα των δικαιούχων για τον επιτόπιο έλεγχο. 4. Για τους δικαιούχους των πολυετών μέτρων με πληρωμές διάρκειας μεγαλύτερης των πέντε ετών, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, μετά το πέμπτο έτος της πληρωμής, να ελέγξουν τουλάχιστον το 2,5 % των δικαιούχων αυτών. Οι δικαιούχοι που αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο. Άρθρο 13 Έκθεση ελέγχου Για τους επιτόπιους ελέγχους στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας, συντάσσεται έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009. Άρθρο 14 Γενικές αρχές σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους 1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι κατανέμονται σε ολόκληρο το έτος βάσει ανάλυσης των κινδύνων που παρουσιάζουν οι διάφορες δεσμεύσεις στο πλαίσιο κάθε μέτρου αγροτικής ανάπτυξης. 2. Οι επιτόπιοι έλεγχοι των μέτρων που επιλέγονται για τον έλεγχο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του δικαιούχου που μπορούν να ελεγχθούν τη στιγμή της επίσκεψης.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 25/13 Άρθρο 15 Στοιχεία των επιτόπιων ελέγχων και προσδιορισμός των εκτάσεων 1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν κριτήρια και μεθόδους ελέγχου που επιτρέπουν τον έλεγχο των διαφόρων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του δικαιούχου, με τρόπο που να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής ( 1 ). 2. Όταν τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ορισμένα στοιχεία του επιτόπιου ελέγχου μπορούν να διενεργούνται βάσει δείγματος, το δείγμα αυτό πρέπει να εξασφαλίζει αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό επίπεδο ελέγχου. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής του δείγματος. Εάν οι έλεγχοι στο εν λόγω δείγμα αποκαλύψουν παρατυπίες, το μέγεθος και το εύρος του δείγματος επεκτείνονται κατάλληλα. 3. Όσον αφορά τον έλεγχο των μέτρων βάσει της έκτασης, οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν όλα τα αγροτεμάχια και τη μη γεωργική έκταση για την οποία υποβλήθηκε αίτηση ενίσχυσης. 4. Ωστόσο, ο πραγματικός προσδιορισμός του μεγέθους των εκτάσεων για επιτόπιο έλεγχο μπορεί να περιορίζεται σε δείγμα τουλάχιστον του 50 % των εκτάσεων, υπό τον όρο ότι το δείγμα εξασφαλίζει αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό επίπεδο ελέγχου όσον αφορά την έκταση που ελέγχθηκε και την ενίσχυση που ζητήθηκε. Εάν οι έλεγχοι στο εν λόγω δείγμα αποκαλύψουν παρατυπίες, το μέγεθος και το εύρος του δείγματος επεκτείνονται κατάλληλα. 5. Ο προσδιορισμός των εκτάσεων και η τηλεπισκόπηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφοι 1 έως 5 και το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009. Ωστόσο, για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο β) σημεία iii), iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν την κατάλληλη ανοχή, που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της ανοχής που καθορίζεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/ Όσον αφορά τους ελέγχους μέτρων που αφορούν ζώα, οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009. Ε ν ό τ η τ α Ι Ι Μ ε ι ώ σ ε ι ς κ α ι α π ο κ λ ε ι σ μ ο ί Άρθρο 16 Μειώσεις και αποκλεισμοί σε σχέση με το μέγεθος της έκτασης 1. Εάν, για ένα συγκεκριμένο έτος, ο δικαιούχος δεν δηλώσει όλες τις γεωργικές εκτάσεις και η διαφορά μεταξύ της συνολικής γεωργικής έκτασης που δηλώθηκε στην αίτηση πληρωμής, αφενός, και της δηλωθείσας έκτασης συν τη συνολική έκταση των αγροτεμαχίων που δεν δηλώθηκαν, αφετέρου, υπερβαίνει το 3 % της δηλωθείσας έκτασης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων για μέτρα με βάση την έκταση που είναι καταβλητέες στον εν λόγω δικαιούχο ( 1 ) ΕΕ L 368 της , σ. 15. για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται σε ποσοστό μέχρι 3 %, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράλειψης. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που όλες οι σχετικές γεωργικές εκτάσεις δηλώθηκαν στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο: α) του ολοκληρωμένου συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή β) άλλων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εξασφαλίζουν τη συμβατότητα με το ολοκληρωμένο σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 26 του εν λόγω κανονισμού. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι εκτάσεις που δηλώνονται από δικαιούχο που λαμβάνει το ίδιο ποσοστό ενίσχυσης στο πλαίσιο μέτρου βάσει της έκτασης θεωρείται ότι αποτελούν μία καλλιεργητική ομάδα. Εάν τα ποσά της ενίσχυσης είναι φθίνοντα, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ποσών αυτών σε σχέση με τις αντίστοιχες δηλωθείσες εκτάσεις. 3. Εάν η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργητικής ομάδας ευρεθεί μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα στην αίτηση πληρωμής, η δηλωθείσα έκταση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης. Εάν η δηλωθείσα έκταση στην αίτηση πληρωμής υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης και της συνολικής δηλωθείσας έκτασης στην αίτηση πληρωμής για ένα μέτρο είναι μικρότερη ή ίση με 0,1 εκτάριο, η προσδιορισθείσα έκταση θεωρείται ίση με τη δηλωθείσα έκταση. Για τον υπολογισμό αυτό, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δηλωθείσες ως μεγαλύτερες εκτάσεις σε επίπεδο καλλιεργητικής ομάδας. Το τρίτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η διαφορά αντιπροσωπεύει άνω του 20 % της συνολικής έκτασης που έχει δηλωθεί για τις πληρωμές. Σε περίπτωση που έχει καθοριστεί όριο ή ανώτατο όριο για την έκταση που είναι επιλέξιμη για ενίσχυση, ο αριθμός των εκταρίων που δηλώθηκε στην αίτηση πληρωμής μειώνεται στο όριο ή στο ανώτατο όριο που έχει καθοριστεί. 4. Σε περίπτωση που η ίδια έκταση χρησιμοποιείται ως βάση για την αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο περισσότερων μέτρων με βάση την έκταση, η εν λόγω έκταση λαμβάνεται υπόψη χωριστά για καθένα από τα μέτρα. 5. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς, εάν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει το 3 % ή τα δύο εκτάρια, αλλά δεν υπερβαίνει το 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα.

7 L 25/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50 %, ο δικαιούχος αποκλείεται και πάλι από τη λήψη ενίσχυσης μέχρι ποσού ίσου προς τη διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας έκτασης στην αίτηση πληρωμής και της προσδιορισθείσας έκτασης. 6. Εάν οι διαφορές μεταξύ της δηλωθείσας έκτασης στην αίτηση πληρωμής και της προσδιορισθείσας έκτασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο, οφείλονται σε εκ προθέσεως δηλώσεις έκτασης μεγαλύτερης της πραγματικής, δεν χορηγείται η ενίσχυση την οποία θα δικαιούνταν ο δικαιούχος για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος σύμφωνα με το εν λόγω εδάφιο στο πλαίσιο του μέτρου με βάση την έκταση όταν η διαφορά αυτή υπερβαίνει το 0,5 % της προσδιορισθείσας έκτασης ή το ένα εκτάριο. Ωστόσο, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης, ο δικαιούχος αποκλείεται και πάλι από τη λήψη ενίσχυσης μέχρι ποσού ίσου προς το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας και της προσδιορισθείσας έκτασης. 7. Το ποσό που προκύπτει από τους αποκλεισμούς που προβλέπονται στην παράγραφο 5 τρίτο εδάφιο και στην παράγραφο 6 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου συμψηφίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής ( 1 ). Εάν το ποσό δεν μπορεί να συμψηφιστεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο της οφειλής διαγράφεται. Άρθρο 17 Μειώσεις και αποκλεισμοί σε σχέση με τον αριθμό των ζώων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα εξετάζονται χωριστά. βοοειδές θεωρείται ότι δεν ανήκει στα ζώα που έχουν προσδιοριστεί, μόνον εάν τα σχετικά σφάλματα διαπιστωθούν τουλάχιστον σε δύο ελέγχους εντός 24 μηνών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα συγκεκριμένα ζώα θεωρούνται ως μη προσδιορισθέντα μετά την πρώτη διαπίστωση. Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται στις καταχωρίσεις και τις δηλώσεις στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών. 4. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης το οποίο δικαιούται ο δικαιούχος στο πλαίσιο του μέτρου μειώνεται κατά το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6, εάν οι παρατυπίες δεν αφορούν περισσότερα από τρία ζώα. 5. Εάν οι παρατυπίες αφορούν περισσότερα από τρία ζώα, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης το οποίο δικαιούται ο δικαιούχος στο πλαίσιο του μέτρου μειώνεται κατά: α) το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6, εάν αυτό δεν υπερβαίνει το 10 % β) το διπλάσιο του ποσοστού που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6, εάν αυτό υπερβαίνει το 10 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 20 %. Εάν το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 20 %, δεν χορηγείται ενίσχυση για το σχετικό μέτρο. Όσον αφορά τα ζώα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος ορίζει κατάλληλο σύστημα μειώσεων και αποκλεισμών. 2. Στις περιπτώσεις που ισχύει ατομικό όριο ή ατομικό ανώτατο όριο, ο αριθμός ζώων που δηλώθηκε στην αίτηση πληρωμής περιορίζεται στο όριο ή στο ανώτατο όριο που έχει καθοριστεί για τον συγκεκριμένο δικαιούχο. Σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται ενίσχυση για αριθμό ζώων μεγαλύτερο από εκείνον που δηλώθηκε στην αίτηση πληρωμής. Εάν ο αριθμός των ζώων που δηλώθηκε στην αίτηση πληρωμής υπερβαίνει τον αριθμό που προσδιορίστηκε ως αποτέλεσμα διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ζώων που προσδιορίστηκαν. 3. Ένα βοοειδές που έχει απολέσει ένα από τα δύο ενώτια θεωρείται ότι ανήκει στα ζώα που έχουν προσδιοριστεί, υπό τον όρο ότι αναγνωρίζεται σαφώς και ατομικώς βάσει των άλλων στοιχείων του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών. Εάν το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 50 %, ο δικαιούχος αποκλείεται και πάλι από τη λήψη ενίσχυσης μέχρι ποσού ίσου με εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού ζώων και του προσδιορισθέντος αριθμού ζώων σύμφωνα με την παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο. Το ποσό που προκύπτει από τον αποκλεισμό συμψηφίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006. Εάν το ποσό δεν μπορεί να συμψηφιστεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο της οφειλής διαγράφεται. 6. Για τον καθορισμό των ποσοστών που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, ο αριθμός των ζώων για τα οποία έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες διαιρείται διά του προσδιορισθέντος αριθμού ζώων. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 16 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, τα δυνητικά επιλέξιμα ζώα, για τα οποία διαπιστώνεται εσφαλμένη ταυτοποίηση ή καταγραφή στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, θεωρούνται ζώα για τα οποία έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες. Σε περίπτωση παρατυπιών που αφορούν εσφαλμένες καταχωρίσεις στο μητρώο βοοειδών ή στα διαβατήρια των ζώων, το συγκεκριμένο ( 1 ) ΕΕ L 171 της , σ Εάν η διαφορά μεταξύ του αριθμού των δηλωθέντων ζώων και του αριθμού των προσδιορισθέντων ζώων σύμφωνα με την παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο προκύπτει από εκ προθέσεως παρατυπίες, δεν χορηγείται ενίσχυση για το σχετικό μέτρο.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 25/15 Εάν το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 υπερβαίνει το 20 %, ο δικαιούχος αποκλείεται και πάλι από τη λήψη ενίσχυσης μέχρι ποσού ίσου με εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού ζώων και του προσδιορισθέντος αριθμού ζώων σύμφωνα με την παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο. Το ποσό που προκύπτει από τον αποκλεισμό συμψηφίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006. Εάν το ποσό δεν μπορεί να συμψηφιστεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο της οφειλής διαγράφεται. Άρθρο 18 Μειώσεις και αποκλεισμοί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας, δεσμεύσεις και σχετικές υποχρεώσεις 1. Η ενίσχυση για την οποία υποβλήθηκε αίτηση μειώνεται ή απορρίπτεται εφόσον δεν πληρούνται οι ακόλουθες υποχρεώσεις και κριτήρια: α) για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σημεία iv) και v) καθώς και στο στοιχείο β) σημείο v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα συναφή υποχρεωτικά πρότυπα και οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και προϊόντων φυτοπροστασίας, άλλα συναφή υποχρεωτικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 2 και στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, και οι δεσμεύσεις πέραν των εν λόγω προτύπων και απαιτήσεων ή β) τα κριτήρια επιλεξιμότητας, πλην εκείνων που αφορούν το μέγεθος της έκτασης ή τον αριθμό των ζώων που δηλώνονται. Στην περίπτωση πολυετών δεσμεύσεων, οι μειώσεις των ενισχύσεων, οι αποκλεισμοί και οι ανακτήσεις εφαρμόζονται επίσης στα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί κατά τα προηγούμενα έτη για την εν λόγω δέσμευση. 2. Το κράτος μέλος ανακτά και/ή αρνείται να καταβάλει την ενίσχυση ή καθορίζει το ποσό της μείωσης της ενίσχυσης, ιδίως βάσει της σοβαρότητας, της έκτασης και της διάρκειας της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης. Η σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης εξαρτάται ιδίως από τη σημασία των επιπτώσεων της μη συμμόρφωσης, λαμβανομένων υπόψη των στόχων των κριτηρίων που δεν τηρήθηκαν. Η έκταση της μη συμμόρφωσης εξαρτάται ιδίως από την επίπτωση της παράβασης στο σύνολο της ενέργειας. Το κατά πόσον η μη συμμόρφωση έχει διαρκή χαρακτήρα εξαρτάται ιδίως από τη χρονική διάρκεια των επιδράσεών της ή από τη δυνατότητα τερματισμού των εν λόγω επιδράσεων με εύλογα μέσα. 3. Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση προκύπτει από εκ προθέσεως παρατυπίες, ο δικαιούχος αποκλείεται από το υπό εξέταση μέτρο τόσο για το οικείο ημερολογιακό έτος όσο και για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Τ μ ή μ α I I Π ο λ λ α π λ ή σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η Ε ν ό τ η τ α Ι Έ λ ε γ χ ο ς Άρθρο 19 Γενικοί κανόνες 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, ως «πολλαπλή συμμόρφωση» νοείται η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την ορθή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που αναφέρονται στο άρθρο 50α παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού και τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και προϊόντων φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού. 2. Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο σημεία 2 και 32 έως 37, τα άρθρα 8, 47, 48, 49, το άρθρο 50 με εξαίρεση την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 51 παράγραφοι 1, 2 και 3, τα άρθρα 52, 53, 54, το άρθρο 70 παράγραφοι 3, 4, 6 και 7, και τα άρθρα 71 και 72 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση. 3. Για τους σκοπούς του υπολογισμού της μείωσης που αναφέρεται στο άρθρο 21 του εν λόγω κανονισμού, οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 θεωρείται ότι εντάσσονται στους τομείς περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας, υγείας των ζώων και των φυτών αντιστοίχως, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις θεωρούνται «πράξεις» κατά την έννοια του άρθρου 2 δεύτερο εδάφιο σημείο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009. Άρθρο 20 Επιτόπιοι έλεγχοι 1. Όσον αφορά τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η αρμόδια ελεγκτική αρχή διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε τουλάχιστον 1 % του συνόλου των δικαιούχων που υποβάλλουν αιτήσεις πληρωμής βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημεία i) έως v) και στοιχείο β) σημεία i), iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/ Τα δείγματα δικαιούχων που πρόκειται να υποβληθούν σε έλεγχο σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι δυνατόν να επιλεγούν είτε από το δείγμα δικαιούχων που είχαν ήδη επιλεγεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού, και οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις ή πρότυπα είτε από τον συνολικό πληθυσμό των δικαιούχων που υποβάλλουν αιτήσεις πληρωμών, δυνάμει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημεία i) έως v) και στοιχείο β) σημεία i), iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, και οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις ή πρότυπα. 3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εφόσον ο συνδυασμός αυτός αυξάνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου.

9 L 25/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εφόσον για τις πράξεις και τα πρότυπα που αφορούν την πολλαπλή συμμόρφωση απαιτείται να μην προαναγγέλλεται ο επιτόπιος έλεγχος, η ίδια απαίτηση εφαρμόζεται στους επιτόπιους ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης. Ε ν ό τ η τ α Ι Ι Μ ε ι ώ σ ε ι ς κ α ι α π ο κ λ ε ι σ μ ο ί Άρθρο 21 Μειώσεις και αποκλεισμοί Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, σε περίπτωση διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης, οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί, που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, επιβάλλονται στο συνολικό ποσό της ενίσχυσης, βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημεία i) έως v) και στοιχείο β) σημεία i), iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, η οποία χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί στον υπόψη δικαιούχο βάσει αιτήσεων πληρωμής που έχει υποβάλει ή που πρόκειται να υποβάλει κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης. Τ μ ή μ α I I I Σ ε ι ρ α τ ω ν μ ε ι ω σ ε ω ν Άρθρο 22 Σειρά των μειώσεων Σε περίπτωση επιβολής πολλών μειώσεων, οι μειώσεις επιβάλλονται με την ακόλουθη σειρά: πρώτον, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 5 και 6 και το άρθρο 17 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος κανονισμού, στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού, στη συνέχεια, για εκπρόθεσμη υποβολή σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού, τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 7 και το άρθρο 17 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού. ΤΙΤΛΟΣ II ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 23 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται στις δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 που δεν καλύπτονται από τον τίτλο Ι του παρόντος κανονισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Έλεγχοι, μειώσεις και αποκλεισμοί Τ μ ή μ α I Έ λ ε γ χ ο ς Ε ν ό τ η τ α Ι Γ ε ν ι κ ές δ ι α τ ά ξ ε ι σ Άρθρο 24 Διοικητικοί έλεγχοι 1. Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης, τις αιτήσεις πληρωμής ή άλλες δηλώσεις που απαιτείται να υποβάλλονται από έναν δικαιούχο ή τρίτο μέρος και καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο να ελεγχθούν διοικητικά. Οι διαδικασίες προβλέπουν την καταγραφή των πραγματοποιούμενων ελεγκτικών εργασιών, των αποτελεσμάτων των εξακριβώσεων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων. 2. Οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων ενίσχυσης περιλαμβάνουν ιδίως την εξακρίβωση: α) της επιλεξιμότητας της ενέργειας για την οποία ζητείται ενίσχυση β) της τήρησης των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης γ) της συμμόρφωσης της ενέργειας για την οποία ζητείται ενίσχυση με τους ισχύοντες εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες, ιδίως και εφόσον απαιτείται στους τομείς των δημόσιων προμηθειών και των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και με άλλα ενδεικνυόμενα υποχρεωτικά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από την εθνική νομοθεσία ή που προβλέπονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης δ) του εύλογου χαρακτήρα του κόστους, που αξιολογείται με τη χρήση κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης, όπως το κόστος αναφοράς, η σύγκριση των διαφόρων προσφορών ή η επιτροπή αξιολόγησης ε) της αξιοπιστίας του δικαιούχου, με αναφορά σε τυχόν προηγούμενες ενέργειες που συγχρηματοδοτήθηκαν από το έτος 2000 και μετά. 3. Οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων πληρωμής περιλαμβάνουν ιδίως, και στο μέτρο που ενδείκνυται για την υπόψη αίτηση πληρωμής, την εξακρίβωση: α) της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών β) της πραγματοποίησης των δαπανών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση γ) της ολοκληρωμένης ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε η ενίσχυση.

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 25/17 4. Οι διοικητικοί έλεγχοι για επενδυτικές ενέργειες περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία επίσκεψη στον χώρο που πραγματοποιείται η ενέργεια ή τον τόπο της επένδυσης για να εξακριβωθεί η υλοποίηση της επένδυσης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην πραγματοποιήσουν τις επισκέψεις αυτές για δεόντως δικαιολογημένους λόγους, όπως οι ακόλουθοι: α) η ενέργεια περιλαμβάνονται στο δείγμα για επιτόπιο έλεγχο που πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 β) η σχετική ενέργεια αφορά μικρή επένδυση γ) το κράτος μέλος θεωρεί ότι υπάρχει μικρός κίνδυνος να μην τηρούνται οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης ή να μην έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση. Η απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο και η αιτιολόγησή της καταχωρίζονται. 5. Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν διαδικασίες για την αποφυγή παράτυπης διπλής χρηματοδότησης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα και για άλλες περιόδους προγραμματισμού. Στις περιπτώσεις χρηματοδότησης από άλλες πηγές, οι εν λόγω έλεγχοι εξασφαλίζουν ότι το συνολικό ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το μέγιστο ανώτατο επιτρεπτό όριο ενίσχυσης. 6. Για τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι τηρούνται τιμολόγια και δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η πληρωμή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι πληρωμές συνοδεύονται από δικαιολογητικά ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος. Άρθρο 25 Επιτόπιοι έλεγχοι 1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν επιτόπιους ελέγχους των εγκεκριμένων ενεργειών με βάση κατάλληλο δείγμα. Οι έλεγχοι αυτοί, στο μέτρο του δυνατού, διενεργούνται πριν από την καταβολή της τελικής πληρωμής για την ενέργεια. 2. Οι δαπάνες που καλύπτονται από επιτόπιους ελέγχους αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 4 % των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 23, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και οι οποίες πρέπει να καταβάλλονται από τον οργανισμό πληρωμών κάθε ημερολογιακό έτος. Λαμβάνονται υπόψη μόνον οι έλεγχοι που διενεργούνται έως το τέλος του σχετικού έτους. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου προγραμματισμού, οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 3. Κατά τον προσδιορισμό του δείγματος των εγκεκριμένων ενεργειών που θα ελεγχθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1, λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα εξής: α) η ανάγκη να ελεγχθεί κατάλληλος συνδυασμός ειδών και μεγεθών των ενεργειών β) τυχόν παράγοντες κινδύνου που διαπιστώθηκαν από εθνικούς ή ενωσιακούς ελέγχους γ) η ανάγκη διατήρησης ισορροπίας ανάμεσα στους άξονες και τα μέτρα δ) η ανάγκη τυχαίας επιλογής μεταξύ 20 % και 25 % των δαπανών. 4. Οι ελεγκτές που αναλαμβάνουν τους επιτόπιους ελέγχους δεν πρέπει να έχουν λάβει μέρος στους διοικητικούς ελέγχους της ίδιας ενέργειας. Άρθρο 26 Περιεχόμενο των επιτόπιων ελέγχων 1. Μέσω των επιτόπιων ελέγχων, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να εξακριβώσουν: α) ότι οι αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν από τον δικαιούχο συνοδεύονται από λογιστικά ή άλλα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον είναι αναγκαίο, ελέγχου της ακρίβειας των στοιχείων της αίτησης πληρωμής με βάση δεδομένα ή εμπορικά έγγραφα που κατέχουν τρίτα μέρη β) για ικανό αριθμό θέσεων δαπανών, τη συμμόρφωση της φύσης και του χρονοδιαγράμματος της δαπάνης προς τις ενωσιακές διατάξεις και την αντιστοιχία της με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές της ενέργειας και με τις εργασίες οι οποίες όντως πραγματοποιήθηκαν ή τις υπηρεσίες που όντως παρασχέθηκαν γ) ότι η χρήση ή η προβλεπόμενη χρήση της ενέργειας ανταποκρίνεται στη χρήση που περιγράφεται στην αίτηση ενίσχυσης δ) οι δημόσια χρηματοδοτούμενες ενέργειες έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες και πολιτικές, και ιδίως τους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες και τα συναφή υποχρεωτικά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από την εθνική νομοθεσία ή που προβλέπονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. 2. Οι επιτόπιοι έλεγχοι των αιτήσεων πληρωμής που επιλέγονται για τον έλεγχο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, καλύπτουν όλες τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου που μπορούν να ελεγχθούν τη στιγμή της επίσκεψης. 3. Πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, που καταγράφονται και αιτιολογούνται δεόντως από τις εθνικές αρχές, οι επιτόπιοι έλεγχοι περιλαμβάνουν επίσκεψη στον χώρο που πραγματοποιείται η ενέργεια ή σε περίπτωση άυλης ενέργειας στον αρμόδιο για την ενέργεια. 4. Για την επίτευξη του ποσοστού ελέγχων που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, μπορούν να προσμετρηθούν μόνον οι έλεγχοι που ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 27 Έκθεση ελέγχου 1. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο και εκ των υστέρων έλεγχο βάσει του παρόντος τμήματος συντάσσεται έκθεση, η οποία καθιστά δυνατή την επισκόπηση των λεπτομερειών των ελέγχων που διενεργούνται. Η έκθεση αναφέρει ιδίως:

11 L 25/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης α) τα μέτρα και τις αιτήσεις που ελέγχθηκαν β) τα παρόντα κατά τον έλεγχο πρόσωπα γ) εάν ο δικαιούχος είχε ειδοποιηθεί για την επίσκεψη των ελεγκτών και, εάν ναι, το διάστημα που μεσολάβησε από την προειδοποίηση δ) τα αποτελέσματα των ελέγχων και, εφόσον είναι αναγκαίο, τυχόν ιδιαίτερες παρατηρήσεις ε) τυχόν περαιτέρω μέτρα ελέγχου που πρέπει να διενεργηθούν. 2. Στον δικαιούχο παρέχεται η δυνατότητα να υπογράψει την έκθεση, για να βεβαιώσει την παρουσία του στον έλεγχο και να προσθέσει παρατηρήσεις. Σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες, ο δικαιούχος λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου. Ε ν ό τ η τ α Ι Ι Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ές δ ι α τ ά ξ ε ι ς ε λ έγ χ ο υ γ ι α ε ι δ ι κ ά μ έτ ρ α Άρθρο 28 Νέοι γεωργοί Για το μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη εξακριβώνουν τη συμμόρφωση με το επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006, με διοικητικούς ελέγχους και, βάσει δείγματος, με επιτόπιους ελέγχους. Άρθρο 28α Πρόωρη συνταξιοδότηση Για το μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη εξακριβώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού μετά τη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους μετά την πρώτη πληρωμή της ενίσχυσης, εφόσον οι διοικητικοί έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων διασταυρωτικών ελέγχων, ιδίως με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, παρέχουν την αναγκαία διασφάλιση για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών. Άρθρο 28β Ενισχύσεις που αφορούν καθεστώτα ποιότητας τροφίμων αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη Για το μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι οργανισμοί πληρωμών μπορούν, εφόσον είναι αναγκαίο, για να εξακριβώσουν τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, να χρησιμοποιούν στοιχεία που έχουν λάβει από άλλες υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς. Ωστόσο, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι η υπηρεσία, ο φορέας ή ο οργανισμός λειτουργούν σε ποιοτικό επίπεδο επαρκές για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Άρθρο 28γ Γεωργία ημιαυτοσυντήρησης (ημιεπιβίωσης) Για το μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη ελέγχουν την πρόοδο σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου με διοικητικούς ελέγχους και, βάσει δείγματος, με επιτόπιους ελέγχους. Άρθρο 28δ Ομάδες παραγωγών Για το μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την ομάδα παραγωγών μετά την εξακρίβωση της τήρησης εκ μέρους της ομάδας των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου και των εθνικών κανόνων. Μετά την αναγνώριση, η συνεχής τήρηση των κριτηρίων αναγνώρισης πρέπει να αποτελεί αντικείμενο επιτόπιου ελέγχου τουλάχιστον μία φορά κατά την πενταετή περίοδο. Άρθρο 28ε Εκμεταλλεύσεις σε διαδικασία αναδιάρθρωσης Για το μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 35α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη αξιολογούν την πρόοδο σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο σύμφωνα με την παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου μέσω διοικητικών ελέγχων και, βάσει δείγματος, με επιτόπιους ελέγχους. Άρθρο 28στ Leader 1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κατάλληλο σύστημα εποπτείας των ομάδων τοπικής δράσης. 2. Σε περίπτωση δαπανών που πραγματοποιούνται βάσει του άρθρου 63 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού σε ομάδες τοπικής δράσης βάσει επίσημης πράξης. Ωστόσο, το κράτος μέλος εξακολουθεί να φέρει την ευθύνη της εξακρίβωσης ότι οι ομάδες τοπικής δράσης διαθέτουν τη διοικητική και ελεγκτική ικανότητα για να αναλάβουν τις εν λόγω εργασίες. Στην περίπτωση της ανάθεσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη διενεργούν τακτικούς ελέγχους των ενεργειών των ομάδων τοπικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων τήρησης λογιστικών βιβλίων και της επανάληψης των διοικητικών ελέγχων βάσει δειγματοληψίας. Τα κράτη μέλη διενεργούν επίσης επιτόπιους ελέγχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού. Στο δείγμα των εγκεκριμένων ενεργειών που θα ελεγχθούν επιτόπου σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες που αφορούν το Leader πρέπει να έχουν το ίδιο ποσοστό με τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού. 3. Σε περίπτωση δαπανών που πραγματοποιούνται βάσει του άρθρου 63 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι έλεγχοι διενεργούνται από άτομα ανεξάρτητα από την οικεία ομάδα τοπικής δράσης.

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 25/19 Άρθρο 28ζ Επιδότηση επιτοκίων Σε περίπτωση δαπανών που πραγματοποιούνται βάσει του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006, οι διοικητικοί έλεγχοι και οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στον δικαιούχο και ανάλογα με την υλοποίηση της σχετικής ενέργειας. Η ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού καλύπτει, τουλάχιστον μία φορά, τη σχετική ενέργεια με βάση το προεξοφλητικό ποσό της αξίας της επιδότησης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, μέσω διοικητικών ελέγχων και, εφόσον είναι αναγκαίο, μέσω επιτόπιων επισκέψεων στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στον δικαιούχο, ότι οι πληρωμές στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς είναι σύμφωνες με την ενωσιακή νομοθεσία και τη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ του οργανισμού πληρωμών του κράτους μέλους και του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006. Άρθρο 28η Άλλες δράσεις χρηματοοικονομικής τεχνικής Σε περίπτωση δαπανών που πραγματοποιούνται βάσει του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, μέσω διοικητικών ελέγχων και, εφόσον είναι αναγκαίο, μέσω επιτόπιων επισκέψεων στα ταμεία ή στους χορηγούς τους, ότι τηρούνται οι όροι των άρθρων 51 και 52 του εν λόγω κανονισμού. Εξακριβώνουν ιδίως την ορθή χρήση των πόρων του ταμείου και το κλείσιμο στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού. Ε ν ό τ η τ α Ι Ι Ι Ε κ τ ω ν υ σ τ έρ ω ν έλ ε γ χ ο ι Άρθρο 29 Εκ των υστέρων έλεγχοι 1. Διενεργούνται εκ των υστέρων έλεγχοι σε επενδυτικές πράξεις για την εξακρίβωση της τήρησης των δεσμεύσεων βάσει του άρθρου 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή που αναφέρονται λεπτομερώς στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. 2. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι καλύπτουν για κάθε ημερολογιακό έτος τουλάχιστον το 1 % των δαπανών του ΕΓΤΑΑ για επενδυτικές πράξεις που συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο δεσμεύσεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η τελική πληρωμή από το ΕΓΤΑΑ. Λαμβάνονται υπόψη μόνον οι έλεγχοι που διενεργούνται έως το τέλος του σχετικού έτους. 3. Το δείγμα των πράξεων που πρέπει να ελεγχθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 στηρίζεται σε ανάλυση των κινδύνων και των οικονομικών επιπτώσεων των διαφόρων πράξεων, ομάδων πράξεων ή μέτρων. Ένα τμήμα του δείγματος επιλέγεται τυχαία. Τ μ ή μ α I I Μ ε ι ώ σ ε ι ς κ α ι α π ο κ λ ε ι σ μ ο ί Άρθρο 30 Μειώσεις και αποκλεισμοί 1. Οι πληρωμές υπολογίζονται με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες κατά τους διοικητικούς ελέγχους. Τα κράτη μέλη εξετάζουν την υποβληθείσα αίτηση πληρωμής του δικαιούχου και καθορίζουν τα ποσά που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση. Καθορίζονται τα εξής: α) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο με βάση μόνον την αίτηση πληρωμής β) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο αφού εξεταστεί η επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής. Στην περίπτωση που το ποσό που καθορίζεται βάσει του στοιχείου α) υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται βάσει του στοιχείου β) κατά ποσοστό άνω του 3 %, εφαρμόζεται μείωση στο ποσό που καθορίζεται βάσει του στοιχείου β). Το ποσό της μείωσης ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ποσών. Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται μείωση αν ο δικαιούχος μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του μη επιλέξιμου ποσού. 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή δήλωση εκ προθέσεως, η υπό εξέταση ενέργεια αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ και τα ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί ανακτώνται. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου μέτρου για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης και το επόμενο. 3. Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στις μη επιλέξιμες δαπάνες που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 29. ΜΕΡΟΣ III ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 31 Εκθέσεις Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, πριν από τις 15 Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση: α) που καλύπτει τα αποτελέσματα των ελέγχων για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του τίτλου I κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και η οποία περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα σημεία: i) τον αριθμό των αιτήσεων πληρωμής ανά μέτρο, το συνολικό ποσό που ελέγχθηκε για τις εν λόγω αιτήσεις, καθώς και τη συνολική έκταση και τον συνολικό αριθμό των ζώων που καλύφθηκαν από επιτόπιους ελέγχους βάσει των άρθρων 11, 12 και 20 ii) για ενισχύσεις βάσει της έκτασης, τη συνολική έκταση ανά μεμονωμένο καθεστώς ενίσχυσης iii) για μέτρα που αφορούν ζώα, τον συνολικό αριθμό των ζώων ανά μεμονωμένο καθεστώς ενίσχυσης iv) το αποτέλεσμα των ελέγχων που διενεργήθηκαν, αναφέροντας τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17, 18 και 21

13 L 25/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) που καλύπτει τους ελέγχους και τα αποτελέσματα των ελέγχων των αιτήσεων πληρωμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 για πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 3. Ο οργανισμός πληρωμών έχει το δικαίωμα να εξακριβώσει την ποιότητα των ελέγχων που διενεργούνται από άλλους φορείς και να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του. γ) που καλύπτει τους ελέγχους και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Άρθρο 32 Έλεγχοι της Επιτροπής Για τη στήριξη που καταβάλλεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 εφαρμόζεται το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Άρθρο 34 Κατάργηση 1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται πριν την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 33 Εκθέσεις για τους ελέγχους στους οργανισμούς πληρωμών 1. Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι από τους αρμόδιους οργανισμούς πληρωμών, το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι οργανισμοί πληρωμών λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση για τους διενεργούμενους ελέγχους και τα αποτελέσματά τους. Ο οργανισμός πληρωμών οφείλει να προσδιορίσει τις ανάγκες του όσον αφορά την πληροφόρηση. Η πληροφόρηση είναι δυνατόν να έχει τη μορφή έκθεσης για κάθε έλεγχο που διενεργείται ή, αν ενδείκνυται, τη μορφή συνοπτικής έκθεσης. 2. Διατηρείται επαρκές ίχνος ελέγχου. Ενδεικτική περιγραφή των απαιτήσεων για την εξασφάλιση επαρκούς ίχνους ελέγχου παρατίθεται στο παράρτημα Ι. 2. Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 35 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 25/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ενδεικτική περιγραφή των πληροφοριών που απαιτούνται για επαρκές ίχνος ελέγχου Υφίσταται επαρκές ίχνος ελέγχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 παράγραφος 2, όταν για μια δεδομένη ενίσχυση: α) επιτρέπει την αντιπαραβολή μεταξύ των συνολικών ποσών που έχουν δηλωθεί στην Επιτροπή και των τιμολογίων, της λογιστικής και των άλλων δικαιολογητικών που τηρούνται από τον οργανισμό πληρωμών ή άλλη υπηρεσία για όλες τις ενέργειες που αποτελούν αντικείμενο στήριξης από το ΕΓΤΑΑ β) επιτρέπει την εξακρίβωση της καταβολής του ποσού της δημόσιας δαπάνης στον δικαιούχο γ) επιτρέπει την εξακρίβωση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής στις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ δ) περιλαμβάνει, στο μέτρο που ενδείκνυται, το χρηματοοικονομικό σχέδιο, εκθέσεις δραστηριοτήτων, έγγραφα σχετικά με τη χορήγηση της ενίσχυσης, έγγραφα σχετικά με τις διαδικασίες δημοσίων διαγωνισμών και εκθέσεις σχετικά με τους πραγματοποιηθέντες ελέγχους.

15 L 25/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Πινακασ αντιστοιχιασ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 Παρών κανονισμός Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 4 παράγραφοι 3, 6, 7 και 9, άρθρο 5, άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 3 Άρθρο 2 Άρθρο 4 Άρθρο 3 Άρθρο 5 Άρθρο 4 παράγραφοι 2, 4 και 8 Άρθρο 6 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 7 παράγραφος 1, άρθρο 8 παράγραφος 3, άρθρο 16 παράγραφος 1 Άρθρο 8 παράγραφος 3 Άρθρο 7 παράγραφος 1, άρθρο 8 παράγραφος 3 Άρθρο 9 Άρθρο 9 Άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 10 παράγραφοι 3 έως 6 Άρθρο 10 παράγραφοι 1 έως 4 Άρθρο 11 Άρθρο 11 Άρθρο 12 παράγραφοι 1, 3 και 4 Άρθρο 12 παράγραφοι 1, 3 και 4 Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 12 παράγραφος 2 και άρθρο 15 παράγραφος 3 Άρθρο 13 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 15 Άρθρο 16 παράγραφος 1 Άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 16 παράγραφος 2 Άρθρο 16 παράγραφος 5 Άρθρο 16 παράγραφος 4 Άρθρο 16 παράγραφοι 5 και 6 Άρθρο 16 παράγραφοι 6 και 7 αντιστοίχως Άρθρο 17 παράγραφος 1 Άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 17 παράγραφος 2 Άρθρο 17 παράγραφοι 4, 5 και 6 Άρθρο 17 παράγραφος 3 Άρθρο 17 παράγραφοι 5 και 7 Άρθρο 17 παράγραφος 4 Άρθρο 17 παράγραφος 1 Άρθρο 18 Άρθρο 18 Άρθρο 19 παράγραφος 1 Άρθρο 19 παράγραφος 1 Άρθρο 19 παράγραφος 2 Άρθρο 19 παράγραφος 2 Άρθρο 20 παράγραφος 1 Άρθρο 20 παράγραφος 1 Άρθρο 20 παράγραφος 2 Άρθρο 19 παράγραφος 2 Άρθρο 21 παράγραφος 1 Άρθρο 19 παράγραφος 2

16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 25/23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 Παρών κανονισμός Άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 20 παράγραφος 2 Άρθρο 21 παράγραφος 4 Άρθρο 20 παράγραφος 3 Άρθρο 22 Άρθρο 19 παράγραφος 2 Άρθρο 23 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο Άρθρο 21 Άρθρο 23 παράγραφος 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο Άρθρο 19 παράγραφος 2 Άρθρο 23 παράγραφος 2 Άρθρο 19 παράγραφος 3 Άρθρο 24 Άρθρο 22 Άρθρο 25 Άρθρο 23 Άρθρο 26 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 Άρθρο 24 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 αντιστοίχως Άρθρο 26 παράγραφος 5 Άρθρο 24 παράγραφος 6 Άρθρο 26 παράγραφος 6 Άρθρο 24 παράγραφος 5 Άρθρο 26 παράγραφος 7 Άρθρο 28β Άρθρο 27 παράγραφοι 1, 2 και 3 Άρθρο 25 Άρθρο 27 παράγραφος 4 Άρθρο 4 παράγραφος 5 Άρθρο 28 Άρθρο 26 Άρθρο 28α Άρθρο 27 Άρθρο 29 Άρθρα 28α και 28γ Άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 29 παράγραφος 1 Άρθρο 30 παράγραφος 3 Άρθρο 29 παράγραφος 2 Άρθρο 30 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο Άρθρο 29 παράγραφος 3 Άρθρο 30 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 31 παράγραφος 1 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο Άρθρο 30 παράγραφος 1 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, αντιστοίχως Άρθρο 31 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο Άρθρο 30 παράγραφος 3 Άρθρο 31 παράγραφος 2 Άρθρο 30 παράγραφος 2 Άρθρο 32 Άρθρο 28στ παράγραφος 3 Άρθρο 33 Άρθρο 28στ παράγραφος 2 Άρθρο 34 στοιχείο α) Άρθρο 31 στοιχείο α) Άρθρο 34 στοιχεία β) και γ) Άρθρο 31 στοιχείο β) Άρθρο 34 στοιχείο δ) Άρθρο 31 στοιχείο γ) Άρθρο 35 Άρθρο 32 Άρθρο 36 παράγραφος 1 Άρθρο 19 παράγραφος 2 Άρθρο 36 παράγραφοι 2, 3 και 4 Άρθρο 33 παράγραφοι 1, 2 και 3 Άρθρο 37 Άρθρο 35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1975 EL 01.01.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/8 23.2.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 29 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR 6.3.2013 B7-0079/124 124 Αιτιολογική σκέψη 21 (21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει καταστεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 316/65

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 316/65 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 316/65 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009R1122 EL 03.03.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

L 181/48 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/48 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/48 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 640/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογία Τύπος Διόρθωση % Νόμισμα Ποσό Εκπτωσης ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ

Αιτιολογία Τύπος Διόρθωση % Νόμισμα Ποσό Εκπτωσης ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θέση προϋπολογισμού: 05070107 DE Άμυλο 2003 Επιστροφή βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση Τ-557/13 Άμυλο 2004 Επιστροφή βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση Τ-557/13 Άμυλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECA/08/23 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. VITOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 639/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 216/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 216/3 21.8.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 216/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 972/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Αυγούστου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 28/07/2017 Αρ. Πρωτ : 63602 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/54 20.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 532/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1459 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1459 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7642/14 AGRI 204 AGRISTR 15 AGRIORG 39 AGRIFIN 33 DELACT 65 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/10/2016 Αρ. Πρωτ: 1393 Θέμα: Αναδιάρθρωση της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ («ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ») (άρθρο 50, 1307/2013) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 1. Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 6 REV 1

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 6 REV 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) 14287/12 ADD 6 REV 1 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.10.2015 EL L 266/3 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1829 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ

Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ IP/11/476 Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2011 Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει την ανάκτηση, στο πλαίσιο της καλούµενης διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι 6.3.2013 B7-0080/361 361 Αιτιολογική σκέψη 115 (115) Για να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν πλήρη ή μερική επιλεξιμότητα για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/61

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/61 30.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/61 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2184/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 796/2004 και (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1145 EL 26.07.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1145/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 63/53

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 63/53 4.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 63/53 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 181/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.5.2014 L 138/5 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0796 EL 21.08.2007 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΚ) αριθ. 796/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21 Απριλίου 2004 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών Ιανουάριος 2005 (Αναθ. 1) Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1 Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών 1. Κατά την περίοδο 2000 2001, η Επιτροπή παρέλαβε μια σειρά αιτημάτων για διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

"μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις" σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς E.E. Παρ. III(I) 1935 Κ.Δ.Π. 194/2001 Αρ. 3497 4.5.2001 Αριθμός 194 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

L 255/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.8.2014

L 255/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.8.2014 L 255/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.8.2014 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 907/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0867 EL 07.09.2008 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 867/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 για τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 1. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑΑ 2007-2013): Έγγραφο το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάλογο με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 9064 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 9064 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15459/15 AGRI 685 AGRIORG 102 DELACT 175 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07.05.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6353 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καν.867/08 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του 1220/2011

Καν.867/08 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του 1220/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 867/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3 ης Σεπτεμβρίου 2008 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο λογαριασμών

Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο λογαριασμών EGESIF_15_0016-02 final 05/02/2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο λογαριασμών ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα