ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4

2 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο Σελίδα 2 2. Παρουσίαση του Φορέα Σελίδα 2 3. Διαπιστεύσεις- Εγκρίσεις Σελίδα 3 4. Αμεροληψία, Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα Σελίδα 3 5. Εμπιστευτικότητα Σελίδα 4 6. Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης Σελίδα 4 7. Διαδικασία Πιστοποίησης Προϊόντος Σελίδα 5 8. Διατήρηση Πιστοποιητικού Προϊόντος Σελίδα Δείγματα και χειρισμός δειγμάτων Σελίδα Χρήση Πιστοποιητικού Προϊόντος και Σήματος Συμμόρφωσης Σελίδα Διακοπή από το Σύστημα Πιστοποίησης του Φορέα Σελίδα Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων Σελίδα Δικαιώματα των κατόχων Πιστοποιητικού Προϊόντος Σελίδα Υποχρεώσεις Ευθύνες του Φορέα Σελίδα Μη Συμμορφώσεις και Κυρώσεις Σελίδα Κατάλογος Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων και Προϊόντων Σελίδα Ενστάσεις-Επιτροπή Ενστάσεων Σελίδα Οικονομικοί Όροι Σελίδα Αναθεωρήσεις παρόντος κανονισμού Σελίδα 19

3 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 2 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 Αντικείμενο 1.1 Ο Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης αναφέρεται συνοπτικά στις διαδικασίες που εφαρμόζει το ΟΞΥΓΟΝΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων καθώς και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία. 1.2 Ο παρών Γενικός Κανονισμός του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ αποτελεί κείμενο με το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται κάθε πελάτης που έχει συνάψει σύμβαση με το ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. 2 Παρουσίαση του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1 Το ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ιδρύθηκε το 2010 και λειτουργεί με τη νομική μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας και όπου για χάρη συντομίας στο εξής θα αναφέρεται ως ΟΞΥΓΟΝΟ. Το ΟΞΥΓΟΝΟ δραστηριοποιείται στα εξής: (α) Στον έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας ώστε να κρίνει κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και των κανονισμών. (β) Στην πιστοποίηση των συμμορφούμενων προϊόντων βιολογικής γεωργίας με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας για τον καταναλωτή. (γ) Στην βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του ελέγχου και της πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας από τον Φορέα με καθορισμό συγκεκριμένων απαιτήσεων που πρέπει να τηρούνται για την πιστοποίηση κάθε είδους βιολογικού προϊόντος. (δ) Στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της βιολογικής γεωργίας. (ε) Στη δημιουργία έγκυρου, μοναδικού και κοινά αποδεκτού Πιστοποιητικού και Σήματος Συμμόρφωσης. (στ) Στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας, και δράσεων με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος με κάθε μέσο. 2.2 Οι βασικοί στόχοι του ΟΞΥΓΟΝΟ, είναι: Η προώθηση της βιολογικής γεωργίας Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων Η προστασία του περιβάλλοντος Η προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 2.3 Το ΟΞΥΓΟΝΟ παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας σε όλες τις ενδιαφερόμενες μονάδες παραγωγής, παρασκευής, διάθεσης και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης που προσφέρει καταγράφονται στο ελεγχόμενο έγγραφο Ε-810 «Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Πιστοποίησης». 2.4 Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας που ακολουθεί το ΟΞΥΓΟΝΟ στηρίζονται: Στους Κανονισμούς 834/2007 και 889/2008 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις τους που αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. Οι απαιτήσεις των Κανονισμών αυτών εφαρμόζονται με την

4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 3 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την παραγωγή, την παρασκευή, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων. Στην Εθνική Νομοθεσία όπως τροποποιείται και ισχύει (ΚΥΑ /2006 και ΥΑ /06) Στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45011:1998 για τους φορείς πιστοποίησης που λειτουργούν συστήματα πιστοποίησης προϊόντων. 2.5 Το ΟΞΥΓΟΝΟ, ως φορέας πιστοποίησης, φέρει κάλυψη αστικής ευθύνης για τις δραστηριότητες πιστοποίησης που προσφέρει. 3 Διαπιστεύσεις- Εγκρίσεις 3.1 Το ΟΞΥΓΟΝΟ για την αξιόπιστη παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας φέρει: α) Έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γεωργίας - με Αρχή Ελέγχου τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ-AgroCert)- ως εγκεκριμένος Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας με κωδικό καταχώρησης στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: GR-BIO-14 β) Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από το Εθνικό Συμβούλιο διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Το ΟΞΥΓΟΝΟ πιστοποιεί προϊόντα σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και τις τροποποιήσεις τους «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των γεωργικών προϊόντων», καθώς και τις απαιτήσεις της Εθνικής Νομοθεσίας. 4 Αμεροληψία, Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα 4.1 Η ορθή εφαρμογή των προτύπων και των διαδικασιών Ελέγχου και Πιστοποίησης, η αμεροληψία και ισονομία στη λήψη των αποφάσεων, αποτελούν πρωταρχικό στόχο και σκοπό του ΟΞΥΓΟΝΟ και διασφαλίζονται από το νομικό του πλαίσιο, την οργανωτική διάρθρωσή του και τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης. 4.2 Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, ο Φορέας έχει επιπλέον υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Τόσο προσωπικό του ΟΞΥΓΟΝΟ όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες είναι ελεύθεροι από κάθε εμπορική, οικονομική ή άλλη εξάρτηση, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση τους. Γι αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, τακτικά σε ετήσια βάση ή έκτακτα όταν συντρέχουν λόγοι, υποβάλουν δήλωση σύγκρουσης καθηκόντων-ασυμβιβάστων. Το ΟΞΥΓΟΝΟ δεν εμπλέκεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη διάθεση των προϊόντων τα οποία πιστοποιεί. Οι όροι για την πιστοποίηση είναι ίδιοι για όλους τους συμβαλλομένους, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, το μέγεθος της επιχείρησης, ή τη χορήγηση προγενέστερης πιστοποίησης. Οι οικονομικοί όροι του ΟΞΥΓΟΝΟ για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης είναι κοινοί για τους πελάτες του.

5 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 4 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κάθε ενδιαφερόμενος για πιστοποίηση, πρόσωπο ή φορέας, έχει άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ. Για όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, τιμοκατάλογους και λοιπά ενημερωτικά έγγραφα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο. 4.3 Στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού και σύμφωνα με την ορθή πρακτική των διαδικασιών πιστοποίησης, το ΟΞΥΓΟΝΟ συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με αντικείμενο αποκλειστικά την ορθή ερμηνεία των Προτύπων, Προδιαγραφών ή άλλων Τυποποιητικών Εγγράφων, των Κανονισμών Πιστοποίησης και την ορθή εφαρμογή των Διαδικασιών Πιστοποίησης. 5. Εμπιστευτικότητα 5.1 Το ΟΞΥΓΟΝΟ εξασφαλίζει την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα έναντι των πελατών του, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.), το Όργανο εξέτασης Ενστάσεων, Παραπόνων και Επίλυσης Διαφορών, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες του, ευθύνονται και είναι υπόλογοι για τη διαχείριση εγγράφων και δεδομένων, καθώς και κάθε πληροφόρησης που θα έλθει στην αντίληψη ή περιέρχεται στην κατοχή τους κατά τη συνεργασία τους με το ΟΞΥΓΟΝΟ ως αυστηρά εμπιστευτικής φύσης. Η πληροφόρηση αυτή θα χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου που αναλαμβάνουν. Συγκεκριμένα: το ΟΞΥΓΟΝΟ χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε έγγραφο ή/ και προϊόν πελατών που βρίσκεται στην κατοχή του. Όλες οι πληροφορίες καθώς και περιεχόμενα εγγράφων ή/ και ηλεκτρονικών δεδομένων που τυχόν έρχονται σε γνώση του Φορέα ή/ και των επιθεωρητών του παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά. όλοι οι επιθεωρητές και το προσωπικό του ΟΞΥΓΟΝΟ λειτουργούν αυστηρά μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών του Φορέα και δεσμεύονται από δήλωση εμπιστευτικότητας και υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας. Στην περίπτωση που επιβάλλεται νομικά η διάθεση πληροφοριών σε τρίτο μέρος, το ΟΞΥΓΟΝΟ ενημερώνει σχετικά τον πελάτη. 5.2 Το ΟΞΥΓΟΝΟ ως διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης τηρεί διαδικασίες διασφάλισης κάθε είδους εμπιστευτικής πληροφόρησης πελατών του. 6. Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης 6.1 Το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.) του ΟΞΥΓΟΝΟ, το οποίο συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Π. συγκαλείται από τον πρόεδρό του σε συνεργασία με τον Υ.Δ.Π. του ΟΞΥΓΟΝΟ τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για την αξιολόγηση της διαδικασίας απονομής των χορηγούμενων πιστοποιητικών και των αποφάσεων συμμόρφωσης, ανάκλησης ή αναστολής πιστοποιητικών. 6.2 Το Α.Σ.Π. έχει επίσης εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς το διοίκηση του φορέα στα ακόλουθα θέματα: o Πολιτικής του Φορέα o Κανονισμοί και Διαδικασίες Πιστοποίησης o Αμεροληψίας και Αντικειμενικότητας o Διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης κάθε ενδιαφερομένου προς τις υπηρεσίες του ΟΞΥΓΟΝΟ.

6 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 5 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 6.3 Στα πλαίσια των παραπάνω γενικών αρμοδιοτήτων, το Α.Σ.Π. εξετάζει εκτός άλλων τις περιπτώσεις ασυμβιβάστων και ενδεχομένων κινδύνων των μελών και των μελών των συλλογικών οργάνων του ΟΞΥΓΟΝΟ, το σύστημα κυρώσεων, την τιμολογιακή πολιτική, τα υποβληθέντα παράπονα καθώς και ενδεικτικές περιπτώσεις επιχειρηματιών ενταγμένων στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης. 6.4 Το Α.Σ.Π. διασφαλίζει την αμεροληψία αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων του, μέσω της ισοδύναμης αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόμενων μερών καθώς και φυσικών προσώπων με εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς δραστηριότητας του Φορέα, δίχως να κυριαρχεί κάποιο από τα συμμετέχοντα μέρη ή συμφέροντα. Τα μέλη του Α.Σ.Π. διαθέτουν γνώση, εργασιακή εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση ή είναι χρήστες των προϊόντων που πιστοποιεί. 7 Διαδικασία Πιστοποίησης Προϊόντος Η διαδικασία ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 1) ενημέρωση ενδιαφερομένων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών 2) υποβολή αίτησης 3) υπογραφή σύμβασης 4) επιθεώρηση 5) απόφαση συμμόρφωσης 6) χορήγηση πιστοποιητικού 7.1 Ενημέρωση Ενδιαφερομένων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών Ο ενδιαφερόμενος, ερχόμενος σε επαφή με το ΟΞΥΓΟΝΟ εμπλουτίζεται αρχικά με πάσης φύσεως πληροφόρηση και ενημέρωση που αφορούν στη κοινοτική και εθνική νομοθεσία προκειμένου να λάβει ουσιώδης γνώση αυτής. Έπειτα, ενημερώνεται για τις διαδικασίες και τα στάδια που θα ακολουθήσουν. Εφόσον ζητηθεί, αποστέλλονται μέσω έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής όλα τα σχετικά έντυπα αυτού του σταδίου (κανονισμός πιστοποίησης, τιμοκατάλογος, ερωτηματολόγια κ.ο.κ.) 7.2 Αίτησης Ένταξης Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα πιστοποίησης θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένα στο ΟΞΥΓΟΝΟ την αίτηση ένταξης, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο βάσει τομέα δραστηριότητας. Και στα δύο έγγραφα συμπεριλαμβάνονται εκατέρωθεν δεσμεύσεις και υπεύθυνες δηλώσεις τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με συνέπεια να υπογράψουν και στις οποίες όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δεσμευθούν για την αλήθεια και την τήρηση όλων όσων αναφέρονται τόσο στις γενικές όσο και στις ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία Επιπλέον της αίτησης ένταξης και του ερωτηματολογίου δραστηριότητας της επιχείρησης θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα συνημμένα έγγραφα που παρατίθενται στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια Η διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης ακολουθείται και στις περιπτώσεις μεταβολής των δραστηριοτήτων (αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, αλλαγές στις εγκαταστάσεις, αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.τλ,).

7 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 6 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7. 3 Υπογραφή Σύμβασης Εφόσον η αίτηση ένταξης και το ερωτηματολόγιο, συνοδευμένα από τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσειςδεσμεύσεις, και τα συνημμένα έγγραφα, σταλούν στο ΟΞΥΓΟΝΟ, αξιολογούνται άμεσα από το Τμήμα Πιστοποίησης. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης δύναται να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία από τον επιχειρηματία, προκειμένου να προσδιοριστούν τα προς πιστοποίηση προϊόντα ή άλλα αδιευκρίνιστα θέματα. Εάν και εφόσον πληρούνται τελικά οι προϋποθέσεις και ο φάκελος του ενδιαφερομένου αξιολογηθεί θετικά τότε υπογράφεται, εντός ενός μηνός μετά την αίτηση ένταξης, η αντίστοιχη σύμβαση με τον φορέα. Στο διάστημα αυτό δεν προσαρτάται ο χρόνος για την υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη ενταγμένος στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης και επιθυμεί την αλλαγή φορέα πιστοποίησης, έχοντας πρώτα πραγματοποιήσει έγγραφη καταγγελία της σύμβασης, ακολουθείται η εξής διαδικασία: Ζητείται από το ΟΞΥΓΟΝΟ εγγράφως από τον προηγούμενο φορέα πιστοποίησης η αποστολή αντιγράφου του φακέλου της επιχείρησης μαζί με σχετική βεβαίωση για το καθεστώς πιστοποίησης της ελεγχόμενης μονάδας. Εάν ο φάκελος δεν αποσταλεί εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας (15 ημέρες από την ημερομηνία λήψης της αίτησης) τότε ενημερώνεται η αρμόδια επιβλέπουσα αρχή ελέγχου (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.) προκειμένου να προβεί στις νόμιμες ενέργειες. Ωστόσο προκειμένου το ΟΞΥΓΟΝΟ να αποδεχτεί την αίτηση, στις περιπτώσεις μεταγραφής από άλλο Φορέα Πιστοποίησης, θα πρέπει: να μην εκκρεμεί διενέργεια οποιασδήποτε μορφής ελέγχου προγραμματισθείσας προ της ημερομηνίας καταγγελίας της σύμβασης. να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που να αφορούν διαδικασίες αξιολόγησης ευρημάτων ελέγχων, εργαστηριακών αναλύσεων ή διαδικασίες επιβολής κυρώσεων προ της ημερομηνίας καταγγελίας της σύμβασης. να μην υφίσταται διοικητική κύρωση απαγόρευσης χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων, σημάτων και λογοτύπων ή/ και απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εμπορία και εισαγωγή από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Εάν και εφόσον η επιχείρηση πληρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις ενημερώνεται εγγράφως και ακολουθούν οι σχετικές διαδικασίες όπως παρουσιάστηκαν ανωτέρω. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις τότε απορρίπτεται, και ενημερώνεται εγγράφως ο επιχειρηματίας για τους λόγους μη αποδοχής αυτής, ενώ δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αρθεί οι λόγοι απόρριψης. Στις περιπτώσεις που ο επιχειρηματίας επιθυμεί να μεταγραφεί από το ΟΞΥΓΟΝΟ σε άλλο φορέα πιστοποίησης, η διαδικασία είναι ίδια όπου ο επιχειρηματίας πρέπει να πραγματοποιήσει έγγραφη καταγγελία της σύμβασης και ο νέος φορέας να ζητήσει εγγράφως αντίγραφο του φακέλου της επιχείρησης. Το ΟΞΥΓΟΝΟ οφείλει να το αποστέλλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω Η σύμβαση υπογράφεται από τον ίδιο τον συμβαλλόμενο ή από εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο έχοντας πρώτα επισυνάψει και το νόμιμο έγγραφο της εξουσιοδότησης. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβαση αποτελεί για τον επιχειρηματία ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας παραγωγής προϊόντων βιολογική

8 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 7 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ γεωργίας. Κάθε επιχειρηματίας συνάπτει σύμβαση ελέγχου με ένα και μόνο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης για το σύνολο των κατά κατηγορία δραστηριοτήτων του Έπειτα, ο συμβαλλόμενος πρέπει μέσα σε χρονικό διάστημα ενός δεκαημέρου, (10 ημέρες μετά την υπογραφή), να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης την έναρξη αυτής του της δραστηριότητας (ΚΥΑ /2006 και ΥΑ /06). Κατόπιν τούτου υποχρεούται να αποστείλει στο ΟΞΥΓΟΝΟ θεωρημένο αντίγραφο του εγγράφου γνωστοποίησης Επιθεώρηση Η αξιολόγηση των διαδικασιών παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 45011, τις ειδικές απαιτήσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 834/2007 και 889/2008 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (ΚΥΑ /2006 και ΥΑ /06), όπως κάθε φορά ισχύουν Για την αξιολόγηση των διαδικασιών παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης, εμπορίας, διάθεσης και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας διενεργείται αρχικός έλεγχος στις μονάδες παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας των υπό πιστοποίηση επιχειρήσεων σε διάστημα εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 2.1 ΚΥΑ /2006), όπου εξετάζονται: επαλήθευση των όσων έχει δηλώσει και δεσμευτεί ο επιχειρηματίας μέσω των εντύπων ένταξης και ερωτηματολογίων, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανονισμών βάσει των οποίων θα διενεργηθεί η αξιολόγηση, η αποτελεσματικότητα του συστήματος παραγωγής αναφορικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας Για την επιθεώρηση συγκροτείται από το Τμήμα Επιθεωρήσεων του ΟΞΥΓΟΝΟ η ομάδα επιθεώρησης, η οποία αποτελείται από έναν ή περισσότερους επιθεωρητές, ειδικούς επιστήμονες ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το μέγεθος της προς επιθεώρηση επιχείρησης. Οι ομάδες επιθεώρησης συγκροτούνται ώστε να διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας και της επιθεώρησης Ο επιχειρηματίας ενημερώνεται από το ΟΞΥΓΟΝΟ για τη σύνθεση της ομάδας επιθεώρησης και το πρόγραμμα επιθεώρησης για τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις. Ο Φορέας διασφαλίζει την αμεροληψία και αντικειμενικότητα των επιθεωρητών, ωστόσο ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση μέλους ή/ και μελών της ομάδας επιθεώρησης εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, στοιχειοθετώντας το σχετικό αίτημα του με εύλογα επιχειρήματα, με βάση τις αρχές της επιθεώρησης που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά, τη δέουσα επαγγελματική μέριμνα, την ανεξαρτησία και την προσέγγιση με βάση τις αντικειμενικές αποδείξεις. Τα εύλογα αυτά επιχειρήματα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις περιπτώσεις όπου παρατηρείται σύγκρουση συμφερόντων (όπως όταν κάποιο μέλος της ομάδας επιθεώρησης υπήρξε στο παρελθόν εργαζόμενος του επιθεωρούμενου ή παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες), καθώς και σε περιπτώσεις προτεραίας κακής συμπεριφοράς Εάν ο επιχειρηματίας επιθυμεί, δύναται να παρίσταται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης σύμβουλος, ο οποίος έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη και σχεδιασμό των διαδικασιών παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής. Ο σύμβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης στη διαδικασία της επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία από τον

9 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 8 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ επιθεωρητή προκειμένου να πραγματοποιηθεί εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων για την ανίχνευση μη επιτρεπόμενων ουσιών (βλέπε ενότητα 9 του παρόντος) Στην περίπτωση όπου κατά την επιθεώρηση εντοπισθούν μη συμμορφώσεις ο πελάτης καλείται να καταθέσει τα πιθανά σχόλια του και να περιγράψει τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος για την άρση των μη συμμορφώσεων Ο επιθεωρητής δίνει στον πελάτη αντίγραφο όλων των πρακτικών ελέγχου ή/και δειγματοληψιών και εφόσον καταγραφούν μη συμμορφώσεις, δίνει και αντίγραφο του Δελτίου Μη Συμμόρφωσης. Όλα τα πρακτικά ελέγχου ή/και δειγματοληψίας ο επιχειρηματίας οφείλει να συνυπογράψει Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, ο επιθεωρητής/ επιθεωρητές παραδίδει στο Τμήμα Επιθεωρήσεων τα πρακτικά της επιθεώρησης. Το Τμήμα Επιθεωρήσεων εξετάζει την ακεραιότητα της επιθεώρησης και τα σχετικά έντυπα επιθεώρησης παραδίδονται στα Τμήματα Πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ προς αξιολόγηση και έκδοση απόφασης συμμόρφωσης. 7.5 Απόφαση Συμμόρφωσης Η απόφαση λαμβάνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Πιστοποίησης, το οποίο δε συμμετείχε στον επιτόπιο έλεγχο αξιολόγησης των προϊόντων του πελάτη. Το Τμήμα Πιστοποίησης, οφείλει να επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση ή την έναρξη της εφαρμογής των διορθωτικών ενεργειών, είτε μέσω μιας νέας επιθεώρησης στη μονάδα, είτε με αποδεικτικά στοιχεία που θα αποστείλει ο πελάτης στο ΟΞΥΓΟΝΟ και δεν προβαίνει στη χορήγηση πιστοποιητικού προϊόντος μέχρι τη διαπίστωση της αποτελεσματικής άρσης όλων των μη συμμορφώσεων Η απόφαση συμμόρφωσης, καθώς και το σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίστηκε, κοινοποιούνται εγγράφως στον επιχειρηματία από το Τμήμα Πιστοποίησης. 7.6 Χορήγηση και Ισχύς Πιστοποιητικού Προϊόντος Το Πιστοποιητικό Προϊόντος και το αποδεικτικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 29 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος XII του Καν.(ΕΚ) 8889/2008, όπως κάθε φορά ισχύουν, που χορηγεί το ΟΞΥΓΟΝΟ σηματοδοτεί πως ο επιχειρηματίας στη παρούσα φάση και κατόπιν του ελέγχου που διεξήχθη εφαρμόζει αποτελεσματικά διαδικασίες παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας, οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ως προς την οποία πιστοποιήθηκε (Καν. Ε.Κ. 834/2007 και 889/2008 και ΚΥΑ /2006) Το Πιστοποιητικό Προϊόντος και το αποδεικτικό έγγραφο αφορά αποκλειστικά τον πελάτη στον οποίο χορηγήθηκε και μόνο για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας που αυτό καλύπτει Το Πιστοποιητικό Προϊόντος και το αποδεικτικό έγγραφο εκδίδεται σε προκαθορισμένη μορφή, από το αρμόδιο Τμήμα Πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ στους συμβαλλόμενους στους οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποίηση, μετά από αίτημά τους και εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες ή δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις Το Πιστοποιητικό Προϊόντος εκδίδεται ως ακολούθως ανά τομείς δραστηριότητας:

10 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 9 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. Εφόσον πρόκειται για φυτικά προϊόντα, το Πιστοποιητικό Προϊόντος εκδίδεται κατά την έναρξη της συγκομιδής και με διάρκεια ισχύος ανάλογη με το είδος του προϊόντος και τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής τους ή και τη διάρκεια συντήρησής τους και δε θα υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος. Στο Πιστοποιητικό Προϊόντος το πιστοποιημένο προϊόν αναφέρεται με την κοινή και με την επιστημονική του ονομασία και πρέπει να γίνεται αναφορά και στην ποικιλία του. 2. Εφόσον πρόκειται για ζωικά προϊόντα, το Πιστοποιητικό Προϊόντος εκδίδεται ανάλογα με την παραγωγική περίοδο των ζώων και δε θα υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος. Για τα ζώα και τα προϊόντα κρέατος θα πρέπει να αναγράφονται και τα στοιχεία ταυτοποίησης, όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα, σύμφωνα με την νομοθεσία. Εφόσον πρόκειται για γάλα λαμβάνεται υπόψη η περίοδος άλμεξης κατά είδος ζώου. 3. Για μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης που έχουν παρασκευαστεί κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εκδίδεται κατά την έναρξη της παρασκευαστικής του περιόδου και η ισχύς του δε θα υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος. 4. Για πρώτες ύλες ζωοτροφών, εκδίδεται κατά την έναρξη της συγκομιδής και με διάρκεια ισχύος ανάλογη με το είδος του προϊόντος και τη διάρκεια της περιόδου διατήρησής του ή οποία δε θα υπερβαίνει το ένα έτος. 5. Για σύνθετες ζωοτροφές, το Πιστοποιητικό Προϊόντος περιλαμβάνει λεπτομερώς τα στοιχεία που αναφέρονται στoυς Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 όπως κάθε φορά ισχύουν και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δε θα υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος Όταν ο επιχειρηματίας το επιθυμεί μπορεί παράλληλα να αιτηθεί για έκδοση βεβαίωσης συμμόρφωσης και δύναται, εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές, πειθαρχικές και άλλες εκκρεμότητες που να επηρεάζουν τη χορήγηση της βεβαίωσης, όπως αποτέλεσμα ανάλυσης δείγματος, ένσταση, προσφυγή, διορθωτικές ενέργειες, να λάβει την Βεβαίωση Συμμόρφωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι η εν λόγω επιχείρηση είναι ενταγμένη στο σύστημα ελέγχου και τηρεί τις απαιτήσεις των Καν. (ΕΚ) 834/ 2007 & (ΕΚ) 889/ 2008 όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εν λόγω βεβαίωση παρέχεται για κάθε χρήση εκτός της περίπτωσης της εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων. για χρήση για τα εκάστοτε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης Κάθε επιχειρηματίας που έχει πιστοποιηθεί από το ΟΞΥΓΟΝΟ υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Πιστοποίησης του Φορέα για οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του εφαρμοζόμενου συστήματος παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας ή της σειράς των παραγομένων προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα σημαντικών τροποποιήσεων: αλλαγή ιδιοκτησίας ή έδρας της επιχείρησης, αλλαγή υπευθύνων για την εφαρμογή του συστήματος παραγωγής ή/και την αποδέσμευση των προϊόντων, αλλαγή τοποθεσίας μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας, προσθήκη νέας κατηγορίας προϊόντων, αίτημα για αύξηση της εκτιμώμενης πιστοποιημένης ποσότητας ή παραγωγή νέων προϊόντων άλλες τροποποιήσεις κατά περίπτωση. Ο εντοπισμός, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ή έκτατων επιθεωρήσεων, τροποποιήσεων του εφαρμοζόμενου συστήματος παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις των Κανονισμών Ε.Κ. 834/2007 και 889/2008 όπως κάθε φορά ισχύουν και για τις οποίες δεν ενημερώθηκε το ΟΞΥΓΟΝΟ, αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση του συστήματος κυρώσεων.

11 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 10 από Όλα τα έγγραφα τα οποία χορηγούνται από τον Φορέα και αποτελούν μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης αποτελούν ιδιοκτησία του ΟΞΥΓΟΝΟ Τα χορηγούμενα από το ΟΞΥΓΟΝΟ πιστοποιητικά ισχύουν σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΟΞΥΓΟΝΟ δεν είναι υπεύθυνο στην περίπτωση που τρίτες χώρες δεν αναγνωρίζουν ή αναγνωρίζουν εν μέρει τα χορηγηθέντα πιστοποιητικά. 8 Διατήρηση Πιστοποιητικού Προϊόντος 8.1 Η επιτήρηση της επιχείρησης, που συνεπάγεται τη διατήρηση του πιστοποιητικού προϊόντος και του αποδεικτικού εγγράφου του άρθρου 29 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 προϋποθέτει τη συνεχή τήρηση από τον επιχειρηματία των απαιτήσεων του συστήματος πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, εξασφαλίζεται με τη διενέργεια των εξής 1) Προγραμματισμένες επιθεωρήσεις 2) Έκτακτες επιθεωρήσεις Προγραμματισμένες Επιθεωρήσεις 8.2 Η τήρηση των κανονισμών και των απαιτήσεων που η νομοθεσία επιβάλλει, θεωρείται ουσιαστική προκειμένου το πιστοποιητικό του προϊόντος να χαίρει ισχύς και διαρκείας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί λοιπόν η τήρηση των προβλεπόμενων, το ΟΞΥΓΟΝΟ πραγματοποιεί προγραμματισμένες επιθεωρήσεις και εντός της καλλιεργητικής περιόδου των καλλιεργούμενων ειδών, ή εφόσον πρόκειται για μονάδα ζωικής παραγωγής εντός της παραγωγικής περιόδου ή εφόσον πρόκειται για μονάδα παρασκευής εντός της παρασκευαστικής περιόδου. Οι επιθεωρήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται από έναν ή παραπάνω επιθεωρητές. Σε κάθε περίπτωση οι επιθεωρητές διαθέτουν επιστημονικό υπόβαθρο ανάλογο των απαιτήσεων της διαδικασίας πιστοποίησης, εμπειρία, εξειδίκευση και γνώσεις επί των νομοθετημάτων. Το πρόγραμμα αλλά και τα/το ονόματα/όνομα των επιθεωρητών ανακοινώνεται εγγράφως στην επιχείρηση προκειμένου να λάβει εγκαίρως εις γνώση επί των επιθεωρητών που θα παραβρεθούν αλλά και επί της προγραμματισμένης επιθεώρησης και να πραγματοποιηθούν ενδεχομένως ενστάσεις επί αυτών. Οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Έκτακτες Επιθεωρήσεις 8.3 Εκτός των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων ο φορέας πραγματοποιεί και έκτακτες επιτόπιες επιθεωρήσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των συμβεβλημένων επιχειρηματιών κατά τις οποίες είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Επιχειρηματία. 8.4 Η αιφνιδιαστική επιθεώρηση πραγματοποιείται παρουσία του επιχειρηματία ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης. Στην επιθεώρηση υπογράφονται και από τα δύο μέρη (επιθεωρητής επιχείρηση) όλα τα σχετικά πρακτικά επιθεώρησης του ΟΞΥΓΟΝΟ. Η μη παρουσία ή/και η μη υπογραφή των πρακτικών από την επιχείρηση αποτελεί άρνηση ελέγχου και αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση του συστήματος κυρώσεων. 8.5 Επιπλέον ανάγκη για έκτατη επιθεώρηση είναι πιθανό να προκύψει εφόσον: γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σύστημα παραγωγής και παρασκευής προϊόντων βιολογικής γεωργίας, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις, υπάρχουν στοιχεία που την καθιστούν αναγκαία (όπως π.χ. καταγγελίες, παράπονα πελατών, παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Αρμόδια Αρχή κ.λ.π.).

12 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 11 από 19 9 Δείγματα και Χειρισμός Δειγμάτων 9.1 Οι δειγματοληψίες για εργαστηριακή ανάλυση γίνονται με βάση το καταρτισθέν πλάνο δειγματοληψίας από το ΟΞΥΓΟΝΟ για την εργαστηριακή ανάλυση και ανίχνευση μη επιτρεπόμενων για τη βιολογική γεωργία ουσιών, επί των παραγόμενων προϊόντων, φυτικής & ζωικής προέλευσης, φυτικών ιστών και οργάνων, εδάφους, ζωοτροφών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των ελεγχόμενων επιχειρηματιών. Τα κριτήρια βάση των οποίων καταρτίζεται το πρόγραμμα των δειγματοληψιών είναι η επικινδυνότητα, το μέγεθος και η τοποθεσία της μονάδας, το είδος, το ιστορικό και τα κρίσιμα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και οι καταγγελίες των καταναλωτών. 9.2 Από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΟΞΥΓΟΝΟ λαμβάνονται δύο δείγματα, το δείγμα και το αντίδειγμα, τα οποία αποστέλλονται στο Φορέα, ο οποίος και προωθεί το δείγμα για ανάλυση. 9.3 Οι αναλύσεις εκτελούνται από εργαστήρια που συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Εργαστηρίων του ΟΞΥΓΟΝΟ, τα δε αποτελέσματά τους γνωστοποιούνται στον Συμβαλλόμενο. 9.4 Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο ο συμβαλλόμενος δε μπορεί ή δε θέλει να παραβρεθεί, ή δεν κρίνεται σκόπιμο να προσκληθεί στην διενέργεια της δειγματοληψίας, αυτή πραγματοποιείται σαν να ήταν παρών και ακολουθείται η συνήθης διαδικασία με ότι αυτή προβλέπει και συνεπάγεται. 9.5 Το αντίδειγμα παραμένει στην κατοχή του ΟΞΥΓΟΝΟ και χρησιμοποιείται όταν ζητείται από τον συμβαλλόμενο για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων επί του δείγματος. Διατηρείται για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών από τη γνωστοποίηση στον συμβαλλόμενο των αποτελεσμάτων της ανάλυσης επί του δείγματος. Σε περιπτώσεις που η φύση του δείγματος ή η δραστική ουσία που διερευνάται, το επιβάλλουν, το αντίδειγμα διατηρείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών και ειδοποιείται προς τούτο ο συμβαλλόμενος. 9.6 Τα αποτελέσματα των αναλύσεων γνωστοποιούνται με ευθύνη του Τμήματος Πιστοποίησης στον επιχειρηματία, οπωσδήποτε στην περίπτωση που συνιστούν μη συμμόρφωση με τα πρότυπα, παρέχοντας του το δικαίωμα ένστασης. 9.7 Στις περιπτώσεις υποβολής ένστασης, όπου ο συμβαλλόμενος αμφισβητεί τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης, και εφόσον η ανιχνευθείσα με την πρώτη ανάλυση απαγορευμένη ουσία το επιτρέπει, αποστέλλεται για ανάλυση το αντίδειγμα. Ο συμβαλλόμενος δύναται να αιτηθεί κατά την ένσταση η εργαστηριακή ανάλυση του αντιδείγματος να πραγματοποιηθεί σε άλλο εργαστήριο, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγο εργαστήριο περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Εργαστηρίων του ΟΞΥΓΟΝΟ και το πεδίο διαπίστευσής του καλύπτει την κατηγορία του τροφίμου και περιλαμβάνει την ανιχνευθείσα ουσία, ειδάλλως αποστέλλεται για ανάλυση στο ίδιο εργαστήριο. Η ανάλυση του αντιδείγματος πραγματοποιείται εφόσον καταβληθεί από τον συμβαλλόμενο το σχετικό κόστος, το οποίο και επιστρέφεται στην περίπτωση που τα αποτελέσματα του αντιδείγματος τον δικαιώσουν. Σε περιπτώσεις που κατά την ανάλυση του αντιδείγματος ανιχνευθούν απαγορευμένες ουσίες που δεν είχαν ανιχνευθεί κατά την πρώτη ανάλυση του δείγματος, το εργαστηριακό εύρημα θεωρείται οριστικό και επιβάλλονται τα προβλεπόμενα κυρωτικά μέτρα. 9.8 Η όλη διαδικασία από τη δειγματοληψία μέχρι και την εκτέλεση των εργαστηριακών αναλύσεων πραγματοποιείται με τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία των δειγμάτων και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

13 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 12 από Χρήση Πιστοποιητικού Προϊόντος και Σήματος συμμόρφωσης 10.1 Το Πιστοποιητικό Προϊόντος βεβαιώνει ότι η συνολική ή μερική και συγκεκριμένη ποσότητα ενός προϊόντος είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές των Καν.(ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 όπως κάθε φορά ισχύουν Το Πιστοποιητικό Προϊόντος είναι το βασικό και αναγκαίο έγγραφο για την πραγματοποίηση εμπορικών πράξεων Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Προϊόντος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτό ως ακολούθως: 1. Για να αποδείξει ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Καν.(ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 όπως κάθε φορά ισχύουν. 2. Με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διασύρει και να μην υπονομεύει τη δημόσια εικόνα του ΟΞΥΓΟΝΟ και να μην προβαίνει σε πράξεις ή δηλώσεις όσον αφορά την πιστοποίηση του προϊόντος η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως παραπλανητική για τον καταναλωτή ή μη επιτρεπόμενη. Η παραπλάνηση του καταναλωτή ή η μη επιτρεπόμενη χρήση του Πιστοποιητικού συνιστούν κύρια μη συμμόρφωση που επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 3. Όταν το Πιστοποιητικό Προϊόντος χρησιμοποιείται για αγοραπωλησίες, τότε πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημο φορολογικό στοιχείο στο οποίο πρέπει να αναφέρονται: α. O αγοραστής, η ονομασία και η ποσότητα του προϊόντος β. Ο χαρακτηρισμός του προϊόντος ως προς το βιολογικό τρόπο παραγωγής με ιδιαίτερη αναφορά στο στάδιο της πιστοποίησης Σε οποιαδήποτε προβολή του πιστοποιημένου προϊόντος, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί το σήμα συμμόρφωσης του ΟΞΥΓΟΝΟ, όπως καθορίζεται στην Άδεια Χρήσης Σήματος. Επίσης, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σήμα συμμόρφωσης του ΟΞΥΓΟΝΟ σε όλα τα έγγραφα/ έντυπα, θέσεις και διαφημιστικό υλικό υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία και έχει λάβει Άδεια Χρήσης Σήματος από το ΟΞΥΓΟΝΟ Το δικαίωμα χρήσης του σήματος συμμόρφωσης του Φορέα υπόκειται στις εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις για συμμόρφωση με κανονισμούς, νομοθεσίες και τον παρόντα Κανονισμό του ΟΞΥΓΟΝΟ Το Σήμα Συμμόρφωσης θα τοποθετείται σε διαστάσεις αναλογικές ως προς το παρακάτω υπόδειγμα Ο λογότυπος του Σήματος Συμμόρφωσης του Φορέα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τον ευρωπαϊκό κωδικό του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: GR-BIO Για οποιαδήποτε άλλη χρήση επιθυμεί ο πελάτης και δεν αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό, θα πρέπει να επικοινωνεί με το Τμήμα Πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ. Το εν λόγω σήμα το προμηθεύονται οι πελάτες από την ιστοσελίδα του Φορέα και αν αυτό δεν είναι δυνατό, το σήμα αποστέλλεται ταχυδρομικά σε ηλεκτρονική μορφή ( ή cd).

14 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 13 από Το Πιστοποιητικό Προϊόντος και το σήμα συμμόρφωσης του ΟΞΥΓΟΝΟ: είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Φορέα, αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία απονεμήθηκε και χορηγήθηκε, δεν πρέπει να αναπαράγονται και να δημοσιεύονται παρά μόνο στο σύνολό τους Στην επισήμανση θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και της ΚΥΑ αρ /2006 όπως ισχύουν κάθε φορά, σχετικά με τη χρήση του κοινοτικού και εθνικού σήματος αναγνώρισης πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων αντιστοίχως. Τα εν λόγω σήματα τα προμηθεύονται οι πελάτες από την ιστοσελίδα του Φορέα και αν αυτό δεν είναι δυνατό, αποστέλλονται ταχυδρομικά σε ηλεκτρονική μορφή ( ή cd) Ο πελάτης δεσμεύεται να διακόψει άμεσα τη χρήση του Πιστοποιητικού Προϊόντος όταν λήξει ο χρόνος ισχύος του ή μετά από αιτιολογημένη απαίτηση του Φορέα. 11 Διακοπή από το Σύστημα Πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ 11.1 Ο πελάτης έχει σε κάθε χρονική στιγμή το δικαίωμα εάν επιθυμεί να αποποιηθεί της χρήσης του Πιστοποιητικού Προϊόντος και του αποδεικτικού εγγράφου του άρθρου 29 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 και να διακόψει από το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ. Καν. (ΕΚ) 834/2007. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως το αίτημα του στο Φορέα, να επιστρέψει τα πιστοποιητικά έγγραφα σε ισχύ και τη σύμβαση όπως και να εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Επίσης δεν πρέπει να εκκρεμούν διενέργειες ελέγχου, διοικητικές κυρώσεις κ.ο.κ. (βλέπε παρ του παρόντος Κανονισμού) Αντίστοιχα ο Φορέας δύναται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση, όταν: α) ο επιχειρηματίας δεν έχει εκπληρώσει ή δεν είναι συνεπής με τις οικονομικές του υποχρεώσεις. β) ο επιχειρηματίας παραβιάσει τους όρους που αναφέρονται στην υπογραφείσα σύμβαση 12. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων Ο συμβεβλημένος επιχειρηματίας έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις όπως Να εφαρμόζει και να τηρεί τις απαιτήσεις όλων των σχετιζόμενων κανονισμών μετά των τροποποιήσεων τους (Καν. (ΕΚ) 834/2007 & 889/2008). Να τηρεί και να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Να τηρεί τους όρους της συναφθείσας σύμβασης. Να εφαρμόζει και να τηρεί τις απαιτήσεις της σχετικής εθνικής νομοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύει. Να τηρεί όλες τις νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την ιχνηλασιμότητα και τη σήμανση των προϊόντων) και να δέχεται τους αντίστοιχους ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς. Να ενημερώνει το ΟΞΥΓΟΝΟ για τα αποτελέσματα ελέγχων άλλων αρμόδιων αρχών για τον έλεγχο των τροφίμων. Να κοινοποιεί άμεσα και εγγράφως στο ΟΞΥΓΟΝΟ οποιαδήποτε τροποποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Να εφαρμόζει εντός του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες που εντοπίζονται και να παρέχει τη σχετική πληροφόρηση στο ΟΞΥΓΟΝΟ.

15 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 14 από 19 Οφείλει να γνωστοποιήσει εντός 10 ημερών την έναρξη της δραστηριότητας της στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα όρια της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, και να κοινοποιεί την σχετική γνωστοποίηση στο ΟΞΥΓΟΝΟ. Να παρέχει στο ΟΞΥΓΟΝΟ οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται αναγκαία για την επιθεώρηση και πρόσβαση σε όλα τα μέρη της μονάδας και σε όλες τις εγκαταστάσεις καθώς και στους λογαριασμούς και στα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Να παρευρίσκεται κατά τον επιτόπιο έλεγχο ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του στην επιχείρηση. Να συνυπογράφει τα πρακτικά ελέγχου και δειγματοληψιών για τις εργαστηριακές αναλύσεις. Η άρνηση συνυπογραφής των εντύπων του ΟΞΥΓΟΝΟ θεωρείται ως άρνηση ελέγχου. Να μη δύναται να ζητήσει την αλλαγή της καθορισμένης ημερομηνίας επίσκεψης ελέγχου, εφόσον πρόκειται για έκτατο έλεγχο. Να μη χρησιμοποιεί κατά τρόπο μη νόμιμο ή παραπλανητικό τα πιστοποιητικά που του χορηγεί το ΟΞΥΓΟΝΟ, με τα οποία βεβαιώνεται ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της βιολογικής γεωργίας που καθορίζονται στους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 όπως κάθε φορά ισχύουν. Στην περίπτωση δε, που ο ανωτέρω τρόπος χρήσης των πιστοποιητικών συμμόρφωσης προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη ή δυσφήμιση του ΟΞΥΓΟΝΟ, ο επιχειρηματίας θα υποπίπτει σε κυρώσεις. Να διατηρεί και να θέτει στη διάθεσή του ΟΞΥΓΟΝΟ οποιουδήποτε διαφημιστικό υλικό παράγει ο ίδιος, με αναφορά στο ΟΞΥΓΟΝΟ και τη σχετική πιστοποίηση. Αν το ΟΞΥΓΟΝΟ διαπιστώσει αντιρρήσεις σχετικά με τον τρόπο που αναφέρεται είτε σε αυτόν είτε στην πιστοποίηση του προϊόντος, ο επιχειρηματίας οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του ΟΞΥΓΟΝΟ. Να δηλώνει στις εμπορικές συναλλαγές του με τρίτους μόνο τα προϊόντα που πιστοποιούνται σύμφωνα με τους Καν (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008. Να τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία υπό μορφή μητρώου όπως απαιτείται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και την ΚΥΑ /2006 όπως κάθε φορά ισχύουν. Να τηρεί αρχεία για τα παράπονα που δέχεται και για τις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται σχετικά με τα πιστοποιημένα προϊόντα. Να διακόπτει σε περίπτωση ανάκλησης των πιστοποιητικών τόσο τη χρήση του σήματος πιστοποίησης όσο και του διαφημιστικού υλικού, το οποίο περιέχει οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά και επιστρέφει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα της πιστοποίησης στο ΟΞΥΓΟΝΟ. Να καταβάλει ετησίως το κόστος των παρερχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που έχει αρχίσει η διαδικασία ελέγχου, ακόμα και αν βρίσκεται στο στάδιο προσδιορισμού της ημερομηνίας πραγματοποίησής του, ο συμβαλλόμενος δε δικαιούται να ζητήσει την μονομερή λύση της σύμβασης. Οφείλει να καταθέτει στο ΟΞΥΓΟΝΟ πρόγραμμα παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεμάχιο ή λεπτομερές πρόγραμμα εκτροφής των ζώων και σχέδιο διασποράς της κόπρου στα αγροτεμάχια που διαθέτει και έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου. Τα προγράμματα αυτά ο επιχειρηματίας οφείλει να τα καταθέσει στο Φορέα όσον αφορά την φυτική παραγωγή ένα μήνα πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, όσον αφορά την ζωική παραγωγή ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη της παραγωγικής περιόδου που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ελέγχου, για δε την παρασκευή προϊόντων βιολογικής γεωργίας ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης των σχετικών εργασιών παρασκευής. 13. Δικαιώματα των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων Ο συμβεβλημένος επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να:

16 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 15 από 19 ζητήσει αιτιολογημένα, έως 48 ώρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης προγραμματισμένου επιτόπιου ελέγχου, την αλλαγή της προκαθορισμένης ημερομηνίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο επιτόπιος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί μέσα στο νόμιμα προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Το αίτημα του ικανοποιείται εφόσον αυτό κριθεί εφικτό από το ΟΞΥΓΟΝΟ. ζητήσει αιτιολογημένα την αντικατάσταση του ελεγκτή του ΟΞΥΓΟΝΟ, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Το αίτημα αυτό, πρέπει να υποβληθεί πριν την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου ή κατά τη διαδικασία καθορισμού της ημερομηνίας πραγματοποίησης του, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου (βλέπε ενότητα 7.4.4). ζητήσει την επιβεβαίωση εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, των αποτελεσμάτων ή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών αναλύσεων. λαμβάνει γνώση της τεκμηρίωσης που συγκεντρώνεται κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων και αφορά τη μονάδα ή τα παραγόμενα από αυτή προϊόντα. να καταγράφει τις επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις του σ όλα τα έντυπα του ΟΞΥΓΟΝΟ που συνυπογράφει. 14. Υποχρεώσεις Ευθύνες του ΟΞΥΓΟΝΟ Το ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Τηρεί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Τηρεί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Διενεργεί έναν τουλάχιστον επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση ανά έτος, καθώς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους, Πραγματοποιεί επιθεωρήσεις με τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο. Οι επιθεωρητές του κατέχουν κατάλληλη επιστημονική μόρφωση, εμπειρία και εξειδίκευση, ελέγχονται, αξιολογούνται και εκπαιδεύονται από τον Φορέα καθώς και δίδεται η απαραίτητη καθοδήγηση. Εξασφαλίζει ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης στην ερμηνεία των απαιτήσεων της νομοθεσίας και των κανονισμών. Σε περίπτωση που ο πελάτης τεκμηριώσει παράπονα για την αντικειμενικότητα συγκεκριμένης επιθεώρησης, προβαίνει σε νέα επιθεώρηση με έξοδα του πελάτη και διαφορετική σύνθεση ομάδας επιθεώρησης. Στην περίπτωση δικαίωσης του πελάτη ο Φορέας αναλαμβάνει τα έξοδα της επιθεώρησης. Λειτουργεί με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα των αποφάσεων του Διαβιβάζει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. μέχρι 31 Ιανουαρίου έκαστου έτους σε εφαρμογή του άρθρου 27 του Καν (ΕΚ) 834/2007, τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο έτος: α) κατάλογο των επιχειρηματιών που είχαν υπαχθεί στο σύστημα έλεγχου, στον οποίο εκτός από ονοματεπώνυμο και διεύθυνση θα αναφέρονται οι εκτάσεις κατά καλλιεργούμενο είδος και ο αριθμός κατά είδος εκτρεφόμενων ζώων, κατά περίπτωση β) συνολική έκθεση για τους διενεργηθέντες ελέγχους γ) κατάσταση πιστοποιημένων προϊόντων (είδος, έκταση, ποσότητες, περιοχή) και δ) κάθε άλλο στοιχείο που θα τους ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές Αποστέλλει επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Προϊόντος στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εντός 10 ημερών από την έκδοσή του και τον ενημερώνει σε κάθε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης χορηγηθέντος πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία Ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή και στη λειτουργία του Φορέα όπως για παράδειγμα τροποποίηση στο οργανόγραμμα, αλλαγή έδρας, στοιχεία επικοινωνίας κ.τ.λ.

17 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 16 από 19 Υποχρεούται να συνεργάζεται ανταλλάσσοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποστέλλοντας αντίγραφο του τηρουμένου ατομικού φακέλου σε περίπτωση επιλογής από τον επιχειρηματία διαφορετικού ΟΕ&Π υπευθύνου για τον έλεγχό του. Ενημερώνει την επιθεωρούμενη επιχείρηση για την ημερομηνία, το πρόγραμμα και τη σύνθεση της ομάδας στις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις. Επιβάλει κυρώσεις στους συμβεβλημένους επιχειρηματίες στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού. Το ΟΞΥΓΟΝΟ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζημιών από ελαττωματικά προϊόντα της πιστοποιημένης επιχείρησης. 15 Μη Συμμορφώσεις και Κυρώσεις 15.1 Μη συμμόρφωση: η αποτυχία τήρησης των απαιτήσεων των Κανονισμών (ΕΚ) 834/07 και 889/08 και της ΚΥΑ /2006, όπως κάθε φορά ισχύουν, από έναν επιχειρηματία ενταγμένο στο Σύστημα Ελέγχου. Οι μη συμμορφώσεις διακρίνονται, ανάλογα με το βαθμό των επιπτώσεών τους ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων Κανονισμών και ΚΥΑ σε: Απλές μη συμμορφώσεις: απλή απόκλιση ήσσονος σημασίας Κύριες μη συμμορφώσεις: παρατυπία/παράβαση του επιχειρηματία 15.2 Για την αντικειμενική λειτουργία του Συστήματος Κυρώσεων, Το ΟΞΥΓΟΝΟ έχει καταρτίσει πλήρη και αναλυτικό κατάλογο Παραβάσεων και Κυρώσεων, σύμφωνα με τον ενδεικτικό κατάλογο κατάταξης των μη συμμορφώσεων της εθνικής νομοθεσίας Απλές μη συμμορφώσεις Αποκλίσεις, είναι μη συμμορφώσεις ήσσονος σημασίας που διαπιστώνονται από τον Φορέα και τις Αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης κατά τους διενεργούμενους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ελέγχους στους επιχειρηματίες. Οι διενεργούντες τον έλεγχο καταγράφουν τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις στο πρακτικό ελέγχου και απαιτούν από τον ελεγχόμενο επιχειρηματία να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες εντός αυστηρά καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος ώστε να αναιρούνται τα αίτια που τις προκάλεσαν Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλισης από τον ίδιο επιχειρηματία εντός του τρέχοντος έτους ή σε περίπτωση μη εφαρμογής των επιβαλλόμενων διορθωτικών μέτρων εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος τότε η απόκλιση λογίζεται ως παρατυπία και τότε: το ΟΞΥΓΟΝΟ δεν χορηγεί πιστοποίηση, δεν εκδίδει καμία βεβαίωση σχετική με την τήρηση της κείμενης κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας και επανεκκινείται η περίοδος μετατροπής μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Αρχής και ενημερώνει παράλληλα την Επιβλέπουσα Αρχή. εάν ο επιχειρηματίας ήδη διαθέτει πιστοποίηση για την παραγωγή των προϊόντων του, την ανακαλεί άμεσα, τα δε πιστοποιημένα προϊόντα υποβιβάζονται στάδιο και εφόσον έχουν τεθεί σε εμπορία, ο επιχειρηματίας υποχρεούνται να αποσύρει με δική του ευθύνη και έξοδα τις σχετικές ενδείξεις ενημερώνοντας σχετικά τους πελάτες του.

18 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 17 από Κύριες μη Συμμορφώσεις Παρατυπίες, είναι οι μη συμμορφώσεις που αφορούν την αποτυχία του ελεγχόμενου επιχειρηματία να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 καθώς και τις απαιτήσεις της ΚΥΑ /2006. Οι εν λόγω μη συμμορφώσεις δεν οφείλονται σε παραπλανητικές και δόλιες πράξεις, δεν έχουν παρατεταμένα ή/και διαρκή δυσμενή αποτελέσματα όσον αφορά την αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ελέγχου Παραβάσεις, είναι οι μη συμμορφώσεις που έχουν καταφανείς, παρατεταμένες και διαρκείς επιπτώσεις, που επηρεάζουν την αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ελέγχου και οφείλονται σε παραπλανητικές και με πρόθεση πράξεις του ελεγχόμενου επιχειρηματία Όταν κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστωθούν και καταγραφούν παρατυπίες ή παραβάσεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας το ΟΞΥΓΟΝΟ σε εφαρμογή του Άρθρ. 11 και του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ /2006 οφείλει να αποστείλει άμεσα το πρακτικό ελέγχου στην Επιβλέπουσα Αρχή και προβαίνει άμεσα στις παρακάτω ενέργειες, κατά περίπτωση ή/και σε συνδυασμό: μη χορήγηση πιστοποιητικού για τα παραγόμενα προϊόντα που επηρεάζονται από τη διαπιστωθείσα παρατυπία ή παράβαση αναστολή του πιστοποιητικού ή/και της άδειας χρήσης σήματος του ΟΞΥΓΟΝΟ ή/και των εθνικών και κοινοτικών σημάτων ή/και βεβαιώσεων ανάκληση του πιστοποιητικού ή/και της άδειας χρήσης σήματος του ΟΞΥΓΟΝΟ ή/και των εθνικών και κοινοτικών σημάτων ή/και βεβαιώσεων εισήγηση στην Επιβλέπουσα Αρχή για υποβιβασμό του σταδίου πιστοποίησης σε αγροτεμάχια, ζώα της εκμετάλλευσης, η οποία αξιολογεί και προωθεί τη σχετική εισήγηση στην Αρμόδια Αρχή Η αναστολή του χορηγηθέντος πιστοποιητικού γνωστοποιείται γραπτώς από το ΟΞΥΓΟΝΟ στον πελάτη, και καθορίζονται με σαφήνεια οι διορθωτικές ενέργειες από τον πελάτη για την άρση της αναστολής. Στην περίπτωση που αποφασισθεί η αναστολή της πιστοποίησης, ο απαραίτητος χρόνος υποβολής διορθωτικών ενεργειών από μέρους του πελάτη δύναται να διαφέρει, λόγω της αιτίας που την προκαλεί. Σε όλη τη χρονική διάρκεια της αναστολής απαγορεύεται στον πελάτη κάθε χρήση του Πιστοποιητικού Προϊόντος καθώς και η διάθεση στην αγορά προϊόντων που φέρουν το Σήμα Συμμόρφωσης. Η αναστολή του πιστοποιητικού σημαίνεται στον κατάλογο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων και Προϊόντων. Όταν εκπληρωθούν οι προκαθορισμένοι όροι γίνεται άρση της αναστολής και ο πελάτης ειδοποιείται γραπτά από το ΟΞΥΓΟΝΟ. Εάν δεν υλοποιηθούν ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες γίνεται ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού και διαγραφή του πελάτη από τον κατάλογο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων και Προϊόντων Η ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού, είτε λόγω παραβάσεων του επιχειρηματία είτε λόγω αδυναμίας του επιχειρηματία να υλοποιήσει τις διορθωτικές ενέργειες, κοινοποιείται εγγράφως στον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στο Φορέα όλα τα χορηγηθέντα πρωτότυπα πιστοποιητικά έγγραφα και την άδεια χρήσης σήματος, και εφόσον έχουν τεθεί σε εμπορία, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να αποσύρει με δική του ευθύνη και έξοδα τις σχετικές ενδείξεις ενημερώνοντας σχετικά τους πελάτες του. Το ΟΞΥΓΟΝΟ διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί την ανάκληση στο ευρύ κοινό με κάθε μέσο που κρίνει αυτό σκόπιμο.

19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 18 από Σε κάθε περίπτωση, το ΟΞΥΓΟΝΟ ενημερώνει άμεσα και όχι αργότερα από 5 ημέρες από την έκδοση της σχετικής απόφασής τους την Επιβλέπουσα Αρχή, η οποία αξιολογεί τη σχετική τεκμηρίωση και επιβλέπει την υλοποίησή τους 16. Κατάλογος Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων και Προϊόντων Το ΟΞΥΓΟΝΟ τηρεί ενήμερο Κατάλογο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων και Προϊόντων, ο οποίος περιλαμβάνει τον κωδικό πιστοποίησης, την επωνυμία της επιχείρησης, την έδρα και το πεδίο πιστοποίησης. Ο εν λόγω κατάλογος είναι προσβάσιμος για κάθε ενδιαφερόμενο. 17. Ενστάσεις και Προσφυγές 17.1 Δικαίωμα ένστασης κατά ενέργειας εντεταλμένου οργάνου του ΟΞΥΓΟΝΟ ή προσφυγής κατά απόφασης οργάνου του Φορέα, έχουν οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται από το ΟΞΥΓΟΝΟ καθώς και τρίτα μέρη που έχουν έννομο συμφέρον Κατά των αποφάσεων του ΟΞΥΓΟΝΟ για θέματα πιστοποίησης, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στο Φορέα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης Η ένσταση/προσφυγή σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι γραπτή και αιτιολογημένη ως προς τους λόγους υποβολής της. Υποβάλλεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά-τεκμήρια στον Γενικό Διευθυντή ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα, μη αποδοχής της ένστασης σε περίπτωση μη επαρκούς τεκμηρίωσης. Η υποβολή και αποδοχή ένστασης προϋποθέτει την καταβολή ποσού που έχει καθοριστεί στον τιμοκατάλογο του ΟΞΥΓΟΝΟ. Ο ενιστάμενος ενημερώνεται γραπτώς εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την αποδοχή ή μη της ένστασης με αιτιολογημένη απόφαση Τις περιπτώσεις ενστάσεων/προσφυγών εξετάζει το Όργανο εξέτασης Ενστάσεων, Παραπόνων και επίλυσης Διαφορών. Δύναται επίσης να προσκαλούνται για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί τεχνικών θεμάτων εξωτερικοί σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες των οποίων εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία από την υπό εξέταση ένσταση. Ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά με το μέλος που αποτελεί το Όργανο εξέτασης Ενστάσεων Παραπόνων και επίλυσης Διαφορών και θα εξετάσει την ένσταση και διατηρεί το δικαίωμα της τεκμηριωμένης αίτησης για την αντικατάστασή του, στοιχειοθετώντας το σχετικό αίτημα του με εύλογα επιχειρήματα, ομοίως με αυτά που αναφέρονται στην του παρόντος. Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης από τον Γενικό Διευθυντή, το μέλος αντικαθίσταται Η ένσταση/προσφυγή εξετάζεται το αργότερο εντός 20 εργάσιμων ημερών μετά την αποδοχή της Ο προσφεύγων/ ενιστάμενος ενημερώνεται από το ΟΞΥΓΟΝΟ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, για την ημερομηνία εξέτασης της ένστασης του και εφόσον επιθυμεί να παραστεί και να συμμετάσχει στην διαδικασία, οφείλει να το δηλώσει εκ των προτέρων, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, στον Γενικό Διευθυντή του ΟΞΥΓΟΝΟ, διαφορετικά δε δικαιούται να συμμετάσχει στη διαδικασία εξέτασης. Η τελική απόφαση εκδίδεται το μέγιστο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της υποβολής της ένστασης. Σε κάθε περίπτωση, το Όργανο εξέτασης Ενστάσεων, Παραπόνων και επίλυσης Διαφορών όποτε κρίνει σκόπιμο, δύναται να καλέσει τον συμβαλλόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή οποιοδήποτε άλλον τρίτο εμπλεκόμενο, ν αναπτύξει τις απόψεις του και να προσκομίσει πιθανά περαιτέρω στοιχεία.

20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 19 από Οι αποφάσεις του Οργάνου εξέτασης Ενστάσεων, Παραπόνων και επίλυσης Διαφορών είναι τεκμηριωμένες και ενημερώνεται εγγράφως ο προσφεύγων καθώς και κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο μέλος εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη τους. Σε περίπτωση δικαίωσης του πελάτη τα έξοδα καλύπτονται από το ΟΞΥΓΟΝΟ και το χρηματικό ποσό επιστρέφεται στον πελάτη Μέχρι την έκδοση αυτής ισχύει η προηγούμενη απόφαση του ΟΞΥΓΟΝΟ. 18 Οικονομικοί όροι 18.1 Τα κόστη όλων των υπηρεσιών πιστοποίησης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών Πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η μη τήρηση των οικονομικών όρων από τον πελάτη μπορεί να αποτελεί αιτία: να μη χορηγηθούν έγγραφα πιστοποίησης και βεβαιώσεις, αναστολής της πιστοποίησης, ανάκλησης της πιστοποίησης, καταγγελίας της σύμβασης και διαγραφή από το σύστημα πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ. 19 Αναθεωρήσεις Παρόντος Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Υπηρεσιών Πιστοποίησης του Φορέα μπορεί να υποστεί αλλαγές ή αναθεωρήσεις, μερικώς ή στο σύνολό του, κατόπιν έγκρισης του Γενικού Διευθυντή του ΟΞΥΓΟΝΟ, του Υ.Δ.Π. και ταυτόχρονη ενημέρωση του Α.Σ.Π. Eκ των προτέρων οι προβλεπόμενες αλλαγές ή αναθεωρήσεις του παρόντος ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και η έκφραση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών αξιολογείται από τον Υ.Π.Δ. Όταν οι αλλαγές ή αναθεωρήσεις επηρεάζουν τη διαδικασία πιστοποίησης, γνωστοποιούνται στους πελάτες, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρμογής στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας με τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, ο πελάτης μπορεί εγγράφως να ζητήσει την επαναξιολόγηση του Κανονισμού ή/ και τη διακοπή της σύμβασης. Η προηγούμενη έκδοση (3 η ) του παρόντος κανονισμού τροποποιήθηκε στις 2.3, 3.1, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.5, 8.1, 11.1 και 14 με άμεση ισχύ από την ημερομηνία εκδόσεως του

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/6 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 1 από 22 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ IRIS 2 3. ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 3 4. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT ΕΠΕ 26/6/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Q-CERT ΕΠΕ... 3 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Εισαγωγή 3 1. Παρουσίαση του Iνστιτούτου ΒΙΟΕΛΛΑΣ 3 2. ιαπιστεύσεις- Εγκρίσεις 4 3. Πιστοποιητικό Προϊόντος 5 4. Αµεροληψία, Ανεξαρ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Εισαγωγή 3 1. Παρουσίαση του Iνστιτούτου ΒΙΟΕΛΛΑΣ 3 2. ιαπιστεύσεις- Εγκρίσεις 4 3. Πιστοποιητικό Προϊόντος 5 4. Αµεροληψία, Ανεξαρ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Βιολογικών Προϊόντων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ A.E. «ΒΙΟΕΛΛΑΣ» ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΕΛΛΑΣ ΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) Έκδοση 04 30 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...3 1.1 Γενικά...3 1.2 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 20ή 01 Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ε εεε ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. «QWays» Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΔΠQWays-01Κ.30.0.01/11 διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Καν. (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 13η 1 Ιανουαρίου 2009 Κωδ. Εντύπου: 160-1/13/01-01-2009 σελ. 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 22η 29 Σεπτεμβρίου 2016 Σύνταξη: Ε. Ζέκη Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Έκδοση 02 15 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...3 2 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ...3 2.1 Γενικά...3 2.2 Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Καν. (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 17η 1 Οκτωβρίου 2011 Κωδ. Εντύπου: 160-1/17/01.10.2011 Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης σελ. 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 1. Αντικείμενο Κανονισμού Πιστοποίησης Ο Κανονισμός Πιστοποίησης αποτελεί τη συνοπτική περιγραφή των εφαρμοστέων από τη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ διαδικασιών στα πλαίσια του συστήματος ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 13 Σελίδα 1 από 16 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGROCERT AGRO 2-1, AGRO 2-2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-7 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-7 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 ΔΜ 3-7 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 1. Αντικείμενο Κανονισμού Πιστοποίησης Ο Κανονισμός Πιστοποίησης αποτελεί τη συνοπτική περιγραφή των εφαρμοστέων από τη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ διαδικασιών στα πλαίσια του συστήματος ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine Σελίδα 1 από 5 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει το τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης εντάσσονται στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 34 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έκδοση : 3Β Σύνταξη/Έγκριση από: Παντόπουλος Πέτρος, Γεωπόνος Α.Π.Θ. Διευθύνων Σύμβουλος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 39(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4598 Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 313 Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αναφέρετε και τους υπεργολάβους του επιχειρηματία καθώς και σε πιο οργανισμό ή αρχή ελέγχου υπόκεινται)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αναφέρετε και τους υπεργολάβους του επιχειρηματία καθώς και σε πιο οργανισμό ή αρχή ελέγχου υπόκεινται) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ i : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ii : ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

KANONI :S-KAN01.1.BIO

KANONI :S-KAN01.1.BIO ΚΩ ΙΚΟΣ:S-KAN01.1.BIO ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 14 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ως προς τους Κανονισµούς Ε.Κ. 834/2007 και 889/2008 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Κατά την έννοια των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 & 889/2008 καθώς και της Εθνικής Νομοθεσίας) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΥΔΠ) ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΓΚΟΣ (Γενικός Δ/ντής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 10η 01Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός Διευθυντής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας

Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ BIOLOGICA 2008 «Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΜΥΤΙΝΟΣ ιευθύνων Σύµβουλος AGROCERT Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 29/05-01/06

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Καν. (ΕΚ) 834/2007

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Καν. (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Καν. (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 7η 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο 2 2.Γενικοί όροι για την επισήμανση... 2 3. Επισήμανση....4 3.1 Μορφή.. 4 3.2 Ενδείξεις....4 3.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 07η 01 Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας TÜV AUSTRIA HELLAS Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο θέμα Διαχείριση Παραπόνων και Προσφυγών Δημιουργήθηκε σε αναθεώρηση Νο : 01 Ανασκοπήθηκε Αποδεσμεύτηκε Από :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7-12 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4620/124230 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : )

2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΙΑΘΕΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : 25-07-2012) Ε 03/5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΥ ΑΦ Ε/01/00/14-07-2014 1/10 ΕΣΥ Α_Φ Ε Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 14-07-2014 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Νομοθεσία για τον έλεγχο της παραγωγής βιολογικών τροφίμων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 41 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 8(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42205 9 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3529 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2543/103240 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα