ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΟΣΙΑ ΥΙΟΤ, Δ.Ε.ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ KAI ΙΩΝΙΑ 2017 ΔΗΜΟ ΥΙΟΤ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ :ΣΑΤΑ 2017 & 2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :110.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΟΣΙΑ ΥΙΟΤ, Δ.Ε.ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ KAI ΙΩΝΙΑ 2017 ΔΗΜΟ ΥΙΟΤ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ :ΣΑΤΑ 2017 & 2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :110."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΥΙΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ.ΕΡΓΟΤ : KA ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ :ΣΑΤΑ 2017 & 2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : ,00 ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΟΣΙΑ ΥΙΟΤ, Δ.Ε.ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ KAI ΙΩΝΙΑ 2017 ΤΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 5. ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ. ΔΗΜΟ ΥΙΟΤ

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΥΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ :ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΝΟΣΙΑ ΥΙΟΤ, Γ.Δ.ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ KAI ΙΩΝΙΑ 2017 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:06/2017 KA ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: ,00 Με ην έξγν απηό πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο γηα ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Ισλίαο θαη Μαζηηρνρσξίσλ ηεο Νόηηαο Υίνπ. Πξνβιέπνληαη εξγαζίεο θαζαίξεζεο ζθπξνδεκάησλ ζε πθηζηάκελνπο δξόκνπο εληόο ησλ νηθηζκώλ, επαλαζθπξνδέηεζεο ή αζθαιηόζηξσζεο σο ηειηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο θαη λέεο πιαθνζηξώζεηο ζε ηκήκαηα ηνπ εζσηεξηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ πνπ απνηεινύλ ζπλέρεηα άιισλ, όκνηα κε ηελ πθηζηάκελε πιαθόζηξσζε. Δξγαζίεο επηζθεπήο ηκεκάησλ ηνηρνδνκώλ από αξγνιηζνδνκέο κε θαζαίξεζε ησλ θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ηεο ηνηρνπνηίαο, επαλαθαηαζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζε πθηζηάκελνπο δξόκνπο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνύ. ηελ Γ.Δ. Μαζηισοσωπίων θαη αλαιπηηθά ζε θάζε θνηλόηεηα ζα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: Σ.Κ. Απμολίων πεξηνρή Αγ. Γεκεηξίνπ Δπίζηξσζε κε ρνλδξόπιαθεο αθαλόληζηεο από πέηξα πεξηνρήο Διάηαο ή Μεζηώλ (γθξίδα), όκνηαο κε πθηζηάκελεο, ζε ήδε ηζηκεληνζηξσκέλε επηθάλεηα 120,00κ2 πεξίπνπ. Σ.Κ. Βέζζαρ ζηελ πεξηνρή Φαθίζηξα ε ηκήκα 100,00κ2 δηακνξθώλνληαο θαηάιιεια ηελ επηθάλεηα, ζθπξνδέηεζε κε άνπιν ζθπξόδεκα C16/20 πάρνπο 0,12 σο ηειηθή ζηξώζε νδνζηξσζίαο. Σ.Κ. Δλάηαρ από νηθία Παλαγηώηε Κνπθνύια έσο Μηραήι Κάληνπ Καηαζθεπή δηθηύνπ όκβξησλ πδάησλ ζε ηκήκα κήθνπο 45,00κ. Πεξηιακβάλεηαη ε εθζθαθή ηνπ νξύγκαηνο πιάηνπο 0.50κ βάζνπο 0.50κ ζην πξναλαθεξζέλ ηκήκα δξόκνπ κεηά ηεο θαζαηξέζεσο άνπινπ ζθπξνδέκαηνο ζε όιν ην πιάηνο ηεο νδνύ, ν εγθηβσηηζκόο ησλ ζσιήλσλ PVC δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ Φ160 κε άκκν θαη ζθύξα νδνζηξσζίαο θαηάιιειεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, νη εξγαζίεο ζύλδεζεο ζην πθηζηάκελν δίθηπν απνξξνήο όκβξησλ ζηελ πεξηνρή θαη ηέινο απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο από άνπιν ζθπξόδεκα C16/20 ζηελ πξόηεξα θαηάζηαζε. εκεηώλεηαη όηη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ PVC θαη ησλ κεηαιιηθώλ εζράξσλ ζα γίλεη από ηε ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ κεηά από αίηεκα καο κε αξηζκ.πξση.4593/ Σ.Κ. Καλαμωηήρ ζηε πεξηνρή πξαηεξίνπ θαπζίκσλ Καζαίξεζε πιαθώλ ηζηκέληνπ (πεδνδξνκίνπ) δηαζηάζεσλ 50*50mm θαη επίζηξσζε λέσλ πιαθώλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ πάρνπο 3 έσο 5 cm, κε

3 αξκνύο πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξώκαηνο πάρνπο 2 cm, από ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ, κε ηα πιηθά, πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηόπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο ζε επηθάλεηα 100,00κ2 πεξίπνπ θαη δηαζηάζεσλ 40*40 ζε επηθάλεηα επίζεο 100,00κ2 πεξίπνπ. ηελ πεξηνρή ηεο παξαιίαο ηεο Κώκεο ζε πεδόδξνκν Αζθαιηόζηξσζε σο ηειηθή ζηξώζε νδνζηξσζίαο ζε ηκήκα δξόκνπ θάζεην ζηνλ πεδόδξνκν ηεο παξαιίαο, επηθάλεηαο πεξίπνπ 100,00κ2. ηελ Καιακσηή πεξηνρή πιαηεία Βαξβαθά Γηαπιάηπλζε ησλ πεδνδξνκίσλ 0,15κ πεξίπνπ κε άνπιν ζθπξόδεκα C16/20 θαη πιαθόζηξσζε κε πιάθεο ηζηκέληνπ (πεδνδξνκίνπ) δηαζηάζεσλ 40*40mm πάρνπο 3 έσο 5 cm, κε αξκνύο πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξώκαηνο πάρνπο 2 cm, από ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ, κε ηα πιηθά, πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηόπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο ζε επηθάλεηα ζπλνιηθά θαη ζηα δύν πεδνδξόκηα 100,00κ2 πεξίπνπ. Σ.Κ. Λιθίος ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ πξνο Ηξώσλ ε ήδε αζθαιηνζηξσκέλν ηκήκα νδνύ επηθάλεηαο 300,00κ2 πεξίπνπ, ζα γίλεη εθ λένπ αζθαιηόζηξσζε ρσξίο θαζαίξεζε ηεο παιαηάο ζηξώζεο. Σ.Κ. Μεζηών ζηελ πεξηνρή δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Καζαξηζκόο θαη εθζθαθή ζε έδαθνο γαηώδεο εκηβξαρώδεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνηρίνπ βαξύηεηαο κήθνπο 14,00κ. πεξίπνπ ύςνπο 2,00κ πεξίπνπ κέζνπ πιάηνπο 0,60κ.(0,25κ κηθξόηεξν πάρνο) γηα ηελ αληηζηήξημε ηκήκαηνο ηζηκεληνζηξσκέλεο νδνύ ιόγσ ππνρώξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ηνηρίνπ αληηζηήξημεο από αξγνιηζνκή ην νπνίν είλαη θαηεζηξακκέλν ζε πνιιά ζεκεία ζην κήθνο ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ αζηνρία ζηήξημεο ηεο νδνύ θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα πξνζβαζηκόηεηαο ηεο. Θα είλαη νπιηζκέλν κε εζράξα Φ12/15 νξηδ. θαη Φ12/15 θάζεηα. Σ.Κ. Ολύμπων ζηε πεξηνρή Αλεζώκαηνο Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 235,00κ2 ζε βάζνο 0,12κ, θαη επαλαζθπξνδέηεζε κε άνπιν ζθπξόδεκα C16/20 σο ηειηθή ζηξώζε νδνζηξσζίαο. Σ.Κ. Παηπικών ζηελ πεξηνρή Κνπηαιά θπξνδέηεζε κε άνπιν ζθπξόδεκα C16/20 κέζνπ πάρνπο 0,12κ ζε ήδε ηζηκεληνζηξσκέλν αιιά θαηεζηξακκέλν ηκήκα νδνύ επηθάλεηαο 110,00κ2 πεξίπνπ. Γ.Κ. Πςπγίος ζηελ πεξηνρή ηνπ ειαηνηξηβείνπ ε ήδε ηζηκεληνζηξσκέλν ηκήκα νδνύ επηθάλεηαο 730,00κ2 πεξίπνπ, ζα γίλεη εθ λένπ αζθαιηόζηξσζε ρσξίο θαζαίξεζε ηεο παιαηάο ζηξώζεο.

4 ηελ Γ.Δ. Ιωνίαρ θαη αλαιπηηθά ζε θάζε θνηλόηεηα ζα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: Σ.Κ. Βοςνού ζηελ πεξηνρή Γύξνο θπξνδέηεζε κε άνπιν ζθπξόδεκα C16/20 κέζνπ πάρνπο 0,12κ ζε ήδε ηζηκεληνζηξσκέλν αιιά θαηεζηξακκέλν ηκήκα νδνύ επηθάλεηαο 55,00κ2 πεξίπνπ. ζηελ πεξηνρή Σαμηάξρε Θα γίλνπλ αξκνινγήκαηα πιαθνζηξώζεσλ επηθάλεηαο πεξίπνπ 50,00κ2, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηόθθνθε άκκν. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ επί ηόπνπ, ε επηδηόξζσζε ησλ κηθξναλσκαιηώλ ησλ ιίζσλ, ην άλνηγκα, ε απόμεζε θαη ε πιύζε ησλ αξκώλ κε θαζαξό λεξό (πδξνβνιή) θαη κεηαιιηθή βνύξηζα κέρξη βάζνπο 2 έσο 3 cm από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ε δηαβξνρή ηεο επηθάλεηαο πιαθόζηξσζεο ακέζσο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αξκνινγήκαηνο, ε πιήξσζε κε ηζηκεληνθνλία εληζρπκέλε κε ξεηίλε ηύπνπ revinex κε ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο όπσο ζα ππνδεηρζεί από ηελ ππεξεζία, ε ζπκπίεζε, ε κόξθσζε, ν ηειηθόο θαζαξηζκόο, θιπ. Σ.Κ. Έξω Γιδύμαρ ζην θεληξηθό δξόκν ηνπ νηθηζκνύ ζα γίλνπλ εξγαζίεο θαζαίξεζεο ηκήκαηνο ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ηεο νδνύ από αξγνιηζνδνκή θαη εθ λένπ θαηαζθεπή ιηζνδνκήο θαη αζθαιηόζηξσζε σο ηειηθή ζηξώζε νδνζηξσζίαο ηεο νδνύ. Η επηθάλεηα ηεο νδνύ είλαη πεξίπνπ 43,00κ2 θαη ε αξγνιηζνδνκή έρεη κήθνο 4.80κ ζε ύςνο πεξίπνπ 2.20κ κε ηε βάζε ηεο από ειαθξώο νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C16/20 δηαζηάζεσλ 0.25*0,35 θαη ζηέςε πξν ηεο αζθαιηόζηξσζεο επίζεο από ειαθξώο ζθπξόδεκα C16/20 ηδίσλ δηαζηάζεσλ. Σ.Κ. Θολοποηαμίος ζηε ζέζε από Μαγθαλάθη πξνο ζρνιείν θπξνδέηεζε κε άνπιν ζθπξόδεκα C16/20 κέζνπ πάρνπο 0,12κ ζε ήδε ηζηκεληνζηξσκέλν αιιά θαηεζηξακκέλν ηκήκα νδνύ επηθάλεηαο 65,00κ2 πεξίπνπ. ζα γίλνπλ εξγαζίεο θαζαίξεζεο ηκήκαηνο ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ηεο νδνύ από αξγνιηζνδνκή. Δθ λένπ θαηαζθεπή ιηζνδνκήο θαη ζθπξνδέηεζε ηεο νδνύ. Η επηθάλεηα ηεο νδνύ είλαη πεξίπνπ 64,00κ2 θαη ε αξγνιηζνδνκή έρεη κήθνο 22,00κ ζε κέζν ύςνο πεξίπνπ 1,30κ κε ηε βάζε ηεο από ειαθξώο νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C16/20. Γ.Κ. Καλλιμαζιάρ ζηελ πεξηνρή Πληγνύξα ε ήδε δηακνξθσκέλν θαηά έλα κεγάιν πνζνζηό, ηκήκα νδνύ επηθάλεηαο 740,00κ2 πεξίπνπ, ζα γίλεη αζθαιηόζηξσζε κε ζπκπιήξσζε πιηθνύ νδνζηξσζίαο κεηά επαξθνύο ζπκπύθλσζεο. Σ.Κ. Καηαππάκηη ζηε ζέζε νηθία Μηλάθε ε ήδε αζθαιηνζηξσκέλν θζαξκέλν ηκήκα νδνύ επηθάλεηαο 40,00κ2 πεξίπνπ, ζα γίλεη εθ λένπ αζθαιηόζηξσζε κε αληηνιηζζεξή ζηξώζε νδνζηξσζίαο ρσξίο θαζαίξεζε ηεο παιαηάο ζηξώζεο. Καη ζηελ παξαιία

5 ε ήδε αζθαιηνζηξσκέλν θζαξκέλν ηκήκα νδνύ επηθάλεηαο 270,00κ2 πεξίπνπ, ζα γίλεη εθ λένπ αζθαιηόζηξσζε ρσξίο θαζαίξεζε ηεο παιαηάο ζηξώζεο. Σ.Κ. Κοινήρ ζηελ πεξηνρή Μνλσιηά θπξνδέηεζε κε άνπιν ζθπξόδεκα C16/20 κέζνπ πάρνπο 0,12κ ζε ήδε ηζηκεληνζηξσκέλν αιιά θαηεζηξακκέλν ηκήκα νδνύ επηθάλεηαο 110,00κ2 πεξίπνπ. Γ.Κ. Νενήηων ζηελ πεξηνρή Αγ. Γεσξγίνπ Αζθαιηόζηξσζε, ηκήκαηνο νδνύ από ζθπξόδεκα, επηθάλεηαο 275,00κ2 πεξίπνπ, σο ηειηθή ζηξώζε νδνζηξσζίαο. Καζαίξεζε ηκήκαηνο νδνύ επηθάλεηαο πεξίπνπ 190,00κ2 ζε βάζνο 0,15κ, θαη επαλαζθπξνδέηεζε κε άνπιν ζθπξόδεκα C16/20 σο ηειηθή ζηξώζε νδνζηξσζίαο. ζηελ πεξηνρή νηθίαο Ιζηδώξνπ αιβαξά ζα γίλνπλ εξγαζίεο θαζαίξεζεο πθηζηάκελεο ηζηκεληόζηξσζεο θαη ηκήκαηνο ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ηεο νδνύ από αξγνιηζνδνκή. Δθ λένπ θαηαζθεπή ιηζνδνκήο θαη ζθπξνδέηεζε ηεο νδνύ. Η επηθάλεηα ηεο νδνύ είλαη πεξίπνπ 55,00κ2 Σ.Κ. Μέζα Γιδύμαρ ζηελ πεξηνρή Πίζσ Γύξνο ζα γίλνπλ εξγαζίεο θαζαίξεζεο ηκήκαηνο ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ηεο νδνύ από αξγνιηζνδνκή θαη εθ λένπ θαηαζθεπή ιηζνδνκήο. Η επηθάλεηα ηεο νδνύ είλαη πεξίπνπ 155,00κ2 θαη ε αξγνιηζνδνκή έρεη κήθνο 25,00κ ζε ύςνο πεξίπνπ 1,50κ κε ηε βάζε ηεο από ειαθξώο νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C16/20 θαη ζηέςε πξν ηεο αζθαιηόζηξσζεο επίζεο από ειαθξώο νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C16/20. Σ.Κ. Μςπμηγκίος ζηε ζέζε Μέζα Πιαηεία Θα γίλνπλ αξκνινγήκαηα πιαθνζηξώζεσλ επηθάλεηαο πεξίπνπ 70,00κ2, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηόθθνθε άκκν. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ επί ηόπνπ, ε επηδηόξζσζε ησλ κηθξναλσκαιηώλ ησλ ιίζσλ, ην άλνηγκα, ε απόμεζε θαη ε πιύζε ησλ αξκώλ κε θαζαξό λεξό (πδξνβνιή) θαη κεηαιιηθή βνύξηζα κέρξη βάζνπο 2 έσο 3 cm από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ε δηαβξνρή ηεο επηθάλεηαο πιαθόζηξσζεο ακέζσο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αξκνινγήκαηνο, ε πιήξσζε κε ηζηκεληνθνλία εληζρπκέλε κε ξεηίλε ηύπνπ revinex κε ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο όπσο ζα ππνδεηρζεί από ηελ ππεξεζία, ε ζπκπίεζε, ε κόξθσζε, ν ηειηθόο θαζαξηζκόο, θιπ. Σ.Κ. Παγίδαρ ζηε ζέζε Πάλσ Υσξηό Αζθαιηόζηξσζε, ηκήκαηνο νδνύ από ζθπξόδεκα, επηθάλεηαο 130,00κ2 πεξίπνπ, σο ηειηθή ζηξώζε νδνζηξσζίαο. Σ.Κ. Φλαηζίων ζηε ζέζε αγξνηηθό ηαηξείν θπξνδέηεζε κε άνπιν ζθπξόδεκα C16/20 κέζνπ πάρνπο 0,12κ ζε ήδε ηζηκεληνζηξσκέλν αιιά θαηεζηξακκέλν ηκήκα νδνύ επηθάλεηαο 90,00κ2 πεξίπνπ.

6 Σν έξγν απηό αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ «Οηθνδνκηθώλ Έξγσλ» θαη «Οδνπνηίαο». Αλαιπηηθόηεξα νη πνζόηεηεο ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα εθηειεζηνύλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαίλνληαη θαη ζηελ αλαιπηηθή πξνκέηξεζε θαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ε δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ,00 κε Φ.Π.Α. θαη ζα δηαηεζεί από πόξνπο ΑΣΑ γηα ην έηνο 2017, πνζνύ ,00 θαη γηα ην έηνο 2018, πνζνύ ,00. Η πληάμαζα Βαζηιηθή Γαιαβάγθα Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Με Βαζκό Β ΥΙΟ 28/02 /2017 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο Πξνηζηάκελνο Γ/λζεο Σ.Γ.Τ. Υίνπ Διεπζέξηνο Παπαιάλεο Π.Δ.Πνιηηηθόο Μεραληθόο Με Βαζκό Α

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΥΙΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:06/2017 KA ΕΡΓΟ :ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΟΣΙΑ ΥΙΟΤ, Δ.Ε.ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ KAI ΙΩΝΙΑ 2017 ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ Δ Ι Α Σ Α Ε Ι Α/Α Είδος εργαζιών Θέζη έργοσ Μήκος Πλάηος Πάτος/ύυος Ποζόηης ΤΝΟΛΟ (ME ΣΡΟΓ/Η) 1 ΟΜΑΔΑ 1:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Φνξηνεθθόξησζε πιηθώλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δώα, κε κεραληθά κέζα Οιύκπνη(Αλέζσκα) 25,00 4,50 0,12 13,50 33,75 Διάηα(από νηθία Παλαγηώηε Κνπθνύια έσο Μηραήι Κάληνπ) 45,00 2,50 0,15 16,88 42,1875 Διάηα(από νηθία Παλαγηώηε Κνπθνύια έσο Μηραήι Κάληνπ) 45,00 0,50 0,50 11,25 20, Καζαίξεζε θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα Καζαίξεζε αλσδνκώλ από αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή Γηαινγή ησλ ρξεζίκσλ πιίλζσλ από ηα πξντόληα θαζαηξέζεσο Μεζηά(δεκνηηθό ζρνιείν) 7,00 1,50 0,60 6,30 7,00 1,80 0,60 7,56 13,86 24,95 Μέζα Γηδύκα(Πίζσ Γύξνο) 25,00 1,50 0,50 18,75 33,75 143,80 144,00 Διάηα(από νηθία Παλαγηώηε Κνπθνύια έσο Μηραήι Κάληνπ) 45,00 2,50 0,15 16,88 Νέλεηα(πεξηνρή Αγ. Γεώξγηνο) 35,00 5,50 0,12 23,10 39,98 40,00 Θνινπνηάκη(πεξηνρή από Μαγθαλάθη πξνο ζρνιείν) 22,00 1,30 0,50 14,30 Έμσ Γηδύκα(θεληξηθόο δξόκνο) 4,80 2,00 0,50 4,80 Νέλεηα(νηθία Ιζηδώξνπ Σαιβαξά) 13,80 1,50 0,50 10,35 Μεζηά(δεκνηηθό ζρνιείν) 7,00 1,50 0,60 6,30 Μέζα Γηδύκα(Πίζσ Γύξνο) 25,00 1,50 0,50 18,75 54,50 55,00 Θνινπνηάκη(πεξηνρή από Μαγθαλάθη πξνο ζρνιείν) 22,00 1,30 0,50 14,30 Έμσ Γηδύκα(θεληξηθόο δξόκνο) 4,80 0,50 2,50 6,00 Νέλεηα(νηθία Ιζηδώξνπ Σαιβαξά) 13,80 0,50 1,50 10,35 30,65 31, Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ Καιακσηή(πεξηνρή πξαηεξίνπ θαπζίκσλ) 105,00 1,00 105,00 105,00 1,00 105,00 210,00 210,00 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ Μεζηά(δεκνηηθό ζρνιείν) 14,00 2,00 28,00 Καιακσηή ( πιαηεία Βάξβαθα) 26,20 0,25 6,55 33,00 0,25 8,25 35,00 0,25 8,75

8 7 8 51,55 52,00 Χαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο Χαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C. Μεζηά(δεκνηηθό ζρνιείν) Φ12/15 νξηδ θαη Φ12/15 θάζεηα ζύλνιν ηεκαρίσλ πεξίπνπ (95*20)+(15*2,2)=1933 0, ,50 Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 400 kg ηζηκέληνπ κηάο νξαηήο όςεσο Θνινπνηάκη(πεξηνρή από Μαγθαλάθη πξνο ζρνιείν) 22,00 1,30 0,50 14,30 Έμσ Γηδύκα(θεληξηθόο δξόκνο) 4,80 2,00 0,50 4,80 Νέλεηα(νηθία Ιζηδώξνπ Σαιβαξά) 13,80 1,50 0,50 10,35 Μεζηά(δεκνηηθό ζρνιείν) 7,00 1,50 0,60 6, Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα κηάο νξαηήο όςεσο κόλν εξγαζία Γηαδώκαηα (ζελάδ) από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα γξακκηθά δξνκηθώλ ηνίρσλ Αξκνινγήκαηα πιαθνζηξώζεσλ 35,75 ην 20% πεξίπνπ πξνκήζεηα πέηξαο 7,15 Μέζα Γηδύκα(Πίζσ Γύξνο) 25,00 1,50 0,50 18,75 25,90 26,00 Θνινπνηάκη(πεξηνρή από Μαγθαλάθη πξνο ζρνιείν) 22,00 1,30 28,60 Έμσ Γηδύκα(θεληξηθόο δξόκνο) 4,80 2,50 12,00 Νέλεηα(νηθία Ιζηδώξνπ Σαιβαξά) 13,80 1,50 20,70 61,30 60,00 Μέζα Γηδύκα(Πίζσ Γύξνο) 25,00 25,00 25,00 25,00 Έμσ Γηδύκα(θεληξηθόο δξόκνο νηθηζκνύ) 4,80 4,80 4,80 4,80 Θνινπνηάκη(πεξηνρή από Μαγθαλάθη πξνο ζρνιείν) 22,00 22,00 Νέλεηα(νηθία Ιζηδώξνπ Σαιβαξά) 13,80 13,80 95,40 96,00 Βνπλό(ζηελ πεξηνρή Ταμηάξρε) 50,00 1,00 50,00 Μπξκήγθη(πιαηεία) 23,00 3,00 69,00 119,00 119, Δπηζηξώζεηο κε ρνλδξόπιαθεο αθαλόληζηεο από πέηξα πεξηνρήο Δπηζηξώζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ, πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm Αξκόιηα( Ιεξόο Ναόο Αγ. Γεκεηξίνπ) 40,00 3,00 120,00 120,00 Καιακσηή (πξαηήξην θαπζίκσλ) 150,00 1,00 105,00 150,00 1,00 105,00 πιαηεία Βάξβαθα 26,20 1,00 26,20 33,00 1,00 33,00 35,00 1,00 35,00 304,20 305,00 14 Δθζθαθή ραιαξώλ εδαθώλ Βέζζα(Φαθίζηξα) 40,00 2,50 0,20 20,00 20,00 Διάηα(από νηθία Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο Παλαγηώηε Κνπθνύια 15 γαηώδεο -εκηβξαρώδεο έσο Μηραήι Κάληνπ) 45,00 0,50 0,50 11,25 Μεζηά(δεκνηηθό ζρνιείν) 7,00 1,80 0,60 7,56 18,81 20,00 16 Καηαζθεπή ζηξώζεο άκκνπ -Διάηα(από νηθία ζθύξσλ κεηαβιεηνύ πάρνπο Παλαγηώηε Κνπθνύια έσο Μηραήι Κάληνπ) 45,00 0,50 0,50 11,25 45,00 2,00 0,15 13,50 Καιιηκαζηά(πληγνύξα) 5,50 3,00 0,15 2,48 27,23 27,00 Πξνζαύμεζε ηηκήο αδξαλώλ Διάηα(από νηθία 17 πιηθώλ ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ Παλαγηώηε Κνπθνύια έσο Μηραήι Κάληνπ) 45,00 0,50 0,50 11,25 45,00 2,00 0,15 13,50 Καιιηκαζηά(πληγνύξα) 5,50 3,00 0,15 2,48 27,23 27,00

9 18 Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδώλ ηάθξσλ, ζηξώζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θιπ κε ζθπξόδεκα C16/20 Θνινπνηάκη(από Μαγθαλάθη πξνο ζρνιείν) 22,00 3,00 0,12 7,92 22,00 2,90 0,12 7,66 Παηξηθά (πεξηνρή Κνπηαιά) 36,00 3,20 0,12 13,82 Καιακσηή ( πιαηεία Βάξβαθα) 100,00 0,20 0,20 4,00 19 Πξνζαύμεζε ζθπξνδέκαηνο Μεζηά(δεκνηηθό ζρνιείν) 14,00 1,70 0,30 7,14 Οιύκπνη(Αλέζσκα) 43,00 5,50 0,12 28,38 Φιάηζηα(αγξνηηθό ηαηξείν ) 26,00 3,50 0,12 10,92 Κνηλή(Μνλσιηά) 36,00 3,20 0,12 13,82 Νέλεηα(νηθία Ιζηδώξνπ Σαιβαξά) 13,80 3,90 0,12 6,46 Νέλεηα (πεξηνρή Αγ. Γεώξγηνο) 35,00 5,50 0,12 23,10 Διάηα(από νηθία Παλαγηώηε Κνπθνύια έσο Μηραήι Κάληνπ) 45,00 2,50 0,12 13,50 Βνπλό(ζηελ πεξηνρή Γύξνο) 12,50 4,20 0,12 6,30 Βέζζα(Φαθίζηξα) 40,00 2,50 0,12 12,00 155,02 155,00 Θνινπνηάκη(από Μαγθαλάθη πξνο ζρνιείν) 22,00 3,00 0,12 7,92 22,00 2,90 0,12 7,66 Παηξηθά (πεξηνρή Κνπηαιά) 36,00 3,20 0,12 13,82 Καιακσηή ( πιαηεία Βάξβαθα) 100,00 0,20 0,20 4, Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ Μεζηά(δεκνηηθό ζρνιείν) 14,00 1,70 0,30 7,14 Οιύκπνη(Αλέζσκα) 43,00 5,50 0,12 28,38 Φιάηζηα(αγξνηηθό ηαηξείν ) 26,00 3,50 0,12 10,92 Κνηλή(Μνλσιηά) 36,00 3,20 0,12 13,82 Νέλεηα(νηθία Ιζηδώξνπ Σαιβαξά) 13,80 3,90 0,12 6,46 Νέλεηα (πεξηνρή Αγ. Γεώξγηνο) 35,00 5,50 0,12 23,10 Διάηα(από νηθία Παλαγηώηε Κνπθνύια έσο Μηραήι Κάληνπ) 45,00 2,50 0,12 13,50 Βνπλό(ζηελ πεξηνρή Γύξνο) 12,50 4,20 0,12 6,30 Βέζζα(Φαθίζηξα) 40,00 2,50 0,12 12,00 155,02 155,00 Έμσ Γηδύκα(θεληξηθόο δξόκνο νηθηζκνύ) 12,00 3,60 43,20 Καιιηκαζηά(πληγνύξα) 185,00 4,00 740,00 Ληζί(είζνδνο ηνπ ρσξηνύ πξνο Ηξώσλ) 55,00 5,50 302,50 Μέζα Γηδύκα(Πίζσ Γύξνο) 35,00 4,40 154,00 Καηαξξάθηεο(παξαιία) 64,50 4,20 270,90 Ππξγί (ειαηνηξηβείν) 133,00 5,50 731,50 παξαιία Κώκεο πεδόδξνκνο 24,00 4,20 100,80 Παγίδα(Πάλσ Χσξηό) 33,00 4,00 132, , ,00 Έμσ Γηδύκα(θεληξηθόο δξόκνο νηθηζκνύ) 12,00 3,60 43,20 Καιιηκαζηά(πληγνύξα) 185,00 4,00 740,00 Ληζί(είζνδνο ηνπ ρσξηνύ πξνο Ηξώσλ) 55,00 5,50 302,50 Καηαξξάθηεο(παξαιία) 64,50 4,20 270,90 Μέζα Γηδύκα(Πίζσ Γύξνο) 35,00 4,40 154,00 παξαιία Κώκεο πεδόδξνκνο 24,00 4,20 100,80 Ππξγί (ειαηνηξηβείν) 133,00 5,50 731,50 Παγίδα(Πάλσ Χσξηό) 33,00 4,00 132, , ,00

10 Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα αζθαιηηθή ζηξώζε πάρνπο 0,05m ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ Αληηνιηζζεξή αζθαιηηθή ζηξώζε ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,04 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα αζθαιηηθή ζηξώζε πάρνπο 0,04m ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ Έμσ Γηδύκα(θεληξηθόο δξόκνο νηθηζκνύ) 12,00 3,60 43,20 Καιιηκαζηά(πληγνύξα) 185,00 4,00 740,00 Ληζί(είζνδνο ηνπ ρσξηνύ πξνο Ηξώσλ) 55,00 5,50 302,50 Καηαξξάθηεο(παξαιία) 64,50 4,20 270,90 παξαιία Κώκεο πεδόδξνκνο 24,00 4,20 100,80 Ππξγί (ειαηνηξηβείν) 133,00 5,50 731,50 Παγίδα(Πάλσ Χσξηό) 33,00 4,00 132,00 Μέζα Γηδύκα(Πίζσ Γύξνο) 35,00 4,40 154, , ,00 Νέλεηα (Αγ.Γεώξγηνο πξνο Βνθαξηά) 30,00 4,50 135,00 20,00 7,00 140,00 Καηαξξάθηεο(νηθία Μηλάθε) 11,00 3,60 39,60 314,60 315,00 Καηαξξάθηεο(νηθία Μηλάθε) 11,00 3,60 39,60 Νέλεηα (Αγ.Γεώξγηνο πξνο Βνθαξηά) 30,00 4,50 135,00 20,00 7,00 140,00 314,60 315,00 Πξνζαξκνγή ζηάζκεο πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ επί αλαθαηαζθεπαδόκελνπ πεδνδξνκίνπ Καηαξξάθηεο(παξαιία) 3 3 Αξκόιηα( Ιεξόο Ναόο Αγ. Γεκεηξίνπ) 3 3 Έμσ Γηδύκα(θεληξηθόο δξόκνο νηθηζκνύ) 1 1 Οιύκπνη(Αλέζσκα) 2 2 Ππξγί (ειαηνηξηβείν) ,00 11,00 ΧΙΟΣ 28 /02/2017 Η Σπληάμαζα Βαζηιηθή Γαιαβάγθα Π.Δ.Πνι. Μεραληθόο Με Βαζκό Β

11 ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A.T. Κωδικός Αναθεώρησης Μον. Mετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας (Ευρώ) Μερική Δαπάνη Δαπάνη (Ευρώ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα 2 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 3 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 4 Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως 5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 6 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 7 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 8 Αργολιθοδομές με ΝΑΟΙΚ Α\ ΝΑΥΔΡ Α\4.13 ΝΑΟΙΚ Α\22.02 ΝΑΟΙΚ Α\22.05 ΝΑΟΙΚ Α\ ΝΑΟΙΚ Α\38.03 ΝΑΟΙΚ Α\ ΝΑΟΙΚ ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg Α\ τσιμέντου μιάς ορατής όψεως 9 Αργολιθοδομές με ΟΙΚ Ν ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως μόνο εργασία 10 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά ΝΑΟΙΚ οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά Α\ δρομικών τοίχων ΟΙΚ 1104 ΥΔΡ ΟΙΚ 2204 ΟΙΚ 2223 ΟΙΚ 2236 ΟΙΚ 3816 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 4212 ΟΙΚ 3213 ton m3 m3 m3 m2 m2 kg m3 m2 m 144 1,65 237, ,45 938, , , ,20 347, , , ,70 816, ,5 1, , , , ,00 960, , ,80 11 Αρμολογήματα πλακοστρώσεων ΟΙΚ Ν 50 μ , ,00 12 Επιστρώσεις δια χονδροπλακών ακανονίστων από πέτρα περιοχής 13 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΑΟΙΚ Α\73.11Ν ΝΑΟΙΚ Β\ ΟΙΚ 7311 ΟΙΚ 7316 m2 m , , , ,00 1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΝΑΟΔΟ Α\Α01 40 ΝΟΔΟ 1110 m3 20 3,23 64,60 2 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 3 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους 4 Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών 5 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 ΝΑΟΔΟ Α\Α02 ΝΑΟΔΟ Α\Α23 ΝΑΟΔΟ ΔΧ1 ΝΑΟΔΟ Α\Β ΝΟΔΟ 1123.Α ΝΟΔΟ 3121Α ΟΔΟ 3221.Β ΝΟΔΟ 2532 m3 m3 m3 m3 20 3,55 71, ,55 284, ,00 108, , ,00 6 Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος ΟΔΟ ΔΧ2 λόγω ειδικών συνθηκών 8 ΟΔΟ 2522 m , ,00 7 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΝΑΟΔΟ Α\Δ04 46 ΝΟΔΟ 4120 m , ,75 Ολική Δαπάνη , ,91 Σε μεταφορά , ,91

12

13 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)] Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων

14 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα (β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), (γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, (δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου (ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.) Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών. Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε" Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν

15 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 3 υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα * Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. * Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. * Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. * Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή

16 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 4 πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: Χειρολαβές - Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. - Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. - Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). - Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης - Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας - Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος - Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας - Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου - Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών - Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. - Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. - Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση - Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. - Αναστολείς (stoppers) - Αναστολείς θύρας - δαπέδου - Αναστολείς θύρας - τοίχου - Αναστολείς φύλλων ερμαρίου - Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων - Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ - Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας - Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) - Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ - Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key - Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου - Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις

17 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 5 περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: α/α Είδος Συντελεστής 1.Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)2,30 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00 2.Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30 γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60 3.Υαλοστάσια : α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40 γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80 δ) παραθύρων ρολλών 1,60 ε) σιδερένια 1,00 4.Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών. 3,70 5.Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60 6.Σιδερένιες θύρες : α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80 β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00 γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00 δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60 7.Προπετάσματα σιδηρά : α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50 β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00 γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 8.Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 9.Θερμαντικά σώματα : Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 1.Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα: ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 1 Πεντέλης Λευκό 2 ΚοκκιναράΤεφρόν 3 Κοζάνης Λευκό 4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συννεφώδες 5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 6 Μαραθώνα Γκρί 7 Νάξου Λευκό 8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν -μελανό 9 ΜαραθώναΤεφρόχρουν - μελανό 10 ΒέροιαςΛευκό 11 Θάσου Λευκό 12 Πηλίου Λευκό ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 1ΕρέτριαςΕρυθρότεφρο

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΥΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:06/2017 KA ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΝΟΣΙΑ ΥΙΟΤ, Γ.Δ.ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ KAI ΙΩΝΙΑ 2017» ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Άξζξν 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ...2 Άξζξν 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ...2 Άξζξν 3. ΟΡΙΜΟΙ...2 Άξζξν 4. ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΈΡΓΟΤ - ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ...2 Άξζξν 5. ΔΓΓΤΗΔΙ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΡΗΣΡΑ ΠΡΟΘΔΣΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ...3 Άξζξν 6. ΠΡΟΘΔΜΙΔ...3 Άξζξν 7. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ...5 Άξζξν 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ...6 Άξζξν 9. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ...7 Άξζξν 10. ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΈΡΓΟΤ - ΑΡΥΔΙΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΑΦΑΝΔΙ ΔΡΓΑΙΔ...8 Άξζξν 11. ΔΛΑΣΣΩΜΑΣΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ...8 Άξζξν 12. ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΔΡΑΣΩΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΠΑΡΑΓΟΗ ΓΙΑ ΥΡΗΗ...8 Άξζξν 13. ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ...9 Άξζξν 14. ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ...9 Άξζξν 15. ΜΗΣΡΩΟ ΈΡΓΟΤ...9

32 Άπθπο 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) είλαη ε δηαηχπσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ φξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΝΟΣΙΑ ΥΙΟΤ, Γ.Δ.ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ KAI ΙΩΝΙΑ 2017» ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Άπθπο 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 2.1 Οη πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλαιχνληαη ζην ηεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη ζηα ππφινηπα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζπλνπηηθά είλαη: Καζαηξέζεηο Πιαθνζηξψζεηο-Σζηκεληνζηξψζεηο-Αζθαιηνζηξψζεηο Αλαθαηαζθεπή αξγνιηζνδνκψλ 2.2 Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην ηειηθφ έξγν πεξηιακβαλνκέλσλ ελδερνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ ή/θαη κειεηψλ, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε πξνζζέησλ ή βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο ή θαη γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσξηλψλ πξνζβάζεσλ ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο Γεκνπξάηεζεο. Άπθπο 3. ΟΡΙΜΟΙ Γηα ηελ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχνπλ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νη αθφινπζνη νξηζκνί: «ΔΡΓΟ»: «ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΝΟΣΙΑ ΥΙΟΤ, Γ.Δ.ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ KAI ΙΩΝΙΑ 2017». ««Κχξηνο ηνπ Έξγνπ» (ΚηΔ) είλαη o Γήκνο Υίνπ. «Πξντζηακέλε Αξρή» ηνπ έξγνπ είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γ. Υίνπ ζην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Υίνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. «Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία» ηνπ έξγνπ είλαη Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υίνπ πνπ εδξεχεη ζηε Υίν θαη ζην εμήο ζα θαιείηαη «Τπεξεζία» ζηελ παξνχζα θαη ζε φια ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ. «Τπνςήθηνη ή Γηαγσληδφκελνη» είλαη νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή Κνηλνπξαμίεο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληζκνχ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηεο δηαθήξπμεο. «Αλάδνρνο» είλαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή ε Κνηλνπξαμία πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηνλ ΚηΔ. Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνδηαγξαθέο, νδεγίεο ή ελ γέλεη έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ επηζηεκνληθά ηλζηηηνχηα ή/θαη νξγαληζκνχο, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεπηαία έθδνζε απηψλ. Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε Νφκν ή Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ή Δγθχθιην λνείηαη φπσο ηζρχνπλ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ηνπο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Γηαθήξπμε. Άπθπο 4. ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΈΡΓΟΤ - ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 4.1 Με ηνλ φξν "χκβαζε" λνείηαη ε ζχκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, κε βάζε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2.1 ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο ΔΤ θαη αλαιχνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 4.2 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 17 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο ΔΤ.

33 Άπθπο 5. ΔΓΓΤΗΔΙ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΡΗΣΡΑ ΠΡΟΘΔΣΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ 5.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε απαίηεζεο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαηά απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/ Οη παξαπάλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη, λα έρνπλ εθδνζεί απφ ην Σ..Μ.Δ.Γ.Δ., ή απφ Σξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο ηεο Δ.Δ., ζπλνδεπφκελε ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή. Μπνξνχλ επίζεο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο λα παξέρνληαη θαη κε γξακκάηηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/ Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ηνλ ηίηιν ηνπ Έξγνπ γηα ην νπνίν δίδεηαη ε εγγχεζε, ηνλ φξν φηη ν εγγπεηήο παραηηείηαη από ηο δηθαίφκα ηες δηδήζεφς θαη φηη ν εθδφηεο αλαγλσξίδεη αλεπηθχιαθηα ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ρσξίο θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 5.4 Οη παξαπάλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη πξνο ηνλ Γήκν Υίνπ. 5.5 Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Άπθπο ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΘΔΜΙΔ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζρεηηθά κε ηηο πξνζεζκίεο ηζρχεη ην άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/2016, ελψ γηα ηηο επηβαιιφκελεο πνηληθέο ξήηξεο, γηα ππέξβαζε ησλ πξνζεζκηψλ, ζα έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/2016. ΔΠΙΗΜΑΙΝΔΣΑΙ Η ΑΤΣΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016 ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ (ζπλνιηθήο θαη ηκεκαηηθψλ) κε ηηο επαπεηινχκελεο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ηήξεζήο ηνπο Η ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ν Αλάδνρνο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ εγγπάηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιχςεη κε πξφζζεηα ζπλεξγεία ή νπνηαδήπνηε άιιε εληαηηθνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο εξγαζίαο (πξφζζεηεο βάξδηεο ή νπνηαδήπνηε άιια κέηξα) ηηο θαζπζηεξήζεηο έζησ θαη αλ απηέο δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ, θαηά ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. Με βάζε απηφλ ηνλ εξκελεπηηθφ θαλφλα ζα εμεηάδεηαη θάζε ηπρφλ αίηεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο θαη πάλησο γεγνλφηα παξνδηθά θαη ηδίσο βξαρχρξνλα δελ είλαη δπλαηφλ λα δηθαηνινγήζνπλ παξαηάζεηο, αλ είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν νη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο πνπ πξνθάιεζαλ ηα γεγνλφηα απηά Ο Αλάδνρνο δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα λα ηεξήζεη ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ρξεηαζηεί λα θάλεη πξφζζεηα λπθηεξηλά ζπλεξγεία, λα πξαγκαηνπνηήζεη ππεξσξίεο, εξγαζίεο ζε εκέξεο αξγίαο θ.ι.π., πέξα απφ απηέο πνπ είρε πξνβιέςεη ζηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ή κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζε νπνηνλδήπνηε επί κέξνπο πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ή εθζέζεσο ή άιιν ζηνηρείν πνπ ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ή θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν ρξφλν. 6.2 ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε έξι (6) μήνερ θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 6.3 ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΘΔΜΙΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 299.108,37 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΟ: Επέκταση υφιστάμενης Τέντας Υποδοχής επιβατών κρουαζιέρας Προβλήτας V ΘΕΣΗ : Λιμένας Ηρακλείου, Προβλήτα V ΚΥΡΙΟΣ του ΕΡΓΟΥ : Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιµολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί η προµήθεια, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δήμος : ΧΑΝΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο : ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Επείγουσες εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Λύκειο Τιθορέας" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φορέας: Δήμος Αποκορώνου

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φορέας: Δήμος Αποκορώνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας: Δήμος Αποκορώνου ΕΡΓΟ: Εξωραϊσμοί, αναδείξεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Αποκορώνου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ Ι8 (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡEΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Κ.Α

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡEΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Κ.Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡEΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000 Κ.Α. 35.6262.0019 ΧΑΛΚΙΔΑ 09/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΣ 120.000,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, κα

Σελίδα Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, κα ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΡΓΟ: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΑΝΝΑΑΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ ΠΠΟΔΔΟΣΣΦΑΑΙ ΙΙΡΡΙ ΙΙΚΚΟΥΥ ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΟΥΥ 55ΧΧ55 ΔΔΕΕΙ ΙΙΛΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ.

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. 4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4950 Σελ. 1 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τιµολόγιο Συµφωνίας Πλαίσιο για την "Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αθήνα, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: «Επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια της 7 ης δημοτικής κοινότητας του Δήμου Αθηναίων» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές,

Σελίδα 2 εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Εργο : Εργασίες μόνωσης κλειστού γυμναστηρίου 6ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων»

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 40 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ.Ε.Λ - Π ΑΡ. ΜΕΛ. 40 / 2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ.Ε.Λ - Π ΑΡ. ΜΕΛ. 40 / 2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Λ- Π ΑΓ. Θ. ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ.Ε.Λ - Π ΑΡ. ΜΕΛ. 40 / 2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 167.183,54 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΦΟΡΕΑΣ: C.P.V.: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Προκηρύσσει

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΦΟΡΕΑΣ: C.P.V.: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Προκηρύσσει ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αιγάλεω, 12-10-2017 Αρ. Πρωτ.: 9037 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΦΟΡΕΑΣ: C.P.V.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης 4/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε

Σελίδα 2 εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 3/2015 ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Αρ. Μελέτης: 16 /2017 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΒΥΣΣΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΧΑΝΙΩΝ Εργο : Εργασίες Κλαδεµάτων -Εκθαµνωσεων- καθαρισµών ήµου Χανίων 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ήµος : ΧΑΝΙΩΝ Εργο : Εργασίες Κλαδεµάτων -Εκθαµνωσεων- καθαρισµών ήµου Χανίων 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ήµος : ΧΑΝΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ Εργο : Εργασίες Κλαδεµάτων -Εκθαµνωσεων- καθαρισµών ήµου Χανίων 2016 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελ.: 33 / 2016 Τίτλος: Επικαιροποίηση της αριθ. 1/2016 τεχνικής μελέτης «Συντήρηση κοιμητηρίου Φαρκαδόνας» 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων..

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΦΑΚΑ ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΚΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τ.Υ.Δ.Λ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η.) Α.Ε. ΟΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: ,48 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: ,48 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-Δ.Ε ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: 18.509,48 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Εργο : ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ »

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ » ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017-2018» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο - ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΟ: 2/13 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 170.000,00 Ευρώ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (2o Υποέργο) 1.523.000,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΡΓΟ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΡΓΟ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: Κατασκευή Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης Παν/μίου Μακεδονίας ΘΕΣΗ: Παν/μιο Μακεδονίας Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 1982ΣΕ04600002 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 92.000 ΕΥΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ «Επισκευή και συντήρηση κοιµητηρίων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.Ε. Οµηρούπολης 2014» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2014-083 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ζεφύρι, Ν.Αττικής ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση Αυλείου χώρου στο 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όταν η εγκατάσταση των

Σελίδα 2 Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όταν η εγκατάσταση των ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργασία : Επίστρωση πετρελαικού ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Φρουρίου Προϋπολογισμός : 10.000,00 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΈΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22 / 2016 ΈΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΑΔΙΟΥ "ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ. ΔΕΛΤΑ Αρ. Μελ. 13/2016 A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης Τηλ.: Fax:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης Τηλ.: Fax: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821341681-721 Fax: 2821341716 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2018 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας γ

Σελίδα 2 (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΔΟΜΗΣΗΣ Αριθμός Μελέτης : 24 / 2017 Δήμος : ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Εργο :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Έργο Επισκευής υπαρχόντων σκαφών και διαμόρφωσης νέων για την απορροή όμβριων υδάτων». ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομέ

Σελίδα Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομέ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2007Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ΙΜ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ ΙΜ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος: Αγίας Παρασκευής ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Τ ΙΜ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: 62 Λ.ΜΑΡΤΥΡΩΝ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Θέση: 62 Λ.ΜΑΡΤΥΡΩΝ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Κ.Χ. 1214 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ Θέση: 62 Λ.ΜΑΡΤΥΡΩΝ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της οδού Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΘΕΑ Δήμος : ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΘΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 18/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ Προϋπολογισμός: 40.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Αριθμός Μελέτης: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Αριθμός Μελέτης: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 2016-092 ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή W.C Στην Οδό Θησέως Προϋπολογισμός: 24.800,00

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.: ΠΔΕ με Κ.Α. Χρηματοδότησης 2017ΣΕ ΣΕ ΣΕ

Κ.Α.: ΠΔΕ με Κ.Α. Χρηματοδότησης 2017ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΠΔΕ με Κ.Α. Χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Π Ε Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 906.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιμές του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνο

Σελίδα 2 προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΘΗΡΑΣ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : Νο37 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Εργο : Νο37 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : Νο37 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Εργο : Νο32 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Εργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Αριθμός Μελέτης : 2016_2

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Εργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Αριθμός Μελέτης : 2016_2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Αριθμός Μελέτης : 2016_2 Αριθμός Έργου : 2016_2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 02/2017 Κ.Α:30-7333.0046 Προϋπ 73.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Επισκευή τοίχου αντιστήριξης περιοχής Βουρλή.

ΕΡΓΟ: Επισκευή τοίχου αντιστήριξης περιοχής Βουρλή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή τοίχου αντιστήριξης περιοχής Βουρλή. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.368.61 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Μ 176/17)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Μ 176/17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Μ 176/17) Για το Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ». ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000 Κ.Α. 35/6262-0020

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000 Κ.Α. 35/6262-0020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000 Κ.Α. 35/6262-0020 Χαλκίδα 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου 1 2 3 4 Κεφάλαιο 1ο Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 12 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας γ

Σελίδα 2 (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ Αριθμός Μελέτης : 23 / 2017 Δήμος : ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Εργο :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ: Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ: Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε10/2017 CPV: 45112700-2 ΧΡΗΣΗ : 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 33.000,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιµαριθµική 2013Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιµαριθµική 2013Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ήµος : Έργο : ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΓΙΟ ΕΤΗΣΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016 Προϋπολογισμός δαπάνης 56.910,57 Φ.Π.Α. 23% 13.089,43 Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης 70.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΕΜΕΝΑΚΗ ΔΗΜ. ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

ΕΡΓΟ:«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΕΜΕΝΑΚΗ ΔΗΜ. ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tαχ.Δ/νση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 22/2017 Τ.Κ. 632 00, Ν.Μουδανιά Τηλ.: 23733-50220 ΦΑΞ: 23730-65792 ΕΡΓΟ:«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΟΥ Ι. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΟΥ Ι. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ANDREAS DROSAKIS Digitally signed by ANDREAS DROSAKIS DN: o=hellenic Public Administration Certification Services, serialnumber=ermis-33789015, c=gr, email=a.drosakis@ikao.ondsl.gr, sn=drosakis, givenname=andreas,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Εργο : Νο4 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μουδανιών ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ. μελ.: 32/2018 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισμός: 399.958,00 Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 3438 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Προς: ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 3438 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Προς: ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-2-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 3438 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Προς: ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµος µας ενδιαφέρεται για την εργασία «Εργασίες ενίσχυσης της συνοχής των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τρίγλιας ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ. μελ.: 31/2018 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισμός: 399.958,00 Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αντικατάσταση γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο : Επιχορήγηση ΤΟΕΒ Λυσιμαχείας για έργα αποκατάστασης και καλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων αρμοδιότητάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. Αριθμός Μελέτης : Δ36/2016 ΒΙΛΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. Αριθμός Μελέτης : Δ36/2016 ΒΙΛΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμος : ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. Αριθμός Μελέτης : Δ36/2016 ΒΙΛΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα