ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα"

Transcript

1 ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο λα ηνπο μεράζνπκε θαη λα πξνρσξήζνπκε πξνο ηα κπξνο. Κάζε ρξόλν δαπαλώληαη δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα από κεγάιεο εηαηξείεο γηα ηελ εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο. Δάλ ηα ρξήκαηα πνπ μνδεύνληαη γηα ηελ εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηνύληαλ πξνο όθεινο εθείλσλ πνπ έρνπλ αλάγθε θαη όρη εθείλσλ πνπ πινπηίδνπλ, ηόηε ζα κπνξνύζαλ λα αλαθνπθίζνπλ εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο από ηα δεηλά. Άννα Η πξόθιεζε ηεο εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη γηα πνιινύο αλζξώπνπο πεγή έκπλεπζεο. Δδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα θνηηάδνπκε ηνλ νπξαλό θαη νλεηξεπόκαζηε, κε ηε ιαρηάξα λα θηάζνπκε ζη αζηέξηα θαη λα ηα αγγίμνπκε, κε ηε ιαρηάξα λα επηθνηλσλήζνπκε κε θάηη πνπ κόλν ζηε θαληαζία καο κπνξεί λα ππάξρεη, κε ηε ιαρηάξα λα κάζνπκε... Δίκαζηε κόλνη ζην Σύκπαλ; Μεηαθνξηθά, ε εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη αλάγθε γηα γλώζε θαη είλαη ε αλάγθε γηα γλώζε εθείλε πνπ θάλεη ηνλ θόζκν λα πξνρσξεί. Δλώ νη ξεαιηζηέο κάο ζπκίδνπλ αδηάθνπα ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξόληνο, νη νλεηξνπόινη κάο δηεπξύλνπλ ην πλεύκα. Δίλαη ηα νξάκαηα, νη ειπίδεο θαη νη επηζπκίεο ησλ νλεηξνπόισλ πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζην κέιινλ. Βεαηπίκη Καηαζηξέθνπκε ηα ηξνπηθά δάζε, γηαηί ζην ππέδαθνο ππάξρεη πεηξέιαην, ζθάβνπκε νξπρεία ζε ηεξέο πεξηνρέο γηα λα βξνύκε νπξάλην. Θα ήκαζηαλ έηνηκνη λα αθαλίζνπκε έλαλ αθόκε πιαλήηε, γηα λα ιύζνπκε πξνβιήκαηα πνπ νη ίδηνη δεκηνπξγήζακε; Αζθαιώο! Η εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο εληζρύεη ηελ επηθίλδπλε πεπνίζεζε όηη ε αλζξσπόηεηα κπνξεί λα ιύζεη ηα πξνβιήκαηά ηεο απιώλνληαο όιν θαη πεξηζζόηεξν ηελ θπξηαξρία ηεο ζην πεξηβάιινλ. Οη άλζξσπνη ζα ζπλερίζνπλ λα αηζζάλνληαη όηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηαρξώληαη ηηο θπζηθέο πεγέο γηα παξάδεηγκα πνηάκηα ή ηξνπηθά δάζε εάλ μέξνπκε όηη ππάξρεη πάληα έλαο άιινο θνληηλόο πιαλήηεο πνπ κπνξνύκε λα εθκεηαιιεπηνύκε. Έρνπκε ήδε πξνμελήζεη αξθεηέο θαηαζηξνθέο ζηε Γε. Θα έπξεπε λα αθήζνπκε ην δηάζηεκα ζηελ εζπρία ηνπ. Νηίηεπ 1

2 Οη πόξνη ηεο γεο εμαληινύληαη πνιύ γξήγνξα. Ο πιεζπζκόο ηεο γεο απμάλεηαη κε ηξνκαρηηθή ηαρύηεηα. Η δσή δελ ζα κπνξέζεη λα δηαηεξεζεί, εάλ ζπλερίζνπκε λα δνύκε κ απηόλ ηνλ ηξόπν. Η ξύπαλζε δεκηνύξγεζε ηελ ηξύπα ηνπ όδνληνο. Τα γόληκα εδάθε αξρίδνπλ λα ράλνληαη θαη ζε ζύληνκν δηάζηεκα νη δηαηξνθηθνί πόξνη ζα ειαηησζνύλ. Ο ππεξπιεζπζκόο έρεη ήδε πξνθαιέζεη ιηκνύο θαη αζζέλεηεο. Τν δηάζηεκα είλαη κηα απέξαληε θελή πεξηνρή πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξνο όθειόο καο. Δλζαξξύλνληαο ηελ εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο ίζσο θάπνηα κέξα βξνύκε έλαλ πιαλήηε, όπνπ ζα κπνξέζνπκε λα δήζνπκε. Δπί ηνπ παξόληνο απηό θαίλεηαη αδηαλόεην, αιιά θαη κόλν ε ηδέα ηεο δπλαηόηεηαο ελόο αλζξώπνπ λα ηαμηδέςεη ζην δηάζηεκα, είρε ζεσξεζεί άιινηε απίζαλε. Η δηαθνπή ηεο εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ άκεζα πξνβιήκαηα, ζα θαλέξσλε ζηελόκπαιε θαη θνληόζσξε άπνςε. Οθείινπκε λα κάζνπκε λα λνηαδόκαζηε όρη κόλν γη απηή ηε γεληά, αιιά θαη γηα ηηο γεληέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Φελίξ Τν λα αγλνήζνπκε ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ε εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο, ζα ήηαλ κεγάιε απώιεηα γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Η δπλαηόηεηα λα πξνρσξήζνπκε ζε πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηνπ Σύκπαληνο θαη ηεο πξνέιεπζήο ηνπ είλαη εμαηξεηηθά πνιύηηκε θαη δελ πξέπεη λα παξακειεζεί. Η κειέηε άιισλ νπξαλίσλ ζσκάησλ κάο έρεη ήδε θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απεηιήζνπλ ηε Γε, εάλ δελ κάζνπκε λα ξπζκίδνπκε ζσζηά ηηο δξαζηεξηόηεηέο καο. Αο ζθεθηνύκε ηηο έκκεζεο επηπηώζεηο ηεο έξεπλαο ησλ δηαζηεκηθώλ ηαμηδηώλ. Η ηειεηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ αθηίλσλ ιέηδεξ ή κίαο ζεηξάο άιισλ ηαηξηθώλ ζεξαπεηώλ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζηε δηαζηεκηθή έξεπλα. Ύιεο όπσο ην ηεθιόλ είλαη θαξπόο ηεο θαηάθηεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο από ηελ αλζξσπόηεηα. Οη λέεο ηερλνινγίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηε δηαζηεκηθή έξεπλα κπνξνύλ ζπλεπώο λα έρνπλ άκεζα νθέιε γηα όινπο. Κάθι 2

3 Τα θείκελα ζηηο πξνεγνύκελεο δύν ζειίδεο γξάθηεθαλ από καζεηέο πνπ ηειεηώλνπλ ην ζρνιείν. Να αλαηξέμεηο ζηα θείκελα απηά γηα λα απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Δπώτηση 1: ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Σε πνηα από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη καζεηέο; Κπθιώζηε ηε ζσζηή απάληεζε. Α Πνην είλαη ην ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν θόζκνο ζηηο κέξεο καο; Β Δίζηε ππέξ ηεο δηαζηεκηθήο έξεπλαο; Γ Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη δσή ζε άιινπο πιαλήηεο εθηόο από ηνλ δηθό καο; Γ Πνηεο είλαη νη πξόζθαηεο πξόνδνη ηεο δηαζηεκηθήο έξεπλαο; Δπώτηση 2: ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Πνηνο από ηνπο ζπληάθηεο απηώλ ησλ θεηκέλσλ αληηηίζεηαη αμεσότεπα ζην επηρείξεκα ηνπ Φειίμ; Κπθιώζηε ηε ζσζηή απάληεζε. Α Νηίηεξ. Β Άλλα. Γ Κάζη. Γ Βεαηξίθε. Δπώτηση 3: ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Σθεθηείηε ηηο θύξηεο ηδέεο πνπ πξνβάιινπλ νη 5 καζεηέο. Με πνηνλ καζεηή ζπκθσλείηε πεξηζζόηεξν; Τν όλνκα ηνπ καζεηή:... Γηθαηνινγήζηε κε δηθά ζαο ιόγηα ηελ επηινγή ζαο αλαθεξόκελνη ζηελ πξνζσπηθή ζαο άπνςε και ζηηο θύξηεο ηδέεο πνπ πξνβάιιεη ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο

4 Δπώτηση 4: ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Μεξηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ εθθξάδνπλ ηελ άπνςε ηνπ γξάθνληνο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο αμίεο θαη ζηηο ηδέεο ηνπ, ελώ άιια αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλόηα, ηα νπνία κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ αληηθεηκεληθά θαη είλαη είηε ζσζηά είηε ιαλζαζκέλα. Να βάιεηε ζε θύθιν ηελ «άπνςε ηνπ γξάθνληνο» ή ην «πξαγκαηηθό γεγνλόο» πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θξάζεηο από ηα γξαπηά ησλ καζεηώλ, ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα. Φπάσειρ από τα γπαπτά των μαθητών «Η κόιπλζε δεκηνύξγεζε ηελ ηξύπα ηνπ όδνληνο». (Φειίμ) «Κάζε ρξόλν δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα μνδεύ-νληαη γηα ηε δηαζηεκηθή έξεπλα από ηηο κεγάιεο εηαηξείεο». (Άλλα) «Η εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο εληζρύεη ηελ επηθίλδπλε πεπνίζεζε όηη ηα αλζξώπηλα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηε δηαξθώο απμαλόκελε θπξηαξρία καο ζην πεξηβάιινλ». (Νηίηεξ) «Η δηαθνπή ηεο δηαζηεκηθήο εμεξεύλεζεο, κε ζθνπό ηελ επίιπζε άκεζσλ πξνβιεκάησλ, ζα θαλέξσλε ζηελόκπαιε θαη θνληόζσξε άπνςε». (Φειίμ) Άποψη τος γπάυοντορ ή ππαγματικό γεγονόρ; Άπνςε ηνπ γξάθνληνο / πξαγκαηηθό γεγνλόο Άπνςε ηνπ γξάθνληνο / πξαγκαηηθό γεγνλόο Άπνςε ηνπ γξάθνληνο / πξαγκαηηθό γεγνλόο Άπνςε ηνπ γξάθνληνο / πξαγκαηηθό γεγνλόο Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework -Key Competencies in Reading, Mathematics and Science (ζει ) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2009 (πηινηηθή έξεπλα). 4

5 ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δπώτηση 1 Αποδεκηή απάνηηζη Β. Δίζηε ππέξ ηεο δηαζηεκηθήο έξεπλαο; Μη αποδεκηή απάνηηζη Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε. Δπώτηση 2 Αποδεκηή απάνηηζη Α. Νηίηεξ Μη αποδεκηή απάνηηζη Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε. Δπώτηση 3 Αποδεκηή απάνηηζη Η απάληεζε θαλεξώλεη ζσζηή θαηαλόεζε ηεο άπνςεο ηνπ καζεηή πνπ επέιεμε ν εμεηαδόκελνο καζεηήο όζνλ αθνξά ηελ εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο, ΚΑΙ εμεγεί ηνπο ιόγνπο ηεο επηινγήο ηνπ. Πξέπεη λα αλαθέξεη έλα επηρείξεκα ή έλα ζύλνιν επηρεηξεκάησλ πνπ πξνηείλεηαη εηδηθά από ηνλ καζεηή πνπ επέιεμε ν εμεηαδόκελνο καζεηήο (π.ρ. ε απάληεζε δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζην λα δείρλεη όηη ν καζεηήο είλαη ππέξ ή θαηά ηεο δηαζηεκηθήο έξεπλαο. Πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ζε έλα από ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα πνπ επέιεμε ν εμεηαδόκελνο καζεηήο: (1) εηζάγνληαο έλα επηρείξεκα πνπ εληζρύεη απηή ηελ άπνςε (ζ απηή ηελ πεξίπησζε ε απάληεζε κπνξεί επίζεο λα πεξηέρεη παξάζεζε ηκήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ ή παξάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ) ΚΑΙ / Ή (2) ρξεζηκνπνηώληαο δηθέο ηνπ ιέμεηο (κε δηθά ηνπ ιόγηα), γηα λα εξκελεύζεη ή λα ζπλνςίζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ επηιεγέληνο καζεηή. Αθνινπζνύλ πεξηιήςεηο ησλ θπξηνηέξσλ επηρεηξεκάησλ θάζε καζεηή: Άννα: Η απάληεζε πξέπεη λα δείρλεη ή λα ζπκπεξαίλεη όηη ε Άλλα είλαη θαηά ηεο εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη λα αλαθέξεηαη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ζην επηρείξεκα πνπ ε Άλλα αλαπηύζζεη, όηη δειαδή ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο νηθνλνκηθέο πεγέο καο γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο αλζξώπνπο (πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε) παξά γηα ηε δηαζηεκηθή έξεπλα. Δίλαη πην ζεκαληηθό λα βνεζάκε ηνπο αλζξώπνπο ζηε γε παξά λα ζπαηαιάκε ρξήκαηα ζηε δηαζηεκηθή ηερλνινγία. [Με δηθά ηνπ ιόγηα αλαζρεκαηίδεη ηελ άπνςε ηεο Άλλαο.] Άλλα Μνπ θαίλεηαη όηη ζα θάλακε θαιύηεξα λα απαζρνινύκεζα κε ό,ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θόζκν καο, παξά λα δαπαλνύκε όια ηα ρξήκαηά καο ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο. Καηαλνώ ηε ζπνπδαηόηεηα νξηζκέλσλ εξεπλώλ, αιιά λνκίδσ όηη πξηλ απ 5

6 όια, πξέπεη λα ληθήζνπκε ηελ αζζέλεηα θαη ηνλ ιηκό. [Σπλνςίδεη ηελ άπνςε ηεο Άλλαο κε δηθά ηνπ ιόγηα θαη πξνζζέηεη δηθό ηνπ ζρόιην.] Βεατπίκη: Η απάληεζε πξέπεη λα δείρλεη ή λα ζπκπεξαίλεη όηη ε Βεαηξίθε είλαη ππέξ ηεο εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη λα αλαθέξεηαη κε ηξόπν ζαθή ή ζπκπεξαζκαηηθά ζην επηρείξεκα πνπ αλαπηύζζεη όηη ε δηαζηεκηθή έξεπλα εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηεο αλζξσπόηεηαο γηα ηειεηνπνίεζε. Μπνξεί λα αλαθεξζεί ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Βεαηξίθεο λα δώζεη έλα καθξνπξόζεζκν όξακα, αιιά πξέπεη λα δηαρσξίζεη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ηελ ηνπνζέηεζή ηεο από απηήλ ηνπ Φειίμ. Βεαηξίθε «Η εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη ε ζέιεζε ηνπ αλζξώπνπ γηα γλώζε». Σθέπηνκαη όηη δελ είλαη θαθό λα δηεπξύλνπκε ηνλ νξίδνληά καο. [Αλαθέξεη ην θείκελν θαη πξνζζέηεη έλα πξνζσπηθό επηρείξεκα ζηε δεύηεξε πξόηαζε.] Ντίτεπ: Η απάληεζε πξέπεη λα δείρλεη ή λα ζπκπεξαίλεη όηη ν Νηίηεξ είλαη θαηά ηεο εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη λα αλαθέξεηαη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ζην επηρείξεκά ηνπ όηη ε δηαζηεκηθή έξεπλα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο Ή όηη νη άλζξσπνη ζα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζην δηάζηεκα αλ ηνπο δνζεί επθαηξία Ή όηη ε εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο κάο ελζαξξύλεη λα θαηαζηξέςνπκε αθόκα πεξηζζόηεξν ηε Γε. Να γίλνπλ δεθηέο νη απαληήζεηο πνπ δείρλνπλ όηη ε πξνηεξαηόηεηα ηνπ Νηίηεξ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε Γε Ή όηη ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε ηνπο εαπηνύο καο ή ηελ λννηξνπία καο. Νηίηεξ Σπκθσλώ καδί ηνπ, γηαηί αλεζπρεί γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζθέπηεηαη όηη πξέπεη λα αθήζνπκε ην δηάζηεκα ελ εηξήλε. [Χξεζηκνπνηεί δηθά ηνπ ιόγηα, γηα λα ζπλνςίζεη ην νπζηώδεο ηεο άπνςεο ηνπ Νηίηεξ.] Νηίηεξ: Ο Νηίηεξ ιέεη όηη πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα θαηαζηξέθνπκε ην πεξηβάιινλ καο. Σθέπηνκαη όηη είλαη ην πην ζεκαληηθό πξόβιεκα ηνπ πιαλήηε καο. [Σπλνςίδεη κηα από ηηο θπξηόηεξεο ηδέεο ηνπ Νηίηεξ θαη πξνζζέηεη κηα παξαηήξεζε πνπ εληζρύεη απηή ηελ ηδέα. Η απάληεζε θαλεξώλεη έκκεζε θαηαλόεζε ηεο άπνςεο ηνπ Νηίηεξ γηα ηε δηαζηεκηθή έξεπλα.] Φελίξ: Η απάληεζε πξέπεη λα δείρλεη ή λα ζπκπεξαίλεη όηη ν Φειίμ είλαη ππέξ ηεο εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη αλαθέξεηαη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ζην επηρείξεκά ηνπ όηη ε αλζξσπόηεηα έρεη αλάγθε λα βξεη έλαλ άιιν πιαλήηε γηα λα δήζεη εθεί ΚΑΙ / Ή όηη ε δσή δελ κπνξεί πιένλ λα ζπληεξεζεί ζηε γε. Μπνξεί λα αλαθεξζεί ζηε κέξηκλα ηνπ Φειίμ γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά πξέπεη λα δηαθξίλεη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ από απηή ηνπ Νηίηεξ. Μπνξεί λα αλαθεξζεί ζην ελδηαθέξνλ ηνπ λα δώζεη γηα έλα καθξνπξόζεζκν όξακα, αιιά πξέπεη λα δηαθξίλεη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ηελ δηαθνξεηηθή ηνπ άπνςε από ηεο Βεαηξίθεο. Φειίμ: Σπκθσλώ κε ηνλ Φειίμ, δηόηη ηνπιάρηζηνλ όζν δερόκαζηε ηελ εμαθάληζε ηεο αλζξσπόηεηαο, δελ ππάξρεη άιιν κέξνο λα πάκε, όηαλ ζα έρνπκε θαηαζηξέςεη ην πεξηβάιινλ ζηε Γε. [Αλαζρεκαηίδεη κηα από ηηο θπξηόηεξεο ηδέεο ηνπ Φειίμ.] Κάθι: Η απάληεζε πξέπεη λα δείρλεη άκεζα ή έκκεζα όηη ε Κάζη είλαη ππέξ ηεο εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη λα αλαθέξεηαη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ζην επηρείξεκα πνπ αλαπηύζζεη όηη ε εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο πξνσζεί ηηο γλώζεηο ΚΑΙ / Ή ό,ηη καζαίλνπκε ράξηο ζηε δηαζηεκηθή έξεπλα, κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε άιινπο ηνκείο. Κάζη: Οη γλώζεηο καο επεθηείλνληαη θάζε κέξα ράξηο ζηε δηαζηεκηθή έξεπλα. [Σπλνςίδεη ηε θεληξηθή ηδέα ηεο Κάζη.] 6

7 Μη αποδεκηή απάνηηζη Απάληεζε αόξηζηε ή αλεπαξθήο, ή πνπ εζηηάδεηαη ζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ιεπηνκέξεηα ηνπ επηιεγέληνο επηρεηξήκαηνο. Άλλα: Γελ ζα έπξεπε λα αθήλνπκε ηνπο αλζξώπνπο ζην πεξηζώξην πξνζπαζώληαο λα μεράζνπκε θαη λα πξνζπεξάζνπκε. [Απιή παξάθξαζε.] Άλλα: Σπκθσλώ κε ηελ Άλλα, δηόηη ηα ρξήκαηα πνπ μνδεύνληαη γηα ηε δηαζηεκηθή έξεπλα, ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε. [Απιή παξάθξαζε.] Κάζη: Γηαηί δίλεη ηα θαιύηεξα επηρεηξήκαηα. [Αόξηζηε] Φειίμ: Ο Φειίμ ιέεη όηη δελ κπνξνύκε λα ζπληεξήζνπκε επ άπεηξνλ ηε δσή ζηε Γε, ζπλεπώο πξέπεη λα βξνύκε έλαλ άιιν πιαλήηε, γηα λα δήζνπκε εθεί. [Απιή παξάθξαζε.] Φειίμ Ο πιένλ ζπκπαζήο. [Αόξηζηε απάληεζε.] Άλλα ην άξζξν ηεο είλαη αθξηβέο θαη έρεη δίθην. [Γελ ιακβάλεη ππόςε ηηο θπξηόηεξεο ηδέεο ηνπ επηρεηξήκαηνο.] Φειίμ, δηόηη ε ηξύπα ζην ζηξώκα ηνπ όδνληνο είλαη ζνβαξό πξόβιεκα. [Δζηηάδεηαη ζε κηα ιεπηνκέξεηα ηνπ επηρεηξήκαηνο.] Φειίμ αλεζπρεί αιεζηλά γηα ην πεξηβάιινλ. Καη είλαη έλαο σξαίνο ηύπνο πνπ ζέβεηαη ηε θύζε. [Γελ μερσξίδεη ηε ζέζε ηνπ Φειίμ από απηή ηνπ Νηίηεξ: θαη νη δπν έρνπλ ηελ κέξηκλα λα πξνζηαηεύζνπλ ην πεξηβάιινλ.] Βεαηξίθε, δηόηη ζπκθσλώ όηη ε εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθή γηα ην κέιινλ καο. [Γελ δηαθξίλεη ηε ζέζε ηεο Βεαηξίθεο από απηή ηνπ Φειίμ: θαη νη δύν είλαη ππέξ ηεο δηαζηεκηθήο έξεπλαο θαη νη δύν αλαθέξνληαη ζε έλα καθξνπξόζεζκν όξακα.] Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη κηα ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή απάληεζε απίζαλε ή άζρεηε. Βεαηξίθε: Τν αλζξώπηλν είδνο δελ ζα κπνξέζεη πιένλ λα δήζεη γηα πνιύ ρξόλν ζηνλ πιαλήηε καο, ζπλεπώο πξέπεη λα πάκε αιινύ. [Σπλνςίδεη κε αλαθξίβεηα ην επηρείξεκα ηεο Βεαηξίθεο.] Κάζη έρεη δίθην, δηόηη ζύληνκα ν πιαλήηεο ηεο Γεο ζα ζηεξεύζεη θαη ηη ζα θάλνπκε ηόηε; [Σπλνςίδεη κε αλαθξίβεηα ην επηρείξεκα ηεο Κάζη (θαίλεηαη λα ην ζπγρέεη κε ηνπ Φειίμ).] Πξόθιεζε Μνπ αξέζνπλ νη πξνθιήζεηο πεξηζζόηεξν από όια. [Απάληεζε άζρεηε.] Δπώτηση 4 Αποδεκηή απάνηηζη 3 απαληήζεηο ζσζηέο Φπάσειρ από τα γπαπτά των μαθητών «Η κόιπλζε δεκηνύξγεζε ηελ ηξύπα ηνπ όδνληνο». (Φειίμ) «Κάζε ρξόλν δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα μνδεύνληαη γηα ηε δηαζηεκηθή έξεπλα από ηηο κεγάιεο εηαηξείεο». (Άλλα) «Η εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο εληζρύεη ηελ επηθίλδπλε πεπνίζεζε όηη ηα αλζξώπηλα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηε δηαξθώο απμαλόκελε θπξηαξρία καο ζην πεξηβάιινλ». (Νηίηεξ) «Η δηαθνπή ηεο δηαζηεκηθήο εμεξεύλεζεο, κε ζθνπό ηελ επίιπζε άκεζσλ πξνβιεκάησλ, ζα θαλέξσλε ζηελόκπαιε θαη θνληόζσξε άπνςε». (Φειίμ) Άποψη τος γπάυοντορ ή ππαγματικό γεγονόρ; πξαγκαηηθό γεγνλόο πξαγκαηηθό γεγνλόο Άπνςε ηνπ γξάθνληνο Άπνςε ηνπ γξάθνληνο 7

8 Μη αποδεκηή απάνηηζη 2 ή ιηγόηεξεο απαληήζεηο ζσζηέο Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework - Key Competencies in Reading, Mathematics and Science (ζει ) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 8

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ΜΑΚΟΝΤΟ Εαιηζκέλνη από ηηο πνιιέο ζαπκαζηέο εθεπξέζεηο, νη άλζξσπνη ηνπ Μαθόλην δελ ήμεξαλ πηα από πνύ άξρηδε ε θαηάπιεμή ηνπο. Έκεηλαλ μύπληνη όιε ηε λύθηα θνηηάδνληαο ηνπο ρισκνύο ειεθηξηθνύο γιόκπνπο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα