Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : Fax : ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : Fax : ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εκκοκκιστηρίου βάμβακος και μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ στη θέση «ΓΛΥΝΕΣ», Τ.Κ. Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Λαμιέων, Ν. Φθιώτιδας, μετά από γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ) που αναφέρεται στην εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε και το Ν. 4042/ To Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/ ) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 3. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και άλλες διατάξεις» 4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 5. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Β) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 6. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 7. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/ Α/ ) «Ποινική προστασία Περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 8. Το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/ ) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».

2 Το ΠΔ 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β/90) ως ισχύει. 11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/ ), Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες 12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/ ) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων. 13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π /2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ». 15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΗΠ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων». 16. Την αριθμ / Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 1469/Β/ ). 17. Την αρ /2008 (ΦΕΚ 2464 Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής Στον Τομέα Του Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.» 18. Την αρ / Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής Στον Τομέα Του Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 151/Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». 19. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011). 20. Tην Κοινή Υπουργική Απόφαση 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048 Β) Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. 21. Την ΥΑ 20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β) Τροποποίηση της 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Την Υ.Α /2012 (ΦΕΚ 2703 Β) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)». 23. Το αρ. οικ /7742/2011/ έγγραφό μας, με το οποίο ενημερώσαμε την ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ότι, από την εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από καύση βιομάζας, αποδιδόμενης ηλεκτρικής ισχύος 999 KW, επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατά συνέπεια απαιτείται η υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 24. Την με αρ. πρωτ. 1227/132571/ απόφαση χορήγησης άδειας χρήσης νερού στην «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» στη θέση «ΓΛΥΝΕΣ» της ΤΚ Μεγ.Βρύσης του Δ. Λαμιέων, ΠΕ Φθιώτιδας 25. Την από 06/11/2012 αίτηση της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» με την οποία κατέθεσε ένα τεύχος ΜΠΕ για περιβαλλοντική αδειοδότηση βάσει του Ν. 4014/2011

3 Τα με αρ. πρωτ. 5316/233739/2012/ και 891/37890/ έγγραφά μας με τα οποία ζητάμε επιπλέον τεύχη για να προβούμε στην προβλεπόμενη διαδικασία δημοσιοποίησης και συμπληρωματικά στοιχεία 27. Τις από 26/02/2013 και αιτήσεις της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» (αριθμ. πρωτ. 891/37890 και αρ. πρωτ. 1084/43486 ΔΙΠΕΧΩΣΣτΕ/ΑΔΘΣΕ) με συνημμένα τεύχη ΜΠΕ. 28. Το με αρ. πρωτ. 1084/43486/ έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε ΜΠΕ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. 29. Το αρ /143/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας που αφορά εντολή δημοσίευσης της εν λόγω ΜΠΕ. 30. Τη με αρ. πρωτ. 468/46647/ γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων (θετική υπό όρους) 31. Τη με αρ. πρωτ. 821/ γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας (θετική) 32. Τη με αρ. πρωτ. Δ.Α./Φ /1370/ γνωμοδότηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Φθιώτιδας και η αρ. 120/ εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας. 33. Την με αρ. 64/15/5/2013 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδα (αρνητική γνωμοδότηση) 34. Την με αρ. πρωτ. 206/ Βεβαίωση Χρήσεων Γης της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΣΕ. 35. Το με αρ. πρωτ. 2156/82579/ έγγραφό μας με το οποίο ζητήσαμε τις απόψεις της εταιρείας επί των διαλαμβανομένων στην αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδα. 36. Το από υπόμνημα της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ». 37. Το με αρ. πρωτ. 3308/128746/ έγγραφό μας με το οποίο ζητήσαμε γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ για τη δραστηριότητα του θέματος 38. Τη με αρ. πρωτ / γνωμοδότηση του Τμήματος Χωροταξίας & Περιβάλλοντος/Υπουργείο Τουρισμού (θετική υπό όρους) 39. Το με αρ. πρωτ. 2802/169253/ έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο διαβιβάστηκε η γνωμοδότηση του Συμβουλίου (θετική γνωμοδότηση), (ΠΡΑΞΗ 47 η ). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση των πιο κάτω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για τη λειτουργία εκκοκκιστηρίου βάμβακος και την εγκατάσταση λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ στη θέση «ΓΛΥΝΕΣ», Τ.Κ. Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Λαμιέων, Ν. Φθιώτιδας, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα λειτουργία της. Α) Περιγραφή της δραστηριότητας Επωνυμία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ Δ/νση Έδρας 15 ο χλμ. Λ. Πάρνηθος ΑΧΑΡΝΑΙ Είδος δραστηριότητας Παραγωγική διαδικασία Πρόκειται για υφιστάμενη βιομηχανία, η οποία είναι εκκοκκιστήριο βάμβακος. Στο γήπεδο της υπόψη δραστηριότητας πρόκειται να εγκατασταθεί σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας, ισχύος 999 ΚW. 1. Εκκοκκιστήριο

4 - 4 - Το συλλεγόμενο από τις καλλιέργειες βαμβάκι μεταφέρεται στο χώρο του εκκοκκιστηρίου όπου αποθηκεύεται στην αποθήκη σύσπορου. Με την βοήθεια απορροφητήρων οδηγείται στον τροφοδότη. Θερμός αέρας παράγεται σε καυστήρα υγραερίου ο οποίος οδηγείται στον πύργο ξήρανσης με την βοήθεια φυσητήρα. Ακολούθως το σύσπορο βαμβάκι στο οποίο έχει αφαιρεθεί η υγρασία από την διαδικασία ξήρανσης με θερμό αέρα οδηγείται στους καθαριστήρες. Με την βοήθεια απορροφητήρων επικλινούς διαρρύθμισης το σύσπορο βαμβάκι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί οι ξένες ύλες μεταφέρεται για περαιτέρω καθαρισμό. Με πνευματική μεταφορά το βαμβάκι στο οποίο έχουν αφαιρεθεί οι ξένες ύλες μεταφέρεται στις εκκοκκιστικές μηχανές. Στις εκκοκκιστικές μηχανές το βαμβάκι εκκοκκίζεται και ακολούθως συσκευάζεται σε μπάλες οι οποίες αποθηκεύονται στο χώρο της μονάδας. Ο βαμβακόσπορος μεταφέρεται σε αποθήκη για διάθεση. 2. Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιομάζας. Η νέα δραστηριότητα της επιχείρησης αφορά την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας, ισχύος 999 ΚW επί των υφιστάμενων κτιριακών εγκατάστάσεων. Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής βασίζεται σε στροβιλογεννήτρια Οργανικού Κύκλου Rankine με διαθερμικό λάδι. Η πρώτη ύλη της μονάδας, ήτοι βιομάζα σε θρυμματισμένη μορφή, από την οποία θα έχουν απομακρυνθεί τα υπερμεγέθη κομμάτια (>200μμ) τροφοδοτείται σε σιλό. Το σιλό θα έχει τη δυνατότητα φόρτωσης με μηχανικό φορτωτή εκ των άνωθεν και θα διαθέτει υδραυλικά κινούμενο δάπεδο, το οποίο εκφορτίζει τη βιομάζα ανάλογα με τη ζήτηση του λέβητα. Η βιομάζα, τροφοδοτείται συνεχώς και με αναλογικό τρόπο στο θάλαμο καύσης πάντα ανάλογα με τις θερμικές ανάγκες, όπως αυτές καθορίζονται από τη θερμοκρασία του διαθερμικού ελαίου και των καυσαερίων. Η καύση θα γίνεται επί παλινδρομικά κινούμενης εσχάρας καύσης με πυρίμαχα εσχάρια και με αυτόματη εξαγωγή της τέφρας. Η παραγόμενη θερμότητα θα προσλαμβάνεται από λέβητα, στον οποίο θα ανακυκλοφορεί διαθερμικό λάδι με θερμοκρασία εξόδου 305 C σε πίεση 5 bar περίπου. Στη συνέχεια τα καυσαέρια θα ψύχονται επιπλέον σε εναλλάκτες καυσαερίων ελαίου και καυσαερίων - αέρα καύσης ως τη θερμοκρασία των C περίπου. Το διαθερμικό λάδι σε κλειστό κύκλωμα θα τροφοδοτεί την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ονομαστικής ισχύος 999 KW. Η στροβιλογεννήτρια χρησιμοποιεί το υψηλής θερμοκρασίας διαθερμικό λάδι για να προθερμάνει και να εξατμίσει το κατάλληλο οργανικό ρευστό εργασίας στον εξατμιστή. Οι ατμοί του οργανικού ρευστού κινούν τον στρόβιλο, ο οποίος είναι συνδεμένος με την ηλεκτρική γεννήτρια μέσω ελαστικού συνδέσμου. Ο ατμός που πλέον έχει εκτονωθεί, οδηγείται στον αναγεννητή, όπου θερμαίνει το οργανικό υγρό. Στη συνέχεια, ο ατμός συμπυκνώνεται στον συμπυκνωτή (ψύχεται από την ροή νερού). Το οργανικό ρευστό αντλείται τελικά στον αναγεννητή και στη συνέχεια στον εξατμιστή, συμπληρώνοντας έτσι τις διαδικασίες των λειτουργιών κλειστού κυκλώματος. Από τη διεργασία προκύπτει ως προϊόν το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο μέσω κατάλληλης διάταξης ανύψωσης θα οδηγείται στο δίκτυο μέσης τάσης της ΔEH, καθώς και θερμό νερό το οποίο χρησιμοποιείται στο συμπυκνωτή. Το θερμό νερό αντιστοιχεί στο 74-80% περίπου της εισερχόμενης θερμικής ισχύος από το διαθερμικό λάδι, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα αντιστοιχεί στο 18-24% αντίστοιχα. Η θερμότητα του νερού απορρίπτεται μέσω dry cooler (πύργων ψύξης κλειστού κυκλώματος/συστήματα κλειστών εναλλακτών ψύξης). Συνοπτικά, αποθηκεύεται η ανακτώμενη θερμότητα σε δοχεία ή δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας και αποβάλλεται

5 - 5 - σε μονάδες ψύξης ή σε ψυκτικά συγκροτήματα συντήρησης, κατάψυξης και κλιματισμού. Κατάταξη βάσει της ΥΑ 1958/2012 Υπ/γορία Α2 (Πίνακας 1: Ομάδα 9 η, α/α 42 & 222 & Ομάδα 2 η, α/α 6 & Ομάδα 10 η, α/α 7) Εμβαδόν γηπέδου Συντεταγμένες κορυφών του Το εμβαδόν του γηπέδου ανέρχεται σε ,00 m 2 Συντεταγμένες ενδεικτικών περιμετρικών σημείων (κατά ΕΓΣΑ 87), όπως αυτές σημειώνονται στο τοπογραφικό - διάγραμμα κάλυψης του Διπλ. Πολ/κου Μηχανικού Δημητρίου Β. Παπαβασιλείου (Ιούλιος 2010) που περιλαμβάνεται στη ΜΠΕ της δραστηριότητας: Σημείο Χ Ψ Α Β Γ Δ Ε Ζ Κτιριακές εγκαταστάσεις - Κάλυψη: ,45 m 2 - Δόμηση: ,45 m 2 Μηχανολογικός εξοπλισμός 1. Εκκοκκιστήριο χωρίς σπορελαιουργείο Κινητήρια Ισχύς: 1.937,50 KW (2.635 ΗΡ) 2. Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Κινητήρια ισχύς: KW Πρώτες & βοηθητικές ύλες (ενδεικτικές τιμές) Ι. Μονάδα Εκκοκκιστηρίου - Βαμβάκι Σύσπορο: tn/ έτος ΙΙΙ. Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Ως καύσιμη ύλη θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω είδη βιομάζας: - Ξυλεία από τεμαχισμένους κορμούς δέντρων, τεμαχισμένες ξυλοπαλέτες και ξυλοκιβώτια, ροκανίδια, πριονίδια, κλπ.: 2000 tn/ έτος - Υπολείμματα εκκόκκισης βάμβακος: tn/ έτος - Κλαδοδέματα: tn/ έτος Οι πρώτες ύλες της μονάδας ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες αποβλήτων κατά τον ΕΚΑ: , , , , , , Δυναμικότητα Ι. Μονάδα Εκκοκκιστηρίου: Βαμβάκι Εκκοκκισμένο: tn / έτος Βαμβακόσπορος: tn / έτος ΙΙ. Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Ονομαστική ισχύς: 999 ΚWel Χρήση καυσίμων I. ΥΓΡΑΕΡΙΟ: περίπου τόνοι υγραερίου II. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL): Για τις ανάγκες κίνησης των περονοφόρων οχημάτων. Στην μονάδα είναι εγκατεστημένη δεξαμενή πετρελαίου κίνησης Κατανάλωση νερού i. Ανάγκες προσωπικού: Από δίκτυο ύδρευσης Δήμου Λαμίας ii. Βιομηχανική χρήση

6 Από γεώτρηση με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ '87 (Χ= και Ψ= ) εντός των ορίων του γηπέδου της βιομηχανίας. Η αντλούμενη ποσότητα από τις γεωτρήσεις θα ανέρχεται σε 450 m 3 / έτος. - Από νόμιμη υδροληψία με μεταφορά νερού μέσω υδροφόρας: 336 m 3 / έτος Εκπομπές αποβλήτων ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ Απόβλητο Ετήσιες Ποσότητες ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ D, R Απόβλητα ιστών φυτών (φύρα εκκόκκισης) 2,5 τον R * Λάδια για μηχανολογικό εξοπλισμό 0,1 τον R Σακιά αποθήκευσης βαμβακόσπορου 0,1 τον R Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 3 τον D Αστικά Λύματα 300 κ.μ. D Τέφρα που συλλέγεται από την καύση της βιομάζας Αέριες εκπομπές - Καυσαέρια από την χρήση υγραερίου - Καυσαέρια από την καύση βιομάζας 536 τόνοι R13 Β) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής της δραστηριότητας καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος Το γήπεδο της εν λόγω δραστηριότητας, εμβαδού ,00 m 2, βρίσκεται στη θέση «ΓΛΥΝΕΣ» Τ.Κ. Μεγ. Βρύσης, Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας η οποία βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ΓΠΣ Λαμίας (ΦΕΚ 346/ΑΑΠ/2012) και συγκεκριμένα εντός Περιοχής λοιπής γεωργικής γης (ΠΕΠΔ2). Η υφιστάμενη δραστηριότητα καλύπτεται από τις μεταβατικές διατάξεις του ΓΠΣ, ενώ η νέα δραστηριότητα χωροθετείται βάσει της Γενικής και Μεταβατικής Διάταξης του Κεφαλαίου Στ παράγραφος 12 του ΓΠΣ Λαμίας η οποία αναφέρει ότι «Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εγκαθίστανται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». Το γήπεδο της υφιστάμενης δραστηριότητας βρίσκεται σε απόσταση ~150 μ. από τα όρια της ΖΕΠ (GR , «Κάτω Ρους και Εκβολές Σπερχειού Ποταμού»), ενώ η εγκατάσταση ΑΠΕ μέσα στο γήπεδο θα γίνει σε απόσταση ~ 300 μ από ΖΕΠ,. Η δραστηριότητα δεν βρίσκεται - σε προστατευόμενη περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, - σε περιοχή του 3937/11, - σε θεσμοθετημένη περιοχή ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας. Γ) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 1. Όριο εκπομπής καπνού i. Για τους λέβητες παραγωγής ατμού: Δείκτης αιθάλης < 1 κλίμακας Bacharach, CO2 > 10 % κ.o. ή O2 < 7,5 % κ.o. (ΚΥΑ ΦΕΚ 264/Β/ ). Χρησιμοποιούμενο καύσιμο: Υγραέριο ii. Για την καύση βιομάζας Δείκτης αιθάλης < 1 βαθμός της κλίμακας Ringelmann (ΠΔ 1180/81, αρθ. 2) 2. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση σωματιδιακών εκπομπών<100 mg/nm3 (ΠΔ 1180/81, άρθρο 2, παρ. 1,δ).

7 - 7 - Δ) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 1. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην ΗΠ ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 4488/Β) για το Διοξείδιο του θείου (SO 2 ), το Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ 2 ) και τα Οξείδια του Αζώτου (ΝΟ Χ ), τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ 10 /ΑΣ 2,5 ), το μόλυβδο (PB), το Βενζόλιο και το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) και στην ΚΥΑ 22306/1075/Ε103 (ΦΕΚ 920/Β/8-6-07) για το Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), Yδράργυρο (Ηg), Νικέλιο (Ni), Πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες. 2. Έδαφος (χώρος εναπόθεσης ιλύος): όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΑ του αρθ. 12 της ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641 Β) για τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων. 3. Αποδέκτης υγρών αποβλήτων: Τα επιφανειακά νερά του αποδέκτη, έξω από τη ζώνη αραίωσης των αποβλήτων, να ικανοποιούν τις τιμές που ορίζονται στην Α5/2280/ ΚΥΑ, ΦΕΚ 720 Β (αρθ. 12, παράρτημα Ι), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την αρ. ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ.13351/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2089 Β). Ε) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου της δραστηριότητας να είναι τα 55 dba (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293 Α). ΣΤ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν α) Κατά τη φάση της επέκτασης 1. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 2. Να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη τυχόν χωματουργικών εργασιών και συγκεκριμένα η Θ ΕΠ & ΚΑ και η 23 η Ε.Β.Α., προκειμένου οι πάσης φύσης χωματουργικές εργασίες να γίνουν με την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού του Υπ. Πολιτισμού που θα υποδειχθεί από τις υπηρεσίες αυτές. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να διεξαχθεί σωστική ανασκαφική έρευνα στο εύρος κατάληψης του έργου. Η συνολική δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου και από τα αποτελέσματά της θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων Συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ. Η δαπάνη όλων των εργασιών που θα αναλάβει να εκτελέσει το Υπ. Πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου. 3. Τα προϊόντα εκσκαφών να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου (επιχωματώσεις, κλπ). Ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα των κατασκευών να διαχειριστούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312 Β). 4. Η καρότσα των έμφορτων οχημάτων μεταφοράς αδρανών και χωματουργικών υλικών να είναι σκεπασμένη. 5. Η εκκένωση των υπολειμμάτων των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος να πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις με ευθύνη του προμηθευτή του σκυροδέματος, βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312 Β). 6. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του εργοταξίου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς τη σήμανση CE. Επιπλέον να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2003 (ΦΕΚ 1418 Β) και στην ΚΥΑ 9272/2007 (ΦΕΚ 286 Β), όπως εκάστοτε ισχύουν. 7. Η στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου της βιομηχανίας κατά την λειτουργία των εργοταξίων να μην ξεπερνά τα 55 db.

8 Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του πρόχειρα ηχοπετάσματα. 9. Για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης τόσο στο χώρο του γηπέδου όσο και στην περιοχή άμεσης γειτονίας επιβάλλεται: - Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης και των χώρων εργασιών, ειδικά σε περιόδους με ισχυρούς ανέμους. - Διαβροχή ή κάλυψη των χωμάτινων σωρών και γενικώς των εκτεθειμένων επιφανειών. - Εναπόθεση υλικών σε σωρούς με το ελάχιστο δυνατό ύψος για την αποφυγή δημιουργίας πολύ μεγάλων όγκων. 10. Η συλλογή των απορριμμάτων του προσωπικού του εργοταξίου να πραγματοποιείται στους υφιστάμενους κάδους απορριμμάτων της βιομηχανίας. 11. Οι ανάγκες υγιεινής του προσωπικού του εργοταξίου να καλυφθούν από τις υφιστάμενες υποδομές της βιομηχανίας. 12. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τη συντήρηση επισκευή των μηχανημάτων και υπάγονται σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2939/01 και των σχετικών Π.Δ. που σημειώνονται παρακάτω: - Ελαστικά- Π.Δ 109/04 (ΦΕΚ Α 75) - Λιπαντικά έλαια- Π.Δ 82/04 (ΦΕΚ Α 64) - Μπαταρίες -Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ Α 80) - Ανταλλακτικά μέρη-π.δ 116/04 (ΦΕΚ Α 81) 13. Τα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τους όρους σύνδεσης της ΔΕΗ, περιορίζοντας στο ελάχιστο τη γενικότερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Μετά την οριστική έγκριση της ΔΕΗ, να ενημερωθεί σχετικά ο φάκελος της ΜΠΕ. 14. Μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του γηπέδου της δραστηριότητας. β) Κατά τη φάση λειτουργίας 1. Τα όμβρια ύδατα του γηπέδου της δραστηριότητας να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού. 2. Να τηρείται αρχείο των παραστατικών στοιχείων εισαγωγής και εξαγωγής υλικών προς και από τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας καυσίμων. 3. Η λειτουργία των καυστήρων των λεβήτων να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264 Β). Η επιχείρηση οφείλει: - να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται στο άρθ. 4 της πιο πάνω απόφασης για τη διενέργεια μετρήσεων προς παρακολούθηση της καλής λειτουργίας τους. - να παρακολουθεί ανελλιπώς τα χαρακτηριστικά των καυσαερίων και να τα καταγράφει σε βιβλίο θεωρημένο από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 7 της ίδιας απόφασης. 4. Στη μονάδα καύσης βιομάζας απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων ξύλου ή πριονιδιού από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες επενδεδυμένες ή μη καθώς και υπολειμμάτων ξύλου που έχουν υποστεί βαφή ή εμποτισμό. 5. Τα καυσαέρια από την καύση της βιομάζας να διέρχονται από κατάλληλη διάταξη πολυκυκλώνα σακόφιλτρου για τη δέσμευση των εκπομπών σωματιδίων και να εξέρχονται στην ατμόσφαιρα μέσω καπνοδόχου, ύψους 22 μ. 6. Στο σακκόφιλτρο της μονάδας καύσης της βιομάζας να εγκατασταθεί σύστημα συνεχούς μέτρησης καυσαερίων (συνοδευόμενο από τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

9 - 9 - καταγραφής ρύπων) ως προς τις παραμέτρους: παροχή, θερμοκρασία, Ο 2, ΝΟ Χ, SO 2, CO, σωματίδια. 7. Να ελέγχεται συστηματικά η καλή λειτουργία του σακόφιλτρου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και να καταγράφονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία λειτουργίας του (διαφορική πίεση, θερμοκρασία, κλπ.) σε συνεχή βάση. 8. Η πρώτη ύλη (σύσπορο βαμβάκι) να μεταφέρεται με φορτηγά ή γεωργικούς ελκυστήρες καλυμμένα κατάλληλα, ώστε κατά τη διαδρομή τους να αποφεύγονται οι διαρροές υλικού και οι προκαλούμενες εκπομπές σκόνης και υλικού στην ατμόσφαιρα. Να εκφορτώνεται από τα οχήματα μεταφοράς μέσω αεραγωγών απορρόφησης και προώθησης και να αποθηκεύεται σε κλειστές αποθήκες επαρκούς επιφάνειας. 9. Τα αποβάμβακα να συγκεντρώνονται σε κλειστό χώρο πριν οδηγηθούν για καύση και να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της αυτανάφλεξης αυτών και της μεταφοράς σκόνης στη γύρω περιοχή. Επίσης να αποφεύγεται η αναμόχλευση των σωρών για την αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών. Ο βαμβακόσπορος που προκύπτει από τη διεργασία της εκκόκκισης να αποθηκεύεται επίσης σε κλειστούς χώρους, πριν δοθεί σε τρίτους για περαιτέρω χρήση 10. Όλα τα συστήματα μηχανικής διακίνησης εντός της μονάδας (αναβατήρες, αλυσομεταφορείς, μεταφορικές ταινίες, κοχλίες κ.λ.π.) θα είναι κλειστού τύπου ή θα φέρουν κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης (κυκλωνικά συστήματα), έτσι ώστε να μην προκαλείται όχληση από την εκπομπή αιωρουμένων στερεών, τόσο στο χώρο της μονάδας, όσο και στο περιβάλλον γενικότερα. 11. Για την αντιμετώπιση των εκπομπών σκόνης/στερεών σωματιδίων στα τμήματα στα οποία προκύπτουν τέτοιες εκπομπές (τμήματα παραλαβής του σύσπορου βαμβακιού, ξήρανσης και καθαρισμού, εκκόκκισης και μεταφοράς του βαμβακόσπορου στις αποθήκες) να υπάρχουν εγκατεστημένα, ξεχωριστά για κάθε στάδιο, συστήματα απορρύπανσης. Συγκεκριμένα η απορρύπανση του αέρα γίνεται μέσα από σύστημα που περιλαμβάνει συστοιχία κυκλώνων κατάλληλων προδιαγραφών, ώστε να κατακρατούνται τα σωματίδια και οι σκόνες και να μην αιωρούνται εντός των κτιρίων παραγωγής, ούτε να διοχετεύονται στο περιβάλλον μέσω των απαερίων και ο απομακρυνόμενος αέρας (μέσω κλειστών και στεγανών αεραγωγών) να εκτονώνεται καθαρός στην ατμόσφαιρα. Τα επίπεδα συγκέντρωσής τους να μην υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο Γ2 της παρούσας. 12. Η εκπομπή καπνού από τη λειτουργία των καυστήρων του λέβητα LPG σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια της παρ. Γ.1.i. Ομοίως η εκπομπή καπνού και σωματιδίων από τη μονάδα καύσης της βιομάζας σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνουν τα όρια των παρ. Γ.1.ii και Γ2 αντίστοιχα. 13. Σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας των συστημάτων απορρύπανσης ή σε περίπτωση συστηματικής υπέρβασης ενός ή περισσότερων παραμέτρων των παρ. Γ2 & Γ3, η επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τηλεφωνικά και επιβεβαιωτικά με έγγραφο τη Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, τη Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τη Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Φθιώτιδας. 14. Τα λύματα του προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο και τα βοθρολύματα να παραδίδονται με βυτιοφόρα σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Ο υφιστάμενος απορροφητικός βόθρος να σφραγιστεί ή να στεγανοποιηθεί. Να ενημερωθεί σχετικά η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας και η Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 15. Τα απορρίμματα αστικής φύσης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης (ΧΥΤΑ).

10 Η τέφρα του θαλάμου καύσης της βιομάζας μετά την απόσβεσή της με νερό, να συλλέγεται σε κοντέινερ και κατόπιν να παραδίδεται σε φορέα διαχείρισης, ο οποίος να διαθέτει την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 της Η.Π /2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/ ) άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, προκειμένου να διατεθεί για περαιτέρω νόμιμη διαχείριση (διάθεση σε τσιμεντοβιομηχανία για αξιοποίηση). Ομοίως για τη συλλογή μεταφορά διάθεση της ιπτάμενης τέφρας που συλλέγεται στα σακόφιλτρα. 17. Γενικά τα μη επικίνδυνα απόβλητα της βιομηχανίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) και της Η.Π /2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/ ). 18. Η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή να συμμετέχει σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων που προβλέπονται από το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01). Ειδικότερα: - Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικές χάρτινες συσκευασίες, ξύλα, κλπ. να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες προς αξιοποίηση, σύμφωνα με το Ν. 2939/01. - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ της 117/04 (ΦΕΚ 82 Α), ΠΔ 115/04 (ΦΕΚ 80 Α) και ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75 Α). - Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που προκύπτουν κατά την επισκευή συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαίων του μετασχηματιστή (εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί ξηρού τύπου μετασχηματιστής) του υποσταθμού ανύψωσης τάσης, του διαθερμικού ελαίου και του εργαζόμενου οργανικού ρευστού της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο συλλέκτη και μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται για περαιτέρω επεξεργασία με προτεραιότητα στην αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α). 19. Να μην χρησιμοποιούνται συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά αυτή να διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο της ΔΕΗ. 20. Οι συσκευασίες που έχουν ρυπανθεί από επικίνδυνες ουσίες (ΕΚΑ *) να αποθηκεύονται προσωρινά εντός στεγασμένου χώρου με δάπεδο από αδιαπότιστο υλικό και να παραδίδονται σε φορέα, ο οποίος να διαθέτει την προβλεπόμενη από το αρθ. 7 της ΗΠ 13588/725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383 Β/ ) άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, προκειμένου να διατεθούν για περαιτέρω διαχείριση. 21. Τα επικίνδυνα απόβλητα της βιομηχανίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α), της ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383/ ) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ» και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΗΠ 24944/1159/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 791 Β/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» και της ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β). 22. H συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων της βιομηχανίας εκτός του γηπέδου της θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει σχετική άδεια για το κάθε είδος (με κωδικό ΕΚΑ) μεταφερόμενου αποβλήτου. 23. Οι επιχειρήσεις στις οποίες καταλήγουν τα απόβλητα της εν λόγω βιομηχανίας για τελική επεξεργασία διάθεση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτουν τα νόμιμα δικαιολογητικά λειτουργίας, από τα οποία να προκύπτει σαφώς το δικαίωμα διαχείρισης των αποβλήτων που παραλαμβάνουν. 24. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και των αντίστοιχων συμβάσεων) των πάσης φύσεως

11 αποβλήτων, στο οποίο να σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος επεξεργασίας των αποβλήτων. 25. Η επιχείρηση υποχρεούται στην ετήσια σύνταξη έκθεσης παραγωγού αποβλήτων, η οποία να αποστέλλεται (εις διπλούν) στην υπηρεσία μας το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους μαζί με όλα τα παραστατικά στοιχεία μεταφοράς και τελικής διάθεσης των αποβλήτων. 26. Στη γεώτρηση της βιομηχανίας να λειτουργεί μη μηδενιζόμενος υδρομετρητής του συνολικού όγκου του αντλούμενου νερού. Επίσης να υφίσταται πιεζομετρικός σωλήνας για την πραγματοποίηση σταθμημετρικών παρατηρήσεων (ανά τρίμηνο). Να καταγράφονται σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τόσο οι ενδείξεις του μετρητών όσο και η στάθμη του νερού. Η συνολική αντλούμενη ποσότητα νερού από τη γεώτρηση δεν θα ξεπερνά τα 450 m Κάθε έξι (6) μήνες να διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις της καταλληλότητας του νερού των γεωτρήσεων και τα αποτελέσματα των μετρήσεων να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 28. Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει σε ισχύ άδειες χρήσης νερού των γεωτρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 29. Όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας σε νερό μέσω υδροφόρου οχήματος, η επιχείρηση οφείλει: - να τηρεί αρχείο των παραστατικών στοιχείων αγοράς νερού. - να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό με νόμιμο πωλητή νερού. 30. Η βιομηχανία οφείλει να διαθέτει ικανή ποσότητα προσροφητικού υλικού (π.χ. πριονίδι), προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν περιστατικά διαρροών ελαίων ή καυσίμων. Τα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά να συλλέγονται σε στεγανούς περιέκτες και η διαχείρισή τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα. 31. Η στάθμη θορύβου δεν θα υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο (Ε) της παρούσας. 32. Θα ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης. 33. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της βιομηχανίας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν λόγω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ζ) Χρονικό διάστημα ισχύος της χορηγούμενης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων- Προϋποθέσεις για την ανανέωση/ τροποποίησής της & άλλες διατάξεις Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ 1. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης με την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθει εν τω μεταξύ τροποποίηση των εγκαταστάσεων ή του τρόπου λειτουργίας της δραστηριότητας ή της ισχύουσας νομοθεσίας. 2. Ο φορέας λειτουργίας της βιομηχανίας οφείλει να μεριμνήσει για την ανανέωση της παρούσας απόφασης τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα αρμοδίως. 3. Η παρούσα ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο φορέας λειτουργίας της

12 δραστηριότητας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας, όπως αυτή περιγράφεται στη ΜΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του αρθ. 6 του Ν. 4014/ Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/ Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από τη υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του γηπέδου της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στη ΜΠΕ με ευθύνη του φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας. 7. Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 8. Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα λειτουργίας της. 9. Ισχύουν οι όροι που προτείνονται στο εγκεκριμένο τεύχος ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, εφόσον αυτοί δεν έρχονται σε αντίθεση με τα ανωτέρω. 10. Η παρούσα απόφαση με την εγκεκριμένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει θα πρέπει να βρίσκονται στα χώρο του γηπέδου της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από το φορέα λειτουργίας της σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο που διενεργεί έλεγχο στη δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 11. Ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει: - Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων, κλπ.) βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου του γηπέδου της δραστηριότητας. - να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο - να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες - να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας 12. Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ. 13. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/2002. Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύουν.

13 Από την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η αρ. 1099/6330/07/2008 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρθ. 19 του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012). Κατά της παρούσας Απόφασής μας, μπορεί να ασκηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 8 του Ν. 3200/55 ΦΕΚ 97 Α (Ν. 2503/97 ΦΕΚ 107 Α, άρθρο 1 παρ.2), προσφυγή προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας που αυτή κοινοποιείται ή που λαμβάνεται γνώση αυτής καθώς και τα ένδικα μέσα προστασίας βάσει του αρθ.3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 Β). Ε.Δ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1. Χρον. Αρχείο ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. Φ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ Τ.Κ. Μεγ. Βρύση Λαμία (με απόδειξη, με συνημμένη ΜΠΕ) 2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακό Συμβούλιο Λαμία

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46537 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170613 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2932 20 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα